EMBARGO TOT 21 AUGUSTUS, 11 UUR

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "EMBARGO TOT 21 AUGUSTUS, 11 UUR"

Transcriptie

1 Aan de Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie T.a.v. de heer M.J.M. Verhagen Postbus EK 'S-GRAVENHAGE EMBARGO TOT 21 AUGUSTUS, 11 UUR Datum: 21 augustus 2012 Betreft: Visie op de transitie naar een decentrale duurzame energievoorziening. Cc: Ministers van Fin, I&M, BZK Geachte Minister, Naar aanleiding van uw brief aan de Tweede Kamer van 19 juni 2012 betreffende de Opvolging motie van het lid Van der Werf inzake decentrale energie-opwekking en uw toezegging in het aansluitende VAO energie, heeft uw departement op 5 juli 2012 een aantal partijen geraadpleegd over de visie van EL&I op de decentralisatie van de energievoorziening. Tijdens deze bijeenkomst werd uitdrukkelijk verzocht om informatie aan te dragen voor de verdere ontwikkeling van deze visie. Wij voldoen graag aan dit verzoek, want wij vinden dat de overheid ruim baan moet maken voor decentrale duurzame energie. Voorafgaand aan de bijeenkomst is door het Ministerie de discussienotitie Decentrale energiesystemen: Wat is de visie van EL&I?, Juni 2012 verspreid. Wij zijn blij met deze eerste stap om te komen tot een visie op decentraal duurzaam en de uitwerking van de motie Van der Werf en Wiegman-van Meppelen Scheppink. Vanwege de raakvlakken met andere beleidsterreinen (financiën, milieu, binnenlandse zaken) zien wij uiteraard bij voorkeur een kabinetsvisie op dit onderwerp ontstaan en liever nog een gezamenlijke visie van het lokale en nationale openbaar bestuur. Samenhang in het overheidsbeleid helpt immers ook lokale en provinciale overheden om hun doelstellingen waar te maken. De ondertekenaars willen daar graag aan meewerken, die handreiking is ook tijdens de bijeenkomst gedaan. Notitie EL&I De notitie van uw departement gaat in op de rol van decentrale energiesystemen, de motie Van der Werf en Wiegman-van Meppelen Scheppink heeft een strakkere focus: die vraagt om te onderzoeken hoe (collectieven van) kleinverbruikers die decentraal duurzame energie willen produceren voor eigen gebruik, hiertoe in staat kunnen worden gesteld. Eind januari van dit jaar heeft een groot aantal partijen 1 u daarbij hun medewerking aangeboden en een uitgebreide Terms of Reference voor het uit te voeren onderzoek opgesteld. Daar is nog geen gebruik van gemaakt, wel ligt er nu dus de EL&I notitie. Hierin wordt terecht geconstateerd dat decentrale energiesystemen al vrij snel kunnen voorzien in de energiebehoefte van meer dan 95% van de energieverbruikers in Nederland en is in de visie de conclusie getrokken dat de ontwikkeling van decentrale energiesystemen positief is. Uw departement komt tot deze conclusie omdat decentrale energiesystemen een stevig innovatiepotentieel hebben en leiden tot een goedkoper distributiesysteem, het lokale gebruik van 1 VNG, Klimaatverbond Nederland, e-decentraal, Vereniging Eigen Huis, Natuur & Milieu, LTO Nederland, Greentech Alliantie (UNETO-VNI, FME-CWM, Duurzame Energie Koepel) 1

2 afval en restwarmtestromen en een efficiënter gebruik van materiaal en ruimte. Dat willen we graag onderstrepen. Daarnaast is geconcludeerd dat de potentiele bijdrage aan de energievoorziening en reductie van de CO 2 emissies beperkt is. Decentraal duurzaam heeft in onze ogen wel degelijk het potentieel om in een substantieel deel van de energievraag te voorzien. We zouden in de analyse van uw departement ook graag aandacht zien voor één van de belangrijkste drijfveren achter decentrale duurzame ontwikkeling: de (lokale) sociaal economische effecten en de positieve bijdrage aan sociale cohesie. Voor het onderdeel van de EL&I notitie waarin wordt ingegaan op de visie geven we u hierbij een verdere uitwerking op basis van onze visie en geven u in overweging om deze aanvullingen over te nemen. Decentraal centraal Wij vinden een decentrale duurzame energievoorziening om meerdere redenen belangrijk: het is een uitstekende zaak dat burgers en bedrijven eigen verantwoordelijkheid nemen voor hun energievoorziening. Daarbij past een overheid die dat stimuleert. het is een elementair onderdeel van de transitie naar een duurzame energievoorziening, en het helpt om de energievoorziening op langere termijn betaalbaar en betrouwbaar te houden. Wij vinden dat de transitie naar een decentrale duurzame energievoorziening zo snel mogelijk moet plaatsvinden. Daarbij zal decentrale hernieuwbare energieproductie in een groot deel van de energievraag gaan voorzien. En als we het over energie hebben, dan hebben we het over alle duurzame dragers: duurzame warmte en koude, duurzame elektriciteit en groen gas. En over alle technieken, zoals wind, zon, aardwarmte en biomassaketels. Dat sluit natuurlijk centraal (duurzaam) niet uit. Ook dat zal in de komende decennia een onderdeel van de gehele energievoorziening zijn. Daarvoor is een flexibel en robuust energiesysteem nodig dat duurzaam is en tegelijkertijd grootschalige en kleinschalige productie en consumptie mogelijk maakt. Het huidige systeem is eenvormig en grootschalig van aard. Hierdoor is het kwetsbaar. Technische innovatie maakt duurzame groot- en kleinschalige productie en slimme consumptie mogelijk. Randvoorwaarden Wij vinden het de taak van de overheid om de juiste randvoorwaarden te creëren die de transitie naar een flexibel en robuust energiesysteem mogelijk maakt. Hierbij gaat het niet alleen om fysieke infrastructuur, maar ook om fiscale, juridische en economische maatregelen waardoor voor decentraal duurzaam een verantwoord en eerlijk speelveld ontstaat. Daarbij hanteren we de volgende uitgangspunten: In de komende tijd zal de Nederlandse energievoorziening transformeren van een centraal systeem op basis van fossiele brandstof naar een meer decentraal systeem op basis van duurzame energie. Daarbij zien we (grijs)aardgas als de belangrijkste brandstof in de transitieperiode voor de balancering van de vraag en de toenemende variabiliteit van het aanbod. De decentralisatie gaat hand in hand met een grotere betrokkenheid van (collectieven van) burgers en bedrijven en nieuwe vormen van eigendom en exploitatie van de energievoorziening. De verduurzaming van de energievoorziening vergt grote investeringen, het systeem moet zo worden ingericht dat partijen aangemoedigd worden om te investeren. 2

3 De wet- en regelgeving moet integraal aangepast worden. Een complexe klus die op onderdelen al wordt uitgevoerd. Hier is meer tempo noodzakelijk; dit zou in 2015 volledig gerealiseerd moeten zijn. Daar horen de volgende uitgangspunten bij: o Het gelijkheidsbeginsel. Dat betekent ondermeer salderen voor eigen gebruik niet beperken tot een selectieve groep energiegebruikers en/of opwekkers. Daarnaast bij de toegang en het gebruik van de openbare energie infrastructuur dezelfde regels hanteren voor warmte/koude, groen gas en duurzame elektriciteit. o De elektriciteits-, gas- en warmtewet en het toezicht daarop moeten een eerlijk speelveld voor decentraal duurzaam opgewekte energie gaan bieden. De energiewetten zijn ontworpen op basis van een centraal energiesysteem en daardoor op veel punten strijdig met de belangen van decentrale systemen. o De energiebelasting moet meer gaan reguleren en daardoor energiebesparing en duurzame opwekking stimuleren. Dat is ook in lijn met het Lenteakkoord (opheffing vrijstelling kolenbelasting, verhoging Energiebelasting op grijs gas) en de ontwikkeling van de nieuwe EU richtlijn (grondslag voor energiebelasting grotendeels baseren op de koolstofinhoud en bij de bron heffen). o Uitbreiding en vereenvoudiging van de mogelijkheden van financiering van decentrale duurzame initiatieven. Ondermeer door versoepeling van de (toepassing van de) Wet op het financieel toezicht door De Nederlandse Bank en de AFM, zodat crowd funding voor decentrale duurzame initiatieven mogelijk wordt. o Het huidige systeem van saldering is laagdrempelig en eenvoudig. Bij een verdere uitbouw en verbreding van het systeem van teruglevering moeten deze voordelen behouden blijven. Saldering en zelflevering De decentralisatie brengt de discussie over het salderings- en zelfleveringsvraagstuk met zich mee: belasting op zelf opgewekte energie voor eigen gebruik, ook als die via de openbare energieinfrastructuur getransporteerd wordt, vinden wij ongewenst. Daarnaast zijn de eisen die gesteld worden aan een leveringsvergunning voor lokale collectieve energieleveranciers onnodig zwaar en complex en moet het mogelijk worden om voor de programmaverantwoordelijkheid af te wijken van het standaardprofiel voor huishoudens. Daarmee willen we niet pleiten voor een ongecontroleerde toegang tot de openbare netten voor duurzame energie, maar zullen de eisen proportioneel moeten zijn voor dit soort decentrale duurzame opwekinstallaties. We stellen voor onderscheid te maken in de volgende situaties: Eigen productie en gebruik van duurzame energie achter de aansluiting op de openbare gaselektriciteits- en warmtenetten, zonder levering aan deze netten. De gebruiker produceert duurzame warmte, koude, elektriciteit of groen gas voor eigen gebruik achter de aansluiting op de openbare netten en levert geen energie terug aan deze netten. Het effect op de energiehuishouding is hetzelfde als met energiebesparing: de vraag neemt af. Daarover is nu geen belasting verschuldigd en dat moet zo blijven. Eigen productie van duurzame energie voor eigen gebruik, met gebruikmaking van het openbare net. De gebruiker produceert duurzame warmte, koude, elektriciteit of groen gas voor eigen gebruik, levert als de productie hoger dan de vraag is aan het openbare net en neemt af van het openbare net als de vraag hoger is dan het aanbod. Dit is nu alleen 3

4 geregeld voor elektriciteit, bij kleinverbruikers en voor zover de productie plaats vindt achter de aansluiting op het openbare net. Uit een oogpunt van gelijkheid vinden wij het logisch om deze regeling in twee richtingen uit te breiden, door voor kleinverbruikers 2 : o Een vergelijkbare regeling voor groen gas te maken. o Vormen van saldering ook mogelijk te maken voor productie die niet achter de eigen aansluiting op het openbare net, maar in de buurt 3. Zodat bijvoorbeeld ook bewoners waarvan de woning niet op het zonnige zuiden is gericht en bewoners van flats en appartementen hun eigen energie zelf kunnen gaan opwekken. Individueel of in collectief verband. Iedereen moet kunnen investeren in de verduurzaming van zijn energievoorziening. Het moet voor kleinverbruikers ook mogelijk zijn om dit in collectief verband te doen. Of door verhuurders van woningen voor hun huurders of Verenigingen van Eigenaren voor hun leden. Als een collectief ook de rol van energiebedrijf gaat vervullen, dan is de nu verplichte leveringsvergunning disproportioneel zwaar. Wij pleiten voor een lichtere vorm, op den duur wellicht te vervangen door (uitsluitend) een meldingsplicht bij de NMA en/of de netbeheerder. Uiteraard moet de programmaverantwoordelijkheid dan wel bij een door TenneT erkende partij zijn ondergebracht. Voor de aansluiting op en het gebruik van de openbare netten kunnen de kosten dan doorberekend worden aan de betreffende kleinverbruiker of collectief van kleinverbruikers. Daarbij gaan we er wel vanuit dat de eventuele diepere investeringen in netverzwaring gesocialiseerd worden, net als dat nu gebeurt voor grootschalige centrale aansluitingen. Productie van duurzame energie, bedoeld voor derden. De situatie betreft partijen die duurzaam opwekken en aan derden leveren via de openbare netten. Hier is salderen niet aan de orde. Voor aansluiting op het net geldt uiteraard hetzelfde principe als genoemd onder de tweede bullet. Verder is voor deze categorie behoefte aan een verbetering van de werking van de SDE+ waardoor ook opties als wind op land beter gebruik van de regeling kunnen maken. Tot zover onze visie op hoofdlijnen. Uiteraard behoeft dit een verdere uitwerking waaraan wij graag onze medewerking verlenen. Experimenteerruimte Om ervaring op te doen met de praktijk van deze omschakeling naar een decentrale duurzame energievoorziening adviseren wij om de experimenteerruimte in de gas- en elektriciteitswet en de pilot zelflevering in 2013 in te zetten om de door ons voorgestelde maatregelen te gaan beproeven. Daarmee doen we kennis en ervaring op en komt er tempo in de decentralisatie. De kennis die hiermee gegenereerd wordt zou wat ons betreft moeten omvatten: Inzicht in de te verwachtte netbelasting Experimenten met nieuwe efficiënte beheersvormen om op een eenvoudige wijze de programmaverantwoordelijkheid van veel decentrale opwekkers te organiseren 2 elektrisch: max. 3x80A; gas: max. G25 gasmeter met doorlaat 40m 3 /u 3 In de buurt moet gedefinieerd worden. Bijvoorbeeld: voor elektriciteit in hetzelfde 20 kv net, voor gas in hetzelfde regionale net. 4

5 Ervaring bij een versimpeling van de regelgeving (rond saldering en toegang tot het net, melding i.p.v. leveringsvergunningen etc.) Maatschappelijke kosten baten van de decentralisatie Geen focus op alleen elektriciteit, ook voldoende aandacht voor koude/warmte en groen gas met voldoende pilots in die sectoren Inzicht in de kosten voor het gebruik van de openbare netten en de kosten voor het verzorgen van de programmaverantwoordelijkheid Maatschappelijke kosten en baten Wij hechten ook aan een beter inzicht in de maatschappelijke kosten en baten. Tijdens de bijeenkomst op 5 juli heeft de VNG aangeboden om samen (50/50) met EL&I een maatschappelijke kostenbaten analyse uit te voeren naar lokale duurzame energie initiatieven. Wij hebben begrepen dat u niet op dit aanbod ingaat, ondanks de door de Tweede Kamer aangenomen motie Van Tongeren - Van Veldhoven (29023, nr. 126) waarin de Tweede Kamer de regering verzoekt om dit onderzoek. De VNG zal nu zelf voor uitvoering van deze maatschappelijke kostenbaten analyse zorgdragen, waarbij we uiteraard wel verwachten dat uw departement actief aan dit onderzoek zal meewerken. Tot slot De motie Van der Werf en Wiegman-van Meppelen Scheppink is ruim zeven maanden geleden door de Tweede Kamer aangenomen. Wat ons betreft mag het tempo van uitvoering dan ook fors hoger. De sterk in beweging zijnde lokale energieke samenleving geeft daar alle aanleiding toe, lokale projecten moeten niet onnodig in onzekerheid verkeren. Vrijwel alle politieke partijen hebben in hun verkiezingsprogramma s het stimuleren van dan wel ruimte geven aan lokale duurzame energie initiatieven opgenomen en het onderwerp is door de Tweede Kamer niet controversieel verklaard. Niets lijkt een voortvarende aanpak van dit onderwerp nog in de weg te staan. De maatschappelijke trend naar grotere betrokkenheid van (collectieven van) burgers en bedrijven bij hun energievoorziening is een belangrijke ontwikkeling. Wij zijn graag bereid om samen met uw departement en andere betrokken departementen de randvoorwaarden hiervoor verder uit te werken. Zodat decentraal centraal komt te staan. Hoogachtend, Thijs de la Court (commissielid VNG, bestuurslid e-decentraal en Klimaatverbond) mede namens: Federatie Vereniging e-decentraal VNG Klimaatverbond Bestuurdersnetwerk Duurzaamheid Aedes vereniging van woningcorporaties LTO Nederland Natuur en Milieu Nederlandse Woonbond Teun Bokhoven (voorzitter Duurzame Energie Koepel) Greentech Alliantie: Uneto-VNI Duurzame Energie Koepel FME-CWM Natuur en Milieufederaties Vereniging Eigen Huis HIER Klimaatcampagne 5

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 30 196 Duurzame ontwikkeling en beleid Nr. 222 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s-gravenhage. Datum 18 juni 2014 Betreft Wetgevingsagenda STROOM

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s-gravenhage. Datum 18 juni 2014 Betreft Wetgevingsagenda STROOM > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s-gravenhage Directoraat-generaal Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 73 2594 AC Den Haag

Nadere informatie

ACHTERGRONDNOTITIE. Stimuleringsregelingen hernieuwbare energie Vanuit lokaal perspectief Energiecoöperaties, zon en wind op land

ACHTERGRONDNOTITIE. Stimuleringsregelingen hernieuwbare energie Vanuit lokaal perspectief Energiecoöperaties, zon en wind op land ACHTERGRONDNOTITIE Stimuleringsregelingen hernieuwbare energie Vanuit lokaal perspectief Energiecoöperaties, zon en wind op land Input voor gedachtevorming vanuit lokaal perspectief CONCEPT 18 mei 2014

Nadere informatie

ieder handelende in haar of zijn hoedanigheid van bestuursorgaan, tezamen hierna ook te noemen: Rijksoverheid;

ieder handelende in haar of zijn hoedanigheid van bestuursorgaan, tezamen hierna ook te noemen: Rijksoverheid; Green Deal tussen Energie-Nederland en Rijksoverheid Ondergetekenden: 1. De Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, mede namens de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 2012 33 000 XIII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (XIII) voor het jaar 2012 Nr.

Nadere informatie

ACHTERGRONDNOTITIE. Stimuleringsregelingen hernieuwbare energie Vanuit perspectief Energiecoöperaties: zon en wind op land. Input voor gedachtevorming

ACHTERGRONDNOTITIE. Stimuleringsregelingen hernieuwbare energie Vanuit perspectief Energiecoöperaties: zon en wind op land. Input voor gedachtevorming ACHTERGRONDNOTITIE Stimuleringsregelingen hernieuwbare energie Vanuit perspectief Energiecoöperaties: zon en wind op land Input voor gedachtevorming CONCEPT 18 mei 2014 Dit stuk is work in progress. Het

Nadere informatie

S GNAAL. Nieuwe hoofdkantoor Eneco zonnig hoogtepunt

S GNAAL. Nieuwe hoofdkantoor Eneco zonnig hoogtepunt S GNAAL SIGNAAL, JULI 2012, NUMMER 3 Signaal is een uitgave van de Stichting Duurzame Energie Koepel en gaat in op de belangrijkste duurzame energie ontwikkelingen in Nederland en Europa waar de Duurzame

Nadere informatie

ONGECORRIGEERD STENOGRAM (Aan dit verslag kunnen geen rechten worden ontleend)

ONGECORRIGEERD STENOGRAM (Aan dit verslag kunnen geen rechten worden ontleend) 1 CONCEPTVERSLAG VAN EEN WETGEVINGSOVERLEG OVER: Wijziging Electriciteitswet, Gaswet en Warmtewet Desgewenst kunt u correcties in de weergave van uw woorden aanbrengen. U wordt verzocht, deze correcties

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2013 2014 33 493 Wijziging van de Elektriciteitswet 1998, de Gaswet en de Warmtewet en de Warmtewet (wijzigingen samenhangend met het energierapport 2011)

Nadere informatie

Actieplan Duurzame Energievoorziening IN PROGRESS

Actieplan Duurzame Energievoorziening IN PROGRESS Actieplan Duurzame Energievoorziening IN PROGRESS Op weg naar het Energiesysteem van 2030 Voorwoord De transitie van de energievoorziening in Europa is overduidelijk. Ook in Nederland verandert het energielandschap.

Nadere informatie

Energievisie Heusden: meebewegen in de energietransitie

Energievisie Heusden: meebewegen in de energietransitie Energievisie Heusden: meebewegen in de energietransitie Heusden heeft energie De eindigheid van de fossiele brandstoffen, de economische afhankelijkheid en de sterke prijsstijging ervan vragen om nieuwe

Nadere informatie

Energieakkoord voor duurzame groei

Energieakkoord voor duurzame groei 27 augustus 2013 Energieakkoord voor duurzame groei Vertrouwelijk, alleen voor intern gebruik Dit ontwerp moet resulteren in de uiteindelijke tekst voor het beoogde Energieakkoord. Daarom hierbij een uitdrukkelijke

Nadere informatie

Het energiemarktmodel

Het energiemarktmodel Het energiemarktmodel Wat is de ruimte voor smart grid dienstverleningsconcepten? 1 Het energiemarktmodel Wat is de ruimte voor smart grid dienstverleningsconcepten? Rapport Datum: 7 februari 2013 Werkpakket

Nadere informatie

Energiek Rentmeesterschap Op weg naar een duurzaam klimaat in de Hof van Twente

Energiek Rentmeesterschap Op weg naar een duurzaam klimaat in de Hof van Twente Energiek Rentmeesterschap Op weg naar een duurzaam klimaat in de Hof van Twente Meerjaren Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid 2014 2017 (MUD 2014 2017) 2 Energiek Rentmeesterschap Op weg naar een duurzaam

Nadere informatie

Andere zaken die vanzelfsprekend ook een rol spelen zijn: Ambitie, Draagvlak bij bewoners, Kennis en kunde in de bouwkolom, incl. de opdrachtgevers.

Andere zaken die vanzelfsprekend ook een rol spelen zijn: Ambitie, Draagvlak bij bewoners, Kennis en kunde in de bouwkolom, incl. de opdrachtgevers. In het kader van de Energiesprong heeft een discussie bij de woningcorporatie Oost Flevoland Woondiensten plaatsgevonden. Hierbij kwam aan de orde waar OFW als koploper tegenaan loopt bij de volgende stap

Nadere informatie

Energierapport 2011. Ministerie van Economische Zaken, Landbouw & Innovatie

Energierapport 2011. Ministerie van Economische Zaken, Landbouw & Innovatie Energierapport 2011 Ministerie van Economische Zaken, Landbouw & Innovatie vrijdag 10 juni 2011 1 Executive Summary De energiehuishouding moet duurzamer en minder afhankelijk worden van schaarser wordende

Nadere informatie

46 oktober 2010. compact. De Energie BV. Corporaties aan de slag met duurzaamheid

46 oktober 2010. compact. De Energie BV. Corporaties aan de slag met duurzaamheid 46 oktober 2010 compact De Energie BV Corporaties aan de slag met duurzaamheid De Energie BV Corporaties aan de slag met duurzaamheid 46 oktober 2010 compact Inhoud Voorwoord 3 1 Waarom een Energie BV?

Nadere informatie

Groningen duurzaam warm Visie en strategie voor ontwikkeling en gebruik van duurzame warmte en koude in de stad Groningen

Groningen duurzaam warm Visie en strategie voor ontwikkeling en gebruik van duurzame warmte en koude in de stad Groningen Groningen duurzaam warm Visie en strategie voor ontwikkeling en gebruik van duurzame warmte en koude in de stad Groningen Inhoud 3 1 Inleiding 4 2 Warmte en koude 6 2.1 Feiten en achtergronden 8 2.2 Ontwikkelingen

Nadere informatie

Van dit overleg brengt de commissie bijgaand geredigeerd woordelijk verslag uit.

Van dit overleg brengt de commissie bijgaand geredigeerd woordelijk verslag uit. 31 239 Stimulering duurzame energieproductie Nr. 120 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 15 juni 2011 De vaste commissie voor Economische Zaken, Landbouw en Innovatie heeft op 19 mei 2011 overleg

Nadere informatie

Te bespreken op de Algemene Ledenvergadering op 12 februari 2014

Te bespreken op de Algemene Ledenvergadering op 12 februari 2014 Uitgangspunten en Doelen voor de Vereniging Blijstroom Werkplan voor 2014 en 2015 Te bespreken op de Algemene Ledenvergadering op 12 februari 2014 Datum: 6 februari 2014 2 3 Deel I: Uitgangspunten en doelen

Nadere informatie

Zonnestroom en de Nederlandse wetgeving

Zonnestroom en de Nederlandse wetgeving Zonnestroom en de Nederlandse wetgeving Zonnestroom en de Nederlandse wetgeving 1 I Zonnestroom en de Nederlandse wetgeving 2 I Zonnestroom en de Nederlandse wetgeving Geachte lezer, Naar aanleiding van

Nadere informatie

Decentrale Energievoorzieningen

Decentrale Energievoorzieningen Decentrale Energievoorzieningen: van Net naar Gebruik Bezien vanuit het gebruikersperspectief Masterclass 20 januari 2011 Van: Centrum voor Energievraagstukken Mr. Gerrit Buist Dr. Simone Pront-van Bommel

Nadere informatie

statenstukken Provinciale Staten RMW0709701/13 VOORSTEL Samenvatting:

statenstukken Provinciale Staten RMW0709701/13 VOORSTEL Samenvatting: Provinciale Staten Gedeputeerde Vergadering PS: belast met Nr: RMW-020 behandeling: Wiersma, M. Agenda nr: Vergadering GS: 21 augustus 2007 Nr: RMW0709701/13 Onderwerp: Kadernota Energie- en Klimaatbeleid

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 2012 32 814 Wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en van de Gaswet (implementatie van richtlijnen en vorderingen op het gebied van elektriciteit en

Nadere informatie

Gelders Energieakkoord, 10 maart 2015. Verbreden, verdiepen en versterken. Definitieve tekst1

Gelders Energieakkoord, 10 maart 2015. Verbreden, verdiepen en versterken. Definitieve tekst1 Gelders Energieakkoord maart 2015 Verbreden, verdiepen en versterken Definitieve tekst1 Dit Gelders Energieakkoord is geschreven door Thijs de la Court (Klimaatverbond Nederland), met ondersteuning van

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 29 023 Voorzienings- en leveringszekerheid energie Nr. 175 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 10 september 2014 De vaste commissie voor

Nadere informatie

Participeren in de energievoorziening van de toekomst

Participeren in de energievoorziening van de toekomst 1 Participeren in de energievoorziening van de toekomst Een visie op de rol van inwoners en gemeenschappen bij de opwekking van duurzame energie 20 juni 2014 Agnes Mulder woordvoerder energie en duurzaamheid

Nadere informatie

Beleidsnotitie. Energievoorziening op recreatieparken

Beleidsnotitie. Energievoorziening op recreatieparken Beleidsnotitie Energievoorziening op recreatieparken Driebergen 22 augustus 2011 1 Inhoudopgave Inleiding 3 1. Achtergrond 3 2. Torenhoge kosten en extreme stijging regeldruk 4 2.1 Administratieve lastenverzwaring

Nadere informatie

Zonne-energie: overheid laat kans voor nieuw streekproduct liggen Melkveehouders belemmerd in verbreding van de landbouw

Zonne-energie: overheid laat kans voor nieuw streekproduct liggen Melkveehouders belemmerd in verbreding van de landbouw Zonne-energie: overheid laat kans voor nieuw streekproduct liggen Melkveehouders belemmerd in verbreding van de landbouw Verslag van project MijnDakJouwDak Is mede mogelijk gemaakt met financiering door:

Nadere informatie

In verbinding met de samenleving

In verbinding met de samenleving Netbeheer Nederland In verbinding met de samenleving De levering van energie is van levensbelang voor onze samenleving. Bijna 17 miljoen Nederlanders zijn verbonden met het gas- en elektriciteitsnet. Om

Nadere informatie