1. Wat is duurzaam ondernemen?

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "1. Wat is duurzaam ondernemen?"

Transcriptie

1 Duurzaam ondernemen

2 Inleiding Banken, overheden en grote bedrijven. Ze doen allemaal aan duurzaam ondernemen, ook wel genoemd Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO). Het midden- en kleinbedrijf blijft niet achter. Onderneemt u als organisatie op een duurzame manier, dan houdt u in de bedrijfsvoering rekening met mensen, zowel binnen als buiten het bedrijf, en met het milieu. Duurzaam ondernemen kan winst opleveren, voor de onderneming, de medewerker en de omgeving. Duurzaamheidsmaatregelen kunnen verschillend van aard zijn en op allerlei bedrijfsprocessen van toepassing zijn, van de inkoop tot het personeelsbeleid. Welke duurzaamheidsmaatregelen u kunt nemen in uw bedrijfsvoering en wat uw AA-Accountant voor u kan betekenen, leest u in deze brochure. Deze publicatie is tot stand gekomen in samenwerking met de Rabobank en MVO Nede rland.

3 1. Wat is duurzaam ondernemen? Duurzaam ondernemen betekent dat een organisatie op een maatschappelijk verantwoorde manier zaken doet. Daarbij zoekt zij naar een evenwicht tussen de financiële aspecten van de bedrijfsvoering (winst, economisch rendement en garantie op continuïteit) en sociale en ecologische aspecten (mens en milieu). Korte én lange termijn Een bedrijf dat maatschappelijk verantwoord onderneemt, concentreert zich op de korte en de lange termijn. Door nu al duurzaam te ondernemen, zorgt u ervoor dat u de toekomst van uw bedrijf zekerstelt. Doet u dit niet, dan loopt u de kans dat u door meer innovatieve concurrenten wordt ingehaald. Door duurzaam te ondernemen, houdt u uw bedrijf scherp. Innoveren is dus een belangrijk onderdeel van duurzaam ondernemen en daarmee bedoelen we niet alleen technische innovatie, maar bijvoorbeeld ook sociale innovatie. Uw medewerkers bijvoorbeeld een betere balans te bieden tussen werk en privé, kan ertoe leiden dat zij zich prettiger voelen, productiever worden en eerder geneigd zijn mee te denken over de toekomst van het bedrijf. Een bijkomend voordeel van duurzaam ondernemen is dat het tot een beter imago van de organisatie leidt. En dát leidt mogelijk weer tot meer klanten en potentiële werknemers. Kernprocessen Duurzaam ondernemen komt terug in alle kernprocessen van een organisatie, van inkoop tot personeelsbeleid. Bedrijven kunnen duurzaam ondernemen op verschillende manieren opnemen in de bedrijfsvoering, bijvoorbeeld door: medewerkers mogelijkheden te bieden om te groeien, bijvoorbeeld door het bieden van opleidingen; duurzame producten in te kopen; te zorgen voor een veilige en gezonde werkomgeving; het opzetten van een diversiteitsbeleid; bescherming van het milieu (energiebesparing, vermindering van afval); werknemers zich in te laten zetten voor goede doelen; (financiële) middelen in te zetten voor projecten die ten goede komen aan het algemeen belang; het nemen van maatregelen op het gebied van energiebesparing en het verminderen van afval. Een populaire misvatting is dat duurzaam ondernemen en bedrijfseconomische resultaten elkaar bijten. Het tegendeel is waar. Een voorbeeld: zuiniger omgaan met energie en grondstoffen leidt tot financieel voordeel én tot een gezondere omgeving. Bij duurzaamheidsmaatregelen snijdt het mes vaak aan twee of meer kanten. De drie p s Een duurzame organisatie streeft naar een balans tussen de volgende drie p s: People: de sociale kant van ondernemen, de gevolgen van ondernemen voor mensen, zowel binnen als buiten de onderneming. Planet: de milieukant van ondernemen, de effecten van ondernemen op het natuurlijke leefmilieu. Profit: de economische kant van ondernemen, de voorwaarden voor de continuïteit van de meeste ondernemingen.

4 2. Waarom duurzaam ondernemen? Steeds meer ondernemers worden zich bewust van hun maatschappelijke verantwoordelijkheid. Zij laten tegenover mens, maatschappij en milieu zien dat ze zich verantwoord gedragen. Dat willen ze zelf, maar ook de samenleving verwacht dat van hen. Belanghebbenden letten op de gedragingen van bedrijven. plaatsen waar de productie plaatsvindt. Ga dus na waar producten die u mogelijk gaat aanbieden vandaan komen en hoe deze tot stand zijn gekomen. Vraag desnoods om een accountantsverklaring bij de desbetreffende partij. Voor advies over duurzaamheid kunt u terecht bij uw brancheorganisatie. Belanghebbenden Een onderneming heeft verschillende belanghebbenden. Denk bijvoorbeeld aan: samenleving in het algemeen; klanten; leveranciers; businesspartners (b.v. joint-venture partners); werknemers; lokale omgeving (buurtbewoners, wijk, regio); aandeelhouders; politiek, overheid (lokaal, regionaal etc.); milieu- en gezondheidsorganisaties; werknemersorganisaties; banken; accountants. Voor meer informatie: Hoe ver u gaat in duurzaam ondernemen is mede afhankelijk van de grootte en aard van uw bedrijf, maar ook van uw eigen mening over de noodzaak en het nut van duurzaam ondernemen. Veel ondernemers zijn al duurzaam bezig, maar zijn zich daar nauwelijks bewust van. Daarom is een duurzaamheidsscan (zie hoofdstuk 5) nuttig. Ook omdat uit veel duurzaamheidsscans blijkt op welk gebied er voor een bedrijf nog kansen liggen. Ondernemers zullen er veelal alles aan doen om positief in het nieuws te blijven komen. Ze kunnen extra maatregelen treffen om het werken aantrekkelijker of meer rendabel te maken (bijvoorbeeld bieden van goede arbeidsomstandigheden) of om de omgeving te verbeteren (bijvoorbeeld minder verbruik van gas en elektra). Deze maatregelen maken het leven voor mens, bedrijf en omgeving een stuk makkelijker, op de korte, maar vooral de lange termijn. In sommige branches is duurzaamheid noodzaak vanwege de ketenproblematiek. Sommige producten kunnen bijvoorbeeld tot stand zijn gekomen als gevolg van kinderarbeid in ontwikkelingslanden. Of er is sprake van schending van de mensenrechten of aantasting van de biodiversiteit op

5 Winstmogelijkheden van duurzaam ondernemen Voor de onderneming: klantenbinding; continuïteit van het bedrijf op de lange termijn; meer geïntegreerde bedrijfsvoering; beter imago van het bedrijf c.q. versterking of verbetering van de reputatie; binding met werknemers: goede werksfeer in het bedrijf met gemotiveerde, ondernemende en tevreden werknemers die een ambassadeur voor het bedrijf zijn en positief zijn voor het werven en vasthouden van werknemers; betere positie op de arbeidsmarkt, sommige mensen zijn eerder geneigd te werken voor een bedrijf dat duurzaam onderneemt; kostenbesparing, bijvoorbeeld door energiebesparing; grotere afzetmarkt, als duurzame producten en diensten worden aangeboden. Voor de medewerker: goede arbeidsomstandigheden (gezondheid, veiligheid, prettige werksfeer); gelijke behandeling; opleiding en ontwikkeling; individuele ontplooiing door het opdoen van nieuwe vaardigheden. Beleid Om het optimale uit duurzaam ondernemen te halen, dient u een duurzaamheidsbeleid op te stellen en een plan van aanpak te maken. De volgende vijf stappen kunt u daar bij gebruiken als hulpmiddel: Voer een nulmeting uit om de huidige stand van zaken op het gebied van duurzaam ondernemen in kaart te brengen. Stel een lijst op van verbeterpunten (t.a.v. personeelsbeleid, milieu etc.). Zet kleine stappen, werk gericht volgens een bepaalde visie of strategie en houd de kosten in het oog. Werk, als het kan, samen, bijvoorbeeld met een bedrijf, ondernemersvereniging, gemeente, leverancier etc. Ga aan de slag. Meet de resultaten en leer van uw ervaringen. Communiceer actief met belanghebbenden over uw duurzaamheidsinspanningen. U kunt ook een gedragscode opstellen met daarin een aantal normen en waarden van uw bedrijf. Voor de samenleving: schoner milieu (door filebestrijding); veiligere omgeving; naleving van mensenrechten.

6 Top 20 duurzaamheidsmaatregelen Uit onderzoek van EIM naar duurzaam ondernemen binnen het midden- en kleinbedrijf (juni 2007) blijkt dat motiverend personeelsbeleid de belangrijkste reden is om duurzaam te ondernemen. Daarna volgt de verbetering van de bedrijfsvoering en het imago, gevolgd door aandacht voor milieu en natuur. De Top 20 duurzaamheidmaatregelen is als volgt: Mannen en vrouwen voor gelijke prestaties gelijk belonen. Mogelijkheid tot parttime werken. Bij voorkeur aannemen van medewerkers uit de regio. Werknemers medeverantwoordelijkheid geven om bedrijfsactiviteiten te verbeteren. Het onderhoud van bedrijfsmiddelen verminderen door ze op een goede manier te gebruiken. Streven naar meer samenwerking en integratie op de werkvloer. Proberen om aan de professionele ambities van de werknemers tegemoet te komen. Werknemers invloed geven op het indelen van hun werk. De betalingstermijnen hanteren die door leveranciers zijn gesteld. Klanten meer garantie, service en reparatie aanbieden dan verplicht is. Beschikken over een klachtenprocedure en daar iets mee doen. Mogelijkheid tot flexibele arbeidstijden. Maatregelen nemen om het bedrijfsafval te beperken. Regelmatig met leveranciers de samenwerking evalueren. Onderwerp milieu ter sprake laten komen tijdens werkoverleg. Maatregelen nemen om de levensduur van de producten te verlengen De lokale economie stimuleren, bijvoorbeeld door lokaal in te kopen. Het gebruik van gas, elektriciteit en (auto)- brandstof verminderen. De transportbewegingen van het bedrijf verminderen. 20. Het bedrijfsafval meer gescheiden aanleveren dan verplicht is.

7 3. Plannen overheden Duurzaam ondernemen heeft nut, maar wordt voor menig ondernemer ook noodzaak. Dit komt onder andere doordat het Rijk de ambitie heeft om in 2010 bij 100% van haar inkopen duurzaamheid als zwaarwegend criterium mee te Doet u veel zaken met lagere overheden, dan doet u er goed aan om duurzaam te ondernemen. Voor twee producten waarmee u kunt laten zien dat u duurzaam onderneemt, kunt u de hulp van uw AA-Accountant inschakelen: de accountantsverklaring en het maatschappelijk jaarverslag. Als kenner en vertrouwenspersoon van het midden- en kleinbedrijf heeft de AA-Accountant inzicht in het reilen en zeilen van uw onderneming en is een ideale partner om duurzaam ondernemen mee op te pakken. nemen. Dit voornemen heeft grote gevolgen voor de markt. Voor u als mkb er kunnen er veel belangrijke redenen zijn om duurzaam te gaan ondernemen. Duurzaam ondernemen levert kostenbesparingen op, bijvoorbeeld door vermindering van het energieverbruik. Bovendien groeit de consumentenmarkt voor duurzame producten en diensten. Voor u als mkb er zijn vooral de volgende maatregelen belangrijke redenen om duurzaam te gaan ondernemen: banken zijn van plan om in de toekomst duurzaam- heid mee te laten wegen in het verstrekken van bedrijfskredieten; provincies, gemeenten en waterschappen zijn van plan om in 2010 bij 50% van hun inkopen duurzaamheid als zwaarwegend criterium mee te laten wegen; steeds meer bedrijven stellen duurzaamheidseisen Accountantsverklaring Stel: een overheidsinstantie, bijvoorbeeld een gemeente, zet een aanbesteding op de markt, waar u zich op wilt inschrijven. In het pakket van eisen dat daar deel van uitmaakt, staan duurzaamheidscriteria. Om aan te tonen dat uw product of dienst op een verantwoorde manier tot stand is gekomen, biedt een accountantsverklaring uitkomst. Met een accountantsverklaring kunt u aantonen dat uw product aan de gestelde duurzaamheidseisen voldoet en vergroot u de kans om de opdracht in de wacht te slepen. Om een accountantsverklaring te kunnen opstellen, moet uw AA-Accountant toegang hebben tot uw bedrijfsgegevens. Uw AA-Accountant heeft immers de taak om de duurzaamheid van uw product of dienst te verifiëren. aan leveranciers. Bedrijfskredieten Stel dat u in de toekomst een extra bedrijfskrediet nodig heeft, dan kan duurzaam ondernemen het verschil maken Vergeet niet om aan uw AA-Accountant om advies te vragen voor het verbeteren van uw bedrijfsvoering. Mogelijk ziet uw accountant tijdens het verzamelen van uw gegevens. bij het al dan niet verkrijgen van een krediet. Als u kunt aantonen dat u in de bedrijfsvoering rekening houdt met mens en omgeving, dan kan dat doorslaggevend zijn in het gesprek dat u voert met de bank. Duurzaamheid als zwaarwegend criterium Maatschappelijk jaarverslag Uw AA-Accountant kan ook een belangrijke rol spelen in de totstandkoming van het maatschappelijk jaarverslag. Dit document informeert belanghebbenden over de resultaten van uw duurzaamheidsbeleid. De AA-Accountant toetst of het verslag alle relevante onderwerpen behandelt, of wordt voldaan aan de informatiebehoeften van de belanghebbenden en of de gegevens kloppen. Een goed maatschappelijk jaarverslag kan bij de gunning van een over-

8 heidsopdracht of bij het verstrekken van een zakelijk krediet in uw voordeel werken. Richtlijnen voor het maatschappelijke jaarverslag Een standaardmanier om een maatschappelijk jaarverslag te maken is er niet. Elke organisatie is anders en heeft andere prioriteiten. Het maken van een jaarverslag is elke keer maatwerk. Wel kan er gebruik worden gemaakt van hulpmiddelen, zoals de richtlijnen voor het schrijven van een maatschappelijk jaarverslag van het Global Reporting Initiative (GRI). Speciaal voor mkb-bedrijven is onder de naam High Five een vereenvoudigde versie van de richtlijnen van GRI opgesteld (in het Nederlands vertaald door MVO Nederland, zie degrotemvobibliotheek/richtlijnenenregelgeving/512). High Five gaat er vanuit dat het schrijven van een maatschappelijk jaarverslag uit vijf stappen bestaat. Stap 1: voorbereiden Voor de duurzaamheidverslaggeving moet eerst een coördinator worden aangewezen. Wie dat is, bepaalt u zelf. De coördinator bekijkt of duurzaamheid al wordt gemeten en of daarover al verslag wordt gedaan. De doelstellingen die met verslaggeving moeten worden gerealiseerd, dienen intern te worden besproken. Daarna is het van belang dat een tijdsschema voor het proces van verslaggeving wordt opgesteld. Stap 2: plannen De kerntaken, doelen en visie van de organisatie moeten worden bepaald, evenals de belanghebbenden en waarom zij geïnteresseerd zijn in de organisatie. Hieruit kan worden afgeleid over welke onderwerpen verslag moet worden gedaan. De volgorde van de onderwerpen moet worden gerangschikt op basis van haalbaarheid. Ten slotte moet de reikwijdte van het verslag worden vastgesteld. Stap 3: beoordelen Aan de hand van de onderwerpen kunnen indicatoren worden vastgesteld. Voorbeelden van GRI-indicatoren zijn onder andere het totaal waterverbruik, het gemiddeld aantal uren dat een werknemer per jaar besteedt aan opleidingen, onderverdeeld naar werknemers categorie en direct energieverbruik, onderverdeeld naar primaire bron. Met indicatoren kan worden bepaald wat de economische, milieugerelateerde en sociale invloeden van de organisatie zijn. Als de indicatoren zijn vastgesteld, kan er worden gemeten. Stap 4: rapporteren Aan de hand van de kwaliteit van de beschikbare indicatorresultaten kan worden bepaald hoe de resultaten het beste kunnen worden verspreid om de beoogde doelgroep optimaal te bereiken. Stap 5: verbeteren Na het verspreiden van het jaarverslag kunt u om feedback vragen van belanghebbenden, zodat u in de toekomst de structuur, inhoud en informatie nog beter kunt laten aansluiten op hun wensen. Handreiking Een ander hulpmiddel waarmee een jaarverslag kan worden gemaakt, is gepubliceerd door de Raad voor de Jaarverslaggeving. De raad heeft in juni 2003 een handreiking voor maatschappelijke verslaggeving gepubliceerd. Deze handreiking is met name geschikt voor middelgrote bedrijven. De handreiking biedt geen stappen, maar een conceptueel kader dat organisaties kunnen gebruiken. Onderdelen van dit document zijn onder andere wie de gebruikers van het verslag kunnen zijn, wat er in het maatschappelijk verslag moet staan en hoe er over kan worden gecommuniceerd. Het document kan worden gedownload op Handreiking%20MVO.pdf

9 Duurzaamheid kan ook gewoon in een aparte paragraaf in het reguliere jaarverslag worden behandeld. Niet alleen de financiële prestatie-indicatoren worden dan in het jaarverslag behandeld, maar ook niet-financiële prestatie-indicatoren, zoals milieu- en personeelsaangelegenheden.

10 4. Maatregelen voor medewerkers Dit hoofdstuk behandelt de verschillende maatregelen die u kunt treffen om uw medewerkers optimaal te laten functioneren. Ook worden hier andere gemakkelijk in te voeren maatregelen behandeld. Klanttevredenheidsonderzoek De tevredenheid van uw klanten vormt de basis voor de continuïteit van uw bedrijf. Peil dus regelmatig de klanttevredenheid en zoek uit waar uw klanten ontevreden of juist tevreden over zijn. Op basis van de resultaten kunt u acties ondernemen. U kunt ook een klachtenregeling invoeren. Verschillende bedrijven bieden cursussen klachten afhandelen. Medewerkertevredenheidsonderzoek Het succes van uw bedrijf op lange termijn is mede afhankelijk van de kennis, vaardigheden en motivatie van uw personeel. Controleer daarom van tijd tot tijd of uw medewerkers tevreden zijn en of u zaken voor ze kunt verbeteren. Werkoverleg, functioneringsgesprekken, enquêtes, het onderzoeken van de tevredenheid van uw medewerkers kan op verschillende manieren. U kunt eventueel ook een bureau inschakelen dat een medewerkertevredenheidsonderzoek voor u uitvoert. Voor meer informatie: Medewerkers betrekken Betrek uw medewerkers bij bedrijfsaangelegenheden. Betrokken medewerkers zijn productieve medewerkers. Ze denken mee en dat kan weer leiden tot kansen voor uw onderneming. Goede mix werk-privé Meer uren maken leidt niet altijd tot een hogere productiviteit. Een juiste balans tussen werk en privé kan daar wel toe leiden. Bied eventueel ook de mogelijkheid voor ondernemers om thuis te werken, als het type werk dit toelaat. Thuiswerken beperkt ook het woon-werkverkeer. Meer informatie: duurzaambouwen. senternovem.nl, duurzaambouwen.startpagina.nl. Duurzaam bouwen Bij een verhuizing kunt u milieuaspecten meenemen. Voorbeelden van mogelijke milieumaatregelen zijn: het gebruik van duurzame bouwmaterialen, energiezuinige installaties, een goede isolatie en een goede ligging ten opzichte van de zon. Autolease-regeling Stel dat u een auto van de zaak biedt, geef uw medewerkers dan een auto die mooi, comfortabel én goedkoop is. Het rijden in een zuinig voertuig leidt tot lagere energiekosten. Een voorbeeld van een milieuvriendelijke auto waar subsidiemogelijkheden voor zijn, is de hybride auto. Belangrijkste voordelen van dit voertuig zijn het aanzienlijk lagere brandstofgebruik en de lage uitstoot van schadelijke gassen. Hybride auto s zijn 20 tot 40 procent zuiniger dan gewone auto s. Ze besparen dus veel geld. Voor meer informatie: nl

11 Milieu Bespaar op het papier-, water- en energieverbruik. Dergelijke besparingen zijn gunstig voor het milieu. Bovendien houdt u geld over voor andere belangrijke zaken. Hieronder vindt u enkele makkelijk in te voeren maatregelen die al dan niet voor uw onderneming van toepassing kunnen zijn: recycle en scheid zoveel mogelijk afval; zamel papier apart in; gebruik flatscreen-monitoren (energiezuiniger); gebruik spaarlampen; schakel bij afwezigheid apparatuur als computers, printers, beeldschermen altijd uit; doe de lichten uit als een kamer meer dan een paar minuten leeg komt te staan; doe de verwarming uit als een kamer een dag niet wordt gebruikt; print dubbelzijdig (selecteer bij aanschaf van nieuwe printers op de mogelijkheid voor dubbelzijdig printen); gebruik milieuvriendelijk papier met FSC-keurmerk; gebruik oud papier als kladpapier; print niet onnodig, handel zoveel mogelijk s vanaf het scherm af; zet computers op een energiespaarstand; vraag bij de aanschaf van nieuwe bedrijfsmiddelen naar de milieubelasting daarvan. Voor meer informatie:

12 5. Duurzaamheidsscans Benieuwd hoe duurzaam uw onderneming al is of waar u een en ander nog kunt verbeteren? Gebruik dan een (of meer) van onderstaande duurzaamheidscans. Duurzame Groeitest Door tien sectorgerichte vragen te beantwoorden, komt u erachter hoe duurzaam u onderneemt. U krijgt na het beantwoorden van de vragen praktische tips. Link: Duurzame Groeitest Vergelijk uw bedrijf met branchegenoten en print meteen een praktisch actieplan uit voor duurzame groei in uw bedrijf. Link: De Groene Installateur Hupkes Installatie biedt duurzame installatietech - nieken als zonneboilers, warmtepompboilers, regenwateropvangsystemen en ventilatiesystemen. Duurzame installatietechnieken werken energiebesparend en zijn minder belastend voor het milieu. Door een regenwateropvangsysteem kan bijvoorbeeld 50% op de waterrekening worden bespaard. Een warmtepompboiler werkt energiebesparend door warmte te onttrekken aan de omgevingslucht en hiermee tapwater te verwarmen. Steeds meer consumenten willen gebruik maken van een duurzame installateur om zo energiekosten te besparen en zorg te dragen voor het milieu. Milieubarometer Breng met dit instrument de milieuscore en -kosten van uw bedrijf eenvoudig en snel in kaart door uw gegevens over energie, water, afval, emissies en eventueel transport en papierverbruik in te vullen. Door het gebruik van de barometer kunt u fors op milieukosten besparen. Link: Duurzaamheid-Strategie-Scan Met deze scan maakt u overzichtelijk hoe uw onderneming presteert op het gebied van duurzaam ondernemen. De scan maakt duidelijk hoe belanghebbenden de prestaties van uw bedrijf waarnemen én wat zij in de toekomst van uw bedrijf verwachten. Link: Bron: Glashelder duurzaamheid verslag Haagse glazenwasser Rietbroek Voor Schoonhouden B.V. is een Haags glazenwassersbedrijf met opdrachtgevers zoals de Eerste en Tweede Kamer, diverse ministeries en ziekenhuizen. De onderneming bracht een duurzaamheidsverslag uit met de titel Duurzaam hoeft niet duur te zijn. Het bedrijf onderscheidt zich van anderen in de glazenwassersbranche door onder andere schoolverlaters een kans te geven, met schonere materialen te werken en door minder kilometers te maken. Bron:

13 postbus AG Den Haag telefoon (070)

Bewust Ondernemen. in de mode-, schoenen- en sportbranche

Bewust Ondernemen. in de mode-, schoenen- en sportbranche Bewust Ondernemen in de mode-, schoenen- en sportbranche Colofon Inhoudsopgave De brochure Bewust Ondernemen in de mode-, schoenen- en sportbranche is een uitgave van Mitex. Realisatie: Mitex Branche Service

Nadere informatie

MVO-jaarverslag. Op basis van de MVO-wijzer en ISO 26000. Gebr. Janssen bv Hagelkruisstraat 6 5835 BD Beugen

MVO-jaarverslag. Op basis van de MVO-wijzer en ISO 26000. Gebr. Janssen bv Hagelkruisstraat 6 5835 BD Beugen MVO-jaarverslag 2013 Op basis van de MVO-wijzer en ISO 26000 Januari Gebr. Janssen bv Hagelkruisstraat 6 5835 BD Beugen INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING...3 1.1 VOORWOORD...3 1.2 WAT IS MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD

Nadere informatie

RAPPORTAGE BREEAM & MVO

RAPPORTAGE BREEAM & MVO RAPPORTAGE BREEAM & MVO Onderzoek in opdracht van de Dutch Green Building Council Inhoudsopgave Inleiding 3 Deel 1: MVO en BREEAM kunnen elkaar versterken 4 Voortdurend vinger aan pols 4 MVO 4 BREEAM en

Nadere informatie

De punten die in de zes werkbladen een voor een aan de orde komen zijn:

De punten die in de zes werkbladen een voor een aan de orde komen zijn: in zes stappen voorblad Voorblad 1 Inleiding Bij vrijwilligersbeleid gaat het er om op een meer doordachte en planmatige manier aandacht te geven aan de mensen die het werk doen in de vereniging. De werkbladen

Nadere informatie

Duurzaamheidsverslag 2012

Duurzaamheidsverslag 2012 Duurzaamheidsverslag 2012 inhoud Cofely wil duurzaamheid zichtbaarder en voelbaarder maken. Daarvoor zetten we in 2012 belangrijke stappen. Duurzaam groeien, met respect voor mens en milieu, op die manier

Nadere informatie

Handleiding social return voor opdrachtnemers in de bouw en infra. Oktober 2012

Handleiding social return voor opdrachtnemers in de bouw en infra. Oktober 2012 Handleiding social return voor opdrachtnemers in de bouw en infra Oktober 2012 Inhoudsopgave Voorwoord 4 Samenvatting 5 1 Inleiding 8 1.1 Hoe deze handleiding te gebruiken 8 1.2 Wat is social return? 8

Nadere informatie

ondernemen in smallingerland Duurzaam

ondernemen in smallingerland Duurzaam duurzaam ondernemen in smallingerland Planet Enthousiasme Innovatie Inzicht Minder afval Toekomstbestendig Duurzaam Mobiliteit Ervaringen delen Energiebesparing Verantwoord Kostenbesparing Profit Transparantie

Nadere informatie

Praktische handleiding. -Prestatieladder voor bedrijven

Praktische handleiding. -Prestatieladder voor bedrijven Praktische handleiding -Prestatieladder voor bedrijven 2 2 inhoud Voorwoord 4 1 Inleiding 6 2 De -Prestatieladder 10 3 Inschrijven met -gunningvoordeel en niveaukeuze 18 4 Implementatie van de -Prestatieladder

Nadere informatie

Praktische handleiding. -Prestatieladder voor bedrijven

Praktische handleiding. -Prestatieladder voor bedrijven Praktische handleiding -Prestatieladder voor bedrijven 2 inhoud Voorwoord 4 1 Inleiding 6 2 De -Prestatieladder 10 3 Inschrijven met -gunningvoordeel en niveaukeuze 18 4 Implementatie van de -Prestatieladder

Nadere informatie

De bewuste bloemist. Tips en voorbeelden over MVO

De bewuste bloemist. Tips en voorbeelden over MVO De bewuste bloemist Tips en voorbeelden over MVO Vooraf Voor je ligt de brochure de bewuste bloemist. Deze brochure is ontwikkeld voor (ambulante) bloemisten die in hun bedrijf aan de slag willen met Maatschappelijk

Nadere informatie

MKB-Ondernemers: "Duurzaam ondernemen loont"

MKB-Ondernemers: Duurzaam ondernemen loont M I L I E U T I P S VOOR HET MIDDEN- EN KLEINBEDRIJF VOOR WIE? Voor ondernemers in het midden- en kleinbedrijf. Laat u inspireren! MKB-Ondernemers: "Duurzaam ondernemen loont" Via milieuzorg naar duurzaam

Nadere informatie

Duurzaamheidsverslag van Zalsman

Duurzaamheidsverslag van Zalsman Duurzaamheidsverslag van Zalsman Dit is het eerste gedrukte duurzaamheidsverslag van Zalsman, geproduceerd op onze meest innovatieve printer: De Ricoh VC60000. Een allround alleskunner en één van de eersten

Nadere informatie

BMA Ergonomics DUURZAAMHEIDSVERSLAG 2013

BMA Ergonomics DUURZAAMHEIDSVERSLAG 2013 BMA Ergonomics DUURZAAMHEIDSVERSLAG 2013 Inhoud Voorwoord 5 Over dit verslag 6 De kringloop sluiten 8 Onze stakeholders 10 Ons bedrijf 12 Productie 18 Ontwikkeling 18 Leveranciers 20 Medewerkers 22 Gebruik

Nadere informatie

Actieplan voor energiebesparing en duurzame energie in de regio Alkmaar 2015-2020

Actieplan voor energiebesparing en duurzame energie in de regio Alkmaar 2015-2020 Actieplan voor energiebesparing en duurzame energie in de regio Alkmaar 2015-2020 December 2014 Inhoud Inleiding... 5 Doelstelling... 5 Opbouw van het plan... 6 Scope... 7 1 Ontwikkeling van het energieverbruik

Nadere informatie

Bestuur Het opstellen van visie, missie en beleid

Bestuur Het opstellen van visie, missie en beleid Bestuur Het opstellen van visie, missie en beleid Landelijk Samenwerkingsverband Actieve bewoners Oudkerkhof 13b 3512 GH Utrecht tel. 030-2317511 mail: info@lsabewoners.nl web: www.lsabewoners.nl www.bewonersbedrijven.nl

Nadere informatie

mei 2012, www.duurzaamadviseren.nl blad 2

mei 2012, www.duurzaamadviseren.nl blad 2 Dit is een voorbeeld van hoe een handboek MVO eruit zou kunnen zien. Indien u meer wilt weten of zelf een MVO handboek voor uw organisatie wilt maken, dan kunt u gebruik maken van De MVO-Wijzer Organizer.

Nadere informatie

Duurzaam werken, duurzaam leven. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Jaarverslag 2010.

Duurzaam werken, duurzaam leven. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Jaarverslag 2010. Duurzaam werken, duurzaam leven. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Jaarverslag 2010. 2 Steeds meer mensen hebben oprechte belangstelling voor duurzaamheid. Gelukkig maar, want door duurzaam met de

Nadere informatie

Duurzaamheidsverslag. Keuzes maken

Duurzaamheidsverslag. Keuzes maken Duurzaamheidsverslag Keuzes maken 4 Profiel van onze organisatie 6 Voorwoord 8 Over dit verslag 10 Stakeholderconsultatie 2005 4-13 1 14 Maatschappelijk verantwoord ondernemen bij Nuon 15 Ontwikkelingen

Nadere informatie

Barometer 2011 van de Maatschappelijke Verantwoordelijkheid Duurzame ontwikkeling resoluut verankerd in ondernemingen in België

Barometer 2011 van de Maatschappelijke Verantwoordelijkheid Duurzame ontwikkeling resoluut verankerd in ondernemingen in België Barometer 2011 van de Maatschappelijke Verantwoordelijkheid Duurzame ontwikkeling resoluut verankerd in ondernemingen in België VOORWOORD Heel bemoedigende vooruitgang voor België De resultaten van de

Nadere informatie

Inhoud. Voorwoord 4. Uitdagend 6. Over dit jaarverslag 8. Aantoonbaar duurzaam 10. Stakeholders zijn belangrijk 12. Zorg voor mens en omgeving 14

Inhoud. Voorwoord 4. Uitdagend 6. Over dit jaarverslag 8. Aantoonbaar duurzaam 10. Stakeholders zijn belangrijk 12. Zorg voor mens en omgeving 14 Duurzaam ondernemen 2010 Inhoud Bijlagen 1 De Bavaria organisatie 2 Stakeholder informatie Bavaria 3 Milieukundige indicatoren 4 Sociale en maatschappelijke indicatoren 5 Lijst gebruikte afkortingen 1

Nadere informatie

Criteria voor duurzaam inkopen van. Externe Adviesdiensten. In opdracht van

Criteria voor duurzaam inkopen van. Externe Adviesdiensten. In opdracht van Criteria voor duurzaam inkopen van Externe Adviesdiensten In opdracht van Colofon Deze criteria voor duurzaam inkopen zijn ontwikkeld door SenterNovem in opdracht van het Ministerie van VROM. Dit programma

Nadere informatie

Verruimde reikwijdte wet milieubeheer wie durft?

Verruimde reikwijdte wet milieubeheer wie durft? Verruimde reikwijdte wet milieubeheer wie durft? Verruimde reikwijdte: geen luxe maar noodzaak Afvalpreventie: een oude bekende Energiebesparing: in opmars Verkeer en vervoer: een lastiger onderwerp Grondstoffen:

Nadere informatie

Goede voorbeelden op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen

Goede voorbeelden op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen Goede voorbeelden op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen Een brochure met goede voorbeelden over maatschappelijk verantwoord ondernemen uit het BRABO-netwerk van COS Brabant. Voor meer

Nadere informatie

Werkboek De knop om! Vergroot het energiebewustzijn in uw organisatie

Werkboek De knop om! Vergroot het energiebewustzijn in uw organisatie Werkboek De knop om! Vergroot het energiebewustzijn in uw organisatie Werkboek De knop om! Vergroot het energiebewustzijn in uw organisatie en helpt u bij het opzetten van gedragsveranderingscampagnes

Nadere informatie

Planmatig Ondernemen. Het ondernemingsplan voor BewonersBedrijven. Mei 2014. Henk Cornelissen Pleuni Koopman Milja Kruijt Rutger van Weeren

Planmatig Ondernemen. Het ondernemingsplan voor BewonersBedrijven. Mei 2014. Henk Cornelissen Pleuni Koopman Milja Kruijt Rutger van Weeren Planmatig Ondernemen Het ondernemingsplan voor BewonersBedrijven Mei 2014 Henk Cornelissen Pleuni Koopman Milja Kruijt Rutger van Weeren Landelijk Samenwerkingsverband Actieve bewoners Oudkerkhof 13b 3512

Nadere informatie

Duurzaamheid Sloterdijk III

Duurzaamheid Sloterdijk III Duurzaamheid Sloterdijk III In opdracht van: projectorganisatie Westpoort/Sloterdijken Projectnummer: 13085 Steven Poppelaars MSc Drs. Carine van Oosteren Bezoekadres: Oudezijds Voorburgwal 300 Telefoon

Nadere informatie

MVO Jaarverslag 2010 Veerkracht. MVO Verslag 20

MVO Jaarverslag 2010 Veerkracht. MVO Verslag 20 MVO Jaarverslag 2010 Veerkracht MVO Verslag 20 1 2 Mn Services en maatschappelijk verantwoord ondernemen Inhoudsopgave mvo jaarverslag 2010 2 Woord vooraf: Veerkracht 4 Over dit verslag 8 Samenvatting

Nadere informatie

Stappenplan Lokaal energie initiatief Van pril initiatief tot succesvolle exploitatie

Stappenplan Lokaal energie initiatief Van pril initiatief tot succesvolle exploitatie 2012 Stappenplan Lokaal energie initiatief Van pril initiatief tot succesvolle exploitatie Jesse Cuperus, Juni 2012 Stappenplan Lokaal energie initiatief Van pril initiatief tot succesvolle exploitatie

Nadere informatie

Ondernemingsraadsleden op weg naar Duurzaam Meedoen

Ondernemingsraadsleden op weg naar Duurzaam Meedoen Ondernemingsraadsleden op weg naar Duurzaam Meedoen Vakmensen INHOUD Inleiding 1. Waarom op reis? 5 2. Ben jij klaar voor de reis? 12 3. Reisgenoten verzamelen 16 4. Bepalen van het reisdoel 24 5. Waar

Nadere informatie

Beursgenoteerde ondernemingen en geïntegreerde verslaggeving. Toezicht Financiële Verslaggeving

Beursgenoteerde ondernemingen en geïntegreerde verslaggeving. Toezicht Financiële Verslaggeving Beursgenoteerde ondernemingen en geïntegreerde verslaggeving Toezicht Financiële Verslaggeving Oktober 2013 Inhoudsopgave 1 Managementsamenvatting 4 2 Aanleiding, doelstellingen en populatie 7 3 Belangrijkste

Nadere informatie