Toegang tot fiscale voordelen Investeringsfaciliteiten 2013

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "www.pwc.nl Toegang tot fiscale voordelen Investeringsfaciliteiten 2013"

Transcriptie

1 Toegang tot fiscale voordelen Investeringsfaciliteiten 2013

2

3 Inhoud Voorwoord 5 Investeringsaftrek 7 Energie-investeringsaftrek ( EIA ) 8 Milieu-investeringsaftrek ( MIA ) 13 Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek ( KIA ) 16 Research & Development Aftrek ( RDA ) 18 Aanvullende aftrekpost 18 RDA-bedrag en grondslag 18 RDA-beschikking 19 Administratie- en mededelingsplicht 19 Willekeurige afschrijving 20 Afschrijving ineens van voortbrengingskosten van immateriële activa 20 Willekeurige afschrijving milieubedrijfsmiddelen ( Vamil ) 21 Willekeurige afschrijving aangewezen bedrijfsmiddelen 24 Goedkeurend beleid van de staatssecretaris van Financiën 26 Combinaties van investeringsfaciliteiten 27 Combinaties met Vamil 27 Combinaties met MIA en/of EIA (anders dan Vamil) 27 Combinaties met RDA 28 Speur- en ontwikkelingswerkaftrek ( S&O-aftrek ) 28 Algemeen 28 Afdrachtverminderingen loonbelasting en premie volksverzekeringen 29 Afdrachtvermindering onderwijs 29 Afdrachtvermindering zeevaart 31 Afdrachtvermindering speur- en ontwikkelingswerk 31 Samenloop afdrachtverminderingen 32 Innovatiebox 33 Lager effectief tarief 33 Forfaitaire regeling midden- en kleinbedrijf 33 Vooraf zekerheid 33 Teruggaaf energiebelasting/accijns & teruggaaf grootverbruikers 35 Teruggaaf energiebelasting/accijns 35 Teruggaaf grootverbruikers 36 Subsidies 37 Algemeen 37 Formele bepalingen 38 Aanmeldingstermijnen 38 Bezwaar en beroep 38 Contact 39 Toegang tot fiscale voordelen Investeringsfaciliteiten

4 4 PwC

5 Voorwoord Jessica Litjens Knowledge Center Tax & HRS Private Wealth Ciska Wisman Knowledge Center Tax & HRS Corporate Tax In deze publicatie Toegang tot fiscale voordelen - Investeringsfaciliteiten 2013 brengen we u op de hoogte van de fiscale faciliteiten die de Nederlandse overheid in 2013 aan het bedrijfsleven biedt om de Nederlandse economie te versterken en duurzamer te maken. Naast het versterken van de kenniseconomie is het beleid gericht op het leveren van een bijdrage aan de binnenlandse economische groei door onder andere het geven van impulsen op bedrijfsinvesteringen. Mogelijk kunt u uw voordeel doen met de maatregelen die zijn genomen om ondernemerschap en innovatie extra te stimuleren. Ook informeren we u over enkele doorgevoerde administratieve vereenvoudigingen waar u dit jaar profijt van kunt hebben. Zo is de aanvraagprocedure voor bepaalde faciliteiten eenvoudiger geworden. Daarnaast zijn sommige regelingen echter versoberd. De faciliteiten zijn op hoofdlijnen beschreven waardoor u een goed overzicht krijgt van de belangrijke aandachtspunten. Zo komen de volgende faciliteiten aan bod: de investeringsaftrek, de Research & Development Aftrek, de willekeurige afschrijving, de combinaties van investeringsfaciliteiten, de speuren ontwikkelingswerkaftrek, de afdrachtverminderingen loonbelasting en premie volksverzekeringen, de innovatiebox, de teruggaaf energiebelasting/accijns & teruggaaf grootverbruikers, subsidies en formele bepalingen. Om gebruik te maken van de diverse investeringsfaciliteiten moeten formele bepalingen worden nageleefd. Zo is het van belang dat eventuele meldingstermijnen in acht worden genomen. Daarnaast is het mogelijk om bezwaar te maken (en in beroep te gaan) tegen de afwijzing van een verzoek om toepassing van een investeringsfaciliteit. De Belastingdienst wil ondernemers ondersteunen bij het gebruik van de investeringsfaciliteiten. Zo is het mogelijk om vooraf zekerheid te krijgen of de innovatiebox van toepassing is op de winst van uw bedrijf. Uw PwC-adviseur kan u in dat geval helpen bij het opstellen van een vaststellingsovereenkomst met de Belastingdienst. De opgenomen informatie zal u helpen bij het verkrijgen van toegang tot de fiscale voordelen die de Nederlandse overheid u biedt. Ook zijn in deze publicatie de belangrijkste wijzigingen ten opzichte van vorig jaar weergegeven, zodat u gemakkelijker kunt vergelijken. Wilt u na het lezen van deze publicatie meer informatie over de toepassing van een of meerdere fiscale investeringsfaciliteiten? Of hebt u advies nodig over het verzorgen van een aanvraag? Neem dan contact op met uw PwC-adviseur. Die helpt u daarbij graag verder. Rotterdam, 15 maart 2013 Toegang tot fiscale voordelen Investeringsfaciliteiten

6 6 PwC

7 Investeringsaftrek Als ondernemer kunt u de fiscale winst van de onderneming verlagen door gebruik te maken van de investeringsaftrek. Achtergrond van de faciliteit is het bevorderen van bepaalde investeringen. Trefwoorden zijn in dit kader energiezuinigheid, milieuvriendelijkheid, kleinschaligheid en speur- en ontwikkelingswerk. De investerings aftrek is een extra aftrekpost die naast de reguliere (afschrijvings-) kosten van bedrijfsmiddelen ten laste van de winst komt. De Wet inkomstenbelasting 2001 voorziet in: de energie-investeringsaftrek ( EIA ); de milieu-investeringsaftrek ( MIA ); en de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek ( KIA ). Ook kent de wet een aanvullende aftrek voor speur- en ontwikkelingswerk en de Research & Development Aftrek. Zie Speur- en ontwikkelingswerkaftrek ( S&O-aftrek ) op blz. 28 en Research & Development Aftrek ( RDA ) op blz Ondernemers voor zowel de inkomstenbelasting als de vennootschapsbelasting kunnen in aanmerking komen voor de investeringsaftrek. Niet alle bedrijfsmiddelen komen in aanmerking voor investeringsaftrek. Per bedrijfsmiddel moet het investeringsbedrag minimaal 450 euro bedragen. Bedrijfsmiddelen die zijn bestemd om (direct of indirect) hoofdzakelijk - dat wil zeggen voor minstens 70 procent - te worden gebruikt voor het drijven van een onderneming waarop een regeling ter voorkoming van dubbele belasting van toepassing is (bijvoorbeeld een buitenlandse vaste inrichting in een land waarmee Nederland een belastingverdrag heeft gesloten), zijn uitgesloten van investeringsaftrek. Dat geldt ook voor grond, woonhuizen en woonschepen, personenauto s die niet zijn bestemd voor het beroepsvervoer over de weg (met uitzondering van de zeer zuinige en elektrische auto s) vaartuigen en effecten, vorderingen, goodwill alsmede vergunningen, ontheffingen, concessies en andere dispensaties van publiekrechtelijke aard. Van investeringsaftrek zijn uitgesloten bedrijfsmiddelen waarvoor verplichtingen zijn aangegaan tussen bepaalde, in de wet omschreven familieleden. Hetzelfde geldt voor verplichtingen die zijn aangegaan tussen een aandeelhouder en het lichaam waarin deze een kwalificerend belang (minimaal een derde) heeft. Toegang tot fiscale voordelen Investeringsfaciliteiten

8 Energie-investeringsaftrek ( EIA ) Inleiding De wet bevat een energie-investeringsaftrek voor investeringen door ondernemers in energiezuinige, niet eerder gebruikte bedrijfsmiddelen die voldoen aan de eisen van de Energielijst Aanpassingen aan bestaande bedrijfsmiddelen komen ook in aanmerking voor de EIA, voor zover het aangepaste bedrijfsmiddel voldoet aan de energieprestatie-eisen van de regeling. De aftrek bedraagt 41,5 procent als de investeringen in 2013 in totaal meer dan euro en maximaal 118 miljoen euro bedragen. Bij een overschrijding van het maximum vervalt het recht op EIA niet, maar over het surplus wordt geen EIA verleend. De EIA levert als extra fiscale aftrekpost direct een financieel voordeel op. Bovenop de reguliere aftrekbare kosten mag 41,5 procent van de investering in mindering worden gebracht op de fiscale winst. In de vennootschapsbelastingsfeer betekent de EIA een belastingbesparing van ongeveer 10 procent per investering. In de inkomstenbelastingsfeer kan dit oplopen tot ruim 18 procent. Doelgroep De EIA-regeling geldt voor belastingplichtigen voor de inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting, die een onderneming drijven en investeren in een bedrijfsmiddel dat voldoet aan de eisen van de Energielijst De investering moet in beginsel binnen drie maanden na het aangaan van de investeringsverplichting worden aangemeld bij het e-loket van Agentschap NL. Dit gebeurt via een digitaal formulier. Meldingen op papier voor de EIA 2013 zijn niet mogelijk. Voortbrengingskosten moeten worden aangemeld binnen drie maanden na het einde van het kalenderkwartaal waarin deze zijn gemaakt. Wordt het bedrijfsmiddel in hetzelfde kwartaal in gebruik genomen, dan moeten de kosten binnen drie maanden na ingebruikneming worden aangemeld. Het recht op EIA moet bij de aangifte inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting kenbaar worden gemaakt. De maten en vennoten van een samenwerkingsverband mogen voor de toepassing van de EIA (en ook de MIA, zie Milieu-investeringsaftrek ( MIA ) op blz. 13 t/m 15) een andere verdeling van de investeringsverplichting over de leden van het samenwerkingsverband kiezen dan een verdeling naar rato van het aandeel in de winst (zoals bij de Vamil - zie Willekeurige afschrijving milieubedrijfsmiddelen ( Vamil ) op blz ). In het besluit van 15 september 2009, nr. CPP2009/1116M wordt aangegeven aan welke voorwaarden dan moet worden voldaan. De belangrijkste zijn dat alle maten of vennoten hetzelfde verdelingscriterium hanteren en dat de verdeling op redelijke basis plaatsvindt. Bestaat een samenwerkingsverband ook uit een of meer commanditaire vennoten/ natuurlijke personen, dan is van een redelijke verdeling géén sprake als een investering volledig wordt toegerekend aan de beherende vennoten. Commanditaire vennoten/natuurlijke personen komen namelijk in beginsel niet in aanmerking voor investeringsaftrek, omdat zij in de regel niet kwalificeren als ondernemer. Een natuurlijke persoon/commanditaire vennoot komt echter wel in aanmerking voor EIA als deze vennoot op een Tip voor vereenvoudigde EIA-aanvraag samenwerkingsverbanden Met ingang van 1 januari 2013 is voor maten en vennoten die participeren in een samenwerkingsverband, de aanvraag van de EIA administratief vereenvoudigd. In plaats van afzonderlijke aanvragen per maat of vennoot kan het samenwerkingsverband nu volstaan met één aanvraag per (gezamenlijke) investering. Het samenwerkingsverband zal vervolgens eventueel een controlebrief van Agentschap NL ontvangen. De vereenvoudiging geldt voor investeringen die zijn gedaan in Aanvragen per maat of vennoot kan nog steeds, maar wordt door Agentschap NL afgeraden. De maten en vennoten moeten het investeringsbedrag fiscaal naar rato van hun aandeel in de winst vermelden. Voor de EIA mag, evenals voor de MIA (zie Toepassing van de MIA op blz. 13 t/m 15), wel een andere verdeling worden overeengekomen. Wilt u de EIA aanvragen voor investeringen in 2012? Dit is mogelijk, maar kan alleen via het aanvraagformulier van In dit formulier is het aanvragen per maat of vennoot nog wel verplicht. 8 PwC

9 andere grond al ondernemer is en de commanditaire participatie op grond van de vermogensetiketteringsregels tot zijn ondernemingsvermogen behoort. Als sprake is van een samenwerkingsverband tellen bij het bepalen van het maximale bedrag aan energieinvesteringen alleen de energieinvesteringen van de IB-ondernemers en belastingplichtigen voor de vennootschapsbelasting mee, dus niet die van commanditaire vennoten. Wat dit betekent, illustreert het hierna opgenomen rekenvoorbeeld. Voorbeeld: Een samenwerkingsverband bestaat uit twee beherende vennoten en vier commanditaire vennoten. De totale energie-investering bedraagt 150 miljoen euro. De beherende vennoten zijn ieder gerechtigd tot 40 procent van de energieinvestering (ieder 60 miljoen euro) en de vier commanditaire vennoten ieder tot 5 procent (ieder 7,5 miljoen euro). Het plafond voor 2013 bedraagt 118 miljoen euro. Het plafond voor ieder van de beherende vennoten wordt als volgt bepaald: 60 miljoen euro / 120 miljoen euro (en niet 150 miljoen euro) * 118 miljoen euro = 59 miljoen euro. Toepassing van de EIA De bedrijfsmiddelen die voor het jaar 2013 in aanmerking komen voor de EIA, staan vermeld in de Energielijst Deze lijst bestaat uit vijf categorieën: 1. bedrijfsgebouwen; 2. processen; 3. transportmiddelen; 4. duurzame energie; 5. energieadvies. De EIA kan worden toegepast op de aanschaffings- en voortbrengingskosten van (onderdelen van) bedrijfsmiddelen die voldoen aan de energieprestatieeisen, inclusief voorzieningen (bijvoorbeeld leidingen, appendages 1 en meet- en regelapparatuur) die technisch noodzakelijk zijn voor deze bedrijfsmiddelen en die alleen daarvoor worden gebruikt. Onder aanschaffingskosten vallen de kosten die bij derden zijn gemaakt, zoals de aankoopsom plus alle bijkomende kosten die noodzakelijk zijn voor en uitsluitend dienstbaar zijn aan het bedrijfsklaar krijgen van het desbetreffende bedrijfsmiddel, bijvoorbeeld montagekosten, leidingwerk en besturing. Van voortbrengingskosten is sprake als een bedrijfsmiddel in de eigen onderneming is vervaardigd. Alle kosten die hiervoor worden gemaakt binnen de eigen onderneming, behoren tot de voortbrengingskosten, bijvoorbeeld de materiaalkosten en de arbeidskosten van werknemers. Geactiveerde kosten voor aanpassing van bestaande bedrijfsmiddelen, zoals nieuwe materialen en montage, komen ook in aanmerking. Onderhoudskosten zijn echter uitgezonderd. Als een investeringssubsidie wordt ontvangen voor het desbetreffende bedrijfsmiddel, moet het subsidiebedrag worden afgetrokken van de aanschaffingsof voortbrengingskosten. Bedrijfsmiddelen die al eerder door een ander zijn gebruikt, komen niet voor EIA in aanmerking. Een bedrijfsmiddel waarvan het investeringsbedrag inclusief verbeterkosten - minder bedraagt dan 450 euro (drempelbedrag) is uitgesloten van investeringsaftrek. Deze uitsluiting geldt voor het investeringsbedrag dat betrekking heeft op een zaak die moet worden aangemerkt als een zelfstandig bedrijfsmiddel. Als sprake is van een investering in een onzelfstandig onderdeel van een bedrijfsmiddel, geldt als toets voor de drempel het investeringsbedrag als geheel. In dat geval komt wel alleen het investeringsbedrag dat ziet op het onderdeel dat kwalificeert op grond van de Energielijst, in aanmerking voor de EIA. Wanneer het onzelfstandige deel echter niet gelijktijdig met het bedrijfsmiddel is aangeschaft, vindt een zelfstandige toets aan het drempelbedrag plaats. Naast de melding voor bedrijfsmiddelen op de Energielijst 2013 kunnen ook andere bedrijfsmiddelen in aanmerking komen voor EIA. Voor deze zogenoemde generieke bedrijfsmiddelen moet dan wel de vereiste energiebesparing door middel van een berekening kunnen worden aangetoond. Gezien de complexiteit van de voorwaarden is het raadzaam om hiervoor contact op te nemen met uw PwC-adviseur. Zijn kosten gemaakt voor een energieadvies, een Energie Prestatie Advies (EPA-maatwerkadvies) of een actieplan voor elektromotoren, dan kunnen deze kosten onder bepaalde voorwaarden samen met de energie-investering in aanmerking komen voor de EIA. Als ondernemer kunt u zelf bedrijfsmiddelen voordragen voor de Energielijst van het volgende kalenderjaar. Het moet gaan om bedrijfsmiddelen waarmee een 1 Kleine bijbehorende toestellen en onderdelen die dienen ter completering van een machine of een installatie. Toegang tot fiscale voordelen Investeringsfaciliteiten

10 energiebesparing kan worden gerealiseerd. De uiterste datum voor het indienen van voorstellen voor bedrijfsmiddelen voor de Energielijst 2014 is 31 augustus Uw PwC-adviseur helpt u hiermee graag verder. Vergunningen Als voor een investering een bouwvergunning is vereist, geldt als voorwaarde dat de ondernemer op het moment van de EIA-aanvraag in het bezit is van een omgevingsvergunning voor het bouwdeel. De omgevingsvergunning is met ingang van 1 oktober 2010 ingevoerd en dient als vervanging van onder andere de bouw- en milieuvergunning. De vergunning hoeft op het moment van de aanvraag nog niet onherroepelijk te zijn. Onherroepelijk wil zeggen dat er geen bezwaar- of beroepsprocedure met betrekking tot de vergunning aanhangig is of nog kan worden. Tot 1 januari 2005 moest een bouwvergunning wel onherroepelijk zijn. Hetzelfde geldt voor investeringen waarvoor een vergunning conform de Wet beheer rijkswaterstaatwerken ( Wbr-vergunning ) is vereist. Tot 1 januari 2004 moest een Wbr-vergunning wel onherroepelijk zijn. Voor investeringen in opstanden in de glastuinbouw is eveneens vereist dat de ondernemer ten tijde van de aanmelding beschikt over een omgevingsvergunning voor het bouwdeel, die niet onherroepelijk hoeft te zijn. Voor een investering in duurzame energie is een afgegeven milieuvergunning nodig op het moment dat de EIA wordt aangevraagd. Deze omgevingsvergunning voor het milieudeel komt naast een eventueel vereiste omgevingsvergunning voor het bouwdeel en/of een Wbr-vergunning. Ook deze milieuvergunning hoeft ten tijde van de aanvraag niet onherroepelijk te zijn. Tenslotte is een zogenoemde SDE(+)- beschikking vereist voor windturbines, maar deze voorwaarde is enigszins versoepeld (zie hierna). Voor de EIA is geen accountantsverklaring vereist. Energieopwekking door middel van wind Voor windprojecten op zee geldt dat op het moment van aanmelding voor de EIA een beschikking moet zijn afgegeven op grond van het Besluit stimulering duurzame energieproductie (Besluit SDE). Sinds 1 januari 2009 geldt deze voorwaarde niet meer voor windenergie op land. Dit moet voorkomen dat projecten ongewenste vertraging oplopen bij de uitvoering. De SDE-regeling is per 1 januari 2011 geëindigd en omgevormd naar een efficiëntere SDE+-regeling. Deze is op 1 juli 2011 voor het eerst opengesteld. De SDE+ is een exploitatiesubsidie, dat wil zeggen dat producenten subsidie ontvangen voor de opgewekte duurzame energie en niet voor de aanschaf van de productie-installatie, zoals bij een investeringssubsidie. Subsidie kan worden aangevraagd voor de productie van duurzame elektriciteit, duurzame warmte of het gecombineerd opwekken van duurzame warmte en elektriciteit of groen gas. Een van de technologieën die in aanmerking komt voor subsidie is windenergie. Tips voor aanvraag SDE Versoepeling aanvraag EIA als sprake is van een fiscale eenheid Op grond van het besluit van 15 december 2009, nr. CPP2009/1116M gelden voor een fiscale eenheid soepelere regels voor de melding en de aanvraag voor de EIA (en ook voor de MIA en de Vamil). Het betreft de volgende situaties: Als de dochtermaatschappij een investering doet en vervolgens gaat behoren tot een fiscale eenheid (waarbij dus de moedermaatschappij belastingplichtig is en niet de dochtermaatschappij) wordt de aanvraag onder omstandigheden geacht door de moedermaatschappij te zijn gedaan. Als de moedermaatschappij van een fiscale eenheid een investering van een dochtermaatschappij heeft aangemeld en de dochtermaatschappij is vervolgens gaan behoren tot een andere fiscale eenheid, wordt de aanvraag geacht te zijn gedaan door de nieuwe moedermaatschappij. Als de moedermaatschappij van een fiscale eenheid een investering van een dochtermaatschappij heeft aangemeld en de fiscale eenheid ten tijde van de ingebruikname van het bedrijfsmiddel inmiddels is verbroken, heeft de dochtermaatschappij toch recht op EIA. In 2013 bedraagt het budget om projecten voor de SDE+ te ondersteunen 3 miljard euro. De SDE+ wordt aangevraagd met het digitale formulier van het e-loket van Agentschap NL. De SDE zal in fasen worden opengesteld. Vanaf 9:00 uur kan op 4 april 2013 de eerste aanvraag worden ingediend. Ter voorbereiding daarop kunt u vanaf 4 maart 2013 uw aanvraag alvast invullen en klaar zetten. Deze kunt u dan digitaal verzenden zodra de regeling open is. Houdt u er daarbij rekening mee dat u mogelijk een aantal bijlagen moet meesturen. Het sluitingstijdstip van de SDE is 19 december 2013 om 17:00 uur. Let wel, de SDE+-subsidiepot voor 2012 (van 1,7 miljard euro) is leeg. Het aanvragen van SDE is daarom niet meer mogelijk. 10 PwC

11 Toegang tot fiscale voordelen Investeringsfaciliteiten

12 Tussentijdse beëindiging EIA In principe wordt sinds 1 januari 2009 de EIA-regeling (en ook de MIA/Vamilregeling) niet meer gesloten wanneer het budget is uitgeput. Vanaf die datum is het mogelijk een deel van het budget van het volgende jaar aan te spreken. Ook kan budget dat niet is gebruikt, worden meegenomen naar een volgend jaar. Toch blijft de wettelijke mogelijkheid bestaan dat de minister van Financiën in geval van een zeer omvangrijke budgetoverschrijding de EIA door tussentijdse aanpassing van de Energielijst of door aftopping beperkt of in zijn geheel buiten werking stelt. Als het voornemen bestaat om in 2013 in energiezuinige bedrijfsmiddelen te investeren, moet met deze mogelijkheid van eerdere sluiting van de EIA rekening worden houden. Het moment waarop de investeringsverplichting wordt aangegaan, is beslissend. Wel moet Agentschap NL binnen drie maanden na de datum waarop de regeling buiten werking is gesteld, de melding hebben ontvangen. Verruiming EIA 1 juni 2009 tot en met 30 november 2010 In het kader van het stimuleren van de economie gold van 1 juni 2009 tot en met 30 november 2010 een tijdelijke Wijzigingen van de EIA-regeling verruiming van de EIA voor het energiezuiniger maken van huurwoningen. Is in die periode een verplichting tot investering aangegaan én tijdig melding voor de EIA gedaan, dan heeft de verhuurder vanaf dat moment nog drie jaar om de werkzaamheden uit te voeren. Van EIA uitgesloten bedrijfsmiddelen en verplichtingen Niet alle bedrijfsmiddelen komen in aanmerking voor investeringsaftrek. Per bedrijfsmiddel moet het investeringsbedrag minimaal 450 euro bedragen. Bedrijfsmiddelen die zijn bestemd om (direct of indirect) hoofdzakelijk - dat wil zeggen voor minstens 70 procent - te worden gebruikt voor het drijven van een onderneming waarop een regeling ter voorkoming van dubbele belasting van toepassing is (bijvoorbeeld een buitenlandse vaste inrichting in een land, waarmee Nederland een belastingverdrag heeft gesloten), zijn uitgesloten van de EIA (en MIA). Dat geldt ook voor grond, woonhuizen en woonschepen, bepaalde personenauto s, vaartuigen en effecten, vorderingen, goodwill alsmede vergunningen, ontheffingen, concessies en andere dispensaties van publiekrechtelijke aard. Voor 2013 is evenals in 2012 en 2011 een bedrag van 151 miljoen euro aan EIAbudget beschikbaar. De EIA is voor de jaren tijdelijk verlaagd van 44 naar 41,5 procent. Vanaf 2014 zal het percentage weer 44 zijn. De EIA-regeling 2013 is van toepassing op verplichtingen die zijn aangegaan of voortbrengingskosten die zijn gemaakt op of na 1 januari Er zijn enige wijzigingen in de Energielijst. Zo is bijvoorbeeld de eis aan de warmtedoorlatingscoëfficiënt van HR-glas voor bestaande gebouwen aangescherpt om aan te sluiten bij de ontwikkelingen in de markt. Ook is een nieuwe omschrijving opgenomen voor zonne-energiesystemen voor het opwekken van elektriciteit waarbij de warmte ook wordt gebruikt voor het verwarmen van water of lucht. De EIA-aanvraag wordt met behulp van een digitaal formulier via het e-loket van Agentschap NL gedaan. Een schriftelijke aanvraag is (sinds 2012) niet meer mogelijk. Eveneens uitgesloten zijn bedrijfsmiddelen die zijn bestemd om (direct of indirect) hoofdzakelijk (voor 70 procent of meer) ter beschikking te worden gesteld (bijvoorbeeld verhuurd) aan in het buitenland wonende personen of gevestigde lichamen, of aan personen of lichamen voor hun onderneming, terwijl op de winst daarvan een regeling ter voorkoming van dubbele belasting van toepassing is. Van investeringsaftrek zijn uitgesloten bedrijfsmiddelen waarvoor verplichtingen zijn aangegaan tussen bepaalde in de wet omschreven familieleden. Hetzelfde geldt voor verplichtingen die zijn aangegaan tussen een aandeelhouder en het lichaam waarin deze een kwalificerend belang (minimaal een derde) heeft. Desinvesteringsbijtelling Hebt u investeringsaftrek toegepast en vervreemdt u vervolgens binnen vijf jaar na aanvang van het kalenderjaar waarin de investering is gedaan, het bedrijfsmiddel waarvoor investeringsaftrek in aanmerking is genomen? Dan moet in dat geval een desinvesteringsbijtelling plaatsvinden, als de overdrachtsprijs meer dan euro bedraagt. De desinvesteringsbijtelling vindt plaats in het jaar van de vervreemding en wordt berekend over maximaal het bedrag waarover investeringsaftrek is genoten, tegen hetzelfde percentage. Onder vervreemding wordt onder meer ook verstaan de onttrekking van een goed aan de onderneming en een bestemmingswijziging waardoor sprake is van een uitgesloten bedrijfsmiddel. 12 PwC

13 Milieu-investeringsaftrek ( MIA ) Inleiding Ondernemers die investeren in milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen kunnen een fiscaal (financierings)voordeel verkrijgen. Hiervoor zijn twee faciliteiten beschikbaar: de milieu-investeringsaftrek ( MIA ) en de willekeurige afschrijving milieubedrijfsmiddelen ( Vamil ). De overheid beoogt hiermee investeringen in milieuvriendelijke apparatuur door bedrijven te bevorderen. De MIA voorziet in een extra aftrek op de fiscale winst; de Vamil biedt een liquiditeits- en rentevoordeel. De MIA en/of Vamil kunt u toepassen op de aanschaffings- of voortbrengingskosten van bedrijfsmiddelen die voorkomen op de Milieulijst die jaarlijks wordt gepubliceerd in de Staatscourant. Onder aanschaffingskosten vallen de kosten die bij derden zijn gemaakt, zoals de aankoopsom plus de bijkomende kosten die nodig zijn om een bedrijfsmiddel bedrijfsklaar te krijgen (bijvoorbeeld montagekosten). voldoet aan de eisen van de Milieulijst. De aanpassingskosten en/of nieuw toegevoegde onderdelen komen dan in aanmerking voor de MIA en/of Vamil. Tot de bestanddelen van de desbetreffende bedrijfsmiddelen kunnen ook worden gerekend voorzieningen (zoals leidingen, appendages 2 en meet- en regelapparatuur) die technisch noodzakelijk zijn voor en uitsluitend dienstbaar zijn aan deze bedrijfsmiddelen en dus geen zelfstandige betekenis hebben. Onderhoudskosten en bedrijfsmiddelen die al eerder door een ander zijn gebruikt, komen niet in aanmerking voor de MIA en Vamil. Een bedrijfsmiddel waarvan het investeringsbedrag - inclusief verbeterkosten - minder dan 450 euro (drempelbedrag) bedraagt, is uitgesloten van investeringsaftrek. Deze uitsluiting geldt voor het investeringsbedrag dat betrekking heeft op een zaak die moet worden aangemerkt als een zelfstandig bedrijfsmiddel. Als sprake is van een investering in een onzelfstandig onderdeel van een bedrijfsmiddel, geldt als toets voor de drempel het investeringsbedrag als geheel maar komt slechts het investeringsbedrag dat ziet op het onderdeel dat kwalificeert op grond van de Milieulijst, in aanmerking voor de MIA. Wanneer het onzelfstandige deel echter niet gelijktijdig met het bedrijfsmiddel is aangeschaft, vindt een zelfstandige toets aan het drempelbedrag plaats. Hierna wordt eerst ingegaan op de Milieulijst. Daarna wordt de MIA besproken. De Vamil komt verder aan bod in Willekeurige afschrijving milieubedrijfsmiddelen ( Vamil ) op blz Tot slot worden nog enkele beleidsregels besproken die gelden voor zowel de MIA als de Vamil. Van voortbrengingskosten is sprake als een bedrijfsmiddel in de eigen onderneming is vervaardigd. Alle kosten die hiervoor worden gemaakt binnen de eigen onderneming behoren tot de voortbrengingskosten, bijvoorbeeld de materiaalkosten en de arbeidskosten van werknemers. Als subsidie wordt ontvangen voor het desbetreffende bedrijfsmiddel, moet het subsidiebedrag worden afgetrokken van de aanschaffings- of voortbrengingskosten. Aanpassingen aan bestaande bedrijfsmiddelen kunnen in aanmerking komen, als het aangepaste bedrijfsmiddel Wijzigingen in de Milieulijst Het voor de MIA beschikbare budget voor 2013 bedraagt 101 miljoen euro. Ten opzichte van 2012 is een aantal wijzigingen doorgevoerd in de lijst. Met ingang van 1 januari 2013 is een aantal bedrijfsmiddelen toegevoegd, gewijzigd en vervallen. De Milieulijst 2013 is nog meer gericht op het duurzaam (her)gebruik van grondstoffen. Om het bedrijfsleven te prikkelen om te komen met innovatieve oplossingen voor duurzaam grondstoffengebruik, zijn generieke omschrijvingen van bedrijfsmiddelen opgenomen. Daarnaast is nieuw ten opzichte van 2012 dat de Milieulijst 2013 geen onderscheid meer maakt tussen nieuwbouw, grootschalige renovatie en kleinschalige renovatie, omdat het onderscheid tot verwarring leidde. Voor productieapparatuur voor (half)producten op basis van grondstoffen van biologische oorsprong geldt dat met ingang van 2013 de verwerking van alle grondstoffen van biologische oorsprong mogelijk is. 2 Kleine bijbehorende toestellen en onderdelen die dienen ter completering van een machine of een installatie. Toegang tot fiscale voordelen Investeringsfaciliteiten

14 Milieulijst De Milieulijst 2013 is evenals de voorgaande jaren onderverdeeld in de volgende negen milieuthema s: 1. Duurzame productiemiddelen 2. Klimaatverandering 3. Luchtverontreiniging 4. Overlast en gezondheid 5. Mobiele werktuigen en transportmiddelen 6. Externe veiligheid en preventieve voorzieningen 7. Biodiversiteit en natuurlijke omgeving 8. Grondstoffenbesparing en hergebruik 9. Afvalstromen In de Milieulijst zijn de bedrijfsmiddelen opgenomen waarvoor de MIA en/of Vamil geldt. In deze lijst is een bedrijfsmiddelencode (A t/m G) opgenomen om aan te geven welke fiscale regeling van toepassing is. Als ondernemer kunt u zelf bedrijfsmiddelen voordragen voor de Milieulijst van het volgende kalenderjaar. Het moet gaan om bedrijfsmiddelen die in Nederland nog niet algemeen gangbaar zijn en die een substantieel milieuverbeterend effect hebben. De uiterste datum voor het indienen van voorstellen voor bedrijfsmiddelen voor de Milieulijst 2014 is 1 september Wijzigingen van de MIA-regeling Ratio van de MIA Met behulp van de MIA zijn investeringskosten in bedrijfsmiddelen in 2013 voor 36, 27 of 13,5 procent extra aftrekbaar van de fiscale winst. Het toe te passen percentage wordt bepaald door de categorie (respectievelijk I, II of III) in de Milieulijst, waarin het bewuste bedrijfsmiddel valt. De MIA kent een investeringsplafond per belastingplichtige per jaar van 25 miljoen euro. De MIA levert - in tegenstelling tot de Vamil - een permanent fiscaal voordeel op, aangezien een deel van het investeringsbedrag direct ten laste van de winst in het jaar van investeren mag worden gebracht. Hierdoor is over een kleiner bedrag winstbelasting verschuldigd. Een voorbeeld: wordt een bedrijfsmiddel aangeschaft voor euro en dat bedrijfsmiddel staat op de Milieulijst in de categorie met een aftrek van 13,5 procent, dan kan boven op de reguliere afschrijvingskosten een extra bedrag van euro ten laste van de winst worden gebracht. Als het bedrijfsmiddel bij het einde van het kalenderjaar nog niet in gebruik is genomen, bedraagt de MIA ten hoogste het bedrag dat al daadwerkelijk voor het bedrijfsmiddel is betaald. Is voor dit bedrijfsmiddel slechts euro in het Voor de jaren 2011 tot en met 2013 gelden lagere aftrekpercentages voor de MIA. De MIA is verlaagd van 15, 30 en 40 procent naar respectievelijk 13,5, 27 en 36 procent. Vanaf 2014 zullen de percentages weer op het oude niveau worden gebracht. Met ingang van 1 januari 2012 is verduidelijkt dat de grens van 25 miljoen euro niet geldt per bedrijfsmiddel of onderdelen daarvan, maar voor het totaal aan investeringen in de bedrijfsmiddelen die zijn opgenomen in de lijst. De MIA/Vamil wordt aangevraagd met het digitale formulier van het e-loket van Agentschap NL. Een schriftelijke aanvraag is (sinds 2012) niet meer mogelijk. desbetreffende jaar betaald, dan zal de MIA geen euro bedragen maar euro; de overige 350 euro wordt afgetrokken in het latere jaar van betaling, maar niet later dan in het jaar waarin het bedrijfsmiddel in gebruik is genomen. De bedrijfsmiddelen waarvan de code in de Milieulijst begint met de letter A, B of F, komen in aanmerking voor zowel de MIA als de Vamil. Op bedrijfsmiddelen met de letter C kan alleen de Vamil worden toegepast. Bedrijfsmiddelen met de letter D, E of G komen alleen in aanmerking voor de MIA. Toepassing van de MIA Als een bedrijfsmiddel wordt aangeschaft, waarvan de code in de Milieulijst begint met de letter A, B, D, E, F of G komt deze in aanmerking voor de MIA. De totale investeringen in 2013 moeten dan wel meer dan euro bedragen. Het minimuminvesteringsbedrag per bedrijfsmiddel bedraagt 450 euro. Ook voor milieuadviezen kunt u MIA krijgen (en/of de Vamil-regeling toepassen), indien deze gelijktijdig met de milieuinvestering waarop het advies betrekking heeft, wordt aangemeld voor de MIA en/ of Vamil. Een melding voor alleen het milieuadvies is dus niet mogelijk. Het percentage van de aftrek is afhankelijk van de categorie waartoe de investering behoort. De Milieulijst kent drie categorieën milieu-investeringen. Categorie I bestaat uit bedrijfsmiddelen die vrijwel uitsluitend in de landbouw worden ingezet. De MIA bedraagt 36 procent. Categorie II omvat bedrijfsmiddelen waarvan de snelle marktintroductie vanuit milieuoogpunt dringend gewenst is. Hiervoor bedraagt de MIA 27 procent. Categorie III behelst bedrijfsmiddelen waarvan de marktintroductie vanuit milieuoogpunt gewenst is, maar in mindere 14 PwC

15 mate dan in categorie II. Hiervoor geldt een MIA van 13,5 procent. De aanvraag voor MIA/Vamil voor investeringen in 2013 wordt gedaan met het digitale formulier van het e-loket van Agentschap NL. De aanvraag moet zijn ingediend binnen drie maanden nadat de verplichting is aangegaan. Voor voortbrengingskosten geldt dat deze binnen drie maanden na het einde van het kalenderkwartaal waarin de voortbrengingskosten zijn gemaakt, moeten worden aangemeld. Wordt het bedrijfsmiddel in de loop van het kalenderjaar in gebruik genomen, dan moeten de kosten binnen drie maanden na de datum van de ingebruikname zijn gemeld. Het recht op MIA moet bij de aangifte inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting kenbaar worden gemaakt. De toepassing van de MIA bij samenwerkingsverbanden zoals een maatschap of vennootschap onder firma ( vof ) wordt in de regel op dezelfde manier bepaald als voor de EIA, zie Doelgroep op blz. 8. Versoepeling aanvraag MIA als sprake is van een fiscale eenheid Voor een fiscale eenheid gelden - net als voor de EIA - soepelere regels voor de melding en de aanvraag voor de MIA. Zie hiervoor Versoepeling aanvraag EIA als sprake is van een fiscale eenheid op blz. 10. Tussentijdse beëindiging MIA Als u van plan bent om in 2013 in milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen te investeren, moet u - net als voor de EIA - rekening houden met de mogelijkheid van eerdere sluiting van de MIA. Het moment waarop de investeringsverplichting wordt aangegaan, is beslissend. Zie voor een nadere toelichting Tussentijdse beëindiging EIA op blz. 12. Van MIA uitgesloten bedrijfsmiddelen en verplichtingen Voor de MIA geldt dezelfde uitsluiting van bedrijfsmiddelen en verplichtingen, zoals beschreven bij de EIA (zie Van EIA uitgesloten bedrijfsmiddelen en verplichtingen op blz. 12). Desinvesteringsbijtelling Voor de MIA geldt dezelfde desinvesterings bijtelling, zoals beschreven bij de EIA (zie Desinvesteringsbijtelling op blz. 12). Voor de MIA is geen accountantsverklaring vereist. Tip voor vereenvoudigde MIA-aanvraag samenwerkingsverbanden Met ingang van 1 januari 2013 is voor maten en vennoten die participeren in een samenwerkingsverband, de aanvraag van de MIA administratief vereenvoudigd. In plaats van afzonderlijke aanvragen per maat of vennoot, kan het samenwerkingsverband nu volstaan met één aanvraag per (gezamenlijke) investering. Het samenwerkingsverband zal vervolgens eventueel een controlebrief van Agentschap NL ontvangen. De vereenvoudiging geldt voor investeringen die zijn gedaan in Aanvragen per maat of vennoot kan nog steeds, maar wordt door Agentschap NL afgeraden. De maten en vennoten moeten het investeringsbedrag fiscaal naar rato van hun aandeel in de winst vermelden. Voor de MIA mag, evenals voor de EIA (zie Doelgroep op blz. 8), wel een andere verdeling worden overeengekomen. Wilt u de MIA aanvragen voor investeringen in 2012? Dit is mogelijk, maar kan alleen via het aanvraagformulier van In dit formulier is het aanvragen per maat of vennoot nog wel verplicht. Toegang tot fiscale voordelen Investeringsfaciliteiten

16 Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek ( KIA ) Inleiding De kleinschaligheidsinvesteringsaftrek ( KIA ) stimuleert bedrijven om investeringen van een beperkte omvang in bedrijfsmiddelen te doen en is hierdoor vooral gericht op het middenen kleinbedrijf. Voor de KIA komt u in aanmerking als in 2013 het totale bedrag aan investeringen meer dan euro en maximaal euro bedraagt. Een bedrijfsmiddel waarvan het investeringsbedrag minder bedraagt dan 450 euro (drempelbedrag), is uitgesloten van investeringsaftrek. Met ingang van 1 januari 2013 bedraagt de KIA: bij een investeringsbedrag van meer dan euro en maximaal euro: 28 procent van het investeringsbedrag; bij een investeringsbedrag van meer dan euro en maximaal euro: euro; bij een investeringsbedrag van meer dan euro en maximaal euro: euro, verminderd met 7,56 procent van het gedeelte van het investeringsbedrag dat meer bedraagt dan euro; bij een investeringsbedrag van meer dan euro: nihil. De KIA is maximaal bij een investeringsbedrag vanaf euro tot en met euro en bedraagt in die gevallen euro. Het recht op KIA moet bij de aangifte inkomsten belasting of vennootschapsbelasting kenbaar worden gemaakt. Voor de toepassing van de KIA bij samenwerkingsverbanden geldt een zogenoemde samentelbepaling. Dit houdt in dat bij samenwerkingsverbanden voor het bepalen van het investeringsbedrag en daarmee de van toepassing zijnde investeringsaftrek, de investeringen van alle deelnemers in het samenwerkingsverband moeten worden samengenomen en dus niet van elke deelnemer afzonderlijk. Vervolgens wordt de omvang van de investeringsaftrek omgerekend overeenkomstig de onderlinge winstverdeling tussen de deelnemers. Voorbeeld: Twee personen zijn samen een vennootschap onder firma ( vof ) aangegaan. De winstverdeling is 50 procent voor ieder. De vof investeert in 2013 voor euro in bedrijfsmiddelen. De omvang van de KIA bedraagt voor de vof als geheel euro. De KIA bedraagt voor de twee vennoten ieder (50 procent van euro=) euro. Wijzigingen van de KIA-regeling Afgezien van de wijziging in de absolute bedragen is de KIA-regeling ten opzichte van 2012 ongewijzigd. 16 PwC

17 Van KIA uitgesloten bedrijfsmiddelen Specifiek van KIA uitgesloten zijn bedrijfsmiddelen die zijn bestemd om (direct of indirect) hoofdzakelijk (voor minimaal 70 procent) ter beschikking te worden gesteld (bijvoorbeeld verhuurd) aan derden. Daarmee is de uitsluiting voor de KIA ruimer dan de uitsluitingen voor de EIA en MIA (zie Van EIA uitgesloten bedrijfsmiddelen en verplichtingen op blz. 12 en Van MIA uitgesloten bedrijfsmiddelen en verplichtingen op blz. 15). Een ondernemer die in aanmerking wenst te komen voor de KIA, kan niet zelf bepalen dat een investering in een of meer andere bedrijfsmiddelen buiten aanmerking blijft voor de KIA-regeling. Op grond van het besluit van 15 september 2009, nr. CPP2009/1116M wordt dit echter onder voorwaarden wel mogelijk gemaakt als zich kort na de investering een calamiteit (bijvoorbeeld brand) voordoet waardoor een bedrijfsmiddel niet meer kan worden gebruikt en in hetzelfde jaar een nieuw bedrijfsmiddel wordt aangeschaft. Het bedrag van de eerste investering telt dan niet mee voor de KIA, zodat de aftrek door toepassing van een lagere schijf op een hoger bedrag kan uitkomen. Desinvesteringsbijtelling Hebt u investeringsaftrek toegepast en vervreemdt u vervolgens binnen vijf jaar na aanvang van het kalenderjaar waarin de investering is gedaan, het bedrijfsmiddel waarvoor investeringsaftrek in aanmerking is genomen? Dan moet in dat geval een desinvesteringsbijtelling plaatsvinden, als de overdrachtsprijs meer dan euro bedraagt. De desinvesteringsbijtelling vindt plaats in het jaar van de vervreemding en wordt berekend over maximaal het bedrag waarover investeringsaftrek is genoten, tegen hetzelfde percentage. Onder vervreemding wordt onder meer ook verstaan de onttrekking van een goed aan de onderneming en een bestemmingswijziging waardoor sprake is van een uitgesloten bedrijfsmiddel. Het gelijke percentage wordt vanaf 2010 berekend door de genoten KIA in het kalenderjaar waarin het bedrijfsmiddel is aangeschaft, te delen door het totale bedrag aan investeringen van dat kalenderjaar waarover de KIA is toegepast, en de uitkomst van de breuk met 100 te vermenigvuldigen. Voorbeeld: In 2011 is euro geïnvesteerd in een bedrijfsmiddel. De van toepassing zijnde KIA was toen 2 procent, zodat de investeringsaftrek uitkwam op euro. Wordt het bedrijfsmiddel in 2013 voor euro verkocht, dan bedraagt de desinvesteringsbijtelling volgens de nieuwe berekening: (4.000 / ) x 100 procent = 2 procent. Dit percentage wordt toegepast op euro zodat de desinvesteringsbijtelling uitkomt op euro. Zou het bedrijfsmiddel in 2012 zijn aangeschaft of voortgebracht, dan bedroeg de KIA euro, verminderd met 7,56 procent x ( ) = euro. Bij verkoop in 2013 bedraagt de desinvesteringsbijtelling: (7.560 / ) x 100 procent = 3,78 procent. Dit percentage wordt toegepast op euro zodat de desinvesteringsbijtelling uitkomt op euro. Onder omstandigheden kan bij toe- of uitreden bij een samenwerkingsverband sprake zijn van een (des)investering. Uw PwC-adviseur kan u hierover nader informeren. Toegang tot fiscale voordelen Investeringsfaciliteiten

18 Research & Development Aftrek ( RDA ) Om bedrijven te stimuleren om in speur- en ontwikkelingswerk ( S&O ) te investeren, geldt met ingang van 1 januari 2012 de aanvullende Research & Development Aftrek ( RDA ). De RDA is een nieuwe faciliteit voor de niet-loonkostencomponent van S&O. De R&Dloonkosten worden al gefacilieerd via de afdrachtvermindering S&O en de S&O-aftrek voor IB-ondernemers (gezamenlijk ook wel WBSO genoemd). Daarnaast bestaat de innovatiebox in de vennootschapsbelasting voor innovatiewinsten. Deze wordt besproken in Innovatiebox op blz. 33. Samen vormen de regelingen het fiscaal innovatiepakket. De RDA is bedoeld voor ondernemers in de inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting die S&O verrichten. In 2013 is er een budget van 375 miljoen euro dat zal oplopen naar 500 miljoen euro in 2014 en volgende jaren. Aanvullende aftrekpost De RDA is een extra aftrekpost bij de fiscale winstbepaling en komt boven op de reguliere fiscaal aftrekbare kosten. Het is een faciliteit voor kosten en uitgaven, die direct toerekenbaar zijn aan door de belastingplichtige verricht S&O. De RDA verlaagt de belastbare winst; in verliessituaties leidt de RDA tot een groter verlies. RDA-bedrag en grondslag Voor 2013 bedraagt de RDA 54 procent van de som van de kosten en uitgaven die direct toerekenbaar zijn aan door de belastingplichtige verricht S&O (RDA-bedrag), met uitzondering van loonkosten. Aangesloten wordt bij de S&O-definitie zoals opgenomen in de Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie volksverzekering (WVA, zie Afdrachtverminderingen loonbelasting en premie volksverzekeringen op blz. 29 t/m 32). Onder kosten wordt verstaan alles wat is betaald voor de realisatie van eigen S&O. Onder uitgaven wordt verstaan alles wat is betaald voor de verwerving van nieuw vervaardigde bedrijfsmiddelen die dienstbaar zijn aan eigen S&O. Uitgaven worden pas op zijn vroegst in aanmerking genomen in het kalenderjaar waarin het bedrijfsmiddel waarop zij betrekking hebben, in gebruik is genomen. Tot de kosten en uitgaven behoren niet: uitbesteed onderzoek; kosten van inhuur van arbeid; financieringskosten; kosten van grondverwerving of grondverbetering; kosten voor bedrijfsmiddelen die door een met de aanvrager verbonden belastingplichtige ter beschikking zijn gesteld en waarvoor deze 18 PwC

19 belastingplichtige eerder een RDAbeschikking heeft ontvangen; investeringen die in aanmerking komen voor EIA of voor MIA. Een uitgave kan slechts eenmaal in één kalenderjaar in een RDA-beschikking (zie hierna) worden opgenomen. In afwijking van deze hoofdregel geldt dat uitgaven van meer dan 1 miljoen euro per jaar voor een Het RDA-bedrag wordt in een RDAbeschikking vastgesteld door Agentschap NL. De aanvraag wordt tegelijk met de aanvraag voor een S&O-verklaring ingediend. Wanneer blijkt dat het bedrag van de gerealiseerde kosten en uitgaven lager is dan het bedrag waarvoor de RDAvijfde deel in aanmerking worden genomen voor het RDA-bedrag. Als hoofdregel wordt bij het bepalen van de RDA-grondslag uitgegaan van de werkelijke kosten (niet-loonkosten) en uitgaven. Voor belastingplichtigen die per maand minder dan 150 S&O-uren realiseren, geldt echter een forfait van 15 euro per S&O-uur. Het forfait wordt echter niet toegepast, als bij de belastingplichtige de werkelijke kosten en uitgaven in het jaar meer bedragen dan euro. Dan wordt uitgegaan van het bedrag aan werkelijke kosten en uitgaven. Let wel, de RDA vindt voor het eerst toepassing met betrekking tot kosten of uitgaven voor S&O die worden verricht na 31 december RDA-beschikking beschikking(en) is ontvangen of als het gerealiseerde aantal S&O-uren lager is dan het aantal uren waarop het RDA-bedrag in de RDA-beschikking(en) is gebaseerd, wordt een correctie-rda-beschikking afgegeven. Beroep tegen een (correctie-)rdabeschikking kan worden ingesteld bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven. Administratie- en mededelingsplicht De ondernemer die beschikt over een RDA-beschikking, moet een administratie bijhouden als hij aanspraak maakt op RDA op basis van kosten en uitgaven. Hij moet deze administratie ook gedurende vijf jaar bewaren voor eventuele controle door Agentschap NL. De administratie moet binnen twee maanden na afloop van het kalenderjaar waarop de RDA-beschikking betrekking heeft, beschikbaar zijn voor controle. Daarnaast moet degene die een RDAbeschikking heeft ontvangen, na afloop van het kalenderjaar een verplichte mededeling doen over de werkelijk in aanmerking te nemen kosten, uitgaven en S&O-uren in de periode waarop de RDA-beschikking betrekking heeft. De ondernemer die een RDA-beschikking op basis van het forfait heeft ontvangen, hoeft alleen de werkelijk in aanmerking te nemen S&O-uren door te geven. Het niet naleven van deze verplichtingen en/of het verstrekken van onjuiste of onvolledige gegevens of bescheiden, wordt beschouwd als een overtreding. Hiervoor geldt een bestuurlijke boete van ten hoogste euro of - als dat meer is - tweemaal het bedrag van de RDAbeschikking. Toegang tot fiscale voordelen Investeringsfaciliteiten

20 Willekeurige afschrijving Voor de bepaling van de fiscale jaarwinst schrijft u af op de in gebruik zijnde bedrijfsmiddelen. Met afschrijven wordt het verbruikte nut tot uitdrukking gebracht. De kosten worden toegerekend aan de jaren waarin het bedrijfsmiddel zijn nut afwerpt. Afschrijven is een toepassing van goed koopmansgebruik. Veelal is een lineaire of, in specifieke gevallen, degressieve afschrijving over de gebruiksperiode van het bedrijfsmiddel gebruikelijk. In bepaalde gevallen staat de wet u echter toe een speciaal afschrijvingsregime toe te passen waarbij u een hoger of lager afschrijvingspercentage kunt kiezen, afhankelijk van datgene wat op dat moment het beste uitkomt. Er geldt geen vast afschrijvingsregime. Zowel versneld als vertraagd afschrijven is mogelijk. U bent in beginsel vrij om het afschrijvingspotentieel op de door u gewenste wijze te verdelen over de economische gebruiksduur van het bedrijfsmiddel. De Wet inkomstenbelasting 2001 voorziet ten aanzien van willekeurig afschrijven in de volgende faciliteiten: afschrijving ineens van voortbrengingskosten van immateriële activa; willekeurige afschrijving van milieubedrijfsmiddelen ( Vamil ); willekeurige afschrijving op overige aangewezen bedrijfsmiddelen. Door gebruik te maken van de willekeurige afschrijving hebt u invloed op de omvang van de fiscale winst in bepaalde jaren. Overigens worden voorwerpen van geringe waarde, dat wil zeggen waarvan de aanschaffings- of voortbrengingskosten minder dan 450 euro bedragen, in het jaar van aanschaffing of voortbrenging ineens ten laste van de winst gebracht. Afschrijving ineens van voortbrengingskosten van immateriële activa Inleiding Een faciliteit is opgenomen voor voortbrengingskosten van immateriële activa. De kosten voor deze bedrijfsmiddelen kunnen volledig ten laste van de winst worden gebracht in het jaar waarin zij zijn gemaakt. De regeling stimuleert innovatie. Doelgroep De mogelijkheid tot afschrijving ineens geldt voor belastingplichtigen voor de inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting, die uitgaven doen voor het voortbrengen van immateriële activa in het kader van een onderneming of werkzaamheid. Het gaat om kosten die worden gemaakt om een immaterieel bedrijfsmiddel in eigen bedrijf te vervaardigen. Onder omstandigheden kunnen bijvoorbeeld de voortbrengingskosten van nieuwe software ineens in aanmerking worden genomen. 20 PwC

Extra fiscaal rendement

Extra fiscaal rendement www.pwc.nl Extra fiscaal rendement Investeringsfaciliteiten 2014 Inhoud Voorwoord 5 Investeringsaftrek 6 Research & development aftrek (RDA) 21 Aftrek voor speur- en ontwikkelingswerk (S&O-aftrek) 23

Nadere informatie

Agentschap NL Ministerie van Economische Zaken. Energie en Bedrijven. energielijst 2010. >> Als het gaat om energie en klimaat

Agentschap NL Ministerie van Economische Zaken. Energie en Bedrijven. energielijst 2010. >> Als het gaat om energie en klimaat Agentschap NL Ministerie van Economische Zaken Energie en Bedrijven energielijst 2010 >> Als het gaat om energie en klimaat Inhoud 2 1. Hoe werkt de EIA? 4 1.1 De Energie-investeringsaftrek (EIA) 4 1.2

Nadere informatie

Inkomstenbelasting. Vennootschapsbelasting. Investeringsaftrek. Belastingdienst/Directie Vaktechniek Belastingen

Inkomstenbelasting. Vennootschapsbelasting. Investeringsaftrek. Belastingdienst/Directie Vaktechniek Belastingen Inkomstenbelasting. Vennootschapsbelasting. Investeringsaftrek Belastingdienst/Directie Vaktechniek Belastingen Besluit van 17 maart 2014, nr. BLKB 2014/106M. De Staatssecretaris van Financiën heeft het

Nadere informatie

Eindejaarstips 2011. 1 Tips voor alle belastingplichtigen

Eindejaarstips 2011. 1 Tips voor alle belastingplichtigen Eindejaarstips 2011 1 s voor alle belastingplichtigen 1.1 Fiscale partnerbegrip uitgebreid Bent u ongehuwd samenwonend? U wordt dan per 1 januari 2012 ook als fiscale partner aangemerkt als u en uw partner

Nadere informatie

KvK Overzicht Fiscale eindejaarstips 2012. Tips voor ondernemers

KvK Overzicht Fiscale eindejaarstips 2012. Tips voor ondernemers KvK Overzicht Fiscale eindejaarstips 2012 Tips voor ondernemers 1. Stel uw winst uit tot volgend jaar! Probeer dit jaar nog uw winst te minimaliseren door de vrijval van bijvoorbeeld uw herinvesteringsreserve

Nadere informatie

! S&O-inhoudingsplichtigen die minder S&O-uren realiseren dan was opgegeven, hebben

! S&O-inhoudingsplichtigen die minder S&O-uren realiseren dan was opgegeven, hebben Loonbelasting - eindejaarstips Aanpassingen in S&O-afdrachtvermindering Werkgevers met werknemers die zich bezighouden met speur- en ontwikkelingswerk (S&O), kunnen in aanmerking komen voor de S&O-afdrachtvermindering.

Nadere informatie

Fiscale cijfers 2014. Actuele financiële en fiscale informatie. Audit Tax Advisory

Fiscale cijfers 2014. Actuele financiële en fiscale informatie. Audit Tax Advisory Fiscale cijfers 2014 Actuele financiële en fiscale informatie index trefwoorden Audit Tax Advisory Fiscale cijfers 2014 Praktisch belastingkompas Fiscale cijfers 2014 is hét belastingkompas voor ondernemers

Nadere informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met HORLINGS Accountants en belastingadviseurs

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met HORLINGS Accountants en belastingadviseurs Eindejaarstips 2014 december 2014 Onze vestigingen: Amsterdam Heemstede Jozef Israëlskade 46 Bronsteeweg 10 NL-1072 SB AMSTERDAM NL-2101 AC HEEMSTEDE T +31 (0)205700200 T +31 (0)235160620 F +31 (0)206764478

Nadere informatie

Voorwoord. Fiscale cijfers 2013 ISBN 978-90-816052-4-3 NUR 783. Fiscale beloning 2013

Voorwoord. Fiscale cijfers 2013 ISBN 978-90-816052-4-3 NUR 783. Fiscale beloning 2013 Fiscale cijfers 2013 ISBN 978-90-816052-4-3 NUR 783 Fiscale beloning 2013 Gids voor slim belonen Naast Fiscale cijfers verschijnt jaarlijks de pocket Fiscale beloning. Een onmisbare gids voor werkgevers.

Nadere informatie

Special Eindejaarstips 2011

Special Eindejaarstips 2011 Special Eindejaarstips 2011 1 s voor alle belastingplichtigen ALGEMEEN 1. Fiscale partnerbegrip uitgebreid Bent u ongehuwd samenwonend? En staat u samen met een minderjarig kind van een van u beiden op

Nadere informatie

EINDEJAARSTIPS 2013 INHOUDSOPGAVE

EINDEJAARSTIPS 2013 INHOUDSOPGAVE EINDEJAARSTIPS 2013 INHOUDSOPGAVE Inkomstenbelastingtips voor alle belastingplichtigen 1 Betaal uw lijfrentepremie 2013 uiterlijk 31 december a.s. 2 Klassiekervrijstelling MRB van de baan 3 Investeer nog

Nadere informatie

indejaarspersbericht belastingen Mi

indejaarspersbericht belastingen Mi Wijzigingen in de belastingheffing met ingang van 1 januari 2014 Eindejaarspersbericht belastingen Mi Ministerie van Financiën Eindejaarspe bericht belastingen Ministerie van Fin Financiën Eindejaarspersbericht

Nadere informatie

>> Als het gaat om duurzaamheid, innovatie en internationaal. 1 MIA\Vamil 2013 Brochure en Milieulijst

>> Als het gaat om duurzaamheid, innovatie en internationaal. 1 MIA\Vamil 2013 Brochure en Milieulijst MIA \Vamil 2013 Brochure en Milieulijst >> Als het gaat om duurzaamheid, innovatie en internationaal 1 MIA\Vamil 2013 Brochure en Milieulijst naar inhoud Inhoud Inleiding 4 Waar vindt u informatie over

Nadere informatie

Fiscale cijfers 2015. Praktisch belastingkompas. Index. Trefwoorden

Fiscale cijfers 2015. Praktisch belastingkompas. Index. Trefwoorden Fiscale cijfers 2015 Praktisch belastingkompas Index Trefwoorden Fiscale cijfers 2015 Praktisch belastingkompas Onder redactie van: mr. B. Opmeer mevrouw N.W.A.M. Elsbeek RB mevrouw C. Wijnstekers MSc.

Nadere informatie

indejaarspersbericht belastingen Mi

indejaarspersbericht belastingen Mi Wijzigingen in de belastingheffing met ingang van 1 januari 2014 Eindejaarspersbericht belastingen Mi Ministerie van Financiën Eindejaarspe bericht belastingen Ministerie van Fin Financiën Eindejaarspersbericht

Nadere informatie

Energie Investeringsaftrek (EIA)

Energie Investeringsaftrek (EIA) Energie Investeringsaftrek (EIA) Energielijst 2014 >> Duurzaam, Agrarisch, Innovatief en Internationaal ondernemen Inhoud Inleiding 3 1. Hoe werkt EIA? 4 2. Hoe vraagt u EIA aan? 8 3. Het overzicht van

Nadere informatie

Special Eindejaarstips 2014

Special Eindejaarstips 2014 Special Eindejaarstips 2014 Voor u liggen de eindejaarstips voor 2014. In deze tips hebben wij zo veel mogelijk rekening gehouden met de plannen van het kabinet voor volgend jaar. Een aantal van deze plannen

Nadere informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met HORLINGS Accountants en belastingadviseurs

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met HORLINGS Accountants en belastingadviseurs Eindejaarstips 2013 november 2013 Onze vestigingen: Amsterdam Heemstede Jozef Israëlskade 46 Bronsteeweg 10 NL-1072 SB AMSTERDAM NL-2101 AC HEEMSTEDE T +31 (0)205700200 T +31 (0)235160620 F +31 (0)206764478

Nadere informatie

100 EINDEJAARS BELASTINGTIPS 2013

100 EINDEJAARS BELASTINGTIPS 2013 100 EINDEJAARS BELASTINGTIPS 2013 INHOUDSOPGAVE: ALLE ONDERNEMERS 3 VENNOOTSCHAPSBELASTING 6 DGA 9 IB-ONDERNEMER 11 BTW 14 WERKGEVER 18 AUTO 22 ESTATE PLANNING / PRIVE 25 2 ALLE ONDERNEMERS 1) Kom eens

Nadere informatie

Tax. Eindejaarstips. meijburg.nl

Tax. Eindejaarstips. meijburg.nl Tax Eindejaarstips 2012 meijburg.nl Fiscale eindejaarstips voor ondernemend Nederland Het fiscale landschap blijft in beweging. Het afgelopen jaar is een aantal aanpassingen in de fiscale regelgeving

Nadere informatie

www.pwc.nl Goed op weg naar 2014 Fiscale tips voor particulieren en (familie)bedrijven

www.pwc.nl Goed op weg naar 2014 Fiscale tips voor particulieren en (familie)bedrijven www.pwc.nl Goed op weg naar 2014 Fiscale tips voor particulieren en (familie)bedrijven November 2013 Inhoudsopgave Particulier 4 Onderneming 5 Directeur-grootaandeelhouder 7 Pensioen in eigen beheer 8

Nadere informatie

Energie Investeringsaftrek (EIA)

Energie Investeringsaftrek (EIA) Energie Investeringsaftrek (EIA) Energielijst 2015 In opdracht van het ministerie van Economische Zaken >> Duurzaam, Agrarisch, Innovatief en Internationaal ondernemen Inhoud Inleiding 3 1. Hoe werkt EIA?

Nadere informatie

Wijzigingen in de belastingheffing met ingang van 1 januari 2013

Wijzigingen in de belastingheffing met ingang van 1 januari 2013 Wijzigingen in de belastingheffing met ingang van 1 januari 2013 Op dinsdag 18 december 2012 heeft de Eerste Kamer ingestemd met het Belastingplan 2013, het wetsvoorstel Overige fiscale maatregelen 2013,

Nadere informatie

Energie - investeringsaftrek (eia)

Energie - investeringsaftrek (eia) Energie - investeringsaftrek (eia) energielijst 2013 >> Als het gaat om energie besparing en duurzame energie Inhoud Inleiding 3 1. Hoe werkt EIA? 4 2. Hoe vraagt u EIA aan? 8 3. Het overzicht van energie-investeringen

Nadere informatie

Wijzigingen in de belastingheffing met ingang van 1 januari 2011

Wijzigingen in de belastingheffing met ingang van 1 januari 2011 Wijzigingen in de belastingheffing met ingang van 1 januari 2011 Op dinsdag 21 december 2010 heeft de Eerste Kamer ingestemd met het Belastingplan 2011 en het wetsvoorstel Overige Fiscale Maatregelen 2011.

Nadere informatie

7 Investeren en inkopen

7 Investeren en inkopen 7 Investeren en inkopen Inhoud 7 Investeren en inkopen 71 7.1 Inkopen: wat is het en waarmee krijgt u te maken? 71 7.2 Investeren: wat is het en waarmee krijgt u te maken? 71 7.2.1 Wat is afschrijven?

Nadere informatie

Kantooradres: postadres: telefoon: fax: e-mail: internet: Kantooradres postadres: telefoon: fax: e-mail: Internet:

Kantooradres: postadres: telefoon: fax: e-mail: internet: Kantooradres postadres: telefoon: fax: e-mail: Internet: Eindejaarstips 2014 Aan de totstandkoming van deze uitgave is de uiterste zorg besteed. Voor informatie die nochtans onvolledig of onjuist is opgenomen, alsmede voor de gevolgen van activiteiten die worden

Nadere informatie

Wijzigingen belastingheffingen per 1 januari 2013

Wijzigingen belastingheffingen per 1 januari 2013 Van helder accountancy, belastingadvies en consultancy wil u ook graag in 2013 fiscaal op koers houden. Daarom hebben wij in dit document de belangrijkste zaken op een rijtje gezet. Met dit document heeft

Nadere informatie

FISCALE EINDEJAARSTIPS 2014

FISCALE EINDEJAARSTIPS 2014 FISCALE EINDEJAARSTIPS 2014 Omdat mensen tellen. FISCALE EINDEJAARSTIPS 2014 Omdat mensen tellen. 4 FISCALE EINDEJAARSTIPS 2014 INHOUDSOPGAVE 5 VOORWOORD INHOUDSOPGAVE Wat moet u echt nog dit najaar doen,

Nadere informatie