Hernieuwbare energie in Vlaanderen.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Hernieuwbare energie in Vlaanderen."

Transcriptie

1 ITINERA INSTITUTE ANALYSE Hernieuwbare energie in Vlaanderen. Wat is de meerkost per gezin in 2020? 2011/ MENSEN WELVAART BESCHERMING Hernieuwbare energie heeft een meerkost en deze komt finaal terecht bij de consument. De geplande expansie van hernieuwbare energie tegen 2020 kan leiden tot een jaarlijkse meerkost van 106 tot 159 per gezin in Vlaanderen. De precieze factuur hangt af van de korting die de grootgebruikers zullen genieten ter bescherming van hun internationale competitiviteit. Hoe meer korting voor de grootgebruikers, hoe hoger de factuur voor de gezinnen. Inleiding Iedereen erkent de belangrijke voordelen van hernieuwbare energie. Maar heel wat Vlamingen vinden het niet zo leuk om mee te moeten betalen voor de overgesubsidieerde zonnepanelen van de buurman. De aankondiging van Eandis om de distributiekosten met 72 per gezin te verhogen ter compensatie van de meerkost of subsidiekost van hernieuwbare elektriciteit, heeft geleid tot een polemiek die dreigt te knagen aan de goodwill van de bevolking tegenover hernieuwbare energie. Want als de productie van hernieuwbare elektriciteit in de nabije toekomst nog sterk verhoogd zal worden, dreigt dan geen monsterfactuur voor Jan Modaal? Om deze vraag te beantwoorden vanuit het perspectief van de Vlaamse gezinnen, proberen we in deze bijdrage te becijferen tot welke bijkomende kosten een expansie van de hernieuwbare elektriciteitsproductie kan leiden tegen Stand van zaken Tegen 2020 moet het aandeel van hernieuwbare energie in de totale Europese energieconsumptie oplopen tot 20%. België - en dus ook Vlaanderen - kreeg een doelstelling van 13% hernieuwbare energie toegewezen. Deze 13% geldt voor alle vormen van energiegebruik, met inbegrip van energie voor verwarming en transport. Vooral van de elektriciteitssector wordt een grote inspanning verwacht (o.a. omdat op korte termijn het gebruik van hernieuwbare energie in de transportsector niet drastisch kan toenemen). Tegen 2020 zou ongeveer 30% van de elektriciteitsconsumptie opgewekt moeten worden met hernieuwbare technologieën. Via een systeem van groene stroomcertificaten (GSC) ondersteunt de Vlaamse overheid de productie van hernieuwbare elektriciteit. Wie hernieuwbare elektriciteit produceert, ontvangt een GSC 1

2 per MWh en kan dit GSC vervolgens financieel verzilveren. De kost van het aankopen van GSC wordt doorgerekend in de distributiekosten voor de finale gebruikers. Vanuit dit perspectief is een GSC een zuivere productiesubsidie betaald door de consument en niet door de overheid- ter compensatie van de meerkost van relatief dure hernieuwbare energietechnologieën. Hierbij dient opgemerkt dat de ecologische nadelen van grijze elektriciteit bijv. emissies van CO2 en conventionele pollutie niet doorgefactureerd worden naar de finale gebruiker. Grijze elektriciteit wordt wellicht te goedkoop verkocht en de werkelijke kostenkloof met groene elektriciteit is minder groot dan op basis van de huidige productiekosten geconcludeerd kan worden. Figuur 1: Evolutie van het aantal beschikbare groene stroomcertificaten in Vlaanderen aantal GSC Biogas Overig Biogas RWZI Biogas Stortgas Biomassa Selectief Ingez afval Biomassa Huish afval Biomassa land-bos-bouw Water Wind Onshore PV bron: VREG Het huidige systeem van ondersteuning dicht de kostenkloof tussen groene en grijze elektriciteit en heeft geleid tot een sterke toename van de hernieuwbare energieproductie in Vlaanderen. Figuur 1 leert dat biomassa en biogas zeer zwaar doorwegen in de Vlaamse productie van hernieuwbare elektriciteit. Vanaf 2009 is het aandeel van elektriciteit uit zonnepanelen - PV in Figuur 1 - sterk toegenomen als gevolg van het invoeren van zeer hoge minimumprijzen voor de groene stroomcertificaten voor PV. Ook de fiscale aftrekmogelijkheden voor investeringen in PV-installaties en de bijkomende subsidies van bepaalde steden en gemeenten zorgden voor een grote stimulans. In 2010 was het aandeel van zonne-energie in de totale hernieuwbare elektriciteitsproductie zelfs groter dan dat van windenergie. Wie had dit ooit durven voorspellen voor een land met relatief weinig zonne-uren maar relatief goede windzones? Toekomstperspectieven Op basis van recente projecties van EDORA (Fédération de l Energie d Origine Renouvelable et Alternative) en ODE (Organisatie voor Duurzame Energie) brengen we in Figuur 2 in kaart hoe de elektriciteitsproductie uit hernieuwbare bronnen in Vlaanderen zou kunnen evolueren tussen 2011 en Hiertoe werd o.a. 2

3 een deel van de offshore wind productie toegerekend aan Vlaanderen. Voor PV werd uitgegaan van een langzame toename van de huidige productie. Figuur 2 toont aan dat tegen 2020 een aandeel van hernieuwbare energie in de totale elektriciteitsconsumptie in Vlaanderen van bijna 30% mogelijk is. Dit betekent dat Vlaanderen hiermee mooi op schema zit om de doelstelling inzake hernieuwbare elektriciteit te halen. Een alternatief scenario met een aanzienlijk lagere productie van hernieuwbare elektriciteit bijvoorbeeld 20% in plaats van 30% - zou vanuit beleidsoogpunt dus geen optie zijn. Het realiseren van de 30%-doelstelling vereist het combineren van diverse technologieën. Ongeveer 1/3de van de totale productie is afkomstig van offshore wind, 1/6de komt van onshore wind en 1/6e van zonnepanelen (PV-systemen). De resterende 1/3e is afkomstig van andere hernieuwbare bronnen, voornamelijk biomassa en biogas. De sterke toename van offshore windenergie vanaf valt op in Figuur 2. Offshore wind levert momenteel nog geen significante bijdrage aan de totale elektriciteitsproductie, maar hier zal binnenkort verandering in komen. Figuur 2: Aandeel van hernieuwbare energie in de elektriciteitsconsumptie (op basis van voorspellingen van ODE/EDORA voor windenergie en andere technologieën + eigen inschattingen voor PV) 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Andere PV Onshore Wind Offshore Wind Inschatting van de kosten van het GSC beleid Op basis van bovenstaand scenario kunnen we schatten hoeveel het GSC beleid zal kosten aan de maatschappij en in het bijzonder aan het gemiddelde Vlaamse gezin met een jaarlijks elektriciteitsverbruik van kwh. Voor zonnepanelen veronderstellen we dat het recente beleid van Minister Freya Van den Bossche met een versnelde vermindering van de tegemoetkomingen per GSC voor nieuwe installaties in voege blijft. Dit nieuwe subsidiebeleid zorgt voor lagere kosten voor de zonnepanelen die vanaf 2011 geïnstalleerd worden, maar de kosten voor de panelen van voor 2011 zijn niet meer terug te draaien en 3

4 zullen nog 20 jaar doorgerekend worden. Voorts werd een waarde van 90 per GSC - voor andere technologieën dan PV - gebruikt om de kosten in te schatten. De vermelde waarden in onderstaande tabellen zijn uiteraard slechts schattingen, maar een vergelijking met andere studies toont aan dat deze schattingen realistisch zijn. Tabel 1 geeft weer wat de totale directe subsidiekost van groene elektriciteit zal zijn in het jaar Tegen 2020 moet de Europese doelstelling gehaald worden. In dat jaar bedraagt de kost ter ondersteuning van hernieuwbare elektriciteit in Vlaanderen dus ongeveer 1.7 miljard. In de volgende kolom van Tabel 1 presenteren we de totale kost van het gehele subsidiesysteem gedurende de volledige looptijd (dwz tot 2040 voor offshore wind, tot 2035 voor PV systemen en tot 2030 voor de andere technologieën). Per technologie vinden we in deze kolom de totale subsidiekost voor alle investeringen uitgevoerd voor en in het jaar De totale factuur voor Vlaanderen loopt dus op tot ongeveer 29 miljard. Tabel 1: Jaarlijkse kost in 2020 en totale cumulatieve kost van het GSC beleid kost in 2020 cumul. kost aandeel totale kost aandeel hernieuwbare aandeel totaal Miljoen Miljard % % % Offshore % 33% 10% Onshore % 18% 5% PV % 14% 4% Andere % 35% 10% TOTAAL % 100% 29% Deze 29 miljard wordt in de vierde kolom toegewezen aan de belangrijkste technologieën. Offshore wind zal in totaliteit voor 10 miljard gesubsidieerd worden, wat neerkomt op 34% van de totale directe subsidiekost. Deze kostenverdeling per technologie kunnen we vergelijken met het aandeel van deze technologieën in de totale hernieuwbare productie. Hieruit blijkt dat offshore wind productie net evenveel kost als deze bijdraagt tot de totale productie van hernieuwbare energie. Onshore wind kost aanzienlijk minder dan het aandeel in de totale productie en PV kost veel meer dan het aandeel van PV in de totale productie. 28% van de totale kosten of 8 miljard - is gerelateerd aan de subsidies voor zonnepanelen, terwijl slechts 14% van de groene stroom in 2020 van PV zou komen. De groep van andere hernieuwbare energietechnologieën voornamelijk biomassa en biogas ontvangen net als PV ook ongeveer 8 miljard in de totale periode aan directe productiesubsidies maar leveren wel 35% van de totale hernieuwbare productie en zijn hiermee 2.5 keer zo kostenproductief als PV. Naast de directe productiekosten in Tabel 1 brengt het verhogen van de productie van hernieuwbare energie nog andere kosten met zich mee. Zo dienen de netwerken aangepast te worden om in te spelen op de variabele en niet vraaggestuurde productie uit wind- en zonneparken. Eens het aandeel van de variabele productie echt belangrijk wordt, mogen we extra balanceer- en interconnectiekosten verwachten. 4

5 Het is moeilijk om deze bijkomende kosten exact te becijferen omdat dergelijke investeringen in sterke mate afhangen van de verwachtingen inzake het aandeel van hernieuwbare energie op lange termijn. De verbruiker betaalt De kosten in Tabel 1 worden met enige vertraging doorgerekend in de distributiekosten van de finale verbruikers. In Figuur 3 illustreren we de bijkomende meerkost of verhoging van de distributiekosten voor een doorsnee Vlaams gezin met een gemiddeld verbruik van 3500 kwh/jaar. We vertrekken hier van de hypothese dat de kosten van de GSC jaarlijks integraal doorgerekend worden in de distributiefactuur. Figuur 3 toont aan dat de kosten voor groene stroom in 2010 ongeveer 30 euro per gezin bedragen. Ongeveer de helft van deze 30 euro gaat naar subsidies voor PV systemen ook al is momenteel slechts 1% van de totale energieconsumptie afkomstig van zonne-energie. De andere helft of 14 gaat naar de andere technologieën, voornamelijk biomassa en biogas, die toch al 4% van de totale consumptie vertegenwoordigen. Het aandeel van de kosten voor windenergie blijft beperkt tot 3 als gevolg van een combinatie van lagere subsidiekosten per MWh en een relatief beperkte productie (400 MWh of +/- 1% van de totale energieconsumptie in Vlaanderen). Merk op dat de totale elektriciteitsproductie met onshore wind en PV momenteel ongeveer even groot is ongeveer 1% van de totale vraag - maar dat de kosten van PV opmerkelijk hoger zijn. Figuur 3: Extra jaarlijkse kosten voor groene stroom per gezin in Vlaanderen (bij proportioneel doorrekenen) /jaar Andere PV Onshore Wind Offshore Wind De jaarlijkse kosten zijn nu nog niet opzienbarend maar in 2020 zal de jaarlijkse elektriciteitsfactuur van het modale Vlaamse gezin gestegen zijn met ongeveer 106. In vergelijking met de meerkost die we vandaag al betalen, moet het modale gezin dus rekenen op een bijkomende jaarlijkse meerkost van ongeveer 75 in Deze toename is vooral te wijten aan de sterke stijging van de subsidiekosten voor offshore windenergie en aan de doorlopende hoge subsidiekosten voor zonnepanelen. Zonder zonnepanelen zou de meerkost per gezin ongeveer 27 lager uitvallen (maar wordt de doelstelling van 30% hernieuwbare 5

6 elektriciteit niet gehaald zonder compenserende investeringen in biomassa of biogas). Zeker vanaf 2015 kan de invloed van een toename van de offshore capaciteit op de elektriciteitsprijzen groter worden dan deze van PV-systemen. Voor bovenstaande berekening zijn we uitgegaan van een proportionele verdeling van de GSC-kosten over alle finale verbruikers. De elektriciteitsprijs stijgt voor alle consumenten dus evenredig met hun verbruik. Het proportioneel doorrekenen van deze meerkost kan een nadelige impact hebben op de internationale concurrentiepositie van de grootverbruikers die werken met lage winstmarges en bijkomende elektriciteitskosten niet zomaar kunnen doorrekenen. Indien deze grootgebruikers een korting krijgen op hun elektriciteitsfactuur in die zin dat voor deze verbruikers de GSC-kost dus niet proportioneel wordt doorgerekend in de distributietarieven-, dan dient een disproportioneel aandeel van meerkost van hernieuwbare energie gedragen te worden door de gezinnen. Dit impliceert een hogere bijkomende factuur voor het modale gezin. Tabel 2 illustreert wat het effect op de factuur van de gezinnen zou zijn indien de grootverbruikers een korting zouden krijgen. We herberekenen de meerkost per gezin indien deze respectievelijk 125% en 150% van hun proportioneel aandeel van de kosten toegewezen krijgen. Als gevolg van de impact van de korting aan de grootgebruikers, stijgt de jaarlijkse factuur van het modale gezin met 132 tot zelfs 160 in Tabel 2: Jaarlijkse kost van het GSC systeem voor een doorsnee gezin in Vlaanderen Kost per gezin in 2020 proportionele verdeling à 100% 125% doorgerekend 150% doorgerekend Offshore Wind 30,23 37,79 45,34 Onshore Wind 16,64 20,80 24,97 PV 26,86 33,57 40,29 Andere 32,33 40,42 48,50 TOTAAL 106,07 132,58 159,10 Voor een verbruik van kwh per jaar bedraagt de jaarlijkse factuur momenteel ongeveer 700. Een bijkomende verhoging van de distributiekosten met 130 tegen 2020 verhoogt de jaarlijkse factuur met ongeveer 18% (onder de veronderstelling dat dit gezin in 2020 nog steeds 700 zou betalen voor een jaarlijks verbruik van kwh). Dit is geen extreme verhoging maar elke verhoging kan in principe problemen meebrengen voor de laagste inkomens. Meer hernieuwbare elektriciteit betekent natuurlijk ook een lagere productie van grijze elektriciteit (voornamelijk uit flexibele gascentrales). Hierdoor genieten we van een lagere gasfactuur. Dit is een baat voor onze maatschappij maar het is niet duidelijk hoe deze baat zal doorsijpelen naar de factuur van het modale gezin. Door de toename van de variabele productie uit wind- en zonneparken kan de benutting van de huidige gascentrales dalen wat leidt tot hogere kapitaalkosten per MWh voor de exploitanten van gascentrales. Ook deze kost kan opduiken in de factuur van de finale gebruiker. Een verwachte sterke expansie van de variabele productie van elektriciteit kan bovendien investeerders ontmoedigen om nog hypermoderne gascentrales te bouwen omdat het voorspellen van de kapitaalbenutting onzekerder wordt. Dit zou kunnen impliceren dat oude gascentrales langer gebruikt worden dan voorzien en dit is vanuit ecologisch oogpunt niet de meest efficiënte optie. En tegen 2020 kan de gasprijs bovendien grillige sprongen maken. De evolutie van de totale elektriciteitsfactuur is dus van vele factoren afhankelijk en niet in het minst van wat zal gebeuren met de oudste kerncentrales vanaf

7 Over boze buurmannen Het modale gezin betaalt vandaag jaarlijks ongeveer 13 aan de eigenaars van zonnepanelen in Vlaanderen. Dit bedrag kan oplopen tot 26 à 40 per jaar in Vanaf 2015 betalen de Vlaamse gezinnen wellicht meer aan de exploitanten van offshore windparken dan aan de buren met zonnepanelen op het dak. De irritatie over de 13 per gezin is intrigerend. 13 per gezin per jaar is minder dan de aan de overheid betaalde belastingen op één enkele tankbeurt van 25 liter diesel. Bovendien betaalt het gemiddelde gezin jaarlijks enkele tienduizenden euro s aan allerhande belastingen en sociale bijdragen. Maar deze belastingen betalen we aan een anonieme overheid. Velen hebben dus vooral problemen met de directe transfer van het ene gezin zonder zonnepanelen naar het andere met zonnepanelen. Bovendien beseft Jan Modaal maar al te goed dat de oversubsidiëring heeft geleid tot onfatsoenlijke rendementen voor de investeerders in PV. Wie alles goed doorrekent en fiscaal optimaliseert bijvoorbeeld door ook nog eens een hypothecaire lening te koppelen aan de financiering van de PV-installatie om zowel de investeringskost als de financieringskost fiscaal te recupereren kon in 2010 nog rekenen op een jaarlijks investeringsrendement van meer dan 10% voor 20 jaar en dat zonder enig risico. Met dit aanbod geeft de Vlaamse regering de aanbieders van CDO s en andere zeer riskante financiële producten het nakijken. Deze praktijk wekt terecht wrevel op maar dit mag niet tot de conclusie leiden dat het verkeerd zou zijn om te investeren in hernieuwbare energie. Conclusie Hernieuwbare energie heeft een meerkost en deze komt finaal terecht bij de consument. De geplande expansie van hernieuwbare energie tegen 2020 kan leiden tot een jaarlijkse meerkost per gezin van 106 tot 159. De precieze factuur zal bovendien afhangen van de korting die grootgebruikers zullen genieten ter bescherming van hun internationale competitiviteit. Hoe meer korting voor de grootgebruikers, hoe hoger de factuur voor de gezinnen. Zonnepanelen zijn disproportioneel duur in vergelijking tot onshore wind en het gebruik van biomassa en biogas. Echter, vanaf 2015 zal de subsidiekost voor de offshore windparken zwaarder uitvallen dan de subsidiekost van PV. In ons land wordt systematisch geopteerd voor het promoten van de allerduurste hernieuwbare energieprojecten. Deze aparte beleidscultuur laat zich de komende decennia betalen door het modale gezin dat al aankijkt tegen de hoogste fiscale druk ter wereld. Johan Albrecht, Itinera Institute en Universiteit Gent (Faculteit Economie en Bedrijfskunde) Ruben Laleman, Universiteit Gent (Faculteit Economie en Bedrijfskunde) Bronnen: VREG, aantal uitgereikte groene stroom certificaten <http://www.vreg.be/sites/default/files/uploads/gs-uitgereikte_certificaten-1.pdf> Ode en EDORA, Belgian onshore and offshore wind energy, gepresenteerd op de EWEA conferentie, 15 maart 2011 <http://www.edora.org/newsletters/docs/news_ /slides_ewea_conf_edora_ode.pdf> Voor duurzame economische groei en sociale bescherming 7

Ontwerp van decreet. tot wijziging van het Energiedecreet van 8 mei 2009. Reflectienota

Ontwerp van decreet. tot wijziging van het Energiedecreet van 8 mei 2009. Reflectienota stuk ingediend op 948 (2010-2011) Nr. 10 19 april 2011 (2010-2011) Ontwerp van decreet tot wijziging van het Energiedecreet van 8 mei 2009 Reflectienota ingediend door de dames Irina De Knop en Mercedes

Nadere informatie

Een rechtvaardige financiering van de energietransitie

Een rechtvaardige financiering van de energietransitie Een rechtvaardige financiering van de energietransitie Tien aanbevelingen voor een rechtvaardige financiering van de energietransitie 1. Ecologische duurzaamheid, sociale rechtvaardigheid en economische

Nadere informatie

Een rechtvaardige financiering van de energietransitie. 7 oktober 14

Een rechtvaardige financiering van de energietransitie. 7 oktober 14 Een rechtvaardige financiering van de energietransitie 7 oktober 14 Tien aanbevelingen voor een rechtvaardige financiering van de energietransitie 1. Ecologische duurzaamheid, sociale rechtvaardigheid

Nadere informatie

De fiscale lasten op nieuwbouw zijn in ons land zeer hoog en kunnen oplopen tot 106 % van de

De fiscale lasten op nieuwbouw zijn in ons land zeer hoog en kunnen oplopen tot 106 % van de ITINERA INSTITUTE ANALYSE Woonbonus mildert fiscale druk op nieuwbouw van 106% tot 60%... maar volstaat niet om nieuwbouw op peil te houden en wordt beter vervangen door een Btw-verlaging. 2012/3 06 03

Nadere informatie

7 Energieproductie. Hoofdlijnen

7 Energieproductie. Hoofdlijnen milieuverkenning 2030 157 7 Energieproductie Johan Brouwers, Hugo Van Hooste, MIRAteam, vmm Pieter Lodewijks, Unit Transitie, Energie en Milieu, vito Hoofdlijnen Ondanks een kernuitstap kan Vlaanderen

Nadere informatie

ampersand Duurzaam, betaalbaar en betrouwbaar toekomst: energie www.cdenv.be Foto Leo debock

ampersand Duurzaam, betaalbaar en betrouwbaar toekomst: energie www.cdenv.be Foto Leo debock ampersand energie Een energiezekere toekomst: Foto Leo debock Duurzaam, betaalbaar en betrouwbaar www.cdenv.be 1 inhoud 1. Een goede fuelmix 2. De vrije markt 3. Hernieuwbare energie 4. Sociaal energiebeleid

Nadere informatie

Johan ALBRECHT Universiteit Gent, EHSAL Brussel en Itinera Institute

Johan ALBRECHT Universiteit Gent, EHSAL Brussel en Itinera Institute Federale Overheidsdienst FINANCIEN - BELGIE D O C U M E N T A T I E B L A D 68 e jaargang, nr. 1, 1 ste kwartaal 2008 Verhandelbare emissierechten in het klimaatbeleid: de Europese ervaring Johan ALBRECHT

Nadere informatie

1. Inleiding... 4 2. UNIZO-bevraging... 5

1. Inleiding... 4 2. UNIZO-bevraging... 5 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 4 2. UNIZO-bevraging... 5 2.1. Evolutie stroomprijs?... 5 2.2. Belang van de elektriciteitsfactuur?... 7 2.3. Maatregelen om KMO-stroomfactuur te laten dalen?... 8 3. Vergelijking

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 2012 31 239 Stimulering duurzame energieproductie Nr. 136 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN, LANDBOUW EN INNOVATIE Aan de Voorzitter van de

Nadere informatie

De toekomst van de elektriciteitsvoorziening bij toename van zon en wind

De toekomst van de elektriciteitsvoorziening bij toename van zon en wind De toekomst van de elektriciteitsvoorziening bij toename van zon en wind Paul Koutstaal en Jos Sijm De toename van het aandeel elektriciteit uit wind en zon heeft de nodige gevolgen voor de werking van

Nadere informatie

DOSSIER EEN KLARE KIJK OP ENERGIE

DOSSIER EEN KLARE KIJK OP ENERGIE DOSSIER EEN KLARE KIJK OP ENERGIE De visie van de N-VA Mijn papa zegt dat het licht zal uitgaan als ik groot ben. - Hendrik - 2 Inhoudstafel Deel I. Energie in cijfers en feiten 6 1. Feiten en evolutie

Nadere informatie

Vergelijking van onshore en offshore windparken in België

Vergelijking van onshore en offshore windparken in België UNIVERSITEIT GENT FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSKUNDE ACADEMIEJAAR 2008 2009 Vergelijking van onshore en offshore windparken in België Masterproef voorgedragen tot het bekomen van de graad van Master in

Nadere informatie

Vier gevolgen van de groei van hernieuwbaar voor het energiesysteem

Vier gevolgen van de groei van hernieuwbaar voor het energiesysteem Vier gevolgen van de groei van hernieuwbaar voor het energiesysteem Een uitgave van ECN, Energie-Nederland en Netbeheer Nederland 0 1 2 4 10 16 22 23 Inhoud Woord vooraf Inleiding 1 Elektriciteitsmarkt

Nadere informatie

Verschuivingen Energiebelasting. verkenning effecten

Verschuivingen Energiebelasting. verkenning effecten Verschuivingen Energiebelasting verkenning effecten Verschuivingen Energiebelasting verkenning effecten Delft, juni 2015 Deze notitie is opgesteld voor Eneco Ons kenmerk: 3.F51/FR Opgesteld door: F.J.

Nadere informatie

De nucleaire phase-out in België: impact op security of supply en excess productie

De nucleaire phase-out in België: impact op security of supply en excess productie UNIVERSITEIT GENT FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSKUNDE ACADEMIEJAAR 2012 2013 De nucleaire phase-out in België: impact op security of supply en excess productie Masterproef voorgedragen tot het bekomen

Nadere informatie

Interreg Eco2Profit. Kritische analyse van ondersteuningsmaatregelen inzake duurzame energie in Vlaanderen en Nederland

Interreg Eco2Profit. Kritische analyse van ondersteuningsmaatregelen inzake duurzame energie in Vlaanderen en Nederland Interreg Eco2Profit Kritische analyse van ondersteuningsmaatregelen inzake duurzame energie in Vlaanderen en Nederland Alex Polfliet Zero Emission Solutions bvba Partners: Met de steun van: Met financiële

Nadere informatie

Oude woning verkopen? Eerst een audit naar het kostenefficiënte renovatiepotentieel.

Oude woning verkopen? Eerst een audit naar het kostenefficiënte renovatiepotentieel. Oude woning verkopen? Eerst een audit naar het kostenefficiënte renovatiepotentieel. 16/02/2015 ABSTRACT Een ingrijpende renovatie van het oude Belgische gebouwenpark is essentieel in een kostenefficiënt

Nadere informatie

Holistische visie van duurzaam ondernemen: de case van energieproductie met zonnepanelen

Holistische visie van duurzaam ondernemen: de case van energieproductie met zonnepanelen UNIVERSITEIT GENT FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSKUNDE ACADEMIEJAAR 2008 2009 Holistische visie van duurzaam ondernemen: de case van energieproductie met zonnepanelen Masterproef voorgedragen tot het bekomen

Nadere informatie

Moet België overschakelen van nucleaire naar hernieuwbare energie? MYSTATEMENT PAPER TINUS MICHIELS EN BENOÎT VAN LESSEN

Moet België overschakelen van nucleaire naar hernieuwbare energie? MYSTATEMENT PAPER TINUS MICHIELS EN BENOÎT VAN LESSEN 2015 Moet België overschakelen van nucleaire naar hernieuwbare energie? MYSTATEMENT PAPER TINUS MICHIELS EN BENOÎT VAN LESSEN Inhoud 1. Inleiding... 2 2. Nucleaire energie... 2 2.1 Nadelen van nucleaire

Nadere informatie

dossier energiebeleid

dossier energiebeleid dossier energiebeleid Je kunt als ondernemingsmilitant een hoop initiatieven nemen op het vlak van energie. Werknemers gaan over het energiebeleid van hun onderneming 12 VAKBEWEGING 817 25 JANUARI 2015

Nadere informatie

Investeringen in Vermogen Hernieuwbare Elektriciteit

Investeringen in Vermogen Hernieuwbare Elektriciteit Investeringen in Vermogen Hernieuwbare Elektriciteit Notitie Delft, juni 2014 Opgesteld door: Sebastiaan Hers Frans Rooijers Arno Schroten 1 Inleiding In de voorgaande notitie die op 21 mei jl. is besproken,

Nadere informatie

MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT, DE RAAD, HET EUROPEES ECONOMISCH EN SOCIAAL COMITÉ EN HET COMITÉ VAN DE REGIO'S

MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT, DE RAAD, HET EUROPEES ECONOMISCH EN SOCIAAL COMITÉ EN HET COMITÉ VAN DE REGIO'S EUROPESE COMMISSIE Brussel, 15.12.2011 COM(2011) 885 definitief MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT, DE RAAD, HET EUROPEES ECONOMISCH EN SOCIAAL COMITÉ EN HET COMITÉ VAN DE REGIO'S Stappenplan

Nadere informatie

REGULERINGSCOMMISSIE VOOR ENERGIE IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

REGULERINGSCOMMISSIE VOOR ENERGIE IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST REGULERINGSCOMMISSIE VOOR ENERGIE IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST Studie STUDIE-20121119-04 betreffende de invoering van een progressieve tarifering zoals voorgesteld door de CWaPE in haar studie

Nadere informatie

Energietransitie in de Stedendriehoek Deel I: Technische toets

Energietransitie in de Stedendriehoek Deel I: Technische toets Energietransitie in de Stedendriehoek Deel I: Technische toets Een studie naar de effecten van energie- en milieuambities van lokale en regionale overheden en lokale klimaatinitiatieven in de Stedendriehoek

Nadere informatie

Visie op realisering groot aandeel duurzame elektriciteit

Visie op realisering groot aandeel duurzame elektriciteit CE Delft CE Delft Oplossingen voor Oplossingen milieu, economie voor milieu, en technologie economie en technologie Oude Delft 180 Oude Delft 180 2611 HH Delft 2611 HH Delft tel: tel: 015 015 2 150 2 150

Nadere informatie

Impact van slimme meters op de Belgische elektriciteitsmarkt

Impact van slimme meters op de Belgische elektriciteitsmarkt UNIVERSITEIT GENT FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSKUNDE ACADEMIEJAAR 2009 2010 Impact van slimme meters op de Belgische elektriciteitsmarkt Masterproef voorgedragen tot het bekomen van de graad van Master

Nadere informatie

Aandeel hernieuwbare energie in Nederland nog klein

Aandeel hernieuwbare energie in Nederland nog klein Reinoud Segers en Maarten van Rossum Aandeel hernieuwbare energie in Nederland nog klein Hernieuwbare energie staat de laatste jaren volop in de belangstelling. Deze belangstelling heeft ten eerste te

Nadere informatie

Balanceren in onzekerheid: zoektocht naar de optimale regulering

Balanceren in onzekerheid: zoektocht naar de optimale regulering Balanceren in onzekerheid: zoektocht naar de optimale regulering Machiel Mulder Dit artikel is de rede die door de auteur is uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van bijzonder hoogleraar Regulering

Nadere informatie

Mijn auto, mijn fiscale bijdrage

Mijn auto, mijn fiscale bijdrage 2008/1 23 01 2008 Johan Albrecht 1. Maatschappijcritici reduceren de auto nog steeds tot een mobiliteitsinstrument om dan te concluderen dat de massa zich zeer irrationeel opstelt. De auto heeft echter

Nadere informatie

MILIEUKWALITEIT ELEKTRICITEITSPRODUCTIE

MILIEUKWALITEIT ELEKTRICITEITSPRODUCTIE MILIEUKWALITEIT ELEKTRICITEITSPRODUCTIE De kosteneffectiviteit van de MEP-regeling scriptie Bedrijfseconomie 19 december 2003 vrije Universiteit amsterdam Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde

Nadere informatie