Gemeente Ede. 1. Evaluatie Kermis

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gemeente Ede. 1. Evaluatie Kermis"

Transcriptie

1 Gemeente Ede 1. Evaluatie Kermis Evaluatie kermis Enkaterrein 2011 De kermis op het Enkaterrein is uiteindelijk niet geëvalueerd omdat de exploitant na afloop al meteen heeft aangegeven dat deze locatie buiten het centrum niet rendabel bleek en daarom ook niet voor herhaling vatbaar was. Voorgeschiedenis/aanvraag/vergunning kermis 2012 In oktober 2011 heeft de exploitant van de kermis de gemeente benaderd met de vraag of de mogelijkheid bestond de kermis in het centrum te houden. De exploitant is op dat moment gemeld dat hij daartoe een volledige aanvraag met duidelijke tekening voor moest indienen, die vervolgens zorgvuldig kon worden behandeld. De exploitant heeft dit, na herhaaldelijk te zijn herinnerd, niet aangeleverd. Daarop is de exploitant per mail gemeld dat aangenomen werd dat hij geen behoefte meer had aan de vergunning voor de kermis omdat hij niets had aangeleverd. Pas naar aanleiding van deze mail werden de benodigde stukken door de exploitant aangeleverd. De op basis van de APV geldende aanvraagtermijn van minimaal 3 weken was op dat moment al verstreken. De gevraagde nieuwe locatie voor het centrum was om die reden op dat moment gezien de korte termijn en complexiteit al helemaal niet meer haalbaar te beoordelen. Daarop is de locatie van het Kuiperplein weer in beeld gekomen als alternatief. De aanvraag had op dat moment buiten behandeling kunnen worden gesteld vanwege de termijnoverschrijding. Op basis van het evenementenbeleid en de APV kan echter, gelijk bij meerdere evenementen gebeurt, worden overwogen een aanvraag alsnog in behandeling te nemen. Dit uiteraard onder de voorwaarde dat de beoordeling nog zorgvuldig kan geschieden en de aanvrager aan alle gestelde eisen voldoet. Gezien het feit het evenement al vaker op het Kuiperplein heeft plaatsgevonden, was deze beoordeling nog op tijd rond te krijgen. Hierbij was wel al in aanmerking genomen dat de informatievoorziening richting omwonenden weliswaar rijkelijk laat zou plaatsvinden. Aangezien deze locatie zoals gezegd al vaker was benut, is echter ingeschat dat dit niet al teveel problemen zou moeten opleveren. Dit vanwege het feit dat er slechts een deel van het Kuiperplein zou worden ingenomen, waardoor er geen alternatieve locatie voor vergunninghouders hoefde te worden geregeld. Dit alles uiteraard onder de voorwaarde dat de exploitant de omwonenden en winkeliers wel per direct zou informeren en zich aan alle opgelegde voorschriften zou houden. Indachtig de wens voor een kermis in Ede Centrum die jaarlijks door een aantal ouders wordt geuit, heeft de burgemeester mede gezien het bovenstaande dan ook op zo korte termijn toch besloten de aanvraag in behandeling te nemen en de vergunning te verlenen. Informatievoorziening De gang van zaken ten aanzien van de informatievoorziening bij dit evenement is dat de gemeente slechts omwonenden informeert wanneer vergunninghouders geen gebruik meer kunnen maken van hun parkeerplaats. Aangezien dit dit jaar niet het geval was, heeft de gemeente de omwonenden niet hoeven informeren en dus ook niet geïnformeerd. Wel is, zoals gebruikelijk, aan de exploitant de verplichting opgelegd alle omwonenden/winkeliers rondom het Kuiperplein schriftelijk te informeren. Gezien de korte termijn kon hierbij niet meer de gebruikelijke termijn van 2 weken van tevoren worden gehaald, maar afgesproken was dit per direct na het verkregen fiat te doen. Dit is helaas niet gebeurd. Uiteraard is dit een slechte gang van zaken geweest waarop de exploitant ook is aangesproken. Bij een eventueel vervolg, en ook bij andere evenementen, zal hierop dan ook strikt worden toegezien door middel van het vragen van een afschrift van de brief, een overzicht van bezorgadressen, en een check bij omwonenden en winkeliers.

2 Blz. 2 Overige geconstateerde overtredingen/overlast Naast het niet informeren van de omwonenden en winkeliers heeft de exploitant van de kermis nog een tweetal andere overtredingen begaan, en is er geregeld overlast van bezoekers ervaren en geconstateerd. De verplichte beveiliging was niet of nauwelijks aanwezig waardoor de door bezoekers veroorzaakten overlast tijdens en na de kermis niet door de exploitant zelf is opgepakt. De exploitant is ook hierop aangesproken en medegedeeld dat dit bij herhaling een volgende keer tot een boete dan wel niet meer verlening van de vergunning kan leiden. Daarnaast is geconstateerd dat de exploitant de vuilnis van de kermis niet verwijderde. Na hierop te zijn aangesproken, heeft hij dit alsnog gedaan. Kuiperplein evenemententerrein Het Kuiperplein is in het huidige evenementenbeleid en al jarenlang aangewezen als evenemententerrein waarop dit soort evenementen zijn toegestaan. De woningen rondom het Kuiperplein zijn echter niet voorzien van extra geluidwerende voorzieningen. Wel worden in de vergunningen voor de evenementen op deze locatie geluidsvoorschriften opgenomen, zodat het geluidsniveau in de woningen binnen de wettelijke norm blijft. Hierop wordt ook gecontroleerd en gehandhaafd als nodig. Kostendekking inkomstenderving/alternatieve parkeergelegenheid In verband met de parkeergelegenheid en inkomstenderving daarvan is besloten een kostendekkende vergoeding van het gebruik van het Kuiperplein te vragen om daarmee ook de aangeboden alternatieve parkeergelegenheid in Qpark te dekken. In 2011 waren de kosten voor de huur van het volledige Kuiperplein te hoog van de exploitant waardoor is uitgeweken naar het Enkaterrein. Dit jaar is dezelfde systematiek toegepast, maar is zoals gezegd slechts een gedeelte van het Kuiperplein benut, waardoor de kosten ook lager uitvielen en konden worden gedragen door de exploitant. Kwaliteit/aantrekkelijkheid huidige kermis De huidige kermis is gezien de geringe omvang en aard van attracties niet erg aantrekkelijk en kwalitatief hoogwaardig te noemen. Dit komt natuurlijk voor een deel voor wat betreft de omvang doordat een grotere kermis op het Kuiperplein hoge kosten met zich meebrengt voor de exploitanten, die zij aangeven niet te kunnen opbrengen. Mogelijkheden continuering Kuiperplein Op basis van het bovenstaande is het mogelijk de kermis op het Kuiperplein te continueren. Wanneer dit wenselijk wordt geacht, dient ter verkrijging van een kwalitatief hoogwaardigere en grotere kermis wellicht in overweging te worden genomen daartoe de huurprijs omlaag te brengen, zodat de exploitant dit ook kan realiseren. Dit zou uiteraard wel tot gevolg hebben dat het Kuiperplein dan niet meer kostendekkend zou worden benut. De vraag die hierbij dient te worden gesteld, is of dit wenselijk wordt geacht en of deze kosten wel zouden kunnen worden gedragen door de gemeente. Alternatieve locatie de Markt De Markt is een geschikte alternatieve locatie voor de kermis. Qua uiterlijk is deze locatie in de eerste plaats aantrekkelijker dan het Kuiperplein. Bij de bouw is rekening gehouden met het feit dat er eventueel een kermis op zou kunnen komen. De mogelijkheid bestaat dan ook een kermis hierop te laten plaatsvinden, maar daarbij dient het gewicht van de zware apparatuur wel gelijkmatig te worden verdeeld. Voor een juiste berekening hiervan is het nodig de destijds betrokken externe adviseur om richtlijnen te vragen die in acht moeten worden genomen. Alternatieve locatie voor de weekmarkt Bij verplaatsing van de kermis naar de Markt te verplaatsen, dient er uiteraard een alternatieve locatie voor de weekmarkt te worden gezocht. Een mogelijkheid is het Kuiperplein dat de afgelopen tijd al vaker door de weekmarkt is benut. Uiteraard dient hierover met de marktvereniging in overleg te worden getreden.

3 Blz. 3 Gevolgen Inkomstenderving/kostendekking en alternatieve parkeergelegenheid bij verplaatsing weekmarkt De verplaatsing van de weekmarkt brengt positieve gevolgen met zich mee ten aanzien van de kostendekking/inkomstenderving en alternatieve parkeergelegenheid. De inkomstenderving (voor het hele terrein) is dan namelijk veel geringer omdat het dan slechts 3 dagen in plaats van 12 dagen betreft. Het kostenplaatje voor de exploitant van de kermis op de Markt ziet er daardoor eveneens aantrekkelijker uit gezien het feit dat dan dus minder compensatiegeld hoeft te worden betaald. Daarnaast hoeft dan slechts voor de maandag alternatieve parkeergelegenheid voor vergunninghouders aan de exploitant te worden doorberekend. Bewoners parkeren namelijk van vrijdagavond tot zondag niet op het Kuiperplein ( op 2 uitzonderingen na). Zakelijke vergunninghouders hebben dan alleen toegang al ze een vergunning hebben voor alle terreinen en kunnen dan zonder kosten uitwijken naar elders. Dit betreft maar een kleine groep van ongeveer 10 personen. Mogelijk dienen hierbij wel nog eventuele te maken kosten voor extra electriciteits- en andere voorzieningen aan de exploitant te worden doorberekend die al op de Markt aanwezig zijn ten behoeve van de weekmarkt. Conclusies 1. De te laat ingediende aanvraag voor de kermis kon alsnog in behandeling worden genomen en vergund omdat de beoordeling niet al te complex was en het een terugkerend evenement betrof. 2. De naleving van de eis van informatievoorziening van omwonenden en winkeliers door organistoren van evenementen als de kermis wordt naast de overige opgelegde voorschriften voortaan (beter) gecheckt. 3. Het Kuiperplein is al jaren aangewezen evenemententerrein voor evenementen als de kermis. 4. Het Kuiperplein kan kostendekkend worden benut voor evenementen mits de aanvrager de prijs wil betalen. In de praktijk blijkt dit voor de exploitant een onoverkomelijk bezwaar te zijn. 5. Er is voldoende alternatieve parkeergelegenheid voor de vergunninghouders van het Kuiperplein bij Qpark. Aanbevelingen 1. De Markt is een geschikte alternatieve locatie voor de kermis die de voorkeur verdient, doordat deze qua uiterlijk aantrekkelijker is, het kostenplaatje er voor de exploitant van de kermis op de Markt aantrekkelijker uit ziet, en er meer parkeergelegenheid op het Kuiperplein over blijft. 2. Ten aanzien van de draagkracht van de Markt dient wel zorgvuldig te worden berekend welke richtlijnen daarbij in acht moeten worden genomen. 3. Een alternatieve locatie voor de weekmarkt is het Kuiperplein, maar hierover dient dan wel in overleg te worden getreden met de marktvereniging. 4. Het Kuiperplein, vanwege de hoge kosten en het vinden van een geschikte exploitant, niet langer de status van evenemententerrein toe te kennen en dit ook te verwerken in het Evenementenbeleid

4 Blz Evaluatie 8Bahn Zomerfestival Inleiding In 2011 heeft de organisatie 8Bahn de gemeente benaderd voor het organiseren van een 3 daags zomerfestival in de zomer van Na een aantal gesprekken met de verschillende partijen (waaronder politie en brandweer) heeft de gemeente besloten akkoord te gaan met een dergelijk festival. In het weekend van 6 tot en met 8 juli 2012 vond het 8Bahn Area Zomerfestival plaats. Dit driedaagse non-stop dancefestival werd gehouden op het terrein van de voormalige Prins Mauritskazerne. Het evenement werd bezocht door ongeveer 4000 jongeren uit het hele land. Het festival is goed verlopen. Toch zijn er, ondanks afspraken vooraf, veel klachten over ernstige geluidsoverlast bij de gemeente binnengekomen. In deze memo wordt op basis van de gehouden evaluatie gesprekken een verloop van het evenement geschetst en conclusies getrokken uit het verloop van het evenement en aanbevelingen gegeven voor een mogelijk vervolg. Voortraject In de op 13 februari 2012 aangevraagde evenementvergunning hebben de organisatoren het evenement omschreven als: jongerenfestival met dance, pop en bands. Hierbij treden naar verwachting 75 personen op. De organisatie verwacht ongeveer 3000 bezoekers (18 tot 50 jaar) die deels op het terrein in te richten campings verblijven. Er zijn overdag buitenoptredens voorzien. Optredens s avonds na uur en s nachts zijn binnen. Het festival was voor 8Bahn het derde evenement op rij. Het tweede festival vond tijdens de jaarwisseling plaats op hetzelfde kazerneterrein, maar in een ander gebouw. Die eerdere evenementen zijn zonder noemenswaardige geluid- en andere klachten verlopen. Bij dit soort grootschalige evenementen is er intensief overleg tussen organisator en adviseurs. Ook omdat gedurende het proces veel wijzigingen worden doorgevoerd. Daarnaast was het de eerste keer dat een dergelijk evenement in Ede plaatsvond. Zoals gebruikelijk is het evenement in het gemeentelijke, interne evenementenoverleg besproken. Hierbij is geconstateerd dat het evenement aansluit bij het gestelde evenementenbeleid vanuit de gemeente en de visie 2025 om meer activiteiten voor jongeren te faciliteren en organiseren. De voorbereiding is zowel door de organisatie, als de gemeente en de hulpdiensten als positief ervaren. Informatievoorziening Zoals gebruikelijk is aan de organisator de verplichting opgelegd alle omwonenden rondom het evenementterrein schriftelijk te informeren over het evenement. De gemeente heeft hiervan een afschrift ontvangen. Na het evenement is gebleken dat veel mensen aangaven niet op de hoogte te zijn geweest van de activiteiten. Dit heeft mede te maken met het feit dat het geluid verder heeft gedragen dan van te voren in geschat was. Tijdens het evenement Volgens de organisator van het evenement waren de bezoekers lyrisch en de landelijke media enthousiast. Dit evenement zou tot de meest interessante festivals van Nederland behoren. Openbare Orde en Veiligheid Het evenement is op dit gebied zonder noemenswaardige problemen verlopen. Er heerste een goede en ontspannen sfeer. Het was niet toegestaan het evenemententerrein te betreden met soft- en harddrugs. Bij een aantal bezoekers is de gebruikershoeveelheid of meer drugs aangetroffen, deze mensen zijn aangehouden. Politie en brandweer geven aan geen bezwaar te hebben tegen een vervolg van dit evenement. Gezien de weervoorspelling van de zondag is door de organisatie besloten hun calamiteitenplan in te zetten. Daarmee hebben ze, met hulp van de politie, binnen anderhalf uur hun gehele campingterrein leeggemaakt.

5 Blz. 5 Geluid Tijdens en na het festival zijn er veel geluidsklachten binnengekomen. Mensen gaven aan nachten niet geslapen te hebben vanwege de aanhoudende geluidsoverlast. De geluidseisen formuleren we in eenheden db(a) s. Dat is landelijk de norm, die men (wettelijk) hanteert. De db(a) is de eenheid waarin de sterkte van het geluid in verreweg de meeste gevallen wordt weergegeven. De db(a) is afgeleid van de gewone decibel, maar corrigeert de geluidssterktes voor de gevoeligheid van het (menselijk) oor. Deze is namelijk voor de verschillende frequenties van het geluid niet gelijk. Een verhoging van de geluidssterkte met 1 db is voor het mensenlijk gehoor bij heel goed conentrren en luisteren nog net waarneembaar. Een verhoging met 6 db wordt waargenomen als een verdubbeling van de geluidsdruk. De werkwijze voor het bepalen van het geluidniveau is als volgt. Het in een vergunning vast te leggen geluidniveau moet handhaafbaar zijn. Met de organisator wordt overlegd over het te verwachten geluidniveau, de precieze locatie en de indeling van het terrein. Vervolgens wordt bepaald wat het toelaatbare geluidniveau is op de buitengevel van de dichtst bijgelegen woning. De norm die gebruikelijk gebruikt wordt voor evenementen is 65 db(a) tot uiterlijk uur. Vrijwel iedere gemeente kiest een eigen norm. Omdat het evenement ook na uur door zou gaan en er geen gebruikelijke norm is voor de geluidsproductie in de uren na uur, is gekozen voor een substantieel lagere norm, nl. 53 db(a) op de meetlocatie aan de dr. Hartogsweg. Dit op basis van de informatie van de organisator over de inschatting van een bronniveau van 103 db(a) op de festivallocatie. Feitelijk werden tijdens het festival hogere ( dB(A) waarden bij de bron gemeten. Uit berekening volgt dat deze norm op de meetlocatie leidt tot een niveau van 50 db(a) op de dichtstbijzijnde woning. Deze norm is niet opgenomen in de vergunning. Het is niet meer te achterhalen waarom dat is gebeurd. Bij grote afstanden van het evenement tot aan dichtsbij gelegen woningen wordt een representatieve meetplek voor geluid bepaald. In dit geval is dat Dr Hartogsweg 3a. Dit punt ligt op een afstand van 180 meter tot de binnenpodia en 155 meter tot de buitenpodia. Uiteindelijk is in de evenementvergunning als norm opgenomen 63 db(a) op 155 meter (voor uur) en 50 db(a) op 180 meter (na uur). De afstand tot de dichtstbijzijnde woning bedraagt 360 meter (hoek stationsplein zuid). In totaal zijn er gedurende het festival 41 geluidsmetingen gedaan. Voor wat betreft de dag/avondperiode was er nagenoeg geen overtreding van het vergunde niveau. Op basis van de uitgevoerde metingen en daarop gebaseerde berekeningen blijkt dat het geluidsniveau op de gevel van de dichts bij gelegen woning tot uur minder is geweest dan de voor Ede gebruikelijke norm van 65 db(a). In de nachtperiode was er sprake van meerdere overtredingen van het vergunde niveau. Deze overschrijding varieert van 1,5 tot 10,3 db(a). Ook bij de relatief kleine overtredingen kan men hinder c.q. overlast ervaren. Zeker gezien het karakteristieke basgeluid dat voor dit festival een rol speelde. Tijdens het festival is er met de organisatie intensief contact geweest over de overschrijdingen en is door de organisatie geprobeerd maatregelen te treffen om de overlast te beperken. Dit leverde uiteindelijk wel resultaat op, maar heeft behoorlijk wat tijd gekost. Zoals hiervoor al vermeld vonden de overschrijdingen plaats in de nachtperiode waarbij alleen binnen de gebouwen geluid werd geproduceerd. In deze gebouwen waren veel bezoekers aanwezig waarbij de temperatuur behoorlijk hoog opliep en de organisatie gedwongen werd enkele deuren open te zetten. Dit was volgens de vergunning niet toegestaan en had tot gevolg dat het geluidsniveau op de meetplek toenam. Een andere reden voor het open zetten van enkele deuren was de veilige toegankelijkheid van de gebouwen. De organisatie heeft op dat moment, vanwege artistieke redenen, zelf niet besloten het niveau naar beneden bij te stellen. Tijdens de evaluatie werd niet duidelijkheid voor hoe lang de organisatie (extra) deuren heeft geopend.

6 Blz. 6 Kazerneterreinen De organisator, 8Bahn, heeft aangegeven graag binnen de gemeente Ede en bij voorkeur op de kazerneterreinen verder te gaan met het organiseren van festivals. Daarom is gelijktijdig met de evaluatie grondig gekeken naar de mogelijkheden van de Kazerneterreinen om nogmaals een dergelijk festival te huisvesten. Conclusie van het onderzoek is dat gedurdende het komende jaar de terreinen al zodanig ontwikkeld worden dat een dergelijk festival onmogelijk nogmaals in deze vorm op deze locatie kan plaatsvinden. Conclusies 1. Het evenement op zich is goed verlopen. Vanuit de hulpdiensten is er geen bezwaar tegen het continueren van het evenement. 2. De geluidsnormen zijn gedurende de nacht regelmatig overtreden. Het duurde vrij lang voordat de organisatie daarop daadwerkelijk actie heeft ondernomen. 3. Het houden van nachtelijke festiviteiten, met een dergelijk geluidsniveau, in de omgeving van een woonwijk is niet wenselijk. 4. Een soortgelijk evenement met zowel een dag als nachtprogrammering inclusief campingfaciliteiten is in de toekomst op de kazerneterreinen niet meer mogelijk. Aanbevelingen 1. Voor een eventueel vervolg moet gezocht worden naar een locatie ver van een woonwijk. 2. Formuleer uitgangspunten voor dancefeesten in Ede waarbij de geluidsvoorwaarden in de vergunning zodanig worden opgenomen dat er geen geluidsoverlast wordt veroorzaakt groter dan in het maatschappelijk verkeer gebruikelijk en aanvaardbaar is. 3. Het onderzoeken van de mogelijkheid voor het innen van een voorlopige dwangsom die vooraf bij vergunningverlening opgelegd wordt bij grote muziekevenementen. 4. In de toekomst gebruik maken van de directe handhavingsmiddelen. Hierbij dient wel rekening gehouden worden met eventuele consequenties die gebruikmaking van deze middelen heeft op de openbare orde.

(Geluids-)overlast evenementen

(Geluids-)overlast evenementen (Geluids-)overlast evenementen Inleiding Het huidige evenementenbeleid van de gemeente Asten is op 19 december 2006 door de gemeenteraad vastgesteld. Hierin zijn ook de geluidsnormen voor evenementen opgenomen.

Nadere informatie

Bijlage 3 Zienswijzennota

Bijlage 3 Zienswijzennota Bijlage 3 Zienswijzennota Inleiding De concept evenementenverordening heeft ter inzage gelegen van 20 maart 2014 tot en met 1 mei 2014. Tijdens deze inzageperiode zijn verschillende zienswijzen ontvangen

Nadere informatie

Nota operationele richtlijn vergunningverlening en handhaving van geluidsnormen bij buitenevenementen

Nota operationele richtlijn vergunningverlening en handhaving van geluidsnormen bij buitenevenementen Nota operationele richtlijn vergunningverlening en handhaving van geluidsnormen bij buitenevenementen 8 april 2014 Inhoud Inleiding... 3 Hoe is het op dit moment geregeld?... 3 Waarom een Nota?... 3 Vergunningverlening

Nadere informatie

Peter Sep CC: Geachte leden van de raad,

Peter Sep CC: Geachte leden van de raad, pagina 1 van 1 Peter Sep Van: Verzonden: zaterdag 26 oktober 2013 11:43 Aan: CC: Raad nderwerp: Negeren zienswijze ntwerpbestemmingsplan Brettenzone Geachte leden van de raad, Uheeft 25 september 2013

Nadere informatie

Overzicht van het participatietraject

Overzicht van het participatietraject Bijlage: Overzicht van het participatietraject In deze bijlage wordt een overzicht gegeven van de bijdragen van de verschillende partijen in de totstandkoming van de Evenementenverordening 2014. De reacties

Nadere informatie

Nota operationele richtlijn vergunningverlening en handhaving van geluidsnormen bij buitenevenementen 2016

Nota operationele richtlijn vergunningverlening en handhaving van geluidsnormen bij buitenevenementen 2016 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Beemster. Nr. 60044 12 mei 2016 Nota operationele richtlijn vergunningverlening en handhaving van geluidsnormen bij buitenevenementen 2016 Inleiding Hoe is het

Nadere informatie

Aanvraagformulier vergunning terrassen

Aanvraagformulier vergunning terrassen Aanvraagformulier vergunning terrassen In artikel 2.10 van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) is geregeld dat het zonder vergunning verboden is voorwerpen te plaatsen op of aan een openbare plaats

Nadere informatie

Gemeente Grootegast Notitie evenementen en festiviteiten - Concept

Gemeente Grootegast Notitie evenementen en festiviteiten - Concept Gemeente Grootegast Notitie evenementen en festiviteiten - Concept 1. Inleiding In de gemeente Grootegast vinden jaarlijks een groot aantal evenementen en festiviteiten plaats. Dergelijke activiteiten

Nadere informatie

Omschrijving aanvraag De aanvraag betreft buurtfeest t Bultje op 9 september 2017 van tot uur.

Omschrijving aanvraag De aanvraag betreft buurtfeest t Bultje op 9 september 2017 van tot uur. .. Buurtvereniging 't Bultje De heer R.T. van der Zwaag Halvenne 34 5595 HG LEENDE Uw kenmerk: Medewerker: H. Gruijters Doorkiesnummer: 040-2241440 Uw brief van: Bijlagen: Datum: 31 augustus 2017 Zaaknummer:

Nadere informatie

STARTNOTITIE EVENEMENTENBELEID

STARTNOTITIE EVENEMENTENBELEID STARTNOTITIE EVENEMENTENBELEID 1 STARTNOTITIE EVENEMENTENBELEID WESTVOORNE Inleiding In de gemeente Westvoorne worden veel leuke evenementen georganiseerd. Veel van deze evenementen zijn jaarlijks terugkerend,

Nadere informatie

B en W nummer ; besluit d.d

B en W nummer ; besluit d.d B en W nummer 12.0780. ; besluit d.d. 28-8-2012 Onderwerp Beantwoording van de schriftelijk vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders van het raadslid R. van Laar (PvdA) d.d. 9 juli 2012 inzake

Nadere informatie

er in de gemeente Kapelle jaarlijks diverse evenementen worden georganiseerd, variërend van straatbarbeque

er in de gemeente Kapelle jaarlijks diverse evenementen worden georganiseerd, variërend van straatbarbeque GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Kapelle. Nr. 8540 18 januari 2017 Evenementenbeleid gemeente Kapelle De burgemeester van de gemeente Kapelle; overwegende dat ; er in de gemeente Kapelle jaarlijks

Nadere informatie

Raad. gfedc OR. gfedc. Besluitenlijst d.d. d.d. gfedc Akkoordstukken

Raad. gfedc OR. gfedc. Besluitenlijst d.d. d.d. gfedc Akkoordstukken Nota voor burgemeester en wethouders Onderwerp Eenheid/Cluster/Team RS/VT/VG Evenementenkalender 2007 1- Notagegevens Notanummer 2007.03545 Datum 2-3-2007 Portefeuillehouder Burgemeester 2- Bestuursorgaan

Nadere informatie

Datum Uw kenmerk Uw aanvraag van Ons kenmerk Bijlagen. 6 juli 2010 10i04594 1

Datum Uw kenmerk Uw aanvraag van Ons kenmerk Bijlagen. 6 juli 2010 10i04594 1 Openbare Werken Onderdoor 25 Postbus 30, 3990 DA Houten Telefoon 030 639 26 11 Fax 030 639 28 99 E-mail: gemeentehuis@houten.nl Belangenvereniging Het Rond Mevrouw M. Mol Datum Uw kenmerk Uw aanvraag van

Nadere informatie

BESCHIKKING WET MILIEUBEHEER

BESCHIKKING WET MILIEUBEHEER DEFINITIEF Afdeling Veiligheid, Vergunningen en Handhaving Registratiekenmerk: VVH/vr/615324 BESCHIKKING WET MILIEUBEHEER BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN VLISSINGEN ONDERWERP Op 1 januari 2008 is het Besluit

Nadere informatie

Overlastmeldingen adequaat behandeld Gemeente Amsterdam Stadsdeel Zuid

Overlastmeldingen adequaat behandeld Gemeente Amsterdam Stadsdeel Zuid Rapport Gemeentelijke Ombudsman Overlastmeldingen adequaat behandeld Gemeente Amsterdam Stadsdeel Zuid 18 juni 2013 RA131070 Samenvatting Een vrouw ondervindt geluidsoverlast van een ondergelegen kapsalon.

Nadere informatie

Raadsmededeling - Openbaar

Raadsmededeling - Openbaar Raadsmededeling - Openbaar Nummer : 42/2013 Datum : 11 april 2013 B&W datum : Portefeuillehouder : Onderwerp : beantwoording vragen gesteld in de RTG B&F/Ruimte d.d. 2 april 2013 inzake voorstel tot vaststellen

Nadere informatie

Gemeente Oosterhout T.a.v. de heer F. Lambregts Postbus GB Oosterhout. Per

Gemeente Oosterhout T.a.v. de heer F. Lambregts Postbus GB Oosterhout. Per Gemeente Oosterhout T.a.v. de heer F. Lambregts Postbus 10150 4900 GB Oosterhout Per e-mail: f.lambregts@oosterhout.nl Familie Heijkant Slijperijhof 12 4902 DJ Oosterhout Oosterhout, 20 april 2012 Betreft:

Nadere informatie

PRESENTATIE. Onderzoek Openbare Orde en Veiligheid bij Evenementen COMMISSIE EFB

PRESENTATIE. Onderzoek Openbare Orde en Veiligheid bij Evenementen COMMISSIE EFB PRESENTATIE Onderzoek Openbare Orde en Veiligheid bij Evenementen COMMISSIE EFB 22 juni 2017 1. Waarom dit onderzoek? 2. Doel en centrale vraagstelling 3. Belangrijkste conclusies en aanbevelingen 4. Aanpak

Nadere informatie

Bevoegdheid burgemeester/college

Bevoegdheid burgemeester/college Vergunning / ontheffing Artikel 1:4, tweede lid, van de Apv - Voorschriften De aan de vergunning/ontheffing verbonden voorschriften en beperkingen worden niet nagekomen. Exploitatie openbare inrichtingen

Nadere informatie

Ford automuseum te Hillegom; actualisering 2009 te Hillegom

Ford automuseum te Hillegom; actualisering 2009 te Hillegom Ford automuseum te Hillegom; actualisering 2009 te Hillegom Actualisering 2009 Opdrachtgever : Gemeente Hillegom Kenmerk : R067526adA0.ac Datum : 11 september 2009 Auteur : dhr. ir. A.H.M. Crone Inhoudsopgave

Nadere informatie

Vereniging Beethovenstraat-Parnassusweg Henriëtte Bosmansstraat 53 1077 XG Amsterdam www.irenebuurt.nl

Vereniging Beethovenstraat-Parnassusweg Henriëtte Bosmansstraat 53 1077 XG Amsterdam www.irenebuurt.nl Vereniging Beethovenstraat-Parnassusweg Henriëtte Bosmansstraat 53 1077 XG Amsterdam www.irenebuurt.nl College van burgemeester en wethouders t.a.v. dhr. J. Willemse, teamhoofd Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied

Nadere informatie

Nota zienswijzen vaststelling hogere waarden, Wet Geluidhinder, Oud Gastel Noord

Nota zienswijzen vaststelling hogere waarden, Wet Geluidhinder, Oud Gastel Noord Nota zienswijzen vaststelling hogere waarden, Wet Geluidhinder, Oud Gastel Noord Overzicht Reclamanten Nr. Naam / Adres 1. XXX (Rijpersweg 108, Oud Gastel) 2. XXX (Rijpersweg 73a, Oud Gastel) 3. XXX (Rijpersweg

Nadere informatie

Hierbij ontvangt u de vergunning voor dit evenement. Wij verzoeken u kennis te nemen van de vergunning.

Hierbij ontvangt u de vergunning voor dit evenement. Wij verzoeken u kennis te nemen van de vergunning. Samenwerkende Ondernemers Oelemarkt De heer N. Joosen Oelemarkt 20 6001 ES Weert Weert, 5 augustus 2015 Onderwerp Ons kenmerk : : Aanvraag vergunning VTH/042174 Beste heer Joosen, Op 30 juni 2015 en 5

Nadere informatie

Locatieprofielen voor evenementen: balans tussen levendigheid en leefbaarheid

Locatieprofielen voor evenementen: balans tussen levendigheid en leefbaarheid Locatieprofielen voor evenementen: balans tussen levendigheid en leefbaarheid Een samenvatting van de nota Geluid en de locatieprofielen 28 september 2016 Aanleiding Het evenementenbeleid is aangenomen

Nadere informatie

Evaluatie evenement Amsterdam Open Air 2012

Evaluatie evenement Amsterdam Open Air 2012 Groengebied Amstelland AB 29-11-2012 Agendapunt 3c mededeling evaluatie evenement Amsterdam Open Air BIJLAGE 1 Evaluatie evenement Amsterdam Open Air 2012 1. Inleiding Op 26 en 27 mei 2012 heeft bij de

Nadere informatie

Beleid Geluidsnormering bij evenementen

Beleid Geluidsnormering bij evenementen Beleid Geluidsnormering bij evenementen Inleiding In dit beleidsstuk worden onze overwegingen over geluid bij evenementen en geluidsregels geformuleerd. De regels gelden binnen de gemeente Horst aan de

Nadere informatie

Ondertussen, binnenshuis

Ondertussen, binnenshuis Ondertussen, binnenshuis Evenement en omwonende Peter Welp, ervarings-deskundige Situatie bepaald type omwonende. 2 of 3 festivals per jaar? Of regelmatig? Tot 23:00 of nonstop? 500 man of 50.000 bezoekers

Nadere informatie

Amsterdam, 18 mei 2016. De burgemeester van Amsterdam T.a.v. Directie Juridische Zaken Postbus 202 1000 AE Amsterdam Uw naam en adres

Amsterdam, 18 mei 2016. De burgemeester van Amsterdam T.a.v. Directie Juridische Zaken Postbus 202 1000 AE Amsterdam Uw naam en adres Amsterdam, 18 mei 2016 De burgemeester van Amsterdam T.a.v. Directie Juridische Zaken Postbus 202 1000 AE Amsterdam Uw naam en adres Betreft: bezwaar tegen de op 21 april 2016 verleende evenementenvergunning

Nadere informatie

Gemeente Ten Boer. Aanvraagformulier evenementenvergunning

Gemeente Ten Boer. Aanvraagformulier evenementenvergunning Gemeente Ten Boer Aanvraagformulier evenementenvergunning Toelichting Aanvraagformulier evenementenvergunning Ten Boer Dit aanvraagformulier is bestemd voor het aanvragen van een vergunning voor een evenement.

Nadere informatie

1. Aanleiding Conclusie... 7

1. Aanleiding Conclusie... 7 F 1. Aanleiding... 3 2. Uitgangspunten... 4 Wettelijk kader...4 Akoestische situatie uitgaangsgebied...5 Uitwerking Achtergrondniveaus...5 3. Geluidsuitbreiding horeca inrichtingen... 6 4. Conclusie...

Nadere informatie

BELEIDSREGEL GELUIDSBELASTING EN OPTREDENDE TRILLINGEN DOOR HEI-, BOUW- EN SLOOPWERKZAAMHEDEN GEMEENTE PURMEREND 2014

BELEIDSREGEL GELUIDSBELASTING EN OPTREDENDE TRILLINGEN DOOR HEI-, BOUW- EN SLOOPWERKZAAMHEDEN GEMEENTE PURMEREND 2014 BELEIDSREGEL GELUIDSBELASTING EN OPTREDENDE TRILLINGEN DOOR HEI-, BOUW- EN SLOOPWERKZAAMHEDEN GEMEENTE PURMEREND 2014 (kenmerk 1132671) Het College van Purmerend; Besluit vast te stellen de: Beleidsregel

Nadere informatie

4édMP BERNHEZE MELDINGSFORMULIER KLEIN EVENEMENT. Let op! Lever uw formulier zo vroeg mogelijk in!!!! 1. Naam van de aanvrager/organisator

4édMP BERNHEZE MELDINGSFORMULIER KLEIN EVENEMENT. Let op! Lever uw formulier zo vroeg mogelijk in!!!! 1. Naam van de aanvrager/organisator ~c 4édMP BERNHEZE 111ç. 111 MELDINGSFORMULIER KLEIN EVENEMENT Artikel 2.24, 2.25 van de Algemeen plaatselijke verordening Bernheze (APV) Artikel 35 van de Drank- en Horecawet Let op! Lever uw formulier

Nadere informatie

ECLI:NL:RBROT:2012:BX4919

ECLI:NL:RBROT:2012:BX4919 ECLI:NL:RBROT:2012:BX4919 Instantie Rechtbank Rotterdam Datum uitspraak 17-08-2012 Datum publicatie 17-08-2012 Zaaknummer AWB 12/3248 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Bestuursrecht

Nadere informatie

gemeente (JD Doetilichem

gemeente (JD Doetilichem gemeente (JD Doetilichem \J De fractie van D66 De heer H-G Moïse de Chateleux Ai rbor nestraat 148 7002 EZ DOETINCHEM datum: 18 september 2013 onderwerp: Aanvullende beantwoording ons kenmerk: inlichtingen

Nadere informatie

Beleid vergunningverlening muziekgeluid in de buitenlucht gemeente Harderwijk

Beleid vergunningverlening muziekgeluid in de buitenlucht gemeente Harderwijk Beleid vergunningverlening muziekgeluid in de buitenlucht gemeente Harderwijk Versie: 1.5. Datum: april 2016 1 Beleidsregels vergunningverlening muziekgeluid in de Buitenlucht Om evenementen in Harderwijk

Nadere informatie

Plan van Aanpak Evaluatie evenementen Binnenterrein Castellum / Hoge Woerd

Plan van Aanpak Evaluatie evenementen Binnenterrein Castellum / Hoge Woerd Plan van Aanpak Evaluatie evenementen Binnenterrein Castellum / Hoge Woerd 1. Aanleiding De gemeenteraad heeft op 26 mei 2016 per motie (nr. 54) gevraagd de in 2017 te organiseren evenementen op en rond

Nadere informatie

GELUIDSNORMEN VOOR MUZIEKACTIVITEITEN

GELUIDSNORMEN VOOR MUZIEKACTIVITEITEN GELUIDSNORMEN VOOR MUZIEKACTIVITEITEN INHOUD - Achtergrond wetgeving - Wat zijn decibels? - Indeling in geluidsniveaus - Welke toelating of vergunning? - Geluid meten - Controle - Communiceer vooraf! ACHTERGROND

Nadere informatie

Meldingsformulier klein evenement (art. 2:25 APV)

Meldingsformulier klein evenement (art. 2:25 APV) Meldingsformulier klein evenement (art. 2:25 APV) Voordat u een evenement organiseert, moet u altijd nagaan of de door u gewenste locatie vrij is: zo is er elke maandag markt op het Raadhuisplein. Op de

Nadere informatie

Behoort bij punt 17 van de agenda voor de raadsvergadering van 19 mei 2008

Behoort bij punt 17 van de agenda voor de raadsvergadering van 19 mei 2008 Behoort bij punt 17 van de agenda voor de raadsvergadering van 19 mei 2008 onderwerp: Uitgangspunten voor evenementen in Cuijk afdeling: Algemene Zaken portefeuillehouder: L.M. Schoots Samenvatting voorstel

Nadere informatie

De wettelijke publicaties vindt u op overheid.nl. Abonneer u via

De wettelijke publicaties vindt u op overheid.nl. Abonneer u via gemeente Nieuwkoop afdeling Publiekszaken Mevrouw A. van der Post-Geitenbeek Slikhaak 17 2421 MA NIEUWKOOP datum uw brief/kenmerk registratienummer behandeld door betreft bijlage(n) VERZONDEN 0 8 FĒB ř-.ì

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek Norit Nederland B.V. te Klazienaveen 11 op 12 december 2008

Akoestisch onderzoek Norit Nederland B.V. te Klazienaveen 11 op 12 december 2008 Akoestisch onderzoek Norit Nederland B.V. te Klazienaveen 11 op 12 december 2008 Onderzoek geluidsuitstraling naar de omgeving van Norit Nederland B.V. te Klazienaveen In de nachtperiode van 11 op 12 december

Nadere informatie

verzenddatum Lichtfabriek Haarlem B.V. De heer M. de Vlieger Minckelersweg EM HAARLEM Geachte heer De Vlieger,

verzenddatum Lichtfabriek Haarlem B.V. De heer M. de Vlieger Minckelersweg EM HAARLEM Geachte heer De Vlieger, Lichtfabriek Haarlem B.V. De heer M. de Vlieger Minckelersweg 2 2031 EM HAARLEM verzenddatum Onderwerp Maatwerkvoorschriften Activiteitenbesluit, Minckelersweg 2 te Haarlem Ons kenmerk KOV/ODIJ-2016-33482

Nadere informatie

Uitvoeringsbesluit artikel 2:28a, tweede lid Algemene Plaatselijke Verordening

Uitvoeringsbesluit artikel 2:28a, tweede lid Algemene Plaatselijke Verordening Uitvoeringsbesluit artikel 2:28a, tweede lid Algemene Plaatselijke Verordening (vastgesteld door de burgemeester van Alphen aan den Rijn op 29 augustus 2012) Nadere regels voor het hebben van een terras

Nadere informatie

Locatieprofiel De Loper

Locatieprofiel De Loper Locatieprofiel De Loper Als u een evenement in Vlaardingen wilt organiseren kan dat op meerdere locaties. Voor deze locaties zijn locatieprofielen opgesteld, zodat u makkelijk kunt zien welke locatie geschikt

Nadere informatie

ECLI:NL:RBOBR:2017:402

ECLI:NL:RBOBR:2017:402 ECLI:NL:RBOBR:2017:402 Instantie Datum uitspraak 26-01-2017 Datum publicatie 26-01-2017 Zaaknummer SHE 17/89 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Rechtbank Oost-Brabant Bestuursprocesrecht

Nadere informatie

BPL Beton v.o.f. De heer Behaeghel Postbus 22194 6360 AD NUTH

BPL Beton v.o.f. De heer Behaeghel Postbus 22194 6360 AD NUTH BPL Beton v.o.f. De heer Behaeghel Postbus 22194 6360 AD NUTH Afdeling Vergunningen Behandeld de heer J.J.H.L. Segers Zaaknummer 2016-0036 Telefoon +31 6 55 41 89 33 Ons kenmerk 2016/15834 Fax +31 43 389

Nadere informatie

BEUNINGEN GEMEENTE. Samenvatting. Besluit om. Inleiding

BEUNINGEN GEMEENTE. Samenvatting. Besluit om. Inleiding GEMEENTE 5* BEUNINGEN Onderwerp Wijziging APV en leges evenementen Raadsvergadering 14 juli 2015 Nummer(agenda) Commissie 1 Fin en AZ Registratienummer BW15.00354 Datum 1 juli 2015 Registratiecode ui in

Nadere informatie

Datum Uw kenmerk Uw aanvraag van Ons kenmerk Bijlagen. 23 september 2010 10i05639

Datum Uw kenmerk Uw aanvraag van Ons kenmerk Bijlagen. 23 september 2010 10i05639 Openbare Werken Onderdoor 25 Postbus 30, 3990 DA Houten Telefoon 030 639 26 11 Fax 030 639 28 99 E-mail: gemeentehuis@houten.nl Stichting Aluminium Centrum Mevrouw J. de Reuver Postbus 107 3990 DC HOUTEN

Nadere informatie

Handhavingsorganisatie

Handhavingsorganisatie Gemeente Den Haag Dienst Stadsbeheer Handhavingsorganisatie Uw brief van [Geanonimiseerd] Uw kenmerk Ons kenmerk BWT-00167GGB17 Aantal bijlagen Datum 7 juni 2017 Onderwerp Gedeeltelijke weigering terrasvergunning

Nadere informatie

Evenementen in Zeewolde. Uitvoeringsbeleid evenementenvergunning 2010

Evenementen in Zeewolde. Uitvoeringsbeleid evenementenvergunning 2010 Evenementen in Zeewolde Uitvoeringsbeleid evenementenvergunning 2010 Gemeente Zeewolde Januari 2010 2 Inhoudsopgave Pagina 1. Inleiding 3 2. Reikwijdte 3 3. Indeling in categorieën 4 3.1 Categorie 2 en

Nadere informatie

1. Inleiding Inrichtingen Festiviteiten Evenementen Overige geluidhinder

1. Inleiding Inrichtingen Festiviteiten Evenementen Overige geluidhinder Toezichtplan Geluid Inhoud Inhoud... 2 1. Inleiding... 3 2. Toezicht geluidsnormen... 4 2.1 Aanleiding geluidsmetingen... 4 2.2 Uitvoering geluidsmetingen... 4 2.2.1 Meetmethode... 4 2.2.2 Meetapparatuur...

Nadere informatie

Toelichting Evenementenbeleid gemeente Moerdijk

Toelichting Evenementenbeleid gemeente Moerdijk Toelichting Evenementenbeleid gemeente Moerdijk Algemeen Op grond van de Apv Moerdijk (hierna: Apv) is het niet toegestaan om een evenement te organiseren zonder vergunning van de burgemeester. De weigeringsgronden,

Nadere informatie

Ondernemersvereniging Maaspoort ALG-R. Weert, 14 juni aanvraag vergunning : : Onderwerp Ons kenmerk. Beste heer,

Ondernemersvereniging Maaspoort ALG-R. Weert, 14 juni aanvraag vergunning : : Onderwerp Ons kenmerk. Beste heer, Ondernemersvereniging Maaspoort ALG-R Weert, 14 juni 2016 Onderwerp Ons kenmerk : : aanvraag vergunning Beste heer, Hierbij ontvangt u de vergunning voor het organiseren van de Braderie op 1 juli 2016

Nadere informatie

bijevenementenin de buitenlucht Richard Lekkerkerker

bijevenementenin de buitenlucht Richard Lekkerkerker (Geluid-)normenvoormuziekgeluid bijevenementenin de buitenlucht Richard Lekkerkerker Meer dan db(a) en db(c) Acceptatie van bewoners: 2 Categoriën gecombineerd met eindtijden Geschiktheid van locaties

Nadere informatie

Locatieprofiel Broekweg

Locatieprofiel Broekweg Locatieprofiel Broekweg Als u een evenement in Vlaardingen wilt organiseren kan dat op meerdere locaties. Voor deze locaties zijn locatieprofielen opgesteld, zodat u makkelijk kunt zien welke locatie geschikt

Nadere informatie

Notitie Geluid en Evenementen Apeldoorn. In werking getreden op 28-5-2008. Geluid en evenementen Apeldoorn

Notitie Geluid en Evenementen Apeldoorn. In werking getreden op 28-5-2008. Geluid en evenementen Apeldoorn Notitie Geluid en Evenementen Apeldoorn In werking getreden op 28-5-2008 Geluid en evenementen Apeldoorn 1 1. Inleiding Apeldoorn is een levendige stad waar vele evenementen worden georganiseerd. Deze

Nadere informatie

1. AANLEIDING. Kleinschalige proef. Ervaring en evaluatie 2014. Uitgangspunten terrasvlonders

1. AANLEIDING. Kleinschalige proef. Ervaring en evaluatie 2014. Uitgangspunten terrasvlonders Terrasvlonders 2015 INHOUDSOPGAVE 1. AANLEIDING 3 Kleinschalige proef 3 Ervaring en evaluatie 2014 3 Uitgangspunten terrasvlonders 3 2. TERRASVLONDERS 2015 5 Voorwaarden 5 Proces van vergunningverlening

Nadere informatie

Loes Peters raad00102

Loes Peters raad00102 Agendapunt commissie: 10 steller telefoonnummer email Loes Peters 417 Loes.peters@valkenswaard.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering onderwerp Wijziging Evenementenbeleid. 12raad00102 aan de gemeenteraad

Nadere informatie

Beleidskader evenementen. 1. Inleiding

Beleidskader evenementen. 1. Inleiding Beleidskader evenementen 1. Inleiding Evenementen zorgen voor levendigheid binnen onze gemeente. Ze vergroten het woonplezier en de economische bedrijvigheid. Ze bevorderen onderlinge contacten tussen

Nadere informatie

Sanctiebesluit Leiderdorp 2016 Drank en horeca

Sanctiebesluit Leiderdorp 2016 Drank en horeca GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Leiderdorp. Nr. 282 2 januari 2017 Sanctiebesluit Leiderdorp 2016 Drank en horeca Inleiding Een eerder Sanctiebesluit van gemeente Leiderdorp, relatief kort

Nadere informatie

Behandeld door: Onderwerp: Dossiercode: Bijlagen: V. o den: 1 7 NOV 2011

Behandeld door: Onderwerp: Dossiercode: Bijlagen: V. o den: 1 7 NOV 2011 AFSCHRIFT Leden van de gemeenteraad van Postbus 56 6270 AB GULPEN Datum: 28 oktober 2014 Uw brief van: 19 oktober 2014 Uw kenmerk: Ons kenmerk: U.14.04952 I! Behandeld door: Onderwerp: Dossiercode: Bijlagen:

Nadere informatie

Voorbeelden van geluid die voor mensen erg belangrijk zijn: - voor onderlinge communicatie (spraak en gehoor) - als waarschuwingssignaal (claxon van

Voorbeelden van geluid die voor mensen erg belangrijk zijn: - voor onderlinge communicatie (spraak en gehoor) - als waarschuwingssignaal (claxon van Wat is GELUID Voorbeelden van geluid die voor mensen erg belangrijk zijn: - voor onderlinge communicatie (spraak en gehoor) - als waarschuwingssignaal (claxon van een auto, een overweg, een brandalarm)

Nadere informatie

Evenementenbeleid Gemeente Vlissingen. Inhoudsopgave

Evenementenbeleid Gemeente Vlissingen. Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 1.1 Algemeen 2 1.2 Doelstelling van het evenementenbeleid 2 1.3 Begripsbepalingen 2 2 Uitgangspunten voor evenementen 3 2.1 Veiligheid 3 2.2 Geluidsniveau van activiteiten 3

Nadere informatie

Handhavingsorganisatie

Handhavingsorganisatie Gemeente Den Haag Dienst Stadsbeheer Handhavingsorganisatie Uw brief van [Geanonimiseerd] Uw kenmerk Ons kenmerk BWT-01504GGB16 Aantal bijlagen Datum 2 december 2016 Onderwerp Verlening terrasvergunning

Nadere informatie

Locatieprofiel Veerplein

Locatieprofiel Veerplein Locatieprofiel Veerplein Als u een evenement in Vlaardingen wilt organiseren kan dat op meerdere locaties. Voor deze locaties zijn locatieprofielen opgesteld, zodat u makkelijk kunt zien welke locatie

Nadere informatie

VOORTGANGSRAPPORTAGE HANDHAVING RUIMTELIJK BESTUURSRECHT 2009 GEMEENTE ZALTBOMMEL

VOORTGANGSRAPPORTAGE HANDHAVING RUIMTELIJK BESTUURSRECHT 2009 GEMEENTE ZALTBOMMEL VOORTGANGSRAPPORTAGE HANDHAVING RUIMTELIJK BESTUURSRECHT 2009 GEMEENTE ZALTBOMMEL Bestuur, Vergunning en Handhaving Voortgangsrapportage van resultaten van handhaving in 2009 over de periode van 1 januari

Nadere informatie

Locatieprofiel Dirk de Derdelaan

Locatieprofiel Dirk de Derdelaan Locatieprofiel Dirk de Derdelaan Als u een evenement in Vlaardingen wilt organiseren kan dat op meerdere locaties. Voor deze locaties zijn locatieprofielen opgesteld, zodat u makkelijk kunt zien welke

Nadere informatie

Lantaarnpaal staat in de weg Gemeente Weesp Beheer en beleid

Lantaarnpaal staat in de weg Gemeente Weesp Beheer en beleid Rapport Gemeentelijke Ombudsman Lantaarnpaal staat in de weg Gemeente Weesp Beheer en beleid 1 oktober 2008 RA 0829889 Samenvatting In 2007 gaat de gemeente Weesp over tot het vervangen van lantaarnpalen

Nadere informatie

Evenementen Gemeente Almere. Henk Roelandschap Coördinator vergunningen evenementen

Evenementen Gemeente Almere. Henk Roelandschap Coördinator vergunningen evenementen Evenementen Gemeente Almere Henk Roelandschap Coördinator vergunningen evenementen Evenemententerrein Almeerderstrand Definitie evenement APV Artikel 2:9 Begripsbepaling evenement 1.In deze afdeling wordt

Nadere informatie

Herziening van de Geluidnota Enschede (Ontwerp, 2017)

Herziening van de Geluidnota Enschede (Ontwerp, 2017) Herziening van de Geluidnota Enschede 2009-2012 (Ontwerp, 2017) Versie 15 maart 2017 Afdeling Strategie en Beleid / Bestemmen en Vergunnen INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 1.1 Achtergrond 1.2 Aanleiding en doel

Nadere informatie

Mevr. K. Zonneveld Schriftelijke vragen van rechtswege verleende bouwvergunning 2 e fase Kloet.

Mevr. K. Zonneveld Schriftelijke vragen van rechtswege verleende bouwvergunning 2 e fase Kloet. Aan alle leden van de Raad 2 oktober 2009 VVH/juridische zaken Mevr. K. Zonneveld Schriftelijke vragen van rechtswege verleende bouwvergunning 2 e fase Kloet. Geachte leden van de Raad, Namens de fracties

Nadere informatie

Huurvoorwaarden en reglement Welzijnsstichting Kerverland ten behoeve van de Huiskamer van Waarder

Huurvoorwaarden en reglement Welzijnsstichting Kerverland ten behoeve van de Huiskamer van Waarder Huurvoorwaarden en reglement Welzijnsstichting Kerverland ten behoeve van de Huiskamer van Waarder 1. Dit document is opgesteld door de Welzijnsstichting Kerverland te Waarder, ingeschreven bij de Kamer

Nadere informatie

SAMENVATTING EN AANBEVELINGEN LOCATIE, DRAFBAAN

SAMENVATTING EN AANBEVELINGEN LOCATIE, DRAFBAAN dbcare is een gezamenlijk product van, Zo Simpel event support en Geluidsadvies Nederland Opdrachtgever: Gemeente Groningen Ruimtelijke Ordening en Economische Zaken Contactpersoon K. van der Helm Gedempte

Nadere informatie

Raads inforrnatiebrief

Raads inforrnatiebrief gemeente Eindhoven Raadsnummer 09.R3049.00I Inboeknummer ogbstoobgz Dossiernummer 9I5.304 Z april zoog Raads inforrnatiebrief Betreft stand van zaken Stadionkwartier. Inleiding De actuele stand van zaken

Nadere informatie

Evenement - Artikel 2.25 Algemene Plaatselijke Verordening 2016 (bevoegdheid vergunningverlening)

Evenement - Artikel 2.25 Algemene Plaatselijke Verordening 2016 (bevoegdheid vergunningverlening) . Rotary Club Heeze De heer W.A.A.J. van Ekelen Dominee Kremerstraat 53 5591 GH HEEZE Uw kenmerk: Medewerker: L. ter Braak Doorkiesnummer: 040-2241400 Uw brief van: Bijlagen: Datum: 13 juni 2017 Zaaknummer:

Nadere informatie

Deel 21:Geluid en Normen

Deel 21:Geluid en Normen Deel 21:Geluid en Normen MAES Frank Frank.maes6@telenet.be 0476501034 Inleiding Onlangs kreeg ik van een vriend de vraag: Hoeveel vermogen heb ik nodig om in een zaal of café te spelen? Hierover vind je

Nadere informatie

Ontbrandingstoestemming. Onderwerp Aanvraag van XENA VUURWERK B.V. om een ontbrandingstoestemming ingevolge het Vuurwerkbesluit.

Ontbrandingstoestemming. Onderwerp Aanvraag van XENA VUURWERK B.V. om een ontbrandingstoestemming ingevolge het Vuurwerkbesluit. Zaaknummer 2017-204942 Maastricht 17 oktober 2017 Ons kenmerk 2017/71446 Bijlage(n) 1 Verzonden Besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg Ontbrandingstoestemming Onderwerp Aanvraag van XENA VUURWERK

Nadere informatie

Raadsvragenuan het raadslid mevrouw M.A. Schreurs over de heiwerkzaamheden in het Stadionkwartier

Raadsvragenuan het raadslid mevrouw M.A. Schreurs over de heiwerkzaamheden in het Stadionkwartier gemeente Eindhouen Sector Vergunningen, Toezicht en Handhaving Raadsnummer 09.R29I6.OOI Inboeknummer o9bstooop6 Beslisdatum B!kw r4 januari 2009 Dossiernummer 904.35I Raadsvragenuan het raadslid mevrouw

Nadere informatie

Rapport. Oordeel. Datum: 22 december 2016 Rapportnummer: 2016/123

Rapport. Oordeel. Datum: 22 december 2016 Rapportnummer: 2016/123 Rapport Een onderzoek naar een klacht van een omwonende over het moment van vergunningverlening voor een evenement in Apeldoorn en het moment van publicatie daarvan. Oordeel Op basis van het onderzoek

Nadere informatie

Ontwerp omgevingsvergunning

Ontwerp omgevingsvergunning OPENBARE EN GEBOUWDE OMGEVING ons kenmerk 941097 behandeld door de heer N Bel Hadj doorkiesnummer +31 77 3596514 besluitdatum onderwerp ontwerpbesluit Ontwerp omgevingsvergunning Op 6 april 2016 hebben

Nadere informatie

Overdracht College-Raad. Voorgesteld besluit raad

Overdracht College-Raad. Voorgesteld besluit raad Overdracht College-Raad Datum 28 januari 2016 onderwerp Parkeerterrein Scania als alternatief voor parkeerterrein IJsselhallen voor dancefeesten portefeuillehouder Rene de Heer informant Tuqan, I (Iskander)

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Jeroen van Zoggel Transport Podiumverhuur

Algemene voorwaarden Jeroen van Zoggel Transport Podiumverhuur Algemene voorwaarden Jeroen van Zoggel Transport Podiumverhuur Artikel 1: Annulering a) Dit dient schriftelijke of per E-mail te geschieden. b) Indien de reservering tot 10 dagen, voordat de huurperiode

Nadere informatie

BELEIDSREGEL ARTIKEL 35 DRANK- EN HORECAWET

BELEIDSREGEL ARTIKEL 35 DRANK- EN HORECAWET BELEIDSREGEL ARTIKEL 35 DRANK- EN HORECAWET De burgemeester van Almere; Gelet op het bepaalde in: - artikel 4:81, lid 1, van de Algemene wet bestuursrecht waarin is bepaald dat een bestuursorgaan beleidsregels

Nadere informatie

Evenementenbeleid Boxmeer

Evenementenbeleid Boxmeer Evenementenbeleid Boxmeer Pieter Jans (Geluidspecialist) Arie Peters (Teammanager Vergunningen, toezicht en handhaving) Evenementenbeleid boxmeer Evenementenbeleid van 2008 - Gemeente wil actualiseren

Nadere informatie

Zelf aangebrachte voorzieningen

Zelf aangebrachte voorzieningen Zelf aangebrachte voorzieningen Veranderingen in en om uw woning Inhoud Zelf aangebrachte voorzieningen 3 Aanvraagformulier 7 Verhuisplannen? 10 Geschillenregeling 13 Adressen 14 Zelf aangebrachte voorzieningen

Nadere informatie

1. Algemene omschrijving

1. Algemene omschrijving 1.1 Inleiding 1. Algemene omschrijving georganiseerd. Kort algemene informatie invullen over het evenement. In elk geval door wie het wordt 1.2 Ervaringen uit het verleden risico s Kort aangeven er op

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor het organiseren van een evenement (artikel 2:13 Apv)

Aanvraagformulier voor het organiseren van een evenement (artikel 2:13 Apv) Aanvraagformulier voor het organiseren van een evenement (artikel 2:13 Apv) Vooroverleg Indien gewenst kan voorafgaand aan de indiening van dit formulier een vooroverleg plaatsvinden tussen de organisator

Nadere informatie

Geachte fractievoorzitter of lid van de Commissie Ruimte en Verkeer,

Geachte fractievoorzitter of lid van de Commissie Ruimte en Verkeer, Geachte fractievoorzitter of lid van de Commissie Ruimte en Verkeer, In de bijlage treft u een Q en A lijst met betrekking tot de Buccaneer Delft. Dit document zal tevens op de lijst met ingekomen stukken

Nadere informatie

Mogelijkheid tot indienen zienswijze is geen rechtsbescherming

Mogelijkheid tot indienen zienswijze is geen rechtsbescherming Zienswijze en UOV Mogelijkheid tot indienen zienswijze is geen rechtsbescherming Ondanks het feit dat het indienen van een zienswijze niet gerekend kan worden tot de vormen van rechtsbescherming in het

Nadere informatie

Geluid in de omgeving ten gevolge van evenementen rond de Wijthmenerplas te Zwolle

Geluid in de omgeving ten gevolge van evenementen rond de Wijthmenerplas te Zwolle Geluid in de omgeving ten gevolge van evenementen rond de Wijthmenerplas te Zwolle Rapportnummer E 1063-1-RA d.d. 28 mei 2015 Geluid in de omgeving ten gevolge van evenementen rond de Wijthmenerplas te

Nadere informatie

Tijdelijk brandveilig gebruik van een tent - Artikel 2 Brandbeveiligingsverordening 2012 (bevoegdheid verlenen vergunning)

Tijdelijk brandveilig gebruik van een tent - Artikel 2 Brandbeveiligingsverordening 2012 (bevoegdheid verlenen vergunning) . Stichting Buurtschap Strijp Mevrouw A.W.A.M. van Asten van Bree Strijperstraat 19 5595 GA LEENDE Uw kenmerk: Medewerker: H. Gruijters Doorkiesnummer: 040-2241440 Uw brief van: Bijlagen: Datum: 29 augustus

Nadere informatie

Geluidbeleid voor evenementen

Geluidbeleid voor evenementen Geluidbeleid voor evenementen December 014. Geluidbeleid evenementen binnenstad, inclusief Eemplein Het geluidbeleid ten aanzien van de evenementen in de binnenstad, inclusief het Eemplein, kenmerkt zich

Nadere informatie

PROCEDURE AANVRAAG EVENEMENTENVERGUNNING IN DORDRECHT

PROCEDURE AANVRAAG EVENEMENTENVERGUNNING IN DORDRECHT PROCEDURE AANVRAAG EVENEMENTENVERGUNNING IN DORDRECHT Dordrecht is een levendige en aantrekkelijke stad om te wonen, werken en verblijven. De vele kleurrijke evenementen, zowel grootals kleinschalige,

Nadere informatie

schriftelijke vragen EXTRA OVERLAST RANDSTADRAIL Zoetermeer, 6 juli 2015 Geacht college,

schriftelijke vragen EXTRA OVERLAST RANDSTADRAIL Zoetermeer, 6 juli 2015 Geacht college, schriftelijke vragen EXTRA OVERLAST RANDSTADRAIL Zoetermeer, 6 juli 2015 Geacht college, De RandstadRail zorgt in Oosterheem voor meer overlast dan was afgesproken bij de bouw van de RandstadRail. De mensen

Nadere informatie

29/04/2013. Nieuwe Geluidsnormen. Wat houdt het in? Hoe gaan we er mee om?

29/04/2013. Nieuwe Geluidsnormen. Wat houdt het in? Hoe gaan we er mee om? Nieuwe Geluidsnormen Wat houdt het in? Hoe gaan we er mee om? 1 2 1 GELUID Wat is geluid? geluid = golven Wat is lawaai? Geluid dat als overlast ervaren wordt 3 GELUID Geluid meten: geluiddruk-niveau wordt

Nadere informatie

MEMO. Ijsselland Ziekenhuis R. Voorbraak Betreft: Akoestische beschouwing t.b.v realisatie sprinklerinstallatie Datum: 5 juni 2014

MEMO. Ijsselland Ziekenhuis R. Voorbraak Betreft: Akoestische beschouwing t.b.v realisatie sprinklerinstallatie Datum: 5 juni 2014 Kenmerk : RV140733.1 Pagina: 1 MEMO Aan: Ijsselland Ziekenhuis Van: R. Voorbraak Betreft: Akoestische beschouwing t.b.v realisatie sprinklerinstallatie Datum: 5 juni 2014 Inleiding In opdracht van IJsselland

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2015 2016 34 314 Wijziging van de Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek in verband met de selectieve woningtoewijzing ter beperking van

Nadere informatie

Locatieprofiel Broekpolder

Locatieprofiel Broekpolder Locatieprofiel Broekpolder Als u een evenement in Vlaardingen wilt organiseren kan dat op meerdere locaties. Voor deze locaties zijn locatieprofielen opgesteld, zodat u makkelijk kunt zien welke locatie

Nadere informatie

HONDENBELEID BRIELLE

HONDENBELEID BRIELLE HONDENBELEID BRIELLE April 2005 Inhoudsopgave Inleiding Doelstelling Wettelijke instrumentarium Mogelijkheden Kosten, baten, dekking Overwegingen Voorstel Tijdsplanning 2 Inleiding De overlast van honden,

Nadere informatie