Domaroute. Algemene Voorwaarden. België. Autoverzekering

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Domaroute. Algemene Voorwaarden. België. Autoverzekering"

Transcriptie

1 Domaroute Algemene Voorwaarden Autoverzekering België

2

3 Inhoudsopgave Begripsomschrijvingen 3 Hoofdstuk 1 Voorwerp van verzekering Artikel 1.1 Gedekte gebeurtenissen 5 Artikel 1.2 Geografisch toepassingsgebied 5 Artikel 1.3 Gebruik van de voertuigen 5 Hoofdstuk 2 Omvang van de dekking Artikel 2.1 Cascoschade of All risk 6 Artikel 2.2 Bijkomende waarborgen 6 Artikel 2.3 Waarborg Strafrechtelijke Verdediging en Aanklacht na een Ongeval 7 Artikel 2.4 Waarborgen Bijstand aan Personen, Bijstand aan Vrachtwagens en Bijstand aan Autobussen 7 Hoofdstuk 3 Uitsluitingen Verval Artikel 3.1 Algemene Uitsluitingen 8 Artikel 3.2 Verlies van rechten wegens rijden onder invloed van alcohol of drugs 9 Hoofdstuk 4 Looptijd van de verzekeringsovereenkomst Artikel 4.1 Sluiting en inwerkingtreding van de overeenkomst 9 Artikel 4.2 Duur van de overeenkomst 9 Artikel 4.3 Einde van de overeenkomst 9 Artikel 4.4 Schorsing van de overeenkomst 10 Hoofdstuk 5 Aangifte van het risico Wijziging van het risico Artikel 5.1 Bij de ondertekening van de overeenkomst 11 Artikel 5.2 Tijdens de loop van de overeenkomst 11 Artikel 5.3 Sancties 12 Artikel 5.4 Meervoudige en cumulatieve verzekeringen 12 Hoofdstuk 6 Premies Artikel 6.1 Vaststellen van de premie 12 Artikel 6.2 Betaling van de premie 13 Artikel 6.3 Niet-betaling van de premie 13 Artikel 6.4 Herziening van het tarief 14 Hoofdstuk 7 Schadegevallen Artikel 7.1 Verplichtingen van de Verzekerde 14 Artikel 7.2 Regeling van de schadegevallen 15 Artikel 7.3 Betalingstermijn 16 Artikel 7.4 Begunstigde van de schadevergoeding 16 Artikel 7.5 Subrogatie 16 Hoofdstuk 8 Diverse Bepalingen Artikel 8.1 Verjaring 17 Artikel 8.2 Sancties Overmacht 17 Artikel 8.3 Geschillen 17 Artikel 8.4 Klachten 17 Artikel 8.5 Recht van toegang tot de geregistreerde gegevens 17 Domaroute C1014FL 2

4 Begripsomschrijvingen De overeenkomst bestaat uit: Onderhavige Algemene Voorwaarden die de aard en de omvang bepalen van de waarborgen en de wederzijdse rechten en plichten vaststellen. Speciale Overeenkomsten en Bijzondere Voorwaarden: - die de overeenkomst aanpassen aan de persoonlijke situatie van de Verzekerde op basis van de inlichtingen verstrekt op het ogenblik van de ondertekening of van de wijzigingen aangebracht in de loop van de overeenkomst. - die de bedongen waarborg aanduiden alsmede de verzekerde bedragen en de eigen risico s. Begripsomschrijvingen Ongeval Elke schadelijke gebeurtenis onafhankelijk van de wil van de Verzekerde of van de bestuurder van het voertuig en te wijten aan een plotse en onvoorziene externe oorzaak. Verzekerde Voor de dekking van schade bij een aanrijding, all risk, brand en diefstal, glasbreuk, opslepen - takelen, onbeschikbaarheid, elektrische schade: De eigenaar van het voertuig of de Verzekeringnemer. Voor de waarborg Strafrechtelijke Verdediging en Aanklacht ten gevolge van een Ongeval: Volgens de voorwaarden van de bijgevoegde Speciale Overeenkomsten. Voor de waarborgen van Bijstand aan personen, Bijstand aan vrachtwagens en Bijstand aan autobussen: Volgens de voorwaarden van de bijgevoegde Speciale Overeenkomsten. Verzekeraar Helvetia Assurances SA, behalve voor de waarborgen: - Bijstand aan personen, Bijstand aan vrachtwagens en Bijstand aan autobussen waar de Verzekeraar vermeld wordt in de bijgevoegde Speciale Overeenkomsten. Elektrische en elektronische schade De vernietiging of beschadiging van de elektrische of elektronische apparaten ten gevolge van kortsluiting. Brand - Ontploffing Brand : met vlammen gepaard gaande verbranding buiten een normale vuurhaard. Ontploffing : de plotselinge, gewelddadige krachtsuiting als gevolg van over- of onderdruk van gas of dampen. Domaroute C1014FL 3

5 Begripsomschrijvingen Verzekeringnemer De natuurlijke of rechtspersoon zoals vermeld in de Bijzondere Voorwaarden, die de overeenkomst heeft ondertekend. De Verzekeringnemer verbindt zich tegenover de Verzekeraar, met name tot de betaling van de premies. Verzekerd voertuig Het of de gemotoriseerd(e) landvoertuig(en), de aanhangwagen(s) of oplegger(s) gebouwd om aan een gemotoriseerd landvoertuig te worden gekoppeld, uitdrukkelijk vermeld, per voertuig, in de Bijzondere Voorwaarden. Alle onderdelen, in serie of optioneel, aanpassingen, uitrustingen en accessoires van het voertuig vallen onder dekking onder dezelfde voorwaarden als het voertuig voor zover deze voorzien zijn door de constructeur, in voorkomend geval door de carrosseriebouwer, en geleverd of aangekocht met het voertuig; De aanpassingen vanwege beroep, schilderwerken en reclamemateriaal zijn gedekt onder dezelfde voorwaarden als het verzekerde voertuig. In dat geval dienen de respectievelijke waarden alsmede de waarborgbeperkingen te worden vermeld in de Bijzondere Voorwaarden. Diefstal - Poging tot diefstal Diefstal : ontvreemding, met inbraak of geweld, van het verzekerde voertuig. Poging tot diefstal : het begin van een diefstal, onderbroken door een onbepaalde oorzaak. De poging tot diefstal is een feit wanneer er ernstige aanwijzingen zijn die de bedoeling van de daders duidelijk of waarschijnlijk maken, zoals materiële sporen van braak op het voertuig: forceren van deur of slot, forceren van de stuurinrichting, manipulatie van de elektrische contacten, van de accu, de elektrische bedrading, enz. Om de schade in behandeling te laten nemen, dienen de diefstal of poging tot diefstal verplicht te worden aangegeven bij de politiediensten. Domaroute C1014FL 4

6 Algemene Voorwaarden De overeenkomst is onderworpen aan de Franse wetgeving en in het bijzonder de bepalingen van de Franse Verzekeringenwet. Hoofdstuk 1 Voorwerp van verzekering Artikel 1.1 Gedekte gebeurtenissen Onderhavige overeenkomst heeft tot doel te zorgen voor schadedekking wegens ongevallen, diefstal of brand aan de verzekerde voertuigen, afhankelijk van de waarborgen die voor elk voertuig zijn onderschreven, met de beperkingen en onder de voorwaarden bepaald in onderhavige Algemene Voorwaarden, Bijzondere Voorwaarden en hun Bijlagen. De waarborgen die kunnen worden onderschreven zijn: Cascoschade, Iedere Schade door Ongevallen, En aanvullend: Brand, Diefstal, Glasbreuk, Slepen, Takelen, Onbeschikbaarheid, Elektrische en Elektronische Schade. Alleen de dekkingen die uitdrukkelijk in de Bijzondere Voorwaarden staan vermeld, gelden voor elk voertuig. Waarborgen, financieel verlies en nieuwwaarde kunnen tevens worden onderschreven door de voorwaarden vastgelegd in de Speciale Voorwaarden en in de Bijzondere Voorwaarden. Artikel 1.2 Geografisch toepassingsgebied De waarborgen gelden in de hierna vermelde landen, met uitsluiting van elk ander land: in Europees Frankrijk (vasteland en Corsica), in de overzeese departementen, landen en gebieden, de landen van de Europese Gemeenschap, in IJsland, Noorwegen, Zwitserland, Monaco, Andorra, Liechtenstein, San Marino en Vaticaanstad, met dubbel eigen risico: in Albanië, Bosnië-Herzegovina, Kroatië, Kosovo, Macedonië, Marokko, Montenegro, Tunesië, Turkije, Servië. Artikel 1.3 Gebruik van de voertuigen De overeenkomst is opgesteld afhankelijk van het gebruik van de verzekerde voertuigen die door de Verzekeringnemer zijn opgegeven en die vermeld staan in de Bijzondere Voorwaarden. Elke onjuiste opgave betreffende het gebruik zal in geval van schade leiden tot de toepassing van de evenredigheidsregel van de premie. A. «Privaat Transport» De term "Privaat Transport" is van toepassing als de Verzekeringnemer verklaart dat de verzekerde voertuigen uitsluitend gebruikt worden voor vervoer van goederen voor eigen rekening en dat zij in geen geval en zelfs niet incidenteel mogen gebruikt worden door hem/haarzelf of door derden voor het openbaar vervoer van goederen of personen. B. «Openbaar Vervoer van Goederen» (O.V.G.) De term "Openbaar Vervoer van Goederen" is van toepassing als de Verzekeringnemer verklaart dat de verzekerde voertuigen gebruikt worden voor het betaald vervoer van goederen voor rekening van derden en dat zij in geen geval, en zelfs niet incidenteel, mogen gebruikt worden door hem/haarzelf voor het openbaar vervoer van reizigers. C. «Openbaar Vervoer van Reizigers» (O.V.R.) De term "Openbaar Vervoer van Reizigers" is van toepassing als de Verzekeringnemer verklaart dat de verzekerde voertuigen uitsluitend gebruikt worden voor het openbaar vervoer van reizigers tegen vergoeding. Domaroute C1014FL 5

7 Hoofdstuk 2 Omvang van de dekking Onder voorbehoud van de uitsluitingen en verval als vermeld in hoofdstuk 3, dekt de verzekering de schade aan het verzekerde voertuig, verbonden aan de hiernavolgende risico's, vermeld in de Bijzondere Voorwaarden. Artikel 2.1 Cascoschade of All risk A. Cascoschade 1) Binnen de beperkingen vastgelegd in de Bijzondere Voorwaarden, dekt de Verzekeraar de schade aan het verzekerde voertuig die het gevolg is van: hetzij een aanrijding waarbij een naar behoren geïdentificeerd voertuig geheel of gedeeltelijk was betrokken, hetzij een aanrijding met een dier waarvan de eigenaar of bewaker een naar behoren geïdentificeerde derde is, hetzij een aanrijding met een naar behoren geïdentificeerde voetganger, hetzij natuurkrachten. Onder natuurkrachten worden de volgende gebeurtenissen verstaan: storm, hagel, bodemverschuivingen, aardverschuiving, vallende stenen, lawine, aardbeving, vulkaanuitbarstingen, getijden of vloedgolven, overstromingen, tyfoons, orkanen, tornado's, cyclonen. 2) Behalve de risico's opgesomd in artikel 3.1 hieronder, zijn uitgesloten van de waarborg Cascoschade: De schade aan de banden, indien deze niet tegelijkertijd met andere schade aan het verzekerde voertuig wordt veroorzaakt of daar het gevolg van is. De schade aan de lading van het voertuig (vervoerde goederen), inclusief de persoonlijke bezittingen. B. All risk 1) Binnen de beperkingen vastgelegd in de Bijzondere Voorwaarden, verzekert de Verzekeraar de schade aan het verzekerde voertuig die het gevolg is van: hetzij een botsing met een extern, vast of beweeglijk voorwerp of lichaam, hetzij omslaan, hetzij het scharen van de combinatie, hetzij plotseling en onvoorzien in het water terechtkomen van het voertuig, hetzij het vervoer per vliegtuig, over zee, via de binnenvaart of per trein, hetzij laden en lossen, hetzij het feit dat de vervoerde goederen en voorwerpen niet goed zijn vastgezet, hetzij natuurkrachten. Onder natuurkrachten worden de volgende gebeurtenissen begrepen: storm, hagel, grondverschuiving, aardverschuiving, vallende stenen, lawine, aardbeving, vulkaanuitbarstingen, getijden of vloedgolven, overstromingen, tyfoons, orkanen, tornado's, cyclonen. hetzij aanslagen, oproer, volksopstanden, terrorisme of bewuste sabotage, hetzij daden van vandalisme. 2) Behalve de risico's opgesomd in artikel 3.1 hieronder, zijn uitgesloten van de all risk dekking: De schade aan banden, indien deze niet het gevolg is van of te maken heeft met andere schade aan het verzekerde voertuig. De schade ten gevolge van het transport over de weg van het verzekerde voertuig. De schade aan de lading van het voertuig (vervoerde goederen), inclusief de persoonlijke bezittingen. Artikel 2.2 Algemene Voorwaarden Bijkomende waarborgen A. Brand en diefstal 1) Brand Binnen de beperkingen vastgesteld in de Bijzondere Voorwaarden, verzekert de Verzekeraar de schade aan het verzekerde voertuig als gevolg van een brand, ontploffing, blikseminslag of een aanslag, oproer, volksopstand, daden van terrorisme of bewuste sabotage. De elektrische en elektronische schade is gedekt tot het maximum dat is vastgesteld in de Bijzondere Voorwaarden. 2) Diefstal De verzekeraar waarborgt de schade als gevolg van de verdwijning van het verzekerde voertuig of van zijn beschadiging ten gevolge van de diefstal met inbraak of poging tot diefstal. Domaroute C1014FL 6

8 Algemene Voorwaarden De diefstal van elementen en onderdelen van het voertuig is eveneens gedekt tot het gecumuleerd maximum vermeld in de Bijzondere Voorwaarden, indien er geen diefstal is geweest van het verzekerde voertuig. De kosten die de Verzekerde heeft gemaakt voor het terugkrijgen van het voertuig zijn gedekt tot het bedrag vastgelegd in de Bijzondere Voorwaarden. 3) Behalve de risico's vermeld in artikel 3.1 hieronder, zijn uitgesloten van de waarborgen Brand en Diefstal: De schade aan de lading van het voertuig (vervoerde goederen), inclusief de persoonlijke bezittingen. De diefstallen gepleegd door of met de medeplichtigheid van de werknemers van de Verzekerde tijdens hun dienst, van hun echtgenoten, familieleden in opgaande en dalende lijn of door de bij hem inwonende familieleden. De verduistering van het voertuig. De verduistering van het voertuig door misbruik van vertrouwen. De diefstal van de banden, indien er geen diefstal is geweest van het verzekerde voertuig. B. Glasbreuk 1) Binnen de limieten vastgesteld in de Bijzondere Voorwaarden garandeert de Verzekeraar de accidentele breuk en de vervangingskosten van de voorruit, zijruiten, achterruit en dakvenster van het verzekerde voertuig. 2) Behalve de risico's opgesomd in artikel 3.1 hieronder, zijn uitgesloten van de Glasbreukdekking: De achteruitkijkspiegels en de koplampen en elk ander element van glas, spiegel of organisch glas in of op het verzekerde voertuig. C. Slepen - Takelen 1) Binnen de beperkingen vastgelegd in de Bijzondere Voorwaarden waarborgt de Verzekeraar de terugbetaling van de kosten voor slepen en takelen van het verzekerde voertuig vanaf de plaats van het ongeval tot de dichtstbijzijnde erkende hersteller, mits deze kosten direct gebonden zijn aan een gedekt schadegeval dat schade heeft veroorzaakt aan het verzekerde voertuig. 2) Behalve de risico's opgesomd in artikel 3.1 hieronder, zijn uitgesloten van de waarborgen Slepen - Takelen: Het slepen ten gevolge van een defect aan het voertuig. D. Immobilisatie De Verzekeraar waarborgt een dagvergoeding, waarvan het bedrag vastgesteld is in de Bijzondere Voorwaarden, voor de schade ten gevolge van de immobilisatie van het verzekerde voertuig, als gevolg van een verzekerd ongeval. Deze schadevergoeding wordt berekend, tot een maximum van twintig dagen en met aftrek van het bedrag voor eigen risico gelijk aan de vergoeding van twee dagen : 1) Indien het voertuig economisch herstelbaar is, naar de technische tijd die volgens de expert noodzakelijk is voor de reparatie, zal deze slechts verschuldigd zijn indien de reparatie werkelijk werd uitgevoerd. 2) Indien het voertuig total loss of economisch onherstelbaar is, naar het aantal dagen dat volgens de expert nodig is voor de vervanging van het voertuig. E. Elektrische en Elektronische Schade Binnen de limiet van het bedrag vastgesteld in de Bijzondere Voorwaarden, verzekert de Verzekeraar de schade veroorzaakt aan de elektrische en elektronische apparaten en installaties die het gevolg zijn van een brand, een ontploffing, een kortsluiting of een te hoge spanning die ontstaat binnen deze onderdelen of die het gevolg is van blikseminslag. Artikel 2.3 Waarborg Strafrechtelijke Verdediging en Aanklacht na een Ongeval De huidige waarborg wordt toegekend, indien daarvan melding is gemaakt in de Bijzondere Voorwaarden, in de bijgevoegde voorwaarden van de Speciale Overeenkomsten. Artikel 2.4 Waarborgen Bijstand aan Personen, Bijstand aan Vrachtwagens en Bijstand aan Autobussen De huidige waarborgen worden toegekend indien daarvan melding is gemaakt in de Bijzondere Voorwaarden, in de bijgevoegde voorwaarden van de Speciale Overeenkomsten. Domaroute C1014FL 7

9 Hoofdstuk 3 Uitsluitingen Verval Artikel 3.1 Algemene uitsluitingen Algemene Voorwaarden Tenzij anders bedongen in de Bijzondere Voorwaarden of de aan de onderhavige overeenkomst toegevoegde bijlagen en middels extra premie, zijn uitgesloten: Schade en waardevermindering als gevolg van gebrek aan onderhoud of van slijtage van het verzekerde voertuig. Competitie: De schade opgelopen tijdens wedstrijden, rally s, competities of de proefritten daarvan, waarvan de organisatie of het verloop door de geldende reglementering onderworpen is aan voorafgaande toestemming van de openbare autoriteiten, wanneer de Verzekerde eraan deelneemt in de hoedanigheid van deelnemer, organisator of aangestelde van een van hen. Slepen - Takelen: De kosten van slepen en takelen, behoudens uitdrukkelijke vermelding in de Bijzondere Voorwaarden. Tevens zijn uitgesloten : garage- en bewaarkosten. Indirecte schade: De indirecte schade, zoals genotsderving, winstderving. Opzettelijke fout: De schade ten gevolge van opzettelijke of misdadige fout van de Verzekeringnemer of de Verzekerde. Bewaring: De schade van welke aard ook geleden door het verzekerde voertuig in geval van wegslepen door een openbare instantie, en dit vanaf het slepen tot aan de teruggave ervan. Oorlog: De schade veroorzaakt door een buitenlandse oorlog of een burgeroorlog. Deurwaarder (kosten): De kosten voor het opnemen van de omvang van de schade ten gevolge van een ongeval, hetzij door een deurwaarder, hetzij door een expert, hetzij door elke andere persoon of gezagsdrager. Vervoerde Materialen en Goederen: - De schade veroorzaakt aan de goederen en voorwerpen die door het verzekerde voertuig vervoerd worden. - De schade geleden door het verzekerde voertuig als gevolg van het vervoer van brandbaar, explosief of corrosief materiaal of van brandstoffen die vervoerd worden in het voertuig. Niettemin zal er geen rekening worden gehouden, voor de toepassing van deze uitsluiting, met de transporten van olie, minerale olie, of gelijkwaardige producten die de 500 kilo of 600 liter niet overschrijden, inclusief de voorraad vloeibare of gasvormige brandstof noodzakelijk voor het functioneren van de motor. Rijbewijs: De opgelopen schade als de bestuurder van het voertuig de vereiste leeftijd niet heeft of geen houder is van de documenten (rijbewijs) die volledig geldig zijn (niet geschorst, ingetrokken of vervallen) en die door de van kracht zijnde reglementering vereist worden voor het besturen van het voertuig, zelfs indien de bestuurder rijles volgt. Niettemin, wanneer het behoud van de geldigheid van het rijbewijs of van de verkeerslicentie onderworpen is aan een periodiek medisch onderzoek, zullen de onderschreven waarborgen verder geldig blijven gedurende een termijn van maximum twee maanden. Nucleair risico: De schade ten gevolge van de directe of indirecte effecten van ontploffing, warmte, of straling afkomstig van transmutatie van atoomkernen of van radioactiviteit, alsmede de effecten van straling veroorzaakt door kunstmatige deeltjesversnelling. Toevertrouwd voertuig: De schade ondergaan door het verzekerde voertuig als dat wegens hun functie wordt toevertrouwd aan professionals inzake de herstelling, verkoop en controle van het voertuig, alsmede aan hun werknemers. Domaroute C1014FL 8

10 Algemene Voorwaarden Artikel 3. 2 Verlies van rechten wegens rijden onder invloed van alcohol of drugs De Verzekerde die op het ogenblik van het schadegeval het voertuig bestuurt in staat van dronkenschap of in een gelijkaardige staat is, ten gevolge van het gebruik van andere producten dan alcoholische dranken, verliest zijn rechten op de waarborgen van de onderhavige overeenkomst. Niettemin is het verlies van rechten niet van toepassing indien vastgesteld is dat er geen verband bestaat tussen het schadegeval en deze toestand. Hoofdstuk 4 Looptijd van de verzekeringsovereenkomst Artikel 4.1 Sluiting en inwerkingtreding van de overeenkomst Het verzekeringsvoorstel verbindt de kandidaat-verzekeringnemer noch de Verzekeraar om de overeenkomst af te sluiten. Indien de Verzekeraar binnen dertig dagen na ontvangst van het voorstel aan de kandidaat-verzekeringnemer geen verzekeringsaanbod, heeft gedaan of mee heeft gedeeld dat de verzekering afhangt van een verzoek om een onderzoek, of dat hij weigert om hem/haar te verzekeren, verplicht deze zich om de overeenkomst af te sluiten op straffe van schadevergoeding. De onderhavige overeenkomst is opgesteld uitgaande van het schriftelijke akkoord van de partijen. De door hen ondertekende overeenkomst stelt hun wederzijdse verbintenissen vast. Meteen na ontvangst ervan zal de Verzekeraar overgaan tot de systematische datering van de verzekeringsvoorstellen en van de verzekeringsaanvragen. De waarborg wordt van kracht vanaf de datum van uitwerking vermeld in de Bijzondere Voorwaarden, behalve indien is voorzien dat de inwerkingtreding onderworpen is aan de betaling van de eerste premie. De Verzekeraar zal deze datum meedelen aan de Verzekeringnemer. Het voorstel tot wijziging van de overeenkomst, per aangetekend schrijven verstuurd door de Verzekerde, wordt beschouwd als aanvaard indien de Verzekeraar dit niet binnen de tien dagen na ontvangst ervan heeft afgewezen. Artikel 4.2 Duur van de overeenkomst De overeenkomst treedt in werking om nul uur op de datum vermeld in de Bijzondere Voorwaarden. Tenzij anders vermeld in de Bijzondere Voorwaarden, wordt de duur van de overeenkomst vastgesteld op één jaar vanaf de hoofdvervaldag van de eerste premie. Aan het einde van de verzekeringsperiode wordt de overeenkomst jaarlijks stilzwijgend verlengd, op voorwaarde dat deze niet werd opgezegd door een van beide partijen ten minste drie maanden vóór het aflopen van de lopende periode. Artikel 4.3 Einde van de overeenkomst De Verzekeringnemer en de Verzekeraar kunnen de overeenkomst jaarlijks op de hoofdvervaldatum opzeggen zonder schadevergoeding, mits ze een opzegtermijn van drie maanden in acht nemen. De opzegging gebeurt per deurwaardersexploot, aangetekend schrijven of overhandiging van de opzeggingsbrief tegen ontvangstbewijs. Behalve in de gevallen bedoeld in de artikelen 4.3 A, 4.3 C alinea 2 en 6.3, heeft de opzegging slechts uitwerking na het verstrijken van een termijn van vijftien dagen te rekenen vanaf de dag volgend op de betekening of de datum van het ontvangstbewijs of, in geval van aangetekend schrijven, vanaf de dag na neerlegging ervan bij de post. A. Betreffende het afsluiten van de overeenkomst: de verzekeringsaanvraag De verzekeringnemer heeft de mogelijkheid de overeenkomst op te zeggen, met onmiddellijke ingang op het ogenblik van de betekening, gedurende een termijn van dertig dagen na ontvangst van de aanvraag door de Verzekeraar. Van zijn kant kan de Verzekeraar de overeenkomst opzeggen binnen dertig dagen na ontvangst van de aanvraag, waarbij de opzegging acht dagen na de betekening ervan definitief wordt. Domaroute C1014FL 9

11 Algemene Voorwaarden B. Tussen de datum van afsluiting van de overeenkomst en de datum van inwerkingtreding De partijen kunnen de overeenkomst echter opzeggen wanneer, tussen de datum van afsluiting en de datum van inwerkingtreding een termijn ligt van meer dan één jaar. Deze opzegging moet worden betekend uiterlijk drie maanden vóór de inwerkingtreding van de overeenkomst. C. Opzegging na schadegeval Elke partij heeft de mogelijkheid om de overeenkomst na een schadegeval op te zeggen. Deze opzegging wordt betekend uiterlijk één maand na de betaling of de weigering tot betaling van de schadevergoeding. D. Faillissement van de Verzekeringnemer In geval van faillissement van de Verzekeringnemer loopt de verzekering verder in het voordeel van de massa van schuldeisers, die debiteur wordt tegenover de Verzekeraar voor het bedrag van de te vervallen premies vanaf de uitspraak van het faillissement. De Verzekeraar en de curator van het faillissement hebben het recht om de overeenkomst op te zeggen: de opzegging van de overeenkomst door de Verzekeraar kan ten vroegste gebeuren drie maanden na de uitspraak van het faillissement, terwijl de curator van het faillissement de overeenkomst kan opzeggen binnen de drie maanden die volgen op de uitspraak van het faillissement. E. Gerechtelijk akkoord door boedelafstand In geval van gerechtelijk akkoord door boedelafstand van de Verzekeringnemer, blijft de verzekering bestaan in het voordeel van de massa van schuldeisers totdat de goederen die de activa vormen volledig te gelde zijn gemaakt door de vereffenaar. De Verzekeringnemer en de Verzekeraar kunnen echter in gemeenschappelijk overleg een einde maken aan de verzekeringsovereenkomst. De premie wordt betaald door de vereffenaar en maakt deel uit van de inhoudingen die moeten worden verdeeld tussen de bevoorrechte schuldeisers. F. Vermindering van het risico Indien, in geval van vermindering van het risico, de contracterende partijen er niet in slagen een akkoord te bereiken over de nieuwe premie, binnen een termijn van één maand vanaf de aanvraag tot vermindering door de Verzekeringnemer, kan deze de overeenkomst opzeggen. G. Verhoging van het risico De Verzekeraar kan de overeenkomst opzeggen overeenkomstig Artikel 5.2 A. H. Overlijden van de Verzekeringnemer, begunstigde van de waarborg In geval van overdracht van het verzekerde belang ten gevolge van het overlijden van de Verzekeringnemer worden de rechten en plichten behorende bij de verzekeringsovereenkomst overgedragen aan de nieuwe titularis van dit belang. De nieuwe titularis van het verzekerde belang kan de overeenkomst opzeggen middels een aangetekend schrijven binnen de drie maanden en veertig dagen na het overlijden. De Verzekeraar kan tevens de overeenkomst opzeggen binnen de drie maanden vanaf de dag waarop deze kennis heeft genomen van het overlijden. I. Overdracht tussen levenden In geval van overdracht tussen levenden wordt de overeenkomst van rechtswege opgezegd vanaf nul uur op de dag na de dag van overdracht van het voertuig. J. Nalaten van betaling van de premie De overeenkomst kan worden opgezegd overeenkomstig Artikel 6.4 hieronder. K. Herziening van de premie De overeenkomst kan worden opgezegd overeenkomstig Artikel 6.4 hieronder. L. Wanneer de overeenkomst wordt opgezegd vóór het einde van het lopende verzekeringsjaar, hoeft het deel van de premie dat betrekking heeft op de periode volgend op de opzegging, niet aan de Verzekeraar te worden voldaan, die, indien hij dit reeds heeft ontvangen, binnen een termijn van vijftien dagen na de inwerkingtreding van de opzegging, moet terugbetalen aan de Verzekeringnemer. Artikel 4.4 Schorsing van de overeenkomst De waarborgen van het voertuig of de voertuigen kunnen worden opgeschort op verzoek van de Verzekeringnemer, middels een aangetekend schrijven gericht aan de Verzekeraar, in geval van immobilisatie of onbeschikbaarheid van het voertuig of de voertuigen. Niettemin zal de opschorting slechts aanvaard worden na voorlegging van de bewijsstukken van de vermelde opschorting aan de Verzekeraar Burgerlijke Aansprakelijkheid, waarbij de datum waarop deze laatste de stukken ontvangt als in aanmerking genomen datum geldt. Schorsingen van minder dan één maand zullen geen aanleiding geven tot een vermindering van de premie. Bij schorsingen van meer dan één maand zal het gedeelte van de premie dat de Verzekeraar heeft ontvangen voor de periode na de datum van opschorting, aan de Verzekeringnemer worden terugbetaald. Domaroute C1014FL 10

12 Hoofdstuk 5 Aangifte van het risico Wijziging van het risico Artikel 5.1 Bij de onderschrijving van de overeenkomst De Verzekeringnemer is verplicht de juiste antwoorden te geven op de vragen van de Verzekeraar over de omstandigheden die het hem mogelijk maken de risico's af te wegen, met name betreffende: voor de Verzekerde en de gewone bestuurder: de leeftijd, datum van afgifte van het rijbewijs van de gewone bestuurder, de schadegevallen, ontheffing van het rijbewijs en veroordelingen voor rijden onder invloed van alcohol gedurende de laatste 36 maanden vóór de onderschrijving van de overeenkomst, de reden van opzegging van de vorige overeenkomst Burgerlijke Aansprakelijkheid en/of Casco onderschreven door de Verzekerde en/of de gewone bestuurder. voor de voertuigen: het merk, het type, het serie- en registratienummer, het fiscaal vermogen, en het bouwjaar, de carrosserie en het totaal toegestane gewicht, het aantal reglementaire plaatsen, de maximaal toegelaten massa (MTM) van het voertuig, het gebruik, het type van vervoerde goederen, de stalplaats, de waarde van het voertuig. De Verzekeringnemer hoeft aan de Verzekeraar geen omstandigheden door te geven die deze laatste kent of redelijkerwijze zou moeten kennen. Indien de Verzekeringnemer niet antwoordt op bepaalde schriftelijke vragen van de Verzekeraar en de overeenkomst toch wordt afgesloten, kan de Verzekeraar, behalve in geval van fraude, zich later niet beroepen op dit verzuim. Artikel 5.2 Algemene Voorwaarden Tijdens de loop van de overeenkomst A. Wijziging van het risico Verzwaring van het risico De Verzekerde heeft de plicht in de loop van de overeenkomst nieuwe omstandigheden mee te delen die ofwel tot een verhoging van de risico's leiden, ofwel nieuwe risico s doen ontstaan en hierdoor de eerdere verklaringen aan de Verzekeraar onjuist en achterhaald maken. Wanneer de wijziging van het risico een vermindering van het risico betekent, heeft de Verzekeringnemer recht op een premievermindering. Indien de Verzekeraar daar niet mee instemt, kan de Verzekeringnemer de overeenkomst opzeggen. Wanneer de wijziging een verhoging betekent van het risico, kan de Verzekeraar: hetzij overgaan tot de opzegging van de overeenkomst binnen een termijn van één maand vanaf de dag waarop hij kennis heeft genomen van de verhoging van het risico, indien hij aantoont dat hij het verhoogde risico in geen geval verzekerd zou hebben. hetzij, binnen de termijn van één maand vanaf de dag waarop hij kennis heeft genomen van de verhoging, de wijziging van de overeenkomst voorstellen met terugwerkende kracht tot de dag van de verhoging. Indien dit voorstel van wijziging van de overeenkomst door de Verzekeringnemer wordt afgewezen of indien het voorstel na een termijn van één maand na ontvangst ervan, niet wordt aanvaard, kan de Verzekeraar de overeenkomst opzeggen binnen vijftien dagen. De Verzekeraar die de overeenkomst niet heeft opgezegd, noch wijzigingen heeft voorgesteld binnen de hierboven vermelde termijnen, kan zich in de toekomst niet meer beroepen op de verhoging van het risico. Indien een schadegeval optreedt vóórdat de wijziging van de overeenkomst of de opzegging is ingegaan, en indien de Verzekeringnemer de verhoging van het risico heeft gemeld, is de Verzekeraar verplicht de overeengekomen prestatie te leveren. Indien zich een schadegeval voordoet en de Verzekeringnemer heeft de verhoging van het risico niet gemeld: - is de Verzekeraar slechts verplicht zijn prestatie te leveren volgens de verhouding tussen de betaalde premie en de premie die de Verzekeringnemer zou hebben betaald indien de verhoging in aanmerking was genomen. Domaroute C1014FL 11

POLIS CASCO VRACHTVERVOER 97

POLIS CASCO VRACHTVERVOER 97 ART 1. VOORWERP POLIS CASCO VRACHTVERVOER 97 ART 1. De maatschappij verbindt er zich toe, op basis van de algemene en de bijzondere voorwaarden, de verzekerde te vergoeden voor de schade veroorzaakt aan

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ENGINEERING VERZEKERING MACHINEBREUK VOOR VOERTUIGEN VOOR SPECIAAL GEBRUIK

ALGEMENE VOORWAARDEN ENGINEERING VERZEKERING MACHINEBREUK VOOR VOERTUIGEN VOOR SPECIAAL GEBRUIK Pagina 1 van 14 INHOUDSTAFEL A. WAARBORGVOORWAARDEN 2 1. ARTIKEL 1 Omvang van de waarborgen 2 2. ARTIKEL 2 Gebiedsgrenzen 4 3. ARTIKEL 3 Uitsluitingen gemeenschappelijk voor alle waarborgen 4 B. ADMINISTRATIEVE

Nadere informatie

VIVIUM TRANSPORT SOLUTIONS. Verzekering vrachtwagen CASCO Algemene voorwaarden

VIVIUM TRANSPORT SOLUTIONS. Verzekering vrachtwagen CASCO Algemene voorwaarden VIVIUM TRANSPORT SOLUTIONS Verzekering vrachtwagen CASCO Algemene voorwaarden ALGEMENE VOORWAARDEN VIVIUM TRANSPORT SOLUTIONS CASCO INHOUDSOPGAVE Begripsomschrijvingen TITEL 1 - WAARBORGEN art. 1. Omvang

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden XL Auto DeLuxe Verzekering

Algemene Voorwaarden XL Auto DeLuxe Verzekering Algemene Voorwaarden XL Auto DeLuxe Verzekering Model PIA 2014-MR-XL Auto DeLuxe-1 Inhoud XL Auto DeLuxe B.A. XL Auto DeLuxe Beperkte en Volledige Omnium XL Auto DeLuxe B.A. BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN Voor

Nadere informatie

TITEL I DE LANDVERZEKERINGSOVEREENKOMST IN HET ALGEMEEN

TITEL I DE LANDVERZEKERINGSOVEREENKOMST IN HET ALGEMEEN DE WET VAN 25 JUNI 1992 OP DE LANDVERZEKERINGSOVEREENKOMST (bijgewerkt tot september 2005) TITEL I DE LANDVERZEKERINGSOVEREENKOMST IN HET ALGEMEEN HOOFDSTUK I: Inleidende bepalingen Artikel 1: Begripsbepalingen

Nadere informatie

TITEL I: MODELCONTRACT VOOR DE VERPLICHTE BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID. Begripsomschrijvingen... 3

TITEL I: MODELCONTRACT VOOR DE VERPLICHTE BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID. Begripsomschrijvingen... 3 OVERZICHT TITEL I: MODELCONTRACT VOOR DE VERPLICHTE BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID Begripsomschrijvingen... 3 Hoofdstuk I Voorwerp en omvang van de verzekering... 5 Hoofdstuk II Beschrijving en wijziging

Nadere informatie

AUTO VERZEKERING ALGEMENE VOORWAARDEN ACTEL DIRECT. ACTEL is een merk van P&V Verzekeringen cvba (0058).

AUTO VERZEKERING ALGEMENE VOORWAARDEN ACTEL DIRECT. ACTEL is een merk van P&V Verzekeringen cvba (0058). VERZEKERING AUTO ALGEMENE VOORWAARDEN ACTEL DIRECT ACTEL is een merk van P&V Verzekeringen cvba (0058). Opgepast : Ga na in de bijzondere voorwaarden van uw verzekeringscontract welke de waarborgen zijn

Nadere informatie

ARTIKEL 01. 5 ARTIKEL 02. 6 ARTIKEL 03. 6 ARTIKEL 04. 6 ARTIKEL 05. 8 ARTIKEL 06. 8 ARTIKEL 07. 8 ARTIKEL 08. 8

ARTIKEL 01. 5 ARTIKEL 02. 6 ARTIKEL 03. 6 ARTIKEL 04. 6 ARTIKEL 05. 8 ARTIKEL 06. 8 ARTIKEL 07. 8 ARTIKEL 08. 8 MOTORRIJTUIGEN ALGEMENE POLISVOORWAARDEN INHOUDSOPGAVE MODELOVEREENKOMST VOOR DE VERPLICHTE AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING INZAKE MOTORRIJTUIGEN BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN 5 HOOFDSTUK 1 VOORWERP EN OMVANG VAN

Nadere informatie

VERZEKERING CARES. Algemene voorwaarden

VERZEKERING CARES. Algemene voorwaarden VERZEKERING CARES Algemene voorwaarden TITEL I : AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERINGMOTORVOERTUIG... 5 HOOFDSTUK 1: Begripsbepalingen... 5 HOOFDSTUK 2: Voorwerp en omvang van de verzekering... 6 Artikel 1...

Nadere informatie

Autoverzekering 0435-BOARCOAU_01122011 1/36

Autoverzekering 0435-BOARCOAU_01122011 1/36 1/36 Autoverzekering 0435-BOARCOAU_01122011 Verzekeringstussenpersoon: Datos nv, Boomsesteenweg 958, 2610 Wilrijk, geregistreerd in de Kruispuntbank (425.303.824) en bij de FSMA (64088A) voor de takken

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Verzekering B.A. Auto

Algemene Voorwaarden Verzekering B.A. Auto Algemene Voorwaarden Verzekering B.A. Auto Indien u vragen of opmerkingen heeft met betrekking tot uw contract of een schadegeval, aarzel dan niet om contact op te nemen met uw makelaar of met onze diensten.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN AUTO

ALGEMENE VOORWAARDEN AUTO ALGEMENE VOORWAARDEN AUTO B.A.Motorrijtuigen Autobestuurder Referte: BAM.015 201311 BAM.015-V3 OPTIMCO NV - Boomsesteenweg 75-2610 Wilrijk (Antwerpen) Tel 03.297.51.20 - Fax 03.295.96.33 - info@optimco.be

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden 0037-MOBILITY/062014 AANSPRAKELIJKHEID INZAKE MOTORRIJTUIGEN. 1) U: de verzekeringnemer die de overeenkomst met ons sluit.

Algemene Voorwaarden 0037-MOBILITY/062014 AANSPRAKELIJKHEID INZAKE MOTORRIJTUIGEN. 1) U: de verzekeringnemer die de overeenkomst met ons sluit. VERZEKERING VAN DE BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID INZAKE MOTORRIJTUIGEN Begripsomschrijvingen 1) U: de verzekeringnemer die de overeenkomst met ons sluit. 2) De verzekerde: iedere persoon van wie

Nadere informatie

VIVIUM Auto. Algemene voorwaarden - VIV 490/01-2011. VIVIUM N.V., Verzekeringsonderneming toegelaten door de CBFA 8.130N/P-0111

VIVIUM Auto. Algemene voorwaarden - VIV 490/01-2011. VIVIUM N.V., Verzekeringsonderneming toegelaten door de CBFA 8.130N/P-0111 VIVIUM Auto Algemene voorwaarden - VIV 490/01-2011 Onderneming toegelaten onder codenummer 0051 voor de tak Motorrijtuig (K.B. van 04/07/1979 - B.S. van 14/07/1979) en de tak Hulpverlening (K.B. van 12/08/2000

Nadere informatie

Autoverzekering 0435-BOARCOAU_01072014 1/43

Autoverzekering 0435-BOARCOAU_01072014 1/43 1/43 Autoverzekering 0435-BOARCOAU_01072014 Hyundai Insurance is een merknaam van Alcadis nv (FSMA 63 916 - RPR Antwerpen 0473 558 156) gemandateerd door Corona nv (RPR Brussel BTW BE 0403 263 939 - IBAN:

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden 0037-VER/N-012004B. Autoverzekering V.E.R.

Algemene Voorwaarden 0037-VER/N-012004B. Autoverzekering V.E.R. VERZEKERING VAN DE BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID INZAKE MOTORRIJTUIGEN Begripsomschrijvingen 1) U: de verzekeringnemer die de overeenkomst met ons sluit. 2) De verzekerde: iedere persoon van wie

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden 0037-AUTO/N-012004B

Algemene Voorwaarden 0037-AUTO/N-012004B VERZEKERING VAN DE BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID INZAKE MOTORRIJTUIGEN Begripsomschrijvingen 1) U: de verzekeringnemer die de overeenkomst met ons sluit. 2) De verzekerde: iedere persoon van wie

Nadere informatie

Verzekeringen AUTO Algemene voorwaarden

Verzekeringen AUTO Algemene voorwaarden Verzekeringen AUTO Algemene voorwaarden BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING ALGEMENE VOORWAARDEN AUTOMOBIELVERZEKERING De titels I (burgerrechtelijke aansprakelijkheid), II (rechtsbijstand)

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Engineering - Verzekering Top Machines

Algemene voorwaarden. Engineering - Verzekering Top Machines Algemene voorwaarden Engineering - Verzekering Top Machines 0079-2044903N-25032013 AG Insurance nv RPR Brussel BTW BE 0404.494.849 www.aginsurance.be E. Jacqmainlaan 53, B-1000 Brussel Tel. +32(0)2 664

Nadere informatie

BA Privéleven. Algemene Voorwaarden

BA Privéleven. Algemene Voorwaarden BA Privéleven Algemene Voorwaarden De duur van de verzekeringsovereenkomst wordt vastgesteld in de bijzondere voorwaarden. Hij kan niet langer zijn dan één jaar. Op elke jaarlijkse vervaldag wordt de verzekeringsovereenkomst

Nadere informatie

FULL OMNIUM ALGEMENE POLISVOORWAARDEN

FULL OMNIUM ALGEMENE POLISVOORWAARDEN FULL OMNIUM ALGEMENE POLISVOORWAARDEN Uitgave J INHOUD Uw polis bestaat uit deze Algemene Voorwaarden en de Bijzondere Voorwaarden, die primeren op de Algemene Voorwaarden in de mate dat zij ermee strijdig

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN Versie December 2014 VERZEKERING BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID MOTORRIJTUIGEN BLZ. 1

ALGEMENE VOORWAARDEN Versie December 2014 VERZEKERING BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID MOTORRIJTUIGEN BLZ. 1 Versie December 2014 VERZEKERING BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID MOTORRIJTUIGEN BLZ. 1 Modelovereenkomst voor de verplichte burgerrechtelijke aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen Begripsomschrijvingen

Nadere informatie

ING Autoverzekering. Algemene voorwaarden. verzekerd door

ING Autoverzekering. Algemene voorwaarden. verzekerd door ING Autoverzekering Algemene voorwaarden verzekerd door DE VERZEKERINGSPOLIS De verzekeringspolis is een overeenkomst die in gemeenschappelijk overleg tussen de verzekeringnemer en de maatschappij wordt

Nadere informatie

Auto package. Algemene voorwaarden PP 01052015B

Auto package. Algemene voorwaarden PP 01052015B Auto package Algemene voorwaarden PP 01052015B Auto package ALGEMENE VOORWAARDEN PP 01052015 B INHOUDSOPGAVE RUBRIEK I ALGEMENE BEPALINGEN 1. Grondslag van de verzekering... 3 2. Begripsomschrijvingen...

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Auto & Moto

Algemene voorwaarden. Auto & Moto Algemene voorwaarden Auto & Moto 79648N / 0079-3300636N-21042015 Dit betreft een verzekeringsproduct van AG Insurance, aangeboden door BNP Paribas Fortis AG Insurance nv E. Jacqmainlaan 53, B-1000 Brussel

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Autoverzekering Weggebruikers

Algemene Voorwaarden Autoverzekering Weggebruikers Algemene Voorwaarden Autoverzekering Weggebruikers Indien u vragen of opmerkingen heeft met betrekking tot uw contract of een schadegeval, aarzel dan niet om contact op te nemen met uw makelaar of met

Nadere informatie

B.A. Beroep Algemene voorwaarden

B.A. Beroep Algemene voorwaarden B.A. Beroep Algemene voorwaarden AMMA VERZEKERINGEN o.v. Vereniging voor onderlinge verzekeringen met vaste en onveranderlijke bijdragen krachtens artikel 2, 2 van de wet van 25.06.1992 (B.S. 20.08.1992)

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Verzekering

Algemene Voorwaarden. Verzekering Verzekering Algemene Voorwaarden De duur van de verzekeringsovereenkomst wordt vastgesteld in de bijzondere voorwaarden. Hij kan niet langer zijn dan één jaar. Op elke jaarlijkse vervaldag wordt de verzekeringsovereenkomst

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN Versie Juli 2007 VERZEKERING BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID MOTORRIJTUIGEN BLZ. 1

ALGEMENE VOORWAARDEN Versie Juli 2007 VERZEKERING BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID MOTORRIJTUIGEN BLZ. 1 ALGEMENE VOORWAARDEN Versie Juli 2007 VERZEKERING BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID MOTORRIJTUIGEN BLZ. 1 Modelovereenkomst voor de verplichte burgerrechtelijke aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen

Nadere informatie

C. SCHADEGEVALLEN 8 D. ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN 13

C. SCHADEGEVALLEN 8 D. ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN 13 BRANDPOLIS WONINGEN - VRIJE BEROEPEN - KANTOREN ALGEMENE VOORWAARDEN INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK 1 GEMEENSCHAPPELIJKE VOORWAARDEN GELDIG VOOR ALLE WAARBORGEN 4 A. BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN 4 B. ALGEMENE BEPALINGEN

Nadere informatie