Domaroute. Algemene Voorwaarden. België. Autoverzekering

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Domaroute. Algemene Voorwaarden. België. Autoverzekering"

Transcriptie

1 Domaroute Algemene Voorwaarden Autoverzekering België

2

3 Inhoudsopgave Begripsomschrijvingen 3 Hoofdstuk 1 Voorwerp van verzekering Artikel 1.1 Gedekte gebeurtenissen 5 Artikel 1.2 Geografisch toepassingsgebied 5 Artikel 1.3 Gebruik van de voertuigen 5 Hoofdstuk 2 Omvang van de dekking Artikel 2.1 Cascoschade of All risk 6 Artikel 2.2 Bijkomende waarborgen 6 Artikel 2.3 Waarborg Strafrechtelijke Verdediging en Aanklacht na een Ongeval 7 Artikel 2.4 Waarborgen Bijstand aan Personen, Bijstand aan Vrachtwagens en Bijstand aan Autobussen 7 Hoofdstuk 3 Uitsluitingen Verval Artikel 3.1 Algemene Uitsluitingen 8 Artikel 3.2 Verlies van rechten wegens rijden onder invloed van alcohol of drugs 9 Hoofdstuk 4 Looptijd van de verzekeringsovereenkomst Artikel 4.1 Sluiting en inwerkingtreding van de overeenkomst 9 Artikel 4.2 Duur van de overeenkomst 9 Artikel 4.3 Einde van de overeenkomst 9 Artikel 4.4 Schorsing van de overeenkomst 10 Hoofdstuk 5 Aangifte van het risico Wijziging van het risico Artikel 5.1 Bij de ondertekening van de overeenkomst 11 Artikel 5.2 Tijdens de loop van de overeenkomst 11 Artikel 5.3 Sancties 12 Artikel 5.4 Meervoudige en cumulatieve verzekeringen 12 Hoofdstuk 6 Premies Artikel 6.1 Vaststellen van de premie 12 Artikel 6.2 Betaling van de premie 13 Artikel 6.3 Niet-betaling van de premie 13 Artikel 6.4 Herziening van het tarief 14 Hoofdstuk 7 Schadegevallen Artikel 7.1 Verplichtingen van de Verzekerde 14 Artikel 7.2 Regeling van de schadegevallen 15 Artikel 7.3 Betalingstermijn 16 Artikel 7.4 Begunstigde van de schadevergoeding 16 Artikel 7.5 Subrogatie 16 Hoofdstuk 8 Diverse Bepalingen Artikel 8.1 Verjaring 17 Artikel 8.2 Sancties Overmacht 17 Artikel 8.3 Geschillen 17 Artikel 8.4 Klachten 17 Artikel 8.5 Recht van toegang tot de geregistreerde gegevens 17 Domaroute C1014FL 2

4 Begripsomschrijvingen De overeenkomst bestaat uit: Onderhavige Algemene Voorwaarden die de aard en de omvang bepalen van de waarborgen en de wederzijdse rechten en plichten vaststellen. Speciale Overeenkomsten en Bijzondere Voorwaarden: - die de overeenkomst aanpassen aan de persoonlijke situatie van de Verzekerde op basis van de inlichtingen verstrekt op het ogenblik van de ondertekening of van de wijzigingen aangebracht in de loop van de overeenkomst. - die de bedongen waarborg aanduiden alsmede de verzekerde bedragen en de eigen risico s. Begripsomschrijvingen Ongeval Elke schadelijke gebeurtenis onafhankelijk van de wil van de Verzekerde of van de bestuurder van het voertuig en te wijten aan een plotse en onvoorziene externe oorzaak. Verzekerde Voor de dekking van schade bij een aanrijding, all risk, brand en diefstal, glasbreuk, opslepen - takelen, onbeschikbaarheid, elektrische schade: De eigenaar van het voertuig of de Verzekeringnemer. Voor de waarborg Strafrechtelijke Verdediging en Aanklacht ten gevolge van een Ongeval: Volgens de voorwaarden van de bijgevoegde Speciale Overeenkomsten. Voor de waarborgen van Bijstand aan personen, Bijstand aan vrachtwagens en Bijstand aan autobussen: Volgens de voorwaarden van de bijgevoegde Speciale Overeenkomsten. Verzekeraar Helvetia Assurances SA, behalve voor de waarborgen: - Bijstand aan personen, Bijstand aan vrachtwagens en Bijstand aan autobussen waar de Verzekeraar vermeld wordt in de bijgevoegde Speciale Overeenkomsten. Elektrische en elektronische schade De vernietiging of beschadiging van de elektrische of elektronische apparaten ten gevolge van kortsluiting. Brand - Ontploffing Brand : met vlammen gepaard gaande verbranding buiten een normale vuurhaard. Ontploffing : de plotselinge, gewelddadige krachtsuiting als gevolg van over- of onderdruk van gas of dampen. Domaroute C1014FL 3

5 Begripsomschrijvingen Verzekeringnemer De natuurlijke of rechtspersoon zoals vermeld in de Bijzondere Voorwaarden, die de overeenkomst heeft ondertekend. De Verzekeringnemer verbindt zich tegenover de Verzekeraar, met name tot de betaling van de premies. Verzekerd voertuig Het of de gemotoriseerd(e) landvoertuig(en), de aanhangwagen(s) of oplegger(s) gebouwd om aan een gemotoriseerd landvoertuig te worden gekoppeld, uitdrukkelijk vermeld, per voertuig, in de Bijzondere Voorwaarden. Alle onderdelen, in serie of optioneel, aanpassingen, uitrustingen en accessoires van het voertuig vallen onder dekking onder dezelfde voorwaarden als het voertuig voor zover deze voorzien zijn door de constructeur, in voorkomend geval door de carrosseriebouwer, en geleverd of aangekocht met het voertuig; De aanpassingen vanwege beroep, schilderwerken en reclamemateriaal zijn gedekt onder dezelfde voorwaarden als het verzekerde voertuig. In dat geval dienen de respectievelijke waarden alsmede de waarborgbeperkingen te worden vermeld in de Bijzondere Voorwaarden. Diefstal - Poging tot diefstal Diefstal : ontvreemding, met inbraak of geweld, van het verzekerde voertuig. Poging tot diefstal : het begin van een diefstal, onderbroken door een onbepaalde oorzaak. De poging tot diefstal is een feit wanneer er ernstige aanwijzingen zijn die de bedoeling van de daders duidelijk of waarschijnlijk maken, zoals materiële sporen van braak op het voertuig: forceren van deur of slot, forceren van de stuurinrichting, manipulatie van de elektrische contacten, van de accu, de elektrische bedrading, enz. Om de schade in behandeling te laten nemen, dienen de diefstal of poging tot diefstal verplicht te worden aangegeven bij de politiediensten. Domaroute C1014FL 4

6 Algemene Voorwaarden De overeenkomst is onderworpen aan de Franse wetgeving en in het bijzonder de bepalingen van de Franse Verzekeringenwet. Hoofdstuk 1 Voorwerp van verzekering Artikel 1.1 Gedekte gebeurtenissen Onderhavige overeenkomst heeft tot doel te zorgen voor schadedekking wegens ongevallen, diefstal of brand aan de verzekerde voertuigen, afhankelijk van de waarborgen die voor elk voertuig zijn onderschreven, met de beperkingen en onder de voorwaarden bepaald in onderhavige Algemene Voorwaarden, Bijzondere Voorwaarden en hun Bijlagen. De waarborgen die kunnen worden onderschreven zijn: Cascoschade, Iedere Schade door Ongevallen, En aanvullend: Brand, Diefstal, Glasbreuk, Slepen, Takelen, Onbeschikbaarheid, Elektrische en Elektronische Schade. Alleen de dekkingen die uitdrukkelijk in de Bijzondere Voorwaarden staan vermeld, gelden voor elk voertuig. Waarborgen, financieel verlies en nieuwwaarde kunnen tevens worden onderschreven door de voorwaarden vastgelegd in de Speciale Voorwaarden en in de Bijzondere Voorwaarden. Artikel 1.2 Geografisch toepassingsgebied De waarborgen gelden in de hierna vermelde landen, met uitsluiting van elk ander land: in Europees Frankrijk (vasteland en Corsica), in de overzeese departementen, landen en gebieden, de landen van de Europese Gemeenschap, in IJsland, Noorwegen, Zwitserland, Monaco, Andorra, Liechtenstein, San Marino en Vaticaanstad, met dubbel eigen risico: in Albanië, Bosnië-Herzegovina, Kroatië, Kosovo, Macedonië, Marokko, Montenegro, Tunesië, Turkije, Servië. Artikel 1.3 Gebruik van de voertuigen De overeenkomst is opgesteld afhankelijk van het gebruik van de verzekerde voertuigen die door de Verzekeringnemer zijn opgegeven en die vermeld staan in de Bijzondere Voorwaarden. Elke onjuiste opgave betreffende het gebruik zal in geval van schade leiden tot de toepassing van de evenredigheidsregel van de premie. A. «Privaat Transport» De term "Privaat Transport" is van toepassing als de Verzekeringnemer verklaart dat de verzekerde voertuigen uitsluitend gebruikt worden voor vervoer van goederen voor eigen rekening en dat zij in geen geval en zelfs niet incidenteel mogen gebruikt worden door hem/haarzelf of door derden voor het openbaar vervoer van goederen of personen. B. «Openbaar Vervoer van Goederen» (O.V.G.) De term "Openbaar Vervoer van Goederen" is van toepassing als de Verzekeringnemer verklaart dat de verzekerde voertuigen gebruikt worden voor het betaald vervoer van goederen voor rekening van derden en dat zij in geen geval, en zelfs niet incidenteel, mogen gebruikt worden door hem/haarzelf voor het openbaar vervoer van reizigers. C. «Openbaar Vervoer van Reizigers» (O.V.R.) De term "Openbaar Vervoer van Reizigers" is van toepassing als de Verzekeringnemer verklaart dat de verzekerde voertuigen uitsluitend gebruikt worden voor het openbaar vervoer van reizigers tegen vergoeding. Domaroute C1014FL 5

7 Hoofdstuk 2 Omvang van de dekking Onder voorbehoud van de uitsluitingen en verval als vermeld in hoofdstuk 3, dekt de verzekering de schade aan het verzekerde voertuig, verbonden aan de hiernavolgende risico's, vermeld in de Bijzondere Voorwaarden. Artikel 2.1 Cascoschade of All risk A. Cascoschade 1) Binnen de beperkingen vastgelegd in de Bijzondere Voorwaarden, dekt de Verzekeraar de schade aan het verzekerde voertuig die het gevolg is van: hetzij een aanrijding waarbij een naar behoren geïdentificeerd voertuig geheel of gedeeltelijk was betrokken, hetzij een aanrijding met een dier waarvan de eigenaar of bewaker een naar behoren geïdentificeerde derde is, hetzij een aanrijding met een naar behoren geïdentificeerde voetganger, hetzij natuurkrachten. Onder natuurkrachten worden de volgende gebeurtenissen verstaan: storm, hagel, bodemverschuivingen, aardverschuiving, vallende stenen, lawine, aardbeving, vulkaanuitbarstingen, getijden of vloedgolven, overstromingen, tyfoons, orkanen, tornado's, cyclonen. 2) Behalve de risico's opgesomd in artikel 3.1 hieronder, zijn uitgesloten van de waarborg Cascoschade: De schade aan de banden, indien deze niet tegelijkertijd met andere schade aan het verzekerde voertuig wordt veroorzaakt of daar het gevolg van is. De schade aan de lading van het voertuig (vervoerde goederen), inclusief de persoonlijke bezittingen. B. All risk 1) Binnen de beperkingen vastgelegd in de Bijzondere Voorwaarden, verzekert de Verzekeraar de schade aan het verzekerde voertuig die het gevolg is van: hetzij een botsing met een extern, vast of beweeglijk voorwerp of lichaam, hetzij omslaan, hetzij het scharen van de combinatie, hetzij plotseling en onvoorzien in het water terechtkomen van het voertuig, hetzij het vervoer per vliegtuig, over zee, via de binnenvaart of per trein, hetzij laden en lossen, hetzij het feit dat de vervoerde goederen en voorwerpen niet goed zijn vastgezet, hetzij natuurkrachten. Onder natuurkrachten worden de volgende gebeurtenissen begrepen: storm, hagel, grondverschuiving, aardverschuiving, vallende stenen, lawine, aardbeving, vulkaanuitbarstingen, getijden of vloedgolven, overstromingen, tyfoons, orkanen, tornado's, cyclonen. hetzij aanslagen, oproer, volksopstanden, terrorisme of bewuste sabotage, hetzij daden van vandalisme. 2) Behalve de risico's opgesomd in artikel 3.1 hieronder, zijn uitgesloten van de all risk dekking: De schade aan banden, indien deze niet het gevolg is van of te maken heeft met andere schade aan het verzekerde voertuig. De schade ten gevolge van het transport over de weg van het verzekerde voertuig. De schade aan de lading van het voertuig (vervoerde goederen), inclusief de persoonlijke bezittingen. Artikel 2.2 Algemene Voorwaarden Bijkomende waarborgen A. Brand en diefstal 1) Brand Binnen de beperkingen vastgesteld in de Bijzondere Voorwaarden, verzekert de Verzekeraar de schade aan het verzekerde voertuig als gevolg van een brand, ontploffing, blikseminslag of een aanslag, oproer, volksopstand, daden van terrorisme of bewuste sabotage. De elektrische en elektronische schade is gedekt tot het maximum dat is vastgesteld in de Bijzondere Voorwaarden. 2) Diefstal De verzekeraar waarborgt de schade als gevolg van de verdwijning van het verzekerde voertuig of van zijn beschadiging ten gevolge van de diefstal met inbraak of poging tot diefstal. Domaroute C1014FL 6

8 Algemene Voorwaarden De diefstal van elementen en onderdelen van het voertuig is eveneens gedekt tot het gecumuleerd maximum vermeld in de Bijzondere Voorwaarden, indien er geen diefstal is geweest van het verzekerde voertuig. De kosten die de Verzekerde heeft gemaakt voor het terugkrijgen van het voertuig zijn gedekt tot het bedrag vastgelegd in de Bijzondere Voorwaarden. 3) Behalve de risico's vermeld in artikel 3.1 hieronder, zijn uitgesloten van de waarborgen Brand en Diefstal: De schade aan de lading van het voertuig (vervoerde goederen), inclusief de persoonlijke bezittingen. De diefstallen gepleegd door of met de medeplichtigheid van de werknemers van de Verzekerde tijdens hun dienst, van hun echtgenoten, familieleden in opgaande en dalende lijn of door de bij hem inwonende familieleden. De verduistering van het voertuig. De verduistering van het voertuig door misbruik van vertrouwen. De diefstal van de banden, indien er geen diefstal is geweest van het verzekerde voertuig. B. Glasbreuk 1) Binnen de limieten vastgesteld in de Bijzondere Voorwaarden garandeert de Verzekeraar de accidentele breuk en de vervangingskosten van de voorruit, zijruiten, achterruit en dakvenster van het verzekerde voertuig. 2) Behalve de risico's opgesomd in artikel 3.1 hieronder, zijn uitgesloten van de Glasbreukdekking: De achteruitkijkspiegels en de koplampen en elk ander element van glas, spiegel of organisch glas in of op het verzekerde voertuig. C. Slepen - Takelen 1) Binnen de beperkingen vastgelegd in de Bijzondere Voorwaarden waarborgt de Verzekeraar de terugbetaling van de kosten voor slepen en takelen van het verzekerde voertuig vanaf de plaats van het ongeval tot de dichtstbijzijnde erkende hersteller, mits deze kosten direct gebonden zijn aan een gedekt schadegeval dat schade heeft veroorzaakt aan het verzekerde voertuig. 2) Behalve de risico's opgesomd in artikel 3.1 hieronder, zijn uitgesloten van de waarborgen Slepen - Takelen: Het slepen ten gevolge van een defect aan het voertuig. D. Immobilisatie De Verzekeraar waarborgt een dagvergoeding, waarvan het bedrag vastgesteld is in de Bijzondere Voorwaarden, voor de schade ten gevolge van de immobilisatie van het verzekerde voertuig, als gevolg van een verzekerd ongeval. Deze schadevergoeding wordt berekend, tot een maximum van twintig dagen en met aftrek van het bedrag voor eigen risico gelijk aan de vergoeding van twee dagen : 1) Indien het voertuig economisch herstelbaar is, naar de technische tijd die volgens de expert noodzakelijk is voor de reparatie, zal deze slechts verschuldigd zijn indien de reparatie werkelijk werd uitgevoerd. 2) Indien het voertuig total loss of economisch onherstelbaar is, naar het aantal dagen dat volgens de expert nodig is voor de vervanging van het voertuig. E. Elektrische en Elektronische Schade Binnen de limiet van het bedrag vastgesteld in de Bijzondere Voorwaarden, verzekert de Verzekeraar de schade veroorzaakt aan de elektrische en elektronische apparaten en installaties die het gevolg zijn van een brand, een ontploffing, een kortsluiting of een te hoge spanning die ontstaat binnen deze onderdelen of die het gevolg is van blikseminslag. Artikel 2.3 Waarborg Strafrechtelijke Verdediging en Aanklacht na een Ongeval De huidige waarborg wordt toegekend, indien daarvan melding is gemaakt in de Bijzondere Voorwaarden, in de bijgevoegde voorwaarden van de Speciale Overeenkomsten. Artikel 2.4 Waarborgen Bijstand aan Personen, Bijstand aan Vrachtwagens en Bijstand aan Autobussen De huidige waarborgen worden toegekend indien daarvan melding is gemaakt in de Bijzondere Voorwaarden, in de bijgevoegde voorwaarden van de Speciale Overeenkomsten. Domaroute C1014FL 7

9 Hoofdstuk 3 Uitsluitingen Verval Artikel 3.1 Algemene uitsluitingen Algemene Voorwaarden Tenzij anders bedongen in de Bijzondere Voorwaarden of de aan de onderhavige overeenkomst toegevoegde bijlagen en middels extra premie, zijn uitgesloten: Schade en waardevermindering als gevolg van gebrek aan onderhoud of van slijtage van het verzekerde voertuig. Competitie: De schade opgelopen tijdens wedstrijden, rally s, competities of de proefritten daarvan, waarvan de organisatie of het verloop door de geldende reglementering onderworpen is aan voorafgaande toestemming van de openbare autoriteiten, wanneer de Verzekerde eraan deelneemt in de hoedanigheid van deelnemer, organisator of aangestelde van een van hen. Slepen - Takelen: De kosten van slepen en takelen, behoudens uitdrukkelijke vermelding in de Bijzondere Voorwaarden. Tevens zijn uitgesloten : garage- en bewaarkosten. Indirecte schade: De indirecte schade, zoals genotsderving, winstderving. Opzettelijke fout: De schade ten gevolge van opzettelijke of misdadige fout van de Verzekeringnemer of de Verzekerde. Bewaring: De schade van welke aard ook geleden door het verzekerde voertuig in geval van wegslepen door een openbare instantie, en dit vanaf het slepen tot aan de teruggave ervan. Oorlog: De schade veroorzaakt door een buitenlandse oorlog of een burgeroorlog. Deurwaarder (kosten): De kosten voor het opnemen van de omvang van de schade ten gevolge van een ongeval, hetzij door een deurwaarder, hetzij door een expert, hetzij door elke andere persoon of gezagsdrager. Vervoerde Materialen en Goederen: - De schade veroorzaakt aan de goederen en voorwerpen die door het verzekerde voertuig vervoerd worden. - De schade geleden door het verzekerde voertuig als gevolg van het vervoer van brandbaar, explosief of corrosief materiaal of van brandstoffen die vervoerd worden in het voertuig. Niettemin zal er geen rekening worden gehouden, voor de toepassing van deze uitsluiting, met de transporten van olie, minerale olie, of gelijkwaardige producten die de 500 kilo of 600 liter niet overschrijden, inclusief de voorraad vloeibare of gasvormige brandstof noodzakelijk voor het functioneren van de motor. Rijbewijs: De opgelopen schade als de bestuurder van het voertuig de vereiste leeftijd niet heeft of geen houder is van de documenten (rijbewijs) die volledig geldig zijn (niet geschorst, ingetrokken of vervallen) en die door de van kracht zijnde reglementering vereist worden voor het besturen van het voertuig, zelfs indien de bestuurder rijles volgt. Niettemin, wanneer het behoud van de geldigheid van het rijbewijs of van de verkeerslicentie onderworpen is aan een periodiek medisch onderzoek, zullen de onderschreven waarborgen verder geldig blijven gedurende een termijn van maximum twee maanden. Nucleair risico: De schade ten gevolge van de directe of indirecte effecten van ontploffing, warmte, of straling afkomstig van transmutatie van atoomkernen of van radioactiviteit, alsmede de effecten van straling veroorzaakt door kunstmatige deeltjesversnelling. Toevertrouwd voertuig: De schade ondergaan door het verzekerde voertuig als dat wegens hun functie wordt toevertrouwd aan professionals inzake de herstelling, verkoop en controle van het voertuig, alsmede aan hun werknemers. Domaroute C1014FL 8

10 Algemene Voorwaarden Artikel 3. 2 Verlies van rechten wegens rijden onder invloed van alcohol of drugs De Verzekerde die op het ogenblik van het schadegeval het voertuig bestuurt in staat van dronkenschap of in een gelijkaardige staat is, ten gevolge van het gebruik van andere producten dan alcoholische dranken, verliest zijn rechten op de waarborgen van de onderhavige overeenkomst. Niettemin is het verlies van rechten niet van toepassing indien vastgesteld is dat er geen verband bestaat tussen het schadegeval en deze toestand. Hoofdstuk 4 Looptijd van de verzekeringsovereenkomst Artikel 4.1 Sluiting en inwerkingtreding van de overeenkomst Het verzekeringsvoorstel verbindt de kandidaat-verzekeringnemer noch de Verzekeraar om de overeenkomst af te sluiten. Indien de Verzekeraar binnen dertig dagen na ontvangst van het voorstel aan de kandidaat-verzekeringnemer geen verzekeringsaanbod, heeft gedaan of mee heeft gedeeld dat de verzekering afhangt van een verzoek om een onderzoek, of dat hij weigert om hem/haar te verzekeren, verplicht deze zich om de overeenkomst af te sluiten op straffe van schadevergoeding. De onderhavige overeenkomst is opgesteld uitgaande van het schriftelijke akkoord van de partijen. De door hen ondertekende overeenkomst stelt hun wederzijdse verbintenissen vast. Meteen na ontvangst ervan zal de Verzekeraar overgaan tot de systematische datering van de verzekeringsvoorstellen en van de verzekeringsaanvragen. De waarborg wordt van kracht vanaf de datum van uitwerking vermeld in de Bijzondere Voorwaarden, behalve indien is voorzien dat de inwerkingtreding onderworpen is aan de betaling van de eerste premie. De Verzekeraar zal deze datum meedelen aan de Verzekeringnemer. Het voorstel tot wijziging van de overeenkomst, per aangetekend schrijven verstuurd door de Verzekerde, wordt beschouwd als aanvaard indien de Verzekeraar dit niet binnen de tien dagen na ontvangst ervan heeft afgewezen. Artikel 4.2 Duur van de overeenkomst De overeenkomst treedt in werking om nul uur op de datum vermeld in de Bijzondere Voorwaarden. Tenzij anders vermeld in de Bijzondere Voorwaarden, wordt de duur van de overeenkomst vastgesteld op één jaar vanaf de hoofdvervaldag van de eerste premie. Aan het einde van de verzekeringsperiode wordt de overeenkomst jaarlijks stilzwijgend verlengd, op voorwaarde dat deze niet werd opgezegd door een van beide partijen ten minste drie maanden vóór het aflopen van de lopende periode. Artikel 4.3 Einde van de overeenkomst De Verzekeringnemer en de Verzekeraar kunnen de overeenkomst jaarlijks op de hoofdvervaldatum opzeggen zonder schadevergoeding, mits ze een opzegtermijn van drie maanden in acht nemen. De opzegging gebeurt per deurwaardersexploot, aangetekend schrijven of overhandiging van de opzeggingsbrief tegen ontvangstbewijs. Behalve in de gevallen bedoeld in de artikelen 4.3 A, 4.3 C alinea 2 en 6.3, heeft de opzegging slechts uitwerking na het verstrijken van een termijn van vijftien dagen te rekenen vanaf de dag volgend op de betekening of de datum van het ontvangstbewijs of, in geval van aangetekend schrijven, vanaf de dag na neerlegging ervan bij de post. A. Betreffende het afsluiten van de overeenkomst: de verzekeringsaanvraag De verzekeringnemer heeft de mogelijkheid de overeenkomst op te zeggen, met onmiddellijke ingang op het ogenblik van de betekening, gedurende een termijn van dertig dagen na ontvangst van de aanvraag door de Verzekeraar. Van zijn kant kan de Verzekeraar de overeenkomst opzeggen binnen dertig dagen na ontvangst van de aanvraag, waarbij de opzegging acht dagen na de betekening ervan definitief wordt. Domaroute C1014FL 9

11 Algemene Voorwaarden B. Tussen de datum van afsluiting van de overeenkomst en de datum van inwerkingtreding De partijen kunnen de overeenkomst echter opzeggen wanneer, tussen de datum van afsluiting en de datum van inwerkingtreding een termijn ligt van meer dan één jaar. Deze opzegging moet worden betekend uiterlijk drie maanden vóór de inwerkingtreding van de overeenkomst. C. Opzegging na schadegeval Elke partij heeft de mogelijkheid om de overeenkomst na een schadegeval op te zeggen. Deze opzegging wordt betekend uiterlijk één maand na de betaling of de weigering tot betaling van de schadevergoeding. D. Faillissement van de Verzekeringnemer In geval van faillissement van de Verzekeringnemer loopt de verzekering verder in het voordeel van de massa van schuldeisers, die debiteur wordt tegenover de Verzekeraar voor het bedrag van de te vervallen premies vanaf de uitspraak van het faillissement. De Verzekeraar en de curator van het faillissement hebben het recht om de overeenkomst op te zeggen: de opzegging van de overeenkomst door de Verzekeraar kan ten vroegste gebeuren drie maanden na de uitspraak van het faillissement, terwijl de curator van het faillissement de overeenkomst kan opzeggen binnen de drie maanden die volgen op de uitspraak van het faillissement. E. Gerechtelijk akkoord door boedelafstand In geval van gerechtelijk akkoord door boedelafstand van de Verzekeringnemer, blijft de verzekering bestaan in het voordeel van de massa van schuldeisers totdat de goederen die de activa vormen volledig te gelde zijn gemaakt door de vereffenaar. De Verzekeringnemer en de Verzekeraar kunnen echter in gemeenschappelijk overleg een einde maken aan de verzekeringsovereenkomst. De premie wordt betaald door de vereffenaar en maakt deel uit van de inhoudingen die moeten worden verdeeld tussen de bevoorrechte schuldeisers. F. Vermindering van het risico Indien, in geval van vermindering van het risico, de contracterende partijen er niet in slagen een akkoord te bereiken over de nieuwe premie, binnen een termijn van één maand vanaf de aanvraag tot vermindering door de Verzekeringnemer, kan deze de overeenkomst opzeggen. G. Verhoging van het risico De Verzekeraar kan de overeenkomst opzeggen overeenkomstig Artikel 5.2 A. H. Overlijden van de Verzekeringnemer, begunstigde van de waarborg In geval van overdracht van het verzekerde belang ten gevolge van het overlijden van de Verzekeringnemer worden de rechten en plichten behorende bij de verzekeringsovereenkomst overgedragen aan de nieuwe titularis van dit belang. De nieuwe titularis van het verzekerde belang kan de overeenkomst opzeggen middels een aangetekend schrijven binnen de drie maanden en veertig dagen na het overlijden. De Verzekeraar kan tevens de overeenkomst opzeggen binnen de drie maanden vanaf de dag waarop deze kennis heeft genomen van het overlijden. I. Overdracht tussen levenden In geval van overdracht tussen levenden wordt de overeenkomst van rechtswege opgezegd vanaf nul uur op de dag na de dag van overdracht van het voertuig. J. Nalaten van betaling van de premie De overeenkomst kan worden opgezegd overeenkomstig Artikel 6.4 hieronder. K. Herziening van de premie De overeenkomst kan worden opgezegd overeenkomstig Artikel 6.4 hieronder. L. Wanneer de overeenkomst wordt opgezegd vóór het einde van het lopende verzekeringsjaar, hoeft het deel van de premie dat betrekking heeft op de periode volgend op de opzegging, niet aan de Verzekeraar te worden voldaan, die, indien hij dit reeds heeft ontvangen, binnen een termijn van vijftien dagen na de inwerkingtreding van de opzegging, moet terugbetalen aan de Verzekeringnemer. Artikel 4.4 Schorsing van de overeenkomst De waarborgen van het voertuig of de voertuigen kunnen worden opgeschort op verzoek van de Verzekeringnemer, middels een aangetekend schrijven gericht aan de Verzekeraar, in geval van immobilisatie of onbeschikbaarheid van het voertuig of de voertuigen. Niettemin zal de opschorting slechts aanvaard worden na voorlegging van de bewijsstukken van de vermelde opschorting aan de Verzekeraar Burgerlijke Aansprakelijkheid, waarbij de datum waarop deze laatste de stukken ontvangt als in aanmerking genomen datum geldt. Schorsingen van minder dan één maand zullen geen aanleiding geven tot een vermindering van de premie. Bij schorsingen van meer dan één maand zal het gedeelte van de premie dat de Verzekeraar heeft ontvangen voor de periode na de datum van opschorting, aan de Verzekeringnemer worden terugbetaald. Domaroute C1014FL 10

12 Hoofdstuk 5 Aangifte van het risico Wijziging van het risico Artikel 5.1 Bij de onderschrijving van de overeenkomst De Verzekeringnemer is verplicht de juiste antwoorden te geven op de vragen van de Verzekeraar over de omstandigheden die het hem mogelijk maken de risico's af te wegen, met name betreffende: voor de Verzekerde en de gewone bestuurder: de leeftijd, datum van afgifte van het rijbewijs van de gewone bestuurder, de schadegevallen, ontheffing van het rijbewijs en veroordelingen voor rijden onder invloed van alcohol gedurende de laatste 36 maanden vóór de onderschrijving van de overeenkomst, de reden van opzegging van de vorige overeenkomst Burgerlijke Aansprakelijkheid en/of Casco onderschreven door de Verzekerde en/of de gewone bestuurder. voor de voertuigen: het merk, het type, het serie- en registratienummer, het fiscaal vermogen, en het bouwjaar, de carrosserie en het totaal toegestane gewicht, het aantal reglementaire plaatsen, de maximaal toegelaten massa (MTM) van het voertuig, het gebruik, het type van vervoerde goederen, de stalplaats, de waarde van het voertuig. De Verzekeringnemer hoeft aan de Verzekeraar geen omstandigheden door te geven die deze laatste kent of redelijkerwijze zou moeten kennen. Indien de Verzekeringnemer niet antwoordt op bepaalde schriftelijke vragen van de Verzekeraar en de overeenkomst toch wordt afgesloten, kan de Verzekeraar, behalve in geval van fraude, zich later niet beroepen op dit verzuim. Artikel 5.2 Algemene Voorwaarden Tijdens de loop van de overeenkomst A. Wijziging van het risico Verzwaring van het risico De Verzekerde heeft de plicht in de loop van de overeenkomst nieuwe omstandigheden mee te delen die ofwel tot een verhoging van de risico's leiden, ofwel nieuwe risico s doen ontstaan en hierdoor de eerdere verklaringen aan de Verzekeraar onjuist en achterhaald maken. Wanneer de wijziging van het risico een vermindering van het risico betekent, heeft de Verzekeringnemer recht op een premievermindering. Indien de Verzekeraar daar niet mee instemt, kan de Verzekeringnemer de overeenkomst opzeggen. Wanneer de wijziging een verhoging betekent van het risico, kan de Verzekeraar: hetzij overgaan tot de opzegging van de overeenkomst binnen een termijn van één maand vanaf de dag waarop hij kennis heeft genomen van de verhoging van het risico, indien hij aantoont dat hij het verhoogde risico in geen geval verzekerd zou hebben. hetzij, binnen de termijn van één maand vanaf de dag waarop hij kennis heeft genomen van de verhoging, de wijziging van de overeenkomst voorstellen met terugwerkende kracht tot de dag van de verhoging. Indien dit voorstel van wijziging van de overeenkomst door de Verzekeringnemer wordt afgewezen of indien het voorstel na een termijn van één maand na ontvangst ervan, niet wordt aanvaard, kan de Verzekeraar de overeenkomst opzeggen binnen vijftien dagen. De Verzekeraar die de overeenkomst niet heeft opgezegd, noch wijzigingen heeft voorgesteld binnen de hierboven vermelde termijnen, kan zich in de toekomst niet meer beroepen op de verhoging van het risico. Indien een schadegeval optreedt vóórdat de wijziging van de overeenkomst of de opzegging is ingegaan, en indien de Verzekeringnemer de verhoging van het risico heeft gemeld, is de Verzekeraar verplicht de overeengekomen prestatie te leveren. Indien zich een schadegeval voordoet en de Verzekeringnemer heeft de verhoging van het risico niet gemeld: - is de Verzekeraar slechts verplicht zijn prestatie te leveren volgens de verhouding tussen de betaalde premie en de premie die de Verzekeringnemer zou hebben betaald indien de verhoging in aanmerking was genomen. Domaroute C1014FL 11

13 Algemene Voorwaarden Indien de Verzekeraar aantoont dat hij in geen enkel geval het verhoogde risico zou hebben verzekerd, is zijn tussenkomst beperkt tot de terugbetaling van de totaliteit van de betaalde premies. - Indien de Verzekeringnemer bewust frauduleus gehandeld heeft, kan de Verzekeraar zijn waarborg weigeren. De vervallen premies tot op het ogenblik waarop de Verzekeraar kennis heeft genomen van de fraude zijn verschuldigd als schadevergoeding. B. Tijdelijke onbeschikbaarheid van het verzekerde voertuig In geval van naar behoren vastgestelde onverwachte onbeschikbaarheid, heeft de verzekeringnemer of de eigenaar van het voertuig de mogelijkheid een gehuurd of geleend vervangingsvoertuig te gebruiken. De waarborg is verworven: vanaf de verzending van een gewone brief die de Verzekeraar inlicht over de vervanging, wanneer de voertuigen identiek zijn, en de nieuwwaarde van het gehuurde voertuig niet hoger is dan die van het onbeschikbare verzekerde voertuig. De poststempel dient hierbij als bewijs. vanaf de verzending van een aangetekend schrijven naar de Verzekeraar, waarin hij wordt ingelicht over de vervanging wanneer delen van het risico niet identiek zijn, waarbij de Verzekeringnemer indien nodig een premiesupplement verschuldigd kan zijn dat wordt berekend volgens het geldende tarief op het ogenblik van de vervanging. Artikel 5.3 Sancties A. Moedwillig verzuim of opzettelijke onjuistheid Wanneer moedwillig verzuim of een opzettelijk onjuiste verklaring de Verzekeraar misleiden betreffende de gegevens om het risico in te schatten, is de verzekeringsovereenkomst ongeldig. De vervallen premies tot op het ogenblik waarop de verzekeraar kennis heeft genomen van het moedwillig verzuim of onjuistheid blijven verschuldigd. B. Niet-moedwillig verzuim of niet-opzettelijke onjuiste verklaring Wanneer het verzuim of de onjuistheden in de verklaring niet moedwillig zijn, is de overeenkomst niet ongeldig. De Verzekeraar stelt, binnen een termijn van één maand vanaf de dag waarop hij kennis heeft genomen van het verzuim of de onjuistheid, de wijziging van de overeenkomst voor met inwerkingtreding op de dag waarop hij kennis heeft genomen van dit verzuim of deze onjuistheid. Indien de onjuistheid of het verzuim niet verweten kunnen worden aan de Verzekeringnemer en indien zich een schadegeval voordoet vooraleer de wijziging of de opzegging van de overeenkomst in werking is getreden, is de Verzekeraar slechts verplicht een prestatie te leveren volgens de verhouding tussen de betaalde premie van de overeenkomst en de premie die de Verzekeringnemer zou hebben betaald indien hij het risico correct had aangegeven. Niettemin, indien bij een schadegeval de Verzekeraar aantoont dat hij het risico in geen geval zou hebben verzekerd, waarvan de werkelijke aard blijkt bij het schadegeval, dan blijft zijn prestatie beperkt tot de terugbetaling van het totale bedrag aan betaalde premies. Artikel 5.4 Meervoudige en cumulatieve verzekeringen Ingeval andere verzekeringen van dezelfde aard hetzelfde risico dekken, moet de Verzekeringnemer dit onmiddellijk melden bij de Verzekeraar, overeenkomstig artikel 5.1, met vermelding van de naam van de Verzekeraar waarmee een andere verzekering werd aangegaan alsmede de verzekerde som. Indien eenzelfde belang verzekerd is tegen hetzelfde risico bij verschillende verzekeraars, kan de Verzekerde bij een schadegeval schadevergoeding vragen aan elke Verzekeraar, voor zover hun verplichtingen dat toelaten, en tot het bedrag van de schadevergoeding waarop hij recht heeft. Behalve in geval van fraude kan geen enkele Verzekeraar zich beroepen op het bestaan van andere overeenkomsten die hetzelfde risico dekken om zijn waarborg te weigeren. Hoofdstuk 6 Premies Artikel 6.1 Vaststellen van de premie De premie, waarbij worden opgeteld de bijkomende kosten, eventueel de kosten voor gespreide betaling, alsmede de belastingen en taksen die gelden voor de verzekeringsovereenkomsten, worden berekend uitgaande van de opgaven van de Verzekeringnemer of van de Verzekerde volgens het geldende tarief op de dag van onderschrijving. Domaroute C1014FL 12

14 Algemene Voorwaarden De Bijzondere Voorwaarden geven aan of de premie vast of veranderlijk is. Het bedrag van de vaste premie of de veranderlijke premie en het bedrag van de voorlopige premie worden verder uitgewerkt in de Bijzondere Voorwaarden. Behoudens andersluidend beding in de Bijzondere Voorwaarden, geldt het een jaarpremie; onder voorbehoud van de bepalingen van artikel 4.3 hierboven, is de premie voor elk verzekeringsjaar volledig verworven voor de Verzekeraar vanaf de jaarlijkse vervaldag, zelfs indien de Bijzondere Voorwaarden gespreide betaling toelaten. Vaste premie: De premie wordt vast genoemd als het bedrag ervan voor een bepaalde periode bestaat uit een onveranderlijke som die vooraf bepaald is. De vaste premie is steeds vooraf verschuldigd. Veranderlijke premie: De premie wordt veranderlijk genoemd als het bedrag ervan bepaald is door de toepassing van een overeengekomen percentage gebaseerd op een berekening waarvoor de Verzekeringnemer periodiek de elementen voor het bepalen ervan, meedeelt aan de Verzekeraar. Wanneer de premie verrekend wordt hetzij op basis van de lonen, de omzet of de waarde van de voertuigen, hetzij volgens het aantal personen of zaken die het voorwerp zijn van de overeenkomst, zal de Verzekeringnemer aan de Verzekeraar, binnen de maand volgend op de voorziene vervaldag voor de herziening, het bedrag moeten melden van het variabele element dat als basis is gebruikt voor het berekenen van de premie. De Verzekeraar kan de verklaringen van de Verzekeringnemer laten controleren. Bij gebrek aan opgave binnen de voorgeschreven termijn van het bovenvermelde variabele element, zal de Verzekeraar de Verzekeringnemer in gebreke kunnen stellen, door middel van een aangetekend schrijven, om binnen de dertig dagen aan deze verplichting te voldoen. Na deze termijn van dertig dagen, of in geval van verkeerde opgave, kan de Verzekeraar, behalve het bedrag van de premie, een schadevergoeding eisen gelijk aan 50% van de geboekte premie. De overeenkomst met veranderlijke premie gaat gepaard met een voorlopige en minimale premie die een voorafbetaling is die zal worden afgetrokken van de definitieve premie waarvan de Verzekeraar het bedrag bepaalt wanneer hij kennis heeft genomen van de elementen die de basis uitmaken voor de berekening. Indien voor een gegeven verzekeringsjaar de toepassing van een percentage gebaseerd op een berekening die vastgesteld is in de Bijzondere Voorwaarden, een definitieve premie oplevert waarvan het bedrag hoger is dan de overeenkomstige voorlopige en minimale premie, moet de Verzekeringnemer een aanvullende premie betalen gelijk aan het verschil tussen beide bedragen. Indien het bedrag van de definitieve premie lager is dan de voorlopige en minimale premie, blijft deze laatste volledig verworven voor de Verzekeraar. Artikel 6.2 Betaling van de premie De premie dient jaarlijks vooruit te worden betaald, op de maatschappelijke zetel van de Verzekeraar of van de degemachtigde die hij hiervoor heeft aangewezen. In overleg met de Verzekeraar kan de betaling van de premie gespreid worden; voor deze spreiding worden kosten in rekening gebracht. Wanneer de Verzekeraar de betaling in termijnen aanvaardt, wordt echter uitdrukkelijk overeengekomen dat de verzekeringspremie van het hele jaar of wat daarvan nog betaald dient te worden, onmiddellijk opeisbaar wordt in geval van wanbetaling van een afbetaling of in geval van total loss. Artikel 6.3 Niet-betaling van de premie Niet-betaling van de premie De niet-betaling van de premie of van een deel van een premie kan leiden tot de opschorting van de waarborg of de opzegging van de overeenkomst op voorwaarde dat de debiteur in gebreke is gesteld. Aanmaning tot betaling De ingebrekestelling dient te gebeuren door een deurwaardersexploot of per aangetekend schrijven. Deze omvat de aanmaning tot betaling van de premie binnen vijftien dagen te rekenen vanaf de dag volgend op de betekening of de datum van verzending van het aangetekend schrijven. De ingebrekestelling vermeldt de datum waarop de premie is vervallen, alsmede de gevolgen van het niet-betalen binnen de vooropgestelde termijnen. Domaroute C1014FL 13

15 Algemene Voorwaarden Inwerkingtreding van de opschorting van de waarborg of van de opzegging van de overeenkomst De opschorting of de opzegging treden in werking bij het beëindigen van de termijn van vijftien dagen te rekenen vanaf de dag volgend op de betekening door een deurwaarder of de datum van verzending van het aangetekend schrijven. Indien de waarborg opgeschort werd, maakt de betaling door de Verzekeringnemer van de vervallen premies, eventueel verhoogd met de interesten, een einde aan deze opschorting. De Verzekeraar die zijn verplichting tot waarborg heeft opgeschort, kan de overeenkomst opzeggen indien hij zich dit recht heeft voorbehouden in de ingebrekestelling; in dat geval treedt de opzegging in werking na afloop van een termijn van vijftien dagen te rekenen vanaf de eerste dag van de opschorting. Indien de Verzekeraar zich dit recht tot opzegging van de overeenkomst niet heeft voorbehouden in de ingebrekestelling, zal de opzegging slechts kunnen gebeuren door middel van een nieuwe aanmaning overeenkomstig de bepalingen van de paragraaf Aanmaning tot betalen. De bovenstaande bepalingen betreffende de schorsing van de waarborg zijn niet van toepassing op verzekeringsovereenkomsten waarvoor de premiebetaling facultatief is. Gevolg van de opschorting ten aanzien van de nog te vervallen premies De opschorting van de waarborg wegens wanbetaling van de premies ontheft de Verzekeringnemer niet van het betalen van de vervallen of de te vervallen premies voor het lopende verzekeringsjaar. Het recht van de Verzekeraar de premies op te eisen die later vervallen, is beperkt tot de premies voor de volgende twee jaren. Artikel 6.4 Herziening van het tarief Indien het tarief dat van toepassing is op de waarborg, gewijzigd wordt, zal de premie gebaseerd kunnen worden op het nieuwe tarief, en dit vanaf de eerste jaarlijkse vervaldag die volgt op deze wijziging. Bij verhoging van de premie heeft de Verzekeringnemer de mogelijkheid om de overeenkomst op te zeggen binnen vijftien dagen volgend op de dag waarop hij ingelicht werd over deze verhoging, hetzij per aangetekend schrijven, hetzij door afgifte van de opzeggingsbrief tegen ontvangstbewijs, hetzij via deurwaardersexploot. Deze opzegging gaat in één maand na het verzenden van de aanvraag, en de Verzekeraar zal dan het recht hebben op het gedeelte van de vervallen premie op basis van het oude tarief, tussen de datum van de vorige vervaldag en de datum van opzegging. Hoofdstuk 7 Schadegevallen Artikel 7.1 Verplichtingen van de Verzekerde A. Verklaring van het schadegeval De Verzekerde is verplicht om: op straffe van verval van zijn rechten, behalve bij toeval of overmacht, zodra hij kennis heeft genomen van een schadegeval en ten laatste binnen de vijf werkdagen, dit schriftelijk of mondeling tegen ontvangstbewijs op de zetel van de Verzekeraar te melden of aan zijn in de Bijzondere Voorwaarden vermelde vertegenwoordiger. De Verzekeraar kan zich niet beroepen op het feit dat de termijn van vijf werkdagen niet werd gerespecteerd, indien deze kennisgeving zo snel als redelijkerwijze mogelijk is werd doorgegeven. zonder uitstel aan de Verzekeraar alle nuttige inlichtingen te verstrekken, te antwoorden op de vragen die hem/haar worden gesteld om de omstandigheden en de omvang van het schadegeval te kunnen vaststellen. aan de Verzekeraar het schadeformulier over te maken en in zijn/haar aangifte de aard en de omstandigheden van het schadegeval te vermelden, evenals de gekende en vermoedelijke oorzaken, alsmede de omvang van de schade, de namen en adressen van de gewonde personen en indien mogelijk van de getuigen. In geval van door het voertuig opgelopen schade als gevolg van een botsing, de identiteit te bevestigen van de bij de botsing betrokken persoon (voetganger, eigenaar van het voertuig of dier), hetzij door een door beide partijen ondertekend schadeformulier, hetzij door de overlegging van een proces-verbaal van de bevoegde autoriteiten, hetzij door een deurwaardersexploot, hetzij door de verklaring van de getuigen van het ongeval. Domaroute C1014FL 14

16 Algemene Voorwaarden onmiddellijk na ontvangst alle meldingen, brieven, dagvaardingen, buitengerechtelijk stukken en procedurestukken aan de Verzekeraar te bezorgen die ofwel aan hem/haarzelf of aan zijn/haar aangestelden zouden worden toegestuurd, overhandigd of betekend. De Verzekeringnemer verbindt zich tot het verlenen van zijn volledige medewerking aan de Verzekeraar, en onder meer tot het hem verstrekken van alle stukken en alle inlichtingen die nodig zijn voor het uitoefenen van het verhaal op de derde, alsmede tot het gevolggeven aan elke oproep tot persoonlijke verschijning in een gerechtelijke of bemiddelingsprocedure. In geval van schade aan het verzekerde voertuig of van brand, de Verzekeraar te verwittigen van de plaats waar deze schade kan worden vastgesteld, en niet over te gaan tot reparaties waarvan het totale bedrag hoger is dan 500 euro excl. btw per schadegeval, voordat de expertise heeft plaatsgevonden, en de facturen en de bewijsstukken van de uitgevoerde reparaties onmiddellijk naar de Verzekeraar te sturen. In geval van tijdens het transport over land, over water of in de lucht aan het verzekerde voertuig toegebrachte schade, onmiddellijk bij de levering van het voertuig voorbehoud aan te tekenen en binnen de drie dagen volgend op het schadegeval een bezwaarschrift naar de vervoerder te verzenden per aangetekend schrijven met ontvangstbewijs. B. Te nemen redelijke maatregelen De Verzekerde is verplicht alle redelijke maatregelen te nemen om de gevolgen van het schadegeval te beperken en te verlichten. In geval van diefstal van het verzekerde voertuig, moet de Verzekeringnemer: - Onmiddellijk de bevoegde autoriteiten verwittigen - In geval van recuperatie van het voertuig binnen de acht dagen de Verzekeraar verwittigen. Komen ten laste van de Verzekeraar, indien zij als goed huisvader werden uitgelegd, zelfs indien de voorzorgen zonder resultaat zouden zijn gebleven, de kosten ten gevolge van: - de door de Verzekeraar vereiste maatregelen teneinde de gevolgen van het schadegeval te beperken of te verlichten, - de op initiatief van de Verzekerde getroffen dringende en redelijke maatregelen om het schadegeval te verhinderen in geval van onmiddellijk dreigend gevaar of, indien het schadegeval begonnen is, er de gevolgen van te voorkomen of te verlichten. Deze zijn ten laste van de verzekeraar, zelfs boven het verzekerde bedrag. C. Sancties Indien de Verzekerde een van de in de Artikelen 7.1 A en 7.1 B vastgelegde verplichtingen niet vervult, behalve door toeval of overmacht, en dit een nadeel voor de Verzekeraar tot gevolg heeft, heeft deze laatste het recht om zijn prestatie te verminderen met het bedrag van de geleden schade. De Verzekeraar kan zijn waarborg weigeren, indien de Verzekerde uit frauduleuze overwegingen niet heeft voldaan aan de verplichtingen van de Artikelen 7.1 A en 7.1 B. Artikel 7.2 Regeling van de schadegevallen A. Expertise De door de Verzekeraar gemandateerde expert gaat over tot de evaluatie van de door het verzekerde voertuig opgelopen schade. Als men geen akkoord bereikt over de conclusies van deze expertise, is een gezamenlijke expertise altijd verplicht, onder voorbehoud van de respectieve rechten van de partijen. Elk van de partijen kiest een expert. Indien de aldus aangewezen experts niet tot een akkoord komen, roepen zij een derde expert in. De drie experts werken samen en beslissen bij meerderheid van stemmen. Als een van de partijen geen expert heeft aangewezen, of indien de twee experts geen akkoord bereiken over de aanstelling van de derde, wordt de benoeming uitgevoerd door de bevoegde rechtbank van de plaats waar het schadegeval zich heeft voorgedaan. Deze benoeming heeft plaats op eenvoudig verzoek van de meest gerede partij, ten vroegste 15 dagen na de verzending aan de andere partij van een ingebrekestelling, per aangetekend schrijven met ontvangstbewijs. Elke partij betaalt de kosten en honoraria van haar expert en, indien van toepassing, de helft van de honoraria van de derde expert en van de kosten van zijn benoeming. Domaroute C1014FL 15

17 Algemene Voorwaarden B. Vaststelling van de schadevergoeding Onverminderd de bepalingen van hoofdstuk 5 betreffende de aangifte en wijziging van het risico, en na aftrek van de vrijstellingen, vastgelegd in de overeenkomst, wordt de schadevergoeding vastgesteld: indien het voertuig totaal vernield, onbruikbaar of gestolen is: naar de vervangingswaarde ervan op verklaring van de expert op de dag van het schadegeval, zonder de dekkingslimiet te kunnen overschrijden die in de Speciale Overeenkomsten en de Bijzondere Voorwaarden is vastgelegd, en na aftrek, in voorkomende gevallen, van de waarde van het autowrak. indien het voertuig herstelbaar is: tegen de kostprijs van de reparaties of van de vervanging van de beschadigde onderdelen, na aftrek van de slijtage, binnen de beperkingen van de waarde van het voertuig vóór het schadegeval op verklaring van de expert, en zonder de limiet te kunnen overschrijden van de in de Speciale Overeenkomsten en de Bijzondere Voorwaarden vastgelegde dekking. De vergoeding van de btw zal, wanneer dit bedrag niet door de Verzekerde kan worden gerecupereerd, slechts verschuldigd zijn door de Verzekeraar na overlegging van een betaalde factuur. Artikel 7.3 Betalingstermijn De betaling van de schadevergoeding wordt uitgevoerd binnen de termijn van vijftien dagen, ofwel na de minnelijke schikking, ofwel na de rechterlijke beslissing tot uitvoering. In geval van bezwaar loopt deze termijn slechts vanaf de dag van opheffing ervan. In geval van diefstal is de Verzekeraar echter verplicht binnen een maximumtermijn van dertig dagen na deze aangifte een aanbod tot schadevergoeding aan de Verzekerde aan te bieden; de betaling van de schadevergoeding zal plaatsvinden binnen een termijn van vijftien dagen, ofwel vanaf het akkoord van de Verzekerde, ofwel vanaf de rechterlijke uitvoeringsbeslissing, onder voorbehoud van de mededeling van alle gegevens die nodig zijn voor de betaling. De Verzekerde verbindt zich tot de terugname van het gestolen voertuig, indien dat vóór het einde van deze termijn van dertig dagen wordt teruggevonden, en de Verzekeraar is dan slechts het bedrag verschuldigd ter hoogte van de gewaarborgde schade of kosten. Indien het gestolen voertuig later wordt teruggevonden, heeft de Verzekerde de mogelijkheid om, binnen dertig dagen volgend op de datum waarop hij/zij kennis heeft genomen van het terugvinden, het voertuig terug te nemen, mits de gestorte schadevergoeding wordt terugbetaald, na aftrek van een som gelijk aan de gewaarborgde schade en onkosten. Artikel 7.4 Begunstigde van de schadevergoeding De vergoeding voor het schadegeval wordt overgemaakt aan de eigenaar van het verzekerde voertuig of, behoudens bezwaar van de eigenaar, aan de persoon die de reparatie betaalt. Artikel 7.5 Subrogatie De Verzekeraar is, in de zin van artikel 41 van de Belgische wet van betreffende de landverzekeringsovereenkomst, tot het bedrag van de door hem betaalde schadevergoeding gesubrogeerd in de rechten van de Verzekerde of van de begunstigde, tegenover elke derde die verantwoordelijk is voor het schadegeval. Indien de subrogatie door de schuld van de Verzekerde of de begunstigde geen effect meer kan ressorteren ten voordele van de Verzekeraar, kan deze laatste de terugbetaling eisen van de gestorte schadevergoeding, in de mate van de geleden schade. De subrogatie mag de Verzekerde of de begunstigde die slechts gedeeltelijk is vergoed, niet schaden. In dat geval kan hij zijn rechten uitoefenen op het hem nog verschuldigde bedrag, bij voorkeur tegenover de Verzekeraar. De verzekeraar ziet af van het verhaal dat hij eventueel gerechtigd zou kunnen uitoefenen tegen de persoon die van de Verzekerde regelmatig de toestemming kreeg om het voertuig te gebruiken. Behalve in geval van kwaadwilligheid heeft de Verzekeraar geen enkel verhaalsrecht op de bloedverwanten in opgaande of neergaande lijn, de huwelijkspartner en de verwanten in directe lijn van de Verzekerde, de personen van zijn huishouden, zijn gasten en de leden van zijn huispersoneel. Niettemin kan de Verzekeraar verhaal uitoefenen tegen deze personen in de mate dat hun verantwoordelijkheid effectief wordt gewaarborgd door een verzekeringsovereenkomst. Domaroute C1014FL 16

18 Hoofdstuk 8 Diverse bepalingen Artikel 8.1 Verjaring De verjaringstermijn van elke vordering die voortvloeit uit het verzekeringscontract, is drie jaar. De termijn gaat in op de dag van de gebeurtenis die aanleiding geeft tot de vordering. Niettemin, wanneer de persoon die de actie kan ondernemen, bewijst dat hij pas op een later tijdstip van deze gebeurtenis kennis heeft genomen, dan gaat de termijn pas op deze datum in, zonder de vijf jaar te kunnen overschrijden vanaf de gebeurtenis, met uitsluiting van fraude. De verjaring geldt niet voor de Verzekerde, de begunstigde of de benadeelde persoon die wegens overmacht in de onmogelijkheid verkeert om te binnen de voorgeschreven termijnen te handelen. De verjaring kan worden gestuit door een van de gewone oorzaken van stuiting, overeenkomstig artikel 2244 van het Belgisch Burgerlijk Wetboek. Indien de aangifte van het schadegeval tijdig werd gedaan, wordt de verjaring onderbroken tot op het ogenblik waarop de Verzekeraar zijn beslissing schriftelijk heeft gemeld aan de andere partij. Artikel 8.2 Sancties Overmacht Elke inbreuk op, of niet-naleven van de in onderhavige Algemene Voorwaarden vastgelegde regels berooft de Verzekeringnemer van alle of een deel van zijn rechten, in de mate waarin de Verzekeraar door dit feit schade heeft geleden, waarvan hij het bewijs levert. Deze bepaling wordt niet toegepast indien de Verzekeringnemer aantoont dat hij in de totale, maar wettige onmogelijkheid verkeerde om de bepalingen van de overeenkomst na te leven en hij alles in het werk heeft gesteld om het na te leven zodra hij daartoe in staat was. Artikel 8.3 Geschillen Alle geschillen die uit deze verzekeringsovereenkomst zouden kunnen voortkomen, zullen onderworpen worden aan de bevoegdheid van de rechtbank van de woonplaats van de Verzekeringnemer. Artikel 8.4 Klachten Elke klacht in verband met onderhavige verzekeringsovereenkomst kan gericht worden tot: De Ombudsman van de Verzekeringen, de Meeûs Square 35 te 1000 Brussel. Het deponeren van een klacht doet geen afbreuk aan de mogelijkheid voor de Verzekeringnemer om gerechtelijke actie te ondernemen. Artikel 8.5 Algemene Voorwaarden Recht van toegang tot de geregistreerde gegevens Overeenkomstig de [Franse] Wet nr van 6 januari 1978 betreffende de informatica, bestanden en vrijheden kan de Verzekerde de Verzekeraar verzoeken om inzage in en correctie van alle persoonsgegevens in elk bestand van Helvetia Verzekeringen SA, zijn mandatarissen en herverzekeraars, en de beroepsorganisaties. Domaroute C1014FL 17

19

20 Onderhavige overeenkomst werd uitgegeven door Helvetia Assurances SA, naamloze vennootschap geregeld door de [Franse] Code des assurances[verzekeringswet] met een kapitaal van euro, ingeschreven in het Handelsregister van Nanterre (92) onder het nr en gecontroleerd door de Autorité de Contrôle Prudentiel (ACP), gevestigd 61 rue Taitbout Paris Cedex 09 Frankrijk tel.: Helvetia Assurances SA 2, rue Sainte Marie Courbevoie cedex Frankrijk - T F / Photononstop

Voorwaarden Garageverzekering rubriek CASCO

Voorwaarden Garageverzekering rubriek CASCO Voorwaardenblad 365-94 Voorwaarden Garageverzekering rubriek CASCO Deze voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing indien hiernaar wordt verwezen op het polisblad. Artikel 349-20.1504 Datum 1 april 2015

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN PROVIDIS-WILLEMOT (F778)

ALGEMENE VOORWAARDEN PROVIDIS-WILLEMOT (F778) ALGEMENE VOORWAARDEN PROVIDIS-WILLEMOT (F778) BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN 1. Maatschappij : NV PROVIDIS, gevestigd te 1000 Brussel, Nieuwbrugstraat 9, toegelaten onder het codenummer 1019. 2. Verzekeringnemer

Nadere informatie

OBJECTIEVE BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID BRAND OF ONTPLOFFING

OBJECTIEVE BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID BRAND OF ONTPLOFFING ALGEMENE VOORWAARDEN OBJECTIEVE BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID BRAND OF ONTPLOFFING VERZEKERINGSMAATSCHAPPIJ ALGEMENE VOORWAARDEN (Wet van 30.7.1979 en KB van 5.8.1991) Voor de toepassing van dit contract,

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN Casco Eigendommen Vrijwilligers V1611

ALGEMENE VOORWAARDEN Casco Eigendommen Vrijwilligers V1611 ALGEMENE VOORWAARDEN Casco Eigendommen Vrijwilligers V1611 Arcadialaan 36a 1813 KN Alkmaar Postbus 1015 1810 KA Alkmaar T 072 541 41 51 F 072 540 82 66 home@raetsheren.nl www.raetsheren.nl Deze Algemene

Nadere informatie

Materiële Schade Algemene voorwaarden

Materiële Schade Algemene voorwaarden Materiële Schade Algemene voorwaarden Polisnummer Naam klant BE - AIG EU ESU BE_AUTO_General Conditions Omnium_NL_20121203.doc ALGEMENE VOORWAARDEN Mededeling Behoudens andersluidend beding wordt de verzekering

Nadere informatie

LICHTE VRACHTAUTO. Productfiche Lichte Vrachtauto. Omschrijving. Doelgroep. Waarborgen. Opmerkingen. Pagina 1. juni 2014

LICHTE VRACHTAUTO. Productfiche Lichte Vrachtauto. Omschrijving. Doelgroep. Waarborgen. Opmerkingen. Pagina 1. juni 2014 LICHTE VRACHTAUTO juni 2014 Productfiche Deze polis verzekert de specifieke risico s die voortvloeien uit het gebruik van een lichte vrachtauto. Iedere eigenaar of (financiële) leasingnemer van een lichte

Nadere informatie

1.1 Verzekeringnemer Onder verzekeringnemer wordt begrepen degene die de overeenkomst met de maatschappij sluit.

1.1 Verzekeringnemer Onder verzekeringnemer wordt begrepen degene die de overeenkomst met de maatschappij sluit. 1 Algemene voorwaarden Bike Cover Omnium Artikel 1 Begripsomschrijving 1.1 Verzekeringnemer Onder verzekeringnemer wordt begrepen degene die de overeenkomst met de maatschappij sluit. 1.2 Verzekerde Onder

Nadere informatie

Informatiefiche verzekering beroepsaansprakelijkheid, burgerlijke aansprakelijkheid uitbating en rechtsbijstand

Informatiefiche verzekering beroepsaansprakelijkheid, burgerlijke aansprakelijkheid uitbating en rechtsbijstand Verzekering van de burgerlijke aansprakelijkheid van journalisten Productfiche (voor leden van AVBB en VJPP) Informatiefiche verzekering beroepsaansprakelijkheid, burgerlijke aansprakelijkheid uitbating

Nadere informatie

RECHTSBIJSTAND. Hoofdstuk 5. Art.21. Voorafgaandelijke bepaling

RECHTSBIJSTAND. Hoofdstuk 5. Art.21. Voorafgaandelijke bepaling Hoofdstuk 5 RECHTSBIJSTAND Voorafgaandelijke bepaling Gewaarborgd schadegeval Art.21 De bepalingen van de overige hoofdstukken van deze overeenkomst zijn van toepassing op Rechtsbijstand voor zover ze

Nadere informatie

Verplichte verzekering van de objectieve aansprakelijkheid in geval van brand of ontploffing

Verplichte verzekering van de objectieve aansprakelijkheid in geval van brand of ontploffing Baloise Insurance is de nieuwe naam van Nateus nv en Nateus Life nv (sinds de juridische fusie met Mercator verzekeringen nv - jan. 2013) en groepeert de activiteiten van de hogervermelde maatschappijen.

Nadere informatie

Doorlopende Installatie-/ Montageverzekering

Doorlopende Installatie-/ Montageverzekering Bijzondere polisvoorwaarden 654-96 Doorlopende Installatie-/ Montageverzekering Wegwijzer zie artikel Artikel D.1 Algemene begripsomschrijvingen Algemene begripsomschrijvingen D.1 Omzet D.1.1 Testen D.1.2

Nadere informatie

Uittreksel uit de algemene voorwaarden van de ondernemingen van de Groep Rossel

Uittreksel uit de algemene voorwaarden van de ondernemingen van de Groep Rossel Uittreksel uit de algemene voorwaarden van de ondernemingen van de Groep Rossel De integrale versie van de algemene voorwaarden van de ondernemingen van de Groep Rossel is beschikbaar op volgende website:

Nadere informatie

Conventie. Rechtsbijstandsverzekering van Generali Belgium NV

Conventie. Rechtsbijstandsverzekering van Generali Belgium NV Conventie De duur van de verzekeringsovereenkomst wordt vastgesteld in de bijzondere voorwaarden. Hij kan niet langer zijn dan één jaar. Op elke jaarlijkse vervaldag wordt de verzekeringsovereenkomst stilzwijgend

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Administratiekantoor Van Bavel m.i.v. 01-01-2017 Artikel 1. Toepasselijkheid. De voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst gesloten tussen Administratiekantoor Van Bavel

Nadere informatie

CONTRACT De tweede genoemde verbindt zich ertoe om de opdrachten met alle vereiste zorg en ijver uit te voeren

CONTRACT De tweede genoemde verbindt zich ertoe om de opdrachten met alle vereiste zorg en ijver uit te voeren CONTRACT TUSSEN DE ONDERGETEKENDEN : 1 hierna genoemd «EERSTGENOEMDE» EN 2... hierna genoemd «TWEEDE GENOEMDE» ARTIKEL 1 : VOORWERP 1.1. De eerstgenoemde vertrouwt aan de tweede genoemde transport opdrachten

Nadere informatie

Verplichte verzekering van de Objectieve aansprakelijkheid in geval van brand of ontploffing (Wet van 30.07.1979 en KB van 05.08.

Verplichte verzekering van de Objectieve aansprakelijkheid in geval van brand of ontploffing (Wet van 30.07.1979 en KB van 05.08. Verplichte verzekering van de Objectieve aansprakelijkheid in geval van brand of ontploffing (Wet van 30.07.1979 en KB van 05.08.1991) Algemene voorwaarden Maatschappelijke zetel Postadres Zetel Antwerpen

Nadere informatie

Globalia Pro. 1. De voordelen : 2. De voorwaarden : 3. De takken :

Globalia Pro. 1. De voordelen : 2. De voorwaarden : 3. De takken : 1. De voordelen : Bonus van 10% tot 15% (bij leven) op de jaarpremies Een contract - Een vervaldatum - Een premie Geen fractioneringskosten (indien domiciliëring) Geen poliskosten Uiterst voordelige tarieven

Nadere informatie

Algemene huurvoorwaarden:

Algemene huurvoorwaarden: Algemene huurvoorwaarden: Artikel 1- Toepasselijkheid o 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere met Muco Machines te sluiten of gesloten overeenkomst van huur en verhuur. o 1.2 Tussen

Nadere informatie

algemene verkoopsvoorwaarden

algemene verkoopsvoorwaarden algemene verkoopsvoorwaarden 1. 2. Onderhavige voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtshandelingen en rechtsverhoudingen tussen MASTERmail en de opdrachtgever tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk

Nadere informatie

Conventie. Rechtsbijstandsverzekering van Generali Belgium NV

Conventie. Rechtsbijstandsverzekering van Generali Belgium NV Conventie De duur van de verzekeringsovereenkomst wordt vastgesteld in de bijzondere voorwaarden. Hij kan niet langer zijn dan één jaar. Op elke jaarlijkse vervaldag wordt de verzekeringsovereenkomst stilzwijgend

Nadere informatie

RECHTSBIJSTANDVERZEKERING VOERTUIG STANDAARD

RECHTSBIJSTANDVERZEKERING VOERTUIG STANDAARD RECHTSBIJSTANDVERZEKERING VOERTUIG STANDAARD ARTIKEL 1 Wat verstaat men onder? 1) Familie a) Uzelf; b) Uw samenwonende echtgenoot of de persoon met wie u samenwoont, hierna begrepen in de term echtgenoot

Nadere informatie

Rubriek Extra. Deze Rubriek is uitsluitend van toepassing indien hiernaar in de polis wordt verwezen. Polisvoorwaardenblad

Rubriek Extra. Deze Rubriek is uitsluitend van toepassing indien hiernaar in de polis wordt verwezen. Polisvoorwaardenblad Polisvoorwaardenblad 330-00 Rubriek Extra Deze Rubriek is uitsluitend van toepassing indien hiernaar in de polis wordt verwezen. Artikel 528-20.1504 Datum 1 april 2015 pagina 2.1 Omvang van de dekking

Nadere informatie

Tussenvoegsel RECHTSBIJSTAND

Tussenvoegsel RECHTSBIJSTAND Tussenvoegsel RECHTSBIJSTAND Aanvullende algemenre voorwaarden DEFINITIES Ongeval Een plotselinge, onopzettelijke en onvoorziene gebeurtenis uit hoofde van de verzekeringnemer of de verzekerde. Schadegeval

Nadere informatie

Ets VIELLEVOYE SA Division TOLFER

Ets VIELLEVOYE SA Division TOLFER Ets VIELLEVOYE Division TOLFER ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN GELDIG VANAF 1 januari 2016 1 Artikel 1: Toepassingsgebied Deze algemene verkoopvoorwaarden (AVV) gelden voor alle producten die door de Ets.

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden Casco Wat vindt u waar? 1.1 Verzekerde risico s 1.2 Accessoires 1.3 Berging, bewaking en vervoer

Bijzondere voorwaarden Casco Wat vindt u waar? 1.1 Verzekerde risico s 1.2 Accessoires 1.3 Berging, bewaking en vervoer Wat vindt u waar? Artikel 1. Artikel 2. Artikel 3. Artikel 4. Artikel 5. Artikel 6. Omvang van de dekking 1.1 Verzekerde risico s 1.2 Accessoires 1.3 Berging, bewaking en vervoer Uitsluitingen Aanpassing

Nadere informatie

TALENSIA. Bedrijfsschade Plus Speciale Risico s. Specifieke bepalingen

TALENSIA. Bedrijfsschade Plus Speciale Risico s. Specifieke bepalingen TALENSIA Bedrijfsschade Plus Specifieke bepalingen De inleiding en voorstelling van het verzekeringsplan Ondernemingen De gemeenschappelijke bepalingen De woordenlijst zijn eveneens van toepassing. Artikel

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN BUSKOOP SCHILDERS B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN BUSKOOP SCHILDERS B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN BUSKOOP SCHILDERS B.V. Artikel 1: Algemeen 1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op en vormen één geheel met alle door Buskoop te sluiten overeenkomsten. 1.2 In deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

FIETSBIJSTAND ALGEMENE VOORWAARDEN

FIETSBIJSTAND ALGEMENE VOORWAARDEN FIETSBIJSTAND ALGEMENE VOORWAARDEN De looptijd van de overeenkomst is bepaald in de bijzondere voorwaarden. Deze kan niet meer dan één jaar bedragen. Behalve wanneer een van de partijen zich hiertegen

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN RIWOJO VERHUUR

ALGEMENE VOORWAARDEN RIWOJO VERHUUR ALGEMENE VOORWAARDEN RIWOJO VERHUUR Artikel 1: Object van deze overeenkomst Deze voorwaarden hebben betrekking op de in de overeenkomst genoemde goederen, met de daarbij vermelde accessoires welke is gesloten

Nadere informatie

Verzekeringsvoorwaarden. SOP06/711 Eigendommenverzekering voor leerlingen

Verzekeringsvoorwaarden. SOP06/711 Eigendommenverzekering voor leerlingen Verzekeringsvoorwaarden SOP06/711 Eigendommenverzekering voor leerlingen Inhoudsopgave 1 Begripsomschrijvingen... 1 2 Omvang der verzekering... 1 3 Dekking... 1 4 Verzekeringsgebied... 1 5 Uitsluitingen...

Nadere informatie

OBJECTIEVE AANSPRAKELIJKHEID BIJ BRAND EN ONTPLOFFING

OBJECTIEVE AANSPRAKELIJKHEID BIJ BRAND EN ONTPLOFFING Algemene Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering Brand / Ontploffing OBJECTIEVE AANSPRAKELIJKHEID BIJ BRAND EN ONTPLOFFING Inhoudstafel Hoofdstuk I : Begripsbepalingen Bladzijde Wat verstaat men onder?

Nadere informatie

Verplichte verzekering van de objectieve aansprakelijkheid na brand of ontploffing Algemene voorwaarden

Verplichte verzekering van de objectieve aansprakelijkheid na brand of ontploffing Algemene voorwaarden Verplichte verzekering van de objectieve aansprakelijkheid na brand of ontploffing Algemene voorwaarden ALGEMENE VOORWAARDEN VERPLICHTE VERZEKERING VAN DE OBJECTIEVE AANSPRAKELIJKHEID NA BRAND OF ONTPLOFFING

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN LIABILITY OBJECTIEVE AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING BRAND/ONTPLOFFING

ALGEMENE VOORWAARDEN LIABILITY OBJECTIEVE AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING BRAND/ONTPLOFFING Pagina 1 van 15 OBJECTIEVE AANSPRAKELIJKHEID BIJ BRAND EN ONTPLOFFING INHOUDSTAFEL HOOFDSTUK I: BEGRIPSBEPALINGEN 3 ARTIKEL 1 Wat verstaat men onder? 3 HOOFDSTUK II: DOEL EN OMVANG VAN DE WAARBORG 4 ARTIKEL

Nadere informatie

VERZEKERING ACCIDENTELE SCHADE Algemene Voorwaarden

VERZEKERING ACCIDENTELE SCHADE Algemene Voorwaarden VERZEKERING ACCIDENTELE SCHADE Algemene Voorwaarden Rue des Deux Eglises 20 Tweekerkenstraat Bruxelles 1000 Brussel Tel (02) 526 00 10 Fax (02) 526 00 11 BCE 0427 765 248 FSMA 45471 info@vdhco.be www.vdhco.be

Nadere informatie

VERZEKERING B.A. BEROEP

VERZEKERING B.A. BEROEP VERZEKERING B.A. BEROEP Algemene voorwaarden conform aan de wet van 25.06.92 en haar uitvoeringsbesluiten Uitgave 01/2002 PC 07-008 VERZEKERING B.A. BEROEP SPECIALE VOORWAARDEN BEGRIPSBEPALINGEN Artikel

Nadere informatie

Aanhangerverzekering. Bijzondere Voorwaarden AH15

Aanhangerverzekering. Bijzondere Voorwaarden AH15 Aanhangerverzekering Bijzondere Voorwaarden AH15 Inhoudsopgave Informatie: Telefonische bereikbaarheid 24/7 voor het melden van uw schade. Online schade melden doet u snel en eenvoudig in uw Persoonlijk

Nadere informatie

GEMEENSCHAPPELIJKE ALGEMENE VOORWAARDEN SECUREX - 2014

GEMEENSCHAPPELIJKE ALGEMENE VOORWAARDEN SECUREX - 2014 INHOUD Inleiding Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel 10 GEMEENSCHAPPELIJKE ALGEMENE VOORWAARDEN SECUREX - 2014 Hiërarchie van de contractuele

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VADECAS & PARTNERS. Artikel 1: Toepassingsgebied

ALGEMENE VOORWAARDEN VADECAS & PARTNERS. Artikel 1: Toepassingsgebied ALGEMENE VOORWAARDEN VADECAS & PARTNERS Artikel 1: Toepassingsgebied a. Behoudens het uitdrukkelijk en schriftelijk akkoord van de partijen om ervan af te wijken, zijn de algemene voorwaarden van Vadecas

Nadere informatie

Classics for Art Professionals

Classics for Art Professionals 0 Classics for Art Professionals Ref.: PROF201410CN Kunstgalerijen, antiquairs, restaurateurs en veilinghuizen Professionals die dagelijks met kunst in contact komen, worden geconfronteerd met een voortdurend

Nadere informatie

Circulaire over de verzekering brand en andere gevaren, wat eenvoudige risico's betreft, en over de informatieplicht betreffende deze verzekering

Circulaire over de verzekering brand en andere gevaren, wat eenvoudige risico's betreft, en over de informatieplicht betreffende deze verzekering Circulaire FSMA_2012_14 dd. 12/06/2012 Circulaire over de verzekering brand en andere gevaren, wat eenvoudige risico's betreft, en over de informatieplicht betreffende deze verzekering Toepassingsveld:

Nadere informatie

Op deze Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

Op deze Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Algemene Advertentievoorwaarden verlatenboot.nl Aanbod en aanvaarding; overeenkomst Weigering van advertenties; wijziging Contracttermijn; beëindiging Tarieven; tariefs-aanpassing; betaling Reclamatie

Nadere informatie

Inhoud Algemeen. Artikel 1 Aanvullende begripsomschrijving. Bijzondere Voorwaarden Glasverzekering. Algemeen. Aanvullende begripsomschrijving

Inhoud Algemeen. Artikel 1 Aanvullende begripsomschrijving. Bijzondere Voorwaarden Glasverzekering. Algemeen. Aanvullende begripsomschrijving Bijzondere Voorwaarden Glasverzekering Inhoud Algemeen Artikel 1 Aanvullende begripsomschrijving Artikel 2 Risico-omschrijving en verzekerd bedrag Artikel 3 Indexering Dekking Artikel 4 Wijziging premie

Nadere informatie

The Name in Sports Insurance

The Name in Sports Insurance Verzekering Sportfederaties Leden Polissen Niet-leden Polissen L.O. 1.102.184 A B.A. 1.102.185 A L.O. B.A. 1.102.184 B 1.102.185 B ADMINISTRATIEF BIJVOEGSEL Verzekeringnemer V.C.H.H.D. - AFDELING V.V.H.V.

Nadere informatie

Op deze verzekering zijn de hiernavolgende bijzondere en speciale voorwaarden alsmede de bijgevoegde algemene voorwaarden van toepassing

Op deze verzekering zijn de hiernavolgende bijzondere en speciale voorwaarden alsmede de bijgevoegde algemene voorwaarden van toepassing polis polis BIJZONDERE VOORWAARDEN Ethias Prins-Bisschopssingel 73, 3500 Hasselt Tel. 011 28 21 11 - Fax 011 28 20 20 Polis nr. 45.034.443 Ons kenmerk 2152-hb/mj-02/08 Op deze verzekering zijn de hiernavolgende

Nadere informatie

Kenmerken van de Woningverzekering. A/ Hoofdwaarborgen

Kenmerken van de Woningverzekering. A/ Hoofdwaarborgen Informatie betreffende Fortis Bank De Woningverzekering wordt gecommercialiseerd door Fortis Bank nv, Warandeberg 3, 1000 Brussel, RPR Brussel 0403.199.702, erkend verzekeringstussenpersoon (CBFA-nr. 25.879),

Nadere informatie

N.V. Surinaamse Assurantie Maatschappij

N.V. Surinaamse Assurantie Maatschappij Algemene Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering voor Bedrijven en Beroepen Artikel 1: Verzekerden Verzekerden krachtens deze verzekering zijn: - de verzekeringnemer (met wie de verzekering is aangegaan),

Nadere informatie

2.2 Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

2.2 Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. Genietlokaal is gevestigd aan de Gruytsweg 40, te Warfstermolen. Genietllokaal staat ingeschreven bij de kamer van koophandel onder het volgende Kvk nummer: 58065377 Bij vragen of op- en aanmerkingen kunt

Nadere informatie

Wij nemen de bestellingen via Internet, telefonisch, per post of fax in ontvangst.

Wij nemen de bestellingen via Internet, telefonisch, per post of fax in ontvangst. Algemene Voorwaarden B.A. Uitbating GARAGE 1. Omschrijvingen Klant: natuurlijke en/of rechtspersoon die POWERCONCEPT koopt of gebruikt. Consument: particulier die Producten koopt voor zijn privé-gebruik.

Nadere informatie

TALENSIA. Objectieve Aansprakelijkheid in geval van brand of ontploffing. Specifieke bepalingen

TALENSIA. Objectieve Aansprakelijkheid in geval van brand of ontploffing. Specifieke bepalingen TALENSIA Objectieve Aansprakelijkheid in geval van brand of ontploffing Specifieke bepalingen De inleiding en voorstelling van het verzekeringsplan Ondernemingen De gemeenschappelijke bepalingen De woordenlijst

Nadere informatie

Doorlopende Installatie-/ Montageverzekering

Doorlopende Installatie-/ Montageverzekering Bijzondere polis 654-96 Home 1 Bijzondere polis 654-96 Titel (exact hetzelfde als Titelblad) Artikel D.1 Artikel D.2 Artikel D.3 Artikel D.4 Artikel D.5 Artikel D.6 Artikel D.7 Artikel D.8 Artikel D.9

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VERZEKERING EIGEN RISICO AUTOHUUR

ALGEMENE VOORWAARDEN VERZEKERING EIGEN RISICO AUTOHUUR ALGEMENE VOORWAARDEN VERZEKERING EIGEN RISICO AUTOHUUR Artikel 1. Definities: Dit contract verstaat onder: 1.1. De verzekeraar en de schadebeheerder: A.G.A. International S.A. Belgium (hierna genoemd:

Nadere informatie

Voorwaarden Cascoverzekering Personenauto

Voorwaarden Cascoverzekering Personenauto Voorwaardenblad 303-91 Voorwaarden Cascoverzekering Personenauto Deze voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing indien hiernaar wordt verwezen op het polisblad. Artikel 145-10.1504 Datum 1 april 2015

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN 1 ALGEMENE VOORWAARDEN Opgesteld door: 2 ALGEMENE VOORWAARDEN FRIETFEEST.NL, gevestigd te Sint-Oedenrode, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 17223508 verder te noemen FF. Artikel 1: Definities.

Nadere informatie

3 Kosten voor geneeskundige verzorging en aanverwante kosten

3 Kosten voor geneeskundige verzorging en aanverwante kosten POLIS PERSOONLIJKE VERZEKERING ALDS9 1 VERZEKERING LICHAMELIJKE ONGEVALLEN 1 Omschrijving van de verzekering a Bij een ongeval dat de verzekerde overkomt, waarborgt de verzekeraar: - een vergoeding in

Nadere informatie

1. Welke algemene voorwaarden zijn van toepassing? 2. Wat is het voorwerp van de verzekering Reizen Gehele Wereld

1. Welke algemene voorwaarden zijn van toepassing? 2. Wat is het voorwerp van de verzekering Reizen Gehele Wereld Beste bedevaarder, Voor de deelnemers aan onze bedevaart werd voor twee dagen een polis reizen gehele wereld afgesloten. We hebben schriftelijk bevestiging gekregen dat de polis voor ons traject geldig

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Pack CarRenting

Algemene Voorwaarden. Pack CarRenting Algemene Voorwaarden Pack CarRenting 0079-8284530N-16122017 AG Insurance nv E. Jacqmainlaan 53, B-1000 Brussel RPR Brussel BTW BE 0404.494.849 www.aginsurance.be Tel. +32(0)2 664 81 11 Fax +32(0)2 664

Nadere informatie

B.A. OBJECTIEVE IN GEVAL VAN BRAND EN ONTPLOFFING

B.A. OBJECTIEVE IN GEVAL VAN BRAND EN ONTPLOFFING B.A. OBJECTIEVE IN GEVAL VAN BRAND EN ONTPLOFFING ALGEMENE VOORWAARDEN BAO/AV/10.2003 N.V. ARENA - JOZEF II-STRAAT 36-38 - 1000 BRUSSEL - TEL. : 02/512.03.04 - FAX : 02/512.70.94 BE 0449.789.592 - C.B.F.A.

Nadere informatie

Inhoudstafel. TITEL I : Bepalingen van toepassing op de volledige overeenkomst. Hoofdstuk I : Begripsomschrijvingen. Hoofdstuk II : De overeenkomst

Inhoudstafel. TITEL I : Bepalingen van toepassing op de volledige overeenkomst. Hoofdstuk I : Begripsomschrijvingen. Hoofdstuk II : De overeenkomst Artikel 1. Begripsomschrijvingen Inhoudstafel TITEL I : Bepalingen van toepassing op de volledige overeenkomst Hoofdstuk I : Begripsomschrijvingen Hoofdstuk II : De overeenkomst Afdeling 1 : Door de verzekeringnemer

Nadere informatie

BIJZONDERE VOORWAARDEN MOTORRIJTUIGENVERZEKERING WETTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID VERSIE FEBRUARI 2012 ZEKER IS ZEKER

BIJZONDERE VOORWAARDEN MOTORRIJTUIGENVERZEKERING WETTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID VERSIE FEBRUARI 2012 ZEKER IS ZEKER BIJZONDERE VOORWAARDEN MOTORRIJTUIGENVERZEKERING WETTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID VERSIE FEBRUARI 2012 INHOUDSOPGAVE Deze bijzondere voorwaarden vormen één geheel met de algemene voorwaarden en de woordenlijst.

Nadere informatie

Voorwaarden. Premiebetaling

Voorwaarden. Premiebetaling Voorwaarden Begin en bedenktijd Op je polis blad kun je vinden op welke dag je dekking ingaat, dit is altijd vanaf 00:00 uur, tenzij het anders afgesproken is. Vanaf deze dag, heb je 14 dagen bedenktijd,

Nadere informatie

Bijzondere Voorwaarden Autoverzekering Casco Beperkt

Bijzondere Voorwaarden Autoverzekering Casco Beperkt Wie zijn verzekerd? De verzekering geldt voor alle mensen hieronder. We spreken deze mensen in de rest van deze voorwaarden aan met u. Degene die deze verzekering afsluit. Degene die de auto voor zichzelf

Nadere informatie

Algemene voorwaarden BEDRIJFSSCHADE NA MACHINEBREUK

Algemene voorwaarden BEDRIJFSSCHADE NA MACHINEBREUK Algemene voorwaarden BEDRIJFSSCHADE NA MACHINEBREUK S.A. AVISE N.V. Avenue de Fré - Defrelaan 139 prod@avise.be 1180 Bruxelles Brussel claims@avise.be T : +32/2 340.66.66 Ent - ond n 861.095.328 F : +32/2

Nadere informatie

Artikel 1 Algemeen 1.1 1.2 Artikel 2 Overeenkomst Artikel 3 Producten en diensten 3.1 3.2 Artikel 4 Levering 4.1

Artikel 1 Algemeen 1.1 1.2 Artikel 2 Overeenkomst Artikel 3 Producten en diensten 3.1 3.2 Artikel 4 Levering 4.1 Artikel 1 Algemeen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle verbintenissen en rechtsbetrekkingen tussen Airco Herstel Twente en haar opdrachtgever. 1.2 Van deze algemene voorwaarden kan

Nadere informatie

TALENSIA. Objectieve Aansprakelijkheid in geval van Brand of Ontploffing. Specifieke bepalingen

TALENSIA. Objectieve Aansprakelijkheid in geval van Brand of Ontploffing. Specifieke bepalingen TALENSIA Objectieve Aansprakelijkheid Specifieke bepalingen De inleiding en voorstelling van het verzekeringsplan Ondernemingen De gemeenschappelijke bepalingen De woordenlijst zijn eveneens van toepassing.

Nadere informatie

Aanvullende voorwaarden

Aanvullende voorwaarden Aanvullende voorwaarden Beperkt casco personenautoverzekering 2013 Aanvullende voorwaarden beperkt casco In aanvulling op de Voorwaarden Personenautoverzekering 2013 gelden de volgende voorwaarden als

Nadere informatie

Artikel 1.3 Indien met betrekking tot de te verlenen diensten, twee overeenkomsten zijn gesloten, geldt de laatste in dagtekening.

Artikel 1.3 Indien met betrekking tot de te verlenen diensten, twee overeenkomsten zijn gesloten, geldt de laatste in dagtekening. Algemene voorwaarden van NIMO-security BV gevestigd te Valkenswaard, zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken Oost- Brabant, onder nummer 14072301. Artikel 1 Deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN KKamsterdam

ALGEMENE VOORWAARDEN KKamsterdam ALGEMENE VOORWAARDEN KKamsterdam Toepasselijkheid 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op en maken onlosmakelijk deel uit van iedere aanbieding, offerte en overeenkomst die betrekking heeft

Nadere informatie

Motorrijtuigverzekering Extra personenauto

Motorrijtuigverzekering Extra personenauto Polisvoorwaarden PP 3335-03 Motorrijtuigverzekering Extra personenauto Deze polisvoorwaarden vormen één geheel met de polisvoorwaarden Zekerheidspakket Particulieren (ZPP). Bij verschil tussen deze polisvoorwaarden

Nadere informatie

Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering

Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering Deze voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing indien hiernaar wordt verwezen op het polisblad. Met voorbijgaan aan hetgeen anders in de verzekerings voorwaarden mocht zijn bepaald, wordt deze verzekering

Nadere informatie

De Opdrachtgever: de (rechts)persoon die de opdracht aan RandstadMakelaars verstrekt.

De Opdrachtgever: de (rechts)persoon die de opdracht aan RandstadMakelaars verstrekt. Artikel 1 - Toepasselijkheid Deze algemene bepalingen zijn van toepassing op iedere overeenkomst van opdracht tot dienstverlening en/of bemiddeling, alsmede de daaruit voortvloeiende aanvullende en/of

Nadere informatie

KBC POLIS LICHTE VRACHTAUTO

KBC POLIS LICHTE VRACHTAUTO KBC POLIS LICHTE VRACHTAUTO Deze polis verzekert de specifieke risico s die voortvloeien uit het gebruik van een lichte vrachtauto. Iedere eigenaar of (financiële) leasingnemer van een lichte vrachtauto.

Nadere informatie

Deze overeenkomst is gesloten gedurende de tijd, die beide partijen schriftelijk of per e-mail zijn overeengekomen.

Deze overeenkomst is gesloten gedurende de tijd, die beide partijen schriftelijk of per e-mail zijn overeengekomen. Huurvoorwaarden Algemeen. Alle genoemde prijzen gelden per weekend (tenzij anders beschreven) en zijn exclusief BTW. Na reservering ontvangt u schriftelijk of per e-mail een orderbevestiging. De overeenkomst.

Nadere informatie

Conventie. Rechtsbijstandsverzekering van Generali Belgium NV

Conventie. Rechtsbijstandsverzekering van Generali Belgium NV Conventie De duur van de verzekeringsovereenkomst wordt vastgesteld in de bijzondere voorwaarden. Hij kan niet langer zijn dan één jaar. Op elke jaarlijkse vervaldag wordt de verzekeringsovereenkomst stilzwijgend

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel West-Brabant te Breda onder nummer 20144485 op 24 april 2012

ALGEMENE VOORWAARDEN Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel West-Brabant te Breda onder nummer 20144485 op 24 april 2012 ALGEMENE VOORWAARDEN Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel West-Brabant te Breda onder nummer 20144485 op 24 april 2012 Artikel 1: Toepasselijkheid van deze voorwaarden Deze voorwaarden gelden voor iedere

Nadere informatie

De onderstaande Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door Fruit in Bedrijf afgesloten verkoop- en leverovereenkomsten.

De onderstaande Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door Fruit in Bedrijf afgesloten verkoop- en leverovereenkomsten. ALGEMENE VOORWAARDEN De onderstaande Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door Fruit in Bedrijf afgesloten verkoop- en leverovereenkomsten. De complete algemene voorwaarden: Artikel 1 - Algemeen

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN van de besloten vennootschap STEENSMA B.V., gevestigd te Leeuwarden, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Leeuwarden op 26 januari 2015. Artikel

Nadere informatie

Algemene voorwaarden zakelijke dienstverlening

Algemene voorwaarden zakelijke dienstverlening Algemene voorwaarden zakelijke dienstverlening Biercontract.nl Graaf Wichmanlaan 62 1405 HC Bussum Handelsregisternummer: 57084033 BTW nummer 167606657B02 1. Definities 1. In deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

TALENSIA. Bedrijfsschade Plus Eenvoudige Risico s. Specifieke bepalingen

TALENSIA. Bedrijfsschade Plus Eenvoudige Risico s. Specifieke bepalingen TALENSIA Bedrijfsschade Plus Specifieke bepalingen De inleiding en voorstelling van het verzekeringsplan Ondernemingen De gemeenschappelijke bepalingen De woordenlijst zijn eveneens van toepassing. Artikel

Nadere informatie

CLAUSULE 108: BEROEPSAANSPRAKELIJKHEID VAN DE NIET DOOR DE BIV ERKENDE SYNDICUS

CLAUSULE 108: BEROEPSAANSPRAKELIJKHEID VAN DE NIET DOOR DE BIV ERKENDE SYNDICUS CLAUSULE 108: BEROEPSAANSPRAKELIJKHEID VAN DE NIET DOOR DE BIV ERKENDE SYNDICUS De bepalingen die hierna zijn voorzien vullen het lexicon, het hoofdstuk "B.A. Uitbating" en het hoofdstuk "Gemeenschappelijke

Nadere informatie

Delta Lloyd Schadeverzekering NV. Omvang van de dekking. Algemene uitsluitingen en beperkingen

Delta Lloyd Schadeverzekering NV. Omvang van de dekking. Algemene uitsluitingen en beperkingen VOORWAARDEN Algemene voorwaarden Schadeverzekering Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam Model TE 03.2.40 B INHOUD Artikel 1 Begripsomschrijving Artikel 2 Omvang van de dekking 1 Vergoeding van schade

Nadere informatie

Algemene voorwaarden huur Elektrische fiets

Algemene voorwaarden huur Elektrische fiets Algemene voorwaarden huur Elektrische fiets 1. Terbeschikkingstelling Ieder voertuig wordt geleverd met slot, batterijlader, handleiding en laptopfietstas. Voor de voertuigen met een maximum snelheid van

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden Artikel 1: Definities In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven: NVG: de Nederlandse

Nadere informatie

KBC POLIS LICHTE VRACHTAUTO

KBC POLIS LICHTE VRACHTAUTO KBC POLIS LICHTE VRACHTAUTO Deze polis verzekert de specifieke risico s die voortvloeien uit het gebruik van een lichte vrachtauto. Iedere eigenaar of (financiële) leasingnemer van een lichte vrachtauto.

Nadere informatie

Algemene Leveringsvoorwaarden

Algemene Leveringsvoorwaarden Algemene Leveringsvoorwaarden Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door MeMo Verzekeringen bv, MeMo Advies bv en MeMo Direct, gevestigd te Almere aan de Transistorweg 91-37, 1322 CL, hierna te noemen:

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor Interim Management en Advies Diensten van Direttore B.V.

Algemene Voorwaarden voor Interim Management en Advies Diensten van Direttore B.V. Algemene Voorwaarden voor Interim Management en Advies Diensten van Direttore B.V. 1. Algemeen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Direttore B.V.

Nadere informatie

Deze verzekering dekt de burgerrechtelijke aansprakelijkheid

Deze verzekering dekt de burgerrechtelijke aansprakelijkheid burgerrechtelijke aansprakelijkheid leraar 1. Omschrijving van de verzekering Deze verzekering dekt de burgerrechtelijke aansprakelijkheid van de verzekerden voor schade die werd veroorzaakt naar aanleiding

Nadere informatie

Voorwaarden. Onze voorwaarden

Voorwaarden. Onze voorwaarden Voorwaarden Onze voorwaarden Op de huurovereenkomst zijn uitsluitend van toepassing de huurvoorwaarden van Verhuurder (verder aangeduid als verhuurder ). Artikel 1: Definities trailer Het huurobject, zoals

Nadere informatie

Specifieke Algemene Voorwaarden toepasselijk op de verzekering INBOEDEL

Specifieke Algemene Voorwaarden toepasselijk op de verzekering INBOEDEL Bijlage aan de Algemene Voorwaarden ALLE RISICO S «COCOON OF IBIS» Specifieke Algemene Voorwaarden toepasselijk op de verzekering INBOEDEL Document : Referte datum : 2006 Uitgave datum : 27/06/2006 1/8

Nadere informatie

PK110-01 PAKKETVERZEKERING VOOR BEDRIJVEN: ALGEMENE VOORWAARDEN - maart 2014. Inhoudsopgave

PK110-01 PAKKETVERZEKERING VOOR BEDRIJVEN: ALGEMENE VOORWAARDEN - maart 2014. Inhoudsopgave PK110-01 PAKKETVERZEKERING VOOR BEDRIJVEN: ALGEMENE VOORWAARDEN - maart 2014 Inhoudsopgave art. Begripsomschrijvingen 1 Verzekeringnemer 1.1 Verzekeraars 1.2 Verzekerde 1.3 Aon 1.4 Bereddingskosten 1.5

Nadere informatie

FIDEA LICHTE VRACHTWAGEN

FIDEA LICHTE VRACHTWAGEN FIDEA LICHTE VRACHTWAGEN - Fidea Lichte Vrachtwagen Het verkeer wordt dag na dag drukker en uiteraard doet u er alles aan om uzelf en uw dierbaren zo veilig mogelijk te vervoeren, maar soms loopt het toch

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING VAN DIENSTEN

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING VAN DIENSTEN ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING VAN DIENSTEN Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door Besloten Vennootschap Herenvest Groep, gevestigd te Haarlem, in het Oostpoort Centre, Diakenhuisweg 17,

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN DE OVEREENKOMST

ALGEMENE VOORWAARDEN DE OVEREENKOMST ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 Definities Deze voorwaarden zijn van toepassing op de overeenkomst tussen Wat Wel (hierna: Zorgaanbieder) en Zorgvrager. In deze voorwaarden worden een aantal begrippen gebruikt.

Nadere informatie

Algemene Leveringsvoorwaarden

Algemene Leveringsvoorwaarden Algemene Leveringsvoorwaarden Algemene leveringsvoorwaarden Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door Skyline Hypotheken BV, gevestigd te Ridderkerk aan de Zadelmakerstraat 59 2984CC, hierna te

Nadere informatie

Begindatum Einddatum Vervaldag Duur 01/01 1 jaar

Begindatum Einddatum Vervaldag Duur 01/01 1 jaar Polis 30 504 345 Bijzondere Voorwaarden : Verzekeringsnemer : Doel van de polis Het verzekeren van de doelgroep-medewerkers (hierna verzekerde(n) genoemd) die een individuele overeenkomst hebben ondertekend

Nadere informatie

Muziekinstrumenten. Ref.: MU201601CN

Muziekinstrumenten. Ref.: MU201601CN 0 Muziekinstrumenten Ref.: MU201601CN Voor de professionele muzikant en amateur Deze polis biedt u een Alle Risico dekking aan voor muziekinstrumenten van professionele muzikanten en amateurs in België,

Nadere informatie

polis BIJZONDERE VOORWAARDEN

polis BIJZONDERE VOORWAARDEN BIJZONDERE VOORWAARDEN Ons kenmerk 2152-pgg/ng/11/07 Op deze verzekering zijn de hiernavolgende bijzondere en speciale voorwaarden alsmede de bijgevoegde algemene voorwaarden van toepassing VERZEKERINGSNEMER

Nadere informatie

VVT Europa B.V. Steenweg 73 A 4181 AK Waardenburg. ALGEMENE VOORWAARDEN Gasmeten VVT Europa B.V.

VVT Europa B.V. Steenweg 73 A 4181 AK Waardenburg. ALGEMENE VOORWAARDEN Gasmeten VVT Europa B.V. 1 ALGEMENE VOORWAARDEN Gasmeten definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Gebruiker: Opdrachtgever: degene die de opdracht tot het verrichten van handelingen en werkzaamheden aan gebruiker

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Life Benefits B.V.

Algemene Voorwaarden Life Benefits B.V. Algemene Voorwaarden Life Benefits B.V. Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door Life Benefits BV, gevestigd te Roosendaal, aan de Brugstraat 3, hierna te noemen: Life Benefits, en zijn mede bedongen

Nadere informatie

TALENSIA. Inlasblad Building Brand Eenvoudige Risico s. Aanvullende specifieke bepalingen

TALENSIA. Inlasblad Building Brand Eenvoudige Risico s. Aanvullende specifieke bepalingen TALENSIA Inlasblad Building Brand Eenvoudige Risico s Aanvullende specifieke bepalingen Inlasblad Building Brand Eenvoudige risico s Dit inlasblad is een aanvulling op de specifieke bepalingen Talensia

Nadere informatie

2.1. Offertes en tarieven van Meester & De Lange Verzekeringen zijn, tenzij daarin uitdrukkelijk anders is aangegeven, vrijblijvend.

2.1. Offertes en tarieven van Meester & De Lange Verzekeringen zijn, tenzij daarin uitdrukkelijk anders is aangegeven, vrijblijvend. ALGEMENE VOORWAARDEN MEESTER & DE LANGE VERZEKERINGEN Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door Meester & De Lange Verzekeringen, gevestigd te 8302 CC Emmeloord aan de Koningin Julianastraat 9,

Nadere informatie