Argenta Bank- & Verzekeringsgroep nv. G e c o m b i n e e r d J a a r v e r s l a g

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Argenta Bank- & Verzekeringsgroep nv. G e c o m b i n e e r d J a a r v e r s l a g"

Transcriptie

1 Argenta Bank & Verzekeringsgroep nv 2009 G e c o m b i n e e r d J a a r v e r s l a g

2

3 Argenta Bank & Verzekeringsgroep nv G e c o m b i n e e r d J a a r v e r s l a g

4

5 Overeenkomstig artikel 95, 96 en 119 van het Wetboek van Vennootschappen stelt de raad van bestuur van Argenta Bank en Verzekeringsgroep nv (hierna de Vennootschap) dit verslag op over de jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening, gericht aan de aandeelhouders van de Vennootschap en haar dochtervennootschappen. Het jaarverslag is een gecombineerd verslag in de zin van art. 119, laatste lid van hetzelfde Wetboek en verstrekt de vereiste gegevens afzonderlijk voor de Vennootschap, die samen met haar dochtervennootschappen het geconsolideerd geheel (hierna de Argenta Groep) vormt. Verdere informatie betreffende de jaarverslagen van de vennootschappen, opgenomen in de consolidatiekring, kan bekomen worden bij de raad van bestuur van de Vennootschap.

6 6 Inhoudstafel Woord van de voorzitter van de raad van bestuur 8 A. Algemeen financieel economisch kader 9 B. Vennootschapsrechterlijke structuur ( organigram ) van de Argenta Groep 11 C. Individueel overzicht van de vennootschappen van de Argenta Groep 12 D. Beschrijving van de activiteiten van de Vennootschap 13 E. Beschrijving van de activiteiten van de Bankpool Aspa Algemeen Aantrekken van Gelden Aanwending van de aangetrokken gelden De dochtervennootschappen van Aspa Bijkantoor (Nederland) van Aspa Rating 15 F. Beschrijving van de activiteiten van de Verzekeringspool Aras Algemeen Schade en gezondheidsverzekeringen ( nietleven ) Levensverzekeringen Aanwenden van gelden De dochtervennootschappen van Aras 17 G. Beschrijving van deelbewijzen van instellingen voor collectieve belegging (ICB s) en structured notes, gedistribueerd door Aspa Algemeen ArgentaFund sicav Arpe Fondsen in open architectuur Argenta Fund of Funds sicav Structured notes 19 H. Internationaal netwerk Gegevens betreffende het bestaan van bijkantoren Gegevens betreffende buitenlandse vennootschappen van de Argenta Groep Buitenlandse dochtervennootschappen Aspa Buitenlandse dochtervennootschappen Aras Buitenlandse collectieve beleggingsinstellingen, gepromoot door Aspa Arne 20 I. Impact van het algemeen financieeleconomisch kader op de activiteiten van de Vennootschap Algemeen Impact van het algemeen financieeleconomisch kader op de activiteiten van de Bankpool Impact van het algemeen financieeleconomisch kader op de activiteiten van de Verzekeringspool 21 J. Kengetallen (geconsolideerd) Geconsolideerd balanstotaal Ingezamelde gelden van het publiek Kredieten aan particulieren Obligaties en andere vastrentende effecten Totaal premieincasso verzekeringen Eigen vermogen volgens balans Nettowinst en rendement eigen vermogen (begin jaar) Reglementair eigen vermogen Verkooppunten Tewerkgestelden Overzicht Overzicht Ratio s 32 K. Transversale functies op het niveau van de Vennootschap (Interne Audit, Compliance, Risicobeheer («risk»)) en gemeenschappelijke diensten (Human Resources, Centrale Staf en Communicatie, Facilities, Distributieondersteuning en Inspectie) Interne Audit 33

7 7 2. Compliance Algemeen overzicht van de compliance functie Opleiding en sensibilisering Toetsing EUterroristenlijst Antiwitwaswetgeving Opvolging wet en regelgeving Risicobeheer Het risicoprofiel van de Argenta Groep Het risicobeheer bij de Argenta Groep De Argenta Groep Regelgeving Human Resources Personeel van de Vennootschap en de Argenta Groep Opleiding en vorming Centrale Staf en Communicatie Algemeen Ombudsdienst Distributieondersteuning 40 L. Informatie Technologie De Argenta Groep Organisatie en ICT De Argenta Groep Voornaamste programma s ICT 43 M. Corporate Governance Raden van bestuur Auditcomité Directiecomités en Leiding Externe mandaten en persoonlijk belang van de bestuurders De organisatie van de Vennootschap en de Argenta Groep Corporate Governance Kapitaalverhogingen Verwerving van eigen aandelen Toepassing van artikel 134 van het Wetboek van vennootschappen 48 N. Geconsolideerde jaarrekening van de Vennootschap (Jaarrekening Argenta Groep) Geconsolideerde financiële gegevens Geconsolideerde balans per 31 december 2009 na winstverdeling Geconsolideerde posten buiten balanstelling per 31 december Geconsolideerde resultatenrekening per 31 december Toelichting bij de geconsolideerde jaarrekening per 31 december Winstdeling levensverzekeringen Verslag van de commissaris Bespreking van de jaarrekening van de Argenta Groep over het boekjaar De ontwikkeling van de Argenta Groep in boekjaar De ontwikkeling van de Bankpool De ontwikkeling van de Verzekeringspool 84 O. Enkelvoudige jaarrekening van de Vennootschap Balans Resultatenrekening Resultaatverwerking Bespreking van de enkelvoudige jaarrekening van de Vennootschap over het boekjaar P. Overige informatie Informatie omtrent de belangrijke gebeurtenissen die na het einde van het boekjaar hebben plaatsgevonden Inlichtingen over de omstandigheden die de ontwikkeling van de Vennootschap en de Argenta Groep aanmerkelijk kunnen beïnvloeden, voor zover zij niet van die aard zijn dat zij ernstig nadeel berokkenen aan de Vennootschap en de Argenta Groep 90 Bijlagen 1. Geconsolideerde balans, resultatenrekening en posten buiten balanstelling Aspa nv per 31 december 2009 na winstverdeling in EUR (IFRS) Geconsolideerde balans en resultatenrekening Aras nv per 31 december 2009 na winstverdeling in EUR 95 Bijkomende inlichtingen 100 JAARVERSLAG 2009

8 8 Woord van de voorzitter van de raad van bestuur foto: Wouter Verstraeten Het jaar 2009 kondigde zich aan als een bijzonder moeilijk jaar voor de financiële sector, zo schreven we in het verslag over het jaar De druk op de winstmarges heeft zich inderdaad doorgezet en was kenmerkend voor het voorbije jaar. Niet alleen de zeer lage rente lag hiervan aan de basis maar eveneens andere factoren die veroorzaakt werden door de economische crisis welke is uitgedeind naar de reële economie. De financiële instellingen hebben hun organisatie en hun risicobeheer drastisch moeten aanpassen om zonder kleerscheuren een nieuwe crisis te kunnen opvangen. Een strikt beleid en de afbouw van de risico s hebben een duidelijke impact gehad op de winstmarges. Niet alleen aan de afbouw van de risico s werd veel aandacht geschonken maar eveneens aan de beheersing van de risico s. Onder impuls van de regelgeving en de toezichthouders werden belangrijke inspanningen gevraagd om op terreinen zoals liquiditeit, kredietrisico en renterisico stressscenario s te ontwikkelen om modelmatig de limieten te toetsen op hun weerstandsvermogen. Ook bij Argenta zijn bijzondere inspanningen geleverd om optimaal aan de normen van Basel II en Solvency II tijdig te voldoen. De discussies rond het depositogarantiesysteem en het bijzonder fonds zijn niet onopgemerkt gepasseerd. Het is duidelijk dat de overheid zware inspanningen heeft geleverd om de stabiliteit van de financiële instellingen te verzekeren. Enkele financiële instellingen hebben belangrijke staatsinterventies gekregen, andere hebben daar geen beroep op moeten doen. Dit heeft geleid tot een nieuw debat over hoe de verschillende bijdragen zouden moeten bepaald worden. Voor Argenta ligt het voor de hand dat hierin het risicoprofiel van de financiële instelling een belangrijke rol moet spelen en Argenta heeft publiek betreurd en geprotesteerd tegen de inhoud van de Programmawet van 23 december 2009 die, met ingang van 2012, een algemene bankenbelasting introduceert, waarvan de omvang lineair in verhouding staat tot de aangetrokken retaildeposito s. Andere dan retaildeposito s blijven buiten de beschouwing evenals andere invalshoeken, in het bijzonder het risicoprofiel van iedere instelling. Het is juist deze strategie die een bijzondere waarde heeft en zijn deugdelijkheid heeft bewezen in tijden van crisis. Het is een strategie die Argenta ervoor behoedt roekeloze beslissingen te nemen of toevallige extreme winsten na te streven. Belangrijke stappen werden gezet in de verdere ontwikkeling van Argenta s toekomstplan, gebaseerd op een gelijkmatige ontwikkeling van zijn activiteit gespreid over vier pijlers, sparen, kredieten, verzekeren en beleggen. Vooral deze laatste twee pijlers zijn momenteel volop en succesvol in ontwikkeling. Argenta heeft opnieuw mooie winstcijfers neergelegd, zowel voor de bancaire activiteit als voor de verzekeringsactiviteit. Hierbij werd er in grote mate rekening gehouden met voorzieningen voor de toekomstige ontwikkelingen, zij het als gevolg van een langdurige economische crisis, zij het naar aanleiding van een onverwachte rentebeweging. Hierbij werden zware commerciële inspanningen van onze zelfstandige kantoorhouders gevraagd ter realisatie van onze vier pijlerstrategie. Argenta is dan ook bijzonder verheugd over de manier waarop de zelfstandige kantoorhouders achter onze strategie en ons businessmodel staan. Argenta zal hen hierbij zoveel mogelijk ondersteunen en middelen ter beschikking stellen om zijn doelstellingen waar te maken. Ook het personeel verdient een dank voor de inzet tijdens een belangrijke veranderingsperiode. Argenta heeft zijn lean and mean doelstellingen opnieuw aangescherpt en rolt deze doelstellingen sedert begin 2010 in de hele organisatie uit. Meer en meer zijn de Argenta medewerkers doordrongen van de echte betekenis en de waarde ervan in de werking van Argenta. Wat 2010 ons zal brengen is niet helemaal duidelijk. Grote onzekerheid bestaat over de timing, de vorm en de omvang van de economische heropleving. Grote onzekerheid bestaat eveneens over de wijze en het tijdstip waarop de centrale banken de enorme liquiditeiten die zij in het financieel systeem hebben gepompt, zullen terugtrekken. Beide factoren determineren in hoge mate de ontwikkeling van Argenta. Argenta is echter gewapend om ook in onzekere tijden alle mogelijke scenario s te doorstaan. Argenta zal bij zijn kernwaarden blijven en een veilige thuishaven voor zijn cliënten blijven. Argenta s strategie blijft ongewijzigd in deze tumultueuze tijden. Argenta s strategie is die van een bankverzekeraar voor de gezinnen, in nabije en gekende markten (België, Nederland en Luxemburg), met producten die eenvoudig en transparant zijn, en een distributie via zijn net van zelfstandige kantoorhouders. Zijn doel is voortbestaan in onafhankelijkheid, op basis van levenslange relaties, zowel met cliënten, met personeelsleden, met kantoorhouders. Jan Cerfontaine Voorzitter van de raad van bestuur Argenta Groep

9 A. Algemeen financieel economisch kader 9 Algemeen Het jaar 2009 werd gekarakteriseerd door de uitlopers van de financiële crisis. Massale liquiditeitsverschaffing en overheidsinterventies dienden ervoor te zorgen dat het financiële systeem niet kapseisde. Aan het einde van het eerste kwartaal begonnen deze verregaande maatregelen vruchten af te werpen en begon het vertrouwen langzaam te herstellen. Dankzij de liquiditeitsboost werd de extreme risicoaversie een halt toegeroepen en herstelden credit spreads en aandelenwaarderingen tot meer solide niveaus tegen het einde van het jaar. De belangrijkste ECB rentevoet werd verlaagd tot een bodemkoers van 1 % en werd daar behouden. Het herstel blijft voorlopig beperkt tot de financiële markten en de heropbouw van de voorraden. De reële vraag, consumptie en investeringen, bleef over 2009 gebukt gaan onder de stijgende werkloosheid en de onzekerheid. Eurozone De economische recessie bereikte een dieptepunt aan het einde van het eerste kwartaal toen het BBP van de Eurozone met 2,50 % kromp onder invloed van de drastische afbouw in voorraden, het uitstellen van investeringen en de terugval in consumptie. De 2de jaarhelft zag de economie verder uitbodemen waarbij de overheidsinvesteringen een verdere achteruitgang voorkwamen. De wereldwijde recessie zorgde voor een ineenstorting van de prijzen voor grondstoffen en energie. Consumentenprijzen volgden in hun spoor en evolueerden tot in negatief terrein tijdens de zomermaanden. De euro versterkte tegenover de USD naar een niveau van 1,4321 USD per euro einde jaar met een piek van 1,51 eind november. Twijfels bij de status van de dollar als reservemunt zette de prijsvorming verder onder druk. De Europese Centrale Bank diende alles uit de kast te halen om de kredietverlening op gang te houden. Naast het verlagen van zijn repo tarief naar 1 % volgden er eveneens steunaankopen van covered bonds en lange termijn liquiditeitsverschaffing naar financiële instellingen om op die manier het vertrouwen te herstellen. Verenigde Staten (VSA) In 2009 kromp de Amerikaanse economie met 2,40 % als gevolg van de huizenmarktcrisis. De consumptieuitgaven, traditioneel één van de belangrijkste bijdragen aan de algemene groei, stortten in elkaar als gevolg van de stijgende werkloosheid en het terugschroeven van de kredietverlening naar de gezinnen. De werkloosheid piekte tot boven de 10 %, een niveau niet meer gezien sinds de jaren 80. De consumentenprijzen bleven gedurende het grootste gedeelte van het jaar in negatieve regionen onder invloed van de terugval van de vraag naar consumentengoederen, het overschot aan productiecapaciteit en de forse daling van energie en grondstofprijzen. De Federal Reserve (Fed) en de Amerikaanse overheid werden verplicht om tot het uiterste te gaan om een scenario vergelijkbaar met de Grote Depressie te vermijden. De Fed deed dit door zijn belangrijkste rentevoet op 0,25 % te laten. Daarnaast werden massaal effecten gekocht op de financiële markt om liquiditeit te verschaffen en activa waarden te ondersteunen. De overheid ging over tot kapitaalinjecties voor de belangrijkste banken en kondigde diverse steunmaatregelen af om de economie te ondersteunen. Als gevolg daarvan verslechterde het budgettair deficit tot meer dan 10 %. Nederland De Nederlandse economie slaagde er in het derde kwartaal in om terug met groei aan te knopen na 4 kwartalen van recessie. Het dieptepunt werd bereikt aan het einde van het eerste kwartaal toen de economie er met 2,40 % op achteruitging op kwartaalbasis. Het herstel werd ondersteund door de overheidsinvesteringen, terwijl de consumptie en investeringen het zwaar te verduren kregen. De werkloosheid ging er op achteruit van 3,90 % aan het einde van 2008 tot 5,50 % eind december JAARVERSLAG 2009

10 10 Algemeen financieel economisch kader België Ook België slaagde er in om positieve groeicijfers voor te leggen aan het einde van het derde kwartaal na 4 opeenvolgende trimesters van negatieve groeicijfers. De terugval van de buitenlandse vraag in combinatie met dalende investeringen en consumptieuitgaven hielden de economie in hun greep gedurende de eerste jaarhelft. De groei herstelde nadien dankzij het gematigd herstel van het vertrouwen bij de consumenten en bedrijven en de overheidsinvesteringen. Inflatie bleef beperkt tot zelfs negatief over het laatste jaar. De werkloosheid verslechterde van 7,10 % eind 08 naar 8,20 % eind 09. Eén van de gevolgen van de financiële crisis is dat het belang van de retailmarkt voor de financiering van financiële instellingen is toegenomen. Dit zorgt voor een zeer concurrentiële marktomgeving. Financiële markten Op de obligatiemarkten resulteerde de forse renteverlagingen van de ECB en de liquiditeitverschaffing in een verdere daling van de kortetermijnrente, waarbij de Euribor op 3 maanden terugviel tot een dieptepunt van 0,70 % aan het einde van het jaar. De deflatoire omgeving en zwakke groeicijfers hielden eveneens de langetermijnrente onder druk. De aandelenmarkten herstelden fors na een dieptepunt te hebben bereikt in maart. De massale overheidsinterventies, de lage rentevoeten en het sterke herstel van de BRIC landen (Brazilië, Rusland, India en China) ondersteunden de aandelenprijzen.

11 B. Vennootschapsrechterlijke structuur ( organigram ) van de Argenta Groep 11 Argenta Bank en Verzekeringsgroep nv (B) Beleidsholding aandelen aandelen = 99,99 % 500 aandelen = 100 % aandelen = 99,99 % Argenta Assuranties nv (B) Verzekeringsmaatschappij aandelen Argenta Nederland nv (NL) Beheermaatschappij 500 aandelen Argenta Spaarbank nv (B) Spaarbank aandelen aandelen = 100 % aandelen = 99,95 % 349 aandelen = 99,71 % aandelen = 99,95 % ArgentaLife Nederland nv (NL) Levensverzekeringsmaatschappij aandelen Argenta Life Luxembourg SA (L) Levensverzekeringsmaatschappij aandelen Argentabank Luxembourg SA (L) Kredietinstelling 350 aandelen Centraal Bureau voor Hypothecair Krediet nv (B) Hypotheekonderneming aandelen 1 aandeel = 0,05 % 1 aandeel = 0,29 % 1 aandeel = 0,05 % JAARVERSLAG 2009

12 12 C. Individueel overzicht van de vennootschappen van de Argenta Groep Argenta Bank en Verzekeringsgroep naamloze vennootschap Belgiëlei Antwerpen RPR Antwerpen Argenta Spaarbank naamloze vennootschap Belgiëlei Antwerpen RPR Antwerpen BTW BE BELEIDSHOLDING KREDIETINSTELLING/SPAARBANK Argenta Spaarbank nv heeft een bijkantoor in Nederland: Bijkantoor Nederland Essendonk 30 NL 4824 DA Breda Argenta Assuranties naamloze vennootschap Belgiëlei Antwerpen RPR Antwerpen BTW BE Argentabank Luxembourg naamloze vennootschap 27, Boulevard du Prince Henri L 1724 Luxembourg R.C. Luxembourg B Argenta Life Luxembourg naamloze vennootschap 27, Boulevard du Prince Henri L 1724 Luxembourg R.C. Luxembourg B Argenta Nederland naamloze vennootschap Olympic Plaza Fred. Roeskestraat 123 NL 1076 EE Amsterdam H.R. Amsterdam ArgentaLife Nederland naamloze vennootschap Essendonk 30 NL 4824 DA Breda H.R. Amsterdam Centraal Bureau voor Hypothecair Krediet naamloze vennootschap Belgiëlei Antwerpen RPR Antwerpen BTW BE VERZEKERINGSMAATSCHAPPIJ KREDIETINSTELLING naar Luxemburgs recht LEVENSVERZEKERINGSMAATSCHAPPIJ naar Luxemburgs recht BEHEERMAATSCHAPPIJ naar Nederlands recht LEVENSVERZEKERINGSMAATSCHAPPIJ naar Nederlands recht HYPOTHEEKONDERNEMING

13 D. Beschrijving van de activiteiten van de Vennootschap 13 De Vennootschap is de beleidsholding van de Argenta Groep. Haar operationele activiteiten bestaan uit de transversale risicofuncties (i.e., Interne Audit, Compliance en Groepsrisicobeheer) en de gemeenschappelijke diensten Human Resources, Centrale Staf en Communicatie, Facilities, Distributieondersteuning en Inspectie, die op groepsniveau zijn georganiseerd. De Vennootschap heeft het statuut van een gemengde financiële holding (art. 4949bis Wet 22 maart 1993, betreffende het statuut van en het toezicht op de kredietinstellingen). De Vennootschap consolideert en staat in voor de gemeenschappelijke aansturing van de verzekeringsactiviteiten van haar dochtervennootschap Argenta Assuranties nv (hierna Aras), die het statuut heeft van een Belgische verzekeringsonderneming, en de bankactiviteiten van haar dochtervennootschap Argenta Spaarbank nv (hierna Aspa), die het statuut heeft van een Belgische kredietinstelling. De dochtervennootschappen van de Vennootschap, met name Aras en Aspa hebben op hun beurt verscheidene dochtervennootschappen. Aras en haar dochtervennootschappen worden hierna de Verzekeringspool genoemd. Aspa en haar dochtervennootschappen worden hierna de Bankpool genoemd. De activiteiten van de Bankpool concentreren zich voornamelijk rond enerzijds het aantrekken van gelden in de retailmarkt onder de vorm van spaarrekeningen, zichtrekeningen, kasbons en obligaties en anderzijds het herplaatsen van deze gelden in hypothecaire leningen. Daarnaast worden ook deelbewijzen van collectieve beleggingsinstellingen evenals gestructureerde obligaties ( structured notes ) aangeboden. De activiteiten van de Verzekeringspool behelzen zowel de sector van de levensverzekeringen als de sector van de nietleven of schadeverzekeringen (in het bijzonder autoverzekeringen, burgerlijke aansprakelijkheid privéleven, brand en hospitalisatieverzekering). Ten slotte heeft de Vennootschap een dochtervennootschap, Argenta Nederland nv (hierna Arne) die een emissievehikel is. De geografische markten waarin de Argenta Groep actief is, zijn België, Nederland en Luxemburg. JAARVERSLAG 2009

14 14 E. Beschrijving van de activiteiten van de Bankpool 1. Aspa 1.1. Algemeen Aspa heeft het statuut van een Belgische kredietinstelling. De kernactiviteiten van Aspa bestaan uit het aantrekken van gelden, het aanbieden van woonkredieten aan particulieren en het verlenen van betaalmiddelen. Daarnaast worden ook rechten van deelneming van Argenta Pensioenspaarfonds, rechten van deelneming van ArgentaFund sicav, rechten van deelneming van Argenta Fund of Funds sicav, evenals rechten van deelneming van andere binnenlandse en buitenlandse instellingen voor collectieve belegging en gestructureerde obligaties ( structured notes ) van derde partijen aangeboden Aantrekken van Gelden a. Zichtrekeningen Aspa biedt drie types van zichtrekeningen aan: Giro + rekening; Golden + rekening; Internetrekening. b. Spaar en termijnrekeningen Aspa biedt volgende gereglementeerde spaarrekeningen aan in België: de Maxirekening, de Espaar, de Groeirekening en de Sparekening, deze laatste is gereglementeerd indien er geen hospitalisatieverzekering aan verbonden is. Eveneens wordt de nietgereglementeerde Plusrekening aangeboden. Verder biedt Aspa een heel gamma van termijnrekeningen aan. c. Kasbons Aspa bood in 2009 twee soorten kasbons aan: de Maxibon, een kasbon met kapitalisatie, en de Rendementsbon, waarbij de keuze bestond uit kapitalisatie van de rente of jaarlijkse betaling van de coupon. Als gevolg van de gefaseerde afschaffing van de effecten aan toonder (in overeenstemming met de Wet van 14 december 2005 houdende afschaffing van de effecten aan toonder), werden met ingang van 1 januari 2008 oude kasbons niet langer fysiek afgeleverd en nieuwe kasbons in gedematerialiseerde vorm uitgegeven. d. Rechten van deelneming van instelling voor collectieve belegging (ICB s) Aspa verdeelt in België, in de hoedanigheid van distributeur, rechten van deelneming van verschillende binnenlandse en buitenlandse instellingen voor collectieve belegging. Een instelling voor collectieve belegging kan bestaan in verschillende juridische vormen, met of zonder rechtspersoonlijkheid (i.e., beleggingsvennootschappen met een veranderlijk aantal rechten van deelneming ( bevek / sicav ), beleggingsvennootschappen met een vast aantal rechten van deelneming ( bevak / sicaf ) en gemeenschappelijke beleggingsfondsen). In essentie bevat een instelling voor collectieve belegging een gediversifieerde portefeuille die volgens het in de prospectus uiteengezet beleggingsbeleid belegt in roerende waarden zoals o.a. aandelen, obligaties, cash, vastgoed. De belegger kan tegen de inventariswaarde in en uitstappen wanneer hij dat wenst. Als verzamelnaam of als populaire naam voor de diverse instellingen voor collectieve belegging wordt meestal de term fondsen gebruikt. In hoofdstuk G van dit jaarverslag wordt verdere toelichting gegeven omtrent de instellingen voor collectieve belegging (ICB s) verdeeld door Aspa. e. Gestructureerde obligaties Aspa treedt op als distributeur van door derde partijen uitgegeven gestructureerde obligaties.

15 Beschrijving van de activiteiten van de Bankpool 15 Gestructureerde obligaties (ook wel structured notes genoemd) zijn schuldeffecten, die doorgaans worden uitgegeven door financiële instellingen. Het potentiële rendement (in de vorm van een vaste/variabele coupon of een meerwaarde op de vervaldag) is gekoppeld aan een of meer onderliggende waarden (rente, aandelen, grondstoffen enz.). Gestructureerde obligaties bieden geen waarborg voor het belegde kapitaal tenzij dit uitdrukkelijk in de uitgiftevoorwaarden wordt bedongen Aanwending van de aangetrokken gelden Aspa biedt hypothecaire kredieten aan particulieren, zelfstandigen en vennootschappen aan. Deze leningen hebben als doel de aankoop van een woning of bouwgrond, nieuwbouw, renovatie van de woning of volledige centralisatie van te dure leningen (hypothecair en/of afbetalingskrediet). 2. De dochtervennootschappen van Aspa Aspa consolideert de activiteiten van Centraal Bureau voor Hypothecair Krediet nv (hierna CBHK) en Argentabank Luxembourg SA (hierna ABL). De activiteiten van Aspa in Nederland worden niet in een dochteronderneming, maar in een bijkantoor georganiseerd. CBHK heeft het statuut van Belgische ingeschreven hypotheekonderneming. CBHK biedt hypothecaire kredieten aan particulieren, zelfstandigen en vennootschappen aan. Zij heeft geen andere activiteiten. De kredieten worden onmiddellijk gecedeerd binnen de Argenta Groep aan Aspa of aan Aras. ABL is een Luxemburgse kredietinstelling, die een gamma basisproducten aanbiedt aan een voornamelijk gezinscliënteel, m.n. (i) de klassieke rekeningcourant en een rekeningcourant met een hoger rendement, (ii) plaatsingen op middellange termijn (1 tot 60 maanden), (iii) kasbons, (iv) euroobligaties en kapitalisatiebons en (v) aandelen van de ArgentaFund sicav en Argenta Fund of Funds sicav, twee zelfbeheerde beveks. Voorts is ABL, distributeur en ook administratief agent en beheerder van ArgentaFund sicav en Argenta Fund of Funds sicav. Daarnaast neemt ABL euroobligaties, kapitalisatiebons en aandelen van ArgentaFund sicav en Argenta Fund of Funds sicav in bewaring. ABL is tenslotte paying agent voor bepaalde Luxemburgse effecten. 3. Bijkantoor (Nederland) van Aspa Sinds 2003 commercialiseert het bijkantoor van Aspa in Nederland via tussenpersonen spaar en zichtrekeningen, gekoppeld aan Internetbankieren, en sinds het einde van 2009 ook termijnrekeningen. 4. Rating Eind 2009 werd door Standard & Poor s de rating BBB+/A2 bevestigd, met negatieve outlook. Een verdere strategische doelstelling van Aspa blijft het verhogen van deze rating. JAARVERSLAG 2009

16 16 F. Beschrijving van de activiteiten van de Verzekeringspool 1. Aras 1.1. Algemeen Het aanbieden van schade, gezondheids en levensverzekeringen, behoort tot de kernactiviteiten van Aras Schade en gezondheidsverzekeringen ( nietleven ) Aras is actief in volgende domeinen: Autoverzekering; Hospitalisatieverzekering; Brandverzekering; Familiale verzekering. In overeenstemming met de algemene strategie van de Argenta Groep wil Aras transparante verzekeringsproducten aanbieden met een ruime dekking en tegen een prijs die aantrekkelijker is dan het marktgemiddelde. Aras laat externe concurrentieonderzoeken uitvoeren en volgt actief de premievergelijkingen op diverse websites van bijvoorbeeld consumentenorganisaties. Hospitalisatieverzekeringen vertegenwoordigen ongeveer 55 % van de brutoverdiende premies. Brand en familiale verzekeringen groeien al enkele jaren na elkaar spectaculair boven de marktgroei Levensverzekeringen Aras biedt verschillende types van levensverzekeringen aan, die kunnen ingedeeld worden in productlijnen. Deze indeling vindt zijn oorsprong in functie van de wijze waarop wordt gecommuniceerd en de soort van waarborg die wordt geboden en werd in 2008 volledig hervormd. Hierbij wordt een overzicht gegeven van de respectieve productielijnen: 1. Schuldsaldo: het uitstaande saldo van een lening wordt afgelost door Aras bij overlijden van de verzekerde door een schuldsaldoverzekering; 2. Tijdelijke overlijdensverzekering: deze verzekering, die slechts een klein bedrag van de ontvangen levensverzekeringspremies vertegenwoordigt, wordt gebruikt om in geval van overlijden gedurende een bepaalde periode een op voorhand bepaald kapitaal te dekken; 3. Sparen en beleggen: deze lijn bevat de producten met een belangrijke spaar en/of beleggingscomponent. Deze producten situeren zich zowel in tak 21 als in tak 23, in het bijzonder: verzekeringsbons Arasbon en Octavie. Bij de Arasbon (product op 8 jaar) is er een dekking bij overlijden van 130 % van de inleg. Octavie, dat een product is op 8 jaar en 1 maand, kent geen dergelijke waarborg overlijden; Leven Plus (tak 21); Kapitaal Plus (tak 21) een koopsompolis zonder fiscale aftrekbaarheid; een gamma van tak 23producten onder de commerciële benaming ArgentaFund Plan, dat een combinatiemogelijkheid tussen diverse verzekeringsfondsen biedt. De tak 23producten hebben o.a. een gamma van vier risicogroepen afhankelijk van de verhouding tussen vastrentende, beleggingen in instellingen voor collectieve belegging (onder meer ArgentaFund sicav, Petercamfondsen en Carmignac fondsen) en structured notes. Ook de tak 23producten met kapitaalsbescherming worden hieronder opgenomen; 4. Jeugd: in de jeugdlijn is het Jeugdspaarplan opgenomen waarbij bij overlijden van de verzekerde, ouder of grootouder, de premiebetaling door Aras wordt overgenomen zodat het streefkapitaal op eindvervaldag uitbetaald wordt aan het (klein)kind. De verzekering wordt dus meestal in familiaal verband afgesloten; 5. Rente: in de Rentelijn is de Pension Life polis opgenomen die beleggers de mogelijkheid biedt om maandelijkse rentebetalingen te ontvangen gedurende de looptijd van het contract en om daarenboven een vooraf bepaald kapitaal te ontvangen bij afloop van het contract en hetzelfde bedrag in geval van overlijden binnen de 8 jaar en een maand;

17 Beschrijving van de activiteiten van de Verzekeringspool Voorzorg: omvat de producten die aanvullend zijn aan de sociale zekerheid op gebied van pensioenvorming. Dit omvat voornamelijk fiscaal aftrekbare producten met een spaarcomponent: het belangrijkste product betreft ArgentaFlexx (tak 21) Aanwenden van gelden De reserves worden belegd in rentedragende instrumenten en onroerend goederen en in principe niet in aandelen of aandelenfondsen. Er wordt vooral belegd in: Belgische staatsobligaties of OLO s; bedrijfsobligaties; hypotheken. Uitzondering zijn de reserves van pensioenspaarverzekeringen. Deze worden herbelegd in het Argenta Pensioenspaarfonds. Aras herbelegt in hypotheken uitsluitend via CBHK. CBHK, een dochtervennootschap van Aspa, biedt hypothecaire leningen aan particulieren, zelfstandigen en vennootschappen aan. Deze leningen kunnen tot doel hebben de aankoop van een woning of bouwgrond, nieuwbouw, renovatie van de woning of volledige centralisatie van te dure leningen (hypothecair en/of afbetalingskrediet). De kredieten worden onmiddellijk gecedeerd binnen de Argenta Groep aan Aspa of aan Aras. Sinds 2007 worden geen nieuwe kredieten meer gecedeerd aan Aras. 2. De dochtervennootschappen van Aras Aras consolideert de activiteiten van ArgentaLife Nederland nv (hierna ALN) en Argenta Life Luxembourg SA (hierna ALL). ALN heeft het statuut van Nederlandse verzekeringsonderneming. Zij is uitsluitend actief in levensverzekeringen verbonden met hypothecaire spaarkredieten. ALL heeft het statuut van Luxemburgse verzekeringsonderneming. Zij is hoofdzakelijk actief in levensverzekeringen tak 26kapitalisatieverrichtingen en tak 23. JAARVERSLAG 2009

Argenta Bank- & Verzekeringsgroep nv

Argenta Bank- & Verzekeringsgroep nv Argenta Bank- & Verzekeringsgroep nv 28 G e c o m b i n e e r d j a a r v e r s l a g Argenta Bank- & Verzekeringsgroep nv G e c o m b i n e e r d j a a r v e r s l a g 2 8 Overeenkomstig artikel 95,

Nadere informatie

Persmededeling vanwege de Argenta Groep

Persmededeling vanwege de Argenta Groep Persmededeling vanwege de Argenta Groep Ook in 2008 hebben 100.000 nieuwe cliënten voor Argenta gekozen Datum 27-03-2009 Tijdstip 10:30uur Bericht Pers 2009/01 Argenta Bank- & Verzekeringsgroep nv Belgiëlei

Nadere informatie

De geconsolideerde winst van het boekjaar bedraagt 97,08 miljoen euro. Vergeleken met vorig jaar is dat 26,55 miljoen euro of 37,65 % hoger.

De geconsolideerde winst van het boekjaar bedraagt 97,08 miljoen euro. Vergeleken met vorig jaar is dat 26,55 miljoen euro of 37,65 % hoger. PERSBERICHT Boekjaar 2006 BANK- EN VERZEKERINGSGROEP ARGENTA ARGENTA : PRIJZENCONCURRENTIE EN RENDABELE GROEI Het beleid van scherpe prijzen en lage kosten wordt duidelijk gewaardeerd door de klanten van

Nadere informatie

PERSBERICHT Argenta Bank- en Verzekeringsgroep nv. Geen stress voor Argenta-cliënten

PERSBERICHT Argenta Bank- en Verzekeringsgroep nv. Geen stress voor Argenta-cliënten PERSBERICHT Argenta Bank- en Verzekeringsgroep nv Geen stress voor Argenta-cliënten Argenta versterkt zijn kapitaal tot 1,149 mia euro. Hierdoor verhoogt de bancaire tier 1-ratio van 10,24 % naar 14,38

Nadere informatie

P E R S B E R I C H T Argenta Bank- en Verzekeringsgroep nv

P E R S B E R I C H T Argenta Bank- en Verzekeringsgroep nv P E R S B E R I C H T Argenta Bank- en Verzekeringsgroep nv Halfjaarlijkse cijfers van Argenta Mooie resultaten voor bank en verzekeraar Met een nettowinst van 65 mio euro evenaart Argenta eind juni 2010

Nadere informatie

Kredieten en beleggingen blijven groeien

Kredieten en beleggingen blijven groeien PERSBERICHT Argenta Bank- en Verzekeringsgroep nv Prestaties Argenta uitzonderlijk in crisisjaar 2011 De op vier na grootste bank van dit land is duidelijk de stiel van het retailbankieren niet verleerd.

Nadere informatie

Distributie en Kapitalisatie. Argenta Fund of Funds

Distributie en Kapitalisatie. Argenta Fund of Funds Distributie en Kapitalisatie is een investeringsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Luxemburgs recht (sicav) met meerdere compartimenten. Ze voldoet aan de bepalingen van de Luxemburgse wet van

Nadere informatie

Argenta Fund of Funds Distributie en Kapitaliserend

Argenta Fund of Funds Distributie en Kapitaliserend Distributie en Kapitaliserend is een investeringsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Luxemburgs recht (sicav) met meerdere compartimenten. Ze voldoet aan de bepalingen van de Luxemburgse wet van

Nadere informatie

Essentiële beleggersinformatie

Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u meer inzicht te geven

Nadere informatie

Evenwichtig beleggen? Ontdek de juiste balans tussen rendement en risico, zonder dat u ervan wakker hoeft te liggen.

Evenwichtig beleggen? Ontdek de juiste balans tussen rendement en risico, zonder dat u ervan wakker hoeft te liggen. Evenwichtig beleggen? Ontdek de juiste balans tussen rendement en risico, zonder dat u ervan wakker hoeft te liggen. Bent u als belegger op zoek naar rendement én bescherming, zonder de zorgen van het

Nadere informatie

Essentiële beleggersinformatie

Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u meer inzicht te geven

Nadere informatie

AXA Life Protected Millesimo RS

AXA Life Protected Millesimo RS AXA Life Protected Millesimo RS - Jaarverslag 31.12.2013-1 / 5 Jaarverslag 31.12.2013 AXA Life Protected Millesimo RS Inhoudsopgave 1. Omschrijving... 2 2. Beleggingsbeleid van ALP Millesimo RS 1... 2

Nadere informatie

ARGENTA LIFE WERELD AANDELEN * (INTERN COLLECTIEF FONDS IN EURO)

ARGENTA LIFE WERELD AANDELEN * (INTERN COLLECTIEF FONDS IN EURO) ARGENTA LIFE WERELD AANDELEN * (INTERN COLLECTIEF FONDS IN EURO) * Voorheen Argenta Life Japanse Aandelen. Continuum_Wereld_v20110527NL 1/6 1. ORGANISATIE VAN DE MAATSCHAPPIJ... 3 2. DOELSTELLING, BELEGGINGSBELEID

Nadere informatie

Argenta Bank- & Verzekeringsgroep nv

Argenta Bank- & Verzekeringsgroep nv Argenta Bank- & Verzekeringsgroep nv 2010 G e c o m b i n e e r d J a a r v e r s l a g Argenta Bank- & Verzekeringsgroep nv G e c o m b i n e e r d J a a r v e r s l a g 2 0 1 0 Overeenkomstig artikel

Nadere informatie

Primavera Force Talents 1

Primavera Force Talents 1 Primavera Force Talents - jaarverslag 31.12.2014-1 / 5 Jaarverslag 31.12.2014 Primavera Force Talents 1 Inhoudsopgave 1. Omschrijving... 2 2. Beleggingsbeleid van Primavera Force Talents 1... 2 3. Samenstelling

Nadere informatie

Fondsen. Brochure bestemd voor particuliere beleggers BASIC. Member of the KBC group. Gepubliceerd door KBC Securities in samen werking met Euronext.

Fondsen. Brochure bestemd voor particuliere beleggers BASIC. Member of the KBC group. Gepubliceerd door KBC Securities in samen werking met Euronext. Brochure bestemd voor particuliere beleggers Gepubliceerd door KBC Securities in samen werking met Euronext. p. 2 Index 1. Inleiding 3 2. Wat zijn de voordelen van een beleggingsfonds? 4 3. Hoe uw rendement

Nadere informatie

Fund Life Opportunity Selection 2 Dynamic

Fund Life Opportunity Selection 2 Dynamic - jaarverslag 31.12.2014-1 / 5 Jaarverslag 31.12.2014 Inhoudsopgave 1. Omschrijving... 2 2. Beleggingsbeleid van dynamic... 2 3. Samenstelling van AXA Life Opportunity Selection 2 dynamic in bedragen en

Nadere informatie

ARGENTA LIFE EUROPESE AANDELEN HIGH VALUE (INTERN COLLECTIEF FONDS IN EURO)

ARGENTA LIFE EUROPESE AANDELEN HIGH VALUE (INTERN COLLECTIEF FONDS IN EURO) ARGENTA LIFE EUROPESE AANDELEN HIGH VALUE (INTERN COLLECTIEF FONDS IN EURO) 1. ORGANISATIE VAN DE MAATSCHAPPIJ... 3 2. DOELSTELLING, BELEGGINGSBELEID EN RISICOPROFIEL... 4 2.1. Algemene bepaling van het

Nadere informatie

Beleggingen institutionele beleggers in 2004 met 8,1 procent omhoog

Beleggingen institutionele beleggers in 2004 met 8,1 procent omhoog Publicatiedatum CBS-website Centraal Bureau voor de Statistiek 9 december 25 Beleggingen institutionele beleggers in 24 met 8,1 procent omhoog drs. J.L. Gebraad Centraal Bureau voor de Statistiek, Voorburg/Heerlen,

Nadere informatie

Capital Life. Beleggingsfondsen met een veelbelovende toekomst. Capital Life

Capital Life. Beleggingsfondsen met een veelbelovende toekomst. Capital Life Capital Life Beleggingsfondsen met een veelbelovende toekomst Capital Life Capital Life U zoekt: een uitgekiende spreiding van uw beleggingen de deskundigheid van één van de wereldleiders op het gebied

Nadere informatie

Jaarverslag Millesimo Carmignac

Jaarverslag Millesimo Carmignac Millesimo Carmignac - Jaarverslag 31.12.2013-1 / 5 Jaarverslag 31.12.2013 Millesimo Carmignac Inhoudsopgave 1. Omschrijving... 2 2. Beleggingsbeleid van Millesimo Carmignac... 2 3. Samenstelling van Millesimo

Nadere informatie

163

163 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 13. Aanvullende informatie Het maatschappelijk kapitaal van Argenta BVg bedraagt per 31 december 2009 460.831.500 euro en is volledig geplaatst en volstort.

Nadere informatie

FINANCIËLE INFOFICHE LEVENSVERZEKERING VOOR TAK 23

FINANCIËLE INFOFICHE LEVENSVERZEKERING VOOR TAK 23 KBC-Life Invest Plan KBC-Life Invest Plan 1 is een tak23-levensverzekering zonder gewaarborgd rendement, waarvan het rendement verbonden is met beleggingsfondsen. Type Levensverzekering Meer concreet heeft

Nadere informatie

ik zorg voor mijn klanten stars for life zorgt voor mijn pensioen

ik zorg voor mijn klanten stars for life zorgt voor mijn pensioen zelfstandigen ik zorg voor mijn klanten stars for life zorgt voor mijn pensioen stars for life het pensioenplan wat doet u met uw vrije tijd? Als zelfstandige trekt u vast een wenkbrauw op wanneer iemand

Nadere informatie

4/07/2013 Bart De Graeve

4/07/2013 Bart De Graeve 1 Fiscaliteit Verzekeringsaspect Context Tak 21 Belegging Tak 23 Planning Verzekering = contract De voorwaarden worden vastgelegd bij ondertekening 3 Verzekering = contract Enige premie Opvragingen Premieplan

Nadere informatie

Sicav naar Luxemburgs recht

Sicav naar Luxemburgs recht Sicav naar Luxemburgs recht Best Choice Best Choice is een selectie van fondsen die spe ciaal werd samengesteld voor wie vandaag flexibel en verstandig wil beleggen. Best Choice werd opgericht onder de

Nadere informatie

Interpolis Obligaties 3e kwartaal 2012

Interpolis Obligaties 3e kwartaal 2012 Interpolis Obligaties 3e kwartaal 2012 De obligatiemarkten werden in het derde kwartaal vooral beïnvloed door de ingrepen van de Europese Centrale Bank (ECB). Aan het begin van het kwartaal bleven aanvankelijk

Nadere informatie

Fidea Flexinvest. Bij overlijden door ongeval: met een extra uitkering van één of tweemaal de uitkering overlijden

Fidea Flexinvest. Bij overlijden door ongeval: met een extra uitkering van één of tweemaal de uitkering overlijden Fidea Flexinvest Type levensverzekering Fidea Flexinvest 1 is een tak23-levensverzekering zonder gewaarborgd rendement, waarvan het rendement verbonden is met beleggings. Meer concreet heeft men de keuze

Nadere informatie

KBC-Life Alternative Selector

KBC-Life Alternative Selector KBC-Life Alternative Investments KBC-Life Alternative Selector KBC-Life Alternative Investments 1 is een tak23-levensverzekering, waarvan het rendement verbonden is met beleggingsfondsen. Type levensverzekering

Nadere informatie

stars for life growth

stars for life growth zelfstandigen fondsenfiche stars for life growth stars for life growth het groeipotentieel van de markt benutten de fondsselectie van stars for life Growth Met stars for life growth kan men op lange termijn

Nadere informatie

Financiële infofiche levensverzekering. Argenta Fund Plan Kap B4 1

Financiële infofiche levensverzekering. Argenta Fund Plan Kap B4 1 Financiële infofiche levensverzekering Argenta Fund Plan Kap B4 1 Type levensverzekering Levensverzekering van Argenta Assuranties nv, Belgiëlei 49-53, 2018 Antwerpen (hierna afgekort Argenta ) waarvan

Nadere informatie

NN First Class Balanced Return Fund

NN First Class Balanced Return Fund NN First Class Balanced Return Fund Alle Fonds onder de loep cijfers zijn per 31/03/015 Het NN First Class Balanced Return Fonds won in het eerste kwartaal 8,9% Zeer sterke performances van aandelen en

Nadere informatie

Uw spaarrekening: een lage opbrengst in ruil voor veiligheid?

Uw spaarrekening: een lage opbrengst in ruil voor veiligheid? Inhoudstafel Deel 1. Uw spaarrekening: een lage opbrengst in ruil voor veiligheid? 1. Hoe werkt een spaarrekening eigenlijk?............................... 1 1.1. De rente op uw spaarrekening: basisrente

Nadere informatie

BELGISCHE BIJLAGE BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS SAINT-HONORE INDE

BELGISCHE BIJLAGE BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS SAINT-HONORE INDE BELGISCHE BIJLAGE BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS SAINT-HONORE INDE Gemeenschappelijk beleggingsfonds (GBF) naar Frans recht overeenkomstig de Richtlijn 85/611/EEG 47, rue du Faubourg Saint-Honoré, 75401 Parijs,

Nadere informatie

DOORLOPENDE OPENBARE UITGIFTE VAN ACHTERGESTELDE CERTIFICATEN SAMENVATTING. ARGENTA SPAARBANK NV Belgiëlei Antwerpen

DOORLOPENDE OPENBARE UITGIFTE VAN ACHTERGESTELDE CERTIFICATEN SAMENVATTING. ARGENTA SPAARBANK NV Belgiëlei Antwerpen DOORLOPENDE OPENBARE UITGIFTE VAN ACHTERGESTELDE CERTIFICATEN SAMENVATTING ARGENTA SPAARBANK NV Belgiëlei 49-53 2018 Antwerpen 1 INHOUDSOPGAVE 1 Aard van de samenvatting Waarschuwing... 3 2 Risicofactoren...

Nadere informatie

Essentiële beleggersinformatie

Essentiële beleggersinformatie Essentiële beleggersinformatie Dit document geeft u essentiële beleggersinformatie over dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u

Nadere informatie

Beleggen op uw eigen tempo.

Beleggen op uw eigen tempo. Flexinvest Beleggen op uw eigen tempo. FINTRO. GAAT VER, BLIJFT DICHTBIJ. 2 De voordelen van beleggen en het gemak van sparen Flexinvest is een beleggingsplan waarmee u maandelijks een klein bedrag opzij

Nadere informatie

Compartiment ACTIVE FIX EURO EQUITIES

Compartiment ACTIVE FIX EURO EQUITIES Compartiment ACTIVE FIX EURO EQUITIES BELANGRIJK BERICHT: In toepassing van artikel 236 2 alinea 5 van de wet van 20 juli 2004 betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles,

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Dexia Bonds Beleggingsvennootschap conform Richtlijn 85/611/EEG 69, route d Esch, L 2953 Luxemburg Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Luxemburgs

Nadere informatie

Nieuwe gewaarborgde rentevoeten voor de pensioenplannen die afgesloten worden door een onderneming Vragen & Antwoorden

Nieuwe gewaarborgde rentevoeten voor de pensioenplannen die afgesloten worden door een onderneming Vragen & Antwoorden Nieuwe gewaarborgde rentevoeten voor de pensioenplannen die afgesloten worden door een onderneming Vragen & Antwoorden Employee Benefits Institute 1. Welke zijn de nieuwe rentevoeten die AXA Belgium waarborgt

Nadere informatie

ABN AMRO Groenbank B.V. ENKELVOUDIGE JAARREKENING 2012

ABN AMRO Groenbank B.V. ENKELVOUDIGE JAARREKENING 2012 ABN AMRO Groenbank B.V. ENKELVOUDIGE JAARREKENING 2012 INHOUDSOPGAVE Directieverslag 2012 3 Enkelvoudige balans per 31 december 2012 6 Enkelvoudige winst- en verliesrekening over 2012 7 Overige gegevens

Nadere informatie

BNP Paribas L1 Equity USA Small Cap afgekort tot BNPP L1 Equity USA Small Cap

BNP Paribas L1 Equity USA Small Cap afgekort tot BNPP L1 Equity USA Small Cap Equity USA Small Cap Presentatie van de Vennootschap BNP Paribas L1 is opgericht in Luxemburg op 29 november 1989 voor een onbeperkte duur in de vorm van een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal

Nadere informatie

BI CARMIGNAC PATRIMOINE

BI CARMIGNAC PATRIMOINE BI CARMIGNAC PATRIMOINE Beleggingsdoelstelling Het compartiment belegt in het fonds Carmignac Patrimoine A (acc) EUR (ISIN: FR0010135103). Dit fonds behoort tot de categorie gediversifieerd en heeft als

Nadere informatie

Primavera Optimal Active 1

Primavera Optimal Active 1 Primavera Optimal Active 1 - Jaarverslag 31.12.2012-1 / 6 Jaarverslag 31.12.2012 Primavera Optimal Active 1 Inhoudsopgave 1. Omschrijving...2 2. Beleggingsbeleid van de Primaver Optimal Active 1...2 3.

Nadere informatie

JAARRESULTATEN boekjaar 2009 2010 STERKE GROEI VASTGOEDPORTEFEUILLE (+ 13,71%) AANZIENLIJKE STIJGING VAN HET COURANT RESULTAAT PER AANDEEL (+5,11%)

JAARRESULTATEN boekjaar 2009 2010 STERKE GROEI VASTGOEDPORTEFEUILLE (+ 13,71%) AANZIENLIJKE STIJGING VAN HET COURANT RESULTAAT PER AANDEEL (+5,11%) Persmededeling onder embargo tot vrijdag 28 mei 17u40 GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE JAARRESULTATEN boekjaar 2009 2010 STERKE GROEI VASTGOEDPORTEFEUILLE (+ 13,71%) AANZIENLIJKE STIJGING VAN HET COURANT RESULTAAT

Nadere informatie

Financiële infofiche levensverzekering van tak 23 TwinStar Today 1

Financiële infofiche levensverzekering van tak 23 TwinStar Today 1 Financiële infofiche levensverzekering van tak 23 TwinStar Today 1 TYPE LEVENSVERZEKERING TwinStar Today is een levensverzekeringsproduct (tak 23) van AXA Belgium, waaraan verschillende interne beleggingsfondsen

Nadere informatie

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Eerste kwartaal januari 2017 t/m 31 maart Samenvatting:

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Eerste kwartaal januari 2017 t/m 31 maart Samenvatting: Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Eerste kwartaal 2017-1 januari 2017 t/m 31 maart 2017 Samenvatting: De maandelijkse nominale dekkingsgraad is gestegen van 105,7% naar 110,5%; De beleidsdekkingsgraad

Nadere informatie

Nieuwe gewaarborgde rentevoeten voor de pensioenplannen die afgesloten worden door een onderneming Vragen & Antwoorden

Nieuwe gewaarborgde rentevoeten voor de pensioenplannen die afgesloten worden door een onderneming Vragen & Antwoorden Nieuwe gewaarborgde rentevoeten voor de pensioenplannen die afgesloten worden door een onderneming Vragen & Antwoorden Employee Benefits Institute 1. Welke zijn de nieuwe rentevoeten die AXA Belgium waarborgt

Nadere informatie

Essentiële beleggersinformatie

Essentiële beleggersinformatie Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit Fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

AXA Life Protected Millesimo FT

AXA Life Protected Millesimo FT AXA Life Protected Millesimo FT - Jaarverslag 31.12.2013-1 / 5 Jaarverslag 31.12.2013 AXA Life Protected Millesimo FT Inhoudsopgave 1. Omschrijving... 2 2. Beleggingsbeleid van ALP Millesimo FT 1... 2

Nadere informatie

DOORLOPENDE OPENBARE UITGIFTE VAN ACHTERGESTELDE CERTIFICATEN SAMENVATTING

DOORLOPENDE OPENBARE UITGIFTE VAN ACHTERGESTELDE CERTIFICATEN SAMENVATTING DOORLOPENDE OPENBARE UITGIFTE VAN ACHTERGESTELDE CERTIFICATEN SAMENVATTING ARGENTA SPAARBANK NV Belgiëlei 49-53 2018 Antwerpen Deze samenvatting mag enkel worden gelezen als een inleiding op het prospectus.

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus 4 januari 2010

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus 4 januari 2010 Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus 4 januari 2010 ARGENTA FUND OF FUNDS De vennootschap ARGENTA FUND OF FUNDS (hierna de vennootschap genoemd) is een beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal

Nadere informatie

Argenta, duurzaamheid in zijn genen en in zijn resultaten. Persconferentie Antwerpen, 28 maart 2013

Argenta, duurzaamheid in zijn genen en in zijn resultaten. Persconferentie Antwerpen, 28 maart 2013 Argenta, duurzaamheid in zijn genen en in zijn resultaten Persconferentie Antwerpen, 28 maart 2013 Agenda Financieel verslag en kerngetallen Duurzaamheidsverslag Werkgelegenheid 2 2012, het beste jaar

Nadere informatie

Bepaal uw beleggersprofiel. Sparen en beleggen

Bepaal uw beleggersprofiel. Sparen en beleggen Bepaal uw beleggersprofiel Sparen en beleggen Via het beleggersprofiel...... Naar beter beleggingsadvies Wanneer uw bank u beleggingsadvies verstrekt, moet zij rekening houden met uw financiële situatie,

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus April 2010

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus April 2010 Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus April 2010 ARGENTA-FUND De vennootschap ARGENTA-FUND (hierna "de vennootschap" genoemd) is een beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal ("SICAV") met

Nadere informatie

Individuele pensioentoezegging

Individuele pensioentoezegging Individuele pensioentoezegging Uw onderneming zorgt voor uw pensioen 2 Intro Pensioenvoorziening voor zelfstandige bedrijfsleiders Zelfstandige bedrijfsleiders hebben nood aan een specifieke pensioenvoorziening

Nadere informatie

Informatiefiche Argenta Fund of Funds

Informatiefiche Argenta Fund of Funds Informatiefiche Argenta Fund of Funds Zeer Defensief Kapitalisatie 29-06-2017 Argenta Fund of Funds Zeer Defensief is een compartiment van 'Argenta Fund of Funds', een SICAV naar Luxemburgs recht (beleggingsvennootschap

Nadere informatie

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Vierde kwartaal 2014-1 oktober 2014 t/m 31 december 2014

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Vierde kwartaal 2014-1 oktober 2014 t/m 31 december 2014 Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Vierde kwartaal 2014-1 oktober 2014 t/m 31 december 2014 Samenvatting: dalende euro en dalende rente Nominale dekkingsgraad gedaald van 117,4% naar 115,1%

Nadere informatie

28 juni 28 november 2012. Allianz Rendement 2017

28 juni 28 november 2012. Allianz Rendement 2017 28 juni 28 november 2012 Allianz Rendement 2017 Doelstelling van de belegging Een nettorendement halen dat hoger is dan dit van Franse staatsobligaties in euro met einddatum 2017 en een beleggingshorizon

Nadere informatie

QE in de eurozone: bezit van de zaak, einde van het vermaak?

QE in de eurozone: bezit van de zaak, einde van het vermaak? QE in de eurozone: bezit van de zaak, einde van het vermaak? Komt er QE in de eurozone? Sinds enige maanden wordt er op de financiële markten gezinspeeld op het opkopen van staatsobligaties door de Europese

Nadere informatie

ING Life Fund 1. Verdeelsleutel: mogelijk

ING Life Fund 1. Verdeelsleutel: mogelijk ING Life Fund 1 Type levensverzekering Levensverzekering waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23) Waarborgen In geval van leven van de verzekerde: Aangezien het een levensverzekeringscontract

Nadere informatie

VIVIUM BALANCED FUND FACT SHEET 31 maart 2017

VIVIUM BALANCED FUND FACT SHEET 31 maart 2017 FACT SHEET 31 maart 2017 Beleggingsbeleid De beheerdoelstelling van dit compartiment stemt overeen met een matig risiconiveau in vergelijking met de beurs- en obligatiemarkten. De activa van dit compartiment

Nadere informatie

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Eerste kwartaal 2014-1 januari 2014 t/m 31 maart 2014. Samenvatting: stijgende aandelen

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Eerste kwartaal 2014-1 januari 2014 t/m 31 maart 2014. Samenvatting: stijgende aandelen Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Eerste kwartaal 2014-1 januari 2014 t/m 31 maart 2014 Samenvatting: stijgende aandelen Nominale dekkingsgraad gestegen van 123,0% naar 123,6% Reële dekkingsgraad

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Deelnemersvergadering

Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Deelnemersvergadering Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Deelnemersvergadering Arthur van der Wal Matthijs Claessens 30 september 2010 www.ingim.com Agenda Huidig mandaat bij ING IM Performance, beleid en vooruitzichten

Nadere informatie

Halfjaarbericht eerste helft 1997 ABN AMRO Asset Management TOTAAL BEHEERD VERMOGEN TOEGENOMEN MET 21 PROCENT

Halfjaarbericht eerste helft 1997 ABN AMRO Asset Management TOTAAL BEHEERD VERMOGEN TOEGENOMEN MET 21 PROCENT Amsterdam, 11 juli 1997 Halfjaarbericht eerste helft 1997 ABN AMRO Asset Management TOTAAL BEHEERD VERMOGEN TOEGENOMEN MET 21 PROCENT Totaal vermogen beheerd door ABN AMRO Asset Management wereldwijd in

Nadere informatie

Tussentijds bericht Staalbankiers Beleggingsfondsen Beheer B.V. per 30-06-2013

Tussentijds bericht Staalbankiers Beleggingsfondsen Beheer B.V. per 30-06-2013 Tussentijds bericht Staalbankiers Beleggingsfondsen Beheer B.V. per 30-06-2013 Inhoudsopgave 1. Verslag van de directie 3 2. Jaarrekening 5 Balans per 30 juni 2013 Winst- en verliesrekening over 26 april

Nadere informatie

HAPPY LIFE AXA BELGIUM NV. 1

HAPPY LIFE AXA BELGIUM NV. 1 HAPPY LIFE AXA BELGIUM NV. 1 SOORT LEVENSVERZEKERING Happy life AXA Belgium nv, hierna happy life, is een levensverzekering tak 23 van AXA Belgium die bepaalde dekkingen biedt (een gewaarborgde periodieke

Nadere informatie

Laat uw geld optimaal renderen

Laat uw geld optimaal renderen Beleggen in 2013 Laat uw geld optimaal renderen In welke producten heb je al belegd? Spaarrekeningen % Kasbons Staatsbons Termijnrekeningen Obligaties Tak 21 % Aandelen Fondsen Opties Tak 23 % Ben je tevreden

Nadere informatie

Vijf redenen. waarom uw klanten vandaag beter kiezen voor een belegging in een tak 23-oplossing

Vijf redenen. waarom uw klanten vandaag beter kiezen voor een belegging in een tak 23-oplossing Vijf redenen waarom uw klanten andaag beter kiezen oor een belegging in een tak 23-oplossing 1 2 HOGER RENDEMENT TRANSPARANT Uw klanten krijgen uitzicht op een hoger rendement dan bij een spaarrekening

Nadere informatie

F I N A N C I Ë L E I N F O F I C H E

F I N A N C I Ë L E I N F O F I C H E F I N A N C I Ë L E I N F O F I C H E Argenta-Flexx 1 Deze financiële infofiche maakt integraal deel uit van de verzekeringsvoorwaarden T Y P E L E V E N S V E R Z E K E R I N G Levensverzekering met een

Nadere informatie

Winstgroei en buffers ondersteunen investerings herstel

Winstgroei en buffers ondersteunen investerings herstel Na de snelle daling van de bedrijfswinsten door de kredietcrisis, is er recentelijk weer sprake van winstherstel. De crisis heeft echter geen gat geslagen in de grote financiële buffers van bedrijven.

Nadere informatie

VIVIUM DYNAMIC FUND FACT SHEET 31 maart 2017

VIVIUM DYNAMIC FUND FACT SHEET 31 maart 2017 FACT SHEET 31 maart 2017 Beleggingsbeleid De beheerdoelstelling van dit compartiment stemt overeen met een hoog risiconiveau in vergelijking met de beurs- en obligatiemarkten. De activa van dit compartiment

Nadere informatie

Hervorming gereglementeerde spaarrekeningen Veelgestelde vragen

Hervorming gereglementeerde spaarrekeningen Veelgestelde vragen Hervorming gereglementeerde spaarrekeningen Veelgestelde vragen ARGENTA BANK- EN VERZEKERINGSGROEP NV, BELGIËLEI 49-53, 2018 ANTWERPEN 2/12 Colofon Antwerpen, 31 december 2013 Verantwoordelijk uitgever:

Nadere informatie

Interpolis Obligaties 4e kwartaal 2012

Interpolis Obligaties 4e kwartaal 2012 Interpolis Obligaties 4e kwartaal 2012 Op de financiële markten keerde de rust enigszins terug in het vierde kwartaal. In de VS hield de zogenoemde fiscal cliff de beleggers nog wel geruime tijd in haar

Nadere informatie

Crelan Fund EconoFuture: altijd de juiste richting.

Crelan Fund EconoFuture: altijd de juiste richting. Compartiment van de Belgische bevek Crelan Fund N.V. Crelan Fund EconoFuture: altijd de juiste richting. Crelan Fund EconoFuture heeft een doordachte langetermijnvisie Geert Noels -Bestuurder van Crelan

Nadere informatie

Uitdagingen voor een financiële sector ten dienste van mens en economie. Financial Forum Gent, 29 mei 1

Uitdagingen voor een financiële sector ten dienste van mens en economie. Financial Forum Gent, 29 mei 1 Uitdagingen voor een financiële sector ten dienste van mens en economie Financial Forum Gent, 29 mei 1 Agenda 19.00u. Welkomstwoord 19.15u. Presentatie door Michel Vermaerke, Gedelegeerd Bestuurder Febelfin

Nadere informatie

Top Rendement Invest Pluk de vruchten van uw belegging! 4,67 % gemiddeld over de laatste 9 jaar 1!

Top Rendement Invest Pluk de vruchten van uw belegging! 4,67 % gemiddeld over de laatste 9 jaar 1! 4,67 % gemiddeld over de laatste 9 jaar 1! Top Rendement Invest Pluk de vruchten van uw belegging! Top Rendement Invest is een individuele levensverzekering (tak 21) van AG Insurance. Raadpleeg de Financiële

Nadere informatie

Beleggen op uw eigen tempo.

Beleggen op uw eigen tempo. Flexinvest Beleggen op uw eigen tempo. FINTRO. GAAT VER, BLIJFT DICHTBIJ. De voordelen van beleggen en het gemak van sparen Flexinvest is een beleggingsplan waarmee u maandelijks een klein bedrag opzij

Nadere informatie

BNP Paribas L1 Bond World Emerging Corporate afgekort tot BNPP L1 Bond World Emerging Corporate

BNP Paribas L1 Bond World Emerging Corporate afgekort tot BNPP L1 Bond World Emerging Corporate Bond World Emerging Corporate Presentatie van de Vennootschap BNP Paribas L1 is opgericht in Luxemburg op 29 november 1989 voor een onbeperkte duur in de vorm van een beleggingsmaatschappij met veranderlijk

Nadere informatie

2013 in het kort SAMENVATTING VAN HET JAARVERSLAG

2013 in het kort SAMENVATTING VAN HET JAARVERSLAG 2013 in het kort SAMENVATTING VAN HET JAARVERSLAG 1 Toelichting op het jaarverslag In het Jaarverslag 2013 legt het pensioenfonds uitgebreid verantwoording af over de ontwikkelingen, besluiten en gebeurtenissen

Nadere informatie

Nieuwe gewaarborgde rentevoeten voor de pensioenplannen die afgesloten worden door een onderneming Vragen & Antwoorden

Nieuwe gewaarborgde rentevoeten voor de pensioenplannen die afgesloten worden door een onderneming Vragen & Antwoorden Nieuwe gewaarborgde rentevoeten voor de pensioenplannen die afgesloten worden door een onderneming Vragen & Antwoorden Employee Benefits Institute 1. Welke zijn de nieuwe rentevoeten die AXA Belgium waarborgt

Nadere informatie

Beleggingen institutionele beleggers met 7 procent toegenomen

Beleggingen institutionele beleggers met 7 procent toegenomen Publicatiedatum CBS-website: 1 oktober 27 Beleggingen institutionele beleggers met 7 procent toegenomen drs. J.L. Gebraad Centraal Bureau voor de Statistiek Voorburg/Heerlen 27 Verklaring der tekens. =

Nadere informatie

Beslissing tot het verlenen van een voorafgaand akkoord Statuut van openbare instelling voor collectieve belegging in schuldvorderingen

Beslissing tot het verlenen van een voorafgaand akkoord Statuut van openbare instelling voor collectieve belegging in schuldvorderingen Beslissing tot het verlenen van een voorafgaand akkoord Statuut van openbare instelling voor collectieve belegging in schuldvorderingen Mei en september 2006 Conform artikel 11 van het koninklijk besluit

Nadere informatie

Sectoraal pensioenstelsel voor de sector van het drukkerij-, grafische kunst- en dagbladbedrijf Transparantieverslag 2016

Sectoraal pensioenstelsel voor de sector van het drukkerij-, grafische kunst- en dagbladbedrijf Transparantieverslag 2016 Sectoraal pensioenstelsel voor de sector van het drukkerij-, grafische kunst- en dagbladbedrijf Transparantieverslag 2016 1. Welke instellingen komen tussen in het beheer van uw aanvullend pensioen? De

Nadere informatie

Duidelijk. Duidelijk met u. Verslagen en jaarrekeningen. Boekjaar Gewone algemene vergadering van 27 april 2005.

Duidelijk. Duidelijk met u. Verslagen en jaarrekeningen. Boekjaar Gewone algemene vergadering van 27 april 2005. Duidelijk u met Duidelijk met u Verslagen en jaarrekeningen Boekjaar 2004 Gewone algemene vergadering van 27 april 2005 AGF Belgium Insurance n.v. Lakensestraat 35, 1000 Brussel BTW: BE 0403.258.197 -

Nadere informatie

Bepaal uw beleggersprofiel FINTRO. GAAT VER, BLIJFT DICHTBIJ.

Bepaal uw beleggersprofiel FINTRO. GAAT VER, BLIJFT DICHTBIJ. Bepaal uw beleggersprofiel FINTRO. GAAT VER, BLIJFT DICHTBIJ. Via het beleggersprofiel naar beter beleggingsadvies Wanneer uw bank u beleggingsadvies verstrekt, moet zij rekening houden met uw financiële

Nadere informatie

Oktober 2015. Macro & Markten. 1. Rente en conjunctuur :

Oktober 2015. Macro & Markten. 1. Rente en conjunctuur : Oktober 2015 Macro & Markten 1. Rente en conjunctuur : VS Zoals al aangegeven in ons vorig bulletin heeft de Amerikaanse centrale bank FED de beleidsrente niet verhoogd. Maar goed ook, want naderhand werden

Nadere informatie

Financiële infofiche Levensverzekering voor Tak 23. AG Fund+ 1. Type levensverzekering

Financiële infofiche Levensverzekering voor Tak 23. AG Fund+ 1. Type levensverzekering Financiële infofiche Levensverzekering voor Tak 23 AG Fund+ 1 Type levensverzekering Individuele levensverzekering waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Waarborgen Bij overlijden

Nadere informatie

SOLVAC : CASH-RESULTAAT EN DIVIDEND STABIEL IN 2010 IN VERGELIJKING MET 2009

SOLVAC : CASH-RESULTAAT EN DIVIDEND STABIEL IN 2010 IN VERGELIJKING MET 2009 Embargo, 3 maart 211 te 17uur5 GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE SOLVAC : CASH-RESULTAAT EN DIVIDEND STABIEL IN 21 IN VERGELIJKING MET 29 1. De Raad van Bestuur heeft per 31 december 21 de geconsolideerde jaarrekening

Nadere informatie

TUSSENTIJDSE MANAGEMENTVERKLARING VOOR DE PERIODE

TUSSENTIJDSE MANAGEMENTVERKLARING VOOR DE PERIODE VOOR DE PERIODE EINDIGEND OP 30 SEPTEMBER 2011 Gezien de verkoop van Avis Europe, die op 3 oktober 2011 van kracht werd, heeft deze mededeling enkel betrekking op de voortgezette activiteiten. SAMENVATTING

Nadere informatie

Millesimo Click 1. Halfjaarverslag Inhoudsopgave

Millesimo Click 1. Halfjaarverslag Inhoudsopgave Millesimo Click 1 - Halfjaarverslag 30.06.2011-1 / 6 Halfjaarverslag 30.06.2011 Millesimo Click 1 Inhoudsopgave 1. Omschrijving...2 2. Beleggingsbeleid van Millesimo Click 1...2 3. Samenstelling van Millesimo

Nadere informatie

Compartiment ACTIVE FIX NEW MARKETS

Compartiment ACTIVE FIX NEW MARKETS Compartiment ACTIVE FIX NEW MARKETS BELANGRIJK BERICHT: In toepassing van artikel 236 2 alinea 5 van de wet van 20 juli 2004 betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles,

Nadere informatie

De premies die de tijdelijke handelsvennootschap (THV) DIB-Ethias Lokale Contractanten ontvangt, worden op verscheidene manieren beschermd:

De premies die de tijdelijke handelsvennootschap (THV) DIB-Ethias Lokale Contractanten ontvangt, worden op verscheidene manieren beschermd: Welke zekerheden en garanties werden er ingebouwd in de groepsverzekering van de tweede pijler voor de contractuele personeelsleden van de lokale besturen? De premies die de tijdelijke handelsvennootschap

Nadere informatie

Samenvattende opgave van de dekkingswaarden van de technische voorzieningen

Samenvattende opgave van de dekkingswaarden van de technische voorzieningen Samenvattende opgave van de dekkingswaarden van de technische voorzieningen Aard van de waarden A. REGLEMENTAIRE ACTIVA 3 Code Boekwaarde 1 Affectatiewaarde 2 EURO EURO 1. Obligaties en andere schuldinstrumenten

Nadere informatie

Jaarcijfers 2012. 6 maart 2013

Jaarcijfers 2012. 6 maart 2013 Jaarcijfers 2012 6 maart 2013 Overzicht Klantbelang gediend met stevig financieel fundament Resultaat 255 miljoen Dividendvoorstel 88 miljoen Solvabiliteit 293% Kosten verder verlaagd met 6% Eigen Vermogen

Nadere informatie

B.D.M. NV Entrepotkaai Antwerpen RPR Antwerpen

B.D.M. NV Entrepotkaai Antwerpen RPR Antwerpen Jaarverslag 2011 B.D.M. NV Entrepotkaai 5 2000 Antwerpen 404.458.128 RPR Antwerpen Verslag van woensdag 25 april 2012 van de Raad van Bestuur aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders over het boekjaar

Nadere informatie

Top Rendement Invest Pluk de vruchten van uw belegging! 3,51 % gemiddeld over de laatste 8 jaar 1

Top Rendement Invest Pluk de vruchten van uw belegging! 3,51 % gemiddeld over de laatste 8 jaar 1 3,51 % gemiddeld over de laatste 8 jaar 1 Top Rendement Invest Pluk de vruchten van uw belegging! Top Rendement Invest is een individuele levensverzekering (tak 21) van AG Insurance. Raadpleeg de Financiële

Nadere informatie

Welkom bij het webinar over de beleggingsresultaten van de Life Cycle Fondsen van Aegon PPI in het derde kwartaal van 2015

Welkom bij het webinar over de beleggingsresultaten van de Life Cycle Fondsen van Aegon PPI in het derde kwartaal van 2015 Welkom bij het webinar over de beleggingsresultaten van de Life Cycle Fondsen van Aegon PPI in het derde kwartaal van 2015 Bas Endlich Jacob Vijverberg 1 Marktontwikkelingen derde kwartaal 2015 Geen renteverhoging

Nadere informatie

LAMPIRIS COOP Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Rue Saint-Laurent, LUIK BTW BE

LAMPIRIS COOP Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Rue Saint-Laurent, LUIK BTW BE LAMPIRIS COOP Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Rue Saint-Laurent, 54 4000 LUIK BTW BE 0846.628.569 RPR Luik Jaarverslag van de raad van bestuur aan de gewone algemene vergadering

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie

Essentiële Beleggersinformatie Essentiële Beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie