Argenta Bank- & Verzekeringsgroep nv. G e c o m b i n e e r d J a a r v e r s l a g

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Argenta Bank- & Verzekeringsgroep nv. G e c o m b i n e e r d J a a r v e r s l a g"

Transcriptie

1 Argenta Bank & Verzekeringsgroep nv 2009 G e c o m b i n e e r d J a a r v e r s l a g

2

3 Argenta Bank & Verzekeringsgroep nv G e c o m b i n e e r d J a a r v e r s l a g

4

5 Overeenkomstig artikel 95, 96 en 119 van het Wetboek van Vennootschappen stelt de raad van bestuur van Argenta Bank en Verzekeringsgroep nv (hierna de Vennootschap) dit verslag op over de jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening, gericht aan de aandeelhouders van de Vennootschap en haar dochtervennootschappen. Het jaarverslag is een gecombineerd verslag in de zin van art. 119, laatste lid van hetzelfde Wetboek en verstrekt de vereiste gegevens afzonderlijk voor de Vennootschap, die samen met haar dochtervennootschappen het geconsolideerd geheel (hierna de Argenta Groep) vormt. Verdere informatie betreffende de jaarverslagen van de vennootschappen, opgenomen in de consolidatiekring, kan bekomen worden bij de raad van bestuur van de Vennootschap.

6 6 Inhoudstafel Woord van de voorzitter van de raad van bestuur 8 A. Algemeen financieel economisch kader 9 B. Vennootschapsrechterlijke structuur ( organigram ) van de Argenta Groep 11 C. Individueel overzicht van de vennootschappen van de Argenta Groep 12 D. Beschrijving van de activiteiten van de Vennootschap 13 E. Beschrijving van de activiteiten van de Bankpool Aspa Algemeen Aantrekken van Gelden Aanwending van de aangetrokken gelden De dochtervennootschappen van Aspa Bijkantoor (Nederland) van Aspa Rating 15 F. Beschrijving van de activiteiten van de Verzekeringspool Aras Algemeen Schade en gezondheidsverzekeringen ( nietleven ) Levensverzekeringen Aanwenden van gelden De dochtervennootschappen van Aras 17 G. Beschrijving van deelbewijzen van instellingen voor collectieve belegging (ICB s) en structured notes, gedistribueerd door Aspa Algemeen ArgentaFund sicav Arpe Fondsen in open architectuur Argenta Fund of Funds sicav Structured notes 19 H. Internationaal netwerk Gegevens betreffende het bestaan van bijkantoren Gegevens betreffende buitenlandse vennootschappen van de Argenta Groep Buitenlandse dochtervennootschappen Aspa Buitenlandse dochtervennootschappen Aras Buitenlandse collectieve beleggingsinstellingen, gepromoot door Aspa Arne 20 I. Impact van het algemeen financieeleconomisch kader op de activiteiten van de Vennootschap Algemeen Impact van het algemeen financieeleconomisch kader op de activiteiten van de Bankpool Impact van het algemeen financieeleconomisch kader op de activiteiten van de Verzekeringspool 21 J. Kengetallen (geconsolideerd) Geconsolideerd balanstotaal Ingezamelde gelden van het publiek Kredieten aan particulieren Obligaties en andere vastrentende effecten Totaal premieincasso verzekeringen Eigen vermogen volgens balans Nettowinst en rendement eigen vermogen (begin jaar) Reglementair eigen vermogen Verkooppunten Tewerkgestelden Overzicht Overzicht Ratio s 32 K. Transversale functies op het niveau van de Vennootschap (Interne Audit, Compliance, Risicobeheer («risk»)) en gemeenschappelijke diensten (Human Resources, Centrale Staf en Communicatie, Facilities, Distributieondersteuning en Inspectie) Interne Audit 33

7 7 2. Compliance Algemeen overzicht van de compliance functie Opleiding en sensibilisering Toetsing EUterroristenlijst Antiwitwaswetgeving Opvolging wet en regelgeving Risicobeheer Het risicoprofiel van de Argenta Groep Het risicobeheer bij de Argenta Groep De Argenta Groep Regelgeving Human Resources Personeel van de Vennootschap en de Argenta Groep Opleiding en vorming Centrale Staf en Communicatie Algemeen Ombudsdienst Distributieondersteuning 40 L. Informatie Technologie De Argenta Groep Organisatie en ICT De Argenta Groep Voornaamste programma s ICT 43 M. Corporate Governance Raden van bestuur Auditcomité Directiecomités en Leiding Externe mandaten en persoonlijk belang van de bestuurders De organisatie van de Vennootschap en de Argenta Groep Corporate Governance Kapitaalverhogingen Verwerving van eigen aandelen Toepassing van artikel 134 van het Wetboek van vennootschappen 48 N. Geconsolideerde jaarrekening van de Vennootschap (Jaarrekening Argenta Groep) Geconsolideerde financiële gegevens Geconsolideerde balans per 31 december 2009 na winstverdeling Geconsolideerde posten buiten balanstelling per 31 december Geconsolideerde resultatenrekening per 31 december Toelichting bij de geconsolideerde jaarrekening per 31 december Winstdeling levensverzekeringen Verslag van de commissaris Bespreking van de jaarrekening van de Argenta Groep over het boekjaar De ontwikkeling van de Argenta Groep in boekjaar De ontwikkeling van de Bankpool De ontwikkeling van de Verzekeringspool 84 O. Enkelvoudige jaarrekening van de Vennootschap Balans Resultatenrekening Resultaatverwerking Bespreking van de enkelvoudige jaarrekening van de Vennootschap over het boekjaar P. Overige informatie Informatie omtrent de belangrijke gebeurtenissen die na het einde van het boekjaar hebben plaatsgevonden Inlichtingen over de omstandigheden die de ontwikkeling van de Vennootschap en de Argenta Groep aanmerkelijk kunnen beïnvloeden, voor zover zij niet van die aard zijn dat zij ernstig nadeel berokkenen aan de Vennootschap en de Argenta Groep 90 Bijlagen 1. Geconsolideerde balans, resultatenrekening en posten buiten balanstelling Aspa nv per 31 december 2009 na winstverdeling in EUR (IFRS) Geconsolideerde balans en resultatenrekening Aras nv per 31 december 2009 na winstverdeling in EUR 95 Bijkomende inlichtingen 100 JAARVERSLAG 2009

8 8 Woord van de voorzitter van de raad van bestuur foto: Wouter Verstraeten Het jaar 2009 kondigde zich aan als een bijzonder moeilijk jaar voor de financiële sector, zo schreven we in het verslag over het jaar De druk op de winstmarges heeft zich inderdaad doorgezet en was kenmerkend voor het voorbije jaar. Niet alleen de zeer lage rente lag hiervan aan de basis maar eveneens andere factoren die veroorzaakt werden door de economische crisis welke is uitgedeind naar de reële economie. De financiële instellingen hebben hun organisatie en hun risicobeheer drastisch moeten aanpassen om zonder kleerscheuren een nieuwe crisis te kunnen opvangen. Een strikt beleid en de afbouw van de risico s hebben een duidelijke impact gehad op de winstmarges. Niet alleen aan de afbouw van de risico s werd veel aandacht geschonken maar eveneens aan de beheersing van de risico s. Onder impuls van de regelgeving en de toezichthouders werden belangrijke inspanningen gevraagd om op terreinen zoals liquiditeit, kredietrisico en renterisico stressscenario s te ontwikkelen om modelmatig de limieten te toetsen op hun weerstandsvermogen. Ook bij Argenta zijn bijzondere inspanningen geleverd om optimaal aan de normen van Basel II en Solvency II tijdig te voldoen. De discussies rond het depositogarantiesysteem en het bijzonder fonds zijn niet onopgemerkt gepasseerd. Het is duidelijk dat de overheid zware inspanningen heeft geleverd om de stabiliteit van de financiële instellingen te verzekeren. Enkele financiële instellingen hebben belangrijke staatsinterventies gekregen, andere hebben daar geen beroep op moeten doen. Dit heeft geleid tot een nieuw debat over hoe de verschillende bijdragen zouden moeten bepaald worden. Voor Argenta ligt het voor de hand dat hierin het risicoprofiel van de financiële instelling een belangrijke rol moet spelen en Argenta heeft publiek betreurd en geprotesteerd tegen de inhoud van de Programmawet van 23 december 2009 die, met ingang van 2012, een algemene bankenbelasting introduceert, waarvan de omvang lineair in verhouding staat tot de aangetrokken retaildeposito s. Andere dan retaildeposito s blijven buiten de beschouwing evenals andere invalshoeken, in het bijzonder het risicoprofiel van iedere instelling. Het is juist deze strategie die een bijzondere waarde heeft en zijn deugdelijkheid heeft bewezen in tijden van crisis. Het is een strategie die Argenta ervoor behoedt roekeloze beslissingen te nemen of toevallige extreme winsten na te streven. Belangrijke stappen werden gezet in de verdere ontwikkeling van Argenta s toekomstplan, gebaseerd op een gelijkmatige ontwikkeling van zijn activiteit gespreid over vier pijlers, sparen, kredieten, verzekeren en beleggen. Vooral deze laatste twee pijlers zijn momenteel volop en succesvol in ontwikkeling. Argenta heeft opnieuw mooie winstcijfers neergelegd, zowel voor de bancaire activiteit als voor de verzekeringsactiviteit. Hierbij werd er in grote mate rekening gehouden met voorzieningen voor de toekomstige ontwikkelingen, zij het als gevolg van een langdurige economische crisis, zij het naar aanleiding van een onverwachte rentebeweging. Hierbij werden zware commerciële inspanningen van onze zelfstandige kantoorhouders gevraagd ter realisatie van onze vier pijlerstrategie. Argenta is dan ook bijzonder verheugd over de manier waarop de zelfstandige kantoorhouders achter onze strategie en ons businessmodel staan. Argenta zal hen hierbij zoveel mogelijk ondersteunen en middelen ter beschikking stellen om zijn doelstellingen waar te maken. Ook het personeel verdient een dank voor de inzet tijdens een belangrijke veranderingsperiode. Argenta heeft zijn lean and mean doelstellingen opnieuw aangescherpt en rolt deze doelstellingen sedert begin 2010 in de hele organisatie uit. Meer en meer zijn de Argenta medewerkers doordrongen van de echte betekenis en de waarde ervan in de werking van Argenta. Wat 2010 ons zal brengen is niet helemaal duidelijk. Grote onzekerheid bestaat over de timing, de vorm en de omvang van de economische heropleving. Grote onzekerheid bestaat eveneens over de wijze en het tijdstip waarop de centrale banken de enorme liquiditeiten die zij in het financieel systeem hebben gepompt, zullen terugtrekken. Beide factoren determineren in hoge mate de ontwikkeling van Argenta. Argenta is echter gewapend om ook in onzekere tijden alle mogelijke scenario s te doorstaan. Argenta zal bij zijn kernwaarden blijven en een veilige thuishaven voor zijn cliënten blijven. Argenta s strategie blijft ongewijzigd in deze tumultueuze tijden. Argenta s strategie is die van een bankverzekeraar voor de gezinnen, in nabije en gekende markten (België, Nederland en Luxemburg), met producten die eenvoudig en transparant zijn, en een distributie via zijn net van zelfstandige kantoorhouders. Zijn doel is voortbestaan in onafhankelijkheid, op basis van levenslange relaties, zowel met cliënten, met personeelsleden, met kantoorhouders. Jan Cerfontaine Voorzitter van de raad van bestuur Argenta Groep

9 A. Algemeen financieel economisch kader 9 Algemeen Het jaar 2009 werd gekarakteriseerd door de uitlopers van de financiële crisis. Massale liquiditeitsverschaffing en overheidsinterventies dienden ervoor te zorgen dat het financiële systeem niet kapseisde. Aan het einde van het eerste kwartaal begonnen deze verregaande maatregelen vruchten af te werpen en begon het vertrouwen langzaam te herstellen. Dankzij de liquiditeitsboost werd de extreme risicoaversie een halt toegeroepen en herstelden credit spreads en aandelenwaarderingen tot meer solide niveaus tegen het einde van het jaar. De belangrijkste ECB rentevoet werd verlaagd tot een bodemkoers van 1 % en werd daar behouden. Het herstel blijft voorlopig beperkt tot de financiële markten en de heropbouw van de voorraden. De reële vraag, consumptie en investeringen, bleef over 2009 gebukt gaan onder de stijgende werkloosheid en de onzekerheid. Eurozone De economische recessie bereikte een dieptepunt aan het einde van het eerste kwartaal toen het BBP van de Eurozone met 2,50 % kromp onder invloed van de drastische afbouw in voorraden, het uitstellen van investeringen en de terugval in consumptie. De 2de jaarhelft zag de economie verder uitbodemen waarbij de overheidsinvesteringen een verdere achteruitgang voorkwamen. De wereldwijde recessie zorgde voor een ineenstorting van de prijzen voor grondstoffen en energie. Consumentenprijzen volgden in hun spoor en evolueerden tot in negatief terrein tijdens de zomermaanden. De euro versterkte tegenover de USD naar een niveau van 1,4321 USD per euro einde jaar met een piek van 1,51 eind november. Twijfels bij de status van de dollar als reservemunt zette de prijsvorming verder onder druk. De Europese Centrale Bank diende alles uit de kast te halen om de kredietverlening op gang te houden. Naast het verlagen van zijn repo tarief naar 1 % volgden er eveneens steunaankopen van covered bonds en lange termijn liquiditeitsverschaffing naar financiële instellingen om op die manier het vertrouwen te herstellen. Verenigde Staten (VSA) In 2009 kromp de Amerikaanse economie met 2,40 % als gevolg van de huizenmarktcrisis. De consumptieuitgaven, traditioneel één van de belangrijkste bijdragen aan de algemene groei, stortten in elkaar als gevolg van de stijgende werkloosheid en het terugschroeven van de kredietverlening naar de gezinnen. De werkloosheid piekte tot boven de 10 %, een niveau niet meer gezien sinds de jaren 80. De consumentenprijzen bleven gedurende het grootste gedeelte van het jaar in negatieve regionen onder invloed van de terugval van de vraag naar consumentengoederen, het overschot aan productiecapaciteit en de forse daling van energie en grondstofprijzen. De Federal Reserve (Fed) en de Amerikaanse overheid werden verplicht om tot het uiterste te gaan om een scenario vergelijkbaar met de Grote Depressie te vermijden. De Fed deed dit door zijn belangrijkste rentevoet op 0,25 % te laten. Daarnaast werden massaal effecten gekocht op de financiële markt om liquiditeit te verschaffen en activa waarden te ondersteunen. De overheid ging over tot kapitaalinjecties voor de belangrijkste banken en kondigde diverse steunmaatregelen af om de economie te ondersteunen. Als gevolg daarvan verslechterde het budgettair deficit tot meer dan 10 %. Nederland De Nederlandse economie slaagde er in het derde kwartaal in om terug met groei aan te knopen na 4 kwartalen van recessie. Het dieptepunt werd bereikt aan het einde van het eerste kwartaal toen de economie er met 2,40 % op achteruitging op kwartaalbasis. Het herstel werd ondersteund door de overheidsinvesteringen, terwijl de consumptie en investeringen het zwaar te verduren kregen. De werkloosheid ging er op achteruit van 3,90 % aan het einde van 2008 tot 5,50 % eind december JAARVERSLAG 2009

10 10 Algemeen financieel economisch kader België Ook België slaagde er in om positieve groeicijfers voor te leggen aan het einde van het derde kwartaal na 4 opeenvolgende trimesters van negatieve groeicijfers. De terugval van de buitenlandse vraag in combinatie met dalende investeringen en consumptieuitgaven hielden de economie in hun greep gedurende de eerste jaarhelft. De groei herstelde nadien dankzij het gematigd herstel van het vertrouwen bij de consumenten en bedrijven en de overheidsinvesteringen. Inflatie bleef beperkt tot zelfs negatief over het laatste jaar. De werkloosheid verslechterde van 7,10 % eind 08 naar 8,20 % eind 09. Eén van de gevolgen van de financiële crisis is dat het belang van de retailmarkt voor de financiering van financiële instellingen is toegenomen. Dit zorgt voor een zeer concurrentiële marktomgeving. Financiële markten Op de obligatiemarkten resulteerde de forse renteverlagingen van de ECB en de liquiditeitverschaffing in een verdere daling van de kortetermijnrente, waarbij de Euribor op 3 maanden terugviel tot een dieptepunt van 0,70 % aan het einde van het jaar. De deflatoire omgeving en zwakke groeicijfers hielden eveneens de langetermijnrente onder druk. De aandelenmarkten herstelden fors na een dieptepunt te hebben bereikt in maart. De massale overheidsinterventies, de lage rentevoeten en het sterke herstel van de BRIC landen (Brazilië, Rusland, India en China) ondersteunden de aandelenprijzen.

11 B. Vennootschapsrechterlijke structuur ( organigram ) van de Argenta Groep 11 Argenta Bank en Verzekeringsgroep nv (B) Beleidsholding aandelen aandelen = 99,99 % 500 aandelen = 100 % aandelen = 99,99 % Argenta Assuranties nv (B) Verzekeringsmaatschappij aandelen Argenta Nederland nv (NL) Beheermaatschappij 500 aandelen Argenta Spaarbank nv (B) Spaarbank aandelen aandelen = 100 % aandelen = 99,95 % 349 aandelen = 99,71 % aandelen = 99,95 % ArgentaLife Nederland nv (NL) Levensverzekeringsmaatschappij aandelen Argenta Life Luxembourg SA (L) Levensverzekeringsmaatschappij aandelen Argentabank Luxembourg SA (L) Kredietinstelling 350 aandelen Centraal Bureau voor Hypothecair Krediet nv (B) Hypotheekonderneming aandelen 1 aandeel = 0,05 % 1 aandeel = 0,29 % 1 aandeel = 0,05 % JAARVERSLAG 2009

12 12 C. Individueel overzicht van de vennootschappen van de Argenta Groep Argenta Bank en Verzekeringsgroep naamloze vennootschap Belgiëlei Antwerpen RPR Antwerpen Argenta Spaarbank naamloze vennootschap Belgiëlei Antwerpen RPR Antwerpen BTW BE BELEIDSHOLDING KREDIETINSTELLING/SPAARBANK Argenta Spaarbank nv heeft een bijkantoor in Nederland: Bijkantoor Nederland Essendonk 30 NL 4824 DA Breda Argenta Assuranties naamloze vennootschap Belgiëlei Antwerpen RPR Antwerpen BTW BE Argentabank Luxembourg naamloze vennootschap 27, Boulevard du Prince Henri L 1724 Luxembourg R.C. Luxembourg B Argenta Life Luxembourg naamloze vennootschap 27, Boulevard du Prince Henri L 1724 Luxembourg R.C. Luxembourg B Argenta Nederland naamloze vennootschap Olympic Plaza Fred. Roeskestraat 123 NL 1076 EE Amsterdam H.R. Amsterdam ArgentaLife Nederland naamloze vennootschap Essendonk 30 NL 4824 DA Breda H.R. Amsterdam Centraal Bureau voor Hypothecair Krediet naamloze vennootschap Belgiëlei Antwerpen RPR Antwerpen BTW BE VERZEKERINGSMAATSCHAPPIJ KREDIETINSTELLING naar Luxemburgs recht LEVENSVERZEKERINGSMAATSCHAPPIJ naar Luxemburgs recht BEHEERMAATSCHAPPIJ naar Nederlands recht LEVENSVERZEKERINGSMAATSCHAPPIJ naar Nederlands recht HYPOTHEEKONDERNEMING

13 D. Beschrijving van de activiteiten van de Vennootschap 13 De Vennootschap is de beleidsholding van de Argenta Groep. Haar operationele activiteiten bestaan uit de transversale risicofuncties (i.e., Interne Audit, Compliance en Groepsrisicobeheer) en de gemeenschappelijke diensten Human Resources, Centrale Staf en Communicatie, Facilities, Distributieondersteuning en Inspectie, die op groepsniveau zijn georganiseerd. De Vennootschap heeft het statuut van een gemengde financiële holding (art. 4949bis Wet 22 maart 1993, betreffende het statuut van en het toezicht op de kredietinstellingen). De Vennootschap consolideert en staat in voor de gemeenschappelijke aansturing van de verzekeringsactiviteiten van haar dochtervennootschap Argenta Assuranties nv (hierna Aras), die het statuut heeft van een Belgische verzekeringsonderneming, en de bankactiviteiten van haar dochtervennootschap Argenta Spaarbank nv (hierna Aspa), die het statuut heeft van een Belgische kredietinstelling. De dochtervennootschappen van de Vennootschap, met name Aras en Aspa hebben op hun beurt verscheidene dochtervennootschappen. Aras en haar dochtervennootschappen worden hierna de Verzekeringspool genoemd. Aspa en haar dochtervennootschappen worden hierna de Bankpool genoemd. De activiteiten van de Bankpool concentreren zich voornamelijk rond enerzijds het aantrekken van gelden in de retailmarkt onder de vorm van spaarrekeningen, zichtrekeningen, kasbons en obligaties en anderzijds het herplaatsen van deze gelden in hypothecaire leningen. Daarnaast worden ook deelbewijzen van collectieve beleggingsinstellingen evenals gestructureerde obligaties ( structured notes ) aangeboden. De activiteiten van de Verzekeringspool behelzen zowel de sector van de levensverzekeringen als de sector van de nietleven of schadeverzekeringen (in het bijzonder autoverzekeringen, burgerlijke aansprakelijkheid privéleven, brand en hospitalisatieverzekering). Ten slotte heeft de Vennootschap een dochtervennootschap, Argenta Nederland nv (hierna Arne) die een emissievehikel is. De geografische markten waarin de Argenta Groep actief is, zijn België, Nederland en Luxemburg. JAARVERSLAG 2009

14 14 E. Beschrijving van de activiteiten van de Bankpool 1. Aspa 1.1. Algemeen Aspa heeft het statuut van een Belgische kredietinstelling. De kernactiviteiten van Aspa bestaan uit het aantrekken van gelden, het aanbieden van woonkredieten aan particulieren en het verlenen van betaalmiddelen. Daarnaast worden ook rechten van deelneming van Argenta Pensioenspaarfonds, rechten van deelneming van ArgentaFund sicav, rechten van deelneming van Argenta Fund of Funds sicav, evenals rechten van deelneming van andere binnenlandse en buitenlandse instellingen voor collectieve belegging en gestructureerde obligaties ( structured notes ) van derde partijen aangeboden Aantrekken van Gelden a. Zichtrekeningen Aspa biedt drie types van zichtrekeningen aan: Giro + rekening; Golden + rekening; Internetrekening. b. Spaar en termijnrekeningen Aspa biedt volgende gereglementeerde spaarrekeningen aan in België: de Maxirekening, de Espaar, de Groeirekening en de Sparekening, deze laatste is gereglementeerd indien er geen hospitalisatieverzekering aan verbonden is. Eveneens wordt de nietgereglementeerde Plusrekening aangeboden. Verder biedt Aspa een heel gamma van termijnrekeningen aan. c. Kasbons Aspa bood in 2009 twee soorten kasbons aan: de Maxibon, een kasbon met kapitalisatie, en de Rendementsbon, waarbij de keuze bestond uit kapitalisatie van de rente of jaarlijkse betaling van de coupon. Als gevolg van de gefaseerde afschaffing van de effecten aan toonder (in overeenstemming met de Wet van 14 december 2005 houdende afschaffing van de effecten aan toonder), werden met ingang van 1 januari 2008 oude kasbons niet langer fysiek afgeleverd en nieuwe kasbons in gedematerialiseerde vorm uitgegeven. d. Rechten van deelneming van instelling voor collectieve belegging (ICB s) Aspa verdeelt in België, in de hoedanigheid van distributeur, rechten van deelneming van verschillende binnenlandse en buitenlandse instellingen voor collectieve belegging. Een instelling voor collectieve belegging kan bestaan in verschillende juridische vormen, met of zonder rechtspersoonlijkheid (i.e., beleggingsvennootschappen met een veranderlijk aantal rechten van deelneming ( bevek / sicav ), beleggingsvennootschappen met een vast aantal rechten van deelneming ( bevak / sicaf ) en gemeenschappelijke beleggingsfondsen). In essentie bevat een instelling voor collectieve belegging een gediversifieerde portefeuille die volgens het in de prospectus uiteengezet beleggingsbeleid belegt in roerende waarden zoals o.a. aandelen, obligaties, cash, vastgoed. De belegger kan tegen de inventariswaarde in en uitstappen wanneer hij dat wenst. Als verzamelnaam of als populaire naam voor de diverse instellingen voor collectieve belegging wordt meestal de term fondsen gebruikt. In hoofdstuk G van dit jaarverslag wordt verdere toelichting gegeven omtrent de instellingen voor collectieve belegging (ICB s) verdeeld door Aspa. e. Gestructureerde obligaties Aspa treedt op als distributeur van door derde partijen uitgegeven gestructureerde obligaties.

15 Beschrijving van de activiteiten van de Bankpool 15 Gestructureerde obligaties (ook wel structured notes genoemd) zijn schuldeffecten, die doorgaans worden uitgegeven door financiële instellingen. Het potentiële rendement (in de vorm van een vaste/variabele coupon of een meerwaarde op de vervaldag) is gekoppeld aan een of meer onderliggende waarden (rente, aandelen, grondstoffen enz.). Gestructureerde obligaties bieden geen waarborg voor het belegde kapitaal tenzij dit uitdrukkelijk in de uitgiftevoorwaarden wordt bedongen Aanwending van de aangetrokken gelden Aspa biedt hypothecaire kredieten aan particulieren, zelfstandigen en vennootschappen aan. Deze leningen hebben als doel de aankoop van een woning of bouwgrond, nieuwbouw, renovatie van de woning of volledige centralisatie van te dure leningen (hypothecair en/of afbetalingskrediet). 2. De dochtervennootschappen van Aspa Aspa consolideert de activiteiten van Centraal Bureau voor Hypothecair Krediet nv (hierna CBHK) en Argentabank Luxembourg SA (hierna ABL). De activiteiten van Aspa in Nederland worden niet in een dochteronderneming, maar in een bijkantoor georganiseerd. CBHK heeft het statuut van Belgische ingeschreven hypotheekonderneming. CBHK biedt hypothecaire kredieten aan particulieren, zelfstandigen en vennootschappen aan. Zij heeft geen andere activiteiten. De kredieten worden onmiddellijk gecedeerd binnen de Argenta Groep aan Aspa of aan Aras. ABL is een Luxemburgse kredietinstelling, die een gamma basisproducten aanbiedt aan een voornamelijk gezinscliënteel, m.n. (i) de klassieke rekeningcourant en een rekeningcourant met een hoger rendement, (ii) plaatsingen op middellange termijn (1 tot 60 maanden), (iii) kasbons, (iv) euroobligaties en kapitalisatiebons en (v) aandelen van de ArgentaFund sicav en Argenta Fund of Funds sicav, twee zelfbeheerde beveks. Voorts is ABL, distributeur en ook administratief agent en beheerder van ArgentaFund sicav en Argenta Fund of Funds sicav. Daarnaast neemt ABL euroobligaties, kapitalisatiebons en aandelen van ArgentaFund sicav en Argenta Fund of Funds sicav in bewaring. ABL is tenslotte paying agent voor bepaalde Luxemburgse effecten. 3. Bijkantoor (Nederland) van Aspa Sinds 2003 commercialiseert het bijkantoor van Aspa in Nederland via tussenpersonen spaar en zichtrekeningen, gekoppeld aan Internetbankieren, en sinds het einde van 2009 ook termijnrekeningen. 4. Rating Eind 2009 werd door Standard & Poor s de rating BBB+/A2 bevestigd, met negatieve outlook. Een verdere strategische doelstelling van Aspa blijft het verhogen van deze rating. JAARVERSLAG 2009

16 16 F. Beschrijving van de activiteiten van de Verzekeringspool 1. Aras 1.1. Algemeen Het aanbieden van schade, gezondheids en levensverzekeringen, behoort tot de kernactiviteiten van Aras Schade en gezondheidsverzekeringen ( nietleven ) Aras is actief in volgende domeinen: Autoverzekering; Hospitalisatieverzekering; Brandverzekering; Familiale verzekering. In overeenstemming met de algemene strategie van de Argenta Groep wil Aras transparante verzekeringsproducten aanbieden met een ruime dekking en tegen een prijs die aantrekkelijker is dan het marktgemiddelde. Aras laat externe concurrentieonderzoeken uitvoeren en volgt actief de premievergelijkingen op diverse websites van bijvoorbeeld consumentenorganisaties. Hospitalisatieverzekeringen vertegenwoordigen ongeveer 55 % van de brutoverdiende premies. Brand en familiale verzekeringen groeien al enkele jaren na elkaar spectaculair boven de marktgroei Levensverzekeringen Aras biedt verschillende types van levensverzekeringen aan, die kunnen ingedeeld worden in productlijnen. Deze indeling vindt zijn oorsprong in functie van de wijze waarop wordt gecommuniceerd en de soort van waarborg die wordt geboden en werd in 2008 volledig hervormd. Hierbij wordt een overzicht gegeven van de respectieve productielijnen: 1. Schuldsaldo: het uitstaande saldo van een lening wordt afgelost door Aras bij overlijden van de verzekerde door een schuldsaldoverzekering; 2. Tijdelijke overlijdensverzekering: deze verzekering, die slechts een klein bedrag van de ontvangen levensverzekeringspremies vertegenwoordigt, wordt gebruikt om in geval van overlijden gedurende een bepaalde periode een op voorhand bepaald kapitaal te dekken; 3. Sparen en beleggen: deze lijn bevat de producten met een belangrijke spaar en/of beleggingscomponent. Deze producten situeren zich zowel in tak 21 als in tak 23, in het bijzonder: verzekeringsbons Arasbon en Octavie. Bij de Arasbon (product op 8 jaar) is er een dekking bij overlijden van 130 % van de inleg. Octavie, dat een product is op 8 jaar en 1 maand, kent geen dergelijke waarborg overlijden; Leven Plus (tak 21); Kapitaal Plus (tak 21) een koopsompolis zonder fiscale aftrekbaarheid; een gamma van tak 23producten onder de commerciële benaming ArgentaFund Plan, dat een combinatiemogelijkheid tussen diverse verzekeringsfondsen biedt. De tak 23producten hebben o.a. een gamma van vier risicogroepen afhankelijk van de verhouding tussen vastrentende, beleggingen in instellingen voor collectieve belegging (onder meer ArgentaFund sicav, Petercamfondsen en Carmignac fondsen) en structured notes. Ook de tak 23producten met kapitaalsbescherming worden hieronder opgenomen; 4. Jeugd: in de jeugdlijn is het Jeugdspaarplan opgenomen waarbij bij overlijden van de verzekerde, ouder of grootouder, de premiebetaling door Aras wordt overgenomen zodat het streefkapitaal op eindvervaldag uitbetaald wordt aan het (klein)kind. De verzekering wordt dus meestal in familiaal verband afgesloten; 5. Rente: in de Rentelijn is de Pension Life polis opgenomen die beleggers de mogelijkheid biedt om maandelijkse rentebetalingen te ontvangen gedurende de looptijd van het contract en om daarenboven een vooraf bepaald kapitaal te ontvangen bij afloop van het contract en hetzelfde bedrag in geval van overlijden binnen de 8 jaar en een maand;

17 Beschrijving van de activiteiten van de Verzekeringspool Voorzorg: omvat de producten die aanvullend zijn aan de sociale zekerheid op gebied van pensioenvorming. Dit omvat voornamelijk fiscaal aftrekbare producten met een spaarcomponent: het belangrijkste product betreft ArgentaFlexx (tak 21) Aanwenden van gelden De reserves worden belegd in rentedragende instrumenten en onroerend goederen en in principe niet in aandelen of aandelenfondsen. Er wordt vooral belegd in: Belgische staatsobligaties of OLO s; bedrijfsobligaties; hypotheken. Uitzondering zijn de reserves van pensioenspaarverzekeringen. Deze worden herbelegd in het Argenta Pensioenspaarfonds. Aras herbelegt in hypotheken uitsluitend via CBHK. CBHK, een dochtervennootschap van Aspa, biedt hypothecaire leningen aan particulieren, zelfstandigen en vennootschappen aan. Deze leningen kunnen tot doel hebben de aankoop van een woning of bouwgrond, nieuwbouw, renovatie van de woning of volledige centralisatie van te dure leningen (hypothecair en/of afbetalingskrediet). De kredieten worden onmiddellijk gecedeerd binnen de Argenta Groep aan Aspa of aan Aras. Sinds 2007 worden geen nieuwe kredieten meer gecedeerd aan Aras. 2. De dochtervennootschappen van Aras Aras consolideert de activiteiten van ArgentaLife Nederland nv (hierna ALN) en Argenta Life Luxembourg SA (hierna ALL). ALN heeft het statuut van Nederlandse verzekeringsonderneming. Zij is uitsluitend actief in levensverzekeringen verbonden met hypothecaire spaarkredieten. ALL heeft het statuut van Luxemburgse verzekeringsonderneming. Zij is hoofdzakelijk actief in levensverzekeringen tak 26kapitalisatieverrichtingen en tak 23. JAARVERSLAG 2009

Argenta Bank- & Verzekeringsgroep nv

Argenta Bank- & Verzekeringsgroep nv Argenta Bank- & Verzekeringsgroep nv 2012 G E C O M B I N E E R D J A A R V E R S L A G 2 Overeenkomstig artikel 95, 96 en 119 van het Wetboek van Vennootschappen stelt de raad van bestuur van Argenta

Nadere informatie

Argenta Bank- en Verzekeringsgroep nv. Gecombineerd Jaarverslag en Duurzaamheidsverslag

Argenta Bank- en Verzekeringsgroep nv. Gecombineerd Jaarverslag en Duurzaamheidsverslag Argenta Bank- en Verzekeringsgroep nv 2013 Gecombineerd Jaarverslag en Duurzaamheidsverslag Overeenkomstig artikel 95, 96 en 119 van het Wetboek van Vennootschappen stelt de raad van bestuur van Argenta

Nadere informatie

Argenta Spaarbank NV 2011 P i j l e r 3 t o e l i c h t i N g e N

Argenta Spaarbank NV 2011 P i j l e r 3 t o e l i c h t i N g e N Argenta Spaarbank NV 2011 P i j l e r 3 t o e l i c h t i n g e n 2 Inhoudstafel Pijler 3 toelichtingen 2011 3 1. Inleiding 5 2. Risk management 6 2.1. Financieel risico 7 2.2 Liquiditeitsrisico 9 2.3.

Nadere informatie

Argenta Spaarbank nv. Beeld?

Argenta Spaarbank nv. Beeld? Argenta Spaarbank nv Beeld? 2012 P i j l e r 3 t o e l i c h t i n g e n 2 Inhoudstafel Pijler 3 toelichtingen 2012 3 1. Inleiding 5 1.1. Profiel Argenta Spaarbank 5 1.2 Toepassingskader 5 1.3. Basel II

Nadere informatie

Argenta Bank- en Verzekeringsgroep nv. Gecombineerd jaarverslag met duurzaamheidsverslag

Argenta Bank- en Verzekeringsgroep nv. Gecombineerd jaarverslag met duurzaamheidsverslag Argenta Bank- en Verzekeringsgroep nv 2014 Gecombineerd jaarverslag met duurzaamheidsverslag Kengetallen Argenta Bank- en Verzekeringsgroep Medewerkers Aantal verkooppunten in België 2.264 2.368 2.416

Nadere informatie

Financiële Instrumenten Vereenvoudigde brochure uitgegeven in het kader van de MiFID-reglementering

Financiële Instrumenten Vereenvoudigde brochure uitgegeven in het kader van de MiFID-reglementering Financiële Instrumenten Vereenvoudigde brochure uitgegeven in het kader van de MiFID-reglementering (richtlijn betreffende de markten voor financiële instrumenten) Juni 2014 Inhoud Deel I. De financiële

Nadere informatie

Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met zetel te Livingstonelaan 6 te 1000 Brussel, ondernemingsnummer: 0442.733.140.

Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met zetel te Livingstonelaan 6 te 1000 Brussel, ondernemingsnummer: 0442.733.140. Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met zetel te Livingstonelaan 6 te 1000 Brussel, ondernemingsnummer: 0442.733.140 Prospectus Met betrekking tot HET OPENBAAR AANBOD TOT INSCHRIJVING

Nadere informatie

Activiteitenverslag 2004 voor AXA in België FINANCIËLE BESCHERMING. Leef vol vertrouwen

Activiteitenverslag 2004 voor AXA in België FINANCIËLE BESCHERMING. Leef vol vertrouwen Activiteitenverslag 2004 voor AXA in België FINANCIËLE BESCHERMING Leef vol vertrouwen INHOUD Leef vol vertrouwen 1 Kerncijfers van de AXA Groep in de wereld 1 De AXA-Visie 2 Boodschap van Jean-Pierre

Nadere informatie

MiFID : Een klare kijk op beleggingen

MiFID : Een klare kijk op beleggingen MiFID : Een klare kijk op beleggingen MiFID, in het belang van belegger Sinds 1 november 2007 zijn specifieke regels van toepassing op beleggingen in financiële instrumenten. Die regels vloeien voort uit

Nadere informatie

Inhoudstafel. Belfius Insurance Jaarverslag 2012 3

Inhoudstafel. Belfius Insurance Jaarverslag 2012 3 2012 Jaarverslag 2012 Inhoudstafel Boodschap van de voorzitters 5 Kerncijfers van Belfius Insurance 6 Beheersverslag 9 Geconsolideerde jaarrekening 41 Aanvullende inlichtingen 130 Belfius Insurance Jaarverslag

Nadere informatie

Financiële Instrumenten

Financiële Instrumenten Financiële Instrumenten Vereenvoudigde brochure uitgegeven in het kader van de MiFID-reglementering (richtlijn betreffende de markten voor financiële instrumenten) Januari 2010 Inhoud Deel I. De financiële

Nadere informatie

METROPOLITAN-RENTASTRO GROWTH

METROPOLITAN-RENTASTRO GROWTH JAARVERSLAG 31.12.11 METROPOLITAN-RENTASTRO GROWTH PENSIOENSPAARFONDS Gemeenschappelijk beleggingsfonds naar Belgisch recht Geen enkele inschrijving mag worden aanvaard op basis van dit verslag. Inschrijvingen

Nadere informatie

CATEGORIE A-AANDELEN & CATEGORIE B-AANDELEN

CATEGORIE A-AANDELEN & CATEGORIE B-AANDELEN ARGENTA COÖPERATIEVE ( ARGEN-CO ) Belgiëlei 49-53, 2018 Antwerpen 0823.992.630 RPR Antwerpen Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Belgisch recht Prospectus betreffende het OPENBAAR

Nadere informatie

2011 Jaarverslag 2011 2011 Jaarvers- arverslag 2011 Jaarverslag 2011 Jaarrslag. 11 Jaarverslag 2011 Jaarverslag 2011. 2011 Jaarverslag 2011 Jaarvers-

2011 Jaarverslag 2011 2011 Jaarvers- arverslag 2011 Jaarverslag 2011 Jaarrslag. 11 Jaarverslag 2011 Jaarverslag 2011. 2011 Jaarverslag 2011 Jaarvers- arverslag 2011 Jaarverslag 2011 Jaarrslag 2011 Jaarverslag 2011 Jaarvers- 2011 Jaarverslag 2011 Jaarverslag 11 Jaarverslag 2011 Jaarverslag 2011 arverslag 2011 Jaarverslag 2011 Jaarrslag 2011 Jaarverslag

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. 2 Beheersverslag 72 Geconsolideerde jaarrekening 178 Jaarrekening 204 Aanvullende inlichtingen

Jaarverslag 2014. 2 Beheersverslag 72 Geconsolideerde jaarrekening 178 Jaarrekening 204 Aanvullende inlichtingen Jaarverslag 2014 2 72 178 Jaarrekening 204 Aanvullende inlichtingen 4 Woord van de voorzitters 6 Profiel van de Groep 9 Voornaamste gebeurtenissen 14 Financiële resultaten 18 Risicobeheer 36 Informatie

Nadere informatie

LANBOKAS C.V.B.A. Sylvain Dupuislaan 251, 1070 Brussel, België BTW BE 0403.263.840 - RPR Brussel

LANBOKAS C.V.B.A. Sylvain Dupuislaan 251, 1070 Brussel, België BTW BE 0403.263.840 - RPR Brussel LANBOKAS C.V.B.A. Sylvain Dupuislaan 251, 1070 Brussel, België BTW BE 0403.263.840 - RPR Brussel PROSPECTUS voor het openbaar aanbod van MAATSCHAPPELIJKE AANDELEN (23/06/2015) WAARSCHUWING MET BETREKKING

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. 2 Beheersverslag 92 Geconsolideerde jaarrekening 204 Jaarrekening 233 Aanvullende inlichtingen

Jaarverslag 2012. 2 Beheersverslag 92 Geconsolideerde jaarrekening 204 Jaarrekening 233 Aanvullende inlichtingen Jaarverslag 2012 2 92 204 Jaarrekening 233 Aanvullende inlichtingen 4 Profiel van de Groep 8 Woord van de voorzitters 10 Voornaamste gebeurtenissen 14 Verklaring inzake corporate governance 51 Informatie

Nadere informatie

BANCA MONTE PASCHI BELGIO N.V. ALGEMENE VERGADERING 17 APRIL

BANCA MONTE PASCHI BELGIO N.V. ALGEMENE VERGADERING 17 APRIL 66e JAARVERSLAG BANCA MONTE PASCHI BELGIO N.V. ALGEMENE VERGADERING 17 APRIL 2014 Inhoudsopgave BESTUUR EN CONTROLE 4 VENNOOTSCHAPPEN VAN DE GROEP MET DEELNEMING 5 IN HET MOEDERBEDRIJF 5 PERSONEEL EN ORGANIGRAM

Nadere informatie

Deutsche Bank DB Personal. MiFID : Een klare kijk op beleggingen

Deutsche Bank DB Personal. MiFID : Een klare kijk op beleggingen Deutsche Bank MiFID : Een klare kijk op beleggingen Inhoud Inleiding 3 MiFID: belangen van de belegger beter gediend 4 In 15 minuten bepaalt u uw beleggersprofiel 4 Waaruit bestaat de vragenlijst Mijn

Nadere informatie

CATEGORIE A-AANDELEN & CATEGORIE B-AANDELEN

CATEGORIE A-AANDELEN & CATEGORIE B-AANDELEN ARGENTA COÖPERATIEVE ( ARGEN-CO ) Belgiëlei 49-53, 2018 Antwerpen 0823.992.630 RPR Antwerpen Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Belgisch recht Verrichtingsnota betreffende het

Nadere informatie

Rekeningen en Verslagen Inhoud

Rekeningen en Verslagen Inhoud 2005 Rekeningen en Verslagen Inhoud Beheersverslag Activiteit en resultaten................................................ 1 Profiel en activiteit 2 Resultaten 3 Inkoop van eigen aandelen Corporate governance.................................................

Nadere informatie

Jaarverslag. Delta Lloyd Groep Toekomst verzekerd

Jaarverslag. Delta Lloyd Groep Toekomst verzekerd 20 10 Jaarverslag 7 april 2011 Delta Lloyd Groep Toekomst verzekerd Inhoudsopgave 1 Verslag Raad van Bestuur.... 1 1.1 Delta Lloyd Groep in 2010... 1 1.2 Kerncijfers... 4 1.3 Segmenten.... 5 1.3.1 Leven...

Nadere informatie

Fortis Bank nv. Jaarverslag 2010

Fortis Bank nv. Jaarverslag 2010 Fortis Bank nv Jaarverslag 2010 Inleiding Het Jaarverslag 2010 van Fortis Bank omvat zowel de Geconsolideerde als de Niet-geconsolideerde Jaarrekeningen, voorafgegaan door het verslag van de Raad van

Nadere informatie

TLB Jaarverslag 2011

TLB Jaarverslag 2011 TLB Jaarverslag 2011 Het jaarverslag van Triodos Bank is ook online beschikbaar. Bezoek het Online Jaarverslag 2011 voor meer gedetailleerde informatie, inclusief interviews, samenvattingen van onze activiteiten

Nadere informatie

TLB Jaarverslag 2011

TLB Jaarverslag 2011 TLB Jaarverslag 2011 Het jaarverslag van Triodos Bank is ook online beschikbaar. Bezoek het Online Jaarverslag 2011 voor meer gedetailleerde informatie, inclusief interviews, samenvattingen van onze activiteiten

Nadere informatie

Profiel van Belfius Bank 2 Beheersverslag 6 Geconsolideerde jaarrekening 74 Vennootschappelijke jaarrekening 196 Aanvullende inlichtingen 254

Profiel van Belfius Bank 2 Beheersverslag 6 Geconsolideerde jaarrekening 74 Vennootschappelijke jaarrekening 196 Aanvullende inlichtingen 254 2014 Jaarverslag Inhoudstafel Profiel van Belfius Bank 2 6 74 196 Aanvullende inlichtingen 254 Jaarverslag 2014 Belfius Bank 1 Profiel van Belfius Bank Belfius is een Belgische bank- en verzekeringsgroep

Nadere informatie

LANBOKAS C.V.B.A. Sylvain Dupuislaan 251, 1070 Brussel, België BTW BE 0403.263.840 - RPR Brussel

LANBOKAS C.V.B.A. Sylvain Dupuislaan 251, 1070 Brussel, België BTW BE 0403.263.840 - RPR Brussel LANBOKAS C.V.B.A. Sylvain Dupuislaan 251, 1070 Brussel, België BTW BE 0403.263.840 - RPR Brussel PROSPECTUS voor het openbaar aanbod van MAATSCHAPPELIJKE AANDELEN (27/06/2014) WAARSCHUWING MET BETREKKING

Nadere informatie

Federale Staatsschuld Agentschap van de Schuld. Jaarverslag 2012 1

Federale Staatsschuld Agentschap van de Schuld. Jaarverslag 2012 1 Federale Staatsschuld Agentschap van de Schuld Jaarverslag 2012 Jaarverslag 2012 1 2 Agentschap van de Schuld Koninkrijk België Inhoudstafel Inhoudstafel... 3 Voorwoord van de Heer Koen Geens, minister

Nadere informatie

Kerncijfers en voornaamste resultaten van de Belgische verzekeringsmarkt in 2011

Kerncijfers en voornaamste resultaten van de Belgische verzekeringsmarkt in 2011 Nr. 32 Weekblad van 25 oktober 2012 Kerncijfers en voornaamste resultaten van de Belgische verzekeringsmarkt in 2011 1. Inleiding: Niettegenstaande barslechte omstandigheden... 2 2. Incasso s en marktaandelen

Nadere informatie

Friesland Bank NV Jaarverslag 2011

Friesland Bank NV Jaarverslag 2011 Friesland Bank NV Jaarverslag 2011 Kerncijfers jaar jaar jaar jaar jaar (Bedragen in miljoenen euro s) 2009 2008 2007 Balansgegevens Balanstotaal 10.847,4 11.055,4 11.009,5 10.934,1 10.118,8 Kredieten

Nadere informatie