Inter IKEA Systems B.V. 2006/2008/NL1446 IKEA houdt rekening met het milieu, daarom drukken we op 100% milieuvriendelijk papier.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inter IKEA Systems B.V. 2006/2008/NL1446 IKEA houdt rekening met het milieu, daarom drukken we op 100% milieuvriendelijk papier."

Transcriptie

1 Inter IKEA Systems B.V. 2006/2008/NL1446 IKEA houdt rekening met het milieu, daarom drukken we op 100% milieuvriendelijk papier.

2 IKEA gedragscodes

3

4 INHOUDSOPGAVE pagina 1. IKEA en grensoverschrijdend gedrag 4 2. IKEA en het gebruik van het IKEA netwerk, internet en 7 Bijlage 1: De 6 IT Security Principes uit de IKEA Rules en Guidelines Automatisering 11 Bijlage 2: Wet- en regelgeving IKEA en alcohol & drugs 13

5 1. IKEA en grensoverschrijdend gedrag Wat is grensoverschrijdend gedrag? Grensoverschrijdend gedrag is gedrag dat door een medewerker als zodanig wordt ervaren. Er is sprake van grensoverschrijdend gedrag bij seksuele intimidatie, pesten, geweld en discriminatie. In alle gevallen heeft dit gedrag een negatieve invloed op het werk van de lastiggevallen medewerker. Niet alleen de prestaties van een medewerker hebben eronder te lijden, maar ook de werksfeer en het plezier waarmee een medewerker naar zijn werk gaat. Hoe denkt IKEA over grensoverschrijdend gedrag? IKEA vindt grensoverschrijdend gedrag onaanvaardbaar en vindt dat zij zich sterk moet maken om dergelijk gedrag te voorkomen. Daarnaast verplicht de Arbowetgeving IKEA te zorgen voor een goede werkomgeving. De veiligheid en gezondheid van de werknemers moet worden gewaarborgd. Het is onze gezamenlijke verantwoordelijkheid om grensoverschrijdend gedrag te voorkomen. Als zich situaties voordoen die wijzen op grensoverschrijdend gedrag, is het van belang ze op tijd te signaleren en actie te ondernemen. IKEA voelt zich als werkgever verplicht haar medewerkers zoveel mogelijk te beschermen tegen grensoverschrijdend gedrag en tegen de nadelige gevolgen ervan. Alle medewerkers, maar ook stagiaires, leerlingen en uitzendkrachten vallen onder deze bescherming. Het voorkomen van grensoverschrijdend gedrag door het op tijd te signaleren en het opvangen van lastiggevallen medewerkers zijn middelen die IKEA inzet om haar medewerkers te beschermen. Bij wie kan men terecht bij grensoverschrijdend gedrag? Wanneer je wordt lastiggevallen met grensoverschrijdend gedrag, is het belangrijk om hiertegen actie te ondernemen. De HR manager van je vestiging is hiervoor de aangewezen vertrouwenspersoon. Deze zal in gesprekken bekijken hoe jullie het 4

6 probleem het beste kunnen oplossen. Je kan ook terecht bij de bedrijfsmaatschappelijk werker of de bedrijfsarts. Mocht je er samen met de vertrouwenspersonen in je vestiging niet uit kunnen komen dan kan je je richten tot de HR manager van IKEA Nederland. De HR manager Nederland zal dan afhankelijk van de vraag mogelijk deskundigen raadplegen om uiteindelijk tot een uitspraak te kunnen komen. Je kan hierbij bijvoorbeeld denken aan de deskundigheid van een bedrijfsarts, mediator of psycholoog. Een klacht over ongewenst gedrag moet grondig en zorgvuldig onderzocht worden. Een grondig en zorgvuldig onderzoek vereist de juiste kennis. De vertrouwenspersonen bezitten de kennis en vaardigheden om deze klachten te behandelen. Welke sancties hanteert IKEA? Medewerkers die zich schuldig maken aan grensoverschrijdend gedrag zullen na een gesprek met de vertrouwenspersoon hun gedrag zichtbaar moeten verbeteren. Van allegesprekken wordt een verslag bewaard in het personeelsdossier van degene diezich schuldig maakt aan grensoverschrijdend gedrag. Indien zich geen verbeteringen in het gedrag voordoet, kan dit leiden tot beëindiging van de arbeidsovereenkomst, danwel tot ontslag op staande voet. Bij (het vermoeden van) strafbare zaken, zoals aanranding, verkrachting, fysiek geweld of ernstige bedreigingen, wordt de politie ingeschakeld. Afhankelijk van de aard en de ernst van de situatie wordt besloten of de verdachte kan blijven werken, op non-actief moet worden gesteld of op staande voet wordt ontslagen. Wat is: seksuele intimidatie Seksuele intimidatie bestaat uit iedere ongewenste seksuele toenadering, zowel verbaal als non-verbaal. Denk bijvoorbeeld aan dubbelzinnige opmerkingen, handtastelijkheden, verzoeken om seksuele gunsten en (pogingen tot) aanranding en verkrachting. 5

7 pesten Onder pesten verstaan we elk onrechtmatig en terugkerend gedrag buiten of binnen IKEA. Pesten uit zich voornamelijk in gedragingen, woorden, bedreigingen, handelingen, gebaren en eenzijdige geschriften. Het gevolg van pesten is dat de fysieke en/of psychische toestand van een medewerker aangetast wordt. geweld Onder geweld verstaan we gewelddadig gedrag, zowel psychisch als fysiek, waarbij een medewerker wordt lastiggevallen, bedreigd of aangevallen bij de uitvoering van het werk of zich lastiggevallen, bedreigd of aangevallen voelt. discriminatie Discriminatie is verschil maken op basis van ras, geloof, huidskleur, sekse, leeftijd, handicap of lichamelijke kenmerken. In de Nederlandse wet is opgenomen dat discriminatie strafbaar is. 6

8 2. IKEA en het gebruik van het IKEA netwerk, internet en Het internet, en IKEA netwerk worden bij IKEA gebruikt om efficiënter te kunnen werken door (internet) communicatie sneller te laten verlopen. Toegang tot het netwerk en/of internet en/of is bij IKEA afhankelijk van de functie van de medewerker. Het gebruik van internet en dient te worden ingezet voor het (efficiënt en professioneel) uitvoeren van de eigen functie dan wel in het belang van de organisatie te zijn. IKEA realiseert zich dat internet en een steeds belangrijkere rol innemen binnen het maatschappelijk communicatieverkeer. Vanuit deze gedachtegang is het voor een medewerker toegestaan om in beperkte mate gebruik te maken van en internet op het werk voor privé-doeleinden, mits dit zoveel mogelijk in de pauzes gebeurt en dit niet ten koste van de werkzaamheden gaat. Het gebruik van internet en is echter niet zonder risico s. Bij risico s kun je denken aan beschadiging van het netwerk door virussen, het uitlekken van bedrijfsgeheimen, maar ook aan persoonlijk misbruik door een medewerker. Om dergelijke risico s te vermijden bestaat er binnen IKEA een gedragscode omtrent het gebruik van het IKEA netwerk, internet en . Deze gedragscode omvat de volgende punten: de regels die we binnen IKEA handhaven voor het gebruik van het IKEA netwerk, internet en ; de omstandigheden waaronder IKEA het gebruik van het IKEA netwerk, internet en registreert, verzamelt en natrekt; de consequenties die het niet naleven van de regels omtrent gebruik van het IKEA netwerk, internet en met zich meebrengt. 7

9 IKEA en Gedragscode voor het gebruik van het netwerk, internet en 1. Algemeen a. IKEA behoudt zich het recht voor om controle uit te oefenen op het gebruik van het IKEA netwerk, internet en . b. IKEA heeft het recht om iemand toegang te geven tot het IKEA netwerk, internet en/of , maar mag dit ook te allen tijde weer intrekken. c. Deze regeling geldt ook voor iedereen die gebruik maakt van de openbare computers binnen IKEA. d. Al het computermateriaal, de software en andere faciliteiten die een medewerker gebruikt zijn en blijven eigendom van IKEA. Hetzelfde geldt voor alle documenten, materialen, data en s die zijn opgemaakt, verzonden, ontvangen of bewaard op het computersysteem van IKEA. 2. IKEA netwerk a. Toegang tot het IKEA netwerk geschiedt op basis van een persoonsgebonden inlognaam (user-id) en wachtwoord. Deze mogen niet aan anderen worden doorgegeven. b. IKEA bepaalt de toegangscapaciteit op het IKEA netwerk tot bepaalde onderdelen van het IKEA netwerk. c. Medewerkers mogen via het netwerk geen informatie verspreiden en/of ontvangen die voor privé-doeleinden bestemd zijn, zoals de onder hoofdstuk 3 vermelde items. 3. Internet Toegang tot het internet wordt alleen verstrekt aan diegenen die dit nodig hebben voor de uitvoering van hun functie, zoals bijvoorbeeld management functies. De toegang mag alleen gebruikt worden voor taken/bezigheden die voortvloeien uit de functie. Het is aanvaardbaar dat een medewerker beperkt gebruik maakt van internet voor privédoeleinden, mits dit zoveel mogelijk in pauzes gebeurt en niet ten koste gaat van de werkzaamheden. Iedere medewerker die onder zijn/haar user-id toegang krijgt tot het internet moet hiervoor de Internet toegangsovereenkomst tekenen. a. Het is bij het gebruik van internet nooit toegestaan om: Internet te gebruiken voor persoonlijke doeleinden zoals het spelen of downloaden 8

10 van spelletjes, winkelen, gokken of bezoeken van chat-/babbelboxen. b. Het is in het bijzonder nooit toegestaan om op internet: sites te bezoeken die pornografisch, racistisch, discriminerend, beledigend of aanstootgevend materiaal bevatten; pornografisch, racistisch, discriminerend, beledigend of aanstootgevend materiaal te bekijken of te downloaden, dan wel op de computer op te slaan; ongeoorloofd toegang te verschaffen tot niet openbare bronnen op het internet; opzettelijk informatie waartoe men via internet toegang heeft verkregen zonder toestemming te veranderen of te vernietigen. Indien een medewerker ongevraagd informatie van deze aard krijgt aangeboden, dient deze dat aan de Safety & Security Manager te melden. Ter verduidelijking staat hieronder een limitatief overzicht van sites die binnen IKEA in ieder geval niet toegestaan zijn om te bezoeken. Sites die betrekking hebben op: 1. religie/levensovertuiging 2. racisme 3. discriminatie 4. pornografie 5. downloaden (muziek, spelletjes, etc.) 6. politiek 7. seksueel getinte sites 8. sport&spel (goksites) 9. radio- en tv-zenders 10. chat-/babbelbox 4. IKEA heeft haar eigen systeem: Nexus Neon Client. Dit systeem wordt gebruikt om via memo s de (internet) communicatie efficiënter te laten verlopen. Het is dan ook de bedoeling dat Nexus Neon Client alleen met dat doel gebruikt wordt. Het is aanvaardbaar dat een medewerker beperkt gebruik maakt van e mail voor privédoeleinden, mits dit zoveel mogelijk in de pauzes gebeurt en dit niet ten koste gaat van de werkzaamheden. a. De gebruikelijke gedragsregels, zoals die gelden voor het ondertekenen van schriftelijke correspondentie, het vertegenwoordigen van IKEA en voor het verzenden van post (bijvoorbeeld correct taalgebruik) zijn ook van toepassing op het gebruik van . 9

11 b. Het is bij het gebruik van niet toegestaan om: (automatisch) vertrouwelijke gegevens en bedrijfsgevoelige informatie zonder toestemming te versturen naar personen/instanties buiten IKEA. Dit ter voorkoming van toegang tot vertrouwelijke informatie door derden; bij IKEA te gebruiken waarbij met name de onder hoofdstuk 3 genoemde items worden verstuurd of ontvangen of genoemd als link; de memo-id van een ander te gebruiken voor het versturen van memo s en/of mail. c. Het is bij het gebruik van in het bijzonder niet toegestaan om: berichten anoniem of onder een fictieve naam te versturen; dreigende, beledigende, seksueel getinte, racistische, dan wel discriminerende berichten en kettingmailberichten te verzenden of door te sturen; iemand elektronisch lastig te vallen. Indien een medewerker ongevraagd informatie van deze aard aangeboden krijgt, dient deze dat aan de IT Security manager te melden. 5. Controle a. Om de veiligheid van het netwerk te waarborgen en toe te zien op naleving van deze overeenkomst, worden van tijd tot tijd controles uitgevoerd. Toezicht op het gebruik zal bestaan uit het steekproefsgewijs controleren van het internet en verkeer (tijdsbesteding, sites die bezocht worden). Daartoe kunnen anonieme lijsten van bezochte internetsites en van verstuurde s worden uitgedraaid. b. Binnenkomend internet en verkeer wordt zo goed mogelijk gecontroleerd op virussen en dergelijke. Indien een bericht een virus bevat, dan wordt het automatisch tegengehouden en worden de verzender en ontvanger daarvan op de hoogte gebracht. Mocht een medewerker desondanks een bericht ontvangen dat een virus bevat, dan dient deze contact op te nemen met de IT Security manager. c. Wanneer er gesignaleerd wordt dat deze regeling niet wordt nageleefd (bijvoorbeeld bij klachten, signalen van binnen of buiten IKEA of systeemstoringen), dan kunnen de gegevens van (de) betrokken gebruiker(s) worden uitgedraaid, bekeken en gebruikt. d. De in 6.3 genoemde gegevens worden bewaard zolang dit nodig is in het kader van nader onderzoek of om eventuele maatregelen te treffen tegen een gebruiker. Voor het bewaren van dergelijke gegevens gelden bijzondere regels. Deze zijn te vinden in bijlage 2. 10

12 e. berichten van OR-leden, bedrijfsartsen en bedrijfsmaatschappelijk werkers zijn in principe uitgesloten van controle. Dit geldt niet voor de controle op de veiligheid van het verkeer. f. Het is niet toegestaan om bestanden voor eigen gebruik (muziek bestanden, filmpjes, pornografie, enz.) op de IKEA server op te slaan. 6. Sancties Wanneer deze regeling niet wordt nageleefd zal IKEA overgaan tot sancties. Misbruik van de mogelijkheden die IKEA biedt omtrent het gebruik van het netwerk, internet en kan leiden tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst, dan wel ontslag op staande voet. Indien bij IKEA het vermoeden bestaat dat sprake is van een strafbaar feit, wordt hiervan aangifte gedaan bij de politie. Bijlage 1 De 6 IT Security Principes uit de IKEA Rules en Guidelines Automatisering De 6 IT Security Principes moeten gecommuniceerd worden naar iedere medewerker en opgevolgd worden. 1. Het niveau van IT Security is gebaseerd op de potentiële schade die een bedreiging kan toebrengen aan de IKEA organisatie en/of onderdelen daarvan. 2. IT oplossingen moeten voldoen aan de IT Security RULES en Nationale Wet- en Regelgeving. 3. Alle informatie en corresponderende bronnen moeten een vastgelegde eigenaar hebben in de organisatie, die eveneens verantwoordelijk is voor de doorvoering van toegepaste IT Security RULES in de oplossing. 4. Gebruikers van IT toepassingen binnen de IKEA bedrijvengroep moeten instemmen met de IT Security RULES. Het management moet ervoor zorgen dat de gebruikers de RULES begrijpen. 5. Alle IT Security incidenten moeten gerapporteerd worden aan de IT Security verantwoordelijke. 6. Bekendheid met en nakoming van de IT Security RULES dient opgevolgd te worden. 11

13 Bijlage 2 Wet- en regelgeving De Wet Bescherming Persoonsgegevens bevat een aantal artikelen die IKEA mee moet nemen in haar beleid ten aanzien van internet en . De werkgever informeert de medewerkers voorafgaand aan de invoering van de regeling over controle op en internetgebruik, omtrent de doeleinden, de aard van de gegevens, de omstandigheden waaronder zij verkregen zijn en de inhoud van deze regeling. De medewerker kan zich tot de werkgever wenden met het verzoek om een volledig overzicht van zijn verwerkte persoonsgegevens. Het verzoek wordt binnen 4 weken beantwoord. De medewerker kan de werkgever verzoeken zijn persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen indien deze feitelijk onjuist zijn, voor het doel onvolledig of niet ter zake dienend, dan wel in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt. Het verzoek wordt binnen 4 weken beantwoord. De medewerker kan bij de werkgever verzet aantekenen tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens in verband met bijzondere persoonlijke omstandigheden. De werkgever oordeelt binnen 4 weken na ontvangst van het verzet of dit gerechtvaardigd is. Indien de werkgever het verzet gerechtvaardigd acht, beëindigt hij terstond de verwerking. 12

14 3. IKEA en alcohol & drugs Het (overmatig) gebruik van alcohol en/of drugs is niet alleen van invloed op iemands gezondheid of sociale contacten. Vaak heeft gebruik van alcohol of drugs ook zijn uitwerking op iemands werk. De sfeer op het werk zal beïnvloed worden: anderen zullen zich storen aan bijvoorbeeld de dranklucht, of aan de prikkelbaarheid van degene die onder invloed is. Maar ook de veiligheid bij de uitvoering van iemands werk komt in het gedrang. Een verminderd concentratievermogen vergroot de kans op ongevallen en brengt niet alleen de persoon in kwestie zélf, maar ook collega s en klanten van IKEA in gevaar. Hoe denkt IKEA over alcohol & drugs? Het bezit of de consumptie van alcohol en (niet medisch voorgeschreven) drugs is niet toegestaan op het terrein van IKEA, evenals werken onder invloed van alcohol of drugs. Bij overtreding van dit verbod zal IKEA maatregelen nemen. IKEA wil, ter bescherming van haar medewerkers en klanten, hulp bieden aan medewerkers die een drank- of drugsprobleem hebben. Bij wie kan men terecht bij alcohol- of drugsgebruik? IKEA wil graag hulp bieden aan haar medewerkers om van hun alcohol- of drugsverslaving af te komen. Er kan soms echter een lange periode overheen gaan voordat drankgebruik erkend wordt als alcoholisme of drugsgebruik als een drugsverslaving. Maar voorkomen is beter dan genezen! De HR manager is de aangewezen vertrouwenspersoon binnen IKEA om een dergelijk probleem mee te bespreken. Ook kan de bedrijfsarts of de bedrijfsmaatschappelijk werker hulp bieden. Daarnaast kunnen deze personen je helpen bij het vinden van professionele hulp en samen met jou de professionele hulp inpassen in je werkrooster. Want een alcohol- of drugsverslaving hoeft niet per definitie te leiden tot arbeidsongeschiktheid. 13

15 Welke maatregelen neemt IKEA indien gebruik of bezit van alcohol en/of drugs wordt geconstateerd? Het bezit of gebruik van alcohol en drugs is niet toegestaan op het IKEA terrein. Bij het vermoeden dat deze regel overtreden wordt, zal IKEA overgaan tot het toepassen van sancties en, indien noodzakelijk, tot ontslag op staande voet. Het vermoeden dat iemand een alcohol- of drugsprobleem heeft, maken we graag bespreekbaar met de persoon in kwestie. Ter ondersteuning zou de hulp kunnen worden ingeroepen van de bedrijfsmaat-schappelijk werker. IKEA kan ook de bedrijfsarts inschakelen. De bedrijfsarts kan een medewerker een onafhankelijke test aanbieden om zichzelf vrij te pleiten van het vermoeden dat hij of zij in overtreding is. Bij het vermoeden dat een medewerker in het bezit is van alcohol en/of drugs mag IKEA, in het bijzijn van de bewaking, diens bezittingen doorzoeken. Hiervoor zou het nodig kunnen zijn om iemands kluisje open te breken. Een medewerker kan niet verplicht worden om mee te werken aan controles van IKEA waarbij gecontroleerd wordt of er sprake is van gebruik of bezit van alcohol en/of drugs. Dat kan echter anders zijn, wanneer de veiligheid of bezittingen van derden (klanten, collega s, IKEA eigendommen) in het gedrang komen en vereisen dat er controle plaatsvindt. Bijvoorbeeld na een ongeluk of verdenkingen. Indien een medewerker geen verbeteringen laat zien bij het oplossen van zijn of haar probleem kan beëindiging van de arbeidsovereenkomst een gevolg zijn, dan wel ontslag op staande voet. Indien IKEA het vermoeden heeft dat er sprake is van een strafbaar feit, zal aangifte bij de politie worden gedaan. Speciale gelegenheden De consumptie van alcohol en/of drugs is verboden wanneer iemand zich op het terrein van IKEA bevindt. Soms kan het echter wel gewenst zijn om alcohol te kunnen consumeren. Denk hierbij aan het kerstfeest, een afscheidsborrel van een collega, etc. Indien zich een speciale gelegenheid voordoet is het aan de storemanager om te bepalen of er alcohol geschonken mag worden en onder welke voorwaarden. Het gebruik of bezit van drugs zal IKEA nooit tolereren, dus ook niet bij speciale gelegenheden. 14

16

Digitale Communicatie. Gedragscode voor internet- en e-mailgebruik

Digitale Communicatie. Gedragscode voor internet- en e-mailgebruik Digitale Communicatie Gedragscode voor internet- en e-mailgebruik Gedragscode internet- en e-mailgebruik Deze gedragscode omvat gedrags- en gebruiksregels voor het gebruik van internet- en e-mail op de

Nadere informatie

GEDRAGSCODE INTERNET EN E-MAILGEBRUIK

GEDRAGSCODE INTERNET EN E-MAILGEBRUIK GEDRAGSCODE INTERNET EN E-MAILGEBRUIK Inleiding De strekking van de hiernavolgende gedragscode internetgebruik is dat men binnen Maatvast op een verantwoorde manier omgaat met internet en e-mail, op een

Nadere informatie

RAAMREGELING VOOR HET GEBRUIK VAN E-MAIL EN INTERNET

RAAMREGELING VOOR HET GEBRUIK VAN E-MAIL EN INTERNET RAAMREGELING VOOR HET GEBRUIK VAN E-MAIL EN INTERNET Het CBP krijgt regelmatig verzoeken van bedrijven en organisaties voor het toetsen van een e-mail en internetregeling. Dit rapport geeft een aantal

Nadere informatie

Elektronische informatie- en communicatiemiddelen (EIC) regeling Gooise Scholen Federatie

Elektronische informatie- en communicatiemiddelen (EIC) regeling Gooise Scholen Federatie Elektronische informatie- en communicatiemiddelen (EIC) regeling Gooise Scholen Federatie augustus 2007 1 Handboek Organisatie GSF Artikel 1 Doel en werkingssfeer van deze regeling 1.1 Deze regeling geeft

Nadere informatie

De (naam onderneming) en haar werknemers zich ten opzichte van elkaar dienen te gedragen als een goed werkgever en een goed werknemer (art. 7:611 BW).

De (naam onderneming) en haar werknemers zich ten opzichte van elkaar dienen te gedragen als een goed werkgever en een goed werknemer (art. 7:611 BW). MODELGEDRAGSCODE INTERNET EN E-MAILGEBRUIK De..naam onderneming.., gevestigd te plaats.. Gelet op Artikel 7:611 en 7:660 van het Burgerlijk Wetboek De Wet Bescherming Persoonsgegevens Artikel 27 lid 1

Nadere informatie

Deze tekst omschrijft het gebruik van internet, , telefoon alsmede computerapparatuur in de algemene zin voor GVB Amsterdam.

Deze tekst omschrijft het gebruik van internet,  , telefoon alsmede computerapparatuur in de algemene zin voor GVB Amsterdam. PROTOCOL ICT Deze tekst omschrijft het gebruik van internet, e-mail, telefoon alsmede computerapparatuur in de algemene zin voor GVB Amsterdam. 1 Inleiding De volgende punten zijn overwogen bij het vaststellen

Nadere informatie

Gedragscode email- en internetgebruik en social media

Gedragscode email- en internetgebruik en social media Gedragscode email- en internetgebruik en social media Pagina 1 van 5 Inleiding Internet en email zijn de laatste jaren een vast onderdeel geworden van ons werk. Internet stelt ons in staat om altijd op

Nadere informatie

heeft CSG Het Noordik met instemming van de medezeggenschapsraad op 7 juni 2004 de volgende gedragscode vastgesteld.

heeft CSG Het Noordik met instemming van de medezeggenschapsraad op 7 juni 2004 de volgende gedragscode vastgesteld. Gedragscode internet en e-mailgebruik Het bestuur van CSG Het Noordik Gelet op - Artikel 7:660 van het Burgerlijk Wetboek - De Wet Bescherming Persoonsgegevens - Artikel 27 lid 1 sub k en l Wet op de ondernemingsraden

Nadere informatie

GEDRAGSCODE ICT Doel van het protocol:

GEDRAGSCODE ICT Doel van het protocol: GEDRAGSCODE ICT Doel van het protocol: Het protocol bevat regels en afspraken over het computergebruik door werknemers en gasten, hierna te noemen gebruikers, op alle vestigingen van SPOOR en omtrent de

Nadere informatie

Sint-Maartenscollege - Maastricht

Sint-Maartenscollege - Maastricht Aanvulling Begrensd gedrag, naar gedragsregels op school Gedragscode voor internet en e-mail Schooltype Doelgroep Terrein Detaillering Formulering Handhaving Voortgezet onderwijs. Gebruikers van internet

Nadere informatie

Regeling elektronische informatie- en communicatiemiddelen - leerlingen-

Regeling elektronische informatie- en communicatiemiddelen - leerlingen- Regeling elektronische informatie- en communicatiemiddelen - leerlingen- Vaststelling bevoegd gezag: 10 maart 2009 Artikel 1 Doel en werkingssfeer van deze regeling 1.1 Deze regeling geeft de wijze aan

Nadere informatie

de digitale gedragscode

de digitale gedragscode de digitale gedragscode Schooljaar 2005 2006 1 Inleiding Leerlingen en medewerkers kunnen uiteenlopende communicatiemiddelen in beeld, tekst en geluid (internet, email, SMS, GSM en digitale camera) gebruiken

Nadere informatie

Protocol email-, netwerk- en internetgebruik voor alle CVO-scholen.

Protocol email-, netwerk- en internetgebruik voor alle CVO-scholen. Protocol email-, netwerk- en internetgebruik voor alle CVO-scholen. Artikel 1 Definities, doel en werking 1. Dit protocol bevat een regeling voor het gebruik van het computernetwerk, e-mail en internet

Nadere informatie

Leeuwarden, 19 januari 2016. ICT Gebruiksreglement Nordwin College

Leeuwarden, 19 januari 2016. ICT Gebruiksreglement Nordwin College Leeuwarden, 19 januari 2016 ICT Gebruiksreglement Nordwin College Belangrijk: Lees de voorwaarden in dit ICT gebruiksreglement aandachtig door. Nordwin College is alleen bereid u toegang tot haar ICT-

Nadere informatie

Gedragsregels gebruik ICT-voorzieningen Bonhoeffer College. 1.1 Algemeen

Gedragsregels gebruik ICT-voorzieningen Bonhoeffer College. 1.1 Algemeen Gedragsregels gebruik ICT-voorzieningen Bonhoeffer College 1.1 Algemeen Ieder die gebruik maakt van het Bonhoeffer College (haar gebouwen, terreinen en andere voorzieningen) daaronder begrepen materiële-,

Nadere informatie

PROTOCOL PC-GEBRUIK. 1 van 5

PROTOCOL PC-GEBRUIK. 1 van 5 datum besluit College van Bestuur: 16-10-2006 datum positief advies managementoverleg: 12-10-2006 datum inwerkingtreding: 17-10-2006 geldigheidsduur: onbepaalde tijd Doel protocol Het protocol bevat regels

Nadere informatie

Gedragscode voor leerlingen van RSG Broklede voor gebruik van informatie- en communicatiemiddelen en voorzieningen

Gedragscode voor leerlingen van RSG Broklede voor gebruik van informatie- en communicatiemiddelen en voorzieningen Gedragscode voor leerlingen van RSG Broklede voor gebruik van informatie- en communicatiemiddelen en voorzieningen Vastgesteld door de SL op 2 september 2010 Instemming van de MR op 28 september 2010 De

Nadere informatie

Protocol PC gebruik Coornhert gymnasium Gouda

Protocol PC gebruik Coornhert gymnasium Gouda Protocol PC gebruik Coornhert gymnasium Gouda Doel protocol Het protocol bevat regels en afspraken omtrent computergebruik door medewerkers en leerlingen van het Coornhert gymnasium en omtrent de wijze

Nadere informatie

PROTOCOL PC-gebruik van IRIS

PROTOCOL PC-gebruik van IRIS PROTOCOL PC-gebruik van IRIS Regeling gebruik computernetwerk/e-mail- en Internetgebruik voor medewerk(st)ers en leerlingen van IRIS, een en ander mede in het kader van de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Nadere informatie

Gedragscode. Toepassing door:

Gedragscode. Toepassing door: Parochiebureau: Dorpsstraat 26 2712 AL Zoetermeer Telefoon: 079 316 30 Gedragscode Toepassing door: alle beroepskrachten, vrijwilligers en stagiaires die werkzaamheden en activiteiten verrichten binnen

Nadere informatie

4PEOPLE GEDRAGSCODE VOOR GEBRUIK VAN ELEKTRONISCHE COMMUNICATIEMIDDELEN

4PEOPLE GEDRAGSCODE VOOR GEBRUIK VAN ELEKTRONISCHE COMMUNICATIEMIDDELEN 4PEOPLE GEDRAGSCODE VOOR GEBRUIK VAN ELEKTRONISCHE COMMUNICATIEMIDDELEN 1. Algemeen 1.1 Deze regeling bevat afspraken over een verantwoord gebruik van elektronische communicatiemiddelen door allen die

Nadere informatie

COMMUNICATIE- MIDDELEN

COMMUNICATIE- MIDDELEN Reglement voor het gebruik van COMMUNICATIE- MIDDELEN op het Fioretti College Vastgesteld in de directievergadering d.d. 07-02-2011 Ter kennisname aangeboden aan de medezeggenschapsraad d.d. 23-03-2011

Nadere informatie

Regeling communicatiemiddelen

Regeling communicatiemiddelen Regeling communicatiemiddelen (mobiele) telefoons, PDA s, faxapparaten, printers, kopieerapparaten en e-mail- en/of internetfaciliteiten Nummer: 09.0000953 Versie: 1.0 Vastgesteld door het DB d.d. 11 juni

Nadere informatie

Reglement - en internetgebruik Stichting VO Haaglanden

Reglement  - en internetgebruik Stichting VO Haaglanden Reglement e-mail- en internetgebruik Stichting VO Haaglanden Hoofdstuk 1 definities, reikwijdte en doeleinden Artikel 1 definities In dit reglement wordt verstaan onder: 1.Stichting VO Haaglanden: bevoegd

Nadere informatie

GEDRAGSCODE COMMUNICATIEMIDDELEN OP DE WERKVLOER

GEDRAGSCODE COMMUNICATIEMIDDELEN OP DE WERKVLOER GEDRAGSCODE COMMUNICATIEMIDDELEN OP DE WERKVLOER Deel 1 Internet en e-mail 1. Werkingssfeer Deze regeling is van toepassing op alle geheel of gedeeltelijk geautomatiseerde verwerkingen van persoonsgegevens

Nadere informatie

6. Studenten en medewerkers dienen zich te houden aan de aanwijzingen van de personeelsleden van de Hogeschool Rotterdam.

6. Studenten en medewerkers dienen zich te houden aan de aanwijzingen van de personeelsleden van de Hogeschool Rotterdam. Algemene & Bestuurlijke Zaken Protocol pc-gebruik van de Hogeschool Rotterdam Protocol Regeling gebruik computernetwerk/e-mail- en Internetgebruik voor medewerk(st)ers en studenten van de Hogeschool Rotterdam,

Nadere informatie

Reglement Netwerk-, - en Internetgebruik Winkler Prins 2017

Reglement Netwerk-,  - en Internetgebruik Winkler Prins 2017 Reglement Netwerk-, e-mail- en Internetgebruik Winkler Prins 2017 Inhoud Artikel 1. Begripsbepaling... 3 Artikel 2. Algemene uitgangspunten... 3 Artikel 3. Gebruikersnaam en wachtwoord... 3 Artikel 4.

Nadere informatie

Reglement voor het gebruik van elektronische communicatiemiddelen door werknemers

Reglement voor het gebruik van elektronische communicatiemiddelen door werknemers Reglement voor het gebruik van elektronische communicatiemiddelen door werknemers Inhoudsopgave Artikel 1 Begripsbepaling 3 Artikel 2 Doel van de afspraken 3 Artikel 3 Algemene uitgangspunten 3 Artikel

Nadere informatie

Reglement voor het gebruik van elektronische communicatiemiddelen door leerlingen

Reglement voor het gebruik van elektronische communicatiemiddelen door leerlingen Reglement voor het gebruik van elektronische communicatiemiddelen door leerlingen De Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Ooststellingwerf, gevestigd te Oosterwolde. Gelet op, De Wet Bescherming Persoonsgegevens

Nadere informatie

Protocol e-mail, netwerk- en internetgebruik

Protocol e-mail, netwerk- en internetgebruik Protocol e-mail, netwerk- en internetgebruik Goedgekeurd door de MR, 1 oktober 2009 Preambule Sg. Panta Rhei biedt aan medewerkers en leerlingen de faciliteiten van het gebruik van internet, het gebruik

Nadere informatie

Gedragscode ICT. Stichting Rzijn, gevestigd te Ter Apel

Gedragscode ICT. Stichting Rzijn, gevestigd te Ter Apel Stichting Rzijn, gevestigd te Ter Apel Gelet op Artikel 7:611 en 7:660 van het Burgerlijk Wetboek De Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) Artikel 27 lid 1 sub k en l Wet op de Ondernemingsraden: De ondernemer

Nadere informatie

PROTOCOL E-MAIL-, NETWERK-EN INTERNETGEBRUIK

PROTOCOL E-MAIL-, NETWERK-EN INTERNETGEBRUIK PROTOCOL E-MAIL-, NETWERK-EN INTERNETGEBRUIK Regeling gebruik computernetwerk/e-mail en internetgebruik voor medewerk(st)ers, leerlingen en gasten van OPTIMUS onderwijs, één en ander mede in het kader

Nadere informatie

Gedragscode computer-, telefoon-, en internetgebruik van het ROC WEST-Brabant

Gedragscode computer-, telefoon-, en internetgebruik van het ROC WEST-Brabant Gedragscode computer-, telefoon-, en internetgebruik van het ROC WEST-Brabant Gedragscode computer-, telefoon- en internetgebruik ROC West-Brabant mei 2004 1 van 10 Inhoudsopgave Woord vooraf Deel 1 Medewerkers

Nadere informatie

Gedragscode computer-, telefoon-, en internetgebruik. Graaf Engelbrecht

Gedragscode computer-, telefoon-, en internetgebruik. Graaf Engelbrecht Gedragscode computer-, telefoon-, en internetgebruik Graaf Engelbrecht 1 Inhoudsopgave Woord vooraf Deel 1 Medewerkers 1. Definitie 2. Algemene uitgangspunten 3. Computer-, telefoon-, e-mail- en internetgebruik

Nadere informatie

Gedragscode ICT-voorzieningen, e-mail en internetgebruik Jan Tinbergen College

Gedragscode ICT-voorzieningen, e-mail en internetgebruik Jan Tinbergen College Gedragscode ICT-voorzieningen, e-mail en internetgebruik Jan Tinbergen College Woord vooraf Het Jan Tinbergen College stelt haar medewerkers, afhankelijk van de door hen uitgeoefende functies, en leerlingen

Nadere informatie

GEDRAGSCODE VOOR HET GEBRUIK VAN COMMUNICATIEMIDDELEN DOOR LEERLINGEN BINNEN DE OMO SCHOLENGROEP BERGEN OP ZOOM E.O.

GEDRAGSCODE VOOR HET GEBRUIK VAN COMMUNICATIEMIDDELEN DOOR LEERLINGEN BINNEN DE OMO SCHOLENGROEP BERGEN OP ZOOM E.O. GEDRAGSCODE VOOR HET GEBRUIK VAN COMMUNICATIEMIDDELEN DOOR LEERLINGEN BINNEN DE OMO SCHOLENGROEP BERGEN OP ZOOM E.O. Besproken CD d.d. februari 2011 Instemming MR d.d. 4 juli 2011 Vastgesteld CD d.d. 5

Nadere informatie

Hieronder staan tien punten die een handvat bieden voor correct internet-, intranet- en e- mailgebruik.

Hieronder staan tien punten die een handvat bieden voor correct internet-, intranet- en e- mailgebruik. PROTOCOL ELEKTRONISCH COMMUNICATIEVERKEER EN COMPUTERFACILITEITEN Aan het gebruik van internet, intranet en e-mail zijn risico s verbonden. Deze risico s maken het noodzakelijk om gedragsregels met betrekking

Nadere informatie

Protocol e-mail, netwerk en internetgebruik (Gedragscode ict gebruik)

Protocol e-mail, netwerk en internetgebruik (Gedragscode ict gebruik) Protocol e-mail, netwerk en internetgebruik (Gedragscode ict gebruik) Preambule RSG Pantarijn biedt aan medewerkers en leerlingen de faciliteiten van het gebruik van internet, het gebruik van het computernetwerk

Nadere informatie

Protocol e-mail, wifi, netwerk- en internetgebruik

Protocol e-mail, wifi, netwerk- en internetgebruik Protocol e-mail, wifi, netwerk- en internetgebruik Regeling gebruik computernetwerk/e-mail en internetgebruik voor medewerk(st)ers, leerlingen en gasten van Spieringshoek, één en ander mede in het kader

Nadere informatie

Vastgesteld mei 2011. Gedragscode computeren netwerkgebruik

Vastgesteld mei 2011. Gedragscode computeren netwerkgebruik Vastgesteld mei 2011 Gedragscode computeren netwerkgebruik Inhoudsopgave 1. Definities... 3 2. Algemene uitgangspunten... 4 3. Computer- en netwerkgebruik... 4 4. A lgemeen toezicht en gericht onderzoek...

Nadere informatie

GEDRAGSCODE INTERNET- EN E-MAILGEBRUIK regeling met aanhangsels

GEDRAGSCODE INTERNET- EN E-MAILGEBRUIK regeling met aanhangsels Geuzencollege GEDRAGSCODE INTERNET- EN E-MAILGEBRUIK regeling met aanhangsels NHOUDSOPGAVE Inleiding 3 Vaststelling 4 Werkingssfeer 4 Algemeen 4 Gebruik 4 Controle 5 Sancties 6 Aanhangsel 1: oudertekst

Nadere informatie

Internet- en gebruik

Internet- en  gebruik Internet- en e-mailgebruik Datum opmaak : 1 december 2008 Datum inwerkingtreding : 15 mei 2009 Procedurenummer : 08-002 Het Reynaertcollege gevestigd te Hulst Gelet op Artikel 125ter Ambtenarenwet/ artikel

Nadere informatie

Christelijke School voor Speciaal en Voortgezet Speciaal Onderwijs voor Z.M.L.K. 8. ICT

Christelijke School voor Speciaal en Voortgezet Speciaal Onderwijs voor Z.M.L.K. 8. ICT Christelijke School voor Speciaal en Voortgezet Speciaal Onderwijs voor Z.M.L.K. 8. ICT Werkingssfeer Deze gedragscode geldt voor alle gebruikers van de ICT-faciliteiten die door de Lelie worden geboden.

Nadere informatie

GEDRAGS- CODE. Gebruik van elektronische communicatiemiddelen

GEDRAGS- CODE. Gebruik van elektronische communicatiemiddelen GEDRAGS- CODE Gebruik van elektronische communicatiemiddelen 2 3 Gedragscode voor het gebruik van elektronische communicatiemiddelen Inhoud 1. Doel van de regeling 2. Werkingssfeer 3. Algemene gedragsregels

Nadere informatie

I:\Administratie\SWP\SWP 0-1699\0815_A_Willibrord_protocol_PC-gebruik.doc 1 van 5

I:\Administratie\SWP\SWP 0-1699\0815_A_Willibrord_protocol_PC-gebruik.doc 1 van 5 datum besluit College van Bestuur: 16-10-2006 datum positief advies managementoverleg: 12-10-2006 datum inwerkingtreding: 17-10-2006 geldigheidsduur: onbepaalde tijd Doel protocol Het protocol bevat regels

Nadere informatie

Protocol netwerkgebruik

Protocol netwerkgebruik Protocol netwerkgebruik Regeling gebruik computernetwerk/e-mail en internetgebruik voor medewerk(st)ers, leerlingen en gasten van het St. Michaël College, één en ander mede in het kader van de Wet Bescherming

Nadere informatie

Protocol E-Mail, - Netwerk- en Internetgebruik

Protocol E-Mail, - Netwerk- en Internetgebruik Protocol E-Mail, - Netwerk- en Internetgebruik Regeling gebruik computernetwerk/e-mail en internetgebruik voor medewerk(st)ers, leerlingen en gasten van het Farelcollege, één en ander mede in het kader

Nadere informatie

GEDRAGSCODE COMMUNICATIEMIDDELEN

GEDRAGSCODE COMMUNICATIEMIDDELEN GEDRAGSCODE COMMUNICATIEMIDDELEN Deze notitie vervangt de voorgaande notitie Gedragscode internet- en e-mailgebruik. Artikel 1 Internetgebruik algemeen a. De werkgever behoudt zich het recht voor om de

Nadere informatie

Gedragscode. B018 Gedragscode Altijd Zorg Aanwezig 20150201

Gedragscode. B018 Gedragscode Altijd Zorg Aanwezig 20150201 Gedragscode Voorwoord Voor u ligt de gedragscode van Altijd Zorg Aanwezig ( AZA). Hierin worden de regels beschreven met betrekking tot de normen en waarden, die binnen AZA gelden. In deze gedragscode

Nadere informatie

Gedragscode leerlingen voor computergebruik en communicatiemiddelen

Gedragscode leerlingen voor computergebruik en communicatiemiddelen Gedragscode leerlingen voor computergebruik en communicatiemiddelen Goedgekeurd in MR 28 november 2011 Versie definitief december 2011 Waalwijk J. van Pelt algemeen directeur Pagina 1 van 5 Gedragscode

Nadere informatie

Protocollen ZeelandCare Gedragscode

Protocollen ZeelandCare Gedragscode Protocollen ZeelandCare Gedragscode Nummer Y 505 Versie 1 Datum 25-11-2015 Status goedgekeurd Eigenaar Directeur Pagina Pagina 1 van 6 Y 505 Protocol gedragscode Voor u ligt de gedragscode van ZeelandCare.

Nadere informatie

Gedragscode ter voorkoming van ongewenst gedrag

Gedragscode ter voorkoming van ongewenst gedrag Gedragscode ter voorkoming van ongewenst gedrag Kinderdagverblijf Eigenwijs, handelend onder Vertah BV, verder te noemen organisatie: hanteert deze Gedragscode ter voorkoming van ongewenst gedrag voor

Nadere informatie

5.10.1 Gedragscode FloreoKids. Versie 1 26-7-2011

5.10.1 Gedragscode FloreoKids. Versie 1 26-7-2011 5.10.1 Gedragscode FloreoKids Versie 1 26-7-2011 5.10.1. Gedragscode FloreoKids Om elkaar te beschermen heeft FloreoKids in een gedragscode beschreven op welke wijze we met elkaar en met onze klanten omgaan.

Nadere informatie

Surfen op de werkplek

Surfen op de werkplek Praktijk Handreiking voor ondernemingen Surfen op de werkplek Een modelgedragscode voor internet- en e-mailgebruik Praktijk Surfen op de werkplek Een modelgedragscode voor internet en e-mailgebruik Surfen

Nadere informatie

1. Aanleiding beleid bij ongewenste omgangsvormen

1. Aanleiding beleid bij ongewenste omgangsvormen Beleid ongewenste omgangsvormen en de vertrouwenspersoon 1. Aanleiding beleid bij ongewenste omgangsvormen Helaas vinden er soms ongewenste situaties op of rondom het voetbalveld plaats die betiteld kunnen

Nadere informatie

Voorop staat steeds dat het signaal dat het kind geeft, doorslaggevend is. De grens die de leerling trekt d.m.v. woord en/of gebaar!

Voorop staat steeds dat het signaal dat het kind geeft, doorslaggevend is. De grens die de leerling trekt d.m.v. woord en/of gebaar! A. Gedragscode en Beleid seksuele intimidatie Gedragsregels binnen de school en aan de school gerelateerde activiteiten in de relatie volwassene-kind en leerling-leerling en volwassene-volwassene. De regels

Nadere informatie

Inleiding. IKC De Regenboog Gedragsprotocol 1

Inleiding. IKC De Regenboog Gedragsprotocol 1 Inleiding Gedragsregels geven duidelijkheid aan alle betrokkenen, welk gedrag op school op prijs wordt gesteld en welke niet. De gedragsregels die we met elkaar hebben besproken over agressie en geweld,

Nadere informatie

ICT GEDRAGSCODE INTERNET EN EMAILGEBRUIK LEERLINGEN ONDERWIJSGEMEENSCHAP VENLO & OMSTREKEN

ICT GEDRAGSCODE INTERNET EN EMAILGEBRUIK LEERLINGEN ONDERWIJSGEMEENSCHAP VENLO & OMSTREKEN College van Bestuur Onderwijsgemeenschap Venlo & Omstreken ICT GEDRAGSCODE INTERNET EN EMAILGEBRUIK LEERLINGEN Leerlinggedeelte Gedragscode is belangrijk om aan te geven: hier ga je over de grens Een gedragscode

Nadere informatie

Klachtenregeling Kelderwerk

Klachtenregeling Kelderwerk Klachtenregeling Kelderwerk (Seksuele) intimidatie, agressie, geweld, discriminatie en/of onbehoorlijk gedrag Advies Platformoverleg d.d. 6 februari 2008 Vastgesteld d.d. 28 februari 2008 Op grond van

Nadere informatie

Interne gedragscode voor patiënten- en gehandicaptenorganisaties

Interne gedragscode voor patiënten- en gehandicaptenorganisaties Interne gedragscode voor patiënten- en gehandicaptenorganisaties Wat is een interne gedragscode? Een gedragscode beschrijft expliciet de gedragsnormen en regels voor medewerkers (inclusief vrijwilligers

Nadere informatie

Protocol digitaal werken Voor leerlingen van Het Hooghuis Heesch

Protocol digitaal werken Voor leerlingen van Het Hooghuis Heesch Protocol digitaal werken Voor leerlingen van Het Hooghuis Heesch Protocol voor het gebruik van de computers, het internet en alle andere netwerkgerelateerde apparatuur. Heesch april 2013 Inhoudsopgave

Nadere informatie

ICT regelement NNCZ. 1.1 Werken met computerfaciliteiten

ICT regelement NNCZ. 1.1 Werken met computerfaciliteiten ICT regelement NNCZ In dit document wordt aangegeven welke huisregels binnen de NNCZ gelden voor het gebruik van Residentweb, SDB software, email en internet evenals andere applicaties, computers en netwerken.

Nadere informatie

ROC Leeuwenborgh. Gedragscode computergebruik en gebruik van Sociale Media

ROC Leeuwenborgh. Gedragscode computergebruik en gebruik van Sociale Media ROC Leeuwenborgh Gedragscode computergebruik en gebruik van Sociale Media Documentstatus Datum: Aard wijziging: Door: Toelichting: 26 februari 2013 Bert Wetzels Instemming OR Deze gedragscode geeft de

Nadere informatie

Gedragsregels. ICT-voorzieningen

Gedragsregels. ICT-voorzieningen Gedragsregels ICT-voorzieningen Gedragsregels gebruik ICT-voorzieningen Jac. P. Thijsse College 1. Algemeen De onderstaande regels zijn geldig voor iedereen die gebruik maakt van de ICT-voorzieningen van

Nadere informatie

ROC LEEUWENBORGH MAASTRICHT/SITTARD REGLEMENT ONGEWENST GEDRAG

ROC LEEUWENBORGH MAASTRICHT/SITTARD REGLEMENT ONGEWENST GEDRAG ROC LEEUWENBORGH MAASTRICHT/SITTARD REGLEMENT ONGEWENST GEDRAG Inhoudsopgave Voorwoord 1 Reglement inzake ongewenst gedrag 2 Klachtenregeling ongewenst gedrag 4 VOORWOORD In deze nota Preventie en bestrijding

Nadere informatie

9 MAATSCHAPPELIJK BELEID

9 MAATSCHAPPELIJK BELEID 9 MAATSCHAPPELIJK BELEID Op de site van de KNVB (www.knvb.nl) is op 12 januari 2015 de onderstaande tekst te vinden: Voetbal kan uiteraard niet alle sociale problemen oplossen. De KNVB kiest daarom bewust

Nadere informatie

Gedragscode internet en

Gedragscode internet en Gedragscode internet en e-mail Inleiding Deze gedragscode bevat informatie over de wijze waarop: men in het ziekenhuis omgaat met internet en e-mail; het ziekenhuis omgaat met het registreren, verzamelen

Nadere informatie

V1 PR 01. Integriteit, Respect en Loyaliteit

V1 PR 01. Integriteit, Respect en Loyaliteit Gedragscode Medewerkers Pagina 1 van 6 Gedragscode Inleiding Wij willen graag dat de cliënten aan wie onze organisatie diensten verleent, daarover tevreden zijn. Ook vinden we het belangrijk dat onze medewerkers

Nadere informatie

Protocol 2: het vermoeden van seksuele intimidatie tussen kinderen onderling in de schoolsituatie.

Protocol 2: het vermoeden van seksuele intimidatie tussen kinderen onderling in de schoolsituatie. Pagina 1 van 7 2.2.10. PROTOCOL PREVENTIE MACHTSMISBRUIK Bron:: JGZ protocol PMM - concept 4 GGD Hart voor Brabant Moet iedereen het weten? Draaiboek bij crisissituaties seksuele intimidatie in het primair

Nadere informatie

Gedragscode Bernardusschool Den Haag

Gedragscode Bernardusschool Den Haag Gedragscode Bernardusschool Den Haag Ruychrocklaan 340 2597 EE Den Haag Wat is een gedragscode? Een belangrijk onderdeel van veiligheidsbeleid is het opstellen van regels voor het sociale verkeer op school.

Nadere informatie

Handreiking voor leerlingen (ouders) SBO De Branding over internet, e-mail, mobieltjes e.d.

Handreiking voor leerlingen (ouders) SBO De Branding over internet, e-mail, mobieltjes e.d. Handreiking voor leerlingen (ouders) SBO De Branding over internet, e-mail, mobieltjes e.d. Wij, SBO De Branding, vallend onder Vereniging Christelijk Primair Onderwijs Spijkenisse (VCPO) willen dat onze

Nadere informatie

Code computergebruik - leerlingen 2014-2015

Code computergebruik - leerlingen 2014-2015 Code computergebruik - leerlingen 2014-2015 Tabor College houdt zich aan de Code Computergebruik. Deze geldt ook voor jou. In de praktijk betekent het dat als je regels van de code niet nakomt, je account

Nadere informatie

Januari Gedragscode internet- en gebruik

Januari Gedragscode internet- en  gebruik Januari 2011 Gedragscode internet- en e-mail gebruik 1 Algemeen Wij, de Nicolaas Beetsschool, vallend onder stichting Salomo, willen dat onze leerlingen leren in schriftelijke en digitale bronnen informatie

Nadere informatie

Gedragscode ICT ICT middelen en sociale media. Gedragscode ICT De Nieuwe Veste

Gedragscode ICT ICT middelen en sociale media. Gedragscode ICT De Nieuwe Veste De Nieuwe Veste Inleiding Deze gedragscode geeft aan wat passend gebruik van ICT middelen waaronder e-mail, internet en clouddiensten en sociale media is voor medewerkers en leerlingen van De Nieuwe Veste.

Nadere informatie

H E I L I G E C H R I S T O F F E L P A R O C H I E

H E I L I G E C H R I S T O F F E L P A R O C H I E H E I L I G E C H R I S T O F F E L P A R O C H I E SECRETARIAAT: Kerkstraat 12, 8521 JZ Sint Nicolaasga : 0513-432237 / : secretariaat@dechristoffel.nl G E D R A G S C O D E H E I L I G E C H R I S T

Nadere informatie

Protocol Sociale Media

Protocol Sociale Media Protocol Sociale Media Inleiding Sociale media zoals Instagram, Twitter, Facebook, YouTube en LinkedIn zijn niet meer weg te denken uit onze maatschappij en dus ook niet bij iedereen die betrokken is bij

Nadere informatie

3. Het registreren van gegevens die tot een persoon herleidbaar zijn, zullen alleen worden gebruik voor de doelstelling waarvoor ze zijn verzameld.

3. Het registreren van gegevens die tot een persoon herleidbaar zijn, zullen alleen worden gebruik voor de doelstelling waarvoor ze zijn verzameld. BIJLAGE V Internet-, email- en telefoongebruik Artikel 1 De regeling bevat afspraken over de wijze van gebruik van internet, e-mail en telefoon welke door Oasen aan haar werknemers ter beschikking zijn

Nadere informatie

Reglement Preventie en bestrijding van seksuele intimidatie, discriminatie, agressie en geweld

Reglement Preventie en bestrijding van seksuele intimidatie, discriminatie, agressie en geweld Reglement Preventie en bestrijding van seksuele intimidatie, discriminatie, agressie en geweld Scalda,Stichting voor middelbaar beroepsonderwijs en volwasseneneducatie - Postbus 102-4530AC Terneuzen T

Nadere informatie

Protocol e-mail, netwerk- en internetgebruik

Protocol e-mail, netwerk- en internetgebruik Protocol e-mail, netwerk- en internetgebruik Versie 3 juni 2014 Preambule Sg. Panta Rhei biedt aan medewerkers en leerlingen de faciliteiten van het gebruik van internet, het gebruik van het computernetwerk

Nadere informatie

af. Met dit protocol, in haar handelen en in haar beleid wil Klik Kinderopvang

af. Met dit protocol, in haar handelen en in haar beleid wil Klik Kinderopvang Grensoverschrijdend gedrag Klik Kinderopvang wijst alle vormen van grensoverschrijdend gedrag af. Met dit protocol, in haar handelen en in haar beleid wil Klik Kinderopvang grensoverschrijdend gedrag voorkomen

Nadere informatie

Beroepscode medewerkers kinderopvang Schoonhoven

Beroepscode medewerkers kinderopvang Schoonhoven Beroepscode medewerkers kinderopvang Schoonhoven Verklaring beroepscode voor medewerkers van Kinderopvang Schoonhoven Kinderopvang Schoonhoven, gevestigd te Schoonhoven bestaat uit 3 stichtingen: Stichting

Nadere informatie

Protocol Ongewenste omgangsvormen

Protocol Ongewenste omgangsvormen Protocol Ongewenste omgangsvormen Thús Wonen, september 2016 20160915_RvC Pagina 1 van 8 Opgesteld door Irma van Beek, vertrouwenspersoon Inleiding Thús Wonen wil ongewenste omgangsvormen* zoals seksuele

Nadere informatie

Gemeentelijke gedragscode gebruik en Internet

Gemeentelijke gedragscode gebruik  en Internet Gemeentelijke gedragscode gebruik E-mail en Internet 1. Inleiding. Deze gedragscode is opgezet om het gebruik van de voorzieningen e-mail en internet te reguleren. Deze code is gebaseerd op de uitgangspunten

Nadere informatie

Internet protocol November 2014

Internet protocol November 2014 Internet protocol November 2014-1- Internet op school Het Internet is een wereldwijd samenstel van tienduizenden computers en computernetwerken, zonder centrale controle of eigenaar. Een onbegrensde informatiebron

Nadere informatie

Gedragscode computergebruik voor werknemers van het Schoonhovens College

Gedragscode computergebruik voor werknemers van het Schoonhovens College Gedragscode computergebruik voor werknemers van het Schoonhovens College Artikel 1 Definities a. Computersysteem: alle computerhardware, software en netwerkverbindingen in gebruik bij het Schoonhovens

Nadere informatie

Gedragscode stichting Torion

Gedragscode stichting Torion Gedragscode stichting Torion Vooraf De organisatie wil door middel van deze gedragscode vorm en inhoud geven aan het voorkomen en bestrijden van agressie, seksuele intimidatie en discriminatie. Tevens

Nadere informatie

Privacyreglement en internetgebruik. Gedeputeerde Staten: Gelet op:

Privacyreglement  en internetgebruik. Gedeputeerde Staten: Gelet op: Privacyreglement e-mail en internetgebruik Gedeputeerde Staten: Gelet op: - het feit dat de provincie Noord-Holland aan degenen die bij haar organisatie werkzaam zijn e-mail- en internetfaciliteiten ter

Nadere informatie

Agressie, geweld en ongewenst gedrag

Agressie, geweld en ongewenst gedrag Agressie, geweld en ongewenst gedrag Inleiding Iedereen heeft belang bij een goede behandel- en leefsfeer. Voorwaarde voor een goede behandelsfeer is de bejegening. Revant heeft daarom een beleidsnotitie

Nadere informatie

Gedragscode Raad & Daad Den Haag

Gedragscode Raad & Daad Den Haag Gedragscode Raad & Daad Den Haag Inleiding Wij willen graag dat de cliënten aan wie Raad & Daad Den Haag thuiszorg verleent, daarover tevreden zijn. Ook vinden we het belangrijk dat onze medewerkers met

Nadere informatie

De gedragscode voor patiënten/cliënten, bezoekers, klanten en derden

De gedragscode voor patiënten/cliënten, bezoekers, klanten en derden De gedragscode voor patiënten/cliënten, bezoekers, klanten en derden In het onderstaande kader staan de gedragsregels in het kort samengevat en omschreven. Op de volgende pagina s staan de regels een voor

Nadere informatie

6.21. Gedragscode THUIS met zorg Zaanstreek B.V.

6.21. Gedragscode THUIS met zorg Zaanstreek B.V. 6.21. Gedragscode THUIS met zorg Zaanstreek B.V. Inleiding Wij willen graag dat de cliënten van THUIS met zorg Zaanstreek thuiszorg tevreden zijn over de zorg die aan hen wordt geboden. Ook vinden we het

Nadere informatie

Protocol Sociale Media en elektronische informatie- en communicatiemiddelen (EIC-middelen) zoals internet, en mobiele telefoons.

Protocol Sociale Media en elektronische informatie- en communicatiemiddelen (EIC-middelen) zoals internet,  en mobiele telefoons. Protocol Sociale Media en elektronische informatie- en communicatiemiddelen (EIC-middelen) zoals internet, e-mail en mobiele telefoons. Inleiding Sociale media zoals Twitter, Facebook, YouTube, Instagram

Nadere informatie

TOT HIER EN NIET VERDER! OVER ONGEWENSTE OMGANGSVORMEN OP HET WERK EN WAT JE ER TEGEN KUNT DOEN DE KLACHTENREGELING VAN WSD (VEREENVOUDIGDE VERSIE)

TOT HIER EN NIET VERDER! OVER ONGEWENSTE OMGANGSVORMEN OP HET WERK EN WAT JE ER TEGEN KUNT DOEN DE KLACHTENREGELING VAN WSD (VEREENVOUDIGDE VERSIE) TOT HIER EN NIET VERDER! OVER ONGEWENSTE OMGANGSVORMEN OP HET WERK EN WAT JE ER TEGEN KUNT DOEN DE KLACHTENREGELING VAN WSD (VEREENVOUDIGDE VERSIE) Inhoud Algemeen 2 Seksuele intimidatie 4 Agressie en

Nadere informatie

Agressieprotocol«1» 1. Vooraf

Agressieprotocol«1» 1. Vooraf Agressieprotocol«1» 1. Vooraf 1.1. Definities Onder agressie wordt verstaan het gehele scala van voorvallen of situaties waarbij een werknemer psychisch of fysiek wordt lastiggevallen, bedreigd of aangevallen

Nadere informatie

Elektronische Informatie- en Communicatiemiddelen (EIC)

Elektronische Informatie- en Communicatiemiddelen (EIC) PROTOCOL voor het gebruik van Elektronische Informatie- en Communicatiemiddelen (EIC) bij De Haagse Scholen, stichting voor primair en speciaal openbaar onderwijs. Vastgesteld door het Centraal Directie

Nadere informatie

GEDRAGSCODE AGRESSIE EN ONVEILIGHEID

GEDRAGSCODE AGRESSIE EN ONVEILIGHEID GEDRAGSCODE AGRESSIE EN ONVEILIGHEID In deze gedragscode is vastgelegd wat de uitgangspunten zijn van Cavent op het gebied van bejegening en het omgaan met elkaar. Datum vaststelling : 1 juni 2005 Vastgesteld

Nadere informatie

Regeling elektronische informatie- en communicatiemiddelen. (ICT reglement)

Regeling elektronische informatie- en communicatiemiddelen. (ICT reglement) ICT reglement werknemers Regeling elektronische informatie- en communicatiemiddelen. (ICT reglement) Deze modelregeling is gebaseerd op de modelregeling die door besturenkoepels, waaronder de Besturenraad

Nadere informatie

Regeling Vertrouwenspersonen

Regeling Vertrouwenspersonen Regeling Vertrouwenspersonen 1 Regeling Vertrouwenspersonen Inhoudsopgave 1 Preambule... 1 Artikel 1 Ongewenst gedrag... 1 Artikel 2 Behandeling ongewenst gedrag... 1 2 Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden...

Nadere informatie

Protocol Internetgebruik leerlingen

Protocol Internetgebruik leerlingen Protocol Internetgebruik leerlingen Inleiding De huidige tijd kenmerkt zich door een overvloed aan informatie die op eenvoudige wijze bereikbaar is. Sommige beelden en programma s zijn ongeschikt voor

Nadere informatie

Reglement elektronische hulpmiddelen en sociale media

Reglement elektronische hulpmiddelen en sociale media Reglement elektronische hulpmiddelen en sociale media 1. Inleiding Gebruik van het Internet, e-mail en andere elektronische informatie- en communicatiemiddelen is voor velen binnen het Hondsrug College

Nadere informatie