In te stemmen met de voorgestelde wijzigingen en de Verordening Wmo 21 augustus 2012 vast te stellen. portefeuillehouder

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "In te stemmen met de voorgestelde wijzigingen en de Verordening Wmo 21 augustus 2012 vast te stellen. portefeuillehouder"

Transcriptie

1 voorstel aan de raad 1 gemeente werkendam onderwerp verordening Wmo samenvatting Als gevolg van het project Kanteling moet het Wmo beleid worden gewijzigd. De Verordening, het Besluit en de Beleidsregels zijn nu volgens de denkwijze van de Kanteling geschreven. Van vraag- en product gericht, naar probleem- en resultaatgericht. Het nieuwe beleid gaat uit van de eigen mogelijkheden van de aanvrager. Daar waar dit niet tot een oplossing leidt, kan de Wmo een individuele voorziening 1212 bieden. 6 beslispunten voignummer datum voorstel In te stemmen met de voorgestelde wijzigingen en de Verordening Wmo 21 augustus 2012 vast te stellen. portefeuillehouder bijlagen n.b. bijlagen zijn ter inzage in de raadskamer en via de website>bestuursstukken Verordening, besluit, beleidsregels, correspondentie met Wmo adviesraad D. Prosman medewerker Lara van Lieshout Aan de raad van de gemeente erkendam unit samenleving telefoon 1. Inleiding De Kanteling is een landelijk project dat er op gericht is gemeenten te ondersteunen bij het invullen van de compensatieplicht binnen de Wmo. Waar tot nu toe vraag- en productgericht werd gedacht, wordt met de Kanteling een omslag gemaakt naar probleem- en resultaatgericht werken. In de praktijk zijn Iara.van we sinds oktober 2011 begonnen met gekanteld werken. Met het vaststellen van dit nieuwe beleid is de Kanteling ook juridisch gezien onderbouwd. commissie 2. Beleidskader, doel en effect In de nieuwe Verordening, het Besluit en het Verstrekkingenboek wordt beschreven welk type voorzieningen de gemeente kent en voor welke doelgroepen deze voorzieningen beschikbaar zijn. Daarbij wordt tevens vastgelegd hoe de gemeente de compensatieplicht invult en wat dat betekent voor de hoogte van de eigen bijdragen. Het effect is een verstrekkingenbeleid dat niet alleen klantvriendelijk en doelmatig is, maar ook op de langere termijn voor de gemeente betaalbaar is. datum commissie datum raad 3. Argumenten en kanttekeningen Op de volgende onderdelen is het beleid gewijzigd. Ad a. Gekantelde denkwijze Ad b. Rekening houden met financiële mogelijkheden van de aanvrager Ad c. Eigen 1 voorliggende mogelijkheden bij (grote) woningaanpassingen Ad d. Eigen bijdrage huurvoorzieningen Ad e. Verhoging eigen bijdrage Hulp bij Huishouden Ad f. Individuele (rolstoel)taxi vergoeding Ad g. Verlagen persoonsgebonden budget (PGB) voor voorzieningen Ad h. Primaat verhuizen binnen woonkern

2 Ad a. Gekantelde denkwijze De Kanteling is een omslag van vraag- en productgericht denken, naar probleem- en resultaatgericht werken. In het nieuwe beleid wordt niet meer geschreven over voorzieningen, maar over resultaatgebieden. Er worden 8 resultaatgebieden beschreven die onder de compensatieplicht vallen van de Wmo: a. een schoon en leefbaar huis; b. wonen in een geschikt huis; c. beschikken over goederen voor primaire levensbehoeften; d. beschikken over schone, draagbare en doelmatige kleding; e. het thuis kunnen zorgen voor kinderen die tot het gezin behoren; f. zich verplaatsen in en om de woning; g. zich lokaal verplaatsen per vervoermiddel; h. de mogelijkheid om contacten te hebben met medemensen en deel te nemen aan recreatieve, maatschappelijke of religieuze activiteiten. Wanneer een aanvrager problemen ervaart binnen een van deze resultaatgebieden, dan kan hij een beroep doen op de Wmo. In eerste instantie wordt gekeken wat de eigen mogelijkheden van de aanvrager zijn. De wet stelt namelijk dat de gemeente rekening houdt met de capaciteit van de aanvrager om uit een oogpunt van kosten zelf in maatregelen te voorzien (artikel 4, lid 2). Vervolgens wordt onderzoek gedaan naar gebruikelijke zorg, voorliggende, algemene en algemeen gebruikelijke voorzieningen en andere mogelijkheden om het probleem op te lossen. Heeft dit alles niet geleid tot een oplossing van het probleem, dan zal de gemeente compenseren met een voorziening. Er is dan dus een noodzaak tot compenseren vanuit de Wmo vastgesteld. Binnen de noodzaak tot compenseren moet rekening worden gehouden met persoonskenmerken en behoeften. Er moet maatwerk geleverd worden. Dit betekent dat per persoon wordt vastgesteld welke oplossing het meest passend is. De Wmo is uitsluitend bedoeld om mogelijkheden te bieden door middel van voorzieningen als het niet in iemands eigen vermogen ligt het probleem op te lossen. Er is geen sprake meer van een zorgplicht, zoals men mogelijk vanuit het verleden gewend is. Dit vraagt een andere manier van kijken en denken, zowel van de gemeente als van de aanvrager. De nieuwe Verordening en de nieuwe Beleidsregels zijn niet meer geschreven vanuit producten, maar vanuit resultaten. De eigen verantwoordelijkheid speelt een grote rol. Ad b. Rekening houden met financiële mogelijkheden van de aanvrager In art 4 lid 1 van de Wmo is bepaald dat gemeenten compensatieplicht hebben wanneer iemand beperkingen ondervindt in zijn zelfredzaamheid. Hierbij wordt rekening gehouden met de mogelijkheden die iemand heeft om zelf (in financiële zin) voor een oplossing te zorgen. Via een uitspraak van de Centrale Raad van Beroep is echter ook bepaald dat de hoogte van het inkomen op zich niet leidend mag zijn bij de beoordeling of er voldoende eigen mogelijkheden zijn om zelf de voorziening te bekostigen. Om artikel 4 lid 1 op een verantwoorde wijze toe te kunnen passen gebruiken we daarom de bufferberekenaar zoals door het Nibud wordt gehanteerd. Deze bufferberekenaar kijkt naar verschillende factoren zoals leeftijd, gezinssamenstelling, inkomen, verschillende kosten, etc. Op basis van deze gegevens berekent het Nibud een adviesbuffer. De adviesbuffer is een spaargeld bedrag dat voldoende is om alle uitgaven op de korte en middellange termijn die op een onverwacht moment plaatsvinden, te kunnen betalen. Daarbij horen kosten om meubels en apparatuur te vervangen, maar ook uitgaven aan het onderhoud van de auto en het huis. Daarnaast is het bedrag bedoeld voor uitgaven aan hobby s en om dure periodes in een jaar mee te betalen (bijvoorbeeld de vakantie). Om rekening te houden met eventuele andere onvoorziene uitgaven waar het Nibud geen rekening mee houdt, zoals mensen die geen uitvaartpolis hebben afgesloten, hebben wij in raadsvoorstel nr pagina 2

3 de nieuwe beleidsregels het bedrag van de adviesbuffer verdubbeld. In principe wordt het bedrag dat door het Nibud wordt berekend als voldoende beschouwd om (on)verwachte kosten te kunnen opvangen, maar door dit te verdubbelen ontstaat er meer financiële ruimte voor de aanvrager. Beschikt iemand over meer spaargeld dan berekend in de adviesbuffer maal twee, dan kan dit spaargeld gezien worden als iemands eigen mogelijkheid om financieel in zijn oplossingen te voorzien. De gemeente kan wel ondersteunen bij het verstrekken van informatie en advies, maar de aanvrager beschikt zelf over voldoende financiële mogelijkheden om zijn beperkingen te compenseren. Wanneer uit de bufferberekening blijkt dat een aanvrager over minder spaargeld beschikt dan berekend in de adviesbuffer maal twee, of dat de aanvrager na aanschaf van de door hem gewenste voorziening over minder spaargeld zal beschikken, dan kan wel een individuele voorziening worden verstrekt. Via de eigen bijdrage (of eigen aandeel) regeling zal dan nog op basis van het inkomen van de aanvrager berekend worden in hoeverre hij in staat is zelf bij te dragen aan de verstrekte voorziening. De eigen bijdragen voor WMO en AWBZ zijn inkomensafhankelijk en dus afgestemd op het inkomensniveau van de aanvrager. Toch is het mogelijk dat door cumulatie van eigen bijdragen en ziektekosten, de draagkracht van de betrokkenen wordt overschreden. Daarom fungeert de WWB als een algemeen vangnet. De WWB heeft eigen normen t.a.v. de maximale eigen bijdrage, die iemand kan betalen. Als de eigen bijdrage hoger is dan de betreffende normen, dan ontvangt de betrokkene bijzondere bijstand voor dat meerdere. Ad c. Eigen / voorliggende mogelijkheden bij (grote) woningaanpassingen Binnen de hele Wmo geldt het principe dat voorliggende voorzieningen voorgaan op een individuele voorziening. Voor wat betreft de (grote) woningaanpassingen zijn deze voorliggende voorzieningen verder uitgewerkt in een werk document dat door de indicatiestellers gebruikt kan worden. Hierin staan de volgende mogelijkheden uitgewerkt: - benutten van de overwaarde van de woning voor het aanbrengen van aanpassingen in woning. Dit kan door het verhogen van de hypotheek. Er wordt getoetst of het inkomen ruimte biedt voor de extra lasten die daaruit voortvloeien (rente en aflossing); - belastingtechnische mogelijkheden bij het aanpassen van een woning. Wanneer het probleem van een aanvrager voldoende kan worden opgelost door gebruik te maken van de bovenstaande mogelijkheden, zal geen verstrekking van een individuele voorziening plaats vinden. Goed onderzocht zal moeten worden welke voorliggende mogelijkheden er voor de individuele aanvrager beschikbaar zijn. Een afwijzing kan pas volgen als blijkt dat de voorliggende oplossingen in de situatie van de aanvrager toepasbaar en toereikend zijn. Ad d. Eigen bijdrage huurvoorzieningen Sinds de invoering van de Wmo wordt er een eigen bijdrage gevraagd voor Hulp bij Huishouden. Dit was men onder de AWBZ gewend en deze eigen bijdrage wordt opgelegd voor zo lang de Hulp bij Huishouden wordt afgenomen. Per 1januari2010 is de eigen bijdrage voor voorzieningen ingevoerd. Deze bestaat uit koopvoorzieningen (voorzieningen die door de gemeente eenmalig worden aangekocht, zoals trapliften) en uit huurvoorzieningen (voorzieningen die gemeente huurt, zoals scootmobielen). De wet stelt dat voor koopvoorzieningen maximaal 39 perioden een eigen bijdrage mag worden opgelegd. Het aankoopbedrag wordt dan gedurende 39 perioden opgelegd. raadsvoorstel nr pagina 3

4 Bij de invoering van de eigen bijdrage voor voorzieningen is gekozen om ook voor huurvoorzieningen bij de systematiek van koopvoorzieningen aan te sluiten; gedurende 39 perioden betaalt men een eigen bijdrage. Bij koopvoorzieningen is na 39 perioden de voorziening afbetaald. Het volledige bedrag is dan aan de aanvrager opgelegd. Gaat het om huurvoorzieningen, dan zijn er na 39 perioden nog wel kosten (de gemeente betaalt immers nog steeds huur) maar de voorziening wordt dan ineens gratis voor de aanvrager. Terwijl men voor Hulp bij Huishouden wel na 39 perioden blijft doorbetalen. Nu, twee jaar later, blijkt deze systematiek niet logisch. Het is logischer om bij huurvoorzieningen aan te sluiten bij de systematiek van Hulp bij Huishouden; men betaalt eigen bijdrage zo lang men de voorziening afneemt. De gemeente blijft immers ook kosten maken en het uitgangspunt is dat de eigen bijdrage even hoog is als de kostprijs van de voorziening. Ad e. Verhoging eigen bijdrage Hulp bij Huishouden Het uurtarief voor de eigen bijdrage Hulp bij Huishouden is gebaseerd op het uurtarief van de goedkoopste thuiszorgaanbieder. Met het wegvallen van Bos Thuiszorg (tot op heden de goedkoopste thuiszorgaanbieder) stijgt het uurtarief. De goedkoopste aanbieder nu hanteert de volgende tarieven: 20,06 (was 18,51) voor Hulp bij Huishouden 1 en 23,25 (was 23,24) voor Hulp bij Huishouden 2. Dit zijn de tarieven zoals die als eigen bijdrage opgelegd zullen worden. Dit wordt jaarlijks vastgesteld c.q. bijgesteld in het besluit WMO. Ad f. Individuele (rolstoel)taxi vergoeding Iedere burger (dus ook mensen zonder beperkingen) maakt kosten voor vervoer. Of men nu gebruik maakt van het openbaar vervoer, een eigen auto of een taxi. Vervoer kost geld, niemand reist gratis. Kosten voor vervoer worden om deze reden als algemeen gebruikelijk gezien. Wanneer iemand een probleem heeft in het zich lokaal verplaatsen dan ligt het primaat bij gebruik van de Deeltaxi. Ook hiervoor betaalt men de kosten voor het reizen zelf (zonetarief). Wanneer de Deeltaxi geen geschikte voorziening is, dan rijdt een aanvrager meestal mee met een partner, zoon / dochter, andere familieleden of een mantelzorger. De aanvrager kan in dat geval, als hij dat wenst, de chauffeur een vergoeding geven voor de gereden kilometers. Deze kosten zijn algemeen gebruikelijk te noemen en worden niet meer vergoed. Wanneer de aanvrager met de Deeltaxi, eigen auto of het 0V had gereisd had hij immers ook kosten gemaakt. Wanneer het aanvragers betreft die afhankelijk zijn van een individuele (rolstoel)taxi, dan gaat het om een groep die aantoonbaar meerkosten maakt. Deze kosten zijn niet algemeen gebruikelijk. In deze gevallen kan een individuele (rolstoel)taxikosten vergoeding worden verstrekt. Hierbij wordt uitgegaan van een compensatie van maximaal 1500 km op jaarbasis. Uit jurisprudentie is gebleken dat het college over 1500 km compensatieplicht heeft. Vervolgens worden de werkelijke kosten vergoed (declaratiebasis), minus een gebruikersbijdrage van 0,13 per kilometer. Dit bedrag is gelijk aan het CV tarief. Ad g. Verlagen persoonsgebonden budget (PGB) voor voorzieningen Wanneer een aanvrager een voorziening wenst in de vorm van een PGB, bijvoorbeeld een rolstoel, dan wordt bij Welzorg een offerte opgevraagd. Normaal gesproken krijgen wij ongeveer 30% korting op de aanschaf van voorzieningen. Bij het berekenen van de hoogte van het PGB, wordt deze korting niet meegenomen. De aanvrager krijgt het volle bedrag als PGB uitbetaald om zelf een voorziening te kunnen kopen. Uit jurisprudentie is gebleken dat gemeenten de korting wel door mogen berekenen in het PGB van de aanvrager. Centraal staat dat de aanvrager met het bedrag een compenserende voorziening aan kan schaffen. Uitgaande van de kanteling is dit ook logisch. Er wordt immers niet meer vanuit het product geredeneerd. Het probleem van de aanvrager dat moet worden opgelost en het resultaat dat bereikt moet worden is leidend. Van de raadsvoorstel nr pagina 4

5 voorzieningen die het probleem van de aanvrager vervolgens kunnen oplossen wordt de goedkoopste verstrekt. Wanneer een voorziening via Welzorg in natura wordt verstrekt, is het niet vanzelfsprekend dat de aanvrager een nieuwe voorziening krijgt. Vaak gaat het om herverstrekte voorzieningen. Deze kunnen het probleem van de aanvrager over het algemeen evengoed oplossen. Het is daarom maar de vraag of het zo gewoon moet zijn dat er in het geval van een PGB altijd nieuwe voorzieningen worden aangekocht. Het doel van het PGB is meer keuzevrijheid. Het is echter nooit het doel geweest om door de PGB constructie, gemeenten op kosten te jagen. Het kan niet zo zijn dat het verstrekken van PGB s aanzienlijk meer kost dan verstrekkingen in natura. Om die reden hanteren we in de nieuwe PGB de nieuwwaarde van de aanschaffing bij Welzorg, inclusief korting. Blijkt dat een aanvrager met dit bedrag écht niet in staat is een geschikte voorziening aan te schaffen, dan kan hiervan afgeweken worden. Ad h. Primaat verhuizen binnen woonkern Voordat het primaat verhuizen wordt opgelegd, wordt gekeken naar een aantal criteria. Hoe zit het met mantelzorg in de omgeving? Betreft het een huurder of een koper? Allerlei factoren worden meegenomen in het besluit om al dan niet primaat verhuizen toe te passen. Tot voorkort werd hierbij als uitgangspunt genomen dat iemand alleen binnen de eigen kern kan verhuizen. Dit levert in de praktijk situaties op dat er een volledig aangepaste woning leeg staat in de ene kern, terwijl er in een andere kern een aanvrager (of gezin) is dat op zoek is naar een woning. Om vraag en aanbod beter op elkaar af te stemmen willen we verhuizen binnen de kern loslaten. Dit willen we vergroten tot het hele gebied van Loket Altena; gemeenten Werkendam en Woudrichem. Altijd moet beoordeeld worden in hoeverre het primaat opgelegd kan worden. Heeft iemand veel mantelzorg in de omgeving waar hij niet buiten kan? Is er sprake van kinderen op de basisschool waardoor men beperkt is tot een bepaalde woonkern? Is er een bedrijf aan huis? Allemaal factoren die onderzocht moeten worden. Als de conclusie is dat er van al deze punten geen sprake is kan het primaat van verhuizen zonder beperkingen worden opgelegd. Het streven is om binnen de woonkern te verhuizen wanneer dit niet haalbaar blijkt dan willen we gemeenten breed kijken en niet alleen binnen de eigen kern. 4. Financiën Afgelopen jaren is steeds de nadruk gelegd om alle verstrekkingen tegen het licht te houden en volgens de kanteling te werken. Dit heeft veel financiële voordelen opgeleverd. In 2011 is mede hierdoor t.o.v. de begroting een besparing gerealiseerd van ,--. Voor 2012 verwachten wij een verdere bezuiniging van te kunnen realiseren. De verwachting is dat deze trend zich voortzet. Het gekantelde werken is wel arbeidsintensiever dan in de oude situatie. Ook de sterkere financiële toets kost extra tijd en dus menskracht. Tot dusverre is dit opgelost met tijdelijke inhuur. In totaal vergt de nieuwe werkwijze een structurele personeelsuitbreiding van 32 uur per week voor Werkendam en Woudrichem samen. Structureel zullen de kosten hierdoor met toenemen: voor Werkendam en voor Woudrichem. Het netto voordeel in de begroting 2012 daalt daardoor van naar ruim Aanpak Als gevolg van het project Kanteling moet het Wmo beleid worden gewijzigd. De Verordening, het Besluit en de Beleidsregels zijn nu volgens de denkwijze van de Kanteling geschreven. Van vraag- en product gericht, naar probleem- en resultaatgericht. Het nieuwe beleid gaat uit van de eigen mogelijkheden van de aanvrager. Daar waar dit niet tot een oplossing leidt, kan de Wmo een individuele voorziening bieden. Met betrekking tot de eigen bijdrage regeling dragen de sterkste schouders de zwaarste lasten. Wij denken in het bovenstaande een goede afweging te hebben gemaakt tussen de zorgplicht van de gemeente en de eigen verantwoordelijkheid van de inwoners. Wanneer de aanvrager een raadsvoorstel nr pagina 5

6 minimum inkomen heeft, kan voor de eigen bijdrage een beroep worden gedaan op bijzondere bijstand. Zo wordt de minima groep niet extra belast door deze maatregel. 6. Communicatie en burgerparticipatie Het raadsvoorstel en de bijbehorende stukken zijn voorgelegd aan de Wmo adviesraad. Het advies van de Wmo adviesraden Woudrichem en Werkendam en de reactie van ons college liggen ter inzage. In hoofdlijnen onderschrijven de Wmo adviesraden de voorstellen. Op basis van hun adviezen zijn op enkele punten wijzigingen aangebracht. De meeste aanpassingen zijn ondergeschikt c.q. tekstueel. De meest ingrijpende wijzigingen zijn: * een uitgebreider onderzoek naar de persoonlijke situatie voordat de gemeente gebruik maakt van het primaat verhuizen; * de verdubbeling van de adviesbuffer van het Nibud (het spaargeld dat de gemeente Vrij laat bij de berekening van de financiële mogelijkheden van de aanvrager). 7. Regionale en lokale aspecten De voorstellen zijn voorbereid door het bestuurlijk overleg loket Altena en zijn daarna voorgelegd aan de beide Wmo-adviesraden. In de raadsvergaderingen van Werkendam en Woudrichem ligt nu een identiek voorstel voor. 8. Besluit Wij stellen u voor, de bijgevoegde raadsbesluiten vast te stellen. Het college van burgemeester en wethou.ers van de ~emeente Werkendam de secretaris, de gemees e -- rs. H.A. en « raadsvoorstel nr pagina 6

7 raadsbesluit 1 gemeente werkendam Voignummer onderwerp Verordening WMO De raad van de gemeente Werkendam, gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders, gelet op artikel 5 van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en artikel 149 van de Gemeentewet; overwegende dat uitvoering van de WMO op basis van het principe van een gekantelde werkwijze, extra tijd en menskracht kost; besluit: 1. de personeelsformatie van loket altena uit te breiden met 32 uur per week; 2. de kosten van deze uitbreiding voor 35% door te berekenen aan de gemeente Woudrichem. 3. de kosten, die voor rekening van Werkendam komen, te dekken ten laste van de WMO en de begroting 2012 dienovereenkomstig te wijzigen. Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Werkendam van 25 september 2012 de raadsgriffier, de voorzitter, mr. 1. Bakker mw drs. C.G.J. Breuer

8 raadsbesluit 1 gemeente werkendam Voignummer onderwerp verordening WMO De raad van de gemeente Werkendam, gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders, gelet op artikel 5 van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en artikel 149 van de Gemeentewet; overwegende dat het noodzakelijk is om compensatie te verlenen aan inwoners met een beperking en dit te regelen bij verordening; besluit: Tot het vaststellen van de Verordening Wmo gemeente Werkendam raadsbesluit nr pagina 8

9 VERORDENING WMO GEMEENTE WERKENDAM 2012 HOOFDSTUK 1. BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN 4 Artikel 1 Begripsomschrijvingen 4 HOOFDSTUK 2. RESULTAATGERICHTE COMPENSATIE 5 Artikel 2. De te bereiken resultaten 5 HOOFDSTUK 3. HOE TE KOMEN TOT DE TE BEREIKEN RESULTATEN 6 Artikel 3. Scheiding aanmelding en aanvraag 6 Artikel 4. Aanmelding voor een gesprek 6 Artikel 5. Het gesprek 6 Artikel 6. Hetverslag 6 HOOFDSTUK 4. DE AANVRAAG VAN EEN INDIVIDUELE VOORZIENING 6 Artikel 7. De aanvraag 6 HOOFDSTUK 5. BEOORDELING VAN DE TE BEREIKEN RESULTATEN 6 PARAGRAAF 1. ALGEMENE REGELS 6 Artikel 8. Het maken van een afweging 6 PARAGRAAF 2. DE TE BEREIKEN RESULTATEN 7 Artikel 9. Een schoon en leefbaar huis 7 Artikel 10. Wonen in een geschikt huis 7 Artikel 11. Beschikken over goederen voor primaire levensbehoeften 7 Artikel 12. Beschikken over schone, draagbare en doelmatige kleding 8 Artikel 13. Het thuis kunnen zorgen voor kinderen die tot het gezin behoren 8 Artikel 14. Zich verplaatsen in en om de woning 8 Artikel 15. Zich lokaal verplaatsen per vervoermiddel 9 Artikel 16. De mogelijkheid om contacten te hebben met medemensen en deel te nemen aan recreatieve, maatschappelijke of religieuze activiteiten 9 HOOFDSTUK 6. VERSTREKKING IN NATURA, ALS PERSOONSGEBONDEN BUDGET EN ALS FINANCIËLE TEGEMOETKOMING. EIGEN BIJDRAGE EN EIGEN AANDEEL 9 PARAGRAAF 1. VERSTREKKING VAN VOORZIENINGEN 9 Artikel 17. Mogelijke wijzen van verstrekking 9 PARAGRAAF 2. VERSTREKKING IN NATURA 10 Artikel 18. Inhoud beschikking 10 PARAGRAAF 3. VERSTREKKING ALS PERSOONSGEBONDEN BUDGET 10 Artikel 19. Overwegende bezwaren 10 Artikel 20. Inhoud beschikking 10 PARAGRAAF 4. VERSTREKKING ALS FINANCIELE TEGEMOETKOMING 10 Artikel 21. Inhoud beschikking 10 PARAGRAAF 5. EIGEN BIJDRAGE EN EIGEN AANDEEL 10 Artikel 22. Eigen bijdrage en eigen aandeel 10 HOOFDSTUK 7. PROCEDURELE BEPALINGEN ROND ONDERZOEK, ADVIES EN BESLUITVORMING, INTREKKING EN TERUGVORDERING 11 Artikel 23. Beslistermijn 11 Artikel 24. Beperkingen 11 Artikel 25. Antispeculatie 11 Artikel 26. Onderzoek en beoordeling aanvraag 12 Artikel 27. Wijziging situatie 12 Artikel 28. Intrekken en herzien 12 Artikel 29. Terugvordering 12 raadsbesluit nr pagina 9

10 HOOFDSTUK 8. SLOTBEPALINGEN.13 Artikel 30. Hardheidsclausule 13 Artikel 31. Indexering 13 Artikel 32. Evaluatie 13 Artikel 33. Inwerkingtreding 13 Artikel 34. Citeertitel 13 TOELICHTING OP DE VERORDENING WMO GEMEENTE WERKENDAM 14 raadsbesluit nr pagina 10

11 HOOFDSTUK 1. BEGRIPSOMSCHRIJ VINGEN Artikel 1. Beqripsomschriivinqen In deze verordening wordt verstaan onder: Lid 1. Wet: Wet maatschappelijke ondersteuning. Lid 2. College: College van burgemeester en wethouders van Werkendam. Lid 3. Compensatieplicht: de plicht van het college aan personen met een beperking, een chronisch psychisch of een psychosociaal probleem voorzieningen te bieden ter compensatie van hun beperkingen op het gebied van zelfredzaamheid en maatschappelijke participatie teneinde hen in staat te stellen een huishouden te voeren, zich te verplaatsen in en om de woning, zich lokaal te verplaatsen per vervoermiddel en medemensen te ontmoeten en op basis daarvan sociale verbanden aan te gaan. Daarbij legt artikel 4 van de wet het college de plicht op om een resultaat te bereiken dat als compensatie mag gelden en dat in het individuele geval maatwerk is. Lid 4. Aanmelding: de mededeling van een belanghebbende aan het college dat hij beperkingen ondervindt op grond waarvan hij verzoekt een afspraak te maken voor een gesprek. Lid 5. Gesprek: het eerste contact na een aanmelding waarin met degene die maatschappelijke ondersteuning zoekt de gehele situatie wordt geïnventariseerd ten aanzien van de beperkingen en de gevolgen daarvan, de te bereiken resultaten, de te kiezen oplossingen via eigen mogelijkheden of via mogelijkheden van het netwerk dan wel via algemene, algemeen gebruikelijke, collectieve, (wettelijk) voorliggende en/of individuele voorzieningen. Lid 6. Aanvraag: het verzoek van een belanghebbende om in aanmerking te komen voor één of meerdere voorzieningen om een resultaat te bereiken in het kader van deze verordening. Lid 7. Belanghebbende: een persoon met een beperking, een chronisch psychisch probleem of een psychosociaal probleem die behoefte heeft aan compensatie ten behoeve van het bevorderen van deelname aan het maatschappelijk verkeer en het zelfstandig functioneren, die voor zichzelf of, met behulp van een machtiging, door een ander een aanmelding of een aanvraag doet of laat doen. Lid 8. Psychosociaal probleem: een situatie van verlies van zelfstandigheid en met name een gebrek aan mogelijkheden tot deelname aan het maatschappelijk verkeer, veroorzaakt door belemmeringen die iemand ondervindt in zijn relatie met anderen en/of met zijn sociale omgeving. Lid 9. Algemene voorziening: een voorliggende voorziening die weliswaar niet bestemd is voor, noch te gebruiken is door alle personen als bedoeld in artikel 4 lid 1 van de wet, maar die door iedereen waarvoor de voorziening wel bedoeld is op eenvoudige wijze te verkrijgen of te gebruiken is, zonder een ingewikkelde aanvraagprocedure. Lid 10. Algemeen gebruikelijke voorziening: een voorziening die niet speciaal bedoeld is voor mensen met een beperking, die dus ook door anderen gebruikt wordt, algemeen verkrijgbaar is en niet aanzienlijk duurder is dan vergelijkbare producten. Lid 11. Collectieve voorziening: een voorziening die individueel wordt verstrekt maar die door meerdere personen tegelijk wordt gebruikt, in casu het collectief vraagafhankelijk vervoer. Lid 12. Voorliggende voorziening: een voorziening die normaal in de maatschappij aanwezig en beschikbaar is en bedoeld voor iedereen die daar behoefte aan heeft. Lid 13. Wettelijk voorliggende voorziening: een voorziening op grond van een wettelijke bepaling anders dan ingevolge de wet, waarmee het resultaat geheel of gedeeltelijk bereikt kan worden. raadsbesluit nr pagina ii

12 Lid 14. Individuele voorziening: een voorziening die door het college ten behoeve van één persoon op basis van artikel 4 Wmo wordt verstrekt. Lid 15. Gebruikelijke zorg: de zorg die op het gebied van het voeren van het huishouden voor alle meerderjarige leden van een leefeenheid als algemeen aanvaardbaar wordt beschouwd. Lid 16. Voorziening in natura: een voorziening, in te zetten om het resultaat te bereiken, in de vorm van goederen in huur of in eigendom, of als persoonlijke dienstverlening. Lid 17. Persoonsgebonden budget: een geldbedrag om te gebruiken voor het te bereiken resultaat, als alternatief voor een voorziening in natura. Lid 18. Financiële tegemoetkoming: een geldbedrag, al dan nietforfaitairofgemaximeerd, bedoeld om een voorziening mee aan te schaffen voor het te bereiken resultaat. Lid 19. Mantelzorger: een persoon die mantelzorg in de zin van artikel 1, lid 1 biedt. onder b van de wet Lid 20. Sociaal netwerk: het gezin, de familie en andere sociale relaties in de buurt van belanghebbende. Deze mensen kunnen, waar nodig, ondersteuning en mantelzorg verlenen. Lid 21. Zelfredzaamheid: het lichamelijke, verstandelijke, geestelijke en financiële vermogen om zelf voorzieningen te treffen die deelname aan het normale maatschappelijke verkeer mogelijk maken. Lid 22. Maatschappelijke participatie: heeft dezelfde betekenis als het begrip deelname aan het maatschappelijk verkeer. Lid 23. Vrijwilliger: verricht onverplicht en onbetaald, maar niet vrijblijvend, werkzaamheden. Dit doet hij of zij zowel informeel en ongeorganiseerd (kleinschalige burgerinitiatieven) als in georganiseerd (vrijwilligersorganisaties) verband voor (groepen uit) de samenleving. Lid 24. Hoofdverblijf: is de plaats waar een persoon daadwerkelijk verblijft. HOOFDSTUK 2. RESULTAATGERICHTE COMPENSATIE Artikel 2. De te bereiken resultaten De op basis van artikel 4 lid 1 van de wet via compenserende maatregelen te bereiken resultaten zijn: a. een schoon en leefbaar huis; b. wonen in een geschikt huis; c. beschikken over goederen voor primaire levensbehoeften; d. beschikken over schone, draagbare en doelmatige kleding; e. het thuis kunnen zorgen voor kinderen die tot het gezin behoren; f. zich verplaatsen in en om de woning; g. zich lokaal verplaatsen per vervoermiddel; h. de mogelijkheid om contacten te hebben met medemensen en deel te nemen aan recreatieve, maatschappelijke of religieuze activiteiten. HOOFDSTUK 3. HOE TE KOMEN TOT DE TE BEREIKEN RESULTATEN Artikel 3. Scheiding aanmelding en aanvraag Lid 1: Aan een aanvraag voor een individuele voorziening ex artikel 1, lid 1 aanhef en onder g sub 6 van de wet gaat een aanmelding voor een gesprek vooraf indien: raadsbesluit nr pagina 12

13 a. de aanvraag afkomstig is van een belanghebbende die nog niet eerder een aanvraag in het kader van de wet heeft gedaan; b. de aanvraag afkomstig is van een belanghebbende die al eerder een gesprek heeft gevoerd maar waarbij sprake is van gewijzigde omstandigheden of gewijzigde te bereiken resultaten; c. belanghebbende of het college daarom verzoekt. Lid 2: Indien belanghebbende aangeeft direct een aanvraag in te willen dienen vervalt het gestelde in het eerste lid. Artikel 4. Aanmelding voor een gesprek Een aanmelding voor een gesprek kan schriftelijk, elektronisch, mondeling of telefonisch worden gedaan bij Loket Altena van de gemeente Werkendam door of namens een persoon met een beperking, een chronisch psychisch probleem of een psychosociaal probleem die behoefte heeft aan compensatie ten behoeve van het bevorderen van zijn deelname aan het maatschappelijk verkeer en het zelfstandig functioneren. Artikel 5. Het gesprek Lid 1: Tijdens het gesprek wordt met degene die maatschappelijke ondersteuning behoeft een complete inventarisatie gemaakt van de situatie. Deze inventarisatie betreft: De beperking, het chronisch psychisch probleem of het psychosociaal probleem dat basis is van de behoefte aan compensatie. o o De mogelijkheden die de belanghebbende ondanks dit probleem heeft. De onmogelijkheden die de belanghebbende ondervindt als gevolg van het ondervonden probleem of de ondervonden problemen. De resultaten die belanghebbende wil bereiken op de verschillende in deze verordening weergegeven terreinen. Hetgeen belanghebbende inmiddels zelf heeft gedaan om bestaande belemmeringen op te heffen. De mogelijkheden die belanghebbende heeft om deze resultaten via eigen oplossingen, via algemene voorzieningen, via algemeen gebruikelijke voorzieningen of via collectieve voorzieningen te bereiken. o De mogelijkheden die de gemeente in principe biedt om de problemen via een individuele voorziening op te lossen. Lid 2: Bij het voeren van het gesprek zal de International Classification of Functions, Disabilities and Health als basis voor het begrippenkader worden gehanteerd. Artikel 6. Het verslag Lid 1: Het gesprek wordt afgesloten met een verslag. Dit verslag wordt verzonden naar de belanghebbende. Wanneer belanghebbende opmerkingen heeft over het verslag, kunnen deze als bijlage aan het verslag worden toegevoegd. Lid 2: Na het voeren van het gesprek kan een belanghebbende een aanvraag indienen voor een individuele voorziening ex artikel 1, lid 1 aanhef en onder g sub 6 van de wet. HOOFDSTUK 4. DE AANVRAAG VAN EEN INDIVIDUELE VOORZIENING Artikel 7. De aanvraag De aanvraag van een individuele voorziening moet schriftelijk of digitaal plaatsvinden. HOOFDSTUK 5. BEOORDELING VAN DE TE BEREIKEN RESULTATEN PARAGRAAF 1. ALGEMENE REGELS raadsbesluit nr pagina 13

14 Artikel 8. Het maken van een afweging Lid 1: Bij het beoordelen welke voorzieningen getroffen kunnen worden, neemt het college het verslag van het gesprek, indien aanwezig, als uitgangspunt. Het college gaat uit van de behoeften en persoonskenmerken van de belanghebbende. Daarbij zal onderzoek gedaan worden naar de noodzaak en mogelijkheid tot leveren van maatwerk ten aanzien van het te bereiken resultaat. Lid 2: Alle eigen (financiële) oplossingsmogelijkheden, alle oplossingsmogelijkheden via het sociale netwerk, alle (wettelijk) voorliggende, algemene, algemeen gebruikelijke en collectieve voorzieningen die beschikbaar en bruikbaar zijn worden eerst beoordeeld voordat een individuele voorziening wordt verstrekt. PARAGRAAF 2. DE TE BEREIKEN RESULTATEN Artikel 9. Een schoon en leefbaar huis Lid 1: Het eerste te bereiken resultaat ten aanzien van het voeren van een huishouden bestaat uit het kunnen wonen in een huis dat schoon is. Dit geldt ten aanzien van de woonkamer, hal, gang, slaapvertrekken, (bij)keuken en sanitaire ruimten. Lid 2: Met het oog op een schoon en leefbaar huis kan een individuele voorziening getroffen worden voor het lichte en/of het zware huishoudelijke werk. Lid 3: Indien de belanghebbende een of meer huisgenoten heeft die beschikbaar en in staat zijn werkzaamheden over te nemen wordt dit eerst in het kader van gebruikelijke zorg beoordeeld. Lid 4: Voor zover de in het vorige lid genoemde mogelijkheden beschikbaar en bruikbaar zijn worden ten aanzien van die onderdelen geen individuele voorzieningen verstrekt. Artikel 10. Wonen in een geschikt huis Lid 1: Het tweede te bereiken resultaat ten aanzien van het voeren van een huishouden bestaat uit het normaal gebruik kunnen maken van de woning waar men over beschikt. Dit geldt ten aanzien van de woonkamer, slaapvertrekken, (bij)keuken, sanitaire ruimten, berging, tuin of balkon. Lid 2: Met het oog op het normale gebruik van de woning kan een individuele voorziening worden getroffen ten aanzien van de bereikbaarheid, toegankelijkheid en bruikbaarheid van de woning. Lid 3: Voor zover de aanvrager kan verhuizen naar een geschikte woning of een gemakkelijker geschikt te maken woning welke verhuizing kan leiden tot het te bereiken resultaat zal deze mogelijkheid eerst beoordeeld worden. Deze beoordeling kan achterwege blijven indien de aanpassing van de woning een bedrag van ,- niet te boven gaat en de woning daarmee nog langdurig geschikt is om in te blijven wonen. Lid 4: Indien een verhuizing leidt tot het te bereiken resultaat, kan een verhuiskostenvergoeding worden verstrekt. De aanvrager komt niet voor een verhuiskostenvergoeding in aanmerking als gelet op de gezinssituatie of woonsituatie te voorzien was dat een verhuizing noodzakelijk zou worden. Lid 5: Voor de kosten van tijdelijke huisvesting kan een financiële tegemoetkoming worden toegekend. Lid 6: In geval van huurbeëindiging van een door de gemeente te reserveren woonruimte, ken het college een financiële tegemoetkoming verlenen aan verhuurder in verband met derving van huurinkomsten voor de duur van maximaal zes maanden, met een mogelijkheid om de periode met 3 maanden te verlengen. De eerste maand komt voor rekening van de verhuurder. Artikel 11. Beschikken over goederen voor primaire levensbehoeften raadsbesluit nr pagina 14

15 Lid 1: Het derde te bereiken resultaat ten aanzien van het voeren van een huishouden bestaat uit het voorzien zijn van de dagelijks benodigde hoeveelheid voedsel voor maaltijden en andere momenten waarop iets genuttigd wordt, evenals toiletartikelen en schoonmaakartikelen. Ook de noodzakelijke bereiding van maaltijden kan hieronder vallen. Lid 2: Met het oog op het beschikken over goederen voor primaire levensbehoeften kan een individuele voorziening worden getroffen ten aanzien van het doen van boodschappen, voor wat betreft levensmiddelen, schoonmaakmiddelen en toiletartikelen, alsmede het bereiden en klaarzetten van maaltijden. Lid 3: Indien de belanghebbende een of meer huisgenoten heeft die beschikbaar en in staat zijn werkzaamheden over te nemen of voor zover de belanghebbende gebruik kan maken van een aanwezige en bruikbare boodschappenservice of maaltijdvoorziening die in de individuele situatie van de belanghebbende kan leiden tot het te bereiken resultaat wordt deze mogelijkheid eerst beoordeeld. Lid 4: Voor zover de in het vorige lid genoemde mogelijkheden beschikbaar en bruikbaar zijn worden ten aanzien van die onderdelen geen individuele voorzieningen verstrekt. Artikel 12. Beschikken over schone, draagbare en doelmatige kleding Lid 1: Het vierde te bereiken resultaat ten aanzien van het voeren van een huishouden bestaat uit het aanwezig zijn van kleding in gewassen en zo nodig gestreken, opgevouwen of opgehangen staat. Lid 2: Met het oog op het beschikken over schone, draagbare en doelmatige kleding kan een individuele voorziening worden getroffen ten aanzien van het wassen, drogen, strijken en opruimen van de dagelijkse was. Lid 3: Indien de belanghebbende een of meer huisgenoten heeft die beschikbaar en in staat zijn werkzaamheden over te nemen, wordt dit eerst in het kader van gebruikelijke zorg beoordeeld. Lid 4: Voor zover de in het vorige lid genoemde mogelijkheden beschikbaar en bruikbaar zijn worden ten aanzien van die onderdelen geen individuele voorzieningen verstrekt. Artikel 13. Het thuis kunnen zorgen voor kinderen die tot het gezin behoren Lid 1: Het vijfde te bereiken resultaat ten aanzien van het voeren van een huishouden bestaat uit de dagelijkse, gebruikelijke zorg voor in het huishouden aanwezige kinderen. Lid 2: Met het oog op het thuis kunnen zorgen voor kinderen die tot het gezin behoren, kan een individuele voorziening worden getroffen ten aanzien van het zo mogelijk tijdelijk ter overbrugging van een periode noodzakelijk voor het nemen van meer definitieve maatregelen vervangen van de ouder die in principe voor de kinderen zorgt. Lid 3: Voor zover de belanghebbende gebruik kan maken van een aanwezige en bruikbare voor tussen-, en naschoolse opvang, kinderopvang of andere opvangmogelijkheden die in de individuele situatie van de belanghebbende kunnen leiden tot het te bereiken resultaat worden deze mogelijkheden eerst beoordeeld. Lid 4: Voor zover de in het vorige lid genoemde mogelijkheden beschikbaar en bruikbaar zijn worden ten aanzien van die onderdelen geen individuele voorzieningen verstrekt. Artikel 14. Zich vemlaatsen in en om de woning Lid 1: Het te bereiken resultaat ten aanzien van het zich verplaatsen in en om de woning bestaat uit het in staat zijn de woonkamer, het slaapvertrek en/of de slaapvertrekken, het toilet en de raadsbesluit nr pagina 15

16 douche, de berging, de tuin of het balkon te kunnen bereiken en er zich zodanig te kunnen redden dat normaal functioneren mogelijk is. Lid 2: Met het oog op het verplaatsen in en om de woning kan een individuele voorziening worden getroffen. Lid 3: Voor zover de belanghebbende gebruik kan maken van een aanwezige en bruikbare rolstoelpool die in de individuele situatie van de belanghebbende kan leiden tot het te bereiken resultaat wordt deze mogelijkheid eerst beoordeeld. Lid 4: Voor zover de in het vorige lid genoemde mogelijkheden beschikbaar en bruikbaar zijn worden ten aanzien van die onderdelen geen individuele voorzieningen verstrekt. Artikel 15. Zich lokaal verplaatsen per vervoermiddel Lid 1: Het te bereiken resultaat ten aanzien van het zich lokaal verplaatsen per vervoermiddel bestaat uit het kunnen doen van dagelijkse boodschappen, het kunnen bezoeken van familie, kennissen en het doen van gewenste activiteiten, alles binnen de directe woon- en leefomgeving. Lid 2: Met het oog op het zich lokaal verplaatsen per vervoermiddel, kan een individuele voorziening worden getroffen ten aanzien van het verplaatsen over de korte afstand rond de woning en het verplaatsen over de langere afstand binnen de directe woon- en leefomgeving. Lid 3: Voor zover de belanghebbende gebruik kan maken van een algemeen gebruikelijke voorziening, een aanwezige en bruikbare scootmobielpool of van collectief vraagafhankelijk vervoer van deur tot deur die in de individuele situatie van de belanghebbende kan leiden tot het te bereiken resultaat worden deze mogelijkheden eerst beoordeeld. Lid 4: Voor zover de in het vorige lid genoemde mogelijkheden beschikbaar en bruikbaar zijn worden ten aanzien van die onderdelen geen individuele voorzieningen verstrekt. Artikel 16. De mogelijkheid om contacten te hebben met medemensen en deel te nemen aan recreatieve, maatschappeliike of religieuze activiteiten Lid 1: Het te bereiken resultaat ten aanzien van de mogelijkheid om contacten te hebben met medemensen en deel te nemen aan recreatieve, maatschappelijke of religieuze activiteiten bestaat uit het zo mogelijk kunnen afleggen van gewenste bezoeken en het deelnemen aan gewenste activiteiten. Lid 2: Met het oog op de mogelijkheid om contacten te hebben met medemensen en deel te nemen aan recreatieve, maatschappelijke of religieuze activiteiten kan een individuele voorziening worden getroffen ten aanzien van het vervoer naar de gewenste bestemmingen. Lid 3: Voor zover de belanghebbende gebruik kan maken van een of meer aanwezige en bruikbare (vrijwilligers)organisaties die in de individuele situatie van belanghebbende kunnen leiden tot het te bereiken resultaat worden deze mogelijkheden eerst beoordeeld. Lid 4: Voor zover de in het vorige lid genoemde mogelijkheden beschikbaar en bruikbaar zijn worden ten aanzien van die onderdelen geen individuele voorzieningen verstrekt. HOOFDSTUK 6. VERSTREKKING IN NATURA, ALS PERSOONSGEBONDEN BUDGET EN ALS FINANCIËLE TEGEMOETKOMING. EIGEN BIJDRAGE EN EIGEN AANDEEL PARAGRAAF 1. VERSTREKKING VAN VOORZIENINGEN Artikel 17. Mogelijke wijzen van verstrekking De te treffen voorzieningen kunnen als voorziening in natura, als persoonsgebonden budget en als financiële tegemoetkoming worden verstrekt. raadsbesluit nr pagina 16

17 PARAGRAAF 2. VERSTREKKING IN NATURA Artikel 18. Inhoud beschikking Lid 1: Bij het treffen van een voorziening in natura wordt in de beschikking vastgelegd: a. wat de te treffen voorziening is; b. wat de duur van de verstrekking is; c. hoe de voorziening in natura verstrekt wordt en d. of er sprake is van een overeenkomst waarin deze verstrekking is geregeld. Lid 2: Als er sprake is van een te betalen eigen bijdrage wordt dit in de beschikking opgenomen. PARAGRAAF 3. VERSTREKKING ALS PERSOONSGEBONDEN BUDGET Artikel 19. Overwegende bezwaren Lid 1: Het college verstrekt geen persoonsgebonden budget als aannemelijk is dat dit budget niet kan of zal worden aangewend voor het te besteden doel. Lid 2: Het college verstrekt geen persoonsgebonden budget voor een vervoersvoorziening als het collectief vraagafhankelijk vervoer voor de aanvrager een adequate voorziening is. Artikel 20. Inhoud beschikking Lid 1: Bij het treffen van een voorziening in de vorm van een persoonsgebonden budget wordt in de beschikking vastgelegd: a. Voor welk te bereiken resultaat het persoonsgebonden budget gebruikt moet worden, eventueel aangevuld met een programma van eisen waaraan bij de besteding voldaan moet worden. b. Wat de omvang van het persoonsgebonden budget is en hoe deze omvang tot stand is gekomen. c. Wat de duur is van de verstrekking waarvoor het persoonsgebonden budget bedoeld is d. Welke regels gelden ten aanzien van verantwoording van het persoonsgebonden budget. Lid 2: Als er sprake is van een te betalen eigen bijdrage wordt dit in de beschikking opgenomen. PARAGRAAF 4. VERSTREKKING ALS FINANCIËLE TEGEMOETKOMING Artikel 21. Inhoud beschikking Lid 1: Bij het treffen van een voorziening in de vorm van een financiële tegemoetkoming wordt in de beschikking vastgelegd: a. voor welk te bereiken resultaat de financiële tegemoetkoming bestemd is; b. wat de duur van de verstrekking is; c. of er sprake is van een overeenkomst waarin deze verstrekking is geregeld; d. wat de hoogte van de financiële tegemoetkoming is. Lid 2: Als er sprake is van een te betalen eigen aandeel wordt dit in de beschikking opgenomen. PARAGRAAF 5. EIGEN BIJDRAGE EN EIGEN AANDEEL Artikel 22. Eigen biidrage en eigen aandeel Lid 1. Bij het verstrekken van een individuele voorziening is een eigen bijdrage of een eigen aandeel verschuldigd ten aanzien van de volgende resultaten: a. een schoon en leefbaar hllis; b. wonen in een geschikt huis; c. beschikken over goederen voor primaire levensbehoeften; d. beschikken over schone, draagbare en doelmatige kleding; e. het thuis kunnen zorgen voor kinderen die tot het gezin behoren; f. zich verplaatsen in, om en nabij de woning voor zover het geen rolstoel betreft; g. zich lokaal verplaatsen per vervoermiddel; h. de mogelijkheid om contacten te hebben met medemensen en deel te nemen aan recreatieve, maatschappelijke of religieuze activiteiten. raadsbesluit nr pagina 17

18 Lid 2: Het college legt in het Besluit Wmo gemeente Werkendam vast voor welke onderdelen welke eigen bijdragen of welke eigen aandelen verschuldigd zijn. HOOFDSTUK 7. PROCEDURELE BEPALINGEN ROND ONDERZOEK, ADVIES EN BESLUITVORMING, INTREKKING EN TERUGVORDERING Artikel 23. Beslistermijn De termijn waarbinnen een besluit genomen moet worden bedraagt maximaal 8 weken, behalve als het gaat om voorzieningen waarvoor bouwkundige offertes opgevraagd moeten worden. Dan bedraagt de termijn maximaal 16 weken. Artikel 24. Beperkingen Lid 1. Een voorziening kan slechts worden toegekend voor zover: a. de noodzaak voor het te bereiken resultaat langdurig is, tenzij kortdurende hulp bij het huishouden en/of het gebruik van het collectieve vervoersysteem leidt tot het te bereiken resultaat; b. de te verstrekken voorziening als de goedkoopst-compenserende voorziening aan te merken is. Lid 2. Geen voorziening wordt toegekend: a. indien de voorziening algemeen gebruikelijk is; b. indien de belanghebbende niet woonachtig is in de gemeente Werkendam; c. voor zover de aanvraag betrekking heeft op kosten die de belanghebbende voorafgaand aan het moment van aanvragen of het moment van beschikken heeft gemaakt en dit niet tot financiële problemen heeft geleid; d. voor zover een voorziening als die waarop de aanvraag betrekking heeft reeds eerder in het kader van enige wettelijke bepaling of regeling is verstrekt en de normale afschrijvingstermijn van de voorziening nog niet verstreken is, tenzij de eerder vergoede of verstrekte voorziening verloren is gegaan als gevolg van omstandigheden die niet aan belanghebbende zijn toe te rekenen, of tenzij belanghebbende geheel of gedeeltelijk tegemoetkomt in de veroorzaakte kosten. Lid 3: In afwijking van het gestelde in het tweede lid sub b kan een woonvoorziening getroffen worden voor het bezoekbaar maken van één woonruimte indien de aanvrager zijn hoofdverblijf heeft in een op grond van artikel 5 van de Wet toelating zorginstellingen erkende instelling. Lid 4: De woonvoorziening betreft slechts het bezoekbaar maken van de in het derde lid bedoelde woonruimte met een door het college in het Besluit Wmo gemeente Werkendam vastgesteld maximumbedrag. Onder bezoekbaar maken wordt uitsluitend verstaan het middels een woonvoorziening bewerkstelligen dat de aanvrager de woonruimte, de woonkamer en een toilet kan bereiken. Artikel 25. Antispeculatiebeding De eigenaar-bewoner, die krachtens de Verordening een woonvoorziening heeft ontvangen en die binnen een periode van 10 jaren na de datum van de gereedmelding van de werkzaamheden de woning verkoopt, is gehouden binnen een week na het passeren van de akte, het college hiervan schriftelijk op de hoogte te stellen. De meerwaarde die door het treffen van de voorziening is ontstaan dient aan de gemeente te worden terugbetaald tot maximaal het door de gemeente gesubsidieerde bedrag voor de in de woning getroffen voorzieningen. Artikel 26. Onderzoek en beoordeling aanvraag Lid 1: Het college is bevoegd om, voor zover dit van belang kan zijn voor de beoordeling van het recht op de aangevraagde voorziening, degene door wie een aanvraag is ingediend of bij gebruikelijke zorg diens relevante huisgenoten: raadsbesluit nr pagina 18

19 a. op te roepen in persoon te verschijnen op een door het college te bepalen plaats en tijdstip en hem te bevragen; b. op een door het college te bepalen plaats en tijdstip door een of meer daartoe aangewezen deskundigen te doen bevragen en/of onderzoeken. Lid 2: Het college kan een door hem daartoe aangewezen adviesinstantie om advies vragen indien het college dat gewenst vindt. Lid 3: Het college kan een heronderzoek naar een eenmaal verstrekte voorziening uitvoeren. Degene aan wie krachtens deze verordening een voorziening is verstrekt, is verplicht aan een dergelijk onderzoek medewerking te verlenen. Artikel 27. Wi~ziciinci situatie Degene aan wie krachtens deze verordening een voorziening is verstrekt, is verplicht zo spoedig mogelijk en schriftelijk aan het college mededeling te doen van feiten en omstandigheden, waarvan redelijkerwijs duidelijk moet zijn dat deze van invloed kunnen zijn op het recht op een voorziening. Artikel 28. Intrekken en herzien Lid 1: Het college kan een besluit, genomen op grond van deze verordening, geheel of gedeeltelijk intrekken of herzien indien: a. niet of niet meer is of wordt voldaan aan de voorwaarden gesteld bij of krachtens deze verordening; b. beschikt is op grond van gegevens waarvan gebleken is dat die gegevens zodanig onjuist waren dat, waren de juiste gegevens bekend geweest, een andere beslissing zou zijn genomen. Lid 2: Een besluit tot verlening van een financiële tegemoetkoming of een persoonsge- bonden budget kan worden ingetrokken of herzien, indien blijkt dat de tegemoetkoming of het budget niet is aangewend ter bekostiging van het resultaat waarvoor de verlening heeft plaatsgevonden. Artikel 29. Terugvordering Lid 1: Ingeval het recht op een verstrekte voorziening is ingetrokken kunnen de kosten die voor deze voorziening zijn gemaakt worden teruggevorderd, indien de voorziening is verstrekt op basis van onjuist verstrekte gegevens. Lid 2: In geval het recht op een in natura verstrekte voorziening is ingetrokken kan deze voorziening worden teruggevorderd, als de voorziening is verleend op basis van onjuist verstrekte gegevens. Lid 3: In geval het recht op een financiële tegemoetkoming of een persoonsgebonden budget is ingetrokken kan het reeds uitbetaalde bedrag worden teruggevorderd, dan wel kan de economische (rest)waarde van de met de financiële tegemoetkoming of persoonsgebonden budget aangeschafte voorziening worden teruggevorderd. Lid 4: In alle overige gevallen, waarin het recht op een voorziening is ingetrokken kan terugvordering plaatsvinden op de daartoe meest geëigende wijze. HOOFDSTUK 8. SLOTBEPALINGEN Artikel 30. Hardheidsclausule Het college kan in bijzondere gevallen ten gunste van de belanghebbende afwijken van de bepalingen van deze verordening, indien toepassing van de verordening tot onbillijkheden van overwegende aard leidt. raadsbesluit nr pagina 19

20 Artikel 31. lndexerinq Het college kan jaarlijks per 1 januari de in het kader van deze verordening en het op deze verordening berustende Besluit Wmo gemeente Werkendam geldende bedragen verhogen of verlagen conform de ontwikkeling van de prijsindex gezinsconsumptie volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek. Wanneer in het bestek van een voorziening een andere wijze van indexering is vastgelegd wordt die indexering toegepast. De verhuiskostenvergoeding en de financiële tegemoetkoming voor het bezoekbaar maken van de woning worden niet geïndexeerd. Artikel 32. Evaluatie Het door het gemeentebestuur gevoerde beleid wordt eenmaal per jaar geëvalueerd. Indien de evaluatie daartoe aanleiding geeft wordt het beleid vervolgens aangepast. Het college zendt hiertoe jaarlijks na de inwerkingtreding van de verordening aan de gemeenteraad een verslag over de doeltreffendheid en de effecten van de verordening in de praktijk. Artikel 33. Inwerkingtreding Deze verordening wordt openbaar bekend gemaakt en treedt in werking acht dagen na publicatie onder gelijktijdige intrekking van de Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Werkendam Artikel 34. Citeertitel Deze verordening wordt aangehaald als Verordening Wmo gemeente Werkendam Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Werkendam, gehouden op 25 september DE GEMEENTERAAD VAN WERKENDAM, de griffier, de voorzitter, mr. 1. Bakker mw drs. C.G.J. Breuer raadsbesluit nr pagina 20

Verordening individuele voorzieningen maatschappelijke ondersteuning

Verordening individuele voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Verordening individuele voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Lingewaard 2013 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen... 3 Artikel 1 Begripsomschrijvingen... 3 Artikel 2 De te bereiken resultaten...

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. Begripsomschrijvingen

Hoofdstuk 1. Begripsomschrijvingen De raad van de gemeente Grootegast; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 28 november 2012; gelet op artikel 5 van de Wet maatschappelijke ondersteuning en artikel 149

Nadere informatie

VERORDENING VOORZIENINGEN WMO GEMEENTE HEERENVEEN 2012

VERORDENING VOORZIENINGEN WMO GEMEENTE HEERENVEEN 2012 VERORDENING VOORZIENINGEN WMO GEMEENTE HEERENVEEN 2012 officiële titel citeertitel wettelijke grondslag Verordening Voorzieningen Wmo Gemeente Heerenveen Verordening Voorzieningen Wmo Artikel 5 Wet maatschappelijke

Nadere informatie

VERORDENING MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE VELSEN 2013

VERORDENING MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE VELSEN 2013 VERORDENING MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE VELSEN 2013 HOOFDSTUK 1. BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN 3 Artikel 1. Begripsomschrijvingen 3 Wet 3 College 3 Lid 3. Compensatieplicht 3 Lid 4. Aanmelding 3 Lid

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. Begripsomschrijvingen

Hoofdstuk 1. Begripsomschrijvingen D E RAAD VAN DE GEMEENTE HAREN, gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 22 mei 2012; gelet op artikel 5 van de Wet maatschappelijke ondersteuning, stb. 2006, nr. 351; gelet op artikel 149

Nadere informatie

VERORDENING VOORZIENINGEN WET MAATSCHAPPEIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE KOLLUMERLAND C.A. 2012

VERORDENING VOORZIENINGEN WET MAATSCHAPPEIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE KOLLUMERLAND C.A. 2012 VERORDENING VOORZIENINGEN WET MAATSCHAPPEIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE KOLLUMERLAND C.A. 2012 HOOFDSTUK 1. BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN 5 Artikel 1. Begripsomschrijvingen... 5 Wet... 5 College... 5 Lid 3. Compensatieplicht...

Nadere informatie

verordening Voorzieningen maatschappelijke ondersteuning drechtsteden

verordening Voorzieningen maatschappelijke ondersteuning drechtsteden VERORDENING VOORZIENINGEN MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING DRECHTSTEDEN 2013 verordening Voorzieningen maatschappelijke ondersteuning drechtsteden 2013 1 HOOFDSTUK 1. BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN 3 Artikel 1. Begripsomschrijvingen

Nadere informatie

Verordening voorzieningen Wmo gemeente Middelburg 2012

Verordening voorzieningen Wmo gemeente Middelburg 2012 Verordening voorzieningen Wmo gemeente Middelburg 2012 De raad van de gemeente Middelburg; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 16 november 2011, registratienummer 11/17097; gelet op

Nadere informatie

CONCEPT (model) VERORDENING WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING 2013

CONCEPT (model) VERORDENING WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING 2013 CONCEPT (model) VERORDENING WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING 2013 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen... 2 Artikel 1. Begripsbepalingen 2 Hoofdstuk 2. Resultaatgerichte compensatie... 4 Artikel

Nadere informatie

Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Borger-Odoorn 2013

Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Borger-Odoorn 2013 Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Borger-Odoorn 2013 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1. Begripsomschrijvingen... 3 Artikel 1. Begripsomschrijvingen... 3 Hoofdstuk 2. Resultaatgerichte

Nadere informatie

Verordening Maatschappelijke Ondersteuning Opsterland

Verordening Maatschappelijke Ondersteuning Opsterland Verordening Maatschappelijke Ondersteuning Opsterland 2013 1 HOOFDSTUK 1. BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN 4 Artikel 1. Begripsomschrijvingen 4 Lid 1. Aanmelding 4 Lid 2. Aanvraag 4 Lid 3. Algemeen gebruikelijke

Nadere informatie

VERORDENING MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING ROERDALEN 2012

VERORDENING MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING ROERDALEN 2012 VERORDENING MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING ROERDALEN 2012 Inhoud HOOFDSTUK 1. BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN 3 Artikel 1. Begripsomschrijvingen...3 HOOFDSTUK 2. RESULTAATGERICHTE COMPENSATIE 5 Artikel 2. De te

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. Begripsomschrijvingen

Hoofdstuk 1. Begripsomschrijvingen Nummer: 106-127 Portefeuillehouder: Schalkwijk Onderwerp: Vaststellen Verordening voorzieningen Wmo gemeente Waterland 2013 De raad van de gemeente Waterland, gelezen het voorstel van het college van burgemeester

Nadere informatie

Verordening MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING gemeente Boxmeer

Verordening MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING gemeente Boxmeer VERORDENING MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE BOXMEER 2014 Verordening MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING gemeente Boxmeer 2014 1 HOOFDSTUK 1. BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN 3 Artikel 1. Begripsomschrijvingen

Nadere informatie

Verordening Wmo Winsum

Verordening Wmo Winsum Verordening Wmo Winsum De raad van de gemeente Winsum Gelezen het voorstel van het college Gelet op artikel 5 van de Wet maatschappelijke ondersteuning Besluit Vast te stellen de volgende Verordening Wmo

Nadere informatie

Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Gemeente Nieuwkoop 2013

Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Gemeente Nieuwkoop 2013 Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Gemeente Nieuwkoop 2013 Inhoudsopgave Artikel 1. Begripsomschrijvingen... 5 Wet... 5 College... 5 Compensatieplicht... 5 Lid 4. Aanmelding... 5

Nadere informatie

op voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 22 januari 2013;

op voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 22 januari 2013; Agendapunt: 7 Nummer: 2012/6113 De raad van de gemeente Slochteren; op voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 22 januari 2013; gelet op de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Nadere informatie

Verordening maatschappelijke ondersteuning 2013. Gemeente Coevorden

Verordening maatschappelijke ondersteuning 2013. Gemeente Coevorden Verordening maatschappelijke ondersteuning 2013 Gemeente Coevorden Hoofdstuk 1. Begripsomschrijvingen Inhoudsopgave Artikel 1. Begripsomschrijvingen Lid 1 Wet Lid 2 College Lid 3 Compensatieplicht/beginsel

Nadere informatie

Verordenin g maatschappelijke ondersteuning 2014

Verordenin g maatschappelijke ondersteuning 2014 CVDR Officiële uitgave van Leek. Nr. CVDR310635_1 1 juni 2016 Verordenin g maatschappelijke ondersteuning 2014 De raad van de gemeente Leek; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 22 november

Nadere informatie

verordening Voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Gemeente Katwijk

verordening Voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Gemeente Katwijk VERORDENING VOORZIENINGEN MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE KATWIJK 2012 verordening Voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Gemeente Katwijk 2012 1 HOOFDSTUK 1. BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN 3 Artikel

Nadere informatie

Verordening maatschappelijke ondersteuning Peelgemeente Deurne 2014

Verordening maatschappelijke ondersteuning Peelgemeente Deurne 2014 Gemeenteblad nr. 136, 26 juni 2014 Nr. 00511990-a DE RAAD DER GEMEENTE DEURNE gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 26 november 2013, nr. 00511990; gehoord de commissie Samenleving van

Nadere informatie

Verordening Wet maatschappelijke ondersteuning gemeente Valkenswaard 2014 en verder

Verordening Wet maatschappelijke ondersteuning gemeente Valkenswaard 2014 en verder Verordening Wet maatschappelijke ondersteuning gemeente Valkenswaard 2014 en gemeente Valkenswaard Team Zorg, Welzijn en Onderwijs INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen 5 Artikel 1 Begripsomschrijving

Nadere informatie

Wijziging Verordening maatschappelijke ondersteuning

Wijziging Verordening maatschappelijke ondersteuning Wijziging Verordening maatschappelijke ondersteuning Zoeterwoude 2012 Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen Artikel 1 Begripsomschrijvingen 1. Wet: Wet maatschappelijke ondersteuning. 2. College: college van

Nadere informatie

Verordening Wmo gemeente Appingedam 2012

Verordening Wmo gemeente Appingedam 2012 Verordening Wmo gemeente Appingedam 2012 Vastgesteld in de openbare vergadering van de raad gemeente Appingedam op 14 maart 2012 Wmo verordening Appingedam 2012 1 WMO VERORDENING APPINGEDAM 2012 HOOFDSTUK

Nadere informatie

VOORWOORD Visie Tijd om de verordening aan te passen Kanteling Het gesprek

VOORWOORD Visie Tijd om de verordening aan te passen Kanteling Het gesprek VOORWOORD Visie De Wet Maatschappelijke Ondersteuning(Wmo) is van kracht sinds 1 januari 2007. Het beleid van de gemeente ten aanzien van de Wmo is vastgelegd in de nota Meedoen en erbij horen 2007-2011.

Nadere informatie

gemeente Steënbergen De Heen Dinteloord Kruisland Nieuw-Vossemeer Steenbergen Welberg IllIllllllllUlIllllllllllll BM1301226

gemeente Steënbergen De Heen Dinteloord Kruisland Nieuw-Vossemeer Steenbergen Welberg IllIllllllllUlIllllllllllll BM1301226 gemeente Steënbergen IllIllllllllUlIllllllllllll BM1301226 De raad van de gemeente Steenbergen; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 24 april 2013; gelet op: Wet maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

Verordening voorzieningen Wmo gemeente Bedum

Verordening voorzieningen Wmo gemeente Bedum Verordening voorzieningen Wmo gemeente Bedum HOOFDSTUK 1. BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN 3 Artikel 1. Begripsomschrijvingen...3 Lid 1. Wet...3 Lid 2. College...3 Lid 3. Compensatieplicht...3 Lid 4. Aanmelding...3

Nadere informatie

VERORDENING MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE MENTERWOLDE 2013

VERORDENING MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE MENTERWOLDE 2013 VERORDENING MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE MENTERWOLDE 2013 VERORDENING MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING 1 GEMEENTE MENTERWOLDE 2013 1 HOOFDSTUK 1. BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN 4 Artikel 1. Begripsomschrijvingen

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 5 juni 2011,

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 5 juni 2011, De raad van de gemeente Sint Anthonis, gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 5 juni 2011, gezien het advies van de Wmo-adviesraad gemeente Sint Anthonis, gelet op artikel

Nadere informatie

VERORDENING MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING 2014 GEMEENTE HARDINXVELD-GIESSENDAM

VERORDENING MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING 2014 GEMEENTE HARDINXVELD-GIESSENDAM VERORDENING MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING 2014 GEMEENTE HARDINXVELD-GIESSENDAM INHOUD VERORDENING MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING 2014 GEMEENTE HARDINXVELD-GIESSENDAM... 1 HOOFDSTUK BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN...

Nadere informatie

Voorstel Uw raad wordt voorgesteld de Verordening voorzieningen Maatschappelijke ondersteuning Gemeente Kapelle 2011 vast te stellen.

Voorstel Uw raad wordt voorgesteld de Verordening voorzieningen Maatschappelijke ondersteuning Gemeente Kapelle 2011 vast te stellen. Besluitvormende raadsvergadering: 27 september 2011 Portefeuillehouder: L.F. Kosten AAN DE GEMEENTERAAD Nummer : 2011/43 Datum : 23 augustus 2011 Onderwerp : Verordening voorzieningen maatschappelijke

Nadere informatie

Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Barneveld

Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Barneveld Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Barneveld 1 Inhoud Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen... 3 Hoofdstuk 2. Resultaatgerichte compensatie... 5 Hoofdstuk 3. Hoe te komen tot de te bereiken

Nadere informatie

verordening Wmo individuele voorzieningen

verordening Wmo individuele voorzieningen verordening Wmo individuele voorzieningen officiële titel Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Ede 2013 citeertitel Verordening individuele voorzieningen Wmo Ede 2013 wettelijke

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1. BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN 3 Artikel 1. Begripsomschrijvingen...3

HOOFDSTUK 1. BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN 3 Artikel 1. Begripsomschrijvingen...3 VERORDENING WMO 2012 HOOFDSTUK 1. BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN 3 Artikel 1. Begripsomschrijvingen...3 HOOFDSTUK 2. RESULTAATGERICHTE COMPENSATIE 6 Artikel 2. De te bereiken resultaten...6 HOOFDSTUK 3. HOE TE

Nadere informatie

OVERZICHT EN UITLEG WIJZIGINGEN VERORDENING WMO.

OVERZICHT EN UITLEG WIJZIGINGEN VERORDENING WMO. OVERZICHT EN UITLEG WIJZIGINGEN VERORDENING WMO. Aanpassing 1: Artikel 1. Begripsomschrijvingen In deze verordening en de daarop gebaseerde nadere regelgeving wordt verstaan onder: Technische aanpassing

Nadere informatie

Verordening Wet maatschappelijke ondersteuning Westvoorne 2014

Verordening Wet maatschappelijke ondersteuning Westvoorne 2014 Verordening Wet maatschappelijke ondersteuning Westvoorne 2014 November 2013: sector Inwonerszaken, team Openbare Orde, Welzijn en Onderwijs INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN... 4 Artikel Begripsbepalingen...

Nadere informatie

Verordening Voorzieningen Maatschappelijke Ondersteuning. Gemeente Leiderdorp 2013

Verordening Voorzieningen Maatschappelijke Ondersteuning. Gemeente Leiderdorp 2013 Verordening Voorzieningen Maatschappelijke Ondersteuning Gemeente Leiderdorp 2013 Leiderdorp, december 2012 Corsanummer: 2012E04443 (versie 25) De raad van de gemeente Leiderdorp; gelezen het voorstel

Nadere informatie

Verordening maatschappelijke ondersteuning Gemeente Binnenmaas 2014

Verordening maatschappelijke ondersteuning Gemeente Binnenmaas 2014 1 Verordening maatschappelijke ondersteuning Gemeente Binnenmaas 2014 HOOFDSTUK 1. BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN Blz. Artikel 1. Begripsomschrijvingen 3 Wet 3 College 3 Lid 3. Compensatieplicht 3 Lid 4. Melding

Nadere informatie

VERORDENING VOORZIENINGEN WMO GEMEENTE BOXTEL 2012

VERORDENING VOORZIENINGEN WMO GEMEENTE BOXTEL 2012 VERORDENING VOORZIENINGEN WMO GEMEENTE BOXTEL 2012 De raad van de gemeente Boxtel; Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 8 november 2011; Gelet op artikel 5 van de Wet maatschappelijke

Nadere informatie

Verordening maatschappelijke ondersteuning Voorst 2014

Verordening maatschappelijke ondersteuning Voorst 2014 Gemeenteblad 507 De raad van de gemeente Voorst; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 10 december 2013, gewijzigd 24 februari 2014, kenmerk Z-13-04025_2013-47854; gelet

Nadere informatie

Concept: 4.3 ( ) Verordening Wmo Individuele Voorzieningen De Friese Meren 2013

Concept: 4.3 ( ) Verordening Wmo Individuele Voorzieningen De Friese Meren 2013 Concept: 4.3 (16-10-12) Verordening Wmo Individuele Voorzieningen De Friese Meren 2013 INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN... 3 Artikel 1 Begripsbepalingen... 3 HOOFDSTUK 2 RESULTAATGERICHTE

Nadere informatie

VERORDENING VOORZIENINGEN WMO GEMEENTE BOXTEL 2012

VERORDENING VOORZIENINGEN WMO GEMEENTE BOXTEL 2012 VERORDENING VOORZIENINGEN WMO GEMEENTE BOXTEL 2012 De raad van de gemeente Boxtel; Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 8 november 2011; Gelet op artikel 5 van de Wet maatschappelijke

Nadere informatie

CONCEPT VERORDENING. Voorzieningen maatschappelijke ondersteuning. Gemeente Kerkrade

CONCEPT VERORDENING. Voorzieningen maatschappelijke ondersteuning. Gemeente Kerkrade CONCEPT VERORDENING Voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Gemeente Kerkrade 2012 Concept Verordening Voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Kerkrade 1 Bijlage bij ontwerpbesluit nr. 12Rb044

Nadere informatie

Individuele voorziening. Algemene en collectieve voorz. Sociaal netwerk. Eigen kracht. Verordening Wmo 2013 versie

Individuele voorziening. Algemene en collectieve voorz. Sociaal netwerk. Eigen kracht. Verordening Wmo 2013 versie . Individuele voorziening Algemene en collectieve voorz. Sociaal netwerk Eigen kracht Verordening Wmo 2013 versie 13-11-2012 1 INHOUDSOPGAVE Inleiding Hoofdstuk 1 Begripsbepaling Artikel 1. Begripsomschrijvingen

Nadere informatie

B E S L U I T : vast te stellen de navolgende verordening tot wijziging van de Verordening voorzieningen maatschappelijke

B E S L U I T : vast te stellen de navolgende verordening tot wijziging van de Verordening voorzieningen maatschappelijke Nummer: 106-10 Portefeuillehouder: Onderwerp: B.G. Schalkwijk vaststellen van wijzigen van de Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Waterland 2007 De raad van de gemeente Waterland,

Nadere informatie

VERORDENING MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING

VERORDENING MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING VERORDENING MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING NIEUWE WATERWEG NOORD 2013 VERORDENING MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING NIEUWE WATERWEG NOORD 2013 HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Begripsbepalingen

Nadere informatie

Onderwerp Wmo, de kanteling van de individuele voorzieningen, nieuwe verordening

Onderwerp Wmo, de kanteling van de individuele voorzieningen, nieuwe verordening Raadsvoorstel Agendapunt: 15 Onderwerp Wmo, de kanteling van de individuele voorzieningen, nieuwe verordening Datum voorstel 31 mei 2011 Datum raadsvergadering 6 juli 2011 Bijlagen Verslag Klankbordgroep

Nadere informatie

Verordening Maatschappelijke Ondersteuning gemeente Enkhuizen 2013

Verordening Maatschappelijke Ondersteuning gemeente Enkhuizen 2013 CVDR Officiële uitgave van Enkhuizen. Nr. CVDR237300_1 4 oktober 2016 Verordening Maatschappelijke Ondersteuning gemeente Enkhuizen 2013 De raad van de gemeente Enkhuizen; gelezen het voorstel van burgemeester

Nadere informatie

Verordening maatschappelijke ondersteuning Gemeente Ermelo 2014

Verordening maatschappelijke ondersteuning Gemeente Ermelo 2014 Verordening maatschappelijke ondersteuning Gemeente Ermelo 2014 Verordening Wmo 2014 gemeente Ermelo 1 Inhoudsopgave: Inleiding 3 Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen 5 Artikel 1 Begripsomschrijvingen 5 Hoofdstuk

Nadere informatie

RAADSBESLUIT. Agendapunt: b e s l u i t: gelezen het voorstel d.d. 25 oktober 2011 van: - burgemeester en wethouders;

RAADSBESLUIT. Agendapunt: b e s l u i t: gelezen het voorstel d.d. 25 oktober 2011 van: - burgemeester en wethouders; RAADSBESLUIT Onderwerp: Verordening voorzieningen W mo gemeente W oerden 2012 De raad van de gemeente W oerden; gelezen het voorstel d.d. 25 oktober 2011 van: - burgemeester en wethouders; gelet op het

Nadere informatie

Wmo-verordening Haarlemmermeer 2013

Wmo-verordening Haarlemmermeer 2013 Wmo-verordening Haarlemmermeer 2013 Wmo-verordening Haarlemmermeer 2013 1 Wmo-verordening Haarlemmermeer 2013 2 AANHEF 5 HOOFDSTUK 1. ALGEMENE BEGRIPSBEPALINGEN... 7 Artikel 1. Begripsbepalingen 7 HOOFDSTUK

Nadere informatie

Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Duiven 2012

Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Duiven 2012 Onderwerp: Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Duiven 2012 Ons kenmerk: Burgemeester en wethouders van de gemeente Duiven; gelet op de Verordening voorzieningen maatschappelijke

Nadere informatie

Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning

Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Vs(27-06-2011) . De Raad van de gemeente Breda, gelezen het voorstel van het College, gelet op artikel 4 van de Wet maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

Betreft: Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Tynaarlo 2009

Betreft: Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Tynaarlo 2009 Raadsbesluit nr. 8 Betreft: Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Tynaarlo 2009 De raad van de gemeente Tynaarlo; gelezen het besluit van burgemeester en wethouders van 29 juli

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1. BEGRIPSBEPALINGEN

HOOFDSTUK 1. BEGRIPSBEPALINGEN Nr. 14A De raad van de gemeente Marum; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 1 november 2013, nr. 13.10.14.; gelet op artikel 5 van de Wet maatschappelijke ondersteuning en artikel 149

Nadere informatie

16 november 2010/35607 Datum :

16 november 2010/35607 Datum : Agendapunt 16 Aan de raad van de gemeente IJsselstein Raadsstuknummer 16 november 2010/35607 Datum : : 2010 Programma : Welzijn Blad : 1 van 8 Cluster : Samenleving Portefeuillehouder mw. M. van Beukering-Huijbregts

Nadere informatie

Verordening maatschappelijke ondersteuning 2014

Verordening maatschappelijke ondersteuning 2014 CVDR Officiële uitgave van Scherpenzeel. Nr. CVDR359711_2 8 november 2016 Verordening maatschappelijke ondersteuning 2014 HOOFDSTUK 1 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN Artikel 1 Begripsomschrijvingen In deze verordening

Nadere informatie

Besluit: Vast te stellen het navolgende Besluit voorzieningen Wmo gemeente Waterland 2013.

Besluit: Vast te stellen het navolgende Besluit voorzieningen Wmo gemeente Waterland 2013. Portefeuillehouder: Onderwerp: B.G. Schalkwijk vaststellen van het Besluit voorzieningen Wmo gemeente Waterland 2013. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Waterland, overwegende dat

Nadere informatie

Verordening voorzieningen Maatschappelijke ondersteuning Gemeente Roermond 2012

Verordening voorzieningen Maatschappelijke ondersteuning Gemeente Roermond 2012 Verordening voorzieningen Maatschappelijke ondersteuning Gemeente Roermond 2012 INHOUDSOPGAVE 1. Algemene bepalingen 4 Artikel 1. Begripsbepalingen 2. Resultaatgerichte compensatie 6 Artikel 2. De te bereiken

Nadere informatie

BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING 2014 GEMEENTE VELSEN

BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING 2014 GEMEENTE VELSEN BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING 2014 GEMEENTE VELSEN Het College, gelet op de bepalingen in de artikelen 17, 19, 22 en 30 van de Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Velsen 2013,

Nadere informatie

Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Gemeente Drimmelen 2011

Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Gemeente Drimmelen 2011 Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Gemeente Drimmelen 2011 Versie : 2 Datum : 23 november 2010 Samengesteld door : Maatschappelijke aangelegenheden Verordening voorzieningen maatschappelijke

Nadere informatie

: Zorg, welzijn, werk en inkomen : Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning

: Zorg, welzijn, werk en inkomen : Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Aan de gemeenteraad ~atwijk laaknummer Programma Onderwe.rp : Zorg, welzijn, werk en inkomen : Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Katwijk,

Nadere informatie

Gemeenteblad nr. 14, 15 november Verordening Wmo Gemeente DEURNE 2012

Gemeenteblad nr. 14, 15 november Verordening Wmo Gemeente DEURNE 2012 Gemeenteblad nr. 14, 15 november 2012 Verordening Wmo Gemeente DEURNE 2012 verordening Wmo Gemeente DEURNE 2012...1 Hoofdstuk 1. Begripsomschrijvingen... 3 Artikel 1. Begripsomschrijvingen...3 Wet...3

Nadere informatie

Verordening Wet maatschappelijke ondersteuning Gemeente Bedum

Verordening Wet maatschappelijke ondersteuning Gemeente Bedum Verordening Wet maatschappelijke ondersteuning Gemeente Bedum De raad van de gemeente Bedum, gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 29 augustus 2006. Gelet op artikel 4 van de Wet maatschappelijke

Nadere informatie

Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Hoogeveen 2008

Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Hoogeveen 2008 CVDR Officiële uitgave van Hoogeveen. Nr. CVDR1408_1 29 maart 2016 Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Hoogeveen 2008 De Raad van de gemeente Hoogeveen; gelezen het voorstel

Nadere informatie

Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Nieuwkoop 2013

Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Nieuwkoop 2013 Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Nieuwkoop 2013 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen...3 Hoofdstuk 2 Te bereiken resultaat: een schoon en leefbaar huis, beschikken

Nadere informatie

VERORDENING VOORZIENINGEN MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE KATWIJK 2010

VERORDENING VOORZIENINGEN MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE KATWIJK 2010 CVDR Officiële uitgave van Katwijk. Nr. CVDR88040_1 15 november 2016 VERORDENING VOORZIENINGEN MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE KATWIJK 2010 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen VERORDENING VOORZIENINGEN

Nadere informatie

VERORDENING MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE BRUMMEN

VERORDENING MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE BRUMMEN VERORDENING MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE BRUMMEN 2014 Artikelen en artikelsgewijze toelichting Verordening maatschappelijke ondersteuning Kenmerk : INT14.0153 Vastgesteld : Inwerkingtreding

Nadere informatie

, HM iti i inmi i in11 IH ui i n i mi in iimi

, HM iti i inmi i in11 IH ui i n i mi in iimi GEMEENTE ļjl^ BEUNINGEN SC12.11869, HM iti i inmi i in11 IH ui i n i mi in iimi De raad der gemeente Beuningen; Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 30 oktober 2012; Gelet op de Wet

Nadere informatie

Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Aalten 2012

Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Aalten 2012 Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Aalten 2012 HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Begripsomschrijvingen In deze verordening wordt verstaan onder: a. Algemeen gebruikelijk:

Nadere informatie

Verordening Voorzieningen Maatschappelijke Ondersteuning Gemeente Leiderdorp 2007

Verordening Voorzieningen Maatschappelijke Ondersteuning Gemeente Leiderdorp 2007 Verordening Voorzieningen Maatschappelijke Ondersteuning Gemeente Leiderdorp 2007 Datum: augustus 2006 Status: definitief Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1.1 Begripsbepalingen In deze verordening

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Onderwerp: Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Overbetuwe 2012 Ons kenmerk: 11BWB00081 Burgemeester en wethouders van de gemeente Overbetuwe; gelezen de adviezen van de Cliëntenraad Wmo van

Nadere informatie

VERORDENING VOORZIENINGEN MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING WEERT

VERORDENING VOORZIENINGEN MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING WEERT VERORDENING VOORZIENINGEN MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING WEERT 2013 Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Weert 2013 Inhoudsopgave Inleiding... 2 Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen...

Nadere informatie

Financieel besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Boxmeer

Financieel besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Boxmeer FINANCIEEL BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE BOXMEER HOOFDSTUK 1. VOORZIENINGEN GERICHT OP HET HUISHOUDEN... 2 ARTIKEL 1.1 OMSCHRIJVING VAN DE VOORZIENING... 2 ARTIKEL 1.2 EIGEN BIJDRAGE...

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen DE RAAD DER GEMEENTE HAREN, Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 4 juli 2006, nr. 20; b e s l u i t : vast te stellen de volgende: Modelverordening maatschappelijke ondersteuning Hoofdstuk

Nadere informatie

7) Beperkingen: belemmeringen die een persoon heeft met het deelnemen aan de samenleving.

7) Beperkingen: belemmeringen die een persoon heeft met het deelnemen aan de samenleving. Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Alkmaar. HOOFDSTUK 1: Begripsbepalingen Artikel 1. Begripsbepalingen 1. In deze verordening wordt verstaan onder; 1) Aanmelding: het (eerste) contact

Nadere informatie

Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Drechtsteden

Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Drechtsteden Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Drechtsteden Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen In deze verordening en de daarop gebaseerde nadere regelgeving wordt verstaan

Nadere informatie

BESLUIT WMO GEMEENTE WERKENDAM

BESLUIT WMO GEMEENTE WERKENDAM BESLUIT WMO GEMEENTE WERKENDAM Dit besluit is een uitwerking van de onderdelen van de Verordening Wmo gemeente Werkendam. In de tekst wordt deze verordening aangehaald als de Verordening. Het beleid betreffende

Nadere informatie

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van Heeze-Leende van 4 november 2014

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van Heeze-Leende van 4 november 2014 . De Raad van de gemeente Heeze-Leende; gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van Heeze-Leende van 4 november 2014 gelet op Artikel 149 Gemeentewet besluit vast te stellen:.

Nadere informatie

De raad van de gemeente Gouda; gelezen het voorstel van het college van.nr.inzake ; gelet op artikel 5 van de Wet maatschappelijke ondersteuning;

De raad van de gemeente Gouda; gelezen het voorstel van het college van.nr.inzake ; gelet op artikel 5 van de Wet maatschappelijke ondersteuning; De raad van de gemeente Gouda; gelezen het voorstel van het college van.nr.inzake ; gelet op artikel 5 van de Wet maatschappelijke ondersteuning; b e s l u i t: vast te stellen de: Verordening maatschappelijke

Nadere informatie

BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE VELSEN 2013

BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE VELSEN 2013 BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE VELSEN 2013 Het College, gelet op de bepalingen in de artikelen 17, 19, 22 en 30 van de Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente

Nadere informatie

In deze verordening en de daarop gebaseerde nadere regelgeving wordt verstaan onder:

In deze verordening en de daarop gebaseerde nadere regelgeving wordt verstaan onder: Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeenten Alblasserdam, Dordrecht, H-I- Ambacht, Papendrecht, Sliedrecht, Zwijndrecht. (Concept 16 oktober 2006) Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Nadere informatie

Jaar: 2013 Nummer: 56 Besluit: Gemeenteraad 25 juni 2013 Gemeenteblad VERORDENING MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING HELMOND 2013

Jaar: 2013 Nummer: 56 Besluit: Gemeenteraad 25 juni 2013 Gemeenteblad VERORDENING MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING HELMOND 2013 Jaar: 2013 Nummer: 56 Besluit: Gemeenteraad 25 juni 2013 Gemeenteblad VERORDENING MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING HELMOND 2013 De raad van de gemeente Helmond; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders

Nadere informatie

vast te stellen de Verordening tot wijziging van de Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Roosendaal 2015

vast te stellen de Verordening tot wijziging van de Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Roosendaal 2015 De raad van de gemeente Roosendaal, gelezen het voorstel van het college van 24 maart 2015, gelet op de artikelen 2.1.3, 2.1.4, eerste, tweede, derde en zevende lid, 2.1.5, eerste lid, 2.1.6, 2.1.7, 2.3.6,

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Oldebroek 2017 Nr

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Oldebroek 2017 Nr Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Oldebroek 2017 Nr. 264157 Burgemeester en wethouders van de gemeente Oldebroek; gelet op het bepaalde in de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015, alsmede

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning Uitgeest 2013. 1 januari 2013

Besluit maatschappelijke ondersteuning Uitgeest 2013. 1 januari 2013 Besluit maatschappelijke ondersteuning Uitgeest 2013 1 januari 2013 Inhoudsopgave Artikel 1 Begripsbepalingen 3 Artikel 2 Regels rond verstrekking en verantwoording 3 Artikel 3 Vaststelling bedrag persoonsgebonden

Nadere informatie

Financieel besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Boxmeer

Financieel besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Boxmeer FINANCIEEL BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE BOXMEER 2012 HOOFDSTUK 1. VOORZIENINGEN GERICHT OP HET HUISHOUDEN...2 ARTIKEL 1.1 OMSCHRIJVING VAN DE VOORZIENING...2 ARTIKEL 1.2 EIGEN BIJDRAGE...2

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. Bijzondere regels over het persoonsgebonden budget.

Hoofdstuk 1. Bijzondere regels over het persoonsgebonden budget. Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Oldebroek 2009 Nr. 49658 Burgemeester en wethouders van de gemeente Oldebroek; gelet op het bepaalde in artikel 4 en 5 van de Wet maatschappelijke ondersteuning,

Nadere informatie

Onderwerp: Verordening Voorzieningen Maatschappelijke Ondersteuning 2014

Onderwerp: Verordening Voorzieningen Maatschappelijke Ondersteuning 2014 RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B en W-besluit d.d.: B en W-besluit nr.: Naam programma: Welzijn en zorg Onderwerp: Verordening Voorzieningen Maatschappelijke Ondersteuning 2014 Aanleiding: De Vereniging van Nederlandse

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning citeertitel: Besluit maatschappelijke ondersteuning 2015 Scherpenzeel vastgesteld bij besluit van

Besluit maatschappelijke ondersteuning citeertitel: Besluit maatschappelijke ondersteuning 2015 Scherpenzeel vastgesteld bij besluit van Besluit maatschappelijke ondersteuning 2015 citeertitel: Besluit maatschappelijke ondersteuning 2015 Scherpenzeel vastgesteld bij besluit van Besluit maatschappelijke ondersteuning 2015 Onderwerp: besluit

Nadere informatie

Voorzieningen. Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Voorzieningen. Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Voorzieningen Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Gemeente Veendam, 2013 Besluit maatschappelijke ondersteuning... 3 Hoofdstuk 1. Bijzondere regels over het persoonsgebonden budget.... 3 Artikel 1.

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. Bijzondere regels over het persoonsgebonden budget.

Hoofdstuk 1. Bijzondere regels over het persoonsgebonden budget. Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Oldebroek 2011 Nr. 73307 gelet op het bepaalde in artikel 4 en 5 van de Wet maatschappelijke ondersteuning, alsmede de Verordening maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

Verordening Wmo gemeente Appingedam 2009

Verordening Wmo gemeente Appingedam 2009 Verordening Wmo gemeente Appingedam 2009 Vastgesteld in de openbare vergadering van de raad gemeente Appingedam op 17 december 2009 1 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen 3 Artikel 1. Begripsbepaling

Nadere informatie

Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Roosendaal

Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Roosendaal CVDR Officiële uitgave van Roosendaal. Nr. CVDR10539_4 1 maart 2016 Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Roosendaal Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Verordening voorzieningen

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Nunspeet 2016

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Nunspeet 2016 Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Nunspeet 2016 Burgemeester en wethouders van de gemeente Nunspeet; gelet op het bepaalde in de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015, alsmede de Verordening

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning 2015

Besluit maatschappelijke ondersteuning 2015 Besluit maatschappelijke ondersteuning 2015 2 december 2014 1 Inhoudsopgave Inleiding...3 Hoofdstuk 1 Rolstoelvoorzieningen en vervoer...4 Artikel 1.1 Persoonsgebonden budget bij een rolstoel...4 Artikel

Nadere informatie

Verordening Individuele verstrekkingen In het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Gemeente Beek

Verordening Individuele verstrekkingen In het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Gemeente Beek In het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning Gemeente Beek Inhoud Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen... 3 Hoofdstuk 2 Vorm van te verstrekken individuele voorzieningen... 6 Hoofdstuk 3 Hulp bij

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Capelle aan den IJssel,

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Capelle aan den IJssel, GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Capelle aan den IJssel. Nr. 169685 5 december 2016 Besluit maatschappelijke ondersteuning Capelle aan den IJssel 2017 Het college van burgemeester en wethouders

Nadere informatie

Verordening maatschappelijke ondersteuning 2013 gemeente Doetinchem

Verordening maatschappelijke ondersteuning 2013 gemeente Doetinchem gemeente Doetinchem HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN... 2 Artikel 1 Begripsbepalingen (op alfabetische volgorde)... 2 HOOFDSTUK 2 COMPENSATIEPLICHT... 5 Artikel 2.1 Reikwijdte compensatieplicht gemeente...

Nadere informatie

Gewijzigde verordening individuele voorzieningen in het kader van de Wmo

Gewijzigde verordening individuele voorzieningen in het kader van de Wmo Gewijzigde verordening individuele voorzieningen in het kader van de Wmo Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1: begripsbepalingen In deze verordening wordt verstaan onder: a. wet: Wet maatschappelijke

Nadere informatie