1 Voorwoord. Barendrecht, 25 mei P.J. Kleinjan, voorzitter

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "1 Voorwoord. Barendrecht, 25 mei 2010. P.J. Kleinjan, voorzitter"

Transcriptie

1 Inhoudsopgave 1 Voorwoord Profielschets van de school Algemeen Grondslag Missie Beleidsdoelstellingen op hoofdlijnen Levensbeschouwelijk Onderwijskundig Personeel Huisvesting en middelen Communicatie Organisatiestructuur Bestuursstructuur en interne organisatie Organigram Verslag over Algemeen Personeel Schoolprestaties Voortgang uitvoering van het schoolplan Interne en externe kwaliteitstoetsing Externe kwaliteitstoetsing Interne toetsing Oudertevredenheidsonderzoek Belanghebbenden en samenwerkingsverbanden Medezeggenschapsraad Het functioneren van de managementstructuur In en rond het schoolgebouw Afhandeling van klachten Financiële gang van zaken Algemeen Financiële positie op 31 december Exploitatie over 2009 en begroting over 2009 en Kasstroomoverzicht over Mutaties in het vermogen Toelichting op de financiële positie Toelichting op de exploitatie Investeringen en financiering Beheer van financiële middelen Risicobeheersing en toezicht Vooruitblik en begroting voor Algemeen Personeelsbeleid Onderwijs Huisvesting Jaarrekening en overige gegevens Tot slot

2 1 Voorwoord Het jaar onzes Heeren 2009 ligt, als u dit leest, al geruime tijd achter ons. In onderliggend verslag een weergave van de zaken die de aandacht van onze school hebben gevraagd en gekregen. Betekenisvol leren is een belangrijk uitgangspunt van het onderwijs op de Rehobôthschool. Hieraan is ook in het achterliggende jaar aandacht besteed. Niet alleen in de klas, maar ook tijdens de teamvergaderingen. Het leren in de context van een thema versterkt het leerrendement, maar van belang is ook het aanleren van de basisvaardigheden en het opbouwen van basiskennis. Ook hieraan wordt, meer dan in het verleden, aandacht besteed. Een punt waaraan de school gaat werken is de te lage schoolvorderingen. In vergelijking met de intelligentie blijft het leerrendement achter. Allereerst zal hierop een analyse moeten worden gemaakt, gevolgd door een plan van aanpak. Dit houdt overigens niet in dat de school onvoldoende scoort. Integendeel, de inspectie is tevreden over de wijze waarop op onze school wordt onderwezen. Het gehouden tevredenheidsonderzoek onder ouders levert verschillende gezichtspunten op, zowel in positieve als in negatieve zin. De directie spant zich in om de positieve zaken verder uit te bouwen en de leerpunten op een adequate wijze aan te pakken is ook het jaar waarin de officiële MR is geïnstalleerd en gestart met de werkzaamheden. Tot op heden verloopt de samenwerking tussen de MR, de directie en het bestuur constructief en dat hopen we voort te zetten. Het gezegde twee weten meer dan één doet ook opgeld in dit geval. In financiële zin is duidelijk geworden dat er een stevige pas op de plaats moet worden gemaakt. De begroting van het jaar 2010 en de meerjarenraming laten een omvangrijk tekort zien. Door enkele pijnlijke, maar noodzakelijke maatregelen is dit begrotingstekort weggewerkt. Wel blijft het belangrijk het verloop van het meerjarenperspectief kritisch te volgen. Niet denkbeeldig is dat het ministerie stevig gaat bezuinigen op het onderwijs. Het jaar 2009 is, net als voorliggende jaren, een jaar geweest waarin onze school naar Gods Woord en de belijdenisgeschriften onderwijs mocht geven. Dat is een groot goed. Er is geprobeerd de normen en waarden uit de Bijbel mee te geven. Belangrijker nog: we hebben elkaar gewezen op de noodzaak, mogelijkheid en vreugde van zalig worden in de Heere Jezus Christus. Dát is de meerwaarde van reformatorisch onderwijs. Barendrecht, 25 mei 2010 P.J. Kleinjan, voorzitter 2 3

3 2 Profielschets van de school 2.1 Algemeen De Rehobôthschool gaat uit van de Vereniging voor Christelijk Onderwijs op Reformatorische Grondslag en is gevestigd te Barendrecht. De school heeft één locatie aan de Dorpsstraat 184. Vrijwel alle kinderen komen uit Barendrecht. De school heeft dus geen streekfunctie. De totale exploitatie van de school beloopt circa 1,5 miljoen euro. De school heeft op de peildatum van 1 oktober leerlingen (2008: 364). Het aantal personeelsleden op die datum is 40 (2008: 40). De jaarlagen van de leerlingen zijn in aantallen als volgt samengesteld, waarbij wordt opgemerkt dat de jaarlagen meestal uit twee lesgroepen bestaan. 1-okt-05 1-okt-06 1-okt-07 1-okt-08 12:00:00 AM De schooltijden zijn voor alle groepen gelijk, namelijk op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van uur en van uur. Op woensdag hebben de groepen 1 t/m 4 les tot uur en de groepen 5 t/m 8 tot uur. Op vrijdag zijn alle kleuters vrij. De morgenpauze is voor de groepen 6-8 van uur en voor de groepen 3-5 van uur. De middagpauze is voor heel de school van uur. De school voorziet in tussenschoolse opvang (TSO). De overheid heeft bij wet geregeld dat de school verplicht is buitenschoolse opvang (BSO) voor kinderen te verzorgen of te laten verzorgen van 7.30 uur tot uur. Het schoolbestuur ziet het op Bijbelse gronden als primaire taak van de ouders de zorg voor hun kind(eren) te dragen of deze te organiseren. Indien er toch aanspraak wordt gemaakt op wettelijk door de school te organiseren buitenschoolse kinderopvang, dan zal het bestuur de organisatie van de opvang uit laten voeren door de Stichting Korelon uit Zwijndrecht. 2.2 Grondslag ,75 187,50 281,25 375,00 De vereniging belijdt en aanvaardt de Heilige Schrift als het onfeilbaar Woord van God. Zij onderschrijft daarbij geheel de Drie Formulieren van Enigheid, zoals deze zijn vastgesteld door de Nationale Synode, gehouden in Dordrecht in de jaren 1618 en Deze godsdienstige en levensbeschouwelijke grondslag van onze reformatorische school openbaart zich in het mens- en kindbeeld, doortrekt ons hele leven en heeft daardoor alles te maken met de visie op opvoeding, onderwijs, cultuur, ethiek en maatschappij. Vanzelfsprekend komt de grondslag naar voren in het toelatingsbeleid van leerlingen en het benoemingsbeleid van leerkrachten. De grondslag uit zich in het pedagogisch klimaat van de school en is de bron waaruit vorm wordt gegeven aan het primaire proces. 44 Groep 1 Groep 2 Groep 3 Groep 4 Groep 5 Groep 6 Groep 7 Groep Missie God, als onze Schepper, heeft ons als rentmeester gesteld over onze talenten. Aan God zijn we dan ook rekenschap verschuldigd. Dit houdt ook in dat we de taak hebben elkaars talenten te zien, te benoemen en te ontwikkelen. Richtinggevende uitspraken in het schoolplan zijn: we willen als team bewust zoeken om in alle aspecten van ons onderwijs Gods Woord richtinggevend te laten zijn; we willen ons als leerkrachten zo ontwikkelen dat we adequate keuzes kunnen maken voor een meer sturende en een meer coachende rol; we willen de kinderen meer zelfdiscipline, verantwoordelijkheid en zelfstandigheid laten verwerven; we willen dat de leerlingen die de school verlaten voor alle vakken de vereiste (specifiek omschreven) basiskennis en basisvaardigheden bezitten; we willen onze kinderen stimuleren meer samen te werken en samen te spelen; we willen ons onderwijs voortdurend optimaliseren zodat elk kind tot zijn recht komt. 2.4 Beleidsdoelstellingen op hoofdlijnen Levensbeschouwelijk Wij onderschrijven van harte het doel van opvoeding en onderwijs zoals dat is omschreven door Dr. J. Waterink: Het door God geschapen kind op te voeden en te onderwijzen, afhankelijk van de zegen des Heeren, tot een zelfstandige, God naar Zijn Woord dienende persoonlijkheid, geschikt en bereid al zijn gaven, die hij van Hem ontving te besteden tot Zijn eer en tot heil van het schepsel in alle levensverbanden waarin God hem plaatst. In de Bijbel luidt dit doel als volgt: Leer de jongen de eerste beginselen naar de eis zijns wegs; als hij ook oud zal geworden zijn, zal hij daarvan niet afwijken (Spreuken 22:6). Op eenvoudige wijze mogen we met onze kinderen spreken over de noodzaak en de mogelijkheid van bekering Onderwijskundig Het uitgangspunt van ons onderwijs is de verschillende gaven en talenten van de leerlingen tot volle ontplooiing te laten komen. Op onze school dient een basis gelegd te worden die hen in staat stelt de voor hen passende vorm van Voortgezet Onderwijs te volgen. Ons onderwijs is vormgegeven zoals dat tot uitdrukking wordt gebracht in het begrip adaptief onderwijs. Dat betekent dat wij uit willen gaan van een aantal basisbehoeften van het lerende kind. We noemen er drie: de behoefte aan goede relaties met ouders, leerkrachten en medeleerlingen; de behoefte aan competentiegevoel: het gevoel dat je de opdrachten aankunt; de behoefte aan zelfstandigheid: de kinderen voelen dat ze iets kunnen ondernemen, zonder daarbij (te veel) van anderen afhankelijk te zijn. 4 5

4 2.4.3 Personeel Het personeel vervult een sleutelrol in het realiseren van de levensbeschouwelijke en onderwijskundige doelen. Het personeelsbeleid is daarom vastgelegd in een integraal plan waarin de belangrijkste zaken zijn opgenomen, zoals de functie en opzet van functioneringsgesprekken, werving en selectie van personeel. Kernwaarden die wij voor met name de leerkracht aan een reformatorische school van belang achten, zijn: De leerkracht is degene die door middel van overdracht en vorming een bijdrage levert aan de persoonlijkheidsontwikkeling van de leerlingen. Daarnaast wordt eveneens gehecht aan handelingsruimte voor de leerlingen om aan de beoogde zelfstandigheid vorm te kunnen geven (herderfunctie). De leerkracht is degene die de leerlingen inleidt in de betekenis van de dingen om hen heen (gidsfunctie). De leerkracht is degene die de leerlingen zorg, maar ook bescherming biedt (tuinierfunctie). De leerkracht vervult een voorbeeldfunctie; hij vertegenwoordigt het geheel van Bijbelse normen en waarden, waarmee de leerling zich kan identificeren en is tevens gezagsdrager (identificatiefunctie). De leerkracht houdt rekening met de verscheidenheid aan talenten en waardeert zowel de gaven van het hoofd als die van het hart en de handen (schatbewaarderfunctie). Om het personeel zijn werk kwalitatief goed en gemotiveerd te laten verrichten, functioneren diverse instrumenten en mechanismen in school. We noemen de belangrijkste: nascholing op onderwijskundige ontwikkelingen; teamvergaderingen waarin expliciete aandacht aan leerlingenzorg wordt besteed; individuele nascholingen en begeleidingstrajecten. Verder wordt goed rekening gehouden met werkbelasting en belastbaarheid van het personeel. Zo wordt bij extra taken gekeken op welke manier het personeelslid in kwestie kan worden gecompenseerd. Bij ziekte en uitval op langere termijn worden zowel de betreffende leerkracht als de directie begeleid door een Arbo-arts en casemanager Huisvesting en middelen Het schoolgebouw aan de Dorpsstraat voldoet aan de eisen gegeven het huidige leerlingenaantal. De matige overzichtelijkheid is het zwakste punt van de schoollocatie. Daarnaast is het woekeren met de ruimte voor onderwijsondersteunende activiteiten, zoals interne begeleiding, ICT, orthotheek en gespreks- en werkruimte voor leerkrachten en leerlingen. De kosten voor onderhoud van het gebouw komen voor rekening van de gemeente Barendrecht. Het onderhoud van de inrichting is voor rekening van de school. De laatste jaren is er meer dan gemiddeld geïnvesteerd in het in stand houden en waar mogelijk verbeteren van de huisvesting. Er wordt gewerkt op basis van een onderhoudsplanning, die is opgesteld door een extern bureau. Deze onderhoudsplanning wordt periodiek herijkt. Ook wordt er regelmatig met betrokken instanties onderzoek gedaan naar de veiligheid in en rond het schoolgebouw, met inachtneming van de geldende regels en voorschriften. Hoewel het overgrote deel van de ter beschikking staande financiële middelen wordt besteed aan personeelskosten, wordt zorgvuldig aandacht besteed aan kostenbeheersing en het in stand houden van financiële armslag Communicatie In het jaar 2008 is er een opzet gemaakt voor een communicatieplan. Daarin is opgenomen het doel van communicatie en worden de verschillende doelgroepen toegelicht. Beschreven is welke communicatiemiddelen er op school gehanteerd worden, zoals de schoolgids, jaarverslagen, nieuwsbrieven, verkeer en vergaderingen. Sinds mei 2009 beschikt de school over een website: Door het personeel wordt veel informatie, zowel tekst als foto s, gepubliceerd om ouders en andere belangstellenden te informeren. Uitgave van de schoolkrant bleek steeds minder relevant te zijn. Op de personeelsvergadering van september 2009 is besloten de schoolkrant niet meer te laten verschijnen. De ervaring van de leerkrachten is dat de website door middel van de klassenpagina s beter en sneller de informatie kan geven dan via een schoolkrant die twee keer per jaar verschijnt. 2.5 Organisatiestructuur Bestuursstructuur en interne organisatie Bestuur Het bestuur van de Rehobôthschool heeft gekozen voor het concept beleidsvormend bestuur. Op deze wijze wordt vormgegeven aan de verantwoordelijkheid om namens de leden van de vereniging te zorgen dat de school de gestelde doelen bereikt. De kern hiervan is een bewuste ontmenging van de rol en de taken van het bestuur en het management. Het bestuur houdt zich op een meer strategisch niveau bezig met het beleid. Het bestuur stelt de kaders voor beleid vast en ziet toe op de uitvoering daarvan conform de afspraken. Om dat beleid voortdurend actueel te houden, wacht het bestuur niet alleen initiatieven van het management af, maar zorgt ook zelf voor visieontwikkeling. Dit vindt plaats door allerlei relevante ontwikkelingen vanuit de omgeving van de school te vertalen naar schoolbeleid. Conform de statuten van de vereniging telt het bestuur negen leden. Directeur De directeur heeft de dagelijkse leiding van de school. Hij heeft een beleidsvoorbereidende en uitvoerende taak ten aanzien van het onderwijskundig, schoolorganisatorisch, personeels- en financieel beleid. Tevens onderhoudt hij (een deel van) de interne en externe contacten. De directeur is volledig ambulant voor het uitoefenen van deze werkzaamheden. Teamleiders Op school zijn er twee teamleiders. Zij geven leiding aan de teams van groep 1 t/m 4 respectievelijk 5 t/m 8 en vormen samen met de directeur het managementteam van de school. De belangrijkste taak van de teamleider is het samen met de leerkrachten vormgeven van het onderwijskundig beleid in hun team. De teamleiders zijn daarbij verantwoordelijk voor de klasoverstijgende werkzaamheden en ondersteunen de directeur in zijn beleidsvoorbereidende en uitvoerende taken. Ook zijn zij betrokken bij de sollicitatieprocedures. Tot het takenpakket van de teamleiders behoren daarnaast onder meer: het opstellen van de schoolgids en het schoolwerkplan, contacten onderhouden met het Voortgezet Onderwijs en planning van stages. De teamleider van groep 5 t/m 8 is tevens plaatsvervangend directeur. Groepsleerkrachten De groepsleerkrachten zijn verantwoordelijk voor het primaire proces: lesgeven in de groep. Dit doen zij overeenkomstig het vastgestelde beleid van de school. Zij streven naar een goed pedagogisch klimaat in de groep. De groepsleerkracht geeft vorm aan het onderwijsprogramma, houdt de leervorderingen bij en rapporteert intern aan de directie en extern aan de ouders. De groepsleerkracht is de eerste aanspreekpersoon voor de ouders als het om het onderwijs aan hun kind gaat. 6 7

5 Overige functies Naast deze functie kent de school nog een aantal specifieke functies. De intern begeleiders (IB ers) organiseren de zorgverlening aan leerlingen met extra zorgbehoefte. De intern remedial teacher (IRT er) geeft hulp aan de door de leerkracht en de intern begeleider aangewezen kinderen. Daarnaast is ze gespecialiseerd in dyslexie. De ICT-coördinatoren stimuleren, begeleiden, coördineren en evalueren het werken met informatie- en communicatietechnologie binnen de school. De onderwijsassistenten houden zich bezig met de dagelijkse ondersteuning van leerlingen met een specifiek leerprobleem. Daarnaast begeleiden zij kinderen met een rugzak. De directiesecretaresse/managementassistente verricht administratieve en secretariële werkzaamheden ter ondersteuning van het bestuur en van de directie. Schoolmaatschappelijk werk Vanuit de Gemeente Barendrecht ontvangen de scholen subsidie om een schoolmaatschappelijk werker (SMW er) aan te stellen. De school heeft steeds meer te maken met leerlingen die problemen hebben die de schoolprestaties beïnvloeden. Deze problemen hebben ook vaak een negatieve invloed op de persoonlijke ontwikkeling en de sociale competenties van leerlingen. Samenwerking tussen school en thuis, is juist in situaties waarin moeilijkheden ervaren worden van groot belang. Op basis van ons huidige leerlingenaantal heeft onze school de beschikking gekregen over 5 uur SMW per week. De SMW er is in dienst van de Oecumenische Stichting voor Schoolgebonden Maatschappelijk Werk te Rotterdam en gedetacheerd aan onze school, waarbij de school identiteitsgebonden kan benoemen Organigram 3 Verslag over Algemeen Gedurende het verslagjaar is veel inspanning verricht om de gestelde doelen te realiseren. In de volgende paragrafen informeren wij u over het personeel, de schoolprestaties, de uitvoering van het schoolplan, kwaliteitstoetsing en de contacten met belanghebbenden en belangengroepen. Het bestuur is aan de hand van een bestuurlijke jaaragenda op hoofdlijnen betrokken geweest bij de vaststelling van de doelen en voortgangsmeting op de relevante beleidsterreinen. Daarnaast is het bestuur betrokken geweest bij sollicitatieprocedures en enkele andere specifieke zaken. 3.2 Personeel Samenstelling personeel Verdeling formatieplaatsen over functies Directie Onderwijzend personeel Onderwijsondersteunend personeel Bestuur Leerkrachten 1-4 IB 1-4 RT 1-4 OA: 1-4 ICT 1-4 Directiesecretaresse/ managementassistente Teamleider groep 1-4 Directeur Teamleider groep 5-8 Leerkrachten 5-8 IB 5-8 RT 5-8 OA: 5-8 ICT 5-8 Per 31 december 2009 betekent dit in aantallen personeelsleden naar functie: - 1 directeur - 2 teamleiders - 30 leerkrachten (fulltime/parttime) - 5 onderwijsassistentes - 1 directiesecretaresse/managementassistente - 1 schoolmaatschappelijk werkster Nascholing Elk jaar wordt (een deel van) het personeel geschoold ten aanzien van een aantal onderwerpen. In het verslagjaar 2009 kregen de volgende onderwerpen de aandacht: invoering methode Taalfontein in de groepen 6 en 7; Betekenisvol leren in de groepen 1 t/m 8. In de groepen 1 t/m 4 hebben we ingezoomd op het thematiseren van de lesstof en op de interactie tussen de leerling en de leerkracht en tussen de leerlingen onderling. In de groepen 5 t/m 8 is tevens ingezoomd op interactie. Door personeelsleden zijn diverse nascholingstrajecten gevolgd voor o.a. Veldopleider (begeleiding van stagiaires van Pabo Driestar Educatief), interne begeleiding, Master SEN-gedrag, Handelingsgericht Werken en Autisme. Verder zijn de twee teamleiders in augustus gestart met de opleiding Directeur Primair Onderwijs. Daarnaast heeft een aantal personeelsleden via Driestar Educatief persoonlijke coaching gekregen. 8 9

6 Gesprekscyclus In het verslagjaar zijn functioneringsgesprekken gevoerd 115,0met alle medewerkers. In hoofdlijnen zijn in elk gesprek drie zaken aan de orde geweest: welbevinden, visie op onderwijskundig beleid en samenwerking met het management. In het algemeen kwamen uit deze gesprekken geen bijzondere dingen naar voren. Er is een open houding om zaken 107,5te bespreken. Er werd net als vorig jaar waardering uitgesproken voor het nascholingstraject Betekenisvol leren. Beoordelingsgesprekken vinden op dit moment alleen plaats met personeelsleden in tijdelijke dienst. Bij het aflopen van het tijdelijke dienstverband volgt een 100,0 beoordelingsgesprek om te bepalen of een vaste benoeming mogelijk is. scores SEO door de jaren heen (t/m06/07was het de GPC-toets) SVI NIO Verb Sym score 116,00 108,25 100,50 Schoolvorderingen in onderdelen (t/m 06/07 was het de GPC-toets) Taal Rekenen Studievrd. SVI - totaal Ziekteverzuim 92,5 Er is sprake van een ziekteverzuimpercentage van 4,13%. Dit is 2% lager dan het verslagjaar Het verzuimcijfer op onze school wordt veroorzaakt door langdurige uitval van een zieke collega. We zijn blij dat onze parttimers bereid waren de lessen te vervangen. Personele wijzigingen In het verslagjaar zijn er enkele wijzigingen in de personele bezetting opgetreden. In het jaar 2009 vertrokken mevrouw M.C. Hanse (fulltime groepsleerkracht), de heer J.B. Kardol (onderwijsassistent) en mevrouw D. van Beek-Groeneveld (meerbegaafdheidscoördinator). In augustus 2009 zijn mevrouw H.C. Boer en mevrouw H.I. Romijn-Roos benoemd als groeps-leerkrachten. In oktober 2009 is mevrouw L. Molendijk-Cramer benoemd als onderwijsassistent. 3.3 Schoolprestaties Op school worden de vorderingen van de leerlingen gevolgd met behulp van Cito-toetsen. Deze worden aan de hand van een vastgestelde toetskalender afgenomen. De uitslagen worden vermeld op het rapport. Verder wordt er gebruik gemaakt van de Cito-Entreetoets voor groep 7 en het School Eindonderzoek (SEO) voor groep 8. Het School Eindonderzoek wordt in december afgenomen en gebruikt als hulpmiddel, samen met de andere toetsen, voor het geven van adviezen met het oog op de keuze voor het vervolgonderwijs. Ook is deze toets van belang om de eindopbrengsten van acht jaar onderwijs te meten. Een goed aanbod van onderwijs zal ervoor zorgen dat de School Vorderingen Index (SVI) van leerlingen in evenwicht is met hun intelligentiescore (NIO). De resultaten van de groepen 8 uit de afgelopen jaren zien er als volgt uit. scores 115,0 107,5 100,0 92,5 85,0 SEO door de jaren heen (t/m06/07was het de GPC-toets) Grafiek 1: scores schooleindonderzoek 85, SVI NIO Verb Sym score 116,00 108,25 100,50 92,75 85,00 Schoolvorderingen in onderdelen (t/m 06/07 was het de GPC-toets) ,75 85, Grafiek 2: schoolvorderingen Uit grafiek 1 kan geconcludeerd worden dat de lijn van de schoolvorderingen (SVI) al een aantal jaren onder de lijn van de intelligentiescore (NIO) ligt. Uit nadere analyse blijkt dat vooral de leerlingen met een hogere intelligentie fors onder de te verwachten score uitkomen met hun schoolvorderingen. In de nabije toekomst hopen we als team hiermee aan de slag te gaan. Uit grafiek 2 is af te leiden dat rekenen al jaren een lagere score heeft dan taal. Ook dit vraagt de komende jaren de aandacht, onder andere door de invoering van een nieuwe rekenmethode. 3.4 Voortgang uitvoering van het schoolplan Taalfontein De methode Taalfontein is in 2009 ingevoerd tot en met groep 7. De leerkrachten ontvangen bij de invoering begeleiding van Driestar Educatief. Hierbij wordt nagedacht over toetsing en registratie, differentiatie en de verschillende deelgebieden die aan de orde komen, zoals taalbeschouwing, woordenschat, leesbegrip, spreken/ luisteren en spelling. Schrijven De methode Met de hand geschreven wordt geleidelijk vervangen door Schrijffontein. Groep 4 is nu ook met deze methode gestart. Cito Engels In het schooljaar is Cito Engels voor het eerst afgenomen in groep 7. Het schooljaar daarna ( ) is de toets voor het eerst afgenomen in groep 8. Dit afname vindt plaats aan het einde van het schooljaar in groep 7 en halverwege het schooljaar in groep 8. De toets Cito Engels toetst vier verschillende gebieden, te weten luistervaardigheid, leesvaardigheid, auditieve Taal woordenschat Rekenen en schriftelijke woordenschat. Studievrd. SVI - totaal Luistervaardigheid Het onderdeel luistervaardigheid staat op dvd en bestaat uit een korte televisiereportage en een aantal audiofragmenten. De televisiereportage is verdeeld in fragmenten van ieder ongeveer een halve minuut. Bij elk audiofragment hoort een stilstaand beeld. Na een fragment volgt steeds een pauze, waarin de leerlingen een vraag beantwoorden. In totaal bevat het onderdeel luistervaardigheid twintig opgaven. Alle teksten zijn ingesproken door moedertaalsprekers van het Engels

7 Leesvaardigheid Het onderdeel leesvaardigheid bestaat uit twintig korte tot zeer korte teksten met bij elke tekst een vraag over de inhoud. De teksten komen uit Engelstalige tijdschriften of kranten en van internet. Er staan veel plaatjes bij. Woordenschat De woordenschat wordt op twee manieren getoetst: auditief en schriftelijk. Op de dvd voor luistervaardigheid staan veertig auditieve opgaven. Bij elke opgave zien de leerlingen een korte realistische taalsituatie in beeld. Ze moeten daarbij vragen beantwoorden over de betekenis van de woorden of uitdrukkingen die ze in de fragmenten horen. Ook bij dit onderdeel zijn alle teksten ingesproken door moedertaalsprekers van het Engels. Verder zijn er veertig opgaven waarbij de leerlingen de betekenis van geschreven woorden moeten herkennen. Soms staan deze woorden in een kort zinnetje, maar meestal zijn het losse woorden. Vanuit de gegevens van de afgelopen jaren kan voorzichtig geconcludeerd worden dat we over de vier onderdelen in groep 7 een iets lager dan gemiddeld niveau scoren. In groep 8 is de score iets boven het gemiddelde. De laagste score wordt behaald bij auditieve woordenschat. De hoogste score bij lees- en luistervaardigheid. Om meer aandacht te geven aan Engels, wordt in groep 8 meer tijd besteed aan dit vak. Ook wordt naast de methode structureel gebruik gemaakt van het tijdschrift Schoolyard. In dit tijdschrift staan Engelse artikelen over diverse onderwerpen, die gemiddeld een hoger niveau hebben dan de gebruikte methode Your own English. De artikelen zijn ingesproken door native speakers. Bij de artikelen worden verwerkingsopdrachten gemaakt. Muziek Voor de groepen 1 t/m 8 is de zangbundel Samen zingen samengesteld. In deze bundel staan alle geestelijke liederen die in genoemde groepen worden aangeleerd. Dit betreft zogenaamde minimumstof die de leerkrachten naar eigen inzicht kunnen uitbreiden. Tevens is de methode Luisterland aangeschaft. Deze methode bevat bekende en minder bekende stukken uit de klassieke muziek, die dagelijks beluisterd worden in de groepen 4 t/m 8. OGO/Betekenisvol leren In het verslagjaar is verder vervolg gegeven aan de ingezette ontwikkeling Betekenisvol leren. Bij deze ontwikkeling worden we begeleid door onderwijsadviseurs van Driestar Educatief. De aandacht gaat hierbij uit naar het opzetten van thema s. Van groot belang bij deze werkvorm is een goed pedagogisch klimaat. Hier hebben we ons verder in verdiept en daarbij ingezoomd op het aspect interactie. Belangrijke aandachtspunten hierbij zijn onder andere volgen, benoemen, ontvangstbevestiging en beurtverdeling. De leerkrachten van de groepen 1 en 2 oriënteren zich op een nieuw observatiesysteem. Het kijken naar kinderen aan de hand van diverse ontwikkelingslijnen staat hierbij centraal. De ontwikkelingen in de school proberen we zoveel mogelijk op elkaar aan te laten sluiten dan wel te integreren. Zo passen cultuureducatie (waar we ons momenteel op bezinnen), pedagogisch leerlingvolgsysteem ZIEN en media-educatie mooi in de hierboven geschetste ontwikkeling. Dit heeft geresulteerd in het vaststellen van de notitie burgerschapskunde. In dit document besteden we aandacht aan onze visie op burgerschap en sociale integratie in relatie tot de pedagogische en godsdienstige of levensbeschouwelijke uitgangspunten van onze school. Ook wordt beschreven hoe deze visie operationeel kan worden in de onderwijspraktijk. We stellen ons hierbij de volgende vragen: waarvoor staan we als school (welke kernwaarden), hoe maken we dat waar (in de klas, op het plein, als school) en hoe meten we dat. Media-educatie De leerkrachten van de groepen 5 t/m 8 hebben in een teambijeenkomst nagedacht over het nut en de noodzaak van media-educatie. Het is de bedoeling dat in het jaar 2010 de methode Mediamaatje gebruikt wordt. Aan de hand van deze methode wordt met de kinderen op een interactieve manier nagedacht over hoe leer je kinderen op een verantwoorde wijze gebruik te maken van de vele mogelijkheden die (moderne) media bieden en hoe maak je hen bewust van de invloed van media. Digitale borden In het afgelopen jaar zijn er digitale borden geplaatst in de groepen 6. Daarmee zijn de groepen 6, 7 en 8 voorzien van zo n bord. Wat een aantal jaren geleden nog leek op een hype, is inmiddels onmisbaar geworden in ons onderwijs. De leerkrachten hebben op verschillende niveaus een training gevolgd om effectief met het bord te kunnen werken. Het gebruik van deze technologie vergroot de mogelijkheden om te leren en maakt leren leuker. Leren gaat immers vaak beter wanneer je de leerstof visualiseert. Zien! Het team werkt aan verdere professionalisering bij het werken met het pedagogisch leerlingvolgsysteem ZIEN! In het schooljaar hebben alle leerkrachten de kinderen van de klas geobserveerd. In de observatielijst van ZIEN hebben ze hun bevindingen ingevuld bij de items welbevinden en betrokkenheid. Soms werd er een groepsplan opgesteld met betrekking tot deze onderwerpen. De items sociaal initiatief, sociale flexibiliteit, sociale autonomie, impulsbeheersing en inlevingsvermogen werden, bij wijze van experiment, voor maximaal drie leerlingen ingevuld. Voor deze leerlingen werd een individueel hulpplan opgesteld wanneer de scores daartoe aanleiding gaven. Een volgende stap is het werken met een groepsplan. Weekregel Met ingang van dit cursusjaar zijn we gestart met vernieuwde weekregels. Elke week krijgt een bepaald onderwerp of een bepaalde regel extra aandacht. In de klas wordt dit besproken, tevens wordt de bijbehorende kernzin of weekregel opgehangen in de klas en op enkele andere plaatsen in de school. Op deze manier bespreken we zo n twintig regels met elkaar, verdeeld in 5 hoofdgroepen: algemeen, buiten, binnen, sociaal en materiaal. Het is de bedoeling de schoolregels op deze manier extra onder de aandacht te brengen. Alle regels komen ieder jaar aan bod. Burgerschap In het team is nagedacht over het onderwerp burgerschapskunde. De vragen die we daarbij gesteld hebben, zijn onder andere: waarom is burgerschapskunde belangrijk en wat doe ik aan burgerschapskunde in mijn groep

Jaarverslag 2012. Vereniging tot het verstrekken van onderwijs op gereformeerde grondslag te Teuge

Jaarverslag 2012. Vereniging tot het verstrekken van onderwijs op gereformeerde grondslag te Teuge Jaarverslag 2012 Vereniging tot het verstrekken van onderwijs op gereformeerde grondslag te Teuge Eben-Haëzerschool Gijsbrechtgaarde 110 7329 CA Apeldoorn Brinnummer 29 TM Eben-Haëzerschool Zandenallee

Nadere informatie

Schoolgids 2013-2014

Schoolgids 2013-2014 Schoolgids 2013-2014 2 Woord vooraf Voor u ligt de schoolgids voor het schooljaar 2013-2014. In deze gids informeren we de ouders en belangstellenden over de school, de visie en de inrichting van het onderwijs.

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. EBS De Olijfboom. Datum : maart 2014 Auteur : Renate de Jong, directeur en Arjan Jongkind penningmeester bestuur

Jaarverslag 2013. EBS De Olijfboom. Datum : maart 2014 Auteur : Renate de Jong, directeur en Arjan Jongkind penningmeester bestuur Koningin Wilhelminalaan 16 7415 KS Deventer www.ebsdeolijfboom.nl T: 0570-820225 Jaarverslag 2013 EBS De Olijfboom Datum : maart 2014 Auteur : Renate de Jong, directeur en Arjan Jongkind penningmeester

Nadere informatie

Goed onderwijs aan elk kind! Jaarverslag 2013-2014 en jaarrekening 2013 van de VVOGG te Krimpen aan den IJssel

Goed onderwijs aan elk kind! Jaarverslag 2013-2014 en jaarrekening 2013 van de VVOGG te Krimpen aan den IJssel Goed onderwijs aan elk kind! Jaarverslag 2013-2014 en jaarrekening 2013 van de VVOGG te Krimpen aan den IJssel 1 2 Inhoudsopgave I. Inleiding 5 Pagina II. Jaarverslag 2013-2014 7 1. Verslag toezichthoudend

Nadere informatie

Bestuursverslag 2014

Bestuursverslag 2014 Bestuursverslag 2014 Naam Vereniging School met de Bijbel tot stichting en instandhouding van scholen voor christelijk onderwijs te Boven-Hardinxveld Werkgeversnummer 85502 Bezoekadres Hobbemastraat 1

Nadere informatie

1. algemeen 17 2. de school 18 3. waar de school voor staat 20 4. het klimaat en missie van de school 21 2

1. algemeen 17 2. de school 18 3. waar de school voor staat 20 4. het klimaat en missie van de school 21 2 Schoolgids deel A De Wartburg 2012-2014 Inhoud (Bestuur) 0 een woord vooraf 1 1. bestuur en identiteit 8 1.1. uitgangspunten en doelstelling schoolvereniging 8 1.2. bestuurssamenstelling en ledenvergadering

Nadere informatie

Wij willen de leerlingen leren de wereld te kunnen lezen 3

Wij willen de leerlingen leren de wereld te kunnen lezen 3 Inhoud Een woord vooraf... 6 Leeswijzer... 7 Inleiding: Profiel van de school... 8 Ons onderwijs... 8 Stichting Attendiz... 9 Contactgegevens school... 9 Contactgegevens Attendiz... 9 Contactgegevens Samenwerkingsverband...

Nadere informatie

Schoolgids 2013/2014. Jong geleerd... veilig op weg

Schoolgids 2013/2014. Jong geleerd... veilig op weg Schoolgids 2013/2014 Jong geleerd... Voetiusschool veilig op weg 2 Gisbertus Voetiusschool Bloemengaard 69 3941 TB Doorn Tel.: 0343-415108 Fax: 0343-430925 info@voetiusschool.com www.voetiusschool.com

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 Primas-scholengroep

Jaarverslag 2014 Primas-scholengroep Jaarverslag 2014 Primas-scholengroep 1 Primas-scholengroep jaarverslag 2014 INHOUDSOPGAVE Voorwoord 3 Algemene gegevens 4 Personeel en organisatie 8 Onderwijs en kwaliteitszorg 13 Financiën 17 Huisvesting

Nadere informatie

2011-2015. Pastoor Verlindenstraat 22 5258 HV BERLICUM Tel: 073-5037265 Emailadres: infohjs@hermanjozef.nl SCHOOLPLAN

2011-2015. Pastoor Verlindenstraat 22 5258 HV BERLICUM Tel: 073-5037265 Emailadres: infohjs@hermanjozef.nl SCHOOLPLAN 2011-2015 Pastoor Verlindenstraat 22 5258 HV BERLICUM Tel: 073-5037265 Emailadres: infohjs@hermanjozef.nl SCHOOLPLAN Schoolplan basisschool Herman Jozef Inhoudsopgave 2 Schoolplan basisschool Herman Jozef

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 31 maart 2014

Jaarverslag 2013 31 maart 2014 Jaarverslag 2013 31 maart 2014 Pagina 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 3 Bericht van het bestuur... 7 1. Stichting Westerwijs... 9 1.1. Karakterisering... 9 1.2. Missie... 10 1.3. Waarden... 10 1.4. Speerpunten...

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Stichting PCPO De Vier Windstreken, te Gouda

Jaarverslag 2013. Stichting PCPO De Vier Windstreken, te Gouda Stichting PCPO De Vier Windstreken, te Gouda 6 juni 2014 1. Voorwoord van de Raad van Toezicht De Vier Windstreken is volop in ontwikkeling. Dat mag een klassieke open deur heten maar bij onze scholenorganisatie

Nadere informatie

1.1. Naam 5 1.2. Richting 5 1.3. Directie 5 1.4. Situering 5 1.5. Schoolgrootte 6

1.1. Naam 5 1.2. Richting 5 1.3. Directie 5 1.4. Situering 5 1.5. Schoolgrootte 6 Schoolgids 2013-2014 Voorwoord 4 1. De school 5 1.1. Naam 5 1.2. Richting 5 1.3. Directie 5 1.4. Situering 5 1.5. Schoolgrootte 6 2. Visie en missie 7 2.1. Identiteit 7 2.2. Opvoedkundig 7 2.3. Maatschappelijk

Nadere informatie

Personeelsbeleidsplan Openbaar Primair Onderwijs Gemeente Noordenveld

Personeelsbeleidsplan Openbaar Primair Onderwijs Gemeente Noordenveld Personeelsbeleidsplan Openbaar Primair Onderwijs Gemeente Noordenveld Openbaar Primair Onderwijs Noordenveld Postbus 21 9300 AA Roden 050 406 5780 050 406 5781 administratie@onderwijs-noordenveld.nl www.onderwijs-noordenveld.nl

Nadere informatie

B r i n k s c h o o l n e v e n v e s t i g i n g D e L i n d e

B r i n k s c h o o l n e v e n v e s t i g i n g D e L i n d e Schoolgids B r i n k s c h o o l n e v e n v e s t i g i n g D e L i n d e Woord vooraf Met veel plezier presenteren wij u onze schoolgids. U vindt hierin praktische informatie, maar ook achtergronden

Nadere informatie

Jaarverslag en jaarrekening 2011 Stichting Ronduit "energie "

Jaarverslag en jaarrekening 2011 Stichting Ronduit energie 3333 Jaarverslag en jaarrekening 2011 Stichting Ronduit "energie " Kenmerk: N046NM Datum: maart 2012 Behandeld door: Nanda Mul Behandeld in AB op 17 april 2012 Behandeld door GMR op 24 april 2012 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Kbs De Triangel, Nijverdal Schoolondernemingsplan 2011 2015 1 Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 5 Inleiding... 5 Schematische weergave schoolondernemingsplan. 7 2. STRATEGISCH DEEL... 8 Strategische doelen...

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Schoolplan De Piramide. bladzijde

Inhoudsopgave. Schoolplan De Piramide. bladzijde Inhoudsopgave Woord vooraf 3 Hoofdstuk 1 Even voorstellen 1.1 Korte beschrijving van de school 4 1.2 Visie op uitgangspunten en doelen van de Laurentius Stichting 4 1.3 Onze visie op onderwijs 5 1.4 Kansen

Nadere informatie

Jaarverslagen van de scholen. 3 Voorwoord 4 Wat willen we ouders bieden 5 Identiteit 5 Organisatie 6 Onderwijs

Jaarverslagen van de scholen. 3 Voorwoord 4 Wat willen we ouders bieden 5 Identiteit 5 Organisatie 6 Onderwijs 1 Jaarverslag 2011 3 Voorwoord 4 Wat willen we ouders bieden 5 Identiteit 5 Organisatie 6 Onderwijs 6 Veelzijdig onderwijs 7 Opbrengstgericht werken 7 Zorgstructuur 8 Modern onderwijs 8 Onderwijskundig

Nadere informatie

Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015

Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015 Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015 Heb het hart Mens ben je, mens met een hart, mens in een wereld vol armoede en honger, onrecht en geweld, mens in een wereld waar zoveel mensen geen mensen, zoveel

Nadere informatie

Veelzijdig, Veilig. Verantwoord Onderwijs BESTUURSVERSLAG & JAARREKENING 2014

Veelzijdig, Veilig. Verantwoord Onderwijs BESTUURSVERSLAG & JAARREKENING 2014 Veelzijdig, Veilig & Verantwoord Onderwijs BESTUURSVERSLAG & JAARREKENING 2014 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Voorwoord 3 Hoofdstuk 2 Instellingsgegevens 4 Hoofdstuk 3 Missie en visie 5 Hoofdstuk 4 Speerpunten

Nadere informatie

stichting mozon Leren door doen

stichting mozon Leren door doen stichting mozon Leren door doen Jaarverslag 2011 mozon Stichting voor Montessori-onderwijs Zuidoost Nederland Leren door doen Jaarverslag 2011 www.mozon.nl mozon jaarverslag 2011 < Terug naar inhoudsopgave

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015. Chr. Basisschool Zwingelspaan

Schoolgids 2014-2015. Chr. Basisschool Zwingelspaan Schoolgids 2014-2015 Chr. Basisschool Zwingelspaan CBS Zwingelspaan Adres: Tonsedijk 6 4793 SC Fijnaart 0168-402691 Email adres: info@cbszwingelspaan.nl Directie: Roel Hoekman Toutenburg 54 4761 NT Zevenbergen

Nadere informatie

Voor een hoopvolle toekomst Strategisch beleidsplan 2014-2019

Voor een hoopvolle toekomst Strategisch beleidsplan 2014-2019 Voor een hoopvolle toekomst Strategisch beleidsplan 2014-2019 2.6 Strategisch beleidsplan 2014-2019 EBS De Olijfboom 1 Inhoud 1 Inleiding... 3 2 De Stichting Evangelisch Onderwijs te Deventer en omstreken...

Nadere informatie

Lucas Onderwijs. Jaarrapport 2010

Lucas Onderwijs. Jaarrapport 2010 Lucas Onderwijs Jaarrapport Inhoudsopgave Bestuursverslag 3 Algemene informatie 3 Missie 3 Visie 3 Stand van zaken Strategisch Beleidsplan 4 Financiële informatie 9 Kerncijfers 12 Primair Onderwijs 13

Nadere informatie

SCHOOLGIDS Schooljaar 2014-2015 HET MOZAÏEK Speciale school voor basisonderwijs

SCHOOLGIDS Schooljaar 2014-2015 HET MOZAÏEK Speciale school voor basisonderwijs SCHOOLGIDS Schooljaar 2014-2015 HET MOZAÏEK Speciale school voor basisonderwijs VOORWOORD BESTUUR Zutphen, juli 2014 Geachte ouders, verzorgers, Voor u ligt de schoolgids van SBO Het Mozaïek. SBO Het Mozaïek

Nadere informatie

Inspecteur S. de Vriesschool Schoolplan 2011 2015 1

Inspecteur S. de Vriesschool Schoolplan 2011 2015 1 Inspecteur S. de Vriesschool Schoolplan 2011 2015 1 Inhoudsopgave. Hoofdstuk 1 Inleiding Blz. 3 Hoofdstuk 2 Gegevens van de school Blz. 5 Hoofdstuk 3 Welke leerlingen bezoeken onze school Blz. 7 Hoofdstuk

Nadere informatie

/ 2. Naam school: OBS de Schalm Brinnummer: 18 ZU Adres: Katendrechtsestraat 181. Telefoon: 010-4858393 info@obsdeschalm.nl

/ 2. Naam school: OBS de Schalm Brinnummer: 18 ZU Adres: Katendrechtsestraat 181. Telefoon: 010-4858393 info@obsdeschalm.nl OBS DE SCHALM / 2 Naam school: OBS de Schalm Brinnummer: 18 ZU Adres: Katendrechtsestraat 181 Postcode: 3072 NS Telefoon: 010-4858393 E-mail: info@obsdeschalm.nl Website: www.obsdeschalm.nl Locatiedirecteur

Nadere informatie

Schoolgids. Obs. Meester Haye. waar ieder kind telt

Schoolgids. Obs. Meester Haye. waar ieder kind telt Schoolgids 2012 2013 Obs. Meester Haye waar ieder kind telt 1 Inhoudsopgave 1. Wat staat er in de schoolgids? 3 2. Profiel van onze school 3 2.1 Wat zijn we voor school? 3 2.2 Wat willen we als school?

Nadere informatie

INLEIDING... 4 1. DE SCHOOL... 5 1.01 Schoolgegevens... 5 1.02 Noorderbasis Scholen met de Bijbel... 5 1.03 Directie... 5 1.04 Het team... 5 1.

INLEIDING... 4 1. DE SCHOOL... 5 1.01 Schoolgegevens... 5 1.02 Noorderbasis Scholen met de Bijbel... 5 1.03 Directie... 5 1.04 Het team... 5 1. SCHOOLGIDS 2014-2015 1 INLEIDING... 4 1. DE SCHOOL... 5 1.01 Schoolgegevens... 5 1.02 Noorderbasis Scholen met de Bijbel... 5 1.03 Directie... 5 1.04 Het team... 5 1.05 Afdelingsraad... 5 1.06 Medezeggenschapsraad...

Nadere informatie