1 Voorwoord. Barendrecht, 25 mei P.J. Kleinjan, voorzitter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "1 Voorwoord. Barendrecht, 25 mei 2010. P.J. Kleinjan, voorzitter"

Transcriptie

1 Inhoudsopgave 1 Voorwoord Profielschets van de school Algemeen Grondslag Missie Beleidsdoelstellingen op hoofdlijnen Levensbeschouwelijk Onderwijskundig Personeel Huisvesting en middelen Communicatie Organisatiestructuur Bestuursstructuur en interne organisatie Organigram Verslag over Algemeen Personeel Schoolprestaties Voortgang uitvoering van het schoolplan Interne en externe kwaliteitstoetsing Externe kwaliteitstoetsing Interne toetsing Oudertevredenheidsonderzoek Belanghebbenden en samenwerkingsverbanden Medezeggenschapsraad Het functioneren van de managementstructuur In en rond het schoolgebouw Afhandeling van klachten Financiële gang van zaken Algemeen Financiële positie op 31 december Exploitatie over 2009 en begroting over 2009 en Kasstroomoverzicht over Mutaties in het vermogen Toelichting op de financiële positie Toelichting op de exploitatie Investeringen en financiering Beheer van financiële middelen Risicobeheersing en toezicht Vooruitblik en begroting voor Algemeen Personeelsbeleid Onderwijs Huisvesting Jaarrekening en overige gegevens Tot slot

2 1 Voorwoord Het jaar onzes Heeren 2009 ligt, als u dit leest, al geruime tijd achter ons. In onderliggend verslag een weergave van de zaken die de aandacht van onze school hebben gevraagd en gekregen. Betekenisvol leren is een belangrijk uitgangspunt van het onderwijs op de Rehobôthschool. Hieraan is ook in het achterliggende jaar aandacht besteed. Niet alleen in de klas, maar ook tijdens de teamvergaderingen. Het leren in de context van een thema versterkt het leerrendement, maar van belang is ook het aanleren van de basisvaardigheden en het opbouwen van basiskennis. Ook hieraan wordt, meer dan in het verleden, aandacht besteed. Een punt waaraan de school gaat werken is de te lage schoolvorderingen. In vergelijking met de intelligentie blijft het leerrendement achter. Allereerst zal hierop een analyse moeten worden gemaakt, gevolgd door een plan van aanpak. Dit houdt overigens niet in dat de school onvoldoende scoort. Integendeel, de inspectie is tevreden over de wijze waarop op onze school wordt onderwezen. Het gehouden tevredenheidsonderzoek onder ouders levert verschillende gezichtspunten op, zowel in positieve als in negatieve zin. De directie spant zich in om de positieve zaken verder uit te bouwen en de leerpunten op een adequate wijze aan te pakken is ook het jaar waarin de officiële MR is geïnstalleerd en gestart met de werkzaamheden. Tot op heden verloopt de samenwerking tussen de MR, de directie en het bestuur constructief en dat hopen we voort te zetten. Het gezegde twee weten meer dan één doet ook opgeld in dit geval. In financiële zin is duidelijk geworden dat er een stevige pas op de plaats moet worden gemaakt. De begroting van het jaar 2010 en de meerjarenraming laten een omvangrijk tekort zien. Door enkele pijnlijke, maar noodzakelijke maatregelen is dit begrotingstekort weggewerkt. Wel blijft het belangrijk het verloop van het meerjarenperspectief kritisch te volgen. Niet denkbeeldig is dat het ministerie stevig gaat bezuinigen op het onderwijs. Het jaar 2009 is, net als voorliggende jaren, een jaar geweest waarin onze school naar Gods Woord en de belijdenisgeschriften onderwijs mocht geven. Dat is een groot goed. Er is geprobeerd de normen en waarden uit de Bijbel mee te geven. Belangrijker nog: we hebben elkaar gewezen op de noodzaak, mogelijkheid en vreugde van zalig worden in de Heere Jezus Christus. Dát is de meerwaarde van reformatorisch onderwijs. Barendrecht, 25 mei 2010 P.J. Kleinjan, voorzitter 2 3

3 2 Profielschets van de school 2.1 Algemeen De Rehobôthschool gaat uit van de Vereniging voor Christelijk Onderwijs op Reformatorische Grondslag en is gevestigd te Barendrecht. De school heeft één locatie aan de Dorpsstraat 184. Vrijwel alle kinderen komen uit Barendrecht. De school heeft dus geen streekfunctie. De totale exploitatie van de school beloopt circa 1,5 miljoen euro. De school heeft op de peildatum van 1 oktober leerlingen (2008: 364). Het aantal personeelsleden op die datum is 40 (2008: 40). De jaarlagen van de leerlingen zijn in aantallen als volgt samengesteld, waarbij wordt opgemerkt dat de jaarlagen meestal uit twee lesgroepen bestaan. 1-okt-05 1-okt-06 1-okt-07 1-okt-08 12:00:00 AM De schooltijden zijn voor alle groepen gelijk, namelijk op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van uur en van uur. Op woensdag hebben de groepen 1 t/m 4 les tot uur en de groepen 5 t/m 8 tot uur. Op vrijdag zijn alle kleuters vrij. De morgenpauze is voor de groepen 6-8 van uur en voor de groepen 3-5 van uur. De middagpauze is voor heel de school van uur. De school voorziet in tussenschoolse opvang (TSO). De overheid heeft bij wet geregeld dat de school verplicht is buitenschoolse opvang (BSO) voor kinderen te verzorgen of te laten verzorgen van 7.30 uur tot uur. Het schoolbestuur ziet het op Bijbelse gronden als primaire taak van de ouders de zorg voor hun kind(eren) te dragen of deze te organiseren. Indien er toch aanspraak wordt gemaakt op wettelijk door de school te organiseren buitenschoolse kinderopvang, dan zal het bestuur de organisatie van de opvang uit laten voeren door de Stichting Korelon uit Zwijndrecht. 2.2 Grondslag ,75 187,50 281,25 375,00 De vereniging belijdt en aanvaardt de Heilige Schrift als het onfeilbaar Woord van God. Zij onderschrijft daarbij geheel de Drie Formulieren van Enigheid, zoals deze zijn vastgesteld door de Nationale Synode, gehouden in Dordrecht in de jaren 1618 en Deze godsdienstige en levensbeschouwelijke grondslag van onze reformatorische school openbaart zich in het mens- en kindbeeld, doortrekt ons hele leven en heeft daardoor alles te maken met de visie op opvoeding, onderwijs, cultuur, ethiek en maatschappij. Vanzelfsprekend komt de grondslag naar voren in het toelatingsbeleid van leerlingen en het benoemingsbeleid van leerkrachten. De grondslag uit zich in het pedagogisch klimaat van de school en is de bron waaruit vorm wordt gegeven aan het primaire proces. 44 Groep 1 Groep 2 Groep 3 Groep 4 Groep 5 Groep 6 Groep 7 Groep Missie God, als onze Schepper, heeft ons als rentmeester gesteld over onze talenten. Aan God zijn we dan ook rekenschap verschuldigd. Dit houdt ook in dat we de taak hebben elkaars talenten te zien, te benoemen en te ontwikkelen. Richtinggevende uitspraken in het schoolplan zijn: we willen als team bewust zoeken om in alle aspecten van ons onderwijs Gods Woord richtinggevend te laten zijn; we willen ons als leerkrachten zo ontwikkelen dat we adequate keuzes kunnen maken voor een meer sturende en een meer coachende rol; we willen de kinderen meer zelfdiscipline, verantwoordelijkheid en zelfstandigheid laten verwerven; we willen dat de leerlingen die de school verlaten voor alle vakken de vereiste (specifiek omschreven) basiskennis en basisvaardigheden bezitten; we willen onze kinderen stimuleren meer samen te werken en samen te spelen; we willen ons onderwijs voortdurend optimaliseren zodat elk kind tot zijn recht komt. 2.4 Beleidsdoelstellingen op hoofdlijnen Levensbeschouwelijk Wij onderschrijven van harte het doel van opvoeding en onderwijs zoals dat is omschreven door Dr. J. Waterink: Het door God geschapen kind op te voeden en te onderwijzen, afhankelijk van de zegen des Heeren, tot een zelfstandige, God naar Zijn Woord dienende persoonlijkheid, geschikt en bereid al zijn gaven, die hij van Hem ontving te besteden tot Zijn eer en tot heil van het schepsel in alle levensverbanden waarin God hem plaatst. In de Bijbel luidt dit doel als volgt: Leer de jongen de eerste beginselen naar de eis zijns wegs; als hij ook oud zal geworden zijn, zal hij daarvan niet afwijken (Spreuken 22:6). Op eenvoudige wijze mogen we met onze kinderen spreken over de noodzaak en de mogelijkheid van bekering Onderwijskundig Het uitgangspunt van ons onderwijs is de verschillende gaven en talenten van de leerlingen tot volle ontplooiing te laten komen. Op onze school dient een basis gelegd te worden die hen in staat stelt de voor hen passende vorm van Voortgezet Onderwijs te volgen. Ons onderwijs is vormgegeven zoals dat tot uitdrukking wordt gebracht in het begrip adaptief onderwijs. Dat betekent dat wij uit willen gaan van een aantal basisbehoeften van het lerende kind. We noemen er drie: de behoefte aan goede relaties met ouders, leerkrachten en medeleerlingen; de behoefte aan competentiegevoel: het gevoel dat je de opdrachten aankunt; de behoefte aan zelfstandigheid: de kinderen voelen dat ze iets kunnen ondernemen, zonder daarbij (te veel) van anderen afhankelijk te zijn. 4 5

4 2.4.3 Personeel Het personeel vervult een sleutelrol in het realiseren van de levensbeschouwelijke en onderwijskundige doelen. Het personeelsbeleid is daarom vastgelegd in een integraal plan waarin de belangrijkste zaken zijn opgenomen, zoals de functie en opzet van functioneringsgesprekken, werving en selectie van personeel. Kernwaarden die wij voor met name de leerkracht aan een reformatorische school van belang achten, zijn: De leerkracht is degene die door middel van overdracht en vorming een bijdrage levert aan de persoonlijkheidsontwikkeling van de leerlingen. Daarnaast wordt eveneens gehecht aan handelingsruimte voor de leerlingen om aan de beoogde zelfstandigheid vorm te kunnen geven (herderfunctie). De leerkracht is degene die de leerlingen inleidt in de betekenis van de dingen om hen heen (gidsfunctie). De leerkracht is degene die de leerlingen zorg, maar ook bescherming biedt (tuinierfunctie). De leerkracht vervult een voorbeeldfunctie; hij vertegenwoordigt het geheel van Bijbelse normen en waarden, waarmee de leerling zich kan identificeren en is tevens gezagsdrager (identificatiefunctie). De leerkracht houdt rekening met de verscheidenheid aan talenten en waardeert zowel de gaven van het hoofd als die van het hart en de handen (schatbewaarderfunctie). Om het personeel zijn werk kwalitatief goed en gemotiveerd te laten verrichten, functioneren diverse instrumenten en mechanismen in school. We noemen de belangrijkste: nascholing op onderwijskundige ontwikkelingen; teamvergaderingen waarin expliciete aandacht aan leerlingenzorg wordt besteed; individuele nascholingen en begeleidingstrajecten. Verder wordt goed rekening gehouden met werkbelasting en belastbaarheid van het personeel. Zo wordt bij extra taken gekeken op welke manier het personeelslid in kwestie kan worden gecompenseerd. Bij ziekte en uitval op langere termijn worden zowel de betreffende leerkracht als de directie begeleid door een Arbo-arts en casemanager Huisvesting en middelen Het schoolgebouw aan de Dorpsstraat voldoet aan de eisen gegeven het huidige leerlingenaantal. De matige overzichtelijkheid is het zwakste punt van de schoollocatie. Daarnaast is het woekeren met de ruimte voor onderwijsondersteunende activiteiten, zoals interne begeleiding, ICT, orthotheek en gespreks- en werkruimte voor leerkrachten en leerlingen. De kosten voor onderhoud van het gebouw komen voor rekening van de gemeente Barendrecht. Het onderhoud van de inrichting is voor rekening van de school. De laatste jaren is er meer dan gemiddeld geïnvesteerd in het in stand houden en waar mogelijk verbeteren van de huisvesting. Er wordt gewerkt op basis van een onderhoudsplanning, die is opgesteld door een extern bureau. Deze onderhoudsplanning wordt periodiek herijkt. Ook wordt er regelmatig met betrokken instanties onderzoek gedaan naar de veiligheid in en rond het schoolgebouw, met inachtneming van de geldende regels en voorschriften. Hoewel het overgrote deel van de ter beschikking staande financiële middelen wordt besteed aan personeelskosten, wordt zorgvuldig aandacht besteed aan kostenbeheersing en het in stand houden van financiële armslag Communicatie In het jaar 2008 is er een opzet gemaakt voor een communicatieplan. Daarin is opgenomen het doel van communicatie en worden de verschillende doelgroepen toegelicht. Beschreven is welke communicatiemiddelen er op school gehanteerd worden, zoals de schoolgids, jaarverslagen, nieuwsbrieven, verkeer en vergaderingen. Sinds mei 2009 beschikt de school over een website: Door het personeel wordt veel informatie, zowel tekst als foto s, gepubliceerd om ouders en andere belangstellenden te informeren. Uitgave van de schoolkrant bleek steeds minder relevant te zijn. Op de personeelsvergadering van september 2009 is besloten de schoolkrant niet meer te laten verschijnen. De ervaring van de leerkrachten is dat de website door middel van de klassenpagina s beter en sneller de informatie kan geven dan via een schoolkrant die twee keer per jaar verschijnt. 2.5 Organisatiestructuur Bestuursstructuur en interne organisatie Bestuur Het bestuur van de Rehobôthschool heeft gekozen voor het concept beleidsvormend bestuur. Op deze wijze wordt vormgegeven aan de verantwoordelijkheid om namens de leden van de vereniging te zorgen dat de school de gestelde doelen bereikt. De kern hiervan is een bewuste ontmenging van de rol en de taken van het bestuur en het management. Het bestuur houdt zich op een meer strategisch niveau bezig met het beleid. Het bestuur stelt de kaders voor beleid vast en ziet toe op de uitvoering daarvan conform de afspraken. Om dat beleid voortdurend actueel te houden, wacht het bestuur niet alleen initiatieven van het management af, maar zorgt ook zelf voor visieontwikkeling. Dit vindt plaats door allerlei relevante ontwikkelingen vanuit de omgeving van de school te vertalen naar schoolbeleid. Conform de statuten van de vereniging telt het bestuur negen leden. Directeur De directeur heeft de dagelijkse leiding van de school. Hij heeft een beleidsvoorbereidende en uitvoerende taak ten aanzien van het onderwijskundig, schoolorganisatorisch, personeels- en financieel beleid. Tevens onderhoudt hij (een deel van) de interne en externe contacten. De directeur is volledig ambulant voor het uitoefenen van deze werkzaamheden. Teamleiders Op school zijn er twee teamleiders. Zij geven leiding aan de teams van groep 1 t/m 4 respectievelijk 5 t/m 8 en vormen samen met de directeur het managementteam van de school. De belangrijkste taak van de teamleider is het samen met de leerkrachten vormgeven van het onderwijskundig beleid in hun team. De teamleiders zijn daarbij verantwoordelijk voor de klasoverstijgende werkzaamheden en ondersteunen de directeur in zijn beleidsvoorbereidende en uitvoerende taken. Ook zijn zij betrokken bij de sollicitatieprocedures. Tot het takenpakket van de teamleiders behoren daarnaast onder meer: het opstellen van de schoolgids en het schoolwerkplan, contacten onderhouden met het Voortgezet Onderwijs en planning van stages. De teamleider van groep 5 t/m 8 is tevens plaatsvervangend directeur. Groepsleerkrachten De groepsleerkrachten zijn verantwoordelijk voor het primaire proces: lesgeven in de groep. Dit doen zij overeenkomstig het vastgestelde beleid van de school. Zij streven naar een goed pedagogisch klimaat in de groep. De groepsleerkracht geeft vorm aan het onderwijsprogramma, houdt de leervorderingen bij en rapporteert intern aan de directie en extern aan de ouders. De groepsleerkracht is de eerste aanspreekpersoon voor de ouders als het om het onderwijs aan hun kind gaat. 6 7

5 Overige functies Naast deze functie kent de school nog een aantal specifieke functies. De intern begeleiders (IB ers) organiseren de zorgverlening aan leerlingen met extra zorgbehoefte. De intern remedial teacher (IRT er) geeft hulp aan de door de leerkracht en de intern begeleider aangewezen kinderen. Daarnaast is ze gespecialiseerd in dyslexie. De ICT-coördinatoren stimuleren, begeleiden, coördineren en evalueren het werken met informatie- en communicatietechnologie binnen de school. De onderwijsassistenten houden zich bezig met de dagelijkse ondersteuning van leerlingen met een specifiek leerprobleem. Daarnaast begeleiden zij kinderen met een rugzak. De directiesecretaresse/managementassistente verricht administratieve en secretariële werkzaamheden ter ondersteuning van het bestuur en van de directie. Schoolmaatschappelijk werk Vanuit de Gemeente Barendrecht ontvangen de scholen subsidie om een schoolmaatschappelijk werker (SMW er) aan te stellen. De school heeft steeds meer te maken met leerlingen die problemen hebben die de schoolprestaties beïnvloeden. Deze problemen hebben ook vaak een negatieve invloed op de persoonlijke ontwikkeling en de sociale competenties van leerlingen. Samenwerking tussen school en thuis, is juist in situaties waarin moeilijkheden ervaren worden van groot belang. Op basis van ons huidige leerlingenaantal heeft onze school de beschikking gekregen over 5 uur SMW per week. De SMW er is in dienst van de Oecumenische Stichting voor Schoolgebonden Maatschappelijk Werk te Rotterdam en gedetacheerd aan onze school, waarbij de school identiteitsgebonden kan benoemen Organigram 3 Verslag over Algemeen Gedurende het verslagjaar is veel inspanning verricht om de gestelde doelen te realiseren. In de volgende paragrafen informeren wij u over het personeel, de schoolprestaties, de uitvoering van het schoolplan, kwaliteitstoetsing en de contacten met belanghebbenden en belangengroepen. Het bestuur is aan de hand van een bestuurlijke jaaragenda op hoofdlijnen betrokken geweest bij de vaststelling van de doelen en voortgangsmeting op de relevante beleidsterreinen. Daarnaast is het bestuur betrokken geweest bij sollicitatieprocedures en enkele andere specifieke zaken. 3.2 Personeel Samenstelling personeel Verdeling formatieplaatsen over functies Directie Onderwijzend personeel Onderwijsondersteunend personeel Bestuur Leerkrachten 1-4 IB 1-4 RT 1-4 OA: 1-4 ICT 1-4 Directiesecretaresse/ managementassistente Teamleider groep 1-4 Directeur Teamleider groep 5-8 Leerkrachten 5-8 IB 5-8 RT 5-8 OA: 5-8 ICT 5-8 Per 31 december 2009 betekent dit in aantallen personeelsleden naar functie: - 1 directeur - 2 teamleiders - 30 leerkrachten (fulltime/parttime) - 5 onderwijsassistentes - 1 directiesecretaresse/managementassistente - 1 schoolmaatschappelijk werkster Nascholing Elk jaar wordt (een deel van) het personeel geschoold ten aanzien van een aantal onderwerpen. In het verslagjaar 2009 kregen de volgende onderwerpen de aandacht: invoering methode Taalfontein in de groepen 6 en 7; Betekenisvol leren in de groepen 1 t/m 8. In de groepen 1 t/m 4 hebben we ingezoomd op het thematiseren van de lesstof en op de interactie tussen de leerling en de leerkracht en tussen de leerlingen onderling. In de groepen 5 t/m 8 is tevens ingezoomd op interactie. Door personeelsleden zijn diverse nascholingstrajecten gevolgd voor o.a. Veldopleider (begeleiding van stagiaires van Pabo Driestar Educatief), interne begeleiding, Master SEN-gedrag, Handelingsgericht Werken en Autisme. Verder zijn de twee teamleiders in augustus gestart met de opleiding Directeur Primair Onderwijs. Daarnaast heeft een aantal personeelsleden via Driestar Educatief persoonlijke coaching gekregen. 8 9

6 Gesprekscyclus In het verslagjaar zijn functioneringsgesprekken gevoerd 115,0met alle medewerkers. In hoofdlijnen zijn in elk gesprek drie zaken aan de orde geweest: welbevinden, visie op onderwijskundig beleid en samenwerking met het management. In het algemeen kwamen uit deze gesprekken geen bijzondere dingen naar voren. Er is een open houding om zaken 107,5te bespreken. Er werd net als vorig jaar waardering uitgesproken voor het nascholingstraject Betekenisvol leren. Beoordelingsgesprekken vinden op dit moment alleen plaats met personeelsleden in tijdelijke dienst. Bij het aflopen van het tijdelijke dienstverband volgt een 100,0 beoordelingsgesprek om te bepalen of een vaste benoeming mogelijk is. scores SEO door de jaren heen (t/m06/07was het de GPC-toets) SVI NIO Verb Sym score 116,00 108,25 100,50 Schoolvorderingen in onderdelen (t/m 06/07 was het de GPC-toets) Taal Rekenen Studievrd. SVI - totaal Ziekteverzuim 92,5 Er is sprake van een ziekteverzuimpercentage van 4,13%. Dit is 2% lager dan het verslagjaar Het verzuimcijfer op onze school wordt veroorzaakt door langdurige uitval van een zieke collega. We zijn blij dat onze parttimers bereid waren de lessen te vervangen. Personele wijzigingen In het verslagjaar zijn er enkele wijzigingen in de personele bezetting opgetreden. In het jaar 2009 vertrokken mevrouw M.C. Hanse (fulltime groepsleerkracht), de heer J.B. Kardol (onderwijsassistent) en mevrouw D. van Beek-Groeneveld (meerbegaafdheidscoördinator). In augustus 2009 zijn mevrouw H.C. Boer en mevrouw H.I. Romijn-Roos benoemd als groeps-leerkrachten. In oktober 2009 is mevrouw L. Molendijk-Cramer benoemd als onderwijsassistent. 3.3 Schoolprestaties Op school worden de vorderingen van de leerlingen gevolgd met behulp van Cito-toetsen. Deze worden aan de hand van een vastgestelde toetskalender afgenomen. De uitslagen worden vermeld op het rapport. Verder wordt er gebruik gemaakt van de Cito-Entreetoets voor groep 7 en het School Eindonderzoek (SEO) voor groep 8. Het School Eindonderzoek wordt in december afgenomen en gebruikt als hulpmiddel, samen met de andere toetsen, voor het geven van adviezen met het oog op de keuze voor het vervolgonderwijs. Ook is deze toets van belang om de eindopbrengsten van acht jaar onderwijs te meten. Een goed aanbod van onderwijs zal ervoor zorgen dat de School Vorderingen Index (SVI) van leerlingen in evenwicht is met hun intelligentiescore (NIO). De resultaten van de groepen 8 uit de afgelopen jaren zien er als volgt uit. scores 115,0 107,5 100,0 92,5 85,0 SEO door de jaren heen (t/m06/07was het de GPC-toets) Grafiek 1: scores schooleindonderzoek 85, SVI NIO Verb Sym score 116,00 108,25 100,50 92,75 85,00 Schoolvorderingen in onderdelen (t/m 06/07 was het de GPC-toets) ,75 85, Grafiek 2: schoolvorderingen Uit grafiek 1 kan geconcludeerd worden dat de lijn van de schoolvorderingen (SVI) al een aantal jaren onder de lijn van de intelligentiescore (NIO) ligt. Uit nadere analyse blijkt dat vooral de leerlingen met een hogere intelligentie fors onder de te verwachten score uitkomen met hun schoolvorderingen. In de nabije toekomst hopen we als team hiermee aan de slag te gaan. Uit grafiek 2 is af te leiden dat rekenen al jaren een lagere score heeft dan taal. Ook dit vraagt de komende jaren de aandacht, onder andere door de invoering van een nieuwe rekenmethode. 3.4 Voortgang uitvoering van het schoolplan Taalfontein De methode Taalfontein is in 2009 ingevoerd tot en met groep 7. De leerkrachten ontvangen bij de invoering begeleiding van Driestar Educatief. Hierbij wordt nagedacht over toetsing en registratie, differentiatie en de verschillende deelgebieden die aan de orde komen, zoals taalbeschouwing, woordenschat, leesbegrip, spreken/ luisteren en spelling. Schrijven De methode Met de hand geschreven wordt geleidelijk vervangen door Schrijffontein. Groep 4 is nu ook met deze methode gestart. Cito Engels In het schooljaar is Cito Engels voor het eerst afgenomen in groep 7. Het schooljaar daarna ( ) is de toets voor het eerst afgenomen in groep 8. Dit afname vindt plaats aan het einde van het schooljaar in groep 7 en halverwege het schooljaar in groep 8. De toets Cito Engels toetst vier verschillende gebieden, te weten luistervaardigheid, leesvaardigheid, auditieve Taal woordenschat Rekenen en schriftelijke woordenschat. Studievrd. SVI - totaal Luistervaardigheid Het onderdeel luistervaardigheid staat op dvd en bestaat uit een korte televisiereportage en een aantal audiofragmenten. De televisiereportage is verdeeld in fragmenten van ieder ongeveer een halve minuut. Bij elk audiofragment hoort een stilstaand beeld. Na een fragment volgt steeds een pauze, waarin de leerlingen een vraag beantwoorden. In totaal bevat het onderdeel luistervaardigheid twintig opgaven. Alle teksten zijn ingesproken door moedertaalsprekers van het Engels

7 Leesvaardigheid Het onderdeel leesvaardigheid bestaat uit twintig korte tot zeer korte teksten met bij elke tekst een vraag over de inhoud. De teksten komen uit Engelstalige tijdschriften of kranten en van internet. Er staan veel plaatjes bij. Woordenschat De woordenschat wordt op twee manieren getoetst: auditief en schriftelijk. Op de dvd voor luistervaardigheid staan veertig auditieve opgaven. Bij elke opgave zien de leerlingen een korte realistische taalsituatie in beeld. Ze moeten daarbij vragen beantwoorden over de betekenis van de woorden of uitdrukkingen die ze in de fragmenten horen. Ook bij dit onderdeel zijn alle teksten ingesproken door moedertaalsprekers van het Engels. Verder zijn er veertig opgaven waarbij de leerlingen de betekenis van geschreven woorden moeten herkennen. Soms staan deze woorden in een kort zinnetje, maar meestal zijn het losse woorden. Vanuit de gegevens van de afgelopen jaren kan voorzichtig geconcludeerd worden dat we over de vier onderdelen in groep 7 een iets lager dan gemiddeld niveau scoren. In groep 8 is de score iets boven het gemiddelde. De laagste score wordt behaald bij auditieve woordenschat. De hoogste score bij lees- en luistervaardigheid. Om meer aandacht te geven aan Engels, wordt in groep 8 meer tijd besteed aan dit vak. Ook wordt naast de methode structureel gebruik gemaakt van het tijdschrift Schoolyard. In dit tijdschrift staan Engelse artikelen over diverse onderwerpen, die gemiddeld een hoger niveau hebben dan de gebruikte methode Your own English. De artikelen zijn ingesproken door native speakers. Bij de artikelen worden verwerkingsopdrachten gemaakt. Muziek Voor de groepen 1 t/m 8 is de zangbundel Samen zingen samengesteld. In deze bundel staan alle geestelijke liederen die in genoemde groepen worden aangeleerd. Dit betreft zogenaamde minimumstof die de leerkrachten naar eigen inzicht kunnen uitbreiden. Tevens is de methode Luisterland aangeschaft. Deze methode bevat bekende en minder bekende stukken uit de klassieke muziek, die dagelijks beluisterd worden in de groepen 4 t/m 8. OGO/Betekenisvol leren In het verslagjaar is verder vervolg gegeven aan de ingezette ontwikkeling Betekenisvol leren. Bij deze ontwikkeling worden we begeleid door onderwijsadviseurs van Driestar Educatief. De aandacht gaat hierbij uit naar het opzetten van thema s. Van groot belang bij deze werkvorm is een goed pedagogisch klimaat. Hier hebben we ons verder in verdiept en daarbij ingezoomd op het aspect interactie. Belangrijke aandachtspunten hierbij zijn onder andere volgen, benoemen, ontvangstbevestiging en beurtverdeling. De leerkrachten van de groepen 1 en 2 oriënteren zich op een nieuw observatiesysteem. Het kijken naar kinderen aan de hand van diverse ontwikkelingslijnen staat hierbij centraal. De ontwikkelingen in de school proberen we zoveel mogelijk op elkaar aan te laten sluiten dan wel te integreren. Zo passen cultuureducatie (waar we ons momenteel op bezinnen), pedagogisch leerlingvolgsysteem ZIEN en media-educatie mooi in de hierboven geschetste ontwikkeling. Dit heeft geresulteerd in het vaststellen van de notitie burgerschapskunde. In dit document besteden we aandacht aan onze visie op burgerschap en sociale integratie in relatie tot de pedagogische en godsdienstige of levensbeschouwelijke uitgangspunten van onze school. Ook wordt beschreven hoe deze visie operationeel kan worden in de onderwijspraktijk. We stellen ons hierbij de volgende vragen: waarvoor staan we als school (welke kernwaarden), hoe maken we dat waar (in de klas, op het plein, als school) en hoe meten we dat. Media-educatie De leerkrachten van de groepen 5 t/m 8 hebben in een teambijeenkomst nagedacht over het nut en de noodzaak van media-educatie. Het is de bedoeling dat in het jaar 2010 de methode Mediamaatje gebruikt wordt. Aan de hand van deze methode wordt met de kinderen op een interactieve manier nagedacht over hoe leer je kinderen op een verantwoorde wijze gebruik te maken van de vele mogelijkheden die (moderne) media bieden en hoe maak je hen bewust van de invloed van media. Digitale borden In het afgelopen jaar zijn er digitale borden geplaatst in de groepen 6. Daarmee zijn de groepen 6, 7 en 8 voorzien van zo n bord. Wat een aantal jaren geleden nog leek op een hype, is inmiddels onmisbaar geworden in ons onderwijs. De leerkrachten hebben op verschillende niveaus een training gevolgd om effectief met het bord te kunnen werken. Het gebruik van deze technologie vergroot de mogelijkheden om te leren en maakt leren leuker. Leren gaat immers vaak beter wanneer je de leerstof visualiseert. Zien! Het team werkt aan verdere professionalisering bij het werken met het pedagogisch leerlingvolgsysteem ZIEN! In het schooljaar hebben alle leerkrachten de kinderen van de klas geobserveerd. In de observatielijst van ZIEN hebben ze hun bevindingen ingevuld bij de items welbevinden en betrokkenheid. Soms werd er een groepsplan opgesteld met betrekking tot deze onderwerpen. De items sociaal initiatief, sociale flexibiliteit, sociale autonomie, impulsbeheersing en inlevingsvermogen werden, bij wijze van experiment, voor maximaal drie leerlingen ingevuld. Voor deze leerlingen werd een individueel hulpplan opgesteld wanneer de scores daartoe aanleiding gaven. Een volgende stap is het werken met een groepsplan. Weekregel Met ingang van dit cursusjaar zijn we gestart met vernieuwde weekregels. Elke week krijgt een bepaald onderwerp of een bepaalde regel extra aandacht. In de klas wordt dit besproken, tevens wordt de bijbehorende kernzin of weekregel opgehangen in de klas en op enkele andere plaatsen in de school. Op deze manier bespreken we zo n twintig regels met elkaar, verdeeld in 5 hoofdgroepen: algemeen, buiten, binnen, sociaal en materiaal. Het is de bedoeling de schoolregels op deze manier extra onder de aandacht te brengen. Alle regels komen ieder jaar aan bod. Burgerschap In het team is nagedacht over het onderwerp burgerschapskunde. De vragen die we daarbij gesteld hebben, zijn onder andere: waarom is burgerschapskunde belangrijk en wat doe ik aan burgerschapskunde in mijn groep

8 Schoolbreed Zoals reeds vermeld, heeft het personeel in het verslagjaar opnieuw veel aandacht besteed aan de ontwikkeling en invoering van Betekenisvol onderwijs. Verder is op de algemene personeelsvergadering veel aandacht besteed aan het bespreken en scoren van kwaliteitskaarten. Overige onderwerpen In samenwerking met twee studenten van Hogeschool Driestar is een planning opgesteld om in het volgende cursusjaar het nieuwe schoolplan samen te stellen. De twee teamleiders hebben als afstudeeropdracht voor hun opleiding Directeur Primair Onderwijs gekozen voor de onderwerpen Opbrengstgericht werken en Cultuureducatie. De kennismakingsavond is geëvalueerd. Dit jaar is voor het eerst gekozen voor een open inloopavond. Een meerderheid van het team wil dat graag in deze vorm voortzetten. Op de MT-vergadering van februari 2010 is besloten dit voortaan zo te doen. De schoolschoonmaak is geëvalueerd. Sinds oktober 2009 is de firma Van Helden uit Wijk en Aalburg als schoonmaakbedrijf actief; dit tot tevredenheid van de school. Voor de diverse uitslagen verwijzen wij naar paragraaf 3.3. Daarnaast wordt gebruik gemaakt van de zgn. kwaliteitskaarten. Deze kaarten beschrijven alle aspecten van de school, van leerlingenzorg tot leerstofaanbod, van kwaliteitseisen van personeel tot externe contacten, etc. Deze kaarten hebben de functie van een zelfdiagnose-instrument. De uitslag na afname helpt de schooldirectie om aspecten van het schoolleven bij te sturen en zo nodig te verbeteren. In de meeste gevallen worden de verbeterpunten opgenomen in het jaarplan of het nieuwe schoolplan Oudertevredenheidsonderzoek Eind 2009 is er weer een oudertevredenheidsonderzoek afgenomen. Van de 199 uitgezette enquêtes zijn er 101 ingevuld terug ontvangen; een respons van 51%. In dit jaarverslag zullen we volstaan met een verslag op hoofdlijnen. De gegevens die we krijgen uit de analyse van de scores nemen we mee bij het samenstellen van het nieuwe schoolplan Actiepunten die direct kunnen worden uitgevoerd, zullen snel worden afgehandeld. Het onderzoek is ingedeeld in thema s. In tabel 1 is per thema de uitslag van de enquête weergeven volgens de indeling goed/voldoende, matig/slecht en geen mening. Identiteit Communicatie 3.5 Interne en externe kwaliteitstoetsing Externe kwaliteitstoetsing Externe toetsing van de kwaliteit van het onderwijs vindt plaats op de volgende manieren: de inspectie van het onderwijs doet jaarlijks een onderzoek op school; de Federatie Primair Onderwijs Rijnmond houdt regelmatig onderzoeken waarbij (beleids) ontwikkelingen in de school onder de loep worden genomen. In het vorige verslag is gemeld dat er een inspectiebezoek heeft plaatsgevonden op 10 juli Tijdens dit bezoek heeft de inspecteur gevraagd naar het document Burgerschapskunde. Op de personeelsvergadering van juni 2009 is dit document vastgesteld en toegevoegd aan het Integraal Personeelsbeleidsplan. Verder wordt door de school jaarlijks de resultaten van het Schooleindonderzoek van groep 8 opgestuurd. Op basis hiervan neemt de inspectie een besluit over het soort toezicht wat men toepast in het volgende jaar. Op 28 september 2009 heeft de inspectie het volgende gemeld: Rehoboth heeft het vertrouwen van de Inspectie van het Onderwijs. Er vindt in principe voor de periode van één jaar geen verder toezicht plaats. De inspectie heeft geen aanwijzingen dat er belangrijke tekortkomingen zijn in de kwaliteit van het onderwijs Interne toetsing Op school wordt voor de interne toetsing van de kwaliteit van het onderwijs gebruik gemaakt van leerlingvolg-systeemtoetsen van CITO. Tevens wordt in groep 8 het Schooleindonderzoek afgenomen. Het voordeel van SEO ten opzichte van de Cito-eindonderzoek is dat er bij SEO een inteligentieonderzoek plaatsvindt. Daardoor kunnen we als school een globale inschatting maken wat het onderwijs voor onze kinderen heeft opgeleverd. Immers, je toetst wat het kind aan verstandelijke vermogens bezit en je meet wat er aan schoolvorderingen uitkomt. Betrokkenheid ouders Inhoud onderwijs Organisatie onderwijs Begeleiding leerlingen Klimaat school 0% 20% 40% 60% 80% 100% Geen mening Matig / Slecht Goed / Voldoende Tabel 1: uitslag per hoofdonderwerp ouderenquête 2009 Per thema geven we kort de opvallende punten aan. Identiteit Een hoge score behaalt de inhoud van het Bijbels onderwijs. Daar zijn we als school erg blij mee. We zijn niet voor niets een reformatorische school waar het leven volgens de Bijbel uitgangspunt is. Verder is opvallend dat ouders opmerkingen maken over omgangsvormen en gedrag. Van de ouders geeft 15% hier een matige score

9 Communicatie Het contact tussen de leerkracht en de leerlingen wordt als positief ervaren (94% scoort goed/ voldoende). We zien ook dat mensen een goede nieuwsvoorziening op prijs stellen. De inhoud van de maandelijkse nieuwsbrief, de schoolgids en de nieuwsvoorziening op de website worden gewaardeerd. Betrokkenheid van ouders bij de school Bij dit thema is in de scores te zien dat de tevredenheid van de ouderbetrokkenheid iets is afgenomen. Een zevental ouders maakt opmerkingen over de werking van de MR. Ze zien graag een heldere communicatie over de rol van de MR en openheid over de werkzaamheden van deze raad. De inhoud van het onderwijs Het totaalgemiddelde bij dit onderdeel laat een lichte stijging zien. Van de ouders is 81% tevreden tot zeer tevreden over de inhoud van het onderwijs. Een deel van de ouders (12%) geeft aan ontevreden te zijn over het zwemonderwijs. Vergeleken met de andere uitslagen in dit hoofdstuk is de ontevredenheid hierover hoog. Ook bij de open vragen waar ouders opmerkingen konden maken, komt het zwemonderwijs als aandachtspunt naar voren. Als knelpunt wordt genoemd dat het zwemonderwijs veel tijd kost en er weinig voortgang te zien is. Organisatie van het onderwijs Gezag in de klas wordt door 94% van de ouders als goed/voldoende beoordeeld. Dat is een positieve stijging van 10% ten opzichte van het meetjaar Daartegenover valt op dat hantering van gedragsregels 10% lager uitkomt en wel op 85%. Bij de open vragen wijdt een twintigtal ouders daar een aantal zinnen aan. Genoemd worden het niet consequent optreden en het feit dat gezag per leerkracht verschilt. Begeleiding van leerlingen De tevredenheid en waardering voor de omgang van leerkrachten met de leerlingen laat een uitzonderlijk hoge score zien van bijna 100%. Aan de informatievoorziening over leerprestaties van school naar ouders mag meer aandacht worden besteed. Klimaat en typering van de school Bij dit onderdeel konden ouders aangeven welke typeringen men het beste vindt passen bij de school. De volgende 4 typeringen scoren behoorlijk hoger (15%) van in 2007: stimulerend, creatief, prestatiegericht en kindvriendelijk. Ten slotte noemen we twee punten waarin de school volgens de ouders goed is: 1. de identiteit en de goede sfeer in het team; 2. de warme uitstraling van de school. De twee belangrijkste aandachtspunten zijn volgens de ouders vooral: 1. discipline en regels, orde en gezag; 2. de schoonmaak van toiletten. In tabel 2 is per hoofdthema een vergelijking opgenomen van de percentages goed/voldoende van de enquêtes uit 2003, 2007 en Identiteit Communicatie Betrokkenheid ouders Inhoud onderwijs Organisatie onderwijs Begeleiding leerlingen Klimaat school 0% 20% 40% 60% 80% 100% Tabel 2: vergelijking percentage voldoende/goed ouderenquêtes 2003, 2007 en Belanghebbenden en samenwerkingsverbanden In deze paragraaf wordt beschreven met welke instanties de school direct of indirect te maken heeft. Daarbij wordt ook kort ingegaan op de zaken die het afgelopen jaar hebben gespeeld. Algemene ledenvergadering school Een groot deel van de ouders is lid van de schoolvereniging. In mei 2009 hebben de leden van de schoolvereniging het jaarverslag over 2008 ontvangen. De ledenvergadering werd geopend met een kort meditatief woord. Daarna vond de bestuursverkiezing plaats en de bespreking van de verslagen van de penningmeester, directie en ouderraad. De vergadering werd afgesloten met een rondvraag, gebed en een informeel samenzijn. Vereniging Gereformeerd Schoolonderwijs (VGS) Het bestuur is lid van de besturenorganisatie voor het reformatorisch onderwijs, de Vereniging Gereformeerd Schoolonderwijs. Door de VGS worden naast bestuurlijke, organisatorische, juridische en directieondersteunende activiteiten ook de personeels-, salaris- en financiële administratie gevoerd. WSNS Weer Samen Naar School is een samenwerkingsverband waarin ook onze school participeert ten behoeve van de leerlingenzorg in de brede zin van het woord. Naast het met elkaar financieren van de scholen voor speciaal onderwijs wordt uitvoering gegeven aan een kwaliteitsimpuls van de leerlingenzorg op de aangesloten scholen. Jaarlijks wordt daarom ook een zorgplan opgesteld. Op dit moment staat Handelingsgerichte procesdiagnostiek in de schijnwerpers. Kort gezegd komt het erop neer dat in de begeleiding van de zorgleerlingen professionele hulpverlening directer en sneller hulp biedt aan de leerkracht in de klas

10 FPO Rijnmond Ons bestuur is aangesloten bij de Federatie Primair Onderwijs Rijnmond. Bij deze federatie zijn bijna 30 reformatorische scholen voor (speciaal) basisonderwijs uit de regio Rijnmond aangesloten. Er wordt samengewerkt op bestuurlijk en op directieniveau. Naast algemene zaken als stimulering van kwaliteitszorg en professionalisering van directies, hebben ook dit jaar binnen de FPO Arbo-zaken, ICT-zaken en voortgang cultuureducatie de aandacht gekregen. Gemeente Barendrecht Elke twee maanden vindt er overleg plaats tussen de gemeente en de schoolbesturen door middel van een zogeheten Op overeenstemming gericht overleg (OOGO). Op dit OOGO worden met name leerlingenprognoses, huisvestingsproblematiek in relatie tot de visie op onderwijs en leren besproken. Ook dit jaar werd weer veel aandacht besteed aan het concretiseren en specificeren van het Integraal Huisvestingsplan voor basisonderwijs en voortgezet onderwijs. Directiekring Barendrecht Drie keer per jaar komt de directiekring Barendrecht bijeen. Deze kring bestaat uit afgevaardigden van de plaatselijke scholen (van openbaar onderwijs tot reformatorisch onderwijs). In september zijn we begonnen om de vergaderingen niet op één locatie te doen, maar te rouleren langs de deelnemende scholen. Zo maken we als leden van het beraad kennis met schoolgebouwen maar ook met onderwijsconcepten. Op de vergaderingen is tevens een beleidsmedewerker van de gemeente aanwezig om onderwerpen in te brengen die worden voorbereid op de afdeling Plan van het gemeentehuis. GGD De school acht het van belang dat er een goede en begripvolle verstandhouding is met de Gemeentelijke Geneeskundig Dienst. Ook dit jaar heeft de GGD de kinderen van groep 2 opgeroepen voor een gezondheidsonderzoek. Eventueel van belang zijnde informatie wordt doorgegeven aan de betreffende groepsleerkracht. Logopedie Nog steeds vindt er op school op basis van subsidie van de gemeente een eerste screening plaats voor eventuele logopedische hulp en begeleiding. Na afloop van de screening wordt er in sommige gevallen een behandeltraject gestart in een van de lokale logopediepraktijken. 3.7 Medezeggenschapsraad Halverwege het jaar 2009 is gestart met de voorlopige Medezeggenschapsraad (VMR). Deze (voorlopige) raad had tot taak om in overleg met het bestuur een aantal documenten voor te bereiden. De VMR is bij elkaar gekomen in een aantal vergaderingen en heeft een bijeenkomst van de RMU en de VGS over het oprichten van een MR bezocht in Amersfoort. De modellen en concepten van de diverse verplichte documenten zijn in de vergaderingen besproken, van commentaar voorzien en waar nodig aangepast c.q. aangevuld. Het betreft de Preambule, het Reglement Medezeggenschapsraad, het Huishoudelijk Reglement MR en het Medezeggenschapsstatuut. Na een informatieronde richting de ouders is sinds 24 november 2009 de definitieve Medezeggenschapsraad een feit. De ouders zijn unaniem akkoord gegaan met een onveranderde voortzetting van de VMR in de MR. In deze Raad neemt conform de wet een gelijk aantal vertegenwoordigers van personeel en ouders zitting. De volgende personen hebben momenteel zitting in de MR. Personeelsgeleding 1. mevrouw K.J. Bakker-Wilstra 2. mevrouw P. ten Hoeve-Gisolf (2e voorz.) 3. mevrouw J. Molenaar 4. mevrouw A. Nederveen-Flier (2e secr.) 5. mevrouw C. Schoonrok-Droger Oudergeleding 1. de heer T.J. van Gelder 2. mevrouw J. Hollemans-Both 3. mevrouw K.C. Hoogenboom-Molenaar (1e voorz.) 4. de heer A. Lindhout 5. mevrouw M. van Vugt-de Zwart (1e secr.). Inmiddels zijn de eerder genoemde documenten officieel vastgesteld door het bestuur en ter informatie voor alle ouders gepubliceerd op de website van de school. Het statuut en de reglementen dienen als leidraad voor het functioneren van de Medezeggenschapsraad. In de vergaderingen van de MR is vaak een directielid aanwezig. Zowel de personeelsgeleding als de oudergeleding van de raad beleggen naast de gezamenlijke vergaderingen ook aparte bijeenkomsten over de onderwerpen die alleen het personeel c.q. de ouders betreffen. 3.8 Het functioneren van de managementstructuur Bestuur Tijdens de algemene ledenvergadering van 2009 zijn de heren P. van Bezeij, J.A. Hollemans en P.A. Kraaijeveld herkozen als bestuurslid. Tijdens de bestuursvergadering volgend op de jaarvergadering heeft de stemming over de taakverdeling plaatsgevonden. Deze taakverdeling was in het verslagjaar als volgt. de heer P.J. Kleinjan de heer L.G.W. de Vries de heer J.A. Hollemans de heer B. Verweij de heer A. de Gelder de heer A.D. Blom de heer P. van Bezeij de heer P.A. Kraaijeveld de heer M.C. Ruit voorzitter secretaris penningmeester 2e voorzitter 2e secretaris 2e penningmeester lid lid lid Directie en teamleiders Het managementteam (MT) bestaat uit de directeur, de teamleider van groep 5 t/m 8 en de teamleider van groep 1 t/m 4. Door de opzet zijn de taken van de directeur ten opzichte van het bestuur en het team gewijzigd. Vanuit de bestuursfilosofie besturen op hoofdlijnen zijn diverse bestuurstaken overgedragen aan de directeur

11 De teamleiders vervullen taken die vroeger bij de directeur lagen, zoals het voorbereiden en uitvoeren van het onderwijskundig, schoolorganisatorisch en huishoudelijk beleid, het mede uitvoeren van het personeelsbeleid en het afleggen van klassenbezoeken. Er vindt veelvuldig formele en informele uitwisseling plaats tussen de MT-leden. De teamleiders zijn in september 2009 gestart met de opleiding Directeur Primair Onderwijs. De managementstructuur zorgt voor heldere, korte lijnen binnen de school. Ieder personeelslid maakt deel uit van een team en kan met zijn of haar vragen terecht bij de teamleider. Elk team vergadert ongeveer 8 tot 10 keer per cursusjaar, waarbij zowel zaken die het onderwijs als de leerlingenzorg betreffen, besproken worden Financiële gang van zaken Algemeen De cijfers in de overzichten in de volgende paragrafen zijn ontleend aan de jaarrekening over 2009 die door Ernst&Young Accountants is gecontroleerd. Bij deze jaarrekening is een goedkeurende accountantsverklaring verstrekt Financiële positie op 31 december 2009 Hieronder is de balans voor de school en de vereniging per 31 december 2009 weergegeven. 3.9 In en rond het schoolgebouw Onderhoud In december 2008 is door een extern bureau een onderhoudsrapport opgesteld. Dat is in het vorige jaarverslag gemeld. In het rapport werd onder andere aandacht gevraagd voor het nakijken van het voegwerk en de constructie van een toegangsdeur. Deze zaken zijn bij de gemeente neergelegd om in aanmerking te komen voor onderhoudsbudget. Dit budget is toegekend. In het jaar 2009 heeft de gemeente een groot deel van het hekwerk en de toegangspoorten vervangen. Tevens is er een fietsenhok voor het personeel op het plein geplaatst. Hiermee is een langgekoesterde wens van het personeel in vervulling gegaan. Bij een eventuele ontruiming zijn nu de toegangsdeuren aan de Dorpsstraat vrijgehouden. Veel werk is in het verslagjaar verricht door de vrijwilliger die aan de school is verbonden. Mede door zijn werk verkeert het schoolgebouw in een goede staat van onderhoud. Veiligheid Elke vier jaar wordt een risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E) afgenomen door onze federatieve Arbo-manager. De onderdelen die daarbij als aandachtspunten aan de orde komen, zijn verwerkt in een plan van aanpak. Zaken die daarin staan, zijn inmiddels uitgevoerd, zoals de veiligheidseisen voor speeltoestellen, noodverlichtingen en orde en netheid in de gangen. Jaarlijks wordt de brandmelden alarminstallatie gecontroleerd. Door strakkere wetgeving omtrent de installaties is de directeur gecertificeerd om de brandmeldinstallatie maandelijks te (laten) testen. Voor bedrijven en scholen geldt de verplichting dat er op elke 50 aanwezigen een Bedrijfshulpverlener (BHV er) aanwezig is. Er zijn acht personeelsleden die jaarlijks hun BHV-kennis bijhouden door twee cursusmiddagen bij te wonen over de onderdelen Brandveiligheid en EHBO Afhandeling van klachten Volgens afspraken binnen het bestuur maakt de directeur van elke officiële klacht van ouders een rapport op. In het jaar 2009 is er één formele klacht bij de directeur binnengekomen en vastgelegd. Deze klacht is onder verantwoordelijkheid van de directie naar tevredenheid afgehandeld. In de jaarlijkse managementrapportage van de directie aan het bestuur wordt een korte samenvatting gegeven van de aard van deze klachten

12 Exploitatie over 2009 en begroting over 2009 en Mutaties in het vermogen Toelichting op de financiële positie De financiële positie op de balansdatum kan tevens weergegeven worden met behulp van een vijftal kengetallen, welke binnen de algemeen geldende advieswaarden vallen Kasstroomoverzicht over 2009 In vergelijking met scholen van vergelijkbare omvang zijn de scores lager dan gemiddeld. Zo blijkt uit het benchmarkrapport dat naar aanleiding van de jaarrekening 2008 door de VGS is uitgegeven, dat er voor besturen met meer dan 350 leerlingen een gemiddeld weerstandsvermogen (op bestuursniveau, dus inclusief de reserves van de vereniging) gold van 36,35%, terwijl de gemiddelde liquiditeit en solvabiliteit respectievelijk 5,18 en 0,70 bedroegen. In het najaar van 2009 is er door de commissie Don een rapport gepresenteerd dat ingaat op het financieel beleid van het (primair) onderwijs. In dit rapport wordt een beoordelingskader geschetst waarin een tweetal aspecten genoemd wordt: vermogens- en budgetbeheer. Voor het beoordelen van het vermogensbeheer heeft de commissie een nieuw kengetal geïntroduceerd, namelijk de kapitalisatiefactor (bovengrens van maximaal 60%). Dit kengetal is in bovenstaand overzicht opgenomen. Een ander belangrijk kengetal hierbij is de solvabiliteit (ondergrens van 20%). Binnen het budgetbeheer worden de kengetallen liquiditeit en rentabiliteit als belangrijk beschouwd. De kapitalisatiefactor wordt berekend als (balanstotaal -/- gebouwen terreinen) / totale baten. Voor het jaar 2009 bedraagt dit kengetal 55,9%. Met dit kengetal wordt de bovengrens niet overschreden. In het jaar 2010 zullen er onderzoeken worden uitgevoerd door de inspectie bij scholen waarvan de kapitalisatiefactor 1,5 keer de norm bedraagt (90%). De school komt hier niet voor in aanmerking

13 Toelichting op de exploitatie In de begroting is geen rekening gehouden met incidentele en moeilijk te plannen baten. Ook is er geen begroting opgesteld voor de exploitatie van de vereniging. De gerealiseerde exploitatie van de vereniging is wel separaat weergegeven. De structurele kostenstijgingen van de school bleken niet meer gedekt te kunnen worden vanuit de indexaties op de rijksbijdragen. Uit de bovenstaande cijferopstelling blijkt dat de grootste afwijking ten opzichte van de begroting de fors hogere personele lasten waren. Deze hoge lasten waren gedeeltelijk het gevolg van hogere loonkosten als gevolg van de wijziging in de CAO. Hiervoor is binnen de rijksbijdragen slechts gedeeltelijk prijscompensatie ontvangen. Dit is het gevolg van onvoordelige mechanismen in het lumpsum bekostigingsmodel dat werkt met een momentopname van de gemiddelde leeftijd van het onderwijzend personeel. Daarnaast waren de personele lasten hoger als gevolg van een hoger dan begrote formatie en hogere lasten voor (na)scholing Investeringen en financiering In het jaar 2009 werd voor een bedrag van geïnvesteerd in leermiddelen/-methoden ( ), ICT ( ) en overige activa ( ). Het financieringsbeleid is erop gericht dat er geen gebruik gemaakt behoeft te worden van externe kredietverstrekkers Beheer van financiële middelen In 2009 hebben er geen beleggingen plaatsgevonden in risicodragend kapitaal. De beschikbare vrije middelen werden overgemaakt naar een spaarrekening en waar mogelijk voor een jaar vastgezet in hoger renderende deposito s. Er hebben zich in het verslagjaar geen liquiditeitsproblemen voorgedaan. Er worden alleen bankrekeningen aangehouden bij banken van goede reputatie in overeenstemming met de regels van het Ministerie van OCW Risicobeheersing en toezicht Om risico s zoveel mogelijk te beheersen en te beperken hanteert de school een begroting- en verantwoordingscyclus waarbij de directie de ontwikkeling van de financiën actief volgt en hier ook periodiek per kwartaal verantwoording over aflegt richting het bestuur. De basis voor de verantwoording wordt naast de realisatie gevormd door de begroting die voorafgaand aan elk jaar door de directie wordt opgesteld en ter fiattering aan het bestuur wordt voorgelegd. Voor het opvangen van de zogenaamde restrisico s en onvoorziene calamiteiten gebruikt de school in haar financieel beleid onder andere het kengetal weerstandsvermogen om te zorgen dat er voldoende eigen vermogen beschikbaar is als risicobuffer. Voor de vaststelling van de hoogte van deze buffer is gebruik gemaakt van een standaardrisicoprofiel. Het aanbevolen weerstandsvermogen bedraagt hiermee 15%. Tussen het bestuur en zijn administratieve dienstverlener, VGS Administratie, is daarnaast een Service Level Agreement van toepassing Vooruitblik en begroting voor Algemeen In februari 2010 is de begroting voor het kalenderjaar 2010 goedgekeurd. In de begroting vormen de Lumpsuminkomsten en formatiegebonden personeelskosten de belangrijkste bestanddelen. De resterende bestedings- en investeringsruimte wordt zo efficiënt en effectief mogelijk ingezet. Omdat de begroting voor het jaar 2010, maar ook voor de jaren daarna, aanvankelijk een tekort liet zien, is hard gewerkt om te komen tot een gezonde meerjarenbegroting. Omdat er in de materiële exploitatie slechts een beperkte mate van kostenreductie mogelijk is, heeft dat geresulteerd in het nemen van ingrijpende maatregelen in het aantal groepen en daarmee de formatie. Dit betekent concreet dat de school met ingang van het schooljaar teruggaat naar 14 groepen. Doordat dit pas in augustus effect gaat krijgen, wordt het jaar 2010 nog als een verliesjaar beschouwd. In de jaren daarna wordt een licht positief resultaat verwacht. Ter verkrijging van dit resultaat wordt de realisatie intensiever gevolgd en worden alle uitgaven op hun merites beoordeeld. In de volgende paragrafen vindt u een overzicht van de globale kosten voor specifieke uitgaven op het gebied van personeelsbeleid, onderwijs en huisvesting Personeelsbeleid Het budget voor nascholing en schoolbegeleiding in het schooljaar is op een bedrag van gezet. Dit is lager dan de realisatie van 2009 en de geplande nascholing De kosten voor bedrijfsgezondheidszorg zijn begroot in verband de begeleiding van zieke werknemers. De samenwerkingskosten binnen FPO zijn op geraamd. Tenslotte is voor werving personeel begroot Onderwijs Leermiddelen Op basis van de realisatie van 2009 is voor leermiddelen een bedrag van begroot. Hieronder vallen ook materiaalkosten voor de begeleiding van rugzakleerlingen, waarvoor in de totale LGF (leerlinggebonden financiering) een bekostigingscomponent is opgenomen. Daarnaast is een post van voor kopieer- en reprokosten opgenomen en voor leerling-testen. In 2010 zal er voor geïnvesteerd worden in de methode Taalfontein voor groep 8. ICT-gebruik De afgelopen jaren zijn forse investeringen gedaan om de computers et cetera up-to-date te houden. Voor dit jaar is voor een bedrag van ICT-investeringen gepland, te weten een active board met beamer voor groep 6. Het reguliere onderhoud aan het netwerk en de computers is begroot op Huisvesting Gebouwen Voor 2010 staat een renovatie gepland van de lokalen van groep 1b en 2a voor Verder zijn inmiddels in januari 2010 de werkruimten van het onderwijsondersteunend personeel voorzien van een CV. Inrichting Na de grote investering voor vervanging van het meubilair binnen de school in 2008, staan er dit jaar geen grote investeringen voor inventaris op het programma. Er zal naar verwachting voor aan aanvullend meubilair moeten worden aangeschaft. Onderhoud De onderhoudskosten vallen uiteen in groot onderhoud en klein onderhoud. Voor het groot onderhoud wordt op basis van een onderhoudsrapport uit 2003 ieder jaar gedoteerd aan de voorziening om aan toekomstige verplichtingen te kunnen voldoen. Hierbij wordt uitgegaan van aan jaarlijkse onderhoudskosten. Dit is niet geheel conform genoemd rapport. In het achterliggende jaar zijn namelijk meer werkzaamheden uitgevoerd dan voorgeschreven. Op basis hiervan is de dotatie ook aangepast

14 4 Jaarrekening en overige gegevens In het uitgebreide verslag over 2009, dat ook aan het Ministerie van OCW zal worden verzonden, is naast bovenstaand verslag ook de volledige jaarrekening over 2009 opgenomen. Een samenvatting van de inhoud daarvan vindt u in de financiële paragraaf van dit jaarverslag. In de uitgebreide jaarrekening staan geen gegevens over de begroting 2009 en Deze vormen geen onderdeel van de jaarrekening. Op termijn is het uitgebreide verslag met de jaarrekening op verzoek beschikbaar of in te het zien op de website van de school. 5 Tot slot Wij vertrouwen erop dat wij u met dit jaarverslag een goed overzicht hebben gegeven van onze doelen, voornemens en resultaten. Als u vragen of opmerkingen hebt, neemt u dan gerust contact op met het bestuur of de directie. Wij danken u hartelijk voor uw belangstelling en voorbede. Als u vragen of opmerkingen heeft, neem dan gerust contact op met het bestuur of de directie. Barendrecht, 25 mei 2010 P.J. Kleinjan, voorzitter L.G.W. de Vries, secretaris J.A. Hollemans, penningmeester L. van Lagen, directeur 26 27

15 28

Artikel 7 Opdracht Stichting Onderwijs Primair heeft de opdracht uitgewerkt naar vijf kernwaarden:

Artikel 7 Opdracht Stichting Onderwijs Primair heeft de opdracht uitgewerkt naar vijf kernwaarden: Concretisering Code Goed Bestuur voor Onderwijs Primair Inleiding De leden van de PO-Raad hebben in 2010 de Code Goed Bestuur vastgesteld als leidraad voor goed bestuur in het primair onderwijs. Het bestuur

Nadere informatie

De Vogelveste. speciale school voor basisonderwijs

De Vogelveste. speciale school voor basisonderwijs De Vogelveste speciale school voor basisonderwijs Onderwijskundig Jaarplan 2010-2011 Onderwijskundig jaarplan Jaar 2010 2011 School SBO De Vogelveste Schoolleider Annette Pool a.i. Datum 20 08 2010 Inleiding

Nadere informatie

Zorg voor onze kinderen

Zorg voor onze kinderen Zorg voor onze kinderen Versie 5.0 juni 2011 Gelukkig de kinderen, die zonder angst, naar school gaan. Gelukkig de kinderen, die zonder hoge cijfers zich geaccepteerd weten. Gelukkig de kinderen, die ondanks

Nadere informatie

GROTE OUDER- EN LEERLINGENENQUETE 2010

GROTE OUDER- EN LEERLINGENENQUETE 2010 GROTE OUDER- EN LEERLINGENENQUETE 2010 1 Algemeen In 2010 is er een Grote Ouder- en Leerlingenenquete geweest. Het onderzoek is uitgevoerd door het bekende bureau Beekveld en Terpstra. Alle ouders en de

Nadere informatie

Medezeggenschapsraad Josephschool Pijnacker. Jaarverslag 2013-2014

Medezeggenschapsraad Josephschool Pijnacker. Jaarverslag 2013-2014 Medezeggenschapsraad Josephschool Pijnacker Jaarverslag 2013-2014 Januari 2015 Inhoudsopgave 1 Inleiding...3 2 De medezeggenschapsraad...4 2.1 Doel en bevoegdheden medezeggenschapsraad...4 2.2 Samenstelling

Nadere informatie

Jaarplan Basisschool St. Catharina Haastrecht

Jaarplan Basisschool St. Catharina Haastrecht Jaarplan 2016 - Basisschool St. Catharina Haastrecht Voorwoord In dit Jaarplan wordt een concrete uitwerking van beleidsvoornemens beschreven. De beleidsvoornemens hebben veelal een directe link met de

Nadere informatie

Jaarplan Sint Jozefschool Moordrecht 2015-2016

Jaarplan Sint Jozefschool Moordrecht 2015-2016 Jaarplan Sint Jozefschool Moordrecht 2015-2016 1 Voorwoord In dit Jaarplan wordt de concrete uitwerking van beleidsvoornemens beschreven, die weergegeven zijn in het Schoolplan. Gekozen is voor een compacte

Nadere informatie

Samenvatting. BS De Driehoek/ Griendtsveen. Resultaten Personeelstevredenheidspeiling (PTP) BS De Driehoek

Samenvatting. BS De Driehoek/ Griendtsveen. Resultaten Personeelstevredenheidspeiling (PTP) BS De Driehoek Resultaten Personeelstevredenheidspeiling (PTP) BS De Driehoek Enige tijd geleden heeft onze school BS De Driehoek deelgenomen aan de personeelstevredenheidspeiling onder de teamleden. Van onze school

Nadere informatie

. De school uitgangspunten en visie. 1.1. Naam en logo. De naam Rehoboth komt uit de Bijbel (Genesis 26:22).

. De school uitgangspunten en visie. 1.1. Naam en logo. De naam Rehoboth komt uit de Bijbel (Genesis 26:22). . De school uitgangspunten en visie 1.1. Naam en logo De naam Rehoboth komt uit de Bijbel (Genesis 26:22). Het betekent: de Heer heeft ons ruimte gemaakt. De Heer geeft ruimte om in vrede en liefde met

Nadere informatie

Verslag van de kwaliteitsenquête 2014 Houten, oktober 2014

Verslag van de kwaliteitsenquête 2014 Houten, oktober 2014 Verslag van de kwaliteitsenquête 2014 Houten, oktober 2014 Beste ouders, Hierbij treft u het volledige verslag aan van de kwaliteitsenquête 2014. Wij vinden het belangrijk om u op de hoogte te stellen

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP R.K. BASISSCHOOL KLAVERTJE VIER

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP R.K. BASISSCHOOL KLAVERTJE VIER RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP R.K. BASISSCHOOL KLAVERTJE VIER School : R.K. basisschool Klavertje Vier Plaats : Eys BRIN-nummer : 10QB Onderzoeksnummer : 110595 Datum schoolbezoek

Nadere informatie

Basisschool De Werf: vrije persoonlijkheidsvorming, sterk inhoudelijk onderwijs en een goede zorgstructuur

Basisschool De Werf: vrije persoonlijkheidsvorming, sterk inhoudelijk onderwijs en een goede zorgstructuur Basisschool De Werf: vrije persoonlijkheidsvorming, sterk inhoudelijk onderwijs en een goede zorgstructuur 1. De Werf kijkt vooruit De Werf is een algemeen bijzondere basisschool die onderwijs verzorgt

Nadere informatie

Onderwijskundig Jaarplan ( OKJP) OnderwijsKundig JaarVerslag ( OKJV)

Onderwijskundig Jaarplan ( OKJP) OnderwijsKundig JaarVerslag ( OKJV) Werken aan kwaliteit op De Schakel Hieronder leest u over hoe wij zorgen dat De Schakel een kwalitatief goede (excellente) school is en blijft. U kunt ook gegevens vinden over de recent afgenomen onderzoeken

Nadere informatie

Beleidsplan Overblijven PCBS De Regenboog

Beleidsplan Overblijven PCBS De Regenboog Beleidsplan Overblijven PCBS De Regenboog Periode 2015 t/m 2018 Definitief: april 2015 Auteurs: Karin de Groot en Shyaam Gajapersad Inhoudsopgave 1. DEFINITIES 1 2. INLEIDING 1 3. VERANTWOORDELIJKHEID

Nadere informatie

Jaarverslag 2015/2016

Jaarverslag 2015/2016 Jaarverslag 2015/2016 Medezeggenschapsraad KBS De Vijf-er Datum: 27-10-2016 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Samenstelling MR... 2 3. Activiteiten MR... 3 4. Besluitenlijst MR... 4 4. Aandachtpunten

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK DE DA COSTASCHOOL

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK DE DA COSTASCHOOL RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK DE DA COSTASCHOOL School : de Da Costaschool Plaats : Bodegraven BRIN-nummer : 09BO Onderzoeksnummer : 79679 Datum schoolbezoek : 15 mei 2006 Datum vaststelling : 22 augustus

Nadere informatie

Jaarplan 2015 2016. Basisschool St. Catharina Haastrecht

Jaarplan 2015 2016. Basisschool St. Catharina Haastrecht Jaarplan 2015 2016 Basisschool St. Catharina Haastrecht Voorwoord In dit Jaarplan wordt een concrete uitwerking van beleidsvoornemens beschreven. De beleidsvoornemens hebben veelal een directe link met

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE VLIER

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE VLIER RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE VLIER School : Basisschool De Vlier Plaats : Winterswijk BRIN-nummer : 07SY Onderzoeksnummer : 94758 Datum schoolbezoek : 24 mei 2007 Datum vaststelling : 29

Nadere informatie

Jaarverslag 2014-2015 DE DELTA

Jaarverslag 2014-2015 DE DELTA Jaarverslag 2014-2015 DE DELTA VOORWOORD In dit verslag van obs de Delta treft u op schoolniveau een verslag aan van de ontwikkelingen in het afgelopen schooljaar in het kader van de onderwijskundige ontwikkelingen,

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK OBS JULIANA VAN STOLBERG

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK OBS JULIANA VAN STOLBERG RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK OBS JULIANA VAN STOLBERG School : obs Juliana van Stolberg Plaats : Castricum BRIN-nummer : 11SK Onderzoeksnummer : 71133 Datum schoolbezoek : 20 december 2005 Datum vaststelling

Nadere informatie

Beleid Organisatiestructuur

Beleid Organisatiestructuur Beleid Organisatiestructuur Waarom een andere structuur? Al geruime tijd wordt er door de schoolleiding, het bestuur en het team nagedacht over de meest wenselijke en toekomstbestendige organisatiestructuur,

Nadere informatie

Onderwijskundig jaarverslag 2008-2009

Onderwijskundig jaarverslag 2008-2009 Onderwijskundig jaarverslag 2008-2009 Inhoudsopgave 1. Voorwoord 3 2. Inleiding 3 3. Evaluatie schooljaar 2008-2009 4 3.1 Vervanging methode aanvankelijk lezen. 4 3.2 Coöperatief Leren 4 3.3 Verbetering

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE MULDERSHOF

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE MULDERSHOF RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE MULDERSHOF School : Basisschool De Muldershof Plaats : Beek en Donk BRIN-nummer : 11EF Onderzoeksnummer : 80379 Datum schoolbezoek : 14 november 2006 Datum vaststelling

Nadere informatie

Samenvatting. BS Hiliglo/ Holwierde. Resultaten Personeelstevredenheidspeiling (PTP) BS Hiliglo

Samenvatting. BS Hiliglo/ Holwierde. Resultaten Personeelstevredenheidspeiling (PTP) BS Hiliglo Resultaten Personeelstevredenheidspeiling (PTP) BS Hiliglo Enige tijd geleden heeft onze school BS Hiliglo deelgenomen aan de personeelstevredenheidspeiling onder de teamleden. Van onze school hebben zeven

Nadere informatie

FINANCIEEL CONTINUITEITSTOEZICHT. bij Schoolvereniging Aerdenhout-Bentveld te Aerdenhout

FINANCIEEL CONTINUITEITSTOEZICHT. bij Schoolvereniging Aerdenhout-Bentveld te Aerdenhout RAPPORT VAN BEVINDINGEN FINANCIEEL CONTINUITEITSTOEZICHT bij Schoolvereniging Aerdenhout-Bentveld te Aerdenhout Plaats : Utrecht Bestuursnummer : 94316 Onderzoeksnummer : 286673 Datum onderzoek : oktober

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK OBS "DE CIRKEL" LOC. "MAASPLEIN"

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK OBS DE CIRKEL LOC. MAASPLEIN RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK OBS "DE CIRKEL" LOC. "MAASPLEIN" School : obs "De Cirkel" loc. "Maasplein" Plaats : Utrecht BRIN-nummer : 16BL Onderzoeksnummer : 80616 Datum schoolbezoek : 28 september 2006

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE LOCKAERT

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE LOCKAERT RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE LOCKAERT School : Basisschool De Lockaert Plaats : Oss BRIN-nummer : 00CD Onderzoeksnummer : 63530 Datum schoolbezoek : 16 december 2005 Datum vaststelling :

Nadere informatie

RESULTATEN. Rapportage bs Overhoven, Sittard

RESULTATEN. Rapportage bs Overhoven, Sittard RESULTATEN Rapportage bs Overhoven, Sittard 2014 1 ALGEMEEN 1.1 Inleiding Algemeen Het instrument de Kwaliteitsvragenlijst is een hulpmiddel om de kwaliteit van de school en/of het schoolbestuur in kaart

Nadere informatie

Bestuurlijk toetsingskader en Intern Toezichtkader VCPO Spijkenisse. Totstandkoming en evaluatie bestuurlijk toetsingskader

Bestuurlijk toetsingskader en Intern Toezichtkader VCPO Spijkenisse. Totstandkoming en evaluatie bestuurlijk toetsingskader Bestuurlijk toetsingskader en Intern Toezichtkader VCPO Spijkenisse 2011-2015 Totstandkoming en evaluatie bestuurlijk toetsingskader Opgesteld door het algemeen en dagelijks bestuur Advies/instemming GMR*

Nadere informatie

Werk- en jaarplan. Medezeggenschapsraad. Julianaschool

Werk- en jaarplan. Medezeggenschapsraad. Julianaschool Werk- en jaarplan Medezeggenschapsraad Julianaschool 2013-2014 Inleiding In voorliggend plan blikt de medezeggenschapsraad van de Julianaschool vooruit op de dingen die gaan komen in het cursusjaar 2013/2014.

Nadere informatie

Samenwerking. Betrokkenheid

Samenwerking. Betrokkenheid De Missie Het Spectrum is een openbare school met een onderwijsaanbod van hoge kwaliteit. We bieden het kind betekenisvol onderwijs in een veilige omgeving. In een samenwerking tussen kind, ouders en school

Nadere informatie

Jaarverslag MR 2014-2015

Jaarverslag MR 2014-2015 Jaarverslag MR 2014-2015 O.B.S. t Einder, Wetering 25, 5422 AN Gemert- Tel:0492-365926 Inhoudsopgave: De medezeggenschapsraad Blz. 2 Medezeggenschapsraad 2013-2014 Blz. 3 Samenstelling Blz. 3 Algemeen

Nadere informatie

Jaarverslag MR Beatrixschool

Jaarverslag MR Beatrixschool Jaarverslag MR Beatrixschool Schooljaar 2012-2013 Een jaarverslag om als Medezeggenschapsraad ouders/verzorgers en medewerkers te informeren over, en te betrekken bij zaken, die veelal jaarlijks, aan bod

Nadere informatie

Samenvatting. BS De Bonckert/ Boxmeer. Resultaten Personeelstevredenheidspeiling (PTP) BS De Bonckert

Samenvatting. BS De Bonckert/ Boxmeer. Resultaten Personeelstevredenheidspeiling (PTP) BS De Bonckert BS De Bonckert/ Boxmeer Samenvatting Resultaten Personeelstevredenheidspeiling (PTP) BS De Bonckert Enige tijd geleden heeft onze school BS De Bonckert deelgenomen aan de personeelstevredenheidspeiling

Nadere informatie

de bentetop Kwaliteitszorg Evaluatie jaarplannen op hoofdlijnen

de bentetop Kwaliteitszorg Evaluatie jaarplannen op hoofdlijnen de bentetop Resultaten 2016-2017 en plannen 2017-2018 De Bentetop In dit document leggen we openbare verantwoordelijkheid af aan de belanghebbenden betreffende de gerealiseerde onderwijskwaliteit en de

Nadere informatie

Het Jaarplan 2011-2012 is voor dit jaar geschreven en opgesteld door de clusterdirecteur. Dit i.v.m. wisseling van directie op onze school.

Het Jaarplan 2011-2012 is voor dit jaar geschreven en opgesteld door de clusterdirecteur. Dit i.v.m. wisseling van directie op onze school. SCHOOLJAARVERSLAG 2011-2012 1. Algemene informatie De leerlingen: Op de teldatum, 1 oktober 2011, telde onze school 181 leerlingen, verdeeld over 8 groepen. Uit de prognose blijkt dat het leerlingenaantal

Nadere informatie

Onderstaand treft u de balans aan per 31 december 2014. Na de balans volgt een korte toelichting op de belangrijkste wijzigingen in de balans.

Onderstaand treft u de balans aan per 31 december 2014. Na de balans volgt een korte toelichting op de belangrijkste wijzigingen in de balans. FINANCIEEL BELEID Financiële positie op balansdatum Onderstaand treft u de balans aan per 31 december 2014. Na de balans volgt een korte toelichting op de belangrijkste wijzigingen in de balans. Activa

Nadere informatie

Communicatieplan Albertine Agnesschool schooljaar 2013-2014 1

Communicatieplan Albertine Agnesschool schooljaar 2013-2014 1 1. Voorwoord... 2 2. Bewaking communicatie processen... 2 3. Communicatie... 2 4. Het doel van communicatie... 3 5. Betrokkenen... 3 6. Middelen... 3 6.1. Mondelinge communicatie... 3 6.2. Schriftelijke

Nadere informatie

Jaarverslag MR de Bongerd

Jaarverslag MR de Bongerd Jaarverslag MR de Bongerd Schooljaar 2009-2010 Medezeggenschapsraad de Bongerd Boomgaardlaan 102 1036 KJ Amsterdam mr@bongerd.edu.amsterdam.nl Pagina 1 Inhoudsopgave INHOUDSOGAVE 2 1 INLEIDING. 3 2 VERGADERINGEN

Nadere informatie

Oecumenische basisschool Baron de Vos van Steenwijk W. de Waalstraat BV Rockanje

Oecumenische basisschool Baron de Vos van Steenwijk W. de Waalstraat BV Rockanje Oecumenische basisschool Baron de Vos van Steenwijk W. de Waalstraat 1 3235 BV Rockanje info@bvs.vcodekring.nl http://www.barondevos.nl 0181-402401 JAARVERSLAG 2015-2016 Algemeen Het schooljaar 2015-2016

Nadere informatie

JAARVERSLAG MEDEZEGGENSCHAPSRAAD OBS HILMARE SCHOOLJAAR 2014-2015

JAARVERSLAG MEDEZEGGENSCHAPSRAAD OBS HILMARE SCHOOLJAAR 2014-2015 Hillegom, 12-10-2015 JAARVERSLAG MEDEZEGGENSCHAPSRAAD OBS HILMARE SCHOOLJAAR 2014-2015 Voorwoord: Voor u ligt het jaarverslag 2014-2015 van de MR van OBS Hilmare. Het jaarverslag is een verantwoordingsdocument

Nadere informatie

Openbaar Onderwijs Muiden - Muiderberg

Openbaar Onderwijs Muiden - Muiderberg Aan: Leden van de MR Ouderraden Vinkenbaan en PC Hooft Directie, Remko van der Heijden Medezeggenschapsraad Notulen MR-vergadering Datum: woensdag 20 september 2017 Tijd: 19.30 22.00 start met eigen vergadering

Nadere informatie

Beleid TussenSchoolseOpvang.

Beleid TussenSchoolseOpvang. Beleid TussenSchoolseOpvang. In dit beleidsplan beschrijft Novem de visie en de keuzes die op basis van deze visie gemaakt zijn t.a.v. de tussenschoolse opvang. VISIE NOVEM Novem is verantwoordelijk voor

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK SCHOOL MET DE BIJBEL

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK SCHOOL MET DE BIJBEL RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK SCHOOL MET DE BIJBEL School : School met de Bijbel Plaats : Gouderak BRIN-nummer : 04PJ Onderzoeksnummer : 93993 Datum schoolbezoek : 16 mei 2007 Datum vaststelling : 28 juni

Nadere informatie

Beleidsvoornemens. Vereniging tot Stichting en Instandhouding. School met de Bijbel. Kinderdijk/Alblasserdam 2012-2015

Beleidsvoornemens. Vereniging tot Stichting en Instandhouding. School met de Bijbel. Kinderdijk/Alblasserdam 2012-2015 Beleidsvoornemens Vereniging tot Stichting en Instandhouding School met de Bijbel te Kinderdijk/Alblasserdam 2012-2015 Met elkaar staan wij rondom uw kind Mei 2014 (herzien) Inleiding De Vereniging tot

Nadere informatie

Basisschool de Krullevaar. Schoonhoven

Basisschool de Krullevaar. Schoonhoven Jaarplan 2014-2015 Basisschool de Krullevaar Schoonhoven Albert Plesmanstraat 17 Doelenplein 26 2871 HJ Schoonhoven 2871 CV Schoonhoven T 0182 384221 T 0182 382847 Voorwoord In dit Jaarplan wordt de concrete

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. 00CV00 School Matthijsje

Schoolondersteuningsprofiel. 00CV00 School Matthijsje Schoolondersteuningsprofiel 00CV00 School Matthijsje Inhoudsopgave Toelichting... 3 DEEL I INVENTARISATIE... 6 1 Typering van de school... 7 2 Kwaliteit basisondersteuning... 7 3 Basisondersteuning...

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK ISLAMITISCHE BASISSCHOOL 'IKRA'

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK ISLAMITISCHE BASISSCHOOL 'IKRA' RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK ISLAMITISCHE BASISSCHOOL 'IKRA' School : islamitische basisschool 'Ikra' Plaats : Dordrecht BRIN-nummer : 27YJ Onderzoeksnummer : 69231 Datum schoolbezoek : 16 november 2005

Nadere informatie

Schooljaarplan obs de Skûle 2015-2016

Schooljaarplan obs de Skûle 2015-2016 Jaarplan schooljaar 2015 2016 Jaarplan in plaats van het schoolplan i.v.m. fusie cbs de Wyngert Toegevoegd Jaarplan 2015-2016 van de samenwerkingsschool Drachtstercompagnie Naam school Adres Postcode Telefoon

Nadere informatie

Verantwoording van ons onderwijs

Verantwoording van ons onderwijs Verantwoording van ons onderwijs Veenendaal, 3-7-2014 Beste ouder(s)/verzorger(s), Door middel van dit schrijven willen we ons onderwijs verantwoorden aan u als ouders. Heeft u vragen of opmerkingen over

Nadere informatie

vragenlijst ouders Uitslagen Vragenlijst CBS De Bernebrêge

vragenlijst ouders Uitslagen Vragenlijst CBS De Bernebrêge vragenlijst ouders Uitslagen Vragenlijst CBS De Bernebrêge Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De vragenlijst... 2 Gegevens... 5 Schoolgegevens... 5 Periode van afname... 5 Aantal respondenten...

Nadere informatie

Besturen Zeeuwse reformatorische basisscholen slaan de handen ineen

Besturen Zeeuwse reformatorische basisscholen slaan de handen ineen Info Samen dragen Besturen Zeeuwse reformatorische basisscholen slaan de handen ineen Nieuwsbrief februari 2015 Geachte ouder, geachte belangstellende, Al een aantal jaren bundelen christelijke en reformatorische

Nadere informatie

1 ALGEMEEN. 1.1 Inleiding

1 ALGEMEEN. 1.1 Inleiding 1 ALGEMEEN 1.1 Inleiding Algemeen Binnen de stichting Akkoord! wordt eens per twee à drie jaar op alle scholen een tevredenheidonderzoek afgenomen. Zo n tevredenheidonderzoek is een hulpmiddel om de kwaliteit

Nadere informatie

DIRECTIESTATUUT SCHOOLDIRECTEUREN

DIRECTIESTATUUT SCHOOLDIRECTEUREN DIRECTIESTATUUT SCHOOLDIRECTEUREN SAMENWERKINGSSTICHTING KANS & KLEUR ORGANOGRAM Samenwerkingsstichting Kans &Kleur ADVIES / ONDERSTEUNING LIJN FORMELE INSPRAAK Bestuur AMBTELIJK SECRETARIAAT BESTUURSBUREAU-

Nadere informatie

Toelichting Begroting Stichting Openbaar Onderwijs Land van Altena

Toelichting Begroting Stichting Openbaar Onderwijs Land van Altena Toelichting Begroting 2015 Stichting Openbaar Onderwijs Land van Altena November 2014 Hoofdstuk: Inleiding Inhoudsopgave Inleiding... 2 1. Toelichting resultaat... 4 2. Besluiten... 6 3. Aandachtspunten

Nadere informatie

Samenvatting. BS De Pinksterbloem/ Amsterdam. Resultaten Personeelstevredenheidspeiling (PTP) BS De Pinksterbloem

Samenvatting. BS De Pinksterbloem/ Amsterdam. Resultaten Personeelstevredenheidspeiling (PTP) BS De Pinksterbloem BS De Pinksterbloem/ Amsterdam Samenvatting Resultaten Personeelstevredenheidspeiling (PTP) BS De Pinksterbloem Enige tijd geleden heeft onze school BS De Pinksterbloem deelgenomen aan de personeelstevredenheidspeiling

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK DE JOHANNES BOGERMANSCHOOL

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK DE JOHANNES BOGERMANSCHOOL RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK DE JOHANNES BOGERMANSCHOOL School : de Johannes Bogermanschool Plaats : Leeuwarden BRIN-nummer : 06EC Onderzoeksnummer : 82408 Datum schoolbezoek : 19 september 2006 Datum vaststelling

Nadere informatie

Managementstatuut MEI 2016 VASTGESTELD DOOR CVB PIETER ZANDT SCHOLENGEMEENSCHAP

Managementstatuut MEI 2016 VASTGESTELD DOOR CVB PIETER ZANDT SCHOLENGEMEENSCHAP 2016 Managementstatuut MEI 2016 VASTGESTELD DOOR CVB PIETER ZANDT SCHOLENGEMEENSCHAP Inleiding De Pieter Zandt scholengemeenschap gaat uit van de Stichting voor Christelijk (Speciaal) Voortgezet Onderwijs

Nadere informatie

Overzichtsrapportage PTP2008

Overzichtsrapportage PTP2008 Inleiding In dit rapport wordt een samenvattend overzicht gegeven van de resultaten van zes scholen en locaties die vallen onder het bestuur van de scholen van St Pastoor Ariens die eerder hebben deelgenomen

Nadere informatie

Aan de ouders/verzorgers van Kiem onderwijs en opvang. Uden, juni 2015. Geachte ouders/verzorgers,

Aan de ouders/verzorgers van Kiem onderwijs en opvang. Uden, juni 2015. Geachte ouders/verzorgers, Aan de ouders/verzorgers van Kiem onderwijs en opvang Uden, juni 2015 Geachte ouders/verzorgers, In deze brief willen we u informeren over de voortgang van de tevredenheidsonderzoeken. De basisschool van

Nadere informatie

Raadsvergadering : 22 april 2013 Agendanr. 15

Raadsvergadering : 22 april 2013 Agendanr. 15 Raadsvergadering : 22 april 2013 Agendanr. 15 Voorstelnr. : R 6948 Onderwerp : scheiding bestuur en toezicht Stichting Scholengroep OPRON Stadskanaal, 5 april 2013 Beslispunten 1. Instemmen met de gewijzigde

Nadere informatie

Jaarplan SOPOH 2014-2018. Personeel. Onderwijs. Organisatie. Voor ieder kind het beste bereiken, met passie, plezier en professionaliteit.

Jaarplan SOPOH 2014-2018. Personeel. Onderwijs. Organisatie. Voor ieder kind het beste bereiken, met passie, plezier en professionaliteit. SOPOH Jaarplan 2014-2018 Voor ieder kind het beste bereiken, met passie, plezier en professionaliteit Personeel Onderwijs Organisatie Huisvesting Pr-Marketing Financiën 1 Voorwoord Stichting Openbaar Primair

Nadere informatie

- Samenvatting - Rapportage Oudertevredenheid Eben-Haëzerschool Emmeloord Juni 2013

- Samenvatting - Rapportage Oudertevredenheid Eben-Haëzerschool Emmeloord Juni 2013 - Samenvatting - Rapportage Oudertevredenheid Eben-Haëzerschool Emmeloord Juni 2013 ECM onderzoek Site: www.ecmonderzoek.nl E-mail: Info@ecmonderzoek.nl Telefoon: 0525661697 Inleiding en verantwoording

Nadere informatie

Jaarplan De Hazelmuis Stolwijk (met evaluatie )

Jaarplan De Hazelmuis Stolwijk (met evaluatie ) Jaarplan 2013- De Hazelmuis Stolwijk (met evaluatie 140603) U leest nu het jaarplan 2013- van Basisschool de Hazelmuis te Stolwijk. Boven alle plannen voor dit schooljaar staat altijd onze missie. Vanuit

Nadere informatie

ZORG OP MAAT OMDAT IEDER KIND TELT

ZORG OP MAAT OMDAT IEDER KIND TELT Telefoon 0317-350815 ZORG OP MAAT OMDAT IEDER KIND TELT DON BOSCOSCHOOL RENKUM Versie april 2011 ZORGSYSTEEM DON BOSCOSCHOOL RENKUM Iedere school heeft de plicht voor alle kinderen zorg op maat te bieden.

Nadere informatie

Basisschool 't Maxend, Nistelrode, Ouders

Basisschool 't Maxend, Nistelrode, Ouders Basisschool 't Maxend, Nistelrode, Ouders Aantal respondenten: 134 14-11-2010 Basisschool 't Maxend, Nistelrode, Ouders 1 / 9 Welkomstblad Fijn dat u mee wilt werken aan dit onderzoek. De vragen gaan over

Nadere informatie

Inhoudsopgave: Even voorstellen 5. Waar staan we voor 7. Ons onderwijs 7. Boeiend onderwijs: 8. Kwaliteit bewaken 8

Inhoudsopgave: Even voorstellen 5. Waar staan we voor 7. Ons onderwijs 7. Boeiend onderwijs: 8. Kwaliteit bewaken 8 Informatiegids Inhoudsopgave: Even voorstellen 5 Waar staan we voor 7 Ons onderwijs 7 Boeiend onderwijs: 8 Kwaliteit bewaken 8 Veiligheid door respect en regels 9 Open voor vernieuwingen 9 Engels en Frans

Nadere informatie

Samenvatting. BS Reflector/ Heerhugowaard. Resultaten Personeelstevredenheidspeiling (PTP) BS Reflector

Samenvatting. BS Reflector/ Heerhugowaard. Resultaten Personeelstevredenheidspeiling (PTP) BS Reflector Resultaten Personeelstevredenheidspeiling (PTP) BS Reflector Enige tijd geleden heeft onze school BS Reflector deelgenomen aan de personeelstevredenheidspeiling onder de teamleden. Van onze school hebben

Nadere informatie

TEVREDENHEIDSONDERZOEK

TEVREDENHEIDSONDERZOEK verslag van het TEVREDENHEIDSONDERZOEK afgenomen in NOVEMBER 2014 Inleiding Eén keer in de twee jaar wordt er een tevredenheidsonderzoek gehouden. Ouders, leerlingen van groep 5, 6, 7 en 8 en personeelsleden

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK PCBS "DE PIRAMIDE", LOC. MAASDIJKSTRAAT

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK PCBS DE PIRAMIDE, LOC. MAASDIJKSTRAAT RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK PCBS "DE PIRAMIDE", LOC. MAASDIJKSTRAAT School : pcbs "De Piramide", loc. Maasdijkstraat Plaats : Utrecht BRIN-nummer : 17XB Onderzoeksnummer : 80481 Datum schoolbezoek : 5

Nadere informatie

JAARPLAN 2015-2016. verbinden 3.0. Inhoudsopgave. 1. inhoudsopgave 1. 2. inleiding 2. 3. visie en taakstelling 2. 4. speerpunten 3. 5.

JAARPLAN 2015-2016. verbinden 3.0. Inhoudsopgave. 1. inhoudsopgave 1. 2. inleiding 2. 3. visie en taakstelling 2. 4. speerpunten 3. 5. JAARPLAN 2015-2016 verbinden 3.0 Inhoudsopgave 1. inhoudsopgave 1 2. inleiding 2 3. visie en taakstelling 2 4. speerpunten 3 5. hoe te doen 3 6. jaarplan 5 Pagina - 1 - Inleiding Visie en taakstelling

Nadere informatie

Medezeggenschapsraad Al-Iman Jaarplan 2015-2016

Medezeggenschapsraad Al-Iman Jaarplan 2015-2016 Medezeggenschapsraad Al-Iman Jaarplan 2015-2016 1. Voorwoord Als medezeggenschapsraad van basisschool Al-Iman willen we de belangen van onze kinderen en school zo goed mogelijk behartigen. Samen werken

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK DE KUBUS. BRIN-nummer : 19MN Onderzoeksnummer : 90802

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK DE KUBUS. BRIN-nummer : 19MN Onderzoeksnummer : 90802 RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK DE KUBUS School : De Kubus Plaats : Enschede BRIN-nummer : 19MN Onderzoeksnummer : 90802 Datum schoolbezoek : 18 december 2006 Datum vaststelling : 22 maart 2007 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ DE PAPERCLIP

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ DE PAPERCLIP RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ DE PAPERCLIP Plaats : Heerhugowaard BRIN-nummer : 11DX Onderzoek uitgevoerd op : 23 juni 2009 Conceptrapport verzonden op : 30 juni 2009 Rapport vastgesteld te Heemstede

Nadere informatie

Samenvatting. BS Hartenaas/ Grave. Resultaten Personeelstevredenheidspeiling (PTP) BS Hartenaas

Samenvatting. BS Hartenaas/ Grave. Resultaten Personeelstevredenheidspeiling (PTP) BS Hartenaas Resultaten Personeelstevredenheidspeiling (PTP) BS Hartenaas Enige tijd geleden heeft onze school BS Hartenaas deelgenomen aan de personeelstevredenheidspeiling onder de teamleden. Van onze school hebben

Nadere informatie

Samenvatting. BS De Tweemaster/ Heerhugowaard. Resultaten Personeelstevredenheidspeiling (PTP) BS De Tweemaster

Samenvatting. BS De Tweemaster/ Heerhugowaard. Resultaten Personeelstevredenheidspeiling (PTP) BS De Tweemaster BS De Tweemaster/ Heerhugowaard Samenvatting Resultaten Personeelstevredenheidspeiling (PTP) BS De Tweemaster Enige tijd geleden heeft onze school BS De Tweemaster deelgenomen aan de personeelstevredenheidspeiling

Nadere informatie

Resultaten oudertevredenheidpeiling maart Paasbergschool

Resultaten oudertevredenheidpeiling maart Paasbergschool Resultaten oudertevredenheidpeiling maart 2012 Paasbergschool 1. algemeen In maart 2012 hebben de ouders van de leerlingen van de Paasbergschool meegedaan aan een tevredenheidsonderzoek aan de hand van

Nadere informatie

Reglement functioneringsgesprekken

Reglement functioneringsgesprekken Reglement functioneringsgesprekken 1. Inleiding Een centrale taak van het management is personeelszorg. Het functioneringsgesprek is voor het management een hulpmiddel om gestalte te geven aan personeelszorg.

Nadere informatie

Jaarplan 2015-2016. Medezeggenschapsraad. Montessori Onderwijs Purmerend

Jaarplan 2015-2016. Medezeggenschapsraad. Montessori Onderwijs Purmerend Jaarplan 2015-2016 Medezeggenschapsraad Montessori Onderwijs Purmerend Salland 38 1447 BT Purmerend 0299 646 589 Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave 2 2. Algemeen 3 3. Visie, uitgangspunten en werkwijze 4 4.

Nadere informatie

Jaarverslag. MedezeggenschapsRaad. Montessori Onderwijs Purmerend

Jaarverslag. MedezeggenschapsRaad. Montessori Onderwijs Purmerend Jaarverslag MedezeggenschapsRaad Montessori Onderwijs Purmerend 2014-2015 1. Samenstelling MR Oudergeleding Linda Kint- voorzitter Marleen Hooijer Monique van Wijk-Boer Yasmin Schuster (geen stemrecht)

Nadere informatie

OuderTevredenheidonderzoek (OTO) Accretio 2015

OuderTevredenheidonderzoek (OTO) Accretio 2015 OuderTevredenheidonderzoek (OTO) Accretio 2015 Uitslagen Vragenlijst GBS De Uitleg Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 3 De vragenlijst... 4 Gegevens... 6 Schoolgegevens... 6 Periode van afname...

Nadere informatie

In deze info krijgt u informatie over het oudertevredenheidonderzoek(oto)

In deze info krijgt u informatie over het oudertevredenheidonderzoek(oto) Uitkomsten oudertevredenheidsonderzoek St. Josephschool Lochem In december 2014 hebben tevredenheidsonderzoeken plaatsgevonden onder medewerkers, ouders en leerlingen. De schoolrapportage is besproken

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Inhoudsopgave Schoolondersteuningsprofiel 04NS00 Christelijke Montessorischool Toelichting... 3! DEEL I! INVENTARISATIE... 6! 1! Typering van de school... 7! 2! Kwaliteit basisondersteuning... 7! 3! Basisondersteuning...

Nadere informatie

RESULTATEN KMPO VRAGENLIJST De KMPO is ingevuld door 50% van de ouders, 75% van het personeel en 100% door de lln (6,7,8,).

RESULTATEN KMPO VRAGENLIJST De KMPO is ingevuld door 50% van de ouders, 75% van het personeel en 100% door de lln (6,7,8,). RESULTATEN KMPO VRAGENLIJST De KMPO is ingevuld door 50% van de ouders, 75% van het personeel en 100% door de lln (6,7,8,). april 1 ALGEMEEN 1.1 Inleiding Algemeen Het instrument de Kwaliteitsvragenlijst

Nadere informatie

Samenvatting. BS De Schutsluis/ Blokzijl. Resultaten Personeelstevredenheidspeiling (PTP) BS De Schutsluis

Samenvatting. BS De Schutsluis/ Blokzijl. Resultaten Personeelstevredenheidspeiling (PTP) BS De Schutsluis BS De Schutsluis/ Blokzijl Samenvatting Resultaten Personeelstevredenheidspeiling (PTP) BS De Schutsluis Enige tijd geleden heeft onze school BS De Schutsluis deelgenomen aan de personeelstevredenheidspeiling

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK DE NEW CAIRO BRITISH INTERNATIONAL SCHOOL, CAIRO, EGYPTE

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK DE NEW CAIRO BRITISH INTERNATIONAL SCHOOL, CAIRO, EGYPTE RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK DE NEW CAIRO BRITISH INTERNATIONAL SCHOOL, CAIRO, EGYPTE School : de New Cairo British International School, Cairo, Egypte Plaats : NASR CITY - CAÏRO - EGYPTE BRIN-nummer :

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL DE LOCKAERT

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL DE LOCKAERT RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL DE LOCKAERT Plaats : Oss BRIN-nummer : 00CD Onderzoeksnummer : 119429 Datum schoolbezoek : Rapport vastgesteld te Eindhoven op

Nadere informatie

de Samenwerkingsschool "Balans"

de Samenwerkingsschool Balans RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kwaliteitsonderzoek bij de Samenwerkingsschool "Balans" Plaats : 's-gravenhage BRIN-nummer : 26PT Onderzoeksnummer : 122926 Datum schoolbezoek : 19 mei 2011 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

Jaarplan. Het is onze ambitie om het beste uit uw kind te halen. Locatie Fontein. Locatie Transvaal

Jaarplan. Het is onze ambitie om het beste uit uw kind te halen. Locatie Fontein. Locatie Transvaal 16 17 Jaarplan Het is onze ambitie om het beste uit uw kind te halen Locatie Fontein Locatie Transvaal Naam school: Brinnummer: Koningin Wilhelminaschool 15QK Adres: Fonteinstraat 16 / Transvaalstraat

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE DRIEHOEK

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE DRIEHOEK RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE DRIEHOEK School : basisschool De Driehoek Plaats : Griendtsveen BRIN-nummer : 06UG Onderzoeksnummer : 81782 Datum schoolbezoek : 24 augustus 2006 Datum vaststelling

Nadere informatie

Bestuursrapportage Personeel Tevredenheidsonderzoek 2010. De Meent

Bestuursrapportage Personeel Tevredenheidsonderzoek 2010. De Meent Bestuursrapportage Personeel Tevredenheidsonderzoek 2010 De Meent Gorinchem 08 december 2010 Inhoud I Voorwoord... 3 II Inleiding... 4 III Resultatenoverzicht... 5 IV Analyse... 23 V Conclusies... 25 2

Nadere informatie

Dat staat toch in de schoolgids goed geïnformeerd is beter betrokken

Dat staat toch in de schoolgids goed geïnformeerd is beter betrokken Dat staat toch in de schoolgids goed geïnformeerd is beter betrokken Kort verslag van het onderzoek over de communicatie op De Bataaf uitgevoerd tussen december 2009 en februari 2010 Paul Beumer, directeur

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG DE DR. J.A. GERTH VAN WIJKSCHOOL

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG DE DR. J.A. GERTH VAN WIJKSCHOOL RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG 2008-2009 DE DR. J.A. GERTH VAN WIJKSCHOOL School : de dr. J.A. Gerth van Wijkschool Plaats : 's-gravenhage BRIN-nummer : 17UD Onderzoeksnummer :

Nadere informatie

Verantwoording van ons onderwijs

Verantwoording van ons onderwijs Verantwoording van ons onderwijs Veenendaal, 27-6-2017 Beste ouder(s)/verzorger(s), Door middel van dit document willen we ons onderwijs verantwoorden aan u als ouders. Heeft u vragen of opmerkingen over

Nadere informatie

Handleiding ouderportaal ParnasSys

Handleiding ouderportaal ParnasSys Handleiding ouderportaal ParnasSys Inleiding Als team van WSKO basisschool Het Kompas vinden wij openheid naar ouders belangrijk. Tijdens de oriëntatie op een nieuw leerlingvolgsysteem hebben wij bewust

Nadere informatie

Jaarplan Jaarplan Johannes Calvijnschool 1.

Jaarplan Jaarplan Johannes Calvijnschool 1. Jaarplan 2013-2014 In het schoolplan 2011 2015 zijn de kaders neergelegd voor de schoolontwikkeling op de langere termijn, a.d.h.v. vier strategische keuzen. In dit jaarplan beschrijven we concreet welke

Nadere informatie

1.1 Resultaten oudertevredenheidsonderzoek

1.1 Resultaten oudertevredenheidsonderzoek Rapportage resultaten Oudertevredenheidsonderzoek De Plakkenberg, mei juni 2013 1.1 Resultaten oudertevredenheidsonderzoek Allereerst zullen de resultaten per onderwerp kort worden samengevat. Onder deze

Nadere informatie

RESULTATEN. Mariaschool RK Basisonderwijs, Oudewater 2016

RESULTATEN. Mariaschool RK Basisonderwijs, Oudewater 2016 RESULTATEN Mariaschool RK Basisonderwijs, Oudewater februari 1 ALGEMEEN 1.1 Inleiding Algemeen Het instrument de Kwaliteitsvragenlijst is een hulpmiddel om de kwaliteit van de school en/of het schoolbestuur

Nadere informatie

WERKPLAN. van de Medezeggenschapsraad van de Eenhoorn/ de Stormvogel

WERKPLAN. van de Medezeggenschapsraad van de Eenhoorn/ de Stormvogel WERKPLAN van de Medezeggenschapsraad van de Eenhoorn/ de Stormvogel 014-015 Inhoudsopgave: Titel 1 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Missie 4 Taak 4 Werkwijze 4 Taakverdeling 4 Contacten 5 Vergaderingen/overleg

Nadere informatie

SCHOOL ONDERSTEUNINGS PROFIEL

SCHOOL ONDERSTEUNINGS PROFIEL Met het Schoolondersteuningsprofiel worden de volgende onderdelen in beeld gebracht: Specifieke kennis en kunde Aantoonbare specifieke deskundigheid Extra ondersteuning ism externe partners SCHOOL ONDERSTEUNINGS

Nadere informatie