SECUNDAIR ONDERWIJS ASO. tweede graad. eerste en tweede leerjaar. Economie. Specifiek gedeelte. (vervangt: 2003/012)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "SECUNDAIR ONDERWIJS ASO. tweede graad. eerste en tweede leerjaar. Economie. Specifiek gedeelte. (vervangt: 2003/012)"

Transcriptie

1 SECUNDAIR ONDERWIJS Onderwijsvorm: ASO Graad: tweede graad Jaar: eerste en tweede leerjaar Studierichting Economie Specifiek gedeelte Vak(ken): AV Economie 4/4 lt/w Leerplannummer: 2006/155 (vervangt: 2003/012) Nummer inspectie: 2006 / 68 // 1 / J / SG / 1 / II / / D/ (vervangt: 2003 / 11 // 1 / J / SG / 1 / II / / D/)

2 ASO 2e graad Pool economie 1 INHOUD Visie...2 Beginsituatie...3 Algemene doelstellingen...4 Leerplandoelstellingen/leerinhouden...5 Pedagogisch-didactische wenken Minimale materiële vereisten Evaluatie Bibliografie... 48

3 ASO 2e graad Pool economie 2 VISIE De algemeen vormende waarde van het economieonderwijs staat voorop. De kennis en het inzicht in de economische structuren en processen behoren immers tot de kern van de maatschappelijke vorming. Actuele maatschappelijk-economische verschijnselen vormen steeds de uitgangspunten bij de curriculumopbouw. Economie als vak is niet alleen gericht op kennisoverdracht en -verwerving, maar ook op het ontwikkelen van vaardigheden en het bijbrengen van attitudes die het noodzakelijk levenslang leren mogelijk maken. Het gebruik van ICT biedt kansen om leren als een actief en constructief leerproces te benaderen en het leren kritisch reflecteren over de verworven kennis te stimuleren; ook het probleemoplossend denken en het zelfstandig leren verdient hierbij de aandacht. Bij de opmaak van het leerplan is er zowel rekening gehouden met de specifieke eindtermen economie als met de omzendbrief Leerstof bedrijfsbeheer in het secundair onderwijs (SO 44 van 20/09/2005). Indien het voornemen van de Minister van onderwijs uitgevoerd wordt om de leerlingen uit de studierichtingen Economie-wiskunde en Economie-moderne talen het attest bedrijfsbeheer niet langer automatisch toe te kennen, moet elke school, vooraleer het attest aan deze leerlingen kan worden uitgereikt, aantonen dat alle leerdoelen uit de meest recente SO 44 (voor de meest recente versie: zie door de leerlingen gerealiseerd zijn. Deze leerdoelen kunnen niet in hun totaliteit in het basispakket economie worden aangeboden. Daarom dient de school de ontbrekende items die (op basis van SO 44 van 20/09/2005) opgenomen zijn in het pakket uitbreidingsdoelstellingen-bedrijfsbeheer aan te bieden in het complementair gedeelte, bij voorkeur in de derde graad.

4 ASO 2e graad Pool economie 3 BEGINSITUATIE Een specifieke voorkennis voor economie en boekhouden is niet vereist. De leerlingen van de 1e graad, basisoptie Moderne wetenschappen of basisoptie Handel beschikken reeds over een initiërend inzicht in de basisbeginselen van de economie. Leerlingen die uit een andere basisoptie komen, hebben nog geen voorkennis.

5 ASO 2e graad Pool economie 4 ALGEMENE DOELSTELLINGEN Het vak AV Economie betekent voor de leerlingen een grondige kennismaking met het boeiende economische leven. Het doel van de handelseconomie is de leerlingen een grondige kennis en een dieper inzicht te verschaffen in de economische mechanismen met hun onderscheiden entiteiten, markten en instellingen, hun begrippen en relaties. Het boekhouden richt zich in de eerste plaats tot de grondbegrippen van het dubbel boekhouden en de studie van de balans- en resultatenrekeningen. In de tweede graad wordt de basis gelegd voor het gebruik van de boekhouding als beleidsinstrument. Boekhouden is meer dan het louter registreren van ondernemingsactiviteiten, het is het ontwikkelen van een actief bedrijfseconomisch denken. Hierbij wordt ook aandacht besteed aan het interpreteren en analyseren van de balans- en resultatenrekeningen. De leerlingen dienen de nodige metacognitieve vaardigheden te ontwikkelen om hun leer- en denkactiviteiten actief te sturen. Het betreft hier activiteiten als het zich oriënteren op de leertaak, het plannen van de uit te voeren opdracht, het bewaken van de vooruitgang in het leerproces, het inlassen van tussentijdse evaluatiemomenten, het bijsturen, evalueren en reflecteren. De onderzoeksopdracht helpt de leerlingen vaardig te worden in het verzamelen, het analyseren en het interpreteren van economische gegevens. Zij leren hun uitspraken funderen met argumenten en scherpen hierdoor hun kritisch bewustzijn aan. In aansluiting op het Pedagogisch Project van het Gemeenschapsonderwijs (PPGO) wordt van de leerlingen verwacht dat ze onder begeleiding de volgende attitudes ontwikkelen en/of nastreven: algemene belangstelling; bereidheid eigen fouten te verbeteren; kritische reflectie; openheid en respect voor andere meningen; verantwoordelijkheidsgevoel; zelfwerkzaamheid en zin voor samenwerking; zin voor afwerking, orde, netheid en nauwkeurigheid. Het is essentieel dat het leerplan als een geheel geïnterpreteerd wordt, m.a.w. naast de leerinhouden en leerplandoelstellingen zijn de pedagogisch-didactische wenken duidende en waardevolle aanvullingen.

6 ASO 2e graad Pool economie 5 / HANDELSECONOMIE 1e jaar: 2 lestijden/week, 2e jaar: 2 lestijden/week DSET Inleiding en situering 1.1 Basisbegrippen het begrip behoefte omschrijven en concretiseren via voorbeelden; de begrippen goederen en diensten omschrijven en concretiseren via voorbeelden; de begrippen produceren (productie) en consumeren (consumptie) omschrijven en concretiseren via voorbeelden; de productiefactoren (natuurlijke hulpbronnen, arbeid en kapitaal) opsommen en omschrijven aan de hand van zelf verzamelde informatie; het begrip economie omschrijven en illustreren; het onderscheid tussen welvaart en welzijn toelichten; het belang van de vrijetijdsbesteding voor de mens aantonen; Behoeften Goederen en diensten Produceren en consumeren Productiefactoren Economie Welvaart en welzijn Vrijetijdsbesteding 1.2 Economische kringloop een eenvoudige economische kringloop opbouwen (gezinnen en bedrijven) en toelichten via voorbeelden; de macro-economische grootheden nationaal inkomen en nationaal product omschrijven Schematische voorstelling Nationaal inkomen en nationaal product

7 ASO 2e graad Pool economie 6 DSET 5 DSET 8 2 het onderscheid tussen ondernemingen en bedrijven via voorbeelden illustreren; 2 Ondernemingen en bedrijven 2.1 Onderscheid tussen onderneming en bedrijf de verschillende stappen beschrijven en schematisch voorstellen hoe een product bij de consument terechtkomt; het begrip toegevoegde waarde omschrijven en uit de bedrijfskolom de toegevoegde waarde voor elke stap bepalen; het begrip BTW omschrijven; aan de hand van de bedrijfskolom het principe van de BTW verklaren en aantonen dat BTW een verbruiksbelasting is; 2.2 Bedrijfskolom Begrip bedrijfskolom Toegevoegde waarde BTW Principe van de BTW de begrippen eenmanszaak en vennootschap omschrijven, concretiseren via voorbeelden, enkele kenmerken opzoeken (formaliteiten, aansprakelijkheid, continuïteit, winstverdeling ) en voor- en nadelen van beide ondernemingsvormen toelichten; de voornaamste handelsvennootschappen {NV, (E)BVBA} vergelijken op basis van enkele criteria (aansprakelijkheid, kapitaal, vennoten ) en met behulp van opgezocht materiaal; 2.3 Indeling van de ondernemingen naar juridische maatstaven Eenmanszaak versus vennootschappen Indeling van de handelsvennootschappen

8 ASO 2e graad Pool economie 7 de rol van het ondernemingsplan bij het beperken van het ondernemingsrisico beschrijven; aan de hand van een (zeer eenvoudig) voorbeeld de voornaamste onderdelen van het ondernemingsplan onderscheiden; 2.4 Ondernemingsplan Rol Voornaamste onderdelen de verschillende mogelijkheden van arbeidsorganisatie onderscheiden; voorbeelden geven van de wijze waarop de onderneming het personeel motiveert; 2.5 Arbeidsorganisatie Mogelijkheden Motivatie van het personeel door de onderneming de rechten en plichten van werkgever en werknemer opzoeken en toelichten; 2.6 Rechten en plichten van werkgever en werknemer het begrip stakeholders toelichten, concretiseren en via actuele voorbeelden de toenemende vermaatschappelijking van de onderneming aantonen; 2.7 Stakeholders het begrip duurzaam ondernemen toelichten en concretiseren. 2.8 Duurzaam ondernemen

9 ASO 2e graad Pool economie 8 DSET Handel en handelaar de begrippen handel en handelaar omschrijven; 3.1 Begrippen de voornaamste functies van de handel schetsen; 3.2 Functies van de handel de begrippen groothandel en kleinhandel omschrijven en toelichten met voorbeelden; de begrippen collecterende en distribuerende handel omschrijven en toelichten met voorbeelden; de begrippen binnenlandse en buitenlandse handel omschrijven en toelichten met voorbeelden; de begrippen intracommunautaire levering, intracommunautaire verwerving, invoer en uitvoer omschrijven en toelichten met voorbeelden; de begrippen doorvoerhandel en veredelingsverkeer omschrijven en toelichten met voorbeelden; 3.3 Indeling van de handel Groothandel en kleinhandel Collecterende en distribuerende handel Binnenlandse en buitenlandse handel Intracommunautaire levering, intracommunautaire verwerving, invoer en uitvoer Doorvoerhandel en veredelingsverkeer de verplichtingen van de handelaar (o.a. handelsnaam, BTWinschrijving, ondernemingsloket, ondernemingsnummer, Kruispuntbank van Ondernemingen, zichtrekening, aansluiting bij een sociale verzekeringskas en een ziekenfonds, huwelijksstelsel, vestigingswet, vergunningen ) opzoeken en bondig toelichten; de rechten van de handelaar (o.a. Rechtbank van Koophandel, en bescherming tegen oneerlijke concurrentie) opzoeken en bondig toelichten. 3.4 Verplichtingen en rechten van de handelaar Verplichtingen van de handelaar Rechten van de handelaar

10 ASO 2e graad Pool economie 9 DSET Kopen en verkopen de stappen in het verkoopproces (prijsaanvraag, prijsofferte, bestelling, levering, betaling) ordenen en omschrijven; de functie van de prijsaanvraag aantonen, het document herkennen en rangschikken binnen het koopproces; de functie van de prijsofferte (bestek) aantonen, het document herkennen en rangschikken binnen het koopproces; de functie van de bestelbon aantonen, het document herkennen en rangschikken binnen het koopproces en de bestelbon invullen uitgaande van een prijsofferte; de functie van de leveringsbon aantonen, het document herkennen en rangschikken binnen het koopproces; de functie van de factuur aantonen, het document herkennen en rangschikken binnen het koopproces (zie ook boekhouden); de functie van de creditnota aantonen, het document herkennen en rangschikken binnen het koopproces (zie ook boekhouden); een klachtenbrief opstellen; 4.1 Het verkoopproces 4.2 Documenten in het verkoopproces Prijsaanvraag Prijsofferte (bestek) Bestelbon Leveringsbon Factuur Creditnota Klacht de verkoopsvoorwaarden (hoeveelheid, kwaliteit, prijs, levering, betaling) opzoeken en toelichten. 4.3 Verkoopsvoorwaarden

11 ASO 2e graad Pool economie 10 DSET Betaling het begrip kwijting omschrijven, de kwijting herkennen en hanteren; het begrip kwitantie (kwijtschrift) omschrijven, de kwitantie (kwijtschrift) herkennen en hanteren; het begrip ontvangstbewijs omschrijven, het ontvangstbewijs herkennen en hanteren; 5.1 Rechtstreekse betaling Kwijting Kwitantie (kwijtschrift) Ontvangstbewijs de rol van de financiële instellingen bij onrechtstreekse betaling toelichten; het begrip storting omschrijven en de storting herkennen; het begrip overschrijving omschrijven, de overschrijving herkennen en het routeschema uitwerken; het begrip bankcheque omschrijven en de bankcheque herkennen; het begrip domiciliëring omschrijven, voorbeelden van nuttige toepassingen aanhalen en het routeschema uitwerken; het begrip permanente of doorlopende opdracht omschrijven en voorbeelden van nuttige toepassingen aanhalen; het begrip protonkaart omschrijven, de gebruikswijze toelichten, voorbeelden van nuttige toepassingen aanhalen; 5.2 Onrechtstreekse betaling Tussenkomst van de financiële instellingen Betalingstechnieken Storting Overschrijving Bankcheque Domiciliëring Permanente of doorlopende opdracht Elektronische betaling: protonkaart

12 ASO 2e graad Pool economie 11 het begrip debetkaart omschrijven, de gebruikswijze toelichten, voorbeelden van nuttige toepassingen aanhalen en het routeschema uitwerken; het begrip kredietkaart omschrijven, de gebruikswijze toelichten, voorbeelden van nuttige toepassingen aanhalen en de gevaren van het gebruik toelichten; Elektronische betaling: debetkaart Elektronische betaling: kredietkaart actuele software hanteren voor financiële toepassingen; 5.3 PC-banking het gebruik van andere betaalvormen (zoals maaltijdcheque) toelichten; 5.4 Andere betaalvormen de nieuwe tendensen inzake betalingen (zoals opleidingscheque, cultuurcheque ) schetsen; 5.5 Tendensen DSET 1 6 uit een rekeninguittreksel relevante informatie afleiden. 5.6 Het rekeninguittreksel 6 Krediet het begrip krediet omschrijven en het belang ervan aantonen; 6.1 Begrip en belang het begrip kredietopening omschrijven en het gebruik van de kredietopening toelichten; het begrip kaskrediet omschrijven en het gebruik van het kaskrediet toelichten; 6.2 Krediet op korte termijn Kredietopening Kaskrediet

13 ASO 2e graad Pool economie 12 het begrip lening op afbetaling omschrijven en het gebruik van de lening op afbetaling toelichten; het begrip verkoop op termijn omschrijven, het gebruik van de verkoop op termijn toelichten en concrete toepassingen opzoeken; het begrip verkoop op afbetaling omschrijven, het gebruik van de verkoop op afbetaling toelichten en concrete toepassingen opzoeken; het begrip persoonlijke lening omschrijven en het gebruik van de persoonlijke lening toelichten; het begrip hypothecaire lening omschrijven en het gebruik van de hypothecaire lening toelichten; het begrip leasing omschrijven, het gebruik van leasing toelichten en uit een leasingcontract vijf elementen analyseren; een eenvoudige intrestberekening toepassen (bijvoorbeeld voor een kaskrediet zie ook boekhouden); de (reële) intrestlasten van een aantal kredietvormen vergelijken en de voor- en nadelen van de verschillende financieringsvormen afwegen; de mogelijke gevaren voor de kredietnemer toelichten (terugbetalingsplicht, financiële draagkracht, risico s en waarborgen); de wet op het consumentenkrediet opzoeken en het doel ervan verduidelijken; de steunmaatregelen bij specifieke financieringsvormen opzoeken. 6.3 Krediet op lange termijn Lening op afbetaling Verkoop op termijn Verkoop op afbetaling Persoonlijke lening Hypothecaire lening Leasing 6.4 Intrestberekening 6.5 Intrestvergelijking 6.6 Valkuilen voor de kredietnemer 6.7 Bescherming van de kredietnemer: wet op het consumentenkrediet 6.8 Steunmaatregelen bij specifieke financieringsvormen

14 ASO 2e graad Pool economie Verzekeringen verzekeringen begripsmatig omschrijven en het belang van (verplichte en wenselijke) verzekeringen voor de verzekeringsnemer aantonen; 7.1 Begrip en belang de basisterminologie met betrekking tot verzekeringen hanteren op basis van een contract uit de leefwereld van de leerling (bijvoorbeeld bromfietsverzekering) en met voorbeelden illustreren; 7.2 Verzekeringscontracten en verzekeringspartijen DSET 1 8 de belangrijkste verzekeringen (burgerlijke aansprakelijkheid, autoverzekering, brandverzekering ) schematisch ordenen en bondig toelichten. 7.3 Soorten van verzekeringen 8 Gezinnen de verschillende stelsels van vergoedingen verklaren en beoordelen; de inkomensvorming uit arbeid omschrijven m.b.t. stelsels van vergoedingen van arbeid in dienstverband versus zelfstandige; de begrippen nominaal en reëel loon verwoorden; de verschillende inkomsten uit kapitaal omschrijven en toelichten; 8.1 Inkomensvorming Inkomen uit arbeid Vergoeding van arbeid Dienstverband versus zelfstandige ondernemer Nominaal en reëel loon Inkomen uit kapitaal de elementen van de inkomensbesteding (consumptie, sparen en belastingen) omschrijven en onderling vergelijken; 8.2 Inkomensbesteding

15 ASO 2e graad Pool economie 14 de noodzaak van belastingen met voorbeelden aantonen; het onderscheid tussen directe en indirecte belastingen aantonen en verduidelijken met voorbeelden; 8.3 Belastingen Noodzaak Directe en indirecte belastingen de begrippen sparen en beleggen omschrijven; enkele bepalende factoren bij de keuze van beleggingen toelichten (inclusief ethisch beleggen); 8.4 Sparen en beleggen Begrippen Motieven voor beleggen DSET 1 DSET 2 DSET 3 DSET 4 DSET 10 9 een beperkt aantal spaar- en beleggingsvormen (spaarrekening, termijnrekening, aandelen ) opzoeken, toelichten en onderling vergelijken. de begrippen markt en marktprijs omschrijven; de drie marktsoorten (goederen- en dienstenmarkt, arbeidsmarkt en vermogensmarkt) omschrijven; de marktsoorten situeren in de economische kringloop; het begrip vraagcurve omschrijven en grafisch voorstellen; het begrip aanbodcurve omschrijven en grafisch voorstellen; met behulp van de wet van vraag en aanbod het totstandkomen van de marktprijs verklaren (marktmechanisme) door gebruik te maken van vraag- en aanbodschema s; Spaar- en beleggingsvormen 9 De economische dynamiek: de markten 9.1 Markt en marktprijs Begrippen markt en marktprijs Marktsoorten Situering in de economische kringloop Vraagcurve Aanbodcurve Marktmechanisme

16 ASO 2e graad Pool economie 15 de meest courante marktvormen (volkomen concurrentie, monopolie, oligopolie en monopolistische concurrentie) omschrijven door gebruik te maken van de belangrijkste kenmerken (aantal vragers en aanbieders, homogeen of heterogeen product, open of gesloten, doorzichtig); Marktvormen de prijsvorming op de goederen- en dienstenmarkt aan de marktvorm relateren en verklaren; de rol van de overheid in de prijsvorming op de goederen- en dienstenmarkt schetsen en motieven aangeven voor overheidsingrijpen in onvolkomen marktsituaties; het begrip externe kosten omschrijven; verklaren dat het prijsmechanisme tekortschiet bij het toerekenen van externe kosten; voorbeelden geven van de wijze waarop de overheid corrigerend kan optreden met betrekking tot de externe kosten (milieu, veiligheid ); 9.2 De goederen- en dienstenmarkt Prijsvorming op de goederen- en dienstenmarkt Rol van de overheid in de prijsvorming bij onvolkomen marktsituaties Externe kosten Begrip Tekorten van het prijsmechanisme Correctie door de overheid aantonen dat bij de toewijzing van middelen via het marktmechanisme vragen van sociaal-ethische aard kunnen gesteld worden; het begrip marketing omschrijven; de elementen van de marketingmix omschrijven; Sociaal-ethische vragen 9.3 Marketing Begrip Marketingmix

17 ASO 2e graad Pool economie 16 aan de hand van de marketingmix aangeven hoe de onderneming zich op de markt competitief tracht op te stellen (door middel van de P s aantonen hoe een onderneming haar verkoop tracht te stimuleren); Marktcompetitieve opstelling de prijsvorming op de arbeidsmarkt verklaren; het overlegmodel in België schetsen; 9.4 Arbeidsmarkt Prijsvorming op de arbeidsmarkt Het overlegmodel de samenhang tussen de productmarkt en de arbeidsmarkt aan de hand van concrete situaties verklaren en oorzaken en gevolgen van verstoorde evenwichten op de arbeidsmarkt aangeven; 9.5 Samenhang tussen productmarkt en arbeidsmarkt verklaren dat de markt een ongelijke inkomensverdeling tot gevolg kan hebben en beschrijven op welke wijze de overheid een maatschappelijk ongewenste graad van inkomensongelijkheid kan corrigeren; 9.6 Ongelijke inkomensverdeling het begrip indexcijfer omschrijven; indexcijfers (algemeen) berekenen in concrete situaties; de procedure van de prijsopnamen schetsen; het belang van de wegingcoëfficiënten toelichten; de betekenis van het indexcijfer van de consumptieprijzen en de gezondheidsindex toelichten (inclusief de invloed op de loonvorming); 9.7 Meting van prijzen Begrip indexcijfer Berekening van indexcijfers Index van de consumptieprijzen Procedure van prijsopnamen Wegingcoëfficiënten Betekenis van de index van de consumptieprijzen en gezondheidsindex

18 ASO 2e graad Pool economie 17 de prijsvorming op de geld- en kapitaalmarkt beschrijven; de rol van financiële instellingen omschrijven en hun bestaansredenen verantwoorden; de begrippen debetrente en creditrente toelichten; uitgaande van de deposito-opneming en kredietverstrekking het ontstaan van de intrestmarge verklaren; de dienstverlening van financiële instellingen omschrijven en illustreren (beleggingsadvies, aanbod van verzekeringen, vreemde valuta, safes, belastingadvies...); enkele essentiële opdrachten van de NBB/ECB (waaronder de tussenkomst in de prijsvorming) omschrijven. 9.8 Geld- en kapitaalmarkt Prijsvorming op de geld- en kapitaalmarkt Financiële instellingen Bestaansredenen Debetrente en creditrente Deposito-opneming, kredietverstrekking en intrestmarge Bankdiensten Opdrachten van de NBB/ECB DSET De economische dynamiek: de overheid het begrip overheid omschrijven en illustreren met voorbeelden; 10.1 Begrip het begrip overheid relateren aan de federalisering, internationalisering en globalisering; de overheid situeren in de economische kringloop; de belangrijkste taken van de overheid (onder andere verstrekken van publieke goederen) omschrijven, illustreren en motiveren; de begrippen federale begroting en Vlaamse begroting omschrijven; 10.2 Federalisering, internationalisering en globalisering 10.3 Situering in de economische kringloop 10.4 Taken van de overheid 10.5 Begroting Begrip

19 ASO 2e graad Pool economie 18 DSET 1 11 het totstandkomen van de federale begroting bondig schetsen en uit de begroting relevante informatie halen; het totstandkomen van de Vlaamse begroting bondig schetsen en uit de begroting relevante informatie halen; het begrippen te financieren saldo omschrijven (eenvoudig); het begrip overheidsschuld omschrijven (eenvoudig) Federale begroting Vlaamse begroting Te financieren saldo Overheidsschuld 11 De economische dynamiek: het buitenland het buitenland situeren in de economische kringloop; 11.1 Situering in de economische kringloop het belang van de internationale handel voor België en de regio s omschrijven; 11.2 Belang voor België en de regio s de samenstelling van onze internationale handel ontleden en bespreken op grond van statistische gegevens; 11.3 Samenstelling van de internationale handel de begrippen wisselmarkt en wisselkoers omschrijven; het ontstaan van wisselkoersen illustreren; de invloed van veranderingen van de wisselkoers op de handel toelichten (eenvoudig); 11.4 Wisselmarkt en wisselkoersen Begrippen wisselmarkt en wisselkoersen Werking van de wisselmarkt Invloed van de koersschommelingen op de handel de begrippen euro en eurozone omschrijven; de deelnemers aan de eurozone opzoeken; de voordelen van de euro omschrijven De euro en de eurozone Begrippen Eurozone Voordelen

20 ASO 2e graad Pool economie 19 DSET Economische groei het begrip economische groei omschrijven; verklaren welke factoren economische groei bepalen; aangeven hoe economische groei wordt gemeten; het Bruto Binnenlands Product en andere indicatoren van groei (onder andere werkloosheid, investeringen, ) kritisch evalueren; illustreren dat aan economische groei naast positieve ook negatieve aspecten verbonden zijn; het begrip duurzame groei omschrijven; voorbeelden geven van maatregelen die duurzame groei bevorderen; op basis van welvaartsindicatoren de welvaartsongelijkheid in de wereld illustreren en factoren aangeven die aan de basis hiervan liggen; de begrippen conjunctuurcyclus beschrijven; de verschillende fasen in de conjunctuurcyclus beschrijven; de effecten van de verschillende conjunctuurfasen op het sociaal-economische leven beschrijven en illustreren Begrip 12.2 Ontstaan ven economische groei 12.3 Meting Indicatoren (o.a. BBP, werkloosheid, investeringen, consumptie, internationale handel) Kritische evaluatie van de indicatoren 12.4 Positieve en negatieve aspecten van economische groei 12.5 Duurzame ontwikkeling Begrip Maatregelen ter bevordering van duurzame groei 12.6 Welvaartsongelijkheid in de wereld 12.7 Conjunctuur Begrippen Fasen in de conjunctuurcyclus Effecten van de verschillende fasen in de conjunctuurcyclus

21 ASO 2e graad Pool economie Actualiteitsmap een actualiteitsmap aansluitend bij leerplanitems over bedrijven/ondernemingen en/of over een bedrijfseconomisch thema (voorbeeld een bedrijfssector, bedrijven uit de regio ) aanleggen en erover communiceren; 13.1 Het bedrijfsleven 14 een actualiteitsmap over een algemeen economisch onderwerp (voorbeeld de arbeidsmarkt, sparen en beleggen, de begroting, buitenlandse handel ) aanleggen en erover communiceren Algemeen economisch 14 Didactische uitstappen (minimaal 1 per jaar) de doelstellingen van de didactische uitstap formuleren; 14.1 Formulering van doelstellingen in samenwerking met de leerkracht de didactische uitstap voorbereiden; 14.2 Voorbereiding verslag over de didactische uitstap uitbrengen; 14.3 Rapportering de didactische uitstap evalueren in functie van de doelstellingen Evaluatie

22 ASO 2e graad Pool economie 21 DSET 16 DSET 17 DSET Onderzoeksopdracht over een economisch thema, onder begeleiding uit te werken door de leerlingen, te kiezen uit één van de volgende items: Thema uit de eerste twaalf hoofdstukken Internationaal vervoer Internationale economische betrekkingen en samenwerking Actueel thema Schematisch ziet de opdracht (stappenplan) er als volgt uit: onder begeleiding voor een gegeven onderzoeksprobleem onderzoeksvragen formuleren (probleemstelling); onder begeleiding een gegeven probleem met een aangereikte methode onderzoeken; op basis van geselecteerde bronnen voor een gegeven of zelfgekozen onderzoeksvraag, op een systematische wijze informatie verzamelen (o.a. via elektronische weg), ordenen en verwerken (grafisch, in tabelvorm, wiskundig/rekenkundig, verbaal); onder begeleiding onderzoeksresultaten verwerken, interpreteren en conclusies formuleren; volgens een gegeven stramien over de resultaten van de eigen onderzoeksactiviteit rapporteren; onder begeleiding reflecteren over de bekomen onderzoeksresultaten en over de aangewende methode Probleemstelling 15.2 Keuze van de methode 15.3 Verzameling, ordening en verwerking van informatie 15.4 Conclusies 15.5 Rapporteren 15.6 Reflectie

23 ASO 2e graad Pool economie 22 BOEKHOUDEN 1e jaar: 2 lestijden/week, 2e jaar: 2 lestijden/week De cursief gedrukte leerplandoelstellingen (U) zijn uitbreidingsdoelstellingen en kunnen worden aangeboden wanneer de overige leerplandoelstellingen zijn gerealiseerd of wanneer de school economie aanbiedt in het complementair gedeelte. DSET Inleiding tot het boekhouden het begrip boekhouden omschrijven; 1.1 Begrip de noodzaak van het bijhouden van een boekhouding toelichten; 1.2 Noodzaak het belangrijkste verschilpunt tussen de enkelvoudige boekhouding en de dubbele boekhouding omschrijven; 1.3 Enkelvoudige en dubbele boekhouding de ondernemingen indelen volgens de criteria uit de boekhoudwetgeving; 1.4 Indeling van de ondernemingen volgens de boekhoudwetgeving de keuze tussen de enkelvoudige en de dubbele boekhouding verantwoorden. 1.5 Wettelijke verplichtingen DSET Basisbegrippen van het dubbel boekhouden 2.1 Inventaris het begrip inventaris omschrijven; een (eenvoudige) inventaris opstellen aan de hand van beschikbaar cijfermateriaal; uit de inventaris het vermogen van de onderneming afleiden; Begrip inventaris Opstellen van een inventaris Vermogen

24 ASO 2e graad Pool economie 23 het begrip balans omschrijven door gebruik te maken van de begrippen actief en passief, de begrippen actief en passief hanteren in concrete situaties en het balansevenwicht toelichten; het begrip balanspost toelichten; de balans afleiden uit de inventaris; een (eenvoudige) balans rubriceren; 2.2 Balans Begrippen balans, actief, passief, balansevenwicht Balansposten Opstellen van een balans Rubrieken van de balans (eenvoudige) wijzigingen in actief en passief op de balans weergeven; 2.3 Wijzigingen in actief en passief het begrip rekening en grootboek toelichten; de balans uitsplitsen in rekeningen; de boekingsregels van rekeningen van het actief en passief toepassen door gebruik te maken van de begrippen debet en credit; het boekhoudalgoritme/de coderingstabel gebruiken bij boekhoudkundige verrichtingen; 2.4 Rekeningen en grootboek Begrippen rekeningen en grootboek Van beginbalans naar rekeningen Werking van de balansrekeningen Boekhoudalgoritme/coderingstabel de noodzaak van het gebruik van het MAR illustreren; de rekeningnummers uit het MAR afleiden; 2.5 MAR Noodzaak van het gebruik van een rekeningstelsel Werking van het MAR het saldo van de rekeningen bepalen en interpreteren; 2.6 Salderen van de rekeningen

25 ASO 2e graad Pool economie 24 het begrip journaal omschrijven; (eenvoudige) verrichtingen in het journaal registreren; 2.7 Journaal Begrip journaal Journaliseren het begrip proef- en saldibalans omschrijven; de noodzaak van het opstellen van een proef- en saldibalans verduidelijken; uitgaande van het grootboek de proef- en saldibalans opstellen; 2.8 Proef- en saldibalans Begrip proef- en saldibalans Noodzaak van het opstellen van een proef- en saldibalans Opstellen van een proef- en saldibalans uitgaande van de saldibalans de eindbalans afleiden; 2.9 Eindbalans zelfstandig de opeenvolgende stappen van inventaris tot eindbalans toepassen in een (eenvoudige) monografie Monografie DSET Resultaat en resultatenrekening het begrip resultaat omschrijven; het resultaat berekenen (eenvoudig); de verschillende resultaten (bedrijfsresultaat, resultaat uit de gewone bedrijfsuitoefening, resultaat voor belastingen, resultaat van het boekjaar) afleiden uit de resultaatberekening; 3.1 Resultaat Begrip Berekening Soorten resultaat het begrip resultatenrekening omschrijven; 3.2 Resultatenrekening Begrip resultatenrekening

SECUNDAIR ONDERWIJS TSO. tweede graad. eerste en tweede leerjaar. Toerisme. Toerisme. Specifiek gedeelte. (vervangt 2003/019)

SECUNDAIR ONDERWIJS TSO. tweede graad. eerste en tweede leerjaar. Toerisme. Toerisme. Specifiek gedeelte. (vervangt 2003/019) SECUNDAIR ONDERWIJS Onderwijsvorm: TSO Graad: tweede graad Jaar: eerste en tweede leerjaar Studiegebied: Toerisme Studierichting Toerisme Specifiek gedeelte Vak(ken): TV Toegepaste economie 3/3 lt/w Leerplannummer:

Nadere informatie

SECUNDAIR ONDERWIJS. eerste en tweede leerjaar. TV Kantoortechnieken TV Toegepaste economie TV Verkoop (enkel voor SG Handel)

SECUNDAIR ONDERWIJS. eerste en tweede leerjaar. TV Kantoortechnieken TV Toegepaste economie TV Verkoop (enkel voor SG Handel) SECUNDAIR ONDERWIJS Onderwijsvorm: TSO Graad: tweede graad Jaar: eerste en tweede leerjaar Studiegebied: Handel Studierichting: Handel Handel-talen Specifiek gedeelte Vak(ken): TV Kantoortechnieken TV

Nadere informatie

SOCIALE EN TECHNISCHE WETENSCHAPPEN

SOCIALE EN TECHNISCHE WETENSCHAPPEN SECUNDAIR ONDERWIJS Onderwijsvorm: TSO Graad: derde graad Jaar: eerste en tweede leerjaar Studiegebied: Personenzorg Studierichting: SOCIALE EN TECHNISCHE WETENSCHAPPEN SPECIFIEK GEDEELTE Vak(ken): TV

Nadere informatie

PROVINCIAAL ONDERWIJS VLAANDEREN

PROVINCIAAL ONDERWIJS VLAANDEREN PROVINCIAAL ONDERWIJS VLAANDEREN LEERPLAN ONDERWIJS VOOR SOCIALE PROMOTIE BOEKHOUDEN-INFORMATICA TSO3 Copyright Provinciaal Onderwijs Vlaanderen BO-I/05/MO/TSO3/G 04-05/1308/N OSP TSO 3e graad Handel 1

Nadere informatie

VLAAMS VERBOND VAN HET KATHOLIEK SECUNDAIR ONDERWIJS LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS. ORGANISATIE-ASSISTENTIE Derde graad BSO.

VLAAMS VERBOND VAN HET KATHOLIEK SECUNDAIR ONDERWIJS LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS. ORGANISATIE-ASSISTENTIE Derde graad BSO. VLAAMS VERBOND VAN HET KATHOLIEK SECUNDAIR ONDERWIJS LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS ORGANISATIE-ASSISTENTIE Derde graad BSO Derde leerjaar Licap - Brussel - september 2000 ALGEMENE INHOUD LESSENTABEL...

Nadere informatie

Schooljaar 2013-2014 Auteur: Steven Dewaele CONCORDANTIETABEL DERDE GRAAD HANDEL LEERPLAN BEDRIJFSECONOMIE & OEFENFIRMA COFEP

Schooljaar 2013-2014 Auteur: Steven Dewaele CONCORDANTIETABEL DERDE GRAAD HANDEL LEERPLAN BEDRIJFSECONOMIE & OEFENFIRMA COFEP Schooljaar 2013-2014 Auteur: Steven Dewaele CONCORDANTIETABEL DERDE GRAAD HANDEL LEERPLAN BEDRIJFSECONOMIE & OEFENFIRMA COFEP LEERPLAN DEEL 1 De onderneming en haar omgeving LEERPLAN leerinhouden voorstel

Nadere informatie

BASISOPTIE MODERNE WETENSCHAPPEN

BASISOPTIE MODERNE WETENSCHAPPEN SECUNDAIR ONDERWIJS Graad: eerste graad A-stroom Jaar: tweede leerjaar BASISOPTIE MODERNE WETENSCHAPPEN Vak(ken): AV Economie 2 lt/w Leerplannummer: 2006/001 (vervangt 97116) Nummer inspectie: 2006 / 1

Nadere informatie

Leerplan modulaire opleiding

Leerplan modulaire opleiding Volwassenenonderwijs Onderwijssecretariaat van de Steden en Gemeenten van de Vlaamse Gemeenschap v.z.w. Leerplan modulaire opleiding Onderwijsniveau Studierichting Studiegebied TSO3 Boekhouden-informatica

Nadere informatie

BEROEPENVELD KANTOOR EN VERKOOP

BEROEPENVELD KANTOOR EN VERKOOP SECUNDAIR ONDERWIJS Graad: eerste graad B-stroom Jaar: tweede leerjaar BEROEPENVELD KANTOOR EN VERKOOP Vak(ken): TV Handel 5 lt/w Leerplannummer: 2006/016 (vervangt 99041(H) 99042 (H)) Nummer inspectie:

Nadere informatie

BEDRIJFSECONOMIE HANDEL TWEEDE GRAAD TSO LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS. september 2005 LICAP BRUSSEL D/2005/0279/014

BEDRIJFSECONOMIE HANDEL TWEEDE GRAAD TSO LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS. september 2005 LICAP BRUSSEL D/2005/0279/014 BEDRIJFSECONOMIE HANDEL TWEEDE GRAAD TSO LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS september 2005 LICAP BRUSSEL 1 ste lj BEDRIJFSECONOMIE HANDEL TWEEDE GRAAD TSO LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS LICAP BRUSSEL (vervangt

Nadere informatie

BEDRIJFSBEHEER DERDE GRAAD BSO-KSO-TSO LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS. September 2008 VVKSO BRUSSEL D/2008/7841/048

BEDRIJFSBEHEER DERDE GRAAD BSO-KSO-TSO LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS. September 2008 VVKSO BRUSSEL D/2008/7841/048 BEDRIJFSBEHEER DERDE GRAAD BSO-KSO-TSO LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS September 2008 VVKSO BRUSSEL BEDRIJFSBEHEER DERDE GRAAD BSO-KSO-TSO LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS VVKSO BRUSSEL September 2008 Vlaams

Nadere informatie

ACE-GROEP T Anticipative Continuing Education. Vesaliusstraat 13 3000 Leuven. Telefoon: 016/30 10 30 Fax: 016/30 10 40 Email: ace@groept.be.

ACE-GROEP T Anticipative Continuing Education. Vesaliusstraat 13 3000 Leuven. Telefoon: 016/30 10 30 Fax: 016/30 10 40 Email: ace@groept.be. ACE-GROEP T Anticipative Continuing Education Vesaliusstraat 13 3000 Leuven Telefoon: 016/30 10 30 Fax: 016/30 10 40 Email: ace@groept.be Leerplan Graduaat Boekhouden Leerplan graduaat Boekhouden 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

BOEKHOUDEN-INFORMATICA

BOEKHOUDEN-INFORMATICA BOEKHOUDEN-INFORMATICA DERDE GRAAD TSO LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS VVKSO BRUSSEL September 2011 (vervangt D/2007/0279/002) 2) Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040

Nadere informatie

BOEKHOUDEN-INFORMATICA

BOEKHOUDEN-INFORMATICA BOEKHOUDEN-INFORMATICA DERDE GRAAD TSO LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS VVKSO BRUSSEL Vervangt D/2011/7841/007 vanaf 1 september 2013 Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040

Nadere informatie

SECUNDAIR ONDERWIJS. eerste en tweede leerjaar FUNDAMENTEEL GEDEELTE BOEKHOUDEN-INFORMATICA. (vervangt 2002/266)

SECUNDAIR ONDERWIJS. eerste en tweede leerjaar FUNDAMENTEEL GEDEELTE BOEKHOUDEN-INFORMATICA. (vervangt 2002/266) SECUNDAIR ONDERWIJS Onderwijsvorm: TSO Graad: derde graad Jaar: eerste en tweede leerjaar Studiegebied: Handel FUNDAMENTEEL GEDEELTE Optie(s) BOEKHOUDEN-INFORMATICA Vak(ken): TV Boekhouding 5/4 lt/w Vakkencode:

Nadere informatie

ACE-GROEP T Anticipative Continuing Education. Vesaliusstraat 13 3000 Leuven. Telefoon: 016/30 10 30 Fax: 016/30 10 40 Email: ace@groept.be.

ACE-GROEP T Anticipative Continuing Education. Vesaliusstraat 13 3000 Leuven. Telefoon: 016/30 10 30 Fax: 016/30 10 40 Email: ace@groept.be. ACE-GROEP T Anticipative Continuing Education Vesaliusstraat 13 3000 Leuven Telefoon: 016/30 10 30 Fax: 016/30 10 40 Email: ace@groept.be Leerplan Graduaat Boekhouden Leerplan graduaat Boekhouden 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

VSKO. Leerplan OPLEIDING. Kantooradministratie en gegevensbeheer. SOSP BSO3 Modulair. Studiegebied Handel

VSKO. Leerplan OPLEIDING. Kantooradministratie en gegevensbeheer. SOSP BSO3 Modulair. Studiegebied Handel VSKO Leerplan OPLEIDING Kantooradministratie en gegevensbeheer SOSP BSO3 Modulair Studiegebied Handel Goedkeuringscode: 06-07/1634/N/G 1 maart 2007 Kantooradministratie en gegevensbeheer - BSO3 2007-03-01

Nadere informatie

SECUNDAIR ONDERWIJS. eerste en tweede leerjaar. Boekhouden-informatica Handel Secretariaat-talen. (Vervangt 2004/299)

SECUNDAIR ONDERWIJS. eerste en tweede leerjaar. Boekhouden-informatica Handel Secretariaat-talen. (Vervangt 2004/299) SECUNDAIR ONDERWIJS Onderwijsvorm: TSO Graad: derde graad Jaar: eerste en tweede leerjaar Studiegebied: Handel Optie(s) Boekhouden-informatica Handel Secretariaat-talen Vak(ken): AV Economie 0/2 lt/w Vakkencode:

Nadere informatie

SECUNDAIR ONDERWIJS BSO. derde graad. derde leerjaar. Mode SPECIFIEK GEDEELTE. Mode-verkoop. 11-7 lt/w 4-8 lt/w 5 lt/w

SECUNDAIR ONDERWIJS BSO. derde graad. derde leerjaar. Mode SPECIFIEK GEDEELTE. Mode-verkoop. 11-7 lt/w 4-8 lt/w 5 lt/w SECUNDAIR ONDERWIJS Onderwijsvorm: BSO Graad: derde graad Jaar: derde leerjaar Studiegebied: Mode SPECIFIEK GEDEELTE Optie(s): Mode-verkoop Vak(ken): PV Praktijk kleding PV/TV Stage kleding TV Kleding

Nadere informatie

VSKO. Leerplan OPLEIDING. Graduaat Boekhouden. HOKTSP Modulair. Categorie Economisch

VSKO. Leerplan OPLEIDING. Graduaat Boekhouden. HOKTSP Modulair. Categorie Economisch VSKO Leerplan OPLEIDING Graduaat oekhouden HOKTSP Modulair Categorie Economisch Goedkeuringscode: 06-07/1635/N/G 1 maart 2007 OEKHOUDEN EcHOKTSP A asistechnieken Vennootschappen C Wetgeving en personenbelasting

Nadere informatie

VOLWASSENENONDERWIJS. lineaire opleiding HOSP. Economisch. 3-jarige opleiding BOEKHOUDEN. Organisatie: Onderwijsvorm: Categorie: Totale opleiding:

VOLWASSENENONDERWIJS. lineaire opleiding HOSP. Economisch. 3-jarige opleiding BOEKHOUDEN. Organisatie: Onderwijsvorm: Categorie: Totale opleiding: VOLWASSENENONDERWIJS Organisatie: lineaire opleiding Onderwijsvorm: HOSP Categorie: Economisch Totale opleiding: 3-jarige opleiding Opleiding: BOEKHOUDEN Leerplannummer: 2004/664L (nieuw) Nummer inspectie:

Nadere informatie

BASISKENNIS BEDRIJFSBEHEER

BASISKENNIS BEDRIJFSBEHEER BASISKENNIS BEDRIJFSBEHEER Syllabus ter voorbereiding op het examen bij de Centrale Examencommissie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Gewestelijke Overheidsdienst Brussel Brussel Economie en Werkgelegenheid

Nadere informatie

VOLWASSENENONDERWIJS

VOLWASSENENONDERWIJS VOLWASSENENONDERWIJS Organisatie: lineaire opleiding Onderwijsvorm: HOKTSP Categorie: Economisch Totale opleiding: 3-jarige opleiding + 4e specialisatiejaar Opleiding: BOEKHOUDEN (+ 4e specialisatiejaar

Nadere informatie

Basiskennis bedrijfsbeheer

Basiskennis bedrijfsbeheer Basiskennis bedrijfsbeheer Syllabus ter voorbereiding op het examen bij de Centrale Examencommissie van de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie Basiskennis bedrijfsbeheer

Nadere informatie

Blokkendoos KSE Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie

Blokkendoos KSE Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie Blokkendoos KSE Leergebied Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie Blokkendoos KSE Blokkendoos KSE Leergebied Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie Blokkendoos KSE Versie 3 Enschede, juli 2001 Verantwoording

Nadere informatie

Economisch. Leerplan modulaire opleiding. HOKT/SP Graduaat Fiscale Wetenschappen

Economisch. Leerplan modulaire opleiding. HOKT/SP Graduaat Fiscale Wetenschappen Volwassenenonderwijs Onderwijssecretariaat van de Steden en Gemeenten van de Vlaamse Gemeenschap v.z.w. Leerplan modulaire opleiding Onderwijsniveau Studierichting Categorie HOKT/SP Graduaat Fiscale Wetenschappen

Nadere informatie

CONCORDANTIETABEL DERDE GRAAD BOEKHOUDEN -INFORMATICA LEERPLAN BEDRIJFSECONOMIE - OEFENFIRMA COFEP. Schooljaar 2013-2014 Auteur: Steven Dewaele

CONCORDANTIETABEL DERDE GRAAD BOEKHOUDEN -INFORMATICA LEERPLAN BEDRIJFSECONOMIE - OEFENFIRMA COFEP. Schooljaar 2013-2014 Auteur: Steven Dewaele CONCORDANTIETABEL DERDE GRAAD BOEKHOUDEN -INFORMATICA LEERPLAN BEDRIJFSECONOMIE - OEFENFIRMA COFEP Schooljaar 2013-2014 Auteur: Steven Dewaele 1 Wat zegt het leerplan? Om de leerlingen voor te bereiden

Nadere informatie

1. Ideeën beschermen 7

1. Ideeën beschermen 7 Startersgids DECEMBER 2010 Inhoud 1. Ideeën beschermen 7 1. De verschillende vormen van intellectuele eigendom 8 1.1. De auteursrechten 8 1.2. Uitvindingsoctrooien 9 1.3. Gedeponeerde handelsmerken 10

Nadere informatie

SECUNDAIR ONDERWIJS FUNDAMENTEEL GEDEELTE. Medico-sociale administratie. PV/TV Stage kantoortechnieken/toegepaste economie. (vervangt 2003/040)

SECUNDAIR ONDERWIJS FUNDAMENTEEL GEDEELTE. Medico-sociale administratie. PV/TV Stage kantoortechnieken/toegepaste economie. (vervangt 2003/040) SECUNDAIR ONDERWIJS Onderwijsvorm: TSO Graad: derde graad Jaar: derde leerjaar FUNDAMENTEEL GEDEELTE Optie(s): Medico-sociale administratie Vak(ken): PV/TV Stage kantoortechnieken/toegepaste economie 8

Nadere informatie

Vakinformatie Staatsexamen mavo. Economie

Vakinformatie Staatsexamen mavo. Economie Vakinformatie Staatsexamen mavo Economie 2004 2004 ECONOMIE Het examen economie mavo-c/mavo- D bestaat uit een centraal (schriftelij) examen en een mondeling examen. Het examenprogramma en de eindtermen

Nadere informatie