Schatting effect aangepaste Schattingsbesluit (asb) op aandeel afwijzingen WIA (september

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Schatting effect aangepaste Schattingsbesluit (asb) op aandeel afwijzingen WIA (september"

Transcriptie

1 Schatting effect aangepaste Schattingsbesluit (asb) op aandeel afwijzingen WIA (september 2009) Aanleiding De resultaten van het onderzoek Wel WIA, geen werk? roepen bij de Stichting de vraag op of de resterende 38% niet werkt vanwege ernstige gezondheidsproblemen en forse belemmeringen bij het uitvoeren van werk. Mocht dit inderdaad het geval blijken te zijn dan is deze situatie volgens de Stichting vooral toe te schrijven aan de aangescherpte arbeidskundige criteria van het asb. Hierbij gaat het met name om de verlaging van het voor de vaststelling van de restverdiencapaciteit minimaal vereiste arbeidsplaatsen in minimaal drie passende functies van 30 (10 arbeidsplaatsen in 3 passende functies) naar 9 (3 arbeidsplaatsen in 3 passende functies). Box 1 Per 1 oktober 2004 is het Schattingsbesluit (asb) aangepast en daarmee strikter geworden. Onder het asb heeft een klant een grotere kans op resterende verdiencapaciteit dan (met precies dezelfde beperkingen, opleiding, vaardigheden, salaris en gewerkte uren) onder het oude Schattingsbesluit 2000 (osb) het geval zou zijn geweest. De belangrijkste aanpassingen in het asb zijn de volgende: 1. Voor parttimers worden ook functies geschikt geacht die alleen fulltime verricht kunnen worden (behalve als een medische urenbeperking is vastgesteld). 2. Werk in de avonduren wordt geschikt geacht (behalve als dit om medische redenen niet is toegestaan). 3. Voor cliënten die niet over basisvaardigheden als voldoende kennis van de Nederlandse taal en het kunnen omgaan met computers beschikken, worden ook functies waarbij dergelijke basisvaardigheden wel nodig zijn, geschikt geacht. De aanname daarbij is dat cliënt zich deze vaardigheden binnen 6 maanden eigen kan maken. 4. Als, gezien de beperkingen, minimaal drie CBBS-functies (functies in het Claimbeoordelings- en Borgingssysteem) geschikt zijn met minimaal drie arbeidsplaatsen zijn er arbeidsmogelijkheden (voorheen waren drie functies met minimaal tien arbeidsplaatsen vereist). 5. Het aantal maatmanuren is gemaximeerd op Het asb is van toepassing op de WIA, de herbeoordelingen 2 en ook op de na 1 oktober 2004 uitgevoerde nieuwe WAO-beoordelingen. Tegelijk met de invoering van het asb hebben twee andere veranderingen plaatsgevonden die de kans op een WIA-uitkering beïnvloeden: 1. Sinds 2006 is de WIA van kracht, als opvolger van de WAO. De WIA kent een hogere arbeidsongeschiktheidsdrempel: voor een WIA-uitkering moet men minstens 35% arbeidsongeschikt zijn, bij de WAO lag de drempel bij 15%. 2. Verlenging loondoorbetalingverplichting bij ziekte (VLZ): de wachttijd voor de WIA is twee jaar, onder de WAO was dit één jaar. Aanpak van de analyse Om een indicatie te kunnen geven van het afzonderlijke effect van het asb, is de invloed van de twee andere veranderingen zo goed mogelijk geïsoleerd. Hiertoe zijn drie typen vergelijkingen gemaakt binnen registratiebestanden van claimbeoordelingen WAO, WIA en de herbeoordelingen. Het is onderzoekstechnisch niet mogelijk het effect van de afzonderlijke elementen van het Schattingsbesluit te kwantificeren. Alleen kan worden aangeven in hoeverre de aanvraag voor een arbeidsongeschiktheidsuitkering voor de werknemers bij wie deze elementen naar verwachting het meest ingrijpen - zoals parttimers, laag opgeleiden en mensen met veel functionele beperkingen - nu vaker wordt afgewezen dan onder het osb het geval zou zijn geweest. 1 Dit criterium is in 2007 later weer vervallen. Op 2 maart 2007 verklaarde de Centrale Raad van Beroep de maximering van de maatmanuren tot 38 ongeldig. Deze wordt sindsdien niet meer toegepast; alle eerdere beschikkingen (WAO, WIA, herbeoordelingen) zijn op dit punt herzien. 2 Naar aanleiding van het Coalitieakkoord van februari 2007 is bepaald dat voor de 45-plussers het oude Schattingsbesluit (osb) blijft gelden. Eerdere beschikkingen van 45-plussers zijn op dit punt herzien.

2 UWV heeft voor de Stichting van de Arbeid onderzocht wat het effect is van het aangepaste Schattingsbesluit (asb) op het aandeel 35-minners en de ernst van hun beperkingen. Hebben 35-minners inderdaad meer beperkingen dan destijds onder de WAO, toen het oude Schattingsbesluit (osb) nog gold? UWV maakt het voorbehoud dat noch van de afzonderlijke elementen, noch van het asb als totaal het effect exact kan worden bepaald. Daarom beperkt het onderzoek zich tot indicatieve uitspraken. De uitkomsten van drie vergelijkingen Om te schatten hoeveel extra afwijzingen het asb tot gevolg heeft in vergelijking met het osb, zijn drie vergelijkingen gemaakt. 1. Uit de vergelijking tussen WAO onder osb en asb blijkt dat het asb onder de WIAdrempel 4,6 procentpunt extra afwijzingen tot gevolg heeft. Ook zijn er onder asb iets meer functionele beperkingen bij geldelijk arbeidsongeschikte WAO-ers, met name in de arbeidsongeschiktheidsklasse (AO-klasse) 45-80% en 25-35% (1 tot 1,4 meer functionele beperkingen) Uit de vergelijking van de uitkomsten voor en na herziening van de herbeoordeling WAO van 45-plussers 4 blijkt dat bij 63% van de 45-plussers die minder dan % arbeidsongeschikt zijn onder asb, de AO-klasse na herziening gelijk blijft. Bij 37% is dit niet het geval: 19% kwam 1 AO-klasse hoger uit, 6% 2 AO-klassen en 12% 3 tot 7 AO-klassen. Van de groep die na herziening in de AO-klasse % terechtkomt, was een kwart daarvoor minder dan 15% arbeidsongeschikt bevonden. Het asb heeft een minder groot effect dan gesuggereerd omdat voor een groot deel van de asb-ers geldt dat ze onder asb al % arbeidsongeschikt zijn en herziening geen effect heeft; deze groep is dan ook niet herzien 5. Box 2 Hoewel op het oog vooral in de AO-klassen minder dan 15% en meer dan 80% arbeidsongeschikt (ao) de uitslag verandert, hebben in de praktijk in alle klassen verschuivingen plaats gevonden na herziening. Op basis van een nadere analyse blijkt: - meer dan gemiddeld maken werknemers in de AO-klasse 15-25% ao 1 of meer stappen 6 naar een hogere AO-klasse na herziening volgens osb. Waarom dit zo is, weet UWV niet. - als een stap gemaakt wordt, is dat in ruim de helft van de gevallen 1 stap. De rest maakt meer dan 1 stap. Dit geldt grofweg in gelijke mate voor alle uitgangsklassen. - als er meer dan 1 stap gemaakt is, betreft het relatief vaak het aantal stappen dat nodig is om op % ao uit te komen (dus 7 stappen bij minder dan 15% ao, 6 stappen bij 15-25% ao etc.) Met andere woorden: van de werknemers die na de herziening % ao geworden zijn, komt maar een klein deel vanuit de AO-klasse 65-80%. De meeste komen vanuit lagere AO-klassen. De groep minder dan 15% arbeidsongeschikt is de grootste toeleverancier. Bij de fictieve afwijzingsdrempel van 35% is er bij toepassing van asb ongeveer 5 procentpunt meer beëindigingen van de uitkering bij 45-plussers dan bij toepassing 3 Dit is nog inclusief de urenmaximering die begin 2007 is geschrapt. 4 Naar aanleiding van het Coalitieakkoord van februari 2007 is bepaald dat voor 45-plussers het osb blijft gelden. 5 Wordt er naar het totaaleffect van de herziening op de uitkomst van de herbeoordeling gekeken, dan moet de % groep meegenomen worden in de noemer. Het percentage dat na osb een hoger arbeidsongeschiktheidspercentage krijgt dan onder asb wordt hierdoor veel kleiner dan 37%. 6 Een stap is een overgang van de ene AO-klasse naar de andere AO-klasse die daarop volgt of daarvoor lag. De AO-klassen onder de WAO waren 0-15%, 15-25%, 25-35%, 35-45%, 45-55%, 55-65%, 65-80%, %.

3 van osb. Het effect van het asb voor herbeoordeelde 45-plussers lijkt daarmee niet groot. Echter, omdat de herziening van cliënten met een lopend bezwaar of beroep niet is meegenomen, kan dit leiden tot een onderschatting van de afwijzingskans vanwege het asb. Meer dan gemiddeld stijgen na herziening op basis van het osb de volgende groepen één of meer klassen: o personen die meer dan 38 uur werken (de urenmaximering is inmiddels afgeschaft); o kleine parttimers; zij worden ook geschikt geacht voor functies die alleen fulltime verricht kunnen worden; o laag en middelbaar opgeleiden; bij hen worden basisvaardigheden als voldoende kennis van de Nederlandse taal en het kunnen omgaan met computers verondersteld; o degene met relatief veel FML-beperkingen 7 ; het terugdraaien van het aantal beschikbare arbeidsplaatsen van 3 naar 10 leidt vooral voor hen tot een verhoging van de AO-klasse. Bij een urenbeperking vindt relatief weinig verhoging van de AO-klasse plaats na herziening. Niet in alle gevallen leidt de wijziging in AO-klasse tot wel of geen uitkering, maar om een iets hogere uitkering. Box 3 Het effect van de urenmaximering op 38 uur (een bepaling die inmiddels uit het asb is geschrapt en teruggedraaid) is relatief groot. Ook de aanpassing dat voor cliënten die parttime werkten functies geschikt worden geacht die alleen fulltime verricht kunnen worden (behalve als een medische urenbeperking is vastgesteld), leidt voor kleine parttimers tot een relatief grote kans op stijging van AO-klasse na herziening op basis van het osb. Gebrek aan basisvaardigheden als voldoende kennis van de Nederlandse taal en het kunnen omgaan met computers worden vooral verondersteld bij de lagere opleidingsniveaus, want bij alle opleidingsniveaus onder hbo vindt een stijging plaats na de herziening. Het terugdraaien van het minimaal aantal beschikbare arbeidsplaatsen van 3 naar 10 leidt vooral voor cliënten met veel beperkingen tot een verhoging van de AO-klasse. Naarmate men meer beperkingen heeft, stijgt de AO-klasse ook vaker. Het effect van de maatmanuren is echter groter. Bij een urenbeperking vindt relatief weinig verhoging plaats na herziening. 3. De vergelijking van de uitkomsten van WAO- met WIA-beoordelingen toont aan dat het aantal afwijzingen onder WIA-aSB even groot is als voorheen onder WAO-oSB (46%). Deze 46% is niet alleen het effect van drempelverhoging maar wordt ook mede bepaald door het asb en de langere wachttijd. De verlenging van de wachttijd van één naar twee jaar heeft als effect dat het aantal claimbeoordelingen bijna gehalveerd is ( in twee WIA-jaren tegenover in één WAO-jaar). Omdat tussen het eerste en tweede ziektejaar nog veel herstel van arbeidsvermogen plaatsvindt, kan worden afgezien van een claimbeoordeling WIA. De veronderstelling dat de klanten die wel aan de WIA-poort verschijnen ernstigere (harde, objectiveerbare) aandoeningen hebben en meer beperkingen hebben dan die zich voorheen meldden aan de WAO-poort, wordt bevestigd door UWV-registraties over diagnoses en functionele beperkingen. Onder de WAO gaven de verzekeringsartsen op gemiddeld 11,6 onderdelen van het functioneren beperkingen aan, onder de 7 Beperkingen volgens de functionele mogelijkhedenlijst (FML).

4 WIA op gemiddeld 14,7 onderdelen 8. Verder steeg door de Wet Verlenging loondoorbetalingsverplichting bij ziekte (VLZ) binnen elke diagnosegroep het bij de claimbeoordeling geconstateerde aantal beperkingen volgens de functionele mogelijkhedenlijst (FML). Ook is het gemiddeld aantal functionele beperkingen onder de WIA binnen elke AO-klasse groter dan onder de WAO. Voor 35-minners is het aantal functionele beperkingen gestegen van 9 naar 11. De veronderstelling dat 35-minners forse beperkingen in hun functioneren hebben, kunnen de onderzoekers bevestigen noch verwerpen omdat het totaal aantal FMLbeperkingen inhoudelijk gezien niet gelabeld kan worden in termen van licht of fors. Wel is duidelijk dat de 35-minners meer beperkingen hebben dan degenen die destijds na de WAO-claimbeoordeling waren afgewezen. De veronderstelling van de wetgever dat het om licht beperkten gaat, die op eigen kracht aan het werk kunnen komen, komt hiermee volgens de onderzoekers ter discussie te staan. UWV beschouwt het grotere aantal beperkingen van de 35-minners echter in hoofdzaak als een effect van de VLZ en de verhoging van de arbeidsongeschiktheidsdrempel 9 en in mindere mate als een effect van het asb. De leeftijd blijkt het belangrijkste verschil tussen WIA-beoordeelden (meer 55- plussers) en WAO-beoordeelden (meer werknemers jonger dan 35 jaar), op afstand gevolgd door het salaris. Onder de WIA-beoordeelden komen vaker zogeheten middenloners voor dan onder de WAO-beoordeelden. De werknemers aan de WIA-poort hebben als gevolg van de VLZ meer FMLbeperkingen, vaker zogeheten harde aandoeningen en zijn gemiddeld ouder dan destijds aan de WAO-poort. Dit maakt de kans op een arbeidsongeschiktheidsuitkering in principe groter. Toch is dit in de praktijk niet het geval omdat de drempelverhoging en het asb de kans op een afwijzing voor een WIA-uitkering in dezelfde mate vergroten als de VLZ deze verkleint 10. Het verschil tussen de waargenomen afwijskans onder asb en de geschatte kans onder osb is 6,6%. Hetgeen betekent dat het asb naar schatting 6,6 procentpunt extra WIAafwijzingen tot gevolg heeft ten opzichte van de hypothetische situatie onder osb. Box 4 Het feit dat werknemers ondanks een slechtere gezondheid toch een kleinere kans op WIA hebben, komt deels door de drempelverhoging en het asb. Er mag echter niet vanuit worden gegaan dat deze twee factoren een volledige verklaring vormen voor het grotere aandeel afwijzingen. De uitkomsten van de CBBS-schatting wordt namelijk bepaald door een combinatie van factoren: opleiding, aantal en ernst van de beperkingen, type beperkingen, leeftijd, urenbeperking, maatmanloon, maatmanuren. Met name de rol van het type beperking is moeilijk onderzoekbaar in een statistische analyse. De ene beperking (er zijn er 100) legt veel meer gewicht in de schaal dan de andere. Mogelijk zijn er meer beperkingen dan voor de VLZ maar zijn het juist beperkingen die minder bepalend zijn voor de uitkomst van de schatting. 8 Volgens UWV zal in werkelijkheid het contrast groter zijn omdat de verzekeringsartsen onder de WIA de instructie kregen terughoudend te zijn met het aankruisen van beperkingen ten gunste van het omschrijven van de precieze aard ervan. Dit om in het CBBS beroepen niet onnodig uit te sluiten. 9 Voor een WIA-uitkering moet men minstens 35% arbeidsongeschikt zijn, bij de WAO lag de drempel bij 15% arbeidsongeschiktheid. 10 Het aantal afwijzingen onder WIA-aSB is evenveel als onder WAO-oSB door de drempelverhoging, het asb en de langere wachttijd. De langere wachttijd heeft als effect dat het aantal claimbeoordelingen bijna gehalveerd is, want tussen het eerste en tweede ziektejaar vindt nog veel herstel van arbeidsvermogen plaatsvindt.

5 Conclusies die door UWV worden getrokken Vooral door de verhoging van de aodrempel naar 35% en VLZ hebben 35- minners relatief veel beperkingen; Ook asb is voor een klein deel verantwoordelijk voor het toegenomen aantal beperkingen van 35-minners; asb leidt tot 5 (4,6) á 7 (6,6) procentpunt extra afwijzingen binnen WIA in (dit is nog inclusief de in februari 2007 ongedaan gemaakte urenmaximering, waarvan het effect niet verwaarloosbaar klein wordt geacht). In de hypothetische situatie dat het asb weer vervangen wordt door het osb zou het aandeel WIA-afwijzingen maximaal 7 procentpunt dalen. Deze daling zou slechts deels op de groep met de meeste functionele beperkingen betrekking hebben, omdat het asb ook op andere aspecten dan de ernst van de beperkingen ingrijpt.

Schatting effect aangepaste. Schattingsbesluit op aandeel afwijzingen WIA. Conclusie

Schatting effect aangepaste. Schattingsbesluit op aandeel afwijzingen WIA. Conclusie Opdrachtgever UWV Schatting effect aangepaste Schattingsbesluit op aandeel afwijzingen WIA Opdrachtnemer Kenniscentrum UWV / Carla van Deursen, Henny Mulders Onderzoek KM 09-13 Schatting effect aangepaste

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4

Nadere informatie

Het werk van de verzekeringsarts

Het werk van de verzekeringsarts Het werk van de verzekeringsarts Wat doen een verzekeringsarts en een bedrijfsarts? Taken verzekeringsarts bij UWV (= uitvoeringsinstituut werknemers verzekeringen) WAO/WIA Rob Mohanlal Landelijk adviseur

Nadere informatie

Werknemers 1 ZIEK. werknemer en verzekerd voor ZW en WIA is degene die een ww-uitkering geniet

Werknemers 1 ZIEK. werknemer en verzekerd voor ZW en WIA is degene die een ww-uitkering geniet Werknemers 1 ZIEK Recht op doorbetaling van loon: - gedurende maximaal 2 jaar - gedurende looptijd contract - na afloop contract binnen twee jaar overname loonbetaling door UWV (vangnet) tot max. 2 jaar

Nadere informatie

Let op: in onderstaand overzicht is de nieuwe regeling voor Wajonguitkeringen, die zijn ingegaan vanaf 1 januari 2015, nog niet verwerkt.

Let op: in onderstaand overzicht is de nieuwe regeling voor Wajonguitkeringen, die zijn ingegaan vanaf 1 januari 2015, nog niet verwerkt. Bron: Brochure 'Werk en inkomen bij ziekte. Een praktische gids', een uitgave van de Steungroep ME en Arbeidsongeschiktheid en de Whiplash Stichting Nederland, 2012 Let op: in onderstaand overzicht is

Nadere informatie

De financiële gevolgen van verzuim en arbeidsongeschiktheid. Erik Hollander en Alfons Mulder Advocaat en Registercasemanager

De financiële gevolgen van verzuim en arbeidsongeschiktheid. Erik Hollander en Alfons Mulder Advocaat en Registercasemanager De financiële gevolgen van verzuim en arbeidsongeschiktheid Erik Hollander en Alfons Mulder Advocaat en Registercasemanager Vraag: hoeveel procent van de werkgevers weet niet hoeveel ziekteverzuim kost?

Nadere informatie

Individuele WIA werknemersverzekering

Individuele WIA werknemersverzekering Individuele WIA werknemersverzekering Inhoud Individuele WIA werknemersverzekering 3 Waar is deze verzekering voor? 3 Voor wie is deze verzekering? 3 Welke risico s verzekeren we? 3 Welke uitkering krijgt

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2007 324 Besluit van 29 augustus 2007, houdende wijziging van het Schattingsbesluit arbeidsongeschiktheidswetten in verband met de verlaging van de

Nadere informatie

UWV Kennisverslag

UWV Kennisverslag UWV Kennisverslag 2016-8 Marcel Spijkerman DE DALENDE ARBEIDSPARTICIPATIE VAN WGA ERS VERKLAARD Over de invloed van vergrijzing en uitkeringsduur Kenniscentrum UWV September 2016 Het UWV Kennisverslag

Nadere informatie

BIJLAGE 1. SER-adviezen WAO 2002 en 2004 Kabinetsvoorstellen WAO maart 2004

BIJLAGE 1. SER-adviezen WAO 2002 en 2004 Kabinetsvoorstellen WAO maart 2004 BIJLAGE 1 SER-adviezen WAO 2002 en 2004 Kabinetsvoorstellen WAO maart 2004 A. Algemene opzet a.o.-regelingen* 1) verlenging wettelijk verplichte loondoorbetaling bij ziekte tot in beginsel twee jaar 2)

Nadere informatie

V&VN Arboverpleegkundigen

V&VN Arboverpleegkundigen Dik Roseboom V&VN Arboverpleegkundigen Sociale Zekerheid Van WAO naar WIA Wet verbetering Poortwachter Nieuwe ziektewet Van WAO naar WIA Wijziging regelgeving 2005-2006 1 juli 2004: nieuw schattingsbesluit

Nadere informatie

WGA 80-100 verdiepingsonderzoek

WGA 80-100 verdiepingsonderzoek WGA 80-100 verdiepingsonderzoek WGA 80-100 verdiepingsonderzoek Philip de Jong Vera Haanstra-Veldhuis Tom Everhardt Maartje Gielen Stefanie Bouman Onderzoek in opdracht van SZW, directie IVV Den Haag,

Nadere informatie

Wia Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (verdiencapaciteit)

Wia Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (verdiencapaciteit) Wia Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (verdiencapaciteit) De oude WAO regeling geldt alleen nog voor mensen die op 01-01-2006 een WAO uitkering ontvingen Doel is dat de werkgever en werknemer er

Nadere informatie

Verwerking wet Verlenging Loondoorbetaling bij Ziekte in CEP 2004

Verwerking wet Verlenging Loondoorbetaling bij Ziekte in CEP 2004 CPB Memorandum Sector : 2 Afdeling/Project : Sociale Zekerheid Samensteller(s) : Hans Stegeman Nummer : II/2004/03 Datum : 22 maart 2004 Verwerking wet Verlenging Loondoorbetaling bij Ziekte in CEP 2004

Nadere informatie

W etopdearbeidsongeschiktheidsverzekering. W etwerkeninkomennaararbeidsvermogen

W etopdearbeidsongeschiktheidsverzekering. W etwerkeninkomennaararbeidsvermogen W etopdearbeidsongeschiktheidsverzekering De W etopdearbeidsongeschiktheidsverzekering(wao) is een Nederlandse wet die is bedoeld voor werknemers die langdurig ziek of gehandicapt zijn en niet meer (volledig)

Nadere informatie

Themabijeenkomst WIA. t.b.v. BA en VA. WIA/RSVA/Rijnstreek

Themabijeenkomst WIA. t.b.v. BA en VA. WIA/RSVA/Rijnstreek Themabijeenkomst WIA t.b.v. BA en VA R.M.. Mohanlal, regio-stafva Programma WIA in het kort Art. 29b ZW en WIA RIV-toets toets,, stand van zaken Beoordeling duurzaamheid arbeidsbeperkingen Discussie WIA

Nadere informatie

2½ JAAR NA HET EERSTE ZIEKTEJAAR: WERKEN MET WAO-UITKERING? 12-maandszieken over hun arbeidsongeschiktheid, gezondheid, herbeoordeling en reïntegratie

2½ JAAR NA HET EERSTE ZIEKTEJAAR: WERKEN MET WAO-UITKERING? 12-maandszieken over hun arbeidsongeschiktheid, gezondheid, herbeoordeling en reïntegratie 2½ JAAR NA HET EERSTE ZIEKTEJAAR: WERKEN MET WAO-UITKERING? 12-maandszieken over hun arbeidsongeschiktheid, gezondheid, herbeoordeling en reïntegratie Februari 2003 Drs. Ilse Hento Drs. Marcella van Doorn

Nadere informatie

Duurzaam nietduurzaam?

Duurzaam nietduurzaam? 967-01 Duurzaam nietduurzaam? Onderzoek naar niet-duurzaam volledig arbeidsongeschikt verklaarden Philip de Jong Tom Everhardt Carlien Schrijvershof met medewerking van Rafiq Friperson Maartje Gielen Onderzoek

Nadere informatie

Ons kenmerk UB/K/05/86603. 1. Kabinetsstandpunt naar aanleiding van het 3B-advies van de Gezondheidsraad

Ons kenmerk UB/K/05/86603. 1. Kabinetsstandpunt naar aanleiding van het 3B-advies van de Gezondheidsraad Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1a 2513 AA s-gravenhage Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4 Telefoon

Nadere informatie

WELKOM. Wet WIA 28 oktober 2015 Jos Walraven

WELKOM. Wet WIA 28 oktober 2015 Jos Walraven WELKOM Wet WIA 28 oktober 2015 Jos Walraven Onderwerpen Algemene uitleg WIA Rekenvoorbeelden WGA-uitkering Wat is een maatman? Beschikking WGA-uitkering Productoplossingen Werkgeversrisico s Aandachtspunten

Nadere informatie

WERKHERVATTING NA HERBEOORDELING. Duurzaamheid van de werkhervatting 3½ respectievelijk 2½ jaar na de uitslag

WERKHERVATTING NA HERBEOORDELING. Duurzaamheid van de werkhervatting 3½ respectievelijk 2½ jaar na de uitslag WERKHERVATTING NA HERBEOORDELING Duurzaamheid van de werkhervatting 3½ respectievelijk 2½ jaar na de uitslag maart 2009 P08/478 drs. Cathelijne L. van der Burg drs. Erica E.M. Maurits Bureau AStri Stationsweg

Nadere informatie

WIA Opvang Polis. op de WIA. Het antwoord van de. Van Kampen Groep. (Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen)

WIA Opvang Polis. op de WIA. Het antwoord van de. Van Kampen Groep. (Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen) WIA Opvang Polis Het antwoord van de Van Kampen Groep op de WIA (Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen) Pagina 1 WIA Opvang Polis. Hoe wordt de hoogte van de WIA-uitkering berekend? De hoogte van de

Nadere informatie

Arbeidsongeschiktheid en uw pensioen

Arbeidsongeschiktheid en uw pensioen Arbeidsongeschiktheid en uw pensioen INHOUD PAGINA 1. Inleiding 2 2. Arbeidsongeschiktheid en uitkeringen vanuit de overheid 3 3. Arbeidsongeschiktheid en uw pensioen 5 4. Vragen staat vrij! 8 1. Inleiding

Nadere informatie

Bijlage: Vergelijking WIA en Appa

Bijlage: Vergelijking WIA en Appa Bijlage: Vergelijking WIA en Appa 1. Inleiding In deze notitie wordt een vergelijking gemaakt tussen de sregeling op grond van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA ) en de verlengde uitkering

Nadere informatie

Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering Nadere regelgeving Bijgewerkt naar laatste editie Staatsblad/Staatscourant

Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering Nadere regelgeving Bijgewerkt naar laatste editie Staatsblad/Staatscourant Besluit uurloonschatting - Ureninschatting schattingbesluit WAO WIA 1 oktober 2004 Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering Nadere regelgeving Bijgewerkt naar laatste editie Staatsblad/Staatscourant

Nadere informatie

Wat wordt van u verwacht als werknemer?

Wat wordt van u verwacht als werknemer? Zo'n 12.000 mensen krijgen dementie voordat ze 65 jaar zijn. Deze mensen vaak nog aan het werk op het moment dat iemand de diagnose dementie krijgt. Dementie kan veel invloed hebben op het werk. Het ligt

Nadere informatie

REGLEMENT EXCEDENT ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSPENSIOEN STICHTING PENSIOENFONDS ALLIANCE

REGLEMENT EXCEDENT ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSPENSIOEN STICHTING PENSIOENFONDS ALLIANCE REGLEMENT EXCEDENT ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSPENSIOEN STICHTING PENSIOENFONDS ALLIANCE INHOUDSOPGAVE REGLEMENT EXCEDENT ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSPENSIOEN BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN... 3 Artikel 1. DEELNEMERS... 4

Nadere informatie

WIA door de Tweede Kamer. Stand van zaken juli 2005

WIA door de Tweede Kamer. Stand van zaken juli 2005 WIA door de Tweede Kamer. Stand van zaken juli 2005 Van WAO naar WIA. Het kabinet wil de WAO per 1 januari 2006 vervangen door de nieuwe Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA). De WIA benadrukt

Nadere informatie

Duurzaam niet-duurzaam?

Duurzaam niet-duurzaam? Opdrachtgever SZW Duurzaam niet-duurzaam? Conclusie Opdrachtnemer APE / P. de Jong, T. Everhardt, C. Schrijvershof Onderzoek Duurzaam niet-duurzaam? : onderzoek naar niet-duurzaam volledig arbeidsongeschikt

Nadere informatie

Adviesaanvraag met betrekking tot het arbeidsongeschiktheidscriterium

Adviesaanvraag met betrekking tot het arbeidsongeschiktheidscriterium Adviesaanvraag met betrekking tot het arbeidsongeschiktheidscriterium 1. Inleiding In verband met het nieuw te ontwikkelen arbeidsongeschiktheidsstelsel is in het najaarsakkoord van 14 oktober 2003 afgesproken

Nadere informatie

Uw advies over inkomen bij arbeidsongeschiktheid als ondernemer. Een aandeel in elkaar

Uw advies over inkomen bij arbeidsongeschiktheid als ondernemer. Een aandeel in elkaar Uw advies over inkomen bij arbeidsongeschiktheid als ondernemer Een aandeel in elkaar Uw advies over inkomen bij arbeidsongeschiktheid als ondernemer U heeft een onderneming en met de opbrengsten kunnen

Nadere informatie

REGLEMENT EXCEDENT ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSPENSIOEN STICHTING PENSIOENFONDS ALLIANCE

REGLEMENT EXCEDENT ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSPENSIOEN STICHTING PENSIOENFONDS ALLIANCE REGLEMENT EXCEDENT ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSPENSIOEN STICHTING PENSIOENFONDS ALLIANCE INHOUDSOPGAVE BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN... 2 Artikel 1. DEELNEMERS... 4 Artikel 2. AANSPRAKEN... 4 Artikel 3. INGANG EN DUUR...

Nadere informatie

Inkomen. Ik krijg altijd 70% van mijn laatstverdiende inkomen is het grootste misverstand rondom de inkomenspositie van werknemers.

Inkomen. Ik krijg altijd 70% van mijn laatstverdiende inkomen is het grootste misverstand rondom de inkomenspositie van werknemers. Inkomen Robidus biedt integrale diensten op het snijvlak van Finance en HR, gericht op de inzetbaarheid van personeel. De maatwerk advisering en ondersteuning zijn gebaseerd op een best practice platform

Nadere informatie

M200510 MKB-ondernemers negatief over verantwoordelijkheden bij ziekte werknemers

M200510 MKB-ondernemers negatief over verantwoordelijkheden bij ziekte werknemers M200510 MKB-ondernemers negatief over verantwoordelijkheden bij ziekte werknemers drs. F.M.J. Westhof Zoetermeer, december 2005 MKB-ondernemers negatief over verantwoordelijkheden bij ziekte werknemers

Nadere informatie

De leden van de Eerste Kamer der Staten Generaal Postbus 20017 2500 EA Den Haag postbus@eerstekamer.nl

De leden van de Eerste Kamer der Staten Generaal Postbus 20017 2500 EA Den Haag postbus@eerstekamer.nl Bankastraat 42 unit C 9715 CD Groningen T 050-549 29 06 www.steungroep.nl info@steungroep.nl Aan: De leden van de Eerste Kamer der Staten Generaal Postbus 20017 2500 EA Den Haag postbus@eerstekamer.nl

Nadere informatie

WIA Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen Inkomen

WIA Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen Inkomen Verzekeringen Makelaardij Hypotheken Pensioenen Employment Benefits Bankzaken WIA Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen Inkomen vrieling a d v i e s g r o e p De WIA De WIA (Wet Werk en Inkomen naar

Nadere informatie

Ziek of arbeidsongeschikt?

Ziek of arbeidsongeschikt? Ziek of arbeidsongeschikt? SBZ vult uw uitkering aan. En uw pensioenopbouw wordt voortgezet. Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Zorgverzekeraars De arbeidsongeschiktheidswetgeving Op 1 januari 2006 is

Nadere informatie

WIA Opvang Polis. www.vkg.com. Het antwoord van de Van Kampen Groep op de WIA (Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen) Terecht méér dan verzekeraars

WIA Opvang Polis. www.vkg.com. Het antwoord van de Van Kampen Groep op de WIA (Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen) Terecht méér dan verzekeraars WIA Opvang Polis Het antwoord van de Van Kampen Groep op de WIA (Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen) Terecht méér dan verzekeraars www.vkg.com WIA Opvang Polis Versie 2008 Hoe wordt de hoogte van

Nadere informatie

Reglement. Excedent Arbeidsongeschiktheidspensioen. Stichting Metro Pensioenfonds

Reglement. Excedent Arbeidsongeschiktheidspensioen. Stichting Metro Pensioenfonds Reglement Excedent Arbeidsongeschiktheidspensioen Stichting Metro Pensioenfonds 1 Inhoudsopgave pagina Artikel 1 Begripsomschrijvingen 2 Artikel 2 Deelnemerschap 2 Artikel 3 Terhandstelling van bescheiden

Nadere informatie

TWEEDE NOTA VAN WIJZIGING. Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd:

TWEEDE NOTA VAN WIJZIGING. Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: 30 318 Voorstel van wet tot aanpassing van en verbeteringen in diverse wetten in verband met de invoering van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen alsmede enkele andere correcties (Aanpassings-

Nadere informatie

Analyse stijging WIA-instroom I

Analyse stijging WIA-instroom I Opdrachtgever UWV Analyse stijging WIA-instroom I Conclusie Opdrachtnemer UWV / Carla van Deursen ; Jos van Loo Onderzoek KM 10/06: Analyse stijging WIAinstroom I Startdatum 28 februari 2010 Einddatum

Nadere informatie

Uw werknemer is arbeidsongeschikt. Wat doet PMT? Wat betekent het voor uw administratie?

Uw werknemer is arbeidsongeschikt. Wat doet PMT? Wat betekent het voor uw administratie? Uw werknemer is arbeidsongeschikt Wat doet PMT? Wat betekent het voor uw administratie? Leeswijzer Deze brochure is opgebouwd uit vier delen: Wat houdt 1. Wat houdt in? In dit eerste deel vindt u algemene

Nadere informatie

KENNISMEMO. Puntsgewijze samenvatting van de belangrijkste bevindingen

KENNISMEMO. Puntsgewijze samenvatting van de belangrijkste bevindingen Datum 1 februari 2012 Van Kenniscentrum UWV Ed Berendsen T (020) 687 1625 Ed.Berendsen@uwv.nl Onderwerp KM 12/02 Overgangen binnen de WIA Puntsgewijze samenvatting van de belangrijkste bevindingen De WIA

Nadere informatie

Ik heb een gesprek met de arts of de arbeidsdeskundige

Ik heb een gesprek met de arts of de arbeidsdeskundige Ik heb een gesprek met de arts of de arbeidsdeskundige Waarom bent u uitgenodigd? Hoe gaat zo n gesprek over uw WIA-, WAO-, WAZ- of Wajong-uitkering? VOOR RE-INTEGRATIE EN TIJDELIJK INKOMEN Werk boven

Nadere informatie

Initiatiefnota Activering uit Arbeidsongeschiktheid Anoushka Schut-Welkzijn VVD

Initiatiefnota Activering uit Arbeidsongeschiktheid Anoushka Schut-Welkzijn VVD Initiatiefnota Activering uit Arbeidsongeschiktheid Anoushka Schut-Welkzijn VVD 3 oktober 2013 1 Initiatiefnota Activering uit Arbeidsongeschiktheid Aanleiding Het aantal chronisch zieken (nu 4,5 miljoen

Nadere informatie

Als u arbeidsongeschikt bent

Als u arbeidsongeschikt bent Landelijke vereniging Artsen in Dienstverban Als u arbeidsongeschikt bent Na twee jaar ziekte Arbeidsongeschiktheid heeft ingrijpende gevolgen. Door ziekte of een handicap kunt u uw vroegere werkzaamheden

Nadere informatie

Het antwoord van VKG op de WIA (Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen)

Het antwoord van VKG op de WIA (Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen) Het antwoord van VKG op de WIA (Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen) Versie 16-08-2011 WIA Opvang Polis. Hoe wordt de hoogte van de WIA-uitkering berekend? De hoogte van de WIA-uitkering hangt niet

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1a 2513 AA s-gravenhage. SV/AL/04/44318b

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1a 2513 AA s-gravenhage. SV/AL/04/44318b Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1a 2513 AA s-gravenhage Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4 Telefoon

Nadere informatie

Allianz Inkomensverzekeringen. Nederland Schadeverzekering N.V. wat nu? Wagenparkmanagement. De gevolgen van een WIA-uitkering voor uw inkomen

Allianz Inkomensverzekeringen. Nederland Schadeverzekering N.V. wat nu? Wagenparkmanagement. De gevolgen van een WIA-uitkering voor uw inkomen Allianz Inkomensverzekeringen Nederland Schadeverzekering N.V. Allianz In de WIA, wat nu? Wagenparkmanagement De gevolgen van een WIA-uitkering voor uw inkomen De gevolgen van een WIA-uitkering voor uw

Nadere informatie

WIA verzekering Zorg & Welzijn Informatie voor de werknemer

WIA verzekering Zorg & Welzijn Informatie voor de werknemer WIA verzekering Zorg & Welzijn Informatie voor de werknemer Waar is deze verzekering voor? In deze brochure leggen wij uit waarvoor deze verzekering is, welke uitkering u kunt krijgen en wat de verzekering

Nadere informatie

WIA Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen

WIA Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen WIA Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen WIA Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen De WIA De WIA (Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen) zorgt ervoor dat werknemers die na de periode van twee

Nadere informatie

WERKEN NA HERBEOORDELING? Onderzoek onder 1.783 herbeoordeelden waarvan de uitkering verlaagd of beëindigd is

WERKEN NA HERBEOORDELING? Onderzoek onder 1.783 herbeoordeelden waarvan de uitkering verlaagd of beëindigd is WERKEN NA HERBEOORDELING? Onderzoek onder 1.783 herbeoordeelden waarvan de uitkering verlaagd of beëindigd is P380 7 april 2006 Ir. Carla G.L. van Deursen Bureau AStri Stationsweg 26 2312 AV Leiden Tel.:

Nadere informatie

WIA verzekering Individueel Overheid & Onderwijs

WIA verzekering Individueel Overheid & Onderwijs WIA verzekering Individueel Overheid & Onderwijs Waar is deze verzekering voor? Wat is WIA? In deze brochure leggen wij uit voor wie en waarvoor deze verzekering is, welke dekkingen u kunt sluiten, welke

Nadere informatie

Hoofdlijnenakkoord inzake aanpassing ABP-regelingen aan WIA-wetgeving (definitief vastgesteld in de Pensioenkamer van de ROP op 7 juni 2006)

Hoofdlijnenakkoord inzake aanpassing ABP-regelingen aan WIA-wetgeving (definitief vastgesteld in de Pensioenkamer van de ROP op 7 juni 2006) Hoofdlijnenakkoord inzake aanpassing ABP-regelingen aan WIA-wetgeving (definitief vastgesteld in de Pensioenkamer van de ROP op 7 juni 2006) Partijen De Stichting Verbond Sectorwerkgevers Overheid De Samenwerkende

Nadere informatie

Allen die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten: Artikel I. Wijziging van de Wet financiering sociale verzekeringen

Allen die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten: Artikel I. Wijziging van de Wet financiering sociale verzekeringen Wijziging van arbeidsongeschiktheidswetten en de Wet financiering sociale verzekeringen in verband met de verhoging van de uitkering voor volledig arbeidsongeschikten naar 75% en in verband met de uitsluiting

Nadere informatie

a.schut@tweedekamer.nl Apeldoorn, 12 november 2013 Betreft: reactie op initiatiefnota Geachte mevrouw Schut- Welkzijn,

a.schut@tweedekamer.nl Apeldoorn, 12 november 2013 Betreft: reactie op initiatiefnota Geachte mevrouw Schut- Welkzijn, a.schut@tweedekamer.nl Apeldoorn, 12 november 2013 Betreft: reactie op initiatiefnota Geachte mevrouw Schut- Welkzijn, Begin oktober heeft u de initiatiefnota Activering uit Arbeidsongeschiktheid ingediend,

Nadere informatie

De WIA Krater WIA. Dank voor uw interesse. Kan Classen Consultancy u van dienst zijn? Neem dan contact op via

De WIA Krater WIA. Dank voor uw interesse. Kan Classen Consultancy u van dienst zijn? Neem dan contact op via De WIA Krater WIA Een ding wat blijft terugkomen in mijn adviespraktijk inzake de WIA (Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen) is de welbekende WIA KRATER en onbekendheid met de materie. Dit boekje zal

Nadere informatie

szw0001052 Aan de Voorzitter van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid s-gravenhage, 23 november 2000 Aanleiding

szw0001052 Aan de Voorzitter van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid s-gravenhage, 23 november 2000 Aanleiding szw0001052 Aan de Voorzitter van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid s-gravenhage, 23 november 2000 Aanleiding Naar aanleiding van vragen over de hoge arbeidsongeschiktheidspercentages

Nadere informatie

WIA Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen Inkomen

WIA Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen Inkomen Verzekeringen Makelaardij Hypotheken Pensioenen Employment Benefits Bankzaken WIA Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen Inkomen vrieling adviesgroep De WIA De WIA (Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen)

Nadere informatie

WERKGEVERS AAN ZET? Mogelijkheden voor werkuitbreiding na herbeoordeling

WERKGEVERS AAN ZET? Mogelijkheden voor werkuitbreiding na herbeoordeling WERKGEVERS AAN ZET? Mogelijkheden voor werkuitbreiding na herbeoordeling P421 12 februari 2007 Vera Veldhuis, MSc Ir. Carla G.L. van Deursen Drs. Ilse Hento, Hento Policy Support Bureau AStri Stationsweg

Nadere informatie

Feiten en cijfers Wajong

Feiten en cijfers Wajong Feiten en cijfers Wajong Deze notitie bestaat uit drie hoofdstukken: 1. De wettelijke regeling en de kabinetsplannen 2. Cijfers over de doelgroep 3. Belangrijke rapporten over de Wajong 1. De wettelijke

Nadere informatie

Arbeidsongeschikt? Bang voor een gat in uw inkomen? Aanvullend pensioen. WGA uitkering. Uw salaris AOW + Vervolguitkering WGA 100% Inkomsten.

Arbeidsongeschikt? Bang voor een gat in uw inkomen? Aanvullend pensioen. WGA uitkering. Uw salaris AOW + Vervolguitkering WGA 100% Inkomsten. Arbeidsongeschikt? Bang voor een gat in uw inkomen? 1e jaar ziek 2e jaar ziek WGA uitkering WGA Aanvullend pensioen Met de van Centraal Beheer Achmea zijn grote financiële risico s afgedekt! Kijk op www.iak.nl/postnl

Nadere informatie

WIA-wijzer. Inleiding

WIA-wijzer. Inleiding WIA-wijzer Inleiding Is een werknemer (langdurig) ziek dan kan dit grote gevolgen hebben voor de sportorganisatie. Het hindert de bedrijfsvoering en het leidt tot extra kosten. Vanaf 1 januari 2004 geldt

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 31 520 Wijziging van de WAO en de WAZ om uitkeringsgerechtigden te stimuleren arbeid te gaan verrichten Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING ALGEMEEN

Nadere informatie

"INTENSIVERING BEOORDELING ARBEIDSGESCHIKTHEID"

INTENSIVERING BEOORDELING ARBEIDSGESCHIKTHEID EINDRAPPORTAGE "INTENSIVERING BEOORDELING ARBEIDSGESCHIKTHEID" VERSIE 0.3 AUGUSTUS 2004 1. INLEIDING/DOELSTELLING... 1 1.1 AANLEIDING PROJECT...1 1.2 ACHTERGRONDINFORMATIE...1 1.3 DOELSTELLING EN RESULTAAT...2

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 29 544 Arbeidsmarktbeleid Nr. 601 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 3 april 2015 De vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Nadere informatie

Algemene informatie arbeidsongeschiktheidsverzekeringen

Algemene informatie arbeidsongeschiktheidsverzekeringen Algemene informatie arbeidsongeschiktheidsverzekeringen Wij zetten de belangrijkste begrippen voor u op een rijtje: Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV), de verschillende vormen... 2 De volledige AOV...

Nadere informatie

Beoordeling van de duurzaamheid van arbeidsbeperkingen 1

Beoordeling van de duurzaamheid van arbeidsbeperkingen 1 Beoordeling van de duurzaamheid van arbeidsbeperkingen 1 Beoordelingskader voor verzekeringsartsen Kern van het verzekeringsgeneeskundig beoordelingskader Doel Criteria geven voor het beoordelen van de

Nadere informatie

AFKORTINGEN 13 1. INLEIDING 15

AFKORTINGEN 13 1. INLEIDING 15 Inhoud AFKORTINGEN 13 1. INLEIDING 15 1.1 Probleemstelling 15 1.1.1 Arbeidsongeschiktheid en re-integratie 15 1.1.2 Aansprakelijkheid en schadebeperking 17 1.1.3 Een complex systeem 19 1.1.4 De werkgever

Nadere informatie

provinciaal blad besluiten: ARTIKEL I De Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling Provincies wordt gewijzigd als volgt:

provinciaal blad besluiten: ARTIKEL I De Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling Provincies wordt gewijzigd als volgt: provinciaal blad nr. 23 ISSN: 0920-1092 V A N D E P R O V I N C I E G R O N I N G E N 27 juni 2007 Besluit van Gedeputeerde Staten der provincie Groningen van 12 juni 2007, nr. 2007-27208, afd. PO, tot

Nadere informatie

UWV Kennisverslag 2015-2 ONTWIKKELINGEN IN DE SOCIALE ZEKERHEID

UWV Kennisverslag 2015-2 ONTWIKKELINGEN IN DE SOCIALE ZEKERHEID UWV Kennisverslag 2015-2 ONTWIKKELINGEN IN DE SOCIALE ZEKERHEID Kenniscentrum UWV Juli 2015 De digitale versie van het UWV Kennisverslag is te vinden op http://www.uwv.nl/kennis Voor vragen over de publicatie:

Nadere informatie

Marz/CvA/U200516003 Lbr. 05/136 CVA/LOGA 05/40

Marz/CvA/U200516003 Lbr. 05/136 CVA/LOGA 05/40 Brief aan de leden T.a.v. het college informatiecentrum tel. (070) 373 8021 onderwerp WIA en wijziging CAR-UWO uw kenmerk ons kenmerk Marz/CvA/U200516003 Lbr. 05/136 CVA/LOGA 05/40 bijlage(n) 2 datum 21

Nadere informatie

Wet- en regel geving bij arbeidsongeschiktheid

Wet- en regel geving bij arbeidsongeschiktheid Toelichting Wet- en regel geving bij arbeidsongeschiktheid Arbeidsongeschiktheids verzekeringen voor werknemers Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen voor werknemers Wordt u ziek en bent u na twee jaar nog

Nadere informatie

DEEL VI WIA TOETREDING

DEEL VI WIA TOETREDING Cathelijne van der Burg (AStri) Rafiq Friperson (APE) Petra Molenaar (AStri) 199 1 INLEIDING 1.1 Inhoud van dit deel Uit eerdere onderzoeken is bekend hoe het WIA beoordeelden vergaat wat betreft de reintegratie,

Nadere informatie

Re-integratie inspanningen van publiek (UWV) en privaat verzekerde werkgevers sinds de WIA

Re-integratie inspanningen van publiek (UWV) en privaat verzekerde werkgevers sinds de WIA Re-integratie inspanningen van publiek (UWV) en privaat verzekerde werkgevers sinds de WIA B. Cuelenaere, AStri beleidsonderzoek en advies (b.cuelenaere@astri.nl) T.J. Veerman, AStri beleidsonderzoek en

Nadere informatie

Kiezers en potentiële kiezers van 50PLUS

Kiezers en potentiële kiezers van 50PLUS Kiezers en potentiële kiezers van 50PLUS Versie 2013-2014 Tekstrapport Peil.nl/Maurice de Hond 1 Doelstelling en opzet van het onderzoek Het Wetenschappelijk Instituut van 50PLUS heeft ons in december

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE. Ontwerp wijziging Schattingsbesluit

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE. Ontwerp wijziging Schattingsbesluit De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4 Telefoon (070) 333 44 44 Fax (070) 333 40 33

Nadere informatie

De risico s van de WIA

De risico s van de WIA De risico s van de WIA De Wet Werk in Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA) is aangenomen door de Tweede Kamer. De Eerste Kamer zal de WIA na het zomerreces behandelen. De verwachting is dat ook de Eerste

Nadere informatie

Ondernemersplan Arbeidsongeschiktheid. WIA - Excedent. De Inkomensverzekeraar voor ondernemers

Ondernemersplan Arbeidsongeschiktheid. WIA - Excedent. De Inkomensverzekeraar voor ondernemers Ondernemersplan Arbeidsongeschiktheid WIA - Excedent De Inkomensverzekeraar voor ondernemers De Amersfoortse is De Inkomensverzekeraar voor ondernemers en biedt zelfstandig ondernemers en werkgevers inkomenszekerheid

Nadere informatie

Op 19 januari 2005 schreef de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aan de voorzitter van de Gezondheidsraad (brief kenmerk SV/AL/05/614):

Op 19 januari 2005 schreef de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aan de voorzitter van de Gezondheidsraad (brief kenmerk SV/AL/05/614): Bijlage A Adviesaanvraag Op 19 januari 2005 schreef de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aan de voorzitter van de Gezondheidsraad (brief kenmerk SV/AL/05/614): Binnenkort zal ik het wetsvoorstel

Nadere informatie

Actualiteiten Ziektewet. Verzekeren Sociale Zekerheid

Actualiteiten Ziektewet. Verzekeren Sociale Zekerheid Actualiteiten Ziektewet Verzekeren Sociale Zekerheid Sociale zekerheid in Nederland verandert Historisch perspectief: 1913-1930: eerste Ziektewet regelgeving Ongeschikt voor eigen werk Maximaal 1 jaar

Nadere informatie

HERBEOORDEELD.. EN DAN? Stand van zaken acht maanden na de uitslag 2005 en 2006

HERBEOORDEELD.. EN DAN? Stand van zaken acht maanden na de uitslag 2005 en 2006 HERBEOORDEELD.. EN DAN? Stand van zaken acht maanden na de uitslag 2005 en 2006 P380/5 25 april 2007 Ir. Carla G.L. van Deursen met medewerking van: drs. Cathelijne L. van der Burg msc. Vera Veldhuis Bureau

Nadere informatie

Het Schattingsbesluit arbeidsongeschiktheidswetten wordt als volgt gewijzigd:

Het Schattingsbesluit arbeidsongeschiktheidswetten wordt als volgt gewijzigd: SV/AL/05/37854 Besluit van tot wijziging van het Schattingsbesluit arbeidsongeschiktheidswetten in verband met de inwerkingtreding van de Wet werk in inkomen naar arbeidsvermogen Wij Beatrix, bij de gratie

Nadere informatie

Aanvulling 3 op het Pensioenreglement 2011

Aanvulling 3 op het Pensioenreglement 2011 Aanvulling 3 op het Pensioenreglement 2011 Het Pensioenreglement 2011 geldend voor werknemers voor wie op 31 juli 2011 het pensioenreglement 2008 van toepassing is dan wel in dienst getreden op of na 1

Nadere informatie

Ondernemersplan Arbeidsongeschiktheid. WIA - Excedent. De Inkomensverzekeraar voor ondernemers

Ondernemersplan Arbeidsongeschiktheid. WIA - Excedent. De Inkomensverzekeraar voor ondernemers Ondernemersplan Arbeidsongeschiktheid WIA - Excedent De Inkomensverzekeraar voor ondernemers De Amersfoortse maakt ondernemen een stuk relaxter Als zelfstandig ondernemer of werkgever wilt u uzelf, uw

Nadere informatie

Langdurig arbeidsongeschikt. VOP0034_arbeidsongeschikt-2.indd 1 18-01-10 10:36

Langdurig arbeidsongeschikt. VOP0034_arbeidsongeschikt-2.indd 1 18-01-10 10:36 Langdurig arbeidsongeschikt VOP0034_arbeidsongeschikt-2.indd 1 18-01-10 10:36 1 Inleiding Arbeidsongeschikt worden is iets waar niemand graag aan denkt. Toch is het goed af en toe na te denken over wat

Nadere informatie

CBS: Lichte toename werkenden, minder werklozen

CBS: Lichte toename werkenden, minder werklozen CBS: Lichte toename werkenden, minder werklozen Het aantal mensen met werk is in de periode februari-april met gemiddeld 2 duizend per maand toegenomen. Vooral jongeren en 45-plussers gingen aan de slag.

Nadere informatie

UWV Monitor Arbeidsparticipatie 2014. Aan het werk zijn, komen en blijven van mensen met een arbeidsbeperking

UWV Monitor Arbeidsparticipatie 2014. Aan het werk zijn, komen en blijven van mensen met een arbeidsbeperking UWV Monitor Arbeidsparticipatie 2014 Aan het werk zijn, komen en blijven van mensen met een arbeidsbeperking Inhoud 1. Essentie van de monitor 2014 2 2. Volumeontwikkelingen Wajong 6 2.1 Inleiding 6 2.2

Nadere informatie

Uw inkomen bij arbeidsongeschiktheid

Uw inkomen bij arbeidsongeschiktheid SNPS Shell Nederland Pensioenfonds Stichting Uw inkomen bij arbeidsongeschiktheid Via de pensioenregeling van Shell Nederland Pensioenfonds Stichting (SNPS) zijn er voorzieningen getroffen voor het geval

Nadere informatie

Vereenigde Arbeidskundige Compagnie BV

Vereenigde Arbeidskundige Compagnie BV Vereenigde Arbeidskundige Compagnie BV Nieuwe wetgeving Arbeidsongeschiktheid en reïntegratie Frans Hoebink RAd 4-4-2006 VAC IPS 1 Onderwerpen Behoud van inkomen Loon WIA (IVA,WGA) Wajong WWB TW Behoud

Nadere informatie

58e jaargang 2010 nummer 10. U mist in deze opsomming de zieke of gehandicapte werknemer die

58e jaargang 2010 nummer 10. U mist in deze opsomming de zieke of gehandicapte werknemer die dan in niet dan verkeer / 58e jaargang 2010 nummer 10 aansprakelijkheid / schade / verzekering e * De speerpunten van de WIA Valkuilen Menno Neeser * Toelichting en pijnpunten De Wet werk en Inkomen naar

Nadere informatie

Samenvatting. Consument, tegen. TAF B.V., gevestigd te Eindhoven, hierna te noemen Aangeslotene. Procesverloop

Samenvatting. Consument, tegen. TAF B.V., gevestigd te Eindhoven, hierna te noemen Aangeslotene. Procesverloop Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2013-180 d.d. 10 juni 2013 (mr. P.A. Offers, voorzitter, mr. R.J. Verschoof en dr. B.C. de Vries, leden en mevrouw mr. F.E. Uijleman, secretaris)

Nadere informatie

Waarom ontvangt u dit formulier?

Waarom ontvangt u dit formulier? Waarom ontvangt u dit formulier? Inzicht en overzicht in collectieve verzekeringen zijn van belang bij financiële keuzes voor de werknemer Beste werkgever, Uw werknemer is met PlannersDesk te Arnhem in

Nadere informatie

GEMEENTE HOOGEVEEN. Wijziging Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling (CAR) b e s l u i t :

GEMEENTE HOOGEVEEN. Wijziging Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling (CAR) b e s l u i t : GEMEENTE HOOGEVEEN Wijziging Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling (CAR) Het college van de gemeente Hoogeveen, gezien de circulaire van het Landelijk Overleg Gemeentelijke Arbeidsvoorwaarden d.d. 17

Nadere informatie

Beperking van kosten van loondoorbetaling tijdens ziekte

Beperking van kosten van loondoorbetaling tijdens ziekte Beperking van kosten van loondoorbetaling tijdens ziekte mr. M.H. (Mariëtta) Feiken advocaat Kantoor Mr. van Zijl B.V. Korvelseweg 142, 5025 JL Tilburg Postbus 1095, 5004 BB Tilburg tel. (013) 463 55 99

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal Vergaderjaar 1986-1987 Nr. 20b* 19256 Nadere wijziging van de Algemene Arbeidsongeschiktheidswet en de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (nadere regeling in verband

Nadere informatie

nieuwe beroepsopleiding

nieuwe beroepsopleiding watskeburt? nieuw: beroepsopleiding nieuw: re-integratie vangnetters nieuw: beoordeling RIV nieuw: WIA nieuw: 3B-richtlijnen nieuw: protocollen nieuw: mediprudentie nieuw: Kenniscentrum Verzekeringsgeneeskunde

Nadere informatie

de uitzendkracht en de WIA

de uitzendkracht en de WIA 1044 de uitzendkracht en de WIA PHILIP DE JONG TOM EVERHARDT MAARTJE GIELEN ONDERZOEK IN OPDRACHT VAN DE STICHTING ARBO FLEXBRANCHE SEPTEMBER 2013 Ape de uitzendkracht en de WIA Philip de Jong, Tom verhardt,

Nadere informatie

DE 12-MAANDSZIEKEN VAN JANUARI 1998 arbeidsongeschiktheid, gezondheid, herbeoordeling en reïntegratie 2½ jaar later

DE 12-MAANDSZIEKEN VAN JANUARI 1998 arbeidsongeschiktheid, gezondheid, herbeoordeling en reïntegratie 2½ jaar later DE 12-MAANDSZIEKEN VAN JANUARI 1998 arbeidsongeschiktheid, gezondheid, herbeoordeling en reïntegratie 2½ jaar later 15 januari 2001 Ir. C.G.L. van Deursen Bureau AS/tri Stationsweg 26 2312 AV Leiden Tel.:

Nadere informatie

Loyalis Schade N.V., gevestigd te Heerlen, hierna te noemen Aangeslotene.

Loyalis Schade N.V., gevestigd te Heerlen, hierna te noemen Aangeslotene. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr 2015-109 d.d. 2 april 2015 (mr. P.A. Offers, voorzitter, mr. J.S.W. Holtrop en dr. B.C. de Vries, leden en mr. I.M.L. Venker, secretaris) Samenvatting

Nadere informatie