INHOUD MISSIE 4 INLEIDING 5 CITY MARKETING 8 EXTERNE BETREKKINGEN & INTERNATIONALE 19 SAMENWERKING (EUROPESE) SUBSIDIES 30 SAMENVATTING 32

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "INHOUD MISSIE 4 INLEIDING 5 CITY MARKETING 8 EXTERNE BETREKKINGEN & INTERNATIONALE 19 SAMENWERKING (EUROPESE) SUBSIDIES 30 SAMENVATTING 32"

Transcriptie

1 Expeditie Breda

2 INHOUD MISSIE 4 INLEIDING 5 CITY MARKETING 8 EXTERNE BETREKKINGEN & INTERNATIONALE 19 SAMENWERKING (EUROPESE) SUBSIDIES 30 SAMENVATTING 32 CONCLUSIE EN AANBEVELINGEN 35

3 HYPE OF NOODZAAK Voor mij geen vraag, want vanzelfsprekend moet Breda onder de aandacht worden gebracht bij mensen die beslissen over bedrijfshuisvesting, een nieuwe woning of gewoon een dagje gezellig uit. Geen hype dus, maar wel degelijk een goede zaak. Breda is een prachtige stad en die gaan we met plezier aan de man/vrouw brengen. De noodzaak daarvan schuilt in de opdracht die we ons voor de toekomst hebben gesteld: met behoud en bij voorkeur verbetering van de bestaande kwaliteit, groeien naar een stad waar het straks ook met inwoners goed toeven is. Uitdagingen en kansen te over: aansluiting op het HSL-netwerk, de Haven (Nieuwe Mark), gevarieerde nieuwbouw in het centrum en aan de randen van de stad, woonboulevard en andere thematische winkelconcepten, creatieve industrie, aanbod voor vrijetijdsbeleving en nieuwe vormen van onderwijs Breda is booming. Er is veel energie gestoken in het najagen van deze voor Breda én regio belangrijke kansen. Dat betekent dat u, ondernemer, en ik, gemeentebestuurder, onze handen uit de mouwen gaan steken. Wij gaan gezamenlijk aan de slag om Breda sterker te maken en luid en duidelijk onder de aandacht te brengen. In de stad en ver daarbuiten. Samen op expeditie; goed voorbereid en wereldwijd. We richten ons op nieuwe klanten, maar blijven ook investeren in klantentrouw. Samen met de stad vieren we belangrijke mijlpalen in de (stedenbouwkundige) ontwikkeling van onze stad. In 2007 vierden we de opening van de haven en de oplevering van het Chassé Park; in 2008 genieten we met elkaar van de heropening van De Beyerd, de vorderingen bij het nieuwe station en de komst van de HSL-shuttle. Zo bevestigen wij Bredanaars in hun keuze voor hun stad. Met nu al zo n ambassadeurs zijn wij over de stadsgrenzen heen geloofwaardig in onze externe activiteiten. Vanuit een sterke thuisbasis -met extra aandacht voor de regio- groeien we door naar een kwalitatief hoogwaardige Europese stad. Een sociale en leefbare stad. Voor dat product ontwikkelen we plannen en campagnes en we maken daarbij als gemeente graag gebruik van de deskundigheid die op veel plaatsen in de stad al aanwezig is. Zo kunnen we samen Bredaas sterke troeven slimmer uitspelen. Nu is het zaak onze troefkaarten behendig uit te spelen. Externe betrekkingen dus en city marketing. En als het kan bij verdere productverbetering graag met financiële steun in de rug vanuit Europa: subsidies. André Adank, wethouder Economische Zaken en Regio

4 MISSIE Het programma ESC verrast, inspireert, verbindt en verleidt in- en extern (gemeente en stad Breda) partners om samen de kwaliteit van Breda voor de toekomst te behouden, te verbeteren en er velen van te laten genieten. Samen met die partners wordt de ambitie van Breda om een vitale, dynamische Europese stad te zijn vertaald in visie, strategie en activiteiten.de uitwerking ervan is een gezamenlijke verantwoordelijkheid, een gedeelde inspanning, die leidt tot dubbel succes. Strategisch, tactisch en operationeel samen optrekken en zo bijdragen aan de duurzame doorontwikkeling van de stad waar het goed toeven is. Een stad die òòk in de toekomst een stabiel en goed sociaal en economisch klimaat heeft; een stad die ertoe doet in cultureel opzicht. Een stad waar ruimte is voor dromen, idealen en ambities. Dé stad waar de menselijke maat het succes bepaalt. De expeditie is gericht op het gezamenlijk doorontwikkelen en vooral bekendmaken van Breda als dé stad, waar bewoners zich thuis voelen (van nu naar in 2020), waar (internationale) bedrijven goed gedijen en waar toeristen, bezoekers en recreanten graag en bij herhaling verblijven. ESC is een dynamisch middel om vanuit een scherpe gezamenlijke visie alert te zijn op kansen en die efficiënt en effectief te benutten. Een onderneming waarbij ieders inbreng telt, waar samenwerking business as usual is; gebundelde inzet voor meer rendement!

5 1 INLEIDING Bestaand beleid als vertrekpunt Het programma ESC en de missie ervan vloeien voort uit het collegeprogramma Kernopgave is een duurzame sociaaleconomische rendementsverbetering. Samen met partijen in en om de stad wordt gewerkt aan een sterker Breda. Bestaand beleid en de kwaliteiten van de huidige stad vormen het vertrekpunt. De gezamenlijke activiteiten zijn vooral bedoeld om meer mensen aan Breda te binden, in het bijzonder: bewoners, met accent op jongeren en jonge gezinnen plus vitale (terugkerende) senioren; bedrijven, met als topdrie: handel & logistieke dienstverlening (internationaal), hospitality en kennisintensieve/creatieve industrie; bezoekers, met speerpunten: funshoppers, makers van citytrips en de zakelijke bezoeker. Ruimte voor inspiratie Strategisch kader en programma vormen geen rigide, dwingend instrumenteel kader. Bestaande initiatieven en activiteiten moeten tenslotte zonder afbreukrisico s kunnen doorgaan. Minstens zo belangrijk is dat er ruimte is en blijft voor innovatie en inspiratie. Het programma is daarmee niet alleen aanjager van vernieuwing (inhoud en proces), maar is ook zelf voorwerp van vernieuwing. Interactie met partners in en om de stad waarborgt actualiteit van programma en activiteiten. Integreren activiteiten Doelgerichte externe betrekkingen, city marketing en het verwerven van meer subsidies zijn de driebaansweg naar succes om de doelen uit de missie te bereiken. Die bundeling maakt het mogelijk om in interactie met talrijke partners een zo hoog mogelijk rendement uit inzetbare middelen te halen. Rondom marketing Deze notitie bevat de strategische visie voor externe betrekkingen, (Europese) subsidies en city marketing. De deelstrategieën (focus) vormen in hun samenhang de kracht van het programma (coördinatie/regie/kennismakelaar). Het programma stuurt van binnen naar buiten, maar vooral ook van buiten naar binnen (werving). Werken met doelstellingen en doelgroepen, kennis van de klantenwensen én het nadrukkelijk uitdragen van de Bredase kwaliteiten maken marketing als het ware de spil van Expeditie Breda ; het vehikel waarop strategieën en tactieken voor externe betrekkingen en subsidies (lobby) verder gebracht worden. 5

6 De stad als afzender De activiteiten hebben de stad als afzender. De gemeente heeft een coördinerende en regisserende rol; is een makelaar in kennis, die stimuleert, faciliteert en initieert volgens het beginsel: zoveel mogelijk stimuleren van activiteiten door derden; faciliteren waar nuttig en initiëren (autonoom organiseren) van activiteiten, waarvan de markt het belang onderkent, maar die (nog) niet door (een van de) partners worden opgepakt. Het programma zorgt voor afstemming en coördinatie op verschillende schaalniveaus: intern binnen gemeente en stad, regionaal (bijvoorbeeld SES-West-Brabant), provinciaal (o.a. Brabant-Stad) nationaal (Pieken in de Delta, afstemming met de Randstad), binnen de Benelux, in Europees perspectief en in mondiale uitwisseling. Het programma is als het ware de verzamelband van alle Bredase bovenregionale en internationale activiteiten; het strategisch kompas waarmee Expeditie Breda succesvol wordt. Internationale dynamiek Internationalisering hangt onlosmakelijk samen met de ambities en groeidoelstelling van Breda. Breda heeft er van nature de kenmerken voor: gunstige geografische ligging, verbindingen en bereikbaarheid, historie, gastvrijheid, bakermat van opleidingen met een visie op de wereld buiten Brabant/Nederland (NHTV/KMA). Voorbereidingen Over externe betrekkingen en subsidies zijn verschillende workshops en bijeenkomsten georganiseerd en werden individuele gesprekken gevoerd met professionals en maatschappelijke partners, binnen en vooral ook buiten Breda. Voor het bepalen van de marketingkoers zijn onder meer vijf discussies over doelgroepen en de sterkte/zwakte van Breda gevoerd met diverse vertegenwoordigers van bedrijfsleven, onderwijs en maatschappelijke groeperingen in de stad. Vanzelfsprekend is uitgebreide desk research verricht, waarbij recente beleidsdocumenten (o.a. Structuurvisie) mede richtinggevend zijn geweest. Vooruitlopend op de strategie werd een eerste city marketing evenement gerealiseerd ter gelegenheid van de opening van de Haven (Nieuwe Mark). De ervaringen en vooral ook het enthousiasme van velen stellen bestuur en management in staat strategische keuzes te maken en inspirerende samenwerkingsverbanden aan te gaan.

7 Kwestie van mentaliteit Expeditie Breda is geen tevoren bepaalde en begrensde entiteit. Het is een way of life, een attitude. Het gaat om de alertheid om kansen te creëren, te benutten; de bereidheid te delen; en de kunst van het verleiden. Betrokkenen bij dit programma zijn inspirators, bruggenbouwers en vooral teamspelers. Zij functioneren binnen een globaal raamwerk als enthousiaste, flexibele professionals. Het zijn in zekere zin ondernemers, die op door de stad beoogde resultaten uit zijn. Het programma destilleert een scherpe focus en strategische keuzes om de doelstelling kortweg: meer bewoners, bedrijven en bezoekers- te behalen. In uitwerking wordt de doelstelling concreet gekoppeld aan speerpunten en doelgroepen en tactische en operationele vertaling in nauwe samenwerking met in- en externe partners. Het programma voert regie op gezamenlijke activiteiten, faciliteert en is een enkele keer zelf initiator van specifieke activiteiten. In deze opvatting fungeert het programma als aanjaagmotor en kennismakelaar. Geld met geld maken In het algemeen betreft het kosten die voor de baat uit gaan. De opbrengst: imagoverbetering, groeiende aantrekkingskracht, versterking stedelijke economie, stroomlijning van subsidietrajecten etc. komt de gehele gemeente / de stad ten goede. Meetbare doelstellingen worden met hulp van de afdeling Onderzoek & Informatie inzichtelijk gemaakt, o.a. via de Economische Barometer. Bij city marketing en externe betrekkingen levert een investering niet direct geld op voor de gemeente. Wel kan de meerwaarde voor de stad als geheel, met name de ondernemers, in geld uitgedrukt worden. Juist daarom is het van belang keuzes samen met die ondernemers te maken en hen actief bij de uitwerking van de strategie te betrekken. Evenals co-financiering bij (Europese) subsidies, zal in de gezamenlijke Bredase externe activiteiten sprake zijn van een combinatie publiek/privaat. 7

8 2 CITY MARKETING BREDA City marketing zet in op beïnvloeding van kennis, houding en gedrag, ofwel verleidt mensen om te kiezen voor Breda. Het gaat erom de klantenwens te kennen en impulsen te geven aan activiteiten die gericht zijn op verbetering van de stad Breda en vooral het uitdragen daarvan. Uniek verhaal Steden ontwikkelen zich in een meer en meer concurrerende omgeving. De stedelijke consument bewoner, bedrijf, bezoeker heeft meer dan ooit mogelijkheden om te kiezen. Producten en diensten lijken steeds meer op elkaar; datzelfde geldt voor (de hardware van) steden. Juist daarom wordt de beleving van een stad, het verhaal erachter, steeds belangrijker om een stad bij degenen die over vestiging of verblijf besluiten een hoge top of mind positie te bezorgen. City marketing zoekt, schrijft en herschrijft het verhaal en draagt het uit. Best practices over city marketing komen van steden die ooit met grote problematiek te kampen hadden; die tijd ligt achter ons. Elke stad moet zich kunnen onderscheiden; geen stad kan zich de luxe permitteren dat in stilte te doen. Dus ook Breda, het zondagskind onder de middelgrote steden, kan hierbij niet achterblijven. Breda wil vooruit. De stad wil de kansen benutten die onder andere door de aansluiting op de HSL op de stad afkomen. Breda wil zelf nieuwe kansen creëren, de ambities waarmaken. City marketing zet Breda vanuit het prachtige aanbod van de stad op de internationale markt. Een vraaggestuurde markt, waarbij we meer dan ooit met trots kunnen uitdragen wat Breda te bieden heeft. City marketing zorgt voor profilering en positionering van Breda in het algemeen - in relatie tot de concurrerende omgeving - en destilleert specifieke boodschappen (proposities) voor specifieke doelgroepen. Deze combinatie van overkoepelend en specifiek vergroot het effect van doelgroepgerichte acties. 8

9 Doelstelling city marketing Breda City marketing vertaalt de missie van het programma in concrete, enthousiasmerende en uitnodigende activiteiten, die door hun overtuigingskracht mensen inspireren en verleiden om voor Breda te kiezen. Zo levert city marketing meetbaar een substantiële bijdrage aan het bereiken van de voor 2020 gestelde groeidoelstellingen van Breda: toename van het aantal inwoners (van naar ; circa bevolkingsoverschot uit binnenlandse migratie); groei van bedrijfsleven/nieuwvestigers, toegespitst op drie sectoren: logistieke dienstverlening (handel/distributie), hospitality, kennisintensieve en creatieve industrie, toename van het aantal toeristen/bezoekers (regionaal, provinciaal, nationaal en internationaal). Positionering Een heldere positionering is de basis voor succesvolle city marketing. Het is een gezamenlijke verkenning van identiteit en imago, van wensbeelden en van sterke en zwakkere kenmerken in een concurrerende omgeving. De contour is duidelijk, met dank aan de verschillende gesprekspartners. De uitwerking krijgt vorm in teamverband met in- en externe sleutelfiguren en een gespecialiseerd bureau. Profilering met Bredaas DNA Breda vertegenwoordigt een aantal kernwaarden, kenmerken die de stad een unieke meerwaarde geven ten opzichte van concurrerende steden. Zowel de hardware van de stad (gebouwen, wegen, beheer, service, winkels, sportvoorzieningen, cultureel aanbod etc.) als de beleving van de stad kunnen een uniek beeld geven, een exclusieve kwaliteit of karakter. Het gaat er niet om meer van hetzelfde te zijn, het gaat erom te kiezen voor verschillen die er toe doen. Wie overal goed in is en zo bekend wil staan, moet zich met (te)veel partijen meten; wie goed is én uniek, heeft een betere uitgangspositie. Met eigen, authentiek DNA én met het innemen van de juiste positie in een ruimere context (soms concurrerend en soms juist elkaar versterkend) maakt Breda zich sterk als een unieke partner, een sterke schakel tussen kansenzones. Deze groeidoelstellingen worden gekwantificeerd en gekwalificeerd uitgewerkt. Op basis van periodieke evaluatie vindt bijstelling plaats. De doelstellingen krijgen verder vorm in concrete taakstellingen per (sub)doel en specifieke doelgroep(en). Taakstellingen worden uitgewerkt in samenwerking met partners. Bijvoorbeeld de VVV (meer bezoekers), BRIM, REWIN, BOM (bedrijfsvestiging), maar ook met bewoners en ontwikkelaars/makelaars.

10 Negen manieren om Breda aan te prijzen; feiten en beleving: Identiteit Imago/waardering Woonstad woonkwaliteit Winkelstad winkelplezier Cultuurstad aanbod/niveau van voorzieningen Internationale stad internationaal netwerk Bereikbare stad mobiliteit/toegankelijkheid Ondernemende Stad ondernemingsklimaat Onderwijsstad kwaliteit van onderwijs/veelzijdigheid Zorgzame stad welzijn Groene stad natuur en milieu Veiligheid is evenals innovatie en duurzaamheid een verbindend thema. Een goede organisatie/bestuur is als noodzakelijke randvoorwaarde meegenomen. Gesprekken met sleutelfiguren leveren als conclusie op dat Breda op al deze dimensies goed scoort. Geen uitschieters; maar een goed gemiddelde op alle aspecten die van belang zijn bij het maken van een keuze voor bedrijfsvestiging, wonen of verblijven in een stad. Over het algemeen gelden binnen de doelgroepen bewoners, bedrijven en bezoekers in grote lijnen dezelfde waarden en prioriteitsvolgorde van deze dimensies. Zoals te verwachten, scoort woonstad het hoogst bij bewoners; ondernemende stad bij bedrijven en winkelstad/historische stad bij bezoekers. Het onderwijsaanbod scoort goed bij zowel bewoners als bedrijven. Bij bezoekers scoort dit zoals verwacht laag. In de gehanteerde opzet waren studenten geen bezoekers. Studenten vormen wel een cruciaal segment in de doelgroep jonge bewoners. Hier is verfijning van het model noodzakelijk. In samenwerking tussen de gemeente Breda en de onderwijsinstellingen krijgt dit aspect op korte termijn aandacht (Breda, student city). Opvallend is dat internationale stad niet expliciet wordt (h)erkend als onderdeel van de identiteit. Dit sluit aan bij de opvatting dat internationalisering meer middel dan doel is. Als middel wordt het begrip internationale stad wel als zeer belangrijk ervaren door bedrijfsleven en is de veronderstelling dat ook de aantrekkingskracht van Breda op jongere bewoners (studenten), bezoekers/toeristen én bedrijfsleven erdoor toeneemt. Historie en cultuur worden vaak in zeer nauwe samenhang beoordeeld. Opvallend is dat voor de historie (historische binnenstad, band met de Nassaus) veel waardering bestaat, maar dat op het culturele aanbod wel kritiek is. Dat is onvoldoende bekend. Het evenementenaanbod zou ruimer (en voor meer doelgroepen/gedifferentieerder) moeten zijn. Het begrip cultuurhistorie (erfgoed) wordt algemeen beschouwd als sfeerbepalend voor de stad. Dit biedt aanknopingspunten voor de positionering, maar vraagt zowel vanuit productontwikkeling als vanuit marketingpromotie om een verdiepingslag. Daarbij is van belang ook zoveel mogelijk informatie over de subdoelgroep cultuurconsumenten en cultuurhistorisch geïnteresseerde stedenbezoekers te achterhalen. Op die manier draagt het bij aan het overkoepelend positioneren van de stad en specifiek aan werving van de doelgroep bezoekers. De cultuurhistorie wordt relatief vaak genoemd als extra trekker voor het internationale bedrijfsleven. Vooral vanuit Amerika en China komen signalen dat hier redelijk veel waarde aan wordt toegekend. In acties voor deze doelgroepen wordt dit aspect uitgewerkt. 10

11 Groene stad als combinatie stad/landschap (stedelijk karakter/ duurzaamheid, groen/blauw raamwerk) komt in verhouding iets meer naar voren als onderscheidend kenmerk van Breda. Zorgzame stad wordt niet spontaan genoemd, maar blijkt in verdere gesprekken wél een factor waarmee Breda zich kan onderscheiden ten opzichte van andere steden (in termen van sociale cohesie, maatschappelijke rust, geringe stressfactor, geen opvallende, overlastveroorzakende criminaliteit). Breda als winkelstad wordt vooral sterk beoordeeld op de kwaliteit van de binnenstad. Bewoners ervaren het fijnmazige detailhandelsnetwerk (voorzieningen wijken en buurten) als pluspunt. Een bezoeker is ofwel geïnteresseerd in de combinatie van een goed, gevarieerd winkelaanbod in een historische, Bourgondische setting of komt doelgericht voor grotere aankopen en bezoekt dan de Woonboulevard. Synergie tussen beiden wordt nog onvoldoende ervaren en uitgedragen. Een aandachtspunt, ook met het oog op de komende ontwikkelingen bij de Bavelse Berg. Onderscheidende kwaliteit in de binnenstad, en thematisch aanbod in de periferie: dat maakt Breda een aantrekkelijke, veelzijdige winkelstad. Breda als woonstad wordt meer ervaren als vanzelfsprekendheid/recht van bewoners dan als onderscheidende kwaliteit. Toch is het aanbod van Breda interessant vanwege de veelzijdigheid in woonmilieus, de aandacht voor duurzaam bouwen en de groene omgeving. Een toenemend probleem is het aanbod bereikbare woningen. Breda als ondernemende stad komt bij de meeste respondenten niet spontaan op als onderscheidende kwaliteit. Het feit dat Breda veel internationaal bedrijfsleven huisvest wordt wel gezien als bewijs van een goed vestigingsklimaat. In de uitwerking van de Economische Impulsnota komen aspecten aan de orde die substantieel bijdragen aan de identiteit ondernemende stad, zoals innovatie en netwerken. Breda als bereikbare stad is zowel een pluspunt als een punt van zorg. De gunstige geografische ligging is zonder meer positief. Hetzelfde geldt voor de verbeterde A16 en de aantakking op het HSL-netwerk. Bereikbaarheid in de stad wordt met regelmaat als knelpunt ervaren. In de productontwikkeling spelen de Bereikbaarheidsvisie Via Breda en de verkeerscirculatieplannen een rol. Bij ontwikkelingen als Teteringen, Bavel-Zuid, revitalisering Hazeldonk wordt met nadruk aandacht besteed aan het aspect bereikbaarheid. Uitgebalanceerde waardering van de negen dimensies: Breda: stad om te wonen, te werken en te bezoeken IDENTITEIT IMAGO PRIORITEITEN (Dimensies) (Waardeoordeel) BEWONERS BEDRIJVEN BEZOEKERS Gen. gem. Woonstad 1 Woonkwaliteit ,1 Winkelstad 2 Winkelplezier ,4 Cultuurstad 3 Cultuurniveau ,6 Internationale stad 4 Internationaal netwerk ,2 Ondernemende stad 5 Ondernemingsklimaat ,8 Bereikbare stad 6 Mobiliteit / toegankelijkheid ,7 Onderwijsstad 7 Kwaliteit van onderwijs ,7 Zorgzame stad 8 Welzijn ,4 Groene stad 9 Natuur en Milieu ,1 SCORE ,0 11

12 Aanzet positionering Gunstige randvoorwaarden voor internationalisering worden benut om de aantrekkingskracht op bedrijven, toeristen en studenten te versterken. Breda is een prima woonstad met een rijk gevarieerd aanbod, een keuze voor ieders smaak, levensfase en budget. Het is een stad waar bedrijven goed kunnen gedijen: gunstig gelegen, goed bereikbaar, met goede verbindingen, gunstige netwerkmogelijkheden en met bijzonder goede aansluiting tussen onderwijs en bedrijfsleven. Bovendien beschikt de stad over een internationaal aansprekende historie. In Breda is het heel plezierig winkelen en uitgaan, waarbij het historische décor een sterke toegevoegde waarde heeft. Bewoners, bedrijven en bezoekers ervaren in Breda de voordelen van een stad waar veel aandacht wordt besteed aan maatschappelijke waarden en betrokkenheid. Opvallend zijn ook de paradoxen die het positieve beeld van Breda nog versterken. Samen met de karakterbeschrijving leiden die tot een richting voor de nog verder uit te werken- marketingpositionering: Breda combineert best of both worlds Onderbouwing: de warmte en geborgenheid van relatieve kleinschaligheid (dorp van vroeger) & comfort, luxe en efficiency van moderne, grote stad, die aansluiting heeft op Europees netwerk compacte binnenstad met hoog voorzieningenniveau & landelijke, weidse, groene omgeving historie en historisch besef/traditie & eigentijdse architectuur, aanwezigheid van nieuwe klassiekers / aandacht voor innovatie grootschaligheid internationaal bedrijfsleven / ambachtelijkheid creatieve sector massaliteit (schaalvoordelen) & intimiteit (personal touch) Op het punt van stressbeleving steekt de stad gunstig af ten opzichte van de Randstad. De setting van Breda in een prachtige, groene, omgeving en de aandacht voor duurzame ontwikkeling vormen een extra plus. Hiermee onderscheidt de stad zich van andere middelgrote steden. 12

13 Geloofwaardig, inspirerend DNA Het is de kunst hieruit de centrale boodschap te destilleren; de city marketingpositionering. Een claim die sterk aansluit bij de identiteit én het toekomstbeeld van Breda (de vastgestelde koers o.a. structuurvisie). Een claim die recht doet aan de eigenheid en de specifieke kwaliteiten van Breda en die overeenkomt met de wensen en verwachtingen van de doelgroepen. Een claim die qua geloofwaardigheid- a.h.w. recht uit het hart van de stad komt en prima standhoudt in de vergelijking met de concurrerende omgeving. Een claim die niet afzet, maar verbindt; die niet vervreemdt, maar inspireert en uitnodigt. Een claim die de stad in staat stelt strategische allianties aan te gaan en te profiteren van naambekendheid en pluspunten (complementair) van partners uit die concurrerende omgeving. In het succesverhaal van Breda speelt internationalisering van oudsher een belangrijke rol. De internationale focus weegt zwaar mee in uitwerking van de positionering. 13

14 Bredase succesfactoren in internationaal perspectief Historie als internationale stad Van oudsher is Breda actief in een internationale context. Al in de vroege middeleeuwen was de strategische ligging van Breda een mogelijkheid voor de toenmalige machthebbers om met gebruikmaking van haar goede waterverbindingen internationale handelscontacten te onderhouden met de rest van Europa en daarbuiten. Hieraan lagen met name economische motieven ten grondslag, maar zeker ook andere motieven als veiligheid en versterking van de bestuurlijke macht. Die eeuwenlange traditie heeft Breda het predikaat internationale stad opgeleverd. De invloed ervan op cultuur en mentaliteit is ook in het 21e eeuwse Breda merkbaar. Internationaal opereren zit de Bredanaars in het bloed en de vaardigheden hebben we in de vingers. Band met de Nassau s en defensie Zowel de geschiedenis als de actualiteit benadrukken twee internationale aspecten van Breda: Nassau-stad en defensiestad. Op grond van beide aspecten kan Breda zich internationaal profileren en worden internationale netwerken onderhouden: Unie van Oranjesteden Nassau-steden Maintenance Valley / JSF-landen/steden Breda is ook bekend als Bisdom Breda, een status die de stad eveneens een positie in een wereldwijd netwerk oplevert. Bredase bisschoppen zijn markante persoonlijkheden, ook daardoor geniet de stad (meer) bekendheid. Sterke hospitality sector / gastvrije (volks)aard Het Bourgondische karakter van de stad komt sterk tot uitdrukking in de horecavoorzieningen. Maar het blijkt ook uit houding en gedrag van de Bredanaar. Over het algemeen is die meer dan gemiddeld hoog opgeleid en spreekt zijn talen. Hoewel gezin en familiewaarden ook sterk bepalend zijn voor het karakter van de Bredanaar, en de stad daardoor nogal eens een naar binnen gekeerde indruk maakt, worden nieuwkomers en bezoekers open en gastvrij tegemoet getreden. Veel bestaande netwerken Van oudsher beschikt Breda over een groot aantal internationale betrekkingen. Zo zijn er de Oranjesteden, de jumelages en meer recent ook de relaties in het kader van Interreg Subsidies en internationale samenwerking tussen de HSLsteden. Ook de relatie met de stedelijke agglomeratie Lille (Noord-Frankrijk) is geïntensiveerd. Daarnaast maakt Breda gebruik van de alliantie met de havensteden Rotterdam en Antwerpen om in het kielzog daarvan meer internationale netwerken aan te boren. Actieve, betrokken professionals Zowel binnen de gemeentelijke organisatie als bij het Bredase bedrijfsleven en de maatschappelijke organisaties (onderwijs, zorg, cultuur) worden op individuele titel en persoonlijke kwaliteiten internationale netwerkactiviteiten ontplooid. Hierdoor staat Breda in kringen van internationale professionals al stevig op de kaart. Al die kennis en ervaring kan gericht worden gemobiliseerd, vanuit de kennismakelaars -functie van het programma ESC. 14

15 Beelden, symbolen en ambassadeurs Breda beschikt over een aantal internationaal aansprekende iconen die de Bredase kwaliteit al eeuwenlang positief uitdragen. Van de Nassau s, het beroemde schilderij van Velasquez en voetbalinternationals tot popartiesten, beeldend kunstenaars, captain s of industrie, nationale politici en last but not least - de top van de Nederlandse Luchtmacht. In dit kader geldt ook de exclusiviteit van de KMA-opleiding als een pluspunt. De oud-studenten vinden in heel Nederland/Europa werk. Ook afgestudeerden van Sint Joost vinden hun weg in de (inter)nationale bureauwereld. Gezamenlijk zorgen deze symbolen en ambassadeurs voor een positieve Bredaklank. Nieuwe internationale netwerk/lobby-activiteiten vallen daardoor vaak al in goed voorbewerkte bodem. Breda Geografische ligging en verbindingen Zowel de ligging tussen de Mainports Rotterdam en Antwerpen en de stedelijke netwerken Randstad en Vlaamse Ruit, als de aantakking op het HSL-netwerk, en de autosnelwegen, bezorgen Breda een Europese knooppuntpositie. Het internationale bedrijfsleven kiest om die reden Breda (o.a. uit oogpunt van Beneluxering) en versterkt daarmee nogmaals het internationale karakter van de stad. Dat Breda zich internationaal profileert en netwerkt is daarmee een vanzelfsprekend feit: de stad is ook een fysiek internationaal ontmoetingspunt. 15

16 Doelgroepen City marketingactiviteiten richten zich vooral op toekomstige bewoners, bedrijven en bezoekers. Vanzelfsprekend gaat aandacht uit naar klantentrouw en wordt positieve beleving van Breda door huidige bewoners, bedrijven en bezoekers gestimuleerd en benut als bewijsvoering (testimonials). bewoners De demografische prognose, gekoppeld aan het woningbouwprogramma, gaat uit van bevolkingsgroei door toenemende binnenlandse migratie. De Woonvisie beschrijft het programma en legt twee belangrijke accenten: 30% bereikbare woningen en levensloopbestendige wijken (GWI). Uit de algemene doelgroep nieuwe bewoners ligt de focus voor city marketing in deze eerste periode op de segmenten: 1. jongeren/jonge gezinnen, starters 2. relatief jonge, draagkrachtige, senioren, die terugkeren naar de (binnen)stad bedrijven De Economische Impulsnota wijst drie speerpunten aan: logistiek (handel/ distributie); kennisintensieve- en creatieve industrie; hospitality. Deze sectoren moeten bijdragen aan de werkgelegenheid. De kennisintensieve en creatieve industrie schept vooral banen voor hoger opgeleiden. Logistieke dienstverlening en hospitality bieden werk op verschillende niveaus. Logistiek heeft de beste troeven in mondiaal perspectief. Hier kan Breda allianties sluiten met de omringende mainports. In het verlengde hiervan is de onderhoudsindustrie in opkomst. Ook daar heeft Breda goede kansen in de ruimere context van West-Brabant/Zeeland: Maintenance Vally. De kennisintensieve/creatieve industrie draagt positief bij aan beeldvorming (onderscheidend/innovatief), is van belang voor het lokale ondernemersklimaat/activiteit en in de relatie met de HBO-onderwijsinstellingen. Daaruit voortvloeiend dient deze industrie ook het doel: langer binden van studenten/ afgestudeerden aan de stad. Echter, hier is de concurrentie vanuit de grote steden (in een straal van 100 kilometer) hevig. Hoewel Breda met Sint Joost en met de game -industrie goede argumenten heeft, vormt deze industrie in het krachtenveld van de omgeving een minder onderscheidend en kansvol speerpunt. 16

17 bezoekers Een marketingbeleid op de doelgroep bezoekers is een tweesporenbeleid. Het vasthouden van de trouwe doelgroep winkelpubliek (met affiniteit historische setting) vormt het ene spoor. Zij worden verleid tot een langere verblijfsduur en meer herhalingsbezoek. Evenementen in de binnenstad kunnen hierbij een rol spelen. Het tweede spoor zet intensief in op het werven van nieuwe doelgroepen, met het accent op jongeren. Sport en evenementen zijn hierbij belangrijke aanknopingspunten. Hospitality is van belang voor werkgelegenheid op alle niveaus en in relatie tot alle doelgroepen. Zowel voor bewoners, bedrijven en bezoekers staat deze sector voor een belangrijk Bredaas kenmerk: gastvrij en bourgondisch. Vooral in de doorontwikkeling van Breda als toeristenstad, speelt deze sector een cruciale rol. Thematische ontwikkeling van leisure locaties geeft Breda sterke troeven in handen. Deze sector heeft zowel grote aantrekkingskracht op het bedrijfsleven (groeipotentieel) als op bezoekers/toeristen. City marketing kiest in volgorde van prioriteit: 1. logistiek ( maintenance, farma, techniek) samenwerking met strategische partners; complementair aan wat Rotterdam en Antwerpen in mondiaal opzicht bieden 2. hospitality (thematisch en vernieuwend) 3. kennisintensieve/creatieve industrie (vanuit city marketing op onderhoudsniveau vanwege sfeer en beleving van de stad en innovatief potentieel). Bij toerisme gaat het om zowel nationale (randstedelijke) vakantiegangers, die kiezen voor natuur, ontspanning, bosrijke omgeving enzovoort, als inkomend toerisme uit België, Noord-Frankrijk en Duitsland. Daarnaast bieden de aanwezigheid van relatief veel Amerikaans bedrijfsleven in Breda en de toenemende contacten met bedrijven en maatschappelijke organisaties (o.a. Avans Hogeschool met uitwisselingsprogramma) goede kansen op vergroting van het toeristisch potentieel van Breda. In het algemeen ligt het accent bij internationaal, inkomend toerisme op liefhebbers van city trips, vanwege de aansluiting op het HSL-netwerk. Breda kan in die context profiteren van samenwerking met andere al jaren als toeristentrekkers bekend staande steden, door te focussen op aspecten en thema s waardoor Breda complementair is aan die steden. Bijvoorbeeld Van Gogh als bindend element tussen Amsterdam en Breda/Brabant. Uit het voorgaande leidt city marketing af, dat de komende periode wat bezoekers en toeristen betreft de prioriteit ligt bij: 1. funshoppers (sterk inzetten op klantentrouw) 2. jongeren (relatie sport/evenementen) 3. Europese city-trippers (arrangementen) 17

18 Een doelgroep waarnaar zeker meer onderzoek moet worden gedaan en die wellicht een aanjaageffect (invloed) heeft op deze geselecteerde doelgroepen is de zakelijke bezoeker. In dit opzicht is het van belang goed aan te voelen wat de wensen en ervaringen zijn van de zakelijke bezoekers die te gast zijn bij multinationals als Abbott c.s. en te onderzoeken wat de kansen zijn van Breda om meer (inter)nationale congressen naar de stad te halen. > Speerpunt: Het werven van meer (inter)nationale congressen. Instrumenten, middelen en organisatie City marketing is een kwestie van samenwerken. Als geen andere discipline kan en moet marketing partners inspireren, uitnodigen en verleiden om mee te werken aan het bereiken van de Bredase doelen. Marketing is fun, flexibel, creatief en leidt tot innovatie. Tegelijkertijd is marketing afrekenen, werken met concrete, meetbare doelstellingen. Marketing moet praktisch zijn, planmatig en goed georganiseerd. Twee essentiële instrumenten voor city marketing zijn het voeren van regie, zowel m.b.t. overkoepelende strategische activiteiten als voor activiteiten op specifieke thema s of t.b.v. deelsegmenten; en internationalisering. Regie: het voeren van regie is het belangrijkste instrument om de gestelde doelen te bereiken. Onder regie door de gemeente kan per combinatie merk/ doelgroep een heel scala aan middelen en marketing/promotie worden uitgewerkt. Internationalisering: voor het bereiken van de algemene programmadoelstelling ESC en, afgeleid daarvan, de city marketingdoelen is het instrument internationalisering cruciaal. Het plaatsen van Breda in de context van het Europese/internationale netwerk vergroot de aantrekkingskracht op bedrijfsleven, op bewonersgroepen en op toeristen/ bezoekers. Het is zaak zowel de overkoepelende/verbindende activiteiten te coördineren en te regisseren als meer specifiek concrete middelen in te zetten op doelgroepen (merk/doelgroepcombinaties). Expeditie Breda is leidend. In de uitwerking wordt vooral bij de specifieke activiteiten gestuurd op intensieve samenwerking met het bedrijfsleven en/of maatschappelijke partners. Vanuit Expeditie Breda wordt de interactie bewaakt tussen de overkoepelende campagne en de specifieke activiteiten/deelcampagnes (claims, bewijsvoering, argumentatie, ondersteunende argumenten, verbindende thema s). 18

19 3 EXTERNE BETREKKINGEN EN INTERNATIONALE SAMENWERKING Breda beschouwt Externe Betrekkingen en internationale samenwerking als vitale instrumenten voor het realiseren van de programmamissie en de (marketing) doelstellingen. Bestaande relaties worden in die context herijkt. Nieuwe relaties worden aangegaan op basis van het win-win beginsel. Het fenomeen lobby maakt nadrukkelijk deel uit van de strategische visie op externe betrekkingen en internationale samenwerking. Breda (inter)nationaal bezien Vanuit de Europese ambitie van de stad manifesteert Breda zich in de externe, internationale omgeving vanuit de sterke positie in de regio. Die geeft Breda massa en gewicht om meer aandacht op zich te vestigen. Vanuit dat oogpunt presenteert Breda zich in de context van stedelijke netwerken als Randstad en Vlaamse Ruit; als speler op de internationale handelsassen van noord naar zuid en van west naar oost; en als complementair aan andere Nederlandse steden. Essentieel in de strategische benadering is het flexibel kunnen omgaan met gezamenlijke, gedeelde belangen en de eigen belangen. Al naar gelang te bereiken doelen, worden allianties aangegaan. 19

20 Stedelijke netwerken en samenwerkingsverbanden Breda vervult al daadwerkelijk een rol in diverse stedelijke netwerken en samenwerkingsverbanden: op internationaal schaalniveau vertegenwoordigt Breda de acht middelgrote Nederlandse gemeenten in het plangebied RijnScheldeDelta; als Zuidelijk Vervoers Knooppunt bouwt Breda haar scharnierfunctie uit. Op de Noord-Zuid as tussen de economische centra Randstad en Vlaamse Ruit (Breda als Sleutelproject en als poort van Brabant) en in het verlengde naar de Noord-Franse regio. Op de Oost-West as tussen West-Brabant (en Zeeland) en BrabantStad (Poort van Brabant-functie) en in internationaal perspectief tussen het zuiden van het Verenigd Koninkrijk en via Oost- Europa richting Azië; Kritische succesfactoren Keuzes die Breda nu en in de toekomst maakt op het terrein van externe betrekkingen, internationale samenwerking en lobby zijn onlosmakelijk verbonden met de stedelijke ambities op sociaal, economisch en cultureel gebied en bouwen in beginsel voort op bestaand beleid. Voor legitimiteit en draagvlak voor het gemeentelijk internationale beleid is steun nodig van de gemeenteraad en de lokale bevolking. Het vraagt ook om een actieve betrokkenheid van de strategische partners in de stad zoals het (internationale) bedrijfsleven, kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties. Samenwerking met deze partners bij de ontwikkeling en uitvoering van het internationale beleid van Breda is van cruciaal belang. Om van internationale samenwerking en activiteiten een integraal onderdeel van het gemeentelijk én totale Bredase handelen te maken, is inbedding in bestuur, organisatie(s) en werkprocessen noodzakelijk. binnen het Ontwikkelingsprogramma West-Brabant (het economisch kerngebied rondom de A4 en A16) staat Breda als trekker niet alleen voor de eigen stad, maar voor heel West-Brabant als (ruimtelijk-economische) entiteit tussen Rotterdam en Antwerpen; het ruimtelijk concept van de stedelijke regio Breda Tilburg geeft het kaartbeeld van de Structuurvisie, de Ontwikkelingsvisie verfijnt dit beeld; de Stadsregio is een belangrijk afstemmingsniveau bij de uitvoering van het programma, vanwege de functionele samenhang; Breda heeft een voortrekkersrol in het economische samenwerkingsprogramma tussen 18 West-Brabantse steden en de Zeeuwse gemeente Tholen; Rollen en verantwoordelijkheden Het programma ESC coördineert in opdracht van het college alle gemeentelijke initiatieven op het vlak van bovenregionale en (inter)nationale contacten en/ of deelname aan (inter)nationale netwerken waarmee direct of op termijn vergroting van het inhoudelijk en/of financieel rendement voor Breda wordt beoogd. Dit kunnen eenmalige of duurzame samenwerkingsrelaties zijn. Samenwerking binnen de grenzen van de regio (West-Brabant en Zeeland) zoals met de 19 gemeenten (18 West-Brabantse en het Zeeuwse Tholen), netwerk BrabantStad en uitwerking van regionale strategieën als Pieken in de Delta, Maintenance Valley en Project Mainpoort Zuid valt in beginsel onder regie van het programma Regio, maar wordt opgezet en uitgevoerd in nauw overleg met Expeditie Breda. Ook met het programma Via Breda vindt afstemming plaats. Breda maakt deel uit van BrabantStad en maakt zich in die setting o.m. sterk voor Brabant Culturele Hoofdstad 2018; Breda is namens BrabantStad lid van het internationaal netwerk Eurocities. Via opdrachtverstrekking door college aan het programma wordt verder vormgegeven aan (inter)nationale relaties en samenwerkingsverbanden van de gemeente. Op hun beurt worden die zoveel mogelijk gekoppeld aan activiteiten van bedrijfsleven en sociale en maatschappelijke partners. 20

Toeristische visie Regio Alkmaar

Toeristische visie Regio Alkmaar Toeristische visie Regio Alkmaar Conceptvisie en uitvoeringsagenda Proces Toeristische visie Wat Wanneer 1. Start met de Regio Alkmaar Februari 2. Eerste Regioavond 5 maart 3. Stakeholderbijeenkomst 1

Nadere informatie

'Maak werk van Vrije tijd in Brabant'

'Maak werk van Vrije tijd in Brabant' 'Maak werk van Vrije tijd in Brabant' OPROEP VANUIT DE VRIJETIJDSSECTOR Opgesteld door: Vrijetijdshuis Brabant, TOP Brabant, Erfgoed Brabant, Leisure Boulevard, NHTV, MKB, BKKC, Stichting Samenwerkende

Nadere informatie

De kunst van samen vernieuwen

De kunst van samen vernieuwen De kunst van samen vernieuwen Cultuuragenda gemeente Zutphen 2016 Kunst, cultuur en erfgoed geven kleur aan Zutphen. Ze zorgen voor een leefbare en dynamische samenleving, sociale en economische vitaliteit

Nadere informatie

Cultureel Perspectief in Rijswijk

Cultureel Perspectief in Rijswijk Cultureel Perspectief in Rijswijk Rijswijk, maart 2014 de Bibliotheek aan de Vliet Cultureel Perspectief in Rijswijk Voorwoord In dit Cultureel Perspectief vragen ondergetekenden aandacht voor het belang

Nadere informatie

Nextport International community Zwolle Region

Nextport International community Zwolle Region Nextport International community Zwolle Region December 2014 1 Ideaalbeeld Zwolle 2020 Wat hebben we bereikt? We schrijven 2020. Regio Zwolle heeft een transitie doorgemaakt en wordt internationaal gezien

Nadere informatie

Koers voor de toekomst

Koers voor de toekomst Koers voor de toekomst Er verandert veel in de wereld om ons heen. Neem alleen al de toenemende mobiliteit, of de economie die sterker lijkt dan ooit tevoren, en overal wordt gebouwd, en - om dichter in

Nadere informatie

CONCEPT-OPDRACHT STICHTING 2018EINDHOVEN BRABANT

CONCEPT-OPDRACHT STICHTING 2018EINDHOVEN BRABANT Beslisdocument Investeringsdossier 2018 BIJLAGE 4 CONCEPT-OPDRACHT STICHTING 2018EINDHOVEN BRABANT 1. Doel van de opdracht Winnen van de titel Culturele Hoofdstad van Europa voor het project 2018 Culturele

Nadere informatie

BESTURINGSFILOSOFIE GEMEENTE GOOISE MEREN

BESTURINGSFILOSOFIE GEMEENTE GOOISE MEREN BESTURINGSFILOSOFIE GEMEENTE GOOISE MEREN Projectleider Afdeling Iris van Gils Kerngroep Visie/Missie Datum 28 november 2014 Planstatus Vastgesteld in de Fusieraad 24 november 2014 Opdrachtgever Stuurgroep

Nadere informatie

De student kan vanuit een eigen idee en artistieke visie een concept ontwikkelen voor een ontwerp en dat concept tot realisatie brengen.

De student kan vanuit een eigen idee en artistieke visie een concept ontwikkelen voor een ontwerp en dat concept tot realisatie brengen. Competentie 1: Creërend vermogen De student kan vanuit een eigen idee en artistieke visie een concept ontwikkelen voor een ontwerp en dat concept tot realisatie brengen. Concepten voor een ontwerp te ontwikkelen

Nadere informatie

Strategische visie Baarle-Nassau 2030 Samen Uniek!

Strategische visie Baarle-Nassau 2030 Samen Uniek! De samenleving verandert continu. Dat vraagt om een flexibele gemeente die in het belang van haar inwoners en ondernemers samen met haar partners tijdig anticipeert op maatschappelijke ontwikkelingen.

Nadere informatie

Centrum Management - Plan van Aanpak (2013) 1. Inleiding

Centrum Management - Plan van Aanpak (2013) 1. Inleiding Centrum Management - Plan van Aanpak (2013) 1. Inleiding Deze notitie beschrijft het Plan van Aanpak en stappenplan voor de herinvoering van centrummanagement in Valkenswaard. Achtereenvolgens wordt ingegaan

Nadere informatie

Toelichting criteria kleine projecten Brabant C versie 18-01-2016

Toelichting criteria kleine projecten Brabant C versie 18-01-2016 Toelichting criteria kleine projecten Brabant C versie 18-01-2016 Om in aanmerking te komen voor een subsidie tussen 25.000 en 65.000 euro moet een project aan de volgende criteria voldoen: 1. het project

Nadere informatie

Gids voor werknemers. Rexel, Building the future together

Gids voor werknemers. Rexel, Building the future together Gids voor werknemers Rexel, Building the future together Editorial Beste collega s, De wereld om ons heen verandert snel en biedt ons nieuwe uitdagingen en kansen. Aan ons de taak om effectievere oplossingen

Nadere informatie

Kadernota Evenementen. Provincie Groningen van de

Kadernota Evenementen. Provincie Groningen van de Kadernota Evenementen 2016-2020 van de Provincie Groningen Kadernota Evenementen 2016-2020 van de provincie Groningen Het huidige evenementenbeleid heeft een looptijd tot en met 2015. In deze kadernota

Nadere informatie

CONCEPT-OPDRACHT STICHTING EINDHOVEN/BRABANT 2018

CONCEPT-OPDRACHT STICHTING EINDHOVEN/BRABANT 2018 Hoort bij raadsvoorstel 27-2012 BIJLAGE 2 APPENDIX 1. CONCEPT-OPDRACHT STICHTING EINDHOVEN/BRABANT 2018 1. Doel van de opdracht Winnen van de titel Culturele Hoofdstad van Europa voor het project 2018Brabant

Nadere informatie

Actualisering Recreatief & Toeristisch Beleid Welkom in Veendam. 3 December 2010

Actualisering Recreatief & Toeristisch Beleid Welkom in Veendam. 3 December 2010 Actualisering Recreatief & Toeristisch Beleid 2011-2014 Welkom in Veendam 3 December 2010 Recreatief & Toeristisch beleid 1. Introductie 2. Recreatief en Toeristisch Product Veendam 3. College Programma

Nadere informatie

We doen zeven aanbevelingen om de aanpak van drukte en de leefbaarheid te

We doen zeven aanbevelingen om de aanpak van drukte en de leefbaarheid te Aanbevelingen Rekenkamer t.a.v. Drukte Amsterdam december 2016 Aanbevelingen We doen zeven aanbevelingen om de aanpak van drukte en de leefbaarheid te verbeteren. Vier aanbevelingen hebben betrekking op

Nadere informatie

Raamwerk communicatiebeleid gemeente Heusden 2007-2010

Raamwerk communicatiebeleid gemeente Heusden 2007-2010 Raamwerk communicatiebeleid gemeente Heusden 2007-2010 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Thema Profilering gemeente(-bestuur) 3. Thema Communicatie en samenwerking met inwoners 4. Thema Communicatief bewustzijn

Nadere informatie

COMMUNICEREN VANUIT JE KERN

COMMUNICEREN VANUIT JE KERN COMMUNICEREN VANUIT JE KERN Wil je duurzaam doelen bereiken? Zorg dan voor verbonden medewerkers! Afgestemde medewerkers zijn een belangrijke aanjager voor het realiseren van samenwerking en innovatie

Nadere informatie

panel: : Stadsvisie 2030

panel: : Stadsvisie 2030 Uitkomsten 1 e peiling Enkhuizer stadspanel panel: : Stadsvisie 2030 Concept, 4 februari 2009 Samenvatting Inwoners van de gemeente Enkhuizen hebben in januari 2009 op verzoek van het gemeentebestuur hun

Nadere informatie

Index. 1. Waar komen we vandaan? 1. 2. Waar gaan we naartoe? 2. 3. Beleidsthema s 2014-2016 6

Index. 1. Waar komen we vandaan? 1. 2. Waar gaan we naartoe? 2. 3. Beleidsthema s 2014-2016 6 Index 1. Waar komen we vandaan? 1 2. Waar gaan we naartoe? 2 2.1 Missie 2 2.2 Visie 2 2.3 Doelstellingen 3 2.4 Strategie 4 2.4.1 Organisatie 4 2.4.2 Aanbod 4 2.4.3 Maatschappelijk rolmodel 4 2.4.4. Marketing

Nadere informatie

SOCIAAL PERSPECTIEF. sociale structuurvisie Zaanstad 2009-2020

SOCIAAL PERSPECTIEF. sociale structuurvisie Zaanstad 2009-2020 SOCIAAL PERSPECTIEF sociale structuurvisie Zaanstad 2009-2020 SOCIAAL PERSPECTIEF sociale structuurvisie Zaanstad 2009-2020 De sociale ambitie: Zaanstad manifesteert zich binnen de metropoolregio Amsterdam

Nadere informatie

Bedrijvenpark Van Rijckevorsel. Een ontwikkeling van De Bunte Vastgoed Zuid B.V. in samenwerking met AM wonen.

Bedrijvenpark Van Rijckevorsel. Een ontwikkeling van De Bunte Vastgoed Zuid B.V. in samenwerking met AM wonen. Bedrijvenpark Van Rijckevorsel Een ontwikkeling van De Bunte Vastgoed Zuid B.V. in samenwerking met AM wonen. Inhoudsopgave Over Breda 3 Bedrijvenpark Van Rijckevorsel 5 Omgeving 6 Bestemmingsplan 7 Bereikbaarheid

Nadere informatie

Er van uitgaande... CULTUURPROFIEL ZUID-NEDERLAND. Deel II Ambities en prioriteiten. Ten behoeve van Cultuurnota 2005-2008

Er van uitgaande... CULTUURPROFIEL ZUID-NEDERLAND. Deel II Ambities en prioriteiten. Ten behoeve van Cultuurnota 2005-2008 Er van uitgaande... CULTUURPROFIEL ZUID-NEDERLAND Deel II Ambities en prioriteiten Ten behoeve van Cultuurnota 2005-2008 Juni 2003 0 In onze naam, Cultuurconvenant Zuid-Nederland (CZN), staat het woord

Nadere informatie

Topsectoren. Hoe & Waarom

Topsectoren. Hoe & Waarom Topsectoren Hoe & Waarom 1 Index Waarom de topsectorenaanpak? 3 Wat is het internationale belang? 4 Hoe werken de topsectoren samen? 5 Wat is de rol voor het MKB in de topsectoren? 6 Wat is de rol van

Nadere informatie

Bijlage II. Karakter van Breda. Datum: Juli 2016 Status: definitief Opgesteld door: Gemeente Breda - afdeling Onderzoek & Informatie

Bijlage II. Karakter van Breda. Datum: Juli 2016 Status: definitief Opgesteld door: Gemeente Breda - afdeling Onderzoek & Informatie Bijlage II Karakter van Breda Datum: Juli 2016 Status: definitief Opgesteld door: Gemeente Breda - afdeling Onderzoek & Informatie 1 Het karakter van Breda Huidige en toekomstige karakteristieken Breda

Nadere informatie

open mind sharp business

open mind sharp business open mind sharp business De kracht van Amsterdam als (inter)nationale congresstad foto Siebe Swart Investeren in congresmarketing is goed voor de economische en maatschappelijke waarde van de metropool

Nadere informatie

Geen woorden maar daden

Geen woorden maar daden Hans van Rossum Geen woorden maar daden 12-11- 2014 Rotterdam doet het goed Momentum is daar: iconen ontwikkeld Momentum is daar: iconen ontwikkeld Momentum is daar: hippe architectuurstad Stadsvisie 2030

Nadere informatie

PROFIELSCHETS BURGEMEESTER ROTTERDAM concept juni 2008

PROFIELSCHETS BURGEMEESTER ROTTERDAM concept juni 2008 PROFIELSCHETS BURGEMEESTER ROTTERDAM concept juni 2008 Deze profielschets is tot stand gekomen nadat de gemeenteraad uitgebreid heeft ingezet op het horen van meningen over het gewenste profiel van de

Nadere informatie

UPDATE CITYMARKETING & EVENEMENTENBELEID

UPDATE CITYMARKETING & EVENEMENTENBELEID UPDATE CITYMARKETING & EVENEMENTENBELEID Apeldoorn, 15 oktober 2015 Geachte heer, mevrouw, De gemeente werkt aan beleid voor citymarketing en evenementen. Wij hebben hierover met veel Apeldoornse partijen

Nadere informatie

Onszelf vernieuwen om onszelf te blijven. De economische route voor de regio Stedendriehoek

Onszelf vernieuwen om onszelf te blijven. De economische route voor de regio Stedendriehoek Onszelf vernieuwen om onszelf te blijven De economische route voor de regio Stedendriehoek 1In de regio Stedendriehoek is het prima wonen, recreëren en werken. De regionale economie is veelzijdig van aard.

Nadere informatie

Raadsvoorstel Vernieuwing Mondiale Bewustwording

Raadsvoorstel Vernieuwing Mondiale Bewustwording gemeente Eindhoven Raadsnummer 14R6043 Inboeknummer 14bst01553 Beslisdatum B&W 21 oktober 2014 Dossiernummer 14.43.151 Raadsvoorstel Vernieuwing Mondiale Bewustwording Inleiding In het coalitieakkoord

Nadere informatie

Blik op Leidschendam-Voorburg 2020

Blik op Leidschendam-Voorburg 2020 Blik op Leidschendam-Voorburg 2020 Een toekomstvisie voor Leidschendam-Voorburg De voormalige gemeenten Leidschendam en Voorburg kennen elk een eeuwenlange historie. Als gefuseerde gemeente gaat Leidschendam-Voorburg

Nadere informatie

Toeristische Visie 2015

Toeristische Visie 2015 Toeristische Visie 2015 Raadsinformatieavond 2 september 2015 www.regioalkmaar.nl Regio Alkmaar 7 gemeenten 288.000 inwoners Aanleiding Noodzaak en urgentie Merkkracht streken 2013 Bron: Hendrik Beerda.

Nadere informatie

STARTNOTITIE EVENEMENTENBELEID

STARTNOTITIE EVENEMENTENBELEID STARTNOTITIE EVENEMENTENBELEID 2011-2015 INHOUD 1. INLEIDING 3 2. UITGANGSPUNTEN, DOELSTELLINGEN en KADERS 3 3. HET PROCES 5 4. HET PRODUCT 6 5. DE RISICO S 6 6. TIJD en PLANNING 6 7. COMMUNICATIE 6 Startnotitie

Nadere informatie

Krachten bundelen, kennis delen en allianties vormen

Krachten bundelen, kennis delen en allianties vormen The Next Step: Coalition of the Willing Krachten bundelen, kennis delen en allianties vormen The Next Step: Coalition of the Willing Krachten bundelen, kennis delen en allianties vormen Een regio om trots

Nadere informatie

Natuurlijk Heerde! Een bloeiende gemeente op de Veluwe. W ij wonen waar anderen op vakantie gaan. CONCEPT Geactualiseerde Toekomstvisie 2025

Natuurlijk Heerde! Een bloeiende gemeente op de Veluwe. W ij wonen waar anderen op vakantie gaan. CONCEPT Geactualiseerde Toekomstvisie 2025 Natuurlijk Heerde! Een bloeiende gemeente op de Veluwe W ij wonen waar anderen op vakantie gaan CONCEPT Geactualiseerde Toekomstvisie 2025 even voorstellen In onze gemeente wonen ruim 18.500 mensen in

Nadere informatie

Samenwerkingsagenda Hogeschool van Arnhem en Nijmegen en de Provincie Gelderland

Samenwerkingsagenda Hogeschool van Arnhem en Nijmegen en de Provincie Gelderland en de Provincie Gelderland 22 maart 2016 Overwegende dat: De provincie Gelderland veel waarde hecht aan de aanwezigheid van onderwijs/kennisinstellingen in haar Provincie. Uiteraard in hun functie van

Nadere informatie

Ruimte voor de Economie van morgen

Ruimte voor de Economie van morgen Algemeen Ruimte voor de Economie van morgen Reactie van het Amsterdamse bedrijfsleven Juli 2017 Het is verheugend dat de gemeente een visie heeft ontwikkeld op de ruimtelijk economische toekomst van stad

Nadere informatie

STRATEGISCH PLAN 20152020. Excellent onderwijs voor een innovatieve regio

STRATEGISCH PLAN 20152020. Excellent onderwijs voor een innovatieve regio STRATEGISCH PLAN 20152020 Excellent onderwijs voor een innovatieve regio introductie Met meer dan 10.000 studenten en ruim 800 medewerkers zijn we het grootste opleidingencentrum voor beroepsonderwijs

Nadere informatie

Culemborg: ambities van een Vrijstad

Culemborg: ambities van een Vrijstad Culemborg: ambities van een Vrijstad 1. Kenmerken Culemborg Beeld Culemborg is bekend vanwege de historische binnenstad en centrale ligging. Historie, monumenten en beeldbepalende panden, Vrijstad, water,

Nadere informatie

De inzet van de Maatschappelijke Alliantie:

De inzet van de Maatschappelijke Alliantie: De inzet van de Maatschappelijke Alliantie: Werken aan een betere samenleving door fondsen, bedrijven en de overheid bij elkaar te brengen en gezamenlijk de impact van maatschappelijke initiatieven te

Nadere informatie

Ontwikkelingen. in zorg en welzijn. Wij houden daarbij onverkort vast aan de Koers 2010-2013,

Ontwikkelingen. in zorg en welzijn. Wij houden daarbij onverkort vast aan de Koers 2010-2013, KOERS 2014-2015 3 Het (zorg)landschap waarin wij opereren verandert ingrijpend. De kern hiervan is de Kanteling, wat inhoudt dat de eigen kracht van burgers over de hele breedte van de samenleving uitgangspunt

Nadere informatie

DORDRECHT. Aan. de gemeenteraad

DORDRECHT. Aan. de gemeenteraad *P DORDRECHT Retouradres: Postbus 8 3300 AA DORDRECHT Aan de gemeenteraad Gemeentebestuur Spuiboulevard 300 3311 GR DORDRECHT T 14 078 F (078) 770 8080 www.dordrecht.nl Datum 4 december 2012 Begrotingsprogramma

Nadere informatie

Gooise Meren zoekt verbindend boegbeeld

Gooise Meren zoekt verbindend boegbeeld Gooise Meren zoekt verbindend boegbeeld 1 Dit is de gemeente Gooise Meren Het startschot voor de gemeente Gooise Meren klonk op 1 januari 2016. De komende jaren is het zaak om de kracht van Gooise Meren

Nadere informatie

Bedrijventerrein Meerpaal. Ruimte en kwaliteit aan de rand van Houten. Bedrijfsvestiging in de gemeente Houten

Bedrijventerrein Meerpaal. Ruimte en kwaliteit aan de rand van Houten. Bedrijfsvestiging in de gemeente Houten Bedrijventerrein Meerpaal Ruimte en kwaliteit aan de rand van Houten Bedrijfsvestiging in de gemeente Houten Kwaliteiten Meerpaal Directe aansluiting op A27 Goede infrastructuur op het terrein Hoogwaardige

Nadere informatie

kansen voor de verblijfsrecreatie

kansen voor de verblijfsrecreatie kansen voor de verblijfsrecreatie kansen voor de verblijfsrecreatie In het programma Vitale Vakantieparken werken gemeenten, provincie, recreatieondernemers en vele andere partijen aan nieuwe perspectieven

Nadere informatie

Binnenstad Den Haag. 21 mei 2015 NRW projectbezoek Den Haag. Ad Dekkers Directeur Bureau Binnenstad Den Haag

Binnenstad Den Haag. 21 mei 2015 NRW projectbezoek Den Haag. Ad Dekkers Directeur Bureau Binnenstad Den Haag Binnenstad Den Haag 21 mei 2015 NRW projectbezoek Den Haag Ad Dekkers Directeur Bureau Binnenstad Den Haag Beste Binnenstad van Nederland 2013-2015 De sterke punten Visie Consequente uitvoering en doorzettingsvermogen

Nadere informatie

Woonstad Rotterdam Woonstad Rotterdam Onze missie Wonen in een stad waar je trots op kunt zijn. Woonstad Rotterdam heeft de ervaring en het vernuft om dat te realiseren. De mensen van Woonstad Rotterdam

Nadere informatie

VERGADERING GEMEENTERAAD d.d.. AGENDA NR. Vul agendanr in. VOORSTEL Kunst- en cultuurbeleid Gennep De Kunst van Samen. Aan de Gemeenteraad

VERGADERING GEMEENTERAAD d.d.. AGENDA NR. Vul agendanr in. VOORSTEL Kunst- en cultuurbeleid Gennep De Kunst van Samen. Aan de Gemeenteraad VOORSTEL Kunst- en cultuurbeleid Gennep 2016-2020 De Kunst van Samen. Geachte raad, Aan de Gemeenteraad VERGADERING GEMEENTERAAD d.d.. AGENDA NR. Vul agendanr in. Hierbij biedt ons college u het Kunst-

Nadere informatie

rmjp Samen stad in uitvoering Drechtstedendinsdag 7 december 2010

rmjp Samen stad in uitvoering Drechtstedendinsdag 7 december 2010 rmjp 2011-2014 Samen stad in uitvoering Drechtstedendinsdag 7 december 2010 Inhoud presentatie Voor welke opgave staan we Welke focus brengen we aan Wat gaan we hiervoor doen (programma s) Hoe financieren

Nadere informatie

Afsluiting TIM 2. Woord van welkom. Doel van de avond. Programma. Afsluiting. presenteren van klankborden over

Afsluiting TIM 2. Woord van welkom. Doel van de avond. Programma. Afsluiting. presenteren van klankborden over Afsluiting TIM 2 Woord van welkom Doel van de avond presenteren van klankborden over Programma Afsluiting TIM 2 Eindpresentatie Visie op de regio Eindhoven Programma Doelstelling van de eindpresentatie

Nadere informatie

GIDS-gemeenten die de JOGGaanpak & GIDS combineren

GIDS-gemeenten die de JOGGaanpak & GIDS combineren GIDS-gemeenten die de JOGGaanpak & GIDS combineren Notitie versie 1.0 September 2016 Door Frea Haker (Gezond in ) Eveline Koks (Jongeren Op Gezond Gewicht) Anneke Meijer (Coördinatie Gezond Gewicht Fryslân

Nadere informatie

Trendbreuk? Netto kwantitatieve opgave 2023. Wonen 1.800 7.100. Bedrijventerreinen 18 (+30) ha 156 ha. (gemeentelijk + privaat) 248.000-323.

Trendbreuk? Netto kwantitatieve opgave 2023. Wonen 1.800 7.100. Bedrijventerreinen 18 (+30) ha 156 ha. (gemeentelijk + privaat) 248.000-323. Maastricht Maastricht 120.000 inwoners, stabilisatie Centrum van de regio (600.000-550.000) Universiteit Meer dan 20 miljoen bezoekers waarvan 2/3 uit Nederland, winkelen belangrijkste bezoekmotief Compacte

Nadere informatie

Uitvoeringsprogramma Deltapoort

Uitvoeringsprogramma Deltapoort Stuurgroep DP/LT 10 juli 2014 Bijlage 6.2 Bestuurlijke trekker: A. Kamsteeg Ambtelijke trekker: Myra Zeldenrust Uitvoeringsprogramma Deltapoort Aansluiting Onderwijs Arbeidsmarkt Conceptversie Myra Zeldenrust

Nadere informatie

dbruist Zwolle Zwolle Bruist De Strategische agenda Binnenstad

dbruist Zwolle Zwolle Bruist De Strategische agenda Binnenstad Zwolle Zwolle Bruist De Strategische agenda Binnenstad 2017-2022 Inleiding Zwolle heeft de ambitie om de meest aantrekkelijke binnenstad van Noordoost-Nederland te worden en te blijven. Daarvoor moeten

Nadere informatie

Corporate story businessplan VisitBrabant ConnectBrabant: meer bezoekers, meer banen

Corporate story businessplan VisitBrabant ConnectBrabant: meer bezoekers, meer banen Corporate story businessplan VisitBrabant ConnectBrabant: meer bezoekers, meer banen 1. Waar komen we vandaan Brabant is een bruisende regio met vele interessante plaatsen en mensen. In Brabant komen innovatie,

Nadere informatie

Aanpak arbeidsmarkt Zuidoost-Nederland 2016-2020. Illustratie regionaal arbeidsmarkt dashboard. Inleiding

Aanpak arbeidsmarkt Zuidoost-Nederland 2016-2020. Illustratie regionaal arbeidsmarkt dashboard. Inleiding Aanpak arbeidsmarkt Zuidoost-Nederland 2016-2020 Illustratie regionaal arbeidsmarkt dashboard. Inleiding Wil Zuidoost-Nederland als top innovatie regio in de wereld meetellen, dan zal er voldoende en goed

Nadere informatie

Organisatievisie Gemeente Wijk bij Duurstede ( ): Sterke samenleving, kleine(re) overheid

Organisatievisie Gemeente Wijk bij Duurstede ( ): Sterke samenleving, kleine(re) overheid Organisatievisie Gemeente Wijk bij Duurstede (2013-2020): Sterke samenleving, kleine(re) overheid versie : 23 juli 2013 wijziging naar aanleiding van : vaststelling in DT (8 juli 2013) bespreking met wethouder

Nadere informatie

Enkele succesvolle voorbeelden

Enkele succesvolle voorbeelden Enkele succesvolle voorbeelden OP ZOEK NAAR HET DNA VAN MOERDIJK Bevorderen van behouden een voorkeur voor de zorgen dat product en communicatie op orde zijn om relevante doelgroepen aan te spreken

Nadere informatie

Strategisch Beleidsplan BGN

Strategisch Beleidsplan BGN Strategisch Beleidsplan BGN 2017-2025 Beroepsvereniging Gewichtsconsulenten Nederland (BGN) info@gewichtsconsulenten.nl www.gewichtsconsulenten.nl Inhoud 1. Introductie en achtergrond... 3 2. Missie en

Nadere informatie

Bestuursopdracht Internationale Zaken Noord- en Midden Limburg. Herijkingsvoorstel

Bestuursopdracht Internationale Zaken Noord- en Midden Limburg. Herijkingsvoorstel Bestuursopdracht Internationale Zaken Noord- en Midden Limburg Herijkingsvoorstel op basis van afstemming tussen Weert, Roermond, Venray, Venlo en consultatie overige gemeenten gepresenteerd op 3 juni

Nadere informatie

Werkplan Centrum XL 2015/2016

Werkplan Centrum XL 2015/2016 Werkplan Centrum XL 2015/2016 Maart 2015, Amsterdam Inleiding: toekomstperspectief Centrum XL Er zijn veel ontwikkelingen gaande in Amsterdam op het gebied van economie, logistiek en duurzaamheid die van

Nadere informatie

Kader Stedelijke Ontwikkeling

Kader Stedelijke Ontwikkeling Presentatie Hans Beekman MCD Open College Gemeenten Kader Stedelijke Ontwikkeling De prospectus van de stad 11 juni 2013 Aanleiding Eerdere opdracht nieuwe nota Grondbeleid (rekenkamerrapport Grond voor

Nadere informatie

2013.10.03 POSITIONERING EN NAAMGEVING

2013.10.03 POSITIONERING EN NAAMGEVING 2013.10.03 POSITIONERING EN NAAMGEVING positionering meest kansrijke, relevante, effectieve, ware en onderscheidende verhaal voor de spoorzone DE AMBITIE gebiedsontwikkeling Delft wil een nieuw stuk stad

Nadere informatie

ONZE AGENDA OPLEIDEN IN ROTTERDAM VOOR DE WERELD VAN MORGEN STRATEGISCHE AGENDA

ONZE AGENDA OPLEIDEN IN ROTTERDAM VOOR DE WERELD VAN MORGEN STRATEGISCHE AGENDA ONZE AGENDA OPLEIDEN IN ROTTERDAM VOOR DE WERELD VAN MORGEN STRATEGISCHE AGENDA VOORWOORD Hoe leiden we elke student op tot de professional voor de wereld van morgen? Met de blik op 2025 daagt die vraag

Nadere informatie

Speech van commissaris van de koningin Max van den Berg, Symposium LifeLines, Groningen (UMCG), 1 oktober 2012

Speech van commissaris van de koningin Max van den Berg, Symposium LifeLines, Groningen (UMCG), 1 oktober 2012 Speech van commissaris van de koningin Max van den Berg, Symposium LifeLines, Groningen (UMCG), 1 oktober 2012 Dames en heren, [Inleiding] Ik vind het wel leuk, maar ook een beetje spannend. Maar moet

Nadere informatie

Via de wijk aan het werk

Via de wijk aan het werk Via de wijk aan het werk Focus op de arbeidsmarkt Naast het erkennen van leerbedrijven is Calibris verantwoordelijk voor ontwikkeling en onderhoud van kwalificaties in de sectoren zorg, welzijn en sport.

Nadere informatie

Tweede Europese Forum over de cohesie Georganiseerd door de Europese Commissie

Tweede Europese Forum over de cohesie Georganiseerd door de Europese Commissie Mr Roger VAN BOXTEL, Minister of City Management and Integration, Netherlands Tweede Europese Forum over de cohesie Georganiseerd door de Europese Commissie 21-22 mei 2001 Enkel gesproken tekst geldt Tweede

Nadere informatie

Marketing Call to action

Marketing Call to action Marketing Call to action 24-11-2015 De tijd is rijp voor Utrecht Marketing [werktitel] Het Utrechtse college vraagt om een plan om de marketing van Utrecht met elkaar krachtig en slagvaardig neer te zetten.

Nadere informatie

De Omgevingsvisie van Steenwijkerland een samenvatting

De Omgevingsvisie van Steenwijkerland een samenvatting De Omgevingsvisie van Steenwijkerland een samenvatting Vooraf Hoe ziet onze leefomgeving er over 15 jaar uit? Of eigenlijk: hoe ervaren we die dan? Als inwoner, ondernemer, bezoeker of toerist. De tijd

Nadere informatie

Ondernemer Monumenten Fonds Brabant

Ondernemer Monumenten Fonds Brabant Ondernemer Monumenten Fonds Brabant Ondernemer Monumenten Fonds Brabant NV Monument Fonds Brabant krijgt een nieuwe marktrol Tot op heden is NV Monumenten Fonds Brabant (MFB) de organisatie in Brabant

Nadere informatie

achtergrond hoofdstuk 1 Structuurvisie 2020 keuzes van visie naar uitvoering inbreng samenleving achtergrond ruimtelijk en sociaal kader bijlagen

achtergrond hoofdstuk 1 Structuurvisie 2020 keuzes van visie naar uitvoering inbreng samenleving achtergrond ruimtelijk en sociaal kader bijlagen 28 hoofdstuk 1 achtergrond Structuurvisie 2020 keuzes samenvatting achtergrond ruimtelijk en sociaal kader inbreng samenleving thematisch van visie naar uitvoering bijlagen zones 1 2 3 4 5 6 7 29 1.1 Inleiding

Nadere informatie

2015 BEtrokken Noord-Beveland. juli BEetrokken Noord-Beveland. Pagina: 1

2015 BEtrokken Noord-Beveland. juli BEetrokken Noord-Beveland. Pagina: 1 juli -2015 BEetrokken Noord-Beveland Pagina: 1 Toekomstvisie voor Noord-Beveland BEN is bezig met de ontwikkeling van een lange(re)termijnvisie voor Noord-Beveland. Daarbij maken wij o.a. gebruik van de

Nadere informatie

Visie Beheer Openbare Ruimte

Visie Beheer Openbare Ruimte Visie Beheer Openbare Ruimte De openbare ruimte bestaat uit de ondergrondse en bovengrondse voorzieningen die in beheer zijn de gemeenten en bestaat uit riolering, plantsoenen, bomen, wegen, straten, pleinen,

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma D66 Maastricht Samen Sterker

Verkiezingsprogramma D66 Maastricht Samen Sterker Samen Sterker Vrije tijd Mike Broers > gemeente moet verleiden tot bewegen > aansluiten bij Jeugdcultuurfonds > verdere groei Muziekgieterij als verbinden in de popcultuur Vrije tijd Sport & Bewegen In

Nadere informatie

Economische scenario s West-Friesland

Economische scenario s West-Friesland Economische scenario s West-Friesland 24 april 2014 Opzet presentatie 1. Economische ontwikkeling West-Friesland 2. SWOT economie 3. Trends en ontwikkelingen 4. Prognose economische ontwikkeling 5. Scenario

Nadere informatie

1. Uitbreiding van de scholenvoorziening met een doorlopende leerlijn op het gebied van metaal en energie; op mbo-niveau 4, hbo en WO.

1. Uitbreiding van de scholenvoorziening met een doorlopende leerlijn op het gebied van metaal en energie; op mbo-niveau 4, hbo en WO. 1 Arbeidsmarkt Creëert een stabiele arbeidsmarkt waarin de werkzoekende centraal staat. Voorzieningen zijn gericht op een leven lang leren. Bedrijfsleven en beroepsbevolking hebben een nauwe relatie, waarbij

Nadere informatie

Toeristisch Breda in 2030

Toeristisch Breda in 2030 Toeristisch Breda in 2030 NHTV internationaal hoger onderwijs Breda Albert van Schendel Hogeschooldocent Vrijetijdsmanagement Breda, maart 2013 Toeristisch Breda in 2030 Pagina 1 1. Inleiding In zijn hoedanigheid

Nadere informatie

AGENDA VOOR HET PROVINCIAAL CULTUURBELEID De provincie: belangrijk schakelpaneel in de culturele infrastructuur.

AGENDA VOOR HET PROVINCIAAL CULTUURBELEID De provincie: belangrijk schakelpaneel in de culturele infrastructuur. WOENSDAG 9 FEBRUARI 2011 DORDRECHT Bijdrage Ad 's-gravesande AGENDA VOOR HET PROVINCIAAL CULTUURBELEID De provincie: belangrijk schakelpaneel in de culturele infrastructuur. Cultuur leeft: er wordt op

Nadere informatie

STRATEGISCH BELEID EFFICIËNT EN ZICHTBAAR NAAR EEN CENTRUM VOOR REVALIDATIE

STRATEGISCH BELEID EFFICIËNT EN ZICHTBAAR NAAR EEN CENTRUM VOOR REVALIDATIE STRATEGISCH BELEID 2013 2014 NAAR EEN EFFICIËNT EN ZICHTBAAR CENTRUM VOOR REVALIDATIE UMCG Centrum voor Revalidatie Strategisch beleidsplan 2013-2014 Vastgesteld op 1 november 2012 Vooraf Met het strategisch

Nadere informatie

003. Beleidsnota "Internationale Samenwerking", schakelen naar een hogere versnelling

003. Beleidsnota Internationale Samenwerking, schakelen naar een hogere versnelling 003. Beleidsnota "Internationale Samenwerking", schakelen naar een hogere versnelling Inhoudsopgave 003. Beleidsnota "Internationale Samenwerking", schakelen naar een hogere versnelling... 2 Raadsvoorstel

Nadere informatie

UITVOERINGSCONVENANT BINNENSTAD Martijn van Dam, DSO/Economie VvE Binnenstad Den Haag 28 maart 2014

UITVOERINGSCONVENANT BINNENSTAD Martijn van Dam, DSO/Economie VvE Binnenstad Den Haag 28 maart 2014 UITVOERINGSCONVENANT BINNENSTAD 2014-2018 Martijn van Dam, DSO/Economie VvE Binnenstad Den Haag 28 maart 2014 MOTIVATIE DEN HAAG BESTE BINNENSTAD (IN 250 WOORDEN) Den Haag werkt al vijftien jaar met hart

Nadere informatie

Masterplan 2010-2015 Beleef Bestemming Bergeijk

Masterplan 2010-2015 Beleef Bestemming Bergeijk Masterplan 2010-2015 Beleef Bestemming Bergeijk Dit masterplan is opgesteld door de programmacommissie Meerjarenprogramma Beleef Bestemming Bergeijk, waarin bestuursleden zitting hadden van de navolgende

Nadere informatie

Opgave en. toekomstperspectief EEN NIEUWE TOEKOMST

Opgave en. toekomstperspectief EEN NIEUWE TOEKOMST 3 EEN NIEUWE TOEKOMST Opgave en toekomstperspectief De aandacht die er binnen het huidige politieke en bestuurlijke klimaat is voor de verbetering van wijken als Transvaal, is een kans die met beide handen

Nadere informatie

BIJLAGE EXPO 2025 COMMITMENT

BIJLAGE EXPO 2025 COMMITMENT LETTER OF COMMITMENT BIJLAGE EXPO 2025 COMMITMENT Vrijdag 2 oktober 2015, 2 e concept Leeswijzer en de relatie van dit document tot andere documenten 1. De afzender van een Letter of Commitment wordt aangeduid

Nadere informatie

Economic Board regio Zwolle Kennis delen, krachten bundelen en allianties vormen

Economic Board regio Zwolle Kennis delen, krachten bundelen en allianties vormen Economic Board regio Zwolle 2016-2020 Kennis delen, krachten bundelen en allianties vormen Regio Zwolle: om trots op te zijn Aantal kenmerken van de regio Zwolle Zeer strategische ligging 20% regionaal

Nadere informatie

Programmalijnen. Stichting izovator:

Programmalijnen. Stichting izovator: Programmalijnen Stichting izovator 2014 Stichting izovator, 27 november Stichting izovator: Oude Amersfoortseweg 121 1212 AA Hilversum E-mailadres: info@izovator.nl Website: www.izovator.nl 1 1. Context

Nadere informatie

Leiderschapscompetenties ( niet vakmanschap of inhoudelijke professionaliteit)

Leiderschapscompetenties ( niet vakmanschap of inhoudelijke professionaliteit) Leiderschapscompetenties ( niet vakmanschap of inhoudelijke professionaliteit) We delen de competenties in drie groepen in, zij het dat we de volgorde enigszins hebben gewijzigd, conform het model dat

Nadere informatie

Binnenstad Den Haag. Beste Binnenstad van Nederland 2013-2015

Binnenstad Den Haag. Beste Binnenstad van Nederland 2013-2015 Binnenstad Den Haag Wonen boven winkels Nederland 26 maart 2015 Ad Dekkers directeur Bureau Binnenstad Den Haag Beste Binnenstad van Nederland 2013-2015 1 De sterke punten Visie Consequente uitvoering

Nadere informatie

Kompas II - Samenvatting

Kompas II - Samenvatting Kompas II - Samenvatting I Kompas II: nieuw regionaal meerjarenprogramma voor toerisme en recreatie Toerisme en recreatie zijn van strategisch belang voor de regio Zuidoost-Brabant. Het belang van de sector

Nadere informatie

Profiel gemeenteraadslid

Profiel gemeenteraadslid 1 1 Profiel gemeenteraadslid 2NB: Overal waar zij of ze staat kan ook hij gelezen worden. 3ALGEMEEN 4Een D66 gemeenteraadslid is gekozen door de inwoners van Utrecht en vertegenwoordigt hen op een 5integere

Nadere informatie

Nieuw perspectief voor Westerveld

Nieuw perspectief voor Westerveld Nieuw perspectief voor Westerveld Verkiezingsprogramma voor de gemeenteraad 2014 2018 1 STERK Westerveld is een nieuwe lokale politieke kiesvereniging in de gemeente Westerveld De politieke missie van

Nadere informatie

Aan de raad AGENDAPUNT 11. Doetinchem, 4 juli 2009. Economische visie en actieplan Dynamisch Duurzaam Doetinchem

Aan de raad AGENDAPUNT 11. Doetinchem, 4 juli 2009. Economische visie en actieplan Dynamisch Duurzaam Doetinchem Aan de raad AGENDAPUNT 11 Economische visie en actieplan Dynamisch Duurzaam Doetinchem Voorstel: 1. de foto van de sociaal-economische situatie in Doetinchem voor kennisgeving aannemen; 2. het beleidskader

Nadere informatie

Ontwerpbesluit pag. 4. Toelichting pag. 5. Bijlage(n): 1

Ontwerpbesluit pag. 4. Toelichting pag. 5. Bijlage(n): 1 College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel DATUM 20 september 2016 NUMMER PS PS2016MME10 AFDELING MEC COMMISSIE MME STELLER A. Ruis DOORKIESNUMMER 0651822593 DOCUMENTUMNUMMER 819B407A PORTEFEUILLEHOUDER

Nadere informatie

RESOC MIDDEN-WEST-VLAANDEREN STARTNOTA WERKGROEP REGIOPOSITIONERING. Algemeen

RESOC MIDDEN-WEST-VLAANDEREN STARTNOTA WERKGROEP REGIOPOSITIONERING. Algemeen RESOC MIDDEN-WEST-VLAANDEREN STARTNOTA WERKGROEP REGIOPOSITIONERING Algemeen Als regio komt het er op aan zich te onderscheiden. Het aantrekken en vasthouden van de juiste bedrijven, bezoekers en bewoners

Nadere informatie

Mode Maastricht verbindt, ontwikkelt en etaleert.

Mode Maastricht verbindt, ontwikkelt en etaleert. Mode Maastricht verbindt, ontwikkelt en etaleert. Onze missie Waar wij voor staan Door het versterken van de signatuur van de Maastrichtse mode- en designsector in combinatie met de sterke reputatie

Nadere informatie

Zelfstandig Oudewater pakt door!

Zelfstandig Oudewater pakt door! Zelfstandig Oudewater pakt door! Coalitieprogramma 2016-2018 Onze stad is al meer dan 750 jaar een stad om trots op te zijn. We zijn trots op onze dorpskernen, ons buitengebied, onze monumenten en onze

Nadere informatie

F4-GEMEENTEN. Manifest voor de vorming van een nieuw provinciaal coalitieakkoord. Versterk Economie en Werkgelegenheid

F4-GEMEENTEN. Manifest voor de vorming van een nieuw provinciaal coalitieakkoord. Versterk Economie en Werkgelegenheid LEEUWARDEN SÚDWEST-FRYSLÂN SMALLINGERLAND HEERENVEEN Versterk Economie en Werkgelegenheid Manifest voor de vorming van een nieuw provinciaal coalitieakkoord SAMEN WERKEN AAN EEN SLAGVAARDIG FRYSLÂN 2 3

Nadere informatie

Inhoud persmap Culturele Hoofdstad 2018

Inhoud persmap Culturele Hoofdstad 2018 Inhoud persmap Culturele Hoofdstad 2018 In de bijlagen treft u een aantal stukken aan, die als achtergrond dienen bij de kandidaatsteling van Leeuwarden/Ljouwert voor Culturele Hoofdstad van Europa in

Nadere informatie