HOE MEER WE METEN, HOE MINDER WE WETEN?

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "HOE MEER WE METEN, HOE MINDER WE WETEN?"

Transcriptie

1 Organisatie en processen Meer marktinformatie leidt niet automatisch tot betere marketing HOE MEER WE METEN, HOE MINDER WE WETEN? Lang was het face-to-faceonderzoek het belangrijkste marketinginstrument. Dit is sinds de opkomst van internet en IT drastisch veranderd. Gigantische datapakhuizen en gekoppelde bestanden voorzien in zeer precieze informatie over doelgroepen, markten, klantvoorkeuren en klantgedrag. Bovendien is het gedrag van consumenten historisch te volgen. Maar zijn we met die klik van de muis in een marketingparadijs beland? Nee, nog steeds worden veel beslissingen genomen op basis van niet-getoetste aannames of intuïtie. DOOR TON KUIJLEN Sinds het ontstaan van de marketingfunctie is in meerdere of mindere mate gebruikgemaakt van informatie voor het nemen van (onzekere) beslissingen. Vóór de opkomst van de moderne ICT-verworvenheden, met name de pc, het internet en de enorme toename in geheugenopslag en rekencapaciteit tegen steeds lagere prijzen, was (face-to-face)marktonderzoek het belangrijkste instrument om gegevens over markten, doelgroep(en), consumentenvoorkeuren en gedrag te verkrijgen. De gegevens over eigen klanten waren moeizaam of niet te verkrijgen. Er waren nog geen datapakhuizen met marketing- of klantdata. Ook voor segmentatie en profilering van segmenten was marktonderzoek praktisch de enige mogelijkheid. Met de opkomst van de moderne ICT-mogelijkheden heeft er wat betreft marketinginformatie en marktonderzoek een ware revolutie plaatsgevonden. Om enkele van de meest in De taak van marketing is het definiëren, creëren, leveren en borgen van de waarde die door de doelmarkt wordt gevraagd het oog springende veranderingen te noemen: ~ Er zijn vele manieren om data te verzamelen, bijvoorbeeld schriftelijk, mondeling, face-to-face, internet, telefonisch of combinaties van deze (zie bijvoorbeeld Bronner en Kuijlen, 2006). ~ Leveranciers van marktonderzoek maken in toenemende mate gebruik van panels en/of slaan hun marktonderzoekgegevens op in grote databases. Hierdoor zijn veel gegevens beschikbaar, waarvoor niet een apart onderzoek hoeft te worden gestart of die kunnen worden gekoppeld aan nog te verrichten marktonderzoek. ~ Beschikbaarheid van gegevens over markten, consumenten en bedrijven op het niveau van postcodes, huishoudens en (in mindere mate) individuen, die als het ware zo van de plank gekocht kunnen worden. ~ Bedrijven die gegevens over hun klanten, prospect, leads en vertrokken klanten vastleggen of gaan vastleggen in grote klantendatabases (datawarehouses of datamarts). Daartoe kunnen ook gegevens die afkomstig zijn van contacten met callcenters en de logfiles van bezoekers van de websites van die bedrijven worden gerekend. Bedrijven kunnen daardoor beschikken over uitgebreide historische informatie over het gedrag van klanten, bezoekers, geïnteresseerden, prospects en leads. Gegevens van interactieve media, dialooggegevens met de klant. Gegevens afkomstig uit partnerkanalen. JUNI

2 De beschikbaarheid van data, gegevens over uiteenlopende onderwerpen, de markt, consument of consumentengedrag is dus dramatisch toegenomen. Niet alleen de hoeveelheid gegevens is toegenomen, ook de mogelijkheden om gegevens te koppelen, te bewerken en te analyseren zijn spectaculair toegenomen, in zowel rekenkracht, rekensnelheid als in het aantal methoden, technieken en algoritmes dat kan worden ingezet om het maximum aan informatie uit beschikbare databronnen te halen. Wanneer het zich informeren of geïnformeerd zijn over ontwikkelingen in de markt, doelgroep of klanten als een belangrijke taak van marketing wordt gezien, dan lijkt het op het eerste gezicht alsof marketing de ideale situatie heeft bereikt, waarin informatie ten behoeve van te nemen beslissingen zo met een click op de linkermuisknop kan worden opgehaald. De praktijk geeft echter een minder rooskleurig beeld. Het resultaat is dat veel beslissingen nog steeds worden genomen op niet-getoetste aannames, gebrekkige informatie of uitsluitend intuïtie. (Dit laatste is op zich geen bezwaar, als dan maar geverifieerd wordt of die intuïtie klopt en onderbouwd kan worden.) Waarom hebben de toegenomen beschikbaarheid van data, de mogelijkheden van dataopslag, het koppelen van gegevens en mogelijkheden voor data-analyse niet geleid tot een structurele verbetering van marketingbeslissingen over de gehele linie, enkele bedrijven uitgezonderd? Daarvoor is een aantal redenen aan te geven die ik hierna kort noem en daarna uitwerk: ~ de organisatiecultuur en het HR-beleid; ~ de competentie van marketing; ~ de uitvoering van de marketingfunctie in de praktijk; ~ marketing is kwalitatief, niet kwantitatief ingesteld; ~ de rol van marktonderzoek; ~ performance management. Om deze punten in een kader te kunnen plaatsen, schets ik eerst de rol van marketing, de marketingfunctie, binnen ondernemingen, teneinde de rol en positie van marketinginformatie en marktonderzoek te kunnen aangeven. Hierbij wil ik benadrukken dat ik hier met opzet een zwartwitbeeld schets. Niet alle conventies die leiden tot een (te) beperkte rol van marketinginformatie en marktonderzoek, - Vooruit denken Strategie voor uw eigen toekomst Erasmus Universiteit Rotterdam Postinitiële Masteropleiding tot Registercontroller De postdoctorale/post masteropleiding tot Registercontroller van de Erasmus Universiteit Rotterdam is interessant en boeienden vraagt om een actieve inzet van studenten. Centraal staan de onderlinge uitwisseling van relevante kennis en ervaring tussen de deelnemende controllers en de behandeling van nieuwe theorieën en concepten op het gebied van accounting en controlling. Niet alleen kennisconsumptie maar ook kennisproductie! De aan de opleiding verbonden docenten beschikken over relevante praktijkervaring en zijn wetenschappelijk gevormd en actief. Kenmerkend voor de controllersopleiding in Rotterdam is de kleinschaligheid, sterke onderlinge contacten tussen studenten, korte communicatielijnen tussen directie, docenten en studenten, direct contact met hoogleraren/docenten en het optreden van specialistische gastdocenten. Denk vooruit en kijk voor meer informatie op 42 JUNI 2008

3 zullen zich tegelijkertijd voordoen bij een onderneming. Bovendien is men vaak al bezig met veranderingen die tot een betere informatiehuishouding en -gebruik leiden. Denk bijvoorbeeld aan de managementinformatiefunctie, die in steeds meer bedrijven wordt ingericht. Bovendien is het ideaal dat hier geschetst wordt, een doel dat nog door weinig bedrijven is gerealiseerd en slechts geleidelijk en door een systematische aanpak gerealiseerd zal worden. Iemand zei eens: als je een tafel wilt maken dan was de beste tijd om de daarvoor benodigde boom te planten 30 jaar geleden. Als je dat niet hebt gedaan, is de op een na beste tijd vandaag. Feedback en bijsturing worden bepaald door de wijze waarop marketing de informatiefunctie binnen de onderneming vormgeeft en uitvoert De voorgestelde rol van marketing De marketingfunctie heeft in algemene zin de taak om te zorgen voor de aansluiting van het aanbod, de propositie van de onderneming op de vraag van gekozen doelgroep(en). Meer specifiek is de taak van marketing: het definiëren, creëren, leveren en borgen van de waarde die door de doelmarkt wordt gevraagd. Dit impliceert een strategische, tactische en uitvoerende rol van marketing. Het leveren van waarde kan betrekking hebben op bestaande of nieuw te bepalen doelgroepen of markten en/of het aanpassen van bestaande proposities of het ontwikkelen van nieuwe proposities. Marketing heeft als het ware de rol van de interne architect met de verantwoordelijkheid voor het ontwerp en de uitvoering van de bouwtekeningen, waarin wordt vastgelegd hoe de kwaliteiten, de processen, de propositie en de organisatie dienen aan te sluiten op de onderkende vraag en behoeften van welomschreven doelgroepen. Marketing is verantwoordelijk voor de bepaling van de marketingstrategie, de planning, de implementatie en de zorg voor de kwaliteit (control) van de uitvoering van het gehele marketingproces. Deze wordt in belangrijke mate medebepaald door de kwaliteit van de hiervoor benodigde gegevens, informatie en kennis. De rol en kwaliteit van marketinginformatie en marktonderzoek kan niet los worden gezien van de rol en positie van marketing binnen een onderneming. Als de marketingfunctie binnen een bedrijf niet de rol van architect heeft, maar alleen van uitvoerder of onderaannemer, zal marketinginformatie en marktonderzoek vooral operationeel of misschien tactisch van aard zijn. Daarnaast is er een wisselwerking tussen strategievorming en de kwaliteit van informatie en marktonderzoek om die strategie te onderbouwen en evalueren. Als marketing verantwoordelijk is voor de strategievorming binnen een onderneming, dan is de marketingvisie en marketingstrategie ook bepalend voor de zienswijze op de rol van marketinginformatie en marktonderzoek. Anders gezegd: de kwaliteit van marketinginformatie en/ of marktonderzoek is eerder een gevolg van het door marketing gevoerde informatie- en onderzoeksbeleid dan van de leverancier(s) ervan. Marketing en de rol van informatie De marketingfunctie heeft tot taak de marketingstrategie, die mede bepaald wordt door de kwaliteit van de hiervoor benodigde gegevens, informatie en kennis te formuleren. Dit houdt in: ~ Het formuleren van een op de doelgroep afgestemde propositie (product, prijs, kanaal, communicatie, service, enzovoort). Dit vergt onderzoek naar behoeften, motieven en merkperceptie van klanten en de prospects uit de doelgroep. ~ Het inrichten van de processen (bijvoorbeeld het bestelproces), die ervoor moeten zorgen dat de dienstverlening aan de klant verloopt volgens de specificaties. ~ Het inrichten van de data-architectuur. De data-architectuur geeft aan welke gegevens, in welk formaat, met welke kwaliteit en welke tijdlijnen, door wie benaderd kunnen worden voor welk doel. ~ Het beschrijven van de organisatietaken en rollen die nodig zijn om de propositie van de onderneming naadloos te laten aansluiten op de behoeften van de doelgroep. Gedeeltelijke herinrichting van organisaties is vaak nodig om goed te kunnen aansluiten op de behoeften van de doelgroep. ~ Het (doen) inrichten van kennismanagement. Dit heeft betrekking op de wijze waarop de organisatie in bekende en minder bekende situaties met informatie omgaat, impliciete en expliciete regels toepast en tot beslissingen komt. ~ De technische infrastructuur (ICT) dient een afgeleide te zijn van de vorige stappen. Essentieel is dat alle vitale schakels op elkaar aansluiten. De closed loop De marketingfunctie is eigenlijk een dynamische regelkring, waarvan de feedback en bijsturing in grote mate worden bepaald door de wijze waarop marketing de informatiefunctie binnen de onderneming mede vormgeeft en uitvoert. Het betreft hier zowel de informatievoorziening voor een reeds gedefinieerde strategie en uitvoering waarvoor kritische prestatie-indicatoren (KPI s) belangrijk zijn, als wel voor de informatievoorziening die kan leiden tot een aanpassing van de regelkring (creatie van blue oceans). JUNI

4 Wat zijn dan de informatiebehoeften voor het creëren van blue oceans? In het boek Blue Ocean Strategy gebruiken de auteurs Chan Kim en Mauborgne daarvoor de zogenoemde strategy canvas. Het beschrijft het strategisch profiel van een sector door de factoren in beeld te brengen die de concurrentie beïnvloeden. Tevens plaatst het de strategische profielen van huidige en potentiële concurrenten tegenover het strategisch profiel van het eigen bedrijf. Maar ook hoe nu en in de toekomst wordt geïnvesteerd in die concurrentiefactoren. De uitvoering van de marketingfunctie in de praktijk Om een aantal redenen slaagt marketing er vaak niet of onvoldoende in om een gecontroleerd marketingproces in te richten. Welke factoren staan zo n proces dan in de weg? Deze factoren hebben deels betrekking op organisatie en cultuur, deels op het functioneren van marketing binnen de organisatie en deels op de competentie van marketing. Waarbij moet worden aangetekend, dat deze factoren niet onafhankelijk van elkaar opereren. Organisatie, cultuur en HR-beleid. ~ Roulatie van het management om de drie à vier jaar. Vooral bij de grotere ondernemingen is het HR-beleid voor de hogere echelons erop gericht dat managers over de gehele breedte van de organisatie ervaring kunnen opdoen, enerzijds om te voorkomen dat ze vastgeroest raken en anderzijds om te kunnen doorgroeien naar zwaardere functies. De keerzijde van deze aanpak is het centraal stellen van de eigen carrièredoelen en risicomijdend gedrag. ~ In veel bedrijven bestaat er een silocultuur, waardoor men niet geneigd is naar elkaar te luisteren. Menigmaal wordt informatie die wordt aangedragen door eigen medewerkers, bijvoorbeeld door sales of callcentermedewerkers, genegeerd. Marketing is kwalitatief en niet kwantitatief ingesteld. Buiten de academische wereld is marketing weinig kwantitatief ingesteld. Dit heeft een aantal gevolgen, zoals: ~ Marketinginvesteringen zijn gebaseerd op gevoel en intuïtie; de basis voor een goede kwantitatieve onderbouwing van investeringen en plannen ontbreekt. Ook voor zeer grote investeringen is de onderbouwing vaak gebaseerd op intuïtie en op niet goed onderbouwde aannames. ~ Voor onderzoek en statistiek is marketing niet verantwoordelijk. Taken die statistisch en kwantitatief inzicht vergen worden vaak overgelaten aan andere afdelingen. ~ Marketing hoeft geen kennis te bezitten van statistiek. Waar bij een verzekeringsmaatschappij de aanwezigheid van een of meer actuarieel geschoolde medewerkers vanzelfsprekend is, is de aanwezigheid van bijvoorbeeld econometristen of statistici bij marketingafdelingen minder gebruikelijk. ~ Communicatie is het belangrijkste onderdeel van de marketingtaak. De geringe belangstelling voor de meer kwan- titatieve aspecten van de marketingfunctie, leidt tot een overaccentuatie van de communicatie. Rol van marktonderzoek. Marktonderzoek wordt onderbenut, mede in het licht van het hiervoor vermelde punt. ~ Marktonderzoek is een convenience-artikel. Er wordt ingekocht op prijs en snelheid van uitvoering. ~ Betrouwbaarheid en validiteit is academische muggenzifterij ( het moet vooral praktisch zijn ); muggenzifterij die alleen goed is voor de droogstoppels van deze wereld. ~ Respondenten begrijpen elke vraag zoals die bedoeld is. De notie dat het ondervragen van respondenten aan bepaalde psychometrische eisen zou moeten voldoen, ontbreekt. Daardoor verwordt marktonderzoek tot het tellen en turven van antwoorden op oversimplistische vragen, waarvan de betrouwbaarheid en validiteit als regel onbekend zijn. ~ Het definiëren van een onderzoeksprobleem is een kwestie van gezond verstand en feeling. Het definiëren van een probleem of het formuleren van objectieven op een zodanige manier dat dit te vertalen is naar actiegericht kwantitatief onderzoek, wordt in de praktijk vaak overgelaten aan een onderzoeksbureau. ~ Marktonderzoek en -informatie in klantendatabases staan los van elkaar. Hoeveel meer waarde zou onderzoek niet kunnen hebben als er bijvoorbeeld een steekproef zou worden getrokken uit de eigen klantenbestanden en deze direct gekoppeld zou worden aan marktonderzoek bij diezelfde steekproef? Performance-meting. Performance-meting, het meten van bedrijfsprestaties op een aantal KPI s, dat momenteel erg in de belangstelling staat, is in veel gevallen slechts een verplicht nummer, dat niet significant bijdraagt aan de marketingbesluitvorming. De voornaamste redenen daarvoor zijn: ~ Het formuleren van KPI s is een kwestie van een middag brainstormen. Er is geen duidelijke visie op de aard en de rol van KPI s. Sommige bedrijven kijken uitsluitend naar resultaatvariabelen, zoals klantwaarde, omzet, rendement, of het aantal producten, terwijl er geen informatie is over de drivers van deze resultaatvariabelen. Onduidelijk blijft derhalve aan welke knoppen men moet draaien om de commerciële resultaten te beïnvloeden, ~ Klantgerichtheid blijkt uit tevredenheidsmetingen. De huidige belangstelling voor klantgerichtheid maakt dat er veel geld wordt uitgegeven aan het meten van de zogenoemde klanttevredenheid. Onduidelijk is echter wat de impact is van dit soort gegevens op de commerciële resultaten. Meermalen ontbreken de benchmarks. Competentie van marketing. ~ Marketing is een uitvoerende functie. In veel bedrijven is marketing niet vertegenwoordigd in een raad van bestuur of 44 JUNI 2008

5 een directie, maar rapporteert iemand uit de lagere echelons aan een directielid. Marketing is dan niet de architect, maar de aannemer of de uitvoerder. Wat houdt goed marketinginformatie- en onderzoeks beleid in? Idealiter zou de marketingfunctie ook de functionele leiding moeten hebben over de marketingdata-architectuur. Deze architectuur zou moeten aangeven welke functionele eisen aan data en onderzoek zouden moeten worden gesteld. Functionele eisen hebben betrekking op: ~ interne gegevenshuishouding. Alle gegevens geïntegreerd op klantniveau, zoals transactiedata, callcenterdata, interactiedata, (web)logfiles, enzovoort; ~ gegevens van partners en affiliates; ~ mystery shopping en kwaliteits- en tevredenheidsonderzoek; ~ concurrentie-, positionerings- en imageonderzoek; ~ onderzoek behoeften en latente behoeften; ~ het doel en gebruik van deze gegevensbronnen (wie heeft toegang tot welke gegevens voor welk gebruik?); ~ de geformuleerde action standards, bijvoorbeeld wanneer leidt welke uitkomst tot welke actie?; ~ relatie met beslisregels (business en decision rules); ~ communiceerbaarheid van gegevens. Het formaat van (gerapporteerde) gegevens dient zodanig te zijn, dat interpretatie eenduidig en consistent is en aansluit bij geformuleerde doelen. In essentie komt het erop neer dat men met de gegevens die worden vastgelegd, oorzaak-gevolgrelaties kan leggen. Prof.dr. A.A.A. Kuijlen is bijzonder hoogleraar Psychologie en Maatschappij van de Faculteit Sociale Wetenschappen aan de Universiteit van Tilburg. Hij is tevens medeoprichter en partner van Cmotions, een bedrijf dat zich heeft gespecialiseerd in het vergroten van klantwaarde van bedrijven door een intelligente inzet van marketing en klantinformatie Literatuur ~ Bronner, F. en A. Kuijlen, De levende of digitale interviewer: een vergelijking tussen CASI, CAPI en CATI, Marketing Jaarboek ~ Chan Kim, W. en Renée Mauborgne, Blue Ocean Strategy, Harvard Business School Press, FC0308_CREDIT.indd :34:56 JUNI

Business en ICT Alignment in Ketens

Business en ICT Alignment in Ketens Business en ICT Alignment in Ketens Drs. A.N.M. Bensink CISA 1 voor allen en allen voor 1 Business en ICT Alignment in Ketens 1 voor allen en allen voor 1 Referaat postinitiële masteropleiding IT-Auditing

Nadere informatie

INTRODUCTIE: WAARIN LIGT DE KRACHT VAN MARKETING?

INTRODUCTIE: WAARIN LIGT DE KRACHT VAN MARKETING? INTRODUCTIE: WAARIN LIGT DE KRACHT VAN MARKETING? Marketing: een reality check In de afgelopen decennia is de rol van marketing in organisaties ingrijpend veranderd. In veel organisaties staat nu de klant,

Nadere informatie

Laury Bollen & Mark Vluggen* Maastricht Accounting and Auditing Research and Education Center (MARC)

Laury Bollen & Mark Vluggen* Maastricht Accounting and Auditing Research and Education Center (MARC) STRATEGIC ENTERPRISE MANAGEMENT: DE VOLWASSENHEIDSFASE VAN ENTERPRISE RESOURCE PLANNING? Laury Bollen & Mark Vluggen* Maastricht Accounting and Auditing Research and Education Center (MARC) Faculteit der

Nadere informatie

Operationeel Risico Management

Operationeel Risico Management Operationeel Risico Management Benchmark Rapport 2009 Auteurs: Danielle Wareman Karel Janssen Merel Verschure Research: Khanh Ly Vincent de W inter Schiphol Oost, 2009 Nederland 2009 DCE Consultants Niets

Nadere informatie

Customer Service & Customer Experience

Customer Service & Customer Experience Optimalisatie van Customer Service & Customer Experience NewRatio B.V. Copyright: Amsterdam NewRatio Office: / BiXyte Atrium - Strawinskylaan Datum: 3051-1077 05-02-2012 ZX Amsterdam Auteurs: Rotterdam

Nadere informatie

Toetsingskader voor business intelligence systemen

Toetsingskader voor business intelligence systemen Toetsingskader voor business intelligence systemen - IT auditor versus BI omgevingen - postgraduate IT-opleiding Vrije Universiteit Amsterdam Gaston Stassen Niels Kappert Assen, maart 2009 Colofon Toetsingskader

Nadere informatie

Het gedrag en de behoeften van zakelijke afnemers van zakelijke netwerkdiensten en vaste telefonie

Het gedrag en de behoeften van zakelijke afnemers van zakelijke netwerkdiensten en vaste telefonie Het gedrag en de behoeften van zakelijke afnemers van zakelijke netwerkdiensten en vaste telefonie In opdracht van: Autoriteit Consument en Markt Project: 2013.153 Publicatienummer: 2013.153.1401 Datum:

Nadere informatie

Laury Bollen & Mark Vluggen* Maastricht Accounting and Auditing Research and Education Center (MARC)

Laury Bollen & Mark Vluggen* Maastricht Accounting and Auditing Research and Education Center (MARC) STRATEGIC ENTERPRISE MANAGEMENT: DE VOLWASSENHEIDSFASE VAN ENTERPRISE RESOURCE PLANNING? 1 Laury Bollen & Mark Vluggen* Maastricht Accounting and Auditing Research and Education Center (MARC) Faculteit

Nadere informatie

Master Data Management

Master Data Management Master Data Management Waarom gegevensbeheer de basis is voor een succesvolle onderneming Gegevens zijn de basis voor processen en daarmee een belangrijk asset voor organisaties. Uit onderzoek blijkt dat

Nadere informatie

Data Governance. White paper. R. van Kerpel. Versie : 1.0. Status : Definitief. Datum : Oktober 2013. Auteur(s) :

Data Governance. White paper. R. van Kerpel. Versie : 1.0. Status : Definitief. Datum : Oktober 2013. Auteur(s) : Data Governance White paper Versie : 1.0 Status : Definitief Datum : Oktober 2013 Auteur(s) : R. van Kerpel Empowering your business 2 INHOUDSOPGAVE 1 DATA IN CIJFERS... 4 2 BELANG VAN DATA... 5 3 STAND

Nadere informatie

Return on Creativity

Return on Creativity Return on Creativity Effectiviteit van Communicatie in de Praktijk Bevindingen uit 10 expert-interviews met Utrechtse communicatiebureaus uit de MKB-sector, aangevuld met literatuuronderzoek. Januari 2012

Nadere informatie

CRM meer dan techniek

CRM meer dan techniek JAARGANG 8 NO.4-2008 INHOUD CRM meer dan techniek 1 Inleiding ontwikkelingen hype toepassingen klantentrouw bedrijfsstrategie inzetbaar 2 Hoe werkt CRM? klanten behouden cyclus kostenvoordeel valkuilen

Nadere informatie

Ontwikkeling van een marketingstrategie voor KMO Consult

Ontwikkeling van een marketingstrategie voor KMO Consult Ontwikkeling van een marketingstrategie voor KMO Consult H. A. Rödel Bachelorscriptie Bedrijfskunde Ontwikkeling van een marketingstrategie voor KMO Consult Uitgevoerd in opdracht van KMO Consult Datum:

Nadere informatie

BOUWEN AAN DE STAD over citymarketing in Nederland

BOUWEN AAN DE STAD over citymarketing in Nederland BOUWEN AAN DE STAD over citymarketing in Nederland Afstudeeronderzoek Arnoud van der Kolk (9809643) TCW- corporate communication In opdracht van de gemeente Zaanstad Afstudeercommissie: M.D.T. de Jong

Nadere informatie

CRM in de theaterwereld;

CRM in de theaterwereld; CRM in de theaterwereld; Een goed idee of toch maar niet? Eindexamenscriptie Anouk H.A.M. Verbaarschot Student aan de NHTV, internationale hogeschool Breda, opleiding HTRO; hoger toeristisch recreatief

Nadere informatie

Informatiesystemen voor industrieel marketing management

Informatiesystemen voor industrieel marketing management Informatiesystemen voor industrieel marketing management Prof. Dr H.W.C. van der Hart 19 1. Inleiding 2. Wat is een informatiesysteem voor industrieel marketing management 3. Enkele organisatorische aspecten

Nadere informatie

Gratis White Paper. Hoe meer klanten en meer loyale klanten genereren door de ultieme verkoop en marketingaanpak te ontwikkelen?

Gratis White Paper. Hoe meer klanten en meer loyale klanten genereren door de ultieme verkoop en marketingaanpak te ontwikkelen? Gratis White Paper Hoe meer klanten en meer loyale klanten genereren door de ultieme verkoop en marketingaanpak te ontwikkelen? Oké Marketing Kruidnagel 2 5275 KR Den Dungen T: 06 54 793 205 E: info@okemarketing.nl

Nadere informatie

Onderzoek bij het intermediair In opdracht van: De Dutch Insurance Group

Onderzoek bij het intermediair In opdracht van: De Dutch Insurance Group Onderzoek bij het intermediair In opdracht van: De Dutch Insurance Group Onderzoek bij het intermediair In opdracht van: de Dutch Insurance Group Team 1 Team 2 Matthijs Bootsma 0747051 Patrick Chan 0744038

Nadere informatie

Eindgebruikersonderzoek zakelijke marktsegmenten

Eindgebruikersonderzoek zakelijke marktsegmenten Eindgebruikersonderzoek zakelijke marktsegmenten In opdracht van: OPTA Project: 2010.130 Publicatienummer: 2010.130-1109 Datum: Utrecht, 2 mei 2011 Auteurs: ir. ing. Reg Brennenraedts ir. ing. Jurgen Verweijen

Nadere informatie

2014 Een onderzoek naar gebruikerstevredenheid en de mogelijkheden in de markt

2014 Een onderzoek naar gebruikerstevredenheid en de mogelijkheden in de markt Stand van zaken contractmanagementsoftware 2014 Een onderzoek naar gebruikerstevredenheid en de mogelijkheden in de markt NEVI www.nevi.nl Mitopics www.mitopics.nl Hoewel de uiterste zorg is besteed aan

Nadere informatie

Business Process Management onderzoek 2009 2010. De bepalende factor om organisatie-flexibiliteit te bereiken?

Business Process Management onderzoek 2009 2010. De bepalende factor om organisatie-flexibiliteit te bereiken? Business Process Management onderzoek 2009 2010 De bepalende factor om organisatie-flexibiliteit te bereiken? Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 1 Samenvatting 3 2 Achtergrond 5 3 BPM Volwassenheid in Nederland

Nadere informatie

De relatiegerichtheid van een organisatie. Onderwerp van de case. Verricht een audit bij een organisatie. Deze case bevat de opdracht

De relatiegerichtheid van een organisatie. Onderwerp van de case. Verricht een audit bij een organisatie. Deze case bevat de opdracht Artikel 1 voor ALO CRM audit Inleiding Relatiegerichte organisaties staan de laatste jaren in de schijnwerpers. Modieuze termen als aftermarketing, interactive marketing, one-to-one marketing, relatiemarketing

Nadere informatie

De 9 stappen naar integraal klantcontact en marketing op maat

De 9 stappen naar integraal klantcontact en marketing op maat De 9 stappen naar integraal klantcontact en marketing op maat Een praktisch stappenplan voor verzekeraars en intermediairs bij het omschakelen van massale marketing naar een persoonlijke benadering via

Nadere informatie

Meten is weten. Klant- en medewerkertevredenheidsonderzoek

Meten is weten. Klant- en medewerkertevredenheidsonderzoek Klant- en medewerkertevredenheidsonderzoek Meten is weten Een inventariserend onderzoek naar benaderingen en instrumenten die de overheid inzet om de tevredenheid van medewerkers en klanten te onderzoeken.

Nadere informatie

Naar een succesvolle implementatie van de digitale adaptieve centrale eindtoets PO

Naar een succesvolle implementatie van de digitale adaptieve centrale eindtoets PO Naar een succesvolle implementatie van de digitale adaptieve centrale eindtoets PO Stand van zaken ict infrastructuur en verwachtingen over ontwikkelingen Kennisnet, juli 2014 1 Inhoud INLEIDING EN DOEL...

Nadere informatie

flexibel Procesmanagement in 2012 1

flexibel Procesmanagement in 2012 1 flexibel Procesmanagement in 2012 1 INHOUD Redactie Michel Jungbluth, Wouter Kolbeek, Mark Telgenkamp en BPM-Forum Nederland Redactieadres ConQuaestor Postbus 8227 3503 RE Utrecht www.conquaestor.nl www.conquaestor.tv

Nadere informatie

De Oracle Customer Data Hub als Customer Knowledge Management-applicatie?

De Oracle Customer Data Hub als Customer Knowledge Management-applicatie? De Oracle Customer Data Hub als Customer Knowledge Management-applicatie? Een vergelijkend onderzoek tussen de Customer Data Hub en de eisen en wensen die een organisatie stelt met betrekking tot de functionele

Nadere informatie

Het Klant Contact Centrum in drie gemeenten

Het Klant Contact Centrum in drie gemeenten Het Klant Contact Centrum in drie gemeenten Onderzoek naar de implementatie van het Wmo-loket als onderdeel van het Klant Contact Centrum in drie gemeenten Esther Grootnibbelink Studentnummer 834343004

Nadere informatie