EEN BAARN OM TROTS OP TE ZIJN

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "EEN BAARN OM TROTS OP TE ZIJN"

Transcriptie

1 EEN BAARN OM TROTS OP TE ZIJN

2 Stel je voor een Baarn om trots op te zijn! GroenLinks staat voor een duurzame, sociale en open gemeente en kiest daarom niet voor een terugtredende, maar voor een participerende overheid. Een overheid die dichtbij haar inwoners staat, ondersteuning biedt waar dat nodig is, maar vooral de keuzevrijheid en de zelfredzaamheid van de mensen respecteert. Alleen op die manier kunnen we werken aan een samenleving waar duurzaamheid, gelijke kansen en diversiteit centraal staan. Voor je ligt het verkiezingsprogramma van GroenLinks Baarn. In dit programma gaan wij kort in op onze vier speerpunten voor de raadsperiode : duurzaamheid, werk, zorg en ruimtelijke kwaliteit. Met deze speerpunten kunnen wij de komende vier jaar in Baarn het verschil maken. Daarvoor hebben we wel jouw stem nodig. Kom dus op 19 maart 2014 naar de stembus en stem op GroenLinks. Dan zetten wij ons in voor een Baarn om trots op te zijn. Een duurzame gemeente waar iedereen mee kan doen en die we met recht vorstelijk kunnen noemen. Kijk op groenlinksbaarn.nl voor onze standpunten over andere onderwerpen.

3 Stel je voor we zorgen voor een energieneutraal Baarn Stel je voor... op een terrein waar vroeger een bedrijf was gevestigd verrijst een nieuwe duurzame woonwijk. De goed geïsoleerde woningen zijn gunstig gelegen ten opzichte van de zon en worden verwarmd door een warmtepomp. Op de daken liggen zonnepanelen voor elektriciteit en warm water. De bewoners betalen niets extra voor het voorzieningenpakket dat hen onafhankelijk maakt van fossiele energie: alle duurzame investeringen worden volledig gefinancierd uit de besparing op de energiekosten. GroenLinks wil maximaal inzetten op energiebesparing en toepassing van niet-fossiele, duurzame energiebronnen. Dat is om te beginnen goed voor het klimaat: minder verbranding betekent minder CO 2 in de lucht en dus minder broeikaseffect. Het is ook goed voor het milieu: minder verbranding betekent ook minder fijnstof en andere vormen van luchtverontreiniging. Daarnaast is energiebesparing ook nog eens goed voor onze portemonnee. Nog afgezien van de negatieve effecten op milieu en klimaat is fossiele energie niet duurzaam omdat het in snel tempo opraakt. Dus waarom zouden we nog langer wachten met de omschakeling naar een duurzame energievoorziening? GroenLinks Baarn wil ruim baan voor duurzaam energiegebruik: Baarn gaat de komende jaren over op duurzaam bouwen. Dat betekent meer dan alleen voldoen aan wettelijke voorschriften: alle nieuwe woningen zijn energieneutraal en levensloopbestendig. De gemeente stimuleert lokale energiecoöperaties en andere lokale duurzaamheidsinitiatieven zoals Energiek- Baarn en Baarn kiest Zon. Huiseigenaren die zelf geen geschikt dak hebben om zonnecellen op te plaatsen, krijgen de mogelijkheid om te investeren in zonnecellen elders, bijvoorbeeld op daken van bedrijfspanden. Er wordt energie bespaard bij openbare verlichting door bewegingsgestuurde verlichting 's nachts. De gemeente stimuleert en controleert het treffen van maatregelen bij bedrijven om energie te besparen, zoals landelijk afgesproken in het Lenteakkoord. De gemeente Baarn maakt eindelijk werk van duurzaam inkopen: biologische producten in de catering, beperking en hergebruik van verpakkingsmateriaal, een gemeentelijk wagenpark dat zoveel mogelijk rijdt op groene stroom en gemeentelijk gebruik van deelauto's. Baarn wordt Fair Trade-gemeente en steunt daarmee ook de provincie Utrecht in haar ambitie om de eerste Fair Tradeprovincie van Nederland te worden. In aanbestedingen hanteert de gemeente duidelijke en eenduidige duurzaamheidscriteria. Kartonnen drankverpakkingen gaan niet meer bij het restafval, maar worden apart of tegelijk met het papier ingezameld. De gemeente maakt afspraken met de winkeliers over het uitbannen van eenmalig te gebruiken plastic tasjes. De gemeente ondersteunt het 'Repair Cafe' en andere lokale initiatieven om afval te voorkomen en hergebruik te bevorderen, bijvoorbeeld door het ter beschikking stellen van leegstaande panden. Op de Noordschil wordt een kleinschalige installatie gebouwd die restafval omzet in energie. Regenwater wordt waar mogelijk niet via het riool afgevoerd, maar vastgehouden in de bodem of afgevoerd naar vijvers of sloten. Ik had graag mee willen doen met de actie 'Baarn kiest Zon', maar het dak van mijn huis bleek helaas niet zo geschikt te zijn voor zonnepanelen. Gelukkig heb ik me kunnen aansluiten bij een lokale energiecoöperatie die samenwerkt met bedrijven op de Noordschil. Nu heb ik kunnen investeren in zonnepanelen die niet op mijn eigen dak liggen maar op een bedrijfspand op de Noordschil. Ze hebben veel meer rendement dan ze op mijn eigen dak gehad zouden hebben. Ik ga mijn investering dan ook veel sneller terugverdienen. Maar het belangrijkst vind ik dat de schone zonnestroom die we dankzij dit soort lokale initiatieven kunnen opwekken de bouw van nieuwe vervuilende kolencentrales overbodig maakt. GroenLinks Baarn verkiezingsprogramma pagina 2/6

4 Stel je voor we creëren duurzame werkgelegenheid dicht bij huis Stel je voor dat er in Baarn een gebouw is waar die innovatieve zelfstandig ondernemer andere zelfstandigen kan ontmoeten. Waar hij zijn plan om op grote schaal woningen te isoleren kan delen met installateurs en mensen die verstand hebben van marketing en subsidieverwerving. Het plan wordt concreet. Er komen gesprekken met woningcorporaties in de regio. Met als resultaat: een convenant om honderden bestaande huurwoningen in de regio te isoleren. Goed voor de portemonnee van de bewoner, goed voor het milieu en goed voor de werkgelegenheid. Ik had niet gedacht dat het zo'n succes zou worden. Toen ik op de website zag dat er een installateur op het ontmoetingspunt was, heb ik meteen de fiets gepakt. Binnen een uur zaten we met een biologisch broodje in de hand plannen te maken. De gemeente ondersteunde met een startsubsidie. Door middel van crowdfunding kregen we de financiering rond. Wat een energie! Binnen drie weken zaten we met een uitgewerkt plan aan tafel bij de woningbouwcorporatie. Ze zagen er wel brood in, mits wij het zouden organiseren. En nu rijden er iedere werkdag vier busjes de wijk in. Geweldig hoe gedreven die jonge jongens aan het werk zijn. En ik kan nu eindelijk het voetbalelftal van mijn zoon sponsoren. Heel langzaam krabbelen we op uit de grootste economische crisis in tientallen jaren. Een economische crisis die voortkwam uit het waanidee dat het allemaal niet op kon. Er werd geïnvesteerd in megalomane plannen die op korte termijn veel geld zouden gaan opleveren. Zonder oog voor mens en milieu. Het gevolg: groei die niet duurzaam bleek. Het Chinese woord voor 'crisis' bestaat uit twee karakters. Het ene karakter betekent 'gevaar'; het andere 'kans'. Waar anderen blijven mopperen over de gevaren en op zoek gaan naar zondebokken, wil GroenLinks gebruik maken van de kans die deze crisis biedt. De kans om stappen te zetten op weg naar een economie die produceert wat mensen echt nodig hebben. Een economie die duurzame werkgelegenheid oplevert. Geen ruimteverslindend fastfoodrestaurant aan de snelweg met tijdelijke vakantiebaantjes tegen het minimumjeugdloon, maar werkplekken en faciliteiten voor duurzame, innovatieve ondernemers met hart voor de lokale gemeenschap. En die zijn ongetwijfeld te vinden in een gemeente die in Nederland in de top drie staat van gemeenten met de meeste zelfstandigen zonder personeel (ZZP'ers). Een lokale overheid kan zelf maar beperkt werk scheppen. Maar GroenLinks verwacht wel dat de gemeente veel actiever zorgt voor voorwaarden om werkgelegenheid aan te trekken die past bij een groene gemeente als Baarn. Een gemeente die werk maakt van duurzaamheid. GroenLinks Baarn wil werken aan een duurzame lokale economie: De toenemende leegstand van winkelpanden in het centrum van Baarn vraagt om een actief vestigingsbeleid. De gemeente gaat op zoek naar ondernemers die hetzij een goede aanvulling leveren aan de basisvoorzieningen, hetzij iets unieks toevoegen waarvoor mensen speciaal naar Baarn komen. Startende ondernemers krijgen de mogelijkheid om te beginnen in een goedkoop winkelpand en bij succes door te groeien naar een duurder winkelpand in het centrum. De gemeente ontwikkelt de komende raadsperiode samen met betrokken ondernemers een langetermijnvisie voor de bedrijventerreinen 'Noordschil' en 'De Drie Eiken'. Uitgangspunt is een verschuiving van verouderde industrie naar innovatieve en duurzame dienstverlening. In de tussentijd wordt voorkomen dat deze terreinen verder verloederen, bijvoorbeeld door leegstaande panden geschikt te maken als bedrijfsverzamelgebouw met opslagvoorzieningen voor kleine ondernemers in de bouw. De regionale Sociale Dienst verleent medewerking aan mensen die vanuit een uitkering op basis van een gedegen ondernemingsplan een bedrijf willen starten. De gemeente realiseert samen met commerciële partners een ontmoetingspunt, waar kleine zelfstandigen elkaar kunnen ontmoeten, samenwerkingsverbanden kunnen aangaan en elkaar aan opdrachten kunnen helpen. Bekeken wordt of een pand dat nu leegstaat hiervoor geschikt kan worden gemaakt. Het ontmoetingspunt wordt ondersteund met een interactieve website waarop vraag en aanbod aan elkaar worden gekoppeld. De gemeente Baarn participeert voortvarend in initiatieven waarin gemeenten, UWV, bedrijven, onderwijsinstellingen en kenniscentra samenwerken om werkzoekenden permanent of tijdelijk aan de slag te helpen, zoals de regionale Werkgeversservice-punten in Amersfoort en Hilversum en het werknetwerk Dichtblij. De gemeente stimuleert het regelmatig houden van banenen stagemarkten door organisaties als de Contactgroep Baarnse Bedrijven. De gemeente geeft in haar personeels- en aanbestedingsbeleid het goede voorbeeld op het gebied van het bevorderen van diversiteit en social return : het inschakelen van maatschappelijk kwetsbare groepen als laag opgeleide jongeren en mensen met een arbeidsbeperking. Denk aan het creëren van stageplekken en het verzorgen van leerwerktrajecten. GroenLinks Baarn verkiezingsprogramma pagina 3/6

5 Stel je voor we zorgen voor goede zorg op maat Stel je voor dat die oudere vrouw eens een tijdje iedere dag dezelfde thuishulp aan de deur krijgt. Een thuishulp die haar geschiedenis een beetje kent en weet wat belangrijk voor haar is. Een thuishulp die weet dat de man die op woensdagochtend koffie komt drinken haar zoon is, die doet wat in zijn vermogen ligt om zijn steentje bij te dragen aan de zorg voor zijn moeder. Haar zoon, die haar heeft geholpen met de aanvraag van de scootmobiel waarin ze naar de supermarkt op de hoek kan. Een scootmobiel die niet fonkelnieuw is, maar wel zonder al te veel papierwerk binnen een week werd afgeleverd Er gaat de komende jaren veel veranderen in de zorg. Het rijk verschuift allerlei taken in de zorg naar de gemeenten, maar zonder het geld dat daarbij hoort. De gemeente moet met 70% van de middelen dezelfde kwaliteit van zorg leveren. En dat terwijl die zorg nu hier en daar al te wensen overlaat. GroenLinks ziet kansen in het besluit om veel zorgvoorzieningen bij de gemeenten onder te brengen. Het kan goedkoper en tegelijk beter. Met minder bureaucratie en verspilling van belastinggeld. Met minder managementlagen en meer ruimte voor de professionals die het echte werk doen. Met meer waardering voor de kennis en betrokkenheid van vrijwilligers en mantelzorgers (familie, buren en vrienden). En met een luisterend oor voor degene die zorg nodig heeft. Maar dan moet het wel anders dan de regering denkt. Voor GroenLinks betekent de participatiesamenleving niet: zoek het maar uit. Mensen kunnen pas de regie over hun eigen gezondheid en welzijn in handen nemen als ze kunnen rekenen op een overheid die hen beschermt als het echt nodig is. GroenLinks vindt dat de gemeente actief met zorginstellingen, welzijnswerk en vrijwilligersorganisaties aan de slag moet om de zorg in te richten voor de grote veranderingen die eraan komen. Keuzevrijheid en zelfredzaamheid waar het kan, solidariteit en intensieve begeleiding waar het moet. En zonder bezuinigingen op de zaken waar het ècht om gaat. GroenLinks Baarn wil zorgen voor maatwerk in de zorg: De gemeenteraad stelt een raadscommissie in die de decentralisatie van de zorg handen en voeten geeft. Deze raadscommissie wint informatie en advies in bij ambtenaren, zorginstellingen, de Stichting Welzijn Baarn, de WMOraad, cliëntenraden en vrijwilligersorganisaties. De raadscommissie blijft bestaan tot de hele operatie is voltooid en het resultaat tot tevredenheid stemt. Er komen buurtteams waarin professionele consulenten, wijkverpleegkundigen en vrijwilligers samen de basiszorg in de buurt organiseren. Vrijwilligers signaleren welke bewoners zorg nodig hebben en rapporteren dit aan de buurtteams. Professionele consulenten zoeken inwoners met een zorgbehoefte op en voeren gesprekken bij de mensen thuis. GroenLinks Baarn juicht het toe dat de huidige gespecialiseerde consulenten binnen de Stichting Welzijn Baarn hun expertise verbreden, zodat ze elkaar bij afwezigheid kunnen vervangen. Zo blijft de continuïteit van de professionele zorg gewaarborgd. Vrijwilligers en mantelzorgers worden ondersteund met een kenniscentrum, cursussen, voorlichtingssessies en bijeenkomsten met lotgenoten. Het Steunpunt Vrijwilligers vervult hierbij een coördinerende rol. GroenLinks Baarn blijft pleiten voor respijtzorg: tijdelijke inzet van professionals om mantelzorgers de mogelijkheid te geven even tot rust te komen. De gemeente zorgt dat aanvragen voor voorzieningen in het kader van de WMO vlot worden behandeld. Door voorzieningen die niet meer nodig zijn meteen op te halen en opnieuw in te zetten kunnen kosten worden bespaard. De WMO-raad krijgt een rol bij het bewaken van de kwaliteit van de WMO-zorg. De gemeente kijkt bij aanbestedingen van thuiszorg niet alleen naar de laagste prijs, maar ook naar kwaliteit en de wijze waarop de thuiszorg wordt ingericht. Continuïteit van de zorgverlening is daarbij een belangrijk criterium. Ouderen krijgen de mogelijkheid om zo lang mogelijk zelfstandig te blijven wonen. De gemeente zorgt in samenspraak met de woningcorporaties voor voldoende aangepaste woningen. De gemeente betrekt jongeren bij het jongerenbeleid. Dat kan door de Jongerenraad nieuw leven in te blazen, een survey onder jongeren te laten plaatsvinden, of een jongerenbudget beschikbaar te stellen waarvoor jongeren via internet goede bestemmingen kunnen aanwijzen. Jongeren die in de ogen van de buurt problemen veroorzaken worden actief benaderd. De jeugdzorg wordt praktisch ingericht. Jongeren die hulp nodig hebben, krijgen bij het Centrum voor Jeugd en Gezin Baarn een goede intake waarin wordt doorgevraagd en doorgepakt. Waar mogelijk wordt daarbij het netwerk van de jongere (ouders, vrienden, leerkrachten, verenigingen, huisarts) ingeschakeld. De gemeente dringt voortijdig schoolverlaten verder terug door jongeren met verzuimgedrag intensief individueel te begeleiden. Kinderen die vanuit het speciaal onderwijs naar regulier onderwijs in de gemeente Baarn gaan krijgen een extra 'rugzakje', bekostigd uit de pot 'Leerlingenvervoer'. De Baarnse bevolking heeft recht op een toegankelijke basisgezondheidszorg. Het Meander Medisch Centrum blijft open en wordt uitgebreid met een eigen huisartsenpost. Huisartsen en eerstelijns professionals worden gestimuleerd om de handen ineen te slaan en medische centra in de buurt te vormen. Bij de herinrichting van het centrumgebied is de toegankelijkheid van openbare gebouwen en winkels voor ouderen en gehandicapten een belangrijk punt van aandacht. Mijn moeder loopt steeds moeilijker en haar wereld wordt langzaam kleiner. Het is een grote opluchting dat ze de zorg krijgt die ze nodig heeft en daar zelf geen omkijken meer naar heeft. De thuiszorg is fantastisch. Ze doen hun werk goed en nemen ook nog de tijd voor een praatje. Verder houden de buren ook een oogje in het zeil. Toen ze niet meer zelfstandig de trap op kon, heb ik een traplift voor haar aangevraagd. Gelukkig kwam er nog dezelfde week iemand kijken en was het allemaal vlot geregeld. Wat dat betreft: alle lof voor de gemeente. Want ik heb ook mijn werk en mijn gezin. Gelukkig gaat het inmiddels een stuk beter met mijn jongste dochter. Ze is nu met een nieuwe opleiding begonnen en is weer helemaal gemotiveerd om een diploma te halen. Met dank aan de betrokken mensen van Jeugdzorg. GroenLinks Baarn verkiezingsprogramma pagina 4/6

6 Stel je voor we besteden het geld niet aan onnodig dure plannen, maar aan betere trottoirs en veilige fietspaden Stel je voor bewoners willen graag dat het groen in de straat beter wordt onderhouden. De gemeente scheept hen niet af met een verhaal over onderhoudsnormen en beheerkosten, maar gaat met hen in gesprek om te kijken of de buurt zelf een deel van het onderhoud kan doen. Er komen afspraken over het opruimen van snoeiafval, zodat dit niet te lang blijft liggen en de straat er weer netjes bijligt voor het buurtfeest. De kinderen kunnen veilig naar het speeltuintje om de hoek zonder te worden belemmerd door uit de kluiten gewassen struiken en op de stoep geparkeerde auto s. Ook de route naar school is veilig, zodat alle kinderen uit de buurt op de fiets naar school kunnen. Dit kan dankzij de inzet van ouders die kinderen helpen met oversteken. Maar ook de gemeente draagt haar steentje bij: zij luistert naar de ouders die uit eigen ervaring kunnen vertellen waar het bijna fout ging, zorgt voor een veilig fietspad en maakt met de ouders afspraken over langzaam rijden en veilig parkeren bij de school. Hoewel de financiële middelen beperkt zijn, vindt GroenLinks het belangrijk dat er geïnvesteerd wordt in een prettige en veilige woonomgeving. Door dit samen met de bewoners te doen, houden we het niet alleen betaalbaar, maar zorgen we er ook voor dat het beter aansluit bij de wensen van de buurt. GroenLinks ziet hier kansen voor een betere kwaliteit van de leefomgeving. Wat als we er samen voor kunnen zorgen dat Baarn de beste woongemeente van Nederland wordt? Pas dan kunnen we ons met recht vorstelijk noemen. Baarn heeft al verschillende malen de titel beste woongemeente van de provincie Utrecht gekregen, maar GroenLinks is ervan overtuigd dat we er met elkaar voor kunnen zorgen dat Baarn de beste woongemeente van Nederland wordt. Dit betekent wel dat er werk aan de winkel is. Wat GroenLinks betreft, doen we dit dus samen. Samen met de bewoners, samen met de ondernemers, samen met de maatschappelijke organisaties en samen met de verschillende politieke partijen. Geen terugtredende, maar een participerende gemeente, die niet afwacht tot er een verzoek binnenkomt, maar actief meedenkt en meedoet. GroenLinks Baarn wil bouwen aan een betere leefomgeving: De gemeente participeert vroegtijdig in uitvoeringsprojecten: zij luistert serieus naar betrokkenen en vertegenwoordigt tegelijkertijd het algemeen belang. Op basis van een vooraf opgestelde gebiedsvisie stelt de gemeente per buurt vast wat nodig en passend is. Belanghebbenden, zoals buurtbewoners of bijvoorbeeld de centrumwinkeliers worden hier actief bij betrokken, zodat het een breed gedragen visie is. De gemeente investeert geen gemeenschapsgeld in commerciële activiteiten zoals supermarkten of een parkeergarage, tenzij de investering wordt terugverdiend. Het is belangrijk dat het centrum van Baarn een aantrekkelijk winkelgebied blijft. Samen met de centrumwinkeliers wordt een plan gemaakt, waarbij alle partijen een eigen opdracht krijgen. De gemeente draagt zorg voor een prettige openbare ruimte. De gehele Laanstraat wordt autovrij, de Brink autoluw en er wordt geïnvesteerd in fietsvoorzie- ningen in het centrum. Veel panden in Baarn staan helaas al geruime tijd leeg. GroenLinks wil dat deze panden een nieuwe bestemming kunnen krijgen door hergebruik in plaats van nieuwbouw. De gemeente waakt over het behoud van de Baarnse identiteit en de beschermde dorpsgezichten door iemand binnen de gemeente verantwoordelijk te maken voor cultuurhistorie in relatie tot ruimtelijke kwaliteit. Ter verbetering van de leefbaarheid in woonwijken reguleert de gemeente het vrachtverkeer. GroenLinks vindt het van belang dat mensen kunnen recreëren in de grote diversiteit aan natuur in en om Baarn. De natuur is er echter niet alleen voor de mens, maar heeft ook een eigen, ecologische waarde. Activiteiten worden daarom alleen toegestaan indien deze de natuur niet verstoren. Trottoirs worden waar mogelijk verbreed, zodat iedereen ze ongehinderd kan gebruiken: lopend, met rollator, met kinderwagen, met een rolstoel. De gemeentelijke handhavers (boa s) spreken mensen aan op overhangend groen en parkeren op de stoep. Er komt meer ruimte voor de fiets. Naast verkeersveiligheid wordt ook aandacht besteed aan comfort, zodat mensen worden verleid vaker de fiets te pakken. Er komen meer betaalbare woningen voor jonge gezinnen, zodat jongeren in Baarn kunnen blijven wonen en niet massaal wegtrekken naar Vathorst. Bouwprojecten zijn kleinschalig en passend in de omgeving, waarbij het uitgangspunt niet uitbreiding, maar inbreiding is. We zijn zo blij dat we deze woning hebben kunnen krijgen. Mijn oudere broer kon een aantal jaar geleden geen betaalbare woning vinden in Baarn en woont nu met zijn gezin in Amersfoort. We hebben wel hard moeten werken om zo n oud pand geschikt te maken voor wonen, maar samen met onze nieuwe buren hebben we er zes mooie woningen van kunnen maken. Zonder hulp van de gemeente was het niet gelukt. De gemeente bood hulp bij de financiering, naar gaf ook goede adviezen hoe we dit project het beste konden aanpakken. Want met zes stellen een pand kopen en opknappen is toch best een risico. Bovendien hebben ze de weg opgeknapt en wat bomen gepland, zodat het er weer helemaal netjes uitziet. Zo komt het pand ook beter tot z n recht, want zeg nou zelf, het zou toch zonde zijn als dit pareltje was gesloopt en hier een paar nieuwbouwwoningen waren neergezet? GroenLinks Baarn verkiezingsprogramma pagina 5/6

7 KANDIDATENLIJST Heidi van Otten 2. Allal Ennahachi 3. Nona Salakory 4. Avalon de Bruijn 5. Alma Nijmeijer 6. Maurice van der Valk 7. Marianne de Weijer 8. Margreet Breukelaar 9. Jeroen Bosman 10. Ciska van den Andel 11. Wim Genuit

Weten wat er speelt en doen wat nodig is! Verkiezingsprogramma PvdA De Bilt

Weten wat er speelt en doen wat nodig is! Verkiezingsprogramma PvdA De Bilt Weten wat er speelt en doen wat nodig is! Verkiezingsprogramma PvdA De Bilt Vastgesteld door Ledenvergadering PvdA De Bilt op 27 november 2013 1 Inhoudsopgave Voorwoord PvdA, weten wat er speelt en doen

Nadere informatie

SCHOUDERS ERONDER, dat WERKT

SCHOUDERS ERONDER, dat WERKT SCHOUDERS ERONDER, dat WERKT Verkiezingsprogramma voor een sociale stad 2014-2018 PvdA Den Haag Inhoud 1. Schouders eronder 3 2. Den Haag aan de slag 6 2.1 Werk, werk werk 6 2.2 Goed onderwijs: iedereen

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma D66 Haarlem 2014-2018. Inhoudsopgave

Verkiezingsprogramma D66 Haarlem 2014-2018. Inhoudsopgave Nu vooruit Haarlem Inhoudsopgave VOORWOORD ALEXANDER PECHTOLD, PARTIJLEIDER... 3 VOORWOORD MAAIKE PIPPEL, LIJSTTREKKER D66 HAARLEM... 4 1.1 VERTROUWEN EN BOUWEN OP HAARLEMMERS... 6 1.2 WERKEN AAN EEN DUURZAAM

Nadere informatie

VERKIEZINGSPROGRAMMA 2014-2018 DELFT

VERKIEZINGSPROGRAMMA 2014-2018 DELFT Nu Vooruit VERKIEZINGSPROGRAMMA 2014-2018 DELFT VOORWOORD Voor u ligt het verkiezingsprogramma van D66 Delft, zonder luchtkastelen maar met realistische doelen tot 2018. In een tijd van minder publiek

Nadere informatie

Stel je voor... Het gaat om mensen, niet om cijfers

Stel je voor... Het gaat om mensen, niet om cijfers Middelburg Gemeenteraadsverkiezingen 2014-2018 Stel je voor... Het gaat om mensen, niet om cijfers INLEIDING... 4 HOOFDSTUK 1... 6 1A Schone en gezonde leefomgeving... 6 1A.1: Schone lucht, water en bodem...

Nadere informatie

INHOUD. 1. De Partij van de Arbeid staat voor de gemeente 3. 2. Werk, inkomen en economie 5. 3. Zorgen voor meedoen 7. 4. Onderwijs, jeugd en zorg 9

INHOUD. 1. De Partij van de Arbeid staat voor de gemeente 3. 2. Werk, inkomen en economie 5. 3. Zorgen voor meedoen 7. 4. Onderwijs, jeugd en zorg 9 OUDE IJSSELSTREEK STERKER & SOCIALER VERKIEZINGS PROGRAMMA INHOUD 1. De Partij van de Arbeid staat voor de gemeente 3 2. Werk, inkomen en economie 5 3. Zorgen voor meedoen 7 4. Onderwijs, jeugd en zorg

Nadere informatie

KIEST VOOR VERBONDENHEID

KIEST VOOR VERBONDENHEID KIEST VOOR VERBONDENHEID Verkiezingsprogramma 2014-2018 Trilokaal heeft de afgelopen raadsperiode duidelijk karakter getoond. Onze koers vervolgen we met de focus op verbondenheid. Verbondenheid in de

Nadere informatie

Fractie Franssen. Partijprogramma 2014-2018 Gulpen- Wittem daar ben ik thuis!

Fractie Franssen. Partijprogramma 2014-2018 Gulpen- Wittem daar ben ik thuis! Fractie Franssen Partijprogramma 2014-2018 Gulpen- Wittem daar ben ik thuis! Fractie Franssen 2014-2018 Gulpen-Wittem daar ben ik thuis! Inleiding: Woensdag 19 maart 2014 zijn de gemeenteraadsverkiezingen.

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma 2014-2018

Verkiezingsprogramma 2014-2018 Verkiezingsprogramma 2014-2018 GroenLinks Terneuzen Omdat we het graag gezond willen houden Samen voor Terneuzen - Groen Werkt INLEIDING VERKIEZINGSPROGRAMMA 2014-2018 Groene poli>ek in een >jd van crisis

Nadere informatie

Limburg 100% Sociaal. Verkiezingsprogramma SP Limburg 2015-2019

Limburg 100% Sociaal. Verkiezingsprogramma SP Limburg 2015-2019 Limburg 100% Sociaal Verkiezingsprogramma SP Limburg 2015-2019 1 Inleiding Het landelijk beleid van de regering VVD-PvdA heeft ervoor gezorgd dat zekerheden in een rap tempo worden afgebroken. Op veel

Nadere informatie

Verkiezingsprogrammma 2014 PvdA Doetinchem

Verkiezingsprogrammma 2014 PvdA Doetinchem Verkiezingsprogrammma 2014 PvdA Doetinchem PvdA Werkt aan de toekomst Vraag aan de mensen op straat wat ze op dit moment persoonlijk bezighoudt en hoor terug over de onzekerheid over werk, inkomen en voorzieningen

Nadere informatie

water noaberschap landgoederen ondernemend innovatiekracht landbouw papier natuur hout

water noaberschap landgoederen ondernemend innovatiekracht landbouw papier natuur hout noaberschap ondernemend water innovatiekracht papier landgoederen landbouw natuur hout i n n o v e r e n m e t o U d e Wa a r d e n C o n C e p t- t o e K o m s t v i s i e 2 0 3 0 brummen 5 maart 2013

Nadere informatie

Inhoud. Inleiding. Sociaal-liberale richtingwijzers. Gemeente en inwoners. Wonen in een groen Veenendaal. Verkeer & Vervoer.

Inhoud. Inleiding. Sociaal-liberale richtingwijzers. Gemeente en inwoners. Wonen in een groen Veenendaal. Verkeer & Vervoer. Inhoud Inleiding Sociaal-liberale richtingwijzers Gemeente en inwoners Wonen in een groen Veenendaal Verkeer & Vervoer Veiligheid Economie en Werk Onderwijs Cultuur, sport & recreatie Zorg en Welzijn Onze

Nadere informatie

Samen. Inhoud. Leven in. Bronckhorst. Verkiezingsprogramma raadsperiode 2014-2018. Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving

Samen. Inhoud. Leven in. Bronckhorst. Verkiezingsprogramma raadsperiode 2014-2018. Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving Samen Leven in Bronckhorst Verkiezingsprogramma raadsperiode 2014-2018 Inhoud Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving Van grenzen naar ruimte: minder regels en meer mogelijkheden

Nadere informatie

Hardenberg Schouder aan Schouder Sociale Agenda 2014-2018

Hardenberg Schouder aan Schouder Sociale Agenda 2014-2018 Hardenberg Schouder aan Schouder Sociale Agenda 2014-2018 Vooraf In de afgelopen raadsperiode heeft de Partij van de Arbeid Hardenberg zich met volle overtuiging ingezet voor de inwoners van de gemeente

Nadere informatie

Lelystad. Sterker dan we denken. Verkiezingsprogramma 2014 2018

Lelystad. Sterker dan we denken. Verkiezingsprogramma 2014 2018 Lelystad Sterker dan we denken Verkiezingsprogramma 2014 2018 Vastgesteld op de ledenvergadering van 23 november 2013 Inhoudsopgave INLEIDING... 3 WERKEN: DE ECONOMIE DRAAIENDE HOUDEN EN KANSEN PAKKEN...5

Nadere informatie

Van waarde voor Eindhoven. Verkiezingsprogramma 2014-2018

Van waarde voor Eindhoven. Verkiezingsprogramma 2014-2018 Van waarde voor Eindhoven Verkiezingsprogramma 2014-2018 Van waarde voor Eindhoven De slimste regio ter wereld, Brainport, creatieve magneet, de economische motor van Nederland... Eindhoven staat op de

Nadere informatie

De toekomst vormen we samen Coalitieakkoord 2014-2018

De toekomst vormen we samen Coalitieakkoord 2014-2018 De toekomst vormen we samen Coalitieakkoord 2014-2018 Gemeente Nieuwegein INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 1 2. Samenwerkingsagenda 3 3. Sociale agenda 5 4. Economische agenda 8 5. Samenlevingsagenda 11 6.

Nadere informatie

Vertrouwen in de kracht van de samenleving

Vertrouwen in de kracht van de samenleving CDA afdeling Wijk bij Duurstede, Cothen en Langbroek Vertrouwen in de kracht van de samenleving Verkiezingsprogramma 2014-2018 Verkiezingsprogramma 2014-2018, CDA afdeling Wijk bij Duurstede, Cothen en

Nadere informatie

WONEN WERKEN WELZIJN

WONEN WERKEN WELZIJN DUIVEN WONEN WERKEN WELZIJN Op weg naar de gemeenteraadsverkiezingen 2014 WAT WIL DE SP? Een samenleving waarin menselijke waardigheid, gelijkwaardigheid en solidariteit voorop staan. Daarvoor strijden

Nadere informatie

Deventer: voor elkaar www.deventer.nl

Deventer: voor elkaar www.deventer.nl Bestuursakkoord 2014-2018 Deventer: voor elkaar www.deventer.nl Inhoud Inleiding... 3 Financiën... 5 Bestuur en organisatie... 6 Sociaal domein... 8 Economie, werkgelegenheid en cultuur... 10 Ruimtelijk

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma 2014 2018

Verkiezingsprogramma 2014 2018 Verkiezingsprogramma 2014 2018 Altijd op zoek naar het beste voor alle Zwollenaren Inzet heeft geen zin als God je er niet bij helpt en ondersteunt. Thomas à Kempis Passie voor Zwolle. Dat is wat ons,

Nadere informatie

innoveren met oude Waarden toekomstvisie 2030 noaberschap water landgoederen innovatiekracht ondernemend landbouw papier natuur hout

innoveren met oude Waarden toekomstvisie 2030 noaberschap water landgoederen innovatiekracht ondernemend landbouw papier natuur hout innoveren met oude Waarden toekomstvisie 2030 noaberschap ondernemend innovatiekracht water landgoederen landbouw 1 papier natuur hout brummen 25 juni 2013 int.13.0925 inleiding Deze toekomstvisie zet

Nadere informatie

2010-2014 GROENLINKS WERKT! WWW.GROENLINKSGOES.NL

2010-2014 GROENLINKS WERKT! WWW.GROENLINKSGOES.NL Verkiezingsprogramma 2010-2014 GROENLINKS WERKT! WWW.GROENLINKSGOES.NL 8 december 2009 2009, Groen en Links. GroenLinks. Groen, omdat wij vinden dat wij zuinig moeten zijn op onze wereld. Ook onze kinderen

Nadere informatie

Deventer. En Verder. Verkiezingsprogramma Gemeenteraad Deventer 2014-2018

Deventer. En Verder. Verkiezingsprogramma Gemeenteraad Deventer 2014-2018 Deventer En Verder Verkiezingsprogramma Gemeenteraad Deventer 2014-2018 Januari 2014 Verantwoording D66 is een partij van transparante politiek. Een partij die niet alleen open en eerlijk zegt waar zij

Nadere informatie

Gemeenteraadverkiezingen 2014. Inventarisatie en analyse van verkiezingsprogramma s

Gemeenteraadverkiezingen 2014. Inventarisatie en analyse van verkiezingsprogramma s Gemeenteraadverkiezingen 2014 Inventarisatie en analyse van verkiezingsprogramma s wonen zorg en ondersteuning jeugdzorg werk en inkomen Corpovenista Werkgroep Nieuwe rol en taken gemeente www.corpovenista.nl

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma 2014-2018. Zó! Zoetermeer. Voorwoord. Heeft u ook zo n zin in de tijd na de crisis?

Verkiezingsprogramma 2014-2018. Zó! Zoetermeer. Voorwoord. Heeft u ook zo n zin in de tijd na de crisis? Verkiezingsprogramma 2014-2018 Zó! Zoetermeer Voorwoord Heeft u ook zo n zin in de tijd na de crisis? Op het moment dat we dit verkiezingsprogramma samenstellen weten we nog niet hoe lang het gaat duren

Nadere informatie

Sterk en Sociaal. Voor een duurzaam Flevoland. Verkiezingsprogramma Partij van de Arbeid. Voor de provincie Flevoland 2015-2019 V1.

Sterk en Sociaal. Voor een duurzaam Flevoland. Verkiezingsprogramma Partij van de Arbeid. Voor de provincie Flevoland 2015-2019 V1. Sterk en Sociaal Voor een duurzaam Flevoland Verkiezingsprogramma Partij van de Arbeid Voor de provincie Flevoland 2015-2019 V1.1 Waar de provincie over gaat De provincie gaat niet overal over. In 2011

Nadere informatie

www.werkenaanlimburg.nl

www.werkenaanlimburg.nl www.werkenaanlimburg.nl Hallo, ik ben Eric Geurts Ik ben lijsttrekker voor de Partij van de Arbeid Limburg bij de Provinciale Staten verkiezingen op 18 maart 2015. De afgelopen 9 jaar heb ik met veel plezier

Nadere informatie

NIJMEGEN VERDIENT EEN SOCIAAL ALTERNATIEF

NIJMEGEN VERDIENT EEN SOCIAAL ALTERNATIEF NIJMEGEN VERDIENT EEN SOCIAAL ALTERNATIEF Verkiezingsprogramma 2014-2018 SP Nijmegen 1 NIJMEGEN VERDIENT EEN SOCIAAL ALTERNATIEF Verkiezingsprogramma 2014-2018 SP Nijmegen INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 3

Nadere informatie