EEN BAARN OM TROTS OP TE ZIJN

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "EEN BAARN OM TROTS OP TE ZIJN"

Transcriptie

1 EEN BAARN OM TROTS OP TE ZIJN

2 Stel je voor een Baarn om trots op te zijn! GroenLinks staat voor een duurzame, sociale en open gemeente en kiest daarom niet voor een terugtredende, maar voor een participerende overheid. Een overheid die dichtbij haar inwoners staat, ondersteuning biedt waar dat nodig is, maar vooral de keuzevrijheid en de zelfredzaamheid van de mensen respecteert. Alleen op die manier kunnen we werken aan een samenleving waar duurzaamheid, gelijke kansen en diversiteit centraal staan. Voor je ligt het verkiezingsprogramma van GroenLinks Baarn. In dit programma gaan wij kort in op onze vier speerpunten voor de raadsperiode : duurzaamheid, werk, zorg en ruimtelijke kwaliteit. Met deze speerpunten kunnen wij de komende vier jaar in Baarn het verschil maken. Daarvoor hebben we wel jouw stem nodig. Kom dus op 19 maart 2014 naar de stembus en stem op GroenLinks. Dan zetten wij ons in voor een Baarn om trots op te zijn. Een duurzame gemeente waar iedereen mee kan doen en die we met recht vorstelijk kunnen noemen. Kijk op groenlinksbaarn.nl voor onze standpunten over andere onderwerpen.

3 Stel je voor we zorgen voor een energieneutraal Baarn Stel je voor... op een terrein waar vroeger een bedrijf was gevestigd verrijst een nieuwe duurzame woonwijk. De goed geïsoleerde woningen zijn gunstig gelegen ten opzichte van de zon en worden verwarmd door een warmtepomp. Op de daken liggen zonnepanelen voor elektriciteit en warm water. De bewoners betalen niets extra voor het voorzieningenpakket dat hen onafhankelijk maakt van fossiele energie: alle duurzame investeringen worden volledig gefinancierd uit de besparing op de energiekosten. GroenLinks wil maximaal inzetten op energiebesparing en toepassing van niet-fossiele, duurzame energiebronnen. Dat is om te beginnen goed voor het klimaat: minder verbranding betekent minder CO 2 in de lucht en dus minder broeikaseffect. Het is ook goed voor het milieu: minder verbranding betekent ook minder fijnstof en andere vormen van luchtverontreiniging. Daarnaast is energiebesparing ook nog eens goed voor onze portemonnee. Nog afgezien van de negatieve effecten op milieu en klimaat is fossiele energie niet duurzaam omdat het in snel tempo opraakt. Dus waarom zouden we nog langer wachten met de omschakeling naar een duurzame energievoorziening? GroenLinks Baarn wil ruim baan voor duurzaam energiegebruik: Baarn gaat de komende jaren over op duurzaam bouwen. Dat betekent meer dan alleen voldoen aan wettelijke voorschriften: alle nieuwe woningen zijn energieneutraal en levensloopbestendig. De gemeente stimuleert lokale energiecoöperaties en andere lokale duurzaamheidsinitiatieven zoals Energiek- Baarn en Baarn kiest Zon. Huiseigenaren die zelf geen geschikt dak hebben om zonnecellen op te plaatsen, krijgen de mogelijkheid om te investeren in zonnecellen elders, bijvoorbeeld op daken van bedrijfspanden. Er wordt energie bespaard bij openbare verlichting door bewegingsgestuurde verlichting 's nachts. De gemeente stimuleert en controleert het treffen van maatregelen bij bedrijven om energie te besparen, zoals landelijk afgesproken in het Lenteakkoord. De gemeente Baarn maakt eindelijk werk van duurzaam inkopen: biologische producten in de catering, beperking en hergebruik van verpakkingsmateriaal, een gemeentelijk wagenpark dat zoveel mogelijk rijdt op groene stroom en gemeentelijk gebruik van deelauto's. Baarn wordt Fair Trade-gemeente en steunt daarmee ook de provincie Utrecht in haar ambitie om de eerste Fair Tradeprovincie van Nederland te worden. In aanbestedingen hanteert de gemeente duidelijke en eenduidige duurzaamheidscriteria. Kartonnen drankverpakkingen gaan niet meer bij het restafval, maar worden apart of tegelijk met het papier ingezameld. De gemeente maakt afspraken met de winkeliers over het uitbannen van eenmalig te gebruiken plastic tasjes. De gemeente ondersteunt het 'Repair Cafe' en andere lokale initiatieven om afval te voorkomen en hergebruik te bevorderen, bijvoorbeeld door het ter beschikking stellen van leegstaande panden. Op de Noordschil wordt een kleinschalige installatie gebouwd die restafval omzet in energie. Regenwater wordt waar mogelijk niet via het riool afgevoerd, maar vastgehouden in de bodem of afgevoerd naar vijvers of sloten. Ik had graag mee willen doen met de actie 'Baarn kiest Zon', maar het dak van mijn huis bleek helaas niet zo geschikt te zijn voor zonnepanelen. Gelukkig heb ik me kunnen aansluiten bij een lokale energiecoöperatie die samenwerkt met bedrijven op de Noordschil. Nu heb ik kunnen investeren in zonnepanelen die niet op mijn eigen dak liggen maar op een bedrijfspand op de Noordschil. Ze hebben veel meer rendement dan ze op mijn eigen dak gehad zouden hebben. Ik ga mijn investering dan ook veel sneller terugverdienen. Maar het belangrijkst vind ik dat de schone zonnestroom die we dankzij dit soort lokale initiatieven kunnen opwekken de bouw van nieuwe vervuilende kolencentrales overbodig maakt. GroenLinks Baarn verkiezingsprogramma pagina 2/6

4 Stel je voor we creëren duurzame werkgelegenheid dicht bij huis Stel je voor dat er in Baarn een gebouw is waar die innovatieve zelfstandig ondernemer andere zelfstandigen kan ontmoeten. Waar hij zijn plan om op grote schaal woningen te isoleren kan delen met installateurs en mensen die verstand hebben van marketing en subsidieverwerving. Het plan wordt concreet. Er komen gesprekken met woningcorporaties in de regio. Met als resultaat: een convenant om honderden bestaande huurwoningen in de regio te isoleren. Goed voor de portemonnee van de bewoner, goed voor het milieu en goed voor de werkgelegenheid. Ik had niet gedacht dat het zo'n succes zou worden. Toen ik op de website zag dat er een installateur op het ontmoetingspunt was, heb ik meteen de fiets gepakt. Binnen een uur zaten we met een biologisch broodje in de hand plannen te maken. De gemeente ondersteunde met een startsubsidie. Door middel van crowdfunding kregen we de financiering rond. Wat een energie! Binnen drie weken zaten we met een uitgewerkt plan aan tafel bij de woningbouwcorporatie. Ze zagen er wel brood in, mits wij het zouden organiseren. En nu rijden er iedere werkdag vier busjes de wijk in. Geweldig hoe gedreven die jonge jongens aan het werk zijn. En ik kan nu eindelijk het voetbalelftal van mijn zoon sponsoren. Heel langzaam krabbelen we op uit de grootste economische crisis in tientallen jaren. Een economische crisis die voortkwam uit het waanidee dat het allemaal niet op kon. Er werd geïnvesteerd in megalomane plannen die op korte termijn veel geld zouden gaan opleveren. Zonder oog voor mens en milieu. Het gevolg: groei die niet duurzaam bleek. Het Chinese woord voor 'crisis' bestaat uit twee karakters. Het ene karakter betekent 'gevaar'; het andere 'kans'. Waar anderen blijven mopperen over de gevaren en op zoek gaan naar zondebokken, wil GroenLinks gebruik maken van de kans die deze crisis biedt. De kans om stappen te zetten op weg naar een economie die produceert wat mensen echt nodig hebben. Een economie die duurzame werkgelegenheid oplevert. Geen ruimteverslindend fastfoodrestaurant aan de snelweg met tijdelijke vakantiebaantjes tegen het minimumjeugdloon, maar werkplekken en faciliteiten voor duurzame, innovatieve ondernemers met hart voor de lokale gemeenschap. En die zijn ongetwijfeld te vinden in een gemeente die in Nederland in de top drie staat van gemeenten met de meeste zelfstandigen zonder personeel (ZZP'ers). Een lokale overheid kan zelf maar beperkt werk scheppen. Maar GroenLinks verwacht wel dat de gemeente veel actiever zorgt voor voorwaarden om werkgelegenheid aan te trekken die past bij een groene gemeente als Baarn. Een gemeente die werk maakt van duurzaamheid. GroenLinks Baarn wil werken aan een duurzame lokale economie: De toenemende leegstand van winkelpanden in het centrum van Baarn vraagt om een actief vestigingsbeleid. De gemeente gaat op zoek naar ondernemers die hetzij een goede aanvulling leveren aan de basisvoorzieningen, hetzij iets unieks toevoegen waarvoor mensen speciaal naar Baarn komen. Startende ondernemers krijgen de mogelijkheid om te beginnen in een goedkoop winkelpand en bij succes door te groeien naar een duurder winkelpand in het centrum. De gemeente ontwikkelt de komende raadsperiode samen met betrokken ondernemers een langetermijnvisie voor de bedrijventerreinen 'Noordschil' en 'De Drie Eiken'. Uitgangspunt is een verschuiving van verouderde industrie naar innovatieve en duurzame dienstverlening. In de tussentijd wordt voorkomen dat deze terreinen verder verloederen, bijvoorbeeld door leegstaande panden geschikt te maken als bedrijfsverzamelgebouw met opslagvoorzieningen voor kleine ondernemers in de bouw. De regionale Sociale Dienst verleent medewerking aan mensen die vanuit een uitkering op basis van een gedegen ondernemingsplan een bedrijf willen starten. De gemeente realiseert samen met commerciële partners een ontmoetingspunt, waar kleine zelfstandigen elkaar kunnen ontmoeten, samenwerkingsverbanden kunnen aangaan en elkaar aan opdrachten kunnen helpen. Bekeken wordt of een pand dat nu leegstaat hiervoor geschikt kan worden gemaakt. Het ontmoetingspunt wordt ondersteund met een interactieve website waarop vraag en aanbod aan elkaar worden gekoppeld. De gemeente Baarn participeert voortvarend in initiatieven waarin gemeenten, UWV, bedrijven, onderwijsinstellingen en kenniscentra samenwerken om werkzoekenden permanent of tijdelijk aan de slag te helpen, zoals de regionale Werkgeversservice-punten in Amersfoort en Hilversum en het werknetwerk Dichtblij. De gemeente stimuleert het regelmatig houden van banenen stagemarkten door organisaties als de Contactgroep Baarnse Bedrijven. De gemeente geeft in haar personeels- en aanbestedingsbeleid het goede voorbeeld op het gebied van het bevorderen van diversiteit en social return : het inschakelen van maatschappelijk kwetsbare groepen als laag opgeleide jongeren en mensen met een arbeidsbeperking. Denk aan het creëren van stageplekken en het verzorgen van leerwerktrajecten. GroenLinks Baarn verkiezingsprogramma pagina 3/6

5 Stel je voor we zorgen voor goede zorg op maat Stel je voor dat die oudere vrouw eens een tijdje iedere dag dezelfde thuishulp aan de deur krijgt. Een thuishulp die haar geschiedenis een beetje kent en weet wat belangrijk voor haar is. Een thuishulp die weet dat de man die op woensdagochtend koffie komt drinken haar zoon is, die doet wat in zijn vermogen ligt om zijn steentje bij te dragen aan de zorg voor zijn moeder. Haar zoon, die haar heeft geholpen met de aanvraag van de scootmobiel waarin ze naar de supermarkt op de hoek kan. Een scootmobiel die niet fonkelnieuw is, maar wel zonder al te veel papierwerk binnen een week werd afgeleverd Er gaat de komende jaren veel veranderen in de zorg. Het rijk verschuift allerlei taken in de zorg naar de gemeenten, maar zonder het geld dat daarbij hoort. De gemeente moet met 70% van de middelen dezelfde kwaliteit van zorg leveren. En dat terwijl die zorg nu hier en daar al te wensen overlaat. GroenLinks ziet kansen in het besluit om veel zorgvoorzieningen bij de gemeenten onder te brengen. Het kan goedkoper en tegelijk beter. Met minder bureaucratie en verspilling van belastinggeld. Met minder managementlagen en meer ruimte voor de professionals die het echte werk doen. Met meer waardering voor de kennis en betrokkenheid van vrijwilligers en mantelzorgers (familie, buren en vrienden). En met een luisterend oor voor degene die zorg nodig heeft. Maar dan moet het wel anders dan de regering denkt. Voor GroenLinks betekent de participatiesamenleving niet: zoek het maar uit. Mensen kunnen pas de regie over hun eigen gezondheid en welzijn in handen nemen als ze kunnen rekenen op een overheid die hen beschermt als het echt nodig is. GroenLinks vindt dat de gemeente actief met zorginstellingen, welzijnswerk en vrijwilligersorganisaties aan de slag moet om de zorg in te richten voor de grote veranderingen die eraan komen. Keuzevrijheid en zelfredzaamheid waar het kan, solidariteit en intensieve begeleiding waar het moet. En zonder bezuinigingen op de zaken waar het ècht om gaat. GroenLinks Baarn wil zorgen voor maatwerk in de zorg: De gemeenteraad stelt een raadscommissie in die de decentralisatie van de zorg handen en voeten geeft. Deze raadscommissie wint informatie en advies in bij ambtenaren, zorginstellingen, de Stichting Welzijn Baarn, de WMOraad, cliëntenraden en vrijwilligersorganisaties. De raadscommissie blijft bestaan tot de hele operatie is voltooid en het resultaat tot tevredenheid stemt. Er komen buurtteams waarin professionele consulenten, wijkverpleegkundigen en vrijwilligers samen de basiszorg in de buurt organiseren. Vrijwilligers signaleren welke bewoners zorg nodig hebben en rapporteren dit aan de buurtteams. Professionele consulenten zoeken inwoners met een zorgbehoefte op en voeren gesprekken bij de mensen thuis. GroenLinks Baarn juicht het toe dat de huidige gespecialiseerde consulenten binnen de Stichting Welzijn Baarn hun expertise verbreden, zodat ze elkaar bij afwezigheid kunnen vervangen. Zo blijft de continuïteit van de professionele zorg gewaarborgd. Vrijwilligers en mantelzorgers worden ondersteund met een kenniscentrum, cursussen, voorlichtingssessies en bijeenkomsten met lotgenoten. Het Steunpunt Vrijwilligers vervult hierbij een coördinerende rol. GroenLinks Baarn blijft pleiten voor respijtzorg: tijdelijke inzet van professionals om mantelzorgers de mogelijkheid te geven even tot rust te komen. De gemeente zorgt dat aanvragen voor voorzieningen in het kader van de WMO vlot worden behandeld. Door voorzieningen die niet meer nodig zijn meteen op te halen en opnieuw in te zetten kunnen kosten worden bespaard. De WMO-raad krijgt een rol bij het bewaken van de kwaliteit van de WMO-zorg. De gemeente kijkt bij aanbestedingen van thuiszorg niet alleen naar de laagste prijs, maar ook naar kwaliteit en de wijze waarop de thuiszorg wordt ingericht. Continuïteit van de zorgverlening is daarbij een belangrijk criterium. Ouderen krijgen de mogelijkheid om zo lang mogelijk zelfstandig te blijven wonen. De gemeente zorgt in samenspraak met de woningcorporaties voor voldoende aangepaste woningen. De gemeente betrekt jongeren bij het jongerenbeleid. Dat kan door de Jongerenraad nieuw leven in te blazen, een survey onder jongeren te laten plaatsvinden, of een jongerenbudget beschikbaar te stellen waarvoor jongeren via internet goede bestemmingen kunnen aanwijzen. Jongeren die in de ogen van de buurt problemen veroorzaken worden actief benaderd. De jeugdzorg wordt praktisch ingericht. Jongeren die hulp nodig hebben, krijgen bij het Centrum voor Jeugd en Gezin Baarn een goede intake waarin wordt doorgevraagd en doorgepakt. Waar mogelijk wordt daarbij het netwerk van de jongere (ouders, vrienden, leerkrachten, verenigingen, huisarts) ingeschakeld. De gemeente dringt voortijdig schoolverlaten verder terug door jongeren met verzuimgedrag intensief individueel te begeleiden. Kinderen die vanuit het speciaal onderwijs naar regulier onderwijs in de gemeente Baarn gaan krijgen een extra 'rugzakje', bekostigd uit de pot 'Leerlingenvervoer'. De Baarnse bevolking heeft recht op een toegankelijke basisgezondheidszorg. Het Meander Medisch Centrum blijft open en wordt uitgebreid met een eigen huisartsenpost. Huisartsen en eerstelijns professionals worden gestimuleerd om de handen ineen te slaan en medische centra in de buurt te vormen. Bij de herinrichting van het centrumgebied is de toegankelijkheid van openbare gebouwen en winkels voor ouderen en gehandicapten een belangrijk punt van aandacht. Mijn moeder loopt steeds moeilijker en haar wereld wordt langzaam kleiner. Het is een grote opluchting dat ze de zorg krijgt die ze nodig heeft en daar zelf geen omkijken meer naar heeft. De thuiszorg is fantastisch. Ze doen hun werk goed en nemen ook nog de tijd voor een praatje. Verder houden de buren ook een oogje in het zeil. Toen ze niet meer zelfstandig de trap op kon, heb ik een traplift voor haar aangevraagd. Gelukkig kwam er nog dezelfde week iemand kijken en was het allemaal vlot geregeld. Wat dat betreft: alle lof voor de gemeente. Want ik heb ook mijn werk en mijn gezin. Gelukkig gaat het inmiddels een stuk beter met mijn jongste dochter. Ze is nu met een nieuwe opleiding begonnen en is weer helemaal gemotiveerd om een diploma te halen. Met dank aan de betrokken mensen van Jeugdzorg. GroenLinks Baarn verkiezingsprogramma pagina 4/6

6 Stel je voor we besteden het geld niet aan onnodig dure plannen, maar aan betere trottoirs en veilige fietspaden Stel je voor bewoners willen graag dat het groen in de straat beter wordt onderhouden. De gemeente scheept hen niet af met een verhaal over onderhoudsnormen en beheerkosten, maar gaat met hen in gesprek om te kijken of de buurt zelf een deel van het onderhoud kan doen. Er komen afspraken over het opruimen van snoeiafval, zodat dit niet te lang blijft liggen en de straat er weer netjes bijligt voor het buurtfeest. De kinderen kunnen veilig naar het speeltuintje om de hoek zonder te worden belemmerd door uit de kluiten gewassen struiken en op de stoep geparkeerde auto s. Ook de route naar school is veilig, zodat alle kinderen uit de buurt op de fiets naar school kunnen. Dit kan dankzij de inzet van ouders die kinderen helpen met oversteken. Maar ook de gemeente draagt haar steentje bij: zij luistert naar de ouders die uit eigen ervaring kunnen vertellen waar het bijna fout ging, zorgt voor een veilig fietspad en maakt met de ouders afspraken over langzaam rijden en veilig parkeren bij de school. Hoewel de financiële middelen beperkt zijn, vindt GroenLinks het belangrijk dat er geïnvesteerd wordt in een prettige en veilige woonomgeving. Door dit samen met de bewoners te doen, houden we het niet alleen betaalbaar, maar zorgen we er ook voor dat het beter aansluit bij de wensen van de buurt. GroenLinks ziet hier kansen voor een betere kwaliteit van de leefomgeving. Wat als we er samen voor kunnen zorgen dat Baarn de beste woongemeente van Nederland wordt? Pas dan kunnen we ons met recht vorstelijk noemen. Baarn heeft al verschillende malen de titel beste woongemeente van de provincie Utrecht gekregen, maar GroenLinks is ervan overtuigd dat we er met elkaar voor kunnen zorgen dat Baarn de beste woongemeente van Nederland wordt. Dit betekent wel dat er werk aan de winkel is. Wat GroenLinks betreft, doen we dit dus samen. Samen met de bewoners, samen met de ondernemers, samen met de maatschappelijke organisaties en samen met de verschillende politieke partijen. Geen terugtredende, maar een participerende gemeente, die niet afwacht tot er een verzoek binnenkomt, maar actief meedenkt en meedoet. GroenLinks Baarn wil bouwen aan een betere leefomgeving: De gemeente participeert vroegtijdig in uitvoeringsprojecten: zij luistert serieus naar betrokkenen en vertegenwoordigt tegelijkertijd het algemeen belang. Op basis van een vooraf opgestelde gebiedsvisie stelt de gemeente per buurt vast wat nodig en passend is. Belanghebbenden, zoals buurtbewoners of bijvoorbeeld de centrumwinkeliers worden hier actief bij betrokken, zodat het een breed gedragen visie is. De gemeente investeert geen gemeenschapsgeld in commerciële activiteiten zoals supermarkten of een parkeergarage, tenzij de investering wordt terugverdiend. Het is belangrijk dat het centrum van Baarn een aantrekkelijk winkelgebied blijft. Samen met de centrumwinkeliers wordt een plan gemaakt, waarbij alle partijen een eigen opdracht krijgen. De gemeente draagt zorg voor een prettige openbare ruimte. De gehele Laanstraat wordt autovrij, de Brink autoluw en er wordt geïnvesteerd in fietsvoorzie- ningen in het centrum. Veel panden in Baarn staan helaas al geruime tijd leeg. GroenLinks wil dat deze panden een nieuwe bestemming kunnen krijgen door hergebruik in plaats van nieuwbouw. De gemeente waakt over het behoud van de Baarnse identiteit en de beschermde dorpsgezichten door iemand binnen de gemeente verantwoordelijk te maken voor cultuurhistorie in relatie tot ruimtelijke kwaliteit. Ter verbetering van de leefbaarheid in woonwijken reguleert de gemeente het vrachtverkeer. GroenLinks vindt het van belang dat mensen kunnen recreëren in de grote diversiteit aan natuur in en om Baarn. De natuur is er echter niet alleen voor de mens, maar heeft ook een eigen, ecologische waarde. Activiteiten worden daarom alleen toegestaan indien deze de natuur niet verstoren. Trottoirs worden waar mogelijk verbreed, zodat iedereen ze ongehinderd kan gebruiken: lopend, met rollator, met kinderwagen, met een rolstoel. De gemeentelijke handhavers (boa s) spreken mensen aan op overhangend groen en parkeren op de stoep. Er komt meer ruimte voor de fiets. Naast verkeersveiligheid wordt ook aandacht besteed aan comfort, zodat mensen worden verleid vaker de fiets te pakken. Er komen meer betaalbare woningen voor jonge gezinnen, zodat jongeren in Baarn kunnen blijven wonen en niet massaal wegtrekken naar Vathorst. Bouwprojecten zijn kleinschalig en passend in de omgeving, waarbij het uitgangspunt niet uitbreiding, maar inbreiding is. We zijn zo blij dat we deze woning hebben kunnen krijgen. Mijn oudere broer kon een aantal jaar geleden geen betaalbare woning vinden in Baarn en woont nu met zijn gezin in Amersfoort. We hebben wel hard moeten werken om zo n oud pand geschikt te maken voor wonen, maar samen met onze nieuwe buren hebben we er zes mooie woningen van kunnen maken. Zonder hulp van de gemeente was het niet gelukt. De gemeente bood hulp bij de financiering, naar gaf ook goede adviezen hoe we dit project het beste konden aanpakken. Want met zes stellen een pand kopen en opknappen is toch best een risico. Bovendien hebben ze de weg opgeknapt en wat bomen gepland, zodat het er weer helemaal netjes uitziet. Zo komt het pand ook beter tot z n recht, want zeg nou zelf, het zou toch zonde zijn als dit pareltje was gesloopt en hier een paar nieuwbouwwoningen waren neergezet? GroenLinks Baarn verkiezingsprogramma pagina 5/6

7 KANDIDATENLIJST Heidi van Otten 2. Allal Ennahachi 3. Nona Salakory 4. Avalon de Bruijn 5. Alma Nijmeijer 6. Maurice van der Valk 7. Marianne de Weijer 8. Margreet Breukelaar 9. Jeroen Bosman 10. Ciska van den Andel 11. Wim Genuit

MIDDEN TUSSEN DE MENSEN SPORT EN RECREATIE MOBILITEIT EN BEREIKBAARHEID.

MIDDEN TUSSEN DE MENSEN SPORT EN RECREATIE MOBILITEIT EN BEREIKBAARHEID. MIDDEN TUSSEN DE MENSEN De uitgangspunten van het CDA Koggenland zijn helder: je wilt werken voor je brood, je ziet om naar elkaar en je laat de wereld knap achter voor je kinderen. Het CDA staat voor

Nadere informatie

Samen voor een sociale stad

Samen voor een sociale stad Samen voor een sociale stad 2015-2018 Samen werken we aan een sociaal en leefbaar Almere waar iedereen naar vermogen meedoet 2015 Visie VMCA 2015 1 Almere in beweging We staan in Almere voor de uitdaging

Nadere informatie

Ontwerp Gezonde Systemen

Ontwerp Gezonde Systemen Ontwerp Gezonde Systemen Het huidige zonne-inkomen gebruiken De cycli van de natuur worden aangedreven door de energie van de zon. Bomen en planten vervaardigen voedsel op zonlicht. De wind kan worden

Nadere informatie

Ouder worden in Maassluis

Ouder worden in Maassluis Ouder worden in Maassluis Samenvatting discussiebijeenkomsten Ouderen ten behoeve van de Heroriëntatie van het ouderenbeleid in de gemeente Maassluis. Sector Welzijn Juli 2003 Voorwoord Nederland vergrijst

Nadere informatie

Werken en Leven in een Groene Hoeksche Waard. Verkiezingsprogramma GroenLinks Hoeksche Waard 2014-2018. "Alles van waarde is weerloos"

Werken en Leven in een Groene Hoeksche Waard. Verkiezingsprogramma GroenLinks Hoeksche Waard 2014-2018. Alles van waarde is weerloos Verkiezingsprogramma GroenLinks Hoeksche Waard 2014-2018 Werken en Leven in een Groene Hoeksche Waard "Alles van waarde is weerloos" Lucebert Dat moet dus beschermd worden 1 December 2013 Inhoud 1. Maatschappelijke

Nadere informatie

Samen Sterk Voor Uw Belang

Samen Sterk Voor Uw Belang Samen Sterk Voor Uw Belang Verkiezingsprogramma GemeenteBelangen 2014 2018 Speerpunten www.gemeentebelangen-aalten.nl Samen sterk voor uw belang Verkiezingsprogramma 2014 2018 GemeenteBelangen werkt actief

Nadere informatie

Connecting the energy

Connecting the energy Connecting the energy Zonne-energie gratis laten gebruiken Energie besparen Softs concept. Een uniek idee Al jaren wordt er gesproken over verduurzaming. Maar woorden omzetten in daden is waar veel initiatieven

Nadere informatie

JA: WONEN VOOR IEDEREEN! WENJEN FOAR ELKENIEN PVDA FRYSLÂN WONINGPLAN

JA: WONEN VOOR IEDEREEN! WENJEN FOAR ELKENIEN PVDA FRYSLÂN WONINGPLAN JA: WONEN VOOR IEDEREEN! WENJEN FOAR ELKENIEN PVDA FRYSLÂN WONINGPLAN Foto: Jeroen Mul/Flickr, Creative Commons JA: STEVIG INZETTEN OP BETAALBAAR EN GOED WONEN VOOR IEDEREEN! De afgelopen jaren is er dankzij

Nadere informatie

Samen voor jouw Toekomst!

Samen voor jouw Toekomst! Verkiezingsprogramma SGP Zederik 2014 2018 Jongeren editie Samen voor jouw Toekomst! Een principiële keus, voor nu en later V e r k i e z i n g s p r o g r a m m a S G P Z e d e r i k 2 0 1 4 2018 Inhoudsopgave:

Nadere informatie

Onbekommerd wonen in Breda

Onbekommerd wonen in Breda Onbekommerd wonen in Breda Verslag van de aanpak GWI 1998-2015 Geschikt Wonen voor Iedereen 2 Aanleiding In Nederland is sprake van een dubbele vergrijzing. Het aantal ouderen neemt flink toe en ze worden

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma CDA Meppel 2014-2018. Meppel verdient Beter!

Verkiezingsprogramma CDA Meppel 2014-2018. Meppel verdient Beter! Verkiezingsprogramma CDA Meppel 2014-2018 Meppel verdient Beter! Vastgesteld op de ledenvergadering van 25 november 2013 Voorwoord Voor u ligt het verkiezingsprogramma van het CDA voor de gemeenteraadsverkiezingen

Nadere informatie

Een liberaal lokaal Haarlemmermeer En meedenken is meedoen Natuurlijk samenwerken!

Een liberaal lokaal Haarlemmermeer En meedenken is meedoen Natuurlijk samenwerken! Haarlemmermeer, 2 april 2013 Deze tijd vraagt om een nieuwe manier van denken met een duidelijke visie om de problemen aan te pakken. Ons motto; Een liberaal lokaal Haarlemmermeer En meedenken is meedoen

Nadere informatie

Ondersteuning en hulp. in de gemeente Bunnik vanaf 1 januari 2015

Ondersteuning en hulp. in de gemeente Bunnik vanaf 1 januari 2015 Ondersteuning en hulp in de gemeente Bunnik vanaf 1 januari 2015 Voorwoord Dichtbij, bereikbaar en aanspreekbaar Het klinkt zo vanzelfsprekend en simpel: biedt mensen ondersteuning en hulp dichtbij, in

Nadere informatie

Kadernota 2015 Raad 2 juli 2015. Voorzitter, collega-raadsleden, college, dames en heren,

Kadernota 2015 Raad 2 juli 2015. Voorzitter, collega-raadsleden, college, dames en heren, Kadernota 2015 Raad 2 juli 2015 Voorzitter, collega-raadsleden, college, dames en heren, Wanneer we kijken naar de wereld om ons heen, dan beseffen we hoe rijk gezegend we zijn met de omgeving waarin we

Nadere informatie

NU WIJ, DE LOKALE PARTIJ!

NU WIJ, DE LOKALE PARTIJ! 1 NU WIJ, DE LOKALE PARTIJ! WaterlandNatuurlijk, lokaal onderscheidend van de landelijke partijen door onafhankelijke politiek. De inwoners van Waterland zijn heel goed in staat om zelf te kiezen waar

Nadere informatie

Belangrijk nieuws. voor alle inwoners van Leiden

Belangrijk nieuws. voor alle inwoners van Leiden Belangrijk nieuws voor alle inwoners van Leiden ONDERSTEUNING - ZORG - JEUGDHULP - WERK IN 2015 Meedoen en zelf aan zet Nieuwe taken voor de gemeente Iedereen doet mee Mensen gaan naar school, zijn aan

Nadere informatie

Reimerswaal VERKIEZINGSPROGRAMMA RAADSPERIODE HET KAN ANDERS! STEM GEWOON CDA!

Reimerswaal VERKIEZINGSPROGRAMMA RAADSPERIODE HET KAN ANDERS! STEM GEWOON CDA! Reimerswaal VERKIEZINGSPROGRAMMA RAADSPERIODE 2014-2018 HET KAN ANDERS! STEM GEWOON CDA! Reimerswaal Het kan anders Ons land verandert snel. Niet alleen kennen we op dit moment in Nederland financieel

Nadere informatie

Voor een gezond Smallingerland!

Voor een gezond Smallingerland! Voor een gezond Smallingerland! CDA verkiezingsprogramma 2010 2014 Op dinsdag 3 maart 2010 wordt er een nieuwe gemeenteraad gekozen. Het CDA wil met dit verkiezingsprogramma laten zien wat het de komende

Nadere informatie

ONDERWERPEN BURGERAKKOORD ROOSENDAAL

ONDERWERPEN BURGERAKKOORD ROOSENDAAL ONDERWERPEN BURGERAKKOORD ROOSENDAAL Gemeente Roosendaal Mei 2017 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam 020-3330670 Rapportnummer 2017/concept Datum Mei 2017

Nadere informatie

Doelstelling en doelgroep

Doelstelling en doelgroep klimaat op maat Klimaat op maat Het klimaat verandert en de olievoorraden raken langzaamaan op. Dat laatste betekent concreet dat de energieprijzen naar verwachting flink stijgen in de komende decennia.

Nadere informatie

Meerjarenplan. Vereniging Plaatselijk Belang Hoonhorst 2013-2016

Meerjarenplan. Vereniging Plaatselijk Belang Hoonhorst 2013-2016 Meerjarenplan Vereniging Plaatselijk Belang Hoonhorst 2013-2016 Inleiding Dit meerjarenplan is het vervolg op het meerjarenplan 2009 2012. Veel uit het vorige plan is gerealiseerd, maar er zijn ook projecten

Nadere informatie

Decentralisatie van de AWBZ en de nieuwe Wmo: wat betekent dit voor ouderen

Decentralisatie van de AWBZ en de nieuwe Wmo: wat betekent dit voor ouderen Decentralisatie van de AWBZ en de nieuwe Wmo: wat betekent dit voor ouderen Presentatie Bijeenkomst KBO Bondsbestuur Herman Eitjes, adviseur programma Aandacht voor Iedereen Programma Aandacht voor iedereen

Nadere informatie

Wijkcentrum De Weijenbelt. Schelto Bus (VVD)

Wijkcentrum De Weijenbelt. Schelto Bus (VVD) Verslag U bent aan de buurt Berkum 29 mei 2013 Aanvang Locatie Aanwezige functionarissen Aanwezig vanuit de politiek 20.00 uur Wijkcentrum De Weijenbelt Hans Kempenaar (voorzitter) Erik Dannenberg (wijkwethouder)

Nadere informatie

Ik wil jullie graag laten zien wat Partij Westvoorne belangrijk vindt en waar mensen voor kunnen kiezen. Ik vertel bij elke foto wat het betekent.

Ik wil jullie graag laten zien wat Partij Westvoorne belangrijk vindt en waar mensen voor kunnen kiezen. Ik vertel bij elke foto wat het betekent. Ik wil jullie graag laten zien wat Partij Westvoorne belangrijk vindt en waar mensen voor kunnen kiezen. Ik vertel bij elke foto wat het betekent. 1. Zelfstandig Westvoorne Als heel veel dorpen bij elkaar

Nadere informatie

Overleven doe je in je eentje, dingen verwezenlijken doe je samen!

Overleven doe je in je eentje, dingen verwezenlijken doe je samen! Overleven doe je in je eentje, dingen verwezenlijken doe je samen! Samenvatting ondernemingsplan Samenvatting ondernemingsplan Overleven doe je in je eentje, dingen verwezenlijken doe je samen! Dat is

Nadere informatie

Partij voor de Dieren

Partij voor de Dieren Partij voor de Dieren 1) Programmaonderdeel Zorg uit het verkiezingsprogramma 2012 2) Toelichting bij standpunt(en) bij stellingen uit de Stemwijzer Huisartsenzorg Zorg Solidariteit in de zorg staat onder

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma D66 Maastricht 2014-2018. Samen Sterker

Verkiezingsprogramma D66 Maastricht 2014-2018. Samen Sterker Samen Sterker Samenleven > niet gelijk, maar gelijkwaardig > aantrekkelijke, ecologische woonstad > iedereen een eerlijke kans op de arbeidsmarkt Samenleven Mensen zijn niet allemaal gelijk, maar wel gelijkwaardig.

Nadere informatie

Zon Op School. Initiatiefvoorstel 1 7 APR. 2013. Initiatiefvoorstel aan de Raad GROENLINKS NIJIVIEGEN ~- INQEKDMEN. GEMEENTE NUMEQEN clas8.nr.: oy..

Zon Op School. Initiatiefvoorstel 1 7 APR. 2013. Initiatiefvoorstel aan de Raad GROENLINKS NIJIVIEGEN ~- INQEKDMEN. GEMEENTE NUMEQEN clas8.nr.: oy.. regjw. /3. 00 0 60 3 5 proowverartw.: 'So ~- INQEKDMEN Initiatiefvoorstel 1 7 APR. 2013 GEMEENTE NUMEQEN clas8.nr.: oy..si Zon Op School Initiatiefvoorstel aan de Raad Jos Reinhoudt, GroenLinl

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma PvdA Feijenoord

Verkiezingsprogramma PvdA Feijenoord Verkiezingsprogramma PvdA Feijenoord Vrijheid, democratie, rechtvaardigheid, duurzaamheid en solidariteit. Dat zijn de idealen van de Partij van de Arbeid. Wij staan voor een spreiding van kennis, macht

Nadere informatie

VVD- Best. Verkiezingsprogramma Best in Balans

VVD- Best. Verkiezingsprogramma Best in Balans VVD- Best Verkiezingsprogramma 2014-2018 Best in Balans 20 oktober 2013 Best in Balans Voor u ligt het verkiezingsprogramma 2014-2018 genaamd Best in Balans. Met dit verkiezingsprogramma willen we u laten

Nadere informatie

WIJKVISIE STADSKANAAL NOORD 2011-2020

WIJKVISIE STADSKANAAL NOORD 2011-2020 WIJKVISIE STADSKANAAL NOORD 2011-2020 Vastgesteld in de raadsvergadering van 18 juni 2012. Verkorte versie wijkvisie Stadskanaal Noord 2011-2020 1 Wijkvisie Stadskanaal Noord 2011-2020 In de wijkvisie

Nadere informatie

Ondernemingsplan Opella

Ondernemingsplan Opella Ondernemingsplan Opella 02 08 Op weg naar 2020 Bijzonder en gewoon Zorgdienstverlener Opella ondersteunt mensen op allerlei manieren, waarbij het zo zelfstandig mogelijk leven en wonen voorop staat. Ondanks

Nadere informatie

Strategisch plan Woontij 2015-2017 Uitslag enquête

Strategisch plan Woontij 2015-2017 Uitslag enquête Strategisch plan Woontij 2015-2017 Uitslag enquête Inleiding Als voorbereiding van haar strategisch plan 2015-2017 heeft Woontij een vragenlijst opgesteld waarmee input wordt gevraagd voor de te kiezen

Nadere informatie

Iedereen moet kunnen meedoen

Iedereen moet kunnen meedoen Nieuwe wet voor maatschappelijke ondersteuning in uw gemeente Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Inhoud 2 Voorwoord 5 Wat is de Wmo? 5 Waarom is de Wmo belangrijk? 9 Negen taken voor uw

Nadere informatie

www.liberaalhardenberg.com Verkiezingsprogramma "Naar een transparante en eerlijke toekomst"

www.liberaalhardenberg.com Verkiezingsprogramma Naar een transparante en eerlijke toekomst Verkiezingsprogramma 2014 2018 "Naar een transparante en eerlijke toekomst" Inleiding De afgelopen vier jaar heeft Liberaal Hardenberg als eenmansfractie steeds de strijd aangebonden met gevestigde opvattingen

Nadere informatie

Helmond, stad van het doen. Programmabegroting gemeente Helmond HELMOND

Helmond, stad van het doen. Programmabegroting gemeente Helmond HELMOND Helmond, stad van het doen Het Helmond dat we voor ogen hebben is aantrekkelijk om te wonen, te leven en te werken. Er is plaats voor iedereen, ook voor hen die minder makkelijk meedoen in een samenleving

Nadere informatie

Presentatie Mariëtte Bouwer Ymere Maatschappelijk Vastgoed. 19 april 2012 pagina 1

Presentatie Mariëtte Bouwer Ymere Maatschappelijk Vastgoed. 19 april 2012 pagina 1 Presentatie Mariëtte Bouwer Ymere Maatschappelijk Vastgoed 19 april 2012 pagina 1 Strategie van Ymere Missie Ymere werkt als maatschappelijke onderneming aan wijken met perspectief, waar bewoners willen

Nadere informatie

Vragen uit de SOL bijeenkomst de nieuwe rol van uw gemeente woensdag 29 augustus regio Zuid-Limburg

Vragen uit de SOL bijeenkomst de nieuwe rol van uw gemeente woensdag 29 augustus regio Zuid-Limburg Vragen uit de SOL bijeenkomst de nieuwe rol van uw gemeente woensdag 29 augustus regio Zuid-Limburg 1. Is het de bedoeling dat de gemeente straks met iedere thuiswonende mens met een verstandelijke beperking,

Nadere informatie

Werk aan de wijk! Beleidsplan 2013-2016

Werk aan de wijk! Beleidsplan 2013-2016 Werk aan de wijk! Beleidsplan 2013-2016 Inhoudsopgave Werk aan de wijk! 5 Vitale en gewilde wijken 7 Oog voor de klant 11 Energiebewust bouwen en beheren 15 Een solide corporatie 17 3 4 Informatie voor

Nadere informatie

Voor en met elkaar : burgerinitiatieven worden beloond

Voor en met elkaar : burgerinitiatieven worden beloond Voor en met elkaar : burgerinitiatieven worden beloond Verenigingen, stichtingen en instellingen barsten doorgaans van de ambities en toekomstplannen. Maar om ze te realiseren heb je financiële middelen

Nadere informatie

Q en A Ouderen. Solidariteit & gemeenschap

Q en A Ouderen. Solidariteit & gemeenschap Q en A Ouderen Solidariteit & gemeenschap 1. Moeten ouderen straks een beroep doen op familie of buren? De PvdA wil een samenleving waarin we ook zorg voor elkaar hebben. Een samenleving waarin we de zorg

Nadere informatie

Wmo-Menukaart. Mede mogelijk gemaakt door:

Wmo-Menukaart. Mede mogelijk gemaakt door: Wmo-Menukaart Mede mogelijk gemaakt door: Keuzemenu, onze specialiteit Onder het motto Ieder z n kracht wil Abrona werken aan een sterke samenleving, die mensen ondersteunt die het echt nodig hebben. Daardoor

Nadere informatie

Manifest. voor de intensieve vrijwilligerszorg

Manifest. voor de intensieve vrijwilligerszorg Manifest voor de intensieve vrijwilligerszorg Manifest voor de intensieve vrijwilligerszorg Meer dan 15.000 mensen zijn vrijwilliger bij een Waarom dit manifest? organisatie voor Vrijwillige Thuishulp,

Nadere informatie

Samen naar beter! verkiezingsprogramma SP-Westfriesland-Oost gemeenteraadsverkiezingen Enkhuizen

Samen naar beter! verkiezingsprogramma SP-Westfriesland-Oost gemeenteraadsverkiezingen Enkhuizen Samen naar beter! verkiezingsprogramma SP-Westfriesland-Oost gemeenteraadsverkiezingen 2014 - Enkhuizen Hieronder vind je het SP-verkiezingsprogramma voor gemeenteraadsverkiezingen in de gemeente Enkhuizen

Nadere informatie

Buurthuizen en activiteiten

Buurthuizen en activiteiten Invalshoek: een wijkbudget voor activiteiten We stoppen met de financiering van (een gedeelte van) de huidige activiteiten in de wijk en stellen per wijk een budget beschikbaar voor initiatieven van inwoners

Nadere informatie

Ik heb een vraag over. zorg... ondersteuning... opvoeding... jeugdhulp... mijn arbeidsbeperking... mijn uitkering... werk...

Ik heb een vraag over. zorg... ondersteuning... opvoeding... jeugdhulp... mijn arbeidsbeperking... mijn uitkering... werk... Ik heb een vraag over zorg... ondersteuning... opvoeding... jeugdhulp... mijn arbeidsbeperking... mijn uitkering... werk... 1 Ik heb een laag inkomen en vind het moeilijk om werk te vinden... Ik wil me

Nadere informatie

Nieuwsbrief nr. 3, september 2013. Hoge opkomst ontbijtbijeenkomsten Aalsmeer en Amstelveen

Nieuwsbrief nr. 3, september 2013. Hoge opkomst ontbijtbijeenkomsten Aalsmeer en Amstelveen Nieuwsbrief nr. 3, september 2013 Hoge opkomst ontbijtbijeenkomsten Aalsmeer en Amstelveen Amstelveen, donderdagochtend 29 augustus om 7.45 uur s ochtends op het plein voor het raadhuis. Een vriendelijk

Nadere informatie

De Koppeling Houten. Zichtlocatie te midden van de Houtense voorzieningen. Kantoorvestiging in de gemeente Houten

De Koppeling Houten. Zichtlocatie te midden van de Houtense voorzieningen. Kantoorvestiging in de gemeente Houten De Koppeling Houten Zichtlocatie te midden van de Houtense voorzieningen Kantoorvestiging in de gemeente Houten Kwaliteiten de Koppeling Centrale ligging in Houten Zichtlocatie langs belangrijkste weg

Nadere informatie

Ook moet gekeken worden wat efficiënter kan. Hierdoor ontstaat inzicht waarop bezuinigingen kunnen worden gerealiseerd.

Ook moet gekeken worden wat efficiënter kan. Hierdoor ontstaat inzicht waarop bezuinigingen kunnen worden gerealiseerd. OPA Borsele Speerpunten Ondersteuning van mensen in kwetsbare situaties Mensen met een psychische, verstandelijke of lichamelijke beperking en ouderen worden steeds meer aangesproken op hun eigen kracht

Nadere informatie

MEE. Ondersteuning bij leven met een beperking. Algemene brochure. voor mensen met een beperking. MEE maakt meedoen mogelijk

MEE. Ondersteuning bij leven met een beperking. Algemene brochure. voor mensen met een beperking. MEE maakt meedoen mogelijk MEE Ondersteuning bij leven met een beperking Algemene brochure voor mensen met een beperking MEE maakt meedoen mogelijk 1 Colofon Tekst en samenstelling Eenvoudig Communiceren Amsterdam Afd. Communicatie

Nadere informatie

creatieve oplossing voor tijdelijke leegstand

creatieve oplossing voor tijdelijke leegstand creatieve oplossing voor tijdelijke leegstand Korte Voorhout 20 Postbus 216, 2501 ce Den Haag 070 785 4903 06 430 54 372 info@annavastgoedencultuur.nl Heeft u een leegstaand pand waarvoor u nog geen bestemming

Nadere informatie

Met elkaar voor elkaar

Met elkaar voor elkaar Met elkaar voor elkaar Publiekssamenvatting Oktober 2013 1 1 Inleiding Met elkaar, voor elkaar. De titel van deze notitie is ook ons motto voor de komende jaren. Samen met u (inwoners en beroepskrachten)

Nadere informatie

Voorbereiden door krachten te bundelen... 2. Visie op nieuwe taken... 2. Vernieuwingen in welzijn, (jeugd)zorg en werk... 2

Voorbereiden door krachten te bundelen... 2. Visie op nieuwe taken... 2. Vernieuwingen in welzijn, (jeugd)zorg en werk... 2 Nieuwsbrief sociaal domein, #1 Vernieuwing welzijn, (jeugd)zorg en werk Inhoud Voorbereiden door krachten te bundelen... 2 Visie op nieuwe taken... 2 Vernieuwingen in welzijn, (jeugd)zorg en werk... 2

Nadere informatie

Welkom. Presentatie wijkteams in de gemeente Leeuwarden en hoe zij de financiële hulpverlening hebben ingericht

Welkom. Presentatie wijkteams in de gemeente Leeuwarden en hoe zij de financiële hulpverlening hebben ingericht Welkom Presentatie wijkteams in de gemeente Leeuwarden en hoe zij de financiële hulpverlening hebben ingericht Inhoud Inrichting werkwijze wijkteams Leeuwarden Verdieping in schuldhulpverlening Verdieping

Nadere informatie

Lijst Lammers. Papendrecht 21 januari 2013

Lijst Lammers. Papendrecht 21 januari 2013 Lijst Lammers Papendrecht 21 januari 2013 Aan de voorzitter van de gemeenteraad van de gemeente Papendrecht, de heer C.J.M. de Bruin Markt 22 3351 PB Papendrecht Betreft: gemeente Papendrecht aansluiten

Nadere informatie

Welkom. Casuïstiek Dordrecht. Corporaties en zorgwoningen: roeien tegen de stroom in. Trivire. Wonen, Welzijn en Zorg. Workshop A

Welkom. Casuïstiek Dordrecht. Corporaties en zorgwoningen: roeien tegen de stroom in. Trivire. Wonen, Welzijn en Zorg. Workshop A Corporaties en zorgwoningen: roeien tegen de stroom in Welkom Voorzitter: Bob Spelt teamleider team wonen en stedelijke vernieuwing provincie Utrecht Workshop A Casuïstiek Dordrecht Wim van der Linden

Nadere informatie

Maatschappelijke impact Rabobank Utrecht

Maatschappelijke impact Rabobank Utrecht Maatschappelijke impact Rabobank Utrecht Een aandeel in duurzame ontwikkeling 1 Bankieren voor Nederland 2 Banking for Food 3 Onze bedrijfsvoering Verdienvermogen vergroten Optimale levensloop stimuleren

Nadere informatie

Lijst Lammers. KORTE SAMENVATTING Papendrecht, 22januari 2013. Persbericht. Wordt Papendrecht de derde stadin Nederland met een zonatlas?

Lijst Lammers. KORTE SAMENVATTING Papendrecht, 22januari 2013. Persbericht. Wordt Papendrecht de derde stadin Nederland met een zonatlas? Lijst Lammers KORTE SAMENVATTING Papendrecht, 22januari 2013 Persbericht Wordt Papendrecht de derde stadin Nederland met een zonatlas? Fractie Lijst Lammers pleit voor de Zonatlas in Papendrecht en vraagt

Nadere informatie

Wie bestuurt de gemeente?

Wie bestuurt de gemeente? Wie bestuurt de gemeente? De gemeente iedereen heeft er op een of andere manier mee te maken. Zo zorgt de gemeente ervoor dat uw huishoudelijk afval wordt opgehaald en dat er wegen en fietspaden worden

Nadere informatie

SOCIAAL PERSPECTIEF. sociale structuurvisie Zaanstad 2009-2020

SOCIAAL PERSPECTIEF. sociale structuurvisie Zaanstad 2009-2020 SOCIAAL PERSPECTIEF sociale structuurvisie Zaanstad 2009-2020 SOCIAAL PERSPECTIEF sociale structuurvisie Zaanstad 2009-2020 De sociale ambitie: Zaanstad manifesteert zich binnen de metropoolregio Amsterdam

Nadere informatie

MO grp_brochure def.indd :06

MO grp_brochure def.indd :06 S ociaal Werkers hebben een uiterst belangrijke rol in de participatiesamenleving. De effecten van het werk van deze professionals zijn niet voor iedereen even zichtbaar. Wel voor degene die hulp kreeg.

Nadere informatie

redenen om voor Sociaal Werkers te kiezen.

redenen om voor Sociaal Werkers te kiezen. 10 redenen om voor te kiezen. ociaal Werkers hebben een uiterst belangrijke rol in de participatiesamenleving. De effecten van het werk van deze professionals zijn niet voor iedereen even zichtbaar. Wel

Nadere informatie

Ambtenaren. Analyse. Wat wil de P.V.E.? Hoe gaan we dat doen

Ambtenaren. Analyse. Wat wil de P.V.E.? Hoe gaan we dat doen Ambtenaren Utrecht heeft relatief gezien vier keer zoveel ambtenaren als Amersfoort. Er zijn inmiddels bijna 5000 ambtenaren (vier jaar geleden 2800) en 700 fulltime interimmers, waaronder dure. Veel partijen

Nadere informatie

Stadsagenda Vlaardingen

Stadsagenda Vlaardingen Stadsagenda Vlaardingen In Vlaardingen is het prettig wonen Percentage dat het (zeer) eens is met de volgende stellingen: 51% stad voor jonge gezinnen Wat voor stad is Vlaardingen? groene stad 80% 60%

Nadere informatie

4. Opgroeien en meedoen in Lansingerland

4. Opgroeien en meedoen in Lansingerland 4. Opgroeien en meedoen in Lansingerland Lansingerland moet een gemeente zijn waar jongeren met plezier kunnen opgroeien. Goed onderwijs, goede sportfaciliteiten, een eigen plekje in de wijk, goede jeugdzorg

Nadere informatie

Ouderen, als basis voor stedelijke vernieuwing

Ouderen, als basis voor stedelijke vernieuwing Ouderen, als basis voor stedelijke vernieuwing P5 presentatie - Femke Introductie van - de Onderzoek Meulengraaf - Ontwerp - 1503103 - Conclusie - 26 juni 2014 Introductie Onderzoek Ontwerp Conclusie Probleem

Nadere informatie

De enquête neemt tussen de 15 en 20 minuten in beslag. Ingevulde enquêtes kunt u sturen naar - SP Amsterdam - Amstel 1-1011 PN Amsterdam -

De enquête neemt tussen de 15 en 20 minuten in beslag. Ingevulde enquêtes kunt u sturen naar - SP Amsterdam - Amstel 1-1011 PN Amsterdam - I: UW ONDERNEMING 1. Welke onderneming vertegenwoordigt u? a. Uw naam.. b. Naam onderneming c. Adres onderneming straat...nr d. Telefoonnummer. e. E-mailadres 2. Uw onderneming betreft: 0 zelfstandige

Nadere informatie

Onafhankelijke ondersteuning bij langdurige zorg (Wlz)

Onafhankelijke ondersteuning bij langdurige zorg (Wlz) Onafhankelijke ondersteuning bij langdurige zorg (Wlz) Onafhankelijke ondersteuning bij langdurige zorg (Wlz) Heeft u een indicatie voor de Wet langdurige zorg (Wlz) en wilt u informatie en advies over:

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma van de Partij voor de Dieren in eenvoudige taal Gemeenteraadsverkiezingen 2014 Utrecht

Verkiezingsprogramma van de Partij voor de Dieren in eenvoudige taal Gemeenteraadsverkiezingen 2014 Utrecht Jouw idealen in Utrecht Verkiezingsprogramma van de Partij voor de Dieren in eenvoudige taal Gemeenteraadsverkiezingen 2014 Utrecht 1 Jouw idealen in Utrecht Verkiezingsprogramma van de Partij voor de

Nadere informatie

Verslag basiscursus Wmo d.d. 12 april 2013 LSR in (Utrecht)

Verslag basiscursus Wmo d.d. 12 april 2013 LSR in (Utrecht) Verslag basiscursus Wmo d.d. 12 april 2013 LSR in (Utrecht) De vier cursisten, die aanwezig waren, begonnen zich aan elkaar voor te stellen onder leiding van de cursusleidster. Van de vier cursisten waren

Nadere informatie

VERKIEZINGSPROGRAMMA PROGRESSIEF AKKOORD GROENLINKS DEURNE

VERKIEZINGSPROGRAMMA PROGRESSIEF AKKOORD GROENLINKS DEURNE VERKIEZINGSPROGRAMMA PROGRESSIEF AKKOORD GROENLINKS DEURNE 2014-2018 Deurne gezond, minder beesten! Deurne sociaal, zorg voor burgers! Gemeentebestuur in dienst van inwoners! 2 DUURZAAMHEID Progressief

Nadere informatie

Vrijwilligerswerk bij Carintreggeland

Vrijwilligerswerk bij Carintreggeland Vrijwilligerswerk bij Carintreggeland Meld u ook aan als vrijwilliger! 2 Het waarom van vrijwilligerswerk De één doet het om een zinvolle bijdrage te leveren aan de maatschappij. De ander doet het om andere

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma. Oldambt Aktief

Verkiezingsprogramma. Oldambt Aktief Verkiezingsprogramma Oldambt Aktief 2014 Voor u ligt het verkiezingsprogramma van Oldambt Aktief. Met dit verkiezingsprogramma willen wij proberen om een plek in de gemeenteraad van Oldambt te krijgen

Nadere informatie

in Boschveld staat een huis Ontmoeten, werken en ontwikkelen in copernikkel

in Boschveld staat een huis Ontmoeten, werken en ontwikkelen in copernikkel in Boschveld staat een huis Ontmoeten, werken en ontwikkelen in copernikkel in Boschveld staat een huis de naam Copernikkel dankt zijn naam aan wijkbewoners. Zij zorgden ervoor dat iedereen weet waar de

Nadere informatie

Verbeter de aarde. Waarom en hoe je mee kunt doen! Anneke Brom 24-2-2013

Verbeter de aarde. Waarom en hoe je mee kunt doen! Anneke Brom 24-2-2013 Verbeter de aarde Waarom en hoe je mee kunt doen! Anneke Brom 24-2-2013 Lees hoe je door eenvoudige acties kunt meewerken aan het welzijn van de aarde. Bekijk de aardevriendelijke producten en campagnes

Nadere informatie

Comfortabel huis Groene investering

Comfortabel huis Groene investering Comfortabel huis Groene investering Heel Nederland een warm huis met een lage energierekening D66 wil dat mensen in een comfortabel huis wonen, met lage maandlasten. Dat krijgen we voor elkaar door bestaande

Nadere informatie

Ik heb een vraag over: Voorwoord. Ik voel me thuis niet prettig, kan ik met iemand praten?

Ik heb een vraag over: Voorwoord. Ik voel me thuis niet prettig, kan ik met iemand praten? Ik heb een vraag...... over zorg, huiselijk geweld en kindermishandeling, hulp en ondersteuning, opvoeding en jeugdhulp, ziekenhuisopname, beschermd wonen, schulden, werkloosheid, mijn arbeidsbeperking

Nadere informatie

5.2 Energiebesparing in de bestaande bouw: Op zoek naar een business case voor lokale initiatieven

5.2 Energiebesparing in de bestaande bouw: Op zoek naar een business case voor lokale initiatieven 5.2 Energiebesparing in de bestaande bouw: Op zoek naar een business case voor lokale initiatieven Alfons Ramb Energiek Leiden Rolf Steenwinkel Amsterdam Energie Ron de Graaf Hoom Renske den Exter - Hoom

Nadere informatie

Belanghoudersbijeenkomst

Belanghoudersbijeenkomst V e r s l a g Belanghoudersbijeenkomst Donderdag 17 november was u met ruim 30 andere genodigden aanwezig bij de belanghoudersbijeenkomst van Woningstichting Bergh. Een bijeenkomst waarbij wij graag twee

Nadere informatie

KIES LOKAAL LEEFBAARHEID, LASTENVERLICHTING EN SOLIDARITEIT IN DIEMEN

KIES LOKAAL LEEFBAARHEID, LASTENVERLICHTING EN SOLIDARITEIT IN DIEMEN KIES LOKAAL LEEFBAARHEID, LASTENVERLICHTING EN SOLIDARITEIT IN DIEMEN Programma 2014-2018 STERK VOOR DIEMEN - LEEFBAARHEID EN SOLIDARITEIT Inleiding Diemen moet de komende jaren heftige beslissingen nemen!

Nadere informatie

Gemeenten krijgen vanaf 2015 veel meer verantwoordelijkheid:

Gemeenten krijgen vanaf 2015 veel meer verantwoordelijkheid: 2 juni 2014 Sociaal Domein Gemeenten krijgen vanaf 2015 veel meer verantwoordelijkheid: Jeugdzorg, AWBZ-begeleiding naar Wmo, Participatiewet. Samenhang met ontwikkelingen Publieke Gezondheidszorg en Passend

Nadere informatie

Kernboodschappen Woningcorporaties Nederland dicht bij huis

Kernboodschappen Woningcorporaties Nederland dicht bij huis Kernboodschappen Woningcorporaties Nederland dicht bij huis Oktober 2014 Thema 1 Goed wonen en een goede dienstverlening We vinden het in Nederland normaal dat iedereen goed kan wonen. Maar niet iedereen

Nadere informatie

Maak werk van zon & wind Schone energie voor heel Tynaarlo. Tynaarlo

Maak werk van zon & wind Schone energie voor heel Tynaarlo. Tynaarlo Maak werk van zon & wind Tynaarlo Aanleiding Najaarsnota 2008 aankondiging plannen voor duurzame energie Voorjaar 2009 ontwikkelen scenario s Mei 2009 raadpleging inwoners Tynaarlo Juni 2009 voorstellen

Nadere informatie

eflectietool Reflectietool Reflectietool Reflectietool Test jezelf op professioneel ondersteunen

eflectietool Reflectietool Reflectietool Reflectietool Test jezelf op professioneel ondersteunen eflectietool Reflectietool eflectietool Reflectietool eflectietool Reflectietool Test jezelf op professioneel ondersteunen Redactie: Marieke Haitsma en Corrie van Dam Eindredactie: afdeling communicatie

Nadere informatie

Wat verandert er voor ouderen in het sociale domein?

Wat verandert er voor ouderen in het sociale domein? Wat verandert er voor ouderen in het sociale domein? 11 juni 2014 Bijeenkomst SBO provincie Utrecht NUZO Netwerk Utrecht Zorg voor Ouderen presentatie door Anneke van Heertum directeur Cosbo-Stad-Utrecht

Nadere informatie

Sfeerverslag van een week Wijkenkaravaan

Sfeerverslag van een week Wijkenkaravaan Sfeerverslag van een week Wijkenkaravaan In de week van 13 tot en met 21 september trok de Wijkenkaravaan door alle stadsdelen van Nijmegen. Onderwerp van gesprek: de toekomst van de wijken en de stad.

Nadere informatie

Startnotitie. Vrijwilligerswerk Vrijwilligers maken het verschil! 2011 2014. Versie: 21 april 2011 1

Startnotitie. Vrijwilligerswerk Vrijwilligers maken het verschil! 2011 2014. Versie: 21 april 2011 1 Startnotitie Vrijwilligerswerk Vrijwilligers maken het verschil! 2011 2014 Versie: 21 april 2011 1 1. Aanleiding 1.1. Voor u ligt de startnotitie vrijwilligersbeleid, directe aanleiding voor deze startnotitie

Nadere informatie

Deze laatste begroting van de huidige bestuursperiode nodigt uit tot vooruitkijken.

Deze laatste begroting van de huidige bestuursperiode nodigt uit tot vooruitkijken. Geacht college, raad en toehoorders, Ik wil graag beginnen met een compliment voor deze begroting, die naar het schijnt in een bijzonder korte tijd is opgesteld. En daarnaast voor de uiterst overzichtelijke

Nadere informatie

Overijssel maakt werk van nieuwe energie!

Overijssel maakt werk van nieuwe energie! Overijssel maakt werk van nieuwe energie! U wilt met uw onderneming of woningcorporatie werk maken van nieuwe energie of energiebesparing. Maar u krijgt de financiering niet (volledig) rond via een bancaire

Nadere informatie

Rapportage Huisbezoek Allochtone Ouderen 60+ 2010-2012

Rapportage Huisbezoek Allochtone Ouderen 60+ 2010-2012 Rapportage Huisbezoek Allochtone Ouderen 60+ 2010-2012 Almelo, juli 2012 Rapportage Huisbezoek Allochtone Ouderen 60+ 2010-2012 In 2006 is Scoop gestart met het bezoeken van 75-plussers in de gemeente

Nadere informatie

Dit zijn onze keuzes voor een verantwoord financieel beleid:

Dit zijn onze keuzes voor een verantwoord financieel beleid: Algemeen Het CDA baseert zijn politiek op vier pijlers: Gerechtigheid, Gespreide Verantwoordelijkheid, Solidariteit en Rentmeesterschap. Grote woorden, die tegelijk concrete handvatten bieden voor de alledaagse

Nadere informatie

BERKELLAND EEN KRACHTIGE SAMENLEVING

BERKELLAND EEN KRACHTIGE SAMENLEVING Berkelland BERKELLAND EEN KRACHTIGE SAMENLEVING met elkaar voor elkaar Verkort verkiezingsprogramma 2014-2018 Kijk voor het volledige CDA verkiezingsprogramma op onze website www.cdaberkelland.nl www.cdaberkelland.nl

Nadere informatie

Partij van de Arbeid Noord-Beveland Verkiezingsprogramma

Partij van de Arbeid Noord-Beveland Verkiezingsprogramma Partij van de Arbeid Noord-Beveland Verkiezingsprogramma 2014-2018 Algemeen: De Partij van de Arbeid in de Noord-Bevelandse samenleving De leidende gedachte voor de PvdA is een mensvriendelijke samenleving,

Nadere informatie

Wmo participatie Meppel (eindrapport)

Wmo participatie Meppel (eindrapport) Workshopsessies Wmo-beleidskompas Norbert Broenink Workshopsessies Wmo-beleidskompas Amsterdam, 1 november 2011 Norbert Broenink DSP groep BV Van Diemenstraat 374 1013 CR Amsterdam T: +31 (0)20 625 75

Nadere informatie

Huishoudelijke hulp in de beleving van PGGM&CO-leden

Huishoudelijke hulp in de beleving van PGGM&CO-leden Huishoudelijke hulp in de beleving van PGGM&CO-leden Inleiding In april 2016 vroegen we leden van PGGM&CO naar hun ervaringen met huishoudelijke hulp. En hoe zij de toekomst van de huishoudelijke hulp

Nadere informatie

Burgerpeiling 2013 in Coevorden

Burgerpeiling 2013 in Coevorden Burgerpeiling 2013 in Coevorden Algemeen Beoordeling gemeente Oordeel wat gemeente voor haar inwoners doet 36,4 48,7 14,8 Veiligheid 39,3 46,1 14,6 Woon- en leefklimaat 39,0 41,2 19,8 Relatie tussen burger

Nadere informatie

Veranderingsprocessen en vernieuwing in het sociale domein. Marike Hafkamp, MSc Apeldoorn, 30 oktober 2014

Veranderingsprocessen en vernieuwing in het sociale domein. Marike Hafkamp, MSc Apeldoorn, 30 oktober 2014 Veranderingsprocessen en vernieuwing in het sociale domein Marike Hafkamp, MSc Apeldoorn, 30 oktober 2014 1 De landelijke ontwikkelingen Regeerakkoord: Decentralisaties naar gemeenten: 1. AWBZ begeleiding,inkomensondersteuning,

Nadere informatie

Hoe denken Schiedammers over bepaalde duurzame maatregelen en in hoeverre dragen zij zelf bij aan een duurzaam Schiedam?

Hoe denken Schiedammers over bepaalde duurzame maatregelen en in hoeverre dragen zij zelf bij aan een duurzaam Schiedam? Hoe denken Schiedammers over bepaalde duurzame maatregelen en in hoeverre dragen zij zelf bij aan een duurzaam Schiedam? Kenniscentrum MVS november 2015 oud papier gescheiden aanbieden textiel gescheiden

Nadere informatie

DEMENTIEPROOFMETER 2015 Gemeente Helmond Ja Nee

DEMENTIEPROOFMETER 2015 Gemeente Helmond Ja Nee DEMENTIEPROOFMETER 2015 Gemeente Helmond Ja Nee 1.a Uw gemeente kent/heeft een actuele sociale kaart dementie opgebouwd uit vragersperspectief met het aanbod in uw gemeente en in de eigen regio. 1 wel

Nadere informatie