Bestemmingsplan Oosterhoogebrug en Ulgersmaborg. versie vastgesteld

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bestemmingsplan Oosterhoogebrug en Ulgersmaborg. versie vastgesteld"

Transcriptie

1 Bestemmingsplan Oosterhoogebrug en Ulgersmaborg versie

2 gemeente Groningen - bestemmingsplan Oosterhoogebrug en Ulgersmaborg 2

3 Inhoudsopgave Toelichting...5 Hoofdstuk 1 Inleiding Aanleiding en doel Begrenzing plangebied...7 Hoofdstuk 2 De ruimtelijk - functionele structuur van Oosterhoogebrug en Ulgersmaborg Ruimtelijke structuur Ontstaansgeschiedenis De ruimtelijk - functionele structuur Wonen Bedrijvigheid Horeca Voorzieningen Verkeer Openbare ruimte Groenstructuur Waterstructuur...28 Hoofdstuk 3 Randvoorwaarden / omgevingsaspecten Archeologie Ecologie Water Milieu Bedrijven(terreinen) Geluid (weg, spoor en industrie) Luchtkwaliteit Geur Externe Veiligheid (transport, bedrijven/instellingen en buisleidingen) Bodem Duurzaamheid Kabels en leidingen...44 Hoofdstuk 4 Juridische toelichting Algemeen Geldende bestemmingsplannen en overige regelingen Toelichting op de artikelen Artikelsgewijze toelichting Toelichting regeling van vrije beroepsactiviteiten en bedrijfsmatige activiteiten in en bij woningen...50 Hoofdstuk 5 Inspraak en overleg Kennisgeving Inspraak Overleg Overleg ondernemers...56 Hoofdstuk 6 Uitvoerbaarheid / exploitatie...57 Regels...59 Hoofdstuk 1 Inleidende regels...60 Artikel 1 Begrippen...60 Artikel 2 Wijze van meten...66 Artikel 3 Uitmetingsverschillen...67 Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels...68 Artikel 4 Bedrijventerrein Artikel 5 Bedrijventerrein Artikel 6 Detailhandel...76 Artikel 7 Dienstverlening...78 gemeente Groningen - bestemmingsplan Oosterhoogebrug en Ulgersmaborg 3

4 Artikel 8 Gemengd...80 Artikel 9 Groen...83 Artikel 10 Maatschappelijk...85 Artikel 11 Verkeer...87 Artikel 12 Water...88 Artikel 13 Wonen...89 Artikel 14 Leiding - Gas...93 Artikel 15 Leiding - Hoogspanningsverbinding...94 Artikel 16 Waarde - Archeologie Artikel 17 Waarde - Archeologie Hoofdstuk 3 Algemene regels...99 Artikel 18 Anti-dubbeltelbepaling...99 Artikel 19 Uitsluiting aanvullende werking bouwverordening Artikel 20 Algemene gebruiksregels Artikel 21 Algemene afwijkingsbevoegdheid Hoofdstuk 4 Overgangs- en slotregels Hoofdstuk 4 Overgangs- en slotregels Artikel 22 Overgangsrecht Artikel 23 Slotregel Bijlagen Bijlage 1 Staat van bedrijfsactiviteiten Bijlage 2 Staat van bedrijfsactiviteiten wonen-werken gemeente Groningen - bestemmingsplan Oosterhoogebrug en Ulgersmaborg 4

5 Toelichting gemeente Groningen - bestemmingsplan Oosterhoogebrug en Ulgersmaborg 5

6 gemeente Groningen - bestemmingsplan Oosterhoogebrug en Ulgersmaborg 6

7 Hoofdstuk 1 Inleiding 1.1 Aanleiding en doel Voor Oosterhoogebrug geldt een aantal sterk verouderde plannen, deels nog uit de tijd dat de wijk tot de gemeente Noorddijk behoorde. De inhoud van deze plannen past niet meer bij het huidige feitelijke gebruik van de gronden en bebouwing. Ook het werkelijke gebruik van het bedrijventerrein Ulgersmaweg wijkt af van de nog geldende bestemmingsplannen. De geldigheid van het bestemmingsplan voor Ulgersmaborg uit 1997 is door de gemeenteraad met 10 jaar verlengd tot Toch wordt dit gebied nu in dit nieuwe plan opgenomen omdat het een logische samenhang heeft met Oosterhoogebrug. Door het maken van een nieuw bestemmingsplan voor dit grote gebied worden alle oude plannen vervangen door een actuele planologische regeling, die - mét enige marge - de feitelijke situatie vastlegt. 1.2 Begrenzing plangebied Op onderstaand kaartje is de plangrens aangegeven. In het westen vormen de Pop Dijkemaweg en het van Starkenborgkanaal de grens, in het noorden de Hunzeboord en het Meedenpad, in het oosten de Oostelijke Ringweg en in het zuiden het (water) Damsterdiep. In de hoek Rijksweg - Pop Dijkemaweg zijn eveneens enkele panden opgenomen ten westen van de Pop Dijkemaweg en ten zuiden van de Rijksweg. Deze percelen grenzen aan een gebied waar nieuwe ontwikkelingen voorzien zijn: ten westen van de Pop Dijkemaweg en ten noorden van de oude sluis in het Damsterdiep. Voor het perceel Pop Dijkemaweg 38 is een apart bestemmingsplan gemaakt. Daarom maakt dit perceel geen onderdeel uit van het plangebied. gemeente Groningen - bestemmingsplan Oosterhoogebrug en Ulgersmaborg 7

8 gemeente Groningen - bestemmingsplan Oosterhoogebrug en Ulgersmaborg 8

9 Hoofdstuk 2 en Ulgersmaborg De ruimtelijk - functionele structuur van Oosterhoogebrug 2.1 Ruimtelijke structuur De wijken Oosterhoogebrug en Ulgersmaborg liggen tussen de vooroorlogse Oosterparkwijk en Lewenborg (jaren '70) in. Fysieke begrenzing vormen het Van Starkenborghkanaal, de Beneluxweg (ringweg oost), Damsterdiep en het bedrijventerrein aan de Bovenstreek. Aan de zuidkant van het gebied ligt het bedrijventerrein Koningsweg. Ten noorden en noordoosten van het plangebied ligt Kardinge. Oosterhoogebrug en Ulgersmaborg bestaan overwegend uit woongebieden. Aan de noordkant van Ulgersmaborg bevindt zich een scholencomplex en het bedrijventerrein Bovenstreek. Ten westen hiervan ligt de Ulgersmaweg met bedrijvigheid. Ook aan de oostkant van het gebied en langs de Pop Dijkemaweg en Rijksweg komt bedrijvigheid voor. Binnen de woongebieden komt veel groen voor. Daarnaast zijn groene zones te vinden ten oosten van Oosterhoogebrug (langs de ringweg) en is het perceel langs de Stadsweg een opvallende groene plek. Het plangebied is onder te verdelen in vier gebieden: Oosterhoogebrug en Ulgersmaborg als twee woongebieden en de oorspronkelijke vooroorlogse bebouwing langs de Rijksweg en de Pop Dijkemaweg. Deze vooroorlogse structuur kan als apart onderdeel binnen het plangebied gezien worden. Bij het laatste gebied hoort ook de historische toegangsweg tot de stad vanuit het oosten: de Stadsweg. Deze gebieden worden hieronder als historische fragmenten apart beschreven. Het vierde te onderscheiden gebied is het bedrijventerrein langs de Ulgersmaweg. gemeente Groningen - bestemmingsplan Oosterhoogebrug en Ulgersmaborg 9

10 2.1.1 Ontstaansgeschiedenis Historische ontwikkeling tot 1947 De voormalige buurtschap Oosterhoogebrug maakte tot 1969 deel uit van de gemeente Noorddijk, samen met de omringende plaatsen Noorderhoogebrug, Ruisscherbrug, Middelbert, Engelbert, Roodehaan, Euvelgunne, Waterhuizen en Noorddijk zelf. De noordgrens van de wijk werd gevormd door de oude stadsweg, de verbinding tussen de stad Groningen, via Appingedam, Farmsum, Otterdum, de Eemsoversteek naar Emden en Bremen. Aan de zuidzijde vormt het Damsterdiep de begrenzing. Deze vaarweg werd in de eerste helft van de 15 de eeuw gegraven. Rond 1600 werd dit diep verder uitgegraven om het geschikt te maken voor de scheepvaart. Het Damsterdiep wordt dan de belangrijkste vaarverbinding van de stad met de oostelijke Ommelanden. Op de kruisingen van wateren landwegen ontstaan ten oosten van de stad de dorpjes Oosterhoogebrug en Ruisscherbrug. Oosterhoogebrug ontstond bij de kruising van het Damsterdiep met de Oude Hunze en de Hoogeweg (nu Pop Dijkemaweg) die verder naar het zuiden (nu Regattaweg) via de Euvelgunnerweg de verbinding vormde met de zuidelijker gelegen dorpen Middelbert en Engelbert. De brug over het Damsterdiep bestond al rond 1830, in de vorm van een klapbrug. Even ten zuiden van de klapbrug liep een weg in oostelijke richting evenwijdig aan het Damsterdiep, de Woldweg, die Oosterhoogebrug verbond met Ruisscherbrug en de verder oostwaarts gelegen Wolddorpen Slochteren, Schildwolde, Hellum en Siddeburen. Van deze weg zijn het eerste en het laatste stuk nog aanwezig: als (een gedeelte van) de Timpweg in Oosterhoogebrug en de Woldweg in Ruisscherbrug. Ten noorden van de klapbrug liep een doodlopende weg in noordelijke richting, die in 1824 de Weg langs de Bovenstreek heette. De weg eindigde bij een boerenplaats op een oud borgterrein. Na de Tweede Wereldoorlog werd de weg omgedoopt in Pop Dijkemaweg, genoemd naar een van de verzetsmensen die betrokken was bij de bevrijding van Oosterhoogebrug. Dichterbij de stad vestigden zich van de tweede helft van de 18 de eeuw aan de zuidkant van het Damsterdiep de eerste houtzaag- en oliemolens en houtzagerijen. Rondom de Oosterhoogebrug ontstond enige kleinschalige bedrijvigheid. Oosterhoogebrug ontwikkelde zich slechts op beperkte schaal. Tot na de Eerste Wereldoorlog bleef het aanzien van Oosterhoogebrug vrijwel ongewijzigd. Vanaf circa 1920 ontstond lintbebouwing langs de Rijksweg, eerst alleen tot aan het stoomgemaal, later nog verder tot de nu verdwenen steenfabriek. Waterstaatkundig behoort Oosterhoogebrug tot de Grondzijlster Molenpolder, die in 1806 werd opgericht met een watermolen aan de Stadsweg. In 1818 werd deze molen verplaatst naar de gemeente Groningen - bestemmingsplan Oosterhoogebrug en Ulgersmaborg 10

11 Grondzijl aan het Boterdiep. De bijbehorende mulderswoning bleef aan de Pandemaar aan de Stadsweg achter. Nadat in 1879 aan het Damsterdiep een stoomgemaal was gebouwd, loosde Oosterhoogebrug haar water op deze waterverbinding. Planontwikkeling Oosterhoogebrug ( ) Pas na 1945 is Oosterhoogebrug volgens een vooraf bestemmingsplan vergroot. De naoorlogse ontwikkeling van Oosterhoogebrug betrof de ontwikkeling van het gebied, dat voor het grootste deel gelegen is ten noorden van het Damsterdiep, ten oosten van de Pop Dijkemaweg en ten zuiden van de oude Stadweg; aan de oostkant was geen bestaande of toekomstige begrenzing aanwezig. In 1933 maakte stadsarchitect G. Koolhof een eerste ontwerp voor een uitbreiding van Oosterhoogebrug. Deze werd wel en goedgekeurd maar niet uitgevoerd. De opdracht van de provincie om een nieuw plan voor het totale grondgebied van de gemeente Noorddijk op te stellen kwam daar tussen. In 1937 werd een nieuw algemeen uitbreidingsplan opgesteld door architectenbureau Kazemier en Tonkens uit Groningen. Het college van Gedeputeerde Staten weigerde goedkeuring te verlenen voor de deelgebieden Oosterhoogebrug en Engelbert omdat deze als te grootscheeps opgezet werden beschouwd. Voor deze deelgebieden maakte Tonkens een tweede ontwerp, wat ter goedkeuring werd voorgedragen in Dit was een plan voor 474 woningen voor circa1900 inwoners. Op het voorgestelde ontwerp reageerde de gemeente Groningen met een reeks bezwaren: 'in het algemeen is een kleine plattelandsgemeente als Noorddijk nauwelijks in staat voor haar kerndorp de hygiënische e.a. voorzieningen te treffen, welke uit een oogpunt van volksgezondheid gewenscht zijn, voor een bebouwing ver buiten de eigenlijke kom zal van deze voorzieningen waarbij wij in het bijzonder denken aan rioleering en vuilafvoer geen sprake wezen'. ' gesteld dat in een verre toekomst mocht blijken, dat haar uitbreidingsplan te klein zou zijn hetgeen echter zeker niet het geval is toch nimmer haar tekort aan woningbouwterreinen zou aanvullen op deze voor woningbouw allerongunstigste plaatsen, juist onder de rook van de zware industrieen.de practijk leert echter anders. Door het verrijzen van randbebouwingen langs de periphere van een groote stad blijken aldaar n.l. toestanden te onstaan, die op den duur onhoudbaar en onduldbaar zijn.' Door deze tijdens de oorlogsjaren uitgesproken afkeuring zag de gemeente Noorddijk zich na 1945 genoodzaakt om een derde voorstel voor het deelplan Oosterhoogebrug te laten ontwerpen. Dit door ir. P. van Loo in 1946 ontworpen plan werd in 1947 door Gedeputeerde Staten goedgekeurd. Het uitbreidingsplan werd tot aan de belangrijkste partiële wijziging in 1952 onderdeel van het zogenaamde '1000-woningen plan'. Dit plan was een initiatief van de Nationale Woningraad op voorspraak van een groot aantal kleine gemeenten in de provincie Groningen en had tot doel om de woningbouwproductie van diverse kleine plattelandsgemeenten in één bouwstroom uit te kunnen laten uitvoeren door kleine lokale aannemers. Daarvoor was het belangrijk dat het ontwerp door middel van traditionele bouwtechnieken uit te voeren zou zijn. De ontwikkelingskosten voor dit standaardontwerp, vaak een variatie op een zogenaamde 'normaalwoning', in dit geval naar ontwerp van architectenbureau Olsmeijer, werden gedeeld door alle deelnemende gemeenten en de nationale overheid. Hierdoor werd tegelijkertijd het lokale bouwbedrijf gesteund én een enorme kostenbesparing mogelijk gemaakt. Woningbouw Uit overleg tussen de gemeente en de Noorddijker Woningbouwvereniging bleek dat er een zekere behoefte was aan woningen voor alle lagen van de bevolking, die vooral bestond uit lokale arbeiders en forenzen uit de stad Groningen. In Oosterhoogebrug werd niet voor een vooraf afzonderlijk gedefinieerde doelgroep gebouwd. De nieuwe uitbreiding Oosterhoogebrug zou in tegenstelling tot de bestaande lintbebouwing een klein-stedelijk karakter moeten krijgen. De meeste bouwplannen die direct na de oorlog werden opgesteld, werden ingegeven door de nijpende woningnood. In Oosterhoogebrug was daar in vergelijking tot de naburige stad veel minder sprake van. De voor het merendeel aanwezige bedrijven (steenfabriek, zuivelfabriek, drie aannemersbedrijven, afbraakhandel, smederij met constructiewerkplaats, modelmakerij, wagenmakerij, kuiperij, kunstmesthandel en dorpskroeg) in en rondom Oosterhoogebrug waren klein van omvang en groeiden nagenoeg niet. Op dat moment bestond de lokale gemeenschap uit circa 200 gemeente Groningen - bestemmingsplan Oosterhoogebrug en Ulgersmaborg 11

12 woningen (en 800 inwoners), in twee stroken lintbebouwing langs de doorgaande wegen. In Oosterhoogebrug kon in tegenstelling tot andere kleine plattelandsgemeenten als Hoogkerk, niet worden overgegaan tot invullingen van al bestaande vooroorlogse wijken. De geringe omvang van het uitbreidingsplan leidde tot de opname van zogenaamde 'duplex'- en 'triplex'woningen in een latere wijziging (1952) van het programma van eisen. Woningtypen De normaal-woning In Oosterhoogebrug is, in tegenstelling tot wat in de naburige stad gebruikelijk was, geen duidelijke definitie van de aanwezige differentiatie van grote en kleine gezinnen en oude en jonge mensen tot stand gekomen. Er is dan ook geen sprake van een begrip als 'gewenste sociale verscheidenheid' of de daaraan gekoppelde menging van woonvormen en dus van woontypes. De geplande eengezinswoningen bestonden voor een behoorlijk deel, met uitzondering van enkele blokken etagewoningen, uit één type en indeling, de zogenaamde 'normaalwoning'. De normaalwoning is tot ontwikkeling gebracht door de provinciale directies voor de volkshuisvesting. Doel was een eenvoudige, goedkope en snel te produceren woning te ontwikkelen, die niet alleen een besparing op honoraria zou opleveren, maar die tevens door inkoop van grote hoeveelheden materialen moest leiden tot een minimum aan afval. Na een serie provinciale ontwerpsessies is een door het ministerie van Wederopbouw beheerde catalogus ontstaan, bestaande uit een reeks gestandaardiseerde woningen. Per provincie werden diverse streekeigen woningen en enkele variaties daarop ontwikkeld. De woningen werden uitgevoerd als vrijstaande of dubbele woningen binnen een totaalopzet van maximaal 20 tot 25 woningen. De ontwerpen werden gemaakt op basis van traditionele technieken. Meer experimentele toepassingen, zoals montagebouw, werden nog niet op korte termijn verwacht. Daar komt bij dat op deze wijze kleine lokale aannemers konden worden ondersteund. Industrie/infrastructuur In de jaren vijftig werd de huidige Ulgersmaweg aangelegd vanaf de plek waar de Pop Dijkemaweg ten noorden van de Stadsweg een knik maakt. De weg loopt verder in noordwestelijke richting met een brede boog langs het Van Starkenborghkanaal en moest een betere verbinding vormen naar het noorden (richting Winsum en Bedum). Aan weerszijden van de Ulgersmaweg werden industrieterreinen aangelegd; aan de linkerzijde zijn deze georiënteerd op het Van Starkenborghkanaal. Ook de strook aan de overzijde van het kanaal was volgens de diverse stadse uitbreidingsplannen bestemd voor industrieterreinen. Alleen de noordelijke strook kreeg deze bestemming; de overige terreinen werden bestemd voor woningbouw. Bij de Korrewegbrug over het Van Starkenborghkanaal sluit de Ulgersmaweg aan op de Korreweg. De langgerekte bocht in de weg volgt de contouren van de oeverwallen van de oude Hunze aan de oostzijde. Een tweede aansluitende bocht ligt in de wijk De Hunze (Hunzedijk) maar deze valt buiten het plangebied van dit bestemmingsplan. Cultuurhistorische waarden Van belang zijn: Het historisch gegroeide ensemble, inclusief waardevolle bebouwing en de waterstructuur op het knooppunt van land- en waterwegen rondom de klapbrug met een gedeelte van oude rijksweg, Damsterdiep en de historische bebouwing op de hoek met de Timpweg. Handhaving van de huidige schaal en bouwhoogte in de kern van het voormalige gehucht Oosterhoogeweg. Het verloop van het noordelijke gedeelte van de Pop Dijkemaweg en de westelijk hiervan gelegen Ulgersmaweg die de oude loop van de Hunze aangeven. De langgerekte strook lintbebouwing ten noorden van de Rijksweg en evenwijdig aan het Damsterdiep (grotendeels jaren '20-'30 en hier en daar later verdicht). De stroken lintbebouwing ten oosten van de Pop Dijkemaweg (zuidelijk deel) en aan weerszijden van deze weg in het noordelijke deel na de splitsing met de Ulgersmaweg. De groenstrook ten westen van de boerderij Stadsweg 22 in combinatie met deze boerderij die een verwijzing is naar de voormalige agrarische functie die dit gebied tot voor kort had. Het omgrachte stuk grond ten zuiden van de boerderij Stadsweg 22 die de plaats markeert waar voorheen de borg Lewenborg stond. gemeente Groningen - bestemmingsplan Oosterhoogebrug en Ulgersmaborg 12

13 De middeleeuwse Stadsweg richting Ten Boer die op delen nog zeer goed herkenbaar is. Daarnaast zijn de volgende gebouwen van waarde. Gemeentelijk monument: - Stadsweg 22, boerderij en boerenplaats - Stadsweg 8 t/m 15; 17 en 18 ( ), blokjes twee-onder-een-kapwoningen ( ) - P. Waijerstraat 11-25; 11a-25a (1954) Sociale woningbouw, bestaande uit vier woonblokken met daarin elk vier duplexwoningen. Stedenbouwkundig en architectuurhistorisch van belang als onderdeel van een representatieve, aaneengesloten reeks vroege naoorlogse woningtypologieën met aan de noordzijde van de P. Waijerstraat woningen uit het 1000-woningenplan (1950) en aan de zuidzijde van de Stadsweg de eerste naoorlogse normaalwoningen (1948). - P. Waijerstraat (1951) Drie woonblokken met daarin elk zes eengezinswoningen, onderdeel van het provinciale Duizend Woningenplan uit 1950 Karakteristiek pand: Ulgersmaweg 22 Karakteristiek bedrijfspand uit de jaren '50 met gebogen betonnen kapconstructie. Vroeg voorbeeld van moderne industriebouw De ruimtelijk - functionele structuur Historische fragmenten Pop Dijkemaweg, Rijksweg en Stadsweg Binnen het plangebied zijn de oorspronkelijke historische structuren goed bewaard gebleven. Deze zijn nog altijd herkenbaar en worden met dit bestemmingsplan ook vastgelegd voor de toekomst. De oudste structuur is de Stadsweg die oorspronkelijk liep van Appingedam naar het centrum van Groningen. Deze route slingert zich vanuit Lewenborg door het plangebied en vormt de scheiding tussen Oosterhoogebrug en Ulgersmaborg. De Stadsweg, grotendeels fietspad, wordt begeleid door een stevige groenzone. Aan weerskanten daarvan zijn de woonwijken gelegen. Deze woningen zijn niet georiënteerd op de Stadsweg. Hierdoor ontstaat aan de ene kant een achterkantensituatie naar de Stadsweg toe, maar aan de andere kant wordt de Stadsweg door de brede groene zone en de veelal groene inrichting van achtertuinen juist beter geaccentueerd. Belangrijke plek aan de Stadsweg is het groen voor de boerderij op nummer 22. De boerderij fungeert nu onder andere als kinderboerderij. Het groene weiland hiervoor laat een deel van de historie zien van het gebied, namelijk groene weiden met hier en daar een boerderij. Door deze groene zone wordt de Stadsweg duidelijk herkenbaar als historische route. De Stadsweg houdt vrij abrupt op ter hoogte van de Pop Dijkemaweg. groene weide boerderij Stadsweg 22 gemeente Groningen - bestemmingsplan Oosterhoogebrug en Ulgersmaborg 13

14 Tot 1839 was de Stadsweg de belangrijkste toegangsweg vanuit het oosten. Pas toen werd het zandpad langs het Damsterdiep verhard en ontstond de Rijksweg die deze functie overnam. Stadsweg anno 2010 Destijds bestond het gehucht Oosterhoogebrug al. Deze nederzetting is gebouwd op het kruispunt van het Damsterdiep en de Pop Dijkemaweg die langs de voormalige Hunzeloop is aangelegd. Het gehucht werd langzaamaan een dorp. Langs de Rijksweg werden in lintvorm allerlei functies gerealiseerd. Op de kaart Bonnebladen zijn onder andere een pannenbakkerij en een steenfabriek afgebeeld. Deze functiemenging zet zich tot vandaag de dag voort. Woningen worden afgewisseld door diverse functies als bedrijvigheid, dienstverlening, opslag, detailhandel, enzovoorts. De Rijksweg behoort hierdoor zowel in functionele als stedenbouwkundige zin niet tot de achterliggende woonwijk. De supermarkt is zowel qua functie als bebouwing een vreemde eend in de bijt. De bebouwing aan de Rijksweg ligt over het algemeen vrij nauwkeurig in één rooilijn. Ter hoogte van de supermarkt is de bebouwing teruggerooid en is een voorplein aangelegd met parkeerfunctie. Daarnaast is een doorsteek gemaakt naar de achterliggende wijk. Een opvallend perceel aan de Rijksweg is de boerderij op nummer 10. Deze ligt gedraaid ten opzichte van de overige bebouwing aan de Rijksweg. De overige bebouwing is met de kop naar de weg gekeerd, de boerderij ligt in lengterichting langs de Rijksweg. Ter hoogte van de supermarkt is de oorspronkelijke bebouwing verdwenen. Hiervoor is de supermarkt in de plaats gekomen. De kavels aan de Rijksweg ten oosten van de Leeuwenburgstraat worden door een ondiepe groensingel met wandelpad gescheiden van de woningen van Oosterhoogebrug. De kavelindeling aan de Rijksweg is opvallend. De woonfunctie bevindt zich steeds aan de straatzijde en daarachter de bedrijfsmatige functie. De korrelgrootte van de woningen is gering. Bedrijfspanden hebben over het algemeen een bredere korrel en zijn daardoor vaak verspreid over meerdere achtererven. Handhaving van de woonfunctie aan de Rijksweg is van belang voor de stedenbouwkundige structuur van deze straat. Dit bestemmingsplan ziet hierop toe. gemeente Groningen - bestemmingsplan Oosterhoogebrug en Ulgersmaborg 14

15 vogelvluchtfoto Rijksweg De Pop Dijkemaweg is eveneens één van de historische structuren die dwars door het plangebied lopen. Deze weg kent, net als de Rijksweg, een gemengd karakter. Aan de oostzijde, binnen het plangebied, bestaat de bebouwing uit vrijstaande woningen met hier en daar een andere functie. Dit zet zich voort in noordelijke richting waar de doorgaande route afbuigt en overgaat in de Ulgersmaweg. De Pop Dijkemaweg kent hierna een smaller profiel en loopt, over het tracé van de Hunze, door in noordelijke richting. Pop Dijkemaweg Oosterhoogebrug De kern van het oude dorp Oosterhoogebrug wordt gevormd door een woonbuurt uit de jaren '50 - '60. Het buurtje wordt begrensd door de Stadsweg, Leeuwenburgstraat, Rijksweg en Pop Dijkemaweg. Het bebouwingspatroon is afwisselend strokenbebouwing en twee-onder-één-kapwoningen. Aan de Ganzebloemstraat staan een paar vrijstaande bungalows. De meeste rijtjeswoningen zijn erg ondiep. Een deel hiervan heeft een beschermde status (gemeentelijk monument). De karakteristieke waarden omvatten het woningblok in zijn geheel (voor- en achtergevel). Voor deze woningen worden beperkte uitbreidingsmogelijkheden geboden voor het vervangen van de bestaande aanbouw aan de achtergevel. Tussen de rijtjeswoningen aan de P. Waijerstraat en de lintbebouwing aan de Pop gemeente Groningen - bestemmingsplan Oosterhoogebrug en Ulgersmaborg 15

16 Dijkemaweg ligt een grotendeels onbebouwd middenterrein met volkstuintjes. Deze geven het binnengebied een open en ruim karakter en vormen een natuurlijke overgang tussen de verschillende bebouwingstypen van de wijk en het historische lint aan de Pop Dijkemaweg. Aan de Madeliefstraat zijn een buurtcentrum, supermarkt en een basisschool gerealiseerd. gemeentelijke monumenten Ten oosten hiervan is de wijk in de jaren '70 verder uitgebreid. Langs een hoofdontsluiting met breder profiel zijn diverse hofjes gecreëerd zonder dat sprake is van een duidelijke herkenbare stedenbouwkundige opzet. Kenmerkend is het groene karakter van de buurt. Midden in de buurt ligt een groen park met water. Het bebouwingspatroon wijkt sterk af van het oudere deel van Oosterhoogebrug. Het oude deel kent een rechtlijnig stratenpatroon. In dit deel kennen de straten een kronkelend beloop. De meeste woningen zijn georiënteerd op de hofjes en de hoofdstructuur en liggen met de achterkant naar het groen en water. Binnen het gebied is een tweedeling te maken tussen particulier bezit en (voormalige) huur. Aan de Orchideestraat bestaat bebouwing uit huurwoningen van woningcorporatie Woonstade. Deze zijn gevormd in rijtjes van drie tot vijf geschakelde woningen in één en twee lagen met kap. Veel woningen zijn met achterkanten naar de openbare straat gericht. Veel openbaar terrein is verhard ten behoeve van parkeren. Aan de Speenkruidstraat wordt veelal op eigen erf geparkeerd. Kenmerkend voor de bebouwing aan de Orchideestraat zijn de schuurtjes en carports op het voorerf. Veel van deze originele carports zijn inmiddels verwijderd. Op een enkele plaats staan ze nog. In de laatste jaren worden veel woningen verkocht door de corporatie. Hierdoor ontstaat er een verschil in onderhoud, materialisering en kleurstelling tussen het corporatieve gedeelte en particuliere gedeelte. De eenduidige en herkenbare oorspronkelijke opzet van de wijk verdwijnt hierdoor deels. Tussen de achtererven van de Orchideestraat en de bebouwing aan de Rijksweg is een fiets- en wandelpad aangelegd. Dit openbare pad, begeleid door groen, zorgt voor een scheiding tussen beide gedeelten. In het verlengde van de Speenkruidstraat is in de jaren '90 nog een kleine uitbreiding gepleegd. Midden in het groen dat de overgang vormt naar de oostelijke ringweg is een nieuwbouwbuurtje opgericht met projectmatig ontwikkelde twee-onder-één-kapwoningen. De woningen aan de Kalmoesstraat en (het verlengde van de) Speenkruidstraat grenzen met achtertuinen aan water. Het buurtje is een klein eilandje temidden van groene en open ruimten. Ulgersmaborg De wijk Ulgersmaborg, ten noorden van de Stadsweg, is in de jaren '80 gebouwd. Oorspronkelijk was het de bedoeling om twee woongebieden te ontwikkelen met daartussen een gemengd woonwerkgebied. Nadat bleek dat er naar deze woon-werkwoningen nauwelijks vraag was, is de wijk eind jaren '80 verdicht met reguliere woningbouw. Een andere reden voor deze verdichting was om de ruimtelijke en functionele verbinding van de oostelijke woonwijken met de bestaande stad beter vorm te geven. Het accent lag op aanvullende, begeleidende bebouwing langs de hoofdroutes (Akeleiweg en Stadsweg). Een volgende planwijziging was de transformatie van sportvelden naar wonen. Oorspronkelijk waren sportvelden gepland op de plek waar nu de Dragonstraat begint. gemeente Groningen - bestemmingsplan Oosterhoogebrug en Ulgersmaborg 16

17 Ulgersmaborg heeft een heel eigen karakter dat aansluit op Oosterhoogebrug. De hoofdkenmerken zijn: - een gemengde opbouw qua functies waarbij aan de randen van de wijk bedrijvigheid is gesitueerd; - grote aaneengesloten groengebieden en - een onderverdeling van woonclusters door middel van slotenpatronen die worden geaccentueerd door bomenrijen. De ruggengraat van de woonwijk wordt gevormd door de Akeleiweg. Aan deze weg zijn ook gemengde functies gesitueerd. De woongebieden worden ontsloten door smalle woonstraten. Woningen zijn veelal georiënteerd op deze woonstraten. Achtererven zijn vaak georiënteerd op groene parkjes. Hierdoor liggen veel groentjes verscholen. Zij worden met name gebruikt door aanwonenden. De grotere groene parken hebben een openbaar karakter. De stedenbouwkundige structuur sluit aan bij de voor die tijd gangbare uitgangspunten: een hiërarchische opzet met één of twee hoofdstraten waarop erfontsluitingsstraten zijn gesitueerd. De straten kennen een onregelmatig verloop. Het was met name de bedoeling om een knusse sfeer te creëren in woonerven en hofjes om zo sociale cohesie te bevorderen. Vandaag de dag domineren geparkeerde auto's de straten en hofjes. Eén van de belangrijke kwaliteiten in deze wijk is het groen. Het bebouwingspatroon bestaat voornamelijk uit strokenbebouwing. De meest voorkomende bebouwingstypen zijn de rijtjeswoning en geschakelde twee-onder-één-kappers. Opmerkelijk is de afwisseling in architectuur. Met name aan de Akeleiweg en Gentiaanstraat is een afwisseling te vinden in materiaalkeuze (hout versus beton), kleurstelling (wit versus donkere kleuren) en bebouwingspatroon (dwarskappen, langskappen, verschillende hoogtes, enz.). De overgang tussen het woongebied en het bedrijvengedeelte in de wijk is op sommige plekken spectaculair. Aan de Lavendelweg is de zuidzijde bestemd voor woningbouw maar daartegenover liggen (grote) bedrijvenunits. Ook tussen de woningen en de bedrijven aan de Dragonstraat is de overgang vrij abrupt. Tussen het grootste gedeelte van de wijk en de bedrijven aan de Lavendelweg / Bieslookstraat zorgt een groenzone voor een meer gelijkmatige overgang. Hier loopt een hoogspanningsleiding doorheen die de zone begeleidt. gemeente Groningen - bestemmingsplan Oosterhoogebrug en Ulgersmaborg 17

18 gemengd gebied; scherpe overgang tussen wonen en werken / wonen en onderwijs Het bedrijventerrein is intern gericht op de Lavendelweg en Bieslookstraat. Incidenteel is de bebouwing, en dan met name reclame-uitingen, gericht op de Oostelijke Ringweg. Ten noorden van de busbaan ligt het bedrijventerrein Ulgersmaborg-noord (Bovenstreek). Het betreft de Bovenstreek en de Grondzijl. Bedrijven zijn op deze straten georiënteerd. De overgang naar de oostelijke ring wordt begeleid door een brede onbebouwde groenzone. Opvallend is de aansluiting op de Pop Dijkemaweg. Twee aanwezige boerderijen (waarvan één afgebrand in 2010) zijn ingepast in de structuur van het terrein. Deze zijn echter met de achtererven gericht op de Bovenstreek. Hierdoor ontstaat een vreemde situatie waarbij voorerven van bedrijven afgewisseld worden door achtererven van boerderijen. Aan de Melisseweg is een scholencluster gelegen. Diverse scholen (Noorderpoortcollege, Rölingcollege) zijn hier gehuisvest. De complexen bestaan uit leslokalen, praktijklokalen en kantoorruimten. Aan de Melisseweg zijn daarnaast nog enkele bedrijven gelegen. Ook hier is de overgang naar het woongebied aan de Marjoleinstraat en Rozemarijnstraat vrij abrupt. Het Kervelpad (fietspad met groenstrook) zorgt voor een scheiding tussen wonen en onderwijs. Het gebied kent een hoge bebouwingsdichtheid. Daarnaast is veel open ruimte ingericht als parkeerterrein. In het verlengde van de Melisseweg ligt een woon-zorgcentrum. Dit ligt geïsoleerd op redelijke afstand van overige bebouwing. De Kardingerweg en Oosterhamrikbaan (busbaan) lopen dwars door het plangebied. De wegen liggen vrij in een groenzone. De enige verbinding tussen noord en zuid is via de Pop Dijkemaweg. Ulgersmaweg Aan de westkant van het plangebied ligt tegen het Van Starkenborgkanaal aan een strook met bedrijvigheid. Het meest zuidelijke deel valt buiten dit bestemmingsplan. Hier worden in de toekomst nieuwe ontwikkelingen voorzien (zie Ontwikkelingen). Ter hoogte van de Akeleiweg vertakt de Pop Dijkemaweg zich in noordelijke richting. De Pop Dijkemaweg volgt het historische beloop van de Hunze. Ten westen hiervan loopt de Ulgersmaweg in noordelijke richting verder. Langs de Ulgersmaweg is een bedrijventerrein gelegen. Het bedrijventerrein ligt in één van de meanders van de Hunze. De oorspronkelijke loop van dit riviertje is herkenbaar in de vorm van een groensingel met gemeente Groningen - bestemmingsplan Oosterhoogebrug en Ulgersmaborg 18

19 hoge opgaande beplanting. Het terrein is begin jaren '90 gerevitaliseerd. Een aantal zware bedrijven is verplaatst naar elders en er heeft een bodemsanering plaatsgevonden. De beeldkwaliteit van het terrein is nog steeds niet goed. Het terrein maakt een verrommelde indruk en op sommige plaatsen dreigt leegstand en verloedering. Er zijn echter ook kansen voor het gebied. Het gebied ligt ingeklemd tussen woongebieden en het ligt aan de intensiveringszone Oosterhamriktracé (nota De Radiaal Wakker gekust). In de visie Ulgersmaweg (2005) zijn enkele kansen benoemd. Het zuidelijk deel van de Pop Dijkemaweg kan op termijn transformeren naar wonen (zie verder Ontwikkelingen). De terreinen aan de busbaan kunnen geleidelijk ontwikkeld worden naar een hoger niveau. De loop van de Hunze moet worden versterkt en worden benadrukt als blauw-groene ader. Het bebouwingsbeeld aan de westkant van de Ulgersmaweg bestaat op dit moment vooral uit grote bedrijven met grote loodsen. Hier en daar bevindt zich hier een kleinschaliger bedrijf of andere functie. Aan de oostkant van de Ulgersmaweg is het beeld gevarieerder. Grote bedrijfsgebouwen worden afgewisseld door kleine loodsen en gebouwen. Hier is ook meer sprake van functiemenging. Rondom de Beckerweg zijn diverse functies gerealiseerd die normaal gesproken niet snel op een bedrijventerrein worden aangetroffen (museum, kerkgenootschap, detailhandelsvestigingen). In het bebouwingspatroon in het gebied zit weinig structuur. Zelden staat bebouwing in dezelfde rooilijn. Kavels zijn afwisselend dicht en minder dicht bebouwd. De variatie in functies gecombineerd met de aanwezige woonfunctie maken het een levendig gebied. De beeldkwaliteit is echter, als gezegd, niet hoogwaardig. De bouwgrens voor bedrijven langs het van Starkenborghkanaal is in principe op 20 meter uit de oever gelegd, in verband met de veilegheidszone die de provincie Groningen vraagt op grond van de Richtlijnen Vaarwegen. Alleen waar bebouwing dichter bij de oever staat, is de bouwgrens op deze bestaande afstand gelegd. Ontwikkelingen Het bestemmingsplan is conserverend van aard. Dat betekent dat er geen nieuwe ontwikkelingen mee worden mogelijk gemaakt. Wel worden de vrijstellingen (ontheffingen) die in de afgelopen periode zijn verleend, opgenomen in het plan. Desalniettemin wordt hier in de toelichting een doorkijk geboden op mogelijke toekomstige ontwikkelingen (zie kaart ontwikkelingen). Oosterhoogebrug In het centrum van Oosterhoogebrug speelt een aantal ontwikkelingen waarvan de uitwerking op dit moment nog niet bekend is. Het gaat om ontwikkelingen rondom het multifunctioneel centrum De Schakel en de basisschool Oosterhoogebrugschool (locatie 1 op onderstaand kaartje). ontwikkelingen gemeente Groningen - bestemmingsplan Oosterhoogebrug en Ulgersmaborg 19

20 Het is mogelijk dat beide functies worden verplaatst naar de rand van het plangebied, aan de westzijde van de Pop Dijkemaweg (2). Hier kunnen, mogelijk in combinatie met woningbouw, beide functies opnieuw geplaatst worden. Op dit moment wordt de haalbaarheid hiervan onderzocht. Ook de supermarkt wil gaan uitbreiden. Als gevolg hiervan zouden enkele in het pand gevestigde winkels op de plek van het multifunctioneel centrum ontwikkeld kunnen worden. Het is de bedoeling om de verkeerssituatie rondom de Rijksweg Leeuwenburgstraat aan te pakken. De slinger vanaf de Rijksweg kan mogelijk vervallen wanneer hier een nieuw plein wordt gecreëerd. Hier kan tevens de parkeercapaciteit van de supermarkt worden uitgebreid. Uitgangspunt voor herontwikkeling van de genoemde percelen is een invulling die past bij het karakter van het centrumgebied. Woningbouw maakt waarschijnlijk onderdeel uit van het nieuw te ontwikkelen concept. huidige situatie omgeving De Schakel en supermarkt gemeente Groningen - bestemmingsplan Oosterhoogebrug en Ulgersmaborg 20

Bestemmingsplan Oosterhoogebrug en Ulgersmaborg. versie ontwerp

Bestemmingsplan Oosterhoogebrug en Ulgersmaborg. versie ontwerp Bestemmingsplan Oosterhoogebrug en Ulgersmaborg versie gemeente Groningen - bestemmingsplan Oosterhoogebrug en Ulgersmaborg 2 Inhoudsopgave Toelichting...5 Hoofdstuk 1 Inleiding...7 1.1 Aanleiding en doel...7

Nadere informatie

Gemeente Oosterhout. Kantorenlocatie Beneluxweg- Zuid

Gemeente Oosterhout. Kantorenlocatie Beneluxweg- Zuid Gemeente Oosterhout Kantorenlocatie Beneluxweg- Zuid Netto oppervlakte: ca. 1.4 hectare Aantal bedrijven: 1 bedrijf Bereikbaarheid (wegen, spoor, water, openbaar vervoer): A27 en openbaar vervoer Type

Nadere informatie

RUIMTELIJKE ANALYSE. Historische route

RUIMTELIJKE ANALYSE. Historische route RUIMTELIJKE ANALYSE 1868 2007 Historische route Over het eiland loopt een deel van een eeuwenoude route tussen Oosterhout (centrum) en Den Hout. Eén van de belangrijkste structuurbepalende elementen op

Nadere informatie

Zienswijzennota bestemmingsplan Feerwerd

Zienswijzennota bestemmingsplan Feerwerd Zienswijzennota bestemmingsplan Feerwerd Zienswijzennota bestemmingsplan Feerwerd Inhoud Rapport 2 juli 2013 Projectnummer 275.00.01.11.05 I n h o u d s o p g a v e 1 Z i e n s w i j z e n 5 1.1 Inleiding

Nadere informatie

5.8a Industrieterrein Oostwold

5.8a Industrieterrein Oostwold Welstandsnota gemeente 5.8 Industrie In 1952 werd het Zuidelijk Westerkwartier aangewezen als ontwikkelingsgebied. De reden hiervoor was dat in het gebied een grote structurele werkloosheid heerste. Er

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1- Aanleiding voor aanpassing beeldkwaliteitplannen 3. 2- Ligging en hoofdopzet stedenbouwkundige plan 5

Inhoudsopgave. 1- Aanleiding voor aanpassing beeldkwaliteitplannen 3. 2- Ligging en hoofdopzet stedenbouwkundige plan 5 Inhoudsopgave 1- Aanleiding voor aanpassing beeldkwaliteitplannen 3 2- Ligging en hoofdopzet stedenbouwkundige plan 5 3- Algemene ontwikkelcriteria 6 3.1 Bebouwingsvorm 6 3.2 Architectuur, kleur en materiaalgebruik

Nadere informatie

Ontsluiting Relaties met omgeving Water Duurzaamheid Sociaal Groen

Ontsluiting Relaties met omgeving Water Duurzaamheid Sociaal Groen Ontsluiting De ontsluiting van Oostindie vindt plaats via een verlenging van de Auwemalaan, met een rotonde. Deze weg loopt centraal door de wijken via de zuidwest-zijde er weer uit. In de wijk is een

Nadere informatie

7 jaren 70 en 80 wijken

7 jaren 70 en 80 wijken 7 jaren 70 en 80 wijken De lange rechte lijnen in de stedenbouw van de jaren 50 en 60 worden in de jaren 70 vervangen door het woonerfconcept: doodlopende straatjes met groen en parkeren, gecombineerd

Nadere informatie

Aanvraag om afgifte van een ontheffing op grond van artikel 2.5 (Ruimtelijke Verordening Gelderland)

Aanvraag om afgifte van een ontheffing op grond van artikel 2.5 (Ruimtelijke Verordening Gelderland) Aanvraag om afgifte van een ontheffing op grond van artikel 2.5 (Ruimtelijke Verordening Gelderland) De gemeente Berkelland vraagt voor het nieuwe bestemmingsplan Buitengebied, Kieftendijk Haaksbergseweg

Nadere informatie

Datum: 26 mei 2015 Nummer: Onderwerp: Nota van Uitgangspunten locatie Eurowerft Noord te Denekamp

Datum: 26 mei 2015 Nummer: Onderwerp: Nota van Uitgangspunten locatie Eurowerft Noord te Denekamp RAADSVOORSTEL Datum: 26 mei 2015 Nummer: Onderwerp: Nota van Uitgangspunten locatie Eurowerft Noord te Denekamp Voorgesteld raadsbesluit: Vaststelling van de Nota van Uitgangspunten voor de locatie Eurowerft

Nadere informatie

3 augustus 2012. 32 woningen in groenzone

3 augustus 2012. 32 woningen in groenzone Plek voor ideeën Beeldkwaliteitsplan Daalkampen II 030.00.02.45.20.00 3 augustus 2012 32 woningen in groenzone Beeldkwaliteitsplan, Daalkampen II - 32 woningen in groenzone 030.00.02.45.20.00 3 augustus

Nadere informatie

Gelselaar Beschermd Dorpsgezicht Wat betekent dat?

Gelselaar Beschermd Dorpsgezicht Wat betekent dat? Gelselaar Beschermd Dorpsgezicht Wat betekent dat? Gelselaar is aangewezen als beschermd dorpsgezicht. Het is het tweede beschermde gezicht in de gemeente Berkelland. In 1972 is de Mallumse molen en de

Nadere informatie

Landschappelijke inpassing t.b.v. uitbreiding loonwerkbedrijf te Eldersloo

Landschappelijke inpassing t.b.v. uitbreiding loonwerkbedrijf te Eldersloo Landschappelijke inpassing t.b.v. uitbreiding loonwerkbedrijf te Eldersloo Landschapsbeheer Drenthe Landschapsbeheer Drenthe maakt deel uit van een samenwerkingsverband van twaalf provinciale organisa

Nadere informatie

Schetsontwerp Starterswoningen Achterweg 90 Voormalig Cultureel Centrum, Nieuwe Wetering.

Schetsontwerp Starterswoningen Achterweg 90 Voormalig Cultureel Centrum, Nieuwe Wetering. Schetsontwerp Starterswoningen Achterweg 90 Voormalig Cultureel Centrum, Nieuwe Wetering. 1 September 2014 Schetsontwerp Starterswoningen Achterweg 90 Voormalig Cultureel Centrum, Nieuwe Wetering. Project:

Nadere informatie

3.9 Zwartebroek. Eendrachtstraat: oude ontginningsas. Slagenlandschap benadrukt door elzen. 122 Kwaliteit door diversiteit

3.9 Zwartebroek. Eendrachtstraat: oude ontginningsas. Slagenlandschap benadrukt door elzen. 122 Kwaliteit door diversiteit 3.9 Zwartebroek Beeld in Zwartebroek herinnert aan het verleden Oude, karakteristieke boerderij 3.9.1 Dorpskarakteristiek Zwartebroek dankt zijn ontstaan aan de aanwezigheid van veen. Door de natte omstandigheden

Nadere informatie

ZIENSWIJZENREACTIENOTA

ZIENSWIJZENREACTIENOTA ZIENSWIJZENREACTIENOTA Bestemmingsplan Eiveko Inleiding Om de bouw van 31 woningen en 6 kavels voor woon-werken mogelijk te maken aan de Wolbes Landen 1 (voormalig Eiveko-terrein) is een bestemmingsplan

Nadere informatie

GEMEENTE HARENKARSPEL afdeling Ruimte CONCEPT november 2011- maart 2012

GEMEENTE HARENKARSPEL afdeling Ruimte CONCEPT november 2011- maart 2012 VERKENNING MOGELIJKHEDEN MAATREGELEN / INRICHTEN 30 KM-GEBIED Delftweg Koorndijk - Kalverdijk Fragment Grote Historische topografische Atlas Noord-Holland 1894/1933 Bestaande situatie GEMEENTE HARENKARSPEL

Nadere informatie

Kaderstelling marktconsultatie ontwikkeling Raadhuisplein / Haderaplein

Kaderstelling marktconsultatie ontwikkeling Raadhuisplein / Haderaplein Kaderstelling marktconsultatie ontwikkeling Raadhuisplein / Haderaplein 1. Ruimtelijke kaders algemeen Pagina 2 2. Richtlijnen beeldkwaliteit Pagina 4 3a. Kaderstelling model 1 Pagina 6 3b. Kaderstelling

Nadere informatie

Gelselaar beschermd dorpsgezicht Wat betekent dat?

Gelselaar beschermd dorpsgezicht Wat betekent dat? Gelselaar beschermd dorpsgezicht Wat betekent dat? Het duurt niet lang meer of Gelselaar krijgt de status van beschermd dorpsgezicht. Het zal het tweede beschermde gezicht zijn in de gemeente Berkelland.

Nadere informatie

BIJLAGE 2: VERANTWOORDING UITBREIDING BOOMSWEG

BIJLAGE 2: VERANTWOORDING UITBREIDING BOOMSWEG BIJLAGE 2: VERANTWOORDING UITBREIDING BOOMSWEG 1 Algemeen De uitbreiding van het plangebied met de locatie Boomsweg omvat deels een nieuwe ontwikkelingslocatie, Boomsweg 12, en deels het overnemen van

Nadere informatie

Ontwikkelstrategie Lammenschansdriehoek, Gemeente Leiden (februari 2013) Ontwikkelstrategie

Ontwikkelstrategie Lammenschansdriehoek, Gemeente Leiden (februari 2013) Ontwikkelstrategie (februari 2013) Ontwikkelstrategie Lammenschans, Leiden in opdracht van: Gemeente Leiden februari 2013, Amsterdam Kerkstraat 204 1017 GV Amsterdam Postbus 15550 1001 NB Amsterdam Soeters Van Eldonk architecten

Nadere informatie

BIJLAGE 4 TOELICHTING HOE TE VERLICHTEN BINNEN DE BEBOUWDE KOM EN BUITEN DE BEBOUWDE KOM

BIJLAGE 4 TOELICHTING HOE TE VERLICHTEN BINNEN DE BEBOUWDE KOM EN BUITEN DE BEBOUWDE KOM BELEIDSPLAN OPENBARE VERLICHTING 2013 2017 BIJLAGE 4 TOELICHTING HOE TE VERLICHTEN BINNEN DE BEBOUWDE KOM EN BUITEN DE BEBOUWDE KOM Bijlage 4 bij Beleidsplan Openbare Verlichting 2013 2017 Pagina 1 van

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing bij projectbesluit ten behoeve van Sport & Science, Hoeflingweg 20 te Lochem

Ruimtelijke onderbouwing bij projectbesluit ten behoeve van Sport & Science, Hoeflingweg 20 te Lochem Ruimtelijke onderbouwing bij projectbesluit ten behoeve van Sport & Science, Hoeflingweg 20 te Lochem Inleiding Bij besluit van 28 juli 2010 hebben burgemeester en wethouders van Lochem aan Sport & Science

Nadere informatie

REGELS Inhoudsopgave

REGELS Inhoudsopgave REGELS Inhoudsopgave Artikel 1 Begrippen 2 Artikel 2 Nadere regels 2 Artikel 3 Verkeer - Verblijfsgebied 3 Artikel 4 Wonen 3 Artikel 5 Algemene aanduidingsregels 6 Artikel 6 Slotregel 7 HOOFDSTUK 1 INLEIDENDE

Nadere informatie

Skaeve Huse Ruimtelijke motivatie voor Raad van State. Verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit. Gemeente Nijmegen, januari 2016.

Skaeve Huse Ruimtelijke motivatie voor Raad van State. Verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit. Gemeente Nijmegen, januari 2016. Skaeve Huse Ruimtelijke motivatie voor Raad van State Verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit Gemeente Nijmegen, januari 2016 Inleiding De Raad van State vraagt om nadere motivering dat de voorziene ontwikkeling

Nadere informatie

Compositie 5 Stedenbouw T.a.v. de heer T. de Kousemaeker Boschstraat 35-37 4811 GB Breda. Boxmeer, 13 juni 2014

Compositie 5 Stedenbouw T.a.v. de heer T. de Kousemaeker Boschstraat 35-37 4811 GB Breda. Boxmeer, 13 juni 2014 Compositie 5 Stedenbouw T.a.v. de heer T. de Kousemaeker Boschstraat 35-37 4811 GB Breda Boxmeer, 13 juni 2014 Betreft: Locatie: Project: Notitie bedrijven en milieuzonering Kerkdijk 1a Hooge Zwaluwe 14021190

Nadere informatie

Een woonpark op het terrein van het voormalige van Lodenstein College te Kesteren Werknummer: 12-1596 Datum: 21-02-2014

Een woonpark op het terrein van het voormalige van Lodenstein College te Kesteren Werknummer: 12-1596 Datum: 21-02-2014 Een woonpark op het terrein van het voormalige van Lodenstein College te Kesteren Werknummer: 12-1596 Datum: 21-02-2014 Inleiding: Deze studie omvat een stedenbouwkundige en architectonische verkenning

Nadere informatie

WIJKVISIE STADSKANAAL NOORD 2011-2020

WIJKVISIE STADSKANAAL NOORD 2011-2020 WIJKVISIE STADSKANAAL NOORD 2011-2020 Vastgesteld in de raadsvergadering van 18 juni 2012. Verkorte versie wijkvisie Stadskanaal Noord 2011-2020 1 Wijkvisie Stadskanaal Noord 2011-2020 In de wijkvisie

Nadere informatie

Beeldkwaliteitsplan. Molehiem in Jirnsum. definitief

Beeldkwaliteitsplan. Molehiem in Jirnsum. definitief definitief Beeldkwaliteitsplan Molehiem in Jirnsum ------------ Buro Appelman ------------------------------------------------------------------------------------------------- tuin- & landschapsarchitectuur

Nadere informatie

snel dan voorzien. In de komende jaren zal, afhankelijk van de (woning)marktontwikkeling/

snel dan voorzien. In de komende jaren zal, afhankelijk van de (woning)marktontwikkeling/ 2 Wonen De gemeente telt zo n 36.000 inwoners, waarvan het overgrote deel in de twee kernen Hellendoorn en Nijverdal woont. De woningvoorraad telde in 2013 zo n 14.000 woningen (exclusief recreatiewoningen).

Nadere informatie

RUIMTELIJKE ONDERBOUWING T.B.V. HET PLAATSEN VAN (MODEL) TUINHUISJES AAN DE NIEUWE RIJKSWEG 25 TE S-HEER HENDRIKSKINDEREN

RUIMTELIJKE ONDERBOUWING T.B.V. HET PLAATSEN VAN (MODEL) TUINHUISJES AAN DE NIEUWE RIJKSWEG 25 TE S-HEER HENDRIKSKINDEREN RUIMTELIJKE ONDERBOUWING T.B.V. HET PLAATSEN VAN (MODEL) TUINHUISJES AAN DE NIEUWE RIJKSWEG 25 TE S-HEER HENDRIKSKINDEREN Versie 2, d.d. 18 augustus 2011 Afdeling Stadsontwikkeling M. Jonker Inhoud 1.

Nadere informatie

Leidraad voor Boschkens-west d.d. oktober 2007 vormt het uitganspunt en toetsingskader voor de diverse deeluitwerkingen.

Leidraad voor Boschkens-west d.d. oktober 2007 vormt het uitganspunt en toetsingskader voor de diverse deeluitwerkingen. ligging plangebied 4a Boschkens, Goirle Context In juli 2014 is voor fase 4a in Boschkens een nieuw verkavelingsplan opgesteld bestaande uit volgende programma: - 30 rijwoningen, sociale huur, kavelgrootte

Nadere informatie

RUIMTELIJKE ONDERBOUWING. Oprichten aanduidingsmast McDonald s Vlietweg 16 te Santpoort-Noord

RUIMTELIJKE ONDERBOUWING. Oprichten aanduidingsmast McDonald s Vlietweg 16 te Santpoort-Noord RUIMTELIJKE ONDERBOUWING Oprichten aanduidingsmast McDonald s Vlietweg 16 te Santpoort-Noord Ruimtelijke onderbouwing project Vlietweg 16 te Santpoort-Noord W12/000758/ OLO271413 INHOUD 1 Beschrijving

Nadere informatie

HOOFDSTUK 2 Gebiedsanalyse

HOOFDSTUK 2 Gebiedsanalyse HOOFDSTUK 2 Gebiedsanalyse 2.1 Inleiding In dit hoofdstuk zijn achtereenvolgens de ruimtelijke structuur en de functionele structuur van het plangebied uiteengezet. De ruimtelijke structuur is beschreven

Nadere informatie

Bijlage B STEDENBOUWKUNDIGE RANDVOORWAARDEN OORGAT 6

Bijlage B STEDENBOUWKUNDIGE RANDVOORWAARDEN OORGAT 6 Bijlage B STEDENBOUWKUNDIGE RANDVOORWAARDEN OORGAT 6 document Randvoorwaarden project s017e_oorgat 6 afdeling VROM datum 250110 Ontwerp versie 1.0 Bijlage B 1/9 Inleiding Oorgat 6 is op dit moment in gebruik

Nadere informatie

De Wederik. Herontwikkeling woningbouw - Stedenbouwkundig plan Ontwerp

De Wederik. Herontwikkeling woningbouw - Stedenbouwkundig plan Ontwerp De Wederik Herontwikkeling woningbouw - Stedenbouwkundig plan Ontwerp Team stedenbouw Versie 10 april 2015 De Wederik Stedenbouwkundig plan (ontwerp) Inhoud 1. Inleiding 2. Bestaande situatie 3. Project

Nadere informatie

Bestemmingsplan Kleine kernen Bergakker, tweede herziening

Bestemmingsplan Kleine kernen Bergakker, tweede herziening Bestemmingsplan Kleine kernen Bergakker, tweede herziening status: ontwerp idn: NL.IMRO.0281.BP00024-on01 gemeente Tiel datum: september 2015 Bestemmingsplan Kleine kernen Bergakker, tweede herziening

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing Kavel 12 Arnhem-Centraal Noord van de gemeente Arnhem

Ruimtelijke onderbouwing Kavel 12 Arnhem-Centraal Noord van de gemeente Arnhem Ruimtelijke onderbouwing Kavel 12 Arnhem-Centraal Noord van de gemeente Arnhem oktober 2009 1. Omschrijving van het project 3 2. Beschrijving van het projectgebied 4 3. Geldende planologische situatie

Nadere informatie

Het bestemmingsplan voorziet in de planologische basis voor onder meer:

Het bestemmingsplan voorziet in de planologische basis voor onder meer: Risicoanalyse planschade In verband met bestemmingplan De Voorwaarts 1. Inleiding Bij de ontwikkeling van ruimtelijke projecten kan een risicoanalyse de financiële gevolgen van mogelijke schadeclaims in

Nadere informatie

6.2 Het deelproject Klaverweide/Bouwakker en omgeving

6.2 Het deelproject Klaverweide/Bouwakker en omgeving 6.2 Het deelproject Klaverweide/Bouwakker en omgeving In het centrale deel van de wijk zijn een aantal projecten voorgenomen die een grote relatie met elkaar hebben. D A 2 4 1 B 3 C De centrale noord-zuid

Nadere informatie

VOORADVIES BESTEMMINGSPLANPROCEDURE

VOORADVIES BESTEMMINGSPLANPROCEDURE VOORADVIES BESTEMMINGSPLANPROCEDURE Zaaknr. : 2015EAR0009 Zaakomschrijving : CPO Lindevoort Rekken Specialisme : Cultuurhistorie (excl. Archeologie) Behandeld door : Roy Oostendorp Datum : 7 oktober 2015

Nadere informatie

Veelgestelde vragen over nieuwbouwwijk Vijfakkers-Noord

Veelgestelde vragen over nieuwbouwwijk Vijfakkers-Noord Veelgestelde vragen over nieuwbouwwijk Vijfakkers-Noord 18 en 20 september 2012 Algemeen Wat wordt er ontwikkeld in de nieuwbouwwijk Vijfakkers-Noord? In de nieuwbouwwijk Vijfakkers-Noord worden circa

Nadere informatie

memo Inleiding Kader Historische wordingsgeschiedenis B.V. Stichts Beheer datum: 30 oktober 2015 cultuurhistorische memo plan Castor Veenendaal

memo Inleiding Kader Historische wordingsgeschiedenis B.V. Stichts Beheer datum: 30 oktober 2015 cultuurhistorische memo plan Castor Veenendaal memo aan: t.a.v.: kenmerk: B.V. Stichts Beheer Gerard Heuvelman DETE/80108.03 datum: 30 oktober 2015 betreft: cultuurhistorische memo plan Castor Veenendaal Inleiding Het plan Castor betreft een woningbouwontwikkeling

Nadere informatie

Notitie vaststelling uitgangspunten bestemmingsplannen "Woonwijken Zuidoost", "Woonwijken Zuid en West" en "Woonwijken Noordoost".

Notitie vaststelling uitgangspunten bestemmingsplannen Woonwijken Zuidoost, Woonwijken Zuid en West en Woonwijken Noordoost. Notitie vaststelling uitgangspunten bestemmingsplannen "Woonwijken Zuidoost", "Woonwijken Zuid en West" en "Woonwijken Noordoost". Inleiding De gemeente werkt aan de actualisering van de bestaande bestemmingsplannen.

Nadere informatie

KAVELPASPOORT DEELGEBIED 3

KAVELPASPOORT DEELGEBIED 3 KAVELPASPOORT DEELGEBIED 3 KAVELS voor WONEN én ONDERNEMEN Een project van: DEELGEBIED 3 Het plan bestaat uit drie deelgebieden. Deelgebied 1 betreft vrijstaande woningen aan de Burgemeester Krollaan.

Nadere informatie

Beeldkwaliteitplan Tolweg, Muntendam. februari 2007

Beeldkwaliteitplan Tolweg, Muntendam. februari 2007 Beeldkwaliteitplan Tolweg, Muntendam februari 2007 Beeldkwaliteitplan Tolweg, Muntendam februari 2007 261.400.03 inhoud 1 Inleiding 5 2 De opzet van het stedenbouwkundig plan 9 Een wijk geënt op het landschap

Nadere informatie

Gemeente Uden Beeldkwaliteitplan Erfstraat, vestiging van den Bosch tuin en terras

Gemeente Uden Beeldkwaliteitplan Erfstraat, vestiging van den Bosch tuin en terras Gemeente Uden Beeldkwaliteitplan Erfstraat, vestiging van den Bosch tuin en terras oktober 2013 Inleiding Van den Bosch Tuin & Terras, een bedrijf dat handelt in tuinartikelen, sierbestrating, tuindecoraties

Nadere informatie

BELEIDSNOTITIE MET BETREKKING TOT (AGRARISCH) KINDERDAGVERBLIJF EN BUITENSCHOOLSE OPVANG

BELEIDSNOTITIE MET BETREKKING TOT (AGRARISCH) KINDERDAGVERBLIJF EN BUITENSCHOOLSE OPVANG BELEIDSNOTITIE MET BETREKKING TOT (AGRARISCH) KINDERDAGVERBLIJF EN BUITENSCHOOLSE OPVANG Definitief, versie 4 1 Inhoudsopgave Titel Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Kinderdagverblijf en buitenschoolse opvang

Nadere informatie

BEELDKWALITEITPLAN P. OTTSTRAAT SCHAGERBRUG

BEELDKWALITEITPLAN P. OTTSTRAAT SCHAGERBRUG BEELDKWALITEITPLAN P. OTTSTRAAT SCHAGERBRUG Code 1499231 / 06 01 15 BUREAU BUITENWEG 1499231 / 06 01 15 BEELDKWALITEITPLAN P. OTTSTRAAT SCHAGERBRUG TOELICHTING INHOUDSOPGAVE blz 1. INLEIDING 1 1. 1. Aanleiding

Nadere informatie

Kavelboek. De Groene Erven Schuytgraaf Veld 14

Kavelboek. De Groene Erven Schuytgraaf Veld 14 Kavelboek 050401 De Groene Erven Schuytgraaf Veld 14 Inleiding 4 Stedenbouwkundig plan 6 Beeldkwaliteit 10 Kavels 14 4 Inleiding Kavelboek De Groene Erven is in opdracht van GEM Schuytgraaf opgesteld

Nadere informatie

ILPENDAM - locatie Ilpenhof. concept mei 2012

ILPENDAM - locatie Ilpenhof. concept mei 2012 ILPENDAM - locatie Ilpenhof concept mei 2012 Inhoud 1 Inleiding 2 De locatie 3 Historische & landschappelijke ontwikkeling 4 Schatkaart 5 Ontwikkelingsmodel 1 Inleiding Aanleiding Eerdere plannen om een

Nadere informatie

Toelichting op het bestemmingsplan. 1e herziening bestemmingsplan Leerpark, locatie Brandweerkazerne. Stadsontwikkeling Dordrecht

Toelichting op het bestemmingsplan. 1e herziening bestemmingsplan Leerpark, locatie Brandweerkazerne. Stadsontwikkeling Dordrecht Toelichting op het bestemmingsplan 1e herziening bestemmingsplan Leerpark, locatie Brandweerkazerne Stadsontwikkeling Dordrecht Augustus 2009 1. Inleiding Het bestemmingsplan Leerpark is op 1 maart 2005

Nadere informatie

18 EERBEEK STRUCTUURVISIE CENTRUMGEBIED

18 EERBEEK STRUCTUURVISIE CENTRUMGEBIED 18 EERBEEK STRUCTUURVISIE CENTRUMGEBIED 2 A n a l y s e p l a n g e b i e d en omgeving EERBEEK STRUCTUURVISIE CENTRUMGEBIED 19 Kernen binnen de gemeente Brummen 20 EERBEEK STRUCTUURVISIE CENTRUMGEBIED

Nadere informatie

Stedenbouwkundige onderbouwing dakopbouwen Componistenbuurt

Stedenbouwkundige onderbouwing dakopbouwen Componistenbuurt Stedenbouwkundige onderbouwing dakopbouwen Componistenbuurt 1 Locatie en omgeving De Componistenbuurt is een jaren 70 wijk gelegen in het noordoosten van Berkel. De westzijde van de Componistenbuurt wordt

Nadere informatie

*'"'''"' ^ llllllllllllllllllllllllllllll Datum 21 december 2011 Documentnummer llllllllllllllllllllllllllllll

*''''' ^ llllllllllllllllllllllllllllll Datum 21 december 2011 Documentnummer llllllllllllllllllllllllllllll 5 gemeente putten Raadsvergadering 12 januari 2012 Zaaknummer 234105 *'"'''"' ^ llllllllllllllllllllllllllllll Datum 21 december 2011 Documentnummer llllllllllllllllllllllllllllll Het doorde fractie van

Nadere informatie

Verlengen stal op het perceel Dorpsstraat 74 te Zuidlaarderveen

Verlengen stal op het perceel Dorpsstraat 74 te Zuidlaarderveen Verlengen stal op het perceel Dorpsstraat 74 te Zuidlaarderveen NL.IMRO.1730.ABdorpsstr74zuidlv-0301 Projectgebied Situatie Dorpsstraat 74 Zuidlaarderveen 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Huidige en beoogde

Nadere informatie

112 woningen plan St. Cyr Geldrop

112 woningen plan St. Cyr Geldrop B02/2683 29-09-2005 Inleiding Op de locatie van een drietal gesloopte galerijflats is een plan ontwikkeld met een divers aanbod van woningtypes waaronder patiowoningen. De nieuwbouw zal een nieuwe impuls

Nadere informatie

Het beleg van Breda. Endry van Velzen in samenwerking met Pieter van Wesemael (stedebouwkundig plan) Wilma Keizer (presentatie)

Het beleg van Breda. Endry van Velzen in samenwerking met Pieter van Wesemael (stedebouwkundig plan) Wilma Keizer (presentatie) Endry van Velzen in samenwerking met Pieter van Wesemael (stedebouwkundig plan) Wilma Keizer (presentatie) Het beleg van Breda Dit plan betreft een woonwijk van ongeveer 1600 woningen bij Breda Het plan

Nadere informatie

bedrijventerrein t58 tilburg Bedrijvenpark te midden van groen en water, aan de rand van de snelweg

bedrijventerrein t58 tilburg Bedrijvenpark te midden van groen en water, aan de rand van de snelweg bedrijventerrein t58 tilburg Bedrijvenpark te midden van groen en water, aan de rand van de snelweg Bedrijvenpark Noord Surfplas Bedrijvenpark zuid Bedrijventerrein T58 Bedrijvenpark te midden van groen

Nadere informatie

B&W-voorstel. 1) Status

B&W-voorstel. 1) Status B&W-voorstel Onderwerp: Ruimtelijke motivering voor transformatie voormalig kantoor Brabants Dagblad aan het Emmaplein naar 56 woonstudio s en 550 m2 kantoorruimte. 1) Status Het voorstel heeft betrekking

Nadere informatie

Definitief Programma van Eisen. Molengraafseweg ong. te Boxtel

Definitief Programma van Eisen. Molengraafseweg ong. te Boxtel Definitief Programma van Eisen bouw twee woningen Molengraafseweg ong. te Boxtel Gemeente Boxtel 10 april 2014 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 2. De locatie 3. De omgeving van de locatie 4. Beleid 5. Het Programma

Nadere informatie

Nota Zienswijzen Bestemmingsplan Bos en Golf

Nota Zienswijzen Bestemmingsplan Bos en Golf Nota Zienswijzen Bestemmingsplan Bos en Golf Inhoud 1. Inleiding en juridische procedure 2 2. Zienswijzen overlegpartners 2 - Waterschap Hunze en Aa s 3. Gevolgen voor het bestemmingsplan 4 2 1. Inleiding

Nadere informatie

(ontwerp) ruimtelijke onderbouwing afwijking BP Asserstraat 31 Vries

(ontwerp) ruimtelijke onderbouwing afwijking BP Asserstraat 31 Vries (ontwerp) ruimtelijke onderbouwing afwijking BP Asserstraat 31 Vries Gemeente Tynaarlo November 2011 Projectgebied Inhoudsopgave 1. Inleiding... 4 2. Huidige en beoogde situatie... 5 2.1 Beschrijving van

Nadere informatie

Bestemmingsplan Waterdael III, herziening Boerenkamplaan 5. Gemeente Someren

Bestemmingsplan Waterdael III, herziening Boerenkamplaan 5. Gemeente Someren Bestemmingsplan Waterdael III, herziening Boerenkamplaan 5 Bestemmingsplan Waterdael III, herziening Boerenkamplaan 5 Toelichting Bijlagen Regels Bijlage Verbeelding Schaal 1:1.000 Vastgesteld: 25 september

Nadere informatie

Locatie 3 Parklaan: NS + Verweij sab 61403.02. Gemeente Boskoop 25 september

Locatie 3 Parklaan: NS + Verweij sab 61403.02. Gemeente Boskoop 25 september Locatie Parklaan: NS + Verweij sab 6140.02 Gemeente Boskoop 25 september locatienummer Het gebied wordt aan de noordzijde begrensd door het Laag Boskoop, aan de zuidzijde door de Zijde. Aan de oost en

Nadere informatie

R E V I T A L I S E R I N G V E R H E U L S W E I D E. Algemeen

R E V I T A L I S E R I N G V E R H E U L S W E I D E. Algemeen R E V I T A L I S E R I N G V E R H E U L S W E I D E Algemeen Revitaliseren betekent het weer aantrekkelijk maken van het bedrijventerrein. Aantrekkelijk voor bestaande bedrijven om er te blijven en er

Nadere informatie

Bestemmingsplan Haule, Dorpsstraat 56 te Haule V A S T G E S T E L D

Bestemmingsplan Haule, Dorpsstraat 56 te Haule V A S T G E S T E L D Bestemmingsplan Haule, Dorpsstraat 56 te Haule V A S T G E S T E L D Bestemmingsplan Haule, Dorpsstraat 56 te Haule V A S T G E S T E L D Inhoud Toelichting Regels Verbeelding 19 oktober 2010 Projectnummer

Nadere informatie

Bouwen en groen, wat gaan de partijen in Zuidoost doen?? Bouwen en groenstandpunten in de verkiezingsprogramma s 2010

Bouwen en groen, wat gaan de partijen in Zuidoost doen?? Bouwen en groenstandpunten in de verkiezingsprogramma s 2010 Bouwen en groen, wat gaan de partijen in Zuidoost doen?? Bouwen en groenstandpunten in de verkiezingsprogramma s 2010 Standpunten van de kandidaat-politieke partijen, voor zover bekend. Tekst is bekort

Nadere informatie

Gezamenlijke uitgangspunten Herontwikkeling Bergwijkpark 7 juli 2009 Opmerkingen 5 maart 2012

Gezamenlijke uitgangspunten Herontwikkeling Bergwijkpark 7 juli 2009 Opmerkingen 5 maart 2012 Gezamenlijke uitgangspunten Herontwikkeling Bergwijkpark 7 juli 2009 Opmerkingen 5 maart 2012 Algemene uitgangspunten Bergwijkpark Het is belangrijk dat Bergwijkpark een eigen gebied wordt, met een eigen

Nadere informatie

Factsheet bedrijventerrein Boonsweg, Gemeente Binnenmaas

Factsheet bedrijventerrein Boonsweg, Gemeente Binnenmaas Factsheet bedrijventerrein Boonsweg, Gemeente Binnenmaas Factsheet bedrijventerrein Boonsweg, Gemeente Binnenmaas A. Inleiding Deze factsheet geeft een bondig overzicht van de maatschappelijke en economische

Nadere informatie

Lage dichtheid & aanpassing volkstuinen

Lage dichtheid & aanpassing volkstuinen Lage dichtheid & aanpassing volkstuinen De ligging aan de Amstelscheg is dé kwaliteit van de Nieuwe Kern. In dit scenario wordt voorgesteld de kwaliteit van de Amstelscheg naar binnen te halen en te combineren

Nadere informatie

aaattttaaa Leusden ro.o m Ruimtelijke onderbouwing Hessenweg 3L0 Bijlage I Stedenbouwkundig onderzoek

aaattttaaa Leusden ro.o m Ruimtelijke onderbouwing Hessenweg 3L0 Bijlage I Stedenbouwkundig onderzoek Ruimtelijke onderbouwing i aaattttaaa Leusden roo m Hessenweg 3L0 Bijlage I Stedenbouwkundig onderzoek u^", /Advies Betref' Hessenweg 3ot, Achterveld Aan: RengerDuinsbergen Van: Algon Schuurman / f ruimtelíjke

Nadere informatie

Typologieën binnen het plangebied Nieuw Poelenburg

Typologieën binnen het plangebied Nieuw Poelenburg Typologieën binnen het plangebied Nieuw Poelenburg In het plangebied zijn diverse typologieën te onderscheiden. In hoofdstuk 2 zijn de volgende typologieën benoemd: Individueel en geschakelde woningen

Nadere informatie

Alkmaar Westrand Structuurvisie 2030

Alkmaar Westrand Structuurvisie 2030 Alkmaar Westrand Structuurvisie 2030 HOSPER december 2010 4 58 HOSPER december 2010 Structuurvisie Alkmaar Westrand 2030 uitwerking ruimte voor functies Structuurvisie Alkmaar Westrand 2030 HOSPER december

Nadere informatie

Overhees. Klein Engendaal. Huurwoningen voor 50+ en 60+ in Soest

Overhees. Klein Engendaal. Huurwoningen voor 50+ en 60+ in Soest Overhees Overhees wordt begrensd door de Koningsweg, Dorresteinweg, Wieksloterweg O.Z., Insingerstraat en Eigendomweg en heeft een besloten karakter. De wijk Overhees is in de jaren 70 gebouwd. De wijk

Nadere informatie

ONTWERPRICHTLIJNEN - BEELDKWALITEIT LOCATIE FONKELSTEEN

ONTWERPRICHTLIJNEN - BEELDKWALITEIT LOCATIE FONKELSTEEN Afdeling Ontwikkeling ONTWERPRICHTLIJNEN - BEELDKWALITEIT LOCATIE FONKELSTEEN 1. Ruimtelijke kaders Ontwikkelingsplan Frankische Driehoek Voor de integrale opwaardering van het plangebied Frankische Driehoek

Nadere informatie

Varianten voor de ontsluiting van uitvaartfacilteit in Dukenburg. Inleiding

Varianten voor de ontsluiting van uitvaartfacilteit in Dukenburg. Inleiding Varianten voor de ontsluiting van uitvaartfacilteit in Dukenburg Inleiding Tijdens de informatieavond van dit bestemmingsplan zijn vragen gesteld over de voorgestelde ontsluiting aan de Staddijk. Het was

Nadere informatie

Groningen Meerstad >>>

Groningen Meerstad >>> Groningen Meerstad >>> Groningen Meerstad Opgenomen in jaarboek landschapsarchitectuur en stedenbouw 01 / 03 project Masterplan Groningen Meerstad locatie Groningen ontwerpers Remco Rolvink, Hilke Floris,

Nadere informatie

TE KOOP. Breda Heilaarstraat

TE KOOP. Breda Heilaarstraat TE KOOP Breda Heilaarstraat Unieke kans in Princenhage: twee prachtig gelegen bouwkavels met de mogelijkheid om een vrijstaande woning te bouwen met zeer ruime bouw mogelijkheden. De kavels liggen op een

Nadere informatie

Quickscan Bedrijven en Milieuzonering Sportlaan 2-4 Gemert

Quickscan Bedrijven en Milieuzonering Sportlaan 2-4 Gemert Quickscan Bedrijven en Milieuzonering Sportlaan 2-4 Gemert Quickscan Bedrijven en milieuzonering in opdracht van Ordito mevrouw drs. R. van de Ven Postbus 94 5126 ZH GILZE betreffende de locatie Sportlaan

Nadere informatie

Nota zienswijzen Ontwerpbestemmingsplan De Eng II Zuidzijde

Nota zienswijzen Ontwerpbestemmingsplan De Eng II Zuidzijde Nota zienswijzen Ontwerpbestemmingsplan De Eng II Zuidzijde Idn: NL.IMRO.0733.BPASPDEENGIIZZ-VS01 Versie: Definitief Asperen, 25 mei 2016 Definitief 25 mei 2016 1 Definitief 25 mei 2016 2 Inhoud 1. Inleiding...

Nadere informatie

Adviesbureau RBOI 0703.008175.40 Rotterdam / Middelburg

Adviesbureau RBOI 0703.008175.40 Rotterdam / Middelburg 163 Artikel 6 Centrum 6.1 Bestemmingsomschrijving De voor Centrum aangewezen gronden zijn bestemd voor: a. detailhandel, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'supermarkt': tevens een supermarkt; b.

Nadere informatie

Beeldkwaliteitsplan Drachten, hoek Zuiderdwarsvaart-Raai. 232.30.05.35.00 1 juli 2013

Beeldkwaliteitsplan Drachten, hoek Zuiderdwarsvaart-Raai. 232.30.05.35.00 1 juli 2013 Plek voor ideeën Beeldkwaliteitsplan Drachten, hoek Zuiderdwarsvaart-Raai 232.30.05.35.00 1 juli 2013 Beeldkwaliteitsplan Drachten, hoek Zuiderdwarsvaart-Raai 1 juli 2013 232.30.05.35.00 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Notitie gebiedsindeling Welstandsnota Beemster en hoofdlijnen van welstandscriteria per gebied

Notitie gebiedsindeling Welstandsnota Beemster en hoofdlijnen van welstandscriteria per gebied Notitie gebiedsindeling Welstandsnota Beemster en hoofdlijnen van welstandscriteria per gebied Bureau Middelkoop, Haarlem 2 december 2002 Deze notitie gaat in op de indeling van de Beemster in samenhangende

Nadere informatie

Notitie zienswijzen. Notitie zienswijzen Kort Ambacht

Notitie zienswijzen. Notitie zienswijzen Kort Ambacht Notitie zienswijzen Notitie zienswijzen Kort Ambacht Het ontwerp-bestemmingsplan Kort Ambacht heeft van 16 februari 2012 tot en met 28 maart 2012 ter inzage gelegen met de mogelijkheid om zienswijzen in

Nadere informatie

ZaanIJ Unieke locaties aan de oevers van de Zaan

ZaanIJ Unieke locaties aan de oevers van de Zaan ZaanIJ Unieke locaties aan de oevers van de Zaan 2 schiereiland de Hemmes (Wijde Zaan) Unieke locaties aan de oever van de Zaan De Metropoolregio Amsterdam heeft een grote aantrekkingskracht op mensen

Nadere informatie

stedenbouwk. randvoorwaarden s-herenwei te Maasland

stedenbouwk. randvoorwaarden s-herenwei te Maasland stedenbouwk. randvoorwaarden s-herenwei te Maasland transformatie weide s-herenstraat tussen 88 en 89 30_05_2007 stedenbouwkundig concept Maasland routing, herkenningspunten en contouren stedelijk gebied

Nadere informatie

In onderstaande figuur is een mogelijke invulling van het plangebied weergegeven.

In onderstaande figuur is een mogelijke invulling van het plangebied weergegeven. 1 INLEIDING In opdracht van Novaform Vastgoedontwikkelaars BV is een milieuonderzoek verricht voor de ontwikkelingslocatie in het centrum van Waalre, het voormalige Kendixterrein. De ontwikkelingslocatie

Nadere informatie

Inhoud van de regels. Hoofdstuk 1 Inleidende regels blz. 3. Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels 5. Artikel 1 Begrippen 3

Inhoud van de regels. Hoofdstuk 1 Inleidende regels blz. 3. Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels 5. Artikel 1 Begrippen 3 REGELS Inhoud van de regels Hoofdstuk 1 Inleidende regels blz. 3 Artikel 1 Begrippen 3 Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels 5 Artikel 2 Woondoeleinden VI (WVII) 5 Artikel 3 Groen (G) 8 Adviesbureau RBOI 162100.16253.00

Nadere informatie

Rapport. Kantoorgebouw. voorbeeld quickscan herbestemming

Rapport. Kantoorgebouw. voorbeeld quickscan herbestemming Rapport Kantoorgebouw voorbeeld quickscan herbestemming 1 INHOUDSOPGAVE 3 Basisgegevens 2 4 Bestemmingsplan 6 Aanvullend beleid 8 Verbouwmogelijkheden 11 Overzichtstabel procedures BASISGEGEVENS 3 Verkoopinformatie:

Nadere informatie

Bouw uw eigen woning in Kamers, fase 1!

Bouw uw eigen woning in Kamers, fase 1! april 2014 B UITENGEW OON Bouw uw eigen woning in Kamers, fase 1! www.wonenindalmeden.nl B UITENGEW OON www.wonenindalmeden.nl B UITENGEW OON Inhoudsopgave pagina Inleiding 3 Maatvoering en kavelprijzen

Nadere informatie

Zienswijzennota Bestemmingsplan Raalte Kern, omgeving de Meerleweg 1

Zienswijzennota Bestemmingsplan Raalte Kern, omgeving de Meerleweg 1 Zienswijzennota Bestemmingsplan Raalte Kern, omgeving de Meerleweg 1 Het ontwerp-bestemmingsplan Raalte Kern, omgeving de Meerleweg heeft gedurende de termijn van 2 september tot en met 14 oktober voor

Nadere informatie

Startdocument Schuytgraaf Veld 17b. juni 2013

Startdocument Schuytgraaf Veld 17b. juni 2013 Startdocument Schuytgraaf Veld 17b juni 2013 1 Inleiding In mei 2012 heeft de gemeente Arnhem het project Schuytgraaf overgenomen van de GEM (Grondexploitatie maatschappij). De gemeente heeft nu de leiding

Nadere informatie

Stedenbouwkundig plan Zandstraat te Made. Maart 2012

Stedenbouwkundig plan Zandstraat te Made. Maart 2012 Stedenbouwkundig plan Zandstraat te Made Maart 2012 WELMERS BURG S T E D E N B O U W 2 Stedenbouwkundig plan Zandstraat - Made - maart 2012 Inleiding Zwaluwe Bouw is eigenaar van een perceel grond ten

Nadere informatie

Beeldkwaliteitsplan De Poelakker, Lunteren 2 mei 2011

Beeldkwaliteitsplan De Poelakker, Lunteren 2 mei 2011 Beeldkwaliteitsplan De Poelakker Lunteren mei 0 Beeldkwaliteitsplan De Poelakker, Lunteren mei 0 N Beeldkwaliteitsplan De Poelakker, Lunteren mei 0 Inhoud Inleiding Stedenbouwkundige uitgangspunten Gebouwen

Nadere informatie

Beeldkwaliteitsplan bij Inrichtingsplan woonkavel Voorstraat Velddriel. Gemeente Maasdriel

Beeldkwaliteitsplan bij Inrichtingsplan woonkavel Voorstraat Velddriel. Gemeente Maasdriel Beeldkwaliteitsplan bij Inrichtingsplan woonkavel Voorstraat Velddriel status: definitief datum: 17 november 2014 projectnummer: 202630R.2015 adviseurs: Wle / Jke Gemeente Maasdriel Image 2010 2013 GOOGLE

Nadere informatie

Méér makelaar. Barnewinkel 0ong, Apeldoorn. voor een afspraak H48

Méér makelaar. Barnewinkel 0ong, Apeldoorn. voor een afspraak H48 Méér makelaar. Barnewinkel 0ong, Apeldoorn bel 055 521 92 77 voor een afspraak H48 Adresgegevens / Kenmerken / Beschrijving / Kadastrale kenmerken Barnewinkel 0ong, Apeldoorn Kenmerken Perceeloppervlakte

Nadere informatie

1. INLEIDING...3 2. BESTAANDE SITUATIE PERCEEL EN OMGEVING...4 3. GEMEENTELIJK BELEID...6 4. DIVERSE TOETSINGSCRITERIA...8 5. JURIDISCHE REGELING...

1. INLEIDING...3 2. BESTAANDE SITUATIE PERCEEL EN OMGEVING...4 3. GEMEENTELIJK BELEID...6 4. DIVERSE TOETSINGSCRITERIA...8 5. JURIDISCHE REGELING... INHOUD BLZ 1. INLEIDING...3 2. BESTAANDE SITUATIE PERCEEL EN OMGEVING...4 3. GEMEENTELIJK BELEID...6 4. DIVERSE TOETSINGSCRITERIA...8 5. JURIDISCHE REGELING...9 018-537 Gemeente Beuningen Verlengde Reekstraat

Nadere informatie

u bent hier > VORMGEVING: Noot:

u bent hier > VORMGEVING: Noot: Binnenkort start Leiedal, in samenwerking met het gemeentebestuur van Zwevegem, met de realisatie van Losschaert. Een plek waar wonen, werken en ontspanning harmonieus samengaan. Langs de gewestweg en

Nadere informatie

Cultuurhistorische waarden in Oud Woensel, beknopte analyse

Cultuurhistorische waarden in Oud Woensel, beknopte analyse Cultuurhistorische waarden in Oud Woensel, beknopte analyse Plaatsbepaling Oud-Woensel is geen historisch begrip. Het Masterplangebied dat zo wordt aangeduid, dankt deze naam aan de relatieve ouderdom

Nadere informatie