Bestemmingsplan Oosterhoogebrug en Ulgersmaborg. versie vastgesteld

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bestemmingsplan Oosterhoogebrug en Ulgersmaborg. versie vastgesteld"

Transcriptie

1 Bestemmingsplan Oosterhoogebrug en Ulgersmaborg versie

2 gemeente Groningen - bestemmingsplan Oosterhoogebrug en Ulgersmaborg 2

3 Inhoudsopgave Toelichting...5 Hoofdstuk 1 Inleiding Aanleiding en doel Begrenzing plangebied...7 Hoofdstuk 2 De ruimtelijk - functionele structuur van Oosterhoogebrug en Ulgersmaborg Ruimtelijke structuur Ontstaansgeschiedenis De ruimtelijk - functionele structuur Wonen Bedrijvigheid Horeca Voorzieningen Verkeer Openbare ruimte Groenstructuur Waterstructuur...28 Hoofdstuk 3 Randvoorwaarden / omgevingsaspecten Archeologie Ecologie Water Milieu Bedrijven(terreinen) Geluid (weg, spoor en industrie) Luchtkwaliteit Geur Externe Veiligheid (transport, bedrijven/instellingen en buisleidingen) Bodem Duurzaamheid Kabels en leidingen...44 Hoofdstuk 4 Juridische toelichting Algemeen Geldende bestemmingsplannen en overige regelingen Toelichting op de artikelen Artikelsgewijze toelichting Toelichting regeling van vrije beroepsactiviteiten en bedrijfsmatige activiteiten in en bij woningen...50 Hoofdstuk 5 Inspraak en overleg Kennisgeving Inspraak Overleg Overleg ondernemers...56 Hoofdstuk 6 Uitvoerbaarheid / exploitatie...57 Regels...59 Hoofdstuk 1 Inleidende regels...60 Artikel 1 Begrippen...60 Artikel 2 Wijze van meten...66 Artikel 3 Uitmetingsverschillen...67 Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels...68 Artikel 4 Bedrijventerrein Artikel 5 Bedrijventerrein Artikel 6 Detailhandel...76 Artikel 7 Dienstverlening...78 gemeente Groningen - bestemmingsplan Oosterhoogebrug en Ulgersmaborg 3

4 Artikel 8 Gemengd...80 Artikel 9 Groen...83 Artikel 10 Maatschappelijk...85 Artikel 11 Verkeer...87 Artikel 12 Water...88 Artikel 13 Wonen...89 Artikel 14 Leiding - Gas...93 Artikel 15 Leiding - Hoogspanningsverbinding...94 Artikel 16 Waarde - Archeologie Artikel 17 Waarde - Archeologie Hoofdstuk 3 Algemene regels...99 Artikel 18 Anti-dubbeltelbepaling...99 Artikel 19 Uitsluiting aanvullende werking bouwverordening Artikel 20 Algemene gebruiksregels Artikel 21 Algemene afwijkingsbevoegdheid Hoofdstuk 4 Overgangs- en slotregels Hoofdstuk 4 Overgangs- en slotregels Artikel 22 Overgangsrecht Artikel 23 Slotregel Bijlagen Bijlage 1 Staat van bedrijfsactiviteiten Bijlage 2 Staat van bedrijfsactiviteiten wonen-werken gemeente Groningen - bestemmingsplan Oosterhoogebrug en Ulgersmaborg 4

5 Toelichting gemeente Groningen - bestemmingsplan Oosterhoogebrug en Ulgersmaborg 5

6 gemeente Groningen - bestemmingsplan Oosterhoogebrug en Ulgersmaborg 6

7 Hoofdstuk 1 Inleiding 1.1 Aanleiding en doel Voor Oosterhoogebrug geldt een aantal sterk verouderde plannen, deels nog uit de tijd dat de wijk tot de gemeente Noorddijk behoorde. De inhoud van deze plannen past niet meer bij het huidige feitelijke gebruik van de gronden en bebouwing. Ook het werkelijke gebruik van het bedrijventerrein Ulgersmaweg wijkt af van de nog geldende bestemmingsplannen. De geldigheid van het bestemmingsplan voor Ulgersmaborg uit 1997 is door de gemeenteraad met 10 jaar verlengd tot Toch wordt dit gebied nu in dit nieuwe plan opgenomen omdat het een logische samenhang heeft met Oosterhoogebrug. Door het maken van een nieuw bestemmingsplan voor dit grote gebied worden alle oude plannen vervangen door een actuele planologische regeling, die - mét enige marge - de feitelijke situatie vastlegt. 1.2 Begrenzing plangebied Op onderstaand kaartje is de plangrens aangegeven. In het westen vormen de Pop Dijkemaweg en het van Starkenborgkanaal de grens, in het noorden de Hunzeboord en het Meedenpad, in het oosten de Oostelijke Ringweg en in het zuiden het (water) Damsterdiep. In de hoek Rijksweg - Pop Dijkemaweg zijn eveneens enkele panden opgenomen ten westen van de Pop Dijkemaweg en ten zuiden van de Rijksweg. Deze percelen grenzen aan een gebied waar nieuwe ontwikkelingen voorzien zijn: ten westen van de Pop Dijkemaweg en ten noorden van de oude sluis in het Damsterdiep. Voor het perceel Pop Dijkemaweg 38 is een apart bestemmingsplan gemaakt. Daarom maakt dit perceel geen onderdeel uit van het plangebied. gemeente Groningen - bestemmingsplan Oosterhoogebrug en Ulgersmaborg 7

8 gemeente Groningen - bestemmingsplan Oosterhoogebrug en Ulgersmaborg 8

9 Hoofdstuk 2 en Ulgersmaborg De ruimtelijk - functionele structuur van Oosterhoogebrug 2.1 Ruimtelijke structuur De wijken Oosterhoogebrug en Ulgersmaborg liggen tussen de vooroorlogse Oosterparkwijk en Lewenborg (jaren '70) in. Fysieke begrenzing vormen het Van Starkenborghkanaal, de Beneluxweg (ringweg oost), Damsterdiep en het bedrijventerrein aan de Bovenstreek. Aan de zuidkant van het gebied ligt het bedrijventerrein Koningsweg. Ten noorden en noordoosten van het plangebied ligt Kardinge. Oosterhoogebrug en Ulgersmaborg bestaan overwegend uit woongebieden. Aan de noordkant van Ulgersmaborg bevindt zich een scholencomplex en het bedrijventerrein Bovenstreek. Ten westen hiervan ligt de Ulgersmaweg met bedrijvigheid. Ook aan de oostkant van het gebied en langs de Pop Dijkemaweg en Rijksweg komt bedrijvigheid voor. Binnen de woongebieden komt veel groen voor. Daarnaast zijn groene zones te vinden ten oosten van Oosterhoogebrug (langs de ringweg) en is het perceel langs de Stadsweg een opvallende groene plek. Het plangebied is onder te verdelen in vier gebieden: Oosterhoogebrug en Ulgersmaborg als twee woongebieden en de oorspronkelijke vooroorlogse bebouwing langs de Rijksweg en de Pop Dijkemaweg. Deze vooroorlogse structuur kan als apart onderdeel binnen het plangebied gezien worden. Bij het laatste gebied hoort ook de historische toegangsweg tot de stad vanuit het oosten: de Stadsweg. Deze gebieden worden hieronder als historische fragmenten apart beschreven. Het vierde te onderscheiden gebied is het bedrijventerrein langs de Ulgersmaweg. gemeente Groningen - bestemmingsplan Oosterhoogebrug en Ulgersmaborg 9

10 2.1.1 Ontstaansgeschiedenis Historische ontwikkeling tot 1947 De voormalige buurtschap Oosterhoogebrug maakte tot 1969 deel uit van de gemeente Noorddijk, samen met de omringende plaatsen Noorderhoogebrug, Ruisscherbrug, Middelbert, Engelbert, Roodehaan, Euvelgunne, Waterhuizen en Noorddijk zelf. De noordgrens van de wijk werd gevormd door de oude stadsweg, de verbinding tussen de stad Groningen, via Appingedam, Farmsum, Otterdum, de Eemsoversteek naar Emden en Bremen. Aan de zuidzijde vormt het Damsterdiep de begrenzing. Deze vaarweg werd in de eerste helft van de 15 de eeuw gegraven. Rond 1600 werd dit diep verder uitgegraven om het geschikt te maken voor de scheepvaart. Het Damsterdiep wordt dan de belangrijkste vaarverbinding van de stad met de oostelijke Ommelanden. Op de kruisingen van wateren landwegen ontstaan ten oosten van de stad de dorpjes Oosterhoogebrug en Ruisscherbrug. Oosterhoogebrug ontstond bij de kruising van het Damsterdiep met de Oude Hunze en de Hoogeweg (nu Pop Dijkemaweg) die verder naar het zuiden (nu Regattaweg) via de Euvelgunnerweg de verbinding vormde met de zuidelijker gelegen dorpen Middelbert en Engelbert. De brug over het Damsterdiep bestond al rond 1830, in de vorm van een klapbrug. Even ten zuiden van de klapbrug liep een weg in oostelijke richting evenwijdig aan het Damsterdiep, de Woldweg, die Oosterhoogebrug verbond met Ruisscherbrug en de verder oostwaarts gelegen Wolddorpen Slochteren, Schildwolde, Hellum en Siddeburen. Van deze weg zijn het eerste en het laatste stuk nog aanwezig: als (een gedeelte van) de Timpweg in Oosterhoogebrug en de Woldweg in Ruisscherbrug. Ten noorden van de klapbrug liep een doodlopende weg in noordelijke richting, die in 1824 de Weg langs de Bovenstreek heette. De weg eindigde bij een boerenplaats op een oud borgterrein. Na de Tweede Wereldoorlog werd de weg omgedoopt in Pop Dijkemaweg, genoemd naar een van de verzetsmensen die betrokken was bij de bevrijding van Oosterhoogebrug. Dichterbij de stad vestigden zich van de tweede helft van de 18 de eeuw aan de zuidkant van het Damsterdiep de eerste houtzaag- en oliemolens en houtzagerijen. Rondom de Oosterhoogebrug ontstond enige kleinschalige bedrijvigheid. Oosterhoogebrug ontwikkelde zich slechts op beperkte schaal. Tot na de Eerste Wereldoorlog bleef het aanzien van Oosterhoogebrug vrijwel ongewijzigd. Vanaf circa 1920 ontstond lintbebouwing langs de Rijksweg, eerst alleen tot aan het stoomgemaal, later nog verder tot de nu verdwenen steenfabriek. Waterstaatkundig behoort Oosterhoogebrug tot de Grondzijlster Molenpolder, die in 1806 werd opgericht met een watermolen aan de Stadsweg. In 1818 werd deze molen verplaatst naar de gemeente Groningen - bestemmingsplan Oosterhoogebrug en Ulgersmaborg 10

11 Grondzijl aan het Boterdiep. De bijbehorende mulderswoning bleef aan de Pandemaar aan de Stadsweg achter. Nadat in 1879 aan het Damsterdiep een stoomgemaal was gebouwd, loosde Oosterhoogebrug haar water op deze waterverbinding. Planontwikkeling Oosterhoogebrug ( ) Pas na 1945 is Oosterhoogebrug volgens een vooraf bestemmingsplan vergroot. De naoorlogse ontwikkeling van Oosterhoogebrug betrof de ontwikkeling van het gebied, dat voor het grootste deel gelegen is ten noorden van het Damsterdiep, ten oosten van de Pop Dijkemaweg en ten zuiden van de oude Stadweg; aan de oostkant was geen bestaande of toekomstige begrenzing aanwezig. In 1933 maakte stadsarchitect G. Koolhof een eerste ontwerp voor een uitbreiding van Oosterhoogebrug. Deze werd wel en goedgekeurd maar niet uitgevoerd. De opdracht van de provincie om een nieuw plan voor het totale grondgebied van de gemeente Noorddijk op te stellen kwam daar tussen. In 1937 werd een nieuw algemeen uitbreidingsplan opgesteld door architectenbureau Kazemier en Tonkens uit Groningen. Het college van Gedeputeerde Staten weigerde goedkeuring te verlenen voor de deelgebieden Oosterhoogebrug en Engelbert omdat deze als te grootscheeps opgezet werden beschouwd. Voor deze deelgebieden maakte Tonkens een tweede ontwerp, wat ter goedkeuring werd voorgedragen in Dit was een plan voor 474 woningen voor circa1900 inwoners. Op het voorgestelde ontwerp reageerde de gemeente Groningen met een reeks bezwaren: 'in het algemeen is een kleine plattelandsgemeente als Noorddijk nauwelijks in staat voor haar kerndorp de hygiënische e.a. voorzieningen te treffen, welke uit een oogpunt van volksgezondheid gewenscht zijn, voor een bebouwing ver buiten de eigenlijke kom zal van deze voorzieningen waarbij wij in het bijzonder denken aan rioleering en vuilafvoer geen sprake wezen'. ' gesteld dat in een verre toekomst mocht blijken, dat haar uitbreidingsplan te klein zou zijn hetgeen echter zeker niet het geval is toch nimmer haar tekort aan woningbouwterreinen zou aanvullen op deze voor woningbouw allerongunstigste plaatsen, juist onder de rook van de zware industrieen.de practijk leert echter anders. Door het verrijzen van randbebouwingen langs de periphere van een groote stad blijken aldaar n.l. toestanden te onstaan, die op den duur onhoudbaar en onduldbaar zijn.' Door deze tijdens de oorlogsjaren uitgesproken afkeuring zag de gemeente Noorddijk zich na 1945 genoodzaakt om een derde voorstel voor het deelplan Oosterhoogebrug te laten ontwerpen. Dit door ir. P. van Loo in 1946 ontworpen plan werd in 1947 door Gedeputeerde Staten goedgekeurd. Het uitbreidingsplan werd tot aan de belangrijkste partiële wijziging in 1952 onderdeel van het zogenaamde '1000-woningen plan'. Dit plan was een initiatief van de Nationale Woningraad op voorspraak van een groot aantal kleine gemeenten in de provincie Groningen en had tot doel om de woningbouwproductie van diverse kleine plattelandsgemeenten in één bouwstroom uit te kunnen laten uitvoeren door kleine lokale aannemers. Daarvoor was het belangrijk dat het ontwerp door middel van traditionele bouwtechnieken uit te voeren zou zijn. De ontwikkelingskosten voor dit standaardontwerp, vaak een variatie op een zogenaamde 'normaalwoning', in dit geval naar ontwerp van architectenbureau Olsmeijer, werden gedeeld door alle deelnemende gemeenten en de nationale overheid. Hierdoor werd tegelijkertijd het lokale bouwbedrijf gesteund én een enorme kostenbesparing mogelijk gemaakt. Woningbouw Uit overleg tussen de gemeente en de Noorddijker Woningbouwvereniging bleek dat er een zekere behoefte was aan woningen voor alle lagen van de bevolking, die vooral bestond uit lokale arbeiders en forenzen uit de stad Groningen. In Oosterhoogebrug werd niet voor een vooraf afzonderlijk gedefinieerde doelgroep gebouwd. De nieuwe uitbreiding Oosterhoogebrug zou in tegenstelling tot de bestaande lintbebouwing een klein-stedelijk karakter moeten krijgen. De meeste bouwplannen die direct na de oorlog werden opgesteld, werden ingegeven door de nijpende woningnood. In Oosterhoogebrug was daar in vergelijking tot de naburige stad veel minder sprake van. De voor het merendeel aanwezige bedrijven (steenfabriek, zuivelfabriek, drie aannemersbedrijven, afbraakhandel, smederij met constructiewerkplaats, modelmakerij, wagenmakerij, kuiperij, kunstmesthandel en dorpskroeg) in en rondom Oosterhoogebrug waren klein van omvang en groeiden nagenoeg niet. Op dat moment bestond de lokale gemeenschap uit circa 200 gemeente Groningen - bestemmingsplan Oosterhoogebrug en Ulgersmaborg 11

12 woningen (en 800 inwoners), in twee stroken lintbebouwing langs de doorgaande wegen. In Oosterhoogebrug kon in tegenstelling tot andere kleine plattelandsgemeenten als Hoogkerk, niet worden overgegaan tot invullingen van al bestaande vooroorlogse wijken. De geringe omvang van het uitbreidingsplan leidde tot de opname van zogenaamde 'duplex'- en 'triplex'woningen in een latere wijziging (1952) van het programma van eisen. Woningtypen De normaal-woning In Oosterhoogebrug is, in tegenstelling tot wat in de naburige stad gebruikelijk was, geen duidelijke definitie van de aanwezige differentiatie van grote en kleine gezinnen en oude en jonge mensen tot stand gekomen. Er is dan ook geen sprake van een begrip als 'gewenste sociale verscheidenheid' of de daaraan gekoppelde menging van woonvormen en dus van woontypes. De geplande eengezinswoningen bestonden voor een behoorlijk deel, met uitzondering van enkele blokken etagewoningen, uit één type en indeling, de zogenaamde 'normaalwoning'. De normaalwoning is tot ontwikkeling gebracht door de provinciale directies voor de volkshuisvesting. Doel was een eenvoudige, goedkope en snel te produceren woning te ontwikkelen, die niet alleen een besparing op honoraria zou opleveren, maar die tevens door inkoop van grote hoeveelheden materialen moest leiden tot een minimum aan afval. Na een serie provinciale ontwerpsessies is een door het ministerie van Wederopbouw beheerde catalogus ontstaan, bestaande uit een reeks gestandaardiseerde woningen. Per provincie werden diverse streekeigen woningen en enkele variaties daarop ontwikkeld. De woningen werden uitgevoerd als vrijstaande of dubbele woningen binnen een totaalopzet van maximaal 20 tot 25 woningen. De ontwerpen werden gemaakt op basis van traditionele technieken. Meer experimentele toepassingen, zoals montagebouw, werden nog niet op korte termijn verwacht. Daar komt bij dat op deze wijze kleine lokale aannemers konden worden ondersteund. Industrie/infrastructuur In de jaren vijftig werd de huidige Ulgersmaweg aangelegd vanaf de plek waar de Pop Dijkemaweg ten noorden van de Stadsweg een knik maakt. De weg loopt verder in noordwestelijke richting met een brede boog langs het Van Starkenborghkanaal en moest een betere verbinding vormen naar het noorden (richting Winsum en Bedum). Aan weerszijden van de Ulgersmaweg werden industrieterreinen aangelegd; aan de linkerzijde zijn deze georiënteerd op het Van Starkenborghkanaal. Ook de strook aan de overzijde van het kanaal was volgens de diverse stadse uitbreidingsplannen bestemd voor industrieterreinen. Alleen de noordelijke strook kreeg deze bestemming; de overige terreinen werden bestemd voor woningbouw. Bij de Korrewegbrug over het Van Starkenborghkanaal sluit de Ulgersmaweg aan op de Korreweg. De langgerekte bocht in de weg volgt de contouren van de oeverwallen van de oude Hunze aan de oostzijde. Een tweede aansluitende bocht ligt in de wijk De Hunze (Hunzedijk) maar deze valt buiten het plangebied van dit bestemmingsplan. Cultuurhistorische waarden Van belang zijn: Het historisch gegroeide ensemble, inclusief waardevolle bebouwing en de waterstructuur op het knooppunt van land- en waterwegen rondom de klapbrug met een gedeelte van oude rijksweg, Damsterdiep en de historische bebouwing op de hoek met de Timpweg. Handhaving van de huidige schaal en bouwhoogte in de kern van het voormalige gehucht Oosterhoogeweg. Het verloop van het noordelijke gedeelte van de Pop Dijkemaweg en de westelijk hiervan gelegen Ulgersmaweg die de oude loop van de Hunze aangeven. De langgerekte strook lintbebouwing ten noorden van de Rijksweg en evenwijdig aan het Damsterdiep (grotendeels jaren '20-'30 en hier en daar later verdicht). De stroken lintbebouwing ten oosten van de Pop Dijkemaweg (zuidelijk deel) en aan weerszijden van deze weg in het noordelijke deel na de splitsing met de Ulgersmaweg. De groenstrook ten westen van de boerderij Stadsweg 22 in combinatie met deze boerderij die een verwijzing is naar de voormalige agrarische functie die dit gebied tot voor kort had. Het omgrachte stuk grond ten zuiden van de boerderij Stadsweg 22 die de plaats markeert waar voorheen de borg Lewenborg stond. gemeente Groningen - bestemmingsplan Oosterhoogebrug en Ulgersmaborg 12

13 De middeleeuwse Stadsweg richting Ten Boer die op delen nog zeer goed herkenbaar is. Daarnaast zijn de volgende gebouwen van waarde. Gemeentelijk monument: - Stadsweg 22, boerderij en boerenplaats - Stadsweg 8 t/m 15; 17 en 18 ( ), blokjes twee-onder-een-kapwoningen ( ) - P. Waijerstraat 11-25; 11a-25a (1954) Sociale woningbouw, bestaande uit vier woonblokken met daarin elk vier duplexwoningen. Stedenbouwkundig en architectuurhistorisch van belang als onderdeel van een representatieve, aaneengesloten reeks vroege naoorlogse woningtypologieën met aan de noordzijde van de P. Waijerstraat woningen uit het 1000-woningenplan (1950) en aan de zuidzijde van de Stadsweg de eerste naoorlogse normaalwoningen (1948). - P. Waijerstraat (1951) Drie woonblokken met daarin elk zes eengezinswoningen, onderdeel van het provinciale Duizend Woningenplan uit 1950 Karakteristiek pand: Ulgersmaweg 22 Karakteristiek bedrijfspand uit de jaren '50 met gebogen betonnen kapconstructie. Vroeg voorbeeld van moderne industriebouw De ruimtelijk - functionele structuur Historische fragmenten Pop Dijkemaweg, Rijksweg en Stadsweg Binnen het plangebied zijn de oorspronkelijke historische structuren goed bewaard gebleven. Deze zijn nog altijd herkenbaar en worden met dit bestemmingsplan ook vastgelegd voor de toekomst. De oudste structuur is de Stadsweg die oorspronkelijk liep van Appingedam naar het centrum van Groningen. Deze route slingert zich vanuit Lewenborg door het plangebied en vormt de scheiding tussen Oosterhoogebrug en Ulgersmaborg. De Stadsweg, grotendeels fietspad, wordt begeleid door een stevige groenzone. Aan weerskanten daarvan zijn de woonwijken gelegen. Deze woningen zijn niet georiënteerd op de Stadsweg. Hierdoor ontstaat aan de ene kant een achterkantensituatie naar de Stadsweg toe, maar aan de andere kant wordt de Stadsweg door de brede groene zone en de veelal groene inrichting van achtertuinen juist beter geaccentueerd. Belangrijke plek aan de Stadsweg is het groen voor de boerderij op nummer 22. De boerderij fungeert nu onder andere als kinderboerderij. Het groene weiland hiervoor laat een deel van de historie zien van het gebied, namelijk groene weiden met hier en daar een boerderij. Door deze groene zone wordt de Stadsweg duidelijk herkenbaar als historische route. De Stadsweg houdt vrij abrupt op ter hoogte van de Pop Dijkemaweg. groene weide boerderij Stadsweg 22 gemeente Groningen - bestemmingsplan Oosterhoogebrug en Ulgersmaborg 13

14 Tot 1839 was de Stadsweg de belangrijkste toegangsweg vanuit het oosten. Pas toen werd het zandpad langs het Damsterdiep verhard en ontstond de Rijksweg die deze functie overnam. Stadsweg anno 2010 Destijds bestond het gehucht Oosterhoogebrug al. Deze nederzetting is gebouwd op het kruispunt van het Damsterdiep en de Pop Dijkemaweg die langs de voormalige Hunzeloop is aangelegd. Het gehucht werd langzaamaan een dorp. Langs de Rijksweg werden in lintvorm allerlei functies gerealiseerd. Op de kaart Bonnebladen zijn onder andere een pannenbakkerij en een steenfabriek afgebeeld. Deze functiemenging zet zich tot vandaag de dag voort. Woningen worden afgewisseld door diverse functies als bedrijvigheid, dienstverlening, opslag, detailhandel, enzovoorts. De Rijksweg behoort hierdoor zowel in functionele als stedenbouwkundige zin niet tot de achterliggende woonwijk. De supermarkt is zowel qua functie als bebouwing een vreemde eend in de bijt. De bebouwing aan de Rijksweg ligt over het algemeen vrij nauwkeurig in één rooilijn. Ter hoogte van de supermarkt is de bebouwing teruggerooid en is een voorplein aangelegd met parkeerfunctie. Daarnaast is een doorsteek gemaakt naar de achterliggende wijk. Een opvallend perceel aan de Rijksweg is de boerderij op nummer 10. Deze ligt gedraaid ten opzichte van de overige bebouwing aan de Rijksweg. De overige bebouwing is met de kop naar de weg gekeerd, de boerderij ligt in lengterichting langs de Rijksweg. Ter hoogte van de supermarkt is de oorspronkelijke bebouwing verdwenen. Hiervoor is de supermarkt in de plaats gekomen. De kavels aan de Rijksweg ten oosten van de Leeuwenburgstraat worden door een ondiepe groensingel met wandelpad gescheiden van de woningen van Oosterhoogebrug. De kavelindeling aan de Rijksweg is opvallend. De woonfunctie bevindt zich steeds aan de straatzijde en daarachter de bedrijfsmatige functie. De korrelgrootte van de woningen is gering. Bedrijfspanden hebben over het algemeen een bredere korrel en zijn daardoor vaak verspreid over meerdere achtererven. Handhaving van de woonfunctie aan de Rijksweg is van belang voor de stedenbouwkundige structuur van deze straat. Dit bestemmingsplan ziet hierop toe. gemeente Groningen - bestemmingsplan Oosterhoogebrug en Ulgersmaborg 14

15 vogelvluchtfoto Rijksweg De Pop Dijkemaweg is eveneens één van de historische structuren die dwars door het plangebied lopen. Deze weg kent, net als de Rijksweg, een gemengd karakter. Aan de oostzijde, binnen het plangebied, bestaat de bebouwing uit vrijstaande woningen met hier en daar een andere functie. Dit zet zich voort in noordelijke richting waar de doorgaande route afbuigt en overgaat in de Ulgersmaweg. De Pop Dijkemaweg kent hierna een smaller profiel en loopt, over het tracé van de Hunze, door in noordelijke richting. Pop Dijkemaweg Oosterhoogebrug De kern van het oude dorp Oosterhoogebrug wordt gevormd door een woonbuurt uit de jaren '50 - '60. Het buurtje wordt begrensd door de Stadsweg, Leeuwenburgstraat, Rijksweg en Pop Dijkemaweg. Het bebouwingspatroon is afwisselend strokenbebouwing en twee-onder-één-kapwoningen. Aan de Ganzebloemstraat staan een paar vrijstaande bungalows. De meeste rijtjeswoningen zijn erg ondiep. Een deel hiervan heeft een beschermde status (gemeentelijk monument). De karakteristieke waarden omvatten het woningblok in zijn geheel (voor- en achtergevel). Voor deze woningen worden beperkte uitbreidingsmogelijkheden geboden voor het vervangen van de bestaande aanbouw aan de achtergevel. Tussen de rijtjeswoningen aan de P. Waijerstraat en de lintbebouwing aan de Pop gemeente Groningen - bestemmingsplan Oosterhoogebrug en Ulgersmaborg 15

16 Dijkemaweg ligt een grotendeels onbebouwd middenterrein met volkstuintjes. Deze geven het binnengebied een open en ruim karakter en vormen een natuurlijke overgang tussen de verschillende bebouwingstypen van de wijk en het historische lint aan de Pop Dijkemaweg. Aan de Madeliefstraat zijn een buurtcentrum, supermarkt en een basisschool gerealiseerd. gemeentelijke monumenten Ten oosten hiervan is de wijk in de jaren '70 verder uitgebreid. Langs een hoofdontsluiting met breder profiel zijn diverse hofjes gecreëerd zonder dat sprake is van een duidelijke herkenbare stedenbouwkundige opzet. Kenmerkend is het groene karakter van de buurt. Midden in de buurt ligt een groen park met water. Het bebouwingspatroon wijkt sterk af van het oudere deel van Oosterhoogebrug. Het oude deel kent een rechtlijnig stratenpatroon. In dit deel kennen de straten een kronkelend beloop. De meeste woningen zijn georiënteerd op de hofjes en de hoofdstructuur en liggen met de achterkant naar het groen en water. Binnen het gebied is een tweedeling te maken tussen particulier bezit en (voormalige) huur. Aan de Orchideestraat bestaat bebouwing uit huurwoningen van woningcorporatie Woonstade. Deze zijn gevormd in rijtjes van drie tot vijf geschakelde woningen in één en twee lagen met kap. Veel woningen zijn met achterkanten naar de openbare straat gericht. Veel openbaar terrein is verhard ten behoeve van parkeren. Aan de Speenkruidstraat wordt veelal op eigen erf geparkeerd. Kenmerkend voor de bebouwing aan de Orchideestraat zijn de schuurtjes en carports op het voorerf. Veel van deze originele carports zijn inmiddels verwijderd. Op een enkele plaats staan ze nog. In de laatste jaren worden veel woningen verkocht door de corporatie. Hierdoor ontstaat er een verschil in onderhoud, materialisering en kleurstelling tussen het corporatieve gedeelte en particuliere gedeelte. De eenduidige en herkenbare oorspronkelijke opzet van de wijk verdwijnt hierdoor deels. Tussen de achtererven van de Orchideestraat en de bebouwing aan de Rijksweg is een fiets- en wandelpad aangelegd. Dit openbare pad, begeleid door groen, zorgt voor een scheiding tussen beide gedeelten. In het verlengde van de Speenkruidstraat is in de jaren '90 nog een kleine uitbreiding gepleegd. Midden in het groen dat de overgang vormt naar de oostelijke ringweg is een nieuwbouwbuurtje opgericht met projectmatig ontwikkelde twee-onder-één-kapwoningen. De woningen aan de Kalmoesstraat en (het verlengde van de) Speenkruidstraat grenzen met achtertuinen aan water. Het buurtje is een klein eilandje temidden van groene en open ruimten. Ulgersmaborg De wijk Ulgersmaborg, ten noorden van de Stadsweg, is in de jaren '80 gebouwd. Oorspronkelijk was het de bedoeling om twee woongebieden te ontwikkelen met daartussen een gemengd woonwerkgebied. Nadat bleek dat er naar deze woon-werkwoningen nauwelijks vraag was, is de wijk eind jaren '80 verdicht met reguliere woningbouw. Een andere reden voor deze verdichting was om de ruimtelijke en functionele verbinding van de oostelijke woonwijken met de bestaande stad beter vorm te geven. Het accent lag op aanvullende, begeleidende bebouwing langs de hoofdroutes (Akeleiweg en Stadsweg). Een volgende planwijziging was de transformatie van sportvelden naar wonen. Oorspronkelijk waren sportvelden gepland op de plek waar nu de Dragonstraat begint. gemeente Groningen - bestemmingsplan Oosterhoogebrug en Ulgersmaborg 16

17 Ulgersmaborg heeft een heel eigen karakter dat aansluit op Oosterhoogebrug. De hoofdkenmerken zijn: - een gemengde opbouw qua functies waarbij aan de randen van de wijk bedrijvigheid is gesitueerd; - grote aaneengesloten groengebieden en - een onderverdeling van woonclusters door middel van slotenpatronen die worden geaccentueerd door bomenrijen. De ruggengraat van de woonwijk wordt gevormd door de Akeleiweg. Aan deze weg zijn ook gemengde functies gesitueerd. De woongebieden worden ontsloten door smalle woonstraten. Woningen zijn veelal georiënteerd op deze woonstraten. Achtererven zijn vaak georiënteerd op groene parkjes. Hierdoor liggen veel groentjes verscholen. Zij worden met name gebruikt door aanwonenden. De grotere groene parken hebben een openbaar karakter. De stedenbouwkundige structuur sluit aan bij de voor die tijd gangbare uitgangspunten: een hiërarchische opzet met één of twee hoofdstraten waarop erfontsluitingsstraten zijn gesitueerd. De straten kennen een onregelmatig verloop. Het was met name de bedoeling om een knusse sfeer te creëren in woonerven en hofjes om zo sociale cohesie te bevorderen. Vandaag de dag domineren geparkeerde auto's de straten en hofjes. Eén van de belangrijke kwaliteiten in deze wijk is het groen. Het bebouwingspatroon bestaat voornamelijk uit strokenbebouwing. De meest voorkomende bebouwingstypen zijn de rijtjeswoning en geschakelde twee-onder-één-kappers. Opmerkelijk is de afwisseling in architectuur. Met name aan de Akeleiweg en Gentiaanstraat is een afwisseling te vinden in materiaalkeuze (hout versus beton), kleurstelling (wit versus donkere kleuren) en bebouwingspatroon (dwarskappen, langskappen, verschillende hoogtes, enz.). De overgang tussen het woongebied en het bedrijvengedeelte in de wijk is op sommige plekken spectaculair. Aan de Lavendelweg is de zuidzijde bestemd voor woningbouw maar daartegenover liggen (grote) bedrijvenunits. Ook tussen de woningen en de bedrijven aan de Dragonstraat is de overgang vrij abrupt. Tussen het grootste gedeelte van de wijk en de bedrijven aan de Lavendelweg / Bieslookstraat zorgt een groenzone voor een meer gelijkmatige overgang. Hier loopt een hoogspanningsleiding doorheen die de zone begeleidt. gemeente Groningen - bestemmingsplan Oosterhoogebrug en Ulgersmaborg 17

18 gemengd gebied; scherpe overgang tussen wonen en werken / wonen en onderwijs Het bedrijventerrein is intern gericht op de Lavendelweg en Bieslookstraat. Incidenteel is de bebouwing, en dan met name reclame-uitingen, gericht op de Oostelijke Ringweg. Ten noorden van de busbaan ligt het bedrijventerrein Ulgersmaborg-noord (Bovenstreek). Het betreft de Bovenstreek en de Grondzijl. Bedrijven zijn op deze straten georiënteerd. De overgang naar de oostelijke ring wordt begeleid door een brede onbebouwde groenzone. Opvallend is de aansluiting op de Pop Dijkemaweg. Twee aanwezige boerderijen (waarvan één afgebrand in 2010) zijn ingepast in de structuur van het terrein. Deze zijn echter met de achtererven gericht op de Bovenstreek. Hierdoor ontstaat een vreemde situatie waarbij voorerven van bedrijven afgewisseld worden door achtererven van boerderijen. Aan de Melisseweg is een scholencluster gelegen. Diverse scholen (Noorderpoortcollege, Rölingcollege) zijn hier gehuisvest. De complexen bestaan uit leslokalen, praktijklokalen en kantoorruimten. Aan de Melisseweg zijn daarnaast nog enkele bedrijven gelegen. Ook hier is de overgang naar het woongebied aan de Marjoleinstraat en Rozemarijnstraat vrij abrupt. Het Kervelpad (fietspad met groenstrook) zorgt voor een scheiding tussen wonen en onderwijs. Het gebied kent een hoge bebouwingsdichtheid. Daarnaast is veel open ruimte ingericht als parkeerterrein. In het verlengde van de Melisseweg ligt een woon-zorgcentrum. Dit ligt geïsoleerd op redelijke afstand van overige bebouwing. De Kardingerweg en Oosterhamrikbaan (busbaan) lopen dwars door het plangebied. De wegen liggen vrij in een groenzone. De enige verbinding tussen noord en zuid is via de Pop Dijkemaweg. Ulgersmaweg Aan de westkant van het plangebied ligt tegen het Van Starkenborgkanaal aan een strook met bedrijvigheid. Het meest zuidelijke deel valt buiten dit bestemmingsplan. Hier worden in de toekomst nieuwe ontwikkelingen voorzien (zie Ontwikkelingen). Ter hoogte van de Akeleiweg vertakt de Pop Dijkemaweg zich in noordelijke richting. De Pop Dijkemaweg volgt het historische beloop van de Hunze. Ten westen hiervan loopt de Ulgersmaweg in noordelijke richting verder. Langs de Ulgersmaweg is een bedrijventerrein gelegen. Het bedrijventerrein ligt in één van de meanders van de Hunze. De oorspronkelijke loop van dit riviertje is herkenbaar in de vorm van een groensingel met gemeente Groningen - bestemmingsplan Oosterhoogebrug en Ulgersmaborg 18

19 hoge opgaande beplanting. Het terrein is begin jaren '90 gerevitaliseerd. Een aantal zware bedrijven is verplaatst naar elders en er heeft een bodemsanering plaatsgevonden. De beeldkwaliteit van het terrein is nog steeds niet goed. Het terrein maakt een verrommelde indruk en op sommige plaatsen dreigt leegstand en verloedering. Er zijn echter ook kansen voor het gebied. Het gebied ligt ingeklemd tussen woongebieden en het ligt aan de intensiveringszone Oosterhamriktracé (nota De Radiaal Wakker gekust). In de visie Ulgersmaweg (2005) zijn enkele kansen benoemd. Het zuidelijk deel van de Pop Dijkemaweg kan op termijn transformeren naar wonen (zie verder Ontwikkelingen). De terreinen aan de busbaan kunnen geleidelijk ontwikkeld worden naar een hoger niveau. De loop van de Hunze moet worden versterkt en worden benadrukt als blauw-groene ader. Het bebouwingsbeeld aan de westkant van de Ulgersmaweg bestaat op dit moment vooral uit grote bedrijven met grote loodsen. Hier en daar bevindt zich hier een kleinschaliger bedrijf of andere functie. Aan de oostkant van de Ulgersmaweg is het beeld gevarieerder. Grote bedrijfsgebouwen worden afgewisseld door kleine loodsen en gebouwen. Hier is ook meer sprake van functiemenging. Rondom de Beckerweg zijn diverse functies gerealiseerd die normaal gesproken niet snel op een bedrijventerrein worden aangetroffen (museum, kerkgenootschap, detailhandelsvestigingen). In het bebouwingspatroon in het gebied zit weinig structuur. Zelden staat bebouwing in dezelfde rooilijn. Kavels zijn afwisselend dicht en minder dicht bebouwd. De variatie in functies gecombineerd met de aanwezige woonfunctie maken het een levendig gebied. De beeldkwaliteit is echter, als gezegd, niet hoogwaardig. De bouwgrens voor bedrijven langs het van Starkenborghkanaal is in principe op 20 meter uit de oever gelegd, in verband met de veilegheidszone die de provincie Groningen vraagt op grond van de Richtlijnen Vaarwegen. Alleen waar bebouwing dichter bij de oever staat, is de bouwgrens op deze bestaande afstand gelegd. Ontwikkelingen Het bestemmingsplan is conserverend van aard. Dat betekent dat er geen nieuwe ontwikkelingen mee worden mogelijk gemaakt. Wel worden de vrijstellingen (ontheffingen) die in de afgelopen periode zijn verleend, opgenomen in het plan. Desalniettemin wordt hier in de toelichting een doorkijk geboden op mogelijke toekomstige ontwikkelingen (zie kaart ontwikkelingen). Oosterhoogebrug In het centrum van Oosterhoogebrug speelt een aantal ontwikkelingen waarvan de uitwerking op dit moment nog niet bekend is. Het gaat om ontwikkelingen rondom het multifunctioneel centrum De Schakel en de basisschool Oosterhoogebrugschool (locatie 1 op onderstaand kaartje). ontwikkelingen gemeente Groningen - bestemmingsplan Oosterhoogebrug en Ulgersmaborg 19

20 Het is mogelijk dat beide functies worden verplaatst naar de rand van het plangebied, aan de westzijde van de Pop Dijkemaweg (2). Hier kunnen, mogelijk in combinatie met woningbouw, beide functies opnieuw geplaatst worden. Op dit moment wordt de haalbaarheid hiervan onderzocht. Ook de supermarkt wil gaan uitbreiden. Als gevolg hiervan zouden enkele in het pand gevestigde winkels op de plek van het multifunctioneel centrum ontwikkeld kunnen worden. Het is de bedoeling om de verkeerssituatie rondom de Rijksweg Leeuwenburgstraat aan te pakken. De slinger vanaf de Rijksweg kan mogelijk vervallen wanneer hier een nieuw plein wordt gecreëerd. Hier kan tevens de parkeercapaciteit van de supermarkt worden uitgebreid. Uitgangspunt voor herontwikkeling van de genoemde percelen is een invulling die past bij het karakter van het centrumgebied. Woningbouw maakt waarschijnlijk onderdeel uit van het nieuw te ontwikkelen concept. huidige situatie omgeving De Schakel en supermarkt gemeente Groningen - bestemmingsplan Oosterhoogebrug en Ulgersmaborg 20

Bestemmingsplan Oosterhoogebrug en Ulgersmaborg. versie ontwerp

Bestemmingsplan Oosterhoogebrug en Ulgersmaborg. versie ontwerp Bestemmingsplan Oosterhoogebrug en Ulgersmaborg versie gemeente Groningen - bestemmingsplan Oosterhoogebrug en Ulgersmaborg 2 Inhoudsopgave Toelichting...5 Hoofdstuk 1 Inleiding...7 1.1 Aanleiding en doel...7

Nadere informatie

4. BESCHRIJVING EN ANALYSE BESTAANDE SITUATIE

4. BESCHRIJVING EN ANALYSE BESTAANDE SITUATIE 4. BESCHRIJVING EN ANALYSE BESTAANDE SITUATIE 4.1 Inleiding In dit hoofdstuk wordt een beeld geschetst van de bebouwde kom van Hertme, zoals deze nu is. Achtereenvolgens komen aan de orde: Cultuurhistorisch

Nadere informatie

HET POORTJE; Toelichting stedenbouwkundige inpassing Datum:

HET POORTJE; Toelichting stedenbouwkundige inpassing Datum: HET POORTJE; Toelichting stedenbouwkundige inpassing Datum: 14-4-2009 Huidige situatie De locatie maakt deel uit van het ontwikkelingsgebied Heerenveen Noordoost; een langgerekt gebied tussen grofweg de

Nadere informatie

Gemeente Oosterhout. Kantorenlocatie Beneluxweg- Zuid

Gemeente Oosterhout. Kantorenlocatie Beneluxweg- Zuid Gemeente Oosterhout Kantorenlocatie Beneluxweg- Zuid Netto oppervlakte: ca. 1.4 hectare Aantal bedrijven: 1 bedrijf Bereikbaarheid (wegen, spoor, water, openbaar vervoer): A27 en openbaar vervoer Type

Nadere informatie

Stedenbouwkundige en architectonische toelichting ( )

Stedenbouwkundige en architectonische toelichting ( ) Stedenbouwkundige en architectonische toelichting (09-06-2016) Stedenbouwkundige opzet van Stepekolk. Stepekolk is ten zuiden van de Veste gelegen en vormt de overgang van het cultuurhistorisch agrarisch

Nadere informatie

beschrijving plankaart.

beschrijving plankaart. 06. plan. "Op en langs het voormalige tracé van de A9 wordt de vrijkomende ruimte gebruikt om nieuwe hoogwaardige woongebieden te realiseren binnen de bebouwde kom van Badhoevedorp. Deze gebieden krijgen

Nadere informatie

Projectnummer: Onderdeel : Stedenbouwkundige onderbouwing. Opdrachtgever : de Eekelaar NV Baarleseweg RH Chaam

Projectnummer: Onderdeel : Stedenbouwkundige onderbouwing. Opdrachtgever : de Eekelaar NV Baarleseweg RH Chaam Projectnummer: 22435 Onderdeel : Stedenbouwkundige onderbouwing Omschrijving : De Eekelaar 43 appartementen met commerciële ruimten en parkeerkelder Aan de Dorpsstraat te Chaam Opdrachtgever : de Eekelaar

Nadere informatie

NOTITIE HATTEM BERG EN BOS STEDEN- BOUWKUNDIGE STRUCTUUR

NOTITIE HATTEM BERG EN BOS STEDEN- BOUWKUNDIGE STRUCTUUR NOTITIE HATTEM BERG EN BOS STEDEN- BOUWKUNDIGE STRUCTUUR Notitie Hattem Berg en Bos stedenbouwkundige structuur Code 1016302.01 / 13 november 2012 GEMEENTE HATTEM 1016302.01 / 13 NOVEMBER 2012 NOTITIE

Nadere informatie

RUIMTELIJKE ANALYSE. Historische route

RUIMTELIJKE ANALYSE. Historische route RUIMTELIJKE ANALYSE 1868 2007 Historische route Over het eiland loopt een deel van een eeuwenoude route tussen Oosterhout (centrum) en Den Hout. Eén van de belangrijkste structuurbepalende elementen op

Nadere informatie

Gemeente Haaksbergen de heer G. van der Wens Externe veiligheid / Bedrijven en milieuzonering plangebied Hassinkbrink te Haaksbergen

Gemeente Haaksbergen de heer G. van der Wens Externe veiligheid / Bedrijven en milieuzonering plangebied Hassinkbrink te Haaksbergen Aan: Gemeente Haaksbergen de heer G. van der Wens Externe veiligheid / Bedrijven en milieuzonering plangebied Hassinkbrink te Haaksbergen Van: Aveco de Bondt 1 EXTERNE VEILIGHEID 1.1 Kader Externe veiligheid

Nadere informatie

Nieuwerkerk aan den IJssel - project 312 Rijskade. stedenbouwkundige randvoorwaarden 4 maart 2008 project nummer: 71032

Nieuwerkerk aan den IJssel - project 312 Rijskade. stedenbouwkundige randvoorwaarden 4 maart 2008 project nummer: 71032 Nieuwerkerk aan den IJssel - project 312 Rijskade stedenbouwkundige randvoorwaarden 4 maart 2008 project nummer: 71032 Nieuwerkerk aan den IJssel - project 312 Rijskade stedenbouwkundige randvoorwaarden

Nadere informatie

Bestemmingsplan Zuidelijke Stadsrand (Augustapolder) 9 e Uitwerkingsplan 'de Meander, fase 1B'

Bestemmingsplan Zuidelijke Stadsrand (Augustapolder) 9 e Uitwerkingsplan 'de Meander, fase 1B' Bestemmingsplan Zuidelijke Stadsrand (Augustapolder) 9 e Uitwerkingsplan 'de Meander, fase 1B' Toelichting en regels Ontwerp Vaststelling Goedkeuring 31 augustus 4 e Uitwerkingsplan de Meander, fase 1

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1- Aanleiding voor aanpassing beeldkwaliteitplannen 3. 2- Ligging en hoofdopzet stedenbouwkundige plan 5

Inhoudsopgave. 1- Aanleiding voor aanpassing beeldkwaliteitplannen 3. 2- Ligging en hoofdopzet stedenbouwkundige plan 5 Inhoudsopgave 1- Aanleiding voor aanpassing beeldkwaliteitplannen 3 2- Ligging en hoofdopzet stedenbouwkundige plan 5 3- Algemene ontwikkelcriteria 6 3.1 Bebouwingsvorm 6 3.2 Architectuur, kleur en materiaalgebruik

Nadere informatie

GEMEENTE MILL EN ST. HUBERT. TOELICHTING op het bestemmingsplan "BEDRIJF DENNENDIJK - LANGENBOOM" VIGEREND BESTEMMINGSPLAN

GEMEENTE MILL EN ST. HUBERT. TOELICHTING op het bestemmingsplan BEDRIJF DENNENDIJK - LANGENBOOM VIGEREND BESTEMMINGSPLAN GEMEENTE MILL EN ST. HUBERT TOELICHTING op het bestemmingsplan "BEDRIJF DENNENDIJK - LANGENBOOM" VIGEREND BESTEMMINGSPLAN Het onderhavige bestemmingsplan is een gedeeltelijke herziening van het bestemmingsplan

Nadere informatie

3.2.1 Dorpskarakteristiek

3.2.1 Dorpskarakteristiek 3.2 De Glind Wegbeplanting en bosjes in het kampenlandschap Recreatieve voorzieningen in de kern Oorspronkelijk bestond de Glind uit een verzameling boerderijen Beperkte nieuwbouw vindt plaats waarbij

Nadere informatie

memo Verlegging rode contour ter plaatse van de Driebergsestraatweg 63 en 65 te Doorn

memo Verlegging rode contour ter plaatse van de Driebergsestraatweg 63 en 65 te Doorn memo aan: van: c.c.: Inge Eising Gemeente Utrechtse Heuvelrug Mariël Gerritsen Pieter Birkhoff Van Wijnen Groep N.V. datum: 14 december 2015 betreft: Verlegging rode contour ter plaatse van de Driebergsestraatweg

Nadere informatie

KAVELPASPOORTEN / WATERMOLEN 24 SCHAGEN

KAVELPASPOORTEN / WATERMOLEN 24 SCHAGEN KAVELPASPOORTEN / WATERMOLEN 24 SCHAGEN Watermolen Zaagmolen KAVELPASPOORTEN / WATERMOLEN 24 SCHAGEN Inhoud Beeldkwaliteit Kavelpaspoorten Projectnummer : 11008-001 Bestand : 11008-001-19 Datum : 30 september

Nadere informatie

ESSE ZOOM LAAG NIEUWERKERK AAN DEN IJSSEL GEMEENTE ZUIDPLAS

ESSE ZOOM LAAG NIEUWERKERK AAN DEN IJSSEL GEMEENTE ZUIDPLAS STEDENBOUWKUNDIG PLAN N Aan de zuidkant van Nieuwerkerk aan den IJssel, grenzend aan de Groene Zoom met Capelle aan den IJssel, ligt de toekomstige wijk Esse Zoom Laag. Hier worden de komende jaren 550

Nadere informatie

Zienswijzennota bestemmingsplan Feerwerd

Zienswijzennota bestemmingsplan Feerwerd Zienswijzennota bestemmingsplan Feerwerd Zienswijzennota bestemmingsplan Feerwerd Inhoud Rapport 2 juli 2013 Projectnummer 275.00.01.11.05 I n h o u d s o p g a v e 1 Z i e n s w i j z e n 5 1.1 Inleiding

Nadere informatie

Utrecht De Wetering (ID)

Utrecht De Wetering (ID) Utrecht De Wetering (ID) Voorwaarden Max. aantal BVO Enkele percelen (met o.a. de bestemming Kantoor, Gemengd (uit te werken), Gemengd 2 en Bedrijventerrein ) binnen dit bestemmingsplan zijn niet meegenomen

Nadere informatie

Wirzenheem Winschoten. Beeldkwaliteitsplan woningbouw en supermarkt

Wirzenheem Winschoten. Beeldkwaliteitsplan woningbouw en supermarkt Wirzenheem Winschoten Beeldkwaliteitsplan woningbouw en supermarkt Verantwoording Titel Wirzenheem Winschoten, beeldkwaliteitsplan woningbouw en supermarkt Projectnummer 234664 Datum 15 oktober 2007 Auteurs

Nadere informatie

KAVELPASPOORTEN / WATERMOLEN 24 SCHAGEN Watermolen. Zaagmolen

KAVELPASPOORTEN / WATERMOLEN 24 SCHAGEN Watermolen. Zaagmolen KAVELPASPOORTEN / WATERMOLEN 24 SCHAGEN Watermolen Zaagmolen KAVELPASPOORTEN / WATERMOLEN 24 SCHAGEN Inhoud Beeldkwaliteit Kavelpaspoorten Projectnummer : 11008-001 Bestand : 11008-001-19 Datum : 30 september

Nadere informatie

8. Haarstraat. 9. Nijverdalseweg. 7. Esstraat, Blinde Banisweg en Welleweg

8. Haarstraat. 9. Nijverdalseweg. 7. Esstraat, Blinde Banisweg en Welleweg 7. Esstraat, Blinde Banisweg en Welleweg 8. Haarstraat 9. Nijverdalseweg De Esstraat vormt de oude verbinding tussen de kern van Rijssen naar de oude Esgronden. Nabij de aansluiting van de Tabaksgaarden

Nadere informatie

5.8a Industrieterrein Oostwold

5.8a Industrieterrein Oostwold Welstandsnota gemeente 5.8 Industrie In 1952 werd het Zuidelijk Westerkwartier aangewezen als ontwikkelingsgebied. De reden hiervoor was dat in het gebied een grote structurele werkloosheid heerste. Er

Nadere informatie

Gelselaar Beschermd Dorpsgezicht Wat betekent dat?

Gelselaar Beschermd Dorpsgezicht Wat betekent dat? Gelselaar Beschermd Dorpsgezicht Wat betekent dat? Gelselaar is aangewezen als beschermd dorpsgezicht. Het is het tweede beschermde gezicht in de gemeente Berkelland. In 1972 is de Mallumse molen en de

Nadere informatie

Concept programma van eisen. Laan naar Emiclaer 2

Concept programma van eisen. Laan naar Emiclaer 2 Concept programma van eisen Laan naar Emiclaer 2 Naam Strategisch Vastgoed Locatie Laan naar Emiclaer 2 Wijk Zielhorst Bestuurlijk opdrachtgever Wethouder P. van den Berg Opdrachtgever V. Labordus Datum

Nadere informatie

Ruimtelijk kader CBS locatie

Ruimtelijk kader CBS locatie Bijzonder Woongebied De gemeente en ontwikkelaar Schouten willen van de werk - locatie CBS-kantoor een bijzonder woongebied maken. Uitgangspunt is een duurzame, toekomstgerichte, kind - vriendelijke woonwijk.

Nadere informatie

47003-bkp-v BESTEMMINGSPLAN "WONINGBOUW OSSENDRECHTSEWEG 38, HOOGERHEIDE" 1 INLEIDING Aanleiding en doel...

47003-bkp-v BESTEMMINGSPLAN WONINGBOUW OSSENDRECHTSEWEG 38, HOOGERHEIDE 1 INLEIDING Aanleiding en doel... GEMEENTE WOENSDRECHT BESTEMMINGSPLAN "WONINGBOUW OSSENDRECHTSEWEG 38, HOOGERHEIDE" BIJLAGE 5 bij de TOELICHTING BEELDKWALITEITSPLAN Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 2 1.1 Aanleiding en doel... 2 1.2 Ligging

Nadere informatie

Transformatie Bunniklocatie Nieuwerbrug

Transformatie Bunniklocatie Nieuwerbrug Transformatie Bunniklocatie Nieuwerbrug 1 oktober 2014 Inhoudsopgave 1. Opgave 3. 2. Analyse 4. Provinciale en gemeentelijke ambities; Knelpunten plangebied; Kwaliteiten; Kansen. 3. Ontwikkelstrategie

Nadere informatie

Den Helder Stadshart 47

Den Helder Stadshart 47 Den Helder Stadshart 47 N 3.2.STADSPARK / DE STAD WORDT VERRIJKT MET EEN GROENZONE DIE LUCHT EN RUIMTE GEEFT IN HET STEDELIJK WEEFSEL. DIT STADSPARK VORMT EEN LOMMERRIJKE ENTREE VAN DE STAD VOOR DE TREINREIZIGER

Nadere informatie

4. BEELDKWALITEIT. 2. Nieuw woongebied

4. BEELDKWALITEIT. 2. Nieuw woongebied 4. BEELDKWALITEIT 1. Algemeen Dit hoofdstuk gaat in op de ruimtelijke uitgangspunten en de beeldkwaliteitseisen voor de twee woningbouwlocaties binnen dit bestemmingsplan. Deze hebben als doel eenheid

Nadere informatie

Geen huizenbouw in park Oudegein!

Geen huizenbouw in park Oudegein! Geen huizenbouw in park Oudegein! Wethouder Adriani van de gemeente Nieuwegein (o.a. Ruimtelijke Ordening) stelt in een artikel in het AD van 13-02-2013 over de geplande huizenbouw in park Oudegein het

Nadere informatie

Ontsluiting Relaties met omgeving Water Duurzaamheid Sociaal Groen

Ontsluiting Relaties met omgeving Water Duurzaamheid Sociaal Groen Ontsluiting De ontsluiting van Oostindie vindt plaats via een verlenging van de Auwemalaan, met een rotonde. Deze weg loopt centraal door de wijken via de zuidwest-zijde er weer uit. In de wijk is een

Nadere informatie

Gelselaar beschermd dorpsgezicht Wat betekent dat?

Gelselaar beschermd dorpsgezicht Wat betekent dat? Gelselaar beschermd dorpsgezicht Wat betekent dat? Het duurt niet lang meer of Gelselaar krijgt de status van beschermd dorpsgezicht. Het zal het tweede beschermde gezicht zijn in de gemeente Berkelland.

Nadere informatie

Het parkeren van zowel het eigen wagenpark als voor het personeel en de bezoekers van de bedrijven dient op eigen erf plaats te vinden.

Het parkeren van zowel het eigen wagenpark als voor het personeel en de bezoekers van de bedrijven dient op eigen erf plaats te vinden. Plantoelichting en beeldkwaliteitsplan ZUIDELIJKE STADSRAND, NOORDELIJK DEEL: DE HANZE fase 1 (15 juni 2011) 0 Algemeen In 2008 is er door Satijn Plus Architecten in samenwerking met Heusschen Copier een

Nadere informatie

Beeldkwaliteitsplan Torenstraat 7 Gassel

Beeldkwaliteitsplan Torenstraat 7 Gassel 1 Gegevens over het plan: Plannaam: Datum: April 2017 Projectnummer Buro SRO: 14.40.09 Gegevens projectbetrokkenen: Opdrachtgever: Contactpersoon opdrachtgever: Dhr. G. Ariens Dhr. G. Ariens Gegevens Buro

Nadere informatie

Beeldkwaliteitsplan. Goorstraat 35 en Goorstraat. Te Soerendonk

Beeldkwaliteitsplan. Goorstraat 35 en Goorstraat. Te Soerendonk Beeldkwaliteitsplan Goorstraat 35 en Goorstraat ongenummerd (tussen 21 en 23) Te Soerendonk Oktober 2010 1 Inhoudsopgave 1) Inleiding.3 2) Provinciaal en gemeentelijk beleid m.b.t. buitengebied 4 3) Uitwerking

Nadere informatie

Gemengde bebouwing niveau 3

Gemengde bebouwing niveau 3 Gebied 8: Nederheide Gemengde bebouwing niveau 3 Bebouwing De westkant van de straat Nederheide hoort bij Woensdrecht, terwijl de oostkant bij Hoogerheide hoort. De oorspronkelijke bebouwing dateert uit

Nadere informatie

7 jaren 70 en 80 wijken

7 jaren 70 en 80 wijken 7 jaren 70 en 80 wijken De lange rechte lijnen in de stedenbouw van de jaren 50 en 60 worden in de jaren 70 vervangen door het woonerfconcept: doodlopende straatjes met groen en parkeren, gecombineerd

Nadere informatie

Ruimtelijke inpassing asielzoekerscentrum te Heerenveen Maart 2016

Ruimtelijke inpassing asielzoekerscentrum te Heerenveen Maart 2016 Ruimtelijke inpassing asielzoekerscentrum te Heerenveen Maart 2016 1. Aanleiding De gemeenteraad van Heerenveen heeft op 30 november 2015 ingestemd met de vestiging van een azc voor 600 toekomstige bewoners

Nadere informatie

Esperenweg / Langereyt De Maneschijn / Driehoek. Oostelbeers. Bestaande situatie en analyse LEGENDA. Ruimtelijke elementen.

Esperenweg / Langereyt De Maneschijn / Driehoek. Oostelbeers. Bestaande situatie en analyse LEGENDA. Ruimtelijke elementen. LEGENDA grens onderzoeksgebied agrarisch bedrijf Ruimtelijke elementen Esperenweg/ Langereyt bebouwing bebouwing - storend dorpsrand - hard lint De Maneschijn/ Driehoek bebouwingsconcentratie opgaande

Nadere informatie

Schetsontwerp Starterswoningen Achterweg 90 Voormalig Cultureel Centrum, Nieuwe Wetering.

Schetsontwerp Starterswoningen Achterweg 90 Voormalig Cultureel Centrum, Nieuwe Wetering. Schetsontwerp Starterswoningen Achterweg 90 Voormalig Cultureel Centrum, Nieuwe Wetering. 1 September 2014 Schetsontwerp Starterswoningen Achterweg 90 Voormalig Cultureel Centrum, Nieuwe Wetering. Project:

Nadere informatie

HOOFDSTUK 2 Gebiedsanalyse

HOOFDSTUK 2 Gebiedsanalyse HOOFDSTUK 2 Gebiedsanalyse 2.1 Inleiding In dit hoofdstuk zijn achtereenvolgens de ruimtelijke structuur en de functionele structuur van het plangebied uiteengezet. De ruimtelijke structuur is beschreven

Nadere informatie

Aanvraag om afgifte van een ontheffing op grond van artikel 2.5 (Ruimtelijke Verordening Gelderland)

Aanvraag om afgifte van een ontheffing op grond van artikel 2.5 (Ruimtelijke Verordening Gelderland) Aanvraag om afgifte van een ontheffing op grond van artikel 2.5 (Ruimtelijke Verordening Gelderland) De gemeente Berkelland vraagt voor het nieuwe bestemmingsplan Buitengebied, Kieftendijk Haaksbergseweg

Nadere informatie

Ontwikkelstrategie Lammenschansdriehoek, Gemeente Leiden (februari 2013) Ontwikkelstrategie

Ontwikkelstrategie Lammenschansdriehoek, Gemeente Leiden (februari 2013) Ontwikkelstrategie (februari 2013) Ontwikkelstrategie Lammenschans, Leiden in opdracht van: Gemeente Leiden februari 2013, Amsterdam Kerkstraat 204 1017 GV Amsterdam Postbus 15550 1001 NB Amsterdam Soeters Van Eldonk architecten

Nadere informatie

GEMEENTE BUREN. Toelichting landschappelijke inpassing. Uiterdijk 33 Zoelen

GEMEENTE BUREN. Toelichting landschappelijke inpassing. Uiterdijk 33 Zoelen GEMEENTE BUREN Toelichting landschappelijke inpassing Uiterdijk 33 Zoelen Toelichting landschappelijke inpassing Projectnr.061-083 / november 2016 INHOUD 1. INLEIDING... 2 1.1. Aanleiding... 2 1.2. Planlocatie...

Nadere informatie

Uitbreiding Theater De Willem

Uitbreiding Theater De Willem Stedenbouwkundige verkenning Uitbreiding Theater De Willem Gemeente Papendrecht, november 2008 Stedenbouwkundige Verkenning Onderwerp: Theater De Willem 1. Inleiding De mogelijkheden voor uitbreiding van

Nadere informatie

3 augustus 2012. 32 woningen in groenzone

3 augustus 2012. 32 woningen in groenzone Plek voor ideeën Beeldkwaliteitsplan Daalkampen II 030.00.02.45.20.00 3 augustus 2012 32 woningen in groenzone Beeldkwaliteitsplan, Daalkampen II - 32 woningen in groenzone 030.00.02.45.20.00 3 augustus

Nadere informatie

82 Uitwerkingsplan. wonen in het stadshart: beschutting en intimiteit

82 Uitwerkingsplan. wonen in het stadshart: beschutting en intimiteit 82 Uitwerkingsplan wonen in het stadshart: beschutting en intimiteit Den Helder Stadshart 83 N 3.6.STADSHART WONEN / IN CONTRAST MET DE RUIGHEID VAN DE ZEE EN DE DYNAMIEK VAN DE HAVEN IS HET STADSHART

Nadere informatie

BEVERWIJK ONTWIKKELINGSLOCATIES WIJK AAN ZEE

BEVERWIJK ONTWIKKELINGSLOCATIES WIJK AAN ZEE BEVERWIJK ONTWIKKELINGSLOCATIES WIJK AAN ZEE BEVERWIJK ONTWIKKELINGSLOCATIES WIJK AAN ZEE Gemeente Beverwijk Rho adviseurs voor leefruimte opdrachtnr: 037500.1912500 datum: 15 juli 2016 referte: mw. I.

Nadere informatie

Onderwerp : cultuurhistorische waardestelling pand Rijksstraatweg 11

Onderwerp : cultuurhistorische waardestelling pand Rijksstraatweg 11 libau adviesorganisatie voor ruimtelijke kwaliteit hoge der a 5 9712 ac groningen t 050 3126545 f 050 3123362 Onderwerp : cultuurhistorische waardestelling pand Rijksstraatweg 11 Aanleiding In het kader

Nadere informatie

Programma inspraakavond Welkom en inleiding door wethouder Ruimtelijke Ordening, dhr. F.E. Bouwman

Programma inspraakavond Welkom en inleiding door wethouder Ruimtelijke Ordening, dhr. F.E. Bouwman Programma inspraakavond Welkom en inleiding door wethouder Ruimtelijke Ordening, dhr. F.E. Bouwman Presentatie stedenbouwkundige visie door dhr. G.J. Hellinga van HzA, Stedebouw & Landschap Gelegenheid

Nadere informatie

Kaderstelling marktconsultatie ontwikkeling Raadhuisplein / Haderaplein

Kaderstelling marktconsultatie ontwikkeling Raadhuisplein / Haderaplein Kaderstelling marktconsultatie ontwikkeling Raadhuisplein / Haderaplein 1. Ruimtelijke kaders algemeen Pagina 2 2. Richtlijnen beeldkwaliteit Pagina 4 3a. Kaderstelling model 1 Pagina 6 3b. Kaderstelling

Nadere informatie

Skaeve Huse Ruimtelijke motivatie voor Raad van State. Verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit. Gemeente Nijmegen, januari 2016.

Skaeve Huse Ruimtelijke motivatie voor Raad van State. Verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit. Gemeente Nijmegen, januari 2016. Skaeve Huse Ruimtelijke motivatie voor Raad van State Verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit Gemeente Nijmegen, januari 2016 Inleiding De Raad van State vraagt om nadere motivering dat de voorziene ontwikkeling

Nadere informatie

Afbakening regionaalstedelijk gebied Aalst deelplan 7 Gemengd Regionaal Bedrijventerrein Sterrenhoek (wijziging)

Afbakening regionaalstedelijk gebied Aalst deelplan 7 Gemengd Regionaal Bedrijventerrein Sterrenhoek (wijziging) gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Afbakening regionaalstedelijk gebied Aalst deelplan 7 Gemengd Regionaal Bedrijventerrein Sterrenhoek (wijziging) Bijlage II: stedenbouwkundige voorschriften gewestelijk

Nadere informatie

Uitwerkingsplan Breevaart, Oude Tol fase III-Moerweide

Uitwerkingsplan Breevaart, Oude Tol fase III-Moerweide Gemeente Bodegraven-Reeuwijk Uitwerkingsplan Breevaart, Oude Tol fase III-Moerweide Toelichting, regels en analoge verbeelding Oktober 2014 Kenmerk 1901-12-T01 Projectnummer 1901-12 Inhoudsopgave 1. Inleiding

Nadere informatie

Reactie op ontwerp actiecomité Groen voor poen dd. juli 2012

Reactie op ontwerp actiecomité Groen voor poen dd. juli 2012 Reactie op ontwerp actiecomité Groen voor poen dd. juli 2012 In juli 2012 heeft het actiecomité Groen voor poen een stedenbouwkundig ontwerp aangeleverd voor de woningbouwlocatie Sloetsweg/Bellinckhof

Nadere informatie

beeldkwaliteitplan de Swaan concept Wagenweg 2 november 2013

beeldkwaliteitplan de Swaan concept Wagenweg 2 november 2013 beeldkwaliteitplan de Swaan concept Wagenweg 2 november 2013 vogelvlucht kaart 1860 Diepsmeerpolder met onderscheidende verkaveling in omringend landschap aanleiding en procedure Aanleiding Speelpark de

Nadere informatie

Meerkerk - De Weide stedenbouwkundig plan

Meerkerk - De Weide stedenbouwkundig plan GEMEENTE ZEDERIK Meerkerk - De Weide stedenbouwkundig plan 21 augustus 2008 K3 architectuur en planning B.V., Arnhem 466w stedenbouwkundig plan06 2 0. INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 3 1.1. Ambitie 3 1.2. Het

Nadere informatie

ZIENSWIJZENREACTIENOTA

ZIENSWIJZENREACTIENOTA ZIENSWIJZENREACTIENOTA Bestemmingsplan Eiveko Inleiding Om de bouw van 31 woningen en 6 kavels voor woon-werken mogelijk te maken aan de Wolbes Landen 1 (voormalig Eiveko-terrein) is een bestemmingsplan

Nadere informatie

3.9 Zwartebroek. Eendrachtstraat: oude ontginningsas. Slagenlandschap benadrukt door elzen. 122 Kwaliteit door diversiteit

3.9 Zwartebroek. Eendrachtstraat: oude ontginningsas. Slagenlandschap benadrukt door elzen. 122 Kwaliteit door diversiteit 3.9 Zwartebroek Beeld in Zwartebroek herinnert aan het verleden Oude, karakteristieke boerderij 3.9.1 Dorpskarakteristiek Zwartebroek dankt zijn ontstaan aan de aanwezigheid van veen. Door de natte omstandigheden

Nadere informatie

Zaandam Oost en West Toelichting

Zaandam Oost en West Toelichting Onherroepelijk Beheersverordening Zaandam Oost en West Toelichting Zaandam Oost en West Inhoudsopgave Toelichting Hoofdstuk 1 1.1 1.2 1.3 1.4 Uitgangspunten en achtergrond Achtergrond beheersverordening

Nadere informatie

Bedrijven- en milieuzonering gebiedsontwikkeling Schokkerhoek in Urk

Bedrijven- en milieuzonering gebiedsontwikkeling Schokkerhoek in Urk Notitie Contactpersoon Suzanne Swenne Datum 1 maart 2016 Kenmerk N001-1235703SBO-wga-V01-NL Bedrijven- en milieuzonering gebiedsontwikkeling Schokkerhoek in Urk 1 Aanleiding De gemeente Urk is momenteel

Nadere informatie

Landschappelijke inpassing t.b.v. uitbreiding loonwerkbedrijf te Eldersloo

Landschappelijke inpassing t.b.v. uitbreiding loonwerkbedrijf te Eldersloo Landschappelijke inpassing t.b.v. uitbreiding loonwerkbedrijf te Eldersloo Landschapsbeheer Drenthe Landschapsbeheer Drenthe maakt deel uit van een samenwerkingsverband van twaalf provinciale organisa

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing bij projectbesluit ten behoeve van Sport & Science, Hoeflingweg 20 te Lochem

Ruimtelijke onderbouwing bij projectbesluit ten behoeve van Sport & Science, Hoeflingweg 20 te Lochem Ruimtelijke onderbouwing bij projectbesluit ten behoeve van Sport & Science, Hoeflingweg 20 te Lochem Inleiding Bij besluit van 28 juli 2010 hebben burgemeester en wethouders van Lochem aan Sport & Science

Nadere informatie

Nota van zienswijzen Ontwerp bestemmingsplan Buitengebied: Loswal Schellevis Beton

Nota van zienswijzen Ontwerp bestemmingsplan Buitengebied: Loswal Schellevis Beton Nota van zienswijzen Ontwerp bestemmingsplan Buitengebied: Loswal Schellevis Beton 1 2 1. Inleiding Toelichting Vanaf 7 december 2012 heeft het ontwerpbestemmingsplan Buitengebied Schellevis Beton gedurende

Nadere informatie

GEMEENTE HARENKARSPEL afdeling Ruimte CONCEPT november 2011- maart 2012

GEMEENTE HARENKARSPEL afdeling Ruimte CONCEPT november 2011- maart 2012 VERKENNING MOGELIJKHEDEN MAATREGELEN / INRICHTEN 30 KM-GEBIED Delftweg Koorndijk - Kalverdijk Fragment Grote Historische topografische Atlas Noord-Holland 1894/1933 Bestaande situatie GEMEENTE HARENKARSPEL

Nadere informatie

Onderzoek bedrijven en milieuzonering Spoorallee in Zevenaar

Onderzoek bedrijven en milieuzonering Spoorallee in Zevenaar Notitie Contactpersoon Maaike Teunissen Datum 25 april 2014 Kenmerk N003-1222424MTU-evp-V01-NL Onderzoek bedrijven en milieuzonering Spoorallee in Zevenaar 1 Aanleiding onderzoek Gemeente Zevenaar heeft

Nadere informatie

AANLEIDING NIEUWE START: WOONPROGRAMMA

AANLEIDING NIEUWE START: WOONPROGRAMMA AANLEIDING Het onderwerp van het voorliggende document Aanpassing VIOSBP WW - 4 is de aanpassing van het stedenbouwkundig plan voor dit (deel-)gebied van Malburgen West in Arnhem. In 2011 en in de jaren

Nadere informatie

WIJZIGINGSPLAN ZORGBOERDERIJ BROEK 4, MARIAHOUT GEMEENTE LAARBEEK. 2 februari 2016 vastgesteld

WIJZIGINGSPLAN ZORGBOERDERIJ BROEK 4, MARIAHOUT GEMEENTE LAARBEEK. 2 februari 2016 vastgesteld WIJZIGINGSPLAN ZORGBOERDERIJ BROEK 4, MARIAHOUT 2 februari 2016 vastgesteld 52-007 GEMEENTE LAARBEEK 2 INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding... 5 1.1 Algemeen... 5 1.2 Aanleiding en doel... 5 1.3 Plangebied... 6 1.4

Nadere informatie

Verkoopbrochure bedrijfskavels aan de Wattweg te Bergen op Zoom 1

Verkoopbrochure bedrijfskavels aan de Wattweg te Bergen op Zoom 1 Verkoopbrochure bedrijfskavels aan de Wattweg te Bergen op Zoom 1 Inhoudsopgave 1. Omschrijving registergoed... 3 2. Verkoopprocedure... 6 3. Foto s... 8 BIJLAGEN... 10 VERKOOPTEKENING... 11 KAART BERGEN

Nadere informatie

Het dorp kenmerkt zich door zijn historische kern, de compacte ligging in het open poldergebied en een eigen voorstedelijk woonmilieu.

Het dorp kenmerkt zich door zijn historische kern, de compacte ligging in het open poldergebied en een eigen voorstedelijk woonmilieu. Achtergrondinformatie Bokhoven Ligging in de stad Bokhoven is een typisch dijkdorp aan de zuidkant Maas. Het dorp ligt in het noordwesten van de gemeente s-hertogenbosch. Bokhoven maakt deel uit van stadsdeel

Nadere informatie

RUIMTELIJKE ONDERBOUWING T.B.V. HET PLAATSEN VAN (MODEL) TUINHUISJES AAN DE NIEUWE RIJKSWEG 25 TE S-HEER HENDRIKSKINDEREN

RUIMTELIJKE ONDERBOUWING T.B.V. HET PLAATSEN VAN (MODEL) TUINHUISJES AAN DE NIEUWE RIJKSWEG 25 TE S-HEER HENDRIKSKINDEREN RUIMTELIJKE ONDERBOUWING T.B.V. HET PLAATSEN VAN (MODEL) TUINHUISJES AAN DE NIEUWE RIJKSWEG 25 TE S-HEER HENDRIKSKINDEREN Versie 2, d.d. 18 augustus 2011 Afdeling Stadsontwikkeling M. Jonker Inhoud 1.

Nadere informatie

BIJLAGE 2: VERANTWOORDING UITBREIDING BOOMSWEG

BIJLAGE 2: VERANTWOORDING UITBREIDING BOOMSWEG BIJLAGE 2: VERANTWOORDING UITBREIDING BOOMSWEG 1 Algemeen De uitbreiding van het plangebied met de locatie Boomsweg omvat deels een nieuwe ontwikkelingslocatie, Boomsweg 12, en deels het overnemen van

Nadere informatie

BKP Tubbergen, Manderveen, uitbreidingslokatie Beeldkwalteitsplan Manderveen, de Bessentuin

BKP Tubbergen, Manderveen, uitbreidingslokatie Beeldkwalteitsplan Manderveen, de Bessentuin BKP Tubbergen, Manderveen, uitbreidingslokatie Beeldkwalteitsplan Manderveen, de Bessentuin 1. inleiding In 2003 is een locatieonderzoek verricht voor de toekomstige woningbouwopgave van Manderveen. Uit

Nadere informatie

Reactienota. Behorende bij de Structuurvisie "Wernhout 2025"

Reactienota. Behorende bij de Structuurvisie Wernhout 2025 Reactienota Behorende bij de Structuurvisie "Wernhout 2025" 1. Inleiding De ontwerp structuurvisie "Wernhout 2025" is op dinsdag 22 oktober 2013 gepresenteerd aan de bewoners en de Dorpsraad van Wernhout.

Nadere informatie

, voorzitter. , griffier

, voorzitter. , griffier Beeldkwaliteitplan Heinkenszand Over de Dijk, fase III, deelgebieden Oostelijk woongebied en Clara s Pad september 2008 Vastgesteld door de raad van de gemeente Borsele bij besluit van 4 september 2008,

Nadere informatie

Datum: 26 mei 2015 Nummer: Onderwerp: Nota van Uitgangspunten locatie Eurowerft Noord te Denekamp

Datum: 26 mei 2015 Nummer: Onderwerp: Nota van Uitgangspunten locatie Eurowerft Noord te Denekamp RAADSVOORSTEL Datum: 26 mei 2015 Nummer: Onderwerp: Nota van Uitgangspunten locatie Eurowerft Noord te Denekamp Voorgesteld raadsbesluit: Vaststelling van de Nota van Uitgangspunten voor de locatie Eurowerft

Nadere informatie

Gebied 6 Woonwijken vooroorlogs tot jaren veertig

Gebied 6 Woonwijken vooroorlogs tot jaren veertig Gebied 6 Woonwijken vooroorlogs tot jaren veertig het gebied is roodgekleurd op de kaart Welstandsnota Overbetuwe 2010, gebied 6 Woonwijken vooroorlogs tot jaren veertig 93 Gebiedsbeschrijving Structuur

Nadere informatie

snel dan voorzien. In de komende jaren zal, afhankelijk van de (woning)marktontwikkeling/

snel dan voorzien. In de komende jaren zal, afhankelijk van de (woning)marktontwikkeling/ 2 Wonen De gemeente telt zo n 36.000 inwoners, waarvan het overgrote deel in de twee kernen Hellendoorn en Nijverdal woont. De woningvoorraad telde in 2013 zo n 14.000 woningen (exclusief recreatiewoningen).

Nadere informatie

Nota van zienswijzen. Ontwerp- partiële herziening Uitwerkingsplan Velmolen Oost, fase 1 locatie Gulden. Gemeente Uden

Nota van zienswijzen. Ontwerp- partiële herziening Uitwerkingsplan Velmolen Oost, fase 1 locatie Gulden. Gemeente Uden Nota van zienswijzen Ontwerp- partiële herziening Uitwerkingsplan Velmolen Oost, fase 1 locatie Gulden Gemeente Uden Datum: Februari 2016 1 Inleiding Het ontwerp van de partiële herziening Uitwerkingsplan

Nadere informatie

Bijlage 1: Overzicht belangrijkste wijzigingen

Bijlage 1: Overzicht belangrijkste wijzigingen Bijlage 1: Overzicht belangrijkste wijzigingen Bestemmingsplan Wergea Voorontwerp Bestemmingsplan Wergea Voorontwerp Overzicht belangrijkste wijzigingen* In dit overzicht zijn de belangrijkste wijzigingen

Nadere informatie

Toelichting Staat van Bedrijfsactiviteiten

Toelichting Staat van Bedrijfsactiviteiten 73 Bijlage 9 Toelichting Staat van Bedrijfsactiviteiten 192400.19588.00 74 192400.19588.00 Bijlage Toelichting op de aanpak van milieuzonering met behulp van de 'standaard Staat van Bedrijfsactiviteiten'

Nadere informatie

het plan in hoofdlijnen

het plan in hoofdlijnen an badhoevedorp het plan in hoofdlijnen vhet toekomstbeeld De A9 gaat om! Een langgekoesterde wens van de inwoners van Badhoevedorp en de gemeente Haarlemmermeer gaat in vervulling. Het nieuwe tracé van

Nadere informatie

REGELS Inhoudsopgave

REGELS Inhoudsopgave REGELS Inhoudsopgave Artikel 1 Begrippen 2 Artikel 2 Nadere regels 2 Artikel 3 Verkeer - Verblijfsgebied 3 Artikel 4 Wonen 3 Artikel 5 Algemene aanduidingsregels 6 Artikel 6 Slotregel 7 HOOFDSTUK 1 INLEIDENDE

Nadere informatie

Gebied 12 Elst Centrum

Gebied 12 Elst Centrum Gebied 12 Elst Centrum het gebied is roodgekleurd op de kaart Welstandsnota Overbetuwe 2010, gebied 12 Elst centrum 131 Gebiedsbeschrijving Structuur Het centrum van Elst wordt gevormd door de licht gekromde

Nadere informatie

Memo. betreft: Toelichting stedenbouwkundig kader Nieuwe Wetering Oost (versie 3)

Memo. betreft: Toelichting stedenbouwkundig kader Nieuwe Wetering Oost (versie 3) Memo aan: van: Gemeente Kaag en Braassem Buro SRO Jasper van der Scheer datum: 18 oktober 2012 cc: betreft: Toelichting stedenbouwkundig kader Nieuwe Wetering Oost (versie 3) Inleiding Buro SRO heeft opdracht

Nadere informatie

Beeldkwaliteitsplan scherf 9, KERNHEM B. EDE, 3 november 2015

Beeldkwaliteitsplan scherf 9, KERNHEM B. EDE, 3 november 2015 Beeldkwaliteitsplan scherf 9, KERNHEM B EDE, 3 november 2015 Scherf 9 in Kernhem Vlek B INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 1.1 Aanleiding 1.2 Context en ruimtelijk kader 1.3 Het ontwikkelingsplan 2. SCHERF 9 2.1

Nadere informatie

Beeldkwaliteitscriteria bedrijventerrein Tonsel

Beeldkwaliteitscriteria bedrijventerrein Tonsel Beeldkwaliteitscriteria bedrijventerrein Tonsel Inleiding In mei 2005 is het beeldkwaliteitplan voor het bedrijvenpark Tonsel vastgesteld. Inmiddels is een deel van het bedrijventerrein ontwikkeld. Voor

Nadere informatie

Bestemmingsplan voormalige steenfabriek te Valthermond O N T W E R P

Bestemmingsplan voormalige steenfabriek te Valthermond O N T W E R P Bestemmingsplan voormalige steenfabriek te Valthermond O N T W E R P Bestemmingsplan voormalige steenfabriek te Valthermond O N T W E R P Inhoud Toelichting Regels en bijlagen Verbeelding 16 juli 2013

Nadere informatie

Compositie 5 Stedenbouw T.a.v. de heer T. de Kousemaeker Boschstraat 35-37 4811 GB Breda. Boxmeer, 13 juni 2014

Compositie 5 Stedenbouw T.a.v. de heer T. de Kousemaeker Boschstraat 35-37 4811 GB Breda. Boxmeer, 13 juni 2014 Compositie 5 Stedenbouw T.a.v. de heer T. de Kousemaeker Boschstraat 35-37 4811 GB Breda Boxmeer, 13 juni 2014 Betreft: Locatie: Project: Notitie bedrijven en milieuzonering Kerkdijk 1a Hooge Zwaluwe 14021190

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst Woningbouw Wilbertoord. Welkom. Woensdag 29 januari 2014 Gemeenschapshuis De Wilg

Informatiebijeenkomst Woningbouw Wilbertoord. Welkom. Woensdag 29 januari 2014 Gemeenschapshuis De Wilg Informatiebijeenkomst Woningbouw Wilbertoord Welkom Woensdag 29 januari 2014 Gemeenschapshuis De Wilg Visie Onderwerpen Woningbehoefte Locatie Moerboom III Stedenbouwkundig plan Beeldkwaliteit plan Duurzaamheid

Nadere informatie

HOOFDSTUK 2 Gebiedsanalyse

HOOFDSTUK 2 Gebiedsanalyse HOOFDSTUK 2 Gebiedsanalyse 2.1 Inleiding In dit hoofdstuk zijn achtereenvolgens de ruimtelijke structuur en de functionele structuur van het plangebied uiteengezet. De ruimtelijke structuur is beschreven

Nadere informatie

Wijzigingsplan It Oast 2 Augustinusga. Ontwerp

Wijzigingsplan It Oast 2 Augustinusga. Ontwerp Wijzigingsplan It Oast 2 Augustinusga Ontwerp Toelichting Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 1.1 Aanleiding 3 1.2 Begrenzing plangebied 3 1.3 Geldende bestemmingsplan/moederplan 3 1.4 Bestaande en toekomstige

Nadere informatie

VOORADVIES BESTEMMINGSPLANPROCEDURE

VOORADVIES BESTEMMINGSPLANPROCEDURE VOORADVIES BESTEMMINGSPLANPROCEDURE Zaaknr. : 2015EAR0009 Zaakomschrijving : CPO Lindevoort Rekken Specialisme : Cultuurhistorie (excl. Archeologie) Behandeld door : Roy Oostendorp Datum : 7 oktober 2015

Nadere informatie

KAVELPASPOORT DEELGEBIED 3

KAVELPASPOORT DEELGEBIED 3 KAVELPASPOORT DEELGEBIED 3 KAVELS voor WONEN én ONDERNEMEN Een project van: DEELGEBIED 3 Het plan bestaat uit drie deelgebieden. Deelgebied 1 betreft vrijstaande woningen aan de Burgemeester Krollaan.

Nadere informatie

correctieve herziening bestemmingsplan De Zanderij gemeente Hillegom 10 december 2009 projectnummer 80253

correctieve herziening bestemmingsplan De Zanderij gemeente Hillegom 10 december 2009 projectnummer 80253 correctieve herziening bestemmingsplan De Zanderij gemeente Hillegom 10 december 2009 projectnummer 80253 INHOUD TOELICHTING I 1 I N L E I D I N G 1 2 L I G G I N G P L A N G E B I E D 1 3 W I J Z I G

Nadere informatie

PEIZERHOEVE. CONCEPT-beeldkwaliteitskader 26 mei 2009

PEIZERHOEVE. CONCEPT-beeldkwaliteitskader 26 mei 2009 PEIZERHOEVE CONCEPT-beeldkwaliteitskader 26 mei 2009 INHOUD INLEIDING aanleiding PLANGEBIED beschrijving plangebied BESTEMMINGSPLAN voorschriften bestemmingsplan ONTWERP opzet ontsluiting groen INRICHTING

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing kleinschalige uitbreiding olfantenstal Heiderschoor 24 te Mierlo Luchtfoto perceel Heiderschoor 24

Ruimtelijke onderbouwing kleinschalige uitbreiding olfantenstal Heiderschoor 24 te Mierlo Luchtfoto perceel Heiderschoor 24 Pagina 1 van 5 Ruimtelijke onderbouwing kleinschalige uitbreiding olfantenstal Heiderschoor 24 te Mierlo Luchtfoto perceel Heiderschoor 24 Pagina 2 van 5 Inleiding Op donderdag 3 april 2014 is door Dierenrijk

Nadere informatie

vaststellen bestemmingsplan "Bartok"

vaststellen bestemmingsplan Bartok Raadsvoorstel Voor de gemeenteraadsvergadering d.d. Documentnummer : 2015.0.053.200 Zaaknummer: 2014-12-01755 Onderwerp: vaststellen bestemmingsplan "Bartok" Aan de gemeenteraad. Arnhem, 9 juni 2015 VOORSTEL

Nadere informatie