Samenhangend Bedrijventerreinenbeleid

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Samenhangend Bedrijventerreinenbeleid"

Transcriptie

1 SenterNovem voert beleid uit voor verschillende overheden op het Programma informatie gebied van innovatie, energie & klimaat en milieu & leefomgeving en draagt zo bij aan innovatie en duurzaamheid. Meer informatie: Om de verspreiding van kennis over bedrijventerreinen een stevige impuls te geven, werkt SenterNovem in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken aan de opzet van het Kennisplatform Bedrijventerreinen. Het doel van het Kennisplatform is het leveren van een bijdrage aan het oplossen van hiaten in de beschikbaarheid en toegankelijkheid van kennis over de ontwikkeling van nieuwe bedrijventerreinen en de herstructurering van bestaande bedrijventerreinen. Om te voorzien in de kennisbehoefte van de doelgroepen (bedrijfsleven, lagere overheden en intermediaire organisaties) ontwikkelt het Kennisplatform kennisproducten en worden netwerkbijeenkomsten georganiseerd. SenterNovem Kennisplatform Bedrijventerreinen Catharijnesingel 59 Postbus RE Utrecht Telefoon Fax Tekst: Stec Groep en SenterNovem De foto s in deze brochure zijn beschikbaar gesteld door: Gemeente Zaanstad (foto Honing) Gemeente Zwolle RIVU Twentekanaal (Jaarsma & De Boer B.V.) December 2005 Samenhangend Bedrijventerreinenbeleid Voorbeelden van instrumenten om de negatieve effecten van de ontwikkeling van nieuwe bedrijventerreinen op bestaande bedrijventerreinen te verminderen of te voorkomen. in opdracht van Hoewel deze publicatie met de grootst mogelijke zorg is samengesteld, kan SenterNovem geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele fouten. Bij publicaties van SenterNovem die informeren over subsidieregelingen geldt dat de beoordeling van subsidieaanvragen uitsluitend plaatsvindt aan de hand van de officiële publicatie van het besluit in de staatscourant.

2 Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Instrumenten voor meer samenhang 3 Samenhang door zorgvuldige uitgifte 4 Verankering van samenhang in het bedrijventerreinenbeleid 5 Aangepaste grondexploitatie 6 De succesformule: samenhang en commitment Bijlage: instrumenten voor samenhangend bedrijventerreinenbeleid Publiekrechtelijke instrumenten 2. Privaatrechtelijke en/of verbintenisrechtelijke instrumenten 3. Participeren in ontwikkeling 4. Procesinstrumenten 5. Beleidsnota s 6. Stimuleringsbeleid

3 1 Inleiding Probleemstelling De praktijk leert dat met de ontwikkeling van een nieuw bedrijventerrein een stroom van verhuisbewegingen van bedrijven op gang komt. Vanuit meerdere oogpunten is dit een ongewenste ontwikkeling voor de bestaande bedrijventerreinen. In de eerste plaats leidt de versnelde uitstroom van bedrijven op bestaande bedrijventerreinen ertoe dat het bestaande bedrijventerrein minder bijdraagt aan de economische structuur van een gemeente. Dit punt wordt nog versterkt doordat vaak de meest dynamische bedrijven het eerste vertrekken naar een nieuwe locatie. Doordat er een ruim aanbod aan goedkope nieuwe bedrijventerreinen beschikbaar is, wordt het draagvlak voor de herstructurering van bestaande terreinen lager. Bedrijven zijn immers minder bereid veel geld in de huidige locatie te investeren als het goedkoper is een nieuw pand te betrekken. Door de uitstroom van bedrijven op bestaande terreinen, worden deze terreinen relatief minder intensief gebruikt: er treedt verdunning op. Dit heeft als consequentie dat het totaal benodigde oppervlakte aan bedrijfsruimte in een gemeente relatief wordt vergroot. Vanuit het oogpunt van zorgvuldig ruimtegebruik is dit onwenselijk. Op bestaande terreinen kan de uitstroom van dynamische bedrijven leiden tot een relatieve prijsdaling van bestaand onroerend goed. De tweedehands bedrijfsruimtemarkt 1 trekt bovendien een ander type bedrijven aan, met laagwaardige activiteiten die de leeggekomen kavels en bedrijfspanden opvullen. Met andere woorden: de doorstroming in de bedrijfsruimtemarkt die ontstaat als gevolg van een ruim aanbod aan nieuwe terreinen, heeft verregaande gevolgen voor de bestaande voorraad. De van cruciaal belang voor de economische structuur van een gemeente: bedrijven hebben uitbreidingsruimte nodig en er moeten locaties beschikbaar zijn die aansluiten bij de wensen en eisen van bedrijfsruimtegebruikers. Om de negatieve effecten van de aanleg van nieuwe terreinen op bestaande terreinen zoveel mogelijk te beperken, moet de ontwikkeling van nieuwe bedrijventerreinen zorgvuldig afgestemd worden op de herstructureringsopgave. Deze brochure Het instandhouden van de kwaliteit van bestaande terreinen en het tegelijkertijd ontwikkelen van nieuwe bedrijventerreinen vereist samenhang tussen oude en nieuwe bedrijventerreinen in de visie op bedrijventerreinenontwikkeling. In deze brochure worden instrumenten gepresenteerd die een gemeente kan inzetten om de negatieve effecten van de ontwikkeling van nieuwe terreinen op bestaande terreinen te verminderen of te voorkomen. Er zijn veel argumenten die voor een samenhangende aanpak van bedrijventerreinenbeleid pleiten: Verlenging van de levensduur van bestaande bedrijventerreinen door het tegengaan van veroudering op bestaande terreinen: de verlenging zorgt voor een hoger rendement van overheidsinvesteringen omdat sprake is van een langere levenscyclus van het terrein. Dit is belangrijk voor de economische structuur van een gemeente. Leegstand op bestaande terreinen aanpakken: leegstand is niet goed voor het imago van een gemeente en geeft de indruk dat de economische structuur onder druk staat. Daarnaast is sprake van leegstand wanneer er een mismatch is tussen vraag en aanbod. Zorgvuldig omgaan met schaarse ruimte: de bestemmingen waarvoor in een gemeente een plek gevonden moet worden. De laatste jaren neemt het maatschappelijk en politiek draagvlak voor bedrijventerreinen af omdat bedrijventerreinen er meestal niet aantrekkelijk uitzien en het totaal aantal bedrijventerreinen de laatste jaren snel lijkt toe te nemen. Door stevig in te zetten op aantrekkelijke, bestaande bedrijventerreinen en ruimte voor nieuwe uitgifte zo beperkt mogelijk te houden is het draagvlak voor bedrijventerreinen groter. Deze brochure heeft niet tot doel alle instrumenten uitputtend te beschrijven, maar wel een concrete handreiking te geven van de wijze waarop een gemeente deze instrumenten kan gebruiken om de negatieve effecten van de ontwikkeling van nieuwe bedrijventerreinen op bestaande terreinen te verminderen of te voorkomen. Insteek daarbij is dat gekeken is naar het voorkomen van negatieve effecten op bestaande terreinen, bezien vanuit de ontwikkeling van nieuwe terreinen. Ook op bestaande terreinen zijn allerlei instrumenten voorhanden (zoals bijvoorbeeld face lifts en parkmanagement). Hierover is in het kader van de herstructurering van bedrijventerreinen in andere publicaties voldoende inzicht voorhanden 2. Aanleiding Om de verspreiding van kennis over bedrijventerreinen een stevige impuls te geven, werkt SenterNovem in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken aan het Kennisplatform bedrijventerreinen. Om te voorzien in de kennisbehoefte van de doelgroepen (lagere overheden, bedrijfsleven en intermediaire organisaties) ontwikkelt het Kennisplatform een aantal kennisproducten. Op basis van een uitgebreide inventarisatie en prioritering van de kennisbehoefte van de doelgroepen is geconcludeerd dat er behoefte is aan een handreiking voor samenhangend bedrijventerreinenbeleid. Leeswijzer Deze brochure bestaat uit de volgende paragrafen: 1 Inleiding, met daarin de probleemstelling; 2 Instrumenten voor meer samenhang, waarin de hoofdgroepen van instrumenten worden uitgelegd en toegelicht in welke fase van het ontwikkelingsproces van een bedrijventerrein deze ingezet kunnen worden; 3 De paragraaf samenhang door een zorgvuldig uitgifteprotocol gaat in op de belangrijkste factoren in een samenhangend bedrijventerreinenbeleid; 4 Verankering van samenhang in het bedrijventerreinenbeleid, is de vierde paragraaf. Uit de praktijk blijkt dat regionale samenwerking een belangrijk aandachtspunt bij het succesvol implementeren van bedrijventerreinenbeleid is. De bedrijfsruimtemarkt is immers een lokale en regionale markt; 5 Aangepaste grondexploitatie; 6 Tot slot wordt ingegaan op de succesformule: samenhang en commitment. Door de tekst heen staan tekstkaders met informatie over de instrumenten die ingezet kunnen worden om de samenhang te bevorderen. In de bijlage bij de brochure worden de instrumenten meer uitgebreid beschreven. 1 In de tweedehands markt leveren de verouderde bedrijfspanden niet veel op. 2 SenterNovem (2005), Herstructurering bedrijventerreinen. Voorbeelden van de financiële aanpak van de herstructurering van bedrijventerreinen, Den Haag; Ministerie van EZ (1999), Meer private betrokkenheid als kans bij de herstructurering van bedrijventerreinen, Den Haag; Ministerie van EZ, aanleg van nieuwe bedrijventerreinen is echter ook ruimte voor bedrijventerreinen is maar één van VROM en CPB (2001), Veroudering van bedrijventerreinen. Een structuur voor herstructurering, Den Haag. 4 5

4 2 Instrumenten voor meer samenhang 6. s t i m u l e r i n g s b e l e i d ruimtescan verplaatsingsheffing subsidie Zes typen instrumenten Er zijn zes typen instrumenten om negatieve effecten van nieuwe terreinontwikkeling tegen te gaan. Combinaties van deze instrumenten kunnen worden ingezet gedurende de hele ontwikkelingscyclus van bedrijventerreinen. In tabel 1 staan alle mogelijkheden op een rij, die in de bijlage uitgewerkt zijn. Ta b e l 1 : i n s t r u m e n t e n v o o r m e e r s a m e n h a n g bestemmingsplan met uitwerkingsbevoegdheid 1. p u b l i e k r e c h t e l i j k e beeldkwaliteitplan i n s t r u m e n t e n vergunningverlening handhavingsbeleid 2. p r i v a at r e c h t e l i j k e erfpacht e n / o f v e r b i n t e n i s - convenant r e c h t e l i j k e i n s t r u - kwalitatieve verplichtingen m e n t e n kettingbeding publiekprivate samenwerking 3. i n s t r u m e n t e n g e r i c h t bouwclaimmodel o p p a r t i c i p at i e b i j o n t - terugkoopregeling w i k k e l i n g verevening accountmanagement 4. p r o c e s i n s t r u m e n t e n monitoring 5. b e l e i d s n o ta s bedrijventerreinenbeleid (schaarste, segmentering, regionale samenwerking) vestigingsbeleid bedrijventerreinentypologie nota grondprijsbeleid nota terreinuitgifte Bron: Stec Groep (2005). Samenhangend bedrijventerreinenbeleid speelt in alle fasen van de ontwikkelingscyclus van bedrijventerreinen Er zijn drie fasen in de ontwikkelingscyclus van bedrijventerreinen, die van belang zijn voor het vormgeven van samenhangend bedrijven- terreinenbeleid: De nulfase, waarin de beleidsmatige kaders voor de ontwikkeling van nieuwe terreinen wordt opgesteld; De ontwikkelingsfase (bestaande uit de initiatief- fase, de planvormingsfase en de realisatiefase), waarin een nieuw terrein wordt aangelegd; De stabilisatiefase, die intreedt wanneer het terrein is gerealiseerd en waarin het bestaande bedrijventerrein wordt onderhouden. Gedurende de hele bedrijventerreinencyclus moet er aandacht zijn voor samenhangend bedrijven- terreinenbeleid 3. In de nul-fase bepaalt de gemeente (of gemeenten in een regio gezamenlijk) haar visie op zowel bestaande als nog te ontwikkelen terreinen binnen de gemeente. Dit is hét moment om op strategisch niveau te kiezen voor een samenhang tussen bestaande en nieuwe terreinen. Een goed principe om hierbij te hanteren is de SER-ladder 4. Dit houdt in dat gemeenten inzetten op de opvang van de huisvestingsvraag op bestaande bedrijventerreinen en pas nieuwe bedrijventerreinen aanleggen wanneer intensiveren en herstructureren van bestaande terreinen niet verder mogelijk is. De eerste trede van de ladder bestaat uit herstructurering van bestaande terreinen, de tweede trede uit intensief en meervoudig ruimtegebruik en de derde trede bestaat uit de aanleg van nieuwe bedrijven- terreinen. Volgens de SER-raad moeten de treden achtereenvolgens beklommen worden 5. Een goede verankering van de SER-ladder in gemeentelijke en regionale beleidsdocumenten ontstaat wanneer dit principe zowel in de bedrijventerreinennota, het segmentatiebeleid en in het economisch beleidsplan is opgenomen. Zo ontstaat gemeentebreed een grotere sense of urgency voor samenhangend bedrijventerreinenbeleid. De initiatieffase is bij de ontwikkeling van nieuwe terreinen de fase waarin de beleidsuitgangspunten voor nieuwe bedrijventerreinen worden opgesteld en de visie en ambities voor het terrein worden bepaald in samenhang met de bestaande bedrijventerreinen. In deze fase wordt het bestemmingsplan voor een bepaald bedrijventerrein opgesteld. Belangrijk kan zijn hierin bepalingen op te nemen die maken dat nieuwe bedrijventerrein complementair zijn aan de bestaande, om te voorkomen dat de concurrentie tussen bestaande en nieuwe terreinen te groot wordt. Daarnaast kan door het opstellen van een globaal bestemmingsplan met uitwerkingsbevoegdheid worden gestuurd in het gefaseerd op de markt brengen van nieuwe terreinen: bijvoorbeeld alleen wanneer sprake is van voldoende schaarste. Dit instrument wordt in de praktijk nauwelijks toegepast. De planvormingsfase bij de ontwikkeling van bedrijventerreinen is vooral belangrijk omdat dan het stedenbouwkundig ontwerp en het beeldkwaliteitsplan voor het nieuwe terrein wordt vastgesteld. In deze fase wordt ook een grondexploitatie voor het bedrijventerrein opgesteld. De nulfase, initiatieffase en planvormingsfase zijn alle drie belangrijk voor samenhangend bedrijventerreinen- 6

5 beleid. In zowel het stedenbouwkundig plan en het van achtergebleven kavels) of het gebruik van de de locatie die de ondernemer op het bestaande voor terreinen die al wat langer uitgegeven zijn). beeldkwaliteitsplan gaat het er met name om dat nieuwe kavel door bedrijven. Belangrijkste aandachtspunt terrein achterlaat: door in beeld te brengen welke Voor veel gemeenten geldt dat men na afronding het nieuwe bedrijventerrein optimaal voldoet aan voor het samenhangende bedrijven- panden op de markt zijn, en een bedrijvendesk te van de uitgifte slechts beperkt aandacht besteed wensen en eisen van bedrijven en de (toekomstige) terreinenbeleid is een goed uitgifteprotocol, waarin openen die ondernemers hierover informeert en aan onderhoud, relatiebeheer en parkmanagement, economische structuur van de gemeente. Hierdoor een procedure wordt doorlopen om na te gaan of eventueel bemiddelt (matchmaking). Een goed terwijl dit van groot belang is om de kwaliteit van worden knelpunten op bestaande bedrijven- het bedrijf ook op het bestaande terrein kan doorgroeien. voorbeeld hiervan is de Bedrijvendesk van de bestaande terreinen te behouden. terreinen met het nieuwe bedrijventerrein verholpen. Tijdens de uitgifte is het belangrijk vast gemeente Amsterdam. Daarnaast kunnen in het stedenbouwkundig te houden aan een grondprijsniveau uit de grondexploitatie. In de volgende paragrafen wordt ingegaan op de plan de randvoorwaarden voor verschijningsvorm Hiermee ontstaat een marge waarmee In de stabilisatiefase van een bedrijventerrein is het twee belangrijkste protocollen bij een samen- van gebouw en kavel worden vastgelegd die een impuls aan het bestaande terrein kan worden daarnaast belangrijk aandacht te besteden aan het hangend bedrijventerreinenbeleid: het uitgifte nieuwe terreinen complementair aan bestaande gegeven, bijvoorbeeld door extra geld in onderhoud instandhouden van de kwaliteit van het terrein protocol en een samenhangend bedrijventerreinen maakt. Voor goed functionerend samenhangend te steken (denk aan een face lift). Een te lage (dit geldt zowel voor relatief nieuwe terreinen, als terreinenbeleid. bedrijventerreinenbeleid is een aangepaste grondprijs van nieuwe bedrijventerreinen maakt grondexploitatie belangrijk. Met name bovendien het uitbreiden op de huidige locatie van ook omdat de meeste gemeenten om financiële de onderneming onaantrekkelijk 6. B o x : g e m e e n t e O s s, v o o r b e e l d v a n e e n s a m e n h a n g e n d e b e d r i j v e n t e r - redenen inzetten op een zo spoedig mogelijke uitgifte r e i n e n a a n p a k van de nieuwe bedrijventerreinen. Dit werkt In de samenwerking met marktpartijen hebben tegengesteld aan de doelstellingen van samenhangend gemeenten ook instrumenten in de privaatrechte- De gemeente Oss is één van de weinige gemeenten die nu al een stevig samenhangend bedrijventerreinenbeleid voer t. De gemeente heeft een bedrijventerreinenbeleid. Concreet betekent lijke sfeer. Het gaat dan niet alleen om contracten uitgebreid uitgifteprotocol waarin veel onderdelen uit deze brochure aan de orde komen. Leidraad van de gemeente is om bij de uitgifte van samenhangend bedrijventerreinenbeleid immers en convenanten maar ook om verbintenisrechtelijke nieuwe terreinen de positie van de bestaande terreinen zo veel mogelijk te behouden. De gekozen aanpak is bovendien voor veel gemeenten dat rekening gehouden moet worden met een langere (ver)koopafspraken en vereveningsregelingen bruikbaar. Kern van het beleid is dat door veel ex tra tijd te stoppen in het contact met de ondernemer wordt gekeken of vestiging op een nieuw uitgiftetermijn. Dit is omdat de huisvestingsvraag om met name een bedrijventerreinontwikkeling of bedrijventerrein echt nodig is. vaker op bestaande bedrijventerreinen wordt kwaliteitsniveau te garanderen of onderhandelings- Oss heeft in het beleid een drietrapsraket ontwikkeld, waarmee ondernemers letterlijk de SER-ladder aflopen samen met de gemeente: opgelost. Daarnaast kan in de uitgifteprijs van de ruimte aan een private partij te kunnen bieden. Als een bedrijf zich meldt voor een nieuw terrein wordt als eerste via een ruimtescan gekeken of het bedrijf inderdaad niet kan uitbreiden. nieuwe grond rekening gehouden worden met Als de huidige locatie opties biedt krijgt het bedrijf tal van suggesties en alle hulp om de procedures te doorlopen; behoud van bestaande terreinen. Bijvoorbeeld door De realisatiefase en de stabilisatiefase (de fase Kan het bedrijf niet uitbreiden op de huidige plek, dan wordt op bestaande bedrijventerreinen en in de bestaande bedrijfsruimtemarkt ruimte een relatief wat hogere grondprijs te vragen. Denk waarin een terrein volledig is uitgegeven) van een gezocht. De markt wordt transparant gemaakt en de gemeente doet aan matchmaking; aan een verplaatsingsheffing voor bedrijven die bedrijventerrein zijn fasen waarin gemeente en Lukt het het bedrijf niet om in de bestaande voorraad te slagen, dan wordt in beginsel ruimte aangeboden op het nieuwe bedrijventerrein. De naar het nieuwe terrein gaan, die ingezet kan worden ondernemers vaker met elkaar om de tafel zouden bereidheid van een bedrijf om mee te willen werken aan de herinvulling van zijn oude plek binnen het gemeentelijk beleid heeft daarbij een voor beheer en onderhoud van de bestaande moeten zitten dan meestal het geval is. Actief positieve invloed op de beoordeling van de aanvraag voor een nieuwbouwlocatie. bedrijventerreinen. Dit instrument wordt overigens wachtlijstbeheer en accountmanagement door Doelstelling is een transparante en ondernemersvriendelijke aanpak om: nog bijna nergens ingezet. Wel zijn er verschillende mensen met een ondernemersgerichte houding de beperkte ruimte voor bedrijven maximaal te benutten; gemeenten die hierover denken. zijn cruciaal om precies te weten wat voor huisvestingswensen de ontwikkeling van bedrijven zoveel mogelijk te accommoderen en faciliteren; en -eisen bedrijfsruimtegebruikers bestaande bedrijventerreinen niet te laten verouderen. De realisatiefase is de fase waarin de grond bouwrijp hebben. Dit helpt de gemeente écht mee te den- gemaakt wordt, promotie en acquisitie van het ken met de ondernemers over het realiseren van terrein plaatsvindt en kavels worden uitgegeven. de huisvestingsbehoefte op de huidige locatie, In deze fase komt het aan op het daadwerkelijk in dan wel verplaatsing naar het nieuwe terrein. Een de praktijk brengen van het beleid. Het is de fase bruikbaar hulpmiddel om meer gevoel te krijgen waarin gemeenten publiekrechtelijke instrumenten, voor de huisvestingsvraag van een bedrijf, kan zoals het verlenen van vergunningen, inzet- een ruimtescan zijn, zoals de gemeente Oss en 3 In deze brochure ligt het accent grotendeels op de nulfase en de ontwikkelingsfase van het bedrijventerrein ten. Ook kunnen ze werken met privaatrechtelijke ontwikkelingsmaatschappijen als Stadia (voorheen 4 Sociaal Economische Raad (1999). instrumenten zoals convenanten en het sluiten van Renaval) in Amsterdam-Noord die aanbieden aan 5 In de praktijk zullen gemeenten om een succesvol samenhangend bedrijventerreinbeleid te kunnen voeren verschillende treden van de ladder gelijktijdig moeten zetten. Immers om een zware herstructurering te kunnen doen is uitplaatsingsruimte nodig. Om ervoor te zorgen dat de kwalitatieve verplichtingen of kettingbedingen bedrijven. Daarnaast kan de gemeente een actieve veroudering van bedrijventerreinen niet versneld, moet het aanbod aan nieuwe bedrijventerreinen niet te ruim zijn. met bedrijven (bijvoorbeeld de functiewijziging rol spelen bij het opnieuw in de markt zetten van 6 Sommige gemeenten (zoals bijvoorbeeld de gemeente Amsterdam) hanteren een maximale afwijking van maximaal plus of min 10 procent tussen de geraamde grondprijs en de daadwerkelijke grondprijs. 8 9

6 3 Samenhang door zorgvuldige uitgifte Met een zorgvuldig uitgiftebeleid kan een gemeente sturen op de uitgifte van nieuwe grond voor bedrijven en daarmee de bestaande voorraad beschermen. Het uitgifteprotocol wordt opgestart als een bedrijf zich bij de gemeente meldt met een huisvestingsvraag: een gemeente kan nieuwe grond vervolgens uitgeven onder (vooraf ) bepaalde voorwaarden. Het protocol voor de bescherming van bestaande terreinen bestaat uit een combinatie van ondernemersgericht accountmanagement, een streng toetsingskader voor nieuwe uitgiften en het aanbieden van ruimtescans aan ondernemers. Dit kan aangevuld worden met privaatrechtelijke instrumenten, zoals kettingbeding en convenanten. In de eerste plaats om extra eisen te verbinden aan de uitgifte op nieuwe terreinen, maar ook om daarmee na uitgifte in de toekomst op bestaande terreinen het initiële kwaliteitsniveau beter vast te houden. I n s t r u m e n t : a c c o u n t m a n a g e m e n t 1. Ondernemersgericht accountmanagement Het belangrijkste instrument bij het tegengaan van kwaliteitsvermindering van bestaande terreinen bij de aanleg van nieuwe locaties is actief accountmanagement. Accountmanagers zijn het eerste aanspreekpunt voor ondernemers. Zij moeten zicht hebben op de precieze huisvestingsvraag van een ondernemer en waar deze vraag het beste gerealiseerd kan worden: op het nieuwe terrein of op de bestaande locatie (in een ander pand of met uitbreiding). Daarnaast kan de accountmanager door een wachtlijst op te stellen de ruimtevraag van ondernemers reguleren en prioriteren. Ten slotte hebben ze een cruciale rol bij het daadwerkelijk vasthouden aan de bepalingen uit het uitgifteprotocol in de grondaanbieding en het uiteindelijke contract. De accountmanager kan de ondernemer met ruimtevraag gericht helpen zoeken naar passende, alternatieve oplossingen voor verhuizing, ofwel op de bestaande locatie (inzet van een ruimtescan is hierbij mogelijk), of op een andere (soms aangrenzende) kavel op het huidige bedrijventerrein. De gemeente Oss is een goed voorbeeld van actief accountmanagement. De accountmanager kan mogelijkheden in de bestaande bedrijventerreinenvoorraad en in de tweedehands bedrijfsgebouwenmarkt vermarkten en bemiddelen tussen aanbieders en vragers van bedrijfspanden ( matchmaking ). Pas wanneer beide opties niet mogelijk zijn of niet voldoen aan de wensen en eisen van de ondernemer kan de accountmanager een perceel op een nieuw bedrijventerrein aanbieden. Hij kiest gezamenlijk met de ondernemer voor het terrein en het perceel dat het beste past bij het bedrijf en bij het uitgiftebeleid (zie volgende bullet). Tot slot kan de accountmanager met een wachtlijst de totale ruimtevraag van ondernemers prioriteren omdat de ondernemer op de huidige kavel écht niet meer vooruit kan, of op basis van andere criteria voorrang verdient en reguleren volgens het uitgiftebeleid van de gemeente. Niet alle ruimtevraag hoeft terstond ingewilligd te worden. Zo kan voorkomen worden dat op bestaande bedrijventerreinen veel ruimte ineens leegkomt of nieuwe bedrijventerreinen snel vollopen. Aanvullende criteria kunnen zijn: 1.Wat is de economische binding van het bedrijf met de gemeente? Dit blijkt uit de toeleverende of verwerkende relatie met andere bedrijven binnen de gemeente? 2.Wat is de bijdrage van het bedrijf aan de werkgelegenheid (en dus het economisch belang) binnen de gemeente? 3.Voer t het bedrijf een stuwende 7 en/of verzorgende 8 bedrijfsactiviteit? 4.Past de milieuhindercategorie op de huidige locatie? 2. Streng toetsingskader en ruimtescan In een toetsingskader (als onderdeel van het uitgiftebeleid) kan een gemeente randvoorwaarden voor vestiging op een (nieuw) bedrijventerrein benoemen. Dit instrument hangt sterk samen met accountmanagement. Dit voorkomt het beeld dat een gemeente alleen tegenhoudt en niet faciliteert. Het toetsingskader kan helpen om minder en gerichter nieuw terrein uit te geven, waardoor de stroom van verhuisbewegingen die soms binnen een gemeente op gang komt kan worden beperkt. Dit voorkomt dat bestaande terreinen onnodig snel verouderen. De gemeente Oss werkt met een driestappenmodel, waarbij ondernemers letterlijk de SER-ladder aflopen samen met de gemeente. Wanneer een bedrijf zich meldt voor nieuw terrein wordt als eerste via een ruimtescan gekeken of het bedrijf inderdaad niet kan uitbreiden. De centrale vraag bij het toetsingskader is of de ruimtevraag op de bestaande kavel of bedrijventerrein anders wordt opgevangen dan op een nieuw bedrijventerrein. Uitgangspunt is dat een bedrijf alleen in aanmerking komt voor een kavel op een nieuw bedrijventerrein als bestaand aanbod geen oplossing biedt. Voldoet het bedrijf niet aan de criteria voor vestiging, dan is verhuizing naar dit nieuwe terrein niet wenselijk en is de ondernemer genoodzaakt te kijken naar alternatieve opties binnen de bestaande voorraad. Wanneer een bedrijf niet kan uitbreiden op de huidige locatie, dan zoekt de gemeente Oss in de tweede stap van het driestappenmodel (zie ook hierboven) samen met het bedrijf op bestaande bedrijventerreinen en in de bestaande bedrijfsruimtemarkt naar nieuwe ruimte. Lukt het het bedrijf niet om in de bestaande voorraad te slagen, dan wordt in beginsel ruimte aangeboden op het nieuwe bedrijventerrein. Overigens heeft de bereidheid van een bedrijf om mee te willen werken aan de herinvulling van zijn oude plek binnen het gemeentelijk beleid een positieve invloed op de beoordeling van de aanvraag voor een nieuwbouwlocatie. Een ruimtescan kan helpen bij het beter inzichtelijk maken van alternatieven voor verhuizing naar een andere locatie, door een rapport op te (laten) stellen waarin uitbreidingsmogelijkheden op de huidige locatie in beeld worden gebracht. Juist wanneer een gemeente een streng toetsingskader voor de uitgifte van nieuwe terreinen heeft is het belangrijk dat ze zich ook betrokken voelt bij het in beeld brengen van alternatieven op de eigen kavel. Een ruimtescan is naast de praktische oplossingen die de scan biedt ook een goed communicatieinstrument. Het is niet de accountmanager tegen de ondernemer, maar een gemeente die zich verantwoordelijk voelt voor het oplossen van de gesignaleerde huisvestingsproblemen op de huidige kavel. Mogelijke oplossingen zijn het intensiever gebruik van de kavel door meer meters te realiseren, of handiger om te gaan met parkeren. Daarnaast kan het gaan om meervoudig ruimtegebruik of een betere indeling van het bedrijfspand. Bijkomend voordeel: niet alleen wordt leegloop van een bestaand terrein voorkomen, ook wordt gekeken of de ruimte anders en intensiever gebruikt kan worden. Dit is goed voor de gebruiksintensiteit en kwaliteit van het terrein. Zowel de gemeente als de ondernemer zoekt naar manieren om te investeren in bestaande bedrijventerreinen. 3. Aanvullende instrumenten bij gronduitgifte door gemeenten Naast accountmanagement en een zorgvuldige toetsing van de ruimtevraag kan een gemeente andere instrumenten inzetten om leegloop van bestaande bedrijventerreinen tegen te gaan. Wanneer een gemeente zelf nieuwe grond uitgeeft kan ze gebruik maken van instrumenten als erfpacht, kettingbedingen, kwalitatieve verplichtingen en terugkoopregelingen. Hiermee kan een gemeente grond uitgegeven aan bedrijven en tóch indirect invloed blijven uitoefenen op het gebruik ervan en het effect op bestaande terreinen Moet het bedrijf vanwege herstructurering verplaatst worden? 11

7 I n s t r u m e n t e n : e r f p a c h t, k e t t i n g b e d i n g e n t e r u g k o o p r e g e l i n g e n Een gemeente kan grond uitgeven in erfpacht. Op die manier blijft de gemeente eigenaar en behoudt ze een belangrijke invloed op bijvoorbeeld P u b l i e k r e c h t e l i j k e i n s t r u m e n t e n : b e s t e m m i n g s p l a n e n b e e l d k w a l i t e i t - p l a n het gebruik en de bestemming van de grond. Daarnaast kan een gemeente profiteren van de waardestijging van de grond door de verschuldigde canon te koppelen aan de waarde van de grond. Voorbeelden van gemeenten die grond uitgeven in erfpacht zijn Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht, Leiden en de Drechtsteden. Voorafgaand aan de daadwerkelijke bouwvergunning worden kenmerken, ligging, omvang en ontwerp van het bedrijf getoetst aan het geldend bestemmingsplan, de verkavelingvoorschriften en het beeldkwaliteitplan (mits beschikbaar). Een gemeente kan grond op een nieuw bedrijventerrein uitgegeven in erfpacht. Wanneer het bedrijf vervolgens besluit te verhuizen kan de gemeente de grond terugnemen en zo voorkomen dat de grond door een ander bedrijf hergebruikt gaat worden. De gemeente houdt invloed op het aanbod van grond en dus de verplaatsingsruimte van andere bedrijven, gevestigd op andere, bestaande bedrijventerreinen. Dit voorkomt versnelde leegloop. Ook kan een gemeente sturen op ex tra voorwaarden bij uitgifte in erfpacht. Zij heeft de mogelijkheid om het erfpacht te beëindigen wanneer het bedrijf niet meer voldoet aan de minimale eisen 9. Bij het verkopen van grond is dat veel moeilijker. Nu kan de gemeente blijven sturen op het gebruik van de nieuwe grond en hiermee niet gewenste bedrijvigheid weren. Een gemeente kan een kettingbeding verbinden aan de gronduitgifte. Dit betekent dat ze op de lange termijn aanvullende voorwaarden kan stellen aan het gebruik van de grond: óók na verkoop aan een ander bedrijf. Denk bijvoorbeeld aan de instandhouding van de uitgiftevoorwaarden op de lange termijn, of om een laagwaardiger, of minder aantrekkelijk grondgebruik op het bedrijventerrein te voorkomen. Zo kan de kwaliteit van bestaande terreinen ook op de lange termijn behouden blijven. Heel veel gemeenten gebruiken al het kettingbeding, echter vooral in de woningmarkt. Zelden wordt dit instrument toegepast bij bedrijfsruimte. Nadeel van een kettingbeding is dat het niet flexibel is voor het ver trekkende bedrijf en daarnaast dat het juridisch betrekkelijk eenvoudig gebroken kan worden. Een alternatief voor een kettingbeding kan een kwalitatieve verplichting zijn: dit is juridisch moeilijker te breken (zie bijlage). Met een terugkoopregeling kan een gemeente grond terugkopen. Dit kan nodig zijn bij herstructurering en voorkomt ongewenst gebruik bij doorverkoop. Na terugkoop kan de gemeente de grond weer uitgeven en daarmee ook invloed uitoefenen op het soor t bedrijf wat zich wil vestigen. Zo kan ze beter de kwaliteit van bestaande terreinen monitoren. Het is over het algemeen wel een kostbare oplossing die lange onderhandelingen vergt. Terugkoopregelingen worden in de praktijk dan ook vooral gebruikt in situaties waar het ver trekkende bedrijf op een hele strategische plek op een bedrijventerrein zit, of wanneer het een hele grote kavel betreft, die qua vorm en omvang makkelijk hergebruikt kan worden. Er zijn in bijna iedere gemeente wel voorbeelden van incidentele terugkoop. Het bestemmingsplan en daarop gebaseerde bouwvergunning is het meest krachtige instrument uit de Wet Ruimtelijke Ordening ( WRO). De bestemmingsplanvoorschriften geven aan wat onder de bepaalde bestemming moet worden verstaan. In het bestemmingsplan zijn ook bebouwingsvoorschriften en gebruiksvoorschriften opgenomen. Het bouwplan dat in de bouwaanvraag omschreven is, moet voldoen aan de gemeentelijke bouwverordening. De voorschriften die daarin zijn opgenomen hebben betrekking op gebruik, uitvoering van bouwwerkzaamheden en welstand: Een gemeente kan sturen op specifieke gebruiksvoorschriften 10 (ar tikel 12 lid 1 Besluit WRO). Concrete sturing geven de voorschriften: activiteitentype, bedrijfsomvang en kantoorvloer. Hiermee kan een gemeente het gebruik op een nieuw bedrijventerrein sturen en (1) concurrentie met bestaande terreinen tegengaan door te segmenteren (hierover later meer in paragraaf vijf ) en (2) de mogelijkheden van bedrijven die zich willen vestigen op een nieuw bedrijventerrein beperken. Een gemeente kan sturen op specifieke bouwvoorschriften: (maximale) bouwhoogte, bebouwingspercentage en rooilijnen. Hiermee kan een gemeente aan een nieuw bedrijventerrein een onderscheidend kwaliteitsniveau meegeven dat aan de bestaande bedrijventerreinen iets nieuws toevoegt en zelfs bedrijvigheid van buiten de regio kan aantrekken. Een gemeente kan sturen op de fasering van bedrijventerreinen door een globaal bestemmingsplan met uitwerkingsbevoegdheid op te stellen: pas als de uitwerking van het bestemmingsplan gemaakt is, kan gestart worden met de uitgifte van terreinen. Het beeldkwaliteitplan is schakel tussen het bestemmingsplan en individuele bouwplannen en inrichtingsplannen en geeft uitwerking aan de beoogde visueel-ruimtelijke kwaliteit. Bindend is het beeldkwaliteitplan echter niet! De welstandstoets (met het beeldkwaliteitplan als basis) kan specifieke eisen aan de beeldkwaliteit overnemen De bouwaanvraag toetsen aan redelijke eisen van welstand is verplicht. Sinds 1 januari 2003 moeten gemeenten verplicht een welstandnota maken met criteria voor toets van welstand. 4. Aanvullende voorwaarden wanneer sprake is van private grondexploitaties Wanneer een gemeente niet zelf grond op nieuwe bedrijventerreinen in bezit heeft, maar een particuliere partij, zoals een projectontwikkelaar of een grondexploitatiemaatschappij, dan is het veel moeilijker om de negatieve effecten van de aanleg van nieuwe terreinen tegen te gaan. Publiekrechtelijke instrumenten alleen bieden eigenlijk te weinig houvast voor samenhangend bedrijventerreinenbeleid, omdat deze instrumenten (met uitzondering van het handhavingsbeleid) alleen betrekking hebben op het nieuwe terrein en geen link leggen met bestaande bedrijventerreinen. Het is daarom aan te raden gebruik te maken van publiekrechtelijke instrumenten in combinatie met privaatrechtelijke overeenkomsten waarin randvoorwaarden opgenomen staan voor de uitgifte van nieuwe terreinen door de marktpartij. Dit laatste komt in de praktijk uiterst zelden op een succesvolle manier van de grond. Immers de projectontwikkelaar heeft weinig belang bij beperkingen aan zijn uitgiftemogelijkheden. Het is daarom aan te raden te streven naar publiekprivate samenwerking bij de terreinuitgifte, dan wel contracten te sluiten over de herontwikkeling van uitplaatsingslocaties buiten het nieuwe bedrijventerrein. Dit komt nog maar beperkt voor in Nederland. Een gemeente kan sturen op specifieke beeldkwaliteiteisen: (maximale) bouwhoogte, bebouwingspercentage en rooilijnen. Hiermee kan een gemeente concurrentie met bestaande terreinen tegengaan door te segmenteren (hierover later meer in paragraaf vijf ) en aan een nieuw bedrijventerrein een onderscheidend kwaliteitsniveau meegeven

Meer doen met minder ruimte REGIONALE BEDRIJVENTERREINENSTRATEGIE HOLLAND RIJNLAND

Meer doen met minder ruimte REGIONALE BEDRIJVENTERREINENSTRATEGIE HOLLAND RIJNLAND Meer doen met minder ruimte REGIONALE BEDRIJVENTERREINENSTRATEGIE HOLLAND RIJNLAND April 2009 In Holland Rijnland werken samen: Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Noordwijk,

Nadere informatie

Binnenwerk Stimuleren hergebruik 03-05-2006 11:28 Pagina 1. Stimuleren hergebruik en herbestemming lang leegstaand commercieel vastgoed

Binnenwerk Stimuleren hergebruik 03-05-2006 11:28 Pagina 1. Stimuleren hergebruik en herbestemming lang leegstaand commercieel vastgoed Binnenwerk Stimuleren hergebruik 03-05-2006 11:28 Pagina 1 Stimuleren hergebruik en herbestemming lang leegstaand commercieel vastgoed Binnenwerk Stimuleren hergebruik 03-05-2006 11:29 Pagina 3 Stimuleren

Nadere informatie

UTRECHTSE PROVINCIALE KANTORENMARKT IN BALANS: NAAR EEN KANTORENSTRATEGIE Stec Groep aan provincie Utrecht en Utrechtse gemeenten

UTRECHTSE PROVINCIALE KANTORENMARKT IN BALANS: NAAR EEN KANTORENSTRATEGIE Stec Groep aan provincie Utrecht en Utrechtse gemeenten UTRECHTSE PROVINCIALE KANTORENMARKT IN BALANS: NAAR EEN KANTORENSTRATEGIE Stec Groep aan provincie Utrecht en Utrechtse gemeenten Stec Groep B.V. Esther Geuting, Peije Bruil, Guido van der Molen en Erik-Jan

Nadere informatie

Ruimte voor Ondernemen Van bedrijventerreinen naar Bedrijvenparken en Stedelijke werklocaties

Ruimte voor Ondernemen Van bedrijventerreinen naar Bedrijvenparken en Stedelijke werklocaties Ruimte voor Ondernemen Van bedrijventerreinen naar Bedrijvenparken en Stedelijke werklocaties Gemeente Maastricht Voorstel Raadsvergadering 19 november 2013 1 Voorwoord Voor u ligt een nieuwe visie op

Nadere informatie

PHB en Stec Groep Joost Rutte, Frank Voorbergen, Evert-Jan de Kort en Guido van der Molen

PHB en Stec Groep Joost Rutte, Frank Voorbergen, Evert-Jan de Kort en Guido van der Molen PHB en Stec Groep Joost Rutte, Frank Voorbergen, Evert-Jan de Kort en Guido van der Molen april 2013 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 1 2. THEORIE: LADDER VOOR VERKLEUREN MET BEHOUD VAN MAXIMAAL GRIJS 2 2.1

Nadere informatie

Draaiboek Parkmanagement

Draaiboek Parkmanagement Draaiboek Parkmanagement Draaiboek Parkmanagement Basis Oost NV Provincie Gelderland Provincie Overijssel 1 Parkmanagement in de praktijk 2 Voorwoord Op sociaal-economisch gebied werken de provincies Gelderland

Nadere informatie

Investeren in herstructurering

Investeren in herstructurering De mogelijke bijdrage van Rabo Vastgoed aan het oplossen van de financiële knelpunten bij de herstructurering van bedrijventerreinen ir. C.L. Hulsman MCD-scriptie november 2007 Scriptie ter afronding van

Nadere informatie

Kennisbundel Herstructurering van bedrijventerreinen

Kennisbundel Herstructurering van bedrijventerreinen Kennisbundel Herstructurering van bedrijventerreinen Inhoudsopgave Woord vooraf Deel 1: Kennismaken met de BOM en de BHB pag. 3 Brabantse Herstructureringsmaatschappij voor Bedrijventerreinen B.V. Deel

Nadere informatie

Essay. Naar een Nota Grondbeleid Nieuwe Stijl. Hoe kan de Nota Grondbeleid afgestemd worden op de nieuwe realiteit?

Essay. Naar een Nota Grondbeleid Nieuwe Stijl. Hoe kan de Nota Grondbeleid afgestemd worden op de nieuwe realiteit? Essay Naar een Nota Grondbeleid Nieuwe Stijl Hoe kan de Nota Grondbeleid afgestemd worden op de nieuwe realiteit? Essay Naar een Nota Grondbeleid Nieuwe Stijl Hoe kan de Nota Grondbeleid afgestemd worden

Nadere informatie

PUBLIEK-PRIVATE SAMENWERKING BIJ GEBIEDSONTWIKKELING: WANNEER WEL EN WANNEER NIET?

PUBLIEK-PRIVATE SAMENWERKING BIJ GEBIEDSONTWIKKELING: WANNEER WEL EN WANNEER NIET? PUBLIEK-PRIVATE SAMENWERKING BIJ GEBIEDSONTWIKKELING: WANNEER WEL EN WANNEER NIET? TOELICHTING BIJ DE MEERWAARDETOETS VOOR PPS BIJ GEBIEDSONTWIKKELING maart 2006 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Potentiële

Nadere informatie

Houd het simpel. Partnerkeuze bij gebiedsontwikkeling. met vlag en wimpel. Een handreiking voor marktpartijen en overheden

Houd het simpel. Partnerkeuze bij gebiedsontwikkeling. met vlag en wimpel. Een handreiking voor marktpartijen en overheden Partnerkeuze bij gebiedsontwikkeling Houd het simpel met vlag en wimpel Een handreiking voor marktpartijen en overheden in het verlengde van de Reiswijzer Gebiedsontwikkeling 2011 1 Partnerkeuze bij gebiedsontwikkeling

Nadere informatie

Handleiding risicomanagement bij pps-gebiedsontwikkelingsprojecten

Handleiding risicomanagement bij pps-gebiedsontwikkelingsprojecten Handleiding risicomanagement bij pps-gebiedsontwikkelingsprojecten januari 2004 Handleiding risicomanagement bij pps-gebiedsontwikkelingsprojecten januari 2004 Inhoudsopgave 3 1. INLEIDING 3 1.1 Inleiding

Nadere informatie

Participatiemodellen voor de realisatie van windenergie op land. Een handreiking voor bewoners, lokale ondernemers, gemeenten en investeerders

Participatiemodellen voor de realisatie van windenergie op land. Een handreiking voor bewoners, lokale ondernemers, gemeenten en investeerders Participatiemodellen voor de realisatie van windenergie op land Een handreiking voor bewoners, lokale ondernemers, gemeenten en investeerders Participatiemodellen voor de realisatie van windenergie op

Nadere informatie

Lokale duurzame energiebedrijven Een middel voor gebiedsontwikkeling op bedrijventerreinen

Lokale duurzame energiebedrijven Een middel voor gebiedsontwikkeling op bedrijventerreinen Lokale duurzame energiebedrijven Een middel voor gebiedsontwikkeling op bedrijventerreinen LOKALE DUURZAME ENERGIEBEDRIJVEN EEN MIDDEL VOOR GEBIEDSONTWIKKELING BIJ BEDRIJVENTERREINEN COLOFON Titel: Lokale

Nadere informatie

GEMEENTE HARDENBERG STAPT STEVIG OP DE TOEKOMST AF

GEMEENTE HARDENBERG STAPT STEVIG OP DE TOEKOMST AF MEERJARENPROGRAMMA GEMEENTE HARDENBERG STAPT STEVIG OP DE TOEKOMST AF een nadere uitwerking van de toekomstvisie en het collegeprogramma 2014 2018 Hardenberg September 2014 I N LEIDING Op 23 april 2013

Nadere informatie

NAAR EEN VISIE WERKLOCATIES VOOR AMERSFOORT Stec Groep aan gemeente Amersfoort -CONCEPTVERSIE-

NAAR EEN VISIE WERKLOCATIES VOOR AMERSFOORT Stec Groep aan gemeente Amersfoort -CONCEPTVERSIE- NAAR EEN VISIE WERKLOCATIES VOOR AMERSFOORT Stec Groep aan gemeente Amersfoort -CONCEPTVERSIE- Stec Groep B.V. Peije Bruil, Guido van der Molen en Boudewijn Kuijl November 2010 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING

Nadere informatie

Verzakelijking van bedrijventerreinen heeft toekomst

Verzakelijking van bedrijventerreinen heeft toekomst Verzakelijking van bedrijventerreinen heeft toekomst Lessen uit zes Rijkspilots Cees-Jan Pen Veerle Petit Hanneke van Rooijen Bart Pasmans Den Haag, augustus 2013 Uitgave Platform31 Den Haag, augustus

Nadere informatie

Duurzame bedrijventerreinen. Concrete adviezen van visieontwikkeling tot uitvoering

Duurzame bedrijventerreinen. Concrete adviezen van visieontwikkeling tot uitvoering Duurzame bedrijventerreinen Concrete adviezen van visieontwikkeling tot uitvoering april 2006 Voorwoord De Provincie Limburg zoekt partners voor een duurzame ontwikkeling. Ondernemers, burgers en gemeenten.

Nadere informatie

Nota wensbeelden, uitgangspunten en bouwstenen bedrijventerreinen

Nota wensbeelden, uitgangspunten en bouwstenen bedrijventerreinen Nota wensbeelden, uitgangspunten en bouwstenen bedrijventerreinen Scharlo Maasoever Nederveenweg Haven Zeve van And Cartografe Berkhaag n elstraat weg Haven I - VI Laageinde Eerste Zeine Zanddonk Versie:

Nadere informatie

BÜO. todd-w. Gemeei Gemeente Halderberge. apport I Startnotitie parkmanagement Bedrijventerrein Borchwerf II. pportage

BÜO. todd-w. Gemeei Gemeente Halderberge. apport I Startnotitie parkmanagement Bedrijventerrein Borchwerf II. pportage todd-w BÜO.idviseurs in tuimteli ke oidenmg economie en milieu Postbus 68 5260 AB Vught Taaistraat 36 Vught telefoon 073 658 90 40 fa» 073 656 16 65 email: infoobro.nl Gemeei Gemeente Halderberge nummer

Nadere informatie

maart 2014 kwaliteit zonder groei Over de toekomst van de leefomgeving

maart 2014 kwaliteit zonder groei Over de toekomst van de leefomgeving maart 2014 kwaliteit zonder groei Over de toekomst van de leefomgeving Raad voor de leefomgeving en infrastructuur De Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) is het strategische adviescollege

Nadere informatie

Perspectieven voor de vastgoedmarkt

Perspectieven voor de vastgoedmarkt Perspectieven voor de vastgoedmarkt Op weg naar een vastgoedagenda voor Midden-Nederland Juni 2012 Inhoud Voorwoord 3 1. Managementsamenvatting 5 2. Algemene trends 8 3. Kantorenmarkt 11 3.1 Feiten en

Nadere informatie

BAEI. Besluit Aanleg Energie Infrastructuur. Evaluatieonderzoek. Rapport. Opgesteld door: M. (Kiek) Singels M.I. (Margret) Groot F.J.

BAEI. Besluit Aanleg Energie Infrastructuur. Evaluatieonderzoek. Rapport. Opgesteld door: M. (Kiek) Singels M.I. (Margret) Groot F.J. CE Oplossingen voor milieu, economie en technologie Oude Delft 180 2611 HH Delft tel: 015 2 150 150 fax: 015 2 150 151 e-mail: ce@ce.nl website: www.ce.nl Besloten Vennootschap KvK 27251086 BAEI Besluit

Nadere informatie

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw De klant centraal bij financieel dienstverleners Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn

Nadere informatie

HANDREIKING. Leegstand te lijf HANDVATTEN VOOR LANGETERMIJNSTRATEGIE

HANDREIKING. Leegstand te lijf HANDVATTEN VOOR LANGETERMIJNSTRATEGIE HANDREIKING Leegstand te lijf HANDVATTEN VOOR LANGETERMIJNSTRATEGIE Handreiking Leegstand te lijf Handvatten voor langetermijnstrategie De digitale versie van deze handreiking geeft de mogelijkheid met

Nadere informatie

Statenvoorstel 67/12 A

Statenvoorstel 67/12 A Statenvoorstel 67/12 A Voorgestelde behandeling : PS-vergadering : 16 november 2012 Statencommissie : Alle commissies, 2 november 2012 Onderwerp Fondsvoorstellen 2e tranche Investeringsagenda Aan Provinciale

Nadere informatie

Risico-rendement afweging bij acquisitie van ontwikkelposities in bestaand bebouwd gebied

Risico-rendement afweging bij acquisitie van ontwikkelposities in bestaand bebouwd gebied Risico-rendement afweging bij acquisitie van ontwikkelposities in bestaand bebouwd gebied Ir. O. M. van Denzen MSRE Masterthesis Februari 2009 Risico-rendement afweging bij acquisitie van ontwikkelposities

Nadere informatie

Nota Grondprijzen 2010

Nota Grondprijzen 2010 Nota Grondprijzen 2010 Gemeente Coevorden Afdeling Beleid & Strategie Team Ruimte Versie: 2.5.4 Datum: 03-11-2010 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding... 3 1.1 Kader... 3 1.2 Functies van de nota... 3 1.3

Nadere informatie

HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH

HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH STATENNOTITIE Aan de leden van Provinciale Staten HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH Impuls voor de Gelderse woningmarkt HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH

Nadere informatie

Evaluatie Experimentenwet Bedrijven Investeringszones (BIZ) Definitief. Ruud Berndsen Holmer Doornbos Marinka van Vliet Frank Maas

Evaluatie Experimentenwet Bedrijven Investeringszones (BIZ) Definitief. Ruud Berndsen Holmer Doornbos Marinka van Vliet Frank Maas Evaluatie Experimentenwet Bedrijven Investeringszones (BIZ) Definitief Ruud Berndsen Holmer Doornbos Marinka van Vliet Frank Maas 24 augustus 2012 Evaluatie Experimentenwet Bedrijven Investeringszones

Nadere informatie