Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------"

Transcriptie

1 EERSTE FAILLISSEMENTSVERSLAG Inzake : VAN DIJK GROND-, SLOOP- EN STRAATWERKEN B.V. Faillissementsnummer : C/05/13/228 F Datum faillissement : 9 april 2013 Rechter-Commissaris : Mr. P.F.A. Bierbooms Curator : Mr. J. Zeegers Datum : 23 mei 2013 Activiteiten onderneming : Het exploiteren van een bedrijf dat zich bezighoudt met het uitvoeren van grond-, sloop- en straatwerk en het verwijderen van asbest. Omzetgegevens : Zie hierna. Personeel : 8 werknemers. Verslagperiode : 9 april 2013 t/m heden. Bestede uren verslagperiode : Zie urenstaat. Bestede uren totaal : Zie urenstaat Edelachtbare Heer, Ondergetekende, curator in het hierboven genoemde faillissement, brengt u hierbij het eerste faillissementsverslag uit betreffende zijn bevindingen. Uit contact tussen ondergetekende en failliet is het volgende gebleken aangaande de voorgeschiedenis voorafgaande aan het faillissement en de oorzaak van het faillissement. Oorzaak faillissement: In 2009 heeft failliet het bedrijfspand, waar zij thans ook nog gevestigd is gelegen aan de Meniststraat 27 te (7091 ZZ) Dinxperlo, aangekocht. Door de relatief hoge hypothecaire geldlening had failliet te maken met hoge lasten, waardoor ondanks een goede omzet geen positief bedrijfsresultaat door failliet werd gerealiseerd. Daarnaast kwamen de marges vanaf 2009 door de In samenwerking met Grootjans Advocaten is de handelsnaam van Grootjans Advocaten BV. Van toepassing zijn de algemene voorwaarden

2 economische crisis in het grond- en straatwerk met name onder druk te staan en werd de concurrentie heviger. Door het mislopen van een aantal grote opdrachten en relatief lange vorstperiode in de winters van 2010 en 2011 lukte het failliet niet om uit de kosten te komen en een positief bedrijfsresultaat te realiseren. Op het moment dat de ABN AMRO Bank meer van failliet verlangde in de vorm van een hogere rente zag failliet gaan andere uitweg meer dan op eigen aangifte het faillissement van haar bedrijf aan te vragen. Cijfers betreffende de door failliet gedreven onderneming: Netto omzet ,00 Verlies 2011: ,00 Netto omzet ,00 Verlies 2012: ,00 (op basis van concept jaarcijfers) Lopende procedures: Er lopen thans geen procedures van of tegen failliet. Juridische structuur failliet: Failliet is een 100% dochtervennootschap van Van Dijk Holding B.V. Failliet vormt samen met Van Dijk Holding B.V. een fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting. Huurovereenkomsten: Failliet was partij bij een huurovereenkomst, te weten de huur van haar bedrijfspand gelegen aan de Meniststraat 27 te (7091 ZZ) Dinxperlo, van Van Dijk Holding B.V. Voornoemde huurovereenkomst is door failliet reeds voor het faillissement per direct opgezegd. Personeel: Per datum faillissement waren er acht werknemers bij failliet in dienst. Het gaat daarbij om: - De heer H. Messing, wonende aan de Emmerikseweg 25 te (7077 AN) Netterden. - De heer R. Groot Jebbink, wonende aan de Eulingkamp 14 te (7256 BK) Keijenborg. - De heer F. Firing, wonende aan de Haartsestraat 70 te (7121 CZ) Aalten. - De heer B. Bennink, wonende aan de Bolwerkweg 28 te (7121 LP) Aalten. - De heer W. Tiemesen, wonende aan de Doetinchemseweg 27B te (7036 AE) Loerbeek.

3 - Mevrouw T. Verbeck, wonende aan de Koops Broek 20 te (7095 CR) De Heurne. - De heer J. Walvoort, wonende aan de Stadsbroek 77 te (7126 CN) Bredevoort. - De heer D. Teunissen, wonende aan de Sarinkkamp 87 te (7255 CZ) Hengelo (Gld.). Voornoemde acht werknemers zijn per brief d.d. 19 april 2013 ex artikel 40 Faillissementswet met voorafgaande toestemming van de Rechter-Commissaris ontslagen door ondergetekende in zijn hoedanigheid van curator. Activa: In en om het bedrijfspand van failliet zijn door de curator diverse te gelde te maken activa aangetroffen. Het gaat daarbij met name om voertuigen en een kleine hoeveelheid gereedschappen. Op basis van een pandakte d.d. 15 juli 2009 is de bedrijfsinventaris aan de ABN AMRO Bank verpand ter zekerheid van een door failliet en Van Dijk Holding B.V. met de ABN AMRO Bank aangegane financiering. In de algemene bepalingen behorend bij voornoemde pandakte wordt een nadere omschrijving van het begrip inventaris, zoals omschreven in de pandakte, gegeven. Volgens de algemene bepalingen valt onder de definitie inventaris in ieder geval machines, installaties, werktuigen, gereedschappen, auto's en ander rollend materieel, telecommunicatie, kantoor- en computerapparatuur (inclusief software). Vooralsnog gaat de curator er dan ook vanuit dat de door hem aangetroffen voertuigen onder het pandrecht van de ABN AMRO Bank vallen. In eerste instantie heeft de curator nog met de heer J.J.A. van Dijk (DGA van failliet) onderhandeld over het door Van Dijk kopen van de activa met het oog op een doorstart van de bedrijfsactiviteiten van failliet in een andere (rechts)vorm. Gezien het feit dat Van Dijk aangaf dat hij een viertal werknemers van failliet mee wilde nemen, wilde de curator Van Dijk eerst de kans geven om een bod op de activa te doen, met name daarbij meenemend het belang van behoud van werkgelegenheid. De heer Van Dijk heeft een bod op de activa gedaan inhoudende een bedrag ad ,00 op de activa an sich te vermeerderen met een bedrag ad ,00 aan goodwill, kosten afwikkeling faillissement en kosten betreffende ontruiming van het bedrijfspand van failliet en het terrein rondom het bedrijfspand van failliet. Op instigatie van de ABN AMRO Bank is de bedrijfsinventaris (en met name het rollend materieel) getaxeerd. De taxatie komt op een totaalbedrag aan waarde van de inventaris ad ,00 aan liquidatiewaarde en ,00 aan onderhandse verkoopwaarde bij gelijkblijvende bestemming en gebruik uit. Bijgaand doe ik u als bijlage bij onderhavig faillissementsverslag een kopie van het taxatierapport (bijlage I) toekomen. Derhalve heeft de curator diverse handelsondernemingen, die zich al kort na het uitspreken van het faillissement bij hem hadden gemeld, uitgenodigd om een bod op de activa te

4 doen. Ten tijde van het schrijven van onderhavig faillissementsverslag is er een tweetal biedingen van circa ,00 (inclusief het bezemschoon opleveren van het bedrijfspand en omliggend terrein) op de activa gedaan. Na ontvangst van alle biedingen zal de curator in overleg met de ABN AMRO Bank trachten om overeenstemming te bereiken met de hoogste bieder aangaande de verkoop van de activa. Vooralsnog uitgaande van het feit dat alle activa onder het pandrecht van de ABN AMRO Bank vallen, zal de opbrengst van de activa grotendeels aan de ABN AMRO Bank toekomen. De curator zal in overleg met de ABN AMRO Bank een boedelbijdrage voor zijn werkzaamheden aangaande verkoop van de activa bedingen, dan wel zal er in de totale verkoopopbrengst een component aan goodwill worden verwerkt, welk gedeelte van de verkoopopbrengst daarmee dus buiten het bereik van het pandrecht van de ABN AMRO Bank valt. Onroerende zaken: De 100 % moedervennootschap van failliet van Dijk Holding B.V, die eveneens failliet is, is eigenaar van het bedrijfspand gelegen aan de Meniststraat 27 te (7091 ZZ) Dinxperlo. Failliet heeft geen onroerende zaken in eigendom. Ten aanzien van voornoemde onroerende zaak is een hypotheekkrediet met een maximum van ,00 ten gunste van de ABN AMRO Bank gevestigd. De ABN AMRO Bank zal trachten om voornoemde onroerende zaak onderhands te verkopen. Wanneer onderhandse verkoop niet mogelijk blijkt te zijn, dan zal eventueel een traject betreffende een executieveiling van het pand door de ABN AMRO Bank in gang gezet worden. Voorraden / onderhanden werk: Per datum faillissement had failliet geen onderhanden werk en geen voorraad meer. Failliet heeft haar activiteiten per datum faillissement gestaakt. Debiteuren: De debiteuren van failliet zijn in het kader van eerdergenoemde financiering aan de ABN AMRO Bank verpand. De ABN AMRO Bank neemt de incasso van de openstaande debiteuren op zich. Rechtmatigheid: Tot op heden heeft ondergetekende niet kunnen constateren dat er sprake is of zou zijn van enige onrechtmatigheid.

5 Crediteuren: Tot op het moment van dit verslag hebben zich de volgende crediteuren gemeld: Separatisten, voor zover de vordering wordt afgedekt door een zekerheidsrecht en voor het overige concurrent: De ABN AMRO Bank, als zijnde pandhouder en hypotheekhouder voor een totaalbedrag ad ,81 Preferente crediteuren: Aantal: 1, in totaal ten bedrage van ,00 Concurrente crediteuren: Aantal: 19, in totaal ten bedrage van ,40 Ik verwijs u voorts naar de bij dit verslag gevoegde lijsten. Saldo faillissementsrekening: Het saldo op de faillissementsrekening ten name van mr. J. Zeegers q.q. met rekeningnummer: is per 17 mei ,00 (zie bijlage II). Voor de transacties, die tot op heden ten aanzien van de faillissementsrekening hebben plaatsgevonden, verwijs ik u naar voornoemde bijlage. Overig: Termijn van afwikkeling: Vooralsnog komt ondergetekende tot de conclusie dat er bij het tweede of derde faillissementsverslag aan u, Edelachtbare Rechter-Commissaris, kan worden verzocht om de Rechtbank te verzoeken om onderhavig faillissement op grond van artikel 16 Faillissementswet op te heffen vanwege het feit dat de boedelkosten de waarde van het in de boedel aanwezige actief overstijgen en er geen uitkering aan preferente crediteuren kan worden gedaan, dan wel op grond van artikel 137a Faillissementswet onderhavig faillissement vereenvoudigd af te wikkelen wegens gebrek aan baten.

6 Doetinchem, 23 mei 2013 Mr. J. Zeegers Curator

Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN AUTOMOBIELBEDRIJF DE JONG B.V. HANDELEND ONDER DE NAAM MITSUBISHI DE JONG Gegevens onderneming : de besloten vennootschap

Nadere informatie

De besloten vennootschap VICTORY FLOWERS B.V. Faillissementsnummer: F.02/14/586 Rechter-Commissaris: Mr. T.J. van Gessel

De besloten vennootschap VICTORY FLOWERS B.V. Faillissementsnummer: F.02/14/586 Rechter-Commissaris: Mr. T.J. van Gessel OPENBAAR VERSLAG NR. 3 EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET Faillissement: De besloten vennootschap VICTORY FLOWERS B.V. Faillissementsnummer: F.02/14/586 Rechter-Commissaris: Mr. T.J. van Gessel Curator:

Nadere informatie

EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET

EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET Naam gefailleerde : Sercan Mode B.V. Faillissementsnummer : 06.574 Datum uitspraak : 10 oktober 2006 Curator : mr N.P. Klein Rechter-Commissaris :

Nadere informatie

EINDVERSLAG EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET

EINDVERSLAG EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET EINDVERSLAG EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET In het faillissement van: De besloten vennootschap PASSI FLORA BV, statutair gevestigd en kantoorhoudende te (8032 JX) Zwolle aan De Dobbe nr. 49.; Faillissementsnummer(s)

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 9 april 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 9 april 2015 Identiek aan het digitaal ingediende verslag FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 9 april 2015 Gegevens onderneming: : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid France Limousin Nederland

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 3 juni 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 3 juni 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 3 juni 2015 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap CARPARTS ALMERE B.V., statutair gevestigd te Almere, feitelijk gevestigd te (1316 AG) Almere aan de Markerkant

Nadere informatie

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN AUTOMOBIELBEDRIJF DE JONG ALMERE B.V.

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN AUTOMOBIELBEDRIJF DE JONG ALMERE B.V. EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN AUTOMOBIELBEDRIJF DE JONG ALMERE B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid,

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW Datum: 13 april 2015 Nummer: zes Gegevens onderneming : Grafimedia Partners B.V. Faillissementsnummer : F.02/14/337 Datum uitspraak : 29 april

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW Nummer : 1 Datum : 2 juli 2015 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap HIM BENELUX B.V., statutair gevestigd te VelsenNoord, en aldaar kantoorhoudende

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG. Nummer: 11 Datum: 10 oktober 2014. Faillissementsnummer : F10.462 Datum uitspraak : 22 juni 2010.

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG. Nummer: 11 Datum: 10 oktober 2014. Faillissementsnummer : F10.462 Datum uitspraak : 22 juni 2010. OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 11 Datum: 10 oktober 2014 Gegevens onderneming : John de Haas Transport B.V. Faillissementsnummer : F10.462 Datum uitspraak : 22 juni 2010 Rechter-commissaris : mr.

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer:2 Datum: 20 januari 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer:2 Datum: 20 januari 2015 1 47633 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer:2 Datum: 20 januari 2015 Gegevens onderneming : Auto van der Zee BV Faillissementsnummer : F.17/14/145 Datum uitspraak : 8 juli 2014 Curator : mr. J.H. van der Meulen

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW)

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW) OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW) Nummer : 1 Datum : 26 november 2012 Gegevens onderneming : a. Euro Demolition Group B.V. b. Euro Demolition Equipment B.V. c. Euro Demolition OG B.V. d.

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG

FAILLISSEMENTSVERSLAG FAILLISSEMENTSVERSLAG Faillissementsverslag nummer 1 d.d. 9 april 2009 Gegevens onderneming Faillissementsnummer : LFP Financiële Adviesgroep B.V. ( "de Vennootschap") : F.09/153 Datum uitspraak : 10 maart

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG

FAILLISSEMENTSVERSLAG FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer : 5 Datum : 13 september 2012 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap Strack Lichtstraten Alphen B.V., statutair gevestigd en kantoorhoudende te Alphen aan den Rijn

Nadere informatie

omzet 2010 volgens conceptjaarrekening: 98.459,-

omzet 2010 volgens conceptjaarrekening: 98.459,- FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 20 maart 2012 Gegevens failliet: MPC Cheese B.V. Faillissementsnummer: 12/47 F Datum uitspraak: 24 januari 2012 Rechter-commissaris: Curator: Activiteiten onderneming:

Nadere informatie

DE INHOUD VAN HET BIJ DE RECHTBANK GEDEPONEERDE FAILLISSEMENTSVERSLAG IS GELIJK AAN HET DIGITAAL INGEDIENDE FAILLISSEMENTSVERSLAG

DE INHOUD VAN HET BIJ DE RECHTBANK GEDEPONEERDE FAILLISSEMENTSVERSLAG IS GELIJK AAN HET DIGITAAL INGEDIENDE FAILLISSEMENTSVERSLAG DE INHOUD VAN HET BIJ DE RECHTBANK GEDEPONEERDE FAILLISSEMENTSVERSLAG IS GELIJK AAN HET DIGITAAL INGEDIENDE FAILLISSEMENTSVERSLAG FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 27 juni 2014 Gegevens onderneming

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 12 september 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 12 september 2014 Identiek aan het digitaal ingediende verslag FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 12 september 2014 Gegevens onderneming: : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid France Limousin Nederland

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 31 mei 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 31 mei 2013 Identiek aan het digitaal ingediende verslag FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 31 mei 2013 Gegevens onderneming: : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid LilaBlij B.V., gevestigd

Nadere informatie

De dag van de uitspraak van het faillissement is de failliete onderneming door en namens de curator bezocht.

De dag van de uitspraak van het faillissement is de failliete onderneming door en namens de curator bezocht. OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a Fw. In de faillissementen van: John Jurgen Kerkrade Holding BV Automobielbedrijf Jurgen BV Jurgen Autocentrum BV Jurgen Laktechniek BV BV Car Depot Jurgen Autocentrum Heerlen

Nadere informatie

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN ELDATA ADVICE GROUP B.V. H.O.D.N.

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN ELDATA ADVICE GROUP B.V. H.O.D.N. EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN ELDATA ADVICE GROUP B.V. H.O.D.N. ELDATA COMPONENTS Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Nadere informatie

Faillissementsnummer : 07/260 F (rechtbank Zwolle-Lelystad) Datum uitspraak : 22 augustus 2007

Faillissementsnummer : 07/260 F (rechtbank Zwolle-Lelystad) Datum uitspraak : 22 augustus 2007 EERSTE OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ART. 73 A Fw Faillissementsverslagnummer: 1 Datum: 15 oktober 2007 Gegevens onderneming : MCD Groep B.V., gevestigd te Zeewolde Faillissementsnummer : 07/260 F

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 18 mei 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 18 mei 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 18 mei 2015 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap Nachon Automatisering B.V., de besloten vennootschap Nachon Nederland B.V. en de besloten vennootschap Nachon

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Nummer: 11 Datum: 29 juli 2015 Gegevens onderneming: Holding Theunisse B.V. Faillissementsnummer: C/01/10/538 F Datum uitspraak: 13 juli 2010

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Gegevens onderneming : De Coöperatieve Vereniging H.R.-VISION U.A., statutair gevestigd te Almere, feitelijk gevestigd te (1322 AC) Almere aan de Televisieweg 2, ingeschreven

Nadere informatie

Curator : mr. S. van Gessel R-C : mr. A.L. Goederee

Curator : mr. S. van Gessel R-C : mr. A.L. Goederee FAILLISSEMENTSVERSLAG (EINDVERSLAG) NUMMER: 5 DATUM: 14 FEBRUARI 2011 Gegevens onderneming : Transportbedrijf Spijker B.V. en Jaap Spijker Holding B.V., gevestigd te Oude Pekela, 9665 BZ aan de Flessingsterrein

Nadere informatie

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag.

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 18 augustus 2014 Gegevens onderneming Naam Verkeersschool Dekker Eindhoven

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW Nummer : 2 Datum : 11 mei 2012 Gegevens persoon : MICHEL VERBAAN, wondende te (1911 TL) Uitgeest, h.o.d.n. GEMAKSHALVE en THE WALK OF LOVE, zaakdoende te

Nadere informatie

1e openbare verslag in het faillissement TAXIBEDRIJF VENDERBOSCH B.V.. Ex artikel 73a Faillissementswet

1e openbare verslag in het faillissement TAXIBEDRIJF VENDERBOSCH B.V.. Ex artikel 73a Faillissementswet 1e openbare verslag in het faillissement TAXIBEDRIJF VENDERBOSCH B.V.. Ex artikel 73a Faillissementswet Naam : Taxibedrijf Venderbosch B.V. Adres : Markenweg 13, 7051 HS Varsseveld Datum uitspraak : 27

Nadere informatie

In dit verslag is de tekst van het eerste tot en met het zesde verslag gehandhaafd. De in het dit verslag toegevoegde tekst is vet gedrukt.

In dit verslag is de tekst van het eerste tot en met het zesde verslag gehandhaafd. De in het dit verslag toegevoegde tekst is vet gedrukt. Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW Datum: 6 februari 2015 Nummer: zeven Gegevens onderneming : Bij de Vaate Holding B.V. Faillissementsnummer : F 02/13/164 Datum uitspraak :

Nadere informatie

: 25.257,50 (zie bijlage 1). : 25.638,88 (bijlage 1).

: 25.257,50 (zie bijlage 1). : 25.638,88 (bijlage 1). Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW Datum: 1 mei 2014 Nummer: drie Gegevens onderneming : de besloten vennootschap Rooddirect B.V., : gevestigd aan de Badhuisstraat 137 te Vlissingen

Nadere informatie