M O N U MONUMENTEN BELEID

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "M O N U MONUMENTEN BELEID"

Transcriptie

1 M O N U M E N T E N B E L E I D MONUMENTEN BELEID Cahier Mitros is een toonaangevende en ambitieuze woningcorporatie. Met ruim woningen, garages en bedrijfspanden is zij de grootste speler op het veld van de volkshuisvesting in Utrecht en Nieuwegein. Samenwerking en keuzevrijheid staan bij Mitros voorop. Mitros biedt als voorloper in de volkshuisvesting een Podium voor discussie. Op het Mitros Podium belichten we circa drie keer per jaar belangrijke of actuele thema s uit de wereld van wonen, leven en volkshuisvesting. De Mitros Cahiers zijn hiervan de schriftelijke afgeleide.

2 Monumenten beleid Mitros is met 600 monumenten in Utrecht de grootste monumentenbezitter van Nederland. De monumenten vormen een bijzondere groep binnen de ruim panden die Mitros in Utrecht en Nieuwegein verhuurt en beheert. De monumenten van Mitros zijn vooral in de binnenstad gesitueerd. Sommige van hen zijn matig van kwaliteit en vragen extra aandacht. Andere munten uit in kwaliteit en vormen een prachtig bijdrage aan het culturele erfgoed van Utrecht. In dit cahier beschrijft Mitros hoe de monumenten in haar bezit zijn gekomen en wat het monumentenbeleid van Mitros inhoudt. Daarna volgt per beleidsstrategie de beschrijving van een aansprekend voorbeeld. 2 Mitros Cahier - Monumenten beleid Geschiedenis van het Mitros monumentenbezit Mitros is ontstaan uit de corporaties K 77, het Woningbedrijf Utrecht en Woningbouwvereniging Nieuwegein. Een groot deel van de monumenten die Mitros in het bezit heeft, komen uit het voormalig bezit van het Woningbedrijf. Het Woningbedrijf heette voor 1992 de Dienst Woningbeheer van de gemeente Utrecht. De gemeente verhuurde destijds zelf woningen. Naast de gemeentelijke woningen, voerde de Dienst ook het beheer uit over woonhuizen, die als monument waren aangewezen en waarvan de gemeente eigenaar was. In 1992 is de Dienst Woningbeheer een zelfstandig bedrijf geworden en kreeg het de naam Woningbedrijf Utrecht. Bij deze verzelfstandiging is het woningbezit van de gemeente, waaronder de monumenten, overgegaan naar het Woningbedrijf Utrecht. Eén van de afspraken was dat binnen het aangekochte bezit een aantal monumenten die behoorde tot de voorraad sociale huurwoningen niet zonder toestemming van de gemeente verkocht mocht worden. De overige monumenten, die destijds door de gemeente waren aangekocht en geen sociale huurwoning waren, mocht het Woningbedrijf wel verkopen. Deze afspraken gelden ook nu nog voor Mitros.

3 In de tijd vóór de verzelfstandiging van de Dienst Woningbeheer zijn de monumenten om verschillende redenen in het bezit van de gemeente gekomen. a. stadsvernieuwing en annexatie voor uitbreiding van Utrecht In het kader van de stadsvernieuwing en aankoop van grond voor nieuwbouw van woningen, heeft de gemeente panden aangekocht. Hieronder waren veel monumenten of panden die na de aankoop als monument werden aangewezen. Zo had de gemeente voor de nieuwbouw van woningen in de wijk Overvecht een aantal boerderijen gekocht aan de Vechtdijk. In de binnenstad werden met name panden gekocht voor de stadsvernieuwing. Het Grondbedrijf van de gemeente kocht deze panden en beheerde ze ook. Vaak waren de panden bestemd om te worden gesloopt en werden ze slecht onderhouden. Door wijzigingen in het gemeentelijke beleid, zoals het niet doorgaan van de invalsweg aan de oostkant van de stad, werden de woningen uiteindelijk toch niet gesloopt. In 1976 werd door het gemeentebestuur besloten de panden, hoofdzakelijk woningen, voor het beheer over te dragen aan de afdeling die de gemeentelijke huurwoningen exploiteerde. Het merendeel van het aangekochte bezit had een zeer slechte kwaliteit. De gemeente heeft destijds speciale subsidies ter beschikking gesteld om het aangekochte gemeentelijke bezit te verbeteren. b. behoud van bijzondere monumenten Het behouden van monumenten met een bijzondere monumentale waarde voor de stad, was een andere reden om panden aan te kopen. In deze panden werd wel door de gemeente geïnvesteerd. Een voorbeeld hiervan is het pand Achter Sint Pieter nr. 50 t/m 74. Dit gebouw is een 17de-eeuws woonhuis. Het gebouw is opgeknapt en in het pand zijn zelfstandige appartementen gerealiseerd. Sommige grote monumenten waren al sinds jaar en dag in het bezit van de gemeente, bijvoorbeeld het Bastion Manenburg. Ook deze monumenten zijn bij de verzelfstandiging aan het Woningbedrijf Utrecht overgedragen. c. stimulering particuliere woningverbetering In sommige gevallen kocht de gemeente in een straat een aantal panden op, waaronder monumenten, waarbij de woningen werden verbeterd. Het doel was om op deze wijze particulieren te stimuleren hun eigen woningen te verbeteren. Dit is bijvoorbeeld gebeurd bij woningen, gelegen aan de Haverstraat, de Springweg en de Oudegracht. d. verbetering woningen ten behoeve van de sociale huursector Soms werden monumenten door de gemeente aangekocht om te worden verbeterd en om te zetten naar de sociale huursector. Ook corporaties in Utrecht deden dit. K 77 heeft bijvoorbeeld woningen aan de Tuinstraat gekocht, verbeterd en als sociale huurwoningen in de markt gezet. 3 Mitros Cahier - Monumenten beleid

4 Bijzondere monumenten van Mitros De meeste monumenten die Mitros bezit zijn historische woonhuizen. Een aantal heeft daarbij een bijzondere monumentale waarde, zoals: de oude burgemeesterswoning, ook wel genoemd de Truttige Tuyl aan de Kromme Nieuwegracht 43. De woning wordt verhuurd aan een woongroep; het landgoed Nieuw-Amelisweerd aan de Koningslaan 1. Dit landgoed is ooit voor de broer van Lodewijk Napoleon gebouwd. Ook hier woont een woongroep; 4 het Jacobsgasthuis, het oude gasthuis voor bedevaartsgangers op weg naar Santiago de Compostella aan de Oudegracht 213; Mitros Cahier - Monumenten beheer de hofjeswoningen aan de Gasthuisstraat, Wolter Heukelslaan en Nicolaas Dwarsstraat; het voormalige tolgaardershuisje aan het Oude Houtensepad 1; Het behoud van het monumentale karakter van de diverse panden voor de stad Utrecht, vindt Mitros belangrijk. Mitros wil dan ook in haar monumentenbeleid ervoor zorgen dat de monumentale waarde van haar panden zo min mogelijk wordt aangetast. en het bijzondere Bastion Manenburg, een van de Bolwerken langs de Utrechtse singel. Manenburg is gebouwd tussen 1541 en 1551, voor de verdediging van de stad. Momenteel is het bastion in gebruik als atelier en worden de 16de-eeuwse woningen er op bewoond.

5 Deze uitgangspunten zijn: Mitros wil een versnelde aanpak van haar monumenten met een slechte kwaliteit Een deel van de monumenten heeft een matige tot slechte kwaliteit. Om de kwaliteit van de stad te verbeteren en verder verval van deze monumenten te voorkomen, is een aanpak op korte termijn noodzakelijk. In feite wil Mitros een inhaalslag. Op deze manier kan de kwaliteit van de bestaande stad worden verbeterd. Het monumentenbeleid van Mitros In 2000 zijn Mitros en de gemeente een overleg gestart om over de aanpak van monumenten te praten. De bedoeling is om te komen tot een goede aanpak van de monumenten, waarbij kennis over de afzonderlijke panden en over de monumentenzorg in het algemeen wordt uitgewisseld. Per geval wordt bekeken welke monumentensubsidies voor het herstel van een monument ingezet kunnen worden. Voor de aanpak van de monumenten is een Stuurgroep opgericht. In deze Stuurgroep zitten vertegenwoordigers van Mitros en de gemeente. De voorzitter van de Stuurgroep is een onafhankelijk adviseur, met veel kennis van monumenten. Het monumentenbeleid van Mitros en de maatregelen die Mitros wil gaan uitvoeren, worden in deze Stuurgroep besproken. Mitros wil met haar monumentenbeleid een bijdrage leveren aan de verbetering van de kwaliteit van de stad Utrecht. In dit kader is een aantal uitgangspunten voor het monumentenbeleid vastgelegd. De aanpak van monumenten moet niet leiden tot onrendabele investeringen Er is een verschil tussen het onderhouden van monumenten en het onderhouden van gewone woningen. Bij monumenten moet rekening worden gehouden met de monumentale waarde van het pand. Dit betekent onder meer dat bij verbetering van het pand waardevolle elementen behouden worden. Tevens moet gebruik worden gemaakt van speciale, bij het monument passende bouwmaterialen. Vaak is ook het uitvoeren van een bouwhistorisch onderzoek een verplichting. Dit leidt ertoe dat het verbeteren en beheren van monumenten meer geld kost. Bij de aanpak van een monument moet dan ook de afweging worden gemaakt of de aanpak een onrendabele investering waard is. 5 Mitros Cahier - Monumenten beleid

6 6 Mitros Cahier - Monumenten beleid De aanpak van monumenten moet passen binnen het voorraadbeleid van Mitros Een kerntaak van Mitros is te zorgen voor kwalitatief goede woningen voor lagere inkomensgroepen. Het beheren en verhuren van monumentale woonhuizen, puur vanwege de monumentale waarde, behoort hier niet toe. De woningen hebben of krijgen, vanwege de hoge kosten bij renovatie, vaak een hogere huurprijs. Hierdoor zijn de woningen niet (meer) bereikbaar voor de lagere inkomensgroepen. Het is dan beter de woningen te verkopen en met de verkoopopbrengst de kwaliteit van andere woningen in de voorraad van Mitros te verhogen en nieuwbouw te realiseren. Inmiddels is er een lijst met monumenten opgesteld. Dit zijn zowel woningen als winkels en bedrijven. De vier beleidsstrategieën voor de aanpak van monumenten zijn vrije verkoop, verkoop onder voorwaarden, eigen beheer en verbouwing. Wittevrouwenkade De vier strategieën van beleid 1 Vrije verkoop Monumenten die een goede kwaliteit hebben en niet passen in het voorraadbeleid van Mitros worden verkocht. Dit kan zijn aan de huidige bewoners, maar ook aan nieuwe bewoners. Vaak hebben de woningen een hoge huurprijs, waardoor ze niet betaalbaar zijn voor de lagere inkomensgroepen. Het toekomstig onderhoud bij vrije verkoop is dan aan de nieuwe eigenaar, die een beroep kan doen op subsidie-mogelijkheden. De bescherming als monument wordt gegarandeerd door de Monumentenwet en de gemeentelijke verordening. De verkoopopbrengsten zet Mitros in voor de verbetering van de kwaliteit van de goedkope woningen in haar voorraad. Een voorbeeld van een pand voor de vrije verkoop is Wittevrouwenkade nr. 1.

7 1 7 Wittevrouwenkade nr. 1 Dit pand was vroeger een zijpaviljoen van de voormalige Willemskazerne, die in 1829 is gebouwd vlakbij de Wittevrouwenpoort. De Willemskazerne bestond uit een hoofdgebouw en twee zijgebouwen langs de Wittevrouwenkade. In die tijd had Utrecht een belangrijke militaire functie. Het hoofdgebouw werd in 1877 door brand verwoest. Hiervoor in de plaats kwam in 1882 de HBS voor meisjes. Het zijgebouw aan de Wittevrouwenkade nr. 1 is niet in vlammen op gegaan en is een tijd lang een politiebureau geweest. Nadat de politie was vertrokken is het pand gekraakt. Op grond van een subsidieregeling vanuit het rijk is het bedrijfsgebouw in 1987 voor tijdelijke bewoning geschikt gemaakt. Lange tijd is er niets aan het pand gedaan. Zo zit op sommige plekken nog de oude verf uit de tijd dat het pand een onderdeel vormde van de Willemskazerne. Gezien de hoge kosten van de renovatie, heeft Mitros besloten het pand te verkopen. Wittevrouwenkade nr. 1 is inmiddels gekocht door de Stichting Sociale Huisvesting Utrecht (SSH), die hierin onzelfstandige woningen zal realiseren. Mitros Cahier - Monumenten beleid

8 8 Geertestraat 30 Mitros Cahier - Monumenten beleid 2 Verkoop onder voorwaarden Bij verkoop onder voorwaarden gaat het vaak om bijzondere monumenten. Bij de verkoop worden in de verkoopvoorwaarden eisen gesteld aan het beheer, bijvoorbeeld het door één instantie uitvoeren van het beheer van een woonhuiscomplex of het uniform houden van de kleur van het schilderwerk. Deze eisen zijn niet af te dwingen door de Monumentenwet. Een andere vorm van verkoop onder voorwaarden is dat de bijzondere monumenten verkocht worden aan restaurerende instellingen, zoals het Utrechtse Monumentenfonds of Stadsherstel. Door verkoop aan restaurerende instellingen wordt de garantie gegeven dat op lange termijn het beheer goed geregeld is. Een voorbeeld van een pand voor verkoop onder voorwaarden is de Geertestraat 30. Geertestraat 30 De Geertestraat is gebouwd in de Middeleeuwen. Deze straat loopt uit op het koor van de Geertekerk. De woningen bestaan uit twee lagen. De Geertestraat 30 is een diepe hoekwoning en kijkt uit op de Springweg. De woning bestaat uit drie woonlagen met een kelder en een zadeldak. Aan de achterkant heeft de woning een opkamer, en daaronder is een kelderkamer gesitueerd. Het pand is nog grotendeels in originele staat, maar is slecht onderhouden. Voor de aankoop van het pand aan de Geertestraat 30 is interesse getoond door de erfgenamen van Mart van Schijndel, die een bekend architect in Utrecht was. Inmiddels is overeenstemming bereikt over de verkoopvoorwaarden. Een van de voorwaarden is het pand op een zodanige wijze te restaureren, dat de oude structuur van de woning gehandhaafd blijft. Indien niet aan deze voorwaarde wordt voldaan, wordt het koopcontract ontbonden en komt het pand weer in het bezit van Mitros.

9 Gasthuisstraat Beheer door Mitros Deze monumenten worden blijvend door Mitros verhuurd en beheerd. De woningen zijn kwalitatief goed en betaalbaar voor de lagere inkomensgroepen en passen binnen het voorraadbeleid van Mitros. Een aantal hofjeswoningen behoort hiertoe. De hofjeswoningen zijn woningen die uit liefdadigheid en vaak vanuit erfenissen van particulieren werden gebouwd voor ouderen. De bewoners hoefden voor de woningen geen huur te betalen. Hofjeswoningen worden ook wel kameren genoemd. Vaak liggen ze niet in een hof, maar staan de woningen naast elkaar in een straat. De hofjeswoningen zijn eenvoudige woningen van één laag, meestal zonder kelder, maar met een zolder. Op de begane grond van de woning bevindt zich de woonruimte en een gangetje met een steektrap naar de zolder. De meeste woningen zijn inmiddels gerestaureerd, gemoderniseerd en aan de achterzijde uitgebreid. Voorbeelden van hofjeswoningen zijn het hofje aan de Wolter Heukelslaan 8-35, de Nicolaasdwarsstraat 2-12 (Gronsveltkameren), de Gasthuisstraat 2-16 en Wittevrouwensingel en (Breyerskameren). Wolter Heukelslaan Dit hofje werd gebouwd in 1861 voor de Stichting Eleëmosynae van Oudmunster. De hofjeswoningen staan in een langgerekte vorm en worden gescheiden van de Oosterspoorbaan door een hek. Een bijzonder element in dit hofje zijn de hardstenen waterpompen. Nicolaasdwarsstraat (Gronsveltkameren) De Gronsveltkameren zijn gebouwd in 1652 met geld uit de erfenis van Johan van Gronsvelt aan de Agnietenstraat. In de periode tussen 1756 en 1762 zijn de hofjes afgebroken en herbouwd op de huidige plek. Hierbij werd gebruik gemaakt van het oude materiaal, zoals de stenen met 9 Mitros cahier - Monumenten beleid

10 huisnummers boven de deuren, enkele kruiskozijnen en enkele deuren. In 1982 zijn de woningen gerestaureerd, waarbij nieuwe dakkapellen zijn gemaakt. 10 Wittevrouwensingel en Gasthuisstraat (Breyerskameren) Het hofje aan de Wittevrouwensingel bestaat uit acht rug-aan-rug woningen en is gebouwd in de 17e eeuw. In 1749 is aan de Gasthuisstraat een tweede blok gerealiseerd, bestaande uit tien rug-aan-rugwoningen. De woningen zijn gebouwd met geld uit de erfenis van burgemeester Johan Breyer. De Breyerskameren kwamen in die tijd in handen van de Hervormde Diakonie en werden in 1962 verkocht aan de gemeente. In 1975 zijn de woningen gerestaureerd, waarbij de pleisterlaag van de gevels is verwijderd. Mitros cahier - Monumenten beleid 4 Verbetering en verbouwing door Mitros Voordat besloten wordt een pand te verbeteren en te verbouwen, wordt eerst een bouwhistorisch onderzoek uitgevoerd. Het gaat hierbij vaak om grote panden, zoals studentenhuizen of kantoorpanden, met een slechte kwaliteit. Het doel van dit onderzoek is te achterhalen wat de monumentale waarde van het pand is. Bij de aanpak van het pand wordt rekening gehouden met deze waarde. Na het bouwhistorisch onderzoek wordt bekeken welke investeringen gedaan moeten worden om de panden te verbeteren en te verbouwen tot bijvoorbeeld apparte-

11 Sterrenhof 11 menten. Vaak moet er veel geïnvesteerd worden en is een lage huurprijs niet meer mogelijk. Een voorbeeld van het zelf verbeteren en verbouwen is Sterrenhof. Sterrenhof Het Sterrenhof is een hofje, dat in 1874 is gebouwd door de Liefdadige Vereniging van de Heilige Jozef voor arme parochianen van de Dominicusparochie aan de Mariaplaats. Het Sterrenhof is gelegen aan de Sterrenbos, ten westen van de Catharijnesingel. In dit gebied vestigden zich in de tweede helft van de 19e eeuw een aantal bedrijven, waaronder de Spoorwegen. De Sterrenbos vormde in 1874 de ontsluitingsweg naar het station. De naam Sterrenbos verwijst naar de vroegere functie van deze locatie: een militair exercitieterrein. De Sterrenhof bestaat uit drie blokken in een U-vorm; een middengebouw met twee woongebouwen die hier haaks op staan. In het midden van het hofje ligt een grasperk. Het hofje is een karakteristiek voorbeeld van de 19e eeuwse bouw voor de arme bevolking. In de loop van de tijd is het hofje niet ingrijpend veranderd. De woningen hebben dan ook nog grotendeels de oorspronkelijke plattegrond en oorspronkelijke details. Zo bevinden zich in sommige woningen nog de originele bedsteden. Die oorspronkelijke indeling met bedsteden heeft een hoge monumentale waarde. Ook zijn in de meeste woningen nog de oorspronkelijke trappen, schouwen, deurkozijnen, schuifvensters en paneeldeuren aanwezig, vaak nog in hun originele afwerking. Ook de versiering van de gevels heeft een bijzondere waarde. De woningen in het hofje bestaan uit boven- en benedenwoningen met een zolder. De boven- en benedenwoningen wor- Mitros cahier - Monumenten beleid

12 den ontsloten via één gang met een trap of een tweede ingang aan de achterzijde van de woning. Oorspronkelijk zijn de woningen uitgevoerd met een kelder. Momenteel hebben alleen de kopwoningen van het hofje nog toegankelijke kelders. Bij de andere woningen zijn deze kelders dichtgestort. De woningen zijn in slechte staat van onderhoud en voldoen niet meer aan de huidige kwaliteitseisen voor woningen. 12 Mitros cahier - Monumenten beleid Uit het bouwhistorisch onderzoek is naar voren gekomen dat het uiterlijk van de gebouwen en bepaalde elementen aan de binnenkant van de woningen, zoals de bedsteden, de plattegronden en schouwen, bij de plannen voor herontwikkeling van het hofje gehandhaafd moeten blijven. Binnen deze randvoorwaarden zouden de huidige 26 wooneenheden omgebouwd kunnen worden tot 14 zelfstandige woningen en 2 appartementen. Colofon Tekst Mitros Vormgeving CARTA, Utrecht Druk Stolwijk, Amsterdam Uitgever Mitros Tel september 2001

Algemene Monumenten informatie

Algemene Monumenten informatie Informatiemap deel A Algemene Monumenten informatie In dit deel A van de informatiemap wordt kort ingegaan op de volgende algemene onderwerpen betreffende monumenten en het eilandelijke monumentenbeleid.

Nadere informatie

M A A T S C H A P P E L I J K G E B O N D E N E I G E N D O M M G E

M A A T S C H A P P E L I J K G E B O N D E N E I G E N D O M M G E M A A T S C H A P P E L I J K G E B O N D E N E I G E N D O M M G E Cahier 21 01 2001 Mitros is een toonaangevende en ambitiuze woningcorporatie. Met ruim 33.000 woningen, garages en berijfspanden is zij

Nadere informatie

Open Monumentendag 2013. Macht & Pracht. www.mitros.nl

Open Monumentendag 2013. Macht & Pracht. www.mitros.nl Open Monumentendag 2013 Macht & Pracht www.mitros.nl Plattegrond van de stad Utrecht met directe omgeving rond 1570. Plattegrond van het midden-gedeelte van de binnenstad van Utrecht rond 1585, waarop

Nadere informatie

co z Bouwhistorisch onderzoek

co z Bouwhistorisch onderzoek co z Bouwhistorisch onderzoek Boerderij aan de Graafdijk oost 24b te Molenaarsgraaf nummer: 2507 datum : 26-05 -2015 opdrachtgever Fam. K. de Jong IJsselstein 26-05- 2015 Wout van Vliet Bouwkundige Prins

Nadere informatie

Nieuw gebruik Oud gebouw Utrechtse Open Monumentendag zaterdag 10 september 2011

Nieuw gebruik Oud gebouw Utrechtse Open Monumentendag zaterdag 10 september 2011 Nieuw gebruik Oud gebouw Utrechtse Open Monumentendag zaterdag 10 september 2011 Nieuw gebruik Oud gebouw luidt het thema van Open Monumentendag 2011. Hoewel herbestemming de afgelopen jaren volop in de

Nadere informatie

Onbekend Heemstede: Bedreigde monumenten

Onbekend Heemstede: Bedreigde monumenten Onbekend Heemstede: Bedreigde monumenten Voor de mensen, die de artikeltjes over Heemsteeds- en Bennebroeksverleden in de Heemsteder gelezen, dan wel gemist hebben, herhalen we de artikelen om u de gelegenheid

Nadere informatie

TE KOOP. Voormalig kerkgebouw Berkenstraat 10 - Haarlem. Vraagprijs: k.k.

TE KOOP. Voormalig kerkgebouw Berkenstraat 10 - Haarlem. Vraagprijs: k.k. TE KOOP Voormalig kerkgebouw Berkenstraat 10 - Haarlem Vraagprijs: 850.000 k.k. www.reliplan.nl 2 Object Ligging - De locatie is gelegen aan de Berkenstraat 10 Haarlem. Perceel perceel 330 m² Oppervlakte

Nadere informatie

Overdrachtsbelasting.

Overdrachtsbelasting. Overdrachtsbelasting. Vanuit de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) zijn vragen gesteld over de tijdelijke verlaging van het tarief van de overdrachtsbelasting voor woningen (zie het besluit

Nadere informatie

WANDELING UTRECHT Langs panden van Stadsherstel Midden-Nederland en enkele andere monumenten

WANDELING UTRECHT Langs panden van Stadsherstel Midden-Nederland en enkele andere monumenten WANDELING UTRECHT Langs panden van Stadsherstel Midden-Nederland en enkele andere monumenten Domplein Utrecht was lange tijd, vanaf de 11 e eeuw, centrum van de kerkelijke macht in Nederland. Met steun

Nadere informatie

Achtergrondinformatie Woonsymposium WONEN IN STAD.NL SESSIE BETAALBAAR- HEID

Achtergrondinformatie Woonsymposium WONEN IN STAD.NL SESSIE BETAALBAAR- HEID Achtergrondinformatie Woonsymposium WONEN IN STAD.NL SESSIE BETAALBAAR- HEID donderdag 19 maart 2015 BETAAL- BAARHEID Groningen is de jongste stad van Nederland. Van de totaal circa 200.000 inwoners zijn

Nadere informatie

gevels_maria.pdf :20:37

gevels_maria.pdf :20:37 Het Rooms Katholieke ziekenhuis Mariastichting is gesticht door de Congregatie der Zusters Franciscanessen van Salzkotten. Op 15 september 1896 kochten zij voor 39 duizend gulden een kleine hectare grond

Nadere informatie

Projectgegevens. Werktitel: De Blauwe Panden. Straat: Vrolikstraat. Stadsdeel: Amsterdam-Oost. Opdracht: Ymere. Projectarchitect: Willem van Gils

Projectgegevens. Werktitel: De Blauwe Panden. Straat: Vrolikstraat. Stadsdeel: Amsterdam-Oost. Opdracht: Ymere. Projectarchitect: Willem van Gils > De Blauwe Panden De woningen in dit deel van de Oosterparkbuurt zijn tussen 1901 en 1906 gebouwd. Aan de architectuur van de gevels is duidelijk zichtbaar dat de uitbundige ornamenten van de eclectische

Nadere informatie

Opmerkingen: Uitvoeren met in achtneming overwegingen afdeling Erfgoed.

Opmerkingen: Uitvoeren met in achtneming overwegingen afdeling Erfgoed. Commissie Welstand en Monumenten - Gemeente Utrecht - Aanmaak: 28-05-2015 15-04974 Adres: Oudegracht 204 te Utrecht het aanbrengen van reclame 19-05-2015 Commissie: 2-6-2015 Niet akkoord Voor niet akkoord

Nadere informatie

Wonen in Steenwijkerland als u ouder wordt

Wonen in Steenwijkerland als u ouder wordt Wonen in Steenwijkerland als u ouder wordt Woningcorporatie Woonconcept verhuurt en beheert ongeveer 12.500 woningen in de gemeenten Assen, Hoogeveen, Meppel en Steenwijkerland. Wij hebben een gevarieerd

Nadere informatie

156 Abraham & Boddaert Verbouwing van monumentale school tot woongroep met ateliers en Boddaertcentrum Oosterparkbuurt, Amsterdam

156 Abraham & Boddaert Verbouwing van monumentale school tot woongroep met ateliers en Boddaertcentrum Oosterparkbuurt, Amsterdam 156 Abraham & Boddaert Verbouwing van monumentale school tot woongroep met ateliers en Boddaertcentrum Oosterparkbuurt, Amsterdam VILLANOVA architecten, Rotterdam, 1996 Project 156 - Abraham/Boddaert Verbouwing

Nadere informatie

In een vorig artikel is uiteengezet hoe de monumentenwet

In een vorig artikel is uiteengezet hoe de monumentenwet In een vorig artikel is uiteengezet hoe de monumentenwet funktioneert en is opgegeven welke gebouwen in Hilversum door het Rijk beschermd zijn (de z g n o Rijksmonumenten) Van de mogelijkheid om voor objekten

Nadere informatie

Beschermd monument of beeldbepalend pand?

Beschermd monument of beeldbepalend pand? 6 e Cultuur n e e t historisch Apeldoorn e m g Beschermd monument of beeldbepalend pand? Van aanwijzing tot restauratie Bent u (toekomstig) bezitter van een monument, beeldbepalend pand of maakt uw pand

Nadere informatie

Bijlage 5: Onderbouwing cultuurhistorische waarden woonboerderij Esp 9/9a te Bakel en de omgeving

Bijlage 5: Onderbouwing cultuurhistorische waarden woonboerderij Esp 9/9a te Bakel en de omgeving Bijlage 5: Onderbouwing cultuurhistorische waarden woonboerderij Esp 9/9a te Bakel en de omgeving De woonboerderij op de locatie Esp 9/9a te Bakel welke volgens de site Bagviewer is gebouwd in 1832 is

Nadere informatie

,- k.k. Maandlasten: ± 1.364,- p.m. Telefoonstraat DL, Tilburg. WonenBreburg Prof de moorplein DR, Tilburg

,- k.k. Maandlasten: ± 1.364,- p.m. Telefoonstraat DL, Tilburg. WonenBreburg Prof de moorplein DR, Tilburg Telefoonstraat 29 31 5038DL, Tilburg Oppervlakte: 223 m 2 Aantal kamers: 10 2-onder-1-kapwoning 379.000,- k.k. Maandlasten: ± 1.364,- p.m. WonenBreburg Prof de moorplein 521 5037DR, Tilburg infoverkoop@wonenbreburg.nl

Nadere informatie

Quickscan Gemeente Drimmelen maart - april 2013

Quickscan Gemeente Drimmelen maart - april 2013 Quickscan Gemeente Drimmelen maart - april 2013 Made Adelstraat 17 Karakteristiek woonhuis onder Mansardedak, ca. 1930. Detailleringen in o.a. het metselwerk zijn kenmerkend voor de bouwperiode en omgeving.

Nadere informatie

PELSSINGEL 25 huurappartementen S HERTOGENBOSCH. Wonen in de karakteristieke buurt De Muntel, vlakbij het stadshart van s Hertogenbosch.

PELSSINGEL 25 huurappartementen S HERTOGENBOSCH. Wonen in de karakteristieke buurt De Muntel, vlakbij het stadshart van s Hertogenbosch. PELSSINGEL 25 huurappartementen S HERTOGENBOSCH Wonen in de karakteristieke buurt De Muntel, vlakbij het stadshart van s Hertogenbosch. WONEN IN DE MUNTEL Wellicht kent u de omgeving van de Pelssingel

Nadere informatie

>200 woningen. Provincie Gelderland (Stads)regio Stadsregio Arnhem - Nijmegen. Profiel gemeente: Nijmegen. 4,2% Van inwoners woont in centrum

>200 woningen. Provincie Gelderland (Stads)regio Stadsregio Arnhem - Nijmegen. Profiel gemeente: Nijmegen. 4,2% Van inwoners woont in centrum Provincie Gelderland (Stads)regio Stadsregio Arnhem - Nijmegen gemeenten: Profiel gemeente: Nijmegen Regio: 12 Aanbod van leegstand Leegstand per stad: Huidige leegstand: aantal verdiepingen Potentie leegstand:

Nadere informatie

Monumenten. onze zorg. gemeente Oude IJsselstreek 1

Monumenten. onze zorg. gemeente Oude IJsselstreek 1 Monumenten onze zorg gemeente Oude IJsselstreek 1 Inhoudsopgave Voorwoord van John Haverdil 03 Monumentenzorg 04 De waarde van monumenten 06 Gemeentelijke monumentenzorg 07 Hoe wordt een pand een gemeentelijke

Nadere informatie

Mopro geeft monumentaal erfgoed oude luister terug

Mopro geeft monumentaal erfgoed oude luister terug Mopro geeft monumentaal erfgoed oude luister terug Ze zijn er nog volop. Historische monumentale gebouwen die in de loop der jaren hun glans en glorie hebben verloren. Antwerpen telt er vele, maar ook

Nadere informatie

STUDIOSCHAEFFER ARCHITECTEN BNA

STUDIOSCHAEFFER ARCHITECTEN BNA VILLA TERRE NEUVE - BRUMMEN 07-10-2009 STUDIOSCHAEFFER ARCHITECTEN BNA PEGASUSSTRAAT 7-2516AR DEN HAAG - TEL: 070-3222757 - INFO@STUDIOSCHAEFFER.NL STUDIOSCHAEFFER ARCHITECTEN BNA Pegasusstraat 7 2516

Nadere informatie

Valkenaerhof. Valkenaerhof 1 t/m 36. Ruime driekamer huurappartementen

Valkenaerhof. Valkenaerhof 1 t/m 36. Ruime driekamer huurappartementen Valkenaerhof Valkenaerhof 1 t/m 36 Ruime driekamer huurappartementen Plaatsinformatie Nijmegen Nijmegen is een sfeervolle historische stad vol waardevolle monumenten en voorzien van een prachtige omgeving.

Nadere informatie

Notitie nieuwbouwlocatie Oosterreeweg te Schiermonnikoog Datum

Notitie nieuwbouwlocatie Oosterreeweg te Schiermonnikoog Datum Notitie nieuwbouwlocatie Oosterreeweg te Schiermonnikoog Datum 9 april 2008 Onderwerp notitie betreffende nieuwbouwlocatie Oosterreeweg te Schiermonnikoog 1. Historie vanaf 2001 Woonplan 2001 Er is al

Nadere informatie

herontwikkeling Sint Jozefschool Peperstraat 29 Gouda november 2011

herontwikkeling Sint Jozefschool Peperstraat 29 Gouda november 2011 herontwikkeling Sint Jozefschool Peperstraat 29 Gouda november 2011 colofon non-design Rogier Krullaars Rob Wilhelmy Damsté Max van Steen Laan van Meerdervoort 218 2517 BK Den Haag w: www.non-design.nl

Nadere informatie

In afwachting van uw reactie. namens de voorzitter van de Monumentencommissie, met vriendelijke groet,

In afwachting van uw reactie. namens de voorzitter van de Monumentencommissie, met vriendelijke groet, Monumentencommissie Hcngelo. College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Hengelo t.a.v. Hr. J. Bron Postbus 18 7550 AA Hengelo Advies badhuis/ariensschool 2012-001 25 januari 2012 Geacht college,

Nadere informatie

TE KOOP MAASTRICHT KASTEEL DE BURGHT BURGHTSTRAAT 25 TE MAASTRICHT. VRAAGPRIJS 669.000,- k.k.

TE KOOP MAASTRICHT KASTEEL DE BURGHT BURGHTSTRAAT 25 TE MAASTRICHT. VRAAGPRIJS 669.000,- k.k. TE KOOP MAASTRICHT KASTEEL DE BURGHT BURGHTSTRAAT 25 TE MAASTRICHT Zeer representatief kasteel, gelegen in de Maastrichtse wijk Heer, met slotgracht en eigen parkeerterrein. Het souterrain is thans in

Nadere informatie

De toekomst van kerken in Utrecht: bestendig gebruik, behoud en herontwikkeling

De toekomst van kerken in Utrecht: bestendig gebruik, behoud en herontwikkeling Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling De toekomst van kerken in Utrecht: bestendig gebruik, behoud en herontwikkeling Alice Gut Adviseur monumenten Contactpersoon voor kerken Afdeling Erfgoed Actualiteit

Nadere informatie

Rapenburg 75 en 77 Leiden. Architectenbureau Gerrit van der Vijver BNA. In opdracht van dhr. C. Houbolt en mevr. E. Wolters

Rapenburg 75 en 77 Leiden. Architectenbureau Gerrit van der Vijver BNA. In opdracht van dhr. C. Houbolt en mevr. E. Wolters Architectenbureau Gerrit van der Vijver BNA Behoort bij beschikking van Burgemeester en Wethouders van Leiden Wabo 142562 / 1586089 Rapenburg 75 en 77 Leiden In opdracht van dhr. C. Houbolt en mevr. E.

Nadere informatie

Gemeente Woerden. Toetsing aan de wijzigingsregels Teckop 11 in Kamerik

Gemeente Woerden. Toetsing aan de wijzigingsregels Teckop 11 in Kamerik Gemeente Woerden Toetsing aan de wijzigingsregels Teckop 11 in Kamerik Verantwoording Titel Toetsing aan de wijzigingsregels ten behoeve van het wijzigen van de agrarische bestemming van het perceel Teckop

Nadere informatie

TE KOOP. Bedrijfspand met woonruimte, erf, ondergrond en toebehoren. Ambachtstraat 18 3985 SC WERKHOVEN

TE KOOP. Bedrijfspand met woonruimte, erf, ondergrond en toebehoren. Ambachtstraat 18 3985 SC WERKHOVEN TE KOOP Bedrijfspand met woonruimte, erf, ondergrond en toebehoren. Ambachtstraat 18 3985 SC WERKHOVEN Voor informatie: Breeschoten & Vernooij B.V. Zeisterweg 21 3984 NH Odijk tel: 030 677 73 30 e-mail:

Nadere informatie

Nieuwbouwplannen en herinrichting Vijfheerenlanden Laatste fase wijkvernieuwing start dit najaar

Nieuwbouwplannen en herinrichting Vijfheerenlanden Laatste fase wijkvernieuwing start dit najaar Nieuwbouwplannen en herinrichting Vijfheerenlanden Laatste fase wijkvernieuwing start dit najaar Bent u benieuwd naar de nieuwbouwplannen en herinrichting van de wijk Vijfheerenlanden? Dit najaar start

Nadere informatie

Patria. Een vernieuwend inbreidingsproject in het centrum van Kortrijk.

Patria. Een vernieuwend inbreidingsproject in het centrum van Kortrijk. Patria. Een vernieuwend inbreidingsproject in het centrum van Kortrijk. In 2015 werd de renovatie afgerond van de Patria. Een beschermd monument op de Grote Markt van Kortrijk. Het gebouwencomplex werd

Nadere informatie

Vrouwenlaan 175 Zwolle

Vrouwenlaan 175 Zwolle Vrouwenlaan 175 Zwolle Woonboerderij/ bouwkavel met diverse mogelijkheden gelegen in de wijk Schellerhoek. De woonboerderij/ bouwkavel ligt centraal in de wijk Schellerhoek maar door de afmeting van de

Nadere informatie

VRIJBLIJVENDE OBJECTINFORMATIE NIEUWEGRACHT 28 3512 LS TE UTRECHT

VRIJBLIJVENDE OBJECTINFORMATIE NIEUWEGRACHT 28 3512 LS TE UTRECHT VRIJBLIJVENDE OBJECTINFORMATIE NIEUWEGRACHT 28 3512 LS TE UTRECHT Geachte bezoeker van onze website, In reactie op de door u getoonde belangstelling danken wij u hartelijk voor het opvragen van onze digitale

Nadere informatie

Eewal 43 - Leeuwarden

Eewal 43 - Leeuwarden Eewal 43 - Leeuwarden Vraagprijs 339.500,-- kosten koper Omschrijving Eewal 43 - Leeuwarden MONUMENTAAL GRACHTENPAND MET MOGELIJKHEID VOOR BED EN BREAKFAST, IN HET HISTORISCHE STADSCENTRUM VAN LEEUWARDEN.

Nadere informatie

Werkstuk Dordtologie november 2014

Werkstuk Dordtologie november 2014 Werkstuk Dordtologie november 2014 Hilde van Kruiningen VAN BIERBROUWEN. NAAR BLAUWBILGORGEL Omdat ik in dit gebied woon en me dagelijks over de Groenmarkt en het Buddingh plein begeef hebben de geschiedenis

Nadere informatie

KERKEWIJK 32 VEENENDAAL

KERKEWIJK 32 VEENENDAAL KERKEWIJK 32 VEENENDAAL INTRO Nergens anders in Veenendaal vindt u zo n bijzondere woning! Geen pand is vergelijkbaar wat betreft de bouwstijl, sfeer en woonoppervlakte.deze karakteristieke, vrijstaande

Nadere informatie

Brochure. Oeverstraat 28 - Wijk Bij Duurstede. Vraagprijs ,-- k.k.

Brochure. Oeverstraat 28 - Wijk Bij Duurstede. Vraagprijs ,-- k.k. Brochure Oeverstraat 28 - Wijk Bij Duurstede Vraagprijs 575.000,-- k.k. Omschrijving Oeverstraat 28 - Wijk bij Duurstede In het historische centrum van Wijk bij Duurstede, op loopafstand van de pittoreske

Nadere informatie

Opmerkingen: Bevestiging uitvoeren conform aanwijzing afdeling Erfgoed.

Opmerkingen: Bevestiging uitvoeren conform aanwijzing afdeling Erfgoed. Commissie Welstand en Monumenten - Gemeente Utrecht - Aanmaak: 17-09-2015 15-18003 Adres: Oudegracht 243 te Utrecht het plaatsen van een reclamebord en gevelreclame bij een werfklelder 7-9-2015 Commissie:

Nadere informatie

WONING BROCHURE. Burg.Flugi van Aspermontlaan 8. Doesburg

WONING BROCHURE. Burg.Flugi van Aspermontlaan 8. Doesburg WONING BROCHURE Burg.Flugi van Aspermontlaan 8 Doesburg Zeer geachte belangstellende Allereerst danken wij u, mede namens de eigenaar van de woning aan de Burg.Flugi van Aspermontlaan 8 te Doesburg, voor

Nadere informatie

Monumenten in de gemeente Katwijk

Monumenten in de gemeente Katwijk Monumenten in de gemeente Katwijk Met het oog op de toekomst van ons verleden Als u bouwplannen heeft is het belangrijk om te weten of uw pand een beschermd monument is. Informeer tijdig voordat u gaat

Nadere informatie

PROJECTINFORMATIE TE HUUR:

PROJECTINFORMATIE TE HUUR: PROJECTINFORMATIE TE HUUR: WINKELRUIMTE MET WOONHUIS OP UITSTEKENDE LOCATIE AAN DE RAND VAN DE DORPSKERN VAN WESSEM van Horneplein 1 Wessem Vraagprijs 174.000,00 kosten koper Huurprijs 702,50 per maand

Nadere informatie

Uitvoeringsinstructie 12

Uitvoeringsinstructie 12 Uitvoeringsinstructie 12 Tijdelijke Verhuur Datum van ingang: Relatie met Leegstandwet Artikel 1 Algemene bepalingen Artikel 15 Bepalingen m.b.t. vergunningverlening Artikel 16 Bepalingen m.b.t. huur en

Nadere informatie

Een uitzonderlijk mooi appartement in een prachtig Rijksmonument

Een uitzonderlijk mooi appartement in een prachtig Rijksmonument Een uitzonderlijk mooi appartement in een prachtig Rijksmonument Kloveniersburgwal 103-I voor te Amsterdam Algemeen: Een schitterend appartement op de eerste verdieping van een prachtig grachtenpand dat

Nadere informatie

De huurwoningen van De Bouwvereniging in Noorderkwartier Havenkwartier Almenum Trebol Rode Dorp

De huurwoningen van De Bouwvereniging in Noorderkwartier Havenkwartier Almenum Trebol Rode Dorp De huurwoningen van De Bouwvereniging in Noorderkwartier Havenkwartier Almenum Trebol Rode Dorp Informatie over de wijk, de typen en de aantallen woningen Almenum Trebol Rode Dorp De wijk Almenum is genoemd

Nadere informatie

Resideren in Haagsche Historie

Resideren in Haagsche Historie Resideren in Haagsche Historie Residence Wilshout Monumentaal wonen in s-gravenhage Wilshout Appartementengebouw Wilshout is een voormalig woonhotel. Wonen in Wilshout is wonen in een monumentaal pand

Nadere informatie

Toelichting wijzigingsplan splitsing woonboerderij Speurgt 6/6a te Bakel

Toelichting wijzigingsplan splitsing woonboerderij Speurgt 6/6a te Bakel Toelichting wijzigingsplan splitsing woonboerderij Speurgt 6/6a te Bakel Pagina 1 van 6 Inhoudsopgave : Initiatief Toelichting provinciaal beleid Toelichting gemeentelijk beleid Pagina 2 van 6 Initiatief

Nadere informatie

Cultuurhistorische inventarisatie gemeente Groningen Gemeente Groningen, dienst RO/EZ, afdeling Bouw- Woningtoezicht en Monumenten

Cultuurhistorische inventarisatie gemeente Groningen Gemeente Groningen, dienst RO/EZ, afdeling Bouw- Woningtoezicht en Monumenten Cultuurhistorische inventarisatie gemeente Groningen Gemeente Groningen, dienst RO/EZ, afdeling Bouw- Woningtoezicht en Monumenten BOUWHISTORISCHE VERKENNING Adres: Kleine Leliestraat 5, Groningen Status:

Nadere informatie

DIJKHUIS ZWAAGDIJK-OOST 85 2015-1

DIJKHUIS ZWAAGDIJK-OOST 85 2015-1 DIJKHUIS ZWAAGDIJK-OOST 85 2015-1 1 Het laatste dijkhuis van Zwaagdijk In Zwaagdijk Oost, geklemd tussen dijk en dijksloot, ligt het huis van Joop Grent. Ooit stonden hier zes of zeven van dergelijke dijkhuisjes,

Nadere informatie

Julianalaan Arnhem. Huurprijs 3.300,- per maand. Meer informatie op www.ehr.nl

Julianalaan Arnhem. Huurprijs 3.300,- per maand. Meer informatie op www.ehr.nl Julianalaan Arnhem Huurprijs 3.300,- per maand Meer informatie op www.ehr.nl Wonen in Arnhem Arnhem is meer dan duizend jaar geleden als een klein gehucht ontstaan langs de Sint-Jans beek. Dat is de beek

Nadere informatie

Te Huur. POORT6 Achter de Kerk / Gasthuisgang

Te Huur. POORT6  Achter de Kerk / Gasthuisgang POORT6 www.poort6.nl Achter de Kerk / Gasthuisgang Te Huur Historisch wonen in de binnenstad Poort6 realiseert midden in de gezellige binnenstad van Gorinchem 4 lofts, verdeeld over twee authentieke panden.

Nadere informatie

TE KOOP - KAPEL Haarensteijnsstraat 2 - Haaren. Vraagprijs:

TE KOOP - KAPEL Haarensteijnsstraat 2 - Haaren. Vraagprijs: TE KOOP - KAPEL Haarensteijnsstraat 2 - Haaren Vraagprijs: 250.000 www.reliplan.nl 1 2 Object Ligging - De locatie is gelegen aan de Haarensteijnstraat 2 Haaren. Metrage perceel 628 m² - kapel circa 180

Nadere informatie

ARTHUR VAN SCHENDELSTRAAT 500 UTRECHT

ARTHUR VAN SCHENDELSTRAAT 500 UTRECHT ARTHUR VAN SCHENDELSTRAAT 500 UTRECHT www.arthurvanschendelstraat500.nl Omschrijving Algemeen Het kantoorgebouw aan de Arthur van Schendelstraat 500 te Utrecht is een van de meest bekende kantoorgebouwen

Nadere informatie

HET HOLLANDIA-GEBOUW. In deze historische setting worden 15 exclusieve appartementen gerealiseerd, die ruim van opzet zijn met fraaie hoge plafonds.

HET HOLLANDIA-GEBOUW. In deze historische setting worden 15 exclusieve appartementen gerealiseerd, die ruim van opzet zijn met fraaie hoge plafonds. WONEN IN HOLLANDIA Een project van HERMON Erfgoed HET HOLLANDIA-GEBOUW In het voormalige hoofdkantoor van de N.V. Hollandia, Hollandsche Fabriek van Melkproducten, gelegen aan de Oosthavenkade 42, worden

Nadere informatie

Kasteel Genbroek. Samenvatting. Kasteel Genbroekstraat 18 te BEEK

Kasteel Genbroek. Samenvatting. Kasteel Genbroekstraat 18 te BEEK Kasteel Genbroek Kasteel Genbroekstraat 18 te BEEK Samenvatting Zeer representatieve kantoorruimte in een authentiek kasteel op nog geen 5 minuten afstand van Maastricht- Aken Airport. De helft van dit

Nadere informatie

lezingen organiseren alsmede huisvesting bieden aan door haar hulp naar in Nederland verblijvende gastdocenten aan de universiteit.

lezingen organiseren alsmede huisvesting bieden aan door haar hulp naar in Nederland verblijvende gastdocenten aan de universiteit. De verbouwing van de voormalige Technische School aan het Timorplein in Stadsdeel Zeeburg maakt onderdeel uit van een ambitieus project om de Indische buurt een nieuwe sociaal-economische impuls te geven.

Nadere informatie

Toplocatie Tolberg. Ruim 8.550 m² aan mogelijkheden

Toplocatie Tolberg. Ruim 8.550 m² aan mogelijkheden Toplocatie Tolberg Ruim 8.550 m² aan mogelijkheden Algemeen Aan de rand van Roosendaal is in de jaren 70 van de vorige eeuw de wijk Tolberg ontwikkeld. De boerderij en de bijgebouwen met aangrenzende buitenruimten,

Nadere informatie

Veel gestelde vragen Driehoek Schaerweijdelaan

Veel gestelde vragen Driehoek Schaerweijdelaan Veel gestelde vragen Driehoek Schaerweijdelaan Seyster Veste informeerde de bewoners van de Driehoek Schaerweijdelaan Tollenslaan Jacob van Lenneplaan over de uitgangspunten voor een sloop-nieuwbouw plan

Nadere informatie

Dorpsstraat 25 Ilpendam

Dorpsstraat 25 Ilpendam Dorpsstraat 25 Ilpendam opmerkingen: Voormalige pastorie, begin 19 de eeuw. Schilddak met geglazuurde oude Hollandse pannen en voorop origineel dakkapel. Originele wanden met origineel voegwerk. Imposant

Nadere informatie

Beschrijving en waardering van cultuurhistorisch waardevolle gebouwen voor het bestemmingsplan Buitengebied Harmelen van de gemeente Woerden

Beschrijving en waardering van cultuurhistorisch waardevolle gebouwen voor het bestemmingsplan Buitengebied Harmelen van de gemeente Woerden Beschrijving en waardering van cultuurhistorisch waardevolle gebouwen voor het bestemmingsplan Buitengebied Harmelen van de gemeente Woerden Actualisatie 2013 TasT, projecten voor tastbaar erfgoed in opdracht

Nadere informatie

TE KOOP - PETERSBURCH. Damplein 5 - Edam. Vraagprijs:

TE KOOP - PETERSBURCH. Damplein 5 - Edam. Vraagprijs: TE KOOP - PETERSBURCH Damplein 5 - Edam Vraagprijs: 1.950.000 www.reliplan.nl 2 Object Multifunctioneel Het object kan multifunctioneel aangewend worden voor bedrijvigheid, expositie, wonen en horeca.

Nadere informatie

Monumenten en beschermde gezichten Vergunningvrije werkzaamheden. Informatieblad

Monumenten en beschermde gezichten Vergunningvrije werkzaamheden. Informatieblad Informatieblad Monumenten en beschermde gezichten Vergunningvrije werkzaamheden Bent u eigenaar van een rijksmonument of van een pand in een beschermd stads- of dorpsgezicht? Wilt u het pand opknappen,

Nadere informatie

Voorwaarden voor de verhuur van uw woning.

Voorwaarden voor de verhuur van uw woning. Voorwaarden voor de verhuur van uw woning. In dit document vind u informatie en voorwaarden waar u aan moet voldoen bij de verhuur van uw woning. * Wanneer mag u uw woning verhuren? * Vergunning Gemeente

Nadere informatie

Btw, overdrachtsbelasting en onroerend goed

Btw, overdrachtsbelasting en onroerend goed DE ONROERENDGOEDMARKT: AANSPORING TOT VERANDERING Btw, overdrachtsbelasting en onroerend goed Erasmus Universiteit Rotterdam prof. dr. R.N.G. van der Paardt 19 juni 2015 Onderwerpen Bouw en ingrijpende

Nadere informatie

DORPSVERNIEUWING IN PUTTEN

DORPSVERNIEUWING IN PUTTEN DORPSVERNIEUWING IN PUTTEN FASE 1 21 HUURAPPARTEMENTEN BRINKSTRAAT De Brinkstraat wonen in het centrum van Putten! Een gezichtsbepalend nieuwbouwproject, dat een prominente plek in het centrum van Putten

Nadere informatie

ENQUETE SPOORBUURT. 1. Woonsituatie. Werkgroep Spoorbuurt Laagbouw Werkgroep Spoorbuurt Beneden-bovenwoningen Opmerkingen Werkgroepen

ENQUETE SPOORBUURT. 1. Woonsituatie. Werkgroep Spoorbuurt Laagbouw Werkgroep Spoorbuurt Beneden-bovenwoningen Opmerkingen Werkgroepen ENQUETE SPOORBUURT Werkgroep Spoorbuurt Laagbouw Werkgroep Spoorbuurt Beneden-bovenwoningen Opmerkingen Werkgroepen Delen Enquête: 1. Woonsituatie 2. Wijk Opzet 3. Wijk Beschermd Stadsgezicht 4. Woning

Nadere informatie

Burgermeester de Beaufortweg 61-63

Burgermeester de Beaufortweg 61-63 een toekomstgerichte oplossing voor de renovatie van twee kenmerkende gebouwen in Leusden Burgermeester de Beaufortweg 61-63 nieuwbouw renovatie restauratie herbestemming multifunctioneel woningbouw industrie

Nadere informatie

Reconstructieplan Langstraat 26 annex Bezorgershof 4 Geldrop opdracht: fam. Foole ontwerp: Willum, Ontwerp\Advies. juli 2011

Reconstructieplan Langstraat 26 annex Bezorgershof 4 Geldrop opdracht: fam. Foole ontwerp: Willum, Ontwerp\Advies. juli 2011 Geldrop, Langstraat 26 en Bezorgershof Juli 2011 Plan tot herontwikkeling Het pand Langstraat 26, doorlopend naar Bezorgershof 4, is meer dan 80 jaar in bezit van de familie Foole. Aanvankelijk betrof

Nadere informatie

Lovinklaan Arnhem. Huurprijs 1.300,- per maand. Meer informatie op

Lovinklaan Arnhem. Huurprijs 1.300,- per maand. Meer informatie op Lovinklaan Arnhem Huurprijs 1.300,- per maand Meer informatie op www.ehr.nl Wonen in Arnhem Arnhem is meer dan duizend jaar geleden als een klein gehucht ontstaan langs de Sint-Jans beek. Dat is de beek

Nadere informatie

De achterkant van Kampen door Ernst Hupkes

De achterkant van Kampen door Ernst Hupkes De achterkant van Kampen door Ernst Hupkes Wanneer een bezoeker voor de eerste keer de oude binnenstad van Kampen betreedt kan deze zomaar het gevoel krijgen een 19de-eeuwse stad binnen te treden. Met

Nadere informatie

De smaak van de 19 e eeuw

De smaak van de 19 e eeuw Utrechtse Open Monumentendag zaterdag 11 september 2010 De smaak van de 19 e eeuw Het thema van de Open Monumentendag 2010 is De smaak van de 19e eeuw. Mitros sluit graag bij dit thema aan. Hoe werden

Nadere informatie

GROOTZAND 66 SNEEK Bint

GROOTZAND 66 SNEEK Bint GROOTZAND 66 SNEEK Bint makelaardij Aan een van de oudste grachten van Sneek en op slechts 130 meter van de Waterpoort staat dit prachtige, zeer karakteristieke, monumentale winkelpand. De aangeboden begane

Nadere informatie

Huur kantoorruimte op Kromme Nieuwegracht 12 te Utrecht (prijs op aanvraag)

Huur kantoorruimte op Kromme Nieuwegracht 12 te Utrecht (prijs op aanvraag) Huur kantoorruimte op Kromme Nieuwegracht 12 te Utrecht (prijs op aanvraag) Aanbiedende partij: VGW Housing Email: info@vgwvastgoed.nl Telefoon: 030-2626505 Omschrijving Te huur:. Het betreft een kantoorruimte

Nadere informatie

Wachtelstraat - fase 2. Helemaal. van. deze tijd! Zes historische pareltjes!

Wachtelstraat - fase 2. Helemaal. van. deze tijd! Zes historische pareltjes! Wachtelstraat - fase 2 Helemaal van deze tijd! Zes historische pareltjes! www.wachtelstraat.nl U zoekt een huis met karakter. Een mooi historisch pand. Aan de rand van het schitterende centrum van Gouda.

Nadere informatie

beantwoording schriftelijke vragen II III III 11 II II G

beantwoording schriftelijke vragen II III III 11 II II G Gemeente Nieuwkoop College van Burgemeester en Wethouders Gemeente Nieuwkoop T.a.v. gemeenteraad Postbus 1 2460 AA TER AAR ^ VERZOGEN 3o APR 2015 15.08284 beantwoording schriftelijke vragen II III III

Nadere informatie

TE KOOP Pastorie Wezenstraat 70 Den Helder. Vraagprijs: 365.000,- k.k. www.reliplan.nl

TE KOOP Pastorie Wezenstraat 70 Den Helder. Vraagprijs: 365.000,- k.k. www.reliplan.nl TE KOOP Pastorie Wezenstraat 70 Den Helder Vraagprijs: 365.000,- k.k. www.reliplan.nl 2 Object Object Dit object betreft de pastorie van de voormalige Evangelisch Lutherse Kerk. Ligging Het object is gelegen

Nadere informatie

Engweg 2, DRIEBERGEN-RIJSENBURG

Engweg 2, DRIEBERGEN-RIJSENBURG Engweg 2, DRIEBERGEN-RIJSENBURG Koopsom 775.000 k.k. Woonoppervlak 470 m² Perceelgrootte 612 m² 12 Kamer(s) 5 Slaapkamer(s) Bouwjaar -1906 Geachte mevrouw, meneer, Heiko Gorter Makelaars en de verkopers

Nadere informatie

Kantoorruimte in monumentaal pand in de binnenstad van Utrecht

Kantoorruimte in monumentaal pand in de binnenstad van Utrecht Te huur Kantoorruimte in monumentaal pand in de binnenstad van Utrecht Adres Springweg 184 te Utrecht Omgevingsfactoren In het centrum van Utrecht, dichtbij Hoog Catharijne en overige stadsvoorzieningen,

Nadere informatie

Verkoop Schoolstraat 7 te Utrecht

Verkoop Schoolstraat 7 te Utrecht Verkoop Schoolstraat 7 te Utrecht Vraagprijs 699.000 k.k. Augustus 2010 Een introductie door Grifhorst Dijkstra makelaars Zelden komt er een herenhuis vrij met zoveel originele details en potentie als

Nadere informatie

Algemene informatie Het inwonersaantal ligt op circa 2400. In de directe omgeving liggen steden als Roermond en Weert.

Algemene informatie Het inwonersaantal ligt op circa 2400. In de directe omgeving liggen steden als Roermond en Weert. Geschiedenis Omstreeks 990 werd er op een hoogte, dichtbij de Maas, door graaf Ansfried een klooster voor Benedictinessen gesticht. Het klooster groeide uit tot een wereldlijk stift (een klooster voor

Nadere informatie

TE KOOP AKERSTRAAT-NOORD 292, HOENSBROEK BIEDEN VANAF ,= K.K.

TE KOOP AKERSTRAAT-NOORD 292, HOENSBROEK BIEDEN VANAF ,= K.K. TE KOOP AKERSTRAAT-NOORD 292, HOENSBROEK UW MAKELAAR: De heer Maurice Cergnul Tel.: 06-54653700 E-mail: m.cergnul@ruijters.nl Aan doorgaande weg in Hoensbroek gelegen zeer ruim herenhuis (voormalig notariskantoor)

Nadere informatie

BESCHRIJVING VAN DE BOERDERIJEN EN BIJGEBOUWEN T.B.V. DE INSTANDHOUDING OF SLOOP VAN DE BIJGEBOUWEN EN ERFVERBETERING.

BESCHRIJVING VAN DE BOERDERIJEN EN BIJGEBOUWEN T.B.V. DE INSTANDHOUDING OF SLOOP VAN DE BIJGEBOUWEN EN ERFVERBETERING. BESCHRIJVING VAN DE BOERDERIJEN EN BIJGEBOUWEN T.B.V. DE INSTANDHOUDING OF SLOOP VAN DE BIJGEBOUWEN EN ERFVERBETERING. In het algemeen kan worden opgemerkt dat de hierna te beschrijven en te handhaven

Nadere informatie

Complexnummer: Smallepad MG Amersfoort Postbus BP Amersfoort

Complexnummer: Smallepad MG Amersfoort Postbus BP Amersfoort Complexnummer: 476058 Smallepad 5 3811 MG Amersfoort Postbus 1600 3800 BP Amersfoort www.cultureelerfgoed.nl T 033 421 74 21 F 033 421 77 99 E info@cultureelerfgoed.nl Complexnaam: Schuddegeest Aantal

Nadere informatie

Gemeente Moerdijk. Monumentenwijzer. Informatie over gemeentelijke monumenten

Gemeente Moerdijk. Monumentenwijzer. Informatie over gemeentelijke monumenten Gemeente Moerdijk Monumentenwijzer Informatie over gemeentelijke monumenten Inhoudsopgave Woord van de Wethouder... 3 Hoe wordt een object een gemeentelijk monument?... 5 Moet ik een vergunning aanvragen?...

Nadere informatie

Sint Jozefhoeve. Sint Jozefstraat 60-62, 6245 LP te Eijsden. Samenvatting

Sint Jozefhoeve. Sint Jozefstraat 60-62, 6245 LP te Eijsden. Samenvatting Sint Jozefhoeve Sint Jozefstraat 60-62, 6245 LP te Eijsden Rijksweg 4 6271 AE Gulpen T 043 323 35 11 info@klemen t2.com www.klement2.com IBAN NL62 ABNA 0537 2583 88 KVK 61719765 BTW NL 854460500B01 Samenvatting

Nadere informatie

TE KOOP. Breda Oosterstraat 8

TE KOOP. Breda Oosterstraat 8 TE KOOP Breda Oosterstraat 8 Op gunstige locatie in de wijk Haagpoort gelegen, karakteristieke, keurig onderhouden hoekwoning met uitbouw, vrijstaande garage, zij- voor- en stadstuin met achterom. Enkele

Nadere informatie

6.2 Het deelproject Klaverweide/Bouwakker en omgeving

6.2 Het deelproject Klaverweide/Bouwakker en omgeving 6.2 Het deelproject Klaverweide/Bouwakker en omgeving In het centrale deel van de wijk zijn een aantal projecten voorgenomen die een grote relatie met elkaar hebben. D A 2 4 1 B 3 C De centrale noord-zuid

Nadere informatie

Vraag 1 Kunt u ons in herinnering brengen hoeveel sociale huurwoningen vorig jaar in plan Jacobskamp door vrije sectorwoningen zijn vervangen?

Vraag 1 Kunt u ons in herinnering brengen hoeveel sociale huurwoningen vorig jaar in plan Jacobskamp door vrije sectorwoningen zijn vervangen? SINT-MICHIELS%STEL gemeente Fractie PvdA T.a.v. de heer J.P. Vermeulen Meanderplein 1 5271 GO SINT-MICHIELSGESTEL datum : 9 maart 2017 ons kenmerk uw brief van : 31 januari 2017 behandeld door : uw kenmerk

Nadere informatie

atelier tom vanhee t/f februari 2016

atelier tom vanhee t/f februari 2016 atelier tom vanhee t/f 02 245 16 18 tom@ateliertomvanhee.be www.ateliertomvanhee.be februari 2016 BESCHERMDE DIEPHUIZEN BRUGGE PROJECT LOCATIE OPDRACHTGEVER ONTWERPTEAM STUDIE STABILITEIT FOTOGRAAF BRUTO

Nadere informatie

2004. Nr. : Dnst. : BOWO. Beëindiging casco-herstelproject Groenoord. Leiden, 22 juni Inleiding

2004. Nr. : Dnst. : BOWO. Beëindiging casco-herstelproject Groenoord. Leiden, 22 juni Inleiding Inleiding Nr. : 04.0114. Dnst. : BOWO 2004. Beëindiging casco-herstelproject Groenoord. Leiden, 22 juni 2004. In de jaren 80 werd het achterstallig onderhoud van de woningen in de wijk Groenoord duidelijk

Nadere informatie

GRONINGEN Bonairestraat 68

GRONINGEN Bonairestraat 68 GRONINGEN Bonairestraat 68 Koopprijs: 189.000 k.k. 088-203 30 00 www.lefier.nl www.facebook.com/lefierwonen www.twitter.com/lefier_wonen Lefier verkoopt! Wij zijn Lefier! Een wooncorporatie met ambities

Nadere informatie

Toelichting op de bouwhistorische verwachtingenkaart Verborgen geschiedenis achter de gevels van Dordrecht

Toelichting op de bouwhistorische verwachtingenkaart Verborgen geschiedenis achter de gevels van Dordrecht Toelichting op de bouwhistorische verwachtingenkaart Verborgen geschiedenis achter de gevels van Dordrecht Lange Breestraat 44-46 Gravenstraat 9-11 (stucplafond uit begin 20 e eeuw) Gravenstraat 9-11 (balken

Nadere informatie

TE KOOP Spoorweglaan 13 6221 BS Maastricht

TE KOOP Spoorweglaan 13 6221 BS Maastricht TE KOOP Spoorweglaan 13 6221 BS Maastricht ALGEMEEN Prachtige en ruime herenwoning gelegen aan de rand van het populaire stadsdeel Wyck, nabij de binnenstad, op slechts enkele honderden meters van het

Nadere informatie

TE HUUR. BREDA Heuvelstraat 106

TE HUUR. BREDA Heuvelstraat 106 TE HUUR BREDA Heuvelstraat 106 Vrijstaande studio met eigen voorzieningen en stadstuin (ca. 14 m²) gelegen achter een hoekwoning met authentieke uitstraling. De woning is geheel opgeknapt en ligt aan een

Nadere informatie

ventoseflat eindhoven

ventoseflat eindhoven ventoseflat eindhoven restauratie en uitbreiding van een Amsterdamse School-monument Opdrachtgever Woonbedrijf Gemeente Eindhoven Opdracht 99 / 00 / 008 Bruto oppervlakte 80 m (renovatie) 00 m (nieuwbouw)

Nadere informatie

IMPRESSIONS. Utrechtseweg 154, Amersfoort

IMPRESSIONS. Utrechtseweg 154, Amersfoort IMPRESSIONS 1 Utrechtseweg 154, Amersfoort 2 IMPRESSIONS 3 Utrechtseweg 154, Amersfoort 4 Introductie De villa Paaslo is één van de meest karakteristieke kantoorvilla s op de Berg in Amersfoort Zuid. De

Nadere informatie