M O N U MONUMENTEN BELEID

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "M O N U MONUMENTEN BELEID"

Transcriptie

1 M O N U M E N T E N B E L E I D MONUMENTEN BELEID Cahier Mitros is een toonaangevende en ambitieuze woningcorporatie. Met ruim woningen, garages en bedrijfspanden is zij de grootste speler op het veld van de volkshuisvesting in Utrecht en Nieuwegein. Samenwerking en keuzevrijheid staan bij Mitros voorop. Mitros biedt als voorloper in de volkshuisvesting een Podium voor discussie. Op het Mitros Podium belichten we circa drie keer per jaar belangrijke of actuele thema s uit de wereld van wonen, leven en volkshuisvesting. De Mitros Cahiers zijn hiervan de schriftelijke afgeleide.

2 Monumenten beleid Mitros is met 600 monumenten in Utrecht de grootste monumentenbezitter van Nederland. De monumenten vormen een bijzondere groep binnen de ruim panden die Mitros in Utrecht en Nieuwegein verhuurt en beheert. De monumenten van Mitros zijn vooral in de binnenstad gesitueerd. Sommige van hen zijn matig van kwaliteit en vragen extra aandacht. Andere munten uit in kwaliteit en vormen een prachtig bijdrage aan het culturele erfgoed van Utrecht. In dit cahier beschrijft Mitros hoe de monumenten in haar bezit zijn gekomen en wat het monumentenbeleid van Mitros inhoudt. Daarna volgt per beleidsstrategie de beschrijving van een aansprekend voorbeeld. 2 Mitros Cahier - Monumenten beleid Geschiedenis van het Mitros monumentenbezit Mitros is ontstaan uit de corporaties K 77, het Woningbedrijf Utrecht en Woningbouwvereniging Nieuwegein. Een groot deel van de monumenten die Mitros in het bezit heeft, komen uit het voormalig bezit van het Woningbedrijf. Het Woningbedrijf heette voor 1992 de Dienst Woningbeheer van de gemeente Utrecht. De gemeente verhuurde destijds zelf woningen. Naast de gemeentelijke woningen, voerde de Dienst ook het beheer uit over woonhuizen, die als monument waren aangewezen en waarvan de gemeente eigenaar was. In 1992 is de Dienst Woningbeheer een zelfstandig bedrijf geworden en kreeg het de naam Woningbedrijf Utrecht. Bij deze verzelfstandiging is het woningbezit van de gemeente, waaronder de monumenten, overgegaan naar het Woningbedrijf Utrecht. Eén van de afspraken was dat binnen het aangekochte bezit een aantal monumenten die behoorde tot de voorraad sociale huurwoningen niet zonder toestemming van de gemeente verkocht mocht worden. De overige monumenten, die destijds door de gemeente waren aangekocht en geen sociale huurwoning waren, mocht het Woningbedrijf wel verkopen. Deze afspraken gelden ook nu nog voor Mitros.

3 In de tijd vóór de verzelfstandiging van de Dienst Woningbeheer zijn de monumenten om verschillende redenen in het bezit van de gemeente gekomen. a. stadsvernieuwing en annexatie voor uitbreiding van Utrecht In het kader van de stadsvernieuwing en aankoop van grond voor nieuwbouw van woningen, heeft de gemeente panden aangekocht. Hieronder waren veel monumenten of panden die na de aankoop als monument werden aangewezen. Zo had de gemeente voor de nieuwbouw van woningen in de wijk Overvecht een aantal boerderijen gekocht aan de Vechtdijk. In de binnenstad werden met name panden gekocht voor de stadsvernieuwing. Het Grondbedrijf van de gemeente kocht deze panden en beheerde ze ook. Vaak waren de panden bestemd om te worden gesloopt en werden ze slecht onderhouden. Door wijzigingen in het gemeentelijke beleid, zoals het niet doorgaan van de invalsweg aan de oostkant van de stad, werden de woningen uiteindelijk toch niet gesloopt. In 1976 werd door het gemeentebestuur besloten de panden, hoofdzakelijk woningen, voor het beheer over te dragen aan de afdeling die de gemeentelijke huurwoningen exploiteerde. Het merendeel van het aangekochte bezit had een zeer slechte kwaliteit. De gemeente heeft destijds speciale subsidies ter beschikking gesteld om het aangekochte gemeentelijke bezit te verbeteren. b. behoud van bijzondere monumenten Het behouden van monumenten met een bijzondere monumentale waarde voor de stad, was een andere reden om panden aan te kopen. In deze panden werd wel door de gemeente geïnvesteerd. Een voorbeeld hiervan is het pand Achter Sint Pieter nr. 50 t/m 74. Dit gebouw is een 17de-eeuws woonhuis. Het gebouw is opgeknapt en in het pand zijn zelfstandige appartementen gerealiseerd. Sommige grote monumenten waren al sinds jaar en dag in het bezit van de gemeente, bijvoorbeeld het Bastion Manenburg. Ook deze monumenten zijn bij de verzelfstandiging aan het Woningbedrijf Utrecht overgedragen. c. stimulering particuliere woningverbetering In sommige gevallen kocht de gemeente in een straat een aantal panden op, waaronder monumenten, waarbij de woningen werden verbeterd. Het doel was om op deze wijze particulieren te stimuleren hun eigen woningen te verbeteren. Dit is bijvoorbeeld gebeurd bij woningen, gelegen aan de Haverstraat, de Springweg en de Oudegracht. d. verbetering woningen ten behoeve van de sociale huursector Soms werden monumenten door de gemeente aangekocht om te worden verbeterd en om te zetten naar de sociale huursector. Ook corporaties in Utrecht deden dit. K 77 heeft bijvoorbeeld woningen aan de Tuinstraat gekocht, verbeterd en als sociale huurwoningen in de markt gezet. 3 Mitros Cahier - Monumenten beleid

4 Bijzondere monumenten van Mitros De meeste monumenten die Mitros bezit zijn historische woonhuizen. Een aantal heeft daarbij een bijzondere monumentale waarde, zoals: de oude burgemeesterswoning, ook wel genoemd de Truttige Tuyl aan de Kromme Nieuwegracht 43. De woning wordt verhuurd aan een woongroep; het landgoed Nieuw-Amelisweerd aan de Koningslaan 1. Dit landgoed is ooit voor de broer van Lodewijk Napoleon gebouwd. Ook hier woont een woongroep; 4 het Jacobsgasthuis, het oude gasthuis voor bedevaartsgangers op weg naar Santiago de Compostella aan de Oudegracht 213; Mitros Cahier - Monumenten beheer de hofjeswoningen aan de Gasthuisstraat, Wolter Heukelslaan en Nicolaas Dwarsstraat; het voormalige tolgaardershuisje aan het Oude Houtensepad 1; Het behoud van het monumentale karakter van de diverse panden voor de stad Utrecht, vindt Mitros belangrijk. Mitros wil dan ook in haar monumentenbeleid ervoor zorgen dat de monumentale waarde van haar panden zo min mogelijk wordt aangetast. en het bijzondere Bastion Manenburg, een van de Bolwerken langs de Utrechtse singel. Manenburg is gebouwd tussen 1541 en 1551, voor de verdediging van de stad. Momenteel is het bastion in gebruik als atelier en worden de 16de-eeuwse woningen er op bewoond.

5 Deze uitgangspunten zijn: Mitros wil een versnelde aanpak van haar monumenten met een slechte kwaliteit Een deel van de monumenten heeft een matige tot slechte kwaliteit. Om de kwaliteit van de stad te verbeteren en verder verval van deze monumenten te voorkomen, is een aanpak op korte termijn noodzakelijk. In feite wil Mitros een inhaalslag. Op deze manier kan de kwaliteit van de bestaande stad worden verbeterd. Het monumentenbeleid van Mitros In 2000 zijn Mitros en de gemeente een overleg gestart om over de aanpak van monumenten te praten. De bedoeling is om te komen tot een goede aanpak van de monumenten, waarbij kennis over de afzonderlijke panden en over de monumentenzorg in het algemeen wordt uitgewisseld. Per geval wordt bekeken welke monumentensubsidies voor het herstel van een monument ingezet kunnen worden. Voor de aanpak van de monumenten is een Stuurgroep opgericht. In deze Stuurgroep zitten vertegenwoordigers van Mitros en de gemeente. De voorzitter van de Stuurgroep is een onafhankelijk adviseur, met veel kennis van monumenten. Het monumentenbeleid van Mitros en de maatregelen die Mitros wil gaan uitvoeren, worden in deze Stuurgroep besproken. Mitros wil met haar monumentenbeleid een bijdrage leveren aan de verbetering van de kwaliteit van de stad Utrecht. In dit kader is een aantal uitgangspunten voor het monumentenbeleid vastgelegd. De aanpak van monumenten moet niet leiden tot onrendabele investeringen Er is een verschil tussen het onderhouden van monumenten en het onderhouden van gewone woningen. Bij monumenten moet rekening worden gehouden met de monumentale waarde van het pand. Dit betekent onder meer dat bij verbetering van het pand waardevolle elementen behouden worden. Tevens moet gebruik worden gemaakt van speciale, bij het monument passende bouwmaterialen. Vaak is ook het uitvoeren van een bouwhistorisch onderzoek een verplichting. Dit leidt ertoe dat het verbeteren en beheren van monumenten meer geld kost. Bij de aanpak van een monument moet dan ook de afweging worden gemaakt of de aanpak een onrendabele investering waard is. 5 Mitros Cahier - Monumenten beleid

6 6 Mitros Cahier - Monumenten beleid De aanpak van monumenten moet passen binnen het voorraadbeleid van Mitros Een kerntaak van Mitros is te zorgen voor kwalitatief goede woningen voor lagere inkomensgroepen. Het beheren en verhuren van monumentale woonhuizen, puur vanwege de monumentale waarde, behoort hier niet toe. De woningen hebben of krijgen, vanwege de hoge kosten bij renovatie, vaak een hogere huurprijs. Hierdoor zijn de woningen niet (meer) bereikbaar voor de lagere inkomensgroepen. Het is dan beter de woningen te verkopen en met de verkoopopbrengst de kwaliteit van andere woningen in de voorraad van Mitros te verhogen en nieuwbouw te realiseren. Inmiddels is er een lijst met monumenten opgesteld. Dit zijn zowel woningen als winkels en bedrijven. De vier beleidsstrategieën voor de aanpak van monumenten zijn vrije verkoop, verkoop onder voorwaarden, eigen beheer en verbouwing. Wittevrouwenkade De vier strategieën van beleid 1 Vrije verkoop Monumenten die een goede kwaliteit hebben en niet passen in het voorraadbeleid van Mitros worden verkocht. Dit kan zijn aan de huidige bewoners, maar ook aan nieuwe bewoners. Vaak hebben de woningen een hoge huurprijs, waardoor ze niet betaalbaar zijn voor de lagere inkomensgroepen. Het toekomstig onderhoud bij vrije verkoop is dan aan de nieuwe eigenaar, die een beroep kan doen op subsidie-mogelijkheden. De bescherming als monument wordt gegarandeerd door de Monumentenwet en de gemeentelijke verordening. De verkoopopbrengsten zet Mitros in voor de verbetering van de kwaliteit van de goedkope woningen in haar voorraad. Een voorbeeld van een pand voor de vrije verkoop is Wittevrouwenkade nr. 1.

7 1 7 Wittevrouwenkade nr. 1 Dit pand was vroeger een zijpaviljoen van de voormalige Willemskazerne, die in 1829 is gebouwd vlakbij de Wittevrouwenpoort. De Willemskazerne bestond uit een hoofdgebouw en twee zijgebouwen langs de Wittevrouwenkade. In die tijd had Utrecht een belangrijke militaire functie. Het hoofdgebouw werd in 1877 door brand verwoest. Hiervoor in de plaats kwam in 1882 de HBS voor meisjes. Het zijgebouw aan de Wittevrouwenkade nr. 1 is niet in vlammen op gegaan en is een tijd lang een politiebureau geweest. Nadat de politie was vertrokken is het pand gekraakt. Op grond van een subsidieregeling vanuit het rijk is het bedrijfsgebouw in 1987 voor tijdelijke bewoning geschikt gemaakt. Lange tijd is er niets aan het pand gedaan. Zo zit op sommige plekken nog de oude verf uit de tijd dat het pand een onderdeel vormde van de Willemskazerne. Gezien de hoge kosten van de renovatie, heeft Mitros besloten het pand te verkopen. Wittevrouwenkade nr. 1 is inmiddels gekocht door de Stichting Sociale Huisvesting Utrecht (SSH), die hierin onzelfstandige woningen zal realiseren. Mitros Cahier - Monumenten beleid

8 8 Geertestraat 30 Mitros Cahier - Monumenten beleid 2 Verkoop onder voorwaarden Bij verkoop onder voorwaarden gaat het vaak om bijzondere monumenten. Bij de verkoop worden in de verkoopvoorwaarden eisen gesteld aan het beheer, bijvoorbeeld het door één instantie uitvoeren van het beheer van een woonhuiscomplex of het uniform houden van de kleur van het schilderwerk. Deze eisen zijn niet af te dwingen door de Monumentenwet. Een andere vorm van verkoop onder voorwaarden is dat de bijzondere monumenten verkocht worden aan restaurerende instellingen, zoals het Utrechtse Monumentenfonds of Stadsherstel. Door verkoop aan restaurerende instellingen wordt de garantie gegeven dat op lange termijn het beheer goed geregeld is. Een voorbeeld van een pand voor verkoop onder voorwaarden is de Geertestraat 30. Geertestraat 30 De Geertestraat is gebouwd in de Middeleeuwen. Deze straat loopt uit op het koor van de Geertekerk. De woningen bestaan uit twee lagen. De Geertestraat 30 is een diepe hoekwoning en kijkt uit op de Springweg. De woning bestaat uit drie woonlagen met een kelder en een zadeldak. Aan de achterkant heeft de woning een opkamer, en daaronder is een kelderkamer gesitueerd. Het pand is nog grotendeels in originele staat, maar is slecht onderhouden. Voor de aankoop van het pand aan de Geertestraat 30 is interesse getoond door de erfgenamen van Mart van Schijndel, die een bekend architect in Utrecht was. Inmiddels is overeenstemming bereikt over de verkoopvoorwaarden. Een van de voorwaarden is het pand op een zodanige wijze te restaureren, dat de oude structuur van de woning gehandhaafd blijft. Indien niet aan deze voorwaarde wordt voldaan, wordt het koopcontract ontbonden en komt het pand weer in het bezit van Mitros.

9 Gasthuisstraat Beheer door Mitros Deze monumenten worden blijvend door Mitros verhuurd en beheerd. De woningen zijn kwalitatief goed en betaalbaar voor de lagere inkomensgroepen en passen binnen het voorraadbeleid van Mitros. Een aantal hofjeswoningen behoort hiertoe. De hofjeswoningen zijn woningen die uit liefdadigheid en vaak vanuit erfenissen van particulieren werden gebouwd voor ouderen. De bewoners hoefden voor de woningen geen huur te betalen. Hofjeswoningen worden ook wel kameren genoemd. Vaak liggen ze niet in een hof, maar staan de woningen naast elkaar in een straat. De hofjeswoningen zijn eenvoudige woningen van één laag, meestal zonder kelder, maar met een zolder. Op de begane grond van de woning bevindt zich de woonruimte en een gangetje met een steektrap naar de zolder. De meeste woningen zijn inmiddels gerestaureerd, gemoderniseerd en aan de achterzijde uitgebreid. Voorbeelden van hofjeswoningen zijn het hofje aan de Wolter Heukelslaan 8-35, de Nicolaasdwarsstraat 2-12 (Gronsveltkameren), de Gasthuisstraat 2-16 en Wittevrouwensingel en (Breyerskameren). Wolter Heukelslaan Dit hofje werd gebouwd in 1861 voor de Stichting Eleëmosynae van Oudmunster. De hofjeswoningen staan in een langgerekte vorm en worden gescheiden van de Oosterspoorbaan door een hek. Een bijzonder element in dit hofje zijn de hardstenen waterpompen. Nicolaasdwarsstraat (Gronsveltkameren) De Gronsveltkameren zijn gebouwd in 1652 met geld uit de erfenis van Johan van Gronsvelt aan de Agnietenstraat. In de periode tussen 1756 en 1762 zijn de hofjes afgebroken en herbouwd op de huidige plek. Hierbij werd gebruik gemaakt van het oude materiaal, zoals de stenen met 9 Mitros cahier - Monumenten beleid

10 huisnummers boven de deuren, enkele kruiskozijnen en enkele deuren. In 1982 zijn de woningen gerestaureerd, waarbij nieuwe dakkapellen zijn gemaakt. 10 Wittevrouwensingel en Gasthuisstraat (Breyerskameren) Het hofje aan de Wittevrouwensingel bestaat uit acht rug-aan-rug woningen en is gebouwd in de 17e eeuw. In 1749 is aan de Gasthuisstraat een tweede blok gerealiseerd, bestaande uit tien rug-aan-rugwoningen. De woningen zijn gebouwd met geld uit de erfenis van burgemeester Johan Breyer. De Breyerskameren kwamen in die tijd in handen van de Hervormde Diakonie en werden in 1962 verkocht aan de gemeente. In 1975 zijn de woningen gerestaureerd, waarbij de pleisterlaag van de gevels is verwijderd. Mitros cahier - Monumenten beleid 4 Verbetering en verbouwing door Mitros Voordat besloten wordt een pand te verbeteren en te verbouwen, wordt eerst een bouwhistorisch onderzoek uitgevoerd. Het gaat hierbij vaak om grote panden, zoals studentenhuizen of kantoorpanden, met een slechte kwaliteit. Het doel van dit onderzoek is te achterhalen wat de monumentale waarde van het pand is. Bij de aanpak van het pand wordt rekening gehouden met deze waarde. Na het bouwhistorisch onderzoek wordt bekeken welke investeringen gedaan moeten worden om de panden te verbeteren en te verbouwen tot bijvoorbeeld apparte-

11 Sterrenhof 11 menten. Vaak moet er veel geïnvesteerd worden en is een lage huurprijs niet meer mogelijk. Een voorbeeld van het zelf verbeteren en verbouwen is Sterrenhof. Sterrenhof Het Sterrenhof is een hofje, dat in 1874 is gebouwd door de Liefdadige Vereniging van de Heilige Jozef voor arme parochianen van de Dominicusparochie aan de Mariaplaats. Het Sterrenhof is gelegen aan de Sterrenbos, ten westen van de Catharijnesingel. In dit gebied vestigden zich in de tweede helft van de 19e eeuw een aantal bedrijven, waaronder de Spoorwegen. De Sterrenbos vormde in 1874 de ontsluitingsweg naar het station. De naam Sterrenbos verwijst naar de vroegere functie van deze locatie: een militair exercitieterrein. De Sterrenhof bestaat uit drie blokken in een U-vorm; een middengebouw met twee woongebouwen die hier haaks op staan. In het midden van het hofje ligt een grasperk. Het hofje is een karakteristiek voorbeeld van de 19e eeuwse bouw voor de arme bevolking. In de loop van de tijd is het hofje niet ingrijpend veranderd. De woningen hebben dan ook nog grotendeels de oorspronkelijke plattegrond en oorspronkelijke details. Zo bevinden zich in sommige woningen nog de originele bedsteden. Die oorspronkelijke indeling met bedsteden heeft een hoge monumentale waarde. Ook zijn in de meeste woningen nog de oorspronkelijke trappen, schouwen, deurkozijnen, schuifvensters en paneeldeuren aanwezig, vaak nog in hun originele afwerking. Ook de versiering van de gevels heeft een bijzondere waarde. De woningen in het hofje bestaan uit boven- en benedenwoningen met een zolder. De boven- en benedenwoningen wor- Mitros cahier - Monumenten beleid

12 den ontsloten via één gang met een trap of een tweede ingang aan de achterzijde van de woning. Oorspronkelijk zijn de woningen uitgevoerd met een kelder. Momenteel hebben alleen de kopwoningen van het hofje nog toegankelijke kelders. Bij de andere woningen zijn deze kelders dichtgestort. De woningen zijn in slechte staat van onderhoud en voldoen niet meer aan de huidige kwaliteitseisen voor woningen. 12 Mitros cahier - Monumenten beleid Uit het bouwhistorisch onderzoek is naar voren gekomen dat het uiterlijk van de gebouwen en bepaalde elementen aan de binnenkant van de woningen, zoals de bedsteden, de plattegronden en schouwen, bij de plannen voor herontwikkeling van het hofje gehandhaafd moeten blijven. Binnen deze randvoorwaarden zouden de huidige 26 wooneenheden omgebouwd kunnen worden tot 14 zelfstandige woningen en 2 appartementen. Colofon Tekst Mitros Vormgeving CARTA, Utrecht Druk Stolwijk, Amsterdam Uitgever Mitros Tel september 2001

Beleidsplan Stichting Stadsherstel Amsterdam 2014 2016

Beleidsplan Stichting Stadsherstel Amsterdam 2014 2016 Beleidsplan Stichting Stadsherstel Amsterdam 2014 2016 1. Samenvatting 2. Inleiding 3. Missie en visie 4. Interne analyse 5. Externe analyse 6. Beleid en strategische doelen 2014 t/m 2016 Bijlage 1 1.

Nadere informatie

Jaarverslag GroenWest 2010 volkshuisvestingsverslag en jaarrekening

Jaarverslag GroenWest 2010 volkshuisvestingsverslag en jaarrekening Jaarverslag GroenWest 2010 volkshuisvestingsverslag en jaarrekening Mijdrecht, Vleuten, Woerden, mei 2011 2 Algemene informatie Stichting GroenWest Naam toegelaten instelling Stichting GroenWest Gemeente

Nadere informatie

Bouwen aan de stad UTRECHTSE SAMENWERKINGSAFSPRAKEN GEMEENTE EN WONINGCORPORATIES 2011-2015

Bouwen aan de stad UTRECHTSE SAMENWERKINGSAFSPRAKEN GEMEENTE EN WONINGCORPORATIES 2011-2015 Bouwen aan de stad UTRECHTSE SAMENWERKINGSAFSPRAKEN GEMEENTE EN WONINGCORPORATIES 2011-2015 coverfoto: renovatiewerkzaamheden aan de Cantondreef Bouwen aan de stad UTRECHTSE SAMENWERKINGSAFSPRAKEN GEMEENTE

Nadere informatie

23 april 2014. Jaarverslag Mitros 2013

23 april 2014. Jaarverslag Mitros 2013 23 april 2014 Jaarverslag Mitros 2013 Inhoudsopgave Voorwoord... 4 Deel I Voornemens en resultaten... 5 1. Voornemens en resultaten 2013... 6 Deel II Mens... 10 2. Klantbenadering en dienstverlening...

Nadere informatie

Voorwoord. Carla Bode, Wethouder Wonen

Voorwoord. Carla Bode, Wethouder Wonen Woonvisie 2011 2016 Voorwoord...2 Inleiding...3 Hoofdstuk 1 Woonbeleid en zijn omgeving...4 Hoofdstuk 2 Woonmonitor 2009...5 Hoofdstuk 3 Visie en doelstellingen wonen...7 Hoofdstuk 4 Woningbouwprogramma...8

Nadere informatie

De transformatie van leegstaand vastgoed naar woonruimte voor studenten en jongeren

De transformatie van leegstaand vastgoed naar woonruimte voor studenten en jongeren De transformatie van leegstaand vastgoed naar woonruimte voor studenten en jongeren Wat leren we van de praktijk? 1 Thijs van Giezen Den Haag, februari 2013 1 Dit onderzoek maakt deel uit van het experiment

Nadere informatie

Congres 2008 Leegstand in de stad

Congres 2008 Leegstand in de stad Congres 2008 Leegstand in de stad In veel steden is er een tekort aan studentenwoningen, maar frappant genoeg staan er talloze kantoren en etages boven winkels leeg. Woensdag 25 juni organiseerde de ASVA

Nadere informatie

24 april 2013. Jaarverslag Mitros 2012

24 april 2013. Jaarverslag Mitros 2012 24 april 2013 Jaarverslag Mitros 2012 Inhoudsopgave Voorwoord... 5 Deel I Waardevol Wonen in 2012... 6 1. Resultaten 2012... 7 1.1 Koers en resultaten... 7 1.2 Mens... 7 1.3 Wijk... 8 1.4 Stenen... 8 1.5

Nadere informatie

Huis van Democratie, Dialoog en Duurzame ontwikkeling (3D-huis)

Huis van Democratie, Dialoog en Duurzame ontwikkeling (3D-huis) Huis van Democratie, Dialoog en Duurzame ontwikkeling (3D-huis) Nieuw perspectief voor het Maison Descartes te Amsterdam 1 2 Inhoud 1. Een betekenisvolle toekomst voor het Maison Descartes (Hospice Wallon)

Nadere informatie

Betrokken Bewoners. Hoe zelfregie het woonplezier verandert

Betrokken Bewoners. Hoe zelfregie het woonplezier verandert Betrokken Bewoners Hoe zelfregie het woonplezier verandert Opdrachtgever Interne begeleider Naam student Studentnummer Scriptiebegeleider : Woningcorporatie Nijestee : Ynskje van Meurs : Hans Ritsema :

Nadere informatie

ruimte maken voor maatschappelijke prestaties

ruimte maken voor maatschappelijke prestaties ruimte maken voor maatschappelijke prestaties jaarverslag 2013 voorwoord ruimte voor maatschappelijke prestaties In dit jaarverslag leest u hoe wooncorporatie Lefier zich in 2013 heeft ingespannen voor

Nadere informatie

Concurrentie in corporatieland

Concurrentie in corporatieland Concurrentie in corporatieland Marktwerking als instrument voor verhoging van de efficiëntie oktober 2001 Arjen Wolters Roelof Verhage 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 3 Voorwoord 5 1 Inleiding 7 1.1 Aanleiding

Nadere informatie

Hoe staat de monumentenzorg in Nederland er voor? Lezing op 20 november 2013 voor de Vereniging Haerlem.

Hoe staat de monumentenzorg in Nederland er voor? Lezing op 20 november 2013 voor de Vereniging Haerlem. Hoe staat de monumentenzorg in Nederland er voor? Lezing op 20 november 2013 voor de Vereniging Haerlem. Bezien vanuit mijn ervaring als - directeur van Stadsherstel Amsterdam (nu 600 monumenten, werkkring:

Nadere informatie

BELEIDSINSTRUMENTEN BEELDENDE KUNST

BELEIDSINSTRUMENTEN BEELDENDE KUNST 06/11a BELEIDSINSTRUMENTEN BEELDENDE KUNST VNG-HANDREIKING VOOR GEMEENTEN -concept zonder eindredactie- Den Haag, januari 2006 Beleidsinstrumenten beeldende kunst naar aanleiding van veelgestelde vragen

Nadere informatie

Welkom bij WVH. Missie, visie en strategische doelen 2012-2014

Welkom bij WVH. Missie, visie en strategische doelen 2012-2014 Welkom bij WVH Missie, visie en strategische doelen 2012-2014 September 2011 Inhoudsopgave Voorwoord 1 1 Inleiding 2 2 Kernwaarden WVH 4 2.1 Inleiding 4 2.2 Kernwaarden 4 3 WVH: onze missie 5 3.1 Inleiding

Nadere informatie

Van leegstand naar woonpand

Van leegstand naar woonpand Van leegstand naar woonpand Herbestemming van bedrijfsgebouwen in Zaanstad Havenstraat 75 1506 PL Zaandam 075-6313819 e.schaap@zaanstad.nl Inleiding Tijdens de raadsbrede vergadering op 6 oktober 2004,

Nadere informatie

Begroting 2015 27 november 2014

Begroting 2015 27 november 2014 o Begroting 2015 27 november 2014 Inhoudsopgave Voorwoord 2 1. Lokale opgave 4 1.1 Nieuwe set afspraken met gemeente en collega-corporaties 1.2 Portfoliobeleid 1.3 Nieuwbouw in 2015-2017 1.4 Betaalbaar

Nadere informatie

1. DE GESCHIEDENIS VAN DE VOLKSHUISVESTING

1. DE GESCHIEDENIS VAN DE VOLKSHUISVESTING 1. D E GESCHIEDENIS VAN DE VOLKSHUISVESTING De geschiedenis van de volkshuisvesting in Nederland is rijk aan interessante gebeurtenissen. Het is onmogelijk om al die verhalen in een kort bestek weer te

Nadere informatie

Woord vooraf 3. Inhoud 5. 1 Waarom monumentenzorg? 6. 1.1 Het belang van monumenten 6 1.2 Leeswijzer 8. 2 Investeren in monumenten... loont!

Woord vooraf 3. Inhoud 5. 1 Waarom monumentenzorg? 6. 1.1 Het belang van monumenten 6 1.2 Leeswijzer 8. 2 Investeren in monumenten... loont! Investeren in Monumenten 2010 2 Woord vooraf Voor u ligt Investeren in Monumenten 2010. Een vervolg op het in 2007 door Nationaal Restauratiefonds uitgegeven rapport Investeren in Monumenten. Dit rapport

Nadere informatie

blad voor de relaties van mitros

blad voor de relaties van mitros blad voor de relaties van mitros juli 2011 jaargang 13 nummer 2 interview monumenten van onschatbare waarde voor historische binnensteden de kunst van het wonen ilias boudellah achtergrond vermogen Mitros

Nadere informatie

Het onderzoek is uitgevoerd door Wijksteunpunt Wonen Centrum in opdracht van stadsdeel Centrum. Datum publicatie: 13 december 2012

Het onderzoek is uitgevoerd door Wijksteunpunt Wonen Centrum in opdracht van stadsdeel Centrum. Datum publicatie: 13 december 2012 1 2 3 Onderzoek en tekst Vincent Feith Opmaak en foto's Frake Schermer Begeleidingscommissie Leegstandsonderzoek Dingeman Coumou, bestuurslid Huurdersvereniging Centrum Annet Heuer, beleidsmedewerker van

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2011 De Balije in De Meern UTRECHTSE MAATSCHAPPIJ TOT STADSHERSTEL N.V.

JAARVERSLAG 2011 De Balije in De Meern UTRECHTSE MAATSCHAPPIJ TOT STADSHERSTEL N.V. JAARVERSLAG 2011 De Balije in De Meern UTRECHTSE MAATSCHAPPIJ TOT STADSHERSTEL N.V. UTRECHTSE MAATSCHAPPIJ TOT STADSHERSTEL N.V. 2011 Verslag over het zevenentwintigste boekjaar van de vennootschap De

Nadere informatie

Van Klooster Dolphia naar Meeting Point Dolphia en Grand café In de Kapel

Van Klooster Dolphia naar Meeting Point Dolphia en Grand café In de Kapel Van Klooster Dolphia naar Meeting Point Dolphia en Grand café In de Kapel RAPPORT Conversie Dolphia Projectgroep 2 Opleiding Ruimtelijke Ordening en Planologie: Broekhuis, N. (Niels) Dam, M. (Marloes)

Nadere informatie

nummer 100 jaar Volkshuisvesting Hoeksche Waard volkshuisvesting in de Hoeksche Waard Magazine Mijn HW Wonen Huurverhoging 2014 Uitgave 1 april 2014

nummer 100 jaar Volkshuisvesting Hoeksche Waard volkshuisvesting in de Hoeksche Waard Magazine Mijn HW Wonen Huurverhoging 2014 Uitgave 1 april 2014 volkshuisvesting in de Hoeksche Waard Magazine Uitgave 1 april 2014 Gratis met maximaal 6 personen naar tentoonstelling 100 jaar Zie pagina 21 Indit nummer 100 jaar Volkshuisvesting Hoeksche Waard Mijn

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Inhoudsopgave. Bewegen naar de toekomst. Voorwoord. 1. Visie en Missie. 2. Bedienen. 3. Verdienen

Jaarverslag 2013. Inhoudsopgave. Bewegen naar de toekomst. Voorwoord. 1. Visie en Missie. 2. Bedienen. 3. Verdienen Jaarverslag 2013 Bewegen naar de toekomst Inhoudsopgave Voorwoord 1. Visie en Missie 2. Bedienen 2.1 Klanten 2.1.1 Focus op toetreders a. Doelgroepen b. Maatwerk in wonen 2.1.2 Tijdelijke bijdrage aan

Nadere informatie

Woonvisie Rotterdam koers naar 2030 aanpak tot 2020

Woonvisie Rotterdam koers naar 2030 aanpak tot 2020 Woonvisie Rotterdam koers naar 2030 aanpak tot 2020 Concept 30 juni 2015 (consultatieversie) Voorwoord Voor u ligt de consultatieversie van de Woonvisie Rotterdam, koers naar 2030, aanpak tot 2020 (concept

Nadere informatie

De diversificatie van woningcorporaties. portfolio s en strategieën.

De diversificatie van woningcorporaties. portfolio s en strategieën. De diversificatie van woningcorporaties in Europa: profielen, portfolio s en strategieën. Taco Brandsen Richard Farnell Teresa Cardoso Ribeiro Rex Groep De diversificatie van woningcorporaties in Europa:

Nadere informatie

Binnenwerk Stimuleren hergebruik 03-05-2006 11:28 Pagina 1. Stimuleren hergebruik en herbestemming lang leegstaand commercieel vastgoed

Binnenwerk Stimuleren hergebruik 03-05-2006 11:28 Pagina 1. Stimuleren hergebruik en herbestemming lang leegstaand commercieel vastgoed Binnenwerk Stimuleren hergebruik 03-05-2006 11:28 Pagina 1 Stimuleren hergebruik en herbestemming lang leegstaand commercieel vastgoed Binnenwerk Stimuleren hergebruik 03-05-2006 11:29 Pagina 3 Stimuleren

Nadere informatie

ZORG VOOR LEEGSTAND. Herbestemmen van leegstaande kantoren naar zorgfuncties

ZORG VOOR LEEGSTAND. Herbestemmen van leegstaande kantoren naar zorgfuncties ZORG VOOR LEEGSTAND Herbestemmen van leegstaande kantoren naar zorgfuncties Voorwoord Zorginstellingen hebben vaak grote moeite, vooral in de grote steden, om geschikte locaties te vinden voor nieuwbouw.

Nadere informatie

8 Bedrijfshuisvesting

8 Bedrijfshuisvesting 8 Bedrijfshuisvesting 8.1 Inleiding Wijkeconomie heeft een ruimtelijke component, de behoefte aan bedrijfshuisvesting. Bedrijfshuisvesting is niet zo maar beschikbaar. Zijn er in vooroorlogse wijken van

Nadere informatie