Richtlijnantwoorden van het examen van de FFP d.d. 20 juni 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Richtlijnantwoorden van het examen van de FFP d.d. 20 juni 2008"

Transcriptie

1 Richtlijnantwoorden van het examen van de FFP d.d. 20 juni 2008 Uitdrukkelijk zij vermeld dat het hier gaat om richtlijnantwoorden ten behoeve van de correctoren. Deze richtlijnantwoorden geven slechts een niet limitatieve opsomming van elementen zoals deze genoemd kunnen worden door de kandidaat. 1a. Maak een vermogensopstelling van het privévermogen van Henk per heden en geef daarbij aan wat de fiscale status is van elk vermogensbestanddeel (box 1,2,3). Vermogen Henk Hertenkamp per heden: W.E.V. (in ) Eigen woning Assendelft (WOZ ) BOX Lijfrentepolis BOX 1 PM 2 e woning Heerhugowaard BOX Bedrijfspanden BOX Effectendepot BOX Vordering Hamburger Beheer B.V. à 10% BOX Waarde Hertenkamp Holding B.V. BOX Subtotaal bezittingen FSB Bank i.v.m. eigen woning à 5% BOX 1 -/ FSB Bank i.v.m. 2 e woning à 5% BOX 3 -/ Effectenkrediet à 6% (R/C) BOX 3 -/ Lening Hertenkamp Holding B.V. à 4% BOX 3 -/ Latente inkomstenbelasting (25%) BOX 2 -/ Subtotaal schulden -/ Totaal eigen vermogen (saldo) Toelichting: Omdat volgens de casus geen rekening gehouden hoeft te worden met afschrijvingen, is de waarde van de panden gelijk aan de huidige waarde. Het aandelenkapitaal / de verkrijgingspijs mag fiscaal op nihil worden gesteld. 1/19

2 1b. Maak een (fiscale) balansopstelling per heden van Hertenkamp Holding B.V. en bereken de jaarlijkse winst. Fiscale balans Hertenkamp Holding B.V. per heden (in ): Activa Passiva Vaste activa: Eigen vermogen: Bedrijfspanden Aandelenkapitaal PM Vlottende activa: Algemene reserve Vordering D.G.A Totaal Totaal Toelichting: Omdat volgens de casus geen rekening gehouden hoeft te worden met afschrijvingen, is de waarde van de panden gelijk aan de huidige waarde. Het aandelenkapitaal / de verkrijgingspijs mag fiscaal op nihil worden gesteld. Bepalen jaarwinst Hertenkamp Holding B.V. (in ): Inkomsten Uitgaven Omzet: Huur Rente vordering DGA Kosten: I.v.m. verhuur -/ Brutowinst Vennootschapsbelasting *) -/ Netto winst *) 20,0% over de eerste = ,0% over de volgende = ,5% over de resterende = /19

3 1c. Maak een opstelling van het CBI dat de familie, uitgaande van de gegevens in de casus, in 2008 kan verwachten en geef daarop een toelichting (analyse). Voor wat betreft de effectenportefeuille is het de bedoeling dat u een analyse maakt op beleggingscategorieën en uitdrukkelijk NIET op het niveau van individuele fondsen. Voor de CBI-berekening dient u uit te gaan van jaarlijks 6% contant rendement (vóór inhouding dividendbelasting) uit de gehele beleggingsportefeuille. Bepalen netto besteedbaar inkomen (in ): Man Vrouw 2007 Fiscaal Besteedbaar Fiscaal Besteedbaar BOX 1: Eigenwoningforfait (0,55% * ) Financieringsrente -/ / (5% * ) Subtotaal -/ / Belasting box 1 (-/ ) BOX 2: Bruto dividend Belasting box 2 (25%) -/ Verrekenbare ingehouden dividendbelasting (15%) * Subtotaal (box 1+2) BOX 3: Huur bedrijfspanden Kosten i.v.m. verhuur -/ Rendement effecten (6%) Rente vordering Hamburger Beheer B.V. (10%) Rente FSB Bank ivm -/ Heerhugowaard (5%) Rente effectenkrediet -/ (6%) Rente Hertenkamp Holding B.V. (4%) -/ Grondslag 0 (zie berekening) Belasting box 3 0 3/19

4 Arbeidskorting 0 0 Alg. heffingskorting Netto besteedbaar Consumptieve Bestedingen -/ Tekort/overschot Saldo *) Toelichting: De post verrekenbare bronbelasting is alleen bij fiscaal opgenomen, aangezien bij besteedbaar het totale bruto dividend is opgenomen. Per saldo is uiteraard 25% belasting verschuldigd. Berekening vermogensrendementsheffing box 3 voor 2007 (in ): Bezittingen Schulden 2 e woning Heerhugowaard FSB Bank ivm Heerhugowaard Bedrijfspanden Effectenkrediet Effectendepot Lening Hertenkamp Holding B.V Vordering Hamburger Beh. B.V Drempel -/ Subtotaal bezittingen Subtotaal schulden Vermogensgrondslag 0 Totaal 0 Totaal 0 Gemiddeld vermogen: 0 Af: vrijstellingen: heffingsvrij vermogen x 2 = /- + extra heffingsvrij vermogen i.v.m. mdj. kind 1 x = / Grondslag *) : 0 Heffing = grondslag x 4% x 30% i.c. nihil 4/19

5 Opmerkingen bij het CBI Belastingen/fiscaal Henk en Ilona zijn getrouwd en wonen op hetzelfde adres, zodat zij fiscaal partner van elkaar zijn en aldus diverse inkomensbestanddelen fiscaal aan elkaar kunnen toebedelen. Momenteel zijn er geen positieve inkomensbronnen (behoudens het eigen woning forfait) waarmee de financieringsrente van de eigen woning kan worden verrekend. De in box 1 berekende te restitueren inkomstenbelasting kan alleen worden gerestitueerd indien verrekend kan worden conform de regels van de verliescompensatie. Waarschijnlijk is er al een compensabel verlies, want er zijn al sinds 1998 geen ondernemingsactiviteiten meer (dus waarschijnlijk ook geen inkomen bij Henk in box 1). Volgens de regels van de verliescompensatie kan een negatief inkomen in box 1 over 2007 worden verrekend met positief inkomen in dezelfde box uit achtereenvolgens: 2005 t/m 2006, 2008 t/m Vanaf Henk s 65 e jaar is er weer kans op inkomen in box 1 (zie toekomstvoorzieningen), nl. lijfrente-uitkering en AOW. De Belastingdienst zal de rente (en overige voorwaarden) op de schuld aan de B.V. beoordelen op zakelijkheid (transacties tussen DGA en eigen B.V. dienen plaats te vinden als transacties tussen willekeurige derden). De Belastingdienst zal bij de beoordeling van de zakelijke rente de B.V. vergelijken met een particuliere spaarder. In de casus worden geen aanknopingspunten gegeven die als zekerheid voor de lening van de eigen B.V. kunnen dienen. Dat duidt op onzakelijk handelen door de B.V. Voor de berekening van box 3 is alleen de huidige financiële informatie beschikbaar. De grondslag per 1/1 en 31/12 kan daarvan afwijken. Juridisch (incl. huwelijksvermogens- en erfrecht) De vermogensverdeling tussen de huwelijkspartners is uitermate scheef te noemen (M: alles V: niets). Overigens levert dit geen conflict op met het huwelijksvermogensrecht. Partijen zijn vrij om hierover afspraken te maken. De kosten van de huishouding zullen door de man gedragen moeten worden aangezien hij het inkomen en vermogen heeft. De huwelijksvoorwaarden zijn uitsluitend relevant voor de familierechtelijke betrekkingen; er is immers (sinds 1998) geen sprake meer van ondernemersrisico. De B.V. moet jaarlijks de financiële gegevens publiceren bij het handelsregister. 5/19

6 Toekomstvoorzieningen (sociale zekerheid, levensverzekeringen en pensioenen) Als Henk vanaf zijn 15 e jaar steeds in Nederland heeft gewoond, dan is hij AOW-gerechtigd vanaf (65 jaar). Als Ilona vanaf haar 15 e jaar steeds in Nederland heeft gewoond, dan is zij AOW-gerechtigd vanaf (65 jaar). Indien Henk of Ilona in de periode jaar in het buitenland hebben gewoond, dan wordt de AOW uitkering gekort met 2% per buitenlandjaar, tenzij vrijwillig premie is betaald. Omdat zowel Henk als Ilona is geboren na 1950 hebben beiden t.z.t. geen recht meer op de AOW toeslag voor gehuwden met een partner jonger dan 65 jaar. Als Henk 65 wordt, komt de lijfrentepolis tot uitkering. Aangezien er verder geen toekomstvoorzieningen zijn geregeld, zal de familie nog langdurig een beroep moeten doen op de inkomsten uit vermogen. De lijfrente betreft een stakingslijfrente, ingegaan op , vóór de Brede Herwaardering, waarop nadien geen premies meer zijn betaald. Deze valt onder het oude fiscale regime van IB Een art. 19 (Wet IB 1964) stamrecht had een aantal specifieke voorwaarden. Er moet sprake zijn van een periodieke uitkering en de uitkering uiterlijk op 65 jarige leeftijd ingaan en levenslang zijn. Het is wel mogelijk het stamrecht volgens het overgangsrecht van de BHW om te zetten in een overbruggingslijfrente en /of tijdelijke oudedagslijfrente. De kring van begunstigden is beperkt, de uitkering mag uitsluitend toekomen aan de ondernemer, zijn echtgenoot, of zijn eigen kinderen, stiefkinderen of pleegkinderen die de leeftijd van 21 jaar nog niet hebben bereikt. De uitkering mag niet later ingaan dan op 65 jarige leeftijd en voorzover de uitkeringen toekomen aan anderen dan de belastingplichtige niet later ingaan dan zes maanden na zijn overlijden. Uit de polis blijkt (en dus de voorwaarden van de wet) dat als het jongste kind 21 jaar is en man en vrouw niet meer in leven de uitkering niet mag toekomen aan de erfgenamen. De uitkering zal vervallen aan de verzekeraar. Het was natuurlijk wel mogelijk om met eigen geld een contra verzekering te kopen. Sparen en beleggen Henk is nu 57. Zijn beleggingshorizon zal langer dan 10 jaar zijn. De vordering op Hamburger Beheer B.V. is feitelijk een belegging. Vooralsnog levert de vordering op Hamburger Beheer B.V. een prima rendement in relatie tot de gemiddelde marktrente (4 à 5% op jaarbasis) In de casus wordt -behalve de rente- geen informatie gegeven omtrent de vordering op Hamburger Beheer B.V. Gezien het rentepercentage in relatie tot de gemiddelde marktrente (4 à 5% op jaarbasis) is er kennelijk sprake van een substantiële risico-opslag. De vraag is hoe lang deze rente (10%) vast staat. Aangezien dit een substantiële bron van inkomsten is, loopt Henk daar veel risico mee. 6/19

7 Ook moet uit risico-oogpunt worden onderzocht of Hamburger Beheer B.V. wellicht deze lening direct kan aflossen (al dan niet tegen boete). Het effectendepot heeft een redelijk risicoprofiel (60% obligaties). Dat is in overeenstemming met het feit dat de familie moet leven van de inkomsten uit de beleggingen. De beleggingspanden leveren een nettorendement van 8% op (excl. evt. waardeverandering). Dat is een redelijk/gunstig rendement in verhouding tot de gemiddelde marktrente. De panden leveren bovendien een zinvolle spreiding op in de beleggingen. Een beter gespreide beleggingsportefeuille brengt bij een bepaald rendement minder risico met zich mee. Financieringen Uit de berekening van het CBI blijkt dat er jaarlijks een beperkt overschot is. De totale beleggingen bedragen en de totale schulden In het verleden is dus kennelijk al ingeteerd op het vermogen*. Gezien het vermogen van Henk en zijn leeftijd is zijn vermogen groot genoeg om het liquiditeitstekort te bekostigen De financieringsrente van de eigen woning leidt kennelijk niet tot fiscale verrekening. Vooralsnog is er ook geen zicht op fiscale verrekenbaarheid (zie toekomstvoorzieningen). De lening bij de eigen (Hertenkamp Holding) B.V. is kennelijk mede gebruikt om geld uit te zetten bij Hamburger Beheer B.V. Hiermee wordt een hefboom gecreëerd; lenen tegen 4%, beleggen tegen 10%, beide in box 3. Met name vanwege de hefboom in de financiering bij de eigen B.V. en de uitzetting bij Hamburger Beheer B.V. ontstaat ondanks de scheve verhouding tussen beleggingen en schulden en ondanks de niet verrekenbare woningfinancieringsrente toch nog een positieve cashflow. Het effectendepot bij Defibank is (kennelijk maximaal - 75%) gefinancierd. Dit levert extra risico op (als de beurskoersen dalen; de lening blijft immers nominaal). *) Toelichting: De 2 e woning incl. de daarop rustende schuld (beide zijn buiten beschouwing gelaten (niet aangemerkt als belegging). 7/19

8 1d. Welke aanbevelingen zou u Henk geven in het kader van zijn financiële planning? Belastingen/fiscaal De rente die Henk betaalt op de lening van zijn eigen B.V. moet jaarlijks worden gecontroleerd op zakelijkheid. Om te voorkomen dat de lening van de B.V. als onzakelijk wordt aangemerkt (bijv. i.v.m. ontbreken van zekerheden) kan worden overwogen dividend uit te keren om daarmee binnen redelijker proporties te komen. Onderzocht kan worden of er sprake is van een optimale fiscale situatie tussen Henk en de eigen B.V. Wellicht dat een internationale structuur (zetelverplaatsing, dochter in buitenland oprichten) of een aangepaste binnenlandse structuur (V.B.I.) voordeel kan bieden. Een V.B.I. is sinds mogelijk als fiscale structuur. Kenmerkend is dat de V.B.I. geen vennootschapsbelasting (VpB) is verschuldigd. Voor het omzetten van een (kasgeld)vennootschap (mèt VpB) in een VBI (geen VpB) dient de BV te worden omgezet in een NV en dient de vennootschap aan een aantal aanvullende voorwaarden te voldoen. Belangrijkste voorwaarden zijn: - het moet gaan om collectief beleggen; - er mag slechts worden belegd in verhandelbare vermogenstitels waarbij sprake moet zijn van risicospreiding; - de vennootschap moet een open-end structuur hebben; - voor de overgang moet er een eindafrekening VpB plaatsvinden. Een actievere opstelling van Henk zou wellicht aanleiding kunnen zijn om salaris uit de B.V. uit te keren voor verrichte werkzaamheden (beheer vastgoed, beheer beleggingsportefeuille). Dat is zinvol in verband met de hypotheekrentekosten in box 1. Indien Henk actiever zou zijn, is ook een auto van de zaak te overwegen. De bijtelling levert ook een verrekenmogelijkheid op met de hypotheekrente. Indien salaris uitgekeerd zou worden kan Henk ook gebruikmaken van de arbeidskorting. Juridisch (incl. huwelijksvermogens- en erfrecht) Als de relatie tussen Henk en Ilona goed is kan worden overwogen een finaal verrekenbeding (alsof er g.v.g. zou hebben bestaan) op te nemen in de huwelijksvoorwaarden. Een schenkingsstrategie overwegen vanwege het substantiële te vereven vermogen. Als alternatief voor contante schenkingen kan Henk schenken op papier (schuldig erkennen). Hij moet dan wel rente betalen. Bij schenking is het zinvol om beschermende clausules op te nemen (herroeping, uitsluiting). Een notariële volmacht afgeven voor het geval Henk niet meer bekwaam is zijn wil te bepalen zowel voor privé als in zijn hoedanigheid als directeur van de B.V. 8/19

9 Het testament heroverwegen aangezien zijn vrouw aanspraak kan maken op een wettelijk vruchtgebruik ongeacht het testament. Het is dan handiger testamentair het verzorgingsrecht af te dichten. Het verdient aanbeveling het testament aan te passen, aangezien Iwan nu volledig erft (incl. legitieme). Wellicht is dat niet in overeenstemming met de wensen van Henk, aangezien hij geen contact meer ambieert met zijn erkende kind. Tweetrapsmaking overwegen in het kader van besparing van successierecht indien een kind na hem overlijdt. Opname executeur testamentair (5 sterren). Dit gelet op de te verwachten moeilijkheden bij de verdeling. Opname rampenclausule indien meerdere familieleden tegelijk of kort na elkaar overlijden Voor de B.V. kan een stichting administratiekantoor (STAK) worden opgericht ( certificeren ). Daarmee wordt de zeggenschap en het eigendom gescheiden. Certificeren is juridisch sterker dan een bewind. Toekomstvoorzieningen (sociale zekerheid, levensverzekeringen en pensioenen) Henk kan overwegen de lijfrentepolis nu, of bij overlijden aan de kinderen te doen toekomen (evt. aanpassen polisredactie). Afhankelijk van de huidige waarde (winstdeling?) van de polis kan Henk overwegen de polis nu te laten uitkeren. Henk kan overwegen de lijfrentepolis nu te laten uitkeren omdat de uitkering fiscaal in box 1 inkomen oplevert waarmee de hypotheekrente verrekend zou kunnen worden. Indien de polisuitkering nu aan de kinderen zou toekomen is alleen inkomstenbelasting (bij de kinderen) en geen schenkingsrecht verschuldigd, mits schenking van termijn tot termijn (herroepelijk) plaatsvindt. Zolang het kind minderjarig is vindt de heffing van inkomstenbelasting plaats bij de ouder in plaats van bij het kind. Sparen en beleggen Er is jaarlijks een gering liquiditeitsoverschot. Dit zal niet leiden tot extra besparingen. Men moet in het oog houden dat de bestedingen de inkomsten niet gaan overtreffen. Het is zinvol om de totale positie van beleggingen in samenhang met de financieringen (grote vordering op Hamburger Beheer B.V. en grote schuld aan eigen B.V.; 75% financiering op effecten) en het uitgavenpatroon te heroverwegen in verband met beleggingsrisico. T.a.v. beoordeling van beleggingsrisico s is het beste om een DSIgecertificeerd beleggingsadviseur in de arm te nemen. Als deze niet wordt aangehouden vanwege woongenot kan Henk overwegen de 2 e woning te verkopen. Deze levert (volgens de casus) geen rendement op. De bedrijfspanden in de B.V. leveren 8% netto huurrendement op. Beleggingen die globaal gesproken meer dan ca 5% rendement opleveren, kunnen fiscaal beter in privé worden gehouden. Indien Henk de bedrijfspanden naar zijn privé vermogen wil overbrengen is er wel overdrachtsbelasting verschuldigd. Hij moet dan wel de intentie hebben om de panden als belegging aan te houden. 9/19

10 Indien Henk de bedrijfspanden uit de B.V. naar privé wil overbrengen moet hij een koopsom betalen of schuldig blijven. Als alternatief kan hiervoor dividend worden uitbetaald (tegen 25% IB). Volgens de casus wordt alle rendement uit de B.V. jaarlijks als rendement uitgekeerd. Beter is om jaarlijks te bezien hoeveel dividend noodzakelijk is voor het levensonderhoud (bij de huidige omstandigheden is het dividend wel nodig). Een dividenduitkering kan beter direct nà in plaats van pal vóór de jaarwisseling worden uitgekeerd, aangezien de uitkering in beginsel direct de grondslag voor box 3 zal verhogen. Financieringen Uit de casusgegevens blijkt dat het effectenkrediet duurder is (6%) dan de eigen woningfinanciering (5%). Overwogen kan worden om - afhankelijk van de ontwikkeling van de marktrente- een herfinanciering aan te gaan met hypothecaire zekerheid (eigen woning, bedrijfspanden) om de rente te verlagen. Indien men de lening van Hertenkamp Holding B.V. wil aflossen, zal de vordering op Hamburger Beheer B.V. (deels) geliquideerd moeten worden (er zijn verder onvoldoende middelen beschikbaar). Daarom is het zinvol de mogelijkheden daarvan uit risico-oogpunt te onderzoeken. De financieringsrente (6%) op de effectenfinanciering wordt momenteel niet gerechtvaardigd door het totaalrendement (dividend + koersgroei) op het effectendepot van i.c. 6% (gegeven). Mocht daarvan in de toekomst naar verwachting ook geen sprake (meer) zijn dan kan de financiering beter worden afgelost. De verhouding tussen het effectendepot en de financiering is strak (75%). Bij een geringe koersdaling zal de bank waarschijnlijk aflossing vragen. Overwogen moet worden -indien mogelijk- om hierin om wat ruimte te creëren. 10/19

11 1e. Beschrijf vanuit uw optiek als financieel planner wat er gebeurt in de fictieve situatie dat de B.V. vandaag zou worden geliquideerd en geef daarop een toelichting (analyse), inclusief een beschrijving van de gevolgen voor het CBI. Maak een cijfermatige opstelling van de totale netto vermogenswaarde (dus na belastingheffing; in privé). Ga er vanuit dat voor aflossing van de schuld van Henk aan zijn B.V. zoveel mogelijk diens vordering op Hamburger Beleggingsmij. B.V. wordt gebruikt. Vermogen Henk Hertenkamp na liquidatie: W.E.V. (in ) Eigen woning Assendelft (WOZ ) BOX Lijfrentepolis BOX 1 PM 2 e woning Heerhugowaard BOX Bedrijfspanden BOX Effectendepot BOX Liquiditeiten BOX Vordering Hamburger Beheer B.V. à 10% BOX 3 0 Waarde Hertenkamp Holding B.V. BOX 2 0 Subtotaal bezittingen FSB Bank i.v.m. eigen woning à 5% BOX 1 -/ FSB Bank i.v.m. 2 e woning à 5% BOX 3 -/ Effectenkrediet à 6% (R/C) BOX 3 -/ Lening Hertenkamp Holding B.V. à 4% BOX 3 -/- 0 Latente inkomstenbelasting (25%) BOX 2 -/- 0 Subtotaal schulden -/ Totaal eigen vermogen (saldo) Toelichting: De met grijs gearceerde rubrieken zijn ongewijzigd. 11/19

12 Opmerkingen bij liquidatie van de B.V. Voor de ontbinding moet een juridische procedure worden gestart incl. oproeping van schuldeisers. Het in de B.V. aanwezige vermogen moet worden uitgekeerd naar privé. De activa moeten daarvoor te gelde worden gemaakt. De vordering van de B.V. op Henk privé kan op papier worden verrekend. Vervolgens wordt een bedrag van als liquidatiedividend uitgekeerd. Daarover is (uiteindelijk per saldo)* 25% inkomstenbelasting (box 2) verschuldigd. Voor liquidatie van de B.V. is dus aan liquiditeiten benodigd om de (uiteindelijk per saldo)* verschuldigde inkomstenbelasting te betalen. Na verkoop van de panden in de B.V. voor , is t.b.v. de belastingbetaling nog extra benodigd. Voor dit bedrag wordt de vordering op privé afgelost tot De vraag is welke consequenties het (deels) opeisen van de vordering ad op Hamburger Beheer B.V. zal hebben (boete?). Privé resteert dus uiteindelijk netto nog aan liquiditeiten c.q. restvordering op Hamburger Holding B.V. ( / ). De situatie t.a.v. het CBI wordt aanzienlijk ongunstiger na liquidatie van de B.V. omdat het hefboomeffect (grotendeels) wegvalt en er nu inkomstenbelasting in box 3 betaald moet gaan worden. Wellicht kan de vordering op Hamburger Beheer B.V. intact blijven en kan er extra bancair gefinancierd worden. De vraag is of de bank bereid is een dergelijke financiering te verstrekken. Stel dat de bank bereid is deze extra te financieren tegen het tarief voor effectenkrediet (i.c. 6%), dan wordt het hefboomeffect deels in stand gehouden. *) Toelichting: De B.V. dient over het liquidatiedividend 15% dividendbelasting in te houden. De dividendbelasting kan weer worden verrekend met de aanslag inkomstenbelasting (25%; box 2). Uiteindelijk is per saldo dus 25% IB verschuldigd. 12/19

13 2a. De heer en mevrouw Hertenkamp krijgen ruzie en gaan uit elkaar. Henk start een echtscheidingsprocedure en eist t.a.v. Georg ontzetting van Ilona uit de ouderlijke macht. De echtscheiding wordt uitgesproken en de ontzetting uit de ouderlijke macht wordt toegewezen door de Rechtbank per Ilona gaat in hoger beroep. Georg blijft bij Henk wonen. Geef als financieel planner de aandachtspunten voor wat betreft de echtscheiding en eventuele alimentatie, inclusief uw oordeel over het besteedbaar inkomen van beide ex-echtelieden. Belastingen/fiscaal Fiscaal eindigt het partnerschap als de huwelijkspartners niet meer samenwonen. Zij kunnen dan uitsluitend door gezamenlijke keuze nog als partner worden aangemerkt mits in het kalenderjaar nog aan het 6-maands criterium is voldaan. Als Henk aan Ilona alimentatie betaalt, dan is dat bij hem fiscaal verrekenbaar (P.G.A.) en bij haar fiscaal belast (P.U.) Fiscale verrekening van de betaalde alimentatie vindt plaats op basis van de regels voor persoonsgebonden aftrek (P.G.A.), dat wil zeggen dat -anders dan bij verliescompensatie- verrekening kan plaatsvinden met inkomen in alle drie de boxen (eerst box 1, dan 3 en dan 2, vanwege het tariefvoordeel voor de belastingplichtige). Niet verrekenbare P.G.A. kan onbeperkt verrekend worden met toekomstig inkomen in alle boxen. De lijfrentepolis kan in het geval van echtscheiding fiscaal geruisloos worden gesplitst. In een besluit ( ) heeft de staatssecretaris dit goedgekeurd, beide polissen moeten dan wel blijven voldoen aan de vereisten van oud art. 19 Wet IB Juridisch (incl. huwelijksvermogens- en erfrecht) De echtscheiding kan uitsluitend worden uitgesproken door de Rechtbank. Civielrechtelijk eindigt het huwelijk op het moment van inschrijving in de registers van de burgerlijke stand (G.B.A.). U.h.v. de verzorgingsplicht tussen echtgenoten heeft i.c. Ilona recht op onderhoudsvoorziening ( alimentatie ), zodanig dat zij haar levenswijze onveranderd (in de betreffende sociale klasse) kan voortzetten. Bij de bepaling van de alimentatie wordt door de Rechtbank uitgegaan van de zogenaamde TREMA norm. Er zijn twee methoden. De netto methode voor eenvoudige situaties en de bruto methode voor complexere situaties (hoger fiscaal inkomen). I.c. zal de bruto methode worden gehanteerd. Bij het vaststellen van de alimentatie wordt ook rekening gehouden met de luxe uitgaven indien die als gewoonte aangemerkt kunnen worden (i.c. lijkt dat wel het geval, als er al jarenlang sprake van is). Het alimentatierecht duurt in beginsel maximaal 12jaar. Het alimentatiebedrag wordt jaarlijks aangepast aan de ontwikkeling van het prijspeil (indexering). 13/19

14 De alimentatie stopt in beginsel onder meer bij overlijden van één der partners, of bij hertrouwen (e.d.) van de ex-partner (alimentatiegerechtigde). Omdat Georg bij Henk blijft wonen (en Ilona geen andere inkomsten heeft) zal er geen sprake zijn van kinderalimentatie. Omdat alle vermogen van Henk is, vindt er bij de echtscheiding geen vermogensverrekening plaats. Volgens de casus bestaan de huwelijksvoorwaarden slechts uit één afspraak, nl. dat er geen gezamenlijk vermogen is. Er is dus ook geen verrekenbeding overeengekomen, zodat er (ook) geen verrekening van onverteerd inkomen zal plaatsvinden. Ilona heeft daarop ook geen enkel recht. Zowel echtscheiding als ontzetting uit de ouderlijke macht heeft geen financiële consequenties voor Georg of Iwan. Toekomstvoorzieningen (sociale zekerheid, levensverzekeringen en pensioenen) Op basis van de wet pensioenverevening bij echtscheiding heeft Ilona wel recht op verevening van pensioen. Er is volgens de casus echter geen sprake van pensioen, dus i.c. leidt dit tot niets. De lijfrentepolis valt niet onder de pensioenverevening (en kan dus ook niet worden verevend). De A.O.W. opbouw van beide partners wordt door de echtscheiding niet beïnvloed. Henk heeft i.v.m. de verzorging van Georg recht op kinderbijslag krachtens de A.K.W. Sparen en beleggen Na afwikkeling van de echtscheiding door de vermogensverdeling, dient voor beide partners een nieuw financieel plan te worden opgesteld gericht op de separate toekomst. Het beleggingsprofiel en de beleggingshorizon dient opnieuw te worden vastgesteld. Nu Henk een substantiële (alimentatie)verplichting krijgt, is het te overwegen om het risicoprofiel van de beleggingen te herzien, liefst in overleg met D.S.I. gecertificeerd beleggingsadviseur. Financieringen Indien door aanpassingen van het risicoprofiel het beleggingsrendement verandert, dient ook de financieringsopzet te worden onderzocht (afhankelijk van rentabiliteit vs. financieringskosten eventueel aflossen). 14/19

15 2b. Henk wil de alimentatie afkopen. Hij wil daarvoor zoveel mogelijk zijn effectenportefeuille gebruiken. De afkoop komt voor Henk uit op een totaalbedrag van Geef als financieel planner de aandachtspunten voor wat betreft de echtscheiding en de alimentatie, inclusief uw oordeel over het besteedbaar inkomen van beide exechtelieden. Belastingen/fiscaal De fiscale verwerking van afgekochte alimentatie is gelijk aan periodieke alimentatie. [zie ook hetgeen hierover bij 2a is opgemerkt] Bij overlijden van Ilona is na de afkoop wel successierecht verschuldigd door haar erfgenamen (voorheen had zij immers geen vermogen). Afkoop van alimentatie is ongunstig als de ex-partner binnen de alimentatieperiode zou komen te overlijden of zou hertrouwen (e.d.). Juridisch (incl. huwelijksvermogens- en erfrecht) Het te vererven vermogen van Henk daalt substantieel door de afkoop. Ook Ilona heeft dan gelet op haar vermogen een testament nodig met bewind om zo de kinderen niet in staat te stellen op jonge leeftijd over hun vermogen te beschikken. Indien de rechter deze afkoopsom heeft vastgesteld wordt een jaarinkomen van voor Ilona kennelijk redelijk geacht. In het kader van de W.W.B. kan de uitvoeringsinstantie (gemeente) nog wel degelijk een beroep doen op Henk indien blijkt dat Ilona de afkoopsom inmiddels zou hebben opgesoupeerd en de alimentatieplicht qua tijd (meestal 12 jaar) nog niet is verlopen. Toekomstvoorzieningen (sociale zekerheid, levensverzekeringen en pensioenen) Vanuit verzorgingsoogpunt verdient het aanbeveling dat Ilona een lijfrente aankoopt van het afkoopbedrag, om in haar levensonderhoud te kunnen voorzien. Ilona kan bij een lijfrente overwegen om een langdurige uitkeringsperiode te kiezen met een wat lagere periodieke uitkering. Daarmee kan geprofiteerd worden van het progressievoordeel in box 1 van de inkomensbelasting. Sparen en beleggen Op basis van deze uitgangspunten (6% rendement) zou Ilona met de afkoopsom gedurende 12 jaar een inkomen van ruim op jaarbasis kunnen genereren. 15/19

16 Financieringen Bij gebruik van de effectenportefeuille t.b.v. de alimentatieafkoop ontstaat een probleem met de financiering daarvan ( ) omdat het onderpand wegvalt. Het effectenkrediet kan eventueel geherfinancierd worden met ander onderpand (bijv. onroerende zaken). 16/19

17 3. Op komt Henk door een verkeersongeval plotseling te overlijden. De echtscheidingsprocedure is kort daarvoor afgerond en ingeschreven in het register van de Burgerlijke stand. Daarbij is het beroep van Ilona door de rechter NIET gehonoreerd. De boedel-notaris vraagt uw advies m.b.t. de financiële planning van de erfgenamen en Ilona. Formuleer het antwoord dat u als financieel planner op basis van de inmiddels bekende feiten (zie vraag 2) zou geven. Motiveer uw advies. Belastingen/fiscaal De erfrechtelijke verkrijgingen door de beide kinderen zijn belast met successierecht naar het tarief in tariefgroep 1 (tarief max. 27%). Georg heeft als kind van 13 jaar recht op een leeftijdsafhankelijke vrijstelling. Deze bedraagt Indien de alimentatie wel is afgekocht is de vraag of er voldoende fiscaal inkomen is om de aftrek (P.G.A.) nog te kunnen effectueren voor de inkomstenbelasting. Bij de verkrijging van de aanmerkelijk belang aandelen wordt voor het successierecht rekening gehouden met een belastinglatentie. Indien de erfgenamen besluiten om de inkomstenbelasting in box 2 te voldoen, dan bedraagt de latentie de feitelijk te betalen inkomstenbelasting (25%); bij doorschuiven bedraagt de latentie 6,25% van de economische waarde (W.E.V.) van de aanmerkelijk belang aandelen. Het te betalen successierecht hangt af van de te maken keuzes. Indien de alimentatie nog niet is afgekocht en gekozen wordt voor afrekening aanmerkelijk belang bij overlijden worden, uitgaande van het vermogen van , Georg en Iwan elk belast voor hun verkrijging van Hierover is Georg uitgaande van deze aannames successierecht verschuldigd en Iwan Daarboven wordt bij de heffing van het successierecht voor Georg ook het stamrecht (zie toekomstvoorzieningen) belast. Het stamrecht valt niet onder de vrijstelling in de successiewet, omdat het geen fiscaal kwalificerende lijfrente is, maar een periodieke uitkering. Daarom is de waarde van het stamrecht belast met successierecht (en vindt ook geen imputatie op de algemene vrijstelling plaats). Georg moet zowel inkomstenbelasting als successierecht betalen over het stamrecht. De inkomstenbelasting (o.a. box 2 en 3) van Georg wordt -zolang hij nog minderjarig is- toegerekend aan Ilona, ondanks dat zij NIET het ouderlijk gezag uitoefent. Ilona heeft geen recht op de alleenstaande-ouderkorting omdat Georg niet bij Ilona woont. 17/19

18 Ilona heeft ook geen recht op extra heffingsvrij vermogen vanwege minderjarige kinderen in box 3 ( 2.715) omdat ze het ouderlijk gezag niet uitoefent. Juridisch (incl. huwelijksvermogens- en erfrecht) Ilona erft niets van Henk; zij is geen erfgenaam (meer) omdat het huwelijk is ontbonden. Er van uitgaande dat de alimentatie nog niet is afgekocht vóór het moment van overlijden, eindigt de alimentatiegerechtigdheid van Ilona. Zowel Georg als Iwan erven van Henk (ieder de helft). Georg op grond van het huwelijk ten tijde van zijn geboorte en Iwan vanwege de erkenning. Zowel Iwan als Georg hebben recht op de legitieme portie van Henk. De regels uit het testament van Henk zijn van toepassing op de erfenis (o.a. uitsluitingsclausule). Op grond van het testament wordt de erfenis voor beide kinderen onder bewind gesteld. Voor Georg is dit een minderjarigenbewind tot zijn 18 e verjaardag. Voor Iwan, en voor Georg na zijn 18 e verjaardag, betreft dit een meerderjarigenbewind. Een bewind kan voor het eerst 5 jaar na het instellen gerechtelijk worden aangevochten. Omdat het bewind is ingesteld tot het 25 e jaar en Georg nu 13 is, zou dit i.c. effect kunnen hebben. Aangezien Ilona, als natuurlijke moeder, uit de ouderlijke macht is ontzet, zal door de rechter een voogd worden benoemd om de belangen van Georg te behartigen en het ouderlijk gezag uit te oefenen tot diens 18 e verjaardag. Er zal een nieuwe directeur voor de B.V. door de algemene vergadering van aandeelhouders moeten worden benoemd. Toekomstvoorzieningen (sociale zekerheid, levensverzekeringen en pensioenen) Bij overlijden van Henk, komt uit de stamrechtpolis het kapitaal beschikbaar. Op grond van de wet mogen de uitkeringen bij overlijden alleen toekomen aan echtgenoot en/of de kinderen tot 21 jaar. Alleen Georg is dus gerechtigd tot het stamrechtkapitaal. Hij zal daarvan een direct ingaande lijfrente moeten kopen die maar tot zijn 21 e jaar mag uitkeren (en tot zijn 27 e als hij studeert). Daarbij hoeft niet te worden voldaan aan de 1% eis; het is een periodieke uitkering en geen lijfrente. Door hun erfenis zullen de kinderen (Georg en Iwan) op termijn geen aanspraak kunnen maken op studiefinanciering nu er in box III zoveel vermogen is dat het fictief rendement de bijverdienmogelijkheden van de studiefinanciering overstijgt. Ilona ontvangt geen kinderbijslag u.h.v. de A.K.W. omdat ze Georg niet verzorgt. De kinderbijslag wordt in beginsel toegekend aan de verzorger (pleegouder). Ilona ontvang ook geen halfwezenuitkering u.h.v. de A.N.W. omdat ze uit de ouderlijke macht is ontzet (en daardoor niet meer de verzorger van het kind is). De uitkering komt de verzorger toe. 18/19

19 Sparen en beleggen Voor de erfenis van Georg zal de Kantonrechter toezicht houden op het risicoprofiel van de beleggingen. Om de belangen van de minderjarige niet te schaden, zal de Kantonrechter geen genoegen nemen met een hoger dan gemiddeld risicoprofiel. Financieringen Voor de erfenis van Georg zal de Kantonrechter ook het risicoprofiel van de financieringen nader willen beoordelen. Om de belangen van de minderjarige niet te schaden, is te verwachten dat de Kantonrechter geen beleggingen met geleend geld (meer) zal toestaan en de executeur-testamentair zal verzoeken om tot aflossing over te gaan. 19/19

03-05-2016. Onbezorgd ouder worden. Ouder worden en zorg. Deel I Ouder worden en zorg. Wat is het probleem? Eigen bijdrage zorgkosten. Wanneer?

03-05-2016. Onbezorgd ouder worden. Ouder worden en zorg. Deel I Ouder worden en zorg. Wat is het probleem? Eigen bijdrage zorgkosten. Wanneer? Onbezorgd ouder worden Deel I Ouder worden en zorg Ouder worden en zorg Wat is het probleem? Eigen bijdrage zorgkosten Wanneer? U woont in een zorginstelling; U heeft een volledig pakket thuis of modulair

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 - Het huwelijksvermogensrecht

Hoofdstuk 1 - Het huwelijksvermogensrecht Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 - Het huwelijksvermogensrecht Wat is het belang van het huwelijksvermogensrecht?... 5 Gemeenschap van goederen... 5 Verdeling... 5 Wat behoort tot het gemeen schappelijk vermogen?...

Nadere informatie

Kerncijfers 2013. 1. Levensverzekering - kapitaalverzekering. 2. Levensverzekering - lijfrente. Kapitaalverzekering Brede Herwaardering

Kerncijfers 2013. 1. Levensverzekering - kapitaalverzekering. 2. Levensverzekering - lijfrente. Kapitaalverzekering Brede Herwaardering Kerncijfers 2013 1. Levensverzekering kapitaalverzekering Kapitaalverzekering eigen woning Premiebetaling Lifetime vrijstelling Minimaal 20 jaar 157.000 Minimaal 15 jaar 35.700 Kapitaalverzekering Brede

Nadere informatie

Gouden Handdruk, drie verschillende manieren om een ontslagvergoeding te laten uitkeren

Gouden Handdruk, drie verschillende manieren om een ontslagvergoeding te laten uitkeren Gouden Handdruk, drie verschillende manieren om een ontslagvergoeding te laten uitkeren Als u eenmaal recht heeft op een ontslagvergoeding, dan kunt u deze vergoeding in feite op 3 verschillende manieren

Nadere informatie

Cursusboek. Verstandig schenken

Cursusboek. Verstandig schenken Cursusboek Verstandig schenken Verstandig schenken Beste cursist, Mensen schenken vanuit verschillende motieven. De één wil erfbelasting voorkomen, de ander wil zijn kind of een dierbare helpen of wil

Nadere informatie

17-4-2014. Onderwerpen: Wet op de inkomstenbelasting 2001

17-4-2014. Onderwerpen: Wet op de inkomstenbelasting 2001 Onderwerpen: Korte uitleg heffingssysteem inkomstenbelasting Korte uitleg heffingssysteem vennootschapsbelasting Vrijstellingen en heffingskortingen Aflossen eigenwoningschuld Familielening eigen woning

Nadere informatie

24-10-2013 LEZING RABOBANK KRIMPENERWAARD 14 & 17 OKTOBER 2013 AWBZ, SCHENKEN, LEVENSTESTAMENT EN ERFRECHT

24-10-2013 LEZING RABOBANK KRIMPENERWAARD 14 & 17 OKTOBER 2013 AWBZ, SCHENKEN, LEVENSTESTAMENT EN ERFRECHT LEZING RABOBANK KRIMPENERWAARD 14 & 17 OKTOBER 2013 AWBZ, SCHENKEN, LEVENSTESTAMENT EN ERFRECHT 1 DE HOOGTE VAN DE EIGEN BIJDRAGE AWBZ HANGT ONDERMEER AF VAN HET (GEZAMENLIJKE) INKOMEN EN (DE HOOGTE VAN)

Nadere informatie

Het pensioen in eigen beheer wordt afgeschaft. Wat nu?

Het pensioen in eigen beheer wordt afgeschaft. Wat nu? Pensioen in eigen beheer wordt afgeschaft! Wat nu? Het pensioen in eigen beheer wordt afgeschaft per 1 april 2017. Tenminste als het Parlement voor die datum de novelle en het wetsvoorstel daartoe aanneemt.

Nadere informatie

Nederland belastingparadijs voor uw 2 e en 1 e woning

Nederland belastingparadijs voor uw 2 e en 1 e woning Nederland belastingparadijs voor uw 2 e en 1 e woning Second Home juni 2015 - Antwerpen Maurice De Clercq - Niek Op den Kamp - Harjit Singh ESJ Accountants & Belastingadviseurs Agenda 1. Een tweede woning

Nadere informatie

Slim Schenken en nalaten

Slim Schenken en nalaten Slim Schenken en nalaten U wilt geld schenken aan bijvoorbeeld uw kind, kleinkind, een willekeurig persoon of een goed doel. Op die manier kunt u hen financieel ondersteunen. Afhankelijk van aan wie u

Nadere informatie

LEZING RABOBANK KRIMPENERWAARD 18 & 21 NOVEMBER 2013 AWBZ, SCHENKEN, LEVENSTESTAMENT EN ERFRECHT

LEZING RABOBANK KRIMPENERWAARD 18 & 21 NOVEMBER 2013 AWBZ, SCHENKEN, LEVENSTESTAMENT EN ERFRECHT LEZING RABOBANK KRIMPENERWAARD 18 & 21 NOVEMBER 2013 AWBZ, SCHENKEN, LEVENSTESTAMENT EN ERFRECHT DE HOOGTE VAN DE EIGEN BIJDRAGE AWBZ HANGT ONDERMEER AF VAN HET (GEZAMENLIJKE) INKOMEN EN (DE HOOGTE VAN)

Nadere informatie

Werking box 3: inkomsten uit sparen en beleggen. Inleiding

Werking box 3: inkomsten uit sparen en beleggen. Inleiding Werking box 3: inkomsten uit sparen en beleggen Inleiding In box 3 wordt het inkomen uit vermogen van een belastingplichtige belast. Het vermogen bestaat uit de bezittingen van een belastingplichtige min

Nadere informatie

Examen Federatie Financieel Planner

Examen Federatie Financieel Planner Examen Federatie Financieel Planner Vrijdag 14 juni 2013 DEEL II 13.30-16.00 uur - Casuïstiekbehandeling - Dit deel van het examen bevat: een instructie op 1 pagina, één (1) Casus met één (1) bijlage en

Nadere informatie

Alles rondom pensioen. Gertjan Portman Senior financieel planner

Alles rondom pensioen. Gertjan Portman Senior financieel planner Alles rondom pensioen Gertjan Portman Senior financieel planner Wat ga ik behandelen Alles wat rond uw pensionering actueel wordt maar geen pensioen is (Ik heb echter maar een half uurtje) Wat doe ik,

Nadere informatie

Schenken tegen wil en dank. Maurice de Clercq 7 december 2011

Schenken tegen wil en dank. Maurice de Clercq 7 december 2011 Schenken tegen wil en dank Maurice de Clercq 7 december 2011 Inhoud 1. Inleiding 2. Schenken 3. Aanmerkelijk belang aandelen 4. Effecten 5. Onroerend Goed 6. Het huwelijk 7. Conclusie Inleiding Inleiding

Nadere informatie

Paul en Esther Prins. Casus verkiezing FFP er van het jaar 2017

Paul en Esther Prins. Casus verkiezing FFP er van het jaar 2017 Paul en Esther Prins Casus verkiezing FFP er van het jaar 2017 1 Verkiezing Theorietoets met 10 MC vragen en 3 open vragen Inventarisatiegesprek Adviespresentatie 2 Casus Prins Paul en Esther Prins, beiden

Nadere informatie

Pensioen in eigen beheer wordt afgeschaft! Wat nu?

Pensioen in eigen beheer wordt afgeschaft! Wat nu? Pensioen in eigen beheer wordt afgeschaft! Wat nu? Het pensioen in eigen beheer wordt per 1 januari 2017 afgeschaft. Tenminste als de Eerste kamer voor die tijd het daartoe op Prinsjesdag 2016 ingediende

Nadere informatie

Fiscale Praktijkreeks. Echtscheiding. Fiscale en juridische gevolgen. Tweede druk. Kavelaars-Niekoop FM

Fiscale Praktijkreeks. Echtscheiding. Fiscale en juridische gevolgen. Tweede druk. Kavelaars-Niekoop FM Fiscale Praktijkreeks Echtscheiding Fiscale en juridische gevolgen Tweede druk drs. mr. Kavelaars-Niekoop FM Labohm Sdu Uitgevers, Den Haag, 2012 Inhoud Voorwoord 1 Relatierecht, enkele civielrechtelijke

Nadere informatie

Wie beheer(s)t Pensioen in Eigen beheer. Bert Faber

Wie beheer(s)t Pensioen in Eigen beheer. Bert Faber Wie beheer(s)t Pensioen in Eigen beheer Bert Faber Fiscale Zaken Rabobank FFP Jaarcongres 5 oktober 2017 Klant en uitfasering PEB Welke wegwijzers ga jij invullen? Waar maak jij het verschil? 2 Toetsen

Nadere informatie

Ruitenburg University. Belastingheffing privé vs bv

Ruitenburg University. Belastingheffing privé vs bv Ruitenburg University Belastingheffing privé vs bv Inhoud bijeenkomst Introductie belastingheffingssystematiek Ondernemen in privé of in BV Salaris of dividend Vermogen, in BV of eruit? Hypotheek aflossen?

Nadere informatie

Belastbaar inkomen Maar niet Tarief premie Heffing over totaal meer dan meer dan Belastingtarief volksverzekering Totaal tarief van de schijven

Belastbaar inkomen Maar niet Tarief premie Heffing over totaal meer dan meer dan Belastingtarief volksverzekering Totaal tarief van de schijven Kerncijfers 2008 voor de adviespraktijk Algemeen Schijventarief box 1 Belastbaar inkomen Maar niet Tarief premie Heffing over totaal meer dan meer dan Belastingtarief volksverzekering Totaal tarief van

Nadere informatie

Vragen en antwoorden over fiscale partnerregeling en heffingskortingen

Vragen en antwoorden over fiscale partnerregeling en heffingskortingen Vragen en antwoorden over fiscale partnerregeling en heffingskortingen Dit document bevat vragen en antwoorden over de fiscale partnerregeling en de heffingskortingen. ib 801-1z*1fd INKOMSTENBELASTING

Nadere informatie

Fiscale cijfers 2008

Fiscale cijfers 2008 ? KAPITAALVERZEKERING EIGEN WONING (KEW, BEW, SEW) 2008 2007 Vrijstelling KEW Premie betalingsduur 15 jaar 32.900 32.500 (niet cumulatief) Premie betalingsduur 20 jaar 145.000 143.000? EIGENWONINGFORFAIT

Nadere informatie

Bedrijfsopvolging. Jolanda van Nunen. De successiewet in een notendop

Bedrijfsopvolging. Jolanda van Nunen. De successiewet in een notendop Bedrijfsopvolging Schenk- en erfbelasting Inkomstenbelasting Testamenten Andere civielrechtelijke zaken 0 Inleiding Mr. C. (Kees) Goeman Mr. E.J.Ph. (Ed) Bijnsdorp Sprekers: Mw. mr. J.J.G.M. (Jolanda)

Nadere informatie

Nieuwe schenk- en erfbelasting in 2010

Nieuwe schenk- en erfbelasting in 2010 Nieuwe schenk- en erfbelasting in 2010 Nieuwe schenk- en erfbelasting De nieuwe Successiewet (deze wet regelt de schenk- en erfbelasting) is op 1 januari 2010 ingegaan en heeft gevolgen voor bijna iedereen!

Nadere informatie

ASR Kerncijfers 2013

ASR Kerncijfers 2013 ASR Kerncijfers 2013 Inhoud 1. Levensverzekering - kapitaalverzekering 2. Levensverzekering - lijfrente 3. Levensverzekering - gouden handdruk 4. Afkoop kleine lijfrente 5. Eigen woning 6. Inkomstenbelasting

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 2012 28 867 Wijziging van de titels 6, 7 en 8 van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek (aanpassing wettelijke gemeenschap van goederen) Nr. 28 BRIEF VAN

Nadere informatie

2011 -- HRo - Inkomstenbelasting - Niet-winst -- Deel 1

2011 -- HRo - Inkomstenbelasting - Niet-winst -- Deel 1 Inkomstenbelasting NW 1 programma Inkomsten uit werk, anders dan winst Algemene bepalingen Loon Resultaat overige werkzaamheden Periodieke uitkeringen Heffingsgrondslagen boxenstelsel 1 van 2 Artikel 2.3

Nadere informatie

Belastingdienst. Inkomstenbelasting Vragen en antwoorden over de fiscale partnerregeling en heffingskortingen 2015

Belastingdienst. Inkomstenbelasting Vragen en antwoorden over de fiscale partnerregeling en heffingskortingen 2015 Belastingdienst Inkomstenbelasting Vragen en antwoorden over de fiscale partnerregeling en heffingskortingen 2015 Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Gebruikte begrippen en afkortingen 3 2 De fiscale partnerregeling

Nadere informatie

Samenvatting. Dossier naam: Voor-Beeld Datum: 25-08-2011. Partijen Voor Beeld. Kinderen D Voor T Voor

Samenvatting. Dossier naam: Voor-Beeld Datum: 25-08-2011. Partijen Voor Beeld. Kinderen D Voor T Voor Samenvatting Dossier naam: Voor-Beeld Datum: 25-08-2011 Partijen Voor Beeld Kinderen D Voor T Voor Gebruikte gegevens Voor Loondienst Inkomen conform salarisstrook: 61.392 (inclusief vakantietoeslag, Inkomsten

Nadere informatie

EINDEJAARSTIPS 2015 1/5

EINDEJAARSTIPS 2015 1/5 EINDEJAARSTIPS 2015 Particulieren...2 Vermogenstoets voor zorgtoeslag en kindgebonden budget... 2 Verlaag uw box 3 grondslag... 2 Hypotheekrente vooruit betalen... 2 Let op lagere hypotheekrente in hoogste

Nadere informatie

Inkomstenbelasting - Inleiding -- Deel 2

Inkomstenbelasting - Inleiding -- Deel 2 Inkomstenbelasting inleiding 2 programma Verliescompensatie Heffingskorting Splitsing heffingskorting Middeling Aanslag Verliescompensatie 1 van 2 Binnenjaarse verliescompensatie Binnen een box mogen de

Nadere informatie

HRo - Inkomstenbelasting - Niet-winst -- Deel 2

HRo - Inkomstenbelasting - Niet-winst -- Deel 2 Inkomstenbelasting NW 2 programma Belastbare inkomsten uit eigen woning Eigen woning en eigenwoningforfait; Kapitaalverzekering eigen woning; Eigenwoningschuld en eigenwoningreserve; Aftrekbare kosten;

Nadere informatie

Pensioen in eigen beheer wordt afgeschaft! Wat nu?

Pensioen in eigen beheer wordt afgeschaft! Wat nu? Pensioen in eigen beheer wordt afgeschaft! Wat nu? Het pensioen in eigen beheer wordt per 1 januari 2017 afgeschaft. Tenminste als het Parlement voor die tijd het daartoe op Prinsjesdag 2016 ingediende

Nadere informatie

2014 -- Inkomstenbelasting - Winst -- Deel 5

2014 -- Inkomstenbelasting - Winst -- Deel 5 Inkomstenbelasting winst 5 programma Staken onderneming Stakingsaftrek Stakingswinst Doorschuiven Staking en de fiscale oudedagsreserve Oefeningen 1 Enkele begrippen 1 van 3 Staken Ondernemer stopt de

Nadere informatie

FISCALE CIJFERS 2014 SCFB adviseert het Fintool.nl abonnement

FISCALE CIJFERS 2014 SCFB adviseert het Fintool.nl abonnement Postbus 224 2700 AE Zoetermeer Tel. 085 111 88 88 Fax 085 111 88 80 E-mail info@scfb.nl Internet www.scfb.nl Bank ABN AMRO IBAN NL05ABNA0597042454 BIC ANBANL2A KvK Den Haag 27198895 FISCALE CIJFERS 2014

Nadere informatie

Belastingadviesbureau Groenemans WELKOM. Henk Groenemans CB RB Msc. Register Belastingadviseur

Belastingadviesbureau Groenemans WELKOM. Henk Groenemans CB RB Msc. Register Belastingadviseur Belastingadviesbureau Groenemans WELKOM Henk Groenemans CB RB Msc. Register Belastingadviseur Koren 16 a 0492-841336 5731 LC Mierlo u 06-24243155 Nederland fiscad@onsmail.nl Vliegert Mierlo, 15 november

Nadere informatie

Alles rondom pensioen. Gertjan Portman Senior financieel planner

Alles rondom pensioen. Gertjan Portman Senior financieel planner Alles rondom pensioen Gertjan Portman Senior financieel planner Wat ga ik behandelen Alles wat rond uw pensionering actueel wordt maar geen pensioen is (Ik heb echter maar een half uurtje) Wat doe ik,

Nadere informatie

Panklare oplossingen voor estate planning bij Nederbelgen. Maurice de Clercq 18 april 2011

Panklare oplossingen voor estate planning bij Nederbelgen. Maurice de Clercq 18 april 2011 Panklare oplossingen voor estate planning bij Nederbelgen Maurice de Clercq 18 april 2011 Inhoudsopgave Inleiding Roerend vermogen Onroerend vermogen Man en vrouw Vragen Conclusie Inleiding Voor iemand

Nadere informatie

Erfrecht. Mr. Caroline de Maat Fikkers notarissen BAS Bergen op Zoom 27 januari 2015

Erfrecht. Mr. Caroline de Maat Fikkers notarissen BAS Bergen op Zoom 27 januari 2015 Erfrecht Mr. Caroline de Maat Fikkers notarissen BAS Bergen op Zoom 27 januari 2015 Fikkers notarissen Lange Parkstraat 1 Bergen op Zoom Tel. 0164 242 650 c.de.maat@fikkersnotarissen.nl Erfrecht Bij versterf

Nadere informatie

Toetstermen RFEA particulier: kennis

Toetstermen RFEA particulier: kennis Toetstermen RFEA particulier: kennis De scheidingsprocedure 1. Juridische aspecten van de beëindiging van de relatie bij leven a. verbreken relatie samenwoners b. beëindigen geregistreerd partnerschap

Nadere informatie

! Er is geen notariële schenkingsakte vereist.! Ook schenkingen voor de aflossing van restschulden die zijn ontstaan vóór 29 oktober 2012

! Er is geen notariële schenkingsakte vereist.! Ook schenkingen voor de aflossing van restschulden die zijn ontstaan vóór 29 oktober 2012 Erf- en schenkbelasting - eindejaarstips Tijdelijk ruimere vrijstelling schenking voor eigen woning Vanaf 1 oktober 2013 tot 1 januari 2015 geldt een verruimde schenkingsvrijstelling van 100.000 als het

Nadere informatie

FlexGarant Assuradeuren Gevolmachtigd Agent Postbus 2600 3000 CP ROTTERDAM

FlexGarant Assuradeuren Gevolmachtigd Agent Postbus 2600 3000 CP ROTTERDAM FlexGarant Assuradeuren Gevolmachtigd Agent Postbus 2600 3000 CP ROTTERDAM De heer. Rotterdam Onderwerp : : polisnummer.. Geachte verzekeringnemer, Met betrekking tot de bovengenoemde stamrechtverzekering

Nadere informatie

Vehikels voor estate planning in Nederland

Vehikels voor estate planning in Nederland The BeNeLux Branch of the Society of Trust & Estate Practitioners (STEP) Vehikels voor estate planning in Nederland VBI, Besloten fonds voor gemene rekening en APV 20 februari 2014 Programma Paul Schut:

Nadere informatie

Beleggingsverzekering in de vorm van een Lijfrente

Beleggingsverzekering in de vorm van een Lijfrente Beleggingsverzekering in de vorm van een Lijfrente Algemeen Wat leest u in deze productwijzer Wat is een beleggingsverzekering Risico s Maak een bewuste keuze Welk product heeft u U heeft een Lijfrenteverzekering

Nadere informatie

VERERVING VAN AANDELEN IN EEN B.V. MET BELEGGINGSVERMOGEN

VERERVING VAN AANDELEN IN EEN B.V. MET BELEGGINGSVERMOGEN VERERVING VAN AANDELEN IN EEN B.V. MET BELEGGINGSVERMOGEN Vanaf 2010 kan overlijden met vererving van aandelen in een eigen B.V. met beleggingsvermogen (waaronder verhuurd onroerend goed) tot een onverwachte

Nadere informatie

Fiscaal Actueel

Fiscaal Actueel Fiscaal Actueel 4-2017 Belangrijke wijziging huwelijksvermogensrecht per 1 januari 2018 Tot 1 januari 2018 worden huwelijken nog standaard gesloten in algehele gemeenschap van goederen. Daarna is de standaard

Nadere informatie

Vanaf 1 juli 2017 kunt u als DGA niet langer pensioen opbouwen binnen uw eigen onderneming. Wat zijn de alternatieven?

Vanaf 1 juli 2017 kunt u als DGA niet langer pensioen opbouwen binnen uw eigen onderneming. Wat zijn de alternatieven? Vanaf 1 juli 2017 kunt u als DGA niet langer pensioen opbouwen binnen uw eigen onderneming Wat zijn de alternatieven? 4 alternatieven Belicht vanuit verschillende invalshoeken 1 2 3 4 Korte omschrijving

Nadere informatie

Optimaal vermogen overdragen aan uw kinderen

Optimaal vermogen overdragen aan uw kinderen Optimaal vermogen overdragen aan uw kinderen Den Haag, 6 oktober 2017 Drs. A.M. (Bram) van Eijndthoven Hoofd Fiscaal Bureau ING Bank Eten, drinken en vrolijk zijn 2031 Aftrek Hypotheek Levensstijl Netto

Nadere informatie

3 Privé. RB Eindejaarstips en aandachtspunten 2016/ pagina 23

3 Privé. RB Eindejaarstips en aandachtspunten 2016/ pagina 23 3 Privé RB Eindejaarstips en aandachtspunten 2016/2017 - pagina 23 3.1 Schommelende inkomsten? Vraag belasting terug via middeling Heeft u in opeenvolgende jaren te maken met wisselende inkomsten in box

Nadere informatie

ESJ Accountants & Belastingadviseurs

ESJ Accountants & Belastingadviseurs ESJ Accountants & Belastingadviseurs Centen en Stenen: Waar moet je wezen Maurice de Clercq Inhoud 1. Aftrekken 2. 10 jaars termijn aanmerkelijk belang 3. 10 jaars termijn successie 4. In Nederland staat

Nadere informatie

Echtscheiding en eigen woning

Echtscheiding en eigen woning Echtscheiding en eigen woning 25 april 2013 Echtscheiding is aan de orde van de dag. Ruim 36 % van alle huwelijken eindigt door echtscheiding. Onder ondernemers ligt dat percentage nog wat hoger. Bij een

Nadere informatie

Pensioen in eigen beheer vanaf 1 april 2017

Pensioen in eigen beheer vanaf 1 april 2017 Pensioen in eigen beheer vanaf 1 april 2017 De laatste jaren was het pensioen dat de directeurgrootaandeelhouder (DGA) in zijn eigen B.V. opbouwt onderwerp van gesprek. Het liefst wilde het kabinet er

Nadere informatie

RB EINDEJAARSTIPS & AANDACHTSPUNTEN 2014 / 2015

RB EINDEJAARSTIPS & AANDACHTSPUNTEN 2014 / 2015 RB EINDEJAARSTIPS & AANDACHTSPUNTEN 2014 / 2015 Erf- en schenkbelasting Erf- en schenkbelasting Bespaar erfbelasting én inkomstenbelasting door bij leven te schenken Door tijdens leven (periodiek) te schenken

Nadere informatie

AdviesbureauJournaal SPECIAL

AdviesbureauJournaal SPECIAL AdviesbureauJournaal SPECIAL ASR Adviesbureau Fiscale en Juridische Zaken januari 2010 Schenk- en erfbelasting Wetsvoorstel schenk- en erfbelasting 2010 is wet Op 3 november 2009 is het wetsvoorstel schenk-

Nadere informatie

Erven, Schenken levenstestament. Lezing Maurice Dassen 2017

Erven, Schenken levenstestament. Lezing Maurice Dassen 2017 Erven, Schenken levenstestament Lezing Maurice Dassen 2017 2 Erfrecht (wettelijke regeling) Indien geen testament -> wet Wettelijke erfopvolging: - echtgenoot en (klein)kinderen - ouders, broers/zussen

Nadere informatie

PE Plus Vermogen oefenexamen

PE Plus Vermogen oefenexamen Kennis Vraag 1 Kunnen kapitaalverzekeringen, afgesloten vóór 2001, ook vrijgesteld zijn in box 1 als er nog niet minimaal een aantal jaren premie is voldaan? A. Ja, sinds september 2014 kan de tijdsklem

Nadere informatie

SCHENKEN AAN KINDEREN

SCHENKEN AAN KINDEREN Hengelosestraat 571 Postbus 126 7500 AC Enschede Tel : 053 484 00 84 SCHENKEN AAN KINDEREN Voordat een ouder aan een kind iets schenkt, moet worden nagegaan of dit zinvol is (kind studeert, kind komt via

Nadere informatie

Financiële Planning. Nabestaandenpensioen in de SPMS regeling Erfrecht Successiewet, schenk- en erfbelasting Eigen bijdrage AWBZ

Financiële Planning. Nabestaandenpensioen in de SPMS regeling Erfrecht Successiewet, schenk- en erfbelasting Eigen bijdrage AWBZ Financiële Planning Nabestaandenpensioen in de SPMS regeling Erfrecht Successiewet, schenk- en erfbelasting Eigen bijdrage AWBZ Alisen Düzgün, financieel planner bestuursbureau SPMS advies@spms.nl 030-6937680

Nadere informatie

SCHENKEN AAN KINDEREN

SCHENKEN AAN KINDEREN Bernard Leurinkstraat 107 Postbus 12, 7580 AA LOSSER Telefoon : 053 53 83 777 e-mail: info@poppinghaus.nl SCHENKEN AAN KINDEREN Voordat een ouder aan een kind iets schenkt, moet worden nagegaan of dit

Nadere informatie

Hoe zit het met op 31-12-2012 al bestaande hypotheken vanaf 1-1-2013?

Hoe zit het met op 31-12-2012 al bestaande hypotheken vanaf 1-1-2013? Hoe zit het met op 31-12-2012 al bestaande hypotheken vanaf 1-1-2013? Voor alle op 31 december 2012 bestaande hypotheken blijven de oude hypotheekregels van kracht. Oversluiten van een bestaande schuld

Nadere informatie

Mr H.M.L. Simons, notaris Notariskantoor Kunderlinde Voerendaal

Mr H.M.L. Simons, notaris Notariskantoor Kunderlinde Voerendaal Erfrecht Mr H.M.L. Simons, notaris Notariskantoor Kunderlinde Voerendaal Erfrecht Algemeen Wettelijke verdeling Legitieme portie Samenwoners 2-Trapsmaking Zuivere aanvaarding, beneficiaire aanvaarding,

Nadere informatie

Eindejaarstips voor erf- en schenkbelasting

Eindejaarstips voor erf- en schenkbelasting Eindejaarstips voor erf- en schenkbelasting Schaap & Van Dijk wil u met het jaareinde in zicht graag attenderen op de vele mogelijkheden om nog dit jaar de belastingdruk in de zaak én in privé te verminderen.

Nadere informatie

Inhoud. 1 Uw bedrijf en uw familie: uw familiezaak? 2 Spelregels om te trouwen. Inhoud

Inhoud. 1 Uw bedrijf en uw familie: uw familiezaak? 2 Spelregels om te trouwen. Inhoud Inhoud 1 Uw bedrijf en uw familie: uw familiezaak? 1.1. INLEIDING.................................................... 1 1.1.1. Welke vorm van samenleven past bij u?..................... 1 1.1.2. Dat speelt

Nadere informatie

Den Haag, 9 oktober 2015. Welkom bij de workshop

Den Haag, 9 oktober 2015. Welkom bij de workshop Den Haag, 9 oktober 2015 Welkom bij de workshop Programma en even voorstellen 1. Financieel Fit 2. Voorgestelde wijziging Box 3 Prinsjesdag 2015 3. Overdracht bij overlijden 4. Overdracht door schenken

Nadere informatie

Examen Federatie Financieel Planner

Examen Federatie Financieel Planner Examen Federatie Financieel Planner Vrijdag 12 december 2014 DEEL II 13.30-16.00 uur - Casuïstiekbehandeling - Dit deel van het examen bevat: een instructie op 1 pagina, één (1) Casus met twee (2) bijlagen,

Nadere informatie

Direct ingaande lijfrente

Direct ingaande lijfrente Direct ingaande lijfrente Direct ingaande lijfrente Wat is de Direct ingaande lijfrente? De Direct ingaande lijfrente is een lijfrenteverzekering waarmee u zorgt voor een aanvulling op uw pensioen of inkomen.

Nadere informatie

Hoe in 2017 optimaal geld uit uw BV halen? DEEL 9 DEEL 9. Lenen van de BV

Hoe in 2017 optimaal geld uit uw BV halen? DEEL 9 DEEL 9. Lenen van de BV Hoe in 2017 optimaal geld uit uw BV halen? DEEL 9 DEEL 9 Lenen van de BV HOOFDSTUK 1: BEGRIP Wat bedoelen we hier met lenen? Met lenen bedoelen we, dat u geld of andere goederen ter beschikking krijgt

Nadere informatie

2014 -- Inkomstenbelasting - Niet-winst -- Deel 1

2014 -- Inkomstenbelasting - Niet-winst -- Deel 1 Inkomstenbelasting NW 1 programma Inkomsten uit werk, niet-winst Algemene bepalingen Loon Resultaat overige werkzaamheden Periodieke uitkeringen Heffingsgrondslagen boxenstelsel 1 van 2 Artikel 2.3 De

Nadere informatie

Vormen van levensverzekering. Een overzicht

Vormen van levensverzekering. Een overzicht Vormen van levensverzekering Een overzicht 1 In deze special worden diverse aspecten van verzekeringen besproken. In dit artikel geven we een algemeen overzicht van verzekeringsvormen uit heden en verleden.

Nadere informatie

HRo - Inkomstenbelasting - Aanmerkelijk belang -- Deel 2

HRo - Inkomstenbelasting - Aanmerkelijk belang -- Deel 2 Inkomstenbelasting AB 2 programma Verdieping aanmerkelijk belang Fictieve vervreemding, doorschuifregeling en fictief AB Bijzondere regelingen Vruchtgebruik Vervreemdingsprijs bij betaling in termijnen

Nadere informatie

Vormen van levensverzekering

Vormen van levensverzekering Vormen van levensverzekering In deze special worden diverse aspecten van verzekeringen besproken. In dit artikel geven we een algemeen overzicht van verzekeringsvormen uit heden en verleden. Levensverzekeringen

Nadere informatie

HYPOTHEEK, LEVENSVERZEKERING EN PARTNERVERKLARING HYPOTHEEK EN LEVENSVERZEKERING

HYPOTHEEK, LEVENSVERZEKERING EN PARTNERVERKLARING HYPOTHEEK EN LEVENSVERZEKERING HYPOTHEEK, LEVENSVERZEKERING EN PARTNERVERKLARING HYPOTHEEK EN LEVENSVERZEKERING Wanneer u voor de financiering van een huis een hypothecaire lening afsluit, verlangt uw financier vaak dat tevens een levensverzekering

Nadere informatie

Fiscale eindejaarstips Erfbelasting Bespaar erfbelasting én inkomstenbelasting door bij leven te schenken

Fiscale eindejaarstips Erfbelasting Bespaar erfbelasting én inkomstenbelasting door bij leven te schenken Fiscale eindejaarstips Erfbelasting Bespaar erfbelasting én inkomstenbelasting door bij leven te schenken Door tijdens leven (periodiek) te schenken aan de erfgenamen kan een aanzienlijke besparing van

Nadere informatie

$ 100,000 (2punten) Pand gebruik genot $ 417,500 50% $ 208,750 Boekwaarde $ 250,000 -/- 1 Hypotheek $ 100,000 +/+ 1.

$ 100,000 (2punten) Pand gebruik genot $ 417,500 50% $ 208,750 Boekwaarde $ 250,000 -/- 1 Hypotheek $ 100,000 +/+ 1. Opgave 1 Activa Fiscale Werkelijke Passiva Fiscale Werkelijke boekwaarde waarde boekwaarde waarde Alternatief per goed Bedrijfspand 250,000 350,000 Kapitaal 337,500 667,500 getal 2 (x3) Voorraad 200,000

Nadere informatie

Examen Federatie Financieel Planner

Examen Federatie Financieel Planner Examen Federatie Financieel Planner 18 juni 2010 DEEL II 13.30-16.00 uur - Casuïstiekbehandeling - Dit deel van het examen bevat een instructie en 1 Casus (geen bijlagen) op 5 pagina's; controleer dit

Nadere informatie

voor ondernemers www.planje.nl

voor ondernemers www.planje.nl ondernemers 1. Renteaftrek overname holdings Bij overname via een koopholding met een financiering, kan de rente ten laste van de winst van de werkmaatschappij worden gebracht, via het aangaan van een

Nadere informatie

Voornamen m/v * Telefoon privé. Telefoon werk. E-mailadres

Voornamen m/v * Telefoon privé. Telefoon werk. E-mailadres Vragenformulier ten behoeve het verzorgen van een belastingaangifte over het jaar 2015 * (slechts één formulier benodigd voor betrokkene en eventueel echtgenoot c.q. partner/samenwonende). 1. ALGEMEEN

Nadere informatie

Alumni-Mfp. Actualiteiten estate planning. Theo Hoogwout woensdag 12 februari 2014

Alumni-Mfp. Actualiteiten estate planning. Theo Hoogwout woensdag 12 februari 2014 Alumni-Mfp Actualiteiten estate planning Theo Hoogwout woensdag 12 februari 2014 1 Programma Fiscaal partnerschap Huwelijks vermogensrecht Erven & AWBZ Erven of schenken woning & WOZ Schenken Uniform partnerbegrip

Nadere informatie

Presentatie ZijActief

Presentatie ZijActief Presentatie ZijActief Op: 18 januari 2012 Door: mr A.J.W. (Arjan) Kuiper, notaris te Montfoort Even voorstellen? Mr A.J.W. (Arjan) Kuiper, notaris Opvolger van notaris mr H.J.Th.G. Tomlow Even voorstellen?

Nadere informatie

WEA Deltaland Accountants & Adviseurs

WEA Deltaland Accountants & Adviseurs WEA Deltaland Accountants & Adviseurs Welkom in de wondere wereld van fiscalisten Algemeen / Particulier Ondernemer DGA Eigen woning Los een klein (rest) hypotheek af Haal het maximale uit uw hypotheek

Nadere informatie

Verkoop onderneming aan kinderen

Verkoop onderneming aan kinderen Verkoop onderneming aan kinderen Waar moeten ouders van een eenmanszaak of een vof (vennootschap onder firma) op letten bij de verkoop van de onderneming van de zoon of dochter? Dit artikel benoemt de

Nadere informatie

De heer P. Groothuizen. Datum: 02 januari 2015 Samengesteld door: Anneke Janssen

De heer P. Groothuizen. Datum: 02 januari 2015 Samengesteld door: Anneke Janssen De heer P. Groothuizen Datum: 02 januari 2015 Samengesteld door: Anneke Janssen Geachte heer P. Groothuizen, U hebt aangegeven momenteel geen testament te hebben. Het antwoord op de vraag of u wel een

Nadere informatie

Verdienen met ZLTO. Blijft er nog een appeltje over voor de dorst? Financiële Planning: iets voor mij?

Verdienen met ZLTO. Blijft er nog een appeltje over voor de dorst? Financiële Planning: iets voor mij? Blijft er nog een appeltje over voor de dorst? : iets voor mij? : iets voor mij? Ledendag plantaardige sectoren Den Bosch, 18 februari 2013 Peter Mangnus Bedrijfsadviseur Financieel Planner ZLTO Inhoud

Nadere informatie

WELKOM Prinsjesdagavond Ontvangst Presentatie nieuwe website Presentatie Wil Vennix + Vragen 21.

WELKOM Prinsjesdagavond Ontvangst Presentatie nieuwe website Presentatie Wil Vennix + Vragen 21. WELKOM Prinsjesdagavond 19.30 Ontvangst 19.45 Presentatie nieuwe website 20.00 Presentatie Wil Vennix + Vragen 21.00 Hapje & Drankje Prinsjesdag en fiscale actualiteiten 2016 28-9-16, DE TOESTROOM WIL

Nadere informatie

Nieuwe Successiewet 2010 (Schenk- en Erfbelasting)

Nieuwe Successiewet 2010 (Schenk- en Erfbelasting) Nieuwe Successiewet 2010 (Schenk- en Erfbelasting) 2 Nieuwe Successiewet 2010 Met ingang van 1 januari 2010 is de Successiewet gewijzigd. Om te beginnen verdwijnt al de naam successieen schenkings recht.

Nadere informatie

Wet schenk- en erfbelasting

Wet schenk- en erfbelasting Successiewet 2010 Wet schenk- en erfbelasting Successiewet 2010 De nieuwe Successiewet is op 1 januari 2010 ingegaan en heeft gevolgen voor bijna iedereen! Wijziging tariefstructuur/ vrijstellingen Vereenvoudiging

Nadere informatie

Huwelijksvermogensrecht en verzekeringen, moet je ze gescheiden zien?

Huwelijksvermogensrecht en verzekeringen, moet je ze gescheiden zien? Huwelijksvermogensrecht en verzekeringen, moet je ze gescheiden zien? 18 november 2014 Huwelijksvermogensrecht en verzekeringen, moet je ze "gescheiden" zien? 1 Wijziging van de titels 6, 7 en 8 van Boek

Nadere informatie

ESTATE PLANNING. I. Schenking

ESTATE PLANNING. I. Schenking ESTATE PLANNING Estate planning, ofwel nalatenschapsplanning, wordt wel omschreven als een geheel van maatregelen om te bereiken dat het vermogen op zo goed mogelijke wijze overgaat op de erfgenamen. Vaak

Nadere informatie

Interpolis Vrijkomend lijfrentekapitaal bij leven

Interpolis Vrijkomend lijfrentekapitaal bij leven Interpolis Vrijkomend lijfrentekapitaal bij leven Keuzemogelijkheden en belastingregels Klik op de vraag om het antwoord te lezen. inhoudsopgave pagina Inleiding 2 Leeswijzer 3 1. Regime pre-brede Herwaardering

Nadere informatie

Estate planning. Inventarisatie van civiel- en fiscaalrechtelijke gevolgen bij overgang van vermogen. Hulpmiddel Schijf van vijf. Géén schenkbelasting

Estate planning. Inventarisatie van civiel- en fiscaalrechtelijke gevolgen bij overgang van vermogen. Hulpmiddel Schijf van vijf. Géén schenkbelasting Estate planning Stichting RB studiekring Utrecht, 11 november 2014 Mr. C.G.C. Engelbertink, Van Ewijk Estate Planning te Bussum Definitie van estate planning Inventarisatie van civiel- en fiscaalrechtelijke

Nadere informatie

2014 -- Inkomstenbelasting - Winst -- Deel 6

2014 -- Inkomstenbelasting - Winst -- Deel 6 0 -- Inkomstenbelasting - Winst -- Deel 6 Inkomstenbelasting winst 6 programma Inbreng eenmanszaak in BV Herhaling stakingswinst en stakingsaftrek Motieven voor oprichten BV Nadelen van inbreng eenmanszaak

Nadere informatie

Hypotheek en levensverzekering

Hypotheek en levensverzekering Hypotheek en levensverzekering Wanneer u voor de financiering van een huis een hypothecaire lening afsluit, verlangt de financier vaak dat tevens een levensverzekering op uw leven wordt afgesloten. Als

Nadere informatie

Als u gaat scheiden. Let op! PA 960-1Z81FD (2126)

Als u gaat scheiden. Let op! PA 960-1Z81FD (2126) 2008 Als u gaat scheiden Als u gaat scheiden, heeft dit gevolgen voor de belasting van u en uw echtgenoot. Voor de belastingheffing wordt u als gescheiden beschouwd, als u niet meer bij elkaar woont. Om

Nadere informatie

Ken je lijfrente. Lijfrente nieuw regime

Ken je lijfrente. Lijfrente nieuw regime Ken je lijfrente Lijfrente nieuw regime Lijfrente nieuw regime Het kapitaal van uw lijfrenteverzekering komt beschikbaar. Wat kunt u doen? Een aantal jaren geleden hebt u een lijfrenteverzekering afgesloten.

Nadere informatie

Als u premies betaalt voor kapitaalverzekeringen

Als u premies betaalt voor kapitaalverzekeringen 2005 Als u premies betaalt voor kapitaalverzekeringen Als u een kapitaalverzekering heeft, bijvoorbeeld bij uw spaar-, leven- of beleggingshypotheek, kan dit gevolgen hebben voor uw belasting. Of en hoeveel

Nadere informatie

2011 -- HRo - Inkomstenbelasting - Winst -- Deel 6

2011 -- HRo - Inkomstenbelasting - Winst -- Deel 6 0 -- HRo - Inkomstenbelasting - Winst -- Deel 6 Inkomstenbelasting winst 6 programma Inbreng eenmanszaak in BV Herhaling stakingswinst en stakingsaftrek Motieven voor oprichten BV Nadelen van inbreng eenmanszaak

Nadere informatie

Erfrecht Erfrecht: Wie erft bij uw overlijden? Hoeveel erfbelasting moet over de erfenis worden betaald? Hoe kan het vermogen fiscaal gunstig

Erfrecht Erfrecht: Wie erft bij uw overlijden? Hoeveel erfbelasting moet over de erfenis worden betaald? Hoe kan het vermogen fiscaal gunstig Erfrecht Erfrecht: Wie erft bij uw overlijden? Hoeveel erfbelasting moet over de erfenis worden betaald? Hoe kan het vermogen fiscaal gunstig overgaan op de erfgenamen? Wie erft op grond van de wet? De

Nadere informatie

Als u gaat scheiden. Let op! PA 960-1Z71FD (1019)

Als u gaat scheiden. Let op! PA 960-1Z71FD (1019) Als u gaat scheiden Als u gaat scheiden, heeft dit gevolgen voor de belasting van u en uw echtgenoot. Voor de belastingheffing wordt u als gescheiden beschouwd, als u niet meer bij elkaar woont. Om welke

Nadere informatie

Hoofdstuk 1: Begrip. Onzakelijke rente. Onzakelijke lening/onzakelijk debiteurenrisico

Hoofdstuk 1: Begrip. Onzakelijke rente. Onzakelijke lening/onzakelijk debiteurenrisico Hoofdstuk 1: Begrip Wat bedoelen w e h i e r m e t lenen? Met lenen bedoelen we, dat u geld of andere goederen ter beschikking krijgt van en ter beschikking stelt aan uw BV. In dit hoofdstuk spreken we

Nadere informatie