Richtlijnantwoorden van het examen van de FFP d.d. 20 juni 2008

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Richtlijnantwoorden van het examen van de FFP d.d. 20 juni 2008"

Transcriptie

1 Richtlijnantwoorden van het examen van de FFP d.d. 20 juni 2008 Uitdrukkelijk zij vermeld dat het hier gaat om richtlijnantwoorden ten behoeve van de correctoren. Deze richtlijnantwoorden geven slechts een niet limitatieve opsomming van elementen zoals deze genoemd kunnen worden door de kandidaat. 1a. Maak een vermogensopstelling van het privévermogen van Henk per heden en geef daarbij aan wat de fiscale status is van elk vermogensbestanddeel (box 1,2,3). Vermogen Henk Hertenkamp per heden: W.E.V. (in ) Eigen woning Assendelft (WOZ ) BOX Lijfrentepolis BOX 1 PM 2 e woning Heerhugowaard BOX Bedrijfspanden BOX Effectendepot BOX Vordering Hamburger Beheer B.V. à 10% BOX Waarde Hertenkamp Holding B.V. BOX Subtotaal bezittingen FSB Bank i.v.m. eigen woning à 5% BOX 1 -/ FSB Bank i.v.m. 2 e woning à 5% BOX 3 -/ Effectenkrediet à 6% (R/C) BOX 3 -/ Lening Hertenkamp Holding B.V. à 4% BOX 3 -/ Latente inkomstenbelasting (25%) BOX 2 -/ Subtotaal schulden -/ Totaal eigen vermogen (saldo) Toelichting: Omdat volgens de casus geen rekening gehouden hoeft te worden met afschrijvingen, is de waarde van de panden gelijk aan de huidige waarde. Het aandelenkapitaal / de verkrijgingspijs mag fiscaal op nihil worden gesteld. 1/19

2 1b. Maak een (fiscale) balansopstelling per heden van Hertenkamp Holding B.V. en bereken de jaarlijkse winst. Fiscale balans Hertenkamp Holding B.V. per heden (in ): Activa Passiva Vaste activa: Eigen vermogen: Bedrijfspanden Aandelenkapitaal PM Vlottende activa: Algemene reserve Vordering D.G.A Totaal Totaal Toelichting: Omdat volgens de casus geen rekening gehouden hoeft te worden met afschrijvingen, is de waarde van de panden gelijk aan de huidige waarde. Het aandelenkapitaal / de verkrijgingspijs mag fiscaal op nihil worden gesteld. Bepalen jaarwinst Hertenkamp Holding B.V. (in ): Inkomsten Uitgaven Omzet: Huur Rente vordering DGA Kosten: I.v.m. verhuur -/ Brutowinst Vennootschapsbelasting *) -/ Netto winst *) 20,0% over de eerste = ,0% over de volgende = ,5% over de resterende = /19

3 1c. Maak een opstelling van het CBI dat de familie, uitgaande van de gegevens in de casus, in 2008 kan verwachten en geef daarop een toelichting (analyse). Voor wat betreft de effectenportefeuille is het de bedoeling dat u een analyse maakt op beleggingscategorieën en uitdrukkelijk NIET op het niveau van individuele fondsen. Voor de CBI-berekening dient u uit te gaan van jaarlijks 6% contant rendement (vóór inhouding dividendbelasting) uit de gehele beleggingsportefeuille. Bepalen netto besteedbaar inkomen (in ): Man Vrouw 2007 Fiscaal Besteedbaar Fiscaal Besteedbaar BOX 1: Eigenwoningforfait (0,55% * ) Financieringsrente -/ / (5% * ) Subtotaal -/ / Belasting box 1 (-/ ) BOX 2: Bruto dividend Belasting box 2 (25%) -/ Verrekenbare ingehouden dividendbelasting (15%) * Subtotaal (box 1+2) BOX 3: Huur bedrijfspanden Kosten i.v.m. verhuur -/ Rendement effecten (6%) Rente vordering Hamburger Beheer B.V. (10%) Rente FSB Bank ivm -/ Heerhugowaard (5%) Rente effectenkrediet -/ (6%) Rente Hertenkamp Holding B.V. (4%) -/ Grondslag 0 (zie berekening) Belasting box 3 0 3/19

4 Arbeidskorting 0 0 Alg. heffingskorting Netto besteedbaar Consumptieve Bestedingen -/ Tekort/overschot Saldo *) Toelichting: De post verrekenbare bronbelasting is alleen bij fiscaal opgenomen, aangezien bij besteedbaar het totale bruto dividend is opgenomen. Per saldo is uiteraard 25% belasting verschuldigd. Berekening vermogensrendementsheffing box 3 voor 2007 (in ): Bezittingen Schulden 2 e woning Heerhugowaard FSB Bank ivm Heerhugowaard Bedrijfspanden Effectenkrediet Effectendepot Lening Hertenkamp Holding B.V Vordering Hamburger Beh. B.V Drempel -/ Subtotaal bezittingen Subtotaal schulden Vermogensgrondslag 0 Totaal 0 Totaal 0 Gemiddeld vermogen: 0 Af: vrijstellingen: heffingsvrij vermogen x 2 = /- + extra heffingsvrij vermogen i.v.m. mdj. kind 1 x = / Grondslag *) : 0 Heffing = grondslag x 4% x 30% i.c. nihil 4/19

5 Opmerkingen bij het CBI Belastingen/fiscaal Henk en Ilona zijn getrouwd en wonen op hetzelfde adres, zodat zij fiscaal partner van elkaar zijn en aldus diverse inkomensbestanddelen fiscaal aan elkaar kunnen toebedelen. Momenteel zijn er geen positieve inkomensbronnen (behoudens het eigen woning forfait) waarmee de financieringsrente van de eigen woning kan worden verrekend. De in box 1 berekende te restitueren inkomstenbelasting kan alleen worden gerestitueerd indien verrekend kan worden conform de regels van de verliescompensatie. Waarschijnlijk is er al een compensabel verlies, want er zijn al sinds 1998 geen ondernemingsactiviteiten meer (dus waarschijnlijk ook geen inkomen bij Henk in box 1). Volgens de regels van de verliescompensatie kan een negatief inkomen in box 1 over 2007 worden verrekend met positief inkomen in dezelfde box uit achtereenvolgens: 2005 t/m 2006, 2008 t/m Vanaf Henk s 65 e jaar is er weer kans op inkomen in box 1 (zie toekomstvoorzieningen), nl. lijfrente-uitkering en AOW. De Belastingdienst zal de rente (en overige voorwaarden) op de schuld aan de B.V. beoordelen op zakelijkheid (transacties tussen DGA en eigen B.V. dienen plaats te vinden als transacties tussen willekeurige derden). De Belastingdienst zal bij de beoordeling van de zakelijke rente de B.V. vergelijken met een particuliere spaarder. In de casus worden geen aanknopingspunten gegeven die als zekerheid voor de lening van de eigen B.V. kunnen dienen. Dat duidt op onzakelijk handelen door de B.V. Voor de berekening van box 3 is alleen de huidige financiële informatie beschikbaar. De grondslag per 1/1 en 31/12 kan daarvan afwijken. Juridisch (incl. huwelijksvermogens- en erfrecht) De vermogensverdeling tussen de huwelijkspartners is uitermate scheef te noemen (M: alles V: niets). Overigens levert dit geen conflict op met het huwelijksvermogensrecht. Partijen zijn vrij om hierover afspraken te maken. De kosten van de huishouding zullen door de man gedragen moeten worden aangezien hij het inkomen en vermogen heeft. De huwelijksvoorwaarden zijn uitsluitend relevant voor de familierechtelijke betrekkingen; er is immers (sinds 1998) geen sprake meer van ondernemersrisico. De B.V. moet jaarlijks de financiële gegevens publiceren bij het handelsregister. 5/19

6 Toekomstvoorzieningen (sociale zekerheid, levensverzekeringen en pensioenen) Als Henk vanaf zijn 15 e jaar steeds in Nederland heeft gewoond, dan is hij AOW-gerechtigd vanaf (65 jaar). Als Ilona vanaf haar 15 e jaar steeds in Nederland heeft gewoond, dan is zij AOW-gerechtigd vanaf (65 jaar). Indien Henk of Ilona in de periode jaar in het buitenland hebben gewoond, dan wordt de AOW uitkering gekort met 2% per buitenlandjaar, tenzij vrijwillig premie is betaald. Omdat zowel Henk als Ilona is geboren na 1950 hebben beiden t.z.t. geen recht meer op de AOW toeslag voor gehuwden met een partner jonger dan 65 jaar. Als Henk 65 wordt, komt de lijfrentepolis tot uitkering. Aangezien er verder geen toekomstvoorzieningen zijn geregeld, zal de familie nog langdurig een beroep moeten doen op de inkomsten uit vermogen. De lijfrente betreft een stakingslijfrente, ingegaan op , vóór de Brede Herwaardering, waarop nadien geen premies meer zijn betaald. Deze valt onder het oude fiscale regime van IB Een art. 19 (Wet IB 1964) stamrecht had een aantal specifieke voorwaarden. Er moet sprake zijn van een periodieke uitkering en de uitkering uiterlijk op 65 jarige leeftijd ingaan en levenslang zijn. Het is wel mogelijk het stamrecht volgens het overgangsrecht van de BHW om te zetten in een overbruggingslijfrente en /of tijdelijke oudedagslijfrente. De kring van begunstigden is beperkt, de uitkering mag uitsluitend toekomen aan de ondernemer, zijn echtgenoot, of zijn eigen kinderen, stiefkinderen of pleegkinderen die de leeftijd van 21 jaar nog niet hebben bereikt. De uitkering mag niet later ingaan dan op 65 jarige leeftijd en voorzover de uitkeringen toekomen aan anderen dan de belastingplichtige niet later ingaan dan zes maanden na zijn overlijden. Uit de polis blijkt (en dus de voorwaarden van de wet) dat als het jongste kind 21 jaar is en man en vrouw niet meer in leven de uitkering niet mag toekomen aan de erfgenamen. De uitkering zal vervallen aan de verzekeraar. Het was natuurlijk wel mogelijk om met eigen geld een contra verzekering te kopen. Sparen en beleggen Henk is nu 57. Zijn beleggingshorizon zal langer dan 10 jaar zijn. De vordering op Hamburger Beheer B.V. is feitelijk een belegging. Vooralsnog levert de vordering op Hamburger Beheer B.V. een prima rendement in relatie tot de gemiddelde marktrente (4 à 5% op jaarbasis) In de casus wordt -behalve de rente- geen informatie gegeven omtrent de vordering op Hamburger Beheer B.V. Gezien het rentepercentage in relatie tot de gemiddelde marktrente (4 à 5% op jaarbasis) is er kennelijk sprake van een substantiële risico-opslag. De vraag is hoe lang deze rente (10%) vast staat. Aangezien dit een substantiële bron van inkomsten is, loopt Henk daar veel risico mee. 6/19

7 Ook moet uit risico-oogpunt worden onderzocht of Hamburger Beheer B.V. wellicht deze lening direct kan aflossen (al dan niet tegen boete). Het effectendepot heeft een redelijk risicoprofiel (60% obligaties). Dat is in overeenstemming met het feit dat de familie moet leven van de inkomsten uit de beleggingen. De beleggingspanden leveren een nettorendement van 8% op (excl. evt. waardeverandering). Dat is een redelijk/gunstig rendement in verhouding tot de gemiddelde marktrente. De panden leveren bovendien een zinvolle spreiding op in de beleggingen. Een beter gespreide beleggingsportefeuille brengt bij een bepaald rendement minder risico met zich mee. Financieringen Uit de berekening van het CBI blijkt dat er jaarlijks een beperkt overschot is. De totale beleggingen bedragen en de totale schulden In het verleden is dus kennelijk al ingeteerd op het vermogen*. Gezien het vermogen van Henk en zijn leeftijd is zijn vermogen groot genoeg om het liquiditeitstekort te bekostigen De financieringsrente van de eigen woning leidt kennelijk niet tot fiscale verrekening. Vooralsnog is er ook geen zicht op fiscale verrekenbaarheid (zie toekomstvoorzieningen). De lening bij de eigen (Hertenkamp Holding) B.V. is kennelijk mede gebruikt om geld uit te zetten bij Hamburger Beheer B.V. Hiermee wordt een hefboom gecreëerd; lenen tegen 4%, beleggen tegen 10%, beide in box 3. Met name vanwege de hefboom in de financiering bij de eigen B.V. en de uitzetting bij Hamburger Beheer B.V. ontstaat ondanks de scheve verhouding tussen beleggingen en schulden en ondanks de niet verrekenbare woningfinancieringsrente toch nog een positieve cashflow. Het effectendepot bij Defibank is (kennelijk maximaal - 75%) gefinancierd. Dit levert extra risico op (als de beurskoersen dalen; de lening blijft immers nominaal). *) Toelichting: De 2 e woning incl. de daarop rustende schuld (beide zijn buiten beschouwing gelaten (niet aangemerkt als belegging). 7/19

8 1d. Welke aanbevelingen zou u Henk geven in het kader van zijn financiële planning? Belastingen/fiscaal De rente die Henk betaalt op de lening van zijn eigen B.V. moet jaarlijks worden gecontroleerd op zakelijkheid. Om te voorkomen dat de lening van de B.V. als onzakelijk wordt aangemerkt (bijv. i.v.m. ontbreken van zekerheden) kan worden overwogen dividend uit te keren om daarmee binnen redelijker proporties te komen. Onderzocht kan worden of er sprake is van een optimale fiscale situatie tussen Henk en de eigen B.V. Wellicht dat een internationale structuur (zetelverplaatsing, dochter in buitenland oprichten) of een aangepaste binnenlandse structuur (V.B.I.) voordeel kan bieden. Een V.B.I. is sinds mogelijk als fiscale structuur. Kenmerkend is dat de V.B.I. geen vennootschapsbelasting (VpB) is verschuldigd. Voor het omzetten van een (kasgeld)vennootschap (mèt VpB) in een VBI (geen VpB) dient de BV te worden omgezet in een NV en dient de vennootschap aan een aantal aanvullende voorwaarden te voldoen. Belangrijkste voorwaarden zijn: - het moet gaan om collectief beleggen; - er mag slechts worden belegd in verhandelbare vermogenstitels waarbij sprake moet zijn van risicospreiding; - de vennootschap moet een open-end structuur hebben; - voor de overgang moet er een eindafrekening VpB plaatsvinden. Een actievere opstelling van Henk zou wellicht aanleiding kunnen zijn om salaris uit de B.V. uit te keren voor verrichte werkzaamheden (beheer vastgoed, beheer beleggingsportefeuille). Dat is zinvol in verband met de hypotheekrentekosten in box 1. Indien Henk actiever zou zijn, is ook een auto van de zaak te overwegen. De bijtelling levert ook een verrekenmogelijkheid op met de hypotheekrente. Indien salaris uitgekeerd zou worden kan Henk ook gebruikmaken van de arbeidskorting. Juridisch (incl. huwelijksvermogens- en erfrecht) Als de relatie tussen Henk en Ilona goed is kan worden overwogen een finaal verrekenbeding (alsof er g.v.g. zou hebben bestaan) op te nemen in de huwelijksvoorwaarden. Een schenkingsstrategie overwegen vanwege het substantiële te vereven vermogen. Als alternatief voor contante schenkingen kan Henk schenken op papier (schuldig erkennen). Hij moet dan wel rente betalen. Bij schenking is het zinvol om beschermende clausules op te nemen (herroeping, uitsluiting). Een notariële volmacht afgeven voor het geval Henk niet meer bekwaam is zijn wil te bepalen zowel voor privé als in zijn hoedanigheid als directeur van de B.V. 8/19

9 Het testament heroverwegen aangezien zijn vrouw aanspraak kan maken op een wettelijk vruchtgebruik ongeacht het testament. Het is dan handiger testamentair het verzorgingsrecht af te dichten. Het verdient aanbeveling het testament aan te passen, aangezien Iwan nu volledig erft (incl. legitieme). Wellicht is dat niet in overeenstemming met de wensen van Henk, aangezien hij geen contact meer ambieert met zijn erkende kind. Tweetrapsmaking overwegen in het kader van besparing van successierecht indien een kind na hem overlijdt. Opname executeur testamentair (5 sterren). Dit gelet op de te verwachten moeilijkheden bij de verdeling. Opname rampenclausule indien meerdere familieleden tegelijk of kort na elkaar overlijden Voor de B.V. kan een stichting administratiekantoor (STAK) worden opgericht ( certificeren ). Daarmee wordt de zeggenschap en het eigendom gescheiden. Certificeren is juridisch sterker dan een bewind. Toekomstvoorzieningen (sociale zekerheid, levensverzekeringen en pensioenen) Henk kan overwegen de lijfrentepolis nu, of bij overlijden aan de kinderen te doen toekomen (evt. aanpassen polisredactie). Afhankelijk van de huidige waarde (winstdeling?) van de polis kan Henk overwegen de polis nu te laten uitkeren. Henk kan overwegen de lijfrentepolis nu te laten uitkeren omdat de uitkering fiscaal in box 1 inkomen oplevert waarmee de hypotheekrente verrekend zou kunnen worden. Indien de polisuitkering nu aan de kinderen zou toekomen is alleen inkomstenbelasting (bij de kinderen) en geen schenkingsrecht verschuldigd, mits schenking van termijn tot termijn (herroepelijk) plaatsvindt. Zolang het kind minderjarig is vindt de heffing van inkomstenbelasting plaats bij de ouder in plaats van bij het kind. Sparen en beleggen Er is jaarlijks een gering liquiditeitsoverschot. Dit zal niet leiden tot extra besparingen. Men moet in het oog houden dat de bestedingen de inkomsten niet gaan overtreffen. Het is zinvol om de totale positie van beleggingen in samenhang met de financieringen (grote vordering op Hamburger Beheer B.V. en grote schuld aan eigen B.V.; 75% financiering op effecten) en het uitgavenpatroon te heroverwegen in verband met beleggingsrisico. T.a.v. beoordeling van beleggingsrisico s is het beste om een DSIgecertificeerd beleggingsadviseur in de arm te nemen. Als deze niet wordt aangehouden vanwege woongenot kan Henk overwegen de 2 e woning te verkopen. Deze levert (volgens de casus) geen rendement op. De bedrijfspanden in de B.V. leveren 8% netto huurrendement op. Beleggingen die globaal gesproken meer dan ca 5% rendement opleveren, kunnen fiscaal beter in privé worden gehouden. Indien Henk de bedrijfspanden naar zijn privé vermogen wil overbrengen is er wel overdrachtsbelasting verschuldigd. Hij moet dan wel de intentie hebben om de panden als belegging aan te houden. 9/19

10 Indien Henk de bedrijfspanden uit de B.V. naar privé wil overbrengen moet hij een koopsom betalen of schuldig blijven. Als alternatief kan hiervoor dividend worden uitbetaald (tegen 25% IB). Volgens de casus wordt alle rendement uit de B.V. jaarlijks als rendement uitgekeerd. Beter is om jaarlijks te bezien hoeveel dividend noodzakelijk is voor het levensonderhoud (bij de huidige omstandigheden is het dividend wel nodig). Een dividenduitkering kan beter direct nà in plaats van pal vóór de jaarwisseling worden uitgekeerd, aangezien de uitkering in beginsel direct de grondslag voor box 3 zal verhogen. Financieringen Uit de casusgegevens blijkt dat het effectenkrediet duurder is (6%) dan de eigen woningfinanciering (5%). Overwogen kan worden om - afhankelijk van de ontwikkeling van de marktrente- een herfinanciering aan te gaan met hypothecaire zekerheid (eigen woning, bedrijfspanden) om de rente te verlagen. Indien men de lening van Hertenkamp Holding B.V. wil aflossen, zal de vordering op Hamburger Beheer B.V. (deels) geliquideerd moeten worden (er zijn verder onvoldoende middelen beschikbaar). Daarom is het zinvol de mogelijkheden daarvan uit risico-oogpunt te onderzoeken. De financieringsrente (6%) op de effectenfinanciering wordt momenteel niet gerechtvaardigd door het totaalrendement (dividend + koersgroei) op het effectendepot van i.c. 6% (gegeven). Mocht daarvan in de toekomst naar verwachting ook geen sprake (meer) zijn dan kan de financiering beter worden afgelost. De verhouding tussen het effectendepot en de financiering is strak (75%). Bij een geringe koersdaling zal de bank waarschijnlijk aflossing vragen. Overwogen moet worden -indien mogelijk- om hierin om wat ruimte te creëren. 10/19

11 1e. Beschrijf vanuit uw optiek als financieel planner wat er gebeurt in de fictieve situatie dat de B.V. vandaag zou worden geliquideerd en geef daarop een toelichting (analyse), inclusief een beschrijving van de gevolgen voor het CBI. Maak een cijfermatige opstelling van de totale netto vermogenswaarde (dus na belastingheffing; in privé). Ga er vanuit dat voor aflossing van de schuld van Henk aan zijn B.V. zoveel mogelijk diens vordering op Hamburger Beleggingsmij. B.V. wordt gebruikt. Vermogen Henk Hertenkamp na liquidatie: W.E.V. (in ) Eigen woning Assendelft (WOZ ) BOX Lijfrentepolis BOX 1 PM 2 e woning Heerhugowaard BOX Bedrijfspanden BOX Effectendepot BOX Liquiditeiten BOX Vordering Hamburger Beheer B.V. à 10% BOX 3 0 Waarde Hertenkamp Holding B.V. BOX 2 0 Subtotaal bezittingen FSB Bank i.v.m. eigen woning à 5% BOX 1 -/ FSB Bank i.v.m. 2 e woning à 5% BOX 3 -/ Effectenkrediet à 6% (R/C) BOX 3 -/ Lening Hertenkamp Holding B.V. à 4% BOX 3 -/- 0 Latente inkomstenbelasting (25%) BOX 2 -/- 0 Subtotaal schulden -/ Totaal eigen vermogen (saldo) Toelichting: De met grijs gearceerde rubrieken zijn ongewijzigd. 11/19

12 Opmerkingen bij liquidatie van de B.V. Voor de ontbinding moet een juridische procedure worden gestart incl. oproeping van schuldeisers. Het in de B.V. aanwezige vermogen moet worden uitgekeerd naar privé. De activa moeten daarvoor te gelde worden gemaakt. De vordering van de B.V. op Henk privé kan op papier worden verrekend. Vervolgens wordt een bedrag van als liquidatiedividend uitgekeerd. Daarover is (uiteindelijk per saldo)* 25% inkomstenbelasting (box 2) verschuldigd. Voor liquidatie van de B.V. is dus aan liquiditeiten benodigd om de (uiteindelijk per saldo)* verschuldigde inkomstenbelasting te betalen. Na verkoop van de panden in de B.V. voor , is t.b.v. de belastingbetaling nog extra benodigd. Voor dit bedrag wordt de vordering op privé afgelost tot De vraag is welke consequenties het (deels) opeisen van de vordering ad op Hamburger Beheer B.V. zal hebben (boete?). Privé resteert dus uiteindelijk netto nog aan liquiditeiten c.q. restvordering op Hamburger Holding B.V. ( / ). De situatie t.a.v. het CBI wordt aanzienlijk ongunstiger na liquidatie van de B.V. omdat het hefboomeffect (grotendeels) wegvalt en er nu inkomstenbelasting in box 3 betaald moet gaan worden. Wellicht kan de vordering op Hamburger Beheer B.V. intact blijven en kan er extra bancair gefinancierd worden. De vraag is of de bank bereid is een dergelijke financiering te verstrekken. Stel dat de bank bereid is deze extra te financieren tegen het tarief voor effectenkrediet (i.c. 6%), dan wordt het hefboomeffect deels in stand gehouden. *) Toelichting: De B.V. dient over het liquidatiedividend 15% dividendbelasting in te houden. De dividendbelasting kan weer worden verrekend met de aanslag inkomstenbelasting (25%; box 2). Uiteindelijk is per saldo dus 25% IB verschuldigd. 12/19

13 2a. De heer en mevrouw Hertenkamp krijgen ruzie en gaan uit elkaar. Henk start een echtscheidingsprocedure en eist t.a.v. Georg ontzetting van Ilona uit de ouderlijke macht. De echtscheiding wordt uitgesproken en de ontzetting uit de ouderlijke macht wordt toegewezen door de Rechtbank per Ilona gaat in hoger beroep. Georg blijft bij Henk wonen. Geef als financieel planner de aandachtspunten voor wat betreft de echtscheiding en eventuele alimentatie, inclusief uw oordeel over het besteedbaar inkomen van beide ex-echtelieden. Belastingen/fiscaal Fiscaal eindigt het partnerschap als de huwelijkspartners niet meer samenwonen. Zij kunnen dan uitsluitend door gezamenlijke keuze nog als partner worden aangemerkt mits in het kalenderjaar nog aan het 6-maands criterium is voldaan. Als Henk aan Ilona alimentatie betaalt, dan is dat bij hem fiscaal verrekenbaar (P.G.A.) en bij haar fiscaal belast (P.U.) Fiscale verrekening van de betaalde alimentatie vindt plaats op basis van de regels voor persoonsgebonden aftrek (P.G.A.), dat wil zeggen dat -anders dan bij verliescompensatie- verrekening kan plaatsvinden met inkomen in alle drie de boxen (eerst box 1, dan 3 en dan 2, vanwege het tariefvoordeel voor de belastingplichtige). Niet verrekenbare P.G.A. kan onbeperkt verrekend worden met toekomstig inkomen in alle boxen. De lijfrentepolis kan in het geval van echtscheiding fiscaal geruisloos worden gesplitst. In een besluit ( ) heeft de staatssecretaris dit goedgekeurd, beide polissen moeten dan wel blijven voldoen aan de vereisten van oud art. 19 Wet IB Juridisch (incl. huwelijksvermogens- en erfrecht) De echtscheiding kan uitsluitend worden uitgesproken door de Rechtbank. Civielrechtelijk eindigt het huwelijk op het moment van inschrijving in de registers van de burgerlijke stand (G.B.A.). U.h.v. de verzorgingsplicht tussen echtgenoten heeft i.c. Ilona recht op onderhoudsvoorziening ( alimentatie ), zodanig dat zij haar levenswijze onveranderd (in de betreffende sociale klasse) kan voortzetten. Bij de bepaling van de alimentatie wordt door de Rechtbank uitgegaan van de zogenaamde TREMA norm. Er zijn twee methoden. De netto methode voor eenvoudige situaties en de bruto methode voor complexere situaties (hoger fiscaal inkomen). I.c. zal de bruto methode worden gehanteerd. Bij het vaststellen van de alimentatie wordt ook rekening gehouden met de luxe uitgaven indien die als gewoonte aangemerkt kunnen worden (i.c. lijkt dat wel het geval, als er al jarenlang sprake van is). Het alimentatierecht duurt in beginsel maximaal 12jaar. Het alimentatiebedrag wordt jaarlijks aangepast aan de ontwikkeling van het prijspeil (indexering). 13/19

14 De alimentatie stopt in beginsel onder meer bij overlijden van één der partners, of bij hertrouwen (e.d.) van de ex-partner (alimentatiegerechtigde). Omdat Georg bij Henk blijft wonen (en Ilona geen andere inkomsten heeft) zal er geen sprake zijn van kinderalimentatie. Omdat alle vermogen van Henk is, vindt er bij de echtscheiding geen vermogensverrekening plaats. Volgens de casus bestaan de huwelijksvoorwaarden slechts uit één afspraak, nl. dat er geen gezamenlijk vermogen is. Er is dus ook geen verrekenbeding overeengekomen, zodat er (ook) geen verrekening van onverteerd inkomen zal plaatsvinden. Ilona heeft daarop ook geen enkel recht. Zowel echtscheiding als ontzetting uit de ouderlijke macht heeft geen financiële consequenties voor Georg of Iwan. Toekomstvoorzieningen (sociale zekerheid, levensverzekeringen en pensioenen) Op basis van de wet pensioenverevening bij echtscheiding heeft Ilona wel recht op verevening van pensioen. Er is volgens de casus echter geen sprake van pensioen, dus i.c. leidt dit tot niets. De lijfrentepolis valt niet onder de pensioenverevening (en kan dus ook niet worden verevend). De A.O.W. opbouw van beide partners wordt door de echtscheiding niet beïnvloed. Henk heeft i.v.m. de verzorging van Georg recht op kinderbijslag krachtens de A.K.W. Sparen en beleggen Na afwikkeling van de echtscheiding door de vermogensverdeling, dient voor beide partners een nieuw financieel plan te worden opgesteld gericht op de separate toekomst. Het beleggingsprofiel en de beleggingshorizon dient opnieuw te worden vastgesteld. Nu Henk een substantiële (alimentatie)verplichting krijgt, is het te overwegen om het risicoprofiel van de beleggingen te herzien, liefst in overleg met D.S.I. gecertificeerd beleggingsadviseur. Financieringen Indien door aanpassingen van het risicoprofiel het beleggingsrendement verandert, dient ook de financieringsopzet te worden onderzocht (afhankelijk van rentabiliteit vs. financieringskosten eventueel aflossen). 14/19

15 2b. Henk wil de alimentatie afkopen. Hij wil daarvoor zoveel mogelijk zijn effectenportefeuille gebruiken. De afkoop komt voor Henk uit op een totaalbedrag van Geef als financieel planner de aandachtspunten voor wat betreft de echtscheiding en de alimentatie, inclusief uw oordeel over het besteedbaar inkomen van beide exechtelieden. Belastingen/fiscaal De fiscale verwerking van afgekochte alimentatie is gelijk aan periodieke alimentatie. [zie ook hetgeen hierover bij 2a is opgemerkt] Bij overlijden van Ilona is na de afkoop wel successierecht verschuldigd door haar erfgenamen (voorheen had zij immers geen vermogen). Afkoop van alimentatie is ongunstig als de ex-partner binnen de alimentatieperiode zou komen te overlijden of zou hertrouwen (e.d.). Juridisch (incl. huwelijksvermogens- en erfrecht) Het te vererven vermogen van Henk daalt substantieel door de afkoop. Ook Ilona heeft dan gelet op haar vermogen een testament nodig met bewind om zo de kinderen niet in staat te stellen op jonge leeftijd over hun vermogen te beschikken. Indien de rechter deze afkoopsom heeft vastgesteld wordt een jaarinkomen van voor Ilona kennelijk redelijk geacht. In het kader van de W.W.B. kan de uitvoeringsinstantie (gemeente) nog wel degelijk een beroep doen op Henk indien blijkt dat Ilona de afkoopsom inmiddels zou hebben opgesoupeerd en de alimentatieplicht qua tijd (meestal 12 jaar) nog niet is verlopen. Toekomstvoorzieningen (sociale zekerheid, levensverzekeringen en pensioenen) Vanuit verzorgingsoogpunt verdient het aanbeveling dat Ilona een lijfrente aankoopt van het afkoopbedrag, om in haar levensonderhoud te kunnen voorzien. Ilona kan bij een lijfrente overwegen om een langdurige uitkeringsperiode te kiezen met een wat lagere periodieke uitkering. Daarmee kan geprofiteerd worden van het progressievoordeel in box 1 van de inkomensbelasting. Sparen en beleggen Op basis van deze uitgangspunten (6% rendement) zou Ilona met de afkoopsom gedurende 12 jaar een inkomen van ruim op jaarbasis kunnen genereren. 15/19

16 Financieringen Bij gebruik van de effectenportefeuille t.b.v. de alimentatieafkoop ontstaat een probleem met de financiering daarvan ( ) omdat het onderpand wegvalt. Het effectenkrediet kan eventueel geherfinancierd worden met ander onderpand (bijv. onroerende zaken). 16/19

17 3. Op komt Henk door een verkeersongeval plotseling te overlijden. De echtscheidingsprocedure is kort daarvoor afgerond en ingeschreven in het register van de Burgerlijke stand. Daarbij is het beroep van Ilona door de rechter NIET gehonoreerd. De boedel-notaris vraagt uw advies m.b.t. de financiële planning van de erfgenamen en Ilona. Formuleer het antwoord dat u als financieel planner op basis van de inmiddels bekende feiten (zie vraag 2) zou geven. Motiveer uw advies. Belastingen/fiscaal De erfrechtelijke verkrijgingen door de beide kinderen zijn belast met successierecht naar het tarief in tariefgroep 1 (tarief max. 27%). Georg heeft als kind van 13 jaar recht op een leeftijdsafhankelijke vrijstelling. Deze bedraagt Indien de alimentatie wel is afgekocht is de vraag of er voldoende fiscaal inkomen is om de aftrek (P.G.A.) nog te kunnen effectueren voor de inkomstenbelasting. Bij de verkrijging van de aanmerkelijk belang aandelen wordt voor het successierecht rekening gehouden met een belastinglatentie. Indien de erfgenamen besluiten om de inkomstenbelasting in box 2 te voldoen, dan bedraagt de latentie de feitelijk te betalen inkomstenbelasting (25%); bij doorschuiven bedraagt de latentie 6,25% van de economische waarde (W.E.V.) van de aanmerkelijk belang aandelen. Het te betalen successierecht hangt af van de te maken keuzes. Indien de alimentatie nog niet is afgekocht en gekozen wordt voor afrekening aanmerkelijk belang bij overlijden worden, uitgaande van het vermogen van , Georg en Iwan elk belast voor hun verkrijging van Hierover is Georg uitgaande van deze aannames successierecht verschuldigd en Iwan Daarboven wordt bij de heffing van het successierecht voor Georg ook het stamrecht (zie toekomstvoorzieningen) belast. Het stamrecht valt niet onder de vrijstelling in de successiewet, omdat het geen fiscaal kwalificerende lijfrente is, maar een periodieke uitkering. Daarom is de waarde van het stamrecht belast met successierecht (en vindt ook geen imputatie op de algemene vrijstelling plaats). Georg moet zowel inkomstenbelasting als successierecht betalen over het stamrecht. De inkomstenbelasting (o.a. box 2 en 3) van Georg wordt -zolang hij nog minderjarig is- toegerekend aan Ilona, ondanks dat zij NIET het ouderlijk gezag uitoefent. Ilona heeft geen recht op de alleenstaande-ouderkorting omdat Georg niet bij Ilona woont. 17/19

18 Ilona heeft ook geen recht op extra heffingsvrij vermogen vanwege minderjarige kinderen in box 3 ( 2.715) omdat ze het ouderlijk gezag niet uitoefent. Juridisch (incl. huwelijksvermogens- en erfrecht) Ilona erft niets van Henk; zij is geen erfgenaam (meer) omdat het huwelijk is ontbonden. Er van uitgaande dat de alimentatie nog niet is afgekocht vóór het moment van overlijden, eindigt de alimentatiegerechtigdheid van Ilona. Zowel Georg als Iwan erven van Henk (ieder de helft). Georg op grond van het huwelijk ten tijde van zijn geboorte en Iwan vanwege de erkenning. Zowel Iwan als Georg hebben recht op de legitieme portie van Henk. De regels uit het testament van Henk zijn van toepassing op de erfenis (o.a. uitsluitingsclausule). Op grond van het testament wordt de erfenis voor beide kinderen onder bewind gesteld. Voor Georg is dit een minderjarigenbewind tot zijn 18 e verjaardag. Voor Iwan, en voor Georg na zijn 18 e verjaardag, betreft dit een meerderjarigenbewind. Een bewind kan voor het eerst 5 jaar na het instellen gerechtelijk worden aangevochten. Omdat het bewind is ingesteld tot het 25 e jaar en Georg nu 13 is, zou dit i.c. effect kunnen hebben. Aangezien Ilona, als natuurlijke moeder, uit de ouderlijke macht is ontzet, zal door de rechter een voogd worden benoemd om de belangen van Georg te behartigen en het ouderlijk gezag uit te oefenen tot diens 18 e verjaardag. Er zal een nieuwe directeur voor de B.V. door de algemene vergadering van aandeelhouders moeten worden benoemd. Toekomstvoorzieningen (sociale zekerheid, levensverzekeringen en pensioenen) Bij overlijden van Henk, komt uit de stamrechtpolis het kapitaal beschikbaar. Op grond van de wet mogen de uitkeringen bij overlijden alleen toekomen aan echtgenoot en/of de kinderen tot 21 jaar. Alleen Georg is dus gerechtigd tot het stamrechtkapitaal. Hij zal daarvan een direct ingaande lijfrente moeten kopen die maar tot zijn 21 e jaar mag uitkeren (en tot zijn 27 e als hij studeert). Daarbij hoeft niet te worden voldaan aan de 1% eis; het is een periodieke uitkering en geen lijfrente. Door hun erfenis zullen de kinderen (Georg en Iwan) op termijn geen aanspraak kunnen maken op studiefinanciering nu er in box III zoveel vermogen is dat het fictief rendement de bijverdienmogelijkheden van de studiefinanciering overstijgt. Ilona ontvangt geen kinderbijslag u.h.v. de A.K.W. omdat ze Georg niet verzorgt. De kinderbijslag wordt in beginsel toegekend aan de verzorger (pleegouder). Ilona ontvang ook geen halfwezenuitkering u.h.v. de A.N.W. omdat ze uit de ouderlijke macht is ontzet (en daardoor niet meer de verzorger van het kind is). De uitkering komt de verzorger toe. 18/19

19 Sparen en beleggen Voor de erfenis van Georg zal de Kantonrechter toezicht houden op het risicoprofiel van de beleggingen. Om de belangen van de minderjarige niet te schaden, zal de Kantonrechter geen genoegen nemen met een hoger dan gemiddeld risicoprofiel. Financieringen Voor de erfenis van Georg zal de Kantonrechter ook het risicoprofiel van de financieringen nader willen beoordelen. Om de belangen van de minderjarige niet te schaden, is te verwachten dat de Kantonrechter geen beleggingen met geleend geld (meer) zal toestaan en de executeur-testamentair zal verzoeken om tot aflossing over te gaan. 19/19

Eindejaartips 2013 voor Pariculieren

Eindejaartips 2013 voor Pariculieren Eindejaartips 2013 voor Pariculieren BelastingBelangen wil u met het jaareinde in zicht graag attenderen op de vele mogelijkheden om nog dit jaar de belastingdruk in de zaak én in privé te verminderen.

Nadere informatie

Eindejaartips 2012 voor Particulieren

Eindejaartips 2012 voor Particulieren Eindejaartips 2012 voor Particulieren BelastingBelangen wil u met het jaareinde in zicht graag attenderen op de vele mogelijkheden om nog dit jaar de belastingdruk in de zaak én in privé te verminderen.

Nadere informatie

SCHEIDEN ZONDER GEDOE

SCHEIDEN ZONDER GEDOE SCHEIDEN ZONDER GEDOE Wat regelt ScheidingsProfs voor u? 5.1 Het gemeenschappelijk vermogen 5.1 HET GEMEENSCHAPPELIJK VERMOGEN EN DE PEILDATUM Voordat het gemeenschappelijk vermogen verdeeld kan worden,

Nadere informatie

Eindejaartips 2011 voor Particulieren

Eindejaartips 2011 voor Particulieren Eindejaartips 2011 voor Particulieren BelastingBelangen wil u met het jaareinde in zicht graag attenderen op de vele mogelijkheden om nog dit jaar de belastingdruk in de zaak én in privé te verminderen.

Nadere informatie

BEDRIJFSOPVOLGING VOORAF

BEDRIJFSOPVOLGING VOORAF BEDRIJFSOPVOLGING VOORAF Misschien denkt u er als ondernemer helemaal nog niet aan, maar er komt een moment dat u zult stoppen. U wilt misschien uw bedrijf tegen die tijd verkopen aan een derde, of wellicht

Nadere informatie

Eindejaartips 2014 voor Particulieren

Eindejaartips 2014 voor Particulieren Eindejaartips 2014 voor Particulieren BelastingBelangen wil u met het jaareinde in zicht graag attenderen op de vele mogelijkheden om nog dit jaar de belastingdruk in de zaak én in privé te verminderen.

Nadere informatie

Addendum PE Plus Adviseur Vermogen

Addendum PE Plus Adviseur Vermogen Addendum PE Plus Adviseur Vermogen Dit addendum is uitsluitend voor persoonlijk gebruik en het is niet toegestaan om het digitaal of in kopie door te sturen naar anderen. Met dit addendum heeft u een overzicht

Nadere informatie

Addendum PE Plus Adviseur Pensioen

Addendum PE Plus Adviseur Pensioen Addendum PE Plus Adviseur Pensioen Dit addendum is uitsluitend voor persoonlijk gebruik en het is niet toegestaan om het digitaal of in kopie door te sturen naar anderen. Met dit addendum heeft u een overzicht

Nadere informatie

Uw dubbelrol als directeur-grootaandeelhouder (dga)

Uw dubbelrol als directeur-grootaandeelhouder (dga) Uw dubbelrol als directeur-grootaandeelhouder (dga) Inleiding Als directeur-grootaandeelhouder (dga) van een BV heeft u een bijzondere positie. U bent grootaandeelhouder en dus machthebber over de vennootschap.

Nadere informatie

1. DGA en Start B.V... 6

1. DGA en Start B.V... 6 1. DGA en Start B.V.... 6 1.1 De besloten vennootschap (B.V.)... 6 1.2 Belangrijke veranderingen in het nieuwe B.V.-recht... 7 1.3 B.V. ja/nee?: de voor- en nadelen van de B.V.... 7 1.4 Omzetting in een

Nadere informatie

1. DGA en Start B.V... 7

1. DGA en Start B.V... 7 1. DGA en Start B.V.... 7 1.1 De besloten vennootschap (B.V.)... 7 1.2 Belangrijke veranderingen in het nieuwe B.V.-recht:... 8 1.3 B.V. ja/nee?: de voor- en nadelen van de B.V.... 8 1.4 Omzetting in een

Nadere informatie

ECHTSCHEIDINGSCONVENANT. De ondergetekenden: A, wonende te..., geboren op... te..., hierna te noemen de man

ECHTSCHEIDINGSCONVENANT. De ondergetekenden: A, wonende te..., geboren op... te..., hierna te noemen de man ECHTSCHEIDINGSCONVENANT De ondergetekenden: A, wonende te..., geboren op... te..., hierna te noemen de man en B, wonende te..., geboren op... te..., hierna te noemen de vrouw; IN AANMERKING NEMENDE:? dat

Nadere informatie

DE VBI: HET PROCES VAN A TOT Z STATUTAIR GOED GEREGELD GEEFT RUST

DE VBI: HET PROCES VAN A TOT Z STATUTAIR GOED GEREGELD GEEFT RUST DE VBI: HET PROCES VAN A TOT Z STATUTAIR GOED GEREGELD GEEFT RUST VFP BELEGGEN De Vrijgestelde Beleggings Instelling (VBI) heeft stilaan ook zijn weg en toepassing gevonden binnen de familiale vermogensstructurering

Nadere informatie

FISCALE EINDEJAARSTIPS 2014

FISCALE EINDEJAARSTIPS 2014 FISCALE EINDEJAARSTIPS 2014 Omdat mensen tellen. FISCALE EINDEJAARSTIPS 2014 Omdat mensen tellen. 4 FISCALE EINDEJAARSTIPS 2014 INHOUDSOPGAVE 5 VOORWOORD INHOUDSOPGAVE Wat moet u echt nog dit najaar doen,

Nadere informatie

December nieuwsbrief 2014 Belastingplan 2015

December nieuwsbrief 2014 Belastingplan 2015 December nieuwsbrief 2014 Belastingplan 2015 Het Belastingplan 2015 begeeft zich nu aan het einde van de parlementaire weg. De Tweede Kamer heeft het plan aangenomen en dat zal de Eerste Kamer naar verwachting

Nadere informatie

HYPOTHEEK, LEVENSVERZEKERING EN PARTNERVERKLARING HYPOTHEEK EN LEVENSVERZEKERING

HYPOTHEEK, LEVENSVERZEKERING EN PARTNERVERKLARING HYPOTHEEK EN LEVENSVERZEKERING HYPOTHEEK, LEVENSVERZEKERING EN PARTNERVERKLARING HYPOTHEEK EN LEVENSVERZEKERING Wanneer u voor de financiering van een huis een hypothecaire lening afsluit, verlangt uw financier vaak dat tevens een levensverzekering

Nadere informatie

Hoofdstuk 2 Algemene Aspecten

Hoofdstuk 2 Algemene Aspecten Hoofdstuk 2 Algemene Aspecten Belasting heeft twee doelen 1. Een budgettaire functie: het dekken van overheidsuitgaven 2. Instrumentele functie. Belasting wordt gebruikt als een soort middel om een bepaald

Nadere informatie

een goede nalatenschapsplanning nuttige tips en adviezen

een goede nalatenschapsplanning nuttige tips en adviezen een goede nalatenschapsplanning nuttige tips en adviezen 1 Tekst: Bureau Schrijfwerk Aan deze pocket werkten mee: Notariskantoor Timmers, Lisse Ontwerp en lay-out: De Commandos, Leiden Uitgever: Luiken

Nadere informatie

WELKOM IN DE BV. Omdat mensen tellen.

WELKOM IN DE BV. Omdat mensen tellen. WELKOM IN DE BV Omdat mensen tellen. INHOUDSOPGAVE Deze publicatie is tot stand gekomen met medewerking van BDO Legal B.V. Ondernemingsrecht. Deze publicatie is zorgvuldig voorbereid, maar is in algemene

Nadere informatie

FNV BELASTINGWIJZER 2012

FNV BELASTINGWIJZER 2012 FNV BELASTINGWIJZER 2012 BELASTINGJAAR 2012 1 e jaargang Uitgave: Stichting FNV-pers in samenwerking met de Federatie Nederlandse Vakbeweging Naritaweg 10 Amsterdam Hoewel aan de inhoud van deze gids de

Nadere informatie

Een overlijden en nu? Dit boekje kan u helpen bij het afhandelen van zaken na een overlijden.

Een overlijden en nu? Dit boekje kan u helpen bij het afhandelen van zaken na een overlijden. Een overlijden en nu? Dit boekje kan u helpen bij het afhandelen van zaken na een overlijden. 1 2 Woord vooraf Ieder afscheid is het begin van iets nieuws. Door het overlijden van een dierbare breekt er

Nadere informatie

DGA Memorandum 2013 Fiscale aspecten van de directeur grootaandeelhouder (DGA) en zijn B.V.

DGA Memorandum 2013 Fiscale aspecten van de directeur grootaandeelhouder (DGA) en zijn B.V. DGA Memorandum 2013 Fiscale aspecten van de directeur grootaandeelhouder (DGA) en zijn B.V. mei 2013 v.01-2013 Onze vestigingen: Amsterdam Heemstede Jozef Israëlskade 46 Bronsteeweg 10 NL-1072 SB AMSTERDAM

Nadere informatie

Gids Productfiscaliteiten 2013

Gids Productfiscaliteiten 2013 Gids Productfiscaliteiten 2013 1. Het boxenstelsel 2. Eigen woning* 3. Kapitaalverzekeringen* 4. Lijfrente 5. Gouden handdruk 6. Pensioen 7. Arbeidsongeschiktheid 8. Levensloop en vitaliteit 9. Spaarloon

Nadere informatie

Algemeen deel met partner... 3 Inleiding... 3 Schema belastingheffing... 4 Drempelinkomen... 5 Tarief... 5 Box 1... 5 Middeling... 7 Box 2...

Algemeen deel met partner... 3 Inleiding... 3 Schema belastingheffing... 4 Drempelinkomen... 5 Tarief... 5 Box 1... 5 Middeling... 7 Box 2... Algemeen deel met partner... 3 Inleiding... 3 Schema belastingheffing... 4 Drempelinkomen... 5 Tarief... 5 Box 1... 5 Middeling... 7 Box 2... 8 Box 3... 8 Welke inkomsten vallen in welke box?... 8 Box

Nadere informatie

Kapitaalverzekeringen

Kapitaalverzekeringen Gids Productfiscaliteiten 2015 HOOFDSTUK 3 3.1 Algemeen 3.2 Overgangsrecht bestaande kapitaalverzekering eigen woning, spaarrekening eigen woning of beleggingsrecht eigen woning (KEW/ SEW/BEW) 3.3 Oude

Nadere informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met HORLINGS Accountants en belastingadviseurs

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met HORLINGS Accountants en belastingadviseurs Eindejaarstips 2014 december 2014 Onze vestigingen: Amsterdam Heemstede Jozef Israëlskade 46 Bronsteeweg 10 NL-1072 SB AMSTERDAM NL-2101 AC HEEMSTEDE T +31 (0)205700200 T +31 (0)235160620 F +31 (0)206764478

Nadere informatie

Werken in het buitenland Fiscale, arbeids- en sociaalverzekeringsrechtelijke aspecten Editie 2015

Werken in het buitenland Fiscale, arbeids- en sociaalverzekeringsrechtelijke aspecten Editie 2015 Werken in het buitenland Editie 2015 Als toonaangevend kantoor is Loyens & Loeff de logische keuze als juridisch en fiscaal partner wanr u in of via Nederland, België of Luxemburg zaken doet. Met onze

Nadere informatie

Waarom een testament?

Waarom een testament? notaris Oude Delft 62 2611 CD Delft Postbus 2882 2601 CW Delft tel. 015-213 70 50 fax 015-213 70 55 notaris@boelens.net Waarom een testament? REDENEN VOOR HET OPSTELLEN VAN EEN (NIEUW) TESTAMENT - Benoemen

Nadere informatie

Pagina BEDRIJFSOPVOLGING: GEEN GEMAKKELIJKE ZAAK Een proces van jaren 2 Financiële en fiscale consequenties 3

Pagina BEDRIJFSOPVOLGING: GEEN GEMAKKELIJKE ZAAK Een proces van jaren 2 Financiële en fiscale consequenties 3 INHOUD Pagina BEDRIJFSOPVOLGING: GEEN GEMAKKELIJKE ZAAK Een proces van jaren 2 Financiële en fiscale consequenties 3 DE WAARDERING VAN HET FAMILIEBEDRIJF Waardebepalende factoren 4 Twee waarderingsmethodes

Nadere informatie

EINDEJAARSTIPS 2013 INHOUDSOPGAVE

EINDEJAARSTIPS 2013 INHOUDSOPGAVE EINDEJAARSTIPS 2013 INHOUDSOPGAVE Inkomstenbelastingtips voor alle belastingplichtigen 1 Betaal uw lijfrentepremie 2013 uiterlijk 31 december a.s. 2 Klassiekervrijstelling MRB van de baan 3 Investeer nog

Nadere informatie