FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 14 oktober 2014

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 14 oktober 2014"

Transcriptie

1 Hoewel de informatie in dit openbaar verslag en het bijbehorend financieel verslag zo zorgvuldig mogelijk is samengesteld, staat de curator niet in voor de volledigheid en juistheid daarvan. Mogelijk is dat bepaalde informatie (nog) niet beschikbaar is, (nog) niet openbaar gemaakt mag worden of achteraf bijgesteld moet worden. Dit kan ingrijpende gevolgen hebben voor de in dit verslag en het bijbehorend financieel verslag geschetste perspectieven voor crediteuren en/of andere belanghebbenden. Aan dit verslag kunnen derhalve geen rechten worden ontleend. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 14 oktober 2014 Gegevens onderneming : FRESH Entertainment Nederland BV, statutair gevestigd te Bussum en kantoorhoudende te Bussum aan de Franse Kampweg 6, feitelijk gevestigd te Capelle aan den IJssel aan de Essebaan 55, KvK-nummer Faillissementsnummer : C/16/14/358 F Datum uitspraak : 22 april 2014 Curator : mr. J.A.A. Boers Rechter-Commissaris : mr. M.H.F. van Vugt Rechtbank : Midden-Nederland Activiteiten onderneming : In het Handelsregister is als bedrijfsomschrijving vermeld: het verwerven en vervreemden van deelnemingen of andere belangen in rechtspersonen, vennootschappen en ondernemingen, het samenwerken daarmee en het besturen daarvan. Omzetgegevens : periode 16 juli 2013 tot en met 31 maart 2014: ,00 Personeel gemiddeld aantal : 55 fulltimers, 35 parttimers en 90 nul-urencontracten Verslagperiode : 28 mei 2014 t/m 13 oktober 2014 Bestede uren in verslagperiode : 141 uren en 29 minuten (bijlage 1) Bestede uren totaal : 422 uren en 11 minuten Saldo faillissementsrekening : ,38 (bijlage 2) 1. Inventarisatie 1.5 Verzekeringen Inmiddels zijn alle verzekeringen ook die tijdens de voortzetting van de activiteiten zijn voortgezet beëindigd.

2 1.6 Huur a. Essenbaan 55 te Capelle aan den IJssel Na opzegging van deze huurovereenkomst door de curator en in het kader van de geplande oplevering, bleek dat in andere delen van dit bedrijfspand zich nog inventaris bevond, die volgens de eigenaar van het bedrijfspand eigendom was van de gefailleerde. In eerste instantie had het statutair bestuur van de gefailleerde de curator aangegeven dat het gehuurde slechts de entree, de kantine en één kantoor betrof. De aldaar aanwezige inventaris heeft de curator verkocht. Door deze onjuiste informatie werd de curator door de eigenaar van het bedrijfspand geconfronteerd met de verplichting ook de restant inventaris te verwijderen. Met toestemming van de Rechter-commissaris is die restant inventaris op een later tijdstip verkocht en aan een derde geleverd. Gevolg daarvan was wel dat de eigenaar van het bedrijfspand thans betaling van de huur over de periode vanaf faillissementsdatum 23 april 2014 tot en met 24 juni 2014 ofwel ,43 vordert. Dit bedrijfspand valt in de boedel van het faillissement van Free Record Shop Holding BV. Daar de curator in de boedel van dit faillissement weer vorderingen heeft op Free Record Shop Holding BV, bestaat thans een discussie over verrekening tussen de wederzijdse curatoren. Nader overleg vindt plaats. b. Huur winkelpanden Alle huurovereenkomsten met betrekking tot de winkelpanden zijn opgezegd door de curator. Inmiddels heeft de oplevering van de winkelpanden eveneens plaatsgevonden. Een aantal verhuurders heeft in verband met de oplevering tegen een eerdere datum dan het einde van de opzegtermijn de boedel een vergoeding betaald. Aldus heeft de boedel een bedrag van 6.725,05 geïncasseerd. Deze boedelvergoeding is in het tussentijds financieel verslag verantwoord onder 7. Overige baten, boedelbijdragen. 1.7 Oorzaak faillissement De curator verwijst allereerst naar het gestelde onder 1.7 in het eerste verslag. De (in)direct aandeelhouders van de gefailleerde gingen op het moment, waarop zij de activa kochten van de curatoren in de faillissementen van Free Record Shop c.s. ervan uit, zo gaven zij de

3 curator aan, dat de muziek- en platenindustrie hun producten aan de gefailleerde zou leveren tegen de gebruikelijke betalingscondities en betalingstermijnen. Zij ging er voorts van uit dat deze platenen filmmaatschappijen bereid waren leverancierskredieten te verstrekken. Tenslotte gingen zij ervan uit dat de reguliere handelsbanken bereid waren kredieten te verstrekken. Van al deze uitgangspunten is niets terecht gekomen. Naar het oordeel van de curator, werd dit met name ook veroorzaakt doordat de aandeelhouders zelf geen enkele bereidheid hebben getoond de gefailleerde te financieren. Hun enige investering was de aankoopsom van de activa van de curatoren in de faillissementen van Free Record Shop. Zelf hebben zij vervolgens niets meer in de gefailleerde geïnvesteerd. 2. Personeel 2.3 Datum ontslagaanzegging Alle arbeidsovereenkomsten met personeel zijn per het einde van de opzegtermijn beëindigd. Het UWV heeft inmiddels op één enkele uitzondering na voorzover de curator bekend, alle personeelsleden hun achterstallig salaris alsmede het salaris over de opzegtermijn betaald. 3. Activa Onroerende zaken Bedrijfsmiddelen 3.5 Beschrijving Zoals hiervoor aangegeven, bleek bij de oplevering van het bedrijfspand te Capelle aan den IJssel dat de gefailleerde nog over actief beschikte dat zich bevond in de ruimten, die voorheen door de gefailleerde werden gehuurd. Het ging om onder andere (oud) kantoormeubilair, kasten, een kluis, nog enkele servers en serverkasten. De curator heeft meerdere partijen voor een overname benaderd. Behoudens één partij deelden die partijen de curator mede geen bod uit te willen brengen op dit actief en slechts bereid te zijn het actief tegen betaling te verwijderen. Netveiling was bereid voor deze activa nog een bedrag te betalen van 1.125,00 exclusief BTW. 3.6 Verkoopopbrengst Verkoopopbrengst: 1.125,00 exclusief BTW. Voorraden/onderhanden werk 3.9 Beschrijving Zoals aangegeven in het eerste verslag was op faillissementsdatum geen voorraad, die eigendom van de failliet was, aanwezig. In het kader van het voorzetten van de activiteiten (zie 6.1 van het eerste verslag) was de curator wel verplicht de inkoopwaarde van de voorraad, die gedurende deze periode is verkocht, in te kopen bij Black Rhythm Records. Black Rhythm Records heeft de curator

4 terzake facturen gezonden tot een totaalbedrag van ,97. Daarnaast heeft de curator de kosten van verwijdering van de voorraad ad 3.630,00 inclusief BTW aan Black Rhythm Records betaald. Daar de curator van Black Rhythm Records nog als debiteur te vorderen had ,27, diende de curator na verrekening per saldo aan Black Rhythm Records te voldoen een bedrag van ,70. Dit bedrag is op 27 mei 2014 aan Black Rhythm Records voldaan Verkoopopbrengst De verkoopopbrengst van de door de curator ingekochte voorraden na faillissementsdatum bedroeg ,31 inclusief BTW. Andere activa 3.14 Rente Tijdens deze verslagperiode is aan bankrente op de boedelrekening bijgeschreven een bedrag van 1.780, Restituties Tijdens deze verslagperiode is door Multi Tank Card BV een bedrag van 1.023,14 aan de boedel gerestitueerd Vordering op de curatoren van Free Record Shop c.s. a. Vordering op Free Record Shop Holding BV : ,22 Dit betreft een vordering van de gefailleerde op de curatoren van Free Record Shop Holding BV terzake van verkopen waarvan de betalingen zijn binnengekomen op de boedelrekening in de faillissementen van Free Record Shop c.s., terwijl deze betalingen de overnemende partij, Fresh Entertainment Nederland BV, toekwamen. Tot op heden weigeren de curatoren in het faillissement van Free Record Shop c.s. dit bedrag aan de curator in dit faillissement te voldoen stellende dat zij compensabele vorderingen hebben, onder meer een vordering in de boedel van Free Record Shop Shared Service Center BV terzake van het gebruik van logistieke activa van in totaliteit ,00.

5 b. Vordering inzake Freebees. Het staat vast dat de hiervoor genoemde curatoren inzake Freebees aan de gefailleerde verschuldigd zijn ,65. Daarvan zou een bedrag van ,78 zijn betaald. Die betaling heeft de curator tot op heden niet kunnen traceren. Een bedrag van ,87 is niet uitbetaald, maar verrekend met aanslagen motorrijtuigenbelasting en een afkoop eigendomsvoorbehoud van Lumiére. De curatoren in de faillissementen van Free Record Shop c.s. stellen dat zij tot deze verrekening gerechtigd waren. De curator heeft terzake nadere stukken opgevraagd. c. Vergoeding inzake werkzaamheden van de heer R. Coomans, personeelslid van de gefailleerde. De heer R. Coomans heeft vanaf de datum waarop de activa door Fresh Entertainment Nederland BV van voornoemde curatoren zijn overgenomen, gedurende een langere periode intensief werkzaamheden verricht ten behoeve van deze curatoren, terwijl zijn kosten werden voldaan door Fresh Entertainment Nederland BV. Volgens opgave van de direct betrokkenen binnen Fresh Entertainment Nederland BV zou de vergoeding tenminste even groot zijn als de vergoeding die voornoemde curatoren menen te moeten ontvangen in het faillissement van Free Record Shop Shared Service Center BV terzake het gebruik van de logistieke activa. In de aankomende periode zal met voornoemde curatoren hierover nader overleg worden gevoerd. 4. Debiteuren 4.2 Opbrengst Zoals hiervoor aangegeven heeft Black Rhythm Records middels de verrekening een bedrag van ,28 voldaan. Daarnaast heeft de curator van andere debiteuren inmiddels betalingen ontvangen tot een bedrag van ,01. Met betrekking tot de specificatie verwijst de curator naar het (tussentijds) financieel verslag. 6. Doorstart/voortzetten Voortzetten 6.1 Exploitatie/zekerheden Inzake de met Black Rhythm Records gemaakte afspraken wordt verwezen naar het eerste verslag. In de periode, waarin de activiteiten zijn voortgezet, is een omzet gerealiseerd van ,31. De opbrengst daarvan is inmiddels op de boedelrekening bijgeschreven.

6 Van die opbrengst diende aan de leverancier van de voorraden, Black Rhythm Records terzake van voorraden, die haar in eigendom toebehoorden, ,97 te worden afgedragen. Daarnaast diende aan haar te worden betaald de bijdrage transportkosten ad 3.630,00. Aldus is een netto resultaat bereikt van ,34, terwijl bovendien op deze wijze betaling van de debiteur Black Rhythm Records van een bedrag van ,27 is gerealiseerd. Als gevolg van een miscommunicatie tussen de curator en de vervoerder, die de voorraden in de winkels kwam afhalen heeft de curator een bedrag van 363,00 inclusief BTW vergoed aan Hertgers Expeditie. Daarnaast bevindt zich nog steeds op de geldenderdenrekening van de curator een bedrag van ,00 als boedelbijdrage, die ProCures aan de curator heeft voldaan voor de kosten van dwangcrediteuren. ProCures maakt aanspraak op retournering van een bedrag van ,00. De curator stelt zich op het standpunt dat, nu hij de huur voor het bedrijfspand te Capelle aan den IJssel gedurende een periode van tenminste vier weken langer dan de einddatum na opzegging diende te continueren en de curator bovendien veel kosten heeft gemaakt om tot een ontruiming van dit bedrijfspand te komen, omdat ProCures de curator daarover niet althans niet volledig correct had geïnformeerd, hij deze kosten kan verrekenen met het bedrag, dat ProCures toekomt. Doorstart 6.3 Beschrijving De boedelbijdrage, die Boekenvoordeel BV heeft betaald als vergoeding voor diverse aansluitingen van nutsvoorzieningen ad ,00 heeft de curator ontvangen. 7. Rechtmatigheid 7.1 Boekhoudplicht Nederpel De Block & Partners BV heeft een dump van de volledige administratie van de gefailleerde gemaakt. Daarnaast heeft zij een QuickScan uitgevoerd inzake deze administratie. Terzake heeft de curator inmiddels aan kosten aan Nederpel De Block & Partners BV betaald een bedrag van ,35 inclusief BTW. Er dient nog een nadere analyse plaats te vinden van deze QuickScan. De curator verwacht dat dit in de aankomende verslagperiode zal plaatsvinden. 7.4 Stortingsverplichting Aandelen In onderzoek.

7 7.5 Onbehoorlijk bestuur In onderzoek. 7.6 Paulianeus handelen a. Range Rover 69-GFX-1 Tijdens deze verslagperiode heeft de curator met de heer H. Breukhoven, die in het bezit was van deze Range Rover, met toestemming van de Rechter-commissaris een dading getroffen. De heer Breukhoven heeft deze Range Rover voor de somma van ,00 inclusief BTW van de curator gekocht. Betaling van de koopsom heeft plaatsgevonden. b. Freetel.nl BV De curator heeft geconstateerd dat op 30 oktober 2013 de gefailleerde aan BRESH SA, een vennootschap naar het recht van Luxemburg, de aandelen van Freetel.nl BV heeft verkocht en geleverd voor de koopsom van 1,00. Volgens de jaarstukken 2011 bedroeg het eigen vermogen van deze vennootschap per 30 september 2011 nog ,00. De curator heeft BRESH SA om nadere gegevens gevraagd. In het boekjaar 2011/2012 zou er een dividenduitkering van ,00 hebben plaatsgevonden. De curator onderzoekt één en ander verder. 8. Crediteuren 8.1 Boedelvorderingen Naast de in dit verslag genoemde vorderingen, die de curator inmiddels heeft voldaan, zoals kosten inkoop voorraden, kosten verwijdering voorraden en kosten Nederpel, heeft de curator tevens aan een aantal personeelsleden, die in opdracht van de curator reiskosten hebben gemaakt, deze reiskosten vergoed. Het gaat om een bedrag van 533,17. Voorts is tot op heden aan kosten dwangcrediteuren betaald 3.085,83 Inmiddels heeft ook het UWV haar boedelvordering bij de curator ingediend. Het gaat om een totaalbedrag van ,24. Voorts hebben diverse verhuurders een boedelvordering bij de curator ingediend inzake de huur na faillissementsdatum gedurende de opzegtermijn. Het totaal van deze vorderingen bedraagt ,46.

8 Voor een specificatie van de vorderingen van het UWV en van de verhuurders wordt verwezen naar bijlage 2 van het financieel verslag. 8.2 Preferente vordering van de fiscus In totaliteit heeft de fiscus een bedrag van ,00 aan vorderingen bij de curator ingediend. Voor een specificatie wordt verwezen naar bijlage 3a van het financieel verslag. 8.3 Preferente vordering van het UWV De preferente vordering van het UWV bedraagt ,62. Voor een specificatie wordt verwezen naar bijlage 3a van het financieel verslag. 8.4 Andere preferente crediteuren Een aantal ex-werknemers heeft inzake ontslagvergoedingen voor een totaalbedrag ad 8.060,65 bij de curator ingediend. Het totaal van de preferente crediteuren komt daarmee op , Aantal concurrente crediteuren 91 crediteuren 8.6 Bedrag concurrente crediteuren , Verwachte wijze van afwikkeling Nog niet bekend. 10. Overig 10.1 Termijn afwikkeling faillissement Nog niet bekend Plan van aanpak - nadere inventarisatie; - onderzoek boekhouding; - onderzoek rechtmatigheid; - onderzoek en actie paulianeus handelen; - de gebruikelijke werkzaamheden.

9 10.3 Indiening volgend verslag Het volgende verslag zal medio januari 2015 worden ingediend Financieel verslag Het financieel verslag wordt als bijlage 3 bij dit verslag gevoegd. Veenendaal, 14 oktober 2014 mr J.A.A. Boers Bijlagen: Bijlage 1 : uren verslagperiode; Bijlage 2 : uitdraai boedelrekening; Bijlage 3 : financieel verslag.

FAILLISSEMENTSVERSLAG ex artikel 73a Fw verslagnummer 1

FAILLISSEMENTSVERSLAG ex artikel 73a Fw verslagnummer 1 FAILLISSEMENTSVERSLAG ex artikel 73a Fw verslagnummer 1 De inhoud van de aan de rechtbank toegezonden papieren versie van dit verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. Indien dit verslag

Nadere informatie

EERSTE FAILLISSEMENTSVERSLAG IN HET FAILLISSEMENT VAN C.I.C.T. SOLUTIONS B.V. 19 juli 2012. : de besloten vennootschap C.I.C.T. Solutions B.V.

EERSTE FAILLISSEMENTSVERSLAG IN HET FAILLISSEMENT VAN C.I.C.T. SOLUTIONS B.V. 19 juli 2012. : de besloten vennootschap C.I.C.T. Solutions B.V. EERSTE FAILLISSEMENTSVERSLAG IN HET FAILLISSEMENT VAN C.I.C.T. SOLUTIONS B.V. 19 juli 2012 Gegevens onderneming Faillissementsnummer : de besloten vennootschap C.I.C.T. Solutions B.V. : 12/394 F Datum

Nadere informatie

EERSTE FAILLISSEMENTSVERSLAG IN HET FAILLISSEMENT VAN: 4NET E-COMMERCE BV. d.d. 5 mei 2011. : de besloten vennootschap 4Net E-Commerce BV;

EERSTE FAILLISSEMENTSVERSLAG IN HET FAILLISSEMENT VAN: 4NET E-COMMERCE BV. d.d. 5 mei 2011. : de besloten vennootschap 4Net E-Commerce BV; EERSTE FAILLISSEMENTSVERSLAG IN HET FAILLISSEMENT VAN: 4NET E-COMMERCE BV d.d. 5 mei 2011 Gegevens onderneming: : de besloten vennootschap 4Net E-Commerce BV; Handelsnaam: : idem Adres: : Ambachtsweg 8,

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG. Nummer: 11 Datum: 10 oktober 2014. Faillissementsnummer : F10.462 Datum uitspraak : 22 juni 2010.

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG. Nummer: 11 Datum: 10 oktober 2014. Faillissementsnummer : F10.462 Datum uitspraak : 22 juni 2010. OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 11 Datum: 10 oktober 2014 Gegevens onderneming : John de Haas Transport B.V. Faillissementsnummer : F10.462 Datum uitspraak : 22 juni 2010 Rechter-commissaris : mr.

Nadere informatie

IQ-Consulting Zeist B.V. M.H. van der Kuil Management B.V. gevestigd te Zeist en kantoorhoudende te (2902 CG)

IQ-Consulting Zeist B.V. M.H. van der Kuil Management B.V. gevestigd te Zeist en kantoorhoudende te (2902 CG) IQ-Consulting Zeist B.V. M.H. van der Kuil Management B.V. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 10 november 2014 Gegevens onderneming : A. IQ-Consulting Zeist BV., hierna te noemen IQ, tevens handelend

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG

FAILLISSEMENTSVERSLAG FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer : 5 Datum : 13 september 2012 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap Strack Lichtstraten Alphen B.V., statutair gevestigd en kantoorhoudende te Alphen aan den Rijn

Nadere informatie

I ERS EL LUCHTMAN, V A N B E N T H E A D V O C A T E N a N O T A R I A A T K E U L E N FAILLISSEMENTSVERSLAG. Nummer: 1. Datum: 30 december 2014

I ERS EL LUCHTMAN, V A N B E N T H E A D V O C A T E N a N O T A R I A A T K E U L E N FAILLISSEMENTSVERSLAG. Nummer: 1. Datum: 30 december 2014 V A N B E N T H E A D V O C A T E N a N O T A R I A A T K E U L E N I ERS EL LUCHTMAN, FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 30 december 2014 Faillissement Uitgesproken Insolventienummer Rechter-commissaris

Nadere informatie

EERSTE FAILLISSEMENTSVERSLAG IN HET FAILLISSEMENT VAN SEPATEC BV. d.d. 29 maart 2013. : Midden-Nederland, locatie Lelystad

EERSTE FAILLISSEMENTSVERSLAG IN HET FAILLISSEMENT VAN SEPATEC BV. d.d. 29 maart 2013. : Midden-Nederland, locatie Lelystad EERSTE FAILLISSEMENTSVERSLAG IN HET FAILLISSEMENT VAN SEPATEC BV d.d. 29 maart 2013 Gegevens onderneming Faillissementsnummer : de besloten vennootschap Sepatec BV : 16/13/198 F Datum uitspraak : 19 februari

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW Nummer : 1 Datum : 2 juli 2015 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap HIM BENELUX B.V., statutair gevestigd te VelsenNoord, en aldaar kantoorhoudende

Nadere informatie

omzet 2010 volgens conceptjaarrekening: 98.459,-

omzet 2010 volgens conceptjaarrekening: 98.459,- FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 20 maart 2012 Gegevens failliet: MPC Cheese B.V. Faillissementsnummer: 12/47 F Datum uitspraak: 24 januari 2012 Rechter-commissaris: Curator: Activiteiten onderneming:

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 20 juli 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 20 juli 2015 Hoewel de informatie in dit openbaar verslag en het bijbehorend financieel verslag zo zorgvuldig mogelijk is samengesteld, staat de curator niet in voor de volledigheid en juistheid daarvan. Mogelijk is

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 18 mei 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 18 mei 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 18 mei 2015 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap Nachon Automatisering B.V., de besloten vennootschap Nachon Nederland B.V. en de besloten vennootschap Nachon

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG

FAILLISSEMENTSVERSLAG FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer : 8 Datum : 4 juni 2015 Datum laatste verslag : 4 december 2014 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap Mainframe SW B.V. h.o.d.n. MFSW Software & Detachering statutair

Nadere informatie

DE INHOUD VAN HET BIJ DE RECHTBANK GEDEPONEERDE FAILLISSEMENTSVERSLAG IS GELIJK AAN HET DIGITAAL INGEDIENDE FAILLISSEMENTSVERSLAG

DE INHOUD VAN HET BIJ DE RECHTBANK GEDEPONEERDE FAILLISSEMENTSVERSLAG IS GELIJK AAN HET DIGITAAL INGEDIENDE FAILLISSEMENTSVERSLAG DE INHOUD VAN HET BIJ DE RECHTBANK GEDEPONEERDE FAILLISSEMENTSVERSLAG IS GELIJK AAN HET DIGITAAL INGEDIENDE FAILLISSEMENTSVERSLAG FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 27 juni 2014 Gegevens onderneming

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 31 mei 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 31 mei 2013 Identiek aan het digitaal ingediende verslag FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 31 mei 2013 Gegevens onderneming: : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid LilaBlij B.V., gevestigd

Nadere informatie

De besloten vennootschap VICTORY FLOWERS B.V. Faillissementsnummer: F.02/14/586 Rechter-Commissaris: Mr. T.J. van Gessel

De besloten vennootschap VICTORY FLOWERS B.V. Faillissementsnummer: F.02/14/586 Rechter-Commissaris: Mr. T.J. van Gessel OPENBAAR VERSLAG NR. 3 EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET Faillissement: De besloten vennootschap VICTORY FLOWERS B.V. Faillissementsnummer: F.02/14/586 Rechter-Commissaris: Mr. T.J. van Gessel Curator:

Nadere informatie

HET DIGITAAL GEDEPONEERDE VERSLAG BEVAT GEEN BIJLAGEN. EEN IDENTIEK VERSLAG IS MET BIJLAGEN AAN DE RECHTER-COMMISSARIS VERZONDEN.

HET DIGITAAL GEDEPONEERDE VERSLAG BEVAT GEEN BIJLAGEN. EEN IDENTIEK VERSLAG IS MET BIJLAGEN AAN DE RECHTER-COMMISSARIS VERZONDEN. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 28 april 2015 HET DIGITAAL GEDEPONEERDE VERSLAG BEVAT GEEN BIJLAGEN. EEN IDENTIEK VERSLAG IS MET BIJLAGEN AAN DE RECHTER-COMMISSARIS VERZONDEN. Gegevens ondernemingen

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 27 januari 2014. : 2R-IT Services B.V. tevens handelend onder de namen 2R-Titso, 2R-Infra en E-legtric

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 27 januari 2014. : 2R-IT Services B.V. tevens handelend onder de namen 2R-Titso, 2R-Infra en E-legtric Hoewel de informatie in dit openbaar verslag en het bijbehorend financieel verslag zo zorgvuldig mogelijk is samengesteld, staat de curator niet in voor de volledigheid en juistheid daarvan. Mogelijk is

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG nummer: 7 datum: 16 januari 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG nummer: 7 datum: 16 januari 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG nummer: 7 datum: 16 januari 2015 Gegevens failliet: ISN Holding B.V. Handelend onder de naam Infraservice Nederland Gevestigd en kantoorhoudende te (7602 KA) Almelo, Bedrijvenpark

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 26 maart 2012. Faillissementsnummer: Datum uitspraak: 14 februari 2012. mr. H.C.M. Hendriks

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 26 maart 2012. Faillissementsnummer: Datum uitspraak: 14 februari 2012. mr. H.C.M. Hendriks FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 26 maart 2012 Gegevens failliet: IndiEco Holding B.V. Faillissementsnummer: 12/110 F Datum uitspraak: 14 februari 2012 Rechter-commissaris: Curator: Activiteiten

Nadere informatie

EINDVERSLAG EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET

EINDVERSLAG EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET EINDVERSLAG EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET In het faillissement van: De besloten vennootschap PASSI FLORA BV, statutair gevestigd en kantoorhoudende te (8032 JX) Zwolle aan De Dobbe nr. 49.; Faillissementsnummer(s)

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW 2) CHRISTINA ANTONIA VAN VELSEN- HULSHOF;

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW 2) CHRISTINA ANTONIA VAN VELSEN- HULSHOF; OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW Nummer : 2 Datum : 17 december 2012 Gegevens personen : 1) ANDREAS WILHELMUS VAN VELSEN; 2) CHRISTINA ANTONIA VAN VELSEN HULSHOF; Gegevens onderneming :

Nadere informatie

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN FLOGS INTERNATIONAL B.V.

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN FLOGS INTERNATIONAL B.V. EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN FLOGS INTERNATIONAL B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Flogs International

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum 24 oktober 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum 24 oktober 2013 FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum 24 oktober 2013 Faillissement : Van Cappellen Mobiliteitsmakelaars BV Faillissementsnummer : F.05/13/1062 Datum uitspraak : 8 oktober 2013 Curator : Mr I.J.G.H. Hage Rechter-commissaris

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 23 april 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 23 april 2013 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 23 april 2013 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Gegevens onderneming : De Coöperatieve Vereniging H.R.-VISION U.A., statutair gevestigd te Almere, feitelijk gevestigd te (1322 AC) Almere aan de Televisieweg 2, ingeschreven

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW Datum: 30 december 2014 Nummer: één Dit verslag heeft betrekking op de faillissementen van de hieronder genoemde vennootschappen, welke verslaglegging

Nadere informatie

EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET

EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET Naam gefailleerde : Sercan Mode B.V. Faillissementsnummer : 06.574 Datum uitspraak : 10 oktober 2006 Curator : mr N.P. Klein Rechter-Commissaris :

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG ex artikel 73a Fw verslagnummer 2

FAILLISSEMENTSVERSLAG ex artikel 73a Fw verslagnummer 2 FAILLISSEMENTSVERSLAG ex artikel 73a Fw verslagnummer 2 De inhoud van de aan de rechtbank toegezonden papieren versie van dit verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. Indien dit verslag

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon tevens eindverslag ex artikel 73a FW

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon tevens eindverslag ex artikel 73a FW Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon tevens eindverslag ex artikel 73a FW Datum: 12 november 2013 Nummer: negen Gegevens onderneming : De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid InSite

Nadere informatie