NEDERLANDSE MARKT VOOR BEDRIJFSRUIMTE

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "NEDERLANDSE MARKT VOOR BEDRIJFSRUIMTE"

Transcriptie

1 September 211 STAND VAN ZAKEN NEDERLANDSE MARKT VOOR BEDRIJFSRUIMTE Inhoud 1. Opname van 2. Aanbod van 3. Prijzen van 4. Beleggingen in D Colofon Samenstelling Drs. R. L. Bak Bron gegevens NVM Data & Research, Nieuwegein Vormgeving Proof Reputation, Atelier van GOG, Fotografie Mischa Keijser, Hollandse Hoogte e vraag naar n in Nederland heeft zich in de eerste helft van 211 bijzonder gunstig ontwikkeld. In het segment vanaf 75 m² werd in de eerste zes maanden bijna 5% meer productie- en opslagruimte verhuurd en verkocht dan in dezelfde periode vorig jaar. Daarnaast daalde het direct beschikbare aanbod voor het eerst sinds jaren. Dit blijkt uit cijfers van NVM Business op basis van door haar geregistreerde gegevens over de Nederlandse markt. De toegenomen vraag naar n gedurende de eerste zes maanden van 211 was voor een belangrijk deel te danken aan een sterke groei van de Nederlandse economie in het eerste kwartaal. In totaal werd op de vrije markt dus exclusief nieuwbouw ten behoeve van eigenaar-gebruikers (de zogenoemde eigenbouw) circa 1,24 miljoen m² afgezet. De meeste regio s in ons land slaagden erin om van de grotere vraag te profiteren. Daarbij lieten vooral, Haarlemmermeer (Hoofddorp/Schiphol), Utrecht, Eindhoven en Venlo van zich spreken. In de regio Rotterdam, waar van oudsher sprake is van een levendige vraag, viel de opname van n helaas wat tegen; het op de vrije markt verhuurde en ver- kochte metrage lag beduidend lager dan in de eerste helft van. Hetzelfde gold voor de markt in Tilburg. De over het geheel genomen gunstige vraag naar n in Nederland had tot gevolg dat de gerealiseerde huurprijzen in de eerste helft van 211 iets omhoog gingen. Behalve dat de vraag zich gunstig ontwikkelde, gaf ook de daling van het direct beschikbare aanbod van nog te verhuren en te verkopen n een positieve impuls aan de markt. Volgens berekeningen van NVM Business werd medio 211 circa 1,9 miljoen m² aangeboden, 5% minder dan ultimo. Overigens hadden niet alle regio s in Nederland profijt van deze daling. Zo ging bijvoorbeeld in Rotterdam, Venlo, Tilburg en Moerdijk het aanbod juist omhoog. Dat was deels te wijten aan een toename van het aantal logistieke ruimten. De logistieke sector had sowieso te maken met een verruiming van het aanbod, want in de eerste helft van dit jaar steeg de leegstand in distributiecentra met ruim 3. m² tot 1,9 miljoen m². Daardoor stond halverwege het jaar 9,3% van de totale voorraad logistiek vastgoed te huur of te koop.

2 1. OPNAME VAN BEDRIJFSRUIMTE Verhouding tussen huur en koop ongewijzigd De vraag van gebruikers naar n was in de eerste helft van 211 veel groter dan verwacht. Dat was voor een belangrijk deel te danken aan de groei van de Nederlandse economie, die vooral in het eerste kwartaal een gunstige ontwikkeling liet zien. Volgens door NVM Business verzamelde gegevens over de verhuur en verkoop van n in Nederland werd in de eerste zes maanden 1,24 miljoen m² opgenomen, 5% meer dan in dezelfde periode van. Ook al werd er beduidend meer in gebruik genomen, de verhouding tussen huur en koop bleef onveranderd. De huursector nam net als in de eerste helft van circa driekwart van de vraag voor zijn rekening. Overigens werd het kopen van n toch al bemoeilijkt door de terughoudende opstelling van de banken. De sterke opleving van het transactievolume had niet alleen weinig effect op de verhouding tussen huur en koop, maar ook op de vraag naar nieuwbouw. Weliswaar werd iets meer nieuwbouw opgenomen dan in de eerste zes maanden van, per saldo lag het zwaartepunt van de vraag bij de bestaande gebouwen. Veel regio s profiteren van toegenomen vraag De verhoogde afzet van n in de eerste helft van 211 pakte voor veel regio s in ons land positief uit, waarbij het opviel dat vooral, Haarlemmermeer (Hoofddorp/Schiphol), Utrecht, Eindhoven en Venlo van de gunstige stemming wisten te profiteren. Een aangename verrassing was de stijging van de vraag in de Twentse Stedenband (Almelo-Enschede-Hengelo). Daar ging het afzetvolume flink omhoog. Dit was voor een belangrijk deel te danken aan een grote transactie met Timberland, die in Almelo een nieuw distributiecentrum gaat betrekken. Waar in de meeste regio s de markt een levendige aanblik bood, moest de markt in de regio Rotterdam genoegen nemen met een scherpe daling in de opname. Ook in Tilburg, waar doorgaans sprake is van een goede afzet, viel het gerealiseerde transactievolume tegen. In de tweede helft van dit jaar moet er dus nog veel worden goedgemaakt om op het niveau van uit te komen. Licht herstel logistieke markt De logistieke markt was in de eerste helft van 211 positief gestemd in de zin dat er een goede vraag was naar distributieruimte. In totaal werd ongeveer 425. m² verhuurd en verkocht, een stijging van 25% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. De toon werd vooral gezet door transacties in, Haarlemmermeer, Roosendaal en Bergen op Zoom. OPNAME VAN BEDRIJFSRUIMTE NAAR EIGENDOMSSITUATIE OPNAME VAN BEDRIJFSRUIMTE NAAR REGIO EERSTE HELFT 211 Eindhoven Haarlemmermeer Venlo Rotterdam Twentse Stedenband Utrecht Zwolle Breda Tilburg Groningen Moerdijk Nijmegen Almere OPNAME VAN BEDRIJFS- RUIMTE NAAR GROOTTE- KLASSE EERSTE HELFT % 16% % 19% 23% m² logistiek vastgoed m² m² m² 1. m² en meer koop huur overige n

3 2. AANBOD VAN BEDRIJFSRUIMTE Daling van aanbod komt onverwacht Het was niet alleen de grote vraag naar productie- en opslagruimten die op de markt voor een positieve stemming zorgde. Ook de daling van het direct beschikbare aanbod was een factor die de markt in het eerste halfjaar gunstig stemde. Stond ultimo ongeveer 11,5 miljoen m² te huur en te koop, medio 211 werd circa 1,9 miljoen m² aangeboden. De daling van het aanbod met 5% was weliswaar niet groot, maar kwam wel onverwacht, aangezien in de vastgoedmarkt juist rekening was gehouden met een verdere toename van de leegstand. Hoe positief deze ontwikkeling ook mag zijn, het is nog maar de vraag of de verbetering, gezien de onzekere economische vooruitzichten, van blijvende aard is. Zeker is in elk geval dat het huidige aanbod vele malen groter is dan de toekomstige vraag. Daarbij ondervindt de markt ook hinder van het feit dat nogal wat bedrijven zelf in hun huisvestingsbehoefte voorzien en bijgevolg geen bestaande n kopen of huren. Hoeveel procent van de totale voorraad in ons land leegstaat, is een vraag waarop het antwoord helaas moeilijk kan worden gegeven. Dat komt doordat anders dan in de kantorenmarkt de omvang van de markt niet bekend is. Schattingen hieromtrent lopen sterk uiteen en variëren van 1 miljoen m² tot 2 miljoen m². Meer leegstand van logistiek vastgoed in Moerdijk Voor wat de gang van zaken in de verschillende regio s betreft, was het opvallend dat in de eerste zes maanden van dit jaar alleen de regio West Zuid te maken kreeg met een toename van het aanbod; in de overige door NVM Business onderscheiden deelgebieden ging het aanbod van omlaag. Dat het aanbod in West Zuid toenam, was vooral het gevolg van een verruiming van het aantal beschikbare meters in Alphen aan den Rijn, Moerdijk en in de agglomeratie Rotterdam. De toename in Moerdijk werd veroorzaakt door het op de markt komen van verschillende grootschalige distributiecentra. Als gevolg hiervan stond halverwege het jaar 13% van de logistieke voorraad in Moerdijk te huur of te koop, tegen 4% ultimo. Structurele leegstand valt mee Hoewel de cijfers erop wijzen dat er sprake is van een ruim aanbod van leegstaande n, lijkt het structurele aanbod mee te vallen. Van het direct beschikbare metrage staat slechts 2% drie jaar en langer te huur of te koop. Overigens is dit aanbod gelijkmatig over de verschillende regio s verdeeld. Wel valt het op dat, beschouwd naar grootteklasse van de aangeboden metrages, het langdurig aanbod zich vooral concentreert in de categorie van 1. tot 5. m². AANBOD VAN BEDRIJFSRUIMTE NAAR GEBOUWTYPE Rotterdam Tilburg Eindhoven Twentse Stedenband Utrecht Haarlemmermeer Almere Venlo Breda Nijmegen Moerdijk Zwolle Groningen 27% 19% % AANBOD VAN BEDRIJFS- RUIMTE NAAR GROOTTE- KLASSE MEDIO % 26% m² m² m² m² 1. m² en meer logistiek vastgoed logistiek vastgoed overige n overige n AANBOD VAN BEDRIJFSRUIMTE NAAR REGIO MEDIO 211

4 3. PRIJZEN VAN BEDRIJFSRUIMTE Lichte stijging huurprijsniveau De over het geheel genomen gunstige vraag naar n had tot gevolg dat de gerealiseerde huurprijzen in de eerste helft van 211 iets stegen. Gemiddeld werd voor een vierkante meter 47 betaald tegen 45 in de eerste helft van. Hierbij moet wel worden opgemerkt dat onder invloed van het ruime aanbod ook de incentives, in de vorm van investeringsbijdragen en/of huurkortingen, een verdere stijging te zien gaven. Een huurvrije periode van twaalf maanden op een vijfjarig huurcontract is thans geen uitzondering meer. Overigens kwam de stijging van de gemiddelde huurprijs vooral ten goede aan de bestaande bouw; in het nieuwbouwsegment bleef het prijsniveau van in de eerste helft van 211 nagenoeg onveranderd. Daarnaast was waarneembaar dat de Randstad het qua huurprijsontwikkeling beter deed dan de rest van Nederland. Een vergelijkbare situatie deed zich voor bij de distributiecentra, waarvan het gemiddeld huurprijsniveau zich gunstiger ontwikkelde dan dat van de overige bedrijfsgebouwen. Koopprijzen ook iets omhoog Behalve de huurprijzen lieten ook de koopprijzen van een lichte stijging zien. In de eerste zes maanden van dit jaar lag de gemiddelde koopsom van bestaande bedrijfsgebouwen op 575 per m², terwijl in de eerste helft van de gemiddelde koopsom 565 per m² bedroeg. Gezien de grote variatie in zowel het soort bedrijfsgebouwen als de geografische ligging moeten de hier genoemde bedragen wel met enige voorzichtigheid worden geïnterpreteerd. GEMIDDELDE HUURPRIJZEN VAN BEDRIJFSRUIMTE GEMIDDELDE HUURPRIJZEN VAN BEDRIJFSRUIMTE NAAR GEBOUWTYPE bestaande bouw logistiek nieuwbouw overige n GEMIDDELDE HUURPRIJZEN VAN BEDRIJFSRUIMTE NAAR REGIO Randstad overig Nederland

5 4. BELEGGINGEN IN BEDRIJFSRUIMTE Positieve stemming ondanks klein volume Zo groot als in de eerste helft van 211 de vraag naar n was, zo gering was het totaal aan vastgoedbeleggingen in deze sector. Uitgaande van de volledigheid van de beschikbare gegevens over aan- en verkopen werd in de eerste zes maanden iets meer dan 3 miljoen in bedrijfsgebouwen geïnvesteerd. In historisch perspectief gezien, lag het volume dan ook ver onder het voor de markt geldende transactieniveau. Desondanks kon op grond van de gerealiseerde beleggingen toch van een positieve ontwikkeling worden gesproken; er werd door beleggers aanzienlijk meer in bedrijfsgebouwen geïnvesteerd dan in de eerste helft van. Logistiek vastgoed favoriet Het herstel van de beleggingen in de markt werd vooral ingegeven door de vraag naar logistiek vastgoed. Van het totale vermogen dat in de eerste zes maanden van 211 in n werd geïnvesteerd, had 85% betrekking op distributiecentra. Net als in voorgaande jaren was hierbij een belangrijke rol weggelegd voor buitenlandse beleggers. Een transactie die qua omvang sterk de aandacht trok, was de verwerving van een zestal distributiecentra door de Amerikaanse investeringsmaatschappij W.P. Carey & Co, waarmee circa 155 miljoen was gemoeid. Voor zover Nederlandse beleggers actief waren op de markt, richtten zij hun aandacht hoofdzakelijk op kleinschalige bedrijfsobjecten. Gemeten naar omvang lag de nadruk op objecten van 1. tot 4. m². Institutionele beleggers hielden zich vrijwel geheel afzijdig, hetgeen betekent dat er vooral door particuliere beleggers gekocht werd. Rendementen iets omlaag Aan het prijzenfront deden zich in de eerste zes maanden van 211 geen opvallende bewegingen voor; gemiddeld genomen daalden de bruto-aanvangsrendementen met 1 tot 2 basispunten. De daling was in de Randstad iets groter dan daarbuiten. BELEGGINGEN IN BEDRIJFSRUIMTE NAAR GEBOUWTYPE BELEGGINGEN IN BEDRIJFS- RUIMTE NAAR REGIO EERSTE HELFT 211 Zuid 35% 9 8 x miljoen 7% Oost 8% Noord West Noord 9% 19% Midden West Zuid 22% GEMIDDELDE BRUTO-AANVANGSRENDEMENTEN VAN BEDRIJFSRUIMTE koop BELEGGINGEN IN BEDRIJFSRUIMTE NAAR GROOTTEKLASSE EERSTE HELFT 211 4% 8% huur 88 % m² m² m² 1. m² en meer Randstad beste locaties Randstad overige locaties Overig Nederland beste locaties Overig Nederland overige locaties

6 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN Bedrijfsruimte Een ruimtelijk zelfstandige eenheid die grotendeels in gebruik is voor werkzaamheden in de sectoren bouw, transport en logistiek, lichte en zware industrie, en groothandel. Gemengde kantoor- en bedrijfsgebouwen zijn meegenomen indien het bedrijfsdeel meer dan 5% van het gehele complex uitmaakt. Opname Verhuur- en verkooptransacties die op de vrije markt plaatsvinden. Gebruikers die in hun eigen huisvestingsbehoefte voorzien (de zogenoemde eigenbouw), worden niet tot de opname gerekend. Hetzelfde geldt voor sale-and-leasebackovereenkomsten en contractverlengingen. De NVM registreert transacties vanaf 75 m². Aanbod Bedrijfsruimte die direct beschikbaar is voor verhuur of verkoop. Bedrijfsruimten die in voorbereiding zijn en derhalve nog gebouwd moeten worden, worden in het aanbod niet meegeteld. Het aanbod omvat naast leegstaande en nog in aanbouw zijnde n ook ruimten die nog in gebruik zijn maar waarvan bekend is dat deze op korte termijn worden vrijgemaakt. Het aanbod wordt gemeten in gebouwen waarin minimaal 75 m² beschikbaar is. Bruto-aanvangsrendement De bruto jaarhuur op het moment van aankoop als percentage van de totale investering. Huurprijs De gerealiseerde kale huur per vierkante meter verhuurbaar vloeroppervlak, exclusief BTW. ONDERZOEKSVERANTWOORDING Aan deze rapportage is medewerking verleend door Arcuris Bedrijfshuisvesting, Blaauwhof Makelaars, Brockhoff Bedrijfsmakelaars, BT Makelaars, Colliers International, Hoorn De Vos Metselaar & Sturop, Ooms Makelaars Bedrijfshuisvesting, Overduin & Casander Bedrijfsmakelaars, Pieter Haverkamp Bedrijfsmakelaardij, RéBM Bedrijfsmakelaardij, Rob Swart Bedrijfshuisvesting, Saris & Partners Makelaars, Ten Hag Bedrijfsmakelaars, Thoma Bedrijfsmakelaars, Van t Hof Bedrijfshuisvesting, VLIEG Bedrijfsmakelaars. NVM-REGIO-INDELING West Noord West Zuid Midden Noord Oost Zuid

NEDERLANDSE KANTORENMARKT

NEDERLANDSE KANTORENMARKT Augustus 211 Inhoud 1. Opname van kantoren 2. Aanbod van kantoren STAND VAN ZAKEN NEDERLANDSE KANTORENMARKT 3. Huurprijzen van kantoren 4. Beleggingen in kantoren Colofon Samenstelling Drs. R. L. Bak Bron

Nadere informatie

De Nederlandse kantorenmarkt is in 2011. Maart 2012. Inhoud 1. Opname van kantoren. 2. Aanbod van kantoren. 3. Huurprijzen van kantoren

De Nederlandse kantorenmarkt is in 2011. Maart 2012. Inhoud 1. Opname van kantoren. 2. Aanbod van kantoren. 3. Huurprijzen van kantoren Maart 212 Inhoud 1. Opname van kantoren 2. Aanbod van kantoren Stand van zaken Nederlandse kantorenmarkt 3. Huurprijzen van kantoren 4. Beleggingen in kantoren Colofon Samenstelling Drs. R. L. Bak Bron

Nadere informatie

NEDERLANDSE KANTORENMARKT

NEDERLANDSE KANTORENMARKT Maart 212 Inhoud 1. Opname van kantoren 2. STAND VAN ZAKEN NEDERLANDSE KANTORENMARKT Aanbod van kantoren 3. Huurprijzen van kantoren 4. Beleggingen in kantoren D Colofon Samenstelling Drs. R. L. Bak Bron

Nadere informatie

NEDERLANDSE KANTORENMARKT

NEDERLANDSE KANTORENMARKT Maart 214 Inhoud 1. Opname van kantoren 2. Aanbod van kantoren STAND VAN ZAKEN NEDERLANDSE KANTORENMARKT 3. Huurprijzen van kantoren 4. Beleggingen in kantoren Colofon Samenstelling Drs. R. L. Bak Bron

Nadere informatie

REGIO S 2014 KANTORENMARKT EEN RAPPORT VAN NVM BUSINESS

REGIO S 2014 KANTORENMARKT EEN RAPPORT VAN NVM BUSINESS KANTORENMARKT REGIO S 214 EEN RAPPORT VAN NVM BUSINESS In de verschillende regio s waren vorig jaar duidelijk tegengestelde tendensen waarneembaar. Liep in de meeste regio s de vraag naar kantoren terug,

Nadere informatie

regio s 2012 kantorenmarkt Een rapport van nvm business

regio s 2012 kantorenmarkt Een rapport van nvm business kantorenmarkt regio s 212 Een rapport van nvm business Gezien vanuit de verschillende regio s waren er vorig jaar duidelijk tegengestelde tendensen waarneembaar. Waar in de regio s West Noord, Oost en

Nadere informatie

kantorenmarkt Randstad 2013 Een stand van zaken

kantorenmarkt Randstad 2013 Een stand van zaken kantorenmarkt Randstad 213 Een stand van zaken Regio amsterdam Amsterdam Centrum 3. 59. 93.5 71. 39.5 26. 32.5 46.5 53.5 36.5 Amsterdam Sloterdijk-Teleport 28. 29.5 21. 35. 33.5 13.5 7.5 11.5 2.5 11.5

Nadere informatie

kantorenmarkt Randstad 2013 Een stand van zaken

kantorenmarkt Randstad 2013 Een stand van zaken kantorenmarkt Randstad 2013 Een stand van zaken Regio amsterdam De agglomeratie Amsterdam weet zich aardig te distantiëren van het negatieve sentiment op de kantorenmarkt. Gemeten naar het aantal transacties

Nadere informatie

De Nederlandse bedrijfsruimtemarkt niet-logistiek medio 2013

De Nederlandse bedrijfsruimtemarkt niet-logistiek medio 2013 De Nederlandse bedrijfsruimtemarkt niet-logistiek medio 2013 ndicatoren bedrijfsruimtemarkt (niet-logistiek) medio 2013 vs medio 2012 Opname Aanbod Huurprijzen Beleggingsvol. 1H 2013 735.000 m² 9.751.000

Nadere informatie

De Nederlandse bedrijfsruimtemarkt 2009. troostwijk TAXATIES

De Nederlandse bedrijfsruimtemarkt 2009. troostwijk TAXATIES De Nederlandse bedrijfsruimtemarkt 2009 Voorwoord Dit is de tweede uitgave van het onderzoek naar de Nederlandse bedrijfsruimtemarkt dat is uitgevoerd door Troostwijk Research. Met het rapport wordt een

Nadere informatie

Gefundeerd onderzoek naar de bedrijfsruimtemarkt in Nederland. Sprekende Cijfers. Bedrijfsruimtemarkten

Gefundeerd onderzoek naar de bedrijfsruimtemarkt in Nederland. Sprekende Cijfers. Bedrijfsruimtemarkten Gefundeerd onderzoek naar de bedrijfsruimtemarkt in Nederland 14 Vastgoedconsultants Sprekende Cijfers 1 januari 2013 tot 1 januari 2014 en Makelaars Sprekende Cijfers 1 januari 2013 tot 1 januari 2014

Nadere informatie

De Nederlandse Kantorenmarkt medio 2013

De Nederlandse Kantorenmarkt medio 2013 De Nederlandse Kantorenmarkt medio 2013 Economische indicatoren (in %) 2010 2011 2012 2013* 2014* Economische groei 1,7 1,0-1,2-1,25 0,75 Werkloosheid 5,5 5,4 6,4 8,5 9,25 nflatie 1,3 2,3 2,5 2,8 2,0 *

Nadere informatie

De kanshebbers in de markt

De kanshebbers in de markt De kanshebbers in de markt De markt voor Nederlands commercieel onroerend goed januari 2012 www.dtz.nl www.dtz.com Inhoud Vastgoedvisie 3 DTZ Zadelhoff VastgoedVisiekaart 6 Beleggingsmarkt voor vastgoed

Nadere informatie

De Nederlandse Kantorenmarkt 2011

De Nederlandse Kantorenmarkt 2011 De Nederlandse Kantorenmarkt 2011 Economische indicatoren (in %) 2008 2009 2010 2011* 2012** Economische groei 1,8-3,5 1,7 1,2-0,75 Werkloosheid 3,8 4,8 5,4 5,4 6,75 Inflatie 2,5 1,2 1,3 2,3 2,25 * betreft

Nadere informatie

Van veel te veel. De markt voor Nederlands commercieel onroerend goed januari 2011. www.dtz.nl www.dtz.com

Van veel te veel. De markt voor Nederlands commercieel onroerend goed januari 2011. www.dtz.nl www.dtz.com Van veel te veel De markt voor Nederlands commercieel onroerend goed januari 2011 www.dtz.nl www.dtz.com Inhoud Vastgoedvisie 4 DTZ Zadelhoff VastgoedVisiekaart 11 Beleggingsmarkt voor vastgoed 12 Beleggingsmarkt

Nadere informatie

BEDRIJFSRUIMTEN, WINKELBEDRIJVEN EN BEDRIJVENTERREINEN

BEDRIJFSRUIMTEN, WINKELBEDRIJVEN EN BEDRIJVENTERREINEN LEEGSTAND BEDRIJFSRUIMTEN, WINKELBEDRIJVEN EN BEDRIJVENTERREINEN Soest, april 2014 Inhoudsopgave Voorwoord blz. 1 Hoofdstuk 1 Bedrijfsruimte blz. 2 Hoofdstuk 2 Winkelleegstand blz. 5 Hoofdstuk 3 Bedrijventerreinen

Nadere informatie

NOTITIE UPDATE LEEGSTAND BEDRIJFS ONROEREND GOED SOEST SOESTERBERG BEDRIJVEN, KANTOREN EN WINKELS

NOTITIE UPDATE LEEGSTAND BEDRIJFS ONROEREND GOED SOEST SOESTERBERG BEDRIJVEN, KANTOREN EN WINKELS NOTITIE UPDATE LEEGSTAND BEDRIJFS ONROEREND GOED SOEST SOESTERBERG BEDRIJVEN, KANTOREN EN WINKELS APRIL 2015 Inhoudsopgave: 1. Voorwoord Blz. 3 2. Update leegstand bedrijven en kantoren Blz. 4 2.a Algemene

Nadere informatie

www.onderzoek.utrecht.nl

www.onderzoek.utrecht.nl www.onderzoek.utrecht.nl Vastgoedmonitor Utrecht 2009 Vastgoedmonitor Utrecht 2009 1 Colofon Uitgave december 2009 Afdeling Bestuursinformatie Bestuurs- en Concerndienst Gemeente Utrecht Postbus 16200

Nadere informatie

Kantorenmarkt G6 G6 RAPPORT I ALMERE AMSTERDAM DEN HAAG EINDHOVEN ROTTERDAM UTRECHT RESEARCH & FORECAST REPORT JAN 2012 KANTORENMARKT. www.colliers.

Kantorenmarkt G6 G6 RAPPORT I ALMERE AMSTERDAM DEN HAAG EINDHOVEN ROTTERDAM UTRECHT RESEARCH & FORECAST REPORT JAN 2012 KANTORENMARKT. www.colliers. JAN 212 KANTORENMARKT G6 RAPPORT I ALMERE AMSTERDAM DEN HAAG EINDHOVEN ROTTERDAM UTRECHT RESEARCH & FORECAST REPORT Kantorenmarkt G6 MARKT INDICATOREN (J-O-J) INFLATIE RENTE WERKLOOSHEID ECONOMISCHE GROEI

Nadere informatie

Tweede actualisatie markttoets Trade Port Noord Venlo

Tweede actualisatie markttoets Trade Port Noord Venlo Tweede actualisatie markttoets Trade Port Noord Venlo Inhoudsopgave 1. Situatieschets en locatie... 4 1.1 Inleiding... 4 1.2 Ligging en locatie beschrijving... 4 1.3 Planbeschrijving... 11 1.4 Deelconclusie...

Nadere informatie

Doorbraak van het nieuwe denken

Doorbraak van het nieuwe denken Doorbraak van het nieuwe denken Locatie, concept, branding dé succesfactoren van vastgoed 14 Lokale vastgoed adviseur als dokter voor zieke markt René Klotz, voorzitter van NVM Business: 16 Locatie moet

Nadere informatie

Een analyse van het probleem en mogelijke oplossingen

Een analyse van het probleem en mogelijke oplossingen leegstand OP Nederlandse bedrijventerreinen Een analyse van het probleem en mogelijke oplossingen Structurele leegstand op Nederlandse bedrijventerreinen, het is een snel groeiend probleem. Om dat probleem

Nadere informatie

Bedrijventerrein Oostenburg-Noord. de voormalige STORK-locatie project Reiniging Binnenstad

Bedrijventerrein Oostenburg-Noord. de voormalige STORK-locatie project Reiniging Binnenstad Bedrijventerrein Oostenburg-Noord de voormalige STORK-locatie project Reiniging Binnenstad Bedrijventerrein Oostenburg-Noord de voormalige STORK-locatie project Reiniging Binnenstad drs. Sonja Smit drs.

Nadere informatie

Thema: De nieuwe realiteit van werken, wat is de invloed op de vastgoedmarkt? Sprekende Cijfers Kantorenmarkten

Thema: De nieuwe realiteit van werken, wat is de invloed op de vastgoedmarkt? Sprekende Cijfers Kantorenmarkten Thema: De nieuwe realiteit van werken, wat is de invloed op de vastgoedmarkt? 15 Sprekende Cijfers Kantorenmarkten > Amsterdam < Kantorenmarkten 2015 Plaatsnaam 159 15 de Nieuwe Werkelijkheid van de kantorenmarkt

Nadere informatie

van kantoren Een analyse van het probleem en mogelijke oplossingen

van kantoren Een analyse van het probleem en mogelijke oplossingen Structurele leegstand van kantoren Een analyse van het probleem en mogelijke oplossingen De leegstand op de kantorenmarkt heeft een recordhoogte bereikt en het is tijd om te zoeken naar oplossingen. Daarvoor

Nadere informatie

Nyenrode. ING Real Estate Finance. Aan dit onderzoek werkten mee: Prof. dr. Tom M. Berkhout MRE MRICS Prof. dr. Ad J. Kil

Nyenrode. ING Real Estate Finance. Aan dit onderzoek werkten mee: Prof. dr. Tom M. Berkhout MRE MRICS Prof. dr. Ad J. Kil Het financieringsbeleid van Nederlandse particuliere vastgoedbeleggers in Aan dit onderzoek werkten mee: Nyenrode Prof. dr. Tom M. Berkhout MRE MRICS Prof. dr. Ad J. Kil ING Real Estate Finance Drs. Peter

Nadere informatie

Vastgoedrapport Groningen Assen 2011

Vastgoedrapport Groningen Assen 2011 Vastgoedrapport Groningen Assen 2011 Colofon 2011 Vastgoedrapport Groningen Assen 2011 is een uitgave van de Stichting Vastgoedrapport Groningen Assen. Onderzoek & rapportage: Begeleiding: Eindredactie

Nadere informatie

Het financieringsbeleid van Nederlandse particuliere vastgoedbeleggers

Het financieringsbeleid van Nederlandse particuliere vastgoedbeleggers Het financieringsbeleid van Nederlandse particuliere vastgoedbeleggers Disclaimer Dit rapport dient uitsluitend ter informatie en mag niet worden opgevat als een aanbod, beleggingsadvies of enige andere

Nadere informatie

Monitor kantorenmarkt

Monitor kantorenmarkt Monitor kantorenmarkt 2012 economie Inhoud Hoofdstuk Inleiding 3 Samenvatting 4 1 Haaglanden en de Randstad 6 2 Ontwikkelingen in het Stadsgewest Haaglanden 2011 11 2.1 Groei van de kantorenvoorraad 11

Nadere informatie

Het financieringsbeleid van Nederlandse particuliere vastgoedbeleggers

Het financieringsbeleid van Nederlandse particuliere vastgoedbeleggers Het financieringsbeleid van Nederlandse particuliere vastgoedbeleggers Aan dit onderzoek werkten mee: Nyenrode Prof. Dr. T.M. Berkhout MRE MRICS Prof. dr. A.J. Kil MBA ING Real Estate Finance Drs. Peter

Nadere informatie