Evenementenbeleid Gemeente Vlissingen. Inhoudsopgave

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Evenementenbeleid Gemeente Vlissingen. Inhoudsopgave"

Transcriptie

1 Inhoudsopgave 1 Inleiding Algemeen Doelstelling van het evenementenbeleid Begripsbepalingen 2 2 Uitgangspunten voor evenementen Veiligheid Geluidsniveau van activiteiten Algemeen Vier categorieën Locaties Eindtijden 5 3 Aanvraagprocedure Evenementenvergunning De evenementenkalender Aanmelding van evenementen Van ontwerp-kalender naar definitieve kalender Aanmelding evenement na 1 december 7 4 De evenementencoördinator 8 5 Milieuzorg bij evenementen 8 6 Klachtentelefoon 9 7 Handhaving Handhaving van normen 10 8 Afwijking van het evenementenbeleid 12 Pagina 1 van 12

2 1 Inleiding 1.1 Algemeen Evenementen zijn in Vlissingen erg belangrijk vanwege het aantrekken van het toerisme en het onderhouden en/of verbeteren van het imago van de stad. Bij kleinere evenementen zoals - wijk- en buurtfeesten - is de versterking van de saamhorigheid een bijkomend positief punt. Met name in het zomerseizoen is Vlissingen bruisend als de branding. De Gemeente Vlissingen stimuleert de initiatieven die er worden genomen tot het organiseren van evenementen. Aan het (laten) houden van evenementen kleven echter ook nadelen. Geluidsoverlast en de beperkte bereikbaarheid van de binnenstad zijn klachten die geuit worden. Zowel het gemeentebestuur, de organisatoren en de bewoners van de Vlissingse binnenstad blijken behoefte te hebben aan een situatie waarin het mogelijk is om evenementen te laten plaatsvinden zonder te veel overlast. Dit betekent dat vanaf 1999 langzaam een nieuwe werkwijze wordt ingevoerd. 1.2 Doelstelling van het evenementenbeleid De belangrijkste doelstelling van de nieuwe werkwijze is het beter laten verlopen van evenementen in Vlissingen vanaf de informatieverstrekking tot het daadwerkelijk houden van het evenement tot uiteindelijk het opruimen van het achtergebleven afval. Deze beleidsnota beoogt derhalve - ten behoeve van de handhaving van de openbare orde en de bescherming van het woon- en leefklimaat - aan te geven binnen welke kaders evenementen kunnen worden gehouden. 1.3 Begripsbepalingen Begrip Omschrijving Evenement Artikel APV Vlissingen beschrijft wat onder het begrip evenement wordt verstaan: Artikel Begripsomschrijvingen 1. In deze afdeling wordt onder evenement verstaan elke voor publiek toegankelijke verrichting van vermaak, met uitzondering van: a. bioscoopvoorstellingen als bedoeld in de Wet op de filmvertoningen; b. markten als bedoeld in artikel 151 van de Gemeentewet; c. kansspelen als bedoeld in de Wet op de kansspelen; d. het in een inrichting in de zin van de Drank- en Horecawet gelegenheid geven tot dansen; e. betogingen, vergaderingen en samenkomsten als bedoeld in de Wet openbare manifestaties; f. activiteiten als bedoeld in de artikelen , , , en van deze verordening. 2. Onder evenement wordt mede verstaan een herdenkingsplechtigheid. Evenementenkalender De evenementenkalender geeft voor een heel kalenderjaar aan welke evenementen op welke datum en locatie zullen plaatsvinden. tabel 1.1 Begripsbepalingen evenementenbeleid Pagina 2 van 12

3 2 Uitgangspunten voor evenementen In de inleiding van hoofdstuk 1 is reeds aan de orde geweest dat het gemeentebestuur van Vlissingen evenementen erg belangrijk vindt. Evenementen trekken toeristen aan en onderhouden en/of verbeteren van het imago van de stad als bruisend als de branding. Bij kleinere evenementen zoals - wijk- en buurtfeesten - is de versterking van de saamhorigheid een positief punt. Tevens is er reeds gewezen op de nadelen die verbonden zijn aan het (laten) houden van evenementen. De gemeente Vlissingen ziet het als haar taak om de nadelen van evenementen tot een minimum te beperken. Waar nodig zal een evenementenvergunning dan ook onder voorwaarden worden afgegeven. In dit hoofdstuk worden de uitgangspunten besproken die de gemeente Vlissingen zal hanteren bij het beoordelen van een aanvraag voor een evenementenvergunning. Achtereenvolgens zijn dit: de veiligheid, het geluidsniveau van activiteiten, de evenementenlocaties en de eindtijden van de evenementen. 2.1 Veiligheid Het belangrijkste uitgangspunt is uiteraard dat de veiligheid van bezoekers op alle evenementen en de veiligheid van de omwonenden gegarandeerd is. De hulpdiensten politie, Stadsgewestelijke brandweer Vlissingen-Middelburg een GGD zijn daarom intensief betrokken bij de evenementen. De hulpdiensten adviseren de burgemeester over bijvoorbeeld: de inrichting van het evenemententerrein; de noodzaak van de aanwezigheid van politie, brandweer, GGD; aantallen bezoekers; de bereikbaarheid van de evenementenlocatie; de invloed van het evenement op de bereikbaarheid van de omgeving; 2.2 Geluidsniveau van activiteiten Een groot deel van de evenementen wordt gevormd door evenementen die de muziek hebben als kernactiviteit (bijvoorbeeld (pop)concerten). Daarnaast worden ook veel evenementen die een andere kernactiviteit hebben door muziek opgeluisterd. Naast het garanderen van de veiligheid van bezoekers en omwonenden is ook het beperken van de geluidsoverlast een belangrijk uitgangspunt Algemeen De muziek bij evenementen is meestal erg bepalend voor zowel het plezier als de mogelijke overlast van het evenement. Het geluidsniveau bepaalt in belangrijke mate de hinderlijkheid van de muziek. De ervaring heeft geleerd dat het niet mogelijk is één getal als grenswaarde te noemen. Wel is het volgende beeld duidelijk: a. Het soort muziek en de kwaliteit van de geluidsversterking spelen een belangrijke rol bij het al dan niet ervaren van overlast. b. Geluidsniveaus onder de 70 db worden vrijwel altijd aanvaardbaar gevonden en niveaus boven de 85 db worden vrijwel altijd als hinderlijk ervaren. c. Onversterkte, levende muziek, zoals optredens van straatmuzikanten, draaiorgels, lopende fanfare-orkesten, etc, wordt overdag - dit is tot uur - vrijwel altijd aanvaardbaar geacht. Pagina 3 van 12

4 d. Bij evenementen met een geluidsniveau vanaf 70 db zijn naast het soort muziek en de kwaliteit van de geluidsversterking vooral ook de handhaving van de gestelde eindtijden, het aantal evenementen per jaar dat plaatsvindt en de manier waarop de klachten worden afgehandeld belangrijk voor de beleving van het evenement Vier categorieën Het geluidsniveau is veelal bepalend voor de overlast die wordt ervaren, daarom is besloten om evenementen in een viertal geluidscategorieën in te delen. Categorieën Kenmerken Voorbeelden Categorie I minder dan 70 db(a) daarnaast tot uur alle onversterkte muziek aantal evenementen onbeperkt Categorie II 70 db tot en met 80 db(a) aantal evenementen Afhankelijk van de locatie, inclusief categorie III evenementen, maximaal 4,8,12 of 16 evenementen per jaar; Categorie III 80 tot en met 85 db(a) aantal evenementen Categorie IV meer dan 85 db(a) In totaal maximaal 2 evenementen per jaar slechts 1 per locatie die als geschikt is aangemerkt tabel 2.1 Categorie-indeling geluidsniveaus Onversterkte, levende muziek, zoals: straatmuzikanten draaiorgels lopende fanfare-orkesten popconcerten Gelet op de in de vorige paragraaf vermelde ervaringen is ervoor gekozen de aandacht te concentreren op het verhogen van de kwaliteit van de handhaving bij de categorie evenementen waarbij een geluidsniveau wordt geproduceerd van meer dan 70 db. 2.3 Evenementenlocaties Zoals reeds gesteld gaan evenementen waarbij een geluidsniveau van meer dan 70 db geproduceerd wordt vrijwel altijd gepaard met een zekere belasting van het woon- en leefklimaat. Door het aantal evenementen dat op een bepaalde locatie per jaar mag plaatsvinden aan een maximum te binden beoogt de gemeente deze belasting te beperken tot een aanvaardbaar niveau. Daarnaast heeft de ervaring geleerd dat niet alle locaties zich even goed lenen voor het houden van evenementen. Dit heeft te maken met de omvang van de locatie, de ligging van woningen, de mogelijkheden voor aan- of afvoer van goederen en het aantal organisatoren dat gebruik wil maken van de locatie. De gemeente Vlissingen heeft daarom een beperkt aantal terreinen aangewezen als locaties waarop evenementen van categorie II of hoger kunnen plaatsvinden. Op basis van de ervaring die de afgelopen jaren is opgedaan zijn de volgende maxima gesteld: Pagina 4 van 12

5 Locaties Bellamypark/Smallekade Zeilmarkt Nieuwendijk/de Ruijterplein Arsenaalplein/Dijktheater Steenen Beer Parkeerterrein De Nolle Westduin Sportpark Baskensburg Sportpark Bonedijke Bunkerterrein/Langeleenweg Maximum aantal evenementendagen per jaar Categorie II Categorie III Categorie IV Ritthem Karolingenburg 2.4 Eindtijden Tot op heden zijn de volgende eindtijden als uitgangspunt voor evenementen gehanteerd: zondag tot en met donderdag tot uiterlijk uur, vrijdag en zaterdag tot uiterlijk uur Deze tijden gelden zowel voor muziek als voor de andere activiteiten. In de praktijk is gebleken dat deze regel in principe voldoet, maar dat behoefte bestaat aan enige flexibiliteit. Voor het succes van sommige, veelal als positief ervaren, evenementen moet ruimte zijn een later tijdstip toe te staan. Dit geldt alleen voor evenementen met een collectief avondkarakter. Dat wil zeggen: traditioneel Vlissingse evenementen die verspreid over verschillende plaatsen in de stad plaatsvinden. Dit zijn tot nog toe de volgende evenementen: Nachtmarkt Via de evenementenkalender dan voor deze en vergelijkbare evenementen toestemming worden verleend om tot uiterlijk uur door te gaan. 2.5 Milieuzorg bij evenementen Geluidsoverlast is de meest direct voelbare vorm van milieubelasting bij evenementen. Er zijn echter nog veel meer milieu-aspecten die aandacht verdienen en die een terugkerende bron van ergernis zijn voor alle belanghebbenden. Denk bijvoorbeeld eens aan de grote hoeveelheid afval in de vorm van wegwerpmaterialen of van de verkeersaantrekkende werking van evenementen. Soms kunnen met eenvoudige middelen flinke milieuvoordelen worden behaald. Hoe dan ook is het van groot belang dat organisatoren in een vroeg stadium worden geïnformeerd Pagina 5 van 12

6 over de mogelijkheden die er zijn om de milieubelasting te beperken. De gemeente gaat hier een actieve rol in spelen, door voorlichting over de mogelijkheden die er zijn op dit gebied eigenhandig te verstrekken. Waar mogelijk zullen de organisatoren inhoudelijke ondersteuning krijgen van de gemeente. Met name de secties Milieu en Beheer kunnen hierbij een belangrijke rol spelen en zullen gebruik maken van de ervaringen die elders zijn opgedaan. Een brochure om organisatoren van evenementen te informeren over mogelijkheden op het gebied van het milieuvriendelijk organiseren van evenementen verschijnt binnenkort. De brochure wordt door de evenementencoördinator beschikbaar gesteld. De gemeente Vlissingen is voornemens meer aandacht te besteden aan milieuzorg bij evenementen. Onder milieuzorg verstaan we: het beperken van de milieubelasting van een evenement door het treffen van (aanvullende) maatregelen bij de organisatie van een evenement. Afvalpreventie en hergebruik zijn belangrijk, ook al omdat ze een grote visuele uitstraling hebben. Daarnaast zijn ook de bescherming van bomen, energie en waterbesparing en het reguleren van verkeer belangrijke onderwerpen bij het milieuvriendelijk organiseren van evenementen. Pagina 6 van 12

7 3 Aanvraagprocedure 3.1 Evenementenvergunning Op grond van artikel APV Vlissingen 1993 is voor het houden van een evenement altijd toestemming nodig van de gemeente in de vorm van een vergunning. Genoemd artikel luidt als volgt: Artikel Evenement 1. Het is verboden zonder vergunning van de burgemeester een evenement te organiseren. 2. De vergunning kan worden geweigerd in het belang van: a. de openbare orde; b. het voorkomen of beperken van overlast; c. de verkeersveiligheid of de veiligheid van personen of goederen; d. de zedelijkheid of gezondheid. Om een evenementenvergunning van de burgemeester te kunnen krijgen, moet allereerst een aanvraag worden ingediend door de evenementorganisatie. Ten behoeve van de aanvraag is een aanvraagformulier vastgesteld. Dit aanvraagformulier is verkrijgbaar bij de evenementcoördinator. Voor evenementen die op de evenementenkalender staan (zie volgende paragraaf) geldt dat de vergunningen tegelijk met het definitief vaststellen van de kalender verleend worden. Het aanvraagformulier moet daarom tegelijk met de aanmelding van het evenement voor de evenementenkalender ingevuld ingediend worden. 3.2 De evenementenkalender De evenementenkalender geeft voor een heel kalenderjaar aan welke evenementen op welke datum en locatie zullen plaatsvinden Aanmelding van evenementen Vanaf 1 oktober tot 1 december kunnen evenementen worden aangemeld voor de evenementenkalender van het jaar daarop. Het streven is om alle tijdig aangemelde evenementen een plaats te geven op de kalender. Bij het opstellen van de kalender mag het in hoofdstuk 2 vermelde en vastgestelde maximum aantal evenementendagen per locatie niet worden overschreden. Bij teveel aanmeldingen op een bepaalde locatie zal - in overleg met alle betrokkenen - gezocht worden naar een geschikt alternatief Van ontwerp-kalender naar definitieve kalender Zo spoedig mogelijk na 1 december wordt de ontwerp-evenementenkalender door het college van burgemeester en wethouders vastgesteld en gepubliceerd. Na inspraak stelt het college de definitieve evenementenkalender vast met in achtneming van de inspraakreacties. Deze definitieve evenementenkalender wordt opnieuw bekendgemaakt, zodat iedereen op de hoogte kan zijn van de evenementen die het komende seizoen in Vlissingen zullen plaatsvinden Aanmelding van evenement ná 1 december Organisatoren die na 1 december het plan opvatten om een evenement te organiseren, of om andere redenen hun evenement niet tijdig hebben aangemeld, kunnen zich ook na 1 december nog wenden tot de evenementencoördinator. Pagina 7 van 12

8 Per aanvraag zal worden bekeken of er nog ruimte is op de evenementenkalender. De beoordeling hiervan is onder andere afhankelijk van de geluidsproductie van het evenement: 1. Voor evenementen uit categorie I (minder dan 70 db) is in beginsel altijd nog plaats; 2. Voor evenementen uit de categorieën II en hoger geldt dat er alleen ruimte is voor het betreffende evenement indien: a. de gewenste locatie nog niet volgeboekt is voor dat jaar én b. er voldoende tijd ligt tussen de aanvraag en het evenement voor de wettelijk verplichte bekendmaking en inspraak (minimaal 5 weken) én c. de benodigde hulpdiensten mens en materieel beschikbaar hebben voor de beoogde datum/data. 3.3 De evenementencoördinator Bij het organiseren van een evenement komt veel kijken. Afhankelijk van het type evenement en de grootte ervan zijn naast de evenementorganisatie steeds verschillende gemeentelijke afdelingen, de politie en soms ook de brandweer erbij betrokken. Gebleken is dat het voor organisatoren lastig is om de gehele procedure te overzien of om te weten bij welke afdeling men moet zijn met een specifieke vraag. Daarom is ervoor gekozen voor het instellen van één aanspreekpunt voor alles dat met evenementen te maken heeft: de evenementencoördinator De taken van de evenementencoördinator zijn: Het geven van informatie over alles dat met evenementen te maken heeft; Het behandelen van alle aanvragen voor vergunningen, ontheffingen of andere vormen van toestemming die nodig zijn bij het organiseren van evenementen; Overleg met alle medewerkers van de die bij de organisatie van evenementen betrokken zijn; Het opstellen van de jaarlijks vast te stellen evenementenkalender; Het adviseren van het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Vlissingen; Het organiseren van inspraak en overleg; Evaluatie jaarlijks en zonodig per evenement. De één-loket-functie betekent dus dat het vragen en verlenen van toestemming alleen via de evenementencoördinator mogelijk is. Ook over het voeren van overleg met ambtelijke afdelingen door de organisatoren van een evenement of door bewoners moet altijd eerst contact worden opgenomen met de evenementencoördinator. Pagina 8 van 12

9 4 Klachtentelefoon Het doel van het beleid dat in onderhavige nota staat verwoord is het beter laten verlopen van evenementen in Vlissingen voor alle betrokkenen. Zoals reeds gesteld wordt in deze nota beoogt om - ten behoeve van de handhaving van de openbare orde en de bescherming van het woon- en leefklimaat - aan te geven binnen welke kaders evenementen kunnen worden gehouden. Ondanks alle goede bedoelingen kan het echter gebeuren dat er overlast wordt ervaren. In die gevallen kan men bellen met het ingestelde en bekendgemaakte (klacht)nummer. Dit nummer is 24 uur per dag bereikbaar. Stap 1 Registratie van de klacht Iedere ingediende klacht wordt geregistreerd. Stap 2 Afhandeling van de klacht door de contactpersoon van de organisatie Na registratie wordt de klager in geval van evenementen vanaf categorie II in eerste instantie doorverbonden met de organisator van het evenement. Deze krijgt de gelegenheid om in overleg met de klager de klacht zelf af te handelen. Bijvoorbeeld door het geven van informatie, het aanpassen van de muziek of het treffen van andere maatregelen. De verantwoordelijkheid voor overlast veroorzakend gedrag wordt op deze manier in eerste instantie gelegd bij de organisator en bij degene die overlast meent te hebben. Deze dienen in gezamenlijk overleg tot een oplossing te komen. Stap 3 Afhandeling van de klacht door bevoegd gezag Indien de klacht niet naar tevredenheid van de klager wordt afgehandeld door de organisator, dan kan de klager opnieuw naar het klachtnummer bellen. De klager wordt dan in contact gebracht met het bevoegd gezag (politie of sectie Milieu afhankelijk van de aard van de klacht). Het bevoegd gezag kan handhavend op te treden indien de klacht gegrond blijkt. Ook klagers over een categorie I-evenement worden, na registratie van de klacht, rechtstreeks met de politie of sectie Milieu doorverbonden. Stap 4 Evaluatie Na afloop van het evenement worden alle geregistreerde klachten doorgegeven aan de evenementencoördinator. Registratie is nodig voor de evaluatie van het betreffende evenement en het evenementenseizoen. De evaluatie zal meewegen bij de beoordeling van een aanvraag voor een volgend seizoen. Pagina 9 van 12

10 5 Handhaving Voor een succesvolle handhaving is de medewerking nodig van alle betrokkenen. Dit geldt zowel voor politie en gemeente (met name de secties Milieu en Beheer) als voor organisatoren en bewoners. Politie en gemeente zullen actief optreden waar dat nodig is. Daarnaast wordt een beroep gedaan op de eigen verantwoordelijkheid van de organisatoren. 5.1 Handhaving van normen De organisator dient: Van tevoren te overleggen met de evenementencoördinator over o.a. de opstelling van eventueel te gebruiken geluidsapparatuur; Telefonisch bereikbaar te zijn voor gemeente en hulpdiensten; Bij evenementen die langer dan een uur duren zèlf het geluidsniveau onder de toegestane grenswaarde te houden; Niet-naleving van vergunning Politie Openbaar Ministerie Gemeente 1 e overtreding Waarschuwing - Waarschuwing Volgende overtredingen van zelfde soort of het niet of niet afdoende herstellen van de situatie 1. Constatering overtreding 2. Opmaken proces-verbaal 3. Melding aan burgemeester + toe sturen politierapportage Na schriftelijk verzoek van burgemeester toesturen van proces-verbaal Vervolging op grond van artikel 6.1 APV Toepassing bestuursdwang op kosten van de organisatie Het constateren van overtreding van de vergunning kan verschillende gevolgen hebben. In ieder geval geldt het volgende: 1. Bij het niet naleven van voorwaarden die aan de afgifte van de evenementenvergunning zijn verbonden, geldt in beginsel de algemene regel dat de organisator éénmaal wordt gewaarschuwd om de situatie in overeenstemming met de verkregen vergunning te brengen binnen een bepaalde aangegeven tijd. Indien de organisator hieraan niet voldoet zal gelet op het spoedeisend belang - op koste van de organisator door of vanwege de burgemeester feitelijk worden opgetreden. 2. Bij overtreding van de opgelegde geluidsnorm krijgt de organisator éénmaal de gelegenheid om het geluidsniveau voldoende omlaag te brengen. Indien hij deze gelegenheid niet benut, of naar het oordeel van het bevoegde gezag onvoldoende benut, danwel bij herhaalde overtreding wordt proces-verbaal opgemaakt en worden nadere maatregelen getroffen. In de meest extreme situatie betekent dit dat het evenement wordt stilgelegd; 3. Bij overtreding van eindtijden krijgt de organisator eenmaal de gelegenheid om het evenement zelf te beëindigen. Indien hij deze gelegenheid niet benut, of naar het oordeel van het bevoegde gezag onvoldoende benut, wordt proces-verbaal opgemaakt en wordt het evenement alsnog stilgelegd. Voor constatering van alle soorten overtredingen geldt dat dit gevolgen kan hebben voor het organiseren van hetzelfde of een vergelijkbaar evenement in de toekomst. De evaluatie van het verloop van het evenement zal bepalend zijn voor de beslissing op een toekomstige aanvraag. Het gaat om de gevallen waarbij uit de evaluatie duidelijk blijkt dat overlast bij een dergelijk evenement onvoldoende kan worden voorkomen, dan wel dat gegronde vrees voor Pagina 10 van 12

11 herhaling van de overtreding(en) bestaat. Afhankelijk van de omstandigheden van het geval wordt gekozen voor één of meer van de volgende bestuursrechtelijke acties: 1. Strengere voorschriften verbinden aan een vergunning of ontheffing voor een volgend evenement; 2. Het evenement niet meer toestaan; 3. Het opleggen van een preventieve dwangsom; Pagina 11 van 12

12 6 Afwijking van het evenementenbeleid Het gros van de evenementen dat plaatsvindt in Vlissingen past binnen het beleid zoals dat in deze nota is geformuleerd. Het is echter onvermijdelijk dat zich onvoorziene omstandigheden zullen voordoen die het nodig maken af te wijken van het staande beleid. Om in aanmerking te komen voor een van het beleid afwijkende behandeling, zal door de organisatie moeten worden aangetoond dat er sprake is van bijzondere omstandigheden. De afwijking van het beleid zal vervolgens door de gemeente goed gemotiveerd moeten zijn teneinde een eventuele rechterlijke toets te kunnen doorstaan. Pagina 12 van 12

Raad. gfedc OR. gfedc. Besluitenlijst d.d. d.d. gfedc Akkoordstukken

Raad. gfedc OR. gfedc. Besluitenlijst d.d. d.d. gfedc Akkoordstukken Nota voor burgemeester en wethouders Onderwerp Eenheid/Cluster/Team RS/VT/VG Evenementenkalender 2007 1- Notagegevens Notanummer 2007.03545 Datum 2-3-2007 Portefeuillehouder Burgemeester 2- Bestuursorgaan

Nadere informatie

Bevoegdheid burgemeester/college

Bevoegdheid burgemeester/college Vergunning / ontheffing Artikel 1:4, tweede lid, van de Apv - Voorschriften De aan de vergunning/ontheffing verbonden voorschriften en beperkingen worden niet nagekomen. Exploitatie openbare inrichtingen

Nadere informatie

Beleidsregel 'Procedure voorselectie en vergunning circus'

Beleidsregel 'Procedure voorselectie en vergunning circus' Beleidsregel 'Procedure voorselectie en vergunning circus' Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door Deze versie is geldig

Nadere informatie

Bijlage 34 blz. 1. VOORSCHRIFTEN KLEINE EVENEMENTEN (artikel 2:20 Algemene Plaatselijke Verordening Groningen 2009) Aan de burgemeester,

Bijlage 34 blz. 1. VOORSCHRIFTEN KLEINE EVENEMENTEN (artikel 2:20 Algemene Plaatselijke Verordening Groningen 2009) Aan de burgemeester, Bijlage 34 blz. 1 VOORSCHRIFTEN KLEINE EVENEMENTEN (artikel 2:20 Algemene Plaatselijke Verordening Groningen 2009) Aan de burgemeester, Aanleiding In het kader van deregulering van de Algemene Plaatselijke

Nadere informatie

Evenementenvergunning

Evenementenvergunning Evenementenvergunning Datum: 6-01-2011 Naam: Evenementenvergunning versie 1 revisie 3 Status: definitief Inhoudsopgave 1. Evenementenvergunning... 3 1.1. Ontvangst aanvraag... 5 1.2. Versturen ontvangst-bevestiging...

Nadere informatie

Raadsstuk. Onderwerp: Invoering ontheffing straatoptredens Reg.nummer: 2013/ 6602

Raadsstuk. Onderwerp: Invoering ontheffing straatoptredens Reg.nummer: 2013/ 6602 Raadsstuk Onderwerp: Invoering ontheffing straatoptredens Reg.nummer: 2013/ 6602 1. Inleiding De gemeente Haarlem heeft de afgelopen jaren veel klachten binnengekregen over overlast door straatoptredens.

Nadere informatie

Omschrijving aanvraag De aanvraag betreft buurtfeest t Bultje op 9 september 2017 van tot uur.

Omschrijving aanvraag De aanvraag betreft buurtfeest t Bultje op 9 september 2017 van tot uur. .. Buurtvereniging 't Bultje De heer R.T. van der Zwaag Halvenne 34 5595 HG LEENDE Uw kenmerk: Medewerker: H. Gruijters Doorkiesnummer: 040-2241440 Uw brief van: Bijlagen: Datum: 31 augustus 2017 Zaaknummer:

Nadere informatie

Beleidsregels ontheffing ex. artikel 35 Drank- en Horecawet

Beleidsregels ontheffing ex. artikel 35 Drank- en Horecawet Beleidsregels ontheffing ex. artikel 35 Drank- en Horecawet De burgemeester van Heerhugowaard, Overwegende dat het wenselijk is om beleidsregels vast te stellen voor de ontheffingsmogelijkheid die artikel

Nadere informatie

Locatiebeleid evenementen

Locatiebeleid evenementen A gemeente Eindhoven Locatiebeleid evenementen Veiligheid & Bestuur Cluster Evenementen December 2013 Colofon Uitgave Gemeente Eindhoven Datum December 2013 gemeente Eindhoven Inhoudsopgave Inhoudsopgave

Nadere informatie

Bijlage 3 Zienswijzennota

Bijlage 3 Zienswijzennota Bijlage 3 Zienswijzennota Inleiding De concept evenementenverordening heeft ter inzage gelegen van 20 maart 2014 tot en met 1 mei 2014. Tijdens deze inzageperiode zijn verschillende zienswijzen ontvangen

Nadere informatie

Bijlage 1. Stappenschema met toelichting: geen vergunning groot evenement SCHEMA:

Bijlage 1. Stappenschema met toelichting: geen vergunning groot evenement SCHEMA: Bijlage 1. Stappenschema met toelichting: geen vergunning groot evenement SCHEMA: 1 TOELICHTING: De gemeentelijk toezichthouder of de gemeentelijke opsporingsambtenaar constateert, veelal naar aanleiding

Nadere informatie

Datum Uw kenmerk Uw brief van Ons kenmerk Bijlagen. 29 mei 2006 GR mei 2006 BOV

Datum Uw kenmerk Uw brief van Ons kenmerk Bijlagen. 29 mei 2006 GR mei 2006 BOV D66 Hans van Zijst Admiraalsborch 12 3992 CP HOUTEN PvdA Houten Jocko Rensen Randhoeve 7 3992 XA HOUTEN Datum Uw kenmerk Uw brief van Ons kenmerk Bijlagen 29 mei 2006 GR06.00121 18 mei 2006 BOV-5858 1

Nadere informatie

VERORDENING DRANK- EN HORECAWET BUSSUM 2014

VERORDENING DRANK- EN HORECAWET BUSSUM 2014 VERORDENING DRANK- EN HORECAWET BUSSUM 2014 VERORDENING DRANK- EN HORECAWET BUSSUM 2014 De raad van de gemeente Bussum; gelezen het voorstel van de burgemeester d.d. xxx, nummer xxx; gelet op de artikelen

Nadere informatie

Raadsvergadering. Onderwerp Wijziging Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Bunnik 2012 in verband met Wet aanpak woonoverlast

Raadsvergadering. Onderwerp Wijziging Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Bunnik 2012 in verband met Wet aanpak woonoverlast RAADSVOORSTEL Raadsvergadering Nummer 22 juni 2017 17-046 Onderwerp Wijziging APV in verband met Wet aanpak woonoverlast Aan de raad, Onderwerp Wijziging Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Bunnik

Nadere informatie

Vrijgestelde evenementen

Vrijgestelde evenementen Vrijgestelde evenementen Bronckhorst, 2013 Pagina 1 van 6 1. Vrijgestelde evenementen Evenementen bestaan er in vele soorten en maten. Bij een aantal evenementen is het zeer onwaarschijnlijk dat het evenement

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD VAN UTRECHT 2014

GEMEENTEBLAD VAN UTRECHT 2014 GEMEENTEBLAD VAN UTRECHT 2014 Nr. x Herziening vrijstellingsverordening inrichtingen milieubeheer (raadsbesluit van 26 juni 2008, waarin opgenomen de eerste wijziging, besluit van 9 april 2009) De raad

Nadere informatie

Toelichting Evenementenbeleid gemeente Moerdijk

Toelichting Evenementenbeleid gemeente Moerdijk Toelichting Evenementenbeleid gemeente Moerdijk Algemeen Op grond van de Apv Moerdijk (hierna: Apv) is het niet toegestaan om een evenement te organiseren zonder vergunning van de burgemeester. De weigeringsgronden,

Nadere informatie

Evenementenverordening gemeente Maastricht. Binnen de gemeente Maastricht worden ieder jaar diverse evenementen georganiseerd.

Evenementenverordening gemeente Maastricht. Binnen de gemeente Maastricht worden ieder jaar diverse evenementen georganiseerd. Evenementenverordening gemeente Maastricht Afdeling 1. Inleiding Binnen de gemeente Maastricht worden ieder jaar diverse evenementen georganiseerd. Maastricht is een compacte stad, die zich kenmerkt door

Nadere informatie

BELEIDSREGEL ARTIKEL 35 DRANK- EN HORECAWET

BELEIDSREGEL ARTIKEL 35 DRANK- EN HORECAWET BELEIDSREGEL ARTIKEL 35 DRANK- EN HORECAWET De burgemeester van Almere; Gelet op het bepaalde in: - artikel 4:81, lid 1, van de Algemene wet bestuursrecht waarin is bepaald dat een bestuursorgaan beleidsregels

Nadere informatie

Evaluatieformulier Evenementenbeleid gemeente Cromstrijen

Evaluatieformulier Evenementenbeleid gemeente Cromstrijen Evaluatieformulier Evenementenbeleid gemeente Cromstrijen Algemeen 1. Is het voor u voldoende duidelijk wanneer u een melding moet doen of een evenementenvergunning aan moet vragen? Graag een toelichting

Nadere informatie

Versie: 7 april Evenementenbeleid gemeente Molenwaard

Versie: 7 april Evenementenbeleid gemeente Molenwaard Versie: 7 april 2011 Evenementenbeleid gemeente Molenwaard -2- Hoofdstuk 1: Inleiding Evenementen zijn belangrijk voor de gemeente. Evenementen hebben vaak een functie in het versterken van de saamhorigheid

Nadere informatie

Implementatie Nieuwe Drank- en Horecawet. Modelbeleid NHN Artikel 35 beleid + toelichting

Implementatie Nieuwe Drank- en Horecawet. Modelbeleid NHN Artikel 35 beleid + toelichting Implementatie Nieuwe Drank- en Horecawet Modelbeleid NHN Artikel 35 beleid + toelichting Versie 23 mei 2013 Beleidsregels ontheffing ex. artikel 35 Drank- en Horecawet De burgemeester van, Overwegende

Nadere informatie

Een evenement organiseren? Wij helpen u graag op weg

Een evenement organiseren? Wij helpen u graag op weg Een evenement organiseren? Wij helpen u graag op weg December 2009 2 INHOUDSOPGAVE 1 Evenementen in Someren 4 2 Wel of geen vergunning nodig? 5 3 Geen vergunning nodig 6 3.1 Besloten feest 6 3.2 In horeca-inrichting

Nadere informatie

Overzicht van het participatietraject

Overzicht van het participatietraject Bijlage: Overzicht van het participatietraject In deze bijlage wordt een overzicht gegeven van de bijdragen van de verschillende partijen in de totstandkoming van de Evenementenverordening 2014. De reacties

Nadere informatie

Beleidsregel Horecahandhaving

Beleidsregel Horecahandhaving Beleidsregel Horecahandhaving 1. Inleiding Een horecabedrijf moet voldoen aan verschillende regels. De belangrijkste regels staan in de APV (Algemene Plaatselijke Verordening Beesel), Wet op de kansspelen

Nadere informatie

er in de gemeente Kapelle jaarlijks diverse evenementen worden georganiseerd, variërend van straatbarbeque

er in de gemeente Kapelle jaarlijks diverse evenementen worden georganiseerd, variërend van straatbarbeque GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Kapelle. Nr. 8540 18 januari 2017 Evenementenbeleid gemeente Kapelle De burgemeester van de gemeente Kapelle; overwegende dat ; er in de gemeente Kapelle jaarlijks

Nadere informatie

Meldingsformulier klein evenement (art. 2:25 APV)

Meldingsformulier klein evenement (art. 2:25 APV) Meldingsformulier klein evenement (art. 2:25 APV) Voordat u een evenement organiseert, moet u altijd nagaan of de door u gewenste locatie vrij is: zo is er elke maandag markt op het Raadhuisplein. Op de

Nadere informatie

VERORDENING DRANK EN HORECAWET

VERORDENING DRANK EN HORECAWET VERORDENING DRANK EN HORECAWET Gooise Meren 2017 Versie definitief 1.0 14 maart 2017 1 Kerngegevens Op grond van de Drank- en Horecawet zijn gemeenten verplicht om in ieder geval ten aanzien van de schenktijden

Nadere informatie

Beleidsnota: Verwijdering van inboedels bij (huis)uitzettingen

Beleidsnota: Verwijdering van inboedels bij (huis)uitzettingen Beleidsnota: Verwijdering van inboedels bij (huis)uitzettingen Gemeente Waalre Afdeling Publiekszaken Team handhaving 2009 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3. 2. Situatie zonder beleid 4. 3. Beleid 5. 3.1 Uitspraak

Nadere informatie

PREVENTIEVE DWANGSOM BIJ OVERLASTGEVEND GEDRAG

PREVENTIEVE DWANGSOM BIJ OVERLASTGEVEND GEDRAG PREVENTIEVE DWANGSOM BIJ OVERLASTGEVEND GEDRAG Doel van de beleidsregel preventieve dwangsom bij overlastgevend gedrag. Met deze preventieve dwangsom wordt getracht het gedrag van overlastgevende personen

Nadere informatie

Toelichting bij de Sanctiematrix Drank- en Horecawet en verwante artikelen uit de Algemene plaatselijke verordening gemeente Leidschendam-Voorburg

Toelichting bij de Sanctiematrix Drank- en Horecawet en verwante artikelen uit de Algemene plaatselijke verordening gemeente Leidschendam-Voorburg Bijlage 8.6 Toelichting bij de Sanctiematrix Drank- en Horecawet en verwante artikelen uit de Algemene plaatselijke verordening gemeente Leidschendam-Voorburg De in de sanctiematrix Drank- en Horecawet

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Datum raadsvergadering : 18 december 2014 Agendanummer : Datum : 29 oktober 2014

Raadsvoorstel. Datum raadsvergadering : 18 december 2014 Agendanummer : Datum : 29 oktober 2014 Raadsvoorstel Datum raadsvergadering : 18 december 2014 Agendanummer : Datum : 29 oktober 2014 Onderwerp Wijziging Algemene plaatselijke verordening Urk 2008 Aan de leden van de raad, Voorgesteld besluit

Nadere informatie

Behoort bij punt 17 van de agenda voor de raadsvergadering van 19 mei 2008

Behoort bij punt 17 van de agenda voor de raadsvergadering van 19 mei 2008 Behoort bij punt 17 van de agenda voor de raadsvergadering van 19 mei 2008 onderwerp: Uitgangspunten voor evenementen in Cuijk afdeling: Algemene Zaken portefeuillehouder: L.M. Schoots Samenvatting voorstel

Nadere informatie

Evenementen Gemeente Almere. Henk Roelandschap Coördinator vergunningen evenementen

Evenementen Gemeente Almere. Henk Roelandschap Coördinator vergunningen evenementen Evenementen Gemeente Almere Henk Roelandschap Coördinator vergunningen evenementen Evenemententerrein Almeerderstrand Definitie evenement APV Artikel 2:9 Begripsbepaling evenement 1.In deze afdeling wordt

Nadere informatie

Naam Beleidsregel handhaving Horeca-inrichtingen, waarop de vergunningplicht van artikel 3 Dranken Horecawet van toepassing is (2007)

Naam Beleidsregel handhaving Horeca-inrichtingen, waarop de vergunningplicht van artikel 3 Dranken Horecawet van toepassing is (2007) Gemeenteblad Nijmegen Jaartal / nummer 2007 / 83 Naam Beleidsregel handhaving Horeca-inrichtingen, waarop de vergunningplicht van artikel 3 Dranken van toepassing is (2007) Publicatiedatum 30 mei 2007

Nadere informatie

Plan van aanpak Excessen voor tijdens en na optocht

Plan van aanpak Excessen voor tijdens en na optocht Plan van aanpak Excessen voor tijdens en na optocht Deelnemende gemeenten: Achtkarspelen Dantumadiel Dongeradeel Kollumerland c.a. Politie Fryslân team 01 Openbaar Ministerie Aanleiding. Vanuit de driehoek

Nadere informatie

Melding kleinschalig evenement of activiteit (zonder DigiD)

Melding kleinschalig evenement of activiteit (zonder DigiD) Formulier: Melding kleinschalig evenement of activiteit (zonder DigiD) Ingevuld: 11-05-2016 15:21 Page 1/6 Zijn er tijdens het evenement maximaal 100 personen tegelijk aanwezig? Het tijdstip waarop een

Nadere informatie

Bijlage 2: Risico-analysemodel evenementen In de APV (m.i.v. 27 e wijziging) zijn de volgende bepalingen met betrekking tot Evenementen opgenomen.

Bijlage 2: Risico-analysemodel evenementen In de APV (m.i.v. 27 e wijziging) zijn de volgende bepalingen met betrekking tot Evenementen opgenomen. Bijlage 2: Risico-analysemodel evenementen In de APV (m.i.v. 27 e wijziging) zijn de volgende bepalingen met betrekking tot Evenementen opgenomen. Afdeling 7 Evenementen Artikel 2:24 Begripsbepaling (evenement)

Nadere informatie

gelet op art 147 en 149 van de Gemeentewet en artikel 4, 20 en 23 van de Drank- en Horecawet.

gelet op art 147 en 149 van de Gemeentewet en artikel 4, 20 en 23 van de Drank- en Horecawet. No: Onderwerp: Vaststellen Drank- en Horecaverordening gemeente Hattem De raad der gemeente Hattem; gelezen het vorstel van et college d.d. 9 maart 2004, no.. gelet op art 147 en 149 van de Gemeentewet

Nadere informatie

CVDR. Nr. CVDR603437_1

CVDR. Nr. CVDR603437_1 CVDR Officiële uitgave van Scherpenzeel. Nr. CVDR603437_1 7 november 2017 Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Scherpenzeel houdende regels omtrent klachtenafhandeling Verordening Klachtenafhandeling

Nadere informatie

Beleidsregels ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet Koggenland 2013

Beleidsregels ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet Koggenland 2013 Beleidsregels ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet Koggenland 2013 *D13.003656* D13.003656 De burgemeester van Koggenland, Overwegende dat het wenselijk is om beleidsregels vast te stellen voor de

Nadere informatie

Beleidsregels ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet gemeente Edam-Volendam

Beleidsregels ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet gemeente Edam-Volendam Beleidsregels ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet gemeente Edam-Volendam Opdrachtgever: Burgemeester Sectie Algemeen Juridische Zaken Vastgesteld op 16 maart 2016 De burgemeester van Edam-Volendam,

Nadere informatie

Vergunningverlening evenementen (bijlage 1) kader voor evenwichtige besluitvorming

Vergunningverlening evenementen (bijlage 1) kader voor evenwichtige besluitvorming Vastgesteld door de burgemeester d.d. Bekendgemaakt d.d. In werking d.d. Vergunningverlening evenementen (bijlage 1) kader voor evenwichtige besluitvorming 1. Wettelijk kader vergunningverlening 1.1 Definitie

Nadere informatie

Traplift zonder vergunning Gemeente Amsterdam Dienst Zorg en Samenleven

Traplift zonder vergunning Gemeente Amsterdam Dienst Zorg en Samenleven Rapport Gemeentelijke Ombudsman Traplift zonder vergunning Gemeente Amsterdam Dienst Zorg en Samenleven 10 november 2009 RA0944475 Samenvatting Een huiseigenaar beklaagt zich over het feit dat de Dienst

Nadere informatie

Bijlage 3: Protocol evenementenvergunningen

Bijlage 3: Protocol evenementenvergunningen Bijlage 3: Protocol evenementenvergunningen Door de vaststelling van het beleid van de veiligheidsregio Fryslân (2012) waarin de aanpak voor grootschalige evenementen op regionaal niveau is geregeld is

Nadere informatie

BELEIDSNOTITIE GROTE EVENEMENTEN

BELEIDSNOTITIE GROTE EVENEMENTEN BELEIDSNOTITIE GROTE EVENEMENTEN INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding...1 2 Juridisch kader...4 3 Toetsingscriteria...7 3.1 De criteria uit de APV...7 3.2 Uitwerking criteria in beleid...8 4 De interne procedure

Nadere informatie

Met een ontheffing mag u na middernacht sluiten. Hiervoor moet u wel aan een aantal eisen voldoen:

Met een ontheffing mag u na middernacht sluiten. Hiervoor moet u wel aan een aantal eisen voldoen: 1. 1 van 5 Bureau Beleid en Juridische Ondersteuning Contactpersoon : T.J. Ton Telefoonnr. : 0229-252497 E-mail : gemeente@hoorn.nl Uw brief van : - Uw kenmerk : Ons kenmerk : 09.58919 Bijlage(n) : 1 Onderwerp

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B&W-besluit d.d.: B&W-besluit nr.:

RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B&W-besluit d.d.: B&W-besluit nr.: RAADSVOORSTEL 09.0041 Rv. nr.: 09.0041 B&W-besluit d.d.: 21-4-2009 B&W-besluit nr.: 09.0194 Naam programma +onderdeel: Omgevingskwaliteit Onderwerp: Wijziging artikelen 4.1.1 tot en met 4.1.4 Algemene

Nadere informatie

IIP Heerhugowaard Stad van kansen

IIP Heerhugowaard Stad van kansen IIP Heerhugowaard Stad van kansen Raadsvergadering 15 FEB ĨM1 Besluit: Voorstelnummef: 54Ü ^ r/ Agendanr. Voorstel nr. Onderwerp 11. RB2011008 1ste wijziging Algemene plaatselijke verordening (Apv) Aan

Nadere informatie

Nota operationele richtlijn vergunningverlening en handhaving van geluidsnormen bij buitenevenementen

Nota operationele richtlijn vergunningverlening en handhaving van geluidsnormen bij buitenevenementen Nota operationele richtlijn vergunningverlening en handhaving van geluidsnormen bij buitenevenementen 8 april 2014 Inhoud Inleiding... 3 Hoe is het op dit moment geregeld?... 3 Waarom een Nota?... 3 Vergunningverlening

Nadere informatie

Checklist evenement: MELDING of VERGUNNINGAANVRAAG

Checklist evenement: MELDING of VERGUNNINGAANVRAAG Checklist evenement: MELDING of VERGUNNINGAANVRAAG Met dit formulier kunt u nagaan of u een vergunning nodig heeft voor het evenement dat u wilt organiseren. Allereerst volgt u de checklist waaruit blijkt

Nadere informatie

(Geluids-)overlast evenementen

(Geluids-)overlast evenementen (Geluids-)overlast evenementen Inleiding Het huidige evenementenbeleid van de gemeente Asten is op 19 december 2006 door de gemeenteraad vastgesteld. Hierin zijn ook de geluidsnormen voor evenementen opgenomen.

Nadere informatie

De wettelijke publicaties vindt u op overheid.nl. Abonneer u via

De wettelijke publicaties vindt u op overheid.nl. Abonneer u via gemeente Nieuwkoop afdeling Publiekszaken Mevrouw A. van der Post-Geitenbeek Slikhaak 17 2421 MA NIEUWKOOP datum uw brief/kenmerk registratienummer behandeld door betreft bijlage(n) VERZONDEN 0 8 FĒB ř-.ì

Nadere informatie

Inleiding... 2 1. Definitie evenement... 3. 1.1 De definitie... 3. 1.2.1 Vergunningplichtige evenementen... 3 1.2.2 Meldingsplichtige evenementen...

Inleiding... 2 1. Definitie evenement... 3. 1.1 De definitie... 3. 1.2.1 Vergunningplichtige evenementen... 3 1.2.2 Meldingsplichtige evenementen... 2013 Evenementenbeleid Vastgesteld op: 12 november 2012 Inwerkingtreding: 1 januari 2013 Inhoudsopgave Inleiding... 2 1. Definitie evenement... 3 1.1 De definitie... 3 1.2.1 Vergunningplichtige evenementen...

Nadere informatie

Risicoprofiel 1 Vrijgestelde evenementen (categorie 0) / artikel 2:25, lid 2 onder a van de APV

Risicoprofiel 1 Vrijgestelde evenementen (categorie 0) / artikel 2:25, lid 2 onder a van de APV Bijlage 1 Risicoprofiel 1 Vrijgestelde evenementen (categorie 0) / artikel 2:25, lid 2 onder a van de APV Vrijgestelde evenementen zijn relatief klein van omvang, genereren een relatief kleine geluidsproductie,

Nadere informatie

Melding kleinschalig evenement of activiteit (zonder DigiD)

Melding kleinschalig evenement of activiteit (zonder DigiD) Formulier: Melding kleinschalig evenement of activiteit (zonder DigiD) Ingevuld: 08-06-2016 21:17 Page 1/6 Zijn er tijdens het evenement maximaal 100 personen tegelijk aanwezig? Het tijdstip waarop een

Nadere informatie

BELEIDSREGELS GEBIEDSONTZEGGINGEN GEMEENTE HARDINXVELD-GIESSENDAM

BELEIDSREGELS GEBIEDSONTZEGGINGEN GEMEENTE HARDINXVELD-GIESSENDAM gemeente Hardinxveld-Giessendam BELEIDSREGELS GEBIEDSONTZEGGINGEN GEMEENTE HARDINXVELD-GIESSENDAM Zaaknr. 052317737 De burgemeester van de gemeente Hardinxveld-Giessendam; overwegende dat: de gebiedsontzegging

Nadere informatie

PRESENTATIE. Onderzoek Openbare Orde en Veiligheid bij Evenementen COMMISSIE EFB

PRESENTATIE. Onderzoek Openbare Orde en Veiligheid bij Evenementen COMMISSIE EFB PRESENTATIE Onderzoek Openbare Orde en Veiligheid bij Evenementen COMMISSIE EFB 22 juni 2017 1. Waarom dit onderzoek? 2. Doel en centrale vraagstelling 3. Belangrijkste conclusies en aanbevelingen 4. Aanpak

Nadere informatie

"Verordening evenementen gemeente Hardenberg".

Verordening evenementen gemeente Hardenberg. "Verordening evenementen gemeente Hardenberg". HOOFDSTUK I Inleidende bepalingen Artikel 1. Begripsbepalingen In deze verordening wordt verstaan onder: a. Organisator: een bij de Kamer van Koophandel ingeschreven

Nadere informatie

BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING

BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING Officiële uitgave van gemeenschappelijke regeling Werkplein Hart van West-Brabant. Nr. 111 19 juni 2015 Klachtenregeling Gemeenschappelijke Regeling Intergemeentelijke

Nadere informatie

I. BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN

I. BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN Klachtenreglement Opgesteld door: Directeur/Bestuurder Datum vastgesteld: Pagina 1 van 11 Inhoudsopgave I. BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN... 3 II. DE PROCEDURE... 4 Artikel 1 Een klacht indienen:... 4 Artikel 2

Nadere informatie

OMGEVINGSVERGUNNING Datum: 11 november 2014

OMGEVINGSVERGUNNING Datum: 11 november 2014 OMGEVINGSVERGUNNING Datum: 11 november 2014 Burgemeester en wethouders hebben op 14 januari 2013 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor het legaliseren van appartementen. De aanvraag

Nadere informatie

v 1. Kennen van verantwoordelijkheden als organisator (verantwoordelijk mbt veiligheid: inschatten en identificeren veiligheidsrisico s, nemen betreffende beheersmaatregelen, draaiboeken) 2. Kennen

Nadere informatie

"Beleidsregels evenementen 2017"

Beleidsregels evenementen 2017 Het college van Maasdriel en de burgemeester van Maasdriel, ieder voor zover het zijn bevoegdheden betreft; gelet op artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht; gelet op artikel 2:24 tot en met 2:26

Nadere informatie

BESCHIKKING WET MILIEUBEHEER

BESCHIKKING WET MILIEUBEHEER DEFINITIEF Afdeling Veiligheid, Vergunningen en Handhaving Registratiekenmerk: VVH/vr/615324 BESCHIKKING WET MILIEUBEHEER BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN VLISSINGEN ONDERWERP Op 1 januari 2008 is het Besluit

Nadere informatie

Handhavingsmodel Drank- en Horecawet

Handhavingsmodel Drank- en Horecawet Handhavingsmodel Drank- en Horecawet Inleiding Dit handhavingsmodel is opgesteld naar aanleiding van de nieuwe Drank- en Horecawet (DHW). Deze maakt de burgemeester verantwoordelijk voor het toezicht op

Nadere informatie

Voorbeeld van gemeentelijk evenementenbeleid. gemeente Nijmegen. Directie Grondgebied

Voorbeeld van gemeentelijk evenementenbeleid. gemeente Nijmegen. Directie Grondgebied Voorbeeld van gemeentelijk evenementenbeleid gemeente Nijmegen Inleiding S De voorbereiding S Het beleid S De toekomst Inleiding Eigen beleid: Geluidbeleid voor evenementen in de openlucht Festiviteitenregeling

Nadere informatie

Verordening Winkeltijden Nijmegen 2013

Verordening Winkeltijden Nijmegen 2013 De raad van de gemeente Nijmegen; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 22 oktober 2013, gelet op artikel 3 van de Winkeltijdenwet; besluit vast te stellen: Verordening

Nadere informatie

VEILIGHEIDSPLAN (NAAM EVENEMENT INVULLEN)

VEILIGHEIDSPLAN (NAAM EVENEMENT INVULLEN) VEILIGHEIDSPLAN (NAAM EVENEMENT INVULLEN) Inhoud 1. Inleiding... 29 2. Procedure... 29 3. Algemene beschrijving van het evenement... 29 4. Toezicht (beveiligingswerkzaamheden)... 30 5. EHBO... 31 6. Brandveiligheid...

Nadere informatie

bijevenementenin de buitenlucht Richard Lekkerkerker

bijevenementenin de buitenlucht Richard Lekkerkerker (Geluid-)normenvoormuziekgeluid bijevenementenin de buitenlucht Richard Lekkerkerker Meer dan db(a) en db(c) Acceptatie van bewoners: 2 Categoriën gecombineerd met eindtijden Geschiktheid van locaties

Nadere informatie

Beleidsregel Wet maatregelen bestrijding voetbalvandalisme en ernstige overlast (Wet MBVEO)

Beleidsregel Wet maatregelen bestrijding voetbalvandalisme en ernstige overlast (Wet MBVEO) / Bijlage 3.2 Beleidsregel Wet maatregelen bestrijding voetbalvandalisme en ernstige overlast (Wet MBVEO) 7 juni 2012 Inhoudsopgave Artikel 1 Bevoegdheden op grond van artikel 172a Gemeentewet 2 Artikel

Nadere informatie

ONDERWERP: Aanpassing Algemene Plaatselijke Verordening (APV)

ONDERWERP: Aanpassing Algemene Plaatselijke Verordening (APV) Agendapunt: 17 No. 80/'11 Dokkum, 20 september 2011 ONDERWERP: Aanpassing Algemene Plaatselijke Verordening (APV) SAMENVATTING: In het kader van het project Geweld is niet oké worden de APV s van de deelnemende

Nadere informatie

Zie https://www.utrecht.nl/bestuur-en-organisatie/initiatief-en-invloed/participatie/leefstraten.

Zie https://www.utrecht.nl/bestuur-en-organisatie/initiatief-en-invloed/participatie/leefstraten. P O S T A D R E S Postbus 2888 3000 CW ROTTERDAM K A N T O O R A D R E S Blaak 31 3011 GA ROTTERDAM T E L E F O O N +31 10 224 64 39 F A X +31 10 412 58 39 E - M A I L I N T E R N E T arthur.vegt@loyensloeff.com

Nadere informatie

2. Plan van aanpak. Schema e melding overlast Politie voert een controle uit.

2. Plan van aanpak. Schema e melding overlast Politie voert een controle uit. Plan van aanpak van en door de burgemeester van de gemeente Hattem om op te treden bij verstoring van de openbare orde rondom horecabedrijven in de gemeente Hattem. 1. Inleiding In de omgeving van horecabedrijven

Nadere informatie

Voorstel aan de gemeenteraad

Voorstel aan de gemeenteraad Voorstel aan de gemeenteraad Aan de raad van de gemeente Gouda dienst Recht en Veiligheid afdeling Veiligheid en Handhaving steller Caroline Groothuis onderwerp Winkeltijdenverordening Gouda 2011 telefoon

Nadere informatie

Aan de fractie van Groenlinks Mevrouw F. Willighagen-Brand. Geachte mevrouw Willighagen,

Aan de fractie van Groenlinks Mevrouw F. Willighagen-Brand. Geachte mevrouw Willighagen, Aan de fractie van Groenlinks Mevrouw F. Willighagen-Brand Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon (024) 329 91 11 Telefax (024) 323 59 92 E-mail gemeente@nijmegen.nl Postadres Postbus 9105 6500

Nadere informatie

Inhoudsopgave B E L E I D S R E G E L H O R E C A H A N D H A V I N G 2 0 0 2

Inhoudsopgave B E L E I D S R E G E L H O R E C A H A N D H A V I N G 2 0 0 2 12 juni 2002 Inhoudsopgave Geregistreerd onder nummer BIVO/2010/29815 Wettelijke grondslag: Drank- en horecawet 1 1. Inleiding Een bestuursorgaan kan beleidsregels vaststellen. Titel 4.3 van Algemene

Nadere informatie

PROCEDURE AANVRAAG EVENEMENTENVERGUNNING IN DORDRECHT

PROCEDURE AANVRAAG EVENEMENTENVERGUNNING IN DORDRECHT PROCEDURE AANVRAAG EVENEMENTENVERGUNNING IN DORDRECHT Dordrecht is een levendige en aantrekkelijke stad om te wonen, werken en verblijven. De vele kleurrijke evenementen, zowel grootals kleinschalige,

Nadere informatie

vast te stellen de Klachtenverordening Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid

vast te stellen de Klachtenverordening Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid Klachtenverordening Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid Het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid; Gelet op: hoofdstuk 9 van de Algemene wet bestuursrecht; de Wet Nationale Ombudsman

Nadere informatie

Behandeld door de heer G.J. Ambachtsheer Afdeling Toezicht en Handhaving

Behandeld door de heer G.J. Ambachtsheer Afdeling Toezicht en Handhaving A A N T E K E N E N B.V. Vurense Snack Industrie t.a.v. de directie Gildenstraat 36 4143 HS LEERDAM Uw brief van Verzenddatum 14 juli 2016 Uw kenmerk Dossier D-00026929 Reactie op Zaaknummer Z-16-304957

Nadere informatie

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 15 april 2010;

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 15 april 2010; BIJLAGE 1 VERBETERDE EXPEDITIE besluit van de gemeenteraad voorstelnummer div-nummer 597351 32 onderwerp Verordening tot wijziging van diverse verordeningen in verband met de inwerkingtreding van de Dienstenwet

Nadere informatie

Klachtenregeling ongewenste intimiteiten openbaar

Klachtenregeling ongewenste intimiteiten openbaar Klachtenregeling ongewenste intimiteiten openbaar onderwijs Deze regeling is in werking getreden op 14-03-1995. Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam van

Nadere informatie

S. van Dongen raad00691

S. van Dongen raad00691 Agendapunt commissie: steller telefoonnummer email S. van Dongen 040 2083 573 Stephan.van.dongen@valkenswaard.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering onderwerp 11raad00691 Wijzigen APV / implementatie

Nadere informatie

Geluidbeleid voor evenementen

Geluidbeleid voor evenementen Geluidbeleid voor evenementen December 014. Geluidbeleid evenementen binnenstad, inclusief Eemplein Het geluidbeleid ten aanzien van de evenementen in de binnenstad, inclusief het Eemplein, kenmerkt zich

Nadere informatie

Collegevergadering : 14 oktober 2014 Agendapunt : 9 Portefeuillehouder : drs. J.H.A. van Oostrum Meer informatie bij : A.Holl Telefoon : 0545 250396

Collegevergadering : 14 oktober 2014 Agendapunt : 9 Portefeuillehouder : drs. J.H.A. van Oostrum Meer informatie bij : A.Holl Telefoon : 0545 250396 Zaaknummer : 65344 Raadsvergaderin : 2 december 2014 Agendapunt : g Commissie : Bestuur Onderwerp : Informerende nota coffeeshop Collegevergadering : 14 oktober 2014 Agendapunt : 9 Portefeuillehouder :

Nadere informatie

Voorgesteld besluit De verordening Paracommercie gemeente Wijk bij Duurstede 2013 vast te stellen.

Voorgesteld besluit De verordening Paracommercie gemeente Wijk bij Duurstede 2013 vast te stellen. Raadsvergadering, 19 november 2013 Voorstel aan de Raad Onderwerp: Verordening Paracommercie Nr.: 20131112 10 RV Agendapunt: 10 Datum: 22 oktober 2013 Onderdeel raadsprogramma: Portefeuillehouder: Tjapko

Nadere informatie

Gemeente Ten Boer. Aanvraagformulier evenementenvergunning

Gemeente Ten Boer. Aanvraagformulier evenementenvergunning Gemeente Ten Boer Aanvraagformulier evenementenvergunning Toelichting Aanvraagformulier evenementenvergunning Ten Boer Dit aanvraagformulier is bestemd voor het aanvragen van een vergunning voor een evenement.

Nadere informatie

4édMP BERNHEZE MELDINGSFORMULIER KLEIN EVENEMENT. Let op! Lever uw formulier zo vroeg mogelijk in!!!! 1. Naam van de aanvrager/organisator

4édMP BERNHEZE MELDINGSFORMULIER KLEIN EVENEMENT. Let op! Lever uw formulier zo vroeg mogelijk in!!!! 1. Naam van de aanvrager/organisator ~c 4édMP BERNHEZE 111ç. 111 MELDINGSFORMULIER KLEIN EVENEMENT Artikel 2.24, 2.25 van de Algemeen plaatselijke verordening Bernheze (APV) Artikel 35 van de Drank- en Horecawet Let op! Lever uw formulier

Nadere informatie

Drank- en Horecaverordening gemeente Overbetuwe 2013

Drank- en Horecaverordening gemeente Overbetuwe 2013 Onderwerp: Drank- en Horecaverordening gemeente Overbetuwe 2013 Ons kenmerk: 13RB000204 Nr. 7 De raad van de gemeente Overbetuwe; gelezen het raadsvoorstel van burgemeester en wethouders van 8 oktober

Nadere informatie

Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 6 maart 2012, met overneming van de daarin vermelde motieven;

Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 6 maart 2012, met overneming van de daarin vermelde motieven; De raad van de gemeente Etten-Leur; Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 6 maart 2012, met overneming van de daarin vermelde motieven; Gelet op titel Va van de Wet op de kansspelen (Stb.

Nadere informatie

Vereniging Beethovenstraat-Parnassusweg Henriëtte Bosmansstraat 53 1077 XG Amsterdam www.irenebuurt.nl

Vereniging Beethovenstraat-Parnassusweg Henriëtte Bosmansstraat 53 1077 XG Amsterdam www.irenebuurt.nl Vereniging Beethovenstraat-Parnassusweg Henriëtte Bosmansstraat 53 1077 XG Amsterdam www.irenebuurt.nl Stadsdeel Zuid Dagelijks bestuur Postbus 74019 1070 BA Amsterdam Inspraakreactie voorgesteld evenementenbeleid

Nadere informatie

LOKAAL HORECACONVENANT OLDEBROEK

LOKAAL HORECACONVENANT OLDEBROEK LOKAAL HORECACONVENANT OLDEBROEK Ondergetekenden: de burgemeester van de gemeente Oldebroek; hierna te noemen 'de burgemeester'; de politie Oost Nederland, team Veluwe Noord, te dezen vertegenwoordigd

Nadere informatie

Locatiebeleid Evenementen. Centrum Oost

Locatiebeleid Evenementen. Centrum Oost Locatiebeleid Evenementen Centrum Oost gemeente Eindhoven VB - Veiligheid en Bestuur, VH - Veiligheid juni 2015 Colofon Uitgave Gemeente Eindhoven VB - Veiligheid en Bestuur, VH - Veiligheid Datum juni

Nadere informatie

Beleidsregel Victoriabeleid Valkenburg aan de Geul 2016

Beleidsregel Victoriabeleid Valkenburg aan de Geul 2016 Beleidsregel Victoriabeleid Valkenburg aan de Geul 2016 Beleidsregels van de burgemeester van Valkenburg aan de Geul voor de uitvoering van artikel 174a van de Gemeentewet, dat de burgemeester de bevoegdheid

Nadere informatie

Datum: 26 september 2013 Portefeuillehouder: Burgemeester Renkema

Datum: 26 september 2013 Portefeuillehouder: Burgemeester Renkema Raadsvoorstel Raadsnummer: 2013-045 Onderwerp: Algemene Plaatselijke Verordening Nijkerk 2003, wijziging september 2013 Korte inhoud: De APV wordt aangepast met betrekking tot de regeling voor vergunningvrije

Nadere informatie

BIJLAGE 2. Handhaving volgens de Wet Kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen

BIJLAGE 2. Handhaving volgens de Wet Kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen BIJLAGE 2. Handhaving volgens de Wet Kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen 202 Handhaving volgens de Wet Kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen Het college van burgemeester en wethouders

Nadere informatie

Conceptbeleidsregels evenementen gemeente Waterland

Conceptbeleidsregels evenementen gemeente Waterland Conceptbeleidsregels evenementen gemeente Waterland Artikel 1. Begrippen In deze beleidsregels wordt verstaan onder: a. gezag: bestuursorgaan dat bevoegd is tot het nemen van een besluit; b. db(a): decibelwaarde;

Nadere informatie

Beleidsnotitie Zondagavondopenstelling Winkels inclusief lotingreglement

Beleidsnotitie Zondagavondopenstelling Winkels inclusief lotingreglement Beleidsnotitie Zondagavondopenstelling Winkels inclusief lotingreglement Inleiding Blz.1 Wettelijk kader Blz.2 3 Uitgangspunten van beleid Blz. 3 5 Ontheffingsvoorwaarden Blz. 5 6 Lotingreglement Blz.

Nadere informatie

Ontbrandingstoestemming. Onderwerp Aanvraag van XENA VUURWERK B.V. om een ontbrandingstoestemming ingevolge het Vuurwerkbesluit.

Ontbrandingstoestemming. Onderwerp Aanvraag van XENA VUURWERK B.V. om een ontbrandingstoestemming ingevolge het Vuurwerkbesluit. Zaaknummer 2017-204942 Maastricht 17 oktober 2017 Ons kenmerk 2017/71446 Bijlage(n) 1 Verzonden Besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg Ontbrandingstoestemming Onderwerp Aanvraag van XENA VUURWERK

Nadere informatie

Verordening klachtenregeling Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland 2012

Verordening klachtenregeling Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland 2012 Verordening klachtenregeling Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland 2012 Verordening klachtenregeling Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland 2012 Het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Noord-

Nadere informatie