Jaarstukken Noorderkwartier N.V.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarstukken 2012. Noorderkwartier N.V."

Transcriptie

1 Jaarstukken 2012 Noorderkwartier N.V.

2 Tekstredactie Fotografie : Veertienelf Media : Pierre Mettes

3 Inhoudsopgave Jaarverslag 2012 Voorwoord drs. J.P.C. van Hooff, directeur bestuurder Verslag Raad van Commissarissen... 9 Over mensen Industrieel Centrum Schoonmaken met een diploma op zak Groenvoorziening Grafisch Centrum en NK-Post Noorderkwartier verzorgt het repro-werk van ECN en NRG Financiële kerncijfers Ondernememingsraad Personalia per Nevenfuncties Raad van Commissarissen Organigram Risicoparagraaf Jaarrekening Overige gegevens

4 Voorwoord Van meet af aan was het duidelijk dat 2012 geen gemakkelijk jaar zou worden voor Noorderkwartier. Een beeld dat specifiek naar voren kwam op drie beleidsterreinen. Zo was er sprake van de herziening van de sociale zekerheid, met als onderdeel daarvan de afschaffing van de Wet sociale werkvoorziening (Wsw). Ook hadden we te maken met de vraag hoe we in tijden van crisis en opeenvolgende recessies omzet konden genereren en Wsw ers werk konden bezorgen in het reguliere bedrijfsleven. Tot slot was er sprake van toenemende onzekerheid op het vlak van operationele risico s binnen het bedrijf. Herziening sociale zekerheid Nog in 2011 heeft Noorderkwartier een visie ontwikkeld die inging op de invoering van de Wet werken naar vermogen (Wwnv). Op basis van die visie pleitte Noorderkwartier voor de vorming van één regionale uitvoerende dienst die de taken van de sociale dienst van de gemeente Den Helder, de ISD en Noorderkwartier zou omvatten. In het voorjaar van 2012 is er vanuit het bedrijf veel tijd besteed om, op bestuurlijk niveau binnen de gemeenten, de handen voor zo n dienst op elkaar te krijgen. Inmiddels geldt die fusie als een van de doelstellingen van het project Sociaal Domein. Flankerend daaraan ontplooide Noorderkwartier initiatieven om te komen tot een verdere en andere samenwerking met de gemeente Den Helder en, aanvankelijk nog apart daarvan, de ISD. Die samenwerking werd ingestoken via thema s zoals onderhoud van de wijk Nieuw Den Helder en Gezamenlijke werkgeversbenadering. Binnen die context werkten we ook aan de ontwikkeling van een bedrijfsmodel dat klaar zou zijn voor de Wet werken naar vermogen (Wwnv). Daarbij zochten we de samenwerking met de WNK-bedrijven uit Alkmaar. Met de val van het kabinet Rutte I verdween de Wwnv weer van tafel. Rutte II opteert voor de Participatiewet die weliswaar veel lijkt op de Wwnv, maar toch op essentiële punten verschilt. Zo omvat de wet de volgende hoofdlijnen: 4

5 De oude rechten van de bestaande Wajong- en Wswpopulatie blijven in stand. De Wsw wordt per 1 januari 2014 gesloten voor nieuwe instroom. Er komt een verplichting voor bedrijven om een aantal mensen in dienst te nemen met een afstand tot de arbeidsmarkt (quotumregeling). Noorderkwartier staat positief tegenover de veranderingen die de Participatiewet met zich meebrengt ten opzichte van de Wwnv. Het zwakke punt van de Wwnv was dat de Rijksoverheid bleef volharden in haar geloof dat macro-, bedrijfseconomische en demografische mechanismen met een zekere mate van spontaniteit zouden leiden tot volledige werkgelegenheid. Dit zou ook gelden voor de populaties die worden bediend door de Wsw-bedrijven en sociale diensten. Loondispensatie in combinatie met een quotumregeling voor bedrijven en instellingen kan de nadelen van een minimumloonniveau, namelijk structurele werkloosheid voor de minder productievere medemens, wegnemen. De ontwikkelingen in onze regio vinden plaats in de context van het project Sociaal Domein. Dit project kreeg in de loop van 2012 een opzet, inhoud en organisatie die het niet gemakkelijk maken om projectdoelstellingen als een fusie tussen de uitvoerende diensten en bedrijven te bewerkstelligen. Deze situatie baart ons grote zorgen. De crisis en de recessie De huidige crisis en recessie houden lang aan. Als gevolg van systeemveranderingen in de Wsw viel het begin van de crisis in 2008 voor Noorderkwartier ook nog eens samen met de aanvang van een periode van krimp van het aantal Wsw ers. Onze situatie sinds 2008 is samen te vatten als: Krimp in het aantal Wsw ers en daarmee, indirecte bezuinigingen. Nieuwe bezuinigingen in het kader van het terugdringen van het tekort op de Rijksbegroting. Verminderde verkoop- en uitplaatsingsmogelijkheden als gevolg van de recessie. 5

6 De afgelopen jaren namen we al een scala aan beleidsmaatregelen om die financiële en operationele krimp het hoofd te bieden. Ook in 2012 waren maatregelen noodzakelijk. De overrealisatie ten opzichte van de taakstelling is met ingang van 2012 verlaten. Ons bedrijf besteedde in de periode 2008 tot en met ,5 miljoen euro aan extra banen. Echter, de omvang van het werkkapitaal slonk daarmee zodanig dat verdere financiering van deze banen helaas niet meer verantwoord was. Vanaf midden 2011 weigert Noorderkwartier geen werk of opdrachten meer. We nemen alle opdrachten aan die we kunnen krijgen en goed uit kunnen voeren. Dit zorgde er in 2012 voor dat de gestage teruggang in productie-opdrachten is gecompenseerd door uitplaatsingen en opdrachten in de Groenvoorziening. De verdiencapaciteit liep als gevolg van de hierboven geschetste ontwikkelingen zodanig terug, dat ons bedrijf geen of te weinig positieve cashflow genereert uit de bedrijfsvoering. Dit betekent dat er niet langer voldoende kasgeld beschikbaar komt om de renten en aflossingen van de langlopende leningen te voldoen. Noorderkwartier rekende er daarom op dat onze huisbankier, ook op basis van de verscherpte eisen waaraan de financiële sector moet voldoen, de kredieten van Noorderkwartier zou beperken en wellicht de lening zou opeisen. Deze veronderstelling bleek juist. Onze huisbankier beperkte de kredieten in de loop van 2012 inderdaad fors. Binnen deze context vervreemdden wij een deel van ons onroerend goed. De opbrengsten hebben we gebruikt om de lange termijnlening voortijdig volledig af te lossen. Toenemende onzekerheid en kwetsbaarheid Wetgeving Met betrekking tot de wetgeving waarop Noorderkwartier is gebaseerd, is de enige zekerheid dat de Wsw binnen afzienbare tijd gaat verdwijnen. Behalve op hoofdlijnen is de inhoud van de Participatiewet nog niet duidelijk. Ook voor de gemeentelijke aandeelhouders en dit bestuur is het daarom moeilijk zo niet onmogelijk om in dit stadium sluitend beleid te maken en definitieve ideeën te vormen over vorm, aard en inhoud van een toekomstig Noorderkwartier. 6

7 Werkkapitaal, liquiditeit Zoals hierboven geschetst, heeft Noorderkwartier in de afgelopen jaren zijn, toen nog, riante liquide middelen aangewend voor extra banen. De liquiditeit en het werkkapitaal van het bedrijf zijn elk jaar rond mei laag. Zodanig, dat dit Noorderkwartier kwetsbaar maakt. Omzet De crisis en recessie worden veroorzaakt door onzekerheden en gebrek aan vertrouwen. Andersom geeft deze crisis ook aanleiding tot verdere onzekerheden. Anders dan in het nog recente verleden kan ons bedrijf niet langer leunen op historische cijfers om verkoopbeleid in te richten en daarmee in te schatten welke commerciële mogelijkheden er bestaan en haalbaar zijn. Branches en klanten staan onder druk, kredieten worden mondjesmaat verstrekt. Het maakt de realisatie van onze omzet, nog steeds een belangrijke bron van operationele financiering van ons bedrijf, ook kwetsbaar. Omvang van het bedrijf Ons bedrijf is in operationele zin gekrompen. Een decennium geleden telde Noorderkwartier nog bijna 1400 gesubsidieerde werknemers. Nu is dat aantal geslonken tot ongeveer 700. De omvang van de ongesubsidieerde werknemers kromp navenant. Inmiddels is het aantal ongesubsidieerde medewerkers zo klein dat het voor ons bedrijf moeilijk tot onmogelijk is om innovatieve initiatieven te ontplooien. Daarvoor ontbreekt het ons simpelweg aan mankracht. Ook dit vergroot onze kwetsbaarheid. In de context van het bovenstaande en gelet op de resultaten in sociaal en financieel opzicht kunnen we slechts met gepaste tevredenheid terugkijken op Schagen, 8 februari 2013 drs. J.P.C. van Hooff (directeur-bestuurder) 7

8 8

9 Verslag Raad van Commissarissen Het jaar 2012 stond in het teken van onzekerheid. Dit als gevolg van de Wet werken naar vermogen (Wwnv), die voor veel veranderingen zou zorgen. Nu viel in hetzelfde jaar weliswaar het kabinet, wat uitstel van de wetsuitvoering betekende. Maar dat nam niet weg dat we als Noorderkwartier rekening moesten houden met de toekomstige wetswijzigingen. Die waren immers niet van tafel. De onzekerheden vergden veel van de organisatie Noorderkwartier en denkkracht van de Raad van Commissarissen. De uitdaging van de RvC betrof in 2012 vooral het toezicht op een goede voorbereiding op de Wwnv (die inmiddels is vervangen door de toekomstige Participatiewet). Uiteindelijk willen we komen tot een organisatie die klaar is voor veranderingen en die bovendien de belangen van onze cliënten volop blijft ondersteunen. De Raad van Commissarissen vindt dat Noorderkwartier tijdig heeft geanticipeerd op de omstandigheden en klaar is voor verdere samenwerking met gemeenten en bedrijfsleven. Uiteraard danken wij het bestuur, management en onze medewerkers voor hun inzet. Vergaderingen Het toezicht op het bestuur ligt bij de Raad van Commissarissen. Die kwam in 2012 acht keer bij elkaar, inclusief twee jaarlijkse vergaderingen met de ondernemingsraad en de aandeelhouders. De betrokken gemeenten zijn tevens aandeelhouder. De benoeming van de leden van de Raad van Commissarissen gebeurt door de aandeelhouders. In 2012 deden zich geen wijzigingen in de samenstelling voor. Samenstelling Raad van Commissarissen Mevrouw drs. J.M.A. Jong (voorzitter) De heer drs. R.M. van Hout (vicevoorzitter) De heer mr. W.N. Cool De heer M.J. Venekamp De heer H. van Zanten 9

10 Sinds 2012 heeft de Raad van Commissarissen twee commissies. De eerste is de auditcommissie, die bestaat uit de heer R.M. van Hout en de heer M.J. Venekamp. De commissie kwam in 2012 één keer bij elkaar en richt zich vooral op de voorbereiding van het toezicht op het bestuur. Daarbij gaat het om onderwerpen die in het reglement van de auditcommissie staan. Voorbeelden hiervan zijn de integriteit van de financiële verslaggeving van de vennootschap en het financiële verslaggevingsproces. Ook gaat het om onderwerpen zoals het systeem van interne bedrijfscontroles en risicobeheersing, naast het controlesysteem voor naleving van het op haar toepasselijk recht, regelgeving en gedragsregels. De andere commissie is de remuneratiecommissie, die bestaat uit mevrouw J.M.A. Jong en de heer H. van Zanten. Deze commissie richt zich op het werven en selecteren van leden voor de Raad van Commissarissen. Ook maakt de commissie profielschetsen van de Raad van Commissarissen en voert ze het functioneringsgesprek met de bestuurder. Inhoud toezichthoudende taken De Raad van Commissarissen gebruikt bij het vervullen van zijn taak de kwartaalcijfers, strategienota en mondelinge informatie van de bestuurder. Zoals eerder vermeld stond 2012 in het teken van de Wet werken naar vermogen en de betekenis ervan voor Noorderkwartier. Niet alleen op bedrijfseconomisch vlak, maar ook voor wat betreft de belangen van de cliënt. In al onze vergaderingen was hiervoor veel aandacht, met mogelijkheden voor samenwerking als centraal thema. Een voorbeeld hiervan was het zoeken van samenwerking met de Intergemeentelijke Sociale Dienst. Ook werkte Noorderkwartier projecten uit zoals het schoonmaakproject. Daarnaast besteedden we ook tijd aan het aanpassen van het strategisch plan in het licht van alle genoemde ontwikkelingen. Het jaar 2012 overziend, zal 2013 vooral in het teken moeten staan van vooruitzien, samenwerking zoeken en anticiperen op de voorbereiding van de participatiewet en andere regelgeving. Iedereen bij Noorderkwartier zal hierin zijn eigen verantwoordelijkheid moeten nemen. 10

11 Soms zal dit betekenen dat eigenbelangen even geparkeerd moeten worden. Dit geldt uiteraard ook voor de cliënten. Ook zij moeten in zichzelf investeren om aan de slag te komen en te blijven. Pas wanneer iedereen op zijn eigen niveau verantwoordelijkheid neemt, ontstaan de juiste randvoorwaarden voor optimale samenwerking met alle stakeholders in de regio. Mevrouw drs. J.M.A. Jong voorzitter Raad van Commissarissen Noorderkwartier N.V. 11

12 12

13 Over mensen Taakstelling De taakstelling voor de gemeenten die deelnemen aan de Gemeenschappelijke Regeling Gesubsidieerde Arbeid Kop van Noord daalde van 702,5 se in 2007 naar 625,75 se in In 2011 kende de taakstelling een zeer geringe stijging van 1,17 se. In 2012 zette de daling opnieuw door. Als gevolg van deze daling stagneerde in 2012 de instroom. Om die reden is de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd van zes medewerkers niet verlengd. Deze werknemers zijn teruggeplaatst op de wachtlijst Taakstelling 654,67 655,84 625,75 Realisatie 663,40 654,78 625,57 Uitsplitsing 2012 per gemeente Haren Den Hollands Schagen Zijpe Karspel Helder Kroon Taakstelling 33,53 300,75 142,24 129,53 19,70 Realisatie 33,25 300,90 142,22 129,56 19,64 Wsw-medewerkers volgens werkladder Het totale aantal werknemers is sinds 2010 gedaald ten gevolge van de dalende taakstelling. De daling in 2012 betreft echter maar twee personen ten opzichte van Door het toekennen van diversiteit in deeltijdcontracten bleef de daling beperkt. We zien in 2012 een stijging van het aantal plaatsingen in Begeleid Werken. Dit wordt veroorzaakt door instroom in de Stichting Werk Boven Uitkering. Verdeling WSW medewerkers volgens de werkladder ultimo Begeleid Werken 212 Detachering Werken op locatie Beschutte werkplaats Ondanks de economische recessie vond er een lichte stijging plaats van het aantal detacheringen. Ook het werken op locatie kent een licht herstel ten opzichte van Dit is onder andere het resultaat van projecten in de schoonmaak en continuering van onze plaatsingen bij Nic. Oud. De verdere daling van plaatsingen in de beschutte werkplaats vond plaats, conform de doelstelling van de Wsw. 13

14 Aantal Wsw-medewerkers volgens de werkladder Begeleid Werken Detachering Werken op locatie Beschutte werkplaats Bezetting Wsw-medewerkers per divisie in 2012 exclusief begeleid werken en detacheren Groenvoorziening 153,38 fte NK Post 32,19 fte Grafisch Centrum 13,62 fte Industrieel Centrum 253,71 fte Bezetting WSW medewerkers per divisie excl. begeleid werken en detacheren Fte ultimo ,38 32,19 13,62 253,71 Groenvoorziening NK Post Grafisch Centrum Industrieel Centrum Ontwikkelen van medewerkers Sinds enkele jaren maakt Noorderkwartier gebruik van de Dariuz methodiek om te komen tot trajectplannen waarbij de ontwikkeling van competenties centraal staat. De Dariuzdiagnose levert de informatie die bijdraagt aan het opstellen van een voorlopig trajectplan. In het trajectplan wordt uitgewerkt welke competenties ontwikkeld moeten worden. Ook wordt gedurende looptijd van het trajectplan de mate van leerbaarheid onderzocht. Na drie maanden wordt het 14

15 trajectplan bijgesteld aan de hand van de Dariuz-assessment. Op basis van alle informatie wordt de medewerker ingedeeld als blijver, groeier of vertrekker. Er worden dan ook acties ondernomen om de werknemer, afhankelijk van de indeling, verder te begeleiden. Om te komen tot een goede loonwaardebepaling volgt uiteindelijk de loonwaardemeting. Deze meting geeft werkgevers een goed beeld van de arbeidsproductiviteit van de medewerker. Opleidingen Naast de gebruikelijke opleidingen in het kader van Veiligheid (BHV, EHBO, VCA) is er in 2012 met name veel geïnvesteerd in de opleidingen voor Arbeidsmarktgekwalificeerd Assistent voor onze WSW-medewerkers. Voor de Groenvoorziening nemen werknemers al sinds enkele jaren deel aan deze opleiding op MBO 1 niveau. Sinds 2011 wordt ook de AKA-opleiding Schoonmaak aangeboden. In 2012 zijn voor de Schoonmaak twee nieuwe groepen gestart en voor de Groenvoorziening één. Deze BBL-opleiding wordt verzorgd door de Onderwijsgroep Noordwest-Holland. Opleidingen en trainingen 2012 In 2012 investeerde Noorderkwartier in de volgende opleidingen en trainingen voor Wsw-medewerkers en ongesubsidieerde medewerkers: Veiligheid Aantal deelnemers BHV 35 Ploegleider BHV 9 EHBO 30 Basisveiligheid VCA 11 15

16 Vakopleiding Assistent medewerker groenvoorziening 19 Medewerker groenvoorziening 3 Gedragscode Flora- en faunawet op niveau 1, 2 of 3 24 Uitvoeren gewasbescherming 17 Hoogwerken met gebruik motorkettingzaag 11 Workshop Groendag 4 Schoonmaakopleiding AKA 27 Vakopleiding Schoonmaak 1 ADP muteren salarisgegevens 2 Basiskennis boekhouden en calculatie 1 Basisvakbekwaamheid horeca 1 Dariuz competentieprofiel 3 Gecertificeerd jobcoach 2 Veilig werken met elektrostapelaar 1 Heftruckbewijs 5 Reachheftruckbewijs 3 Basisopleiding taxichauffeur 1 Totaal 210 aantal personen Verloop wachtlijst De wachtlijst is, na een aanvankelijke stijging in 2011, in 2012 drastisch gedaald. Dit wordt veroorzaakt door een geringere instroom van nieuwe aanmeldingen. Tevens heeft controle op beschikbaarheid om werk te aanvaarden ertoe geleid dat een groter aantal personen dan andere jaren van de wachtlijst is verwijderd. In 2012 aanvaardden 46 personen die op de wachtlijst stonden een dienstverband in de WSW Verloop wachtlijst ultimo jaar

17 Instroom en uitstroom op Wachtlijst Instroom Uitstroom WSW -wachtlijst De wsw-wachtlijst per gemeente in aantal personen: Harenkarspel Den Helder Schagen Zijpe Hollands Kroon Totaal Verzuim Nadat het relatief hoge verzuim in 2011 enigszins was teruggebracht, is het in 2012 helaas weer gestegen. Diverse maatregelen en instrumenten leverden onvoldoende rendement op. In het laatste kwartaal van 2012 zijn daarom voorbereidingen getroffen om het verzuim in 2013 tot een speerpunt van beleid te maken. Trainingen voor zowel leidinggevende als verzuimende werknemers, scherpe monitoring en verdere sturing op gedrag door het als gespreksonderwerp in werkoverleg ter sprake te brengen, moeten in 2013 leiden tot een drastische daling van het verzuim. Er wordt gewerkt aan een nieuwe systematiek van registratie en rapporteren. Medewerkerstevredenheidsonderzoek In 2012 vond bij Noorderkwartier een tevredenheidonderzoek onder WSW medewerkers plaats. De focus van het onderzoek lag op werkdruk, omgang met de leiding en collega s, communicatie en verzuim. Dit gebeurde door middel van een enquête die door de medewerkers is ingevuld. Uit het onderzoek vallen een paar belangrijke conclusies te trekken. Zo bleek dat er geen optimaal werkoverleg op de afdelingen is. Er is sprake van wederzijds respect tussen werknemers en de leidinggevende. En soms ervaren 17

18 medewerkers een te hoge en soms een te lage werkdruk. Dit leidt echter niet tot extra verzuim. Naar aanleiding van het onderzoek heeft het werkoverleg weer een vaste regelmaat gekregen. In het overleg wordt nadrukkelijk aandacht besteed aan de werkdruk en de omgang met elkaar. In het kader van verzuim is door Noorderkwartier voor 2013 een beleidswijziging aangekondigd, waarin ook de uitkomsten van het onderzoek worden meegenomen. Vertrouwenspersonen Noorderkwartier heeft drie vertrouwenspersonen bij wie de medewerker terecht kan als er sprake is van ongewenste omgangsvormen. De vertrouwenspersoon fungeert als klankbord en zal, indien nodig en gewenst, zorg dragen voor bemiddeling om de situatie op te lossen. Indien dit niet mogelijk is, kan de werknemer besluiten een klacht in te dienen bij de klachtencommissie. In deze commissie hebben externe personen zitting die de klacht zullen behandelen en een advies uitbrengen aan de algemeen directeur. In 2012 zijn er twee meldingen binnengekomen bij de vertrouwenspersonen. Beide meldingen zijn intern door bemiddeling opgelost en hebben niet geleid tot een klacht bij de klachtencommissie. Samenwerking Inspelend op de komende wetswijzigingen van onder meer de Wsw, de Wwb en de Wajong is Noorderkwartier in 2012 gaan samenwerken met de ISD en de Sociale Dienst van de gemeente Den Helder. Deze samenwerking heeft geleid tot een drietal projecten. In deze projecten doen mensen met een Wwb-uitkering weer werkervaring op en kunnen ze nieuwe werknemersvaardigheden ontwikkelen. Vanaf het derde kwartaal 2012 wordt mensen die een Wwbuitkering aanvragen bij de ISD gelijk een werkplek aangeboden bij Noorderkwartier. Dit is voornamelijk bedoeld om mensen in staat te stellen hun arbeidsritme vast te houden. Eind 2012 waren er in het kader van deze samenwerking binnen of via Noorderkwartier 31 mensen aan het werk. 18

19 Ontvangen besluiten indicatie WSW Het UWV Werkbedrijf heeft voor 2012 de volgende Wsw-indicatiebesluiten doorgegeven: herindicatiebesluiten - 38 nieuwe indicatiebesluiten Arbeidshandicap matig: 34 Arbeidshandicap ernstig: 4 Met advies Begeleid Werken 17 Zonder advies Begeleid Werken 21 Het aantal nieuwe besluiten is in vergelijking met 2011 met 12 gedaald. In- en uitstroom Wsw-medewerkers 2012 Instroom 38 Uitstroom 40 Uitstroomredenen 2012 Afloop overeenkomst bepaalde tijd 5 Ontslag op eigen verzoek 3 Overlijden 3 2 jaar ziek / Arbeidsongeschiktheidsuitkering 3 (Vervroegd) pensioen 9 Betrokkene hoort niet langer tot de doelgroep 2 Verhuizing 1 Aflopen proeftijd 7 Ontslag 7 Regulier werk zonder subsidie Totaal Uitstroom 40 19

20 20

21 Industrieel Centrum Het Noorderkwartier Industrieel Centrum bestaat uit een productiebedrijf met meerdere afdelingen. Hier vinden voor onze klanten zeer uiteenlopende productiewerkzaamheden plaats. Dankzij die grote diversiteit op verschillende niveaus kunnen zowel onze eigen medewerkers als ook kandidaten van sociale diensten en het UWV zich er volop ontwikkelen. Naast interne productie zoeken we voor onze medewerkers ook plaatsen bij reguliere werkgevers. De productieomgeving van het Noorderkwartier Industrieel Centrum biedt niet alleen passende werkzaamheden voor de interne Wsw-medewerker. Het bedrijf is ook een plek waar mensen zich kunnen ontwikkelen. Ze kunnen er vakvaardigheden leren, al zijn vooral de werknemersvaardigheden zoals op tijd komen, luisteren naar de leidinggevende en samenwerken van belang. Zeker als we dit zien in het licht van uitplaatsings-mogelijkheden. Door middel van trajectplannen volgen we de voortgang van de geplande ontwikkeling. Hierbij spelen werkleiders een grote rol. Hun werkzaamheden spitsen zich van productiegericht steeds meer toe op de ontwikkeling van medewerkers en hun voorbereiding op weg naar een externe werkplek. Het productiedeel van het Noorderkwartier Industrieel Centrum bestaat uit acht afdelingen met een grote diversiteit aan werkzaamheden. Die lopen uiteen van eenvoudige repeterende verpakkingswerkzaamheden tot en met accurate medische assemblage, inclusief een LOT-getraceerde administratie. Het Noorderkwartier Industrieel Centrum heeft een groep trouwe klanten, die gelijkstaat aan ongeveer 75% van de productieomzet. Daarnaast vindt in de markt acquisitie plaats voor extra werkzaamheden. We zijn lid van diverse businessclubs in de regio, presenteren ons op beurzen en beschikken over een goed netwerk van klanten. Voor alle medewerkers die over de juiste vaardigheden beschikken om in de reguliere markt aan de slag te gaan, zoeken we een plek buiten de muren van Noorderkwartier. Ook stimuleren we ze om zelf mee te denken en te zoeken. Mede dankzij een nieuwe grote klant was 2012 een goed jaar voor de productie. De gestelde omzetdoelstelling van 21

22 euro door het Industrieel Centrum is behaald en kwam uiteindelijk 4,4 procent hoger uit dan begroot. Dit ondanks de nog steeds verslechterende markt. Ook financieel gezien droeg het Noorderkwartier Industrieel Centrum positief bij aan het resultaat van de gehele onderneming. Rijwielassemblage De afdeling rijwielassemblage heeft een enerverend jaar achter de rug. Het aantal productieorders van onze huidige klant viel terug, waarna we actief hebben geacquireerd voor aanvullende fietsproductie. Met resultaat. We vonden een nieuwe fietsgroothandel, die ons 400 fietsen per week gunde. Om die opdracht goed uit te voeren, dienden we wel een externe hal te huren van 1000 vierkante meter. Dit gezien de omvang van de order en de bezwaren van twee verschillende productielijnen op één locatie. Uiteindelijk hebben we in de periode juni tot september circa 6500 extra fietsen geassembleerd. Omdat deze productielijn te groot was voor alleen eigen Wsw-personeel, hebben we de bezetting aangevuld met medewerkers van de sociale diensten. Voor hen bleek dit een mooie leerschool met betrekking tot hun technische vaardigheden. En, misschien nog belangrijker, voor hun werknemersvaardigheden. 22

23 23

24 Schoonmaken met een diploma op zak Steeds meer medewerkers van het Noorderkwartier Industrieel Centrum volgen een gerichte beroepsopleiding. Op die manier vergroten ze hun kansen op een baan buiten de muren van de sociale werkvoorziening. Zo ontvingen onlangs achttien medewerkers hun diploma voor de AKA-opleiding Schoonmaak op mbo-niveau 1. De kans op werk voor deze mensen is groot. Noorderkwartier ziet een forse toename van schoonmaakopdrachten bij scholen en instellingen en daarmee een grotere vraag naar schoonmaakkrachten. Noorderkwartier steekt veel tijd en energie in het begeleiden van haar medewerkers naar regulier werk. Al enkele jaren stromen medewerkers door naar regulier werk bij bedrijven en organisaties in de regio. Een van die bedrijven is Nic. Oud Direct Mail uit Heerhugowaard. Lenny Vis, hoofd P&O bij Nic. Oud Direct Mail: Voor enkele mensen van deze groep waren wij het leerbedrijf. Daarnaast hadden we al een groep mensen van Noorderkwartier in dienst. We ervaren dit als zeer positief. Het gaat om harde werkers, leergierig en bijzonder plichtsgetrouw. We zullen ze missen nu hun stage erop zit. Professionalisering De AKA-opleiding Schoonmaak is een leertraject in samenwerking met het ROC Kop van Noord-Holland. Het traject geldt speciaal voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en is daarom uitstekend geschikt voor onze medewerkers. De professionalisering van het schoonmaken staat centraal. Dit naast de ontwikkeling van de medewerkers én de vergroting van de kans op een baan in het reguliere bedrijfsleven. Het behalen van het mbo-diploma is daarin een eerste stap. 24

25 Met dit diploma vergroot ik mijn kansen Mijn naam is Irma Bos. Ik ben 39 jaar, getrouwd en moeder van Jason en Lindsey, een tweejarige tweeling. Sinds 1997 werk ik bij Noorderkwartier in Schagen. Eind 2011 kreeg ik er de vraag of ik in de schoonmaak wilde gaan werken en daarvoor een opleiding wilde volgen. Op die manier zou ik een baan buiten de muren van Noorderkwartier kunnen krijgen. Die kans heb ik met beide handen aangegrepen, met als resultaat een extra diploma voor assistent Schoonmaak op mbo-niveau 1. Tijdens de opleiding heb ik veel geleerd over een goede werkhouding. Ik weet hoe ik met klanten moet omgaan en welke middelen ik kan gebruiken. Ook heb ik geleerd hoe ik efficiënt kan werken. Dat komt me goed van pas, want schoonmaken is best zwaar werk. Er zijn nu meerdere projecten waar we werken, zoals op basisscholen in Den Helder en Julianadorp. Ook zijn we sinds kort s avonds aan de slag op een school in Heerhugowaard. Dankzij een opleiding kom je als medewerker veel verder dan alleen Noorderkwartier. Je vergroot de kans op een baan buiten de Wsw. En dat is precies de bedoeling! 25

26 26

27 Groenvoorziening De afdeling Groenvoorziening van Noorderkwartier verbeterde in 2012 haar netto resultaat. Naast een hogere omzet wist de afdeling ook de kosten beter onder controle te houden. Het goede resultaat komt onder andere door het detacheren van medewerkers, waarbij het in 2012 ging om 28 fte. Met de goede cijfers zet Groenvoorziening de stijgende lijn door van het jaar ervoor. Noorderkwartier beleefde een goede start van In samenwerking met de sociale dienst van meerdere gemeenten ontstonden werkstageplekken voor uitkeringsgerechtigden. De werkstages vinden plaats in de gemeenten Schagen, Hollands Kroon en Den Helder en bieden de deelnemers weer arbeidsritme en vaktechnische vaardigheden. Noorderkwartier sloot eerder een convenant met acht gemeenten in de Noordkop. In het document staat dat gemeenten zich verplichten tot een inbesteding van 2,1 miljoen euro in Uiteindelijk bleek dat Groenvoorziening veel meer werk kreeg vanuit de gemeenten. Een resultaat waarmee we uiteraard erg tevreden zijn. Project Nieuw Den Helder Groenvoorziening voerde in 2012 in opdracht van de afdeling Stadsbeheer van de gemeente Den Helder het project Nieuw Den Helder uit. Dit project betrof de uitvoering van een schoffelbestek. We namen het project aan, gaven er leiding aan en faciliteerden het. Uitkeringsgerechtigden voerden het vervolgens uit, in het kader van hun werkstage. Dit laatste gebeurde in samenwerking met de afdeling Publiekzaken van de gemeente, die ons in contact bracht met de uitkeringsgerechtigden. In december 2012 vond de evaluatie plaats van het project. Uit de evaluatie mogen we concluderen dat het project naar volle tevredenheid van de opdrachtgever is afgerond. Afdeling Stadsbeheer was zeer tevreden over de uitvoering van de werkzaamheden volgens bestek. De samenwerking met Publiekzaken over de uitkeringsgerechtigden was direct en helder. De afspraak staat om dit project in 2013 voort te zetten en in aantal uit te breiden. Noorderkwartier wil de mogelijkheden voor reguliere opleidingen in 2013 verder uitwerken. 27

28 Assistent Natuur en Groen Voor Groenvoorziening is een van de hoogtepunten van de afgelopen jaren de opleiding Assistent Natuur en Groen (mbo-niveau 1). Noorderkwartier zette deze opleiding in 2012 dan ook voort met het Clusius College. In september begonnen wederom acht Wsw-medewerkers met deze eenjarige opleiding. Die vormt een erkend leertraject, als een combinatie van theorie en praktijk. Een dag per week geeft een docent van het Clusius College les bij Noorderkwartier, bijvoorbeeld over plantenkunde en het werken met kleine machines. s Ochtends krijgen de deelnemers theorie en s middags gaan ze de wijk in. Ze kunnen het geleerde direct in praktijk brengen. We zien de mensen groeien en we zien het plezier dat ze erin hebben. In 2013 ontvangen de deelnemers bij goed gevolg hun diploma. Als het aan Noorderkwartier ligt, wordt dit een jaarlijks terugkerend proces. Het ontwikkelen van mensen is voor ons belangrijk. Daarbij denken wij ook aan uitkeringsgerechtigden. Opleiding is belangrijk voor de mensen van Noorderkwartier. Daarom doen we naast de bovengenoemde mbo-opleiding nog meer. Wij werken steeds meer naar een persoonlijk profiel, en een persoonlijk leer- en werkplan. Dat betekent dat de ene medewerker z n E-rijbewijs gaat behalen of een VCA opleiding volgt en de ander wordt bijgeschoold als het gaat om sociale vaardigheden en het opdoen van een werkritme. Dit alles is gericht op een zo groot mogelijke zelfstandigheid naar de maatschappij. Technische dienst De technische dienst van Noorderkwartier valt onder de verantwoordelijkheid van de bedrijfsleider Groenvoorziening. Vijf werknemers houden zich bezig met het onderhoud aan en de keuringen van alle installaties, machines en gebouwen. Dit doen wij via een meerjarenonderhoudsplan voor gebouwen. Het programma geeft inzicht in de te verwachten onderhoudskosten van onze gebouwen, installaties en machines. De TD ers hebben het afgelopen jaar storingen en problemen opgelost en waren dus feitelijk de onmisbare smeerolie voor alle divisies en productieafdelingen. 28

uw brief van: ons kenmerk: bijlage(n): datum: 15.3003742 2 4 juni 2015

uw brief van: ons kenmerk: bijlage(n): datum: 15.3003742 2 4 juni 2015 Gemeenteraad Heerenveen HEERENVEEN uw brief van: ons kenmerk: bijlage(n): datum: 15.3003742 2 4 juni 2015 Onderwerp: Jaarrekening 2014 en 1e kwartaalrapportage 2015 Caparis NV Geachte raad, Jaarrekening

Nadere informatie

150 120 90 60 30 0 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2014 jaarverslag

150 120 90 60 30 0 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2014 jaarverslag 150 120 90 60 30 0 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2014 jaarverslag 2014 jaarstukken Inhoudsopgave EEN WOORD VOORAF VAN DIRECTEUR-BESTUURDER DRS. J.P.C. VAN HOOFF 6 RAAD VAN COMMISSARISSEN 10 NEVENFUNCTIES

Nadere informatie

BEGROTING 2014-2017 bij ongewijzigd beleid Werkvoorzieningschap De Sluis

BEGROTING 2014-2017 bij ongewijzigd beleid Werkvoorzieningschap De Sluis BEGROTING 2014-2017 bij ongewijzigd beleid Werkvoorzieningschap De Sluis Opgesteld door het Dagelijks Bestuur te Woerden d.d. 3 juli 2013 Vastgesteld door het Algemeen Bestuur d.d. 3 juli 2013 Carrosserieweg

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Noorderkwartier N.V.

Jaarverslag 2013. Noorderkwartier N.V. Jaarverslag 2013 Noorderkwartier N.V. Jaarstukken 2013 Noorderkwartier N.V. redactie: Marina de Haan Inhoudsopgave Voorwoord - directeur-bestuurder drs. J.P.C. van Hooff... 5 kijken naar kansen en mogelijkheden

Nadere informatie

De missie van DZB en de Wet werken naar vermogen

De missie van DZB en de Wet werken naar vermogen De missie van DZB en de Wet werken naar vermogen Bas van Drooge Directeur DZB april 2012 concept 1 1 Wet werken naar vermogen Eén regeling voor WSW, Wajong en WWB Bezuiniging van ca. 1,8 mld 1 op 3 uitstromers

Nadere informatie

JAARVERSLAG. Tomingroep BV, de feiten. Uitgebreid jaarverslag: www.tomingroep.nl

JAARVERSLAG. Tomingroep BV, de feiten. Uitgebreid jaarverslag: www.tomingroep.nl 20 13 JAARVERSLAG BV Tomingroep BV, de feiten Uitgebreid jaarverslag: www.tomingroep.nl Bedrijfsgegevens Hoofdkantoor en correspondentieadres: TOMINGROEP Postbus 194 1200 AD HILVERSUM T 035-671 81 11 F

Nadere informatie

FINANCIEEL ECONOMISCH VERSLAG

FINANCIEEL ECONOMISCH VERSLAG OVERZICHT JAARVERSLAG 2014 FINANCIEEL ECONOMISCH VERSLAG Voor de overzichtelijkheid zijn in het jaarverslag 2014 uitsluitend de kerncijfers en de balans en de winst- en verliesrekening opgenomen. De gegevens

Nadere informatie

Werk, inkomen. sociale zekerheid. www.departicipatieformule.nl, 2011 1

Werk, inkomen. sociale zekerheid. www.departicipatieformule.nl, 2011 1 Werk, inkomen & sociale zekerheid www.departicipatieformule.nl, 2011 1 Inhoudsopgave Wet Wajong (sinds 2010)... 3 Wet Werk en Bijstand (WWB)... 5 Wet investeren in jongeren (Wij)... 6 Wet Sociale Werkvoorziening

Nadere informatie

Financieel economisch verslag

Financieel economisch verslag Financieel economisch verslag Voor de overzichtelijkheid zijn in het jaarverslag 2016 uitsluitend de kerncijfers en de balans en de winst- en verliesrekening opgenomen. De gegevens van dochteronderneming

Nadere informatie

Financieel economisch verslag

Financieel economisch verslag OVERZICHT JAARVERSLAG 2013 Financieel economisch verslag Voor de overzichtelijkheid zijn in het jaarverslag 2013 uitsluitend de kerncijfers en de balans en de winst- en verliesrekening opgenomen. De gegevens

Nadere informatie

uw brief van: ons kenmerk: bijlage(n): datum: 14.3004216 2 12 juni 2014

uw brief van: ons kenmerk: bijlage(n): datum: 14.3004216 2 12 juni 2014 Gemeenteraad Heerenveen uw brief van: ons kenmerk: bijlage(n): datum: 14.3004216 2 12 juni 2014 Onderwerp: Geachte raad, Graag willen wij u onze zienswijze geven op de financiële rapportages die wij van

Nadere informatie

Werk, inkomen. sociale zekerheid. www.departicipatieformule.nl, versie 2 2013 1

Werk, inkomen. sociale zekerheid. www.departicipatieformule.nl, versie 2 2013 1 Werk, inkomen & sociale zekerheid versie 2013 www.departicipatieformule.nl, versie 2 2013 1 Inleiding... 3 Participatiewet, geplande invoerdatum 1 januari 2014... 4 Wet Wajong (sinds 2010)... 6 Wet Werk

Nadere informatie

Ingekomen stukken. Vergadering : 22 januari 2015

Ingekomen stukken. Vergadering : 22 januari 2015 Ingekomen stukken Vergadering : 22 januari 2015 Agendapunt : 6 (C7) Status : Besluitvormend (procedureel) Programma : (8) Wurk & Bystân Portefeuillehouder : D.A. Fokkema / H. Rijpstra Behandelend ambt.

Nadere informatie

Raadsinformatieavond. dinsdag 22 april 2014. Transitieplan UW

Raadsinformatieavond. dinsdag 22 april 2014. Transitieplan UW Raadsinformatieavond dinsdag 22 april 2014 Transitieplan UW Missie - waartoe zijn wij op aarde - UW helpt mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt met raad en daad bij het verkrijgen van passend werk,

Nadere informatie

Notitie tijdelijke dienstverbanden medewerkers Risse

Notitie tijdelijke dienstverbanden medewerkers Risse Notitie tijdelijke dienstverbanden medewerkers Risse Aanleiding In de vergadering van de Commissie Welzijn op 24 januari 2012 heeft wethouder Litjens van de gemeenteraad de opdracht gekregen om een notitie

Nadere informatie

DE PARTICIPATIEWET VOOR U ALS WERKGEVER

DE PARTICIPATIEWET VOOR U ALS WERKGEVER UTRECHT MIDDEN DE PARTICIPATIEWET VOOR U ALS WERKGEVER Doel van de Participatiewet De Participatiewet vervangt de bijstandswet, de Wet sociale werkvoorziening en een deel van de Wajong. Het doel van de

Nadere informatie

Registratienummer: GF14.20043 Datum collegebesluit: 19 mei 2014 Agendapunt: 12

Registratienummer: GF14.20043 Datum collegebesluit: 19 mei 2014 Agendapunt: 12 Aan de gemeenteraad Registratienummer: GF14.20043 Datum collegebesluit: 19 mei 2014 Agendapunt: 12 Portefeuillehouder: Mevrouw C. van der Laan Behandelend ambtenaar: De heer C. Tiemersma Onderwerp: Jaarrekening

Nadere informatie

2014 In cijfers SOCIALE WERKVOORZIENING

2014 In cijfers SOCIALE WERKVOORZIENING 2014 In cijfers AANVULLING JAAROVERZICHT 2014 (ON)BEPERKT HOUDBAAR Ondanks de onzekerheden is Ergon koersvast en presteert immens. Een topjaar was 2014, zowel sociaal als financieel; 2336 sw-medewerkers

Nadere informatie

Samenvatting van de antwoorden n.a.v. schriftelijke vragen over de Contourenbrief Participatiewet in de Vaste Kamercommissie SZW, dd.

Samenvatting van de antwoorden n.a.v. schriftelijke vragen over de Contourenbrief Participatiewet in de Vaste Kamercommissie SZW, dd. Samenvatting van de antwoorden n.a.v. schriftelijke vragen over de Contourenbrief Participatiewet in de Vaste Kamercommissie SZW, dd. 30-1- 2013 Uitgangspunten Iedereen die in een uitkering zit en die

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 AM WERK REÏNTEGRATIE BV

JAARVERSLAG 2014 AM WERK REÏNTEGRATIE BV JAARVERSLAG 2014 AM WERK REÏNTEGRATIE BV 1 AM Werk Reïntegratie BV Hoofdweg 583 2131 MT Hoofddorp Telefoon 023 566 15 66 www.amgroep.nl 2 Inhoud 03 AM Werk Reïntegratie BV 04 Voorwoord 05 Medewerkers 05

Nadere informatie

Aan de raad AGENDAPUNT 3. Doetinchem, 10 december 2008. Beleidsplan Re-integratiebeleid 2009-2011

Aan de raad AGENDAPUNT 3. Doetinchem, 10 december 2008. Beleidsplan Re-integratiebeleid 2009-2011 Aan de raad AGENDAPUNT 3 Beleidsplan Re-integratiebeleid 2009-2011 Voorstel: 1. De kaders uit het beleidsplan 'Werken werkt!' vaststellen, zijnde: a. als doelstellingen: - het bevorderen van de mogelijkheden

Nadere informatie

De werkschijf van 5. Hoe werkt IBN? 190 mm. 240 mm. IBN Postbus 660 5400 AR Uden T 0413 33 44 55 F 0413 33 44 50. E info@ibn.nl I www.ibn.

De werkschijf van 5. Hoe werkt IBN? 190 mm. 240 mm. IBN Postbus 660 5400 AR Uden T 0413 33 44 55 F 0413 33 44 50. E info@ibn.nl I www.ibn. 240 mm 190 mm De werkschijf van 5 IBN Postbus 660 5400 AR Uden T 0413 33 44 55 F 0413 33 44 50 Hoe werkt IBN? E info@ibn.nl I www.ibn.nl oktober 2012 190 mm 200 mm Hoe werkt IBN? De werkschijf van 5: De

Nadere informatie

Oplegnotitie begroting 2017

Oplegnotitie begroting 2017 Oplegnotitie begroting 2017 In het tweede kwartaal 2016 worden nog veel besluiten genomen over de toekomst van Permar. Dat maakt het op het moment van schrijven van deze begroting vrijwel onmogelijk om

Nadere informatie

J A A R STUKKEN 2 0 12. Energiek BV. Permar Energiek BV Ede

J A A R STUKKEN 2 0 12. Energiek BV. Permar Energiek BV Ede J A A R STUKKEN 2 0 12 Energiek BV Permar Energiek BV Ede Opmaakdatum:31 mei 2013 Jaarstukken 2012 - Jaarrekening - Overige gegevens Opmaakdatum: 31 mei 2013 1 Jaarrekening - Balans - Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

Jaarverslag Sportbedrijf Deventer Smeenkhof 12a Deventer sportbedrijfdeventer.nl

Jaarverslag Sportbedrijf Deventer Smeenkhof 12a Deventer sportbedrijfdeventer.nl Jaarverslag 2016 Foto: Coen Schilderman - Sportfoto van het jaar 2016 (Emma Oosterwegel) Sportbedrijf Deventer Smeenkhof 12a Deventer 0570-503939 sportbedrijfdeventer.nl Financieel economisch verslag Voor

Nadere informatie

Overzicht instrumenten re-integratie

Overzicht instrumenten re-integratie Overzicht instrumenten re-integratie Werken met behoud van uitkering Zowel UWV als gemeenten bieden werkgevers mogelijkheden om een periode kosteloos te bekijken of de werknemer het werk aankan. Dit heet

Nadere informatie

Managementsamenvatting

Managementsamenvatting 2017/23670 Managementsamenvatting Het jaar 2016 stond voor BaanStede in het teken van discussie over en voorbereiding van de opheffing van de huidige gemeenschappelijke regeling voor uitvoering van de

Nadere informatie

Jaarverslag. Wij staan graag tot uw dienst! Duurzaam ondernemen met hoofd en hart

Jaarverslag. Wij staan graag tot uw dienst! Duurzaam ondernemen met hoofd en hart Jaarverslag 2016 Wij staan graag tot uw dienst! Duurzaam ondernemen met hoofd en hart Financieel economisch verslag Voor de overzichtelijkheid zijn in het jaarverslag 2016 uitsluitend de kerncijfers en

Nadere informatie

FINANCIËLE RAPPORTAGE FUNDEREND ONDERWIJS. Utrecht, november 2014

FINANCIËLE RAPPORTAGE FUNDEREND ONDERWIJS. Utrecht, november 2014 FINANCIËLE RAPPORTAGE FUNDEREND ONDERWIJS 2014 Utrecht, november 2014 INHOUD Inleiding 5 1 Basisonderwijs en speciaal basisonderwijs 7 2 Expertisecentra 10 3 Voortgezet onderwijs 12 4 Samenwerkingsverbanden

Nadere informatie

Wethouder van Sociale Zaken, Werkgelegenheid en Economie

Wethouder van Sociale Zaken, Werkgelegenheid en Economie Wethouder van Sociale Zaken, Werkgelegenheid en Economie Henk Kool Gemeente Den Haag Retouradres: Postbus 12 600, 2500 DJ Den Haag Aan: de Commissie Sociale zaken, Werkgelegenheid, Economie en Internationale

Nadere informatie

Sociaal verslag Sociaal verslag Dit verslag bevat de kengetallen van de personele organisatie van DZB Leiden over 2016.

Sociaal verslag Sociaal verslag Dit verslag bevat de kengetallen van de personele organisatie van DZB Leiden over 2016. Sociaal verslag 2016 1 Sociaal verslag 2016 Dit verslag bevat de kengetallen van de personele organisatie van DZB Leiden over 2016. Sociaal verslag 2016 2 PERSONELE ORGANISATIE Medewerkers Totaal Man Vrouw

Nadere informatie

advies Jaarrekening 2013 Gemeenschappelijke Regeling Breed

advies Jaarrekening 2013 Gemeenschappelijke Regeling Breed advies Jaarrekening 2013 Gemeenschappelijke Regeling Breed Gemeente Nijmegen Adviesfunctie Gemeenschappelijke Regelingen Danny Ederveen Peggy van Gemert RA/AA Mei 2014 1 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding...

Nadere informatie

HALFJAARBERICHT 2015 BNG VERMOGENSBEHEER B.V.

HALFJAARBERICHT 2015 BNG VERMOGENSBEHEER B.V. HALFJAARBERICHT 2015 BNG VERMOGENSBEHEER B.V. Inhoud 1 Profiel 1 2 Directieverslag 2 2.1 Beheerd vermogen 2 2.2 Financieel resultaat 2 2.3 Financiële markten 2 2.4 Personeel en organisatie 2 3 Financiële

Nadere informatie

JAARVERSLAG WVS. Werkvoorzieningschap Tomingroep, de feiten. Uitgebreid jaarverslag: www.tomingroep.nl

JAARVERSLAG WVS. Werkvoorzieningschap Tomingroep, de feiten. Uitgebreid jaarverslag: www.tomingroep.nl 20 13 JAARVERSLAG WVS Werkvoorzieningschap Tomingroep, de feiten Uitgebreid jaarverslag: www.tomingroep.nl Bedrijfsgegevens Hoofdkantoor en correspondentieadres: TOMINGROEP Postbus 194 1200 AD HILVERSUM

Nadere informatie

Basisschool De Werf: vrije persoonlijkheidsvorming, sterk inhoudelijk onderwijs en een goede zorgstructuur

Basisschool De Werf: vrije persoonlijkheidsvorming, sterk inhoudelijk onderwijs en een goede zorgstructuur Basisschool De Werf: vrije persoonlijkheidsvorming, sterk inhoudelijk onderwijs en een goede zorgstructuur 1. De Werf kijkt vooruit De Werf is een algemeen bijzondere basisschool die onderwijs verzorgt

Nadere informatie

NovaWork. Aan de slag op de arbeidsmarkt in zes stappen Werkgevers en opdrachtgevers. Iedereen doet mee!

NovaWork. Aan de slag op de arbeidsmarkt in zes stappen Werkgevers en opdrachtgevers. Iedereen doet mee! NovaWork Aan de slag op de arbeidsmarkt in zes stappen Werkgevers en opdrachtgevers Iedereen doet mee! NovaWork helpt mensen met een forse afstand tot de arbeidsmarkt op de zoektocht naar zinvol en passend

Nadere informatie

Algemene vergadering van aandeelhouders. Hydratec Industries NV. Amersfoort 20 mei 2010

Algemene vergadering van aandeelhouders. Hydratec Industries NV. Amersfoort 20 mei 2010 Algemene vergadering van aandeelhouders Hydratec Industries NV Amersfoort 20 mei 2010 Agenda 1. Opening door de Voorzitter 2. Toelichting Directie 2009 3. Goedkeuring Jaarrekening 2009 besluit 4. Vaststelling

Nadere informatie

Willemsoord BV Rapportage aan de gemeenteraad

Willemsoord BV Rapportage aan de gemeenteraad 2 e tussentijdse rapportage 2012 Willemsoord BV Rapportage aan de gemeenteraad 1 Inhoudsopgave 1. Aanbieding... 3 2. Inleiding... 3 2.1. Doelstelling Willemsoord... 3 2.2. Toelichting in algemene zin op

Nadere informatie

Initiatiefvoorstel PvdA-GroenLinks

Initiatiefvoorstel PvdA-GroenLinks Initiatiefvoorstel PvdA-GroenLinks Onderwerp: social return en inbesteden Datum commissie: 6 juni 2013 Datum raad: Nummer: Documentnummer: Steller: Eric Dammingh Fractie: PvdA-GroenLinks Samenvatting Meedoen

Nadere informatie

Definitief bijgestelde begroting 2015 van Vixia BV en GR

Definitief bijgestelde begroting 2015 van Vixia BV en GR Betreft Vergaderdatum Definitief bijgestelde begroting 2015 van Vixia BV en GR 28-mei-2015 Gemeenteblad 2015 / Agendapunt Aan de Raad Voorstel De gemeenteraad wordt voorgesteld: 1. Kennisnemen van de definitief

Nadere informatie

JAARSTUKKEN Stichting De Wissel

JAARSTUKKEN Stichting De Wissel JAARSTUKKEN Stichting De Wissel Woerden, 8 februari 2016 Carrosserieweg 1 3445 BC Woerden Tel: 0348-497000 Dit document bevat vertrouwelijke informatie. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 AM werk Reïntegratie BV

Jaarverslag 2013 AM werk Reïntegratie BV Jaarverslag 2013 AM werk Reïntegratie BV 1 AM Werk Reïntegratie BV Hoofdweg 583 2131 MT Hoofddorp Telefoon 023 566 15 66 www.amgroep.nl 2 Inhoud 03 AM Werk Reïntegratie BV 04 Voorwoord 05 Medewerkers 05

Nadere informatie

Overdrachtsdocument voor (nieuw) bestuur na de gemeenteraadsverkiezingen

Overdrachtsdocument voor (nieuw) bestuur na de gemeenteraadsverkiezingen Overdrachtsdocument voor (nieuw) bestuur na de gemeenteraadsverkiezingen Inleiding Hoewel de kaders van de Participatiewet nog steeds regelmatig wijzigen, 3 februari is bekend gemaakt dat het Kabinet met

Nadere informatie

De 7 belangrijkste vragen:

De 7 belangrijkste vragen: De Participatiewet en Wsw ers: Mensen die bij een Sociale Werkvoorziening werken hebben te maken met de Participatiewet. Misschien heeft u vragen over de wet. Hier kunt u de antwoorden vinden op vragen

Nadere informatie

Beurs Rotterdam N.V. Halfjaarbericht 2013

Beurs Rotterdam N.V. Halfjaarbericht 2013 januari 2013 februari maart april mei juni Beurs Rotterdam N.V. juli augustus september Halfjaarbericht 2013 oktober november december Beurs Rotterdam N.V. Halfjaarbericht 30 juni 2013 Beurs Rotterdam

Nadere informatie

Transitie Participatiewet: Regionale Stellingen

Transitie Participatiewet: Regionale Stellingen Transitie Participatiewet: Regionale Stellingen Huidige Visie CGM Kadernota Participatie Land van Cuijk van uw raad uit dec. 2011. Inwoners economisch zelfredzaam = Schadelastbeperken = Verminderen van

Nadere informatie

Financiële gevolgen van het beëindigen van tijdelijke contracten in de sociale werkvoorziening

Financiële gevolgen van het beëindigen van tijdelijke contracten in de sociale werkvoorziening Financiële gevolgen van het beëindigen van tijdelijke contracten in de sociale werkvoorziening Gemeenten worden geconfronteerd met hoge kosten voor onder andere de SW- populatie, een dalend subsidiebedrag

Nadere informatie

Coen van Hoorn raad

Coen van Hoorn raad 11 Coen van Hoorn 040-2083704 cho@valkenswaard.nl Jaarrekening 2010 en het jaarverslag 2010 van de GRWRE. 11raad00324 29-06-2011 Ergon kijkt terug op een succesvol sociaal en economisch 2010. Er zijn goede

Nadere informatie

Jaarstukken 2011 van Permar Energiek BV. Jaarstukken 2011. - Jaarrekening - Overige gegevens

Jaarstukken 2011 van Permar Energiek BV. Jaarstukken 2011. - Jaarrekening - Overige gegevens Jaarstukken 2011 - Jaarrekening - Overige gegevens Opmaakdatum: 20 april 2012 1 Jaarrekening - Balans - Winst-en-verliesrekening - Toelichting 2 Balans per 31 december 2011 (Bedragen x 1.000) (na resultaatbestemming)

Nadere informatie

Evaluatie. Plan van Aanpak Arbeidsmarktoffensief periode 1 juli 2015 tot en met 30 juni Gemeente Wassenaar

Evaluatie. Plan van Aanpak Arbeidsmarktoffensief periode 1 juli 2015 tot en met 30 juni Gemeente Wassenaar Evaluatie Plan van Aanpak Arbeidsmarktoffensief 2015 2018 periode 1 juli 2015 tot en met 30 juni 2016 Gemeente Wassenaar Oktober 2016 1 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 03 1.1 Plan van Aanpak Arbeidsmarktoffensief

Nadere informatie

Willemsoord BV Rapportage aan de gemeenteraad

Willemsoord BV Rapportage aan de gemeenteraad Tussentijdse rapportage 2012 Willemsoord BV Rapportage aan de gemeenteraad 1 Inhoudsopgave 1. Aanbieding... 3 2. Inleiding... 3 2.1. Doelstelling Willemsoord... 3 2.2. Toelichting in algemene zin op de

Nadere informatie

Evaluatierapport Groenproject gemeente Boxmeer

Evaluatierapport Groenproject gemeente Boxmeer Evaluatierapport Groenproject gemeente Boxmeer Inleiding Op 1 februari 2007 is de gemeente Boxmeer, in samenwerking met IBN Arbeidsintegratie gestart met het zogenaamde Groenproject. Dit project, waarbij

Nadere informatie

JAARREKENING 2012 ROM-D HOLDING NV

JAARREKENING 2012 ROM-D HOLDING NV JAARREKENING 2012 ROM-D HOLDING NV Datum: 24 juni 2013 Noordendijk 250 Postbus 310 3300 AH Dordrecht T (078) 770 80 95 E info@rom-d.nl JAARREKENING ROM- D HOLDING NV 2012 - BLADZIJDE 2 BALANS PER 31 DECEMBER

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4

Nadere informatie

Bestemming opbrengst verkochte Nuon aandelen. Commissie Bestuurlijk Domein. Commissie Ruimtelijk Domein. Commissie Sociaal en Economisch Domein

Bestemming opbrengst verkochte Nuon aandelen. Commissie Bestuurlijk Domein. Commissie Ruimtelijk Domein. Commissie Sociaal en Economisch Domein Raad VOORBLAD Onderwerp Bestemming opbrengst verkochte Nuon aandelen. Agendering x Commissie Bestuurlijk Domein x Gemeenteraad Commissie Ruimtelijk Domein Lijst ingekomen stukken Commissie Sociaal en Economisch

Nadere informatie

Scenario s voor SW bedrijven Effecten voor de medezeggenschap

Scenario s voor SW bedrijven Effecten voor de medezeggenschap Scenario s voor SW bedrijven Effecten voor de medezeggenschap door Isaäk Mol, projectleider SBCM. isaakmol@caop.nl 1 januari 2013 is de streefdatum voor het ingaan van de Wet Werken naar Vermogen (WWNV),

Nadere informatie

Jaarrekening: Overige gegevens: Jaarrekening 2010 van Permar Energiek BV I N H O U D S O P G A V E : -Balans per 31 december 2010 3

Jaarrekening: Overige gegevens: Jaarrekening 2010 van Permar Energiek BV I N H O U D S O P G A V E : -Balans per 31 december 2010 3 I N H O U D S O P G A V E : PAGINA Jaarrekening: -Balans per 31 december 2010 3 -Resultatenrekening 2010 5 -Kasstroomoverzicht per 31 december 2010 6 -Toelichting op de Balans per 31 december 2010 7-13

Nadere informatie

Met deze sportieve succes namen ook de verwachtingen bij de achterban toe. Het bovengenoemde traject was intensief en het spanningsveld tussen

Met deze sportieve succes namen ook de verwachtingen bij de achterban toe. Het bovengenoemde traject was intensief en het spanningsveld tussen Financiële positie FC Twente heeft in de periode 2007 t/m 2013 op alle functionele gebieden een sterke groei doorgemaakt. De ambitie om de stap te maken van middenmoter naar top 5 club is, door te investeren

Nadere informatie

AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders

AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders Nummer: Datum vergadering: 10-09-2013 Onderwerp: Verlenging tijdelijke dienstverbanden SW NoordWestGroep Conceptbesluit: Samenvatting: NoordWestGroep toestemming

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad. Registratienummer: GF Datum: 8 mei 2012 Agendapunt: 18. Behandelend ambtenaar: De heer C. Tiemersma

Aan de gemeenteraad. Registratienummer: GF Datum: 8 mei 2012 Agendapunt: 18. Behandelend ambtenaar: De heer C. Tiemersma Aan de gemeenteraad Registratienummer: GF12.20057 Datum: 8 mei 2012 Agendapunt: 18 Portefeuillehouder: De heer L. Buwalda Behandelend ambtenaar: De heer C. Tiemersma Onderwerp: Jaarrekening 2011 en begroting

Nadere informatie

FINANCIEEL ECONOMISCH VERSLAG

FINANCIEEL ECONOMISCH VERSLAG OVERZICHT JAARVERSLAG 2015 FINANCIEEL ECONOMISCH VERSLAG Voor de overzichtelijkheid zijn in het jaarverslag 2015 uitsluitend de kerncijfers en de balans en de winst- en verliesrekening opgenomen. De gegevens

Nadere informatie

Schiphol Nederland B.V. Halfjaarlijkse financiële verslaggeving over de periode 1 januari 2013 t/m 30 juni 2013

Schiphol Nederland B.V. Halfjaarlijkse financiële verslaggeving over de periode 1 januari 2013 t/m 30 juni 2013 Halfjaarlijkse financiële verslaggeving over de periode 1 januari 2013 t/m 30 juni 2013 HALFJAARVERSLAG 2013 Schiphol Nederland B.V. is onderdeel van de Schiphol Group (N.V. Luchthaven Schiphol voert Schiphol

Nadere informatie

JAARVERSLAG. Tomingroep BV feiten en cijfers. Uitgebreid jaarverslag: www.tomingroep.nl

JAARVERSLAG. Tomingroep BV feiten en cijfers. Uitgebreid jaarverslag: www.tomingroep.nl 20 14 JAARVERSLAG BV Tomingroep BV feiten en cijfers Uitgebreid jaarverslag: www.tomingroep.nl Bedrijfsgegevens Hoofdkantoor en correspondentieadres: TOMINGROEP Postbus 194 1200 AD HILVERSUM T 035-671

Nadere informatie

Overheid & quotum Beknopte toelichting op resultaten ervaringsonderzoek onder werkgevers

Overheid & quotum Beknopte toelichting op resultaten ervaringsonderzoek onder werkgevers Overheid & quotum Beknopte toelichting op resultaten ervaringsonderzoek onder werkgevers 1 november 2017 Overzicht belangrijkste conclusies en aandachtspunten Samenvattend antwoord op hoofdvraag 1: ervaren

Nadere informatie

College voor Arbeidszaken Kamer Gesubsidieerde Arbeid

College voor Arbeidszaken Kamer Gesubsidieerde Arbeid College voor Arbeidszaken Kamer Gesubsidieerde Arbeid Brief aan de leden T.a.v. het college en de gemeenteraad informatiecentrum tel. (070) 373 8020 betreft Arbeidsvoorwaarden en de sociale werkvoorziening

Nadere informatie

Beleidsplan 2012-2015 Stichting Steensoep

Beleidsplan 2012-2015 Stichting Steensoep Beleidsplan 2012-2015 Stichting Steensoep Marian Bentvelzen en Monique Strijk Juli 2012 Brede Hilledijk 590, 3072 NK Rotterdam Tel.: 0613467100, 0653224897 KvK: 54218853 E: moniquestrijk@hotmail.com, post@marianbentvelzen.nl

Nadere informatie

IBN ALS SOCIALE ONDERNEMING VOOR EEN BREDERE GROEP

IBN ALS SOCIALE ONDERNEMING VOOR EEN BREDERE GROEP IBN ALS SOCIALE ONDERNEMING VOOR EEN BREDERE GROEP IBN ALS SOCIALE ONDERNEMING VOOR EEN BREDERE GROEP IBN biedt mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt meer kansen door het optimaal benutten van talenten,

Nadere informatie

De Participatiewet: dekking zoeken of ondernemen?

De Participatiewet: dekking zoeken of ondernemen? Innovatie onderweg De Participatiewet: dekking zoeken of ondernemen? Het perspectief in 2012 1 Bezuinigingen op Wsw, Wajong & P-budget 2 Nieuwe instroom uit de Wajong 3 Nieuwe instroom uit Wsw 4 Nieuwe

Nadere informatie

RAADSBERICHT (voor de leden van de raad en de algemene raadscommissie)

RAADSBERICHT (voor de leden van de raad en de algemene raadscommissie) RAADSBERICHT (voor de leden van de raad en de algemene raadscommissie) Van Aan : het college van burgemeester en wethouders : de raads- en commissieleden Datum : 24 juni 2015 Nr. : 2015-67 Portefeuillehouder:

Nadere informatie

BIJLAGE 7 Nadere toelichting en begrippenlijst Social Return

BIJLAGE 7 Nadere toelichting en begrippenlijst Social Return BIJLAGE 7 Nadere toelichting en begrippenlijst Social Return 1. Verklaring gebruikte termen Social Return Arrangement Een arrangement is een samenwerkingsverband op maat, met specifieke afspraken binnen

Nadere informatie

Gemeente Lelystad Ingekomen 18 DEC 20U

Gemeente Lelystad Ingekomen 18 DEC 20U F L E V O L A N Gemeenteraad van de gemeente Postbus 91 8200 AB LELYSTAD Gemeente Ingekomen / r> 18 DEC 20U Kopie aan: Postbus 55 8200 AB (0320)-265265 (0320)-265260 Website Verzenddatum Bijladen Uw kenmerk

Nadere informatie

STUUR HOUDEN. Voldoende snelheid in het schip houden, zodat het naar het roer luistert. STUUR HOUDEN 1

STUUR HOUDEN. Voldoende snelheid in het schip houden, zodat het naar het roer luistert. STUUR HOUDEN 1 STUUR HOUDEN Voldoende snelheid in het schip houden, zodat het naar het roer luistert. STUUR HOUDEN 1 Financiën Brede doelgroep Creatieve oplossingen Expertisecentrum 2 STUUR HOUDEN STUUR HOUDEN Voldoende

Nadere informatie

Managementsamenvatting

Managementsamenvatting Managementsamenvatting Het jaar 2015 was voor BaanStede een bewogen jaar. Gaandeweg het jaar werd duidelijk dat voor het transitieplan voor BaanStede onvoldoende draagvlak aanwezig was, waarna bestuurlijk

Nadere informatie

PARTICIPATIE: ÓÓK IN OOST-GRONINGEN!

PARTICIPATIE: ÓÓK IN OOST-GRONINGEN! PARTICIPATIE: ÓÓK IN OOST-GRONINGEN! DOELEN VAN PARTICIPATIEWET ALLEEN TE HALEN ALS RIJK, PROVINCIE, GEMEENTEN, ONDERWIJS EN SOCIALE PARTNERS GEZAMENLIJK AAN DE SLAG GAAN! DE PARTICIPATIEWET IN OOST-GRONINGEN:

Nadere informatie

Sociale werkbedrijven de toekomst

Sociale werkbedrijven de toekomst & Sociale werkbedrijven de toekomst Sociale werkbedrijven 2.0 De Participatiewet vraagt om een nieuwe manier van werken. Er zijn nieuwe doelen vastgelegd en overal ontstaan nieuwe samenwerkingsverbanden.

Nadere informatie

Quick scan re-integratiebeleid. Een oriënterend onderzoek door de rekenkamercommissie

Quick scan re-integratiebeleid. Een oriënterend onderzoek door de rekenkamercommissie Quick scan re-integratiebeleid Een oriënterend onderzoek door de rekenkamercommissie Doetinchem, 16 december 2011 1 1. Inleiding De gemeenteraad van Doetinchem heeft op 18 december 2008 het beleidsplan

Nadere informatie

Aan de leden van de Rekeningcommissie. Nr.: /23/A.24, W Groningen, 4 juni 2003

Aan de leden van de Rekeningcommissie. Nr.: /23/A.24, W Groningen, 4 juni 2003 Aan de leden van de Rekeningcommissie Nr.: 2003-10.076/23/A.24, W Groningen, 4 juni 2003 Behandeld door : A. Eggink Telefoonnummer : (050) 316 4935 Antwoord op : Bijlagen : 5 Onderwerp : jaarrekening 2002

Nadere informatie

VERGADERING GEMEENTERAAD 2014

VERGADERING GEMEENTERAAD 2014 VERGADERING GEMEENTERAAD 2014 VOORSTEL Registratienummer 1148435 Bijlage(n) 4 Onderwerp gewijzigde begroting 2014, ontwerp begroting 2015, meerjarenraming 2016-2018 en de scenariokeuze transitie werkvoorzieningschap

Nadere informatie

HOOFDSTUK 8 VERSLAG RAAD VAN TOEZICHT

HOOFDSTUK 8 VERSLAG RAAD VAN TOEZICHT HOOFDSTUK 8 VERSLAG RAAD VAN TOEZICHT INLEIDING Sinds 24 oktober 2011 is het Raad van Toezichtmodel bij de Meerwaarde operationeel. De dagelijkse leiding is vanaf die datum in handen van een eenhoofdig

Nadere informatie

III. GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING Wava. ontvangen c l. 03 JUN 2011 IN.1111247 beh: IAJ ) 2- streef: Gemeente Oosterhout

III. GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING Wava. ontvangen c l. 03 JUN 2011 IN.1111247 beh: IAJ ) 2- streef: Gemeente Oosterhout (/ GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING Wava III Gemeente Oosterhout ontvangen c l 03 JUN 20 IN.247 beh: IAJ ) 2- streef: Gemeente Oosterhout T.a.v. het college Postbus 0.50 4900 GB OOSTERHOUT kopie: Datum: 26

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 2011 EV HAARLEM. Haarlem, 7 april 2015 - 1 - STICHTING DE WERELD KINDERTHEATER Gasthuisvest 47

JAARVERSLAG 2014 2011 EV HAARLEM. Haarlem, 7 april 2015 - 1 - STICHTING DE WERELD KINDERTHEATER Gasthuisvest 47 JAARVERSLAG 2014 STICHTING DE WERELD KINDERTHEATER Gasthuisvest 47 2011 EV HAARLEM Haarlem, 7 april 2015-1 - INHOUDSOPGAVE Pagina RAPPORT 1 Opdracht 3 2 Resultaat 4 3 Financiële positie 5 4 Kengetallen

Nadere informatie

Jaarrapport 2014. Stichting Fonds Familie in de Buurt. te Groningen

Jaarrapport 2014. Stichting Fonds Familie in de Buurt. te Groningen Stichting Fonds Familie in de Buurt Jaarrapport 2014 Stichting Fonds Familie in de Buurt te Groningen Stichting Fonds Familie in de Buurt Inhoudsopgave blad Opdracht 2 Algemeen 3 Beoordelingsverklaring

Nadere informatie

Stichting Behoud GAS!Fabriek

Stichting Behoud GAS!Fabriek Stichting Behoud GAS!Fabriek Jaarverslag 2015 Inhoudsopgave Bestuursverslag Algemene informatie 2 Visie, missie en doelstelling 2 Beleid en strategie 2 Activiteiten 2 Financiën 3 Vooruitblik 3 Jaarrekening

Nadere informatie

stresstest Een financieel beeld van gemeente Geldermalsen

stresstest Een financieel beeld van gemeente Geldermalsen stresstest Een financieel beeld van gemeente Geldermalsen Stresstest algemeen Doelstelling gemeente Inzicht verkrijgen in financiële flexibiliteit en weerbaarheid van uw Noodzaak algemeen Dalende opbrengsten

Nadere informatie

Jaarrekening Onderlinge Waarborgmaatschappij SAZAS U.A.

Jaarrekening Onderlinge Waarborgmaatschappij SAZAS U.A. Jaarrekening 2016 Onderlinge Waarborgmaatschappij SAZAS U.A. SAZAS U.A Jaarrekening 2016 Inleiding V oor u ligt het verslag van de Onderlinge Waarborgmaatschappij SAZAS U.A. Dit verslag is een verantwoording

Nadere informatie

Onderwerp: Jaarverslag 2012 WNK. Aan de raad,

Onderwerp: Jaarverslag 2012 WNK. Aan de raad, Agendapunt : 08. Voorstelnummer : 06-055 Raadsvergadering : 20 juni 2013 Naam opsteller : Cécelle Meijer Informatie op te vragen bij : Cécelle Meijer Portefeuillehouders : Jan Mesu Registratienummer RAAD130057

Nadere informatie

Notitie Aan. Doel en opzet. Totaalbeeld. Jan Kees Boon. Sectorcommissie Boomkwekerijproducten. Agendapunt 10, vergadering d.d.

Notitie Aan. Doel en opzet. Totaalbeeld. Jan Kees Boon. Sectorcommissie Boomkwekerijproducten. Agendapunt 10, vergadering d.d. Notitie Aan Sectorcommissie Boomkwekerijproducten Van Jan Kees Boon Kenmerk Behoort bij Agendapunt 10, vergadering d.d. 9-5-2007 Totaal aantal pagina s 7 27 april 2007 SAMENVATTING ARBEIDSMARKTMONITOR

Nadere informatie

J A A R STUKKEN 2 0 1 4. Energiek BV. Permar Energiek BV Ede

J A A R STUKKEN 2 0 1 4. Energiek BV. Permar Energiek BV Ede J A A R STUKKEN 2 0 1 4 Energiek BV Permar Energiek BV Ede Opmaakdatum:21 mei 2015 I N H O U D S O P G A V E : PAGINA Jaarrekening: -Balans per 31 december 2014 4 -WInst en verliesrekening per 31 december

Nadere informatie

Stichting ENUM Nederland

Stichting ENUM Nederland Stichting ENUM Nederland Jaarverslaggeving over 2016 Rechtsvorm: Stichting Statutaire vestigingsplaats: Arnhem Feitelijk adres en vestigingsplaats: Meander 501, Arnhem KvK Arnhem: 09163163 1 Inhoud Jaarrekening

Nadere informatie

Trots op onze medewerkers!

Trots op onze medewerkers! Trots op onze medewerkers! Sociaal Jaarverslag 2016 SWB ontwikkelt mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt tot waardevolle medewerkers. INHOUD 3 VOORWOORD 4 ONZE 3 MAATSCHAPPELIJKE TAKEN 7 TEVREDENSTELLENDE

Nadere informatie

Stichting Schiedamse Theaters Stadserf DZ Schiedam

Stichting Schiedamse Theaters Stadserf DZ Schiedam Stadserf 1 3112 DZ INHOUDSOPGAVE Pagina Jaarverslag 1 Jaarrekening Balans per 31 december 2015 2 Staat van baten en lasten over 2015 3 Kasstroomoverzicht 2015 4 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

Raadsvoorstel agendapunt

Raadsvoorstel agendapunt Raadsvoorstel agendapunt Aan de raad van de gemeente IJsselstein Raadsstuknummer : 2013/11979 Datum : 3 juni 2013 Programma : Economie, Werk en Inkomen Blad : 1 van 6 Cluster : Samenleving Portefeuillehouder

Nadere informatie

BEGROTING 2015 WERKVOORZIENINGSSCHAP ZUID-KENNEMERLAND

BEGROTING 2015 WERKVOORZIENINGSSCHAP ZUID-KENNEMERLAND BOB 14/020 Aan de raad, BEGROTING 2015 WERKVOORZIENINGSSCHAP ZUID-KENNEMERLAND Voorgeschiedenis / aanleiding Op 7 oktober jl. heeft het college besloten de conceptbegroting van 2015 ter goedkeuring voor

Nadere informatie

M E M O. : de gemeenteraad. : het college van burgemeester en wethouders. Datum : oktober : analyse en maatregelen.

M E M O. : de gemeenteraad. : het college van burgemeester en wethouders. Datum : oktober : analyse en maatregelen. M E M O Aan Van : de gemeenteraad : het college van burgemeester en wethouders Datum : oktober 2015 Onderwerp : analyse en maatregelen Inleiding: Met de invoering van de Participatiewet is de Incidentele

Nadere informatie

Programma. Wat is de Participatiewet? Hoe kunnen wij u helpen?

Programma. Wat is de Participatiewet? Hoe kunnen wij u helpen? Programma Wat is de Participatiewet? Hoe kunnen wij u helpen? De Participatiewet Op 1 januari 2015 is de Participatiewet van kracht Van werkgevers wordt nu verwacht om werkzoekenden met een arbeidsbeperking

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Agendanummer 8.1. Onderwerp: Jaarstukken, ontvlechting en liquidatie Welstandszorg Noord- Brabant (WzNB) Mooi Brabant

RAADSVOORSTEL Agendanummer 8.1. Onderwerp: Jaarstukken, ontvlechting en liquidatie Welstandszorg Noord- Brabant (WzNB) Mooi Brabant RAADSVOORSTEL Agendanummer 8.1 Raadsvergadering van 12 november 2009 Onderwerp: Jaarstukken, ontvlechting en liquidatie Welstandszorg Noord- Brabant (WzNB) Mooi Brabant Verantwoordelijke portefeuillehouder:

Nadere informatie

SUBSIDIEKAART. 13 september 2013. Toelichting

SUBSIDIEKAART. 13 september 2013. Toelichting SUBSIDIEKAART Toelichting Dit betreft een overzicht van de nu bestaande subsidies en voorzieningen aan bedrijven, die ten goede komen aan en werkzoekenden voor mobiliteit, algemene scholing, opdoen van

Nadere informatie

REGLEMENT STICHTING GREENPEACE NEDERLAND

REGLEMENT STICHTING GREENPEACE NEDERLAND REGLEMENT STICHTING GREENPEACE NEDERLAND Artikel 1 Begrippen In dit reglement wordt verstaan onder: 1.1 "Stichting": Stichting Greenpeace Nederland; 1.2 "Statuten": de statuten van genoemde Stichting;

Nadere informatie

Notitie. Deze notitie is bedoeld voor de 12 deelnemende gemeenten in de gezamenlijke communicatie naar hun raden toe.

Notitie. Deze notitie is bedoeld voor de 12 deelnemende gemeenten in de gezamenlijke communicatie naar hun raden toe. Notitie Aan: Van: Betreft: 12 deelnemende gemeenten Taskforce Communicatie ontwikkelingen en activiteiten GR Promen Deze notitie is bedoeld voor de 12 deelnemende gemeenten in de gezamenlijke communicatie

Nadere informatie

Naar een stad die werkt Benen op tafel bijeenkomst. 14 juni 2011 Jan Lagendijk Marc Bevers

Naar een stad die werkt Benen op tafel bijeenkomst. 14 juni 2011 Jan Lagendijk Marc Bevers Naar een stad die werkt Benen op tafel bijeenkomst 14 juni 2011 Jan Lagendijk Marc Bevers PROGRAMMA Participatie, reintegratie en werk aan de onderkant van de arbeidsmarkt Een serieuze opgave van hoge

Nadere informatie