Jaarstukken Noorderkwartier N.V.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarstukken 2012. Noorderkwartier N.V."

Transcriptie

1 Jaarstukken 2012 Noorderkwartier N.V.

2 Tekstredactie Fotografie : Veertienelf Media : Pierre Mettes

3 Inhoudsopgave Jaarverslag 2012 Voorwoord drs. J.P.C. van Hooff, directeur bestuurder Verslag Raad van Commissarissen... 9 Over mensen Industrieel Centrum Schoonmaken met een diploma op zak Groenvoorziening Grafisch Centrum en NK-Post Noorderkwartier verzorgt het repro-werk van ECN en NRG Financiële kerncijfers Ondernememingsraad Personalia per Nevenfuncties Raad van Commissarissen Organigram Risicoparagraaf Jaarrekening Overige gegevens

4 Voorwoord Van meet af aan was het duidelijk dat 2012 geen gemakkelijk jaar zou worden voor Noorderkwartier. Een beeld dat specifiek naar voren kwam op drie beleidsterreinen. Zo was er sprake van de herziening van de sociale zekerheid, met als onderdeel daarvan de afschaffing van de Wet sociale werkvoorziening (Wsw). Ook hadden we te maken met de vraag hoe we in tijden van crisis en opeenvolgende recessies omzet konden genereren en Wsw ers werk konden bezorgen in het reguliere bedrijfsleven. Tot slot was er sprake van toenemende onzekerheid op het vlak van operationele risico s binnen het bedrijf. Herziening sociale zekerheid Nog in 2011 heeft Noorderkwartier een visie ontwikkeld die inging op de invoering van de Wet werken naar vermogen (Wwnv). Op basis van die visie pleitte Noorderkwartier voor de vorming van één regionale uitvoerende dienst die de taken van de sociale dienst van de gemeente Den Helder, de ISD en Noorderkwartier zou omvatten. In het voorjaar van 2012 is er vanuit het bedrijf veel tijd besteed om, op bestuurlijk niveau binnen de gemeenten, de handen voor zo n dienst op elkaar te krijgen. Inmiddels geldt die fusie als een van de doelstellingen van het project Sociaal Domein. Flankerend daaraan ontplooide Noorderkwartier initiatieven om te komen tot een verdere en andere samenwerking met de gemeente Den Helder en, aanvankelijk nog apart daarvan, de ISD. Die samenwerking werd ingestoken via thema s zoals onderhoud van de wijk Nieuw Den Helder en Gezamenlijke werkgeversbenadering. Binnen die context werkten we ook aan de ontwikkeling van een bedrijfsmodel dat klaar zou zijn voor de Wet werken naar vermogen (Wwnv). Daarbij zochten we de samenwerking met de WNK-bedrijven uit Alkmaar. Met de val van het kabinet Rutte I verdween de Wwnv weer van tafel. Rutte II opteert voor de Participatiewet die weliswaar veel lijkt op de Wwnv, maar toch op essentiële punten verschilt. Zo omvat de wet de volgende hoofdlijnen: 4

5 De oude rechten van de bestaande Wajong- en Wswpopulatie blijven in stand. De Wsw wordt per 1 januari 2014 gesloten voor nieuwe instroom. Er komt een verplichting voor bedrijven om een aantal mensen in dienst te nemen met een afstand tot de arbeidsmarkt (quotumregeling). Noorderkwartier staat positief tegenover de veranderingen die de Participatiewet met zich meebrengt ten opzichte van de Wwnv. Het zwakke punt van de Wwnv was dat de Rijksoverheid bleef volharden in haar geloof dat macro-, bedrijfseconomische en demografische mechanismen met een zekere mate van spontaniteit zouden leiden tot volledige werkgelegenheid. Dit zou ook gelden voor de populaties die worden bediend door de Wsw-bedrijven en sociale diensten. Loondispensatie in combinatie met een quotumregeling voor bedrijven en instellingen kan de nadelen van een minimumloonniveau, namelijk structurele werkloosheid voor de minder productievere medemens, wegnemen. De ontwikkelingen in onze regio vinden plaats in de context van het project Sociaal Domein. Dit project kreeg in de loop van 2012 een opzet, inhoud en organisatie die het niet gemakkelijk maken om projectdoelstellingen als een fusie tussen de uitvoerende diensten en bedrijven te bewerkstelligen. Deze situatie baart ons grote zorgen. De crisis en de recessie De huidige crisis en recessie houden lang aan. Als gevolg van systeemveranderingen in de Wsw viel het begin van de crisis in 2008 voor Noorderkwartier ook nog eens samen met de aanvang van een periode van krimp van het aantal Wsw ers. Onze situatie sinds 2008 is samen te vatten als: Krimp in het aantal Wsw ers en daarmee, indirecte bezuinigingen. Nieuwe bezuinigingen in het kader van het terugdringen van het tekort op de Rijksbegroting. Verminderde verkoop- en uitplaatsingsmogelijkheden als gevolg van de recessie. 5

6 De afgelopen jaren namen we al een scala aan beleidsmaatregelen om die financiële en operationele krimp het hoofd te bieden. Ook in 2012 waren maatregelen noodzakelijk. De overrealisatie ten opzichte van de taakstelling is met ingang van 2012 verlaten. Ons bedrijf besteedde in de periode 2008 tot en met ,5 miljoen euro aan extra banen. Echter, de omvang van het werkkapitaal slonk daarmee zodanig dat verdere financiering van deze banen helaas niet meer verantwoord was. Vanaf midden 2011 weigert Noorderkwartier geen werk of opdrachten meer. We nemen alle opdrachten aan die we kunnen krijgen en goed uit kunnen voeren. Dit zorgde er in 2012 voor dat de gestage teruggang in productie-opdrachten is gecompenseerd door uitplaatsingen en opdrachten in de Groenvoorziening. De verdiencapaciteit liep als gevolg van de hierboven geschetste ontwikkelingen zodanig terug, dat ons bedrijf geen of te weinig positieve cashflow genereert uit de bedrijfsvoering. Dit betekent dat er niet langer voldoende kasgeld beschikbaar komt om de renten en aflossingen van de langlopende leningen te voldoen. Noorderkwartier rekende er daarom op dat onze huisbankier, ook op basis van de verscherpte eisen waaraan de financiële sector moet voldoen, de kredieten van Noorderkwartier zou beperken en wellicht de lening zou opeisen. Deze veronderstelling bleek juist. Onze huisbankier beperkte de kredieten in de loop van 2012 inderdaad fors. Binnen deze context vervreemdden wij een deel van ons onroerend goed. De opbrengsten hebben we gebruikt om de lange termijnlening voortijdig volledig af te lossen. Toenemende onzekerheid en kwetsbaarheid Wetgeving Met betrekking tot de wetgeving waarop Noorderkwartier is gebaseerd, is de enige zekerheid dat de Wsw binnen afzienbare tijd gaat verdwijnen. Behalve op hoofdlijnen is de inhoud van de Participatiewet nog niet duidelijk. Ook voor de gemeentelijke aandeelhouders en dit bestuur is het daarom moeilijk zo niet onmogelijk om in dit stadium sluitend beleid te maken en definitieve ideeën te vormen over vorm, aard en inhoud van een toekomstig Noorderkwartier. 6

7 Werkkapitaal, liquiditeit Zoals hierboven geschetst, heeft Noorderkwartier in de afgelopen jaren zijn, toen nog, riante liquide middelen aangewend voor extra banen. De liquiditeit en het werkkapitaal van het bedrijf zijn elk jaar rond mei laag. Zodanig, dat dit Noorderkwartier kwetsbaar maakt. Omzet De crisis en recessie worden veroorzaakt door onzekerheden en gebrek aan vertrouwen. Andersom geeft deze crisis ook aanleiding tot verdere onzekerheden. Anders dan in het nog recente verleden kan ons bedrijf niet langer leunen op historische cijfers om verkoopbeleid in te richten en daarmee in te schatten welke commerciële mogelijkheden er bestaan en haalbaar zijn. Branches en klanten staan onder druk, kredieten worden mondjesmaat verstrekt. Het maakt de realisatie van onze omzet, nog steeds een belangrijke bron van operationele financiering van ons bedrijf, ook kwetsbaar. Omvang van het bedrijf Ons bedrijf is in operationele zin gekrompen. Een decennium geleden telde Noorderkwartier nog bijna 1400 gesubsidieerde werknemers. Nu is dat aantal geslonken tot ongeveer 700. De omvang van de ongesubsidieerde werknemers kromp navenant. Inmiddels is het aantal ongesubsidieerde medewerkers zo klein dat het voor ons bedrijf moeilijk tot onmogelijk is om innovatieve initiatieven te ontplooien. Daarvoor ontbreekt het ons simpelweg aan mankracht. Ook dit vergroot onze kwetsbaarheid. In de context van het bovenstaande en gelet op de resultaten in sociaal en financieel opzicht kunnen we slechts met gepaste tevredenheid terugkijken op Schagen, 8 februari 2013 drs. J.P.C. van Hooff (directeur-bestuurder) 7

8 8

9 Verslag Raad van Commissarissen Het jaar 2012 stond in het teken van onzekerheid. Dit als gevolg van de Wet werken naar vermogen (Wwnv), die voor veel veranderingen zou zorgen. Nu viel in hetzelfde jaar weliswaar het kabinet, wat uitstel van de wetsuitvoering betekende. Maar dat nam niet weg dat we als Noorderkwartier rekening moesten houden met de toekomstige wetswijzigingen. Die waren immers niet van tafel. De onzekerheden vergden veel van de organisatie Noorderkwartier en denkkracht van de Raad van Commissarissen. De uitdaging van de RvC betrof in 2012 vooral het toezicht op een goede voorbereiding op de Wwnv (die inmiddels is vervangen door de toekomstige Participatiewet). Uiteindelijk willen we komen tot een organisatie die klaar is voor veranderingen en die bovendien de belangen van onze cliënten volop blijft ondersteunen. De Raad van Commissarissen vindt dat Noorderkwartier tijdig heeft geanticipeerd op de omstandigheden en klaar is voor verdere samenwerking met gemeenten en bedrijfsleven. Uiteraard danken wij het bestuur, management en onze medewerkers voor hun inzet. Vergaderingen Het toezicht op het bestuur ligt bij de Raad van Commissarissen. Die kwam in 2012 acht keer bij elkaar, inclusief twee jaarlijkse vergaderingen met de ondernemingsraad en de aandeelhouders. De betrokken gemeenten zijn tevens aandeelhouder. De benoeming van de leden van de Raad van Commissarissen gebeurt door de aandeelhouders. In 2012 deden zich geen wijzigingen in de samenstelling voor. Samenstelling Raad van Commissarissen Mevrouw drs. J.M.A. Jong (voorzitter) De heer drs. R.M. van Hout (vicevoorzitter) De heer mr. W.N. Cool De heer M.J. Venekamp De heer H. van Zanten 9

10 Sinds 2012 heeft de Raad van Commissarissen twee commissies. De eerste is de auditcommissie, die bestaat uit de heer R.M. van Hout en de heer M.J. Venekamp. De commissie kwam in 2012 één keer bij elkaar en richt zich vooral op de voorbereiding van het toezicht op het bestuur. Daarbij gaat het om onderwerpen die in het reglement van de auditcommissie staan. Voorbeelden hiervan zijn de integriteit van de financiële verslaggeving van de vennootschap en het financiële verslaggevingsproces. Ook gaat het om onderwerpen zoals het systeem van interne bedrijfscontroles en risicobeheersing, naast het controlesysteem voor naleving van het op haar toepasselijk recht, regelgeving en gedragsregels. De andere commissie is de remuneratiecommissie, die bestaat uit mevrouw J.M.A. Jong en de heer H. van Zanten. Deze commissie richt zich op het werven en selecteren van leden voor de Raad van Commissarissen. Ook maakt de commissie profielschetsen van de Raad van Commissarissen en voert ze het functioneringsgesprek met de bestuurder. Inhoud toezichthoudende taken De Raad van Commissarissen gebruikt bij het vervullen van zijn taak de kwartaalcijfers, strategienota en mondelinge informatie van de bestuurder. Zoals eerder vermeld stond 2012 in het teken van de Wet werken naar vermogen en de betekenis ervan voor Noorderkwartier. Niet alleen op bedrijfseconomisch vlak, maar ook voor wat betreft de belangen van de cliënt. In al onze vergaderingen was hiervoor veel aandacht, met mogelijkheden voor samenwerking als centraal thema. Een voorbeeld hiervan was het zoeken van samenwerking met de Intergemeentelijke Sociale Dienst. Ook werkte Noorderkwartier projecten uit zoals het schoonmaakproject. Daarnaast besteedden we ook tijd aan het aanpassen van het strategisch plan in het licht van alle genoemde ontwikkelingen. Het jaar 2012 overziend, zal 2013 vooral in het teken moeten staan van vooruitzien, samenwerking zoeken en anticiperen op de voorbereiding van de participatiewet en andere regelgeving. Iedereen bij Noorderkwartier zal hierin zijn eigen verantwoordelijkheid moeten nemen. 10

11 Soms zal dit betekenen dat eigenbelangen even geparkeerd moeten worden. Dit geldt uiteraard ook voor de cliënten. Ook zij moeten in zichzelf investeren om aan de slag te komen en te blijven. Pas wanneer iedereen op zijn eigen niveau verantwoordelijkheid neemt, ontstaan de juiste randvoorwaarden voor optimale samenwerking met alle stakeholders in de regio. Mevrouw drs. J.M.A. Jong voorzitter Raad van Commissarissen Noorderkwartier N.V. 11

12 12

13 Over mensen Taakstelling De taakstelling voor de gemeenten die deelnemen aan de Gemeenschappelijke Regeling Gesubsidieerde Arbeid Kop van Noord daalde van 702,5 se in 2007 naar 625,75 se in In 2011 kende de taakstelling een zeer geringe stijging van 1,17 se. In 2012 zette de daling opnieuw door. Als gevolg van deze daling stagneerde in 2012 de instroom. Om die reden is de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd van zes medewerkers niet verlengd. Deze werknemers zijn teruggeplaatst op de wachtlijst Taakstelling 654,67 655,84 625,75 Realisatie 663,40 654,78 625,57 Uitsplitsing 2012 per gemeente Haren Den Hollands Schagen Zijpe Karspel Helder Kroon Taakstelling 33,53 300,75 142,24 129,53 19,70 Realisatie 33,25 300,90 142,22 129,56 19,64 Wsw-medewerkers volgens werkladder Het totale aantal werknemers is sinds 2010 gedaald ten gevolge van de dalende taakstelling. De daling in 2012 betreft echter maar twee personen ten opzichte van Door het toekennen van diversiteit in deeltijdcontracten bleef de daling beperkt. We zien in 2012 een stijging van het aantal plaatsingen in Begeleid Werken. Dit wordt veroorzaakt door instroom in de Stichting Werk Boven Uitkering. Verdeling WSW medewerkers volgens de werkladder ultimo Begeleid Werken 212 Detachering Werken op locatie Beschutte werkplaats Ondanks de economische recessie vond er een lichte stijging plaats van het aantal detacheringen. Ook het werken op locatie kent een licht herstel ten opzichte van Dit is onder andere het resultaat van projecten in de schoonmaak en continuering van onze plaatsingen bij Nic. Oud. De verdere daling van plaatsingen in de beschutte werkplaats vond plaats, conform de doelstelling van de Wsw. 13

14 Aantal Wsw-medewerkers volgens de werkladder Begeleid Werken Detachering Werken op locatie Beschutte werkplaats Bezetting Wsw-medewerkers per divisie in 2012 exclusief begeleid werken en detacheren Groenvoorziening 153,38 fte NK Post 32,19 fte Grafisch Centrum 13,62 fte Industrieel Centrum 253,71 fte Bezetting WSW medewerkers per divisie excl. begeleid werken en detacheren Fte ultimo ,38 32,19 13,62 253,71 Groenvoorziening NK Post Grafisch Centrum Industrieel Centrum Ontwikkelen van medewerkers Sinds enkele jaren maakt Noorderkwartier gebruik van de Dariuz methodiek om te komen tot trajectplannen waarbij de ontwikkeling van competenties centraal staat. De Dariuzdiagnose levert de informatie die bijdraagt aan het opstellen van een voorlopig trajectplan. In het trajectplan wordt uitgewerkt welke competenties ontwikkeld moeten worden. Ook wordt gedurende looptijd van het trajectplan de mate van leerbaarheid onderzocht. Na drie maanden wordt het 14

15 trajectplan bijgesteld aan de hand van de Dariuz-assessment. Op basis van alle informatie wordt de medewerker ingedeeld als blijver, groeier of vertrekker. Er worden dan ook acties ondernomen om de werknemer, afhankelijk van de indeling, verder te begeleiden. Om te komen tot een goede loonwaardebepaling volgt uiteindelijk de loonwaardemeting. Deze meting geeft werkgevers een goed beeld van de arbeidsproductiviteit van de medewerker. Opleidingen Naast de gebruikelijke opleidingen in het kader van Veiligheid (BHV, EHBO, VCA) is er in 2012 met name veel geïnvesteerd in de opleidingen voor Arbeidsmarktgekwalificeerd Assistent voor onze WSW-medewerkers. Voor de Groenvoorziening nemen werknemers al sinds enkele jaren deel aan deze opleiding op MBO 1 niveau. Sinds 2011 wordt ook de AKA-opleiding Schoonmaak aangeboden. In 2012 zijn voor de Schoonmaak twee nieuwe groepen gestart en voor de Groenvoorziening één. Deze BBL-opleiding wordt verzorgd door de Onderwijsgroep Noordwest-Holland. Opleidingen en trainingen 2012 In 2012 investeerde Noorderkwartier in de volgende opleidingen en trainingen voor Wsw-medewerkers en ongesubsidieerde medewerkers: Veiligheid Aantal deelnemers BHV 35 Ploegleider BHV 9 EHBO 30 Basisveiligheid VCA 11 15

16 Vakopleiding Assistent medewerker groenvoorziening 19 Medewerker groenvoorziening 3 Gedragscode Flora- en faunawet op niveau 1, 2 of 3 24 Uitvoeren gewasbescherming 17 Hoogwerken met gebruik motorkettingzaag 11 Workshop Groendag 4 Schoonmaakopleiding AKA 27 Vakopleiding Schoonmaak 1 ADP muteren salarisgegevens 2 Basiskennis boekhouden en calculatie 1 Basisvakbekwaamheid horeca 1 Dariuz competentieprofiel 3 Gecertificeerd jobcoach 2 Veilig werken met elektrostapelaar 1 Heftruckbewijs 5 Reachheftruckbewijs 3 Basisopleiding taxichauffeur 1 Totaal 210 aantal personen Verloop wachtlijst De wachtlijst is, na een aanvankelijke stijging in 2011, in 2012 drastisch gedaald. Dit wordt veroorzaakt door een geringere instroom van nieuwe aanmeldingen. Tevens heeft controle op beschikbaarheid om werk te aanvaarden ertoe geleid dat een groter aantal personen dan andere jaren van de wachtlijst is verwijderd. In 2012 aanvaardden 46 personen die op de wachtlijst stonden een dienstverband in de WSW Verloop wachtlijst ultimo jaar

17 Instroom en uitstroom op Wachtlijst Instroom Uitstroom WSW -wachtlijst De wsw-wachtlijst per gemeente in aantal personen: Harenkarspel Den Helder Schagen Zijpe Hollands Kroon Totaal Verzuim Nadat het relatief hoge verzuim in 2011 enigszins was teruggebracht, is het in 2012 helaas weer gestegen. Diverse maatregelen en instrumenten leverden onvoldoende rendement op. In het laatste kwartaal van 2012 zijn daarom voorbereidingen getroffen om het verzuim in 2013 tot een speerpunt van beleid te maken. Trainingen voor zowel leidinggevende als verzuimende werknemers, scherpe monitoring en verdere sturing op gedrag door het als gespreksonderwerp in werkoverleg ter sprake te brengen, moeten in 2013 leiden tot een drastische daling van het verzuim. Er wordt gewerkt aan een nieuwe systematiek van registratie en rapporteren. Medewerkerstevredenheidsonderzoek In 2012 vond bij Noorderkwartier een tevredenheidonderzoek onder WSW medewerkers plaats. De focus van het onderzoek lag op werkdruk, omgang met de leiding en collega s, communicatie en verzuim. Dit gebeurde door middel van een enquête die door de medewerkers is ingevuld. Uit het onderzoek vallen een paar belangrijke conclusies te trekken. Zo bleek dat er geen optimaal werkoverleg op de afdelingen is. Er is sprake van wederzijds respect tussen werknemers en de leidinggevende. En soms ervaren 17

18 medewerkers een te hoge en soms een te lage werkdruk. Dit leidt echter niet tot extra verzuim. Naar aanleiding van het onderzoek heeft het werkoverleg weer een vaste regelmaat gekregen. In het overleg wordt nadrukkelijk aandacht besteed aan de werkdruk en de omgang met elkaar. In het kader van verzuim is door Noorderkwartier voor 2013 een beleidswijziging aangekondigd, waarin ook de uitkomsten van het onderzoek worden meegenomen. Vertrouwenspersonen Noorderkwartier heeft drie vertrouwenspersonen bij wie de medewerker terecht kan als er sprake is van ongewenste omgangsvormen. De vertrouwenspersoon fungeert als klankbord en zal, indien nodig en gewenst, zorg dragen voor bemiddeling om de situatie op te lossen. Indien dit niet mogelijk is, kan de werknemer besluiten een klacht in te dienen bij de klachtencommissie. In deze commissie hebben externe personen zitting die de klacht zullen behandelen en een advies uitbrengen aan de algemeen directeur. In 2012 zijn er twee meldingen binnengekomen bij de vertrouwenspersonen. Beide meldingen zijn intern door bemiddeling opgelost en hebben niet geleid tot een klacht bij de klachtencommissie. Samenwerking Inspelend op de komende wetswijzigingen van onder meer de Wsw, de Wwb en de Wajong is Noorderkwartier in 2012 gaan samenwerken met de ISD en de Sociale Dienst van de gemeente Den Helder. Deze samenwerking heeft geleid tot een drietal projecten. In deze projecten doen mensen met een Wwb-uitkering weer werkervaring op en kunnen ze nieuwe werknemersvaardigheden ontwikkelen. Vanaf het derde kwartaal 2012 wordt mensen die een Wwbuitkering aanvragen bij de ISD gelijk een werkplek aangeboden bij Noorderkwartier. Dit is voornamelijk bedoeld om mensen in staat te stellen hun arbeidsritme vast te houden. Eind 2012 waren er in het kader van deze samenwerking binnen of via Noorderkwartier 31 mensen aan het werk. 18

19 Ontvangen besluiten indicatie WSW Het UWV Werkbedrijf heeft voor 2012 de volgende Wsw-indicatiebesluiten doorgegeven: herindicatiebesluiten - 38 nieuwe indicatiebesluiten Arbeidshandicap matig: 34 Arbeidshandicap ernstig: 4 Met advies Begeleid Werken 17 Zonder advies Begeleid Werken 21 Het aantal nieuwe besluiten is in vergelijking met 2011 met 12 gedaald. In- en uitstroom Wsw-medewerkers 2012 Instroom 38 Uitstroom 40 Uitstroomredenen 2012 Afloop overeenkomst bepaalde tijd 5 Ontslag op eigen verzoek 3 Overlijden 3 2 jaar ziek / Arbeidsongeschiktheidsuitkering 3 (Vervroegd) pensioen 9 Betrokkene hoort niet langer tot de doelgroep 2 Verhuizing 1 Aflopen proeftijd 7 Ontslag 7 Regulier werk zonder subsidie Totaal Uitstroom 40 19

20 20

21 Industrieel Centrum Het Noorderkwartier Industrieel Centrum bestaat uit een productiebedrijf met meerdere afdelingen. Hier vinden voor onze klanten zeer uiteenlopende productiewerkzaamheden plaats. Dankzij die grote diversiteit op verschillende niveaus kunnen zowel onze eigen medewerkers als ook kandidaten van sociale diensten en het UWV zich er volop ontwikkelen. Naast interne productie zoeken we voor onze medewerkers ook plaatsen bij reguliere werkgevers. De productieomgeving van het Noorderkwartier Industrieel Centrum biedt niet alleen passende werkzaamheden voor de interne Wsw-medewerker. Het bedrijf is ook een plek waar mensen zich kunnen ontwikkelen. Ze kunnen er vakvaardigheden leren, al zijn vooral de werknemersvaardigheden zoals op tijd komen, luisteren naar de leidinggevende en samenwerken van belang. Zeker als we dit zien in het licht van uitplaatsings-mogelijkheden. Door middel van trajectplannen volgen we de voortgang van de geplande ontwikkeling. Hierbij spelen werkleiders een grote rol. Hun werkzaamheden spitsen zich van productiegericht steeds meer toe op de ontwikkeling van medewerkers en hun voorbereiding op weg naar een externe werkplek. Het productiedeel van het Noorderkwartier Industrieel Centrum bestaat uit acht afdelingen met een grote diversiteit aan werkzaamheden. Die lopen uiteen van eenvoudige repeterende verpakkingswerkzaamheden tot en met accurate medische assemblage, inclusief een LOT-getraceerde administratie. Het Noorderkwartier Industrieel Centrum heeft een groep trouwe klanten, die gelijkstaat aan ongeveer 75% van de productieomzet. Daarnaast vindt in de markt acquisitie plaats voor extra werkzaamheden. We zijn lid van diverse businessclubs in de regio, presenteren ons op beurzen en beschikken over een goed netwerk van klanten. Voor alle medewerkers die over de juiste vaardigheden beschikken om in de reguliere markt aan de slag te gaan, zoeken we een plek buiten de muren van Noorderkwartier. Ook stimuleren we ze om zelf mee te denken en te zoeken. Mede dankzij een nieuwe grote klant was 2012 een goed jaar voor de productie. De gestelde omzetdoelstelling van 21

22 euro door het Industrieel Centrum is behaald en kwam uiteindelijk 4,4 procent hoger uit dan begroot. Dit ondanks de nog steeds verslechterende markt. Ook financieel gezien droeg het Noorderkwartier Industrieel Centrum positief bij aan het resultaat van de gehele onderneming. Rijwielassemblage De afdeling rijwielassemblage heeft een enerverend jaar achter de rug. Het aantal productieorders van onze huidige klant viel terug, waarna we actief hebben geacquireerd voor aanvullende fietsproductie. Met resultaat. We vonden een nieuwe fietsgroothandel, die ons 400 fietsen per week gunde. Om die opdracht goed uit te voeren, dienden we wel een externe hal te huren van 1000 vierkante meter. Dit gezien de omvang van de order en de bezwaren van twee verschillende productielijnen op één locatie. Uiteindelijk hebben we in de periode juni tot september circa 6500 extra fietsen geassembleerd. Omdat deze productielijn te groot was voor alleen eigen Wsw-personeel, hebben we de bezetting aangevuld met medewerkers van de sociale diensten. Voor hen bleek dit een mooie leerschool met betrekking tot hun technische vaardigheden. En, misschien nog belangrijker, voor hun werknemersvaardigheden. 22

23 23

24 Schoonmaken met een diploma op zak Steeds meer medewerkers van het Noorderkwartier Industrieel Centrum volgen een gerichte beroepsopleiding. Op die manier vergroten ze hun kansen op een baan buiten de muren van de sociale werkvoorziening. Zo ontvingen onlangs achttien medewerkers hun diploma voor de AKA-opleiding Schoonmaak op mbo-niveau 1. De kans op werk voor deze mensen is groot. Noorderkwartier ziet een forse toename van schoonmaakopdrachten bij scholen en instellingen en daarmee een grotere vraag naar schoonmaakkrachten. Noorderkwartier steekt veel tijd en energie in het begeleiden van haar medewerkers naar regulier werk. Al enkele jaren stromen medewerkers door naar regulier werk bij bedrijven en organisaties in de regio. Een van die bedrijven is Nic. Oud Direct Mail uit Heerhugowaard. Lenny Vis, hoofd P&O bij Nic. Oud Direct Mail: Voor enkele mensen van deze groep waren wij het leerbedrijf. Daarnaast hadden we al een groep mensen van Noorderkwartier in dienst. We ervaren dit als zeer positief. Het gaat om harde werkers, leergierig en bijzonder plichtsgetrouw. We zullen ze missen nu hun stage erop zit. Professionalisering De AKA-opleiding Schoonmaak is een leertraject in samenwerking met het ROC Kop van Noord-Holland. Het traject geldt speciaal voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en is daarom uitstekend geschikt voor onze medewerkers. De professionalisering van het schoonmaken staat centraal. Dit naast de ontwikkeling van de medewerkers én de vergroting van de kans op een baan in het reguliere bedrijfsleven. Het behalen van het mbo-diploma is daarin een eerste stap. 24

25 Met dit diploma vergroot ik mijn kansen Mijn naam is Irma Bos. Ik ben 39 jaar, getrouwd en moeder van Jason en Lindsey, een tweejarige tweeling. Sinds 1997 werk ik bij Noorderkwartier in Schagen. Eind 2011 kreeg ik er de vraag of ik in de schoonmaak wilde gaan werken en daarvoor een opleiding wilde volgen. Op die manier zou ik een baan buiten de muren van Noorderkwartier kunnen krijgen. Die kans heb ik met beide handen aangegrepen, met als resultaat een extra diploma voor assistent Schoonmaak op mbo-niveau 1. Tijdens de opleiding heb ik veel geleerd over een goede werkhouding. Ik weet hoe ik met klanten moet omgaan en welke middelen ik kan gebruiken. Ook heb ik geleerd hoe ik efficiënt kan werken. Dat komt me goed van pas, want schoonmaken is best zwaar werk. Er zijn nu meerdere projecten waar we werken, zoals op basisscholen in Den Helder en Julianadorp. Ook zijn we sinds kort s avonds aan de slag op een school in Heerhugowaard. Dankzij een opleiding kom je als medewerker veel verder dan alleen Noorderkwartier. Je vergroot de kans op een baan buiten de Wsw. En dat is precies de bedoeling! 25

26 26

27 Groenvoorziening De afdeling Groenvoorziening van Noorderkwartier verbeterde in 2012 haar netto resultaat. Naast een hogere omzet wist de afdeling ook de kosten beter onder controle te houden. Het goede resultaat komt onder andere door het detacheren van medewerkers, waarbij het in 2012 ging om 28 fte. Met de goede cijfers zet Groenvoorziening de stijgende lijn door van het jaar ervoor. Noorderkwartier beleefde een goede start van In samenwerking met de sociale dienst van meerdere gemeenten ontstonden werkstageplekken voor uitkeringsgerechtigden. De werkstages vinden plaats in de gemeenten Schagen, Hollands Kroon en Den Helder en bieden de deelnemers weer arbeidsritme en vaktechnische vaardigheden. Noorderkwartier sloot eerder een convenant met acht gemeenten in de Noordkop. In het document staat dat gemeenten zich verplichten tot een inbesteding van 2,1 miljoen euro in Uiteindelijk bleek dat Groenvoorziening veel meer werk kreeg vanuit de gemeenten. Een resultaat waarmee we uiteraard erg tevreden zijn. Project Nieuw Den Helder Groenvoorziening voerde in 2012 in opdracht van de afdeling Stadsbeheer van de gemeente Den Helder het project Nieuw Den Helder uit. Dit project betrof de uitvoering van een schoffelbestek. We namen het project aan, gaven er leiding aan en faciliteerden het. Uitkeringsgerechtigden voerden het vervolgens uit, in het kader van hun werkstage. Dit laatste gebeurde in samenwerking met de afdeling Publiekzaken van de gemeente, die ons in contact bracht met de uitkeringsgerechtigden. In december 2012 vond de evaluatie plaats van het project. Uit de evaluatie mogen we concluderen dat het project naar volle tevredenheid van de opdrachtgever is afgerond. Afdeling Stadsbeheer was zeer tevreden over de uitvoering van de werkzaamheden volgens bestek. De samenwerking met Publiekzaken over de uitkeringsgerechtigden was direct en helder. De afspraak staat om dit project in 2013 voort te zetten en in aantal uit te breiden. Noorderkwartier wil de mogelijkheden voor reguliere opleidingen in 2013 verder uitwerken. 27

28 Assistent Natuur en Groen Voor Groenvoorziening is een van de hoogtepunten van de afgelopen jaren de opleiding Assistent Natuur en Groen (mbo-niveau 1). Noorderkwartier zette deze opleiding in 2012 dan ook voort met het Clusius College. In september begonnen wederom acht Wsw-medewerkers met deze eenjarige opleiding. Die vormt een erkend leertraject, als een combinatie van theorie en praktijk. Een dag per week geeft een docent van het Clusius College les bij Noorderkwartier, bijvoorbeeld over plantenkunde en het werken met kleine machines. s Ochtends krijgen de deelnemers theorie en s middags gaan ze de wijk in. Ze kunnen het geleerde direct in praktijk brengen. We zien de mensen groeien en we zien het plezier dat ze erin hebben. In 2013 ontvangen de deelnemers bij goed gevolg hun diploma. Als het aan Noorderkwartier ligt, wordt dit een jaarlijks terugkerend proces. Het ontwikkelen van mensen is voor ons belangrijk. Daarbij denken wij ook aan uitkeringsgerechtigden. Opleiding is belangrijk voor de mensen van Noorderkwartier. Daarom doen we naast de bovengenoemde mbo-opleiding nog meer. Wij werken steeds meer naar een persoonlijk profiel, en een persoonlijk leer- en werkplan. Dat betekent dat de ene medewerker z n E-rijbewijs gaat behalen of een VCA opleiding volgt en de ander wordt bijgeschoold als het gaat om sociale vaardigheden en het opdoen van een werkritme. Dit alles is gericht op een zo groot mogelijke zelfstandigheid naar de maatschappij. Technische dienst De technische dienst van Noorderkwartier valt onder de verantwoordelijkheid van de bedrijfsleider Groenvoorziening. Vijf werknemers houden zich bezig met het onderhoud aan en de keuringen van alle installaties, machines en gebouwen. Dit doen wij via een meerjarenonderhoudsplan voor gebouwen. Het programma geeft inzicht in de te verwachten onderhoudskosten van onze gebouwen, installaties en machines. De TD ers hebben het afgelopen jaar storingen en problemen opgelost en waren dus feitelijk de onmisbare smeerolie voor alle divisies en productieafdelingen. 28

WezoWaarde Jaarverslag 2014

WezoWaarde Jaarverslag 2014 ja arversl ag van wezo 1 WezoWaarde Jaarverslag 2014 editie 2014 2014 jaarverslag van wezo editie 2014 2014 Bedrijfsgegevens Inhoud Lingenstraat 9 8028 PM Zwolle Postbus 1051 8001 BB Zwolle 038-4554141

Nadere informatie

Collegevoorstel. Inleiding. Feitelijke informatie. Afweging. Inzet van Middelen. Risico's. Voorgenomen besluit

Collegevoorstel. Inleiding. Feitelijke informatie. Afweging. Inzet van Middelen. Risico's. Voorgenomen besluit Zaaknummer: OWZDB09 Onderwerp jaarstukken Werkbedrijf Midden-Langstraat Collegevoorstel Inleiding Het Werkbedrijf voor gesubsidieerde arbeid, activering en trajecten Midden-Langstraat (WML) heeft in juli

Nadere informatie

Inhoud. Voorwoord 3. 4. Ondernemingsraad 18. 5. Samenvatting van de jaarrekening 2014 20

Inhoud. Voorwoord 3. 4. Ondernemingsraad 18. 5. Samenvatting van de jaarrekening 2014 20 Jaarverslag 2014 Jaarverslag 2014 Inhoud Voorwoord 3 1. 2014 in vogelvlucht 4 1.1 Voorbereiding op de participatiewet 4 1.2 De resultaten van Avelingen Groep kort samengevat 4 1.3 Lokale aanhechting 5

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013. verantwoordelijkheid. We tonen lef. We doen het slim. We werken samen. We geven en nemen

JAARVERSLAG 2013. verantwoordelijkheid. We tonen lef. We doen het slim. We werken samen. We geven en nemen JAARVERSLAG 2013 We tonen lef We doen het slim We werken samen We geven en nemen verantwoordelijkheid XXXXX INHOUDSOPGAVE JAARVERSLAG* VOORWOORD 5 MISSIE EN BELEID 6 INHOUDSOPGAVE JAARREKENING 2013 INLEIDING

Nadere informatie

BEDRIJVEN BREDA JAAR. stukken

BEDRIJVEN BREDA JAAR. stukken BEDRIJVEN BREDA JAAR stukken W N Z N O 2010 INHOUDSOPGAVE JAARVERSLAG Organigram BSW Bedrijven Missie, visie en kernwaarden BSW Bedrijven JAARREKENING Balans per 31 december Programma rekening Directieverslag

Nadere informatie

PRESENTEREN DE JAARREKENING 2010 VAN. Caparis NV

PRESENTEREN DE JAARREKENING 2010 VAN. Caparis NV PRESENTEREN DE JAARREKENING 2010 VAN Caparis NV Inhoudsopgave 1 Verslag Raad van Commissarissen 3 2 Directieverslag 6 3 Ontwikkeling bedrijven 10 3.1 Caparis 10 3.2 Ontwikkeling bedrijfsactiviteiten 11

Nadere informatie

Foto linksboven: Medewerkers van Flexkracht aan het werk voor een project om een partij laptops technisch te controleren.

Foto linksboven: Medewerkers van Flexkracht aan het werk voor een project om een partij laptops technisch te controleren. Sociaal jaarverslag 2013 2 Inhoudsopgave 1 Inleiding 5 2 Directiebericht 6 3 Arbeidsontwikkeling 10 4 Arbeidsomstandigheden & veiligheid 14 5 Divisie Re-integratie 16 6 Divisie Dienstverlening 18 7 Divisie

Nadere informatie

JAARBEELD. transparant. met passie

JAARBEELD. transparant. met passie JAARBEELD 2013 flexibel De kern van ons jaar transparant resultaatgericht professioneel met passie VOORWOORD TRANSPARANT We werken al tien jaar samen met PAUW Timo van Haaren Technical Manager bij Aerox

Nadere informatie

Begroting 2013 en meerjarenbegroting 2014 t/m 2016

Begroting 2013 en meerjarenbegroting 2014 t/m 2016 Begroting 2013 en meerjarenbegroting 2014 t/m 2016 Oktober 2012 Concern Zevenheuvelenweg 14 Postbus 5033 5004 EA Tilburg Telefoon 0134641911 Fax 0134641422 Contactpersoon C. Sauer Telefoon 013 46 41 590

Nadere informatie

WVS-groep Postbus 1 1 30 4700 BC Roosendaal

WVS-groep Postbus 1 1 30 4700 BC Roosendaal W VS GROEP WVS-groep Postbus 1 1 30 4700 BC Roosendaal Telefoon 0165-596 500 Fax 0165-561 263 E-mail info@wvsgroep.nl De Colleges van B&W van de aangesloten gemeenten in ui min mi ii 1206576 Gem. STEENBERGEN

Nadere informatie

Sociale werkvoorziening in Zaanstad

Sociale werkvoorziening in Zaanstad Sociale werkvoorziening in Zaanstad september 2006 Rekenkamer Zaanstad Rekenkamer Zaanstad Sociale werkvoorziening in Zaanstad september 2006 Rekenkamer Zaanstad Voorwoord Werken in een reguliere baan

Nadere informatie

J a a r v e r s l a g 2 0 0 8

J a a r v e r s l a g 2 0 0 8 J a a r v e r s l a g 2 0 0 8 inhoud 2 VOORWOORD 5 DOELSTELLINGEN & REALISATIE 9 Realisatie Sluitende begroting Ontwikkelingen 11 Verantwoordelijkheid Werken naar vermogen Iedereen is nodig Economische

Nadere informatie

Voorwoord. Sociaal en bedrijfseconomisch. Ontwikkelingen. Werk met meerwaarde. Instroomfase. Doorstroomfase. Uitstroomfase. Procesondersteuning

Voorwoord. Sociaal en bedrijfseconomisch. Ontwikkelingen. Werk met meerwaarde. Instroomfase. Doorstroomfase. Uitstroomfase. Procesondersteuning jaarverslag 2009 2 3 Inhoud Voorwoord 8 DOELSTELLINGEN & REALISATIE Sociaal en bedrijfseconomisch 14 Van Invloed Ontwikkelingen 20 Missie Werk met meerwaarde 24 STARTSCHOT Instroomfase 30 INVESTEREN IN

Nadere informatie

CONCEPT. Het beleid van LANDER in 2014. en het perspectief voor 2018

CONCEPT. Het beleid van LANDER in 2014. en het perspectief voor 2018 CONCEPT Het beleid van LANDER in 2014 en het perspectief voor 2018 Geldermalsen, oktober 2013 LANDER werk & participatie LANDER vult als instrument van gemeenten de maatschappelijke verantwoordelijkheid

Nadere informatie

INHOUD VOORWOORD 4. Ontwikkelingen 7 Economie/overheid Bestuurlijk-politiek. DOORSTROOM 17 Scholing & training Eigen activiteiten Ketensamenwerking

INHOUD VOORWOORD 4. Ontwikkelingen 7 Economie/overheid Bestuurlijk-politiek. DOORSTROOM 17 Scholing & training Eigen activiteiten Ketensamenwerking Jaarverslag 2007 INHOUD VOORWOORD 4 Ontwikkelingen 7 Economie/overheid Bestuurlijk-politiek PROCESONDERSTEUNING 29 Personeel en organisatie Arbo Bezwaren- en geschillencommissie Vertrouwenspersonen Medezeggenschap

Nadere informatie

Rapportage effectiviteit en efficiency beleid en uitvoering m.b.t. re-integratie gemeente Best in de periode 2004-2011

Rapportage effectiviteit en efficiency beleid en uitvoering m.b.t. re-integratie gemeente Best in de periode 2004-2011 Rapportage effectiviteit en efficiency beleid en uitvoering m.b.t. re-integratie gemeente Best in de periode 2004-2011 Rekenkamercommissie de Groene Rand Januari 2013 2 Inhoudsopgave A. BESTUURLIJK DEEL

Nadere informatie

BIS BenW adviezen - 5611

BIS BenW adviezen - 5611 BIS BenW adviezen - 5611. BIS BenW adviezen - 5611. BIS BenW adviezen - 5611. Plan van aanpak Integrale aanpak van gecoördineerde werkgeversdienstverlening, detachering en reintegratie Gemeente Nederweert,

Nadere informatie

RAPPORT VERKENNING GEZAMENLIJKE UITVOERING PARTICIPATIEWET. Gemeente Doetinchem. Gemeente Oude IJsselstreek ISWI. Wedeo

RAPPORT VERKENNING GEZAMENLIJKE UITVOERING PARTICIPATIEWET. Gemeente Doetinchem. Gemeente Oude IJsselstreek ISWI. Wedeo RAPPORT VERKENNING GEZAMENLIJKE UITVOERING PARTICIPATIEWET Gemeente Doetinchem Gemeente Oude IJsselstreek ISWI Wedeo februari 2013 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 3 2. Beleid 4 2.1 De participatiewet en de

Nadere informatie

3. Programmaverantwoording 3.1. Algemeen 10 3.2. Sociaal beleid 12 3.3. Integriteit 14

3. Programmaverantwoording 3.1. Algemeen 10 3.2. Sociaal beleid 12 3.3. Integriteit 14 Jaarverslag 2007 Wedeo Postbus 236 7000 AE Doetinchem Terborgseweg 106 7005 BC Doetinchem Telefoon: 0314-372500 Fax: 0314-360181 E-mail: wedeo@wedeo.nl Internet: www.wedeo.nl 1 2 Jaarverslag 2007 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Waardevol werken FINANCIEEL JAARVERSLAG

Waardevol werken FINANCIEEL JAARVERSLAG Waardevol werken FINANCIEEL JAARVERSLAG 2014 INHOUDSOPGAVE 4 Voorwoord 6 Juridische structuur 7 Organisatieschema 8 Algemeen verslag 14 Sociale ontwikkelingen 16 Bedrijfsactiviteiten 18 Financiën 19 Financiële

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2008 GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING WAVA &!GO B.V.

JAARVERSLAG 2008 GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING WAVA &!GO B.V. JAARVERSLAG 2008 GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING WAVA &!GO B.V. INHOUDSOPGAVE PAGINA 1 INLEIDING 3 1.1 EEN NIEUWE KOERS VOORTGEZET 3 1.2 BEDRIJFSVOERING 3 2 WAT WILDEN WE BEREIKEN 5 2.1 AFWIKKELEN VERLEDEN

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Stichting Fundeon Fonds

Jaarverslag 2013. Stichting Fundeon Fonds 2013 onds s t i c ht i ngfundeonf Jaarverslag 2013 Stichting Fundeon Fonds Stichting Fundeon Fonds Statutair gevestigd te Harderwijk Versie: definitief Vastgesteld te Harderwijk op 13 mei 2014 door het

Nadere informatie

1 s. Lh'vn N/or> pqplqp&slr. CiPxhru DiünÓM . 2910. Ctem. - U". * 29. )ERDOR^r -T^P. Nr. 't \ W e i T i. _ VVaeknr. afd.

1 s. Lh'vn N/or> pqplqp&slr. CiPxhru DiünÓM . 2910. Ctem. - U. * 29. )ERDOR^r -T^P. Nr. 't \ W e i T i. _ VVaeknr. afd. LePoolewegll 2314 XT Leiden Tel. : 071 581 85 85 Postbus 387 2300AJ Leiden Fax.: 071 541 1058 Aangehechte bijlage(n) zend ik u D op uw verzoek d.d. P?. volgens afspraak D ter kennisneming,- ; -. - *. ;,..

Nadere informatie

Werken@Breda Op weg naar werk

Werken@Breda Op weg naar werk Werken@Breda Op weg naar werk NOTA RE-INTEGRATIE / PARTICIPATIE 2013-2014 þgeschikt CONCEPT Werken@Breda Op weg naar werk Nota re-integratie/participatie 2013-2014 Concept Voorwoord > Voor u ligt de

Nadere informatie

Inhoud. Colofon. Zeer geachte lezer,

Inhoud. Colofon. Zeer geachte lezer, Jaarbeeld 2010 Inhoud Pagina 2 Pagina 3-4 Pagina 5-6 Pagina 7-11 Pagina 12-16 Pagina 17-38 Pagina 39-40 Pagina 41-44 Pagina 45-48 Pagina 49 Voorwoord door Bas van Drooge, directeur DZB In vogelvlucht ontwikkelingen

Nadere informatie

Jaarverslag 2 Raad van Toezicht 3 Voorwoord 6 1. Organisatie 8 2. Kwaliteit 12 3. Leer- en werkomgeving 14 4. Medewerkers 18 6.

Jaarverslag 2 Raad van Toezicht 3 Voorwoord 6 1. Organisatie 8 2. Kwaliteit 12 3. Leer- en werkomgeving 14 4. Medewerkers 18 6. INHOUDSOPGAVE Jaarverslag 2 Raad van Toezicht 3 Voorwoord 6 1. Organisatie 8 2. Kwaliteit 12 3. Leer- en werkomgeving 14 4. Medewerkers 18 6. Financiën 21 Jaarrekening 33 Bijlagen 73 NB. In dit jaarverslag

Nadere informatie

pagina Meerjarenprogrammabegroting 2015-2018 onderwerp Meerjarenprogrammabegroting 2015 / 2018 Gemeente Arnhem 3 november 2014

pagina Meerjarenprogrammabegroting 2015-2018 onderwerp Meerjarenprogrammabegroting 2015 / 2018 Gemeente Arnhem 3 november 2014 1 Meerjarenprogrammabegroting 2015 / 2018 Gemeente Arnhem 3 november 2014 2 Inhoudsopgave 3 DEEL 1. HOOFDLIJNEN VAN BELEID EN FINANCIEEL KADER 5 1. BESTUURLIJKE HOOFDLIJN 7 2. ONTWIKKELINGEN IN HET FINANCIEEL

Nadere informatie

Goed Werknemerschap: een buiten -kans!

Goed Werknemerschap: een buiten -kans! Goed Werknemerschap: een buiten -kans! Meerjarenplan 2009-2011 31 maart 2009 Externe versie Reg.nr. 956471 Inhoud 1. Inleiding 1 2. Strategie en beleid 3 2.1. Missie en visie 3 2.2. Speerpunten Combiwerk

Nadere informatie

Jaarverslag. Contactgegevens Stichting Dynamiek Scholengroep Expeditiestraat 3a 5960 PX Horst.

Jaarverslag. Contactgegevens Stichting Dynamiek Scholengroep Expeditiestraat 3a 5960 PX Horst. Jaarverslag 2012 Contactgegevens Stichting Dynamiek Scholengroep Expeditiestraat 3a 5960 PX Horst. Telefoon 077-4678020 info@dynamiek.nu www.dynamiek.nu Bestuursnummer 47920 BERICHT VAN DE RAAD VAN TOEZICHT

Nadere informatie

ZVH Jaarverslag 2008

ZVH Jaarverslag 2008 Jaarverslag 2008 ZVH Jaarverslag 2008 Inhoudsopgave Voorwoord.............................................................. 3 Verslag van de organisatie... 4 Gesprek met de directeur-bestuurder Frank van

Nadere informatie