Aanbiedingsdocument in het kader van de uitgifte van Certificaten van aandelen in Nova Mercurius B.V. gevestigd te Enschede.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Aanbiedingsdocument in het kader van de uitgifte van Certificaten van aandelen in Nova Mercurius B.V. gevestigd te Enschede."

Transcriptie

1 Aanbiedingsdocument in het kader van de uitgifte van Certificaten van aandelen in Nova Mercurius B.V. gevestigd te Enschede. Disclaimer Een investering in certificaten van aandelen Nova Mercurius B.V. brengt kosten en risico s mee welke in bijgaand aanbiedingsdocument worden beschreven. U wordt aangeraden kennis te nemen van het gehele document en de vermelde bijlagen, alvorens een beslissing te nemen om in te schrijven. De aanbieding van de certificaten van aandelen Nova Mercurius B.V. is vrijgesteld van de prospectusplicht op grond van artikel 53 lid 2 Vrijstellingsregeling Wft. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Enschede, 1 juli

2 Inhoudsopgave De certificaten van aandelen Nova Mercurius B.V De belangrijkste kenmerken van de Certificaten Nova Mercurius... 3 Risico s... 4 Investeringspropositie... 5 Verwachte looptijd van een investering in Certificaten Nova Mercurius... 8 Zekerheid... 8 Fiscale aspecten... 9 Geldstromen Betrokken partijen Nova Mercurius B.V UAB Homburg Merkurijus Homburg Mercurius B.V Stichting Administratiekantoor Mercurius Nova Capital B.V Inschrijvingsprocedure Aanvullende informatie Betrokken partijen

3 De certificaten van aandelen Nova Mercurius B.V. Het vastgoedontwikkelfonds Nova Mercurius B.V. ( de Uitgevende Instelling ) is op 28 juni 2013 opgericht door Homburg Mercurius B.V. ( de Oprichter ) en is statutair gevestigd en kantoorhoudend te Enschede en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder dossiernummer De Uitgevende Instelling heeft met instemming van de aandeelhouders van de Oprichter op 28 juni 2013 alle bezittingen en schulden verworven van de Oprichter middels het passeren van een akte van inbreng door de notaris. De Oprichter heeft in ruil hiervoor een aandelenbelang gekregen in de Uitgevende Instelling ter grootte van de netto vermogenswaarde van deze bezittingen en schulden ad ,- gebaseerd op de door accountant Ernst & Young gecontroleerde jaarrekening per 31 december Dit aandelenbelang bestaat uit aandelen van elk nominaal 400,- waarop bovendien agio is gestort van 190,- per aandeel. Thans wordt u de mogelijkheid geboden om te investeren in certificaten van aandelen in de Uitgevende Instelling ( de Certificaten Nova Mercurius ). De opbrengst van deze emissie zal grotendeels worden doorgeleend aan de Litouwse (100%) dochteronderneming UAB Homburg Merkurijus die de middelen gebruikt ter dekking van een gedeelte van de ontwikkelkosten en operationele uitgaven in relatie tot de herontwikkeling van een winkelcentrum in het stadscentrum van Kaunas, de op één na grootste stad van Litouwen. Voor het overige worden de bijeengebrachte middelen gebruikt ter dekking van operationele uitgaven van de Uitgevende Instelling zelf, in Nederland. In een Algemene Vergadering van Aandeelhouders van de Uitgevende Instelling zal Homburg Mercurius B.V. als enig aandeelhouder het besluit nemen tot de uitgifte van aandelen aan Stichting Administratiekantoor Mercurius tegen een uitgifteprijs van 590,- per aandeel (waarvan 400,- nominaal en 190,- agio), voor een totaalbedrag groot ,- onder de verplichting hiervoor certificaten uit te geven aan de investeerders die deelnemen aan onderhavige emissie ( de Deelnemers of Certificaathouders ). Deze transacties zullen zo spoedig mogelijk na afloop van de inschrijvingsperiode worden geëffectueerd door de notaris. Dit aanbiedingsdocument bevat een beknopte samenvatting van de belangrijkste kenmerken van de Certificaten Nova Mercurius. Voor meer informatie over het ontwikkelproject Merkurijus en de daarmee gepaard gaande ontwikkelrisico s wordt verwezen naar de jaarrapporten van Homburg Mercurius B.V. over de jaren 2007 tot en met 2012, alsmede de prospectussen van 1 februari 2007 en 29 oktober U wordt er nadrukkelijk op geattendeerd dat een aanzienlijk deel van de informatie in genoemde prospectussen verouderd en achterhaald is. De belangrijkste kenmerken van de Certificaten Nova Mercurius o Uitgifte van in totaal certificaten; o Uitgifteprijs bedraagt 590,- per certificaat bestaande uit 400,- nominaal en 190,- agio; o Houders van certificaten van aandelen in Homburg Mercurius B.V. genieten 4 weken voorrang; o Vanaf 29 juli 2013 kunnen ook certificaten worden toegewezen aan nieuwe investeerders; o De betaaldatum van het inschrijfbedrag zal liggen in de tweede helft van augustus 2013; o Het bedrag moet worden gestort op de bankrekening van Stichting Administratiekantoor Mercurius; o Houders van certificaten van aandelen in Homburg Mercurius B.V. betalen geen emissiekosten; o Nieuwe investeerders betalen 3% emissiekosten over de hoogte van het inschrijfbedrag. 3

4 Risico s Dit product bevat risico s. Voor een uitgebreide beschrijving van de risico s wordt verwezen naar de toelichting op de door de accountant gecontroleerde jaarrekening van Homburg Mercurius B.V. zoals opgenomen in het jaarrapport 2012 en het prospectus van 29 oktober De belegging is gericht op Nederlandse particuliere investeerders. Deelnemers aan deze emissie van Certificaten Nova Mercurius zijn afhankelijk van de financiële performance van de Uitgevende Instelling in de komende jaren. Zij lopen in zijn algemeenheid een ontwikkelrisico en meer in het bijzonder risico s die verband houden met vraag- en aanbodverhoudingen op de lokale vastgoedmarkten, de ontwikkelingen van prijzen voor arbeid en bouwmaterialen alsmede de ontwikkeling van de rente op de geld- en kapitaalmarkten. Voordat in de Certificaten Nova Mercurius wordt geïnvesteerd, moet door de investeerder goed worden bezien of het profiel van de belegging past bij het persoonlijk risicoprofiel en het doel waarvoor het vermogen wordt belegd. Daarbij wordt de persoonlijke fiscale situatie van een investeerder bepaald door vele factoren. Daarom wordt aangeraden advies in te winnen bij de eigen beleggingsadviseur en eigen belastingadviseur over de (fiscale) effecten van een investering in de Certificaten Nova Mercurius. De mogelijkheid om in de toekomst een uitkering te doen op de Certificaten Nova Mercurius, hangt in eerste instantie af van de mogelijkheid om de bouw van de tweede fase van het ontwikkelproject (de zeven bovengrondse bouwlagen) gefinancierd te krijgen. Financieringsmogelijkheden voor de tweede fase van het project hangen af van de omstandigheden op de geld- en kapitaalmarkten en meer in het bijzonder van de bereidheid van banken om bouwfinanciering te verstrekken (en tot welk percentage van de resterende bouwkosten). Deze bereidheid hangt af van algemene economische ontwikkelingen alsmede van de omstandigheden op de lokale vastgoedmarkten, de (financiële) gegoedheid van de beoogde huurders van de commerciële ruimtes en van de beschikbaarheid van kapitaal ( funding ) voor de banken zelf. In de afgelopen jaren is het moeilijk gebleken om bancaire financiering aan te trekken voor projectontwikkeling. Anders dan in de periode vóór de kredietcrisis, vastgoedcrisis en euro(landen)crisis, zijn banken in principe bereid om slechts 50% te financieren van de harde bouwkosten. Het gedeelte van de nog benodigde financiering voor de bouw van fase twee dat niet door banken wordt verstrekt, zal moeten worden ingevuld door andere partijen zoals bijvoorbeeld de bestaande 220 houders van certificaten in Homburg Mercurius B.V., nieuwe investeerders en eventuele samenwerkingspartners zoals de bouwonderneming. Indien het onverhoopt niet mogelijk blijkt (de financiering rond te krijgen om) het project af te bouwen, hangt het vermogen van de Uitgevende Instelling om eigen vermogen terug te betalen, in tweede instantie af van de mogelijkheid om het project in de huidige staat te verkopen en van de hoogte van de daarbij alsdan te realiseren opbrengst. Als gevolg van veranderende vraag- en aanbodverhoudingen op de vastgoedmarkten kan de verkoopopbrengst hoger of lager uitvallen. In een negatief scenario zouden deze risico s zelfs kunnen leiden tot geheel of gedeeltelijk verlies van de investering in de Certificaten Nova Mercurius. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. 4

5 Investeringspropositie De Uitgevende Instelling zal aandelen uitgeven aan Stichting Administratiekantoor Mercurius tegen de verplichting voor elk aandeel een certificaat uit te geven. De nominale waarde per (certificaat van) aandeel bedraagt 400,-. De uitgifteprijs is bepaald op de intrinsieke waarde per aandeel, zijnde 590,-, welk bedrag is gebaseerd op de netto vermogenswaarde van de inbreng van alle bezittingen en schulden van de Oprichter in de onderneming van de Uitgevende Instelling, zoals zijn opgenomen op de balans per 31 december 2012 in de door de accountant gecontroleerde jaarrekening van de Oprichter. Deze jaarrekening is in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders op 24 mei 2013 vastgesteld. De bedoelde netto vermogenswaarde bedraagt ,- en moet worden gedeeld door de aandelen die de Uitgevende Instelling op het moment van de inbreng heeft uitgegeven aan de Oprichter in ruil voor de ingebrachte bezittingen en schulden. De uitkomst van deze berekening is 590,- per aandeel. Het meerdere van 190,- ten opzichte van de nominale waarde van 400,- per aandeel, wordt aangemerkt als agio. De omvang van deze emissie komt in totaal uit op ,- zijnde x 590,-. De opbrengst wordt door de Uitgevende Instelling gebruikt voor uitgaven die verband houden met de herontwikkeling van een winkelcentrum in Kaunas, de op één na grootste stad van Litouwen, alsmede voor operationele uitgaven van de Uitgevende Instelling zelf, in Nederland. Korte beschrijving van het project De projectlocatie ligt op de hoek van Laisves Aleja en S. Daukanto Gatve, de twee hoofdwinkelstraten van deze stad. In 2011 zijn de fundering van het nieuwe gebouw, alsmede de twee ondergrondse bouwlagen (in ruwbouw), ten behoeve van parkeren en de mogelijke vestiging van een supermarkt, gerealiseerd. De onroerende zaken zijn in bezit van UAB Homburg Merkurijus, (sinds het passeren van de akte van inbreng op 28 juni 2013) een 100% dochteronderneming van de Uitgevende Instelling. Er is een vergunning voor het realiseren van 7 bovengrondse bouwlagen (1 laag winkels, 2 lagen kantoren en 4 lagen koopappartementen). Na afronding van het project, beschikt het gebouw over een totaaloppervlak van ruim vierkante meter aan commerciële ruimtes, appartementen en ondergrondse parkeergarage. Onderstaande grafiek geeft de historische ontwikkeling weer van de economische groei in Litouwen. Deze groei bedraagt 4,6% gemiddeld per jaar over de periode en steekt zeer positief af bij de rest van Europa. 5

6 De vastgoedmarkt in Kaunas vertoont sinds enige tijd herstel. In onderstaande tabel is de historische prijsontwikkeling weergegeven over de afgelopen jaren. Hierin is te zien dat met name voor winkels en kantoren de huurprijzen inmiddels weer een opgaande lijn laten zien. En dat de koopprijzen voor nieuwbouwappartementen zijn gestabiliseerd. Ook ontwikkelen de zogeheten yields zich gunstig. De daling laat zien dat eindbeleggers die investeren in verhuurde winkels en kantoren inmiddels weer genoegen nemen met een lager aanvangsrendement dan in het recente verleden. En dus bereid zijn een hogere prijs te betalen bij het verwerven van verhuurd onroerend goed. Dat is een gunstige ontwikkeling voor een project als Mercurius, waarbij nieuwe kantoor- en winkelruimtes kunnen worden gerealiseerd voor toekomstige verkoop aan deze eindbeleggers. Historische ontwikkeling prijzen vastgoed Kaunas (bron: Ober-Haus Real Estate Advisors) Voor de verdere projectdetails, alsmede uitvoerige cijfermatige informatie wordt verwezen naar het jaarrapport van Homburg Mercurius B.V. over 2012, met inbegrip van de geconsolideerde jaarrekening en het directieverslag. Hierin vindt u ook de achtergrond van de onderhavige uitgifte van de Certificaten Nova Mercurius. Doel van de emissie De beoogde emissieopbrengst van 2,3 miljoen wordt in grote lijnen als volgt aangewend: - Aflossing bestaande kortlopende verplichtingen: ,- - Operationele uitgaven tot en met april 2014: ,- - Operationele uitgaven mei 2014 t/m april 2015: ,- Met de opbrengst van de emissie wordt voorzien in voldoende liquide middelen ter dekking van de bestaande kortlopende verplichtingen, alsmede doorlopende uitgaven voor de komende bijna 2 jaar. De belangrijkste kostenpost is de rente op de bestaande banklening van AB DNB Bank met een pro resto hoofdsom van ,-, naast uitgaven als onroerend zaakbelasting, beveiliging, energie, marketing, architect, gemeentelijke heffingen en managementkosten. 6

7 Hoewel het geen doel op zich is om een kleine 2 jaar te wachten met de start van de 2 e fase van dit ontwikkelproject, is het belangrijk voldoende middelen te hebben om een dergelijke periode te kunnen overbruggen indien dit door marktomstandigheden noodzakelijk wordt geacht. Echter, gelet op het herstel van de vastgoedmarkten dat al enige tijd geleden is ingezet, zal het management haar werkzaamheden gericht op het verkrijgen van de bouwfinanciering voor de tweede fase van het project continueren. Hiervoor wordt gesproken met banken, beleggingsfondsen en institutionele beleggers in zowel Litouwen zelf als in de rest van Europa, waaronder Scandinavië en Nederland. Toekomstige uitkeringen op de Certificaten Nova Mercurius Projectontwikkeling heeft als kenmerk dat gedurende de looptijd van de ontwikkeling doorgaans geen liquide middelen beschikbaar zijn voor betaling aan de verschaffers van eigen vermogen. Deze financiële ruimte ontstaat pas na realisatie en verkoop van het ontwikkelproject, en nadat eventuele verschaffers van vreemd vermogen (zoals de banken) eerst zijn afgelost. Alle (certificaten van) aandelen hebben een gelijk recht op toekomstige uitkeringen zoals terugbetaling van eigen vermogen en de betaling van dividend. Gelet op de huidige situatie van het project, is op dit moment slechts een zeer globale inschatting te maken van een mogelijk rendement op de Certificaten Nova Mercurius. Illustratieve mogelijke rendementsberekening Onderstaand staat een voorbeeldberekening waaraan nadrukkelijk geen rechten kunnen worden ontleend. De berekening is gebaseerd op het alternatieve plan dat in 2012 is onderzocht, waarbij mogelijk een kleinschaliger project zou kunnen worden gerealiseerd, bestaande uit 1 laag winkelruimtes en 6 lagen koopappartementen. Dit vanwege de beperkte beschikbaarheid van bancaire bouwfinanciering (alle bedragen in Euro x 1,-): - Te verwachten resterende bouwkosten 1+6 variant ,- - Te financieren met eigen vermogen ,- - Te financieren met vreemd vermogen ,- - Verwachte toekomstige opbrengstwaarde ,- - Af te lossen oorspronkelijke banklening ,- -/- - Af te lossen bestaande kortlopende schulden ,- -/- - Af te lossen nieuwe lening ,- -/- - Beschikbaar voor uitkering verschaffers eigen vermogen ,- In een dergelijk scenario zouden overigens geen certificaten van aandelen worden uitgegeven, maar (zijnde 7 miljoen gedeeld door de uitgifteprijs van 590,- per stuk). Samen met de aandelen die door de Uitgevende Instelling bij oprichting zijn uitgegeven aan de Oprichter, komt dit neer op aandelen. Per certificaat van aandeel bedraagt de verwachte uitkering in dit voorbeeld derhalve 818,-. Het rendement op de investering van 590,- bedraagt in dit voorbeeld 228,- per certificaat. Als percentage van de oorspronkelijke investering komt dit neer op 39%. Bij een nog te verwachten looptijd van 3 jaar vanaf start bouw, betekent dit een rendement van 13% gemiddeld per jaar, vóór belastingen. Dit alternatief wordt meer uitgebreid besproken in het jaarrapport over 2012 van Homburg Mercurius B.V. Het is in feite suboptimaal omdat het oorspronkelijke plan (1 laag winkels, 2 lagen kantoren en 4 lagen appartementen) onder normale marktomstandigheden een aanzienlijk hogere verwachte opbrengst genereert. 7

8 Verwachte looptijd van een investering in Certificaten Nova Mercurius De verwachte looptijd bedraagt 3 jaar. Deze is opgebouwd als volgt: - Voorbereiding verkrijging financiering bouw tweede fase: 6 maanden - Bouwtijd zeven bovengrondse verdiepingen inclusief afwerking: 18 maanden - Periode van ingebruikname tot verkoop en levering laatste ruimtes: 12 maanden Emissie staat open voor bestaande en nieuwe investeerders Zowel bestaande certificaathouders van de Oprichter als nieuwe investeerders krijgen de kans deel te nemen aan de emissie van Certificaten Nova Mercurius, middels het invullen, ondertekenen en terugsturen van een inschrijfformulier inclusief eventuele bijlagen en tijdige betaling van het inschrijfbedrag op de bankrekening van Stichting Administratiekantoor Mercurius. Bestaande certificaathouders genieten 4 weken voorrang alvorens inschrijvingen van nieuwe investeerders worden toegewezen. Dit voorrangsrecht is tweeledig. In eerste instantie geldt voorrang voor toewijzing van een aantal Certificaten Nova Mercurius naar rato van het huidige procentuele belang in het kapitaal van de Oprichter. En in tweede instantie geldt voorrang voor toewijzing van een aantal Certificaten Nova Mercurius waarmee dit procentuele belang eventueel wordt overschreden. Pas nadat alle in de eerste 4 weken van de emissieperiode ontvangen inschrijvingen van bestaande certificaathouders van de Oprichter zoveel als mogelijk zijn toegewezen, zullen inschrijvingen van nieuwe investeerders worden toegewezen. Bestaande certificaathouders van de Oprichter die besluiten in te schrijven, wordt gevraagd op het inschrijfformulier direct het totaal aantal gewenste Certificaten Nova Mercurius te noteren (in plaats van eerst het aantal naar rato van het huidige procentuele belang) zodat de toewijzingsprocedure zo efficiënt mogelijk kan verlopen. De heer Richard Homburg heeft in de vergadering van 6 maart 2013 te Soestduinen zijn vertrouwen uitgesproken in dit project door aan te kondigen alle aan het einde van de emissieperiode nog onverkochte Certificaten Nova Mercurius te zullen afnemen. Tijdslijnen De inschrijvingsperiode voor de Certificaten Nova Mercurius start op 1 juli 2013 met een voorrangsperiode van 4 weken voor certificaathouders van de Oprichter. Vanaf 29 juli 2013 worden ook inschrijvingen van nieuwe investeerders toegewezen. De inschrijvingsperiode sluit op 12 augustus Het deelnamebedrag van de toegewezen inschrijvingen moet uiterlijk op 19 augustus 2013 zijn bijgeschreven op de bankrekening van Stichting Administratiekantoor Mercurius, waarna de notaris binnen enkele dagen zal overgaan tot het passeren van de akte van uitgifte van aandelen aan Stichting Administratiekantoor Mercurius, tegen de verplichting voor elk aandeel een certificaat uit te geven aan de Deelnemers. Alle Deelnemers ontvangen uiterlijk op 2 september 2013 een bewijs van deelname middels een kopie van de pagina uit het register van certificaathouders Nova Mercurius B.V. waarop hun eigendom staat vermeld. Zekerheid Aan een investering in Certificaten Nova Mercurius zijn geen zekerheidsrechten verbonden. Verschaffers van eigen vermogen hebben in de situatie van eventuele discontinuïteit van de Uitgevende Instelling de minste rechten, na de bank en de eventuele concurrente crediteuren. De residuele grondwaarde, een gebruikelijke manier om vastgoedontwikkelprojecten te taxeren op het moment dat vergelijkingscijfers in de markt ontbreken, bedraagt voor het project Mercurius 7,0 miljoen op jaareinde Deze taxatiewaarde is afgegeven door Ober-Haus, de grootste lokale makelaar in de Baltische Staten, en gebaseerd op het teruggeschaalde alternatieve plan van 1 laag winkels en 6 lagen woningen dat op dat moment het meest voor de hand liggend was. 8

9 De eerste hypothecaire inschrijving ten gunste van AB DNB Bank bedraagt 5,02 miljoen. Er zijn geen achterstallige rentenota s en gedurende de looptijd van de banklening (tot en met 31 oktober 2013) gelden geen tussentijdse aflossingsverplichtingen. De bank zal worden gevraagd een commitment letter af te geven over de toekomstige verlenging van de lening, op het moment dat deze expireert. De directe opbrengstwaarde, indien de locatie binnen een afzienbare tijd zou moeten worden verkocht, ligt naar verwachting lager. In het meest negatieve scenario brengt gedwongen verkoop niet genoeg op om zowel de lening van de bank af te lossen, als de overige schulden en resteren geen liquide middelen om eigen vermogen terug te kunnen betalen. Kosten Bestaande houders van certificaten van aandelen in Homburg Mercurius B.V. betalen geen emissiekosten bij een inschrijving op Certificaten Nova Mercurius. Nieuwe investeerders betalen 3% emissiekosten over de hoogte van het inschrijfbedrag. De kosten van de uitgifte van Certificaten Nova Mercurius, onder andere voor de juridische en fiscale advisering, het passeren van diverse notariële aktes, alsook met betrekking tot het drukwerk en de portokosten voor de marketing, worden gedragen door de Uitgevende Instelling. De fondsbeheerder Nova Capital B.V. brengt geen kosten in rekening voor de begeleiding van de uitgifte, anders dan haar reguliere periodieke managementvergoeding die contractueel is overeengekomen. Fiscale aspecten In deze paragraaf worden uitsluitend in algemene en globale bewoordingen enkele fiscale aspecten behandeld van het houden van Certificaten Nova Mercurius door een in Nederland gevestigde investeerder. De fiscale behandeling van de Certificaten Nova Mercurius zal mede afhankelijk zijn van feiten en persoonlijke omstandigheden die per investeerder kunnen verschillen. Indien een investeerder meer duidelijkheid wil hebben omtrent de fiscale behandeling van de certificaten, verdient het dan ook aanbeveling hierover met een belastingadviseur in contact te treden. De hieronder beschreven fiscale aspecten zijn gebaseerd op de wetgeving en jurisprudentie zoals van kracht op 1 januari 2013 en zijn onderhevig aan veranderingen in de wet, de wetsuitleg en de wetstoepassing. Deze veranderingen kunnen optreden met terugwerkende kracht. In Nederland woonachtige inkomstenbelastingplichtige certificaathouders Als gevolg van het beleggingskarakter van de investering zullen Certificaten Nova Mercurius bij de individuele certificaathouders normaliter tot hun box III inkomen gerekend moeten worden. De belastingheffing in box III vindt plaats door middel van een heffing van 30% over een fictief rendement van 4% over de bezittingen minus de schulden in box III aan het begin van een kalenderjaar. Effectief bedraagt de heffing in box III derhalve 1,2% over de waarde van het box III vermogen aan het begin van een kalenderjaar. De werkelijk ontvangen of gerealiseerde inkomsten en vervreemdingswinsten zijn voor de bepaling van de belastingheffing in box III niet relevant. Er wordt slechts belasting geheven over een forfaitair rendement van 4%. Daar staat tegenover dat de op de Certificaten Nova Mercurius betrekking hebbende kosten niet aftrekbaar zijn. Volledigheidshalve merken wij op dat een eventuele financieringsschuld aangegaan ter verwerving van de certificaten wel in mindering kan worden gebracht op het vermogen in box III waarover de forfaitaire heffing wordt gebaseerd. Voor het jaar 2013 geldt in box III een heffingsvrij vermogen van dan wel voor fiscale partners. Schulden komen effectief in mindering voor zover deze een bedrag van te boven gaan, dan wel voor fiscale partners. In het geval een inkomstenbelastingplichtige ondernemer Certificaten Nova Mercurius aankoopt en deze verplicht tot zijn ondernemingsvermogen moet rekenen, geldt dat hij de werkelijk behaalde dividendopbrengsten en vervreemdingswinsten moet rekenen tot zijn winst uit onderneming. Deze winst uit onderneming is belast in box I. De belastingheffing in box I is progressief en loopt op tot maximaal 52%. Eventuele (financierings-)kosten en verliezen die worden geleden met betrekking tot de certificaten zijn normaliter aftrekbaar bij de bepaling van de fiscale winst. 9

10 Indien een investering kwalificeert als een aanmerkelijk belang (de zogeheten Box II), is 25% inkomstenbelasting verschuldigd over alle (dividend)inkomsten en vervreemdingswinsten die in verband met het belang in Nova Mercurius B.V. worden gerealiseerd. In Nederland gevestigde vennootschapsbelastingplichtige certificaathouders Voor een in Nederland gevestigde vennootschapsbelastingplichtige houder van Certificaten Nova Mercurius geldt dat de behaalde dividendopbrengsten en eventuele vervreemdingswinsten onderworpen zijn aan de heffing van vennootschapsbelasting. Eventuele (financierings-)kosten en verliezen die worden geleden met betrekking tot de certificaten zijn normaliter aftrekbaar bij de bepaling van de fiscale winst. Het vennootschapsbelastingtarief voor het jaar 2013 bedraagt 20% over de eerste aan winst en 25% over het meerdere aan winst. Successie- en schenkingsrecht In geval van overlijden van een certificaathouder of schenking door een houder van zijn Certificaten Nova Mercurius, worden de certificaten mogelijk in de heffing van het Nederlandse successie- of schenkingsrecht betrokken tegen de waarde in het economisch verkeer ten tijde van het overlijden of de schenking. De toepasselijke belastingtarieven en eventuele vrijstelling(en) zijn mede afhankelijk van de mate van verwantschap tussen de obligatiehouder en zijn erfgenaam of begunstigde. Structuur Met de oprichting van (de uitgevende instelling) Nova Mercurius B.V. door (de oprichter) Homburg Mercurius B.V. en de inbreng van alle bezittingen en schulden van de Oprichter in de onderneming van de Uitgevende Instelling, zoals zijn opgenomen op de balans per 31 december 2012 in de door de accountant gecontroleerde jaarrekening van de Oprichter en in ruil voor de uitgifte van aandelen in het kapitaal van de Uitgevende Instelling aan de Oprichter, is de volgende structuur ontstaan: Certificaathouders Homburg Mercurius B.V. Certificaathouders Homburg Mercurius Deelnemer I B.V. Certificaathouders Homburg Mercurius Deelnemer II B.V. Certificaathouders Nova Mercurius B.V. Stichting Administratiekantoor Mercurius Homburg Mercurius Deelnemers I B.V. Homburg Mercurius Deelnemers II B.V. Homburg Services Group (Europe) B.V. UAB R&B Capital 100% 100% UAB Homburg KUB Homburg Baltija Nova Capital B.V. * Homburg Mercurius B.V. 50% 50% * Nova Mercurius B.V. UAB Homburg Merkurijus ** UAB Homburg Valda 100% Winkelcentrum Merkurijus in Kaunas, Litouwen * Fund management ** Asset management 10

11 Geldstromen Stichting Administratiekantoor Mercurius ontvangt de deelnamebedragen van de Certificaathouders en stelt deze ter beschikking aan de Uitgevende Instelling. De afspraken tussen de Certificaathouders en Stichting Administratiekantoor Mercurius zijn nader bepaald in de Administratievoorwaarden. De Certificaathouders dienen de bepalingen zoals uiteengezet in deze Administratievoorwaarden te lezen in samenhang met bepalingen in de oprichtingsakte / statuten van de Uitgevende Instelling. Stichting Administratiekantoor Mercurius Administratie voorwaarden inleg inleg uitkering uitkering Nova Mercurius B.V. 11

12 Betrokken partijen Bij de uitgifte van de Certificaten Nova Mercurius zijn de volgende partijen betrokken. Nova Mercurius B.V. Nova Mercurius B.V. heeft op het moment van haar oprichting alle bezittingen en schulden overgenomen van Homburg Mercurius B.V. middels het passeren van een notariële akte van inbreng, met inbegrip van alle aandelen in het kapitaal van UAB Homburg Merkurijus, de lokale Litouwse vennootschap die eigenaar is van alle onroerende zaken. Voor een bedrag ter grootte van de netto vermogenswaarde van de ingebrachte bezittingen en schulden heeft Nova Mercurius B.V. aandelen uitgegeven aan Homburg Mercurius B.V. Nova Mercurius B.V. zal middels onderhavige emissie nog eens aandelen uitgeven aan Stichting Administratiekantoor Mercurius onder de verplichting hiervoor een gelijk aantal certificaten van aandelen uit te geven aan de deelnemende certificaathouders. Nova Mercurius B.V. heeft als doel het herontwikkelen van een gedateerd winkelcentrum, begin jaren tachtig gebouwd in oude Sovjet stijl, tot een nieuw modern winkelcentrum bestaande uit 2 ondergrondse en 7 bovengrondse bouwlagen met in totaal ruim vierkante meter vloeroppervlak. Het nieuwe gebouw biedt ruimte voor ondergronds parkeren, winkels, kantoren en appartementen. Artist impression nieuwbouw met 7 bovengrondse bouwlagen 12

13 UAB Homburg Merkurijus Het project is in eigendom bij en wordt ontwikkeld op naam van UAB Homburg Merkurijus, een Litouwse vennootschap die 100% eigendom is van de Uitgevende Instelling. UAB Homburg Merkurijus zal kunnen beschikken over (een deel van) de opbrengst van de onderhavige emissie, via een lening van Nova Mercurius B.V. die zal worden aangewend voor het voldoen van bestaande kortlopende verplichtingen en nieuwe operationele uitgaven in relatie tot het ontwikkelproject. De directie van UAB Homburg Merkurijus wordt gevormd door de heer Ir. H.H. Scholte, tevens één van de twee statutaire directeuren van fondsbeheerder Nova Capital. De verleende bouwvergunning heeft de volgende kenmerken: Bestemming Verdieping Vierkante Omschrijving meters Kantoren Kantoren/appartementen Appartementen 4, 5 en appartementen Kantoren 2 en Optie voor extra appartementen Commerciële ruimte -1 en Winkels Parkeergarage parkeerplaatsen Totaal bouwoppervlak Artist impression Begin 2011 is de bouw van fase 1 afgerond. Het betreft de realisatie van de fundering en de ruwbouw van de twee ondergrondse bouwlagen, waarvan de werkzaamheden zijn gestart in de loop van Op dit moment wordt er niet gewerkt op de locatie, in afwachting van het verkrijgen van bouwfinanciering voor fase 2. Zodra de bouwfinanciering rond is, kan gestart worden met de bouw van fase 2, met een geschatte bouwtijd van 18 maanden. De locatie is verzekerd en wordt 24 uur per dag bewaakt. De locatie is live te volgen via de webcam met IP-adres: login: siv en wachtwoord sivsiv. De webcamfoto op de volgende pagina dateert van 26 juni De foto er direct onder is van het niveau -1, bestemd voor de vestiging van een supermarkt. 13

14 14

15 Diverse ontwikkelvarianten sinds de start van het fonds In de loop der tijd zijn verschillende keren wijzigingen voorgesteld voor de indeling en afwerking van het gebouw, onder druk van veranderende omstandigheden op de vastgoedmarkten (en financiële markten). Van onder andere het oorspronkelijke plan bestaande uit een mix van casco appartementen, kantoren, winkels en parkeergarage, naar volledig afgewerkte appartementen, hotelkamers, winkels en parkeergarage en als laatste naar een mix van volledig afgewerkte appartementen, winkels en parkeergarage. Anders dan bij de start van het fonds, worden nieuwbouwappartementen tegenwoordig niet meer casco verkocht, maar is er alleen vraag naar volledig afgewerkte appartementen, voorzien van keukenapparatuur en sanitair. Lange tijd waren de marktomstandigheden, als gevolg van de krediet- en vastgoedcrises, van dien aard, dat het weinig zinvol was om kantoorruimte te realiseren. Er was te weinig lokale vraag naar dit type vastgoed. Inmiddels is de kantorenmarkt flink aan het herstellen. Sinds afgelopen voorjaar bedraagt de leegstand van moderne kantoorruimte in het centrum van Kaunas nog slechts 4,5%. Dit is de laagste leegstand van de grote steden in Litouwen. Gelet op het feit dat onder normale marktomstandigheden de realisatie van kantoorruimte een hogere projectopbrengst genereert dan woningen, wordt nadrukkelijk gezocht naar mogelijkheden om in de komende tijd alsnog het oorspronkelijke plan te realiseren, in plaats van de diverse varianten die in de afgelopen jaren zijn onderzocht. Bij dit onderwerp is eerder dit jaar in de vergaderingen van maart en mei uitvoerig stilgestaan. De onderzochte varianten zijn telkens gepaard gegaan met nieuwe investeringsbegrotingen en variaties in de duur van de bouw en de totale projecttijd (tot aan uiteindelijke verkoop). Overigens is inherent aan projectontwikkeling dat de markt goed in de gaten moet worden gehouden en de specificaties van het gebouw soms moeten worden aangepast (zo lang het kan), als dat nodig is op basis van vraag- en aanbodfluctuaties in de markt, voor de verschillende typen onroerend goed. De verschillende ontwikkelvarianten die in de loop der tijd voor het project de revue zijn gepasseerd, zijn toegelicht in de opeenvolgende jaarrapporten, halfjaarberichten en tijdens de jaarlijks gehouden Algemene Vergadering van Aandeelhouders. Voor verdere achtergrondinformatie over het fonds, het project en meer gedetailleerde cijfermatige informatie wordt daarom verwezen naar de jaarrapporten 2012, 2011, 2010 en 2009 welke beschikbaar zijn via Strategie na afronding emissie van 2,3 miljoen. Na afronding van de emissie zal de markt nauwlettend worden gevolgd. Het is geen doel op zich om 2 jaar te wachten. Als er kansen ontstaan voor een succesvolle ontwikkeling, zal het management die aangrijpen en presenteren in een nieuw bijeen te roepen vergadering. Niet alleen wat betreft kansen op de vastgoedmarkt, maar ook ten aanzien van de financieringsmarkt (banken en nieuwe investeerders). Zolang die kansen zich nog niet aandienen, is het project in elk geval veilig omdat in de continuïteit is voorzien middels nieuw eigen vermogen. Het is zeer waarschijnlijk dat voorafgaand aan de daadwerkelijke start van de bouw van de 2 e fase opnieuw eigen vermogen bijeen moet worden gebracht. Belangrijke uitgangspunten bij de start van dergelijke nieuwe fundraising - Een definitieve keuze voor de indeling van het gebouw; - Een toezegging van de bank om een deel van de resterende investering te financieren; - Een eventuele toezegging van de bouwonderneming die bereid is de bouw gedeeltelijk (voor) te financieren; - Zoveel mogelijk huurcontracten of intentieovereenkomsten van huurders van winkel- en kantoorruimtes; - Zoveel mogelijk voorverkochte appartementen; - Een turn key aannemingsovereenkomst met een bouwonderneming die financieel gezond is en voldoende mankracht en materieel heeft; - Een aandeelhoudersbesluit over de uitgifte van nieuwe aandelen en de voorwaarden voor deze emissie. - Investeerders die hebben deelgenomen in tenminste 1 van de eerdere emissies krijgen opnieuw voorrang bij inschrijving, naar rato van hun procentuele belang in het fonds. 15

16 Foto van de bouwlocatie genomen vanuit de bouwkraan Homburg Mercurius B.V. Homburg Mercurius B.V. is een Nederlands besloten vastgoedontwikkelfonds, opgericht in 2007, met op dit moment 220 particuliere certificaathouders, die gezamenlijk ruim 17,5 miljoen eigen vermogen bijeen hebben gebracht. Deze middelen zijn aangewend, in combinatie met de banklening van AB DNB Bank en andere kortlopende overbruggingskredieten, voor de verwerving van het project, het verkrijgen van de juiste vergunningen, het slopen van het oude winkelcentrum en de realisatie van de fundering en twee ondergrondse lagen van het nieuwe winkelcentrum, alsmede alle noodzakelijke operationele uitgaven sinds de start. Homburg Mercurius B.V. heeft als oprichtende vennootschap op 28 juni 2013 al haar bezittingen en schulden ingebracht in de onderneming van Nova Mercurius B.V., in ruil voor de verkrijging van aandelen in het kapitaal van deze nieuw opgerichte vennootschap, middels het passeren van diverse notariële akten. 16

17 Stichting Administratiekantoor Mercurius Stichting Administratiekantoor Mercurius houdt de aandelen in Homburg Mercurius B.V. en zal de nieuw uit te geven aandelen verkrijgen in Nova Mercurius B.V. De diverse geldstromen rondom de onderhavige emissie lopen via de Stichting. Ook in geval van toekomstige terugbetaling van eigen vermogen uit de genoemde besloten vennootschapen, of de uitkering van dividenden, zullen de geldstromen richting de beleggers via deze Stichting lopen. De afspraken tussen houders van Certificaten Nova Mercurius en de Stichting en tussen houders van Certificaten Homburg Mercurius en de Stichting zijn vastgelegd in de Administratievoorwaarden. De Stichting zal aan de huidige deelnemers in Homburg Mercurius B.V. en aan de nieuwe houders van Certificaten Nova Mercurius voor elke algemene vergadering van Nova Mercurius B.V. een volmacht verstrekken om de vergadering bij te wonen en om de stemrechten op de onderliggende aandelen te kunnen uitoefenen. De Stichting is op 1 februari 2007 opgericht en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken, onder dossiernummer Als bestuur van de Stichting treedt Nova Capital B.V. op. Nova Capital B.V. Nova Capital B.V. is sinds 1 oktober 2012 de fondsbeheerder en statutair bestuurder van Homburg Mercurius B.V. Vanaf de oprichting van het nieuwe fonds Nova Mercurius B.V. is Nova Capital B.V. fondsbeheerder en statutair bestuurder van deze nieuwe vennootschap. De fondsbeheerovereenkomst met het oude Homburg Mercurius B.V. is vervangen door een overeenkomst met Nova Mercurius B.V. tegen gelijkluidende condities. Nova Capital beschikt sinds juli 2012 over een Wft (Wet financieel toezicht) 2:65 vergunning voor het beheren van beleggingsinstellingen en heeft op 1 oktober 2012 middels een gedeeltelijke bedrijfsovername de fondsbeheeractiviteiten overgenomen van Homburg Capital. Nova Capital wordt bestuurd door de heer Ir. H.H. Scholte en de heer Drs. R.G.A. Steenvoorden RA. De heer Scholte heeft na het afronden van de studie Technische Bedrijfskunde aan de Universiteit Twente in totaal ruim 11 jaar diverse posities gehad bij ING Bank en Staalbankiers, voordat hij begin 2008 directeur werd bij Homburg Capital, waar hij tot en met september 2012 in dienst is geweest. Bij de genoemde banken werkte hij met name op het terrein van bedrijfsfinancieringen, vastgoedfinanciering en private banking. De heer Steenvoorden, met een academische titel in de bedrijfseconomie en tevens registeraccountant, heeft jarenlang directiefuncties bekleed bij de grote retailers C&A, WE International en Vroom & Dreesmann. Vanaf 2004 heeft hij, als zelfstandig ondernemer, gefunctioneerd als directeur van diverse vastgoedfondsaanbieders. Nova Capital, kantoorhoudend te Enschede, beheert 6 besloten vastgoedfondsen, met in totaal 6 ontwikkelprojecten in Litouwen, 3 projecten in Letland en 2 langjarig verhuurde beleggingspanden in Nederland. 17

18 Inschrijvingsprocedure Zowel bestaande certificaathouders van Homburg Mercurius B.V. als nieuwe investeerders krijgen de kans deel te nemen aan de emissie van Certificaten Nova Mercurius, middels het invullen, ondertekenen en terugsturen van een inschrijfformulier inclusief eventuele bijlagen en tijdige betaling van het inschrijfbedrag op de bankrekening van Stichting Administratiekantoor Mercurius. Deelnemen aan de emissie van Certificaten Nova Mercurius is voor bestaande certificaathouders mogelijk vanaf 1 certificaat van 590,-. Voor nieuwe investeerders geldt een minimum deelname van 20 Certificaten Nova Mercurius van elk 590,- te vermeerderen met 3% emissiekosten. Bestaande certificaathouders genieten 4 weken voorrang alvorens inschrijvingen van nieuwe investeerders worden toegewezen. Dit voorrangsrecht is tweeledig. In eerste instantie geldt voorrang voor toewijzing van een aantal Certificaten Nova Mercurius naar rato van het huidige procentuele belang in het kapitaal van de Oprichter. En in tweede instantie geldt voorrang voor toewijzing van een aantal Certificaten Nova Mercurius waarmee dit procentuele belang eventueel wordt overschreden. Pas nadat alle in de eerste 4 weken van de emissieperiode ontvangen inschrijvingen van bestaande certificaathouders van de Oprichter zoveel als mogelijk zijn toegewezen, zullen inschrijvingen van nieuwe investeerders worden toegewezen. Bestaande certificaathouders van de Oprichter die besluiten in te schrijven, wordt gevraagd op het inschrijfformulier direct het totaal aantal gewenste Certificaten Nova Mercurius te noteren (in plaats van eerst het aantal naar rato van het huidige procentuele belang) zodat de toewijzingsprocedure zo efficiënt mogelijk kan verlopen. De heer Richard Homburg heeft in de vergadering van 6 maart 2013 te Soestduinen zijn vertrouwen uitgesproken in dit project door aan te kondigen alle aan het einde van de emissieperiode nog onverkochte Certificaten Nova Mercurius te zullen afnemen. De inschrijvingsperiode voor de Certificaten Nova Mercurius start op 1 juli 2013 met een voorrangsperiode van 4 weken voor certificaathouders van de Oprichter. Vanaf 29 juli 2013 worden ook inschrijvingen van nieuwe investeerders toegewezen. De inschrijvingsperiode sluit op 12 augustus Het deelnamebedrag van de toegewezen inschrijvingen moet uiterlijk op 19 augustus 2013 zijn bijgeschreven op de bankrekening van Stichting Administratiekantoor Mercurius, waarna de notaris binnen enkele dagen zal overgaan tot het passeren van de akte van uitgifte van aandelen aan Stichting Administratiekantoor Mercurius, tegen de verplichting voor elk aandeel een certificaat uit te geven aan de Deelnemers. Alle Deelnemers ontvangen uiterlijk op 2 september 2013 een bewijs van deelname middels een kopie van de pagina uit het register van certificaathouders Nova Mercurius B.V. waarop hun eigendom staat vermeld. De Uitgevende Instelling behoudt zich expliciet het recht voor de inschrijvingsperiode te verkorten of te verlengen indien het aantal inschrijvingen hiertoe aanleiding geeft. Tevens behoudt de Uitgevende Instelling zich expliciet het recht voor zonder opgaaf van redenen de aanbieding of uitgifte van Certificaten Nova Mercurius stop te (doen) zetten of op te (doen) schorten of een inschrijving (geheel of gedeeltelijk) te (doen) weigeren dan wel niet te effectueren. De Uitgevende Instelling zal de Deelnemers hiervan schriftelijk op de hoogte stellen. Eventuele reeds door Deelnemers gedane stortingen in verband met inschrijvingen voor Certificaten Nova Mercurius die worden geweigerd of niet geëffectueerd, zullen worden gestorneerd op het bankrekeningnummer waarvan de oorspronkelijke storting werd gedaan, zonder dat ter zake door de Uitgevende Instelling enige rente of vergoeding verschuldigd is. Een Deelnemer dient ervoor zorg te dragen dat de door hem te verrichten storting ter zake van de aan hem uit te geven certificaten uiterlijk 1 week na de sluitingsdatum van de inschrijvingsperiode door Stichting Administratiekantoor Mercurius is ontvangen. 18

19 De overboeking dient te komen van een rekening die op naam van de Deelnemer staat, lopend bij een bank die binnen de EU gevestigd is en die niet voorkomt op de zwarte lijst van De Nederlandsche Bank. Stichting Administratiekantoor Mercurius zal de door haar ontvangen inschrijvingsbedragen op de kortst mogelijke termijn overboeken naar een bankrekeningnummer van de Uitgevende Instelling, tegen ontvangst van de respectievelijke aandelen in het kapitaal van de Uitgevende Instelling. Aanvullende informatie Aanvullende informatie is verkrijgbaar op Het betreft de volgende documenten: Akte van oprichting Nova Mercurius B.V.; Akte van inbreng van alle bezittingen en schulden van Homburg Mercurius B.V. in Nova Mercurius B.V. tegen uitgifte van aandelen; Akte van statutenwijziging Stichting Administratiekantoor Mercurius; Gewijzigde Administratievoorwaarden Stichting Administratiekantoor Mercurius; Uittreksel Kamer van Koophandel Nova Mercurius B.V.; Uittreksel Kamer van Koophandel Homburg Mercurius B.V.; Uittreksel Kamer van Koophandel Stichting Administratiekantoor Mercurius; Uittreksel Kamer van Koophandel Nova Capital B.V.; Jaarverslag 2009 Homburg Mercurius B.V.; Jaarverslag 2010 Homburg Mercurius B.V.; Jaarverslag 2011 Homburg Mercurius B.V.; Jaarverslag 2012 Homburg Mercurius B.V.; Curriculum Vitae directieleden Nova Capital B.V.; Inschrijfformulier Certificaten van aandelen Nova Mercurius B.V. 19

20 Betrokken partijen Uitgever Certificaten Nova Mercurius Nova Mercurius B.V. M.H. Tromplaan AB Enschede Stichting Stichting Administratiekantoor Mercurius M.H. Tromplaan AB Enschede Fondsbeheerder van Nova Nova Capital B.V. Mercurius B.V. M.H. Tromplaan AB Enschede Bestuurder van Stichting Nova Capital B.V. Administratiekantoor Mercurius M.H. Tromplaan AB Enschede 100% dochter UAB Homburg Merkurijus van Nova Mercurius B.V. en Jogailos g. 9 / A. Smetonos g. 1 eigenaar van de locatie LT-01116, Vilnius Notaris Gietema Legal Jansbuitensingel AE Arnhem Belastingadviseur Ernst & Young Belastingadviseurs LLP Zwartewaterallee DX Zwolle Juridisch adviseur Loyens & Loeff N.V. Fred. Roeskestraat ED AMSTERDAM 20

Tussentijds bericht per 30 juni 2013

Tussentijds bericht per 30 juni 2013 Tussentijds bericht per 30 juni 2013 Inhoudsopgave Inhoudsopgave.. 2 Profiel.. 3 Verslag van de directie...4 Tussentijds financieel verslag 1 oktober 2012 tot en met 30 juni 2013...6 Toelichting op het

Nadere informatie

Deze definities dienen ter interpretatie van begrippen in het Informatie Memorandum alsmede de aanvullende stukken.

Deze definities dienen ter interpretatie van begrippen in het Informatie Memorandum alsmede de aanvullende stukken. 9. Begrippenlijst Deze definities dienen ter interpretatie van begrippen in het Informatie Memorandum alsmede de aanvullende stukken. Aanbieder De entiteit die de Obligaties in Old Liquors Invest B.V.

Nadere informatie

RFM Regulated Fund Management BV HALFJAARBERICHT 2012

RFM Regulated Fund Management BV HALFJAARBERICHT 2012 RFM Regulated Fund Management BV HALFJAARBERICHT 2012 Inhoudsopgave pagina Algemeen Directieverslag 2 Halfjaarrekening Balans 4 Winst- en verliesrekening 5 Kasstroomoverzicht 6 Toelichting algemeen en

Nadere informatie

TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM

TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM met betrekking tot de Gecombineerde Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders (de"vergadering") van Insinger de Beaufort Umbrella Fund N.V. (de "Vennootschap")

Nadere informatie

Deze definities dienen ter interpretatie van begrippen in het Informatie Memorandum alsmede de aanvullende stukken en/of Bijlagen.

Deze definities dienen ter interpretatie van begrippen in het Informatie Memorandum alsmede de aanvullende stukken en/of Bijlagen. 9. Begrippenlijst Deze definities dienen ter interpretatie van begrippen in het Informatie Memorandum alsmede de aanvullende stukken en/of Bijlagen. Aanbieder De entiteit die de Bedrijfsobligatieleningen

Nadere informatie

Tussentijds bericht per 30 juni 2014

Tussentijds bericht per 30 juni 2014 Tussentijds bericht per 30 juni 2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave.. 2 Profiel.. 3 Verslag van de directie...4 Tussentijds financieel verslag 1 januari 2014 tot en met 30 juni 2014.....6 Toelichting op het

Nadere informatie

Financiële bijsluiter VBI Winkelfonds NV Deeluitgifte C

Financiële bijsluiter VBI Winkelfonds NV Deeluitgifte C Financiële bijsluiter VBI Winkelfonds NV Deeluitgifte C De overheid heeft de financiële bijsluiter voor financiële producten als VBI Winkelfonds NV deeluitgifte C verplicht gesteld. De financiële bijsluiter

Nadere informatie

JAARREKENING 2012 ROM-D CAPITAL BV

JAARREKENING 2012 ROM-D CAPITAL BV JAARREKENING 2012 ROM-D CAPITAL BV Datum: 24 juni 2013 Noordendijk 250 Postbus 310 3300 AH Dordrecht T (078) 770 80 95 E info@rom-d.nl JAARREKENING ROM- D CAPITAL BV 2012 - BLADZIJDE 2 BALANS PER 31 DECEMBER

Nadere informatie

Nieuwbouw van het boulodrome De Teerling

Nieuwbouw van het boulodrome De Teerling Nieuwbouw van het boulodrome De Teerling Prospectus Obligatielening ETJBV De Teerling April 2016 1 Eerste Tielse Jeu de Boules Vereniging De Teerling Bepalingen en voorwaarden financiering nieuwbouw boulodrome

Nadere informatie

RFM Regulated Fund Management BV Registratiedocument (als bedoeld in artikel 4:48 lid 1 Wet op het financieel toezicht)

RFM Regulated Fund Management BV Registratiedocument (als bedoeld in artikel 4:48 lid 1 Wet op het financieel toezicht) RFM Regulated Fund Management BV Registratiedocument (als bedoeld in artikel 4:48 lid 1 Wet op het financieel toezicht) I Gegevens betreffende de werkzaamheden van de beheerder RFM Regulated Fund Management

Nadere informatie

VBI WINKELFONDS NV ANNEXUM. Directie Annexum Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan 485 1077 XX Amsterdam HALFJAARBERICHT 2012

VBI WINKELFONDS NV ANNEXUM. Directie Annexum Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan 485 1077 XX Amsterdam HALFJAARBERICHT 2012 1 Halfjaarbericht 2012 VBI Winkelfonds NV ANNEXUM VBI WINKELFONDS NV HALFJAARBERICHT 2012 Directie Annexum Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan 485 1077 XX Amsterdam 2 Halfjaarbericht 2012 VBI Winkelfonds

Nadere informatie

1 Halfjaarbericht 2015 ANNEXUM VBI WINKELFONDS NV HALFJAARBERICHT 2015. Directie Annexum Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan 485 1077 XX Amsterdam

1 Halfjaarbericht 2015 ANNEXUM VBI WINKELFONDS NV HALFJAARBERICHT 2015. Directie Annexum Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan 485 1077 XX Amsterdam 1 Halfjaarbericht 2015 ANNEXUM VBI WINKELFONDS NV HALFJAARBERICHT 2015 Directie Annexum Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan 485 1077 XX Amsterdam 2 Halfjaarbericht 2015 INHOUDSOPGAVE a P Pagina 1.

Nadere informatie

JAARREKENING 2012 ROM-D HOLDING NV

JAARREKENING 2012 ROM-D HOLDING NV JAARREKENING 2012 ROM-D HOLDING NV Datum: 24 juni 2013 Noordendijk 250 Postbus 310 3300 AH Dordrecht T (078) 770 80 95 E info@rom-d.nl JAARREKENING ROM- D HOLDING NV 2012 - BLADZIJDE 2 BALANS PER 31 DECEMBER

Nadere informatie

Jaarbericht Weller Wonen Holding BV 2014

Jaarbericht Weller Wonen Holding BV 2014 Jaarbericht Weller Wonen Holding BV 2014 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2 2. Jaarrekening 3 2.1 Balans per 31-12-2014 (voor winstbestemming) 3 2.2 Winst en verliesrekening over 2014 4 2.3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Beleggen in grond onder woningen. Aankondiging Beleggingsmaatschappij Grondfonds. Grondfonds

Beleggen in grond onder woningen. Aankondiging Beleggingsmaatschappij Grondfonds. Grondfonds Beleggingsmaatschappij Grondfonds Aankondiging maart 2011 Beleggingsmaatschappij Grondfonds is een initiatief van Annexum Deze aankondiging bevat een beknopte weergave van het aanbod en kan daardoor niet

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV 2014 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2 2. Jaarrekening 3 2.1 Balans per 31-12-2014 (voor winstbestemming) 3 2.2 Winst en verliesrekening over 2014 4 2.3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM. met betrekking tot de vergadering van participanten van Sustainable Values Fund

TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM. met betrekking tot de vergadering van participanten van Sustainable Values Fund TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM met betrekking tot de vergadering van participanten van Sustainable Values Fund te houden op 18 juli 2014, om 11:00 uur Herengracht 537, 1017 BV Amsterdam 2 juli 2014 I

Nadere informatie

Tussentijds bericht Staalbankiers Beleggingsfondsen Beheer B.V. per 30-06-2013

Tussentijds bericht Staalbankiers Beleggingsfondsen Beheer B.V. per 30-06-2013 Tussentijds bericht Staalbankiers Beleggingsfondsen Beheer B.V. per 30-06-2013 Inhoudsopgave 1. Verslag van de directie 3 2. Jaarrekening 5 Balans per 30 juni 2013 Winst- en verliesrekening over 26 april

Nadere informatie

Stichting Bewaarder Holland Immo Group XI/ Retail Residential Fund te Eindhoven

Stichting Bewaarder Holland Immo Group XI/ Retail Residential Fund te Eindhoven Stichting Bewaarder Holland Immo Group XI/ Retail Residential Fund te Eindhoven Jaarrekening 2012 Stichting Bewaarder Holland Immo Group XI/ Retail Residential Fund Jaarrekening 2012 Inhoudsopgave Jaarstukken

Nadere informatie

OBLIGATIEOVEREENKOMST DIVAS BAD LANGENSALZA VASTGOED I B.V. Winstdelend. : ja, resultaatafhankelijk

OBLIGATIEOVEREENKOMST DIVAS BAD LANGENSALZA VASTGOED I B.V. Winstdelend. : ja, resultaatafhankelijk OBLIGATIEOVEREENKOMST DIVAS BAD LANGENSALZA VASTGOED I B.V. Uitgevende instelling Obligatievorm : DIVAS Bad Langensalza Vastgoed I B.V. : Winstdelend Leningomvang : maximaal 400.000 Nominaal bedrag : 25.000

Nadere informatie

DOORLOPENDE TEKST VAN DE ADMINISTRATIEVOORWAARDEN VAN: STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR PROPERTUNITY NL. Concept d.d.

DOORLOPENDE TEKST VAN DE ADMINISTRATIEVOORWAARDEN VAN: STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR PROPERTUNITY NL. Concept d.d. DOORLOPENDE TEKST VAN DE ADMINISTRATIEVOORWAARDEN VAN: STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR PROPERTUNITY NL Concept d.d. 17 oktober 2011 - 2 - ADMINISTRATIEVOORWAARDEN: Begripsbepalingen. In deze administratievoorwaarden

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2013

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2013 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Kengetallen

Nadere informatie

STICHTING DEPOSITARY QUANTRUST MACRO FUND AMERSFOORT JAARREKENING 2013

STICHTING DEPOSITARY QUANTRUST MACRO FUND AMERSFOORT JAARREKENING 2013 JAARREKENING 2013 INHOUDSOPGAVE Bestuursverslag Balans Winst- en verliesrekening Toelichting behorende tot de jaarrekening Overige gegevens Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Algemeen

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2014

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2014 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Kengetallen

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP XVII/GERMAN RETAIL FUND C.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2009. Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP XVII/GERMAN RETAIL FUND C.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2009. Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP XVII/GERMAN RETAIL FUND C.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2009 Balans per 30 juni 2009 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2009 31 december 2008 Vaste activa Financiële

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2015

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2015 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2015 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Fiscale positie

Nadere informatie

VBI Winkelfonds. Halfjaarbericht 2009

VBI Winkelfonds. Halfjaarbericht 2009 VBI Winkelfonds Halfjaarbericht 2009 Algemeen Dit halfjaarbericht betreft de eerste verslagperiode van het VBI Winkelfonds. VBI Winkelfonds (voorheen VBI Inflatiewinst Fonds) is opgericht op 5 september

Nadere informatie

Homburg Stoneridge Obligatie. Vergadering van Obligatiehouders 26 april 2013

Homburg Stoneridge Obligatie. Vergadering van Obligatiehouders 26 april 2013 Homburg Stoneridge Obligatie Vergadering van Obligatiehouders 26 april 2013 Betrokken partijen Homburg Stoneridge Limited Partnership: uitgevende instelling van de lening en eigenaar van het vastgoed Stichting

Nadere informatie

Registratiedocument Belfort Fund Management B.V.

Registratiedocument Belfort Fund Management B.V. Registratiedocument Belfort Fund Management B.V. 1. Gegevens betreffende de werkzaamheden van de Beheerder Het doel van de Beheerder, Belfort Fund Management B.V., is het optreden als Beheerder voor beleggingsinstellingen

Nadere informatie

STICHTING BEWAARDER COMMODITY DISCOVERY FUND AMERSFOORT JAARREKENING 2014

STICHTING BEWAARDER COMMODITY DISCOVERY FUND AMERSFOORT JAARREKENING 2014 JAARREKENING 2014 INHOUDSOPGAVE Bestuursverslag Balans Winst- en verliesrekening Toelichting behorende tot de jaarrekening Overige gegevens Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Algemeen

Nadere informatie

Jaarverslag van Claim Staat Vennootschap B.V., s-hertogenbosch

Jaarverslag van Claim Staat Vennootschap B.V., s-hertogenbosch Jaarverslag 2012 van Statutaire vestigingsplaats: s-hertogenbosch Adres: Brabantlaan 1 5216 TV s-hertogenbosch Inhoudsopgave Algemeen Jaarverslag 1 Jaarrekening Balans per 31 december 2012 2 Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

Prospectus. Obligatielening 2010-2022. v.v. Germania

Prospectus. Obligatielening 2010-2022. v.v. Germania Prospectus Obligatielening 2010-2022 v.v. Germania januari 2010 OBLIGATIELENING V.V. GERMANIA Uitgifte Obligatielening in 4 series 1. Doel De uitgifte van deze obligatielening heeft tot doel fondsen in

Nadere informatie

Wat zijn de financiële risico s van een belegging in aandelen in DIM Vastgoed? DIM Vastgoed N.V.

Wat zijn de financiële risico s van een belegging in aandelen in DIM Vastgoed? DIM Vastgoed N.V. Deze financiële bijsluiter is bijgewerkt tot en met 13 juni 2005. Bij of krachtens wet voorgeschreven productinformatie over een belegging in aandelen in Over de financiële bijsluiter Voor producten als

Nadere informatie

BEWAARDER RE WONINGFONDS VI BV DIRECTIEVERSLAG 2015

BEWAARDER RE WONINGFONDS VI BV DIRECTIEVERSLAG 2015 BEWAARDER RE WONINGFONDS VI BV DIRECTIEVERSLAG 2015 INHOUDSOPGAVE ALGEMEEN Verslag van de directie JAARREKENING Balans Winst- en verliesrekening Kasstroomoverzicht Toelichting algemeen en waarderingsgrondslagen

Nadere informatie

Jaarverslag van Vordering op Enexis B.V., s-hertogenbosch

Jaarverslag van Vordering op Enexis B.V., s-hertogenbosch Jaarverslag 2012 van Statutaire vestigingsplaats: s-hertogenbosch Adres: Brabantlaan 1 5216 TV s-hertogenbosch Inhoudsopgave Algemeen Jaarverslag 1 Jaarrekening Balans per 31 december 2012 2 Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

ABN AMRO Basic Funds N.V. Jaarrekening 2013

ABN AMRO Basic Funds N.V. Jaarrekening 2013 Jaarrekening 2013 Pagina 1 van 12 INHOUD Pagina Directieverslag 3 Balans per 31 december 2013 4 Winst- en verliesrekening 2013 5 Toelichting algemeen 6 Toelichting op de balans per 31 december 2013 8 Toelichting

Nadere informatie

MKBI DUURZAAM B.V. TWEEDE KWARTAAL 2014 KWARTAAL RAPPORTAGE NIET GECONTROLEERD

MKBI DUURZAAM B.V. TWEEDE KWARTAAL 2014 KWARTAAL RAPPORTAGE NIET GECONTROLEERD MKBI DUURZAAM B.V. KWARTAAL RAPPORTAGE TWEEDE KWARTAAL 2014 NIET GECONTROLEERD 6 OKTOBER 2014 MKBI DUURZAAM B.V. De Kuiper 5 5353 RJ Nieuwkuijk The Netherlands Directie MKBi Beheer B.V. A van Egberink

Nadere informatie

SynVest Fund Management B.V. gevestigd te Amsterdam Rapport inzake de Publicatiebalans 2016 Vastgesteld door de Algemene Vergadering d.d.

SynVest Fund Management B.V. gevestigd te Amsterdam Rapport inzake de Publicatiebalans 2016 Vastgesteld door de Algemene Vergadering d.d. SynVest Fund Management B.V. gevestigd te Amsterdam Rapport inzake de Publicatiebalans 2016 Vastgesteld door de Algemene Vergadering d.d. 26 juni 2017 Inhoudsopgave 1. Jaarrekening 1.1 Balans per 31 december

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV 2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1. Algemeen... 2 2. Jaarrekening... 3 2.1 Balans per 31 12 2015 (voor winstbestemming)... 3 2.2 Winst en verliesrekening

Nadere informatie

STICHTING BEWAARDER COMMODITY DISCOVERY FUND. (Voorheen Stichting Bewaarder Gold & Discovery Fund) AMERSFOORT JAARREKENING 2012

STICHTING BEWAARDER COMMODITY DISCOVERY FUND. (Voorheen Stichting Bewaarder Gold & Discovery Fund) AMERSFOORT JAARREKENING 2012 (Voorheen Stichting Bewaarder Gold & Discovery Fund) JAARREKENING 2012 INHOUDSOPGAVE Bestuursverslag Balans Winst- en verliesrekening Toelichting behorende tot de jaarrekening Overige gegevens Controleverklaring

Nadere informatie

MKBI DUURZAAM B.V. DERDE KWARTAAL 2013 KWARTAAL RAPPORTAGE NIET GECONTROLEERD

MKBI DUURZAAM B.V. DERDE KWARTAAL 2013 KWARTAAL RAPPORTAGE NIET GECONTROLEERD MKBI DUURZAAM B.V. KWARTAAL RAPPORTAGE DERDE KWARTAAL 2013 NIET GECONTROLEERD 30 SEPTEMBER 2013 MKBI DUURZAAM B.V. De Kuiper 5 5353 RJ Nieuwkuijk The Netherlands Directie MKBi Beheer B.V. A van Egberink

Nadere informatie

Expirerende Lijfrente

Expirerende Lijfrente GROEI NAAR VERMOGEN Expirerende Lijfrente Zorgeloos genieten van uw pensioen Er komt een moment in uw leven dat u zonder zorgen wilt gaan genieten van uw pensioen. Vandaag de dag betekent dit dat het regelen

Nadere informatie

INMAXXA REGISTRATIEDOCUMENT

INMAXXA REGISTRATIEDOCUMENT INMAXXA REGISTRATIEDOCUMENT Dit Registratiedocument is opgesteld door Inmaxxa B.V. ("Inmaxxa") op grond van artikel 4: 48 lid 1 Wet op het financieel toezicht ("Wft") en bevat gegevens over Inmaxxa, de

Nadere informatie

ACHTERGRONDINFORMATIE STAALBANKIERS HYPOTHECAIRE LENING IN ZWITSERSE FRANKEN

ACHTERGRONDINFORMATIE STAALBANKIERS HYPOTHECAIRE LENING IN ZWITSERSE FRANKEN Staalbankiers N.V. Postbus 327 2501 CH DEN HAAG ACHTERGRONDINFORMATIE STAALBANKIERS HYPOTHECAIRE LENING IN ZWITSERSE FRANKEN Deze achtergrondinformatie bij de Staalbankiers hypothecaire lening in Zwitserse

Nadere informatie

ABN AMRO Investment Management B.V. Jaarrekening 2013

ABN AMRO Investment Management B.V. Jaarrekening 2013 Jaarrekening 2013 Pagina 1 van 12 INHOUD Pagina Directieverslag 3 Balans per 31 december 2013 4 Winst- en verliesrekening 2013 5 Toelichting algemeen 6 Toelichting op de balans per 31 december 2013 8 Toelichting

Nadere informatie

BEWAARDER RE WONINGFONDS IV BV DIRECTIEVERSLAG 2016

BEWAARDER RE WONINGFONDS IV BV DIRECTIEVERSLAG 2016 BEWAARDER RE WONINGFONDS IV BV DIRECTIEVERSLAG 2016 INHOUDSOPGAVE ALGEMEEN Verslag van de directie JAARREKENING Balans Winst- en verliesrekening Kasstroomoverzicht Toelichting algemeen en waarderingsgrondslagen

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie 2012

Essentiële Beleggersinformatie 2012 1 Essentiële Beleggersinformatie 2012 Inhoudsopgave Doelstelling en beleggingsbeleid 3 Risico- en opbrengstprofiel 3 Kosten 4 In het verleden behaalde resultaten 5 Praktische informatie 6 2 Essentiële

Nadere informatie

REGISTRATIEDOCUMENT VOS INVESTMENT BEHEER B.V. GEGEVENS BETEFFENDE DE WERKZAAMHEDEN VAN DE BEHEERDER

REGISTRATIEDOCUMENT VOS INVESTMENT BEHEER B.V. GEGEVENS BETEFFENDE DE WERKZAAMHEDEN VAN DE BEHEERDER REGISTRATIEDOCUMENT VOS INVESTMENT BEHEER B.V. GEGEVENS BETEFFENDE DE WERKZAAMHEDEN VAN DE BEHEERDER Vos Investment Beheer B.V. (hierna ook te noemen: de Beheerder) treedt op als beheerder in de zin van

Nadere informatie

Renpart Vastgoed Management B.V. PUBLICATIESTUKKEN 2007 RENPART VASTGOED MANAGEMENT B.V. TE DEN HAAG

Renpart Vastgoed Management B.V. PUBLICATIESTUKKEN 2007 RENPART VASTGOED MANAGEMENT B.V. TE DEN HAAG PUBLICATIESTUKKEN 2007 RENPART VASTGOED MANAGEMENT B.V. TE DEN HAAG BALANS (opgemaakt voor resultaatbestemming, bedragen in euro) ACTIVA 31 december 2007 31 december 2006 VASTE ACTIVA Materiële vaste activa

Nadere informatie

De (voorgenomen) activiteiten van Beethoven Beheer BV bestaan uit het beheren van Woon- Winkel Fonds.

De (voorgenomen) activiteiten van Beethoven Beheer BV bestaan uit het beheren van Woon- Winkel Fonds. Registratiedocument Dit is het registratiedocument van Beethoven Beheer BV als beheerder van Woon-Winkel Fonds zoals bedoeld in artikel 11 Btb 2005. In dit registratiedocument zijn de gegevens opgenomen

Nadere informatie

LOYENsl LOEFF 7 dat iedere Certificaathouder bezit, zal toewijzing van dat Certificaat of die - Certificaten geschieden bij loting, te regelen en te houden door het bestuur. - 7. Een Certificaathouder,

Nadere informatie

ABN AMRO Groenbank B.V. ENKELVOUDIGE JAARREKENING 2012

ABN AMRO Groenbank B.V. ENKELVOUDIGE JAARREKENING 2012 ABN AMRO Groenbank B.V. ENKELVOUDIGE JAARREKENING 2012 INHOUDSOPGAVE Directieverslag 2012 3 Enkelvoudige balans per 31 december 2012 6 Enkelvoudige winst- en verliesrekening over 2012 7 Overige gegevens

Nadere informatie

MKBI DUURZAAM B.V. VIERDE KWARTAAL 2013 KWARTAAL RAPPORTAGE NIET GECONTROLEERD

MKBI DUURZAAM B.V. VIERDE KWARTAAL 2013 KWARTAAL RAPPORTAGE NIET GECONTROLEERD MKBI DUURZAAM B.V. KWARTAAL RAPPORTAGE VIERDE KWARTAAL 2013 NIET GECONTROLEERD 31 DECEMBER 2013 MKBI DUURZAAM B.V. De Kuiper 5 5353 RJ Nieuwkuijk The Netherlands Directie MKBi Beheer B.V. A van Egberink

Nadere informatie

Nova Capital B.V. Jaarrapport 2013

Nova Capital B.V. Jaarrapport 2013 Nova Capital B.V. Jaarrapport 2013 Inhoudsopgave Profiel 3 Verslag van de directie 4 Jaarrekening 2013 6 Balans per 31 december 2013 7 Winst- en verliesrekening over de periode 11 juli 2012 tot en met

Nadere informatie

TG Fund Management B.V. Amsterdam

TG Fund Management B.V. Amsterdam INHOUDSOPGAVE Pagina - Balans per 31 december 2012 voor resultaatbestemming 3 - Winst- en verliesrekening over 2012 4 - Toelichting Algemeen en Waarderingsgrondslagen 5 - Toelichting op de Balans en Winst-

Nadere informatie

De Uitgifte staat voor (Nieuwe) Aandeelhouders open tegen een deelnamebedrag van minimaal EUR 100.000, exclusief Uitgiftevergoeding.

De Uitgifte staat voor (Nieuwe) Aandeelhouders open tegen een deelnamebedrag van minimaal EUR 100.000, exclusief Uitgiftevergoeding. Bijlage 12 - Uitgifte van Aandelen De Uitgifte Op 5 juni 2014 heeft de Algemene Vergadering aan de Directie de bevoegdheid verleend om - met goedkeuring van de Raad van Commissarissen - voor een periode

Nadere informatie

VOORWAARDEN SYNVEST LIJFRENTEBELEGGINGSRECHT

VOORWAARDEN SYNVEST LIJFRENTEBELEGGINGSRECHT Blad 1 van 5 Inhoudsopgave Artikel 1. Uitleg en definities... 1 2. Toepasselijkheid... 2 3. Inleg algemeen... 2 4. Inleg uitgesteld lijfrentebeleggingsrecht. 2 5. Inleg direct ingaand lijfrentebeleggingsrecht...

Nadere informatie

IBUS Fondsen Beheer B.V. Jaarverslag 2013

IBUS Fondsen Beheer B.V. Jaarverslag 2013 IBUS Fondsen Beheer B.V. INHOUDSOPGAVE JAARVERSLAG 4 JAARREKENING Balans per 31 december 2013 5 Winst- en verliesrekening over 2013 6 Kasstroomoverzicht 7 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

Hoofdstuk 12. Vreemd vermogen op lange termijn. Een lening (schuld) met een looptijd van langer dan een jaar. We bespreken 3 verschillende leningen:

Hoofdstuk 12. Vreemd vermogen op lange termijn. Een lening (schuld) met een looptijd van langer dan een jaar. We bespreken 3 verschillende leningen: www.jooplengkeek.nl Vreemd vermogen op lange termijn Een lening (schuld) met een looptijd van langer dan een jaar. We bespreken 3 verschillende leningen: 1. Onderhandse lening. 2. Obligatie lening. 3.

Nadere informatie

Profound Fondsmanagement B.V. Amsterdam. Halfjaarcijfers 2015

Profound Fondsmanagement B.V. Amsterdam. Halfjaarcijfers 2015 Profound Fondsmanagement B.V. Amsterdam Halfjaarcijfers 2015 Inhoudsopgave Jaarrekening Balans per 30 juni 3 Winst- en Verliesrekening over 4 Grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening 5 Toelichting

Nadere informatie

ACTIVINVESTOR MANAGEMENT B.V. Amsterdam. Halfjaarbericht per 30 juni 2012

ACTIVINVESTOR MANAGEMENT B.V. Amsterdam. Halfjaarbericht per 30 juni 2012 ACTIVINVESTOR MANAGEMENT B.V. Amsterdam Halfjaarbericht per 30 juni 2012 Profiel ActivInvestor Management B.V. is 16 december 2004 opgericht en heeft als doel het opzetten en beheren van niche vastgoedbeleggingsfondsen

Nadere informatie

IBUS FONDSEN BEHEER B.V. JAARVERSLAG 2011. Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA AMSTELVEEN Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090

IBUS FONDSEN BEHEER B.V. JAARVERSLAG 2011. Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA AMSTELVEEN Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090 IBUS FONDSEN BEHEER B.V. JAARVERSLAG 2011 Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA AMSTELVEEN Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARVERSLAG 3 JAARREKENING Balans per 31 december 2011

Nadere informatie

4. Wat moet ik als lid doen om een lijfrenteschenking te verstrekken?

4. Wat moet ik als lid doen om een lijfrenteschenking te verstrekken? VEELGESTELDE VRAGEN OVER DE FINANCIERINGSMOGELIJKHEDEN DOOR LEDEN 1. Zijn er methoden waarbij een lening of schenking voor ons leden fiscaal aantrekkelijk gemaakt kan worden? Ja er zijn enkele financieringsmogelijkheden

Nadere informatie

Halfjaarverslag. Legal & General Nederland Beleggingen B.V. 2009

Halfjaarverslag. Legal & General Nederland Beleggingen B.V. 2009 Halfjaarverslag Legal & General Nederland Beleggingen B.V. 2009 Inhoudsopgave 1. Algemene gegevens 2 2. Verslag van de Directie 3 3. Halfjaarrekening tot en met 30 juni 2009 Balans 5 Winst- en verliesrekening

Nadere informatie

Halfjaarbericht 2015. Bright LifeCycle Fonds

Halfjaarbericht 2015. Bright LifeCycle Fonds Halfjaarbericht 2015 Bright LifeCycle Fonds Periode: 19 december 2014 tot en met 30 juni 2015 Inhoudsopgave HALFJAARBERICHT BRIGHT LIFECYCLE FONDS... 3 BALANS PER 30 JUNI 2015... 3 WINST- EN VERLIESREKENING

Nadere informatie

Aantal werknemers * Het resultaat na belasting en het eigen vermogen zijn gedeeld door aandelen.

Aantal werknemers * Het resultaat na belasting en het eigen vermogen zijn gedeeld door aandelen. Persbericht N.V. Bever Holding heeft over het eerste halfjaar 2015 een negatief resultaat voor belastingen behaald van 1.412.000 als gevolg van een negatieve exploitatie uit vastgoed van 188.000, netto

Nadere informatie

Stichting Administratiekantoor Preferente Financierings Aandelen ABN AMRO Holding

Stichting Administratiekantoor Preferente Financierings Aandelen ABN AMRO Holding Stichting Administratiekantoor Preferente Financierings Aandelen ABN AMRO Holding Jaarrapport 2007 Inhoudsopgave Pagina Verklaring administratiekantoor 1 Jaarrekening Balans per 31-12-2007 4 Staat van

Nadere informatie

Procedure Statutenwijziging en Kapitaalvermindering

Procedure Statutenwijziging en Kapitaalvermindering Procedure Statutenwijziging en Kapitaalvermindering Definities BV - de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid waarvan de statuten gewijzigd gaan worden Aandeelhouder - de enig aandeelhouder

Nadere informatie

Financiële Bijsluiter

Financiële Bijsluiter Financiële Bijsluiter Bij of krachtens wet voorgeschreven productinformatie over het product Phanos REIT NV Voor producten als Phanos REIT N.V. (hierna: Phanos REIT) is het opstellen van een financiële

Nadere informatie

High Risk. Equity Interest Other. ING Dutch Plus Note

High Risk. Equity Interest Other. ING Dutch Plus Note High Risk Equity Interest Other ING Dutch Plus Note Minimaal 155%* aflossing bij stijgende of beperkt dalende beurzen Bescherming tot 35% koersdaling t.o.v. de startwaarde Profiteer van een mogelijke stijging

Nadere informatie

Solide Vastgoedlijfrente met fraaie groeivooruitzichten.

Solide Vastgoedlijfrente met fraaie groeivooruitzichten. Solide Vastgoedlijfrente met fraaie groeivooruitzichten. Zowel voor het opbouwen van lijfrentekapitaal als voor een direct ingaande lijfrente Synvest vastgoedlijfrente B e l e g g e n i n n e d e r l a

Nadere informatie

TG Fund Management B.V. Amsterdam

TG Fund Management B.V. Amsterdam INHOUDSOPGAVE Pagina - Balans per 31 december 2010 na resultaatbestemming 3 - Winst- en verliesrekening over 2010 4 - Toelichting Algemeen en Waarderingsgrondslagen 5 - Toelichting op de Balans en Winst-

Nadere informatie

8 april 2015. Pagina 1 van 5

8 april 2015. Pagina 1 van 5 8 april 2015. Pagina 1 van 5 Secerno Health Care Real Estate Fund. De nieuwe Wet Maatschappelijke Ondersteuning is per 1 januari 2015 in werking getreden. Met deze wetgeving wordt beoogd de zorgbehoevende

Nadere informatie

C.V. Bénine. Jaarverslag 2014. Concept

C.V. Bénine. Jaarverslag 2014. Concept C.V. Bénine Jaarverslag 2014 Uitsluitend bestemd voor vennoten Concept 10 juni 2015 Inhoud Pagina Bestuursverslag 1 Jaarrekening Balans per 31 december 2014 2 Winst- en verliesrekening 2014 3 Grondslagen

Nadere informatie

De Uitgifte staat voor (Nieuwe) Aandeelhouders open tegen een deelnamebedrag van minimaal EUR 100.000, exclusief Uitgiftevergoeding.

De Uitgifte staat voor (Nieuwe) Aandeelhouders open tegen een deelnamebedrag van minimaal EUR 100.000, exclusief Uitgiftevergoeding. Bijlage 13 Uitgifte van Aandelen in december 2014 De Uitgifte Op 5 juni 2014 heeft de Algemene Vergadering aan de Directie de bevoegdheid verleend om met goedkeuring van de Raad van Commissarissen voor

Nadere informatie

Beleggen in winkels met bekende namen Aankondiging emissie Super Winkel Fonds

Beleggen in winkels met bekende namen Aankondiging emissie Super Winkel Fonds Super Winkel Fonds Aankondiging februari 2011 Super Winkel Fonds is een initiatief van Annexum Beleggen in winkels met bekende namen Aankondiging emissie Super Winkel Fonds Beleggen in bekende winkels

Nadere informatie

VBI WINKELFONDS NV ANNEXUM. Directie Annexum Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan 485 1077 XX Amsterdam HALFJAARBERICHT 2014

VBI WINKELFONDS NV ANNEXUM. Directie Annexum Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan 485 1077 XX Amsterdam HALFJAARBERICHT 2014 1 Halfjaarbericht - 2014 ANNEXUM VBI WINKELFONDS NV HALFJAARBERICHT 2014 Directie Annexum Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan 485 1077 XX Amsterdam 2 Halfjaarbericht - 2014 INHOUDSOPGAVE a P Pagina

Nadere informatie

Inschrijfformulier. Tranche A. Natuurlijke personen

Inschrijfformulier. Tranche A. Natuurlijke personen Inschrijfformulier Tranche A Natuurlijke personen Begrippen die hieronder beginnen met een hoofdletter hebben dezelfde betekenis als daaraan is toegekend in het informatiememorandum van MKBi Groeifonds

Nadere informatie

17-4-2014. Onderwerpen: Wet op de inkomstenbelasting 2001

17-4-2014. Onderwerpen: Wet op de inkomstenbelasting 2001 Onderwerpen: Korte uitleg heffingssysteem inkomstenbelasting Korte uitleg heffingssysteem vennootschapsbelasting Vrijstellingen en heffingskortingen Aflossen eigenwoningschuld Familielening eigen woning

Nadere informatie

Elite Fund Management B.V. te Naarden

Elite Fund Management B.V. te Naarden Elite Fund Management B.V. te Naarden Halfjaarbericht 2015 30 juli 2015 1 Inhoudsopgave Algemeen 3 Halfjaarbericht over de periode 1 januari 2015 tot en met 30 juni 2015 4 Balans per 30 juni 2015 5 Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

Jaarverslag 2016 Uitsluitend bestemd voor vennoten

Jaarverslag 2016 Uitsluitend bestemd voor vennoten C.V. Bénine Jaarverslag 2016 Uitsluitend bestemd voor vennoten Inhoud Pagina Bestuursverslag 1 Jaarrekening Balans per 31 december 2016 2 Winst- en verliesrekening 2016 3 Grondslagen voor de waardering

Nadere informatie

BEGRIPSBEPALINGEN. Artikel 1. Artikel 2 MD/817570.001

BEGRIPSBEPALINGEN. Artikel 1. Artikel 2 MD/817570.001 MD/817570.001 Doorlopende tekst van de administratievoorwaarden van de te Den Haag gevestigde stichting: Stichting Administratiekantoor Ren part Vastgoed, kantoorhoudende te 2514 JS 's-gravenhage, Nassaulaan

Nadere informatie

Doe mee aan de toekomst van onze hockeyclub

Doe mee aan de toekomst van onze hockeyclub Doe mee aan de toekomst van onze hockeyclub Beste, In 2015 bestaat MHC Lemmer 15 jaar en in deze periode is een gezellige hockeyvereniging ontstaan met een mooie toekomst waar jong en oud zich thuis voelen.

Nadere informatie

BEWAARDER RFM WONINGFONDS IV BV JAARVERSLAG 2013

BEWAARDER RFM WONINGFONDS IV BV JAARVERSLAG 2013 BEWAARDER RFM WONINGFONDS IV BV JAARVERSLAG 2013 INHOUDSOPGAVE ALGEMEEN Verslag van de beheerder JAARREKENING Balans Winst- en verliesrekening Kasstroomoverzicht Toelichting algemeen en waarderingsgrondslagen

Nadere informatie

VOORAANKONDIGING. Haerzathe Short-Term Fund I

VOORAANKONDIGING. Haerzathe Short-Term Fund I VOORAANKONDIGING Haerzathe Short-Term Fund I OBLIGATIE HAERZATHE SHORT - TERM FUND I B.V. Obligatielening Haerzathe Short-Term Fund I B.V. Na de succesvolle plaatsing van de obligatieleningen Haerzathe

Nadere informatie

SAMENVATTING. Toepasselijk recht. Op het aanbod is Nederlands recht van toepassing. Rechten verbonden aan de certificaten van aandelen

SAMENVATTING. Toepasselijk recht. Op het aanbod is Nederlands recht van toepassing. Rechten verbonden aan de certificaten van aandelen SAMENVATTING Dit hoofdstuk is een samenvatting (de Samenvatting) van de essentiële kenmerken en risico s met betrekking tot de Uitgevende instelling(stichting administratie kantoor aandelen Triodos Bank),

Nadere informatie

HALFJAARVERSLAG. C.V. S2 Vastgoed VII te Groningen. Over de periode 1 januari 2012 t/m 30 juni 2012

HALFJAARVERSLAG. C.V. S2 Vastgoed VII te Groningen. Over de periode 1 januari 2012 t/m 30 juni 2012 HALFJAARVERSLAG C.V. S2 Vastgoed VII te Groningen Over de periode 1 januari 2012 t/m 30 juni 2012 INHOUD Pagina HALFJAARVERSLAG 1 Resultaat over 1 januari 2012 t/m 30 juni 2012 3 2 Balans per 30 juni 2012

Nadere informatie

Mixed Hockeyclub Dieren

Mixed Hockeyclub Dieren Mixed Hockeyclub Dieren PROSPECTUS Obligatielening t.b.v. Financiering Nieuwbouw Clubhuis 6 maart 2017 1. Algemeen Mixed Hockeyclub Dieren, hierna te noemen MHC Dieren een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid,

Nadere informatie

''fa. Jaarverslag van Claim Staat Vennootschap B.V., 's-hertogenbosch. Statutaire vestigingsplaats: Adres:

''fa. Jaarverslag van Claim Staat Vennootschap B.V., 's-hertogenbosch. Statutaire vestigingsplaats: Adres: Jaarverslag 2013 van Statutaire vestigingsplaats: Adres: 's-hertogenbosch Brabantlaan 1 5216 TV 's-hertogenbosch ''fa Accountants 1 idn' * netter Inhoudsopgave Algemeen Jaarverslag 1 Jaarrekening Balans

Nadere informatie

INBRENG IN de besloten vennootschap: UNIVÉ HET ZUIDEN BEMIDDELING B.V. gevestigd te Wouw (gemeente Roosendaal)

INBRENG IN de besloten vennootschap: UNIVÉ HET ZUIDEN BEMIDDELING B.V. gevestigd te Wouw (gemeente Roosendaal) Blad 1 INBRENG IN de besloten vennootschap: UNIVÉ HET ZUIDEN BEMIDDELING B.V. gevestigd te Wouw (gemeente Roosendaal) Heden, ***, verscheen voor mij, mr. **, notaris te **: **, te dezen handelend als schriftelijk

Nadere informatie

JAARSTUKKEN 2014 ROM-D CAPITAL BEHEER BV

JAARSTUKKEN 2014 ROM-D CAPITAL BEHEER BV JAARSTUKKEN 2014 ROM-D CAPITAL BEHEER BV Datum: 28 april 2015 Noordendijk 250 Postbus 310 3300 AH Dordrecht T (078) 770 80 95 E info@rom-d.nl JAARSTUKKEN ROM- D CAPITAL BEHEER BV 2014 - BLADZIJDE 2 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Gouden Handdruk, drie verschillende manieren om een ontslagvergoeding te laten uitkeren

Gouden Handdruk, drie verschillende manieren om een ontslagvergoeding te laten uitkeren Gouden Handdruk, drie verschillende manieren om een ontslagvergoeding te laten uitkeren Als u eenmaal recht heeft op een ontslagvergoeding, dan kunt u deze vergoeding in feite op 3 verschillende manieren

Nadere informatie

ACTIVINVESTOR MANAGEMENT B.V. Amsterdam. Halfjaarbericht per 30 juni 2013

ACTIVINVESTOR MANAGEMENT B.V. Amsterdam. Halfjaarbericht per 30 juni 2013 ACTIVINVESTOR MANAGEMENT B.V. Amsterdam Halfjaarbericht per 30 juni 2013 Profiel ActivInvestor Management B.V. is 16 december 2004 opgericht en heeft als doel het opzetten en beheren van niche vastgoedbeleggingsfondsen

Nadere informatie

AEFIDES INSPIRATIS I BV TE GRONINGEN. Jaarverslag 2011 25 april 2012

AEFIDES INSPIRATIS I BV TE GRONINGEN. Jaarverslag 2011 25 april 2012 AEFIDES INSPIRATIS I BV TE GRONINGEN Jaarverslag 2011 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARVERSLAG 1 Opdracht 2 2 Algemeen 3 3 Resultaat 4 4 Financiële positie 5 5 Directieverslag 6 JAARREKENING 1 Balans per 31 december

Nadere informatie