Inhoud. 76 Begrippenlijst 77 Overzichten in guldens

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inhoud. 76 Begrippenlijst 77 Overzichten in guldens"

Transcriptie

1 Jaarverslag 2000

2 Inhoud 4 Profiel en strategie 6 Risicobeheersing 8 Aandeelhoudersinformatie 11 Cijfers in beeld 12 Vijfjarenoverzicht 13 Bestuur 14 Van de voorzitter 15 Bericht van de Raad van Commissarissen Verslag van de Raad van Bestuur 17 Financieel resultaat en vermogen 26 Autoleasing en -verhuur 31 Dealerbedrijven 38 Schadeherstel 40 ICT 41 E-commerce en e-business 41 Euro 42 Personeel en organisatie 44 Milieu 46 Vooruitzichten Jaarrekening Groepsbalans 50 Groepswinst- en verliesrekening 51 Kasstroomoverzicht 52 Toelichting op de groepsbalans en de groepswinst- en verliesrekening 67 Balans Athlon Groep N.V. 67 Winst- en verliesrekening Athlon Groep N.V. 68 Toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening van Athlon Groep N.V. Overige gegevens 72 Accountantsverklaring 73 Statutaire winstverdeling 73 Gebeurtenissen na balansdatum 74 Verslag van de Stichting Continuïteit Athlon Groep N.V. 75 Ondernemingen en management An English version of the Report and Financial Statements 2000 is available. In case of contradictions between the English and the Dutch version, the latter shall prevail. 76 Begrippenlijst 77 Overzichten in guldens

3 Profiel en strategie pagina 4 pagina Geografische omzetverdeling (in %) Athlon is leverancier van automobiliteitsoplossingen, primair aan de zakelijke markt. Kernactiviteiten zijn: autoleasing en -verhuur, dealerbedrijven en autoschadeherstel. De onderlinge samenhang van deze activiteiten biedt synergievoordelen, onder andere door onderlinge samenwerking en kennisuitwisseling. Athlon heeft een holdingstructuur en is actief in vijf landen: Nederland, België, Luxemburg, Frankrijk en Duitsland. De werkmaatschappijen rapporteren recht- Athlon heeft de ambitie om in operationele lease één van de toonaangevende aanbieders in Europa te zijn. Hierbij is de focus voor uitbreiding gericht op Duitsland en Frankrijk, potentieel de twee grootste leasemarkten in Europa. In een later stadium behoren ook andere landen van de euromarkt tot de mogelijkheden. Autoverhuur wordt in dit concept gezien als een logische aanvulling om flexibel te kunnen inspelen op de mobiliteitsbehoefte van de zakelijke Geografische verdeling aantal medewerkers (ultimo jaar) Nederland België/Luxemburg Frankrijk Duitsland streeks aan de Raad van Bestuur. De gewone aandelen van Athlon Groep N.V. zijn genoteerd aan Euronext Amsterdam. In 2000 werd met gemiddeld medewerkers een netto-omzet van mln behaald, waarvan 46% in het buitenland. Autoleasing en -verhuur Primair voor zakelijke cliënten worden zowel voor de langere termijn (lease) als voor de kortere termijn (verhuur) auto s ter beschikking gesteld. De autoleaseactiviteiten richten zich op operationele lease en wagenparkbeheer. Door haar kennis van het autoproduct biedt Athlon niet alleen transparantie en gemak in mobiliteitsoplossingen maar ook kostenbeheersing. Met name voor de zakelijke cliënt is dit een onderscheidend voordeel. Ook in de autoverhuur richt Athlon zich voornamelijk op de zakelijke markt met flexibele oplossingen voor mobiliteit. Dealerbedrijven Tot Athlon behoren 10 dealerbedrijven, op één na alle in Nederland. De vertegenwoordigde merken hebben een belangrijk aandeel in de zakelijke markt. Om de markt. In België zijn de eerste stappen gezet om naast de aanwezige autoleaseen verhuuractiviteiten een schadeketen op te zetten. Bij de invulling van de groeistrategie op de verschillende Europese markten krijgen autoleasing en aan de leaseactiviteiten gekoppelde verhuur prioriteit. Dealeractiviteiten en schadeherstel zijn daarin volgend. Bij overnames worden heldere criteria gehanteerd. De overnamekandidaat moet passen in de strategie, een bijdrage leveren aan de groei van de winst per aandeel, een nettorendement op het genormaliseerde eigen vermogen behalen van ten minste 13% en beschikken over een onderscheidende product/marktcombinatie. Nederland Groei in omzet en marktaandeel voor autoleasing en -verhuur wordt in Nederland voor een belangrijk deel gerealiseerd door autonome groei. Gezien de structuur van de markt zijn overnamemogelijkheden van grotere leasemaatschappijen uiterst schaars. Waar sprake is van acquisities gaat het voornamelijk om overname van kleinere portefeuilles. Bij de schadeherstelactiviteiten is de managementaandacht gericht op uitbreiding Nederland België/Luxemburg Frankrijk Duitsland marge van de individuele dealerbedrijven te verhogen en omzetgroei te bewerk- van de keten, verdere professionalisering van de bedrijfsvoering en optimalise- stelligen voeren de bedrijven een zo breed mogelijke range van activiteiten, ring van de marketing van het ketenconcept. waaronder autoverhuur en -lease, gericht op de lokale kleinzakelijke markt. Als nevenactiviteiten worden door de dealerbedrijven ook wasstraten geëx- Buitenland ploiteerd en/of brandstof verkocht. In België en Luxemburg bieden de markten voor autoleasing en verhuur goede groeikansen. De focus in deze landen is dan ook gericht op volumetoename Autoschadeherstel van de lease- en verhuurportefeuille, vooral door autonome groei. Inmiddels is Onder de naam CARe Schadeservice beschikt Athlon in Nederland over een in België een begin van sturing van de schadestroom waar te nemen. Tegen deze keten van 43 gekwalificeerde universele schadeherstelbedrijven. De keten achtergrond heeft een verkenning plaatsgevonden om de levensvatbaarheid van heeft een toonaangevende positie in de overigens gefragmenteerde schade- een keten van schadeherstelbedrijven te onderzoeken. Op basis van de uitkomsten herstelmarkt. CARe Schadeservice richt zich vooral op grotere marktpartijen is besloten ook in deze markt te starten met de opbouw van een schadeherstel- zoals verzekeringsmaatschappijen, leasebedrijven en andere fleetowners. keten. In de Duitse en Franse autoleasemarkten verkeert operationele lease nog in een Doelstellingen en strategie fase van ontwikkeling. Athlon ziet voor professionele, door ICT-toepassingen Athlon streeft naar winstgroei en continuïteit van de onderneming. Daarbij ondersteunde dienstverlening, groeikansen in deze markten. Daarom ligt de stelt de onderneming zich ten doel een rendement op het eigen vermogen van nadruk bij de expansie vooral op deze landen, waarbij de autoverhuuractiviteiten minimaal 13% en een jaarlijkse gemiddelde groei van de winst per aandeel van alleen in combinatie met lease op de zakelijke markt worden aangeboden. circa 10%. Bij het realiseren van deze doelstelling is de focus in belangrijke mate Voor de introductie van schade- en dealeractiviteiten zijn de vereiste marktom- gericht op autonome groei. Daarnaast zullen ook acquisities een bijdrage leve- standigheden nog niet aanwezig in Duitsland en Frankrijk. ren aan de winstgroei. Door schaalgrootte worden voordelen behaald op het Verder wordt in 2002 nieuwe Europese regelgeving verwacht met betrekking tot gebied van onder andere financiering, inkoop en ICT. De samenhang tussen de exclusiviteit die van invloed zal zijn op de marktordening in de dealerwereld. activiteiten leidt tot kennisuitwisseling en intensieve samenwerking tussen de Op basis daarvan is besloten vooralsnog geen acquisities van dealerbedrijven groepsbedrijven. in het buitenland te doen. Voor het starten van een schadeherstelketen is zowel in Frankrijk als in Duitsland de gestuurde schadestroom nog onvoldoende in ontwikkeling.

4 Risicobeheersing pagina 6 pagina 7 Door de drie kernactiviteiten en een groot aantal product/marktcombinaties heeft Athlon een goed gespreide portfolio met per activiteit te onderscheiden risico s. Naast het normale ondernemersrisico is een aantal specifieke risico s te benoemen mede voortvloeiend uit de groeistrategie. Financiële risico s De financiële risico s worden in belangrijke mate bepaald door financieringsmogelijkheden en renterisico s. Het belangrijkste beslag op financiële middelen wordt gevormd door investeringen in de lease- en verhuurvloot. Het merendeel van de leaseauto s dient gefinancierd te worden voor een periode van drie à vier jaar, huurauto s 6 à 12 maanden. Voor beide is het van belang dat de toegang tot de kapitaal- en geldmarkt gefaciliteerd wordt. Door alternatieve financieringsinstrumenten in te zetten, zoals commercial paper, medium term notes en syndicated loans, neemt de afhankelijkheid van traditionele kredietfaciliteiten af. Een duidelijk strategisch concept, goede resultaten, een gezonde vermogenspositie en uiteraard het tijdig voldoen aan aflossings- en renteverplichtingen zijn hiervoor belangrijke voorwaarden. Om de financiële risico s te beheersen worden binnenkomende en uitgaande kasstromen zo veel mogelijk op elkaar afgestemd en worden de gekozen financieringsinstrumenten gekoppeld aan de termijn waarop deze kasstromen binnenkomen. Gezien de relatief korte periode waarin huurauto s worden geëxploiteerd, is de resultaatontwikkeling van die activiteit meer onderhevig aan rentefluctuaties dan bij langjarige leasecontracten. Sinds de introductie van de euro is valutarisico voor Athlon niet meer aan de orde. Operationele risico s De operationele risico s verschillen per activiteit. Voor de leasevloot gelden als belangrijkste: de kredietwaardigheid van de opdrachtgever, het onderhoudsrisico, het cascorisico en het risico met betrekking tot de restwaarde van de auto. De kredietwaardigheid van een cliënt wordt bij het aangaan van een overeenkomst zorgvuldig beoordeeld met behulp van externe informatie. Eveneens dient als zekerheid de aan de klant ter beschikking gestelde auto. Voor uitgaven voor onderhoud worden per contract voorzieningen getroffen voor reparatie, onderhoud en banden. Gezien de omvang van de totale leaseportefeuille brengt Athlon het cascorisico niet onder bij een assuradeur, maar draagt dit risico zelf om positief resultaat te genereren. Het risico met betrekking tot de restwaarde van de auto s die uit lease en verhuur komen, wordt beperkt door de in de onderneming aanwezige kennis van de markt voor gebruikte auto s. De verhuuractiviteiten brengen verschillende risico s met zich mee. Ten eerste het inkooprisico dat ontstaat door onvoldoende afstemming van inkoop van auto s, zowel in aantal als in type en prijsklasse, op de vraag uit de markt. Daarnaast brengen verhuuractiviteiten het risico met zich mee van een niet optimale logistieke planning; de verhuurauto s bevinden zich niet op de vesti- gingen waar ze ingezet kunnen worden. Een algemeen risico dat samenhangt met de marktomstandigheden is onderbezetting. Door de ingebruikname van het geavanceerde softwaresysteem RentPro, dat een optimale fleetplanning mogelijk maakt, worden zowel de logistieke risico s als het risico op onderbezetting geminimaliseerd. Milieurisico Bij schadeherstel- en dealeractiviteiten bestaan milieurisico s. Deze zijn de afgelopen jaren nauwkeurig in kaart gebracht en een groot aantal saneringen is reeds uitgevoerd. Athlon heeft een bedrag van circa 1 2,6 mln gereserveerd voor lopende en komende saneringen. De operationele risico s op het gebied van milieu worden zoveel mogelijk beperkt door investeringen in preventieve controles, apparatuur en veiligheidsmaatregelen. Afhankelijkheid van importeurs De dealerbedrijven opereren voor wat betreft de verkoop van nieuwe auto s in een cyclische markt. Daarnaast speelt bij de dealers de afhankelijkheid van importeurs en fabrikanten een rol, onder andere met betrekking tot de introductie van nieuwe modellen en marketinginspanningen. Athlon beperkt deze risico s door het voeren van verschillende merken en het aan de dealerbedrijven toevoegen van activiteiten zoals dealerlease en -verhuur, brandstofverkoop en wasinstallaties. Acquisitierisico s Alvorens tot overname van een onderneming over te gaan wordt een uitgebreid onderzoek uitgevoerd. Dit onderzoek richt zich onder meer op aandachtsgebieden als marktpositionering, kwaliteit van klanten, interne en administratieve organisatie, personeelssamenstelling, fiscale positie, automatisering en milieu. Daarnaast vindt een financieel en juridisch onderzoek plaats met behulp van interne en externe deskundigen. Acquisities zullen mede tot gevolg hebben dat nieuwe eisen worden gesteld aan de beheersbaarheid van de onderneming.

5 Aandeelhoudersinformatie pagina 8 pagina 9 Athlon Groep is een structuurvennootschap, waarvan de gewone aandelen Per jaar kan maximaal 1,5% van het aantal uitstaande gewone aandelen aan Beurswaarde* van nominaal ƒ 0,50 zijn genoteerd aan Euronext Amsterdam. Onder het in september 2001, als gevolg van de fusie tussen de effectenbeurzen van opties worden verleend. De looptijd van de toegekende opties bedraagt vijf jaar. De vanaf 1998 toegekende opties kunnen in beginsel eerst na drie jaar 500 (in miljoenen euro s) Amsterdam, Brussel en Parijs, in te voeren nieuwe handelssysteem zal naar uitgeoefend worden (zie pagina 58 van de jaarrekening). Op het optieplan is 450 huidige inzichten het aandeel Athlon Groep doorlopend worden verhandeld. de interne gedragscode Melding en reglementering van transacties in effecten Athlon Groep N.V. van toepassing. 400 Kapitaal en aandelen 350 Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bestaat uit 30 mln gewone aandelen, 10 mln cumulatief preferente aandelen en 40 mln preferente aandelen In onderstaande tabel zijn de toegekende en ultimo 2000 uitstaande optierechten weergegeven van nominaal ƒ 0,50. In de onderstaande tabel zijn de mutaties in het geplaatste 250 aandelenkapitaal vanaf 1999 weergegeven. Jaar Aantal Aantal Uitoefenkoers toegekend uitstaand e 200 Mutaties Aantal Aantal Nominale aandelenkapitaal gewone cumulatief waarde aandelen preferente e aandelen Stand per 1 januari Emissies Uitgeoefende opties Stand per 1 januari Uitgeoefende opties Stand per 31 december , , , , ,65 Belangrijkste aandeelhouders Per 15 maart 2001 zijn de volgende aandeelhouders (van 5% of meer) bij de vennootschap bekend: * op basis van beurskoers ultimo De cumulatief preferente aandelen vertegenwoordigen ultimo ,2% van het totaal geplaatste aantal aandelen en zijn niet genoteerd aan Euronext. Vanwege het feit dat de verkrijgingsprijs van deze aandelen beneden de beurskoers van de gewone aandelen lag, is door middel van een stemrechtovereenkomst het stemrecht naar rato van de kapitaalinbreng beperkt tot 45% per aandeel. Opties Bij de Stichting Continuïteit Athlon staat op basis van een overeenkomst voor onbepaalde tijd een optie uit tot het uitgeven aan de Stichting van preferente aandelen tot een maximum van 99,99% van het geplaatste kapitaal (zie pagina 74). NPM Capital N.V. Fortis N.V. Delta Lloyd Levensverzekering N.V. Interpolis N.V. Interfiducia Asset Management N.V. Dividendbeleid Athlon streeft naar een bestendige ontwikkeling van het dividend. Bij de vaststelling van de hoogte van het dividend wordt uitgegaan van het resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening na belastingen. Hiermee rekening houdend is het voornemen jaarlijks 35% van de voor gewone aandeelhouders beschikbare winst in de vorm van een contant dividend uit te keren. Sinds 15 februari 1999 wordt aan de houders van cumulatief preferente aandelen (c.p.a. s) gedurende een periode van 10 jaar een vast contant dividend van 5,65% per jaar uitgekeerd. Ten laste van de vennootschap worden opties op gewone aandelen uitgegeven aan bestuurders en een beperkte groep leidinggevenden. Doel van deze optieregeling is het belang van de ondernemingsleiding en die van de aandeelhouders op één lijn te brengen. Deze regeling biedt de mogelijkheid om aan functionarissen op sleutelposities een aanvullende prestatiebeloning toe te kennen. Dit heeft een positieve invloed op de gang van zaken bij de onderneming ook op langere termijn, waardoor de aandeelhouderswaarde wordt verhoogd. De toekenning vindt plaats per 1 oktober onder goedkeuring van de Raad van Commissarissen tegen een prijs die gelijk is aan de slotkoers op 30 september. Rapportage in euro s Het voorliggende verslag over 2000 luidt in euro s. In een bijlage zijn onder meer de groepsbalans en groepswinst- en verliesrekening opgenomen in guldens. Corporate governance De ondernemingsleiding van Athlon laat zich bij haar bestuurlijke taakvervulling leiden door het belang van de vennootschap en de met haar verbonden ondernemingen. Dit betreft vele belanghebbenden, zowel kapitaalverschaffers en werknemers als bijvoorbeeld klanten en leveranciers. Op langere termijn lopen

6 pagina 10 Cijfers in beeld pagina 11 deze belangen nauwelijks uiteen. Alle stakeholders profiteren van een op langere termijn en continuïteit gericht beleid. Een goede waardering van het aandeel is in het belang van alle betrokkenen. Verhoogde aandacht voor verantwoording door commissarissen en bestuur, welke leidt tot een betere relatie met de kapitaalverschaffers, kan hieraan bijdragen. Voor Athlon is dit dan ook één van de hoofdpunten van beleid. Investor relations In het verslagjaar heeft de Raad van Bestuur het contact met de kapitaalmarkt verder geïntensiveerd. Onder andere zijn diverse analistenpresentaties in binnenen buitenland gehouden. Daarnaast zijn op individuele basis veelvuldig contacten onderhouden met geïnteresseerde (institutionele) beleggers Netto-omzet (in miljoenen euro s) Verdeling netto-omzet (in procenten) Bedrijfsresultaat/ omzet (in procenten) 5 4,5 4 3,5 3 2,5 2 3,1 4,3 3,9 3,9 2,7 Resultaat voor belasting en nettowinst (in miljoenen euro s) ,5 18,9 18,3 39,0 27,0 33,1 16,5 Athlon heeft bij Standard & Poor s een rating verkregen. Met deze rating worden de financieringsmogelijkheden uitgebreid en de hoogte van de kapitaalkosten verminderd. Deze rating is voor lange termijnarrangementen BBB-minus en voor korte termijn A-3. Hiermee is Athlon het enige Nederlandse lokale beursfonds ,5 1 0, ,7 12,9 9,7 met een investment grade S&P-rating Koers en omzet Hoogste koers (1) 23,30 30,30 Laagste koers (1) 11,15 18,10 Koers ultimo (1) 11,40 21,55 Gemiddelde dagomzet in stuks (dubbeltelling) Schadeherstel Dealeractiviteiten Autolease en -verhuur Resultaat voor belasting Nettowinst 00 Financiële agenda 18 april 2001: Publicatie jaarverslag 30 mei 2001: Betaalbaarstelling dividend 21 mei 2001: Algemene Vergadering 11 sep. 2001: Publicatie halfjaarcijfers 2001 van Aandeelhouders 12 sep. 2001: Analistenbijeenkomst 23 mei 2001: Notering ex-dividend halfjaarcijfers 2001 Winst per gewoon aandeel (in euro s) 2,0 1,8 1,79 1,6 1,58 1,4 Cashflow per aandeel* (in euro s) 2,5 2, ,00 1, Balanstotaal (in miljoenen euro s) Solvabiliteit (in procenten) 35 De agenda voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders is te vinden op de website ( en is tevens verkrijgbaar op het hoofdkantoor van Athlon Groep, Wieger Bruinlaan 98 te Hoofddorp en wordt op verzoek toegezonden (tel: ). De vergadering zal worden gehouden in het Radisson SAS Hotel Amsterdam Airport te Schiphol Rijk, Haarlemmermeer en begint om uur. Koersontwikkeling Athlon Groep 1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 1,19 0,95 0,89 1,5 1,25 1 0,75 0,5 0,25 1,51 1,30 1, *excl. afschrijving lease- en Overige activiteiten Kapitaalintensieve activiteiten Kapitaalintensieve activiteiten Overige activiteiten 15 verhuurauto s

7 Vijfjarenoverzicht (in euro s) pagina 12 Bestuur pagina 13 1) Netto-omzet over 1999 aangepast voor vergelijkingsdoeleinden 2) Gegevens t/m 1997 herrekend i.v.m. aandelensplitsing in 1998 (1:5) 3) Voor 1999 berekend pro rata temporis 4) Voor 1999 en 2000 berekend op basis van gemiddeld aantal aandelen 5) KW verhouding ultimo 1999 op basis van gemiddeld aantal aandelen gedurende Groepsbalans (x mln) Auto s voor leasing en verhuur 1.116,9 948,7 535,5 367,9 296,7 Overige vaste activa 58,5 53,6 44,9 42,7 39,2 Vlottende activa 166,2 162,8 104,3 56,5 46, , ,1 684,7 467,1 382,4 Eigen vermogen 98,7 99,8 55,4 51,6 59,2 Achtergestelde lening 31,8 20,4 27,2 13,6 - Aansprakelijk vermogen 130,5 120,2 82,6 65,2 59,2 Voorzieningen 67,1 72,3 52,5 42,0 31,9 Langlopende schulden 378,4 325,4 181,7 159,0 128,2 Kortlopende schulden 765,6 647,2 367,9 200,9 163, , ,1 684,7 467,1 382,4 Groepswinst- en verliesrekening (x mln) Netto-omzet 1) 1.146,7 916,7 604,0 407,2 359,0 Bedrijfsresultaat 30,8 35,8 26,2 16,2 11,3 Resultaat deelnemingen 2,3 3,2 2,3 2,1 2,4 Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening voor belastingen 33,1 39,0 28,5 18,3 13,7 Belastingen 19,0 12,0 9,6 5,4 4,0 Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening na belastingen 14,1 27,0 18,9 12,9 9,7 Buitengewoon resultaat na belastingen 2, Nettowinst 16,5 27,0 18,9 12,9 9,7 Winstverdeling (x mln) Toevoeging aan reserves 4,1 15,0 12,3 8,0 6,1 Dividend *Preferent 2,6 2, ,3 *Gewoon 9,8 9,7 6,6 4,9 3,3 Per (converteerbaar) cumulatief preferent aandeel van ƒ 0,50 nominaal 2) Aantal aandelen: CCPA Aantal aandelen: CPA Preferent dividend 3) 0,62 0, ,31 Intrinsieke waarde 4,98 5, ,48 Per gewoon aandeel van ƒ 0,50 nominaal 2) Aantal uitstaande aandelen Nettowinst 4) 0,89 1,79 1,58 1,19 0,95 Dividend 0,63 0,63 0,55 0,42 0,33 Intrinsieke waarde 4,98 5,04 4,63 4,75 5,48 Beurskoers ultimo 11,40 21,55 25,37 16,08 7,94 Koers/winst verhouding ultimo 5) 12,8 12,0 16,0 13,5 8,3 Medewerkers (aantal ultimo) Raad van Commissarissen ir. A.J. Kranendonk, voorzitter (70) Nationaliteit: Nederlandse. Commissariaten: S.C. Johnson Polymer Inc. USA, Lankhorst Touwfabrieken N.V. en Dokkumer Vlaggen Centrale B.V. Eerste benoeming: Lopende termijn: 2000 tot Aandelenbezit Athlon Groep N.V.: geen. dr. ir. A.W. Veenman (53) Nationaliteit: Nederlandse. Huidige functie: voorzitter Raad van Bestuur Stork N.V. Commissariaten: Koninklijke Ten Cate N.V., DHV Beheer B.V., Raad van Toezicht TNO en Rabobank. Eerste benoeming: Lopende termijn: 2000 tot Aandelenbezit Athlon Groep N.V.: geen. O. Heijn (52) Nationaliteit: Nederlandse. Huidige functie: directeur Plevier Beleggingen B.V. Nevenfuncties: supervisor Japan Asia Venture Fund, lid Raad van Toezicht Albert Heijn Vaste Klantenfonds. Eerste benoeming: Lopende termijn: 1998 tot Aandelenbezit Athlon Groep N.V.: stuks. drs. G.J.M. Teeuwen (67) Nationaliteit: Nederlandse. Huidige functie: participatie commissaris NPM Capital N.V. Commissariaten: o.a. Leolux Meubelfabriek B.V., Diamond Tools Group B.V., Caradon Europe Building Products B.V., Van Oord Groep N.V. Eerste benoeming: Lopende termijn: 1998 tot Aandelenbezit Athlon Groep N.V.: geen. De commissarissen hebben geen zakelijke relatie met Athlon, anders dan het commissariaat. Geen van de commissarissen bekleedt een bestuursfunctie bij de vennootschap. Raad van Bestuur drs. H. Bierstee, voorzitter (54) M.J.M.R. Claus (55)* ir. N.M.P. van den Eijnden (41)* J. Slootweg RA (43)* J.W. Verouden (58) Secretaris van de vennootschap mr. J.E. Demper (49) * per 1 maart 2001

8 Van de voorzitter pagina 14 Bericht van de Raad van Commissarissen pagina 15 Realiteit Stelt u zich voor: een eerste overname in Duitsland in een op dat moment groeiende en gezonde markt en op basis van, naar toenmalige inzichten, logische strategische overwegingen. Na zo n anderhalf jaar ontwikkelen de markt en de ondernemingen zich ongunstig. Dan treedt er een fase in van geloof dat de gang van zaken nog omkeerbaar is. In Nederland bij AXXI lukte het immers ook. De toenemende omvang en complexiteit van het probleem doen uiteindelijk de realiteit hard op tafel komen. CC Raule vormt een ernstig, maar geïsoleerd probleem, dat zó groot is dat het afbreuk doet aan de op zich goede winstcijfers van Athlon. Zonder CC Raule staat er immers een onderneming met een gezonde winstontwikkeling en goede vooruitzichten. Bij de overname van CC Raule, begin 1998, gingen wij ervan uit dat dit autoverhuurbedrijf uitgebouwd kon worden tot een met autoleasing geïntegreerde activiteit. Die synergie brengen we dagelijks in de praktijk in Nederland, België en Frankrijk, maar dat is in Duitsland niet gelukt. Op grond van die strategische overweging, hebben we besloten CC Raule te verkopen. De verliesgevende situatie waarin CC Raule, mede door marktomstandigheden, verzeild is geraakt, heeft dat proces versneld. Leaseactiviteiten maken nog steeds in het balanstotaal, in omzet en in resultaat - het grootste deel van Athlon uit. De groei in aantallen contracten bij de verschillende leasebedrijven van Athlon wettigen optimisme. Ook de schadeherstelketen en de dealerbedrijven laten al langere tijd bevredigende ontwikkelingen zien. Wij presenteren ons graag als een dienstverlener, leveranciers van mobiliteit. De auto is daarbij zowel letterlijk als figuurlijk een drager: het (vervoer)middel waarmee de mobiliteit wordt gerealiseerd. Het economisch belang van de auto is dan ook evident. Mede daarom maakt de wetgever onderscheid tussen zakelijk en niet-zakelijk gebruik. Een toegenomen belastingdruk en nationale en lokale maatregelen, zoals kilometerheffing en parkeerheffingen, leveren voornamelijk een financiële bijdrage aan de overheidskas. Zelfs de in de laatste jaren sterk gestegen benzineprijs heeft niet of nauwelijks effect op het autogebruik. Beleidsmakers zouden nu eindelijk eens moeten begrijpen hoe een auto past in het leven van alledag van mensen. Inmiddels komt er wel beweging in het standpunt van de politiek. Het nieuwe credo in politieke kringen is dan ook: mobiliteit mag en hoort bij de moderne samenleving. Athlon richt zich op zakelijke gebruikers van automobiliteit. In die markt bestaat een continue behoefte aan mobiliteit die minstens gelijke tred houdt met de groei van de economie. Het openbaar vervoer verklaart met regelmaat een toenemend reizigersaanbod niet aan te kunnen. Ik betreur dat, omdat een goed functionerend openbaar vervoer bijdraagt aan vermindering van de congestieproblemen. Voor de zakelijke gebruiker biedt het openbaar vervoer onvoldoende soelaas. Reden waarom de auto zijn dominante positie zal blijven behouden. Die zakelijke auto betekent voor Athlon groeikansen. De inzet en prestaties van medewerkers zijn randvoorwaarden voor het succes van Athlon. Vandaar dat ik op deze plaats, mede namens mijn collega s in de Raad van Bestuur, graag alle medewerkers bedank voor hun bijdrage die zij in het afgelopen jaar hebben geleverd. drs. H. Bierstee, voorzitter Raad van Bestuur Hierbij bieden wij u de door de Raad van Bestuur opgemaakte en door ons vastgestelde jaarrekening 2000 van Athlon Groep ter goedkeuring aan. Deze jaarrekening is op ons verzoek gecontroleerd door KPMG Accountants. De accountantsverklaring is opgenomen onder de Overige gegevens op pagina 72. Wij stellen u voor de jaarrekening 2000 goed te keuren. Voorts stellen wij voor de leden van de Raad van Bestuur voor de door hen in het verslagjaar blijkens de jaarrekening verrichte handelingen en leden van de Raad van Commissarissen voor het door hen gehouden toezicht te dechargeren. De statutaire winstverdeling is vermeld op pagina 73. Wij adviseren u het dividendvoorstel van de Raad van Bestuur te aanvaarden en het dividend op de gewone aandelen over 2000 onveranderd vast te stellen op 1 0,626 per gewoon aandeel van nominaal ƒ 0,50. Met dit voorstel wordt op positieve wijze afgeweken van het gebruikelijke pay-out percentage. Dit signaal van vertrouwen in de toekomst wordt door ons van harte ondersteund. In de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 19 mei 2000 zijn de volgens rooster afgetreden commissarissen, de heren ir. A.J. Kranendonk en dr. ir. A.W. Veenman herbenoemd voor een periode van vier jaren. De heer Kranendonk zal deze termijn niet volmaken aangezien hij in mei 2002 vanwege de statutair gestelde leeftijdsgrens definitief aftreedt. Volgens rooster is dit jaar de heer O. Heijn aan de beurt om af te treden; hij is beschikbaar voor herbenoeming. Voorts zal de heer drs. G.J.M. Teeuwen definitief aftreden op grond van de door NPM Capital N.V. gestelde leeftijdsgrens. In de zeven jaren dat hij deel uitmaakte van het commissariaat hebben wij de heer Teeuwen ervaren als een onafhankelijke participatie commissaris en collega met een kritische, doch constructieve inbreng. Wij zijn hem daarvoor mede namens de onderneming erkentelijk. Om een gespreid rooster van aftreden en (her)benoeming van commissarissen te bewerkstelligen, worden van de gebruikelijke termijn van vier jaar afwijkende zittingstermijnen voorgesteld. In de Algemene Vergadering van Aandeelhouders op 21 mei a.s. zijn wij voornemens de heer O. Heijn dan ook voor één jaar te herbenoemen en in de opvolging van de heer Teeuwen te voorzien door benoeming van de heer drs. C.D. van der Vijver voor een periode van twee jaar. Anticiperend op het definitieve aftreden van de voorzitter, de heer ir. A.J. Kranendonk, in mei 2002 hebben wij het voornemen ruim vóór die datum een kandidaat aan uw vergadering voor benoeming voor te dragen. Hiermee wordt beoogd de continuïteit in het voorzitterschap van de Raad van Commissarissen te bevorderen. De persoonsgegevens van de twee voorgedragen personen zijn vermeld op de achterzijde van de agenda voor de komende Algemene Vergadering van Aandeelhouders. De ondernemingsraden hebben inmiddels hun instemming gegeven met de voorgenomen (her)benoemingen. De aandeelhoudersvergadering heeft het recht van bezwaar en het recht van aanbeveling van andere kandidaten.

9 pagina 16 Verslag van de Raad van Bestuur pagina 17 Per 31 augustus 2000 trad de heer drs. C.H. van den Bos af als lid van de Raad van Bestuur. Ter versterking van het bestuur, met met name specifieke deskundigheden op het gebied van (internationale) autoleasing en verhuur alsmede financiën, hebben wij per 1 maart jl. de heren M.J.M.R. Claus, ir. N.M.P. van den Eijnden en J. Slootweg RA benoemd tot lid van de Raad van Bestuur. Met deze uitbreiding tot 5 leden wordt tevens geanticipeerd op het vertrek wegens pensionering van de heer Verouden in april Wij vinden het een goede zaak dat het mogelijk is gebleken de nieuwe leden van de Raad van Bestuur uit eigen gelederen te betrekken. In het overleg met de Raad van Bestuur gedurende het jaar 2000 keerden drie onderwerpen met regelmaat terug. De gang van zaken bij het Duitse verhuurbedrijf CC Raule bleef het gehele jaar een grote zorg. Het onder meer door het uitblijvende herstel onvermijdelijke besluit tot verkoop van de onderneming heeft onze unanieme instemming. Een tweede onderwerp betrof de haalbaarheid van de uitvoering van de (groei) strategie. De wegzakkende koers van het aandeel maakte dat emissies ter financiering van grotere overnames niet meer mogelijk waren. En alhoewel het jaar 2000 in belangrijke mate een jaar van consolidatie was na de forse expansie van de laatste vijf jaren, vraagt de versterking van het eigen vermogen voortdurende aandacht. Niettemin bleven de al langer bestaande strategische keuzes in stand. In dit verband is het een goede zaak dat het management ter versterking van de funding base van de onderneming met succes een syndicated credit facility en een commercial paper programma heeft ingericht waardoor de autonome groei van met name de lease- en verhuurbedrijven gecontinueerd kan worden. Tenslotte werd meer dan eens van gedachten gewisseld over de samenstelling van de Raad van Commissarissen en de Raad van Bestuur. Voor de uitkomsten hiervan verwijzen wij naar hetgeen hierover in het voorgaande is meegedeeld. In twee onderlinge vergaderingen werd met name gesproken over het functioneren van beide organen en de honorering van de individuele leden van de Raad van Bestuur. In totaal werd zeven maal met de Raad van Bestuur vergaderd. Bij de bespreking van de jaarresultaten 1999 in maart en de halfjaarresultaten 2000 eind augustus was de accountant van de vennootschap aanwezig. Zoals uit dit jaarverslag blijkt vormde 2000 een trendbreuk na vele jaren van groei van het resultaat. In deze fase is het noodzakelijk de aandacht sterker te richten op de kwaliteit van de organisatie en verbetering van de processen. Het deels nieuwe management en alle medewerkers van Athlon kunnen in dit voortdurende proces veel bereiken. Wij gaan er van uit dat aan het eind van 2001 de trendbreuk daadwerkelijk als incidenteel gekwalificeerd kan worden in lijn met de verwachting van de Raad van Bestuur. Hoofddorp, 15 maart 2001 Raad van Commissarissen Financieel resultaat en vermogen Het verslagjaar kenmerkt zich voor Athlon door gunstige ontwikkelingen in combinatie met tegenslagen. Positief is de sterke groei in aantallen leasecontracten waarmee ook voor de komende jaren een stevige basis is gelegd voor groei van de resultaten. De belangrijkste tegenslag is echter de negatieve ontwikkeling bij het verhuurbedrijf CC Raule in Duitsland. Athlon behaalde in 2000 een geconsolideerde netto-omzet van mln (1999: mln), een stijging van 25%. Van deze omzetgroei is 13% autonoom, mln komt voort uit acquisities. Van de geconsolideerde nettoomzet werd 46% (1999: 45%) behaald in het buitenland. Resultaten Verlies bij CC Raule is de oorzaak van een winstdaling in absolute zin. Het bedrijfsresultaat daalde met 14% tot 1 30,8 mln (1999: 1 35,8 mln). Het resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening voor belastingen nam af met 15% tot 1 33,1 mln (1999: 1 39,0 mln). De belastingdruk nam sterk toe van 30,7% tot 57,4%. Dit is nagenoeg geheel het gevolg van het besluit tot verkoop van CC Raule. Hierdoor kan het fiscale verlies door Athlon niet meer gecompenseerd worden met toekomstige winsten. Dit heeft tot gevolg dat een actieve latentie van 1 4,9 mln moest worden afgeboekt, terwijl het tevens niet mogelijk is over het verlies over 2000 een belastingvordering op te nemen. De nettowinst bedroeg 1 16,5 mln (1999: 1 27,0 mln), een daling van 39%. Hierin is inbegrepen een buitengewone bate van 1 2,4 mln. De terugval in winst is nagenoeg geheel te wijten aan de verliesgevende situatie bij CC Raule, een effect van 1 16,4 mln na belasting. Vanwege het na balansdatum genomen besluit CC Raule te verkopen geeft een opstelling exclusief CC Raule nader inzicht in de financiële gezondheid van Athlon. Exclusief CC Raule is het resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening na belasting 1 30,5 mln (1999: exclusief CC Raule 1 26,7 mln), een stijging van 14%. Hiervan is 1% autonoom. De bij de omzetgroei achterblijvende autonome winststijging wordt verklaard door stijgende loonkosten en de sterk toegenomen korte rente. Ongewijzigd contant dividend van 1 0,626 Aan houders van cumulatief preferente aandelen wordt een vast contant dividend uitgekeerd van 5,65%, zijnde 1 0,62. Rekening houdend met deze dividendrechten bedraagt de beschikbare winst voor gewone aandeelhouders 1 13,9 mln (1999: 1 24,7 mln). Mede door de toename van het gemiddelde aantal aandelen met 13% als gevolg van de emissie van juni 1999 komt de winst per gewoon aandeel op 1 0,89 (1999: 1 1,79). Voorgesteld wordt om een ongewijzigd contant dividend van 1 0,626 per gewoon aandeel van nominaal ƒ 0,50 uit te keren in het vertrouwen dat de daling van de winst per aandeel 2000 incidenteel is. Dit betekent dat het pay-out percentage eenmalig wordt verhoogd van 35 naar 70. Bij ongewijzigde aanname van dit voorstel zal 1 4,1 mln worden toegevoegd aan de reserves. ir. A.J. Kranendonk dr. ir. A.W. Veenman O. Heijn drs. G.J.M. Teeuwen

10 pagina 18 pagina 19 Toename aansprakelijk vermogen tot mln Het balanstotaal ultimo 2000 komt uit op mln, een stijging van mln ten opzichte van ultimo De invloed van acquisities en desinvesteringen op het balanstotaal is per saldo nagenoeg gelijk. De in 1999 opgenomen achtergestelde lening van 1 20,4 mln werd afgelost. In het verslagjaar werd een nieuwe achtergestelde lening opgenomen van 1 31,8 mln. Deze faciliteit loopt tot april Na afboeking van goodwill en inhouding van winst daalde het eigen vermogen licht met 1 1,1 mln tot 1 98,7 mln. Het aansprakelijk vermogen bedroeg derhalve ultimo ,5 mln. Solvabiliteit Voor de interpretatie van de financiële positie van Athlon is het verschil essentieel tussen de kapitaalintensieve activiteiten (autoleasing en -verhuur) en de andere activiteiten (dealeractiviteiten en autoschadeherstel). De lease- en verhuuractiviteiten hebben door hun kapitaalintensieve karakter grote invloed op de balanspositie en de solvabiliteit. Deze activiteiten hebben een voorspelbare kasstroom. Daarom is voor autoleasing en -verhuur een solvabiliteitsratio (garantievermogen/totaal vermogen) van 8% - zoals gebruikelijk in de bancaire sector - voldoende. De andere activiteiten (dealers en schadeherstel) stellen hogere eisen aan het garantievermogen. De BOVAG geeft hiervoor als norm 25%. Athlon hanteert voor deze activiteiten een solvabiliteitsnorm van 30%. Doordat Athlon 30% van het eigen vermogen als vaste norm voor de dealeren schadeherstelactiviteiten bestemt, blijft een jaarlijks wisselend percentage over voor de lease- en verhuuractiviteiten. Door groei kan deze ratio fluctueren, maar zij is de afgelopen jaren boven de bancaire norm van 8% gebleven. Uit onderstaande tabel blijkt dat ultimo 2000 de solvabiliteitsratio voor de financiële activiteiten van Athlon 8% is. Na winstverdeling Totaal Autolease- en Andere Groep verhuuractiviteiten activiteiten Balanstotaal (x 1 mln) Eigen vermogen (x 1 mln) Aansprakelijk vermogen (x 1 mln) Solvabiliteit (%) In het lopende boekjaar zal de regelgeving met betrekking tot de behandeling van goodwill in de jaarrekening worden doorgevoerd. Athlon bracht tot dusver de betaalde goodwill bij acquisities direct in mindering op het eigen vermogen. In de toekomst zal de goodwill worden geactiveerd en vervolgens afgeschreven. Door de activering wordt het economisch geïnvesteerd vermogen beter zichtbaar gemaakt. Over het afschrijven van goodwill ten laste van het resultaat zijn de meningen verdeeld. Afschrijving duidt op waardevermindering van een actief. Zolang de geacquireerde onderneming niet een naar verwachting duurzaam lager rendement behaalt dan de gestelde rendementseis, neemt de waarde niet af. Deze zou dan niet afgeschreven behoeven te worden. Bij de beoordeling van de prestaties van een onderneming wordt dan ook veelal gekeken naar het resultaat vóór afschrijving van goodwill. Liquiditeit De post auto s voor leasing en verhuur is sterk bepalend voor de balans. De omloopsnelheid van deze activa is hoog. De gemiddelde nog resterende looptijd van de leaseauto s bedraagt circa twee jaar. Voor auto s in de verhuur bedraagt dit 4 maanden, gebaseerd op een totale looptijd van maximaal 1 jaar. De investeringen hiervoor worden gefinancierd uit opgenomen leningen. De looptijd van deze leningen is gekoppeld aan de looptijd van de leasecontracten respectievelijk de exploitatieduur van verhuurauto s en hebben daardoor een kortlopend karakter. De verdeling van de te verwachten kasstroom uit de ultimo 2000 uitstaande lease- en verhuurcontracten is als volgt maanden e 594 mln maanden e 301 mln maanden e 152 mln maanden en langer e 70 mln Rekening houdend met in 2001 te ontvangen kasstromen uit lease- en verhuurcontracten is het werkkapitaal als volgt samengesteld. Voorraden e 34 mln Vorderingen en liquide middelen na aftrek van latente belastingvorderingen e 131 mln Kasstroom in 2001 uit lease- en verhuurcontracten e 594 mln + e 759 mln Kortlopende schulden e 766 mln -/- Werkkapitaal e (7 mln) De kortlopende schulden zijn in 2000 toegenomen met mln tot mln. De hierin begrepen toename van bankschulden is mln. Omdat de verhuurauto s binnen één jaar weer worden verkocht, worden deze volledig kortlopend gefinancierd. In het kasstroomoverzicht op pagina 51 is de vergoeding die van klanten wordt ontvangen voor de waardedaling van de lease- en verhuurauto s, alsmede de verkoopopbrengst bij beëindiging van het leasecontract gesaldeerd met de investeringen in nieuw ingezette lease- en verhuurauto s.

11 Fietskoerier CONGESTIE IN DE GROTE STEDEN VORMT EEN VERKEERSINFARCT DAT BEDREIGEND IS VOOR DE ECONOMISCHE ONTWIKKELING

12 pagina 22 pagina 23 Uit het kasstroomoverzicht blijkt dat het saldo negatief is. De investeringen overtroffen de ingekomen kasstroom. Dit is voornamelijk een gevolg van de groei van het aantal leasecontracten en het aantal verhuurauto s. De hiervoor benodigde middelen worden door onze bankiers ter beschikking gesteld, zolang de gehanteerde solvabiliteitsnormen van Athlon niet worden overschreden. Uit het solvabiliteitsoverzicht blijkt dat die normen gehaald worden. Treasury Het verwerven van aantrekkelijk geprijsd kapitaal, het afdekken van risico s en de matching van looptijden van leningen en contracten waren evenals in voorgaande jaren de speerpunten van het treasurybeleid. Omdat Athlon uitsluitend actief is in landen van de eurozone is de invloed van valutafluctuaties niet meer aanwezig. Door het kiezen van vergelijkbare looptijden van leningen worden de rentelasten voor het aangetrokken vreemd vermogen zoveel mogelijk afgestemd op de rentebaten uit autoleasing en -verhuur. Bij het tot stand brengen van deze afstemming wordt, naast de opgenomen leningen, ook gebruik gemaakt van caps en renteswaps. Deze instrumenten worden uitsluitend gebruikt voor het afdekken van renterisico s. Door de afwijkingen van de verwachte duur van leasecontracten die kunnen ontstaan door voortijdige contractbeëindiging of -verlenging is een voortdurende afstemming nodig. De renterisico s bij de verhuuractiviteiten worden veroorzaakt door het kortlopende karakter van verhuurcontracten en de fluctuaties in de omvang van de verhuurvloot. Wijzigingen in de geldmarktrente kunnen niet direct worden doorberekend in de verhuurtarieven. Voor het lopende boekjaar is het overgrote deel van het risico van rentefluctuaties op het resultaat van de verhuuractiviteiten afgedekt met caps. Het medium term notes programma dat start in april 2001 kent een maximum van mln. Het wordt uitgevoerd in de vorm van een debts issuance programma waaronder verschillende langjarige leningen (als zero bonds en floating rate notes) mogelijk zijn. Deze worden genoteerd aan de Luxemburgse beurs en Euronext Amsterdam. De mogelijkheid wordt onderzocht door middel van securitisatie de financieringslasten verder te verlagen. De appreciatie van de onderneming in de financiële markten is goed. Dit komt onder andere tot uiting in de rating die Standard & Poor s aan Athlon toekent. Mede op grond daarvan beschikt de onderneming over ruime en relatief goedkope financieringsmogelijkheden bij bancaire en niet-bancaire instellingen zowel in Nederland als in het buitenland. Derivaten Ultimo 2000 Ultimo 1999 Interest Rate Swaps e 171 mln e 34 mln CAPS e 45 mln e 54 mln Vanwege de stijgende kapitaalmarktrente en de toegenomen kosten van kredietverlening is Athlon ook in 2000 actief geweest in het toepassen van alternatieve financieringsvormen. Als gevolg hiervan zijn onder andere commercial paper en een syndicated loan ingezet als financieringsinstrument. In 1999 is in samenwerking met banken gestart met de ontwikkeling van een programma voor een syndicated loan faciliteit. De overeenkomst hiertoe is in maart van het afgelopen boekjaar getekend. De opbrengst van deze faciliteit bedraagt mln en heeft een looptijd van 3,5 jaar. Het commercial paper programma heeft een maximum capaciteit van mln en looptijden die variëren tussen 2 weken en 2 jaar min één dag. Ultimo 2000 bedroeg het onder het commercial paper programma opgenomen bedrag 1 26 mln.

13 Rendieren ZOWEL PARTICULIERE ALS ZAKELIJKE RIJDERS KIEZEN VOOR COMPACTERE WAGENS, MAAR WEL UITGEVOERD MET COMFORTVERHOGENDE EXTRA S

14 pagina 26 pagina 27 Autoleasing en -verhuur Groeimarkten In de landen waar Athlon actief is vertoonden de lease- en verhuurmarkten een duidelijke groei. De ontwikkeling van de zakelijke markten voor autoleasing en -verhuur wordt sterk beïnvloed door de economische bedrijvigheid. Economische groei leidt tot intensievere (auto)mobiliteit. Door toenemende werkgelegenheid stijgt het absolute aantal werknemers dat in aanmerking komt voor een auto van de zaak, veelal in de vorm van een leaseauto. Dit geldt vooral in zakelijke dienstverlening, een sector die harder groeit dan overige sectoren. Mede door het teruglopen van langere levertijden van een aantal merken voor de zakelijke markt, is de behoefte aan vervangend vervoer in de vorm van huurauto s verminderd. De inzet van huurauto s om medewerkers die op tijdelijke basis worden gedetacheerd, te voorzien van passend vervoer stabiliseert zich. In vergelijking tot het Europese continent loopt Nederland voorop in de uitbesteding door bedrijven van niet-kernactiviteiten. Dit betreft ook het uitbesteden van wagenparkbeheer en het aangaan van leasecontracten. Ruim 90% van de leasecontracten in Nederland betreft operationele leasecontracten. In België bedraagt dit percentage ongeveer 70%. In zowel Duitsland als Frankrijk is de trend tot uitbesteding nog beperkt. Bovendien kennen beide landen een sterke eigen autoindustrie. Daarom bestaat de leasemarkt in deze landen nog voornamelijk uit financiële lease en/of merkgebonden operationele lease. Ook op deze markten zet echter de trend door waarbij bedrijven hun niet-kernactiviteiten, zoals wagenparkbeheer, uitbesteden. Operationele lease betreft in Frankrijk bijna 45% en in Duitsland ongeveer 25% van alle leasecontracten. Mede om die reden biedt de situatie in Duitsland en Frankrijk groeimogelijkheden voor aanbieders van flexibele automobiliteit voor zakelijke gebruikers. Lease en verhuur in cijfers Het marktaandeel van Athlon in operationele leasing en wagenparkbeheer is zowel in Nederland als in België/Luxemburg ca. 10%. In Frankrijk en Duitsland is het marktaandeel nog bescheiden. In Frankrijk bestrijkt het vestigingennetwerk inmiddels vrijwel het gehele land in een nog altijd sterk gefragmenteerde markt. Met name in Noord- en West-Frankrijk bestond een aantrekkende verhuurvraag die te maken had met extra economische activiteit ten gevolge van de zware stormen die het land tijdens de jaarwisseling 1999/2000 ontregelden. Het marktaandeel in operationele lease in Duitsland bedraagt 3,5%. In verhuur neemt CC Raule in Duitsland met 2,5% marktaandeel een top vijf positie in. In die markt is een beperkt aantal grote spelers actief. Alle Duitse verhuurbedrijven hadden het in het boekjaar moeilijk omdat de Duitse autofabrikanten aanzienlijk lagere kortingen gaven aan verhuurbedrijven. In totaal heeft Athlon een portefeuille van (+15%) leasecontracten en een vloot van (+9%) auto s voor verhuur. Totaal Zakelijk Operationele Verhuur- Athlon Groep Athlon Groep wagenpark gebruik leasemarkt markt lease* verhuur* (x 1000) (x 1000) (x 1000) Nederland (+11%) ( +6% ) (+15%) (+13%) België/ Luxemburg (+19%) (+10%) (+19%) (+33%) Frankrijk (+23%) ( +15%) (+10%) (+27%) Duitsland ( +5% ) ( 0% ) (+12% ) ( -15% ) Totaal (+15%) ( +6% ) (+15%) ( +9% ) * incl. dealerlease/ -verhuur in Nederland en aandeel Unilease in Nederland en België (50%) De in de tabel opgenomen marktgegevens zijn gebaseerd op informatie van Datamonitor, brancheorganisaties en schattingen. Concentratie van aanbieders De markt vraagt een steeds hogere kwaliteit van dienstverlening tegen een uiterst scherpe prijs. Dat betekent dat lease- en verhuurmaatschappijen méér moeten presteren voor dezelfde inkomsten. Om het effect van de margedruk die hiervan het gevolg is te compenseren, richten de bedrijven zich op schaalvergroting, kostenverlaging, efficiencyverbetering en productverbreding onder andere door inzet van geavanceerde informatisering. Het leasebedrijf Allease, dat onderdeel was van het door Athlon eind 2000 verkochte dealerbedrijf in Eindhoven, is overgenomen door Hiltermann Lease Service. Aan het eind van het boekjaar is besloten de Nederlandse verhuuractiviteiten AXXI Autoverhuur en Hiltermann Rental Service te integreren in één bedrijf. Deze integratie zal naar verwachting medio 2001 geëffectueerd zijn. CC Raule Het besluit om CC Raule te verkopen is ingegeven door strategische en operationele overwegingen. De doelstelling deze autoverhuuronderneming na de overname in 1998 uit te bouwen tot een met autoleasing geïntegreerde activiteit is niet gerealiseerd. Na een aanvankelijke groeiperiode is de Duitse markt vervolgens geconfronteerd met een belangrijke beleidswijziging van de Duitse autofabrikanten. Daardoor werden aanzienlijk lagere kortingen en bonussen gegeven op inkoop van auto s door verhuurbedrijven. Stijgende rente, prijsdalingen in de markt voor gebruikte auto s, eenmalige kosten en een afnemende vraag met name in het vierde kwartaal zetten de resultaten van CC Raule sterk onder druk. Intern zijn zowel de kwaliteit van het management als de procedures en systemen achtergebleven bij de eisen die aan de omvang van de snel gegroeide onderneming worden gesteld. Dit heeft onder andere geleid tot fouten in de fleetplanning en schadeafhandeling. Ingrepen bij het bedrijf, waaronder managementwisselingen in het eerste halfjaar, hebben niet tot het gewenste resultaat geleid.

15 pagina 28 pagina 29 Aan het eind van het jaar verslechterde het resultaat door nagekomen kosten van onder andere schadeafwikkeling en transport, en gemiste bonussen van fabrikanten. Nader onderzoek in januari jl. bracht een additioneel verlies naar voren en leidde tot het ontslag op staande voet van de algemeen directeur. Het operationeel verlies van CC Raule bedraagt 1 11,5 mln; inclusief de op pagina 65 toegelichte belastingeffecten komt het totale verlies uit op 1 16,4 mln. Gang van zaken autoleasing en -verhuur In het verslagjaar werd in autoleasing en -verhuur een forse omzetstijging behaald van 23% tot mln (1999: mln). Deze groei is in belangrijke mate autonoom (16%). Het resultaat, inclusief de 50%-deelneming Unilease, daalde van 1 29,9 mln tot 1 24,9 mln (-17%). Indien de resultaten van CC Raule over 1999 en 2000 buiten beschouwing worden gelaten, bedraagt het resultaat voor belasting 1 36,4 mln (1999: 1 29,5 mln), een stijging van 23%. De overige verhuurbedrijven in Nederland, België en Frankrijk presteerden goed. Autoleasing De Nederlandse leasemarkt groeide sterker dan verwacht. Hoewel de markt voor ex-leaseauto s redelijk stabiel was, namen de marges bij verkoop van deze auto s af. Reden hiervoor is dat leasemaatschappijen als gevolg van de concurrentie met steeds hogere restwaarden rekenen. Dit werd deels gecompenseerd door een hoger resultaat op onderhoud van leaseauto s. In Nederland wisten de Athlon-leasebedrijven het contractenbestand met ruim 15% uit te breiden tot Hierdoor werd een belangrijk hogere omzet en resultaat geboekt. De formaliteiten voor de 50/50 joint venture Wagenplan van Interleasing Nederland en Centraal Beheer werden afgerond. Vanaf 2001 zal Wagenplan diensten op het gebied van extern wagenparkbeheer aan in eerste instantie de non-profit-sector aanbieden. In België en Luxemburg realiseerden de leaseactiviteiten een groei van het aantal contracten met 20% tot Een belangrijke groei werd behaald in contracten van zowel lokale als landelijke overheid. Mede dankzij een verdere verhoging van de productiviteit per medewerker behaalden de leasebedrijven in de Benelux in het boekjaar gezamenlijk een duidelijk beter resultaat dan in De 50%-deelneming Unilease Nederland behaalde een stijging van het contractenvolume van bijna 13% tot Unilease Belgium, dochter van Unilease Nederland, groeide met 10% tot contracten. De Unilease-bedrijven behaalden, na eliminatie van een buitengewone bate in 1999, een lager resultaat door met name hogere kosten en rentelasten. De groei bij de Franse leaseactiviteiten bedroeg 10%. Dit resulteerde in een totaal aantal contracten van De resultaatontwikkeling overtrof deze volumestijging. Door vertraging bij aflevering door fabrikanten, was er aan het eind van het jaar sprake van een relatief sterk gevulde orderportefeuille. In Duitsland ontwikkelden de leasebedrijven AV-Leasing en het in 1999 geacquireerde Autop Deutschland zich positief. Het aantal contracten groeide met 12% tot Ook het resultaat nam, onder invloed van met name Autop Deutschland, sterk toe. E-commerce en e-business Bij de implementatie van e-commerce lopen de leasemaatschappijen voorop. Interleasing Nederland biedt ex-leaseauto s aan op internet via een occasion site. In het verslagjaar is ook Interleasing Online geïntroduceerd. Met behulp van dit systeem kunnen verschillende functies voor berijders en wagenparkbeheerders online worden toegepast. Het gaat hierbij om het kunnen raadplegen van gedetailleerde auto- en contractinformatie, het maken van calculaties en opstellen van offertes, alsmede het plaatsen van orders door een klant tot en met de verkoop van gebruikte auto s. Inmiddels wordt gewerkt aan de invoering van fase 2 van Interleasing Online. Hierbij worden nieuwe functionaliteiten beschikbaar op het gebied van bestellen van auto s, rechtstreeks muteren van gegevens en uitbreiding van de rapportagemogelijkheden. Hiltermann Lease Service heeft in 2000 een proef gedaan met de verkoop van ex-leaseauto s via het net samen met Fleetselect, het E-business systeem van de Auto Remarketing Group. De resultaten zijn wisselend. Bij Interleasing Belgium kunnen cliënten al enige jaren zelf online calculaties maken en offertes opstellen. De praktijk leert dat dit voor een belangrijk deel (30%) buiten kantooruren gebeurt. Bovendien kunnen klanten via het net managementinformatie krijgen over hun wagenpark. Interleasing Belgium biedt haar klanten inmiddels ook de mogelijkheid zelf on line auto s te bestellen en deze bestellingen te volgen tot aan het tijdstip van aflevering aan de berijder. Autop Deutschland biedt als eerste Duitse leasebedrijf klanten sinds februari 2001 een complete interactieve internettoepassing, Autopnet. Hiermee wordt het totale communicatieproces tussen klant, berijder, autoleverancier en leasemaatschappij afgewikkeld vanaf offertefase tot en met beëindiging van het contract. Informatiestromen en transacties (waaronder calculaties, sluiten van mantelovereenkomsten, aankoop en onderhoud van de auto en facturen) kunnen door de klant zelf in gang worden gezet en worden afgewikkeld. De klant kan op elk moment beschikken over up-to-date managementinformatie, zoals gedetailleerd overzicht van het wagenpark, kostenontwikkeling en bestellingen. Autopnet. leidt tot aanmerkelijke kostenbesparingen bij zowel klant als leasebedrijf. Autoverhuur Bij de uitbouw van de verhuur richt Athlon zich exclusief op verhuuractiviteiten die gekoppeld zijn aan leasing. Het gaat hierbij om verhuurbedrijven die hun auto s als voorloopauto in een leasecontract, als kortetermijn lease of als vervangend vervoer inzetten bij de zakelijke klanten van de leasebedrijven. In de meeste Westeuropese markten voor autoverhuur was sprake van margeverkrapping. Niet alleen verslechterden de inkoopcondities voor grootafnemers, ook de daling van de prijzen voor gebruikte auto s leidde tot druk op het resultaat.

16 pagina 30 pagina 31 Bij het bedrijfsleven werd eerder overgegaan tot het aangaan van leasecontracten waar tot voor kort nog een voorkeur bestond voor kortetermijncontracten in de vorm van verhuur. Daarnaast leidden de verkorte levertijden van nieuwe auto s tot een sterke afname van de inzet van voorloopauto s bij leasecontracten. Aan het eind van het boekjaar is besloten de Nederlandse verhuurbedrijven AXXI Autoverhuur en Hiltermann Rental Service te integreren. Na de fusie van beide bedrijven ontstaat een autoverhuurbedrijf met 10 vestigingen, 65 medewerkers en een vloot van auto s. Doel van de fusie is versterking van de marktpositie van de verhuuractiviteiten en het benutten van synergiemogelijkheden. In Nederland steeg de verhuurmarkt met circa 6%. Mede dankzij de marktomstandigheden hebben de Nederlandse verhuurbedrijven van Athlon een positieve ontwikkeling doorgemaakt. AXXI Autoverhuur breidde haar vloot uit met 21% tot bijna auto s. Bij Hiltermann Rental Service groeide de vloot met 8% tot bijna auto s. De zakelijke markt voor verhuur steeg in België sneller dan de particuliere markt. Ondanks de daling van de omzet in voorloopauto s is bij de verhuuractiviteiten in België de winst fors gestegen. Dit werd bereikt door zowel groei van de verhuurvloot tot auto s (+33%), als een betere bezettingsgraad. Voor de verhuur maakt Interleasing Rent tevens gebruik van zes onafhankelijke agenten die onder de merknaam Interleasing Rent opereren. Eind 2000 realiseerden deze agenten 15% van de verhuuromzet. Het aantal agenten zal in de komende periode verder worden uitgebreid. In Frankrijk werd een sterke omzetgroei in verhuur behaald. De zakelijke markt voor autoverhuur was tot nu toe nog nauwelijks ontwikkeld. Inmiddels is er sprake van een duidelijke groeimarkt. Voor een belangrijk deel betreft dit bestelauto s. Autop Rent kon daarvan profiteren en behaalde, inclusief het per 1 januari 2000 overgenomen verhuurbedrijf Locamat, een groei van 27%. Door de verdergaande integratie opereren de overgenomen bedrijven in Frankrijk steeds meer als één verhuuronderneming. Dit heeft ertoe geleid dat het aantal vestigingen kon worden teruggebracht van ruim 50 naar 40. Met in totaal auto s realiseerden deze verhuuractiviteiten een aanmerkelijke groei van het resultaat. ICT en e-commerce Ook bij de autoverhuurbedrijven zijn in het afgelopen jaar op het gebied van e-commerce internettoepassingen verder uitgewerkt. Zo zal AXXI Autoverhuur vanaf voorjaar 2001 klanten de mogelijkheid bieden om langs digitale weg, online, huurauto s te reserveren. Bij AXXI Autoverhuur is in 2000 het automatiseringssysteem RentPro geïntroduceerd. Dit systeem zal in 2001 ook bij de verhuuractiviteiten in Frankrijk worden geïmplementeerd. Door te werken met één geavanceerd systeem voor alle verhuuractiviteiten worden voordelen behaald op het gebied van kennis, kosten en operationele processen. Aantal door de Groep verkochte auto s in Nederland (in duizenden auto s) ,8 4,8 4,0 9,8 5,0 4,8 4,0 11,2 11,0 5,1 5,0 6,0 6,1 4, Gebruikt Nieuw 12,5 5,9 6,0 6,6 00 Dealerbedrijven Marktontwikkelingen De verkoop van nieuwe personenauto s daalde in de meeste landen van West-Europa licht met 2,2%. Deze daling was niet geheel onverwacht na de recordjaren 1998 en In Nederland werden nieuwe personenauto s verkocht, een daling van 2,3%. Het aantal verkochte bestelauto s kwam uit op (-3%). De omzet krijgt een positieve stimulans door stijging van de vraag naar dure accessoires en naar luxere uitvoeringen van het basismodel met specials als cruise control, alarminstallaties, lederen bekleding en parking distance control. De verdere kwaliteitsverbetering van auto s en de langere onderhoudsintervallen hebben een remmende invloed op het after sales volume. Desondanks nam het volume van de after sales markt in Nederland licht toe onder meer door het groeiende wagenpark. De stijging van de verkoop van gebruikte auto s heeft zich ook in 2000 nog enigszins doorgezet. Het aandeel van door BOVAG bedrijven verhandelde auto s bleef met iets minder dan 1,2 mln vrijwel onveranderd ten opzichte van Het aantal door particulieren onderling verkochte auto s nam enigszins toe tot ruim In de markt zijn door de groei van de verkopen van nieuwe auto s in de afgelopen jaren de voorraden van gebruikte auto s opgelopen waardoor de prijzen van met name de auto s ouder dan 4 jaar al sinds 1999 dalen. Kostenreductie in distributieketen De internationale autoindustrie heeft de afgelopen jaren een metamorfose ondergaan. Verhoogde efficiëntie heeft geleid tot kostensaneringen en een hogere productie. Onder invloed van Europese richtlijnen en vanuit de wens om tot verdere kostenbesparingen te komen, staat de werking en inrichting van de distributieketen ter discussie, met name in het traject importeur-dealer-eindgebruiker. Voor de dealermarkt betekent dit een verdere schaalvergroting, die moet leiden tot een grotere efficiency en een verminderde concurrentie tussen dealers van hetzelfde merk. Het verkopen uit voorraad zal geleidelijk plaatsmaken voor verkopen op bestelling. Daarbij passen fabrikanten de productieprocessen zodanig aan dat het door de klant geselecteerde eindproduct in een aanmerkelijk kortere tijd geleverd kan worden. Doordat voorraden en overproductie op deze wijze sterk worden teruggedrongen, kan een aanzienlijke kostenreductie worden gerealiseerd. Ook zal kostenbesparing plaatsvinden in de distributieketen door het benutten van internet. Virtuele markt De acceptatie en het gebruik van internettoepassingen bij de eindgebruiker verlopen minder snel dan algemeen verwacht. Wel is duidelijk dat internet een groeiende rol zal spelen in het aankoopproces, zowel bij de inventarisatie van productinformatie als bij relatiebeheer. Gebruik van internet door de eindgebruiker beperkt zich vooralsnog tot de selectiefase: een eerste verkenning van wat er in de markt wordt aangeboden.

17 Riksja HET OPENBAAR VERVOER HEEFT ONVOLDOENDE ANTWOORD OP HET TOENEMEND REIZIGERSAANBOD DE AUTO ZAL DAAROM DE KOMENDE JAREN EEN DOMINANTE ROL BLIJVEN SPELEN

18 Bij levering aan zakelijke gebruikers, zoals leasemaatschappijen is meestal geen sprake van inruil. Hierdoor is de verkoop van gebruikte auto s via het dealerkanaal slechts licht gestegen. De groei van het verkoopvolume nieuwe auto s van de afgelopen jaren betekende een afnemende vraag naar gebruikte auto s waardoor de voorraden opliepen en druk ontstond op de prijzen. In het verslagjaar werd bij de dealers wederom een licht hogere arbeidsproduc- pagina 34 pagina 35 Internet biedt voor fabrikanten goede mogelijkheden om de relatie met de eindgebruiker te verstevigen. Toch zal de dealer ook in de toekomst een eigen rol blijven vervullen, onder andere omdat bij nagenoeg elke particuliere auto aankoop sprake is van inruil. De dealer is daarvoor de meest aangewezen partij. Inmiddels treden ook niet-traditionele partijen toe tot de markt. In het verslagjaar hebben de Athlon-dealerbedrijven een overeenkomst gesloten met Autobytel, een onderneming die bemiddelt bij de verkoop van auto s via internet. Het gaat hierbij met name om de levering van gebruikte auto s. De mogelijkheid bestaat dat in 2002 selectieve distributie door de EG niet langer wordt toegestaan. Om toch nauwe relaties te kunnen blijven onderhouden met zowel distributeur als eindgebruiker zullen importeurs veelomvattende franchisecontracten sluiten met geselecteerde dealers. Schaalvergroting Dealers hebben schaalvergroting maar ook productverbreding nodig om hun bedrijven rendabel te kunnen blijven exploiteren. Schaalvergroting kan onder andere door aangrenzende dealerschappen te verwerven en zo het verzorgingsgebied uit te breiden. Het gevolg daarvan zal zijn dat het absolute aantal dealers zal teruglopen, terwijl hun bedrijven groter zullen zijn. Productverbreding wordt gevonden in het ontwikkelen van nevenactiviteiten, bijvoorbeeld het exploiteren van een lokale leaseportefeuille, autoverhuur, brandstofverkoop of wasstraten. Hierdoor zullen de dealers minder afhankelijk worden van de fabrikant en van de per auto teruglopende, after sales activiteiten. tiviteit gerealiseerd. De gezamenlijke lease- en verhuurportefeuille van de dealers groeide met 11% tot contracten. Inmiddels zijn alle dealers van Athlon ISO-gecertificeerd. Optimalisering portefeuille Athlon streeft naar dealerschappen in Nederland met een omzet van minimaal 1 25 mln. Het gaat hierbij om bedrijven met een regionale uitstraling in mobiliteitsintensieve gebieden en met een duidelijke positie in het zakelijke marktsegment. In Duitsland en Frankrijk wordt een afwachtende houding aangenomen met betrekking tot dealeracquisities. Aankoop van dealers wordt pas overwogen als er zekerheid is over de nieuwe Europese regelgeving met betrekking tot exclusiviteit, die van invloed zal zijn op de marktordening in de dealerwereld. Deze regelgeving wordt in 2002 verwacht. In het verslagjaar is de VW/Audi-dealer Autolichtstad verkocht. Aan het eind van het boekjaar is een Letter of Intent getekend voor de acquisitie van VW/Audi-dealer Joh. De Vries met vestigingen in Purmerend en Volendam en het daartoe behorende leasebedrijf Purmer Lease. Dit bedrijf bestrijkt in Noord-Holland een naastliggende regio van Athlon-dealer Beemsterboer en biedt daardoor goede synergie- en integratiemogelijkheden. Gang van zaken dealerbedrijven De omzet van de dealerbedrijven van Athlon steeg in het afgelopen boekjaar met 31% tot mln. Van de omzetstijging was 5% autonoom. De winst van de dealeractiviteiten steeg met 2% tot 1 5,1 mln. De bij de omzetstijging achterblijvende winsttoename wordt veroorzaakt door een gewijzigde activiteitenmix (hoger aandeel autoverkoop) alsmede lagere marges en hogere kosten. De Athlon-dealers verkochten in totaal nieuwe (+8%) en gebruikte auto s (+16%). De verkoop van het dealerbedrijf Autolichtstad per 1 oktober 2000 had een negatief effect op de groei van de aantallen verkochte auto s. De in september 1999 geacquireerde Mercedes-dealer Baan Twente had een positief effect op omzet en winst en voldeed daarmee ruimschoots aan de verwachtingen.

19 Helicopter VERKEERSGELEIDINGSSYSTEMEN ZULLEN IN DE TOEKOMST EEN GROTERE ROL GAAN SPELEN BIJ HET AUTOGEBRUIK DE BOORDCOMPUTER IS DAARVAN EEN VOORBODE

20 pagina 38 pagina 39 Omzet schadeherstel (in miljoenen euro s) 75 67, , , ,5 15 7, Schadeherstel Marktontwikkelingen De autoschadeherstelmarkt in Nederland kent een relatief stabiel volume van circa 1 1,1 mld. Ook in 2000 is dit volume nagenoeg stabiel gebleven. Dit evenwicht wordt in stand gehouden door een samenspel van verschillende invloeden. Door de toename van de verkeersintensiteit neemt de schadefrequentie toe. Verbeterd rijgedrag en een grotere verkeersveiligheid door scherpere verkeerscontroles hebben een matigend effect op het aantal schadegevallen. Technisch complexere auto s, stijgende prijzen van onderdelen en arbeidsloon stimuleren het volume van de herstelkosten. Plotselinge wisselingen in het weerbeeld kunnen tijdelijk en lokaal sterke invloed uitoefenen op het schadeaanbod. Zo zorgde bijvoorbeeld een grote hagelbui in het tweede kwartaal van 2000 in en om Eindhoven voor een sterke omzetimpuls van de herstelbedrijven in deze regio. Gestuurde schadestroom Het schadeaanbod dat door verzekeringsmaatschappijen, leasemaatschappijen en wagenparkeigenaren rechtstreeks wordt ondergebracht bij geselecteerde schadeherstellers, de gestuurde schadestroom, heeft het afgelopen boekjaar een sterke groei laten zien tot mln (1999: mln). Het grootste deel van deze groei werd veroorzaakt door de in het verslagjaar sterk toegenomen Nederlandse leasevloot. Daarnaast hadden de gezamenlijke verzekeraars in het boekjaar circa 1,5% meer auto s in dekking dan in CARe Schadeservice, de schadeherstelketen van Athlon, richt zich voornamelijk op deze gestuurde schadestroom en is marktleider in dit marktsegment. Voor de zakelijke opdrachtgevers zijn een zo hoog mogelijke doorloopsnelheid, zo laag mogelijke herstelkosten, transparantie van het proces, efficiency en uniformiteit van de dienstverlening doel van de sturing. Door te werken met professionele, landelijk opererende aanbieders kunnen opdrachtgevers met één partij uniforme afspraken maken en kan de schadelast verder worden beperkt. Mede daarom begint zich een steeds duidelijkere concentratietendens in de markt af te tekenen. Deze concentratietendens verloopt via twee sporen. Enerzijds is dat de netwerkvorming van universele schadeherstelbedrijven, al of niet in de vorm van franchise. Daarnaast vindt een ontwikkeling plaats, waarbij dealerbedrijven de loketfunctie vervullen voor verzekeringsmaatschappijen. Doordat de nieuw gevormde netwerken zich vooral op prijs profileren is er in de afgelopen periode een prijsdruk in de markt ontstaan, waardoor marges en dus ook winstgevendheid onder druk kwamen. Deze margedruk werd versterkt door de toegenomen kosten voor salarissen en milieu en doordat steeds meer opdrachtgevers bij schade gelijkwaardig vervangend vervoer eisen. In de afgelopen periode heeft een sterke toename plaatsgevonden van het totale door de verzekeraars te vergoeden schadebedrag. Het gaat hierbij niet alleen om een toename van het aandeel letselschade, maar ook van, weliswaar in mindere mate, het aandeel cascoschade. In verband hiermee zullen in het lopende boekjaar nieuwe herstelkostenbeperkende maatregelen door de verzekeraars worden geïntroduceerd. Een voorbeeld is de verzekeringspolis die, tegen een lagere premie, voorziet in verwerking van gebruikte onderdelen bij het schadeherstel. Tarifering In het afgelopen jaar heeft een aantal kostenverhogingen plaatsgevonden waardoor de schadeherstelbranche zich genoodzaakt zag de reparatietarieven te verhogen. Het gaat hierbij om het doorberekenen van een milieuopslag die de kosten moet dekken van het gebruik van moderne watergedragen lakken (high solids) en van de gestegen milieukosten door de nieuwe eisen op het gebied van afvoer van afvalstoffen. Daarnaast spelen de gestegen loonkosten als gevolg van de krappe arbeidsmarkt een belangrijke rol in de kostenstructuur. De verwachting is dat de genoemde kostenverhogingen zullen leiden tot een prijsverhoging van 8 tot 10%. Gang van zaken autoschadeherstel De omzet van CARe Schadeservice is in 2000 met 17% gestegen tot 1 68,0 mln (1999: 1 58,0 mln). Van deze omzetgroei was 5% autonoom en kwam 12% voort uit acquisities. De gemiddelde omzet per vestiging vertoonde een stijging van 1 1,5 mln in 1999 tot 1 1,6 mln in het afgelopen jaar. Het resultaat nam af met 6% tot 1 3,2 mln (1999: 1 3,4 mln). Oorzaken van deze winstdaling zijn de gestegen loon- en milieukosten, hogere personeelskosten en inefficiënties als gevolg van druk op de organisatie door het grote aantal moeilijk vervulbare vacatures. De kostenverhogingen zijn in de tarieven voor 2001 doorberekend. In het afgelopen boekjaar heeft CARe Schadeservice de keten verder uit weten te bouwen met vier acquisities, waardoor de organisatie ultimo verslagjaar 43 vestigingen telde. CARe Schadeservice blijft daarmee marktleider. De belangrijkste barrière voor snellere groei in het verslagjaar vormde de krapte op de arbeidsmarkt. Daarom is extra veel aandacht uitgegaan naar werving van gekwalificeerd personeel. Belangrijk hierbij was de inzet van een vernieuwde intensieve wervingscampagne. Daarnaast is in februari de CARe-website operationeel geworden, waardoor een substantiële bijdrage kan worden geleverd aan de wervingsinspanningen. Tegen deze achtergrond is in het afgelopen jaar de personeelsfunctie versterkt, zowel kwalitatief als kwantitatief. Het kostenniveau kent zowel incidentele als structurele elementen. Structurele kostenverhogingen worden gevormd door de gestegen personeelskosten gevolg van de zeer krappe arbeidsmarkt in de branche, verhoogde milieukosten en de hogere kosten voor het door steeds meer klanten gevraagde gelijkwaardig vervangend vervoer. Ook structureel is de vraag van opdrachtgevers naar een hogere servicegraad, waardoor in het verslagjaar de verhouding direct/indirect

ATHLON STELT WINSTVERWACHTING POSITIEF BIJ

ATHLON STELT WINSTVERWACHTING POSITIEF BIJ ATHLON STELT WINSTVERWACHTING POSITIEF BIJ Hoofdpunten resultaten 1 e halfjaar (t.o.v. 1 e halfjaar ) Bedrijfsresultaat sterk verbeterd (+46%) Belangrijk eenmalig belastingvoordeel Voortgaande groei van

Nadere informatie

ess release - Persbericht - Press release - Persb

ess release - Persbericht - Press release - Persb ATHLON STELT WINSTVERWACHTING NAAR BOVEN BIJ Hoofddorp, 10 november Hoofdpunten negen maanden Omzetstijging van 5,6% tot 737 mln Fraaie stijging resultaat voor belasting (+18%) Operationele nettowinst

Nadere informatie

Halfjaarcijfers 2004. Henk Bierstee, CEO Jan Slootweg, CFO. Agenda. 1 e halfjaar 2004. Ambitie. Financieel overzicht. -pag 2-

Halfjaarcijfers 2004. Henk Bierstee, CEO Jan Slootweg, CFO. Agenda. 1 e halfjaar 2004. Ambitie. Financieel overzicht. -pag 2- Halfjaarcijfers 2004 Henk Bierstee, CEO Jan Slootweg, CFO Agenda 1 e halfjaar 2004 Ambitie Financieel overzicht -pag 2- Samenstelling groep Nederland België / Luxemburg Athlon Car Lease Nederland Wagenplan

Nadere informatie

J a a r v e r s l a g

J a a r v e r s l a g 1999 Jaarverslag Inhoud 4 Profiel en strategie 6 Risicobeheersing 8 Aandeelhoudersinformatie 11 Cijfers in beeld 12 Vijfjarenoverzicht 13 Bestuur 14 Van de voorzitter 15 Bericht van de Raad van Commissarissen

Nadere informatie

Autoleasing en -verhuur Autoschadeherstel

Autoleasing en -verhuur Autoschadeherstel Jaarverslag 2001 Profiel pagina 4 Geografische omzetverdeling 100 (in %) 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 75 20 5 58 16 8 18 55 12 11 22 97 98 99 00 Nederland België/Luxemburg Frankrijk Duitsland 54 11 12

Nadere informatie

Geschiedenis Athlon Holding. Sterk in beweging Dag van het aandeel, 30 oktober 2003. Henk Bierstee Voorzitter Raad van Bestuur

Geschiedenis Athlon Holding. Sterk in beweging Dag van het aandeel, 30 oktober 2003. Henk Bierstee Voorzitter Raad van Bestuur Sterk in beweging Dag van het aandeel, 30 oktober 2003 Henk Bierstee Voorzitter Raad van Bestuur Geschiedenis Athlon Holding oprichting als Riva (Amsterdam); eerste aandeelhouder Albert Heijn 1916 eerste

Nadere informatie

Athlon Groep N.V. Wieger Bruinlaan 98 Postbus 196 2130 AD Hoofddorp Telefoon: (023) 5615105 Fax: (023) 5614748 E-mail: info@athlon.nl www.athlon.

Athlon Groep N.V. Wieger Bruinlaan 98 Postbus 196 2130 AD Hoofddorp Telefoon: (023) 5615105 Fax: (023) 5614748 E-mail: info@athlon.nl www.athlon. Athlon Groep N.V. Wieger Bruinlaan 98 Postbus 196 213 AD Hoofddorp Telefoon: (23) 561515 Fax: (23) 5614748 E-mail: info@athlon.nl www.athlon.nl Tot Athlon Groep behoren: Autoleasing: Interleasing Nederland,

Nadere informatie

-1- AGENDA. 1. Opening en mededelingen.

-1- AGENDA. 1. Opening en mededelingen. AGENDA Voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Macintosh Retail Group NV, te houden op dinsdag 22 april 2008 om 14.00 uur in het Golden Tulip Apple Park Hotel, Pierre de Coubertinweg

Nadere informatie

Presentatie halfjaarcijfers 2012

Presentatie halfjaarcijfers 2012 Presentatie halfjaarcijfers 2012 Okura Hotel, Amsterdam 26 juli 2012 René J. Takens, CEO Hielke H. Sybesma, CFO Jeroen M. Snijders Blok, COO Agenda 1. Accell Group in H1 2012 2. Aandeel Accell Group 3.

Nadere informatie

Persbericht NETTOWINST OVER 2013 VAN 473 MILJOEN (2012: 409 MILJOEN) NETTO VERMOGENSWAARDE STIJGT MET 143 MILJOEN

Persbericht NETTOWINST OVER 2013 VAN 473 MILJOEN (2012: 409 MILJOEN) NETTO VERMOGENSWAARDE STIJGT MET 143 MILJOEN Persbericht HAL NETTOWINST OVER 2013 VAN 473 MILJOEN (2012: 409 MILJOEN) NETTO VERMOGENSWAARDE STIJGT MET 143 MILJOEN De nettowinst van HAL Holding N.V. over 2013 bedroeg 473 miljoen, overeenkomend met

Nadere informatie

Aantal werknemers * Het resultaat na belasting en het eigen vermogen zijn gedeeld door aandelen.

Aantal werknemers * Het resultaat na belasting en het eigen vermogen zijn gedeeld door aandelen. Persbericht N.V. Bever Holding heeft over het eerste halfjaar 2015 een negatief resultaat voor belastingen behaald van 1.412.000 als gevolg van een negatieve exploitatie uit vastgoed van 188.000, netto

Nadere informatie

Schiphol Nederland B.V. Halfjaarlijkse financiële verslaggeving over de periode 1 januari 2013 t/m 30 juni 2013

Schiphol Nederland B.V. Halfjaarlijkse financiële verslaggeving over de periode 1 januari 2013 t/m 30 juni 2013 Halfjaarlijkse financiële verslaggeving over de periode 1 januari 2013 t/m 30 juni 2013 HALFJAARVERSLAG 2013 Schiphol Nederland B.V. is onderdeel van de Schiphol Group (N.V. Luchthaven Schiphol voert Schiphol

Nadere informatie

OMZET Nederland 32.194 29.544 Duitsland 12.896 9.885 45.090 39.429

OMZET Nederland 32.194 29.544 Duitsland 12.896 9.885 45.090 39.429 Verkorte geconsolideerde winst- en verliesrekening over het eerste halfjaar (geen accountantscontrole toegepast) (x ( 1.000) 1e halfjaar 2010 1e halfjaar 2009 OMZET Nederland 32.194 29.544 Duitsland 12.896

Nadere informatie

Persbericht Aantal pagina s: 4

Persbericht Aantal pagina s: 4 Persbericht Aantal pagina s: 4 Brunel: sterke groei omzet en winst Kernpunten verslagjaar 2004 Omzet 313 miljoen; 27% groei EBIT 11,0 miljoen; toename van 8,1 miljoen Nettowinst 7,3 miljoen; toename van

Nadere informatie

ess release - Persbericht - Press release - Persb

ess release - Persbericht - Press release - Persb ATHLON REALISEERT VERDERE GROEI Hoofddorp, 8 november 2005 Hoofdpunten negen maanden 2005: Omzetstijging van 16% Aanzienlijke toename operationele nettowinst tot 33,3 mln (+31%) Stijging leaseportefeuille

Nadere informatie

Jaarcijfers 2 0 0 3. 2 m aart 2004, Am sterdam

Jaarcijfers 2 0 0 3. 2 m aart 2004, Am sterdam Jaarcijfers 2 0 0 3 Analistenpresentatie 2 m aart 2004, Am sterdam Geslaagde turnaround Concentratie en versterking kernactiviteiten autoleasing en schadeherstel Samenvoeging leaseactiviteiten tot één

Nadere informatie

De Vries Robbé Groep NV: stijging bedrijfsopbrengsten in 2005 door acquisities

De Vries Robbé Groep NV: stijging bedrijfsopbrengsten in 2005 door acquisities PERSBERICHT PERSBERICHT PERSBERICHT PERSBERICHT PERSBERICHT Schiedam, 19 april 2006. De Vries Robbé Groep NV: stijging bedrijfsopbrengsten in 2005 door acquisities Highlights 2005 De bedrijfsopbrengsten

Nadere informatie

Verkorte jaarrekening

Verkorte jaarrekening Geconsolideerde winst- en verliesrekening voor het jaar eindigend op 31 december 2012 x miljoen Doorlopende activiteiten Beëindigde Vóór Bijzondere activiteiten bijzondere posten posten Netto-omzet 9.131-9.131-9.131

Nadere informatie

P E R S B E R I C H T

P E R S B E R I C H T Rotterdam, 13 februari 2004 P E R S B E R I C H T DIM VASTGOED: OVER BOEKJAAR 2003 TOTAALRENDEMENT 13,7% DIM Vastgoed NV heeft in 2003 een totaalresultaat behaald van USD 11.697.000, overeenkomend met

Nadere informatie

DIM VASTGOED: NETTOWINST OVER EERSTE DRIE MAANDEN 2005 USD 5,6 MILJOEN

DIM VASTGOED: NETTOWINST OVER EERSTE DRIE MAANDEN 2005 USD 5,6 MILJOEN 15 april 2005 DIM VASTGOED: NETTOWINST OVER EERSTE DRIE MAANDEN 2005 USD 5,6 MILJOEN DIM Vastgoed N.V. heeft over de eerste drie maanden van het boekjaar 2005 een nettowinst na belastingen behaald van

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders. Beter Bed Holding N.V.

Algemene Vergadering van Aandeelhouders. Beter Bed Holding N.V. Algemene Vergadering van Aandeelhouders Beter Bed Holding N.V. 27 april 2005 Agenda Resultaten 2004 Doelstellingen Strategie Koersontwikkeling Resultaten Q1-2005 Omzet per kwartaal euro * 1000 75000 70000

Nadere informatie

Algemene vergadering van aandeelhouders ROTTERDAM,23 APRIL 2008

Algemene vergadering van aandeelhouders ROTTERDAM,23 APRIL 2008 Algemene vergadering van aandeelhouders Nyloplast NV ROTTERDAM,23 APRIL 2008 Agenda Algemene Vergadering van Aandeelhouders 1. Opening 2. Toelichting op jaarverslag 2007 3. Jaarrekening 2007: vaststelling

Nadere informatie

Presentatie halfjaarcijfers 2013

Presentatie halfjaarcijfers 2013 Presentatie halfjaarcijfers 2013 Okura Hotel, Amsterdam 26 juli 2013 René J. Takens, CEO Hielke H. Sybesma, CFO Jeroen M. Snijders Blok, COO Agenda 1. Accell Group in H1 2013 2. Aandeel Accell Group 3.

Nadere informatie

Persbericht 1 e Halfjaar cijfers 2013

Persbericht 1 e Halfjaar cijfers 2013 Persbericht 1 e Halfjaar cijfers 2013 Naarden, 19 augustus 2013 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Halfjaarverslag 1 januari 2013 tot en met 30 juni 2013 2 2. Bestuursverklaring 4 3. Halfjaarrekening 1 januari 2013

Nadere informatie

Persbericht NETTOWINST 2011 VAN 493 MILJOEN (+14%) NETTO VERMOGENSWAARDE STIJGT MET 157 MILJOEN (+3%) IN 2011

Persbericht NETTOWINST 2011 VAN 493 MILJOEN (+14%) NETTO VERMOGENSWAARDE STIJGT MET 157 MILJOEN (+3%) IN 2011 Persbericht HAL NETTOWINST 2011 VAN 493 MILJOEN (+14%) NETTO VERMOGENSWAARDE STIJGT MET 157 MILJOEN (+3%) IN 2011 De nettowinst over 2011 bedroeg 493 miljoen, overeenkomend met 7,42 per aandeel, vergeleken

Nadere informatie

Netto-omzet 63.789 1.099 Kostprijs van de omzet (61.047) (640) Bruto-omzetresultaat 2.741 458 EBITDA 1.666 22. Bedrijfsresultaat 1.

Netto-omzet 63.789 1.099 Kostprijs van de omzet (61.047) (640) Bruto-omzetresultaat 2.741 458 EBITDA 1.666 22. Bedrijfsresultaat 1. Persbericht Willemstad, Curaçao, 5 mei 2011 AamigoO Group NV maakt voorlopige jaarcijfers 2010 bekend Omzet Source+ NV 128,7 miljoen Brutomarge Source+ NV 5,6 miljoen Source+ slechts halfjaar meegenomen

Nadere informatie

Schiphol Nederland B.V. 2011. Vennootschappelijke balans en winst- en verliesrekening

Schiphol Nederland B.V. 2011. Vennootschappelijke balans en winst- en verliesrekening Schiphol Nederland B.V. 2011 Vennootschappelijke balans en winst- en verliesrekening Jaarverslag 2011 Schiphol Nederland B.V. is onderdeel van de Schiphol Group (N.V. Luchthaven Schiphol voert Schiphol

Nadere informatie

Resultaten 2016 Analistenbijeenkomst 9 maart 2017

Resultaten 2016 Analistenbijeenkomst 9 maart 2017 Resultaten 2016 Analistenbijeenkomst 9 maart 2017 Agenda Kernpunten 2016 Resultaten 2016 Meer Solutions en Services Financiële positie ultimo 2016 Vooruitzichten 2 Kernpunten 2016 3 2016 in vogelvlucht

Nadere informatie

33.3 TOELICHTING BIJ DE ENKELVOUDIGE WINST- EN VERLIESREKENING EN BALANS 33.4 GRONDSLAGEN VOOR HET OPSTELLEN VAN DE ENKELVOUDIGE JAARREKENING

33.3 TOELICHTING BIJ DE ENKELVOUDIGE WINST- EN VERLIESREKENING EN BALANS 33.4 GRONDSLAGEN VOOR HET OPSTELLEN VAN DE ENKELVOUDIGE JAARREKENING 33.3 TOELICHTING BIJ DE ENKELVOUDIGE WINST- EN VERLIESREKENING EN BALANS 33.4 GRONDSLAGEN VOOR HET OPSTELLEN VAN DE ENKELVOUDIGE JAARREKENING De enkelvoudige jaarrekening van USG People N.V. wordt opgesteld

Nadere informatie

PERSBERICHT. Uden, 31 oktober 2003 BETER BED VERWACHT POSITIEF NETTORESULTAAT OVER 2003

PERSBERICHT. Uden, 31 oktober 2003 BETER BED VERWACHT POSITIEF NETTORESULTAAT OVER 2003 PERSBERICHT Uden, 31 oktober 2003 BETER BED VERWACHT POSITIEF NETTORESULTAAT OVER 2003 Beter Bed Holding N.V. heeft in het derde kwartaal een nettoresultaat gerealiseerd van EUR - 0,5 miljoen. De resultaatontwikkeling

Nadere informatie

Resultaten 2015 Analistenbijeenkomst 9 maart 2016

Resultaten 2015 Analistenbijeenkomst 9 maart 2016 Resultaten 2015 Analistenbijeenkomst 9 maart 2016 Agenda Ontwikkelingen 2008 2015 Kernpunten 2015 Sprong Voorwaarts Resultaten 2015 Financiële positie ultimo 2015 Prognose 2016 2 Ontwikkelingen 2008-2015

Nadere informatie

6. Raad van Commissarissen Vermindering van het aantal leden van de Raad van Commissarissen van negen naar acht (besluit)

6. Raad van Commissarissen Vermindering van het aantal leden van de Raad van Commissarissen van negen naar acht (besluit) Agenda voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Akzo Nobel N.V. (de Vennootschap ), te houden in het Hilton hotel, Apollolaan 138 te Amsterdam, op maandag 27 april 2009, aanvang 14.00

Nadere informatie

Verkorte Geconsolideerde Winst- en Verliesrekening 1

Verkorte Geconsolideerde Winst- en Verliesrekening 1 Verkorte Geconsolideerde Winst- en Verliesrekening 1 EUR EUR EUR USD 3 EUR 4 2000 2001 2002 2002 2001 (Bedragen x 1000) jan - jun jan - jun jan - jun jan - jun jul - dec Netto omzet 1.335.336 1.015.496

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2015

HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2015 Voor publicatie: 5 augustus 2015 08.00 uur HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2015 Rotterdam, 5 augustus 2015 - Hunter Douglas, wereldmarktleider in raambekleding (Luxaflex ) en een vooraanstaand

Nadere informatie

Stern Groep N.V. Algemene vergadering. 11 mei 2016

Stern Groep N.V. Algemene vergadering. 11 mei 2016 Stern Groep N.V. Algemene vergadering 11 mei 2016 Agenda 2 Behandeling van het Verslag van de Directie over het boekjaar 2015 2 Agendapunt 2 De crisisperiode en 2015 in vogelvlucht Belangrijke gebeurtenissen

Nadere informatie

9 Toelichting op de enkelvoudige winst- en verliesrekening en balans (voor winstbestemming)

9 Toelichting op de enkelvoudige winst- en verliesrekening en balans (voor winstbestemming) 9 Toelichting op de enkelvoudige winst- en verliesrekening en balans (voor winstbestemming) 9.1 Algemeen 9.1.1 Grondslagen voor het opstellen van de enkelvoudige jaarrekening De enkelvoudige jaarrekening

Nadere informatie

Verkorte jaarrekening

Verkorte jaarrekening Geconsolideerde winst- en verliesrekening voor het jaar eindigend op 31 december 2011 x miljoen Doorlopende activiteiten Beëindigde Vóór Bijzondere activiteiten bijzondere posten posten Netto-omzet 9.048-9.048

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Algemene Vergadering van Aandeelhouders Algemene Vergadering van Aandeelhouders Beter Bed Holding N.V. 23 april 2009 Agenda Resultaten 2008 Strategie en gang van zaken Formules Samenvatting 2008 Eerste kwartaal 2009 Omzet per kwartaal euro *

Nadere informatie

SynVest Fund Management B.V. gevestigd te Amsterdam Rapport inzake de Publicatiebalans 2016 Vastgesteld door de Algemene Vergadering d.d.

SynVest Fund Management B.V. gevestigd te Amsterdam Rapport inzake de Publicatiebalans 2016 Vastgesteld door de Algemene Vergadering d.d. SynVest Fund Management B.V. gevestigd te Amsterdam Rapport inzake de Publicatiebalans 2016 Vastgesteld door de Algemene Vergadering d.d. 26 juni 2017 Inhoudsopgave 1. Jaarrekening 1.1 Balans per 31 december

Nadere informatie

J A A R STUKKEN 2014. Pertax BV Ede

J A A R STUKKEN 2014. Pertax BV Ede J A A R STUKKEN 2014 Pertax BV Ede Opmaakdatum: 21 mei 2015 Jaarstukken 2014 - Jaarrekening - Overige gegevens Opmaakdatum: 21 mei 2015 1 Jaarrekening - Balans - Winst-en-verliesrekening - Toelichting

Nadere informatie

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 1 juli 2010

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 1 juli 2010 Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: inzake tussentijds bericht per 1 juli 2010 7 juli 2010 Barendrecht INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 1 juli 2010 2 Winst- en verliesrekening over de periode

Nadere informatie

Persbericht Aantal pagina s: 9

Persbericht Aantal pagina s: 9 Persbericht Aantal pagina s: 9 Brunel verdubbelt winst in eerste halfjaar Highlights eerste halfjaar 2005 Omzet Brunel International stijgt met 32% naar 184 miljoen Absolute bruto marge groeit met 25%

Nadere informatie

Renpart Vastgoed Management B.V. PUBLICATIESTUKKEN 2007 RENPART VASTGOED MANAGEMENT B.V. TE DEN HAAG

Renpart Vastgoed Management B.V. PUBLICATIESTUKKEN 2007 RENPART VASTGOED MANAGEMENT B.V. TE DEN HAAG PUBLICATIESTUKKEN 2007 RENPART VASTGOED MANAGEMENT B.V. TE DEN HAAG BALANS (opgemaakt voor resultaatbestemming, bedragen in euro) ACTIVA 31 december 2007 31 december 2006 VASTE ACTIVA Materiële vaste activa

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2015. Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2015. Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2015 Balans per 30 juni 2015 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2015 31 december 2014 Vaste activa Immateriële vaste activa

Nadere informatie

SynVest Beleggingsfondsen NV

SynVest Beleggingsfondsen NV Financiële berichten SynVest Beleggingsfondsen NV Jaarrekening 2015 SYNVEST. Ondernemend vermogen. Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM Publicatiebalans 2015 Vastgesteld door de Algemene Vergadering d.d. 29

Nadere informatie

Financieel verslag 2015

Financieel verslag 2015 Financieel verslag 2015 Inhoud Jaarrekening 2 Balans per 31 december 2015 3 Winst- en verliesrekening 2015 4 Toelichting op de balans en winst- en verliesrekening 5 Overige gegevens 10 Statutaire regeling

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV 2014 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2 2. Jaarrekening 3 2.1 Balans per 31-12-2014 (voor winstbestemming) 3 2.2 Winst en verliesrekening over 2014 4 2.3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

SynVest Fund Management B.V. Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM. Publicatiebalans 2015

SynVest Fund Management B.V. Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM. Publicatiebalans 2015 Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM Publicatiebalans 2015 Vastgesteld door de Algemene Vergadering d.d. 29 juni 2016. Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM Publicatiebalans 2015 Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel. 010 4869911, Telefax 010-4850355 HUNTER DOUGLAS RESULTATEN 2011

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel. 010 4869911, Telefax 010-4850355 HUNTER DOUGLAS RESULTATEN 2011 Voor publicatie: 14 maart 2012 08.00 uur HUNTER DOUGLAS RESULTATEN 2011 Rotterdam, 14 maart 2012 - Hunter Douglas, wereldmarktleider in raambekleding (Luxaflex ) en een vooraanstaand producent van bouwproducten,

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Vrije Christelijke School Westerlee Galgeweg MT 's-gravenzande

Jaarrekening Stichting Vrije Christelijke School Westerlee Galgeweg MT 's-gravenzande Jaarrekening 2013 Stichting Vrije Christelijke School Westerlee Galgeweg 57 2671MT Voorblad 0 Inhoud Opdracht 2 Resultaatvergelijk 3 Financiele positie 5 Grondslagen 7 Balans 9 V en W 11 Materiele activa

Nadere informatie

ABN AMRO Investment Management B.V. Jaarrekening 2013

ABN AMRO Investment Management B.V. Jaarrekening 2013 Jaarrekening 2013 Pagina 1 van 12 INHOUD Pagina Directieverslag 3 Balans per 31 december 2013 4 Winst- en verliesrekening 2013 5 Toelichting algemeen 6 Toelichting op de balans per 31 december 2013 8 Toelichting

Nadere informatie

Stern Groep N.V. Analistenbijeenkomst 19 augustus 2015

Stern Groep N.V. Analistenbijeenkomst 19 augustus 2015 Stern Groep N.V. Analistenbijeenkomst 19 augustus 2015 Agenda Belangrijke gebeurtenissen 2015 Samen Sterker! Resultaten H1-2015 Financiële positie 30 juni 2015 Prognose 2015 1 Belangrijke gebeurtenissen

Nadere informatie

Presentatie Halfjaarcijfers 2007

Presentatie Halfjaarcijfers 2007 Presentatie Halfjaarcijfers 2007 Okura Hotel, Amsterdam 20 juli 2007 René J. Takens, CEO Hielke H. Sybesma, CFO Jeroen M. Snijders Blok, COO 1 Agenda Samenvatting Ontwikkeling segmenten en landen in 1e

Nadere informatie

HALFJAARBERICHT 2015. uitgebracht door de directie. aan de aandeelhouders van. TRUSTUS Capital Management B.V. te Joure

HALFJAARBERICHT 2015. uitgebracht door de directie. aan de aandeelhouders van. TRUSTUS Capital Management B.V. te Joure HALFJAARBERICHT 2015 uitgebracht door de directie aan de aandeelhouders van TRUSTUS Capital Management B.V. te Joure INHOUD blad HALFJAARBERICHT 2015 Financiële positie 3 Geconsolideerd halfjaarbericht:.

Nadere informatie

Presentatie jaarcijfers 2009

Presentatie jaarcijfers 2009 Presentatie jaarcijfers Okura Hotel, Amsterdam 26 februari 2010 René J. Takens, CEO Hielke H. Sybesma, CFO Jeroen M. Snijders Blok, COO Agenda 1. Accell Group in 2. Het aandeel Accell Group 3. Financieel

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Algemene Vergadering van Aandeelhouders Algemene Vergadering van Aandeelhouders Beter Bed Holding N.V. 28 april 2004 Agenda Resultaten 2003 Strategie en gang van zaken Formules Aandeelhouderswaarde Samenvatting en verwachtingen Omzet per kwartaal

Nadere informatie

Jaarbericht Weller Wonen Holding BV 2014

Jaarbericht Weller Wonen Holding BV 2014 Jaarbericht Weller Wonen Holding BV 2014 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2 2. Jaarrekening 3 2.1 Balans per 31-12-2014 (voor winstbestemming) 3 2.2 Winst en verliesrekening over 2014 4 2.3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

RAPPORT 1 Opdracht 4 2 Algemeen 4 3 Resultaat 5 4 Financiële positie 6

RAPPORT 1 Opdracht 4 2 Algemeen 4 3 Resultaat 5 4 Financiële positie 6 Inhoudsopgave RAPPORT 1 Opdracht 4 2 Algemeen 4 3 Resultaat 5 4 Financiële positie 6 HALFJAARVERSLAG 1 Balans per 30 juni 2014 8, 9 2 Winst- en-verliesrekening over 2014 10 3 Toelichting op de balans per

Nadere informatie

HALFJAARBERICHT uitgebracht door de directie. aan de aandeelhouders van. TRUSTUS Capital Management B.V. te Joure

HALFJAARBERICHT uitgebracht door de directie. aan de aandeelhouders van. TRUSTUS Capital Management B.V. te Joure HALFJAARBERICHT 2016 uitgebracht door de directie aan de aandeelhouders van TRUSTUS Capital Management B.V. te Joure INHOUD blad HALFJAARBERICHT 2016 Financiële positie 3 Geconsolideerd halfjaarbericht:.

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2016 Balans per 30 juni 2016 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2016 31 december 2015 Vaste activa Immateriële vaste activa

Nadere informatie

Stichting ENUM Nederland Arnhem

Stichting ENUM Nederland Arnhem Stichting ENUM Nederland Arnhem Jaarverslaggeving over 2013 Statutaire vestigingsplaats: Arnhem Feitelijk adres en vestigingsplaats: Meander 501, Arnhem 1 Inhoud Jaarrekening 3 Balans per 31 december 2013

Nadere informatie

Financieel verslag 2014

Financieel verslag 2014 Financieel verslag 2014 Inhoud Jaarrekening 2 Balans per 31 december 2014 3 Winst- en verliesrekening 2014 4 Toelichting op de balans en winst- en verliesrekening 5 Overige gegevens 11 Statutaire regeling

Nadere informatie

Persbericht BERICHT OVER HET EERSTE HALFJAAR 2006

Persbericht BERICHT OVER HET EERSTE HALFJAAR 2006 Persbericht HAL BERICHT OVER HET EERSTE HALFJAAR 2006 De nettowinst voor aandeelhouders van HAL Holding N.V. bedroeg over de eerste zes maanden van 2006 300,7 miljoen ( 4,72 per aandeel) vergeleken met

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2016

HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2016 Voor publicatie: 3 augustus 2016 08.00 uur HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2016 Rotterdam, 3 augustus 2016 - Hunter Douglas, wereldmarktleider in raambekleding (Luxaflex ) en een vooraanstaand

Nadere informatie

7 Aansluitingsoverzicht van de eerste toepassing van IFRS

7 Aansluitingsoverzicht van de eerste toepassing van IFRS 7 Aansluitingsoverzicht van de eerste toepassing van Vanaf boekjaar 2005 past de Groep toe als basis voor haar rapportage. De jaarrekening van 2005 bevat vergelijkende cijfers over het boekjaar 2004 die

Nadere informatie

op donderdag, 19 mei 2016 om uur in het Hilton Hotel, Apollolaan 138, Amsterdam

op donderdag, 19 mei 2016 om uur in het Hilton Hotel, Apollolaan 138, Amsterdam Agenda Aandeelhouders en andere stemgerechtigden van Beter Bed Holding N.V. worden uitgenodigd voor de jaarlijkse Algemene Vergadering, te houden op donderdag, 19 mei 2016 om 14.00 uur in het Hilton Hotel,

Nadere informatie

HALFJAARBERICHT 2015 BNG VERMOGENSBEHEER B.V.

HALFJAARBERICHT 2015 BNG VERMOGENSBEHEER B.V. HALFJAARBERICHT 2015 BNG VERMOGENSBEHEER B.V. Inhoud 1 Profiel 1 2 Directieverslag 2 2.1 Beheerd vermogen 2 2.2 Financieel resultaat 2 2.3 Financiële markten 2 2.4 Personeel en organisatie 2 3 Financiële

Nadere informatie

Analisten conference call

Analisten conference call Analisten conference call 31 augustus 2012 Financiële kernpunten H1 2012 Geconsolideerde omzet: stijging met 6,7% naar 110,5 miljoen (H1 2011: 103,6 miljoen) Autonome omzetgroei 6,4% Omzet in het groene

Nadere informatie

SynVest Fund Management B.V. Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM. Halfjaarcijfers 2016

SynVest Fund Management B.V. Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM. Halfjaarcijfers 2016 Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM Halfjaarcijfers 2016 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Halfjaarcijfers 1.1 Balans per 30 juni 2016 2 1.2 Toelichting op de halfjaarcijfers 3 1.1 Balans per 30 juni 2016 (Na resultaatbestemming)

Nadere informatie

OPTIMIX VERMOGENSBEHEER NV PUBLICATIEVERSLAG PER 30 JUNI 2016

OPTIMIX VERMOGENSBEHEER NV PUBLICATIEVERSLAG PER 30 JUNI 2016 OPTIMIX VERMOGENSBEHEER NV PUBLICATIEVERSLAG PER 30 JUNI 2016 BALANS PER 30 JUNI 2016 (VÓÓR WINSTVERDELING) 30 juni 2016 2015 30 juni 2015 * ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa 1.245.612 1.321.629

Nadere informatie

BEDRIJFSRESULTAAT BETER BED HOLDING IN LIJN MET VERWACHTINGEN

BEDRIJFSRESULTAAT BETER BED HOLDING IN LIJN MET VERWACHTINGEN PERSBERICHT Uden, 9 maart 2001 BEDRIJFSRESULTAAT BETER BED HOLDING IN LIJN MET VERWACHTINGEN Beter Bed Holding heeft over het jaar 2000 een bedrijfsresultaat geboekt van EUR 21,2 miljoen, ongeveer gelijk

Nadere informatie

Financieel verslag 2013

Financieel verslag 2013 Financieel verslag 2013 Ecovallei B.V. Wageningen Inhoud Jaarrekening 2 Balans per 31 december 2013 3 Winst- en verliesrekening over periode 25 oktober 2013 31 december 2013 4 Toelichting op de balans

Nadere informatie

Koninklijke BAM Groep nv Jaarcijfers Persbijeenkomst Amsterdam, 3 maart 2011

Koninklijke BAM Groep nv Jaarcijfers Persbijeenkomst Amsterdam, 3 maart 2011 Koninklijke BAM Groep nv Jaarcijfers 2010 Persbijeenkomst Amsterdam, 3 maart 2011 BAM sluit verslagjaar 2010 af met nettoresultaat van 15 miljoen Goede prestaties sectoren Bouw, Infra en Consultancy en

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2014 Balans per 30 juni 2014 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2014 31 december 2013 Vlottende activa Handelsdebiteuren 1.624

Nadere informatie

123WatEenSite C. van de PC Teststraat 1 3351 ZZ Alblasserdam

123WatEenSite C. van de PC Teststraat 1 3351 ZZ Alblasserdam C. van de PC Teststraat 1 3351 ZZ Alblasserdam INHOUDSOPGAVE Pagina Accountantsrapportage 3 Voorwoord 4 Resultaten 5 Financiële positie 7 Ondertekening van de accountantsrapportage 9 Jaarstukken 2008 Jaarrekening

Nadere informatie

12 juli 2001 - Halfjaarcijfers 2001 Ballast Nedam: Sterke winstgroei

12 juli 2001 - Halfjaarcijfers 2001 Ballast Nedam: Sterke winstgroei Page 1 sur 12 12 juli 2001 - Halfjaarcijfers 2001 Ballast Nedam: Sterke winstgroei Het in 2000 ingezette verbeteringsproces leidt zichtbaar tot resultaten. Ballast Nedam is op weg naar verdere winstgroei.

Nadere informatie

Inmaxxa BV te Naarden Halfjaarbericht 2010 28 juli 2010

Inmaxxa BV te Naarden Halfjaarbericht 2010 28 juli 2010 Inmaxxa BV te Naarden Halfjaarbericht 2010 28 juli 2010 Inmaxxa BV Halfjaarbericht 2010 1 Inhoudsopgave Algemeen 3 Jaarverslag van de directie 4 Halfjaarbericht over de periode 1 januari 2010 tot en met

Nadere informatie

SnowWorld operationele nettowinst stijgt 31%

SnowWorld operationele nettowinst stijgt 31% Persbericht 30 oktober 2017 Winstversnelling in tweede helft boekjaar 2016/2017 SnowWorld operationele nettowinst stijgt 31% In verband met het aangekondigde verplichte bod van Alychlo N.V. op aandelen

Nadere informatie

Beurs Rotterdam N.V. Halfjaarbericht 2013

Beurs Rotterdam N.V. Halfjaarbericht 2013 januari 2013 februari maart april mei juni Beurs Rotterdam N.V. juli augustus september Halfjaarbericht 2013 oktober november december Beurs Rotterdam N.V. Halfjaarbericht 30 juni 2013 Beurs Rotterdam

Nadere informatie

Samen groeien en presteren

Samen groeien en presteren Samen groeien en presteren Algemene Vergadering van Aandeelhouders Agenda Donderdag 12 mei 2016, 13.00 uur, ten kantore van DPA Group N.V., Gatwickstraat 11, Amsterdam Agenda 1. Opening 2. Behandeling

Nadere informatie

Wettelijke regelingen in verband met de jaarrekening

Wettelijke regelingen in verband met de jaarrekening 16 hoofdstuk Wettelijke regelingen in verband met de jaarrekening 16.1 Onder de werking van boek 2 titel 9 van het burgerlijk wetboek vallen ondernemingen die gedreven worden in de vorm van een NV, BV,

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel , Telefax HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2011

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel , Telefax HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2011 Voor publicatie: 11 augustus 2011 08.00 uur HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2011 Rotterdam, 11 augustus 2011 - Hunter Douglas, wereldmarktleider in raambekleding (Luxaflex ) en een vooraanstaand

Nadere informatie

De Grote Voskuil Capital B.V. Haarlem. Tussentijds overzicht over de periode 1 januari 2016 t/m 30 juni 2016

De Grote Voskuil Capital B.V. Haarlem. Tussentijds overzicht over de periode 1 januari 2016 t/m 30 juni 2016 Haarlem Tussentijds overzicht over de periode 1 januari 2016 t/m 30 juni 2016 INHOUD Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Opdracht 3 2 Samenstellingsverklaring van de accountant 3 TUSSENTIJDS OVERZICHT 1 Balans

Nadere informatie

J A A R STUKKEN 2 0 12. Energiek BV. Permar Energiek BV Ede

J A A R STUKKEN 2 0 12. Energiek BV. Permar Energiek BV Ede J A A R STUKKEN 2 0 12 Energiek BV Permar Energiek BV Ede Opmaakdatum:31 mei 2013 Jaarstukken 2012 - Jaarrekening - Overige gegevens Opmaakdatum: 31 mei 2013 1 Jaarrekening - Balans - Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

Mutatie ( miljoen) Mutatie 2009* in %

Mutatie ( miljoen) Mutatie 2009* in % Tweede kwartaal/eerste halfjaar 2010 26 augustus 2010 Halfjaarbericht Hoofdpunten Omzet met 10,8% gestegen naar 7,1 miljard (stijging van 4,4% tegen constante wisselkoersen) Bedrijfsresultaat met 17,6%

Nadere informatie

Stichting ENUM Nederland

Stichting ENUM Nederland Stichting ENUM Nederland Jaarverslaggeving over 2016 Rechtsvorm: Stichting Statutaire vestigingsplaats: Arnhem Feitelijk adres en vestigingsplaats: Meander 501, Arnhem KvK Arnhem: 09163163 1 Inhoud Jaarrekening

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders. 23 april 2015

Algemene Vergadering van Aandeelhouders. 23 april 2015 Algemene Vergadering van Aandeelhouders 23 april 2015 01. Opening en mededelingen 23 april 2015 Accell Group N.V. - Algemene Vergadering van Aandeelhouders 1 02. Behandeling jaarverslag 2014 1. Accell

Nadere informatie

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2011

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2011 Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: inzake tussentijds bericht per 30 juni 2011 25 augustus 2011 Barendrecht INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 30 juni 2011 2 Winst- en verliesrekening over

Nadere informatie

Kerncijfers 14/15 14/15 13/14 ( miljoen) tegen omreken. Omzet 68,2 66,3 66,0 Bedrijfsresultaat 5,3 5,1 5,4 Nettoresultaat 3,4 3,3 3,5

Kerncijfers 14/15 14/15 13/14 ( miljoen) tegen omreken. Omzet 68,2 66,3 66,0 Bedrijfsresultaat 5,3 5,1 5,4 Nettoresultaat 3,4 3,3 3,5 PERSBERICHT HOLLAND COLOURS FINANCIEEL RESULTAAT 2014/2015 HOGERE OMZET - STABIEL NETTORESULTAAT Kerncijfers 14/15 14/15 13/14 ( miljoen) tegen omreken koers 13/14 Omzet 68,2 66,3 66,0 Bedrijfsresultaat

Nadere informatie

SynVest Fund Management B.V. Hogehilweg 5 1101 CA AMSTERDAM. Publicatiebalans 2014

SynVest Fund Management B.V. Hogehilweg 5 1101 CA AMSTERDAM. Publicatiebalans 2014 Hogehilweg 5 1101 CA AMSTERDAM Publicatiebalans 2014 Vastgesteld door de Algemene Vergadering d.d. 15-07-2015. Hogehilweg 5 1101 CA AMSTERDAM Publicatiebalans 2014 Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

Koninklijke BAM Groep nv Jaarcijfers Persbijeenkomst Amsterdam, 7 maart 2013

Koninklijke BAM Groep nv Jaarcijfers Persbijeenkomst Amsterdam, 7 maart 2013 Koninklijke BAM Groep nv Jaarcijfers 2012 Persbijeenkomst Amsterdam, 7 maart 2013 BAM realiseert verwacht operationeel resultaat in moeilijke thuismarkten 2012 nettoverlies 187 miljoen door bijzondere

Nadere informatie

- Vaststelling van de jaarrekening 2014 van ABN AMRO Group N.V.

- Vaststelling van de jaarrekening 2014 van ABN AMRO Group N.V. Verantwoording stemgedrag eerste half jaar 2015 Stemgedrag op vergaderingen van aandeelhouders en genomen aandeelhoudersbesluiten buiten vergadering 1. Inleiding NLFI onderschrijft het belang van de Nederlandse

Nadere informatie

BALANS PER 31 DECEMBER 2016 (na resultaatbestemming) ====================== IMMATERIËLE VASTE ACTIVA

BALANS PER 31 DECEMBER 2016 (na resultaatbestemming) ====================== IMMATERIËLE VASTE ACTIVA JAARREKENING 2016 BALANS PER 31 DECEMBER 2016 (na resultaatbestemming) ====================== 31-12-2016 ---------------- 31-12-2015 ---------------- activa: IMMATERIËLE VASTE ACTIVA 5.375 6.875 MATERIËLE

Nadere informatie

Resultaten eerste halfjaar Dico International

Resultaten eerste halfjaar Dico International PERSBERICHT Bussum, 29 augustus 2014 Blijvende interesse in beursnotering Resultaten eerste halfjaar Dico International NV Dico International (Dico) heeft in de eerste zes maanden de instandhoudingskosten

Nadere informatie

Halfjaarcijfers Accell Group N.V.

Halfjaarcijfers Accell Group N.V. Halfjaarcijfers Accell Group N.V. René Takens (CEO), Hielke Sybesma (CFO), Jeroen Snijders Blok (COO) Amsterdam, 1 Agenda Samenvatting resultaten Accell Group in 1e halfjaar 2005 Aandeel Accell Group Financieel

Nadere informatie

VBI WINKELFONDS NV ANNEXUM. Directie Annexum Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan 485 1077 XX Amsterdam HALFJAARBERICHT 2012

VBI WINKELFONDS NV ANNEXUM. Directie Annexum Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan 485 1077 XX Amsterdam HALFJAARBERICHT 2012 1 Halfjaarbericht 2012 VBI Winkelfonds NV ANNEXUM VBI WINKELFONDS NV HALFJAARBERICHT 2012 Directie Annexum Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan 485 1077 XX Amsterdam 2 Halfjaarbericht 2012 VBI Winkelfonds

Nadere informatie

Twiki RoboticsR. Jaarverslag 2013

Twiki RoboticsR. Jaarverslag 2013 R Jaarverslag 2013 inhoudsopgave Directieverslag 3 Jaarrekening 2013 4 Balans 4 Winst- en verliesrekening 5 Toelichting op de jaarrekening 2013 6 Verwijzingen jaarrekening 2013 7 Overige gegevens 10 Controleverklaring

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV 2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1. Algemeen... 2 2. Jaarrekening... 3 2.1 Balans per 31 12 2015 (voor winstbestemming)... 3 2.2 Winst en verliesrekening

Nadere informatie

Stichting Bewaarder Holland Immo Group XI/ Retail Residential Fund te Eindhoven

Stichting Bewaarder Holland Immo Group XI/ Retail Residential Fund te Eindhoven Stichting Bewaarder Holland Immo Group XI/ Retail Residential Fund te Eindhoven Jaarrekening 2012 Stichting Bewaarder Holland Immo Group XI/ Retail Residential Fund Jaarrekening 2012 Inhoudsopgave Jaarstukken

Nadere informatie

PERSBERICHT JAARCIJFERS 2012

PERSBERICHT JAARCIJFERS 2012 BETER BED HOLDING N.V. PERSBERICHT JAARCIJFERS 2012 Uden, 8 maart 2013 Inhoudsopgave 1. Persbericht jaarcijfers 2012.. 3 2. Geconsolideerde balans. 9 3. Geconsolideerde winst-en-verliesrekening.. 10 4.

Nadere informatie