Informatiememorandum Supermarktfonds.nl

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Informatiememorandum Supermarktfonds.nl"

Transcriptie

1 Informatiememorandum Supermarktfonds.nl Voor en door supermarktondernemers 1 augustus

2 Inhoudsopgave Kernpunten 4 Voorwoord 5 1. Samenvatting 6 2. Risicofactoren Liquiditeit / verhandelbaarheid Financiering- en renterisico Leegstand- en huurderrisico Markt- /waarderisico Concentratie risico Liquidatie risico Schatting intrinsieke waarde Onderhoud- en schaderisico Beheer- en bewaarrisico Politiek / wetgevingsrisico Fondsstructuurrisico Beleggingsbeleid Algemeen beginsel (missie) Beleggingsdoelstelling (beleid) Beleggingsbeperkingen Beleggingsselectie Financiering Rendement Toelichting vergoedingen en kosten Toetredingskosten Uittredingsvergoeding Structuringsvergoeding Selectie- en transactievergoeding Overdrachtsbelasting en overige wettelijke transactiekosten Financieringskosten (o.a. afsluitvergoeding) Marketingkosten Performance fee Adviseurs Fondsbeheervergoeding Vastgoedbeheervergoeding Vaste lasten (OZB en verzekering) Onderhouds- en overige exploitatiekosten Jaarlijkse Fondskosten Rentekosten Beleggen in vastgoed Beleggen in supermarkten in Nederland Structuur van de belegging Juridische structuur Fonds voor gemene rekening Toezichtrechtelijke positie Vergadering van Participanten en besluitvorming Verslaglegging Wijziging van de Fondsvoorwaarden Koop, verkoop, bezwaren van de activa en winstbestemming Neerleggen van functie door Beheerder en/of Bewaarder Looptijd en beëindiging van het Fonds Participanten / A- en B-Participanten Beheerder Vastgoedbeheerder Raad van Commissarissen Beleggingscommissie Bewaarder Participaties en kapitaal Participanten Aansprakelijkheid (Beperkte) verhandelbaarheid van participaties De Intrinsieke Waarde Waarderingsgrondslagen activa Taxaties Winstbepaling Onjuiste intrinsieke waarde Uitgifte van Participaties Uitgifte Toetredingskosten Toekenning participaties Storting Weigering uitgifte Inkoop van Participaties Inkoop Inkoopvoorwaarden Uitbetaling Verplichte overdracht Opschorting inkoop Fiscale aspecten Algemeen Inkomstenbelasting Participanten in box I Participanten in box III Vennootschapsbelasting Schenking- en erfbelasting Overdrachtsbelasting Omzetbelasting Invulinstructie belastingaangifte Deelname en toetreding Mededelingen Initiatiefnemer en overige gegevens Verantwoordelijkheid Informatiememorandum Gelieerde partijen en tegenstrijdige belangen Klachtenprocedure Registratiedocument Informatieverstrekking Bescherming persoonsgegevens Overige gegevens Betrokken partijen en adressen Assurance rapport Overzicht bijlagen: Akte vaststelling voorwaarden Fonds Statuten Heeneman & Theelen Beheer BV (Beheerder) Statuten Stichting Supermarktfonds.nl Overeenkomst van beheer vastgoedportefeuille Overeenkomst van Bewaring 77 Inschrijfformulier losbladig 3

3 Kernpunten Kernpunten van de belegging: - Belegging in supermarktpanden in Nederland - Een beleggingsfonds vóór en door supermarktondernemers - Waardevaste belegging met stabiele cash flows - Gemiddeld verwacht direct rendement van 6,5%* per jaar - Gemiddeld verwacht totaalrendement van 9%* per jaar - Deelname in participaties van (exclusief emissiekosten) * De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. 4

4 Voorwoord Een van de oorzaken waarom de lokale zelfstandige ondernemer wordt verdrongen in het supermarktlandschap heeft te maken met het eigendom van vastgoed. Projectontwikkelaars, gemeenten en andere grote aanbieders en beleidsmakers bieden bepaalde vastgoedlocaties eerder aan een grote onderneming aan dan aan een zelfstandige ondernemer. Het sterke consumentenmerk, het imago van een kapitaalkrachtige organisatie en de professionele manier waarmee het filiaalbedrijf kan opereren in de vastgoedmarkt maakt deze bedrijven aantrekkelijk voor de aanbieders. Ook al werkt de zelfstandige ondernemer onder het merk van het filiaalbedrijf, het aanbod van vastgoed gaat naar de franchisegever die naar eigen goeddunken en onder haar voorwaarden eventueel het vastgoed onderverhuurt aan de franchisenemer. Als zelfstandige ondernemers kunnen we een aantrekkelijk alternatief worden voor aanbieders van vastgoed door een collectief te vormen bij het bezitten van vastgoed dat voor diverse franchiseformules kan worden ingezet. Aanbieders van vastgoed genieten dan dezelfde voordelen als bij verhuur of verkoop aan het filiaalbedrijf en zelfs meer. Want de zelfstandige ondernemer staat dichter bij zijn klanten, heeft zelf de leiding en zet zich daarbij voor meer dan 100% in, heeft meer creativiteit in het zakendoen en vecht voor zijn levenswerk. Supermarktondernemers wordt een platform geboden waarbinnen zij hun eigen vastgoed op afstand kunnen zetten en daarmee minder liquiditeit vastleggen in vastgoed. De vrij gekomen liquiditeiten kunnen dan in de eigen onderneming worden geïnvesteerd. Supermarktondernemers worden bij voorrang gefaciliteerd bij de verwerving van vastgoed dat binnen de beleggingsinstelling wordt geëxploiteerd. Wij steunen het Supermarktfonds.nl initiatief en worden belegger in het Fonds omdat het onze toekomst als supermarktondernemer veilig stelt. Met vriendelijke groet, [naam] [naam] [naam] C1000 ondernemer Albert Heijn ondernemer Plus ondernemer [naam] [naam] [naam] Jumbo ondernemer Emté ondernemer Coop ondernemer [naam] MCD ondernemer [naam] Spar ondernemer 5

5 1. Samenvatting Algemeen Deze paragraaf geeft een samenvatting van de inhoud van het Informatiememorandum en geeft alle belangrijke karakteristieke kenmerken weer van de beleggingspropositie. Deze samenvatting dient gelezen te worden als een inleiding op het Informatiememorandum. De samenvatting is vanwege haar aard niet volledig. Iedere beslissing om deel te nemen in het Fonds dient gebaseerd te zijn op alle hoofdstukken en bijlagen van dit Informatiememorandum alsmede het actuele Vastgoedmemorandum. Dit Informatiememorandum is geen beleggingsadvies. Een besluit om deel te nemen wordt door de belegger zelf genomen. Initiatiefnemer adviseert elke belegger zijn of haar eigen adviseur(s) te raadplegen om een weloverwogen besluit te nemen. Algemene kenmerken van het Fonds - Het Fonds is primair bedoeld voor supermarktondernemers. - Het Fonds belegt in eersteklas supermarkten die minimaal 60% van de huurinkomsten van het Fonds uitmaken. - De Beleggingscommissie waarvan de meerderheid bestaat uit participerende supermarktondernemers dienen aan-/ en verkopen van het Fonds goed te keuren. - Het Fonds streeft naar een zo aantrekkelijk mogelijk rendement voor de Participanten met zo min mogelijk risico s. Het Fonds keert in principe ieder kwartaal het exploitatierendement uit, afhankelijk van het resultaat. - Supermarktfonds.nl is een fonds voor gemene rekening en is fiscaal transparant cq heeft een fiscaal besloten karakter waardoor de belegging slechts op het niveau van de Participant wordt belast en niet bij het Fonds zelf. - Het Fonds kent een onbepaalde looptijd. - Supermarktfonds.nl is een initiatief van Heeneman & Theelen Vastgoed BV. Risicofactoren De risico s van de belegging worden in dit Informatiememorandum toegelicht. Participanten dienen zich bewust te zijn van het feit dat beleggen in vastgoed naast kansen ook risico s met zich meebrengt. De risico s verbonden aan deelname in het Fonds kunnen mogelijk tot gevolg hebben dat de werkelijke resultaten van het Fonds afwijken van de uitgangspunten van dit Informatiememorandum en het rendement lager is dan verwacht. De risico s zijn in hoge mate afhankelijk van de ontwikkelingen op de vastgoedmarkt en de economie in zijn geheel. Risicofactoren zoals leegstandsrisico, huuropbrengstrisico en het risico van wijziging van wetgeving kunnen tot gevolg hebben dat de inkomsten teruglopen en het rendement lager is dan verwacht. Beleggen in dit Fonds brengt risico s met zich mee. De waarde van de beleggingen kan zowel stijgen als dalen en Participanten dienen zich te realiseren dat zij mogelijk minder terugkrijgen dan zij hebben ingelegd. De belegging en rendementsprognose Het Fonds investeert in Nederlands supermarktvastgoed en overige winkels, mits deze winkels onderdeel van een winkelcentrum uitmaken met minimaal één supermarkt. De vastgoedportefeuille zal de komende jaren groeien door nieuwe aankopen die dienen te voldoen aan het beleggingsbeleid van het fonds. Het beleggingsbeleid van het Fonds wordt getoetst door een Beleggingscommissie bestaande uit supermarktondernemers die in het Fonds beleggen in nauwe samenwerking met een Raad van Commissarissen. Het Fonds wordt voor maximaal 75% gefinancierd met vreemd vermogen. Het eigen vermogen wordt bijeengebracht door hoofdzakelijk supermarktondernemers en andere particuliere beleggers. De participaties hebben een omvang van exclusief emissiekosten. Het verwachte gemiddelde jaarlijkse uitkeerbare rendement bedraagt circa 6,5%* (berekend over een periode van tien jaar). Het verwachte gemiddelde totaalrendement bedraagt circa 9%* op jaarbasis (berekend over een periode van 10 jaar). Tenzij expliciet anders vermeld zijn alle bedragen genoemd in dit Informatiememorandum exclusief omzetbelasting. Indien de normale bedrijfsuitoefening van het Fonds het toelaat, zullen het directe resultaat (ontvangen huur minus betaalde rente en gemaakte kosten) alsmede het aan het Fonds toekomende deel in de gerealiseerde winst bij verkoop van onroerend goed aan de Participanten worden uitgekeerd. De bij verkoop van onroerend goed vrijkomende middelen worden zoveel mogelijk herbelegd in onroerend goed, of geheel of gedeeltelijk aangewend voor aflossing van de hypothecaire financiering. * De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. 6

6 Structuur van de belegging Supermarktfonds.nl is een open end fonds voor gemene rekening. Open end houdt in dat het Fonds: i.) niet beperkt is in de uitgifte van participaties; ii.) vastgoed kan worden gekocht zonder dat hiervoor toestemming vooraf van de participanten nodig is en; iii.) de fondsduur voor onbepaalde tijd is. Participanten nemen deel in het Fonds door inbreng van het eigen vermogen met participaties van exclusief emissiekosten. Een fonds voor gemene rekening is geen rechtspersoon, maar een overeenkomst tussen de Beheerder en de Bewaarder waartoe de Participanten toetreden. Op grond van die overeenkomst worden door de Beheerder voor rekening en risico van de Participanten gelden belegd in vastgoed die op naam van de Bewaarder voor de Participanten worden bewaard. De Participanten zijn uitsluitend gerechtigd tot een evenredig deel van het fondsvermogen in verhouding tot het aantal Participaties waarvoor zij in het Fonds deelnemen ten opzichte van het aantal uitstaande Participaties. Daar het Fonds expliciet beoogt geen maatschap te vormen, zijn Participanten slechts tot de hoogte van hun inleg aansprakelijk. Participaties in Supermarktfonds.nl zijn alleen overdraagbaar aan het Fonds en zolang de toezichtrechtelijke positie door de Autoriteit Financiële Markten (AFM) van het Fonds niet in het gedrang komt (voor een volledige beschrijving zie paragraaf 6.3 en van het Informatiememorandum). Supermarktfonds.nl, de Beheerder en de Bewaarder zijn vrijgesteld van de vergunningplicht voor beleggingsinstellingen als bedoeld in de Wet op het financieel toezicht en derhalve staat geen van hen onder toezicht van de AFM of een andere toezichthouder. Verder is een uitzondering van toepassing op de verplichting om een Informatiememorandum als bedoeld in de Wet op het financieel toezicht algemeen verkrijgbaar te stellen. Het Informatiememorandum van Supermarktfonds.nl is geen door de AFM goedgekeurd prospectus. De Initiatiefnemer Heeneman & Theelen Vastgoed BV valt evenmin onder het toezicht van de AFM in de zin van de Wet op het financieel toezicht. In het Informatiememorandum is een accountantsverklaring van BDO Accountants opgenomen waarin wordt verklaard dat het Informatiememorandum voldoet aan de richtlijnen die gelden volgens de Wet op het financieel toezicht. Het Fonds is niet genoteerd op een effectenbeurs. Beheerder Heeneman & Theelen Beheer BV is de Beheerder en voert de directie over het Fonds. De Beheerder heeft de volgende taken: i.) het voeren van de financiële en beleggingsadministratie van het Fonds; ii.) het berekenen van de Intrinsieke Waarde van het Fonds; iii.) het onderhouden van de contacten met de Participanten; en iv.) het bijhouden van het Participantenregister van het Fonds. Heeneman & Theelen vastgoedbeheer en advies BV zal het beheer over het vastgoed voeren. Beide entiteiten zijn volle dochters van Heeneman & Theelen Vastgoed BV, dat sinds 2009 actief is met het structureren en beheren van besloten vastgoedfondsen. Frank Heeneman MSRE MRICS (1968) en Michael Theelen (1974) vormen een ervaren, deskundig en zeer gedreven Fondsmanagerduo met ruime ervaring in het managen van vastgoed en Fondsen. Deze ervaring hebben beiden opgedaan bij particuliere en institutionele beleggers, waar zij zich hebben gespecialiseerd in winkelvastgoed. Transparantie door heldere en verifieerbare informatievoorziening is een belangrijke onderscheidende werkwijze van Heeneman & Theelen. In het Informatiememorandum zijn de taken van de beheerder in de Fondsvoorwaarden als bijlage opgenomen. Bewaarder Conform de vereisten van de Wet op het financieel toezicht dient binnen de juridische structuur van een fonds voor gemene rekening het vermogen van de participanten in een aparte entiteit te worden ondergebracht. Dit is de functie van de Bewaarder, die juridisch eigenaar is van de bezittingen van het Fonds ten behoeve van de Participanten. De activa van het Fonds worden door de Bewaarder gescheiden gehouden van het vermogen van de Beheerder. De Bewaarder heeft tevens tot taak er op toe te zien dat de Beheerder het vermogen van het Fonds beheert in overeenstemming met wat daarover in het Informatiememorandum, de Fondsvoorwaarden en de voorwaarden van Beheer en Bewaring is bepaald. De Bewaarder kan gebruik maken van de diensten van derden. Stichting Supermarktfonds.nl treedt op als Bewaarder. Die stichting wordt onafhankelijk bestuurd door United International Management BV in Amsterdam. In het Informatiememorandum is de overeenkomst van bewaring als bijlage opgenomen (zie paragraaf 6.15 Bewaarder). 7

7 Raad van Commissarissen Het Fonds heeft een Raad van Commissarissen die toezicht houdt op het beheer van het Fonds zoals dat wordt uitgevoerd door de Beheerder. Het toezien op het gevoerde beleggingsbeleid is hierbij de voornaamste taak. Ook kan de Raad van Commissarissen de Beheerder met advies bijstaan (zie 6.13 Raad van Commissarissen). Beleggingscommissie Het Fonds heeft een Beleggingscommissie met als voornaamste taak het verlenen van goedkeuring aan besluiten van de Beheerder voor aan- en verkopen van vastgoed groter dan Ook investeringen die betrekking hebben op in eigendom zijnde onroerende zaken vallen onder de adviestaak van de Beleggingscommissie als die investeringen meer dan bedragen (bijvoorbeeld bij winkelvergrotingen). Daarnaast adviseert de Beleggingscommissie de Raad van Commissarissen bij haar taak. Twee van de drie leden tellende Beleggingscommissie zijn Participerende supermarktondernemers (zie 6.14 Beleggingscommissie). Participaties en kapitaal Participaties in het Fonds zijn alleen overdraagbaar aan het Fonds zelf. Het Fonds kan (zie art. 8.2 Akte vaststelling voorwaarden Fonds) Participaties uitgeven of inkopen. Uitgifte en inkoop van Participaties vindt twee maal per jaar plaats per 1 maart en 1 september. Uitgifte danwel inkoop van Participaties kan eveneens plaatsvinden bij aan- of verkoop van vastgoed door het Fonds. Participaties worden ingekocht dan wel uitgegeven tegen de intrinsieke waarde minus een kostenopslag dan wel een afslag. Het Fonds is open end, dat wil zeggen dat het Fonds niet beperkt is in de uitgifte van participaties (zie hoofdstuk 7. Participaties en kapitaal). Voor zover aan het Fonds, Initiatiefnemer ofwel Beheerder redelijkerwijze bekend had kunnen zijn verklaren zij dat de gegevens in dit Informatiememorandum in overeenstemming zijn met de werkelijkheid en dat geen gegevens zijn weggelaten waarvan vermelding de strekking van dit Informatiememorandum zou wijzigen. Dit sluit niet uit dat gebruikte informatiebronnen onjuist kunnen zijn. Algemene gegevens initiatiefnemer en beheerder: Heeneman & Theelen Vastgoed BV en Heeneman & Theelen Beheer BV postadres: Postbus 5824, 1410 GA Naarden bezoekadres: Gooimeer 12, 1411 DE Naarden tel. +31 (0) fax. +31 (0) Naarden, 1 augustus 2011 Heeneman & Theelen Vastgoed BV (initiatiefnemer) Heeneman & Theelen Beheer BV (beheerder) F. Heeneman MSRE MRICS M.J. Theelen Deelname De inschrijving op participaties in Supermarktfonds.nl staat periodiek open. Bij iedere emissie verstrekt de Beheerder een Vastgoedmemorandum, waarin de actuele portefeuille met huurgegevens en taxatiewaarden staan vermeld. De belegger is zelf verantwoordelijk voor het besluit om deel te nemen in het Supermarktfonds.nl. Inschrijvingen worden in principe in volgorde van binnenkomst gehonoreerd. 8

8 2. Risicofactoren Beleggen is een combinatie van rendement en risico. Rendementen behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. Dit geldt ook voor beleggen in vastgoed, zoals het beleggen in Supermarktfonds.nl. De waarde van de belegging kan dalen en stijgen en beleggers dienen zich te realiseren dat zij mogelijk minder terugkrijgen dan zij hebben ingelegd. Verschillende risico s kunnen elkaar versterken en, mede vanwege de hypothecaire financiering van het vastgoed, leiden tot een geheel of gedeeltelijk verlies van de inleg. Participanten worden geacht volledig kennis te nemen van de inhoud van dit Informatiememorandum en daarbij, naast de kansen op een positief rendement, ook de risico s volledig te hebben bestudeerd. Dit wordt door de Participant verklaard door ondertekening van het inschrijfformulier. Een onderdeel van dit Informatiememorandum is de beschrijving van de risico s van het beleggen in Supermarktfonds.nl. Participanten dienen hiervan volledig kennis te nemen en een afweging te maken of de risico s passen bij de risico s die zij bereid zijn te nemen. De mogelijke risico s (niet uitputtend) voor het beleggen in Supermarktfonds.nl worden hierna beschreven. De situatie wordt beschreven voor beleggers die woonachtig zijn in Nederland. Valutarisico s zijn niet aan de orde. 2.1 Liquiditeit / verhandelbaarheid Participanten in Supermarktfonds.nl beleggen in een fiscaal vriendelijk besloten beleggingsfonds met een onbepaalde beleggingsduur. Een belangrijk vereiste van de Belastingdienst voor het verkrijgen/behouden van het besloten karakter van het Fonds is dat participaties slechts aan het fonds ter inkoop kunnen worden aangeboden (zie hoofdstuk 8 Fiscale aspecten). Een rechtstreekse verkoop aan een andere Participant is dus, in principe, niet toegestaan. Verder kan de Participant een Participatie gedurende de eerste 6 maanden dat die wordt gehouden, in geen geval overdragen. Twee keer per jaar kunnen participaties ter inkoop aan het Fonds worden aangeboden. Het fonds koopt slechts participaties in, indien er nieuwe Participanten zijn voor de aangeboden participaties. Uitsluitend indien het Fonds hierbij gebaat is, ter beoordeling aan de Beheerder, kunnen liquide middelen van het Fonds gebruikt worden of een Lening aangetrokken worden voor de inkoop van participaties. De overige beperkingen op de overdraagbaarheid van Participaties zijn: i.) niet gedurende de eerste 6 maanden dat de participaties worden gehouden en ii.) de toezichtrechtelijke positie van het Fonds mag niet in gevaar worden gebracht. Zie voor de beperkte verhandelbaarheid van de participaties ook Hoofdstuk 7. Participaties en kapitaal. Participanten dienen zich dan ook te realiseren dat er risico s zijn verbonden aan deze beperkte liquiditeit en dat zij hun beleggingen in het Fonds mogelijk langer moeten aanhouden dan zij voor hun persoonlijk situatie hebben voorzien. Als aanvullende beperking voor een overdracht van participaties geldt dat participaties door een kopende partij uitsluitend mogen worden verworven tegen een tegenwaarde van ten minste per (kopende) Participant. Dit vereiste geldt vanwege de toezichtrechtelijke positie van het Fonds (zie paragraaf 6.3 Toezichtrechtelijke positie). Het door een Participant in het Fonds belegde bedrag mag nooit lager dan uitkomen (tenzij het bedrag door waardedaling onder uitkomt of de Participant alle door hem gehouden participaties verkoopt en overdraagt). 2.2 Financiering- en renterisico Door te beleggen in vastgoed dat met vreemd vermogen is gefinancierd wordt een financieringsrisico gelopen. Het financieren van de belegging geeft naar verwachting een hoger totaalrendement omdat de rentekosten naar verwachting lager zijn dan het rendement op de belegging. Er is dan sprake van een positieve hefboomwerking op het vreemd vermogen. De financiering op het vastgoed kent een non-recourse beding waardoor de bank zich slechts kan verhalen op het vastgoed (en de huurvorderingen op de huurders van het vastgoed). Indien het Fonds zich niet aan de financieringsvoorwaarden houdt kan de lening vervroegd opeisbaar zijn en kan de bank overgaan tot een gedwongen gehele of gedeeltelijke verkoop van het vastgoed of op een andere wijze de terugbetaling van de verstrekte financiering zekerstellen, door bijvoorbeeld aanvullende zekerheden of versnelde aflossing te verlangen. Bij een gedwongen verkoop kan een verkoopresultaat worden gerealiseerd dat onder de marktwaarde ligt, waardoor de waarde van de participaties in waarde daalt. Aangezien het Fonds in principe een onbeperkte looptijd heeft is sprake van een herfinancieringrisico. De hypotheekverstrekker van een specifiek vastgoedobject kan na afloop van de leningsduur besluiten de lening niet te verlengen of te verlengen tegen minder gunstige voorwaarden. 9

9 Financiering dient dan op andere wijze aangetrokken te worden of het vastgoed dient verkocht te worden. De Beheerder heeft de mogelijkheid om, uitsluitend in verband met het afdekken van renterisico s, gebruik te maken van rente-instrumenten. Het financierings- en renterisico kan daardoor verminderen. Bij vervroegde aflossing van financieringen kan een boete verschuldigd zijn. Het renterisico bestaat uit het risico dat de rentekosten van het Fonds boven het geprognosticeerde niveau uitstijgen. In het ergste geval is de rente dan hoger dan het rendement dat op het vastgoed wordt gerealiseerd. Dit kan dan tot gevolg hebben dat moet worden afgelost op de lening. Daarnaast bestaat het risico dat financiers in bijzondere omstandigheden gebruik maken van hun recht om overeengekomen rentetarieven in bijzondere omstandigheden te verhogen. 2.3 Leegstand- en huurderrisico Huurovereenkomsten eindigen indien door de desbetreffende huurders geen gebruik wordt gemaakt van de mogelijkheid om het huurcontract te verlengen. Hierdoor bestaat het risico van leegstand die, o.a. afhankelijk van de marktomstandigheden en de staat waarin het vastgoed verkeert, van korte of lange duur is. In zijn algemeenheid geldt dat vastgoed als in Supermarktfonds.nl meer waard is indien het volledig is verhuurd. Leegstand zal dan ook een lagere waardering tot gevolg hebben. In het geval van langdurige leegstand is het mogelijk dat het Fonds niet aan haar verplichtingen kan voldoen. Hierdoor is een gedwongen verkoop van het vastgoed door de hypotheekverstrekker(s) of andere schuldeisers mogelijk. Een andere mogelijkheid is dat door een besluit van de vergadering van Participanten een aanvullende inleg wordt verlangd. Participanten kunnen echter niet worden verplicht om een aanvullende inleg te doen. Het is mogelijk dat één of meerdere huurders niet langer aan haar of hun verplichtingen kunnen voldoen. Indien deze situatie zich voor een korte duur voordoet kan een afwijkend betalingsschema met de huurder worden overeengekomen. Indien van toepassing kan een bankgarantie worden ingeroepen of een borg worden geïncasseerd. In het ergste geval, dat de huurder zijn huurderverplichtingen helemaal niet meer kan nakomen, volgt wellicht faillissement van de huurder. In dit geval zal voor het Fonds huurderving ontstaan die voortduurt tot het moment dat er een nieuwe huurder is gevonden. Daarnaast moeten dan kosten worden gemaakt om een nieuwe huurder te vinden zoals makelaarscourtage en mogelijke niet te verhalen opleveringskosten. 2.4 Markt- /waarderisico De vastgoedmarkt wordt bepaald door vraag en aanbod. Elk vastgoedsegment heeft zijn eigen marktsituatie en lokale omstandigheden spelen daar tevens een rol in. Gedurende de looptijd van de belegging kunnen marktomstandigheden zich negatief ontwikkelen. Bijvoorbeeld door een afnemende vraag waardoor lagere huurprijzen bij nieuwe verhuren ontstaan of leegstand kan volgen. De marktsituatie wordt vooral beïnvloed door de economische omstandigheden. In een situatie van economische groei neemt de vraag meestal toe en daalt het aanbod en vice versa. Het waarderisico is het risico dat het vastgoed of delen ervan in waarde dalen. Het rendement van het Fonds wordt naast het directe rendement voor een deel bepaald door de verwachte jaarlijkse geleidelijke waardestijging, het indirecte rendement. Door een waardedaling zal het totale rendement van het Fonds kunnen dalen. 2.5 Concentratie risico Het Fonds belegt in supermarktpanden en aangrenzende winkels in Nederland. Het Fonds belegt hiermee in een deelsegment van de vastgoedmarkt en is geografisch nationaal gespreid. Indien het vastgoedsegment supermarktpanden in Nederland in waarde daalt dan kan dit het totale rendement van het fonds negatief beïnvloeden. 2.6 Liquidatie risico Indien het Fonds niet geheel of gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, kan zij gedwongen worden de vastgoedportefeuille geheel of gedeeltelijk te verkopen. In het ergste geval dient het Fonds te worden geliquideerd waarna met de opbrengst de schuldeisers dienen te worden voldaan. De kans bestaat dat beleggers hierdoor hun inleg geheel of gedeeltelijk verliezen. 2.7 Schatting intrinsieke waarde De intrinsieke waarde wordt twee keer per jaar vastgesteld en gebaseerd op schattingen, veronderstellingen en zekere waarderingsmethodieken, zonder dat daaraan steeds een externe taxatie van de gehele portefeuille en controle en verificatie van de boeken door een accoun- 10

10 tant ten grondslag behoeft te liggen. Er bestaat geen zekerheid dat die schattingen, veronderstellingen en waarderingsmethodieken onder alle omstandigheden leiden tot een intrinsieke waarde, die precies overeenstemt met de werkelijke intrinsieke waarde en/of marktwaarde van de onderliggende portefeuille juist weergeeft. 2.8 Onderhoud- en schaderisico Ten behoeve van het onderhoud van het vastgoed zal een meerjaren begroting van de actuele vastgoedportefeuille worden opgesteld die elk jaar geactualiseerd wordt. Gedurende het jaar zal het onderhoud aan de hand van de begroting worden gepleegd, waarbij de kosten en kwaliteit zorgvuldig worden bewaakt. Het vastgoed wordt verzekerd tegen de meest voorkomende risico s zoals gebruikelijk in de branche. Hiervoor wordt een uitgebreide gebouwenverzekering afgesloten inclusief dekking voor brand-, storm- en waterschade. In geval van schade heeft het Fonds een eigen risico. Schade ten gevolge van natuurrampen, terroristische aanslagen, oorlogen etc. kunnen niet verzekerd worden en zullen door het Fonds zelf moeten worden gedragen. 2.9 Beheer- en bewaarrisico Het is mogelijk dat de Beheerder of een andere betrokken partij niet goed of onvoldoende presteert ofwel in gebreke blijft. Hierdoor kan het beleggingsresultaat nadelig worden beïnvloed. Het is de verantwoordelijkheid van de Beheerder om er voor te zorgen dat de prestaties worden geleverd zoals overeengekomen. Het risico respectievelijk de gevolgen van het disfunctioneren van de Beheerder en de Bewaarder wordt beperkt doordat: i.) periodiek verantwoording wordt afgelegd en gerapporteerd aan de Raad van Commissarissen en de Participanten; ii.) de Beleggingscommissie beleggingsbesluiten van de Beheerder dient goed te keuren; iii.) het juridisch eigendom van het vastgoed bij de Bewaarder ligt. De Bewaarder heeft geen andere functie dan het optreden als Bewaarder voor het Fonds; iv.) het risico van verlies van in bewaring gegeven activa als gevolg van insolvabiliteit, nalatigheid of frauduleuze handelingen van de Bewaarder zijn beperkt doordat het vastgoed slechts bezwaard of geleverd na een verzoek hiervoor van de v.) Beheerder; de Beheerder en de Bewaarder zijn verzekerd voor bestuurdersaansprakelijkheid Politiek / wetgevingsrisico Het risico bestaat dat door politieke besluiten de weten regelgeving nadelig verandert. Dit kan zich op lokaal, provinciaal, nationaal of Europees niveau afspelen. Ook kunnen de bevoegde autoriteiten zoals de AFM de bestaande regelgeving (waaronder te begrijpen de fiscale wet- en regelgeving) aanpassen of kan de uitleg ervan zich wijzigen. Dit kan leiden tot kostenverhoging voor het Fonds. In de Wet op de ruimtelijke ordening en bij jurisprudentie is bepaald dat een supermarkt zich slechts kan vestigen op een locatie met de bestemming detailhandel(-sdoeleinden). Door recente Europese mededingingswetgeving en/of jurisprudentie is aantasting van bestaande economische structureren niet langer een weigeringsgrond voor gemeente om de vestiging van nieuwe supermarkten toe te staan. Mede hierdoor kan het aanbod van supermarkten toenemen wat tot een waardedaling van supermarkten kan leiden Fondsstructuurrisico Een fonds voor gemene rekening is geen rechtspersoon maar een samenstelling van overeenkomsten tussen de Beheerder, de Bewaarder en de Participanten. In de voorwaarden van het Fonds is expliciet bepaald dat het Fonds geen maatschap, vennootschap onder firma of commanditaire vennootschap vormt (uitgaande van de vigerende wetgeving). Overigens zou kunnen worden aangenomen dat sprake is van een maatschap, indien er onderlinge overeenkomsten tussen de participanten worden gesloten, hetgeen om deze reden in het Fonds niet is toegestaan. Dit heeft volgens de geldende rechtsleer tot consequentie dat geen sprake is van hoofdelijke aansprakelijkheid van de Participanten en dat de crediteuren van het Fonds zich slechts kunnen verhalen op het vermogen van het Fonds. Participanten van het Supermarktfonds.nl kunnen dus niet meer verliezen dan hun inleg. Het is echter niet met zekerheid te zeggen dat het Fonds in de toekomst onder geen enkele omstandigheid aangemerkt zal kunnen worden als een maatschap. Indien noodzakelijk zal de Beheerder, na goedkeuring door de Raad van Commissarissen, zo nodig de voorwaarden van het Fonds aanpassen om te voorkomen dat er sprake zou kunnen zijn dat het Fonds zou kunnen worden aangemerkt als een maatschap. 11

11 3. Beleggingsbeleid 3.1 Algemeen beginsel (missie) Supermarktfonds.nl belegt in supermarktvastgoed en aangrenzende winkels in Nederland. Het fonds heeft de doelstelling om minimaal 60% van de huurinkomsten van supermarkten te verkrijgen omdat supermarkthuurders veelal sterke huurders zijn, er een geringe kans op leegstand is en hierdoor het risicoprofiel van het fonds wordt verlaagd. Dit past in het streven van het Fonds naar een zo aantrekkelijk mogelijk rendement voor de Participanten met zo min mogelijk risico s. Het Fonds is zodanig gestructureerd dat er twee type Participanten worden onderscheiden, de A- en B- Participant. Het Fonds is primair bedoeld voor supermarktondernemers, de A-Participanten. De niet supermarktondernemers kunnen als B-Participant in het Fonds deelnemen en daarmee profiteren van de unieke opzet van het Fonds, waarbij het beleggingsbeleid wordt geoptimaliseerd door de vastgoedexpertise van de Beheerder te combineren met de specifieke branchekennis van de deelnemende supermarktondernemers. Het Fonds biedt de supermarktondernemer de volgende voordelen: 1. De supermarktondernemer kan zijn vastgoed aan het Fonds verkopen en terughuren (off balance brengen) en omzetten in Participaties bij het Fonds als betrouwbare lange termijn partner met het 1e recht van koop. 2. De supermarktondernemer kan zijn liquiditeitsoverschotten eenvoudig beleggen op een vertrouwde wijze in kwalitatief aantrekkelijk vastgoed dat bij zelfstandig beleggen niet bereikbaar. 3. Risico s van beleggen worden gespreid door te beleggen in het Fonds dat belegt in vele locaties. 4. De supermarktondernemer heeft als A-Participant voorrang op een vrijkomende exploitatie binnen de portefeuille van het Fonds. Eventueel te betalen sleutelgeld binnen het Fonds voor vrijgekomen supermarktexploitaties worden onder de A- Participanten verdeeld. 5. Lage fondskosten ten opzichte van vergelijkbare vastgoedfondsen. De beschrijving van de actuele vastgoedportefeuille wordt bij iedere emissie in een separaat Vastgoedmemorandum weergegeven. Het Vastgoedmemorandum wordt periodiek bijgewerkt, tenminste op het moment waarop door het Fonds nieuwe participaties worden uitgegeven. 3.2 Beleggingsdoelstelling (beleid) Het Fonds streeft naar een aantrekkelijk rendement met stabiele cash flows en beperkte waardeschommelingen. Het Fonds heeft bij aanvang de doelstelling om binnen vijf jaar een vastgoedportefeuille te hebben met een beleggingswaarde van 250 miljoen. Het Fonds streeft naar een gespreide vastgoedportefeuille waardoor risico s in zijn algemeenheid worden verlaagd. De portefeuille zal naar verwachting een stabiele cash flow genereren en een stabiele waardeontwikkeling hebben omdat het in supermarkten en aangrenzende winkels belegt. 3.3 Beleggingsbeperkingen Om de beleggingsdoelstellingen van Fonds te kunnen realiseren zijn aankopen respectievelijk verkopen door het Fonds aan de volgende beperkingen gehouden: - Het Fonds belegt uitsluitend in vastgoed dat in Nederland is gelegen. - Aankopen (vanaf k.k.) zijn niet toegestaan zonder onafhankelijke taxatie en toestemming van de Beleggingscommissie. - Voor alle supermarkten die het Fonds aankoopt dient uit onafhankelijk (niet aan het Fonds of de Initiatiefnemer gelieerd) vestigingsplaatsonderzoek te blijken dat de supermarkten zijn gelegen op goede locaties in sterke verzorgingsgebieden. - Verkopen vanaf k.k. zijn niet toegestaan zonder onafhankelijke taxatie en toestemming van de Beleggingscommissie. - Aankopen dienen bij te dragen aan de Fondsrendementsverwachtingen, berekend over een periode van 10 jaar van een gemiddeld verwacht direct (uitkeerbaar) rendement van 6,5%* per jaar en een gemiddeld verwacht totaalrendement van 9%* per jaar. - Minimaal 60% van de vastgoedportefeuille dient te bestaan uit huuromzet van supermarkthuurders. Gedurende een periode van maximaal een jaar kan hiervan worden afgeweken. - Het Fonds kan een winkelobject aankopen in combinatie met andersoortig vastgoed zoals woningen, parkeerplaatsen of kantoren, voor zover dit andersoortige vastgoed niet meer dan 10% uitmaakt van de marktwaarde van de totale vastgoedportefeuille * De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekoms 12

12 - De vastgoedportefeuille mag voor maximaal 75% van de getaxeerde marktwaarde kosten koper gefinancierd worden met vreemd vermogen. Gedurende een periode van maximaal een half jaar mag sprake zijn van een financiering van maximaal 85%. - De beleggingsopbrengsten worden in beginsel uitgekeerd en niet aangewend voor herbelegging tenzij herbelegging in het belang van het Fonds is. - Het Fonds kan zich voor zover fiscaal toegestaan committeren aan de herontwikkeling van een supermarkt/winkelcentrum voor maximaal 15% van de marktwaarde van de totale vastgoedportefeuille. De beleggingsbeperkingen worden gewijzigd indien dit in het belang van het Fonds is. De Raad van Commissarissen dient in dat geval in te stemmen met een wijziging van de beleggingsbeperkingen. 3.4 Beleggingsselectie Onderdeel van de beleggingsselectie is de spreiding binnen de portefeuille. Bij de uitvoering van het beleggingsbeleid wordt op portefeuilleniveau de volgende spreiding nagestreefd: a. verschillende type locaties zoals wijken, buurten en binnensteden; b. locaties verspreid in Nederland; c. verschillende type supermarkthuurders zoals discount- en servicesupermarkten; d. typen vastgoed zoals solitaire supermarkten en of winkelcentra in stadscentra, wijken en buurten met een supermarkt als belangrijke huurder. Bij de aankoop van vastgoed worden de volgende uitgangspunten gehanteerd: - Solitaire supermarkten met een minimale oppervlakte verhuurbaar oppervlak (vvo) van m 2 met uitbreidingsvraag en -potentie. - Solitaire supermarkten met een minimale oppervlakte vvo van m 2 zonder uitbreidingsvraag en -potentie. - Winkelcentra waarbij de supermarkthuur meer dan 60% van de totale huursom uitmaakt. - Winkelcentra waarbij de supermarkthuur minimaal 25% van de totale huursom bedraagt uitsluitend als de supermarkt een bijzonder sterke marktpositie heeft en een omvang heeft van minimaal m 2 vvo. - Forward commitments voor fiscaal toegestane (her-)ontwikkelingen van een ontwikkelaar dat turn-key wordt afgenomen door het fonds. Oftewel de ontwikkelrisico s liggen bij de ontwikkelaar totdat het fonds definitief afneemt. - Positief vestigingsplaatsonderzoek, positief afgeronde due diligence en een taxatie van een externe gecertificeerde taxateur met een marktwaarde binnen een marge van 10% ten opzichte van de koopsom. Niet in aanmerking voor aankoop komen: - Supermarkten met een oppervlakte < dan m 2 vvo en m 2 bvo. - Discountsupermarkten, tenzij deze locaties (op termijn) beschikbaar voor verhuur komen en aan de overige criteria voldoen. - Winkelcentra waarbij de supermarktomzet minder dan 60% uitmaakt en de supermarkt geen bijzonder sterke markpositie inneemt. 3.5 Financiering Naast het door de beleggers ingebrachte eigen vermogen zal het Fonds worden gefinancierd met vreemd vermogen. Het fonds heeft de mogelijkheid externe financiering aan te trekken voor maximaal 75% van de getaxeerde marktwaarde van de vastgoedportefeuille kosten koper zoals periodiek door onafhankelijke taxateurs wordt vastgesteld. De Beheerder zal een rentevorm kiezen die voor het rendement van het fonds zo gunstig mogelijk is en waar de risico s in verhouding staan tot de beleggingsdoelstelling van het Fonds. De Beheerder heeft de mogelijkheid om naast de financiering van het vastgoed een (tijdelijk) overbruggingskrediet aan te gaan voor het eventuele tekort aan eigen vermogen bij aankopen van vastgoed. Voor het aangaan van een overbruggingskrediet is de toestemming van de Raad van Commissarissen nodig. Alle verplichtingen die voor de Bewaarder uit de financieringen voortvloeien zijn voor rekening en risico van het Fonds. Financiers zullen zich uitsluitend op het vastgoed en de overige activa van het Fonds kunnen verhalen (non-recourse beding) en nimmer Participanten hoofdelijk kunnen aanspreken. Voor tenminste 75% van de leningen zal de rente gefixeerd worden voor een (middel)lange looptijd. Maximaal 25% van de leningen kan tegen een variabele rente worden aangehouden. Het Fonds heeft de mogelijkheid om, uitsluitend in verband met het afdekken van renterisico s, gebruik te maken van rentederivaten. 13

13 De risico s van de financiële instellingen waar financieringen en rentederivaten van worden afgenomen dienen in verhouding te staan tot de beleggingsdoelstelling van het Fonds. 3.6 Rendement Beleggen in dit Fonds brengt risico s met zich mee. De waarde van de beleggingen kan zowel stijgen als dalen en Participanten dienen zich te realiseren dat zij mogelijk minder terugkrijgen dan zij hebben ingelegd. Van de Participanten wordt daarom verwacht dat zij de risico s en kansen van een belegging in het Fonds, zoals in dit Informatiememorandum zijn omschreven, beoordelen voordat zij Participaties kopen en dat zij zonodig hun (fiscaal) adviseur raadplegen. Het Fonds streeft naar een gemiddeld verwacht direct (uitkeerbaar) rendement van 6,5%* per jaar en een gemiddeld verwacht totaalrendement van 9%* per jaar inclusief een bescheiden verwachte waardestijging, berekend over een periode van 10 jaar. Genoemde rendementen zijn na belastingen fonds, voor belastingen belegger en exclusief emissiekosten. * De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. 14

14 4. Toelichting vergoedingen en kosten De vergoedingen en kosten van het Fonds worden hierna toegelicht. De vergoedingen bestaan uit vergoedingen aan de Beheerder en overige vergoedingen. Daarnaast zijn er nog kosten die op het Fonds als totaal slaan en de kosten die betrekking hebben op de exploitatie van het vastgoed. Alle in het Informatiememoran-dum genoemde vergoedingen en kosten zijn werkelijk gemaakte kosten of schattingen gebaseerd op ervaringen. Sommige kosten zullen jaarlijks worden aangepast aan stijgende prijspeilontwikkelingen. Eénmalige en incidentele kosten 4.1 Toetredingskosten Bij de uitgifte van Participaties wordt door het Fonds een eenmalige emissievergoeding in rekening gebracht van maximaal 3%, waarvan de hoogte per emissie wordt vastgesteld. Het Fonds zal van de emissievergoeding 1% (over het bedrag van de uitgegeven Participaties) vergoeden aan de Beheerder voor haar werkzaamheden met betrekking tot de uitgifte en eventuele externe vermogensbemiddelaars vergoeden die Participaties plaatsen bij beleggers. De emissievergoeding is niet opgenomen in de rendementsverwachting. 4.2 Uittredingsvergoeding De uittredende Participant is aan het Fonds een vergoeding verschuldigd, de afslag, van 3% over de waarde van de Participaties die ter inkoop worden aangeboden. Van deze vergoeding is het Fonds 1% (over de waarde van de Participaties) aan de Beheerder verschuldigd voor de door de Beheerder te maken kosten ter zake van de inkoop van de Participatie(s). 4.3 Structureringsvergoeding De structureringsvergoeding is eenmalig bij de oprichting van het fonds verschuldigd aan de Initiatiefnemer Heeneman & Theelen Vastgoed BV. De vergoeding is verschuldigd voor het initiëren en het opzetten van het Fonds alsmede het risico dat de initiatiefnemer hierbij loopt. De vergoeding bedraagt exclusief BTW. 4.4 Selectie- en transactievergoeding Over de aankoopprijs van nieuw te verwerven vastgoed is het Fonds bij elke aankoop een eenmalige aankoopvergoeding verschuldigd van 1,5% (exclusief omzetbelasting) aan Vastgoedbeheerder Heeneman & Theelen vastgoedbeheer en advies BV. Deze vergoeding is verschuldigd voor de verwerving, selectie, aankoop, due diligence en verkrijging van financiering van het vastgoed. Externe makelaarskosten en due diligencekosten komen voor rekening voor het Fonds. De benodigde actualisatie van het Informatie- en vastgoedmemorandum bij nieuwe emissies wordt uitgevoerd door de Beheerder Heeneman & Theelen Beheer BV. Deze werkzaamheden worden eveneens uit de Selectie- en transactievergoeding vergoed. Voor de werkzaamheden aangaande de verkoop van vastgoed ontvangt de Vastgoedbeheerder een verkoopvergoeding van 1% over de verkoopprijs kosten koper. Eventuele verkoopkosten zoals taxatiekosten of andere adviseurskosten komen voor rekening van het Fonds. 4.5 Overdrachtsbelasting en overige wettelijke transactiekosten Bij de aankopen van bestaand vastgoed is over de tegenprestatie dan wel de hogere marktwaarde overdrachtsbelasting, thans 6%, verschuldigd. Daarnaast zijn er aan vastgoedtransacties kosten verbonden, zoals notariskosten en kosten van kadastrale inschrijving. 4.6 Financieringskosten (o.a. afsluitvergoeding) Ter verkrijging van de hypothecaire leningen is een afsluitprovisie verschuldigd aan de financier. Daarnaast is het Fonds mogelijk interne taxatiekosten van de bank verschuldigd. Tevens kan het Fonds besluiten zich bij de financiering te laten adviseren door een Financieringsadviseur. 4.7 Marketingkosten Voor de marketing van het Fonds, het ontwerp, fotografie, drukwerk en verspreiding van de vooraankondiging, het Informatiememorandum en Vastgoedmemorandum, advertenties en eventuele externe promotiebegeleiding zijn per emissie de kosten begroot op 0,5% van het totale bedrag van de nieuw uit te geven Participaties. 4.8 Performance fee Bij verkoop van vastgoed ontvangt de Beheerder een performance fee van 10% over de netto waardestijging van het vastgoed. De performance fee wordt als volgt berekend: 10% x (Verkoopprijs k.k. Verkoopvergoeding Investeringen Aankoopprijs inclusief 7% kosten koper (waaronder thans 6% overdrachtsbelasting). Jaarlijks wordt op basis van de actuele waarde van de vastgoed- 15

15 portefeuille een eventuele reservering performance fee op de balans van het Fonds opgenomen. Bij inbreng door A-Participanten van vastgoed kunnen door de beheerder afwijkende afspraken worden gemaakt over de hoogte van de performance fee. Onderdeel van de afwijkende afspraken is dat de inbreng van vastgoed leidt tot omzetting in participaties. De performance fee is verschuldigd bij verkoop van vastgoed. 4.9 Adviseurs Het Fonds kan externe adviseurs inschakelen, waarvoor kosten worden gemaakt, zoals: Taxatiekosten externe taxateur(s) voor het bepalen van de actuele marktwaarde van het vastgoed. Technische due diligence begeleiding- en onderzoekskosten. Kosten van het uitgebreide Vestigingsplaatsonderzoek. Notariskosten voor het oprichten van het Fonds en de Bewaarder, de aankoop en levering van het vastgoed en de vestiging van hypotheek ten behoeve van de bankfinanciering. De fiscale en juridische advieskosten voor het begeleiden van de vastgoedtransactie, de samenstelling van de fiscale paragraaf van het Informatiememorandum en de juridische beoordeling van het Informatiememorandum en contracten. Accountantskosten voor de verklaring opgenomen in het Informatiememorandum. Doorlopende kosten 4.10 Fondsbeheervergoeding Ter vergoeding van haar werkzaamheden brengt de Beheerder, Heeneman & Theelen Beheer BV, op jaarbasis een fondsbeheervergoeding van 0,45% over de totale waarde van de activa van het Fonds in rekening (per kwartaal bij vooruitbetaling verschuldigd) Vastgoedbeheervergoeding Het administratief, commercieel en technisch vastgoedbeheer wordt uitgevoerd door Heeneman & Theelen vastgoedbeheer en advies BV. Het technisch vastgoedbeheer wordt uitbesteed aan een technisch beheerder. De eventuele kosten van externe adviseurs, zoals een makelaar bij verhuur, komen voor rekening van het Fonds. Voor projecten die uitgevoerd worden door de vastgoedbeheerder, zoals winkeluitbreidingen, of verhuringen worden de reguliere NVM tarieven in rekening gebracht bij het fonds. Ter vergoeding van haar werkzaamheden wordt op jaarbasis een vastgoedbeheervergoeding van 2,5% over de theoretische bruto jaarhuur in rekening gebracht (per kwartaal bij vooruitbetaling verschuldigd) voor solitaire supermarkten en 4% over het overige vastgoed. Van deze vergoeding wordt tevens de technisch beheerder betaald Vaste lasten (OZB en verzekering) De vaste (zakelijke) lasten betreffen de onroerende zaakbelasting, waterschapslasten en eventuele overige lasten. De bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering voor het bestuur van de Beheerder en Bewaarder, de Raad van Commissarissen en Beleggingscommissie. Het vastgoed is verzekerd tegen de meest voorkomende risico s zoals gebruikelijk in de branche. Hiervoor is een uitgebreide gebouwen- en aansprakelijkheidsverzekering afgesloten inclusief dekking voor brand-, storm en waterschade. In geval van schade heeft het Fonds een eigen risico. De verzekeringspolissen liggen ter inzage op kantoor van de Beheerder Onderhouds- en overige exploitatiekosten De onderhoudskosten worden gebaseerd op meerjarenonderhoudsbegrotingen. Daarnaast kan sprake zijn van andere exploitatielasten, waaronder verhuurcourtage, servicekosten (voor zover niet met huurders verrekenbaar), oninbare huur en niet verrekenbare BTW Jaarlijkse Fondskosten De Fondskosten bestaan onder andere uit de vergoeding aan de Bewaarder, Raad van Commissarissen, Beleggingscommissie, accountantskosten, handelsregisterkosten (KvK), en kosten van jaarvergaderingen, vergaderingen van de Raad van Commissarissen en Beleggingscommissie. Daarnaast kan mogelijk sprake zijn van onvoorziene kosten zoals kosten die gemaakt moeten worden in verband met gewijzigde wetgeving of verscherpt financieel toezicht, additionele werkzaamheden van de accountant of advocaatkosten. De leden van de Raad van Commissarissen en de Beleggingscommissie ontvangen voor hun werkzaamheden een onkostenvergoeding op basis van onderstaande tabel. Bij een Fondsomvang groter dan 150 miljoen kan de vergadering de vergoeding verhogen. 16

16 Fondsomvang Totale vergoeding Totale vergoeding Raad van Commissarissen Beleggingscommissie 0-40 miljoen miljoen miljoen > 150 miljoen Nader te bepalen Nader te bepalen 4.15 Rentekosten Bij de aankopen van vastgoed worden hypothecaire financieringen aangetrokken. De financieringen zullen verschillende rentetarieven en voorwaarden kennen. 17

17 5. Beleggen in vastgoed Beleggen is een combinatie van rendement en risico. Het is daarom van belang om risico s te spreiden in verschillende beleggingscategorieën. De belangrijkste beleggingscategorieën die te onderscheiden zijn, zijn vastrentende waarden, aandelen en vastgoed. Volgens de algemeen geaccepteerde beleggingsleer bevat een goed gespreide beleggingsportefeuille ongeveer 10 tot 15% aan vastgoedbeleggingen. Vastgoed combineert relatief hoge en stabiele rendementen, gebaseerd op vooraf vastgestelde huuropbrengsten uit huurovereenkomsten. Beleggen in vastgoed is in grote mate inflatiebestendig door huurindexaties. 5.1 Beleggen in supermarkten in Nederland De waarden en huurniveaus van winkelvastgoed en supermarkten in het bijzonder zijn minder beweeglijk in economische voor- of tegenspoed in vergelijking met andere soorten vastgoed. De huurders zijn veelal grotere en solvabele huurders. Dit beperkt het debiteurenrisico en zorgt voor stabiele cash flows. Een belegging in supermarkten is minder cyclisch dan andere vastgoedsectoren omdat wordt voorzien in een basisbehoefte. De omzetten van supermarkten zijn minder beweeglijk dan in de detailhandel algemeen. De huren van supermarkten volgen vanwege de schaarste aan goede locaties (en dus geringe kans op leegstand) de inflatie beter (door indexatie) dan andere vastgoedsegmenten. In Nederland is door strikte wetgeving in het bestemmingsplan geregeld of een supermarkt zich ergens mag vestigen. Dit is een belangrijke reden waarom het aantal supermarkten in Nederland gemaximeerd is en locaties, voor met name grotere supermarkten, schaars zijn. Vier redenen om te beleggen in supermarktvastgoed: 1. stabiele cash flows en stabiele waarde ontwikkeling van uw belegging; 2. status van de locatie is beschermd door wetgeving en creëert schaarste; 3. de huurders (supermarktondernemingen) zijn conjunctuurbestendig omdat in een basisbehoefte wordt voorzien; 4. supermarktketens zijn veelal sterke debiteuren. Trends in supermarkten in Nederland (Bron: Hoofdbedrijfsschap Detailhandel, 2010/9 juni 2011) Bij een belegging in winkelvastgoed die voor meer dan de helft uit supermarktvastgoed bestaat en waarvan de beleggers veelal een supermarktachtergrond hebben is een toelichting op de belangrijkste trends uit de supermarktbranche op zijn plaats. Voedingsmiddelenbestedingen in Nederland In 2009 gaven consumenten in Nederland 24,4 miljard uit aan voedingsmiddelen (inclusief btw). Dat is ongeacht de plek van aankoop, dus ook buiten de detailhandel om. Genotmiddelen, zoals drank en tabak, waren goed voor 14,8 miljard. De totale consumentenbestedingen (inclusief non-food en diensten) bedragen 262 miljard. In de supermarkten zijn de bestedingen aan voedings- en genotmiddelen het grootst. Zij hebben een aandeel van 86% in de totale voedingsmiddelenmarkt en 62% in de markt voor genotmiddelen. De omzetontwikkeling van supermarkten over de afgelopen jaren ten opzichte van de totale detailhandel. Omzetontwikkeling branche t.o.v. totale detailhandel en foodspeciaalzaken (2003 = 100) Bron: CBS supermarkten totale detailhandel foodspeciaalzaken Het peiljaar is De omzet in dat jaar is gelijk aan 100. Als in 2010 de omzet bijvoorbeeld op een niveau van 120 ligt, houdt dat in dat de omzet 20% hoger is dan in Een omzetniveau van bijvoorbeeld 80 betekent daarentegen dat de omzet 20% lager is dan in 2003 (Bijgewerkt 1 maart 2011, bron: CBS/HBD). 18

18 Omzet groeit door in 2010 In 2010 behaalde de supermarktbranche 1,8% meer omzet dan in Voor het vijfde jaar op rij was sprake van een omzetstijging, ondanks de economische crisis in 2009 en De omzet van de totale detailhandel was in 2010 even groot als in De omzet van de foodspeciaalzaken was bijna 4% kleiner. Het verkochte volume in supermarkten was in 2010 bijna 2% groter dan in 2009, toen nog sprake was van een krimp (mede doordat de verkoop van goedkopere producten in de lift zat). Het prijsniveau was in 2010 nagenoeg even hoog als in Gemeten in vierwekelijkse perioden (week 1 tot en met week 52) was de omzettoename van supermarkten ten opzichte van 2009 overigens gemiddeld 2,6%. fabrikanten gaan rechtstreeks verkopen aan consumenten. Daarnaast wordt een toename van het aantal franchisehouders verwacht die gebruik maken van de naamsbekendheid van een goed concept. Ook partijen buiten het supermarktkanaal strijden mee om het marktaandeel: horeca, catering, pompshop en warenhuizen als HEMA en V&D (Le Marché en La Place). De schaalvergroting zet verder door Het aantal middelgrote supermarkten neemt iets af, maar het aantal grote supermarkten neemt toe. De gemiddelde winkeloppervlakte wordt dus groter. De binnensteden, hoofdwinkelcentra en andere grote winkelcentra zijn aantrekkelijke locaties voor supermarkten. Ook in de buurt- en wijkwinkelcentra neemt het aantal supermarkten toe. Alleen de solitair gelegen supermarkten zijn de laatste jaren in aantal gedaald. Vooral in de kleinste gemeenten (tot inwoners) zijn in enkele jaren tijd supermarkten van het toneel verdwenen. Kleinschalige buurtsupermarkten De buurtsupermarkten in vooral winkelstraten van middelgrote steden passen zich aan en komen terug met aangepaste assortimenten en dienstverlening die op de buurt is gericht. In de grote steden zijn vooral allochtone ondernemers actief in deze buurten. Minder binding met eigen supermarkt De consument van tegenwoordig heeft een minder sterke binding met zijn supermarkt dan vroeger. Supermarkten maken daarom nog meer gebruik van het eigen magazine en de eigen website, klantenkaarten, wijnclubs, acties gericht op kinderen (smurfenactie) of op volwassenen (plantenactie Vomar), receptkaarten en eigen kookboeken. Veranderende markt De marktverhoudingen blijven veranderen, onder andere als gevolg van fusies en overnames. Bovendien is meer sprake van het overslaan van bepaalde schakels: 19

19 6. Structuur van de belegging Beleggen in vastgoed dat in Nederland is gelegen kan in diverse juridische structuren plaatsvinden. Voor de particuliere belegger heeft elke structuur juridische en fiscale voor- en nadelen. Een van de mogelijkheden is de beleggingsstructuur: Fonds voor Gemene Rekening. Supermarktfonds.nl is gestructureerd als Fonds voor Gemene Rekening en in dit hoofdstuk worden de juridische aspecten hiervan toegelicht. 6.1 Juridische structuur In onderstaande figuur is de juridische structuur van de belegging weergegeven zoals deze zal bestaan na toetreding van de Participanten tot de Fondsvoorwaarden oftewel het Fonds. Raad van Commissarissen Beleggingscommissie F. Heeneman Beheer BV 50% Theelen Management BV 50% Vreemd vermogen (hypotheekverstrekker) 2 van 3 leden: A-Participant Participanten Heeneman & Theelen Vastgoed BV (initiatiefnemer) Hypothecaire lening Stichting Supermarktfonds.nl (bewaarder en juridisch eigenaar) Ovk van Bewaring/ Fondsvwd/ juridisch eigendom Eigen vermogen / Fondsvoorwaarden Beheerder /100% Supermarktfonds.nl (fonds) Fondsvoorwaarden Heeneman & Theelen Beheer BV (beheerder) Directie United International Management BV (onafhankelijk bestuur) Economisch eigendom Vastgoed Ovk. van Beheer (vastgoedmanagement) vastgoedportefeuille (gedelegeerd) Heeneman & Theelen vastgoedbeheer en advies BV (vastgoedbeheerder) 20

20 6.2 Fonds voor gemene rekening Supermarktfonds.nl is een initiatief van Heeneman & Theelen Vastgoed BV. Supermarktfonds.nl wordt aangegaan met als doel particuliere beleggers de mogelijkheid te bieden te beleggen in supermarkt vastgoed en aangrenzende winkels in Nederland. Het Fonds heeft de doelstelling om minimaal 60% van de huurinkomsten van supermarkten te verkrijgen omdat supermarkthuurders veelal sterke huurders zijn. Het Fonds streeft naar een zo aantrekkelijk mogelijk rendement voor de Participanten met zo min mogelijk risico s. Het Fonds zal een fiscaal besloten karakter krijgen. Het eigen vermogen van het Fonds wordt bijeengebracht door haar Participanten in participaties van (te vermeerderen met emissievergoeding). De Initiatiefnemer behoudt zich bij iedere uitgifte het recht voor de emissie geheel of gedeeltelijk te annuleren zonder enig recht op compensatie voor de belegger die heeft ingeschreven. Het Fonds is een open-end fonds voor gemene rekening, derhalve is het Fonds niet beperkt in de uitgifte van Participaties. Zodra een nieuw beleggingsobject wordt verworven, zal het Fonds participaties uitgeven ter mede-financiering van de aankoop van het object. Het Fonds is niet genoteerd op een effectenbeurs. Een fonds voor gemene rekening is geen rechtspersoon, maar een samenstelling van overeenkomsten tussen de Beheerder en de Bewaarder waartoe de Participanten toetreden. Op grond van die overeenkomst worden door de Beheerder voor rekening en risico van de Participanten gelden belegd in vermogenswaarden die op naam van de Bewaarder voor de Participanten worden bewaard. De Participanten zijn uitsluitend gerechtigd tot een evenredig deel van het fondsvermogen in verhouding tot het aantal Participaties waarvoor zij in het Fonds deelnemen ten opzichte van het aantal uitstaande Participaties. Ter voorkoming van eventuele heffing van overdrachtsbelasting is het niet toegestaan, dat een participant tezamen met verbonden (rechts-) personen 1/3-de of groter gedeelte (via het bezit van participaties) van het belang verkrijgt en/of uitbreidt. In de Voorwaarden is expliciet bepaald dat het Fonds geen maatschap, vennootschap onder firma of commanditaire vennootschap vormt. Dit heeft volgens de geldende rechtsleer tot consequentie dat er geen sprake is van hoofdelijke aansprakelijkheid van de Participanten in een dergelijk fonds en dat de crediteuren daarvan zich dus slechts kunnen verhalen op het vermogen van dat fonds. Participanten van het Supermarktfonds.nl kunnen dus niet meer verliezen dan hun inleg. Het is echter niet met zekerheid te zeggen dat het Fonds in de toekomst onder geen enkele omstandigheid aangemerkt zal kunnen worden als een maatschap. 6.3 Toezichtrechtelijke positie Supermarktfonds.nl is een beleggingsinstelling in de zin van artikel 1:1 Wet op het financieel toezicht. Het Fonds is verplicht om, tenzij zich bijzondere omstandigheden voordoen, op de in dit Informatiememorandum genoemde data Participaties uit te geven of in te kopen indien aan de voorwaarden, waaronder minimale deelname, is voldaan. De waarde waartegen wordt ingekocht of verkocht geschiedt tegen de Intrinsieke Waarde minus een kostenopslag cq -afslag. Het Fonds is open end, dat wil zeggen dat het Fonds in principe niet beperkt is in de uitgifte van participaties. Uitgifte en inkoop van participaties vindt twee maal per jaar plaats per 1 maart en 1 september. Omdat de participaties verhandelbaar zijn in de zin van de Wet op het financieel toezicht, zij het beperkt, zijn de participaties aan te merken als effecten in de zin van artikel 1:1 Wet op het financieel toezicht (zie hoofdstuk 7 Participaties en kapitaal). Participaties kunnen uitsluitend worden verworven door een aspirant participant met een tegenwaarde van ten minste per Participant. Dientengevolge zijn de verboden van de artikelen 2:65 en 5:2 Wet op het financieel toezicht niet van toepassing op het aanbod van participaties als beschreven in dit Informatiememorandum. Artikel 4 lid 1 onder a van de Vrijstellingsregeling Wft bepaalt dat van het verbod van artikel 2:65 lid 1 Wet op het financieel toezicht vrijgesteld is degenen die rechten van deelneming in een beleggingsinstelling aanbieden voor zover die rechten slechts kunnen worden verworven tegen een tegenwaarde van ten minste per deelnemer. Artikel 2:65 lid 1 Wet op het financieel toezicht bepaalt dat het verboden is om in Nederland deelnemingsrechten in een beleggingsinstelling aan te bieden, indien (de Beheerder van) de beleggingsinstelling niet beschikt over een vergunning die is verleend door de Autoriteit Financiële Markten. Vanwege bedoelde vrijstelling is het verbod van artikel 2:65 lid 1 Wet op het financieel toezicht niet van toepassing op 21

Informatiememorandum. supermarktfonds.nl voor en door supermarktondernemers

Informatiememorandum. supermarktfonds.nl voor en door supermarktondernemers Informatiememorandum supermarktfonds.nl voor en door supermarktondernemers Informatiememorandum supermarktfonds.nl voor en door supermarktondernemers 18 september 2013 4 Inhoudsopgave Kernpunten 4 1. Samenvatting

Nadere informatie

2. Introductie initiatief

2. Introductie initiatief 8 november 2012 1. Opening 1. Opening 2. Introductie initiatief 3. Profiel van de belegging 4. Financieel-juridische aspecten van het fonds 5. Juridische structuur van het fonds 6. Eerste aankoop: winkelcentrum

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie 2012

Essentiële Beleggersinformatie 2012 1 Essentiële Beleggersinformatie 2012 Inhoudsopgave Doelstelling en beleggingsbeleid 3 Risico- en opbrengstprofiel 3 Kosten 4 In het verleden behaalde resultaten 5 Praktische informatie 6 2 Essentiële

Nadere informatie

9. Financiele aspecten

9. Financiele aspecten 9. Financiele aspecten ANNEXUM 9.1 Rendement Het beleid van het Fonds en de Beheerder is gericht op het behalen van een optimale opbrengst uit de verhuur en de verkoop van de vastgoedportefeuille. De kansen

Nadere informatie

BEURSWAAGE. Woningmaatschap XLI. Inleiding. Aanbieder. Juridische structuur BEURSWAAGE 1

BEURSWAAGE. Woningmaatschap XLI. Inleiding. Aanbieder. Juridische structuur BEURSWAAGE 1 Stationsweg 44 6861 EJ Oosterbeek Postbus 479 6710 BL Ede T (026) 7440033 F (026) 7440034 info@beurswaage.nl / www.beurswaage.nl Woningmaatschap XLI Inleiding Deze analyse betreft een onafhankelijk onderzoek

Nadere informatie

Nu open voor deelname

Nu open voor deelname Nu open voor deelname Supermarktfonds.nl open voor alle beleggers! Supermarktfonds.nl is een initiatief van een aantal zelfstandige supermarktondernemers van verschillende supermarktketens die investeren

Nadere informatie

Financiële Bijsluiter

Financiële Bijsluiter Financiële Bijsluiter Maatschap Woningmaatschap XXXVIII Bij of krachtens wet voorgeschreven productinformatie over het product Maatschap Woningmaatschap XXXVIII. Over de financiële bijsluiter Voor producten

Nadere informatie

Financiële bijsluiter MeesPierson Vastgoedfonds II CV

Financiële bijsluiter MeesPierson Vastgoedfonds II CV Financiële bijsluiter MeesPierson Vastgoedfonds II CV Krachtens de Wet op het Financieel Toezicht ( Wft ) voorgeschreven productinformatie over het MeesPierson Vastgoedfonds II CV ( het Fonds ). Over de

Nadere informatie

Supermarktfonds.nl open voor alle beleggers!

Supermarktfonds.nl open voor alle beleggers! Nu open voor deelname Supermarktfonds.nl open voor alle beleggers! Supermarktfonds.nl is een initiatief van een aantal zelfstandige supermarktondernemers van verschillende supermarktketens om te investeren

Nadere informatie

Financiële bijsluiter Super Winkel Fonds BV

Financiële bijsluiter Super Winkel Fonds BV Financiële bijsluiter Super Winkel Fonds BV Het doel van deze financiële bijsluiter is om u op een vaste bij wet voorgeschreven vorm op hoofdlijnen een beeld te geven van Super Winkel Fonds BV. Deze financiële

Nadere informatie

Halfjaarbericht 2015. Bright LifeCycle Fonds

Halfjaarbericht 2015. Bright LifeCycle Fonds Halfjaarbericht 2015 Bright LifeCycle Fonds Periode: 19 december 2014 tot en met 30 juni 2015 Inhoudsopgave HALFJAARBERICHT BRIGHT LIFECYCLE FONDS... 3 BALANS PER 30 JUNI 2015... 3 WINST- EN VERLIESREKENING

Nadere informatie

2. STrUCTUUr 3. De BeHeerDer Michiel Goris (1956)

2. STrUCTUUr 3. De BeHeerDer Michiel Goris (1956) 1. profiel Het MM Fortune Fund ( hierna: het fonds) is een open-end beleggingsfonds voor gemene rekening, opgericht op 15 april 2008 en gevestigd te Rijswijk. Een fonds voor gemene rekening is geen rechtspersoon

Nadere informatie

FINANCIËLE BIJSLUITER

FINANCIËLE BIJSLUITER FINANCIËLE BIJSLUITER 2010 FINANCIËLE BIJSLUITER WOON-WINKEL FONDS Dit document is de financiële bijsluiter van Woon-Winkel Fonds (hierna ook: Woon-Winkel Fonds of het Fonds ). De financiële bijsluiter

Nadere informatie

Nieuwsbrief INHOUD. oktober 2011

Nieuwsbrief INHOUD. oktober 2011 Nieuwsbrief ZIB Aquadelta CV Brouwersdam Vastgoed CV oktober 2011 INHOUD - ZIB Aquadelta CV : nieuw ZIB-fonds. Verwachte uitgifte medio december 2011 - Brouwersdam Vastgoed CV : fonds van Seacoast Investments

Nadere informatie

Financiële Bijsluiter

Financiële Bijsluiter Financiële Bijsluiter Maatschap Woningmaatschap XXXIX Bij of krachtens wet voorgeschreven productinformatie over het product Maatschap Woningmaatschap XXXIX. Financiële Bijsluiter Over de financiële bijsluiter

Nadere informatie

FINANCIELE BIJSLUITER

FINANCIELE BIJSLUITER FINANCIELE BIJSLUITER Bij of krachtens wet voorgeschreven productinformatie over het product Rotterdams Vastgoedfonds II CV. Over de financiële bijsluiter Voor producten als dit product is het opstellen

Nadere informatie

VBI WINKELFONDS NV ANNEXUM. Directie Annexum Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan 485 1077 XX Amsterdam HALFJAARBERICHT 2012

VBI WINKELFONDS NV ANNEXUM. Directie Annexum Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan 485 1077 XX Amsterdam HALFJAARBERICHT 2012 1 Halfjaarbericht 2012 VBI Winkelfonds NV ANNEXUM VBI WINKELFONDS NV HALFJAARBERICHT 2012 Directie Annexum Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan 485 1077 XX Amsterdam 2 Halfjaarbericht 2012 VBI Winkelfonds

Nadere informatie

GARANTIEFONDS 4 % VEILIG EN VERTROUWD IN VASTGOEDINVESTERINGEN RENDEMENT MAXIMALE ZEKERHEID

GARANTIEFONDS 4 % VEILIG EN VERTROUWD IN VASTGOEDINVESTERINGEN RENDEMENT MAXIMALE ZEKERHEID GARANTIEFONDS 4 % RENDEMENT MAXIMALE ZEKERHEID VEILIG EN VERTROUWD IN VASTGOEDINVESTERINGEN MEERDERVOORT GARANTIEFONDS Investeren met unieke zekerheid U wilt uw vermogen op een goede maar vooral veilige

Nadere informatie

Beleggen in winkels met bekende namen Aankondiging emissie Super Winkel Fonds

Beleggen in winkels met bekende namen Aankondiging emissie Super Winkel Fonds Super Winkel Fonds Aankondiging februari 2011 Super Winkel Fonds is een initiatief van Annexum Beleggen in winkels met bekende namen Aankondiging emissie Super Winkel Fonds Beleggen in bekende winkels

Nadere informatie

HALFJAARVERSLAG. C.V. S2 Vastgoed VII te Groningen. Over de periode 1 januari 2012 t/m 30 juni 2012

HALFJAARVERSLAG. C.V. S2 Vastgoed VII te Groningen. Over de periode 1 januari 2012 t/m 30 juni 2012 HALFJAARVERSLAG C.V. S2 Vastgoed VII te Groningen Over de periode 1 januari 2012 t/m 30 juni 2012 INHOUD Pagina HALFJAARVERSLAG 1 Resultaat over 1 januari 2012 t/m 30 juni 2012 3 2 Balans per 30 juni 2012

Nadere informatie

KWARTAALRAPPORTAGE Q SUPER WINKEL FONDS N.V.

KWARTAALRAPPORTAGE Q SUPER WINKEL FONDS N.V. KWARTAALRAPPORTAGE Q4 2017 SUPER WINKEL FONDS N.V. 12 JANUARI 2018 Inhoud 1. Management samenvatting... 2 2. Financiële rapportage: 4 e kwartaal 2017... 3 3. Verklarende begrippen en definities... 4 Disclaimer:

Nadere informatie

Rotterdams Vastgoedfonds VI CV. Halfjaarcijfers 2010

Rotterdams Vastgoedfonds VI CV. Halfjaarcijfers 2010 Halfjaarcijfers 2010 INHOUDSOPGAVE Blad Balans per 30 juni 2010 3 Winst- en verliesrekening over de periode 1 januari 2010 t/m 30 juni 2010 4 Kasstroomoverzicht over de periode 1 januari 2010 t/m 30 juni

Nadere informatie

HALFJAARVERSLAG. C.V. S2 Vastgoed VI te Groningen

HALFJAARVERSLAG. C.V. S2 Vastgoed VI te Groningen HALFJAARVERSLAG C.V. S2 Vastgoed VI te Groningen Over de periode 1 januari 2012 t/m 30 juni 2012 Doordat er geen halfjaarverslag is gemaakt over 1 januari 2011 t/m 30 juni 2011 zijn in dit verslag geen

Nadere informatie

Rotterdams Vastgoedfonds I CV. Halfjaarcijfers 2010

Rotterdams Vastgoedfonds I CV. Halfjaarcijfers 2010 Halfjaarcijfers 2010 INHOUD Blad Balans per 30 juni 2010 3 Winst- en verliesrekening over de periode 1 januari 2010 t/m 30 juni 2010 4 Kasstroomoverzicht over de periode 1 januari 2010 t/m 30 juni 2010

Nadere informatie

SynVest RealEstate Fund N.V.

SynVest RealEstate Fund N.V. 1. ALGEMEEN Dit document is een supplement (het "Supplement") bij het prospectus van SynVest RealEstate Fund N.V. (het "Fonds") d.d. 17 augustus 2011 (het "Prospectus") en maakt hiervan integraal onderdeel

Nadere informatie

Beleggen in een gespreide supermarktportefeuille

Beleggen in een gespreide supermarktportefeuille Beleggen in een gespreide supermarktportefeuille EMISSIE SUPER WINKEL FONDS EEN BELEGGING VAN ANNEXUM SUPER WINKEL FONDS UW GELD GROEIT WAAR GELD ROLT Verwacht direct rendement van ca. 11% per jaar Zoekt

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE 1. PROFIEL 2. STRUCTUUR 3. BEHEERDER 4. BELEGGINGSBELEID EN RISICO S 5. KOSTEN 6. OVERIGE INFORMATIE

INHOUDSOPGAVE 1. PROFIEL 2. STRUCTUUR 3. BEHEERDER 4. BELEGGINGSBELEID EN RISICO S 5. KOSTEN 6. OVERIGE INFORMATIE INHOUDSOPGAVE 1. PROFIEL 2. STRUCTUUR 3. BEHEERDER 4. BELEGGINGSBELEID EN RISICO S 5. KOSTEN 6. OVERIGE INFORMATIE 1. PROFIEL Het MM Fortune Fund ( hierna: het fonds) is een open-end beleggingsfonds voor

Nadere informatie

HALFJAARVERSLAG. AEFIDES Vastgoed V CV te GRONINGEN. Over de periode 1 januari 2012 t/m 30 juni 2012

HALFJAARVERSLAG. AEFIDES Vastgoed V CV te GRONINGEN. Over de periode 1 januari 2012 t/m 30 juni 2012 HALFJAARVERSLAG AEFIDES Vastgoed V CV te GRONINGEN Over de periode 1 januari 2012 t/m 30 juni 2012 INHOUD Pagina HALFJAARVERSLAG 1 Resultaat over 1 januari 2012 tot en met 30 juni 2012 3 2 Balans per 30

Nadere informatie

Beleg in winkels met Retail Index Certificaten Aankondiging VBI Winkelfonds NV

Beleg in winkels met Retail Index Certificaten Aankondiging VBI Winkelfonds NV VBI Winkel Fonds Aankondiging mei 2011 is een initiatief van Annexum Beleg in winkels met Retail Index Certificaten Aankondiging Beleggen in een gespreide winkelportefeuille. Beleg in winkels voor de dagelijkse

Nadere informatie

Heerenstede Vastgoed B.V., Herengracht 562, 1017 CH Amsterdam, T 020 514 10 30, I www.heerenstede.nl

Heerenstede Vastgoed B.V., Herengracht 562, 1017 CH Amsterdam, T 020 514 10 30, I www.heerenstede.nl Heerenstede Vastgoed B.V., Herengracht 562, 1017 CH Amsterdam, T 020 514 10 30, I www.heerenstede.nl Heerenstede Noord CV Financieel overzicht 2009 Geachte participanten, Met genoegen presenteren wij u

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie

Essentiële Beleggersinformatie Essentiële Beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

BOUWFONDS OFFICE VALUE FUND NV. 2 e EMISSIE

BOUWFONDS OFFICE VALUE FUND NV. 2 e EMISSIE BOUWFONDS OFFICE VALUE FUND NV 2 e EMISSIE Bouwfonds Vastgoedfondsen Beheer BV biedt beleggers de mogelijkheid om certificaten van aandelen te verwerven in Bouwfonds Office Value Fund NV. Waarom Bouwfonds

Nadere informatie

* totaal rendement, exclusief emissiekosten en voor belastingen

* totaal rendement, exclusief emissiekosten en voor belastingen Door de samenwerking met Direct Wonen kan Annexum particuliere beleggers de mogelijkheid bieden om in woningen te investeren. Middels uw deelname in Woningfonds Apeldoorn CV belegt u in drie woontorens

Nadere informatie

Rotterdams Vastgoedfonds I CV. Halfjaarcijfers 2011

Rotterdams Vastgoedfonds I CV. Halfjaarcijfers 2011 Halfjaarcijfers 2011 INHOUD Blad Balans per 30 juni 2011 3 Winst- en verliesrekening over de periode 1 januari 2011 t/m 30 juni 2011 4 Kasstroomoverzicht over de periode 1 januari 2011 t/m 30 juni 2011

Nadere informatie

Financiële Bijsluiter

Financiële Bijsluiter Financiële Bijsluiter Bij of krachtens wet voorgeschreven productinformatie over het product Phanos REIT NV Voor producten als Phanos REIT N.V. (hierna: Phanos REIT) is het opstellen van een financiële

Nadere informatie

Bij deze opgave horen de informatiebronnen 1 tot en met 6. In deze opgave blijven de belastingen buiten beschouwing.

Bij deze opgave horen de informatiebronnen 1 tot en met 6. In deze opgave blijven de belastingen buiten beschouwing. Opgave 2 Bij deze opgave horen de informatiebronnen 1 tot en met 6. In deze opgave blijven de belastingen buiten beschouwing. VastNed Retail nv is een Nederlands vastgoedbeleggingsfonds dat met gelden

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP XV/RETAIL RESIDENTIAL FUND C.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2009. Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP XV/RETAIL RESIDENTIAL FUND C.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2009. Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP XV/RETAIL RESIDENTIAL FUND C.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2009 Balans per 30 juni 2009 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2009 31 december 2008 Beleggingen Terreinen

Nadere informatie

Halfjaarcijfers per 30 juni 2014

Halfjaarcijfers per 30 juni 2014 Halfjaarcijfers per 30 juni 2014 STICHTING BEHEER OIKOCREDIT NEDERLAND FONDS INHOUDSOPGAVE Balans per 30 juni 2014 Staat van baten en lasten over het eerste halfjaar 2014 Toelichting op de halfjaarcijfers

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP XVI/WINKELFONDS C.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2009. Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP XVI/WINKELFONDS C.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2009. Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP XVI/WINKELFONDS C.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2009 Balans per 30 juni 2009 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2009 31 december 2008 Beleggingen Terreinen en gebouwen

Nadere informatie

Financiële bijsluiter VBI Winkelfonds N.V. - Retail Index Certificaten

Financiële bijsluiter VBI Winkelfonds N.V. - Retail Index Certificaten Financiële bijsluiter VBI Winkelfonds N.V. - Retail Index Certificaten Het doel van deze financiële bijsluiter is om u op een vaste bij wet voorgeschreven vorm op hoofdlijnen een beeld te geven van Retail

Nadere informatie

Financiële bijsluiter Vastgoed Fundament Fonds Aandeel A

Financiële bijsluiter Vastgoed Fundament Fonds Aandeel A Financiële bijsluiter Vastgoed Fundament Fonds Aandeel A Het doel van deze financiële bijsluiter is om u op een vaste bij wet voorgeschreven vorm op hoofdlijnen een beeld te geven van Vastgoed Fundament

Nadere informatie

Financiële Bijsluiter

Financiële Bijsluiter Financiële Bijsluiter ING Real Estate Woningfonds VI CV Voor producten als dit product is het opstellen van een financiële bijsluiter verplicht. Deze financiële bijsluiter is een document van ING Real

Nadere informatie

Vooraankondiging. vastgoedfonds

Vooraankondiging. vastgoedfonds Vooraankondiging vastgoedfonds Vooraankondiging Nieuwe emissie: B&S Vastgoed XVIII CV Beleggen in B&S Vastgoed XVIII CV Van Boom & Slettenhaar Fondsmanagement BV heeft het initiatief genomen tot de Emissie

Nadere informatie

VBI Winkelfonds. Halfjaarbericht 2009

VBI Winkelfonds. Halfjaarbericht 2009 VBI Winkelfonds Halfjaarbericht 2009 Algemeen Dit halfjaarbericht betreft de eerste verslagperiode van het VBI Winkelfonds. VBI Winkelfonds (voorheen VBI Inflatiewinst Fonds) is opgericht op 5 september

Nadere informatie

RAPPORT 1 Opdracht 4 2 Algemeen 4 3 Resultaat 5 4 Financiële positie 6

RAPPORT 1 Opdracht 4 2 Algemeen 4 3 Resultaat 5 4 Financiële positie 6 Inhoudsopgave RAPPORT 1 Opdracht 4 2 Algemeen 4 3 Resultaat 5 4 Financiële positie 6 HALFJAARVERSLAG 1 Balans per 30 juni 2014 8, 9 2 Winst- en-verliesrekening over 2014 10 3 Toelichting op de balans per

Nadere informatie

TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM. met betrekking tot de vergadering van participanten van Insinger de Beaufort Income Plus Fund

TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM. met betrekking tot de vergadering van participanten van Insinger de Beaufort Income Plus Fund TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM met betrekking tot de vergadering van participanten van Insinger de Beaufort Income Plus Fund te houden op 25 april 2014, om 14:00 uur Herengracht 537, 1017 BV Amsterdam

Nadere informatie

Financiële bijsluiter VBI Winkelfonds NV Deeluitgifte C

Financiële bijsluiter VBI Winkelfonds NV Deeluitgifte C Financiële bijsluiter VBI Winkelfonds NV Deeluitgifte C De overheid heeft de financiële bijsluiter voor financiële producten als VBI Winkelfonds NV deeluitgifte C verplicht gesteld. De financiële bijsluiter

Nadere informatie

Deze definities dienen ter interpretatie van begrippen in het Informatie Memorandum alsmede de aanvullende stukken en/of Bijlagen.

Deze definities dienen ter interpretatie van begrippen in het Informatie Memorandum alsmede de aanvullende stukken en/of Bijlagen. 9. Begrippenlijst Deze definities dienen ter interpretatie van begrippen in het Informatie Memorandum alsmede de aanvullende stukken en/of Bijlagen. Aanbieder De entiteit die de Bedrijfsobligatieleningen

Nadere informatie

NIEUW VASTGOEDFONDS: ZIB HOTEL ARCEN SPA CV

NIEUW VASTGOEDFONDS: ZIB HOTEL ARCEN SPA CV NIEUW VASTGOEDFONDS: ZIB HOTEL ARCEN SPA CV NIEUW VASTGOEDFONDS: ZIB Investments Beheer BV initieert een nieuw vastgoedfonds voor de financiering van een te realiseren hotel op Vakantiepark Klein Vink

Nadere informatie

Financiële Bijsluiter

Financiële Bijsluiter Financiële Bijsluiter ING Real Estate Woning-Winkelfonds III CV Bij of krachtens wet voorgeschreven productinformatie over ING Real Estate Woning-Winkelfonds III CV Voor producten als dit product is het

Nadere informatie

Vaartstede Vastgoedfonds

Vaartstede Vastgoedfonds VOORAANKONDIGING Vaartstede Vastgoedfonds Deelname vanaf e 15.000 (excl. emissievergoeding) BELEGGEN IN EEN WIJKWINKELCENTRUM in samenwerking met Inleiding Eten en drinken zijn primaire levensbehoeften.

Nadere informatie

Supermarktvastgoed op waarde geschat. Beleggen in supermarktvastgoed

Supermarktvastgoed op waarde geschat. Beleggen in supermarktvastgoed Supermarktvastgoed op waarde geschat Beleggen in supermarktvastgoed 20 mei 2011 Onderwerpen Wie is Annexum Waarom beleggen in supermarktvastgoed? Hoe beleggen in (supermarkt)vastgoed? Welke beleggingsvormen

Nadere informatie

GARANTIEFONDS VAST RENDEMENT MAXIMALE ZEKERHEID

GARANTIEFONDS VAST RENDEMENT MAXIMALE ZEKERHEID GARANTIEFONDS VAST RENDEMENT MAXIMALE ZEKERHEID VEILIG EN VERTROUWD IN VASTGOEDINVESTERINGEN MEERDERVOORT GARANTIEFONDS Investeren met unieke zekerheid U wilt uw vermogen op een goede maar vooral veilige

Nadere informatie

Checklist beleggen in vastgoed

Checklist beleggen in vastgoed i van 5 Checklist beleggen in vastgoed Je kunt beleggen in beursgenoteerde vastgoedfondsen (vaak aandelen die dagelijks verhandelbaar zijn op de beurs) en in niet-beursgenoteerde vastgoedfondsen. Deze

Nadere informatie

Deze definities dienen ter interpretatie van begrippen in het Informatie Memorandum alsmede de aanvullende stukken.

Deze definities dienen ter interpretatie van begrippen in het Informatie Memorandum alsmede de aanvullende stukken. 9. Begrippenlijst Deze definities dienen ter interpretatie van begrippen in het Informatie Memorandum alsmede de aanvullende stukken. Aanbieder De entiteit die de Obligaties in Old Liquors Invest B.V.

Nadere informatie

Rotterdams Vastgoed Fonds III C.V. gevestigd to Rotterdam. Financieel verslag over het boekjaar 1-1-2013 / 30-6-2013

Rotterdams Vastgoed Fonds III C.V. gevestigd to Rotterdam. Financieel verslag over het boekjaar 1-1-2013 / 30-6-2013 Rotterdams Vastgoed Fonds III C.V. gevestigd to Rotterdam Financieel verslag over het boekjaar 1-1-2013 / 30-6-2013 Rotterdams Vastgoed Fonds III C.V., Rotterdam Inhoudsopgave Pagina Jaarrekening Balans

Nadere informatie

Beleggen in een gespreide supermarktportefeuille

Beleggen in een gespreide supermarktportefeuille Beleggen in een gespreide supermarktportefeuille EMISSIE SUPER WINKEL FONDS EEN BELEGGING VAN ANNEXUM SUPER WINKEL FONDS UW GELD GROEIT WAAR GELD ROLT Verwacht direct rendement van ca. 11% per jaar Zoekt

Nadere informatie

Emmastede Vastgoedfonds

Emmastede Vastgoedfonds VOORAANKONDIGING Emmastede Vastgoedfonds BELEGGEN IN SUPERMARKTEN Deelname vanaf e 15.000 (excl. emissievergoeding) in samenwerking met Inleiding Eten en drinken zijn primaire levensbehoeften. Supermarkten

Nadere informatie

Rotterdams Vastgoedfonds I C.V. gevestigd to Rotterdam. Financieel verslag over het boekjaar /

Rotterdams Vastgoedfonds I C.V. gevestigd to Rotterdam. Financieel verslag over het boekjaar / Rotterdams Vastgoedfonds I C.V. gevestigd to Rotterdam Financieel verslag over het boekjaar 1-1-2013 / 30-6-2013 Rotterdams Vastgoedfonds I C.V., Rotterdam Inhoudsopgave Pagina Jaarrekening Balans per

Nadere informatie

Prospectus. Amsterdam ArenA Poort Winkelfonds BV

Prospectus. Amsterdam ArenA Poort Winkelfonds BV Prospectus Amsterdam ArenA Poort Winkelfonds BV 29 juli 2013 Inhoudsopgave 1. Samenvatting... 2 2. Risicofactoren... 10 2.1. Leegstand- en huurderrisico... 10 2.2. Markt- /Restwaarderisico... 11 2.3. Financiering-

Nadere informatie

Supermarktfonds.nl is geen gewoon beleggingsfonds

Supermarktfonds.nl is geen gewoon beleggingsfonds Nu open voor deelname Supermarktfonds.nl is een initiatief van een aantal zelfstandige supermarktondernemers van verschillende supermarktketens om te investeren in supermarktvastgoed. Het fonds staat ook

Nadere informatie

Financiële bijsluiter Super Winkel Fonds BV

Financiële bijsluiter Super Winkel Fonds BV Financiële bijsluiter Super Winkel Fonds BV De overheid heeft de financiële bijsluiter voor financiële producten als Super Winkel Fonds BV verplicht gesteld. De financiële bijsluiter is opgesteld volgens

Nadere informatie

HALFJAARVERSLAG. AEFIDES Vastgoed XI CV te Groningen. Over de periode 1 januari 2012 t/m 30 juni 2012

HALFJAARVERSLAG. AEFIDES Vastgoed XI CV te Groningen. Over de periode 1 januari 2012 t/m 30 juni 2012 HALFJAARVERSLAG AEFIDES Vastgoed XI CV te Groningen Over de periode 1 januari 2012 t/m 30 juni 2012 INHOUD Pagina HALFJAARVERSLAG 1 Resultaat over 1 januari 2012 t/m 30 juni 2012 3 2 Balans per 30 juni

Nadere informatie

Checklist beleggen in vastgoed

Checklist beleggen in vastgoed i van 5 Checklist beleggen in vastgoed Je kunt beleggen in beursgenoteerde vastgoedfondsen (vaak aandelen die dagelijks verhandelbaar zijn op de beurs) en in niet-beursgenoteerde vastgoedfondsen. Deze

Nadere informatie

VOORAANKONDIGING. Haerzathe Short-Term Fund I

VOORAANKONDIGING. Haerzathe Short-Term Fund I VOORAANKONDIGING Haerzathe Short-Term Fund I OBLIGATIE HAERZATHE SHORT - TERM FUND I B.V. Obligatielening Haerzathe Short-Term Fund I B.V. Na de succesvolle plaatsing van de obligatieleningen Haerzathe

Nadere informatie

HALFJAARSVERSLAG. AEFIDES Vastgoed X CV te GRONINGEN. Over de periode 1 januari 2013 t/m 30 juni 2013

HALFJAARSVERSLAG. AEFIDES Vastgoed X CV te GRONINGEN. Over de periode 1 januari 2013 t/m 30 juni 2013 HALFJAARSVERSLAG AEFIDES Vastgoed X CV te GRONINGEN Over de periode 1 januari 2013 t/m 30 juni 2013 INHOUD Pagina HALFJAARVERSLAG 1 Resultaat over 1 januari 2013 t/m 30 juni 2013 3 2 Balans per 30 juni

Nadere informatie

Beleggen in grond onder woningen. Aankondiging Beleggingsmaatschappij Grondfonds. Grondfonds

Beleggen in grond onder woningen. Aankondiging Beleggingsmaatschappij Grondfonds. Grondfonds Beleggingsmaatschappij Grondfonds Aankondiging maart 2011 Beleggingsmaatschappij Grondfonds is een initiatief van Annexum Deze aankondiging bevat een beknopte weergave van het aanbod en kan daardoor niet

Nadere informatie

[Kies de datum] " " " " , " " " " " " HUUROVERZICHT Huurder Expiratiedatum huurcontract Optiejaren Jaarlijkse Oppervlakte in huuropbrengst m2 b.v.o. (in excl. BTW) % van de totale huur Aldi Vastgoed

Nadere informatie

HALFJAARVERSLAG. AEFIDES Vastgoed III CV te GRONINGEN. Over de periode 1 januari 2013 t/m 30 juni 2013

HALFJAARVERSLAG. AEFIDES Vastgoed III CV te GRONINGEN. Over de periode 1 januari 2013 t/m 30 juni 2013 HALFJAARVERSLAG AEFIDES Vastgoed III CV te GRONINGEN Over de periode 1 januari 2013 t/m 30 juni 2013 INHOUD Pagina HALFJAARVERSLAG 1 Resultaat over 1 januari 2013 tot en met 30 juni 2013 3 2 Balans per

Nadere informatie

t Kompas Informatiememorandum Winkelvastgoedfonds CV Een initiatief van In samenwerking met

t Kompas Informatiememorandum Winkelvastgoedfonds CV Een initiatief van In samenwerking met Een initiatief van In samenwerking met Heeneman & Theelen Vastgoed BV Herengracht 566, 1017 CH Amsterdam tel. +31 (0)20-423 53 02 info@heenemantheelen.nl www.heenemantheelen.nl First Table Asset Consultants

Nadere informatie

De Beheerder beschikt over een vergunning voor het Fonds als bedoeld in artikel 2:65 van de Wet op het financieel toezicht (de Wft ).

De Beheerder beschikt over een vergunning voor het Fonds als bedoeld in artikel 2:65 van de Wet op het financieel toezicht (de Wft ). FINANCIELE BIJSLUITER VAN FUNDAMENT BOND FUND Dit document is de financiële bijsluiter van Fundament Bond Fund (hierna ook: het Fonds ). De financiële bijsluiter bevat de bij of krachtens de wet voorgeschreven

Nadere informatie

Halfjaarcijfers per 30 juni 2015

Halfjaarcijfers per 30 juni 2015 Halfjaarcijfers per 30 juni 2015 STICHTING BEHEER OIKOCREDIT NEDERLAND FONDS INHOUDSOPGAVE Balans per 30 juni 2015 2 Staat van baten en lasten over het eerste halfjaar 2015 3 Toelichting op de halfjaarcijfers

Nadere informatie

Financiële Bijsluiter

Financiële Bijsluiter Financiële Bijsluiter ING Real Estate Woningfonds IV CV Bij of krachtens wet voorgeschreven productinformatie over ING Real Estate Woningfonds IV CV Voor producten als dit product is het opstellen van

Nadere informatie

HALFJAARVERSLAG. AEFIDES Vastgoed IX CV te GRONINGEN. Over de periode 1 januari 2011 t/m 30 juni 2011

HALFJAARVERSLAG. AEFIDES Vastgoed IX CV te GRONINGEN. Over de periode 1 januari 2011 t/m 30 juni 2011 HALFJAARVERSLAG AEFIDES Vastgoed IX CV te GRONINGEN Over de periode 1 januari 2011 t/m 30 juni 2011 INHOUD Pagina HALFJAARVERSLAG 1 Resultaat over 1 januari 2011 t/m 30 juni 2011 3 2 Balans per 30 juni

Nadere informatie

Financiële Bijsluiter

Financiële Bijsluiter Financiële Bijsluiter ING Real Estate Woning-winkelfonds V CV Voor producten als dit product is het opstellen van een financiële bijsluiter verplicht. Deze financiële bijsluiter is een document van ING

Nadere informatie

2.1 algemeen 2.5 risico s met Betrekking tot toekomstverwachtingen 2.6 financieringsrisico 2.3 marktrisico 2.4 exploitatierisico

2.1 algemeen 2.5 risico s met Betrekking tot toekomstverwachtingen 2.6 financieringsrisico 2.3 marktrisico 2.4 exploitatierisico 2. Risicofactoren 2.1 Algemeen De belangrijkste risico s van het Fonds worden hierna kort beschreven in volgorde van de belangrijkheid ervan in overeenstemming met artikel 8 van Bijlage E van het Besluit

Nadere informatie

Beleggen in Nederlandse supermarkten. SuperMArkt BeleggiNgSfoNdS. Aankondiging eerste emissie 2013

Beleggen in Nederlandse supermarkten. SuperMArkt BeleggiNgSfoNdS. Aankondiging eerste emissie 2013 SuperMArkt BeleggiNgSfoNdS Aankondiging eerste emissie 2013 Supermarkt Beleggingsfonds is een initiatief van Annexum SuperMArkt BeleggiNgSfoNdS Beleggen in Nederlandse supermarkten Supermarkt Beleggingsfonds,

Nadere informatie

HALFJAARVERSLAG. AEFIDES Vastgoed IX CV te GRONINGEN. Over de periode 1 januari 2013 t/m 30 juni 2013

HALFJAARVERSLAG. AEFIDES Vastgoed IX CV te GRONINGEN. Over de periode 1 januari 2013 t/m 30 juni 2013 HALFJAARVERSLAG AEFIDES Vastgoed IX CV te GRONINGEN Over de periode 1 januari 2013 t/m 30 juni 2013 INHOUD Pagina HALFJAARVERSLAG 1 Resultaat over 1 januari 2013 t/m 30 juni 2013 3 2 Balans per 30 juni

Nadere informatie

Uitgewerkt beleggingsbeleid Vastgoed Fundament Fonds NV

Uitgewerkt beleggingsbeleid Vastgoed Fundament Fonds NV Uitgewerkt beleggingsbeleid Vastgoed Fundament Fonds NV In het Prospectus wordt u geïnformeerd over beleggen in Vastgoed Fundament Fonds N.V. (het Fonds). Het Fonds is op 10 september 2008 omgevormd tot

Nadere informatie

8 april 2015. Pagina 1 van 5

8 april 2015. Pagina 1 van 5 8 april 2015. Pagina 1 van 5 Secerno Health Care Real Estate Fund. De nieuwe Wet Maatschappelijke Ondersteuning is per 1 januari 2015 in werking getreden. Met deze wetgeving wordt beoogd de zorgbehoevende

Nadere informatie

GROEI NAAR VERMOGEN. Expirerende Lijfrente HOOG RENDEMENT LAGE KOSTEN INFLATIEBESTENDIG

GROEI NAAR VERMOGEN. Expirerende Lijfrente HOOG RENDEMENT LAGE KOSTEN INFLATIEBESTENDIG GROEI NAAR VERMOGEN Expirerende Lijfrente HOOG RENDEMENT LAGE KOSTEN INFLATIEBESTENDIG Zorgeloos genieten van uw pensioen Er komt een moment in uw leven dat u zonder zorgen wilt gaan genieten van uw pensioen.

Nadere informatie

Supermarkt Beleggingsfonds Mei 2013

Supermarkt Beleggingsfonds Mei 2013 Dia 1 Supermarkt Beleggingsfonds Mei 2013 Dia 2 Inhoud presentatie 1. Opzet nieuw supermarktfonds 2. De Belegging 3. Supermarkten in Nederland 4. Locaties: Albert Heijn te Maasland Plus in Pernis Lidl

Nadere informatie

TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM. met betrekking tot de vergadering van participanten van Sustainable Values Fund

TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM. met betrekking tot de vergadering van participanten van Sustainable Values Fund TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM met betrekking tot de vergadering van participanten van Sustainable Values Fund te houden op 18 juli 2014, om 11:00 uur Herengracht 537, 1017 BV Amsterdam 2 juli 2014 I

Nadere informatie

Willemstede Vastgoedfonds

Willemstede Vastgoedfonds VOORAANKONDIGING Willemstede Vastgoedfonds BELEGGEN IN SUPERMARKTEN Deelname vanaf e 15.000 (excl. emissiekosten) in samenwerking met Inleiding Eten en drinken zijn primaire levensbehoeften. Supermarkten

Nadere informatie

GROEI NAAR VERMOGEN. Gouden Handdruk HOOG RENDEMENT LAGE KOSTEN INFLATIEBESTENDIG

GROEI NAAR VERMOGEN. Gouden Handdruk HOOG RENDEMENT LAGE KOSTEN INFLATIEBESTENDIG GROEI NAAR VERMOGEN Gouden Handdruk HOOG RENDEMENT LAGE KOSTEN INFLATIEBESTENDIG Maak optimaal gebruik van uw ontslagvergoeding U heeft bij uw ontslag een financiële vergoeding gekregen van uw werkgever

Nadere informatie

HALFJAARVERSLAG. AEFIDES Vastgoed XII CV te Groningen. Over de periode 1 januari 2013 t/m 30 juni 2013

HALFJAARVERSLAG. AEFIDES Vastgoed XII CV te Groningen. Over de periode 1 januari 2013 t/m 30 juni 2013 HALFJAARVERSLAG AEFIDES Vastgoed XII CV te Groningen Over de periode 1 januari 2013 t/m 30 juni 2013 INHOUD Pagina HALFJAARVERSLAG 1 Resultaat over 1 januari 2013 t/m 30 juni 2013 3 2 Balans per 30 juni

Nadere informatie

Informatiedocument De Erfpachter BV

Informatiedocument De Erfpachter BV Informatiedocument De Erfpachter BV U staat op het punt om een woning te kopen. De Erfpachter BV. wil u via dit Informatieboek informeren over De Erfpachter BV. Hieronder zetten we graag voor u uiteen

Nadere informatie

AFM checklist beleggen in vastgoed

AFM checklist beleggen in vastgoed AFM checklist beleggen in vastgoed Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 - De belegging... 3 Is er een prospectus en/of financiële bijsluiter beschikbaar voor deze belegging?... 3 Valt de belegging onder het toezicht

Nadere informatie

TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM

TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM met betrekking tot de Gecombineerde Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders (de"vergadering") van Insinger de Beaufort Umbrella Fund N.V. (de "Vennootschap")

Nadere informatie

Rabo Groen Obligaties. Rabobank. Een bank met ideeën.

Rabo Groen Obligaties. Rabobank. Een bank met ideeën. Rabo Groen Obligaties Rabobank. Een bank met ideeën. Groenbeleggen met de Rabobank Zuinig zijn op het milieu. We beseffen allemaal hoe belangrijk dat is. Zeker tegenwoordig. Natuurlijk kunnen we zelf actief

Nadere informatie

HALFJAARVERSLAG. AEFIDES Vastgoed XIV CV te Groningen. Over de periode 1 januari 2010 t/m 30 juni 2010

HALFJAARVERSLAG. AEFIDES Vastgoed XIV CV te Groningen. Over de periode 1 januari 2010 t/m 30 juni 2010 HALFJAARVERSLAG AEFIDES Vastgoed XIV CV te Groningen Over de periode 1 januari 2010 t/m 30 juni 2010 INHOUD Pagina HALFJAARVERSLAG 1 Resultaat over 1 januari 2010 t/m 30 juni 2010 3 2 Balans per 30 juni

Nadere informatie

Vermogen opbouwen voor later

Vermogen opbouwen voor later BeleggingsRekening U wilt geld opzij zetten voor later en een vermogen opbouwen. Omdat uw kinderen nog gaan studeren, u graag die verre reis wilt maken, een tweede huis wilt kopen, eerder wilt stoppen

Nadere informatie

HALFJAARVERSLAG. AEFIDES Vastgoed V CV te GRONINGEN. Over de periode 1 januari 2013 t/m 30 juni 2013

HALFJAARVERSLAG. AEFIDES Vastgoed V CV te GRONINGEN. Over de periode 1 januari 2013 t/m 30 juni 2013 HALFJAARVERSLAG AEFIDES Vastgoed V CV te GRONINGEN Over de periode 1 januari 2013 t/m 30 juni 2013 INHOUD Pagina HALFJAARVERSLAG 1 Resultaat over 1 januari 2013 tot en met 30 juni 2013 3 2 Balans per 30

Nadere informatie

1 Halfjaarbericht 2015 ANNEXUM VBI WINKELFONDS NV HALFJAARBERICHT 2015. Directie Annexum Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan 485 1077 XX Amsterdam

1 Halfjaarbericht 2015 ANNEXUM VBI WINKELFONDS NV HALFJAARBERICHT 2015. Directie Annexum Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan 485 1077 XX Amsterdam 1 Halfjaarbericht 2015 ANNEXUM VBI WINKELFONDS NV HALFJAARBERICHT 2015 Directie Annexum Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan 485 1077 XX Amsterdam 2 Halfjaarbericht 2015 INHOUDSOPGAVE a P Pagina 1.

Nadere informatie

Het beleggingsbeleid, de kosten en de rechten van de bestaande participanten blijven ongewijzigd.

Het beleggingsbeleid, de kosten en de rechten van de bestaande participanten blijven ongewijzigd. Toelichting op wijziging Prospectus van het Index Umbrella Fund d.d. 17 juli 2014 Algemene toelichting: Op 22 juli 2013 is de Europese richtlijn inzake beheerders van alternatieve beleggingsinstellingen

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie

Essentiële Beleggersinformatie Essentiële Beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

Wat zijn de financiële risico s van een belegging in aandelen in DIM Vastgoed? DIM Vastgoed N.V.

Wat zijn de financiële risico s van een belegging in aandelen in DIM Vastgoed? DIM Vastgoed N.V. Deze financiële bijsluiter is bijgewerkt tot en met 13 juni 2005. Bij of krachtens wet voorgeschreven productinformatie over een belegging in aandelen in Over de financiële bijsluiter Voor producten als

Nadere informatie

De Knab Participatie in het kort

De Knab Participatie in het kort De Knab Participatie in het kort De Knab Participatie in het kort Let op! De Knab Participatie in het kort geeft antwoord op vragen die je mogelijk hebt over de participatie. Als je overweegt om de Knab

Nadere informatie