Jaarstukken Versie:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarstukken 2012. Versie: 6.0.0.0.0.0"

Transcriptie

1 Jaarstukken Versie:

2

3 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 3 2 Algemeen Samenstelling stadsbestuur Samen Leiden Uitvoeringsprogramma Binnenstad Uitvoeringsprogramma Bereikbaarheid Kerngegevens 15 3 Jaarverslag Financieel resultaat Programmaverantwoording Bestuur en dienstverlening Veiligheid Economie en toerisme Bereikbaarheid Omgevingskwaliteit Stedelijke ontwikkeling Jeugd en onderwijs Cultuur, sport en recreatie Welzijn en zorg Werk en Inkomen Overzicht van algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien Paragrafen Financiering Grondbeleid Lokale heffingen Bedrijfsvoering Verbonden partijen Onderhoud kapitaalgoederen Weerstandsvermogen Jaarrekening Balans per 31 december Programmarekening Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling Toelichting op de balans Toelichting op de programmarekening Toelichting financiële afwijkingen programma's Gerealiseerde dekkingsmiddelen Toelichting op het resultaat voor en na bestemming Overzicht aanwending onvoorzien Overzicht incidentele baten en lasten Wet openbaarmaking uit publieke middelen gefinancierde topinkomens (WOPT) SISA-verantwoording SISA-tabel Overigen Gebeurtenissen na balansdatum Subsidies Investeringen In control Controleverklaring Bijlagen Conversietabel programma, beleidsterrein, product 325 1

4 6.2 Staat investeringskredieten incl. af te sluiten Staat kredieten grondbedrijf incl. af te sluiten Toelichting reserves en voorzieningen Begrippenlijst Colofon 385 2

5 Hoofdstuk 1 1 Voorwoord Inleiding Voor u liggen de jaarstukken over. Deze bestaan uit het verslag van de realisatie van beleids- en financiële doelstellingen en de jaarrekening over volgens het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV). De externe accountant heeft de jaarrekening voorzien van een goedkeurende controleverklaring. was een in financieel en administratief opzicht een turbulent jaar. Bij het opstellen van het bestemmingsvoorstel bij de jaarrekening 2011 zijn storende fouten gemaakt met dientengevolge een te optimistisch beeld bij de Perspectiefnota Bij de actualisatie van de begroting en de Programmabegroting zijn de fouten gecorrigeerd en werden aanvullende ombuigingsvoorstellen gedaan met als resultaat een sluitende begroting voor 2013 en een concernreserve die op niveau was. De gemeenteraad is in 2013 een onderzoek gestart om vast te stellen hoe de gemaakte fouten hebben kunnen ontstaan, in de eigen interne controle niet ontdekt zijn en wat de oplossing voor de toekomst is. Ten tijde van de presentatie van de jaarstukken is het resultaat van dit onderzoek nog niet bekend. Rekeningresultaat Het rekeningresultaat valt in deze jaarrekening ten opzichte van eerdere jaren minder gunstig uit. Het jaar sluit af met een negatief saldo van baten en lasten van afgerond 1 mln. De gemeenteraad heeft besloten om in dit jaar een tweetal forse incidentele posten op te nemen, zoals een afboeking van de voorbereidingskosten van de RijnGouweLijn van 4,6 mln. en een extra inhaaldotatie in onderhoudsvoorzieningen voor kapitaalgoederen in de openbare ruimte en sport van 6,9 mln. Dit zijn forse bedragen die derhalve in plaats van een mogelijk positief resultaat nu leidt tot rode cijfers. De jaarstukken van tonen naast substantiële tegenvallers ook meevallers, beide met een grote verscheidenheid aan oorzaken. Leiden ontving bijvoorbeeld een hogere algemene uitkering en rentevoordelen zorgden voor lagere kosten. Door vertraging en/of fasering van projecten als de Ringweg Oost of "Wonen boven winkels" is er minder uitgegeven. Ook zijn er voordelen met een zeer administratief karakter. Zo hebben er in nog geen uitgaven plaatsgevonden uit het Cofinancieringsfonds Leiden Stad van Ontdekkingen, wat leidt tot een positief resultaat van 1 mln. met anderzijds wel een voorgestelde budgetoverheveling van hetzelfde bedrag voor Een echte tegenvaller is een noodzakelijke grotere voorziening voor niet betalende debiteuren, maar ook de administratieve keuze om de extra storting in de voorziening onderhoud sportvoorzieningen op advies van de accountant nog in te laten plaatsvinden. Die last valt in, terwijl de dekking al eerder in 2013 bij raadsbesluit geregeld is. Dit wordt afgewikkeld via het bestemmingsvoorstel. Een uitgebreide toelichting op het rekeningresultaat staat in paragraaf 3.1. Verschillen tussen jaarrekening en 2e bestuursrapportage Bij de 2e bestuursrapportage prognosticeerden wij een negatief resultaat van 2,5 mln. Met een uiteindelijk resultaat van 1 mln. negatief, leek de voorspelling aan de goede kant. Toch past hier nuancering. In het voorwoord van de 2e bestuursrapportage werd al aangekondigd dat de dotatie aan de voorziening onderhoudskosten en de afboeking van de RijnGouweLijn het rekeningsresultaat zeer waarschijnlijk in nadelige zin zouden beïnvloeden. De besluitvorming over het beleidskader onderhoud kapitaalgoederen was door de gemeenteraad nog niet vastgesteld en ook over de RijnGouweLijn was er nog geen definitief akkoord. De bestuursovereenkomsten over beide zijn pas recent in mei 2013 getekend. Door deze ontwikkelingen hebben de programma's Bereikbaarheid, Omgevingskwaliteit en Sport, Cultuur en Recreatie een nadelig rekeningresultaat. Dat ondanks deze bij de 2e bestuursrapportage voorziene tegenvallers het uiteindelijk resultaat beperkt blijft tot 1 mln. negatief komt door meevallers, die op dat moment niet waren voorzien, zoals bijvoorbeeld de uitbetaling van het winstrecht van Ziggo, maar ook door onderuitputting van budget door vertraagde werkzaamheden die al wel voorzienbaar waren. Daarmee is aangetoond dat de voorspellende kracht van de bestuursrapportage nog te beperkt is. In zijn algemeenheid geven de rekeningresultaten per programma aan dat het nieuwe instrument van de 2e bestuursrapportage nog onvoldoende heeft gefunctioneerd. De Voorwoord 3

6 verschillen per programma in de jaarrekening zijn (te) groot ten opzichte van de resultaten in de rapportage. Zo is er bij de rapportage voor sommige beleidsterreinen extra budget beschikbaar gesteld, maar blijkt bij de jaarrekening dat die beleidsterreinen de extra middelen niet nodig hebben gehad. Concluderend: de twee stollingsmomenten in de vorm van de huidige bestuursrapportages, waarvan de samenstelling enkele maanden in beslag neemt, zijn voor de sturing nog niet toereikend. De resultaten van periodieke, adequate managementinformatie worden steeds belangrijker om significante afwijkingen van de begroting gedurende het jaar eerder aan te bieden. In die opzet wordt de bestuursrapportage niet meer vanuit nihil opgebouwd, maar is het meer het resultaat van allerlei bevindingen, financiële mutaties, beheersmaatregelen van de interne accountant, etc., die eerder in managementteams en bij grote afwijkingen al met ons college is besproken. Servicepunt 71 De overgang naar Servicepunt71 en de taakstellingen op de eigen organisatie hebben effect gehad op het management en medewerkers. De werkdruk werd als zeer hoog ervaren. Na een zeer intensieve aanloopperiode wordt er in nauwe samenwerking met het servicepunt hard gewerkt om de routines in de processen terug te brengen, waardoor de beoogde efficiency wordt bewerkstelligd en de motivatie van management en medewerkers weer een stevige impuls krijgt. Geleidelijk streven we naar een budgetcyclus waarvan de producten beter op elkaar aansluiten en basis bieden voor een tijdige en goede besluitvorming op management- en bestuurlijk niveau. Balans De financiële positie van Leiden is onverminderd goed te noemen. Met een solvabiliteit ultimo 2011 van 62% scoort Leiden fors hoger dan veel andere gemeenten. In is de solvabiliteit iets afgenomen naar 58%. Dat lag in de lijn der verwachtingen, omdat door de nieuwe onderhoudsplannen nu voorzieningen zijn gecreëerd (behorend tot het vreemd vermogen), die eind 2011 nog deels en geschat via de reserves werden gedekt. Dit betreft niet alleen de inhaaldotatie van 6,9 mln., maar ook de begrote storting in deze onderhoudspotten van 8,2 mln. Daar waar een solvabiliteitsratio van 30% minimaal wordt aanbevolen zit Leiden ver boven deze streep. Ook het eigen vermogen als percentage van de jaarlijkse exploitatie ligt op een goed niveau. Leiden had eind zeventig reserves, met een totale omvang van 478 mln. Ten opzichte van 2011 een daling met dertien reserves en, zoals aangegeven, ca. 40 mln. minder eigen vermogen. Bij de Perspectiefnota heeft een eerste tranche balansverkorting plaatsgevonden. Dit heeft consequenties voor de balans ultimo De huidige reservepositie, voor wat betreft de economische reserves, ten opzichte van de activa, voor wat betreft de investeringen in de openbare ruimte met maatschappelijk nut, geven aanleiding een voorstel voor een tweede tranche balansverkorting nader te onderzoeken. Dit zal de complexiteit in de administratie verlichten, de doorzichtigheid van de begroting en de jaarrekening vergroten en helpen fouten te voorkomen. Het verminderen van het aantal reserves stemt overeen met het verzoek van de raad hiervoor binnenkort een voorstel aan te bieden. Goedkeurende controleverklaring en in control -verklaring In is voor de gehele organisatie een "in control"-verklaring afgegeven. Over het controlejaar is een dergelijke verklaring voor het eerst per directie afgegeven. De organisatorische maatregelen illustreren dat Leiden hard werkt om beter in control te komen. Een in control -verklaring betekent niet dat er geen fouten meer worden gemaakt of dat de administratieve organisatie op sommige punten geen verbetering behoeft. Het betekent dat Leiden interne controles heeft uitgevoerd om die fouten of verbeterpunten zelf te constateren, op te pakken en dat te bewaken. De externe accountant onderschrijft deze aanpak en de eigenstandige bevindingen in het accountantsverslag bij deze jaarrekening en spreekt waardering uit voor de transparantie. Leiden is op dit punt op de goede weg. Bij de in control -verklaring worden de verbeterpunten beschreven in het Verslag van bevindingen Gemeente Leiden en verbeteracties in gang gezet. Het opvolgen van verbeteracties door de organisatie is nog een belangrijk aandachtspunt. De accountant heeft een gegevensgerichte controle op de naleving van de Europese aanbestedingsregels uitgevoerd en heeft een rechtmatigheidsfout van 4,9 mln. geconstateerd. Er zijn veel fout- en onzekerheidsscores bij leveranciers waarbij dit vorig jaar (en soms al langer) ook het geval was. Een groot deel van de fouten vindt nog steeds zijn oorzaak in een meerjarencontract uit Ten opzichte van 2011 (rechtmatigheidsfout van 3,8 mln.) heeft geen verbetering plaatsgevonden. In 2013 moet daar dan ook extra aandacht aan worden gegeven. Volgens de bepalingen van de gemeenteraad is het uit oogpunt van begrotingsrechtmatigheid niet toegestaan dat een programmabudget wordt overschreden. Op twee programma s heeft een overschrijding plaatsgevonden die niet als onrechtmatig is bestempeld. 4 Voorwoord

7 Totaal oordeel beoordeling getrouwheid en rechtmatigheid: Omschrijving Fouten Onzekerheden Niet naleven voorwaarden Europese aanbesteding 4,9 mln. Onzekerheid t.a.v. btw-afdrachten en verrekeningen Ca. 1 mln. Totaal 4,9 mln. Ca. 1 mln. Goedkeuringsgrens 6,2 mln. Conclusie Goedkeurende controleverklaring Goedkeurende controleverklaring Samenvattend Het negatieve saldo van baten en lasten van afgerond 1 mln. is in belangrijke mate toe te schrijven aan de twee grote incidentele posten, te weten de afboeking voorbereidingskosten RijnGouweLijn en de extra dotatie aan de voorzieningen voor onderhoudskosten. De financiële positie van de gemeente Leiden is door de hoge solvabiliteit nog altijd goed. De voorgenomen bezuinigingen zijn voor het overgrote deel gerealiseerd en de accountant heeft een goedkeurende controleverklaring afgegeven. Het jaar was in financieel en administratief opzicht een turbulent jaar. De organisatie trekt lering uit de fouten die zijn gemaakt. Bij het opstellen van deze jaarrekening is de uitkomst van het raadsonderzoek nog niet bekend, maar welke voorstellen daar ook uit mogen komen, deze zijn niet van vandaag op morgen ingevoerd. Processen moeten worden aangepast en routines moeten worden opgebouwd. De verwachting is dat in 2015 veel zaken beter geregeld zijn dan bij het aantreden van dit college en de ontstane situatie door samengaan van indirecte afdelingen in het Servicepunt71. Het college van Burgemeester en Wethouders Voorwoord 5

8 6 Voorwoord

9 Hoofdstuk 2 2 Algemeen Algemeen 7

10 2.1 Samenstelling stadsbestuur Gemeenteraad De zetelverdeling in de gemeenteraad op 31 december is als volgt: Partij Aantal zetels Democraten 66 (D66) 10 Partij van de Arbeid (PvdA) 6 Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD) 6 Socialistische Partij (SP) 4 Christen Democratisch Appèl (CDA) 4 GroenLinks (GL) 4 Stadspartij Leiden Ontzet (SLO) 2 Leefbaar Leiden (LL) 1 ChristenUnie (CU) 1 Partij voor de Dieren (PvdD) 1 E.H.T. (Noor) van der Vlist, griffier College van burgemeester en wethouders In bestond het college uit volgende samenstelling: Drs. H.J.J. (Henri) Lenferink Burgemeester Bestuur, Veiligheid en Handhaving R. (Robert) Strijk (D66) Wethouder Bereikbaarheid, Financiën en Economie Mr. P.T. (Pieter) van Woensel (VVD) Wethouder Ruimtelijke Ordening, Binnenstad en Publiekszaken R. (Roos) van Gelderen (SP) Wethouder Jeugd, Zorg en Welzijn, Personeel en Organisatie Drs. J.J. (Jan-Jaap) de Haan (CDA) Wethouder Cultuur, Werk en Inkomen F. (Frank) de Wit (D66) Wethouder Onderwijs, Sport en Milieu Drs. J. (Jan) D. Nauta, Gemeentesecretaris / Algemeen directeur 8 Algemeen

11 2.2 Samen Leiden Leiden, Stad van Ontdekkingen: Ontwikkelingsvisie 2030 herzien In het voorlaatste jaar van de looptijd van ons bestuursakkoord Samen Leiden hebben we samen met u de waan van de dag even kunnen laten rusten en ons gebogen over de toekomst van onze stad. In de herijkte Ontwikkelingsvisie 2030 hebben we samen met onze partners, net als in de visie van 2004, de kwaliteiten van onze stad en regio wederom als uitgangspunt genomen. Hoewel de economische omstandigheden in de tussentijd enorm zijn veranderd, mogen die kwaliteiten er zijn en gekend worden. Internationale Kennis en Historische Cultuur zijn de pijlers van deze toekomstbestendige ontwikkelingsvisie. In de herijkte visie stelden we tegelijkertijd de optimistische prognoses voor economie en bevolking uit een tijd waarin de bomen nog tot in de hemel reikten, bij aan de getemperde verwachtingen van vandaag de dag. Ook betrokken we de veranderende samenwerkingsrelaties tussen overheden in de herziene visie. Bestuurskrachtonderzoek In juni ontving u de bestuurskrachtmeting voor de gemeente Leiden. In de meting lazen we de nodige positieve signalen over onze bestuurskracht, maar ook kritiek. We hebben ons die aangetrokken en zijn aan de slag gegaan met de vele verbeterpunten. Dat betekent: intensiever met onze regio samenwerken, meer resultaten boeken en werken aan meer strategisch-visionair vermogen. Leiden is een centrumstad en mag dat laten zien. Regionale samenwerking Samen met onze partners in Holland Rijnland dachten we na over een grondige herziening van het takenpakket en over de toekomst van deze gemeenschappelijke regeling. De samenwerking binnen de Leidse Regio kreeg een flinke impuls met onder meer de start van Economie71 en met de oprichting van het regionaal Servicepunt71. De aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt koppelden we zoveel mogelijk aan de regionale economische agenda. Leiden bepaalde een standpunt ten aanzien van de Metropoolregio Rotterdam-Den Haag en zette de samenwerking in kennis in Medical Delta voort. Leiden Kennisstad De raad heeft in het Programma Kennisstad ontvangen en positief gereageerd op de opbouw via de zes programmalijnen: kennisvalorisatie, ondernemingsklimaat en acquisitie; aantrekkelijke studentenhuisvesting en woonmilieus; kennis en cultuur; zorg- en gezondheidsinnovatie/ sociale innovatie; internationale branding en marketing en ten slotte voortreffelijk onderwijs en aansluiting arbeidsmarkt. Stad in beweging In de binnenstad hebben we flinke vooruitgang geboekt in de omgeving van de Aalmarkt, het Stationsgebied en de oplevering van de parkeergarage Morspoort. Voor de Rijnlandroute stemde de raad in met het tracé 'Zoeken naar balans' en we werkten samen met de provincie aan een nieuw plan voor Hoogwaardig Openbaar Vervoer, ter vervanging van dat voor de RijnGouweLijn Voortdurend werken we aan de verbetering van onze dienstverlening aan de inwoners van Leiden. In bereidden we de introductie van het algemene toegangsnummer voor en het Klant Contact Centrum. We verrichtten veel inspanningen ten behoeve van meer veiligheid voor onze inwoners, zoals het gericht terugdringen van overlast. Het beleid en beheer van de openbare ruimte kreeg in veel aandacht. Ook verlengden we de milieuzone. In Nieuw Leyden zetten we volgende stappen in de realisatie van nieuwe koop- en huurwoningen. Ook op andere locaties in Leiden Noord zetten we we bouwactiviteiten voort. Een mijlpaal voor de bereikbaarheid van de stad is de in november voltooide reconstructie van de Willem de Zwijgerlaan die naast de woningbouw en Kooiplein dé drager van de wijkontwikkeling in Noord vormt. De enorme fysieke transformatie werd vergezeld van een sociaal programma voor de wijk met veel activiteiten en aanpakken, zoals het Tam Tamfestival en de inzet van toezichthouders. Goede studentenhuisvesting is essentieel voor heden en toekomst van Leiden Kennisstad. De voorbereiding van de prestigieuze campus Leidse Schans springt daarbij het meest in het oog. Ten goede van de cultuursector van Leiden konden we een jarenlange discussie over de bouw van een nieuw muziekcentrum beslechten met de voorbereiding van de feitelijke oprichting van De Nobel. Ook namen we het kaderbesluit voor de restauratie en uitbreiding van een van de parels van onze stad: Museum De Lakenhal. Landelijke en Europese ontwikkelingen Realisten voorspelden het al bij de kredietcrisis in 2008: deze crisis is niet in een jaar voorbij en sombere wolken zullen ook de meest zonnige economieën gaan bedreigen. Algemeen 9

12 In hadden we één zekerheid: de economisch slechte omstandigheden hielden aan. De gevolgen van de aanhoudende economische crisis in Europa verrasten ons steeds minder. De moeizame financiële situatie van de rijksoverheid leidde tot de val van het eerste kabinet Rutte. Na de verkiezingen vormde een nieuwe coalitie het kabinet Rutte II. Het regeerakkoord Bruggen bouwen bevatte zoals verwacht financiële onheilstijdingen voor gemeenten. Economische ontwikkeling in de stad beter dan financiële situatie gemeente De gevolgen van de landelijke en internationale ontwikkelingen voor onze gemeente waren groot het afgelopen jaar. De leegstand van kantoren is groot. In het regeerakkoord werden nieuwe bezuinigingen op het gemeentefonds en op decentralisatiebudgetten voor toekomstige taken van de gemeente (jeugdzorg, huishoudelijke hulp en andere taken vanuit de AWBZ) aangekondigd. In de ambtelijke organisatie kregen steeds meer medewerkers hun ontslag aangekondigd. Kortom: in alle delen van onze gemeente, van politiek tot werkvloer, zijn de gevolgen van deze externe ontwikkelingen merkbaar. Toch zijn er ook lichtpuntjes. Het Bio Science Park groeide in arbeidsplaatsen en de Leidse bevolking is nog altijd hoger opgeleid, meer welvarend en minder werkloos dan gemiddeld. Dat maakt onze stad in zekere mate crisisbestendig. Decentralisaties Door de kabinetscrisis moesten we de voorbereiding van drie grote decentralisaties uitstellen, namelijk de transformatie van WSW, Wajong en WWB naar de Participatiewet (door het vorige kabinet Wet Werken naar Vermogen genoemd), de jeugdzorg en de overheveling van zorgtaken uit de landelijke AWBZ-voorziening naar de gemeentelijke Wmo. In het najaar werd duidelijk dat we deze konden voortzetten, zij het met wederom aanvullende efficiencytaakstellingen en dus minder budget dat nu voor dezelfde taken beschikbaar is. De drie decentralisaties zorgen met ingang van 2014 en 2015 voor de grootste taakverschuiving sinds de oprichting van gemeenten in 1807 en zijn dus historisch te noemen. Naar verwachting zal de omvang van het gemeentelijk budget evenredig toenemen met 40%. Bedrijfsvoering en Doorontwikkeling programmabegroting Met de komst van Sevicepunt71 voor vier regionale gemeenten is er ook voor Leiden veel veranderd in de bedrijfsvoering. Daarnaast waren er ontwikkelingen in het HRM-beleid, de gemeentelijke huisvesting, de realisatie van taakstellingen op de gemeentelijke bedrijfsvoering en de verbetering van het instrumentarium voor planning en control. Voor het laatste realiseerden we het afgelopen jaar een proef voor de doorontwikkeling van de Programmabegroting. Samen met de klankbordgroep uit de raad presenteerden we drie vernieuwde doorontwikkelde begrotingsprogramma s: 4 Bereikbaarheid, 5 Omgevingskwaliteit en 10 Werk en inkomen. In de doorontwikkelde programma s brachten we voor het eerst alle prestaties binnen de beleidsterreinen in beeld, waardoor dat volledig dekkend werd. Ook legden we een rechtstreekse link vanuit de Programmabegroting via het Concernwerkplan naar de afdelingsplannen, waardoor we de uitvoering van de prestaties beter kunnen bewaken. De proef is zo succesvol geweest, dat de raad besloten heeft de werkwijze voor de gehele begroting van 2013 in te voeren. 10 Algemeen

13 2.3 Uitvoeringsprogramma Binnenstad Integraal beeld Het programma Binnenstad heeft tot doel meer bezoekers naar de binnenstad van Leiden te trekken en daar een groter economisch rendement uit te halen. Het programma heeft een meerjarenaanpak, gericht op de verbetering van de kwaliteit en op promotie van de binnenstad. De prestaties die daarvoor worden geleverd, zijn opgenomen in de verschillende begrotingsprogramma s. Dit hoofdstuk heeft tot doel een integraal beeld van het programma Binnenstad weer te geven. Verder met de Binnenstad vastgesteld en toegepast! Als verdieping op de in 2009 vastgestelde visie op de ontwikkeling van de binnenstad van Leiden is de ruimtelijk-economische structuurvisie 'Verder met de Binnenstad, Gebruikshandleiding voor ontwikkelingen in de binnenstad van Leiden' opgesteld. Hiermee zijn ontwikkelaars beter in staat om goede ontwikkelplannen op te stellen en uit te voeren. 'Verder met de Binnenstad' beschrijft de stedelijke kwaliteit in termen van functies en programma, van openbare ruimte, gebieden, plekken en lijnen, en in termen van verschijningsvorm. Daarmee is de gehele binnenstad goed gedefinieerd en zijn dus de gewenste ontwikkelingen ook goed vast te stellen. Voor externe ontwikkelaars schept dit duidelijkheid. Deze structuurvisie is door de gemeenteraad in oktober vastgesteld (RV ). Het gewaagde doel: in 2017 wint Leiden de verkiezing Beste Binnenstad van Nederland Om in 2017 de verkiezing te winnen moeten meerdere kerninspanningen van het programma Binnenstad daadwerkelijk zijn uitgevoerd. Onder andere de parkeergarages, de kwaliteitsverbetering van de winkelstraten, de Aalmarkt en de Entree van de Stad. In is samen met de stadspartners Leiden Marketing, Centrummanagement, Cultuurmakelaar, Horeca-verbond, Kamer van Koophandel, de studentenvertegenwoordiging en de bewonersvertegenwoordiging het Beste Binnenstad Team opgericht. Dit team richt zich op het thema welkom in de binnenstad rond de uitvoering van de kerninspanningen. Zoals het aantrekkelijk en bereikbaar maken en houden van de binnenstad tijdens de verbouwing. Als eerste voorbeeld de bouwafscheidingen op de Breestraat met cultuuruitingen en de 'kunstzinnige buis' bij het te ontwikkelen muziekcentrum De Nobel. De gewenste samenwerking en synergie tussen stadspartners wordt hier direct mee bereikt. Uitvoeringsstrategie De voorgenomen veranderingen in de uitvoeringsstrategie (meerjaren resultatenprogramma, intensieve samenwerking met stadspartners, betrokkenheid van ondernemers en bewoners bij inspanningen en de bezoeker centraal) zijn alle gerealiseerd. Effecten van programmasturing Het programma Binnenstad operationaliseert de stadsvisie Leiden Stad van Ontdekkingen in het onderdeel historische cultuur. Een zeer belangrijk effect van het programma Binnenstad is dat de geconcentreerde gemeentelijke sturing zichtbaar is voor stakeholders. Het programma Binnenstad zet de mogelijkheden van en in de Leidse binnenstad op de kaart bij beleggers, bij retailers, bij ontwikkelaars, bij lokale stadspartners en stakeholders. Vaak zijn de effecten direct zichtbaar gevels, openbare ruimte, aankleding tijdens bouw, verrassende winkelweekenden, etc. - maar ook vaak leiden ze tot investeringsbeslissingen bij die partijen. De programmasturing brengt interne samenwerking beter tot stand en zorgt voor scherpe focus in de uitvoering. Die uitvoering wordt gedaan vanuit de doelen van het programma. Omdat de inspanningen zicht altijd richten op een aangenaam resultaat voor bezoekers, is het programma Binnenstad ook goed voor bewoners: immers de bewoners van de binnenstad en daarna de bewoners van Leiden zijn de eerste bezoekers in de binnenstad! Resultaten in Prestatie Citymarketing (CUP) Entree van de Stad (CUP) Historische Gevels en Monumenten (CUP) Toelichting Gerealiseerd Zie doel 3.3 Subsidiëren en participeren Leiden Marketing. In de economische omstandigheden van is het niet mogelijk gebleken een Wijk Ontwikkeling Maatschappij op te richten. De verbetering van de Entree van de Stad zal onder meer worden gerealiseerd door een te vormen Terrassenplein Beestenmarkt/ Turfmarkt. Samen met het bestuur van de ondernemersvereniging is in een voorstel voor ontwikkeling opgesteld. Het vervolg op deze prestatie is opgenomen in de programmabegroting Gerealiseerd. Zie doel 8.3 Uitvoeren programma Binnenstad Proeftuin Donkersteeg (CUP) Gerealiseerd. Zie programma 6 Ontwikkelingen in, proeftuin Donkersteeg Algemeen 11

14 Prestatie Gevelaanpak (CUP) Culturele Promotie (CUP) Ontwikkellocatie Singelpark Ontwikkellocatie Aalmarkt Ontwikkellocatie Stationsgebied Ontwikkellocaties Parkeergagares (Lammermarkt en Garenmarkt) Toelichting Gerealiseerd. Zie doel 8.3 Uitvoeren programma Binnenstad Gerealiseerd. Zie doel 8.1 Doorontwikkeling Leids Film Festival Deels gerealiseerd. Zie doel 5.5 Masterplan Singelpark Grotendeels gerealiseerd. Zie programma 6 Ontwikkelingen in, Aalmarkt Grotendeels gerealiseerd. Zie programma 6 Ontwikkelingen in, Stationsgebied Gerealiseerd. Zie programma 6 Ontwikkelingen in, Bouw van parkeergarages Ontwikkellocatie Kaasmarkt Project uitgesteld. Zie programma 6 Ontwikkelingen in, Ontwikkellocaties Monitoring van het programma Binnenstad In de diverse begrotingsprogramma s zijn de inspanningen van het programma Binnenstad opgenomen. Monitoring op de doelen van het programma Binnenstad wordt uitgevoerd aan de hand van de in de programmabegroting opgenomen indicatoren. In overzicht: Doel Indicator Nummer in PB Meer bezoekers Aantal dagbezoeken aan Leiden door Nederlanders Aantal hotel- en campingovernachtingen in Leiden e3.3c e3.3d Meer bestedingen Gemiddelde bestedingen van dagbezoekers aan Leiden per bezoek per persoon e3.3e Hogere waardering Rapportcijfer Leidenaren voor historische binnenstad Leiden Beoordeling door Leidenaren van Leidse binnenstad op 7 aspecten e3.3f e3.3g Het merendeel van de inspanningen wordt uitgevoerd met middelen die zijn opgenomen in de diverse begrotingsprogramma s. Voor de periode zijn extra middelen uit het College Uitvoering Programma (CUP) beschikbaar gesteld (RV ). In de financiële doorvertaling van de bestuursovereenkomst Samen Leiden , onderdeel beleidsakkoord, zijn voor de periode 2011 t/m 2014 toevoegingen gedaan ten behoeve van het programma Binnenstad, structureel jaarlijks Daarnaast zijn middelen uit de reguliere begroting beschikbaar. En ook zijn Nuon-middelen gekoppeld aan inspanningen van het programma Binnenstad. De tabel biedt een overzicht van de in beschikbare middelen en bestedingen exclusief de Nuonmiddelen. De beschikbaarheid is opgebouwd uit een mix van structurele en incidentele middelen, uit middelen beschikbaar gesteld bij amendement en uit resultaat van een eerdere jaarrekening. Begroting Bedragen x 1.000,- Omschrijving Besluit Structureel Incidenteel meerjarig (t/m 2014) Incidenteel eenmalig CUP coalitie-akkoord 2007 RV Accent coalitie-akkoord 2010 RV Amendementen: A090068/3 Openbare toiletten RV A090096/2 Aanpassing Rijnsburgersingel, Stationsweg, Steenstraat en historische verlichting RV Overigen, bestaande uit: Onderzoek en communicatie (Perspectiefnota 2010) RV Dekking programmabureau (Perspectiefnota 2010) RV Resultaat rekening 2011 RV Vernieuwing Binnenstad RV Algemeen

15 Omschrijving Besluit Structureel Incidenteel meerjarig (t/m 2014) Incidenteel eenmalig Bestuur rapportage 2011 Stationsgebied RV Budget Stadsvernieuwing BW Subtotalen Verwerking inkooptaakstellingen -89 Totaal Dekkingen Begroot Besteed Saldo Programmabureau Entree van de Stad Citymarketing Historische gevels en monumenten Kwaliteit openbare ruimte Winkelbeleving Totalen Van het batig saldo van is reeds bij de 2e bestuursrappportage (RV ) overgeheveld naar 2013: openbaar toilet, openbare ruimte Waterplein en Breestraat inrichtingsplan. Deze vallen onder kwaliteit openbare ruimte. Voor het overgrote deel van de overige middelen ( ) zijn reeds inspanningen opgenomen in het uitvoeringsprogramma Binnenstad 2013: Verbetering Leidse Haven, Terrassenplein Beestenmarkt/ Turfmarkt, etc. Op het gebied van de openbare ruimte blijkt planvorming tot en met realisatie niet binnen één jaarschijf uitvoerbaar te zijn. Ook daar wordt voorgesteld middelen door te schuiven naar Op voorstel van het college van B en W zijn de voorgenomen inspanningen reeds opgenomen als prestaties in de programmabegroting 2013 (RV ). Dit uiteraard onder conditie van het besluit van de raad over de bestemmingsvoorstellen bij de jaarstukken. Besteding Nuon-middelen programma Binnenstad In is bij het besluit over de parkeergarages RV besloten 5 miljoen in de parkeerreserve te storten uit de reserve bereikbaarheidsprojecten. Deze middelen zijn nog niet besteed en zijn bedoeld voor de realisatiefase. Ook is voor het project Singelpark in RV besloten ter dekking van de plankosten en voor het opstellen van het uitwerkingsplan een voorbereidingskrediet ter grootte van beschikbaar te stellen en dit te dekken vanuit de bestemmingsreserve Groene Singelrand. In is daarvan besteed. Algemeen 13

16 2.4 Uitvoeringsprogramma Bereikbaarheid Het Uitvoeringsprogramma Bereikbaarheid heeft tot doel de bereikbaarheid van Leiden structureel en duurzaam te verbeteren en daarmee de randvoorwaarden te creëren voor de ambities van Leiden als Kennisstad, Centrumstad en Historische stad zoals opgenomen in de Structuurvisie. Uitgangspunt vormen de bereikbaarheiddoelstellingen zoals opgenomen in de Kadernota Bereikbaarheid uit 2009 en het collegeakkoord 'Samen Leiden' uit De verbeteringen uit de kadernota moeten een positieve bijdrage leveren aan de leefkwaliteit van de stad Leiden. Centraal binnen het beleid staat daarom "het stimuleren van duurzame mobiliteit". Dit beleid moet op termijn enerzijds een bijdrage leveren aan een kwalitatief goede leefomgeving (afname verkeersonveiligheid, geluidhinder en milieubelasting) en moet anderzijds zorgen voor de noodzakelijke bereikbaarheid van voorzieningen met fiets, openbaar vervoer, auto en te voet. Naast een aantal maatregelen op het gebied van mobiliteitsmanagement (het beïnvloeden van de vervoersvraag) en dynamisch verkeersmanagement (o.a. betere afstelling verkeerslichten) wordt er gewerkt aan het opzetten en ondersteunen van een Duurzaam Mobiliteits Centrum in Leiden. Daarnaast is een belangrijk onderdeel van de duurzame toekomstvisie een duidelijke structuur van het wegen en OV-net rond Leiden. De ringstructuur leidt doorgaand autoverkeer over verschillende ringwegen langs en door de agglomeratie en ontsluit de binnenstad met meer en beter openbaar vervoer dat de ringwegen kruist. De structuur is ontworpen met oog op de toekomst: hij kan in elk geval de komende decennia de verwachte groei van het verkeer aan. Belangrijk speerpunt in was het verder uitwerken van de doelen uit de Kadernota Bereikbaarheid en het verbeteren van de sturing daarop. Dat heeft o.a. geleid tot een raadsvoorstel betreffende een Uitvoeringsprogramma Leiden Bereikbaar, waarin door middel van een 16-tal productbladen de verbeterdoelen voor de bereikbaarheid in de komende tien jaar zijn uitgewerkt. Parallel daaraan zijn de prestaties in het begrotingsprogramma Bereikbaarheid gesynchroniseerd met deze doelen. In is een tweede kaderbesluit voor de RWO voorbereid. Hoewel het plan technisch en financieel haalbaar leek, bleek er onvoldoende draagvlak in de raad voor deze forse ingreep in vooral de Sumatrastraat. Er is besloten om gezamenlijk met Leiderdorp en andere agglomeratiegemeenten alternatieven uit te werken die minimaal hetzelfde oplossend vermogen moeten hebben voor de ambities in de binnenstad en de doorstroming op het lokaal wegennet. Dit initiatief vindt plaats onder de titel Leidse Agglomeratie Bereikbaar (LAB071). De provincie Zuid-Holland heeft in plannen voor de ontwikkeling van het Hoogwaardig Openbaar Vervoer gepresenteerd. Dit was noodzakelijk nadat in 2011 was besloten om niet door te gaan met de realisatie van de RGL. De provinciale plannen zijn in nauwe samenwerking met de gemeente Leiden tot stand gekomen. Het plan bestaat uit een netwerk van HOV-busverbindingen (waarvan de eerste een HOV-busverbinding met Katwijk zal zijn) en maatregelen om de frequentie van treinverbindingen met Utrecht te verhogen tot vier treinen per uur. Ook werd in met de provincie Zuid-Holland onderhandeld over een nieuwe bestuursovereenkomst ter vervanging van de eerdere overeenkomsten (BOI en BOII) over de RGL. Voor Leiden werden hierin een paar belangrijke voordelen behaald. Zo werd de bijdrage aan de Ringweg Oost, of een vergelijkbaar alternatief, en de Ontsluiting Bio Science Park gehandhaafd en werd het risico van een eventueel lagere bijdrage van de universiteit Leiden overgenomen door de provincie. Op het dossier Rijnlandroute werd grote voorgang geboekt. In mei stemde de raad in met het tracé Zoeken naar balans en werd bij de provincie Zuid-Holland in Provinciale Staten ingesproken om een aantal voor Leiden relevante inpassingsverbeteringen te bevorderen. In het daaropvolgende proces van samenwerken en onderhandelen zijn goede resultaten behaald die in maart 2013 door de provincie gepresenteerd zullen worden. Het project Ontsluiting Bio Science Park heeft in de realisatie voorbereid. Vier marktpartijen werden geselecteerd om de aanbestedingsprocedure mee te gaan voortzetten. In 2013 volgt het uitvoeringsbesluit en eind 2013 zullen de voorbereidende werkzaamheden starten. In stemde de raad in met het kaderbesluit voor de realisatie van twee ondergrondse parkeergarages (Lammermarkt en Garenmarkt). 14 Algemeen

17 2.5 Kerngegevens De ramingen in deze jaarstukken zijn gebaseerd op onderstaande kerngegevens en uitgangspunten. Kerngegevens van Leiden Realisatie 2011 Begroting Realisatie A. Sociale structuur Aantal inwoners *): waarvan: van 0-19 jaar van jaar van 65 jaar en ouder Aantal periodieke bijstandsgerechtigden: waarvan: Wet Werk en Bijstand (WWB) en Wet investering in jongeren (WIJ) Werknemers en Zelfstandigen (IOAW/IOAZ) Regeling Opvang Asielzoekers (ROA) Bijzondere bijstand: Aantal tewerkgestelde inwoners in de sociale werkgemeenschappen: B. Fysieke structuur Oppervlakte gemeente: ha ha ha waarvan: Binnenwater 131 ha 131 ha 131 ha Historische stads- of dorpskern 125 ha 125 ha 125 ha Aantal woonruimten*): waarvan: Zelfstandige woningen Bijzondere woongebouwen Wooneenheden Aantal woonschepen*): Aantal woonwagens*): Lengte van de wegen:**) 304 km 304 km 304 km waarvan: Hoofdontsluitingswegen 37 km 37 km 37 km Verzamelwegen/industrie 47 km 47 km 47 km Woonstraten/winkelstraten 220 km 220 km 220 km Lengte van vrijliggende fiets- en wandelwegen**) 22 km 22 km 22 km Lengte van de waterwegen**) 32 km 32 km 32 km Algemeen 15

18 Realisatie 2011 Begroting Realisatie Aantal m2 openbaar groen**) m m m2 Aantal bomen**) *) De peildatum voor de realisatie in van deze kerngegevens is 1 januari. Voor de overige kerngegevens is de peildatum 31 december. **) In zijn geen wijzigingen bijgehouden. De realisatie is daarom identiek aan Algemeen

19 Hoofdstuk 3 3 Jaarverslag Jaarverslag 17

20 3.1 Financieel resultaat De economische en financiële malaise heeft al een aantal jaren geleid tot oplopende bezuinigingsmaatregelen. Met deze maatregelen heeft uw raad sluitende begrotingen vastgesteld. Met de bestuursrapportages delen wij mee of de bezuinigingen worden gerealiseerd en de begroting beleidsmatig en financieel in de pas loopt. Zo nodig worden bijsturingsmaatregelen doorgevoerd. Voor heeft uw raad tussen de twee rapportages tevens de actualisatie van de begroting (RV ) vastgesteld om de begroting weer in evenwicht te brengen als gevolg van de doorwerking van de fouten in de bestemming van het jaarrekeningresultaat Nu dus de jaarrekening. Het boekjaar sluit met een tekort van (zie tabel 1). Het verschil tussen de baten en de lasten levert een voordeel op van 24,4 miljoen. Daarnaast is er per saldo 25,4 miljoen minder onttrokken aan de reserves, deels verklaard door de lagere lasten. Al met al een sluitend geheel maar de afwijkingen per programma lopen zeer uiteen (zie tabel 2). Tabel 1 rekeningresultaat bedragen x 1.000,- Rekening 2011 Begroting Rekening Verschil Lasten Baten Saldo vóór resultaatbestemming Mutaties in reserves: - toevoegingen onttrekkingen Saldo ná resultaatbestemming In tabel 1 bieden wij de werkelijke baten en lasten over 2011 en. Voor zijn daar tevens de baten en de lasten op begrotingsbasis bij vermeld, vervolgens de mutaties op de toevoegingen en onttrekkingen aan reserves waartoe uw raad besloten heeft. Het rekeningresultaat van nadelig wordt bestemd bij afzonderlijk raadsvoorstel, dat uw raad samen met de jaarrekening wordt aangeboden. In zijn algemeenheid kunnen we meedelen dat de bij de begroting doorgevoerde bezuinigingen grosso modo zijn doorgevoerd en volgens de jaarrekening gerealiseerd. We geven eerst stapsgewijs de ontwikkelingen van het begrotingsresultaat. Daarna gaan we in op de financiële resultaten van de jaarrekening per programma. De majeure afwijkingen ten opzichte van de begroting worden in beeld gebracht. 2. Ontwikkeling van de begroting Bij de programmabegroting heeft uw raad een sluitend meerjarenperspectief vastgesteld. Daarbij is rekening gehouden met de doorwerking van de jaarrekening 2011, zoals door de raad vastgesteld. Gedurende het jaar heeft uw raad de begroting geactualiseerd in de volgende drie stappen: a. 1e Bestuursrapportage In deze rapportage heeft u kennis genomen van de ontwikkeling van het begrotingssaldo van negatief. Dit bedrag is in afwachting van de 2e bestuursrapportage voorlopig geparkeerd op de post saldo rekening voor bestemming, waarmee de begroting weer een sluitend beeld gaf. b. Actualisatie begroting (Rv ) Door diverse ontwikkelingen en fouten in het bestemmingsvoorstel van de jaarrekening 2011 liep de begroting uit de pas met een nadelig begrotingsresultaat van In dit bedrag is tevens opgenomen het negatieve saldo van de 1e bestuursrapportage van Nog voor de behandeling van de begroting 2013 heeft uw raad een begrotingswijziging vastgesteld, waarmee de begroting weer in evenwicht werd 18 Jaarverslag

RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B en W-besluit d.d.: B en W-besluit nr.:

RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B en W-besluit d.d.: B en W-besluit nr.: RAADSVOORSTEL 12.0054 Rv. nr.: 12.0054 B en W-besluit d.d.: 15-5-2012 B en W-besluit nr.: 12.0503 Naam programma: Bestuur en dienstverlening Onderwerp: Vaststelling jaarstukken 2011 Aanleiding: Jaarlijkse

Nadere informatie

Voorstel van het college aan de raad. Raadsvergadering d.d. 7 juli 2016 Onderwerp: Jaarverslag en Jaarrekening 2015.

Voorstel van het college aan de raad. Raadsvergadering d.d. 7 juli 2016 Onderwerp: Jaarverslag en Jaarrekening 2015. GEMEENTE OLDEBROEK Raadsvergadering d.d. 7 juli 2016 Onderwerp: Jaarverslag en Jaarrekening 2015. Voorstel van het college aan de raad Agendapunt Portefeuillehouder: mw. A.A.C. Groot Kenmerk: 247735 /

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B&W-besluit d.d.: B&W-besluit nr.:

RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B&W-besluit d.d.: B&W-besluit nr.: RAADSVOORSTEL 09.0097 Rv. nr.: 09.0097 B&W-besluit d.d.: 6-10-2009 B&W-besluit nr.: 09.1079 Naam programma +onderdeel: Onderwerp: Rapportage 2009 als onderdeel van de planning en controlcyclus Aanleiding:

Nadere informatie

Presentatie voor de gemeenteraad van Haarlem. Jaarverslag en jaarrekening 2013

Presentatie voor de gemeenteraad van Haarlem. Jaarverslag en jaarrekening 2013 Presentatie voor de gemeenteraad van Haarlem Jaarverslag en jaarrekening 2013 Algemeen: P&C cyclus Algemeen: verantwoording Terugkijken Wat hebben we bereikt? Wat hebben we gedaan? Wat heeft het gekost?

Nadere informatie

Raadsvoorstel Raadsvoorstel Voorstelnummer: 2015-075 Houten, 29 september 2015

Raadsvoorstel Raadsvoorstel Voorstelnummer: 2015-075 Houten, 29 september 2015 Raadsvoorstel Raadsvoorstel Voorstelnummer: 2015-075 Houten, 29 september 2015 Onderwerp: Tweede bestuursrapportage 2015 Beslispunten: 1. De begroting 2015 te wijzigen op basis van de sheet "Financiële

Nadere informatie

Raadsvoorstel2008/19954

Raadsvoorstel2008/19954 gemeente Haarlemmermeer Raadsvoorstel2008/19954 Onderwerp Jaarstukken 2007 Portefeuillehouder J.J. Nobel steiler C. M. Bakker Collegevergadering 20 mei 2008 Raadsvergadering 26 juni 2008 1. Samenvatting

Nadere informatie

Agendapunt. Op grond van artikel 192 van de gemeentewet is de raad het bevoegd orgaan om de begroting tussentijds te wijzigen.

Agendapunt. Op grond van artikel 192 van de gemeentewet is de raad het bevoegd orgaan om de begroting tussentijds te wijzigen. RAADSVOORSTEL Agendapunt Raad 27 oktober 2016 Afdeling Middelen Voorstel nummer 2016.00077 Datum 27 september 2016 Onderwerp Tweede bestuursrapportage 2016 Programma Alle begrotingsprogramma's Inlichtingen

Nadere informatie

Ontwerpbesluit pag. 3. Toelichting pag. 4. Bijlage(n): Najaarsrapportage 2016

Ontwerpbesluit pag. 3. Toelichting pag. 4. Bijlage(n): Najaarsrapportage 2016 College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel DATUM 13-9-2016 NUMMER PS PS2016PS17 AFDELING MAO COMMISSIE BEM STELLER Leo Donker DOORKIESNUMMER 0646994683 DOCUMENTUMNUMMER 818ACAEO PORTEFEUILLEHOUDER

Nadere informatie

Avalex Verkorte jaarrekening 2011 Balans, Resultatenoverzicht en beknopte toelichting

Avalex Verkorte jaarrekening 2011 Balans, Resultatenoverzicht en beknopte toelichting Avalex Verkorte jaarrekening 2011 Balans, Resultatenoverzicht en beknopte toelichting Den Haag 28 juni 2012 Inleiding Dit document bevat jaarcijfers van Avalex over het boekjaar 2011. Het bevat een balans

Nadere informatie

gemeente roerdalen -~ ~ I Portefeuillehouder: M:H. Verh_eiL~~n ~ Gevraagd besluit:

gemeente roerdalen -~ ~ I Portefeuillehouder: M:H. Verh_eiL~~n ~ Gevraagd besluit: gemeente roerdalen Raadsvoorstel ~- --_ -- - -- - -- ---l-- ------- - - Onderwerp:. Jaarstukken 2015 ~-_------- - ----,----- --- ~ - - - ---------- ------------------1 Indiener agendapunt: College van

Nadere informatie

Raadsvoorstel 26 juni 2014 AB14.00447 RV2014.030

Raadsvoorstel 26 juni 2014 AB14.00447 RV2014.030 Raadsvergadering d.d. Casenummer Raadsvoorstelnummer Raadsvoorstel 26 juni 2014 AB14.00447 RV2014.030 Gemeente Bussum Vaststellen Perspectiefnota 2015 Brinklaan 35 Postbus 6000 1400 HA Bussum Aan de gemeenteraad.

Nadere informatie

Bijlagen -Bijlage 1 -Jaarstukken 2013 -Verslag van bevindingen

Bijlagen -Bijlage 1 -Jaarstukken 2013 -Verslag van bevindingen Raadsvoorstel Agendapunt: Onderwerp Vaststelling jaarstukken 2013 Datum voorstel 29 april 2014 Datum raadsvergadering 10 juni 2014 Bijlagen -Bijlage 1 -Jaarstukken 2013 -Verslag van bevindingen Ter inzage

Nadere informatie

Vergadering d.d.: 14 mei 2009 agendapunt: 9. Onderwerp: Vaststelling jaarverslag/jaarrekening 2008

Vergadering d.d.: 14 mei 2009 agendapunt: 9. Onderwerp: Vaststelling jaarverslag/jaarrekening 2008 RAADSVOORSTEL Vergadering d.d.: 14 mei 2009 agendapunt: 9 Onderwerp: Vaststelling jaarverslag/jaarrekening 2008 Portefeuillehouder: College datum: 6 mei 2009 Samengevat voorstel 1. Het jaarverslag 2008

Nadere informatie

Rv. nr.: B en W-besluit d.d.: B en W-besluit nr.:

Rv. nr.: B en W-besluit d.d.: B en W-besluit nr.: RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B en W-besluit d.d.: 28-5-2013 B en W-besluit nr.: 13.0508 Naam programma: Programma Stedelijke Ontwikkeling Onderwerp: Programma Ruimtelijke Investeringen Leiden (PRIL) 2013 Het

Nadere informatie

Onderwerp Bestuursrapportage 2016 en Begroting 2017

Onderwerp Bestuursrapportage 2016 en Begroting 2017 Onderwerp Bestuursrapportage 2016 en Begroting 2017 Portefeuillehouder Zoetendal Datum collegebesluit 4 oktober 2016 Opsteller A. de Boer Registratie GF16.20071 Agendapunt 3/4 Voorstel 1. Vaststellen van

Nadere informatie

Verder werd in 2013 duidelijk dat er vanaf 2015 niet aan een derde ombuigingstranche is te ontkomen.

Verder werd in 2013 duidelijk dat er vanaf 2015 niet aan een derde ombuigingstranche is te ontkomen. G E M E E N T E B O R N E Raadsvoorstel raadsvergadering 20-5-2014 agendapunt nummer 14int00903 onderwerp Jaarstukken 2013 Aan de gemeenteraad. Samenvatting voorstel 2013: De verandeńng in volle gang Vanuit

Nadere informatie

Jaarrekening 2013. Gemeente Bunnik. Bunnik, 5 juni 2014 Open Huis gemeenteraad

Jaarrekening 2013. Gemeente Bunnik. Bunnik, 5 juni 2014 Open Huis gemeenteraad Jaarrekening 2013 Gemeente Bunnik Bunnik, 5 juni 2014 Open Huis gemeenteraad Agenda Controle van de jaarrekening De voorschriften voor de jaarrekening Jaarrekeningcontrole 2013 Controle van de jaarrekening

Nadere informatie

Aan de Raad. BV - Financiën / SH Besluitvormend

Aan de Raad. BV - Financiën / SH Besluitvormend Aan de Raad Agendapunt: 6b Onderwerp: Jaarverslag 2012 Kenmerk: Status: BV - Financiën / SH Besluitvormend Kollum, 28 mei 2013 Samenvatting Het jaar 2012 wordt door de gemeente Kollumerland c.a. afgesloten

Nadere informatie

Nr Houten, 12 april 2011

Nr Houten, 12 april 2011 Raadsvoorstel BARCODE STICKER Nr. 2011-021 Houten, 12 april 2011 Onderwerp: Jaarstukken 2010 - resultaatbestemming Beslispunten: 1. In te stemmen met het opheffen van de voorziening Straatmeubilair per

Nadere informatie

Voorstelnummer: Houten, 1 oktober 2013

Voorstelnummer: Houten, 1 oktober 2013 Raadsvoorstel Voorstelnummer: 2013-068 Houten, 1 oktober 2013 Onderwerp: Raadsvoorstel Tweede bestuursrapportage 2013 Beslispunten: 1. De begroting 2013 te wijzigen op basis van de sheet "Financiële effecten

Nadere informatie

Bestemming van het saldo van de rekening van baten en lasten 2001 en het instellen van een reserve en voorziening 0

Bestemming van het saldo van de rekening van baten en lasten 2001 en het instellen van een reserve en voorziening 0 Aanbiedingsformulier Onderwerp Bestemming van het saldo van de rekening van baten en lasten 2001 en het instellen van een reserve en voorziening 0 In te vullen door Bestuurssecretariaat Ontwerper Parafanten

Nadere informatie

Een aantal financiële ontwikkelingen zijn aanleidingen de begrotingcijfers 2015 bij te stellen.

Een aantal financiële ontwikkelingen zijn aanleidingen de begrotingcijfers 2015 bij te stellen. Raadsvoorstel Agenda nr. 10 Onderwerp: Vaststellen wijziging begroting 2015 Soort: Besluitvormend Opsteller: J.H.M. Sonnemans Portefeuillehouder: W.L.G. Hanssen Zaaknummer: SOM/2015/020833 Documentnummer:

Nadere informatie

De begroting van de provincie Utrecht voor Een samenvatting

De begroting van de provincie Utrecht voor Een samenvatting De begroting van de provincie Utrecht voor 2012 Een samenvatting Hoeveel gaat de provincie Utrecht in 2012 uitgeven? Waaraan en waarom? Dat leest u in deze samenvatting. U zult zien dat wij voor 2012 duidelijke

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B en W-besluit d.d.: B en W-besluit nr.:

RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B en W-besluit d.d.: B en W-besluit nr.: RAADSVOORSTEL 13.0010 Rv. nr.: 13.0010 B en W-besluit d.d.: 22-1-2012 B en W-besluit nr.: 13.0026 Naam programma: Bereikbaarheid Onderwerp: Kredietaanvraag plankosten voor verkenning bereikbaarheid van

Nadere informatie

College van Gedeputeerde Staten Statenvoorstel. Ontwerp-besluit pag. 4. Toelichting: pag. 5

College van Gedeputeerde Staten Statenvoorstel. Ontwerp-besluit pag. 4. Toelichting: pag. 5 2017MME151 College van Gedeputeerde Staten Statenvoorstel DATUM 26 september 2017 NUMMER PS AFDELING Managementondersteuning COMMISSIE Alle STELLER Alex van der Weij DOORKIESNUMMER 3992 DOCUMENTUMNUMMER

Nadere informatie

*1518441* Statenvoorstel

*1518441* Statenvoorstel Statenvoorstel ** Aan Provinciale Staten Onderwerp Zomernota 2013 Besluitvormingsronde Statendag 25 september 2013 (ov) / 16 oktober 2013 Agendapunt 1. Beslispunten 1. De Zomernota 2013 vast te stellen;

Nadere informatie

BIEO Begroting in één oogopslag

BIEO Begroting in één oogopslag BIEO 2017 Begroting in één oogopslag INLEIDING Voor u ligt de begroting in één oogopslag (BIEO) 2017 van de gemeente Wierden. Naast het begrotingsjaar 2017 wordt er aandacht geschonken aan de ontwikkeling

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B en W-besluit d.d.: B en W-besluit nr.:

RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B en W-besluit d.d.: B en W-besluit nr.: RAADSVOORSTEL 12.0075 Rv. nr.: 12.0075 B en W-besluit d.d.: 19-6-2012 B en W-besluit nr.: 12.0638 Naam programma: Algemene dekkingsmiddelen Onderwerp: Begrotingswijziging naar aanleiding van de werkbegroting

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. Aanleiding: Het college doet de raad voorstellen voor de financiële kaders voor de begroting 2016 en de meerjarenbegroting

RAADSVOORSTEL. Aanleiding: Het college doet de raad voorstellen voor de financiële kaders voor de begroting 2016 en de meerjarenbegroting RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B en W-besluit d.d.: B en W-besluit nr.: Naam programma: Bestuur en dienstverlening Onderwerp: Vaststellen kaderbrief 2016-2019 Aanleiding: Het college doet de raad voorstellen voor

Nadere informatie

: Aanvullend voorstel voor voorjaarsnota 2006 en kadernota 2007

: Aanvullend voorstel voor voorjaarsnota 2006 en kadernota 2007 Nummer Onderwerp : B-2.14.2006 : Aanvullend voorstel voor voorjaarsnota 2006 en kadernota 2007 Korte inhoud : Voor de voorjaarsnota moet de begrote algemene uitkering worden verhoogd met 144.637 en de

Nadere informatie

Farid Chikar / juni 2017

Farid Chikar / juni 2017 Agendapunt commissie: 4.1 steller telefoonnummer email Farid Chikar 040-2083696 Farid.chikar@A2samenwerking.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering 208981/269305 29 juni 2017 Portefeuillehouder Wethouder

Nadere informatie

Doorkiesnummer : (0495) 57 50 00 Agendapunt: - ONDERWERP VOORSTEL COLLEGE

Doorkiesnummer : (0495) 57 50 00 Agendapunt: - ONDERWERP VOORSTEL COLLEGE Meijer, Jacco FIN S3 RAD: RAD150701 woensdag 1 juli 2015 BW: BW150526 voorstel gemeenteraad Vergadering van de gemeenteraad van 1 juli 2015 Portefeuillehouder : H.A. Litjens Behandelend ambtenaar : Jacco

Nadere informatie

Betreft : RAADSVOORSTEL - vaststelling jaarrekening 2006

Betreft : RAADSVOORSTEL - vaststelling jaarrekening 2006 Betreft : RAADSVOORSTEL - vaststelling jaarrekening 2006 Datum voorstel : 5 juni 2007 Raadsvergadering d.d. : 5 juli 2007 Volgnummer : 2007R0031, agendanummer 6 Taakveld : Financiën Portefeuillehouder

Nadere informatie

advies Jaarrekening 2013 Gemeenschappelijke Regeling Breed

advies Jaarrekening 2013 Gemeenschappelijke Regeling Breed advies Jaarrekening 2013 Gemeenschappelijke Regeling Breed Gemeente Nijmegen Adviesfunctie Gemeenschappelijke Regelingen Danny Ederveen Peggy van Gemert RA/AA Mei 2014 1 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding...

Nadere informatie

1. Ambities 2. Wat hebben we bereikt

1. Ambities 2. Wat hebben we bereikt Bijlage 1 Jaarstukken 2014 Veiligheidsregio Noord-Holland Noord Op grond van artikel 26 van de gemeenschappelijke regeling legt het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio elk begrotingsjaar verantwoording

Nadere informatie

Algemeen Bestuur. De commissie heeft geadviseerd het voorstel door te geleiden voor besluitvorming in het Algemeen Bestuur

Algemeen Bestuur. De commissie heeft geadviseerd het voorstel door te geleiden voor besluitvorming in het Algemeen Bestuur Algemeen Bestuur Onderwerp: Jaarstukken 2014 Portefeuillehouder: B. de Jong Vertrouwelijk: nee Vergaderdatum: 8 juli 2015 Afdeling: MO Medewerker: A Peek Dossiernummer: 927419 versie 7 Behandeld in Datum

Nadere informatie

Cursus Financiën voor raadsleden

Cursus Financiën voor raadsleden Cursus Financiën voor raadsleden René de Bonte Teamleider Financiën Maandag 22 juni 2015 19:00 21:00 uur Programma Inleiding Planning en control cyclus Evaluatie p&c Kaders gemeentefinanciën Algemene begrippen

Nadere informatie

Programmabegroting 2016. Versie: 6.0.0.0.0.0

Programmabegroting 2016. Versie: 6.0.0.0.0.0 begroting 2016 Versie: 6.0.0.0.0.0 5.2.5 Toelichting reserves programma 5 Reserve asbestsanering Nummer/Afd. 8100303 Vastgoedontwikkeling en Grondzaken Raadsbesluit 11.0044 Reservering voor sanering asbest

Nadere informatie

agendanummer afdeling Simpelveld VII- 20 IBR 23 april 2012 Beleidsplan, begroting 2013 en meerjarenraming Brandweer Zuid-Limburg 846

agendanummer afdeling Simpelveld VII- 20 IBR 23 april 2012 Beleidsplan, begroting 2013 en meerjarenraming Brandweer Zuid-Limburg 846 Aan de raad agendanummer afdeling Simpelveld VII- 20 IBR 23 april 2012 onderwerp Beleidsplan, begroting 2013 en meerjarenraming Brandweer Zuid-Limburg 846 zaakkenmerk Inleiding Op grond van de Wet op de

Nadere informatie

2012 actuele begroting op 31-12-12

2012 actuele begroting op 31-12-12 WMO 4 e berap Bestuurlijke samenvatting Landelijke ontwikkelingen bij de overheid hebben in voor nogal wat wijzigingen, maar ook onzekerheid gezorgd. Zo werd besloten dat de overgang van Begeleiding naar

Nadere informatie

Simpelveld. Advies aan burgemeester en wethouders. Onderwerp: jaarstukken 2014. gemeente. Behandelend ambtenaar:

Simpelveld. Advies aan burgemeester en wethouders. Onderwerp: jaarstukken 2014. gemeente. Behandelend ambtenaar: Advies aan burgemeester en wethouders gemeente Simpelveld Datum advies: 6 mei 2015 Financiële consequenties: Afdeling: Bedrijfsvoering Zaakkenmerk: 47584 Openbare besluitenlijst: ja Behandelend ambtenaar:

Nadere informatie

De raad van de gemeente Tholen. Tholen, 31 mei Onderwerp: Jaarstukken gemeente Tholen Geachte raad,

De raad van de gemeente Tholen. Tholen, 31 mei Onderwerp: Jaarstukken gemeente Tholen Geachte raad, No.: Portefeuillehouder: Wethouder Hoek Afdeling: Middelen Behandelaar: A. Moerland De raad van de gemeente Tholen Tholen, 31 mei 2015 Onderwerp: Jaarstukken gemeente Tholen 2015 Geachte raad, Algemeen

Nadere informatie

Raadsvoordracht. Onderwerp: Vierde kwartaalbrief 2012. Datum: 6 november 2012 Perry van den Blink

Raadsvoordracht. Onderwerp: Vierde kwartaalbrief 2012. Datum: 6 november 2012 Perry van den Blink Raadsvoordracht Onderwerp: Vierde kwartaalbrief 2012 Datum: 6 november 2012 Steller: Portefeuillehouder: Perry van den Blink A.J.M. Scholten Gevraagde beslissing 1. In te stemmen met de volgende begrotingswijzigingen

Nadere informatie

Financiële begroting 2015 samengevat

Financiële begroting 2015 samengevat Financiële begroting 2015 samengevat Begrotingscyclus Het beleid en de financiën van de provincie komen op een aantal momenten in het jaar provinciebreed aan de orde. Dit wordt ook wel de begrotings- of

Nadere informatie

Voorstel van het college aan de raad. Raadsvergadering d.d. 10 november 2016

Voorstel van het college aan de raad. Raadsvergadering d.d. 10 november 2016 GEMEENTE OLDEBROEK Raadsvergadering d.d. 10 november 2016 Voorstel van het college aan de raad Agendapunt Onderwerp: Programmabegroting 2017 en verwerking financiële effecten uit de septembercirculaire.

Nadere informatie

Addendum jaarverslag en -rekening 2015

Addendum jaarverslag en -rekening 2015 Addendum jaarverslag en -rekening 2015 Aan de gemeenteraad, Wij hebben de jaarstukken, inclusief de jaarrekening, over 2015 op 19 mei 2016 ter bespreking en behandeling in de vergadering van 30 juni 2016

Nadere informatie

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag Provincie Flevoland (FL) t.a.v. de Provinciale Staten Postbus 55 8200 AB LELYSTAD DGBK/Bestuur, Democratie

Nadere informatie

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD Datum Raadsvergadering: Bestuurlijk hoofdthema: Programma F Middelen en Economie BBVnummer: 134653 Raadsvoorstel: 134948 Portefeuillehouder: Bert Euser Onderwerp 2e Tussenrapportage

Nadere informatie

HJAM Hendriks en FWT Jetten. Telefoonnummer: Managementrapportage Begrotingswijzigingen

HJAM Hendriks en FWT Jetten. Telefoonnummer: Managementrapportage Begrotingswijzigingen Raadsvergadering 13 december 2016 Volgnummer 116-2016 Onderwerp Programmanummer Alle programma's Registratienummer 2016-36907 Collegevergadering 15-11-2016 Portefeuillehouder Organisatieonderdeel Wethouder

Nadere informatie

*Z000C47DC76* raadsvoorstel. voorstel. B&W stelt de raad voor het volgende te besluiten: de jaarstukken 2013 vast te stellen waarbij:

*Z000C47DC76* raadsvoorstel. voorstel. B&W stelt de raad voor het volgende te besluiten: de jaarstukken 2013 vast te stellen waarbij: raadsvoorstel zaak/onderwerp Z-14-01790 / jaarrekening 2013 gemeente Oegstgeest portefeuillehouder M. den Boer afdeling Bedrijfsondersteuning opgesteld door F. Boland datum/voorstel nr 20 mei 2014 / CB-14-345

Nadere informatie

Advies: In te stemmen met de Bestuursrapportage 2014 en deze ter vaststelling aan de raad aan te bieden.

Advies: In te stemmen met de Bestuursrapportage 2014 en deze ter vaststelling aan de raad aan te bieden. VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS & VOORSTEL AAN DE RAAD Van: R.C. Ouwerkerk Tel.nr.: 8856 Nummer: 14A.00661 Datum: 5 september 2014 Team: Concernzaken Tekenstukken: Ja Bijlagen: 2 Afschrift aan:

Nadere informatie

w gemeente QoSterhOUt

w gemeente QoSterhOUt O O ca o c Ui WW gemeente QoSterhOUt BI.0110035 -O OTA VOOR DE RAAD Datum: 20mei 2011 ummer raadsnota: BI.011II035 Ondererp: Jaarverslag en jaarrekening 2010 Portefeuillehouder: Peters Bijlagen: 1. Programmarekening

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Openbare Raadsvergadering. datum 18 december 2012

Raadsvoorstel. Openbare Raadsvergadering. datum 18 december 2012 Raadsvoorstel Openbare Raadsvergadering datum 18 december 2012 agendapunt Onderwerp 3e raadsrapportage 2012 Portefeuillehouder(s) ir. J.L.M. Smolenaars Inhoudelijk voorstel - 3e raadsrapportage 2012 voor

Nadere informatie

VOORSTEL AB AGENDAPUNT :

VOORSTEL AB AGENDAPUNT : VOORSTEL AB AGENDAPUNT : PORTEFEUILLEHOUDER : T.J. Boersma AB VERGADERING D.D. : 24 juni 2014 NUMMER : WM/MFI/NKu/8247 OPSTELLER : N. Kuper, 0522-276740 FUNCTIE : Afdelingshoofd Financiën VERGADERING MT

Nadere informatie

Raadsvoorstel 15 december 2011 AB11.01086 RV2011-122

Raadsvoorstel 15 december 2011 AB11.01086 RV2011-122 Raadsvergadering d.d. Casenummer Raadsvoorstelnummer Raadsvoorstel 15 december 2011 AB11.01086 RV2011-122 Gemeente Bussum Vaststellen tarieven onroerende-zaakbelastingen 2012 Brinklaan 35 Postbus 6000

Nadere informatie

Managementrapportage 2016

Managementrapportage 2016 Managementrapportage 2016 Gouda, 19 augustus 2016 TER VASTSTELLING Algemeen Bestuur 5 oktober 2016 Versienummer: 1.0 Datum: 19 augustus 2016 Productnummer Omschrijving Managementrapportage 2016 Status

Nadere informatie

BIEO Begroting in één oogopslag

BIEO Begroting in één oogopslag BIEO 2016 Begroting in één oogopslag INLEIDING Voor u ligt de begroting in één oogopslag (BIEO) 2016 van de gemeente Wierden. Naast het begrotingsjaar 2016 wordt er aandacht geschonken aan de ontwikkeling

Nadere informatie

voorstel aan de raad Kadernota 2015 Aan de raad van de gemeente Werkendam 1. Inleiding

voorstel aan de raad Kadernota 2015 Aan de raad van de gemeente Werkendam 1. Inleiding voorstel aan de raad onderwerp Kadernota 2015 samenvatting De Kadernota 2015 vormt de opzet voor het opstellen van de Begroting 2015 en de Meerjarenraming 2016-2018 en heeft vooral een globaal financieeltechnisch

Nadere informatie

Bijlagen: 1. Jaarverslag en jaarrekening 2011 2. Accountantsrapport 2011

Bijlagen: 1. Jaarverslag en jaarrekening 2011 2. Accountantsrapport 2011 NOTA VOOR DE RAAD Datum: 15 mei 2012 Nummer raadsnota: BI.0120051 Onderwerp: Jaarverslag en jaarrekening 2011 Portefeuillehouder: Peters Bijlagen: 1. Jaarverslag en jaarrekening 2011 2. Accountantsrapport

Nadere informatie

Onderwerp: Raadsmededeling over: Voorlopig saldo Jaarrekening 2015 - Besluitvormend

Onderwerp: Raadsmededeling over: Voorlopig saldo Jaarrekening 2015 - Besluitvormend VOORSTEL OPSCHRIFT Vergadering van 29 maart 2016 Besluit nummer: 2016_BW_00263 Onderwerp: Raadsmededeling over: Voorlopig saldo Jaarrekening 2015 - Besluitvormend Beknopte samenvatting: Vooruitlopend op

Nadere informatie

onderwerp Zienswijze SWA ontwerp programmabegroting 2016 en SWA meerjarenbegroting

onderwerp Zienswijze SWA ontwerp programmabegroting 2016 en SWA meerjarenbegroting Gemeente Nieuwkoop College van Burgemeester en Wethouders nieuwkoop raadsvoorstel portefeuillehouder opgesteld door Registratienummer collegebesluit vergaderdatum raad jaar/nummer T. Veninga Vergunningen,

Nadere informatie

Lijst openbare besluiten B en W 14 januari 2014 college van burgemeester en wethouders van Leiden heeft op 14 januari 2014 vergaderd.

Lijst openbare besluiten B en W 14 januari 2014 college van burgemeester en wethouders van Leiden heeft op 14 januari 2014 vergaderd. college van burgemeester en wethouders van Leiden heeft op vergaderd. Besluiten Onderwerp: B en W.nr. 14.0043 Schriftelijke vragen aan het college van burgemeester en wethouders door het raadslid D. Sloos

Nadere informatie

Voorstel GEMEENTERAAD VII - B

Voorstel GEMEENTERAAD VII - B Voorstel GEMEENTERAAD VII - B Stuknummer Programma In te vullen door raadsgriffie. B. Programma Corsanummer Dienstverlening In te vullen door opsteller stuk. Onderwerp Enschede Gemeenterekening 2012 7

Nadere informatie

b Kerntaak gekoppeld aan het werkprogramma van het college Financiën helder en op orde

b Kerntaak gekoppeld aan het werkprogramma van het college Financiën helder en op orde gemeente Eindhoven Inboeknummer 12bst01585 Dossiernummer 12.38.651 18 september 2012 Commissienotitie Betreft startnotitie over Sturen met normen: domein 'flexibiliteit'. Inleiding Op 28 augustus is in

Nadere informatie

Doorkiesnummer : (0495) 575 521 Agendapunt: 8 ONDERWERP

Doorkiesnummer : (0495) 575 521 Agendapunt: 8 ONDERWERP Wijnen, Peter FIN S3 RAD: RAD131106 2013-11-06T00:00:00+01:00 BW: BW131001 voorstel gemeenteraad Vergadering van de gemeenteraad van 6 november 2013 Portefeuillehouder : J.M. Cardinaal Behandelend ambtenaar

Nadere informatie

Adviesnota voor de raad. Antoinette van Dam-van Genderen

Adviesnota voor de raad. Antoinette van Dam-van Genderen Adviesnota voor de raad Onderwerp Jaarverslag 2011 Veiligheidsregio Gelderland-Zuid Datum collegebesluit dinsdag 24 april 2012 Datum raadsvergadering Donderdag 24 mei 2012 Agendapunt Portefeuillehouder

Nadere informatie

Raadsvergadering van 1 november 2012 Agendanummer: 5

Raadsvergadering van 1 november 2012 Agendanummer: 5 RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 368891 Raadsvergadering van 1 november 2012 Agendanummer: 5 Onderwerp: Beleidsbegroting 2013-2016 Verantwoordelijk portefeuillehouder: Drs. F.P. Fakkers SAMENVATTING Vanuit

Nadere informatie

Raadsvergadering. Bovendien wijzen wij u er op dat in deze kadernota nog geen rekening is gehouden met de implementatie van de strategische agenda.

Raadsvergadering. Bovendien wijzen wij u er op dat in deze kadernota nog geen rekening is gehouden met de implementatie van de strategische agenda. RAADSVOORSTEL Raadsvergadering Nummer 30 juni 2016 16-049 Onderwerp Kadernota 2017-2020 Aan de raad, Onderwerp Kadernota 2017-2020. Gevraagde beslissing 1. De Kadernota 2017-2020 vast te stellen. Grondslag

Nadere informatie

Notitie financiële positie gemeente Pekela

Notitie financiële positie gemeente Pekela Notitie financiële positie gemeente Pekela De laatste jaren is er sprake van krappe begrotingen en overschotten bij rekeningen vooral als gevolg van het incidenteel zijn van verschillende meevallers. In

Nadere informatie

Het college van Burgemeester en Wethouders heeft ingestemd met de jaarstukken 2016 en

Het college van Burgemeester en Wethouders heeft ingestemd met de jaarstukken 2016 en Raadsvergadering Volgnummer 57-2017 Onderwerp Jaarstukken 2016 Programmanummer - Registratienummer 2017-16618 Collegevergadering 30-05-2017 Portefeuillehouder Organisatieonderdeel Wethouder Aarts BCC Concernzaken

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Onderwerp: Jaarrekening 2007 en begroting 2009 van de Veiligheidsregio Brabant-Noord. 1) Status

Raadsvoorstel. Onderwerp: Jaarrekening 2007 en begroting 2009 van de Veiligheidsregio Brabant-Noord. 1) Status Raadsvoorstel Agendanr. : Onderwerp: Jaarrekening 2007 en begroting 2009 van de Veiligheidsregio Brabant-Noord Reg.nr. : B&W verg.. : Cie_verg. : Raadsverg.. : 1) Status Ter uitvoering van het bepaalde

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B&W-besluit d.d.: 3 november 2009 B&W-besluit nr.:

RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B&W-besluit d.d.: 3 november 2009 B&W-besluit nr.: RAADSVOORSTEL 09.0109 Rv. nr.: 09.0109 B&W-besluit d.d.: 3 november 2009 B&W-besluit nr.: 09.1205 Naam programma +onderdeel: Diverse programma s. Onderwerp: Voortgangsrapportage investeringen 2009. Aanleiding:

Nadere informatie

Nr.: 06-50a Diemen, 15 september 2006 Onderwerp: Voorjaarsnota 2006 (aanvullend voorstel) Op 11 september behandeld geweest in de auditcommissie

Nr.: 06-50a Diemen, 15 september 2006 Onderwerp: Voorjaarsnota 2006 (aanvullend voorstel) Op 11 september behandeld geweest in de auditcommissie Nr.: 06-50a Diemen, 15 september 2006 Onderwerp: Voorjaarsnota 2006 (aanvullend voorstel) Op 11 september behandeld geweest in de auditcommissie Aan de raad. Inleiding Op 5 juli heeft een eerste bespreking

Nadere informatie

*Z00DC82ADBB* documentnr.: INT/M/15/15913 zaaknr.: Z/M/15/19062

*Z00DC82ADBB* documentnr.: INT/M/15/15913 zaaknr.: Z/M/15/19062 *Z00DC82ADBB* documentnr.: INT/M/15/15913 zaaknr.: Z/M/15/19062 Raadsvoorstel Onderwerp : Vaststelling jaarstukken 2014 gemeente Mill en Sint Hubert Datum college : 26 mei 2015 Portefeuillehouder : H.P.W.M.

Nadere informatie

Notitie REKENKAMER VENLO. aan Gemeenteraad Venlo team GEGRF. c.c. College van B&W. van Rekenkamer Venlo

Notitie REKENKAMER VENLO. aan Gemeenteraad Venlo team GEGRF. c.c. College van B&W. van Rekenkamer Venlo REKENKAMER VENLO aan Gemeenteraad Venlo team GEGRF c.c. College van B&W van Rekenkamer Venlo onderwerp Bevindingen jaarstukken gemeente Venlo 2011 steller A.J. Holman MAC doorkiesnummer 077-3596341 e-mail

Nadere informatie

Datum raadsvergadering 16 juni 2016

Datum raadsvergadering 16 juni 2016 Raadsvoorstel Datum vaststelling voorstel door het college 3 mei 2016 Datum raadsvergadering 16 juni 2016 Nummer raadsvoorstel 2016-288 Bijbehorend veld van de programmabegroting Alle programmavelden Naam

Nadere informatie

25 juni 2012 11 2012/34 n.v.t wethouder C.M.A. (Cor) van den Berg

25 juni 2012 11 2012/34 n.v.t wethouder C.M.A. (Cor) van den Berg Aan de raad van de gemeente Olst-Wijhe. Raadsvergadering d.d. Agendapunt Voorstelnummer Opiniërend besproken d.d. Portefeuillehouder 25 juni 2012 11 2012/34 n.v.t wethouder C.M.A. (Cor) van den Berg Kenmerk

Nadere informatie

Raadsstuk. Haarlem. Onderwerp: Decemberrapportage 2016 BBVnr: 2016/ Inleiding

Raadsstuk. Haarlem. Onderwerp: Decemberrapportage 2016 BBVnr: 2016/ Inleiding Haarlem Raadsstuk Onderwerp: Decemberrapportage 2016 BBVnr: 2016/487091 1. Inleiding De Decemberrapportage is na de Bestuursrappportage 2016 het volgende document in de planning en control cyclus 2016.

Nadere informatie

*ZEA001071E6* Raadsvergadering d.d. 23 juni 2015

*ZEA001071E6* Raadsvergadering d.d. 23 juni 2015 *ZEA001071E6* Raadsvergadering d.d. 23 juni 2015 Agendanr. 6. Aan de Raad No.ZA.14-31410/DV.15-495, afdeling Middelen en Advies. Sellingen, 11 juni 2015 Onderwerp: Jaarrekening gemeente Vlagtwedde 2014

Nadere informatie

Programmasturing en Programmabegroting 2015-2018

Programmasturing en Programmabegroting 2015-2018 Programmasturing en Programmabegroting 2015-2018 Politieke markt 10 Juni Mark Oude Bennink, Ruud Molenkamp & Gijs Tiebot 1 Inhoud presentatie 1. Programmasturing? rol van de raad terugblik programmasturing

Nadere informatie

DE DEFINITIEVE TEKST VAN DIT RAADSVOORSTEL KUNT U VINDEN IN HET RAADSINFORMATIESYSTEEM OP

DE DEFINITIEVE TEKST VAN DIT RAADSVOORSTEL KUNT U VINDEN IN HET RAADSINFORMATIESYSTEEM OP DE DEFINITIEVE TEKST VAN DIT RAADSVOORSTEL KUNT U VINDEN IN HET RAADSINFORMATIESYSTEEM OP www.leiden.nl/raad RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B en W-besluit 14.0876 d.d.:7-10-2014 Naam programma: Economie en Toerisme

Nadere informatie

VOORDRACHT ALGEMEEN BESTUUR NATUUR EN RECREATIESCHAP IJSSELMONDE

VOORDRACHT ALGEMEEN BESTUUR NATUUR EN RECREATIESCHAP IJSSELMONDE AB 3 JULI 2015 IJM/2015-518979893 VOORDRACHT ALGEMEEN BESTUUR NATUUR EN RECREATIESCHAP IJSSELMONDE Onderwerp : Jaarstukken 2014 Kenmerk : IJM/ 2015-518979893 Bijlagen : -3- Besluitdatum : 3 juli 2015 Voorbereid

Nadere informatie

Ministerie van Binnen andse Zaken en Koninkrijksrelaties

Ministerie van Binnen andse Zaken en Koninkrijksrelaties R. Anderson Contactpersoon Uw kenmerk Postbus 20120 8900 HM Leeuwarden 2016-0000754155 Kenmerk www.facebook.com/minbzk Provincie Fryslâ www.rijksoverheid.ni Provinciale Staten www.twitter.com/minbzk programmabegroting.

Nadere informatie

Aan de raad AGENDAPUNT NR. 7. Doetinchem, 22 mei 2013. Bijstellen begroting rentekosten met ingang van begrotingsjaar 2014

Aan de raad AGENDAPUNT NR. 7. Doetinchem, 22 mei 2013. Bijstellen begroting rentekosten met ingang van begrotingsjaar 2014 Aan de raad AGENDAPUNT NR. 7 Bijstellen begroting rentekosten met ingang van begrotingsjaar 2014 Voorstel: 1. Met ingang van de programmabegroting 2014-2017 een bijstelling doorvoeren van de wijze van

Nadere informatie

Gedeputeerde Staten. 1. de Gemeentewet; 2. de Algemene wet bestuursrecht; Gemeenteraad van Nissewaard Postbus 25 3200 AA SPIJKENISSE

Gedeputeerde Staten. 1. de Gemeentewet; 2. de Algemene wet bestuursrecht; Gemeenteraad van Nissewaard Postbus 25 3200 AA SPIJKENISSE Gedeputeerde Staten Directie Leefomgeving en Bestuur Afdeling Bestuur Contact J. van Kranenburg T 070-441 80 85 j.van.kranenburg@pzh.nl Postadres Provinciehuis Postbus 90602 2509 LP Den Haag T 070-441

Nadere informatie

4.2. Financiële positie en toelichting

4.2. Financiële positie en toelichting 4.2. Financiële positie en toelichting De paragraaf financiële positie geeft een integraal beeld van de gemeentelijke financiën (vermogen, exploitatie en risico s) voor het begrotingsjaar en verdere jaren.

Nadere informatie

*ONDER EMBARGO TOT DONDERDAG 19 MEI 2011, 15.00 UUR*

*ONDER EMBARGO TOT DONDERDAG 19 MEI 2011, 15.00 UUR* *ONDER EMBARGO TOT DONDERDAG 19 MEI 2011, 100 UUR* Raadsvoorstel GEMEENTEBESTUUR onderwerp Programmarapportage 2011-1 team SBSBD raadsnummer 2011 54 collegevergadering raadsvergadering fatale termijn programma

Nadere informatie

Begroting Aanbieding Raad

Begroting Aanbieding Raad Begroting 2013 Aanbieding Raad Agenda Financieel meerjarenperspectief 2013 e.v. Onzekerheden en risico s Bezuinigingen IVP en strategische investeringen Traject behandeling Presentatie begroting 2013 2

Nadere informatie

Tevens zijn in de kadernota nog twee onderdelen opgenomen waarvoor nog een besluit van de raad noodzakelijk is het betreft:

Tevens zijn in de kadernota nog twee onderdelen opgenomen waarvoor nog een besluit van de raad noodzakelijk is het betreft: Raadsvergadering : 27 juni 2011 Agendapunt : 5 Registratienummer : 11.050 Portefeuillehouder(s) : A.J.M. van Velzen Opsteller : Jan Azier E-mail : jazier@kaagenbraassem.nl Telefoon : (071) 332 7239 Onderwerp:

Nadere informatie

Datum raadsvergadering 19 december 2016

Datum raadsvergadering 19 december 2016 Raadsvoorstel Datum vaststelling voorstel door het college 15 november 2016 Datum raadsvergadering 19 december 2016 Nummer raadsvoorstel 2016-359 Bijbehorend veld van de programmabegroting Ruimte, cultuurhistorie,

Nadere informatie

ADVIES STUKKEN GEMEENSCHAPPELIJKE REGELINGEN JAARSTUKKEN 2010 GGD

ADVIES STUKKEN GEMEENSCHAPPELIJKE REGELINGEN JAARSTUKKEN 2010 GGD ADVIES STUKKEN GEMEENSCHAPPELIJKE REGELINGEN JAARSTUKKEN 2010 GGD Algemeen: Uit bijgevoegde checklist blijkt dat de jaarrekening 2010 GGD, op een detail na, voldoet aan het BBV. Het saldo van baten en

Nadere informatie

Jaarstukken 2010. Versie: 5.0.0.0

Jaarstukken 2010. Versie: 5.0.0.0 Jaarstukken 21 Versie: 5... Inhoudsopgave 1 Voorwoord 1.1 Leeswijzer 2 Algemeen 2.1 Samenstelling stadsbestuur 2.2 Uitvoeringsprogramma Binnenstad 2.3 Uitvoeringsprogramma Bereikbaarheid 2.4 Grotestedenbeleid

Nadere informatie

Datum raadsvergadering 18 mei 2017

Datum raadsvergadering 18 mei 2017 Raadsvoorstel Datum vaststelling voorstel door het college 2 mei 2017 Datum raadsvergadering 18 mei 2017 Nummer raadsvoorstel 2017-415 Bijbehorend veld van de programmabegroting Veiligheid en handhaving

Nadere informatie

Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 19 november 2014 / 137/2014. Fatale termijn: besluitvorming vóór:

Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 19 november 2014 / 137/2014. Fatale termijn: besluitvorming vóór: Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 19 november 2014 / 137/2014 Fatale termijn: besluitvorming vóór: Onderwerp Budgetoverheveling gezond in de stad / mantelzorg Programma / Programmanummer Zorg

Nadere informatie

2005. Nr. : Dnst. : BOWO. Nota Vermogensbeheer Grondzaken. Leiden, 22 april 2005.

2005. Nr. : Dnst. : BOWO. Nota Vermogensbeheer Grondzaken. Leiden, 22 april 2005. Nr. : 05.0052. Dnst. : BOWO Nota Vermogensbeheer Grondzaken. 2005. Leiden, 22 april 2005. De nota Vermogensbeheer maakt onderdeel uit van het grondbeleid zoals dat momenteel wordt ontwikkeld binnen de

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Jaarrekening 2013 GGD Zaanstreek Waterland. Maatschappelijke participatie. Beleid en regie M. Boutsma T. Schaafsma

Raadsvoorstel. Jaarrekening 2013 GGD Zaanstreek Waterland. Maatschappelijke participatie. Beleid en regie M. Boutsma T. Schaafsma Titel Nummer 14/47 Jaarrekening 2013 GGD Zaanstreek Waterland Datum 22 mei 2014 Programma Fase Onderwerp Maatschappelijke participatie Zienswijze over de jaarrekening 2013 van de GGD Zaanstreek Waterland

Nadere informatie

Programma 10. Financiën

Programma 10. Financiën Programma 10 Financiën Aandeel programma 10 in totale begroting 1% Financiën Overige programma's 99% Programma 10 Financiën Inleiding Ons college hanteert als uitgangspunt bij haar financiële beleid dat

Nadere informatie

Meerjaren tegenbegroting SP- Venlo met alternatieven voor op de Programmabegroting Raadsvoorstel Een beter Venlo voor hetzelfde geld

Meerjaren tegenbegroting SP- Venlo met alternatieven voor op de Programmabegroting Raadsvoorstel Een beter Venlo voor hetzelfde geld Meerjaren tegenbegroting SP- Venlo met alternatieven voor 2015-2018 op de Programmabegroting Raadsvoorstel 2014-63 Een beter Venlo voor hetzelfde geld Voor u ligt de tegenbegroting van de SP- Venlo voor

Nadere informatie

Wijzigen van de begroting. Wie, wanneer en hoe?

Wijzigen van de begroting. Wie, wanneer en hoe? Wijzigen van de begroting. Wie, wanneer en hoe? Mei 2013 Colofon Uitgave : Ondersteunen Naam : A. Penninga Telefoonnummer : 693252 Mail : mj.penninga@deventer.nl Versie Definitief Inhoudsopgave Leeswijzer

Nadere informatie

Bestuurlijk spoorboekje planning en control 2015

Bestuurlijk spoorboekje planning en control 2015 Bestuurlijk spoorboekje planning en control Gemeente Velsen 17 december 2014 Inleiding In de Wet dualisering gemeentebestuur zijn de posities, functies en bevoegdheden van de Raad en het College formeel

Nadere informatie