Belangrijke informatie om uw Flex Visa Card aan te vragen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Belangrijke informatie om uw Flex Visa Card aan te vragen"

Transcriptie

1 Belangrijke informatie om uw Flex Visa Card aan te vragen Deze pdf bevat alle informatie die u nodig hebt om uw Flex Visa Card aan te vragen. Neem een paar minuten om deze instructie door te lezen zodat u zonder problemen en binnen afzienbare tijd kunt prof iteren van de voordelen van uw Flex Visa Card. In 6 stappen een Flex Visa Card in uw portemonnee 1. U vult de gevraagde gegevens in op bijgaand contract. 2. U ondertekent het contract en laat uw partner, indien van toepassing, ook ondertekenen. 3. U zet (beiden) een handtekening op de bijgevoegde algemene voorwaarden. 4. U stuurt het getekende contract, samen met de getekende algemene voorwaarden en onderstaande documenten naar Laser Cards: Een kopie van het legitimatiebewijs van u (en uw partner). Indien van toepassing stuurt u ook een kopie van uw verblijfsvergunning mee. Een kopie van uw inkomstengegevens van de laatste twee maanden. Bent u korter dan zes maanden in dienst, dan ook een kopie van uw arbeidsovereenkomst. Hebt u korter dan zes maanden een uitkering, dan ook een kopie van het toekenningsbesluit van de uitkeringsinstantie. 5. Laser Cards beoordeelt uw aanvraag op basis van haar beoordelingscriteria. Hierbij wordt o.a. gekeken naar uw inkomen en lasten en wordt er een toetsing gedaan bij het BKR te Tiel. Bovendien worden de ingestuurde kopieën gecontroleerd. 6. Laser Cards informeert u over de uitslag van de beoordeling. Bij een positieve beoordeling ontvangt u de Flex Visa Card binnen twee weken in uw brievenbus. Let op! Zorg voor een kopie van uw geldig legitimatiebewijs waarop uw handtekening, pasfoto en de geldigheidsduur duidelijk zichtbaar zijn. Hebt u een Europese Identiteitskaart? Vergeet dan niet de achterzijde te kopiëren. Stuur het contract en de gevraagde stukken naar Pekela Finance Postbus ZG Nieuwe Pekela Hebt u nog vragen? Neem dan telefonisch contact op met de consumentenservice via telefoonnummer ( 0,35 per gesprek). Onze medewerkers staan tijdens kantooruren graag voor u klaar. Met vriendelijke groet, Laser Cards Manager consumentenservice Bijlagen: Contract Algemene Voorwaarden Informatieblad Wet op het f inancieel toezicht Prospectus Visa Card Voorwaarden Laagste prijs & garantieplan

2 Ja, ik wil graag de Flex Visa Card Onderstaande gegevens altijd volledig en in blokletters invullen. aansluitnummer PERSOONSGEGEVENS nationaliteit Nederlandse niet Nederlandse nl. legitimatie Nederlands paspoort Nederlandse identiteitskaart buitenlands paspoort nummer legitimatiebewijs Nederlands rijbewijs vluchtelingenpaspoort Europese identiteitskaart EU-lidstaat identiteitskaart nummer verblijfsvergunning geldig tot dd mm jjjj type verblijfsvergunning I II III IV EU anders de heer mevrouw voorletters tussenvoegsel achternaam tussenvoegsel geboortedatum dd mm jjjj postcode straat woonplaats adres sinds ± dd mm jjjj geboortenaam/achternaam vorig adres, indien korter dan 1 jaar op huidig adres postcode telefoon vast 0 telefoon mobiel 0 adres meisjesachternaam van uw moeder WOONGEGEVENS huisnummer huur eigendom kamers inwonend BURGERLIJKE STAAT gehuwd ongehuwd ongehuwd samenwonend gescheiden weduwe/weduwnaar aantal kinderen waarvoor u kinderbijslag ontvangt PARTNERGEGEVENS de heer mevrouw geregistreerd partnerschap voorletters tussenvoegsel achternaam tussenvoegsel geboortenaam/achternaam geboortedatum dd mm jjjj beroep Partner BEROEPSGEGEVENS beroep aanvrager fulltime parttime zelfstandig ondernemersvorm loondienst uitzendbureau anders uitkering naam werkgever soort vestigingsplaats huisnummer bedrijfstak in dienst of uitkering sinds ± dd mm jjjj GEGEVENS BANKRELATIE (Post)bankrekening bij sinds: korter dan 4 jaar langer dan 4 jaar rekeningnummer bank-/giropasnummer INKOMEN/LASTEN Hoofdaanvrager Partner Maandelijks netto gezinsinkomen e Netto huur / hypotheeklasten e Maandelijkse alimentatie e (ontvangst / uitgaven) Hiermee verlenen ondergetekenden machtiging aan LaSer Nederland B.V. om op of omstreeks de eerste van de maand het Maandbedrag en al het overig verschuldigde van de hierboven genoemde bank-/girorekening af te schrijven. Details Flex Visa Card (hierna te noemen Creditcard ) Aan de Creditcard is een Bestedingslimiet verbonden van 1.300,- zegge: dertienhonderd euro. Deze Bestedingslimiet kan na ontvangst van de Creditcard en na positieve kredietbeoordeling worden gewijzigd. Van het Uitstaand Saldo wordt maandelijks een minimum bedrag ter grootte van 2% van dit saldo met een minimum van 10,- automatisch van uw (Post)bankrekening afgeschreven. Het resterende Uitstaand Saldo kan, indien gewenst, op eigen initiatief worden overgemaakt. Maandelijks zal, met inachtneming van de gratis rentevrije periode van de bestedingen met uw Creditcard (zie Art. 5.6 van de Algemene Voorwaarden), een variabele rente over het Uitstaand Saldo worden berekend. De rente bedraagt momenteel 1,17% per maand, effectieve rente op jaarbasis 15,0% ( peildatum 1 januari 2010 ). Indien u kiest voor het afsluiten van het Laagste prijs & garantieplan voor 14,95 per jaar, zijn uw meeste met de Creditcard gekochte artikelen in Nederland tot 60 dagen verzekerd tegen verlies, diefstal en beschadiging en hebt u op deze artikelen tevens in de meeste gevallen een laagste prijsgarantie tot 60 dagen. Van toepassing zijn de voorwaarden Laagste prijs & garantieplan (versie 0608) die u zijn verstrekt. De kosten worden jaarlijks geïncasseerd via de Rekening. De Flex Visa Card wordt uitgegeven door Laser Cards. De kaartbijdrage voor de Flex Visa Card is het eerste jaar 0,-. Vanaf het tweede jaar betaalt u 9,95 per kaart per jaar. INFORMATIE Ja, ik ontvang mijn Rekeningoverzichten graag per in plaats van per post. Nee, ik ontvang mijn Rekeningoverzichten graag per post. Ja, ik wens van het Laagste prijs & garantieplan gebruik te maken. De Rekeninghouder en de Partner gaan akkoord met de verwerking van de aanvraag en het gebruik van zijn/haar persoonsgegevens (met name naam, adres en woonplaats, en andere contactgegevens) voor marketingdoeleinden door LaSer Nederland B.V. en door LaSer Nederland B.V. zorgvuldig geselecteerde businesspartners. De Rekeninghouder en de Partner kan zijn/haar toestemming intrekken. De Rekeninghouder en de Partner verklaren de gegevens naar waarheid te hebben ingevuld en in goede gezondheid te verkeren. Daarnaast verklaren de Rekeninghouder en Partner zich akkoord met toetsing en registratie bij het BKR te Tiel en gaan akkoord met de Algemene Voorwaarden LaSer Nederland B.V. (1 oktober 2008). De voorwaarden worden hierbij verstrekt en maken ook deel uit van deze Overeenkomst. De Rekeninghouder en de Partner zijn hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die voortvloeien uit de Overeenkomst. Voor de bevoegdheid tot (gedeeltelijk) vervroegde aflossing en de voorwaarden die daarbij gelden, wordt verwezen naar het bepaalde daaromtrent in de Algemene Voorwaarden. Deze Overeenkomst geldt onder voorbehoud van goedkeuring door LaSer Nederland B.V.. Door ondertekening van deze Overeenkomst verklaren de Rekeninghouder en de Partner dat het hiervoor vermelde Maandbedrag dat hij/zij verschuldigd is aan LaSer Nederland B.V., alsmede al het overig verschuldigde, past binnen zijn/haar maandelijkse vrije bestedingsruimte. Getekend te datum dd mm jjjj handtekening aanvrager/rekeninghouder Door Laser Cards in te vullen: akkoord Laser Cards datum dd mm jjjj klantnummer Bij deze Overeenkomst behoort een informatieblad Wet op het financieel toezicht dat u hebt ontvangen. handtekening Partner (indien van toepassing) Stuur de volgende stukken mee: Kopie van het legitimatiebewijs van u (en uw partner). De pasfoto en handtekening moeten duidelijk zichtbaar zijn. Indien van toepassing ook een kopie van uw verblijfsvergunning. Kopie van uw inkomstengegevens van de laatste twee maanden. Bent u korter dan zes maanden in dienst, dan tevens een kopie van uw arbeidsovereenkomst. Hebt u korter dan zes maanden een uitkering, dan tevens een kopie van het toekenningsbesluit van de uitkeringsinstantie. Stuur het contract en de gevraagde stukken naar: Pekela Finance Postbus ZG Nieuwe Pekela LCP-686/01-10 origineel Laser Cards

3 Algemene Voorwaarden LaSer Nederland B.V. Werkingssfeer Alle betrekkingen, ook toekomstige, tussen LaSer Nederland B.V. (verder ook te noemen: de Maatschappij ) en de Rekeninghouder zijn onderworpen aan deze Algemene Voorwaarden. Het in deze Algemene Voorwaarden bepaalde geldt voor zover daarvan niet is afgeweken in bijzondere voorwaarden die van toepassing zijn op door de Maatschappij verleende specifieke diensten. Artikel 1 - Definities In de Overeenkomst wordt aan de volgende definities de daarbij gegeven betekenis toegekend, tenzij uit de context expliciet anders blijkt: Bestedingslimiet : het maximumbedrag dat door de Maatschappij voor een Kredietfaciliteit aan de Rekeninghouder kan worden verstrekt; Betaalfaciliteit : d e door de Maatschappij aan de Rekeninghouder geboden betaalfaciliteit op grond waarvan de Rekeninghouder transacties kan verrichten waarvan de betaling van het gehele bestedingsbedrag van de Rekeninghouder via de Tegenrekening aan de Maatschappij plaatsvindt; BKR : Stichting Bureau Krediet Registratie, gevestigd te Tiel; Creditcard : een (private label) Creditcard uitgegeven door de Maatschappij aan de Rekeninghouder, waaronder begrepen de Visa Creditcard, de PrimeLine Creditcard en de Creditcard uitgegeven door Laser Cards en Sygma Finance; Creditcardnummer : het bij de Creditcard behorende unieke en op de (voorzijde van de) Creditcard vermelde nummer; Elektronisch betalingsverkeer : toepassingsmogelijkheden van de Creditcard die plaatsvinden zonder directe tussenkomst van medewerkers van de Maatschappij of Leverancier(s), waaronder onder meer opdrachten tot rechtstreekse contante uitbetaling van bedragen door middel van daartoe bestemde apparatuur; Krediet : één van de kredietvormen zoals bedoeld in artikel 8.1, al dan niet opgenomen met gebruikmaking van een Creditcard; Kredietbeoordeling : d e beoordeling door de Maatschappij of een aangevraagd Krediet, kredietruimte, dan wel een wijziging daarvan, of een Creditcard kan worden verstrekt; Kredietfaciliteit : d e door de Maatschappij aan de Rekeninghouder geboden kredietfaciliteit op grond waarvan de Rekeninghouder transacties kan verrichten (al dan niet met de Creditcard) waarvan de betaling van het bestedingsbedrag van de Rekeninghouder in termijnen via de Tegenrekening aan de Maatschappij plaatsvindt; Kredietvergoeding : de vergoeding die door de Maatschappij terzake de krediettransactie is bedongen, in rekening wordt gebracht of wordt aanvaard; Leverancier : een door de Maatschappij geaccepteerde leverancier die goederen en/of diensten aan de Rekeninghouder levert en/of die de Creditcard accepteert; Maandbedrag : het tussen partijen overeengekomen dan wel door de Maatschappij vastgestelde (minimum)bedrag dat (per Kredietfaciliteit) per maand aan de Maatschappij dient te worden voldaan door de Rekeninghouder. Voor een Krediet met een variabele Kredietvergoeding bedraagt dit het in de Overeenkomst genoemde percentage. Bij een Krediet met een vaste Kredietvergoeding bedraagt dit het in de Overeenkomst vermelde bedrag; Overeenkomst : d e overeenkomst inclusief deze Algemene Voorwaarden gesloten tussen de Rekeninghouder en de Maatschappij op grond waarvan aan de Rekeninghouder één of meerdere Kredietfaciliteit(en) en/of Betaalfaciliteit(en) worden verstrekt; Partner : de echtgeno(o)t(e) of samenwonende partner van de Rekeninghouder; Partner Card : een Creditcard uitgegeven door de Maatschappij aan een daartoe door de Rekeninghouder aangewezen Partner, waarmee de Partner ten laste van de Rekening transacties kan verrichten; Pincode : uniek en persoonlijk identificatienummer dat kan worden toegekend aan de Rekeninghouder en gekoppeld wordt aan een Creditcard; Rekening : d e bij de Maatschappij geadministreerde rekening(en) op naam van de Rekeninghouder met uniek rekeningnummer(s) ten laste waarvan alle transacties komen die zijn verricht op grond van de Overeenkomst ; Rekeninghouder : d e natuurlijke persoon, niet handelend in beroep of bedrijf, die met de Maatschappij de Overeenkomst heeft gesloten of zal sluiten; Rekeningoverzicht : een rekeningoverzicht dat periodiek door de Maatschappij aan de Rekeninghouder ter beschikking wordt gesteld waarop de in de betreffende periode met de Creditcard verrichte transacties, opgenomen Kredieten en al het overig verschuldigde, dat/die ten laste van de Rekening komt/komen worden vermeld; Tegenrekening : een (Post)bankrekening ten name van de Rekeninghouder, ten laste waarvan middels een door de Rekeninghouder afgegeven machtiging tot automatische incasso aan de Maatschappij verschuldigde bedragen zullen worden voldaan; Uitstaand Saldo : het saldo van het op enig moment door de Rekeninghouder aan de Maatschappij op grond van de Overeenkomst verschuldigde bedrag bestaande uit onder meer betalingsverplichtingen terzake verrichte transacties, verstrekte kredieten, verschuldigde Kredietvergoeding, alsmede, voorzover van toepassing, verzekeringspremies, abonnementen, vertragingsvergoeding, vergoeding wegens vervroegde aflossing en door de Maatschappij te berekenen kosten, zoals die bedoeld in artikel 4.7 en artikel 7.5. Artikel 2 - Rekeninghouder en Partner 2.1 D e Rekeninghouder en, indien van toepassing, de Partner (die al dan niet beschikt over een Partner Card), zal/zullen steeds en onder alle omstandigheden hoofdelijk aansprakelijk zijn voor het Uitstaand Saldo en alle overige verplichtingen die voortvloeien uit de Overeenkomst. 2.2 D e Rekeninghouder en, indien van toepassing, de Partner zal/zullen als zodanig nimmer bevoegd zijn enig voorrecht van schuldsplitsing of uitwinning ten opzichte van de Maatschappij geldend te maken of enigerlei exceptie tegen te werpen of daarop een beroep doen dan wel daaraan enig recht ontlenen. Van al zodanige rechten en excepties, aan wie of op welke grond ook toekomend, wordt geacht uitdrukkelijk afstand te zijn gedaan, ook voor zover deze per datum van de Overeenkomst of ten tijde van het ontstaan van de aansprakelijkheid nog niet mochten bestaan en een gevolg zijn van later opgetreden omstandigheden van welke aard ook. Artikel 3 - Kredietbeoordeling 3.1 Bij de Kredietbeoordeling kan de Maatschappij (nadere) gegevens met betrekking tot de kredietwaardigheid van de Rekeninghouder (doen) opvragen bij het BKR, dan wel een soortgelijke instantie buiten Nederland en/of de Rekeninghouder om aanvullende informatie verzoeken. De Maatschappij behoudt zich het recht voor bij de Kredietbeoordeling de gegevens van de Rekeninghouder te verifiëren bij andere bedrijven en instellingen die daartoe faciliteiten bieden. 3.2 Tijdens de looptijd van de Overeenkomst kan de Maatschappij informatie inwinnen over de financiële positie van de Rekeninghouder. 3.3 De Maatschappij zal de Overeenkomst, alsmede mutaties daarop, melden bij het BKR. 3.4 Voorts zal de Maatschappij aan het BKR, overeenkomstig de voorschriften van het BKR, melding doen van het optreden van achterstanden in de nakoming van de betalingsverplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst en/of andere onregelmatigheden. 3.5 D e Rekeninghouder gaat akkoord met verwerking als bedoeld in de Wet bescherming persoonsgegevens door de Maatschappij van diens persoons- en andere gegevens die bij of naar aanleiding van de Overeenkomst zijn verstrekt. De verwerking is aangemeld bij het College bescherming persoonsgegevens. Een kopie van het aanmeldingsformulier ligt bij de Maatschappij ter inzage. Het privacyreglement is op de website van de Maatschappij geplaatst. De Maatschappij zal deze persoons- en andere financiële gegevens vertrouwelijk behandelen en niet aan derden ter beschikking stellen, tenzij dit noodzakelijk is voor het (doen) uitvoeren van transacties uit hoofde van de Overeenkomst, dan wel onder de Wet bescherming persoonsgegevens is toegestaan of noodzakelijk is in verband met de (buiten)gerechtelijke incasso van vorderingen indien de Rekeninghouder enige (betalings-) verplichting jegens de Maatschappij niet nakomt. De Rekeninghouder geeft toestemming voor verstrekking van zijn persoons- en financiële gegevens als hiervoor bedoeld. 3.6 De bepalingen van dit artikel gelden tevens ten aanzien van de Partner. Artikel 4 - Creditcard, Partner Card en Pincode 4.1 Door de Maatschappij kan aan de Rekeninghouder een Creditcard ter beschikking worden gesteld, waaraan een Bestedingslimiet is verbonden. Indien een Creditcard onderdeel is van de kredietaanvraag, geldt indiening daarvan tevens als aanvraag voor een Creditcard. 4.2 D e Maatschappij vermeldt op de Creditcard het Creditcardnummer, de naam van de Rekeninghouder en de geldigheidsduur. De Creditcard blijft eigendom van de Maatschappij en is persoonlijk en niet overdraagbaar. De Maatschappij kan bepalen dat de Creditcard pas kan worden gebruikt als een activeringsprocedure is doorlopen. 4.3 D e Rekeninghouder is gehouden direct na ontvangst van de Creditcard deze te voorzien van zijn handtekening. De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op het moment van het sluiten van de overeenkomst. 4.4 Indien aan de Rekeninghouder een Creditcard is verstrekt, kan de Maatschappij aan de Partner een Partner Card verstrekken, waarop de naam van de Partner en de geldigheidsduur worden vermeld. De Partner Card heeft een ander Creditcardnummer dan de Creditcard uitgegeven aan de Rekeninghouder. Deze Algemene Voorwaarden en in het bijzonder de bepalingen met betrekking tot de Creditcard zijn van overeenkomstige toepassing op de aanvraag, de ontvangst en het gebruik van de Partner Card en de daaraan verbonden faciliteiten, één en ander met dien verstande dat: a. de Bestedingslimiet zowel voor de Creditcard als de Partner Card gezamenlijk geldt; b. alle met de Partner Card verrichte transacties ten laste van de Rekening zullen komen en op het Rekeningoverzicht zullen worden vermeld; c. bij beëindiging van de relatie tussen de Maatschappij en de Rekeninghouder, om welke reden dan ook, geen verdere transacties met de Creditcard en de Partner Card kunnen worden verricht; d. door ondertekening van de Partner Card, dan wel gebruik daarvan, de Partner akkoord gaat met deze Algemene Voorwaarden; e. indien de Creditcard is ingenomen of wordt geblokkeerd, de Partner Card vanaf dat moment tevens wordt geblokkeerd, waarbij artikel 4.6 van toepassing is. 4.5 Indien aan de Rekeninghouder een Pincode is toegekend, is de Rekeninghouder verplicht deze geheim te houden. De Rekeninghouder verklaart de Pincode niet te vermelden op een Creditcard of op enig ander document dat tezamen met de Creditcard wordt bewaard. Indien de Rekeninghouder weet of vermoedt dat de Pincode bij derden bekend is, is hij verplicht dit onverwijld aan de Maatschappij mede te delen op de door de Maatschappij aangegeven wijze. Door gebruikmaking van de Pincode kan worden deelgenomen aan het elektronisch betalingsverkeer. 4.6 Een Creditcard, inclusief de Partner Card, kan te allen tijde worden ingenomen en geblokkeerd door de Maatschappij en dient op verzoek van de Maatschappij terstond aan haar in vier gelijke gedeelten geknipt te worden geretourneerd via aangetekende verzending. 4.7 D e Maatschappij kan (periodiek) een bijdrage per Rekening en/of een kaartbijdrage in rekening brengen aan de Rekeninghouder voor de Creditcard, waarvan de hoogte afhankelijk kan worden gesteld van door de Maatschappij aan te duiden factoren zoals de omvang van de bestedingen met de Creditcard, daaronder begrepen contante geldopnames met de Creditcard. De Maatschappij kan overige bijdragen zoals een bijdrage voor bepaalde door de Maatschappij aan te duiden transacties, bijvoorbeeld transacties met de Pincode, in rekening brengen. Voorts is de Maatschappij gerechtigd een bijdrage in rekening te brengen in geval een vervangende Creditcard wordt verstrekt aan de Rekeninghouder. De vermelde bijdrage(n), die te allen tijde door de Maatschappij kunnen worden gewijzigd, zullen ten laste van de Rekening komen en worden afzonderlijk, bijvoorbeeld via het Rekeningoverzicht, bekend gemaakt. Indien de Creditcard niet (meer) kan worden gebruikt, bijvoorbeeld bij tussentijdse beëindiging van de Overeenkomst, vindt geen (gedeeltelijke) restitutie plaats van deze bijdragen. 4.8 D e Maatschappij bepaalt welke toepassingsmogelijkheden door de Rekeninghouder benut en toegestaan kunnen worden, inclusief de eisen die daarbij gelden, en welke Bestedingslimiet toegekend wordt aan de Creditcard. De Maatschappij kan de toestemming tot het gebruik van de Creditcard voor één, meerdere of alle toepassingsmogelijkheden respectievelijk Kredietfaciliteiten, of de Bestedingslimiet, intrekken dan wel de Bestedingslimiet verlagen, onder meer ingeval sprake is van niet naleving van het bepaalde in de Overeenkomst. Artikel 5 - Gebruik van de Creditcard 5.1 D e Rekeninghouder kan bij een Leverancier goederen en diensten betalen met de Creditcard, en, indien een Pincode is toegekend, contant geld opnemen bij geldautomaten of kantoren van door de Maatschappij aangewezen banken en financiële instellingen. Zodra alle ten behoeve van contante geldopnamen voorgeschreven handelingen zijn verricht, is de opdracht onherroepelijk en is intrekking ervan niet meer mogelijk. De contante geldopnamen komen altijd onmiddellijk ten laste van de Kredietfaciliteit en zijn direct rentedragend. De rentevrije periode zoals bedoeld in artikel 5.6 is niet van toepassing op contante geldopnamen. Ingeval van betalingen via internet kan de Maatschappij bepalen dat tevens moet worden voldaan aan een procedure waarbij elektronisch de identiteit wordt vastgesteld, zoals door middel van een wachtwoord. 5.2 De Maatschappij kan te allen tijde bepalen dat de acceptatie van bepaalde leveranciers of instellingen, zoals bedoeld in artikel 5.1, is vervallen. 5.3 Alle transacties verricht met de Creditcard en/of de opname van een Krediet komen ten laste van de Rekening. De transacties in vreemde valuta worden geadministreerd en in rekening gebracht in euro s. Koersopslagen, overige tarieven en de wijze van berekening worden door de Maatschappij vastgesteld en kunnen met onmiddellijke ingang door de Maatschappij worden gewijzigd. 5.4 D e Rekeninghouder machtigt de Maatschappij tot wederopzegging om te zijner laste komende vorderingen van de Leverancier en aangesloten banken en financiële instellingen, voortvloeiende uit transacties die de Rekeninghouder met de Creditcard of met financiering door de Maatschappij heeft verricht, al dan niet vooruit, te betalen. Door transacties te doen met de Creditcard of met financiering door de Maatschappij, kwijt de Rekeninghouder zich jegens de Leverancier, die goederen en/of diensten aan de Rekeninghouder verkoopt c.q. levert en de Creditcard of de financiering als middel van betaling daarvoor accepteert, van zijn betalingsverplichtingen terzake van de betrokken goederen en/of diensten en is de Rekeninghouder verplicht om de voor deze aankopen verschuldigde bedragen, aan de Maatschappij te voldoen overeenkomstig de bepalingen van de Overeenkomst, waarbij de Maatschappij in de rechten van de Leverancier terzake van de koopprijs van de goederen en/of diensten wordt gesubrogeerd. 5.5 Bij het doen van transacties met de Creditcard zal de Rekeninghouder zich gedragen naar de aanwijzingen van de Leverancier of diens personeel, welke in overeenstemming dienen te zijn met de richtlijnen van de Maatschappij. Voor elke transactie zal de Leverancier een gespecificeerde nota aan de Rekeninghouder overhandigen, die door de Rekeninghouder moet worden ondertekend. De Rekeninghouder ontvangt een kopie van deze getekende nota. Het transactiebedrag zal overeenkomstig het bepaalde in artikel 5.3 door de Maatschappij ten laste van de Rekening worden gebracht. Indien door de Leverancier enig bedrag aan de Rekeninghouder wordt terugbetaald terzake van een met de Creditcard bij deze Leverancier gedane besteding, zal door de Leverancier aan de Rekeninghouder een creditnota worden verstrekt en zal deze terugbetaling alleen kunnen geschieden door middel van een creditering van de Rekening ter hoogte van het terug te betalen bedrag. 5.6 I n aanvulling op hetgeen in de Overeenkomst is opgenomen, geldt dat bij betalingen met de Visa Creditcard, de Rekeninghouder rente is verschuldigd gerekend vanaf de transactiedatum, tenzij de Rekeninghouder de verschuldigde bedragen binnen 10 dagen na dagtekening van het hiervoor genoemde Rekeningoverzicht definitief en volledig heeft voldaan (de rentevrije periode ). Deze termijn, alsmede het moment waarop deze termijn begint te lopen, kan door de Maatschappij (in bepaalde gevallen) worden aangepast. Het bepaalde in dit lid kan door de Maatschappij tevens van toepassing worden verklaard op overige door haar aan te duiden (typen) Creditcards. Artikel 6 - Diefstal, verlies, misbruik e.d. van de Creditcard 6.1 D e Rekeninghouder dient de aan hem door de Maatschappij uitgereikte bescheiden, waaronder begrepen de Creditcard, de daarop vermelde gegevens en verdere documentatie, zorgvuldig te bewaren en is aansprakelijk voor elk gebruik daarvan. Indien de Creditcard wordt gebruikt voor transacties via internet, zal de klant maatregelen treffen om (elektronisch) misbruik (door derden) te voorkomen. Alle volgens de administratie van de Maatschappij aan de Rekeninghouder verstrekte bescheiden als hiervoor bedoeld, worden geacht door hem te zijn ontvangen, niettegenstaande het recht van de Rekeninghouder om tegenbewijs te leveren. 6.2 D e Rekeninghouder zal verlies, diefstal, misbruik, vervalsing, vernietiging of andere omstandigheden met betrekking tot de Creditcard en/of Pincode die kunnen leiden tot enige schade zo snel mogelijk na ontdekking respectievelijk nadat hij dit redelijkerwijs had kunnen of behoren te ontdekken, telefonisch melden bij de Maatschappij, gevolgd door een schriftelijke bevestiging, alsmede aangifte doen bij de politie. De Rekeninghouder verstrekt een kopie van het proces-verbaal van aangifte aan de Maatschappij. Tot deze melding aan de Maatschappij is de Rekeninghouder aansprakelijk voor alle uitgaven, kosten en schade als gevolg van gebruik of misbruik van de Creditcard. De Rekeninghouder is altijd aansprakelijk indien sprake is van opzet, schuld, nalatigheid of een transactie verricht met de Pincode. D e in dit lid bedoelde aansprakelijkheid vervalt indien naar het oordeel van de Maatschappij blijkt dat bij het verrichten van een transactie gebruik is gemaakt van een andere handtekening dan op de Creditcard is vermeld. 6.3 D e Rekeninghouder dient zich te houden aan alle aanwijzingen van de Maatschappij om schade als gevolg van het bepaalde in artikel 6.2 te voorkomen dan wel te beperken. Artikel 7 - Aansprakelijkheid 7.1 D e Maatschappij is niet aansprakelijk voor gebreken aan de door de Leverancier verkochte c.q. geleverde goederen en/of diensten of voor andere tekortkomingen in de nakoming door de Leverancier van de overeenkomst met de Rekeninghouder, dan wel indien de Rekeninghouder ontevreden is over de verkochte c.q. geleverde goederen en/of diensten. De Rekeninghouder zal dergelijke klachten alleen tot de betreffende Leverancier kunnen richten en diens betalingsverplichtingen jegens de Maatschappij als vermeld in de Overeenkomst zullen ongewijzigd blijven. De Rekeninghouder kan zich jegens de Maatschappij niet beroepen op korting of verrekening. 7.2 D e Maatschappij is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van buitengebruikstelling of storing van het Elektronisch betalingsverkeer of het door welke oorzaak dan ook niet, niet tijdig en/of onvolledig gebruik kunnen maken van de (faciliteiten van) de Creditcard, noch is de Maatschappij gehouden om enige transactie op de Rekening te boeken indien de Leverancier weigert de Creditcard te accepteren. 7.3 I n geval van niet-naleving van de Overeenkomst door de Rekeninghouder is de Maatschappij gerechtigd de door haar als gevolg daarvan geleden of te lijden schade, anders dan de schade als gevolg van het niet of niet tijdig nakomen van de betalingsverplichtingen, te verhalen op de Rekeninghouder. Hieronder is onder meer begrepen schade als gevolg van het niet of niet tijdig doorgeven van wijzigingen als bedoeld in artikel Te n aanzien van het Uitstaand Saldo zal de Rekeninghouder zich houden aan het door de Maatschappij overeenkomstig haar administratie aan de Rekeninghouder verstrekte Rekeningoverzicht, welke opgave tegenover de Rekeninghouder tot volledig bewijs zal strekken, behoudens het recht van de Rekeninghouder om tegenbewijs te leveren. Indien de Rekeninghouder de inhoud van het Rekeningoverzicht (deels) betwist, op andere gronden dan genoemd in artikel 7.1, dient de Rekeninghouder dit zo spoedig mogelijk, maar in elk geval binnen 30 (dertig) dagen na de datum van dat Rekeningoverzicht schriftelijk aan de Maatschappij kenbaar te maken. De Maatschappij zal na ontvangst van de klacht een onderzoek instellen. Indien en nadat de Maatschappij de klacht terecht heeft bevonden zal zij het bedrag crediteren. Indien de Rekeninghouder het Rekeningoverzicht niet binnen 30 (dertig) dagen heeft betwist, geldt de inhoud van het Rekeningoverzicht als door de Rekeninghouder te zijn goedgekeurd, onverminderd het recht en de plicht van de Maatschappij om na deze termijn eventuele (reken)fouten te herstellen. 7.5 Voor verschillende producten kan de Maatschappij verschillende Rekeningoverzichten (met verschillende periodes waarop zij betrekking hebben) hanteren. De Maatschappij kan voor een Rekeningoverzicht kosten in rekening brengen. Artikel 8 - Variabele Rente en Zekerheden 8.1 Een variabele Kredietvergoeding kan van dag tot dag met in achtneming van alle door de Maatschappij van belang geachte omstandigheden door de Maatschappij worden aangepast en zal worden vermeld op het eerstvolgende Rekeningoverzicht dat ter beschikking wordt gesteld aan de Rekeninghouder. De Maatschappij kan verschillende categorieën variabele Kredietvergoeding hanteren die afhankelijk zijn van de hoogte van de Bestedingslimiet en/of het Uitstaand Saldo. 8.2 Met de Rekeninghouder kan worden overeengekomen dat ter meerdere zekerheid voor de voldoening van al zijn verplichtingen jegens de Maatschappij, uit welken hoofde dan ook, een pandrecht of eigendomsvoorbehoud wordt gevestigd op in de kredietovereenkomst nader te omschrijven goederen. De Rekeninghouder verklaart tot verpanding van die goederen, respectievelijk tot vestiging van het eigendomsvoorbehoud, bevoegd te zijn alsmede dat geen beperkte rechten rusten op de goederen. De Rekeninghouder verbindt zich het goed niet (verder) te bezwaren met beperkte rechten ten gunste van derden. Artikel 9 - Vervroegde (algehele) aflossing 9.1 De Rekeninghouder is gerechtigd om naast de Maandbedragen extra aflossingen te doen, alsmede de Overeenkomst op te zeggen onder gelijktijdige algehele aflossing van het Uitstaand Saldo. 9.2 De Maatschappij kan een vergoeding wegens vervroegde aflossing berekenen bij een Krediet met een vaste Kredietvergoeding. De hoogte van deze vergoeding is gelijk aan de maximale vergoeding die de wet toelaat. Artikel 10 - Betaling 10.1 Alle betalingen van de Rekeninghouder aan de Maatschappij geschieden in wettig Nederlands betaalmiddel, zonder enige aftrek, verrekening of kosten voor de Maatschappij, door automatische afschrijving van de Tegenrekening, waarvoor de Rekeninghouder machtiging verleent. Indien de automatische incasso van de onder de Betaalfaciliteit openstaande bedragen door de betreffende bank waar de Tegenrekening wordt aangehouden wordt geweigerd, of wanneer stornering plaatsvindt, wordt het gebruik van de Betaalfaciliteit geblokkeerd en kunnen de geweigerde bedragen door de Maatschappij ten laste van de Kredietfaciliteit worden geboekt Maandelijks wordt op of omstreeks de overeengekomen incassodatum of zoveel keer meer als nodig mocht blijken te zijn ter bepaling van de Maatschappij, het Maandbedrag en al het overig verschuldigde door de Maatschappij geïncasseerd. De verschuldigde Kredietvergoeding is in het Maandbedrag inbegrepen I n aanvulling op 10.1 is de Maatschappij bevoegd al hetgeen de Rekeninghouder uit hoofde van de Overeenkomst aan de Maatschappij schuldig is of zal worden, te boeken ten laste van de Tegenrekening Indien het saldo van de Tegenrekening ontoereikend is, of wanneer automatische incasso om andere redenen niet mogelijk is gebleken, zal de Rekeninghouder er op andere wijze voor zorgdragen dat de Maatschappij op de vervaldata de beschikking heeft over de krachtens de Overeenkomst verschuldigde bedragen Indien het door de Rekeninghouder betaalde Maandbedrag afwijkt van het overeengekomen Maandbedrag zullen in deze volgorde eerst eventuele achterstanden worden gedebiteerd en daarna de verschuldigde bedragen uit hoofde van de Kredietfaciliteiten in oplopende volgorde van de hoogte van de Kredietvergoeding van de betreffende Kredietfaciliteiten Indien na te late betaling niet alsnog binnen de in de ingebrekestelling door de Maatschappij vermelde termijn voor nakoming het verschuldigde bedrag door de Maatschappij is ontvangen, zijn de Rekeninghouder en de Partner hoofdelijk een direct opeisbare vertragingsvergoeding verschuldigd over het te laat betaalde bedrag. De vertragingsvergoeding zal worden berekend over het bedrag van de te late betaling, met ingang van de dag na die waarop de in de ingebrekestelling genoemde termijn voor nakoming is verstreken. De vertragingsvergoeding wordt berekend op dagbasis en zal maximaal gelijk zijn aan de Kredietvergoeding die is bedongen in de Overeenkomst. De vertragingsvergoeding dient tegelijkertijd met de voldoening van het te laat betaalde bedrag te worden voldaan. Artikel 11 - Beëindiging en vervroegde opeisbaarheid 11.1 D e door de Rekeninghouder aan de Maatschappij uit hoofde van de Overeenkomst verschuldigde bedragen zullen vervroegd opeisbaar zijn, indien en zodra de Rekeninghouder: a. gedurende tenminste twee maanden achterstallig is in de betaling van een door hem aan de Maatschappij verschuldigd vervallen termijnbedrag en, na door de Maatschappij in gebreke te zijn gesteld, nalatig blijft in de volledige nakoming van zijn verplichtingen terzake; b. Nederland metterwoon heeft verlaten, dan wel redelijkerwijs kan worden aangenomen dat de Rekeninghouder Nederland binnen enkele maanden metterwoon zal verlaten; c. i s overleden en de Maatschappij gegronde reden heeft om aan te nemen dat diens verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst niet zullen worden nagekomen; d. i n staat van faillissement is komen te verkeren of ten aanzien van de Rekeninghouder de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen van toepassing is verklaard; e. aan de Maatschappij met het oog op het aangaan van de Overeenkomst, bewust onjuiste inlichtingen heeft verstrekt van dien aard, dat de Maatschappij de Overeenkomst niet of niet onder dezelfde voorwaarden zou zijn aangegaan indien de juiste stand van zaken haar bekend zou zijn geweest D e Rekeninghouder en de Maatschappij zijn te allen tijde gerechtigd om de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk met onmiddellijke ingang en zonder opgave van redenen schriftelijk op te zeggen, met dien verstande dat ingeval de Maatschappij de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk opzegt, de Maatschappij de Rekeninghouder op verzoek schriftelijk de redenen van opzegging zal mededelen. Vanaf de schriftelijke opzegging van de Overeenkomst is de Rekeninghouder niet meer gerechtigd transacties met de Creditcard te doen. De op het moment van opzegging van de Overeenkomst jegens de Maatschappij bestaande (betalings)verplichtingen zullen overeenkomstig de Overeenkomst worden afgewikkeld D e Maatschappij zal na beëindiging van de Overeenkomst aan de Rekeninghouder op diens verzoek kosteloos een gespecificeerde afrekening zenden. Artikel 12 - Verzekeringen en overige producten Indien de Rekeninghouder gebruik maakt van verzekerings- en/of andere (financiële) producten die geadministreerd worden door de Maatschappij, zullen daarop van toepassing zijn de voor die producten geldende voorwaarden. Deze voorwaarden zijn bij ondertekening van de daarop van toepassing zijnde overeenkomst aan de Rekeninghouder overhandigd. Deze voorwaarden zijn tevens op de website van de Maatschappij geplaatst en liggen ter inzage bij de Maatschappij en zijn aldaar kosteloos verkrijgbaar. Artikel 13 - Overige bepalingen 13.1 Op deze Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die naar aanleiding van de Overeenkomst of de daaruit voortvloeiende overeenkomsten mochten ontstaan zullen worden voorgelegd aan de competente rechter te s-hertogenbosch Deze Algemene Voorwaarden worden vóór of bij sluiten van de Overeenkomst aan de Rekeninghouder verstrekt. Ze zijn voorts op de website van de Maatschappij geplaatst, liggen ter inzage bij de Maatschappij en zijn aldaar kosteloos verkrijgbaar D e Maatschappij en/of de Rekeninghouder kunnen slechts op afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden een beroep doen, indien deze afwijkingen in de Overeenkomst of een andere schriftelijke overeenkomst tussen partijen zijn opgenomen. In geval van strijdigheid tussen deze Algemene Voorwaarden en de Overeenkomst en/of een andere schriftelijke overeenkomst prevaleert het bepaalde in de Overeenkomst of genoemde andere schriftelijke overeenkomst I n afwijking van het bepaalde in artikel 13.3 is de Maatschappij bevoegd deze Algemene Voorwaarden te wijzigen dan wel aan te vullen voor zover zulks geen verzwaring van de verplichtingen van de Rekeninghouder inhoudt. Dergelijke wijzigingen en/of aanvullingen zullen aan de Rekeninghouder worden medegedeeld en treden in werking 1 (één) maand na de dag waarop deze mededeling aan de Rekeninghouder is verzonden D e Rekeninghouder staat in voor de juistheid en volledigheid van de in de aanvraag voor een Krediet of Creditcard vermelde gegevens. De Rekeninghouder is verplicht de Maatschappij terstond schriftelijk op de hoogte te brengen van alle wijzigingen in de persoonlijke en/of financiële situatie die van belang zijn of kunnen zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst, waaronder onder meer wordt begrepen wijziging van het adres van de Rekeninghouder, wijziging van de Tegenrekening en wijziging in de persoonlijke relatie met de Partner als gevolg waarvan geen sprake meer is van een Partner als bedoeld in artikel Alle mededelingen welke zijn gericht aan de Rekeninghouder, worden, als hiervan sprake is, tevens geacht te zijn gericht aan de Partner De Maatschappij kent een klachtenprocedure Indien en voorzover sprake is van een overeenkomst op afstand als bedoeld in artikel 4:28 van de Wet op het financieel toezicht geven de Rekeninghouder en de Partner door ondertekening van de Overeenkomst toestemming om deze uit te voeren Indien enige bepaling uit de Overeenkomst om welke reden dan ook ongeldig zou worden verklaard, blijven alle overige bepalingen onverkort van kracht. Indien de Leverancier of een derde een loyaliteits-, compensatie- of spaarprogramma voert verbonden aan de aankopen die bij hem worden gedaan of aan de bestedingen die met de Creditcard worden gedaan, is de Leverancier respectievelijk de derde verantwoordelijk voor de uitvoering van het loyaliteits-, compensatie- of spaarprogramma en kunnen aanspraken in verband daarmee uitsluitend geldend worden gemaakt jegens de Leverancier of de derde. PrimeLine, Laser Cards, Directa.nl en Sygma Finance zijn handelsnamen van LaSer Nederland B.V., Larenweg 78-96, 5234 KC s-hertogenbosch, K.v.K. s-hertogenbosch Hierbij verklaren ondergetekenden zich akkoord met de Algemene Voorwaarden LaSer Nederland B.V. d.d.... handtekening aanvrager handtekening partner Algemene Voorwaarden d.d. 1 oktober 2008

4 InformatIeblad Wet op het financieel toezicht - verkoop op afstand - Algemeen Verkoop op afstand betekent het sluiten van een overeenkomst zonder dat sprake is van menselijke tussenkomst. Dit wil zeggen: alle (financiële) overeenkomsten die totstandkomen zonder dat er een verkoopmedewerker of bemiddelaar fysiek bij aanwezig is. Het maakt hierbij niet uit of u via internet, of telefoon contact met ons hebt gehad. In alle gevallen waarbij het contract niet fysiek tot stand komt via een verkoopmedewerker of bemiddelaar, is sprake van een overeenkomst op afstand. In het kader van de Wet op het financiële toezicht treft u bijgaand informatie aan die hoort bij uw overeenkomst. Samen met het bijbehorend productprospectus kunt u op deze wijze een weloverwogen keuze maken. Bedrijfsgegevens LaSer Nederland B.V. is gevestigd aan de Larenweg KC te s-hertogenbosch en handelt onder de namen PrimeLine, Sygma Finance, Laser Cards en Directa.nl. Ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel Oost-Brabant onder nummer PrimeLine, Sygma Finance, Laser Cards en Directa.nl verstrekken consumentenkredieten en bemiddelen in verzekeringen. Hiervoor zijn PrimeLine, Sygma Finance, Laser Cards en Directa.nl als vergunninghouder geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten, onder nummer PrimeLine, Sygma Finance, Laser Cards en Directa.nl kennen een interne klachtenprocedure en zijn tevens aangesloten bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening. Kenmerken van het financiële product en de uitvoering van de overeenkomst De belangrijkste kenmerken van het betreffende financiële product vindt u in de overeenkomst en het bijbehorend prospectus welke u tevens hebt ontvangen. Het prospectus is overigens ook op internet te vinden. Kijk hiervoor op: of Vervroegde aflossing De kredietovereenkomst kan tussentijds te allen tijde worden opgezegd. Bij vaste kredieten kan een boete wegens vervroegde aflossing in rekening worden gebracht. Voor de berekening van deze boete verwijzen wij naar het bijbehorend prospectus. Ontbindingsrecht U kunt de overeenkomst op afstand zonder een boete verschuldigd te zijn en zonder opgave van redenen ontbinden gedurende veertien kalenderdagen met ingang van de dag waarop die overeenkomst is aangegaan, dan wel, indien dit later is, gedurende veertien kalenderdagen met ingang van de dag waarop de informatie die PrimeLine, Sygma Finance, Laser Cards en Directa.nl u dient te verstrekken, door u is ontvangen. Indien u gebruik wilt maken van dit ontbindingsrecht dient u dit schriftelijk kenbaar te maken. PrimeLine/Sygma Finance/Laser Cards/Directa.nl t.a.v. de afdeling Consumer Sales Postbus DJ s-hertogenbosch Als u de overeenkomst ontbindt, dient u onverwijld, doch uiterlijk 30 dagen na kennisgeving van de ontbinding, alle verstrekte geldbedragen en zaken, welke op grond van de overeenkomst aan u zijn verstrekt, terug te geven. Er kan een redelijke (krediet)vergoeding in rekening worden gebracht over de periode tot aan ontbinding. Deze kredietvergoeding wordt vermeld in de overeenkomst. Indien op de voorgeschreven wijze geen gebruik wordt gemaakt van voormeld ontbindingsrecht, dan kan hier later geen beroep meer op worden gedaan. U verleent toestemming de onderhavige overeenkomst direct uit te voeren. Tot slot De gebruikte taal voor de Algemene en bijzondere voorwaarden van toepassing op de overeenkomst, de communicatie tijdens de looptijd van de overeenkomst alsmede de wettelijk verplicht te verstrekken informatie zal Nederlands zijn. Terzake financiële producten wordt niet geadviseerd. Eventuele geschillen met betrekking tot de (totstandkoming van de) overeenkomst zullen worden beslecht door de Nederlandse rechter. Het Nederlandse recht is hierop van toepassing. LN-045/07-08 Van toepassing zijn de Algemene Voorwaarden LaSer Nederland B.V. d.d. 1 oktober 2008.

5 Prospectus Visa Card Laser Cards wil graag duidelijkheid voor haar klanten. Deze prospectus geeft u de informatie die u nodig hebt bij uw beslissing om uw Visa Card bij Laser Cards aan te vragen. Het beschikbaar stellen van een prospectus is bovendien in de toepasselijke financiële regelgeving vastgelegd. Met de Visa Card van Laser Cards beschikt u over wereldwijd betaalgemak, want met de creditcard kunt u zonder geld op zak overal waar het Visa-logo zichtbaar is, betalen. In binnen- en buitenland is dit op meer dan 24 miljoen adressen. Op alle nieuwe bestedingen met de creditcard is een rentevrije periode van toepassing tot aan de eerstvolgende betaaldatum, behoudens op geldopnamen via de geldautomaat en direct via Laser Cards. De kredietvergoeding van dit doorlopende kaartkrediet wordt maandelijks berekend over het Uitstaand Saldo vanaf transactiedatum en is afhankelijk van de bandbreedte waarbinnen het Uitstaand Saldo valt. De opgenomen bedragen worden afgeboekt van de bestedingslimiet op de kaart en u betaalt deze terug volgens de afspraken die zijn gemaakt. Procedure aanvraag door Laser Cards uitgegeven Visa Card Een creditcard van Laser Cards vraagt u aan via Laser Cards zal de aanvraag beoordelen. Laser Cards hanteert hierbij eigen beoordelingscriteria. Beoordelingscriteria Laser Cards maakt gebruik van een objectief en beproefd systeem van acceptatievoorwaarden (creditscoring). Aan de beoordeling van een aanvraag ligt bovendien een aflossing van minimaal 2% van het kredietbedrag ten grondslag. Laser Cards vraagt bijvoorbeeld naar uw woon- en werksituatie. Ook informatie over inkomen, lasten en een zogenaamde toetsing bij het Bureau Krediet Registratie (BKR) te Tiel maakt deel uit van de procedure. Laser Cards is deelnemer aan het stelsel van kredietregistratie dat in stand wordt gehouden door het BKR. Het BKR verzorgt het Centraal Krediet Informatiesysteem namens de financiële dienstverleners in Nederland. Als u bij de deelnemers een nieuwe financiering aanvraagt, informeren zij bij het BKR naar uw leen- en aflosgedrag. Op deze manier helpt Laser Cards te voorkomen dat iemand teveel financiële verplichtingen op zich neemt. Bij het BKR worden alle kredieten, creditcards, winkelpassen en eventuele betaalproblemen geregistreerd. Dit geeft een beeld van het leen- en aflosgedrag en de aflossingscapaciteit van de potentiële kredietnemer. De financiële dienstverleners zijn verplicht om een betalingsachterstand te melden bij het BKR. Dat gebeurt echter niet zomaar. U wordt vooraf gewaarschuwd dat de achterstand bij het BKR wordt gemeld als u langer wacht met betalen. Het moment waarop deze melding plaatsvindt, hangt af van het soort krediet. Op basis van alle beschikbare informatie maakt Laser Cards een afweging of het verstrekken van een krediet aan u verantwoord is. Indien u niet door Laser Cards wordt geaccepteerd, dan wordt de reden hiervan op uw verzoek schriftelijk meegedeeld. Voorbeelden van toepassing van de beoordelingscriteria 1. Een aanvrager die voldoet aan de algemene acceptatievoorwaarden van Laser Cards wil een creditcard aanvragen. De aanvrager heeft geen negatieve registraties bij het BKR te Tiel. In dat geval ontvangt de aanvrager na acceptatie binnen enkele dagen de creditcard, waarmee tot aan de standaard verstrekte bestedingslimiet van 1.300,- bestedingen kunnen worden gedaan. 2. Een aanvrager van 17 jaar en ongehuwd wil een creditcard aanvragen bij Laser Cards. In dit geval zal de aanvraag niet worden geaccepteerd, omdat de aanvrager niet voldoet aan alle acceptatievoorwaarden van Laser Cards. Eén van de voorwaarden is namelijk dat een aanvrager minimaal 21 jaar dient te zijn. Algemene Voorwaarden Hierbij treft u een korte beschrijving van de Algemene Voorwaarden die van toepassing zijn op een door Laser Cards uitgegeven creditcard. Een exemplaar van de toepasselijke Algemene Voorwaarden wordt u bij uw kredietovereenkomst verstrekt. Op de website kunt u de Algemene Voorwaarden ook altijd downloaden. A. Vervroegde opeisbaarheid Het Uitstaand Saldo zal (direct) opeisbaar zijn als de kredietnemer: Gedurende tenminste twee maanden achterstallig is met de betaling van de termijnbedragen en na door Laser Cards in gebreke te zijn gesteld nog steeds nalatig blijft in de nakoming van zijn verplichtingen; Nederland metterwoon heeft verlaten dan wel redelijkerwijs kan worden aangenomen, dat de kredietnemer Nederland binnen enkele maanden metterwoon zal verlaten; Is overleden en er een gegronde reden is om aan te nemen dat diens verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst niet zullen worden nagekomen; In staat van faillissement is komen te verkeren of ten aanzien van de kredietnemer de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen van toepassing is verklaard; Blijkt onjuiste inlichtingen te hebben verstrekt waardoor de creditcard niet of niet onder dezelfde voorwaarden door Laser Cards zou zijn verstrekt, indien de juiste informatie zou zijn verkregen. B. Zekerheidsrechten Er worden voor een door Laser Cards uitgegeven creditcard geen zekerheidsrechten gevestigd. C. Aansprakelijkheid Laser Cards is niet aansprakelijk voor gebreken aan de door de Leverancier verkochte c.q. geleverde goederen en/of diensten of voor andere tekortkomingen in de nakoming door de Leverancier van de overeenkomst met de Rekeninghouder. Indien sprake is van een partner, is deze ook hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die voortvloeien uit de met Laser Cards gesloten overeenkomst(en). Klachtenprocedure Als u niet tevreden bent over de dienstverlening van Laser Cards kunt u schriftelijk een klacht indienen. Uw klacht wordt dan in behandeling genomen door de afdeling Consumentenservice, Postbus 3369, 5203 DJ s-hertogenbosch. Mocht het probleem niet naar uw tevredenheid worden opgelost, dan kunt u contact opnemen met de onafhankelijk geschilleninstantie waarbij Laser Cards is aangesloten: Klachteninstituut Financiële Dienstverlening, Postbus 93257, 2509 AG Den Haag, Toelichting Dit betreft een Doorlopend Krediet. De rekenvoorbeelden zijn slechts voorbeelden. Een ander bedrag via Laser Cards is mogelijk. Deze gegevens zijn naar de stand van juli Een variabele rente kan door Laser Cards worden aangepast. Het minimum maandbedrag is 2% van het Uitstaand Saldo met een minimum van 10,-. De effectieve rente op jaarbasis is een prijsaanduiding voor het krediet. Hierin komen alle kosten van het krediet tot uitdrukking. Met de theoretische looptijd wordt bedoeld de looptijd van het krediet, ervan uitgaand dat: a. de overeenkomst inzake krediet overeenkomstig de bij het aangaan van de overeenkomst inzake krediet vastgestelde hoogte en lengte van het termijnbedrag wordt afgewikkeld; b. geen wijzigingen optreden in de kredietvergoeding, tenzij het wijzigingen betreft waarvan de omvang bij het aangaan van de overeenkomst inzake krediet is vastgesteld; c. het Uitstaand Saldo op het tijdstip waarop door de aanbieder van krediet een geldsom ter beschikking wordt gesteld onderscheidenlijk met het verschaffen van het genot van een roerende zaak of een effect of het verlenen van een dienst een aanvang wordt gemaakt, gelijk is aan de kredietlimiet; d. het Uitstaand Saldo niet toeneemt anders dan uit hoofde van het in rekening brengen van kredietvergoeding. De totale kosten van het krediet worden bepaald door de hoogte van het Uitstaand Saldo en het op ieder moment geldende rentepercentage. Tussentijdse aflossing van het krediet is te allen tijde mogelijk zonder kosten. Laser Cards kan vertragingsvergoeding berekenen indien de kredietnemer na ingebrekestelling nalatig blijft in zijn verplichting tot betaling. Het vertragingsvergoedingspercentage is gelijk aan het maandelijkse kredietvergoedingspercentage en wordt in overeenstemming met de wettelijke bepalingen berekend. Op alle nieuwe bestedingen met de creditcard is een rentevrije periode van toepassing tot aan de eerstvolgende betaaldatum, behoudens op geldopnamen via de geldautomaat en direct via Laser Cards. De kredietvergoeding wordt maandelijks berekend over het Uitstaand Saldo vanaf transactiedatum en is afhankelijk van de bandbreedte waarbinnen het Uitstaand Saldo valt. Voor alle gegevens die staan vermeld in deze prospectus zijn wijzigingen voorbehouden. houden. Tarieven Kredietlimiet Effectieve rente op jaarbasis t/m n 2.500,00 16,00 % n 2.501,00 t/m n 5.000,00 15,25 % n 5.001,00 t/m n ,00 13,25 % Rekenvoorbeelden Kredietlimiet Maandbedrag Theoretische looptijd Effectieve rente Totaalprijs in maanden op jaarbasis 1 n 1.250,00 n 25, ,00 % n 1.967,81 n 3.000,00 n 60, ,00 % n 4.722,74 n 7.500,00 n 150, ,25 % n ,34 n ,00 n 200, ,25 % n ,12 1 Dit betreft een variabele rente. LC-299/07-09 Laser Cards treedt op als kredietgever en bemiddelaar in verzekeringen en is onderdeel van de Franse LaSer Groep. Laser Cards is bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM) geregistreerd onder nummer: Laser Cards is een handelsnaam van LaSer Nederland B.V. K.v.K. s-hertogenbosch

6 Voorwaarden Laagste prijs & garantieplan - versie 0608 Inhoudsopgave: Het Laagste prijs & aankoopgarantie bestaat uit 3 componenten: I. Verzekeringsvoorwaarden Laagste prijs & aankoopgarantie (versie LPAG0608 LGI) II. Voorwaarden Kaartprotectie PrimeLine Creditcard en de Creditcard uitgegeven door Laser Cards (versie 0608 KP, uitsluitend van toepassing op de PrimeLine Creditcard en de Creditcard uitgegeven door Laser Cards) III. Voorwaarden Express Service Visa Creditcard (Versie 0608 ES, uitsluitend van toepassing op de Visa Creditcard) De Laagste prijs & aankoopgarantie kan slechts in zijn geheel worden afgesloten of worden opgezegd. Kosten Laagste prijs & garantieplan PrimeLine Creditcard/Creditcard uitgegeven door Laser Cards. De kosten voor de Laagste prijs & aankoopgarantie bedragen E14,95 en bestaan uit een premie ad E4,26 inclusief assurantiebelasting voor de Laagste prijs & aankoopgarantie en een bedrag van E10,69 (vrijgesteld van b.t.w.) voor de Kaartprotectie. Visa Creditcard De premie voor het Laagste prijs & garantieplan bedraagt E14,95 en bestaat uit een premie ad E4,26 inclusief assurantiebelasting voor de Laagste prijs & aankoopgarantie en een bedrag van E10,69 (vrijgesteld van b.t.w.) voor de Express Service. VErzEKErIngSVoorwaardEn Laagste prijs & aankoopgarantie (versie LPAG0608 LGI) 1. definities a) Verzekerde: De natuurlijke persoon aan wie de Maatschappij een kredietfaciliteit verstrekt (de Rekeninghouder ) en/of zijn/haar echtgeno(o)t(e) of samenwonende partner, die door de rekeninghouder wordt gemachtigd om namens hem transacties te verrichten op de rekening (de Partner ), gezamenlijk (de Verzekerde ) die een Creditcard heeft en volgens de Maatschappij aanspraak kan maken op het Laagste prijs & aankoopgarantie. b) Verzekeraar voor Aankoopgarantie en Laagste Prijsgarantie : London General Insurance Company Ltd. gevestigd in Egham, Verenigd Koninkrijk, Nederlands bijkantoor: Paasheuvelweg 1, 1105 BE, Amsterdam (KvK ). Deze verzekeraar staat onder toezicht van de Engelse Financiële autoriteit (registratienummer ) c) Maatschappij: LaSer Nederland B.V., handelend onder de namen: PrimeLine, Sygma Finance, Laser Cards en Directa.nl d) Kredietfaciliteit: een tussen de Maatschappij en verzekerde overeengekomen kredietovereenkomst met de daarbij behorende Creditcard. e) Administrateur: TWG Services Ltd. gevestigd in Egham, Verenigd Koninkrijk, Nederlands bijkantoor: postbus 113, 6880 AC, Velp (KvK ), handelend onder de naam The Warranty Group Europe, Nederland (TWG). TWG is als administrateur door de verzekeraars belast met de uitvoering van deze verzekering. TWG staat onder toezicht van de Engelse Financiële autoriteit (registratienummer ). f) Geadverteerde aanbieding: advertentie in een binnen het garantiegebied uitgegeven krant, tijdschrift of brochure welke beschikbaar is voor het grote publiek en waarin door een door de fabrikant geautoriseerde detaillist een aanbieding wordt gedaan voor een exact omschreven product en tegen een exact bepaalbare prijs. Het in de geadverteerde aanbieding beschreven product dient geheel (zelfde model, type, leveringsvoorwaarden, accessoires en fabrikant, inclusief geboden garantie) overeen te stemmen met de middels de Creditcard gegarandeerde aankoop. De geadverteerde aanbieding mag geen betrekking hebben op groothandel of demonstratieproducten. De geadverteerde aanbieding mag niet zijn voor een restant partijen-, op is op-, faillissements-, uitsluitend contantgeld- of bedrijfsbeëindigingsverkoop. De geadverteerde aanbieding moet duidelijk weergeven; controleerbare geldigheidsduur van de aanbieding, naam en adres alsmede het telefoonnummer van de aanbiedende detaillist. g) Gegarandeerde aankoop: een door verzekerde binnen het garantiegebied volledig middels zijn Creditcard aangeschafte consumentenzaak, waarvoor zijn/haar Kredietfaciliteit is gedebiteerd. h) Het Laagste prijs & garantieplan: Het door de Maatschappij aan haar klanten aangeboden aanvullende pakket waar deze verzekering onderdeel van uitmaakt. i) Datum van aankoop: de datum waarop de aankoop van de zaak, welke wordt aangeschaft met de Creditcard, door de Maatschappij is geautoriseerd. j) Creditcard: de PrimeLine (Private Label) Creditcard, de Visa Creditcard en de Creditcard uitgegeven door Laser Cards 2. garantiegebied Onder garantiegebied wordt in deze Laagste prijs & aankoopgarantie verstaan: Nederland. 3. geldigheid en geldigheidsduur 1. De Laagste prijs & aankoopgarantie biedt dekking tegen verlies, diefstal en beschadiging van roerende zaken (= de aankoopgarantie) en voorziet daarnaast in een laagste prijsgarantie op zaken die verzekerde volledig met de Creditcard heeft betaald en als gevolg waarvan zijn/haar Kredietfaciliteit voor de kosten van aankoop wordt/is gedebiteerd (= laagste prijsgarantie). 2. De Laagste prijs & aankoopgarantie is - behoudens schriftelijke opzegging - geldig gedurende de geldigheidstermijn van de verstrekte Kredietfaciliteit mits de aflossingsafspraken uit hoofde van de kredietovereenkomst zijn nagekomen en de jaarlijkse verschuldigde kosten (waaronder de voor deze verzekering verschuldigde premie) voor het Laagste prijs- engarantieplan is voldaan. 3. a) De laagste prijsgarantie is van kracht vanaf de datum van de gegarandeerde aankoop van de zaak. b) De aankoopgarantie is van kracht vanaf de datum van aankoop of datum van levering mits deze binnen 60 dagen na datum van aankoop plaatsvindt (bewijs van leverdatum dient door verzekerde te worden overlegd). De laagste prijsgarantie en de aankoopgarantie eindigen na het verstrijken van de termijn van 60 dagen te rekenen vanaf de datum van aankoop ofwel de datum van levering, danwel eerder indien de zaak binnen deze termijn Nederland verlaat of verzekerde de zaak vervreemt. 4. Schaden of kosten die elders gedekt of gegarandeerd zijn of zouden moeten zijn, indien deze Laagste prijs & aankoopgarantie niet bestond, worden niet vergoed. 4. omvang van de garantie 1. Deze Laagste prijs & aankoopgarantie is aanvullend en is geen vervanging voor een andere garantie, verzekering, regeling of voorziening, die ook - al dan niet gedeeltelijk - garantie geeft tegen verlies, diefstal, beschadiging of laagste prijs van roerende zaken. 2. Deze Laagste prijs & aankoopgarantie dekt de kosten slechts tot het bedrag waarvoor de schade niet wordt vergoed door een andere garantie, verzekering, regeling of voorziening als bedoeld in lid 1 van dit artikel. 3. Voor zover het bij de aankoopgarantie verlies, diefstal en beschadiging betreft geschiedt deze garantie onder het beding vrij van schade onder 68,-. 5. Uitsluitingen 1. Schade aan en/of verlies of diefstal van zaken, die voortvloeien uit de volgende oorzaken vallen niet onder de Laagste prijs & aankoopgarantie: a) overstroming en aardbeving; b) oorlog, invasie, vijandelijkheid, opstand, oproer, verbeurdverklaring in opdracht van enig overheidslichaam, risico s van smokkelwaar of schade die voortvloeit uit illegale activiteiten of handelingen; c) normale slijtage; d) onverklaarbare verdwijning; e) radioactieve besmetting; f) schade die voortvloeit uit eigen gebrek van een product; g) schade die voortvloeit uit eigen bederf of uit de aard en natuur van het product; h) krassen, schrammen of deuken, die de normale gebruiksmogelijkheden van het desbetreffende product niet beperken; i) goederen die alleen via een elektronische medium, zoals internet, worden geadverteerd. 2. De volgende roerende zaken vallen niet onder de Laagste prijs & aankoopgarantie: a) roerende zaken met een aanschafprijs beneden 68,- ; b) draagbare mobiele telefoons, computers en andere mobiele communicatieapparatuur; c) contant geld, inclusief geldopnames vanuit een geldautomaat (ATM) of het equivalent ervan, reischeques, cadeaubonnen, toegangs- of plaatsbewijzen of andere verhandelbare documenten; d) dieren en planten; e) sieraden, horloges, bont- en kunstwerken in de bagage, tenzij die bagage met de hand wordt gedragen en onder persoonlijk toezicht staat van de verzekerde; f) alle soorten lucht-, land- en watervoertuigen met uitzondering van fietsen, waaronder maar niet beperkt tot vliegtuigen, boten, automobielen, motorfietsen, bromfietsen, scooters; g) gebruikte- of tweedehands zaken; h) zaken die voor bedrijfs- of handelsdoeleinden worden gebruikt waaronder maar niet beperkt tot monstercollecties; i) muntcollecties; j) verbruikszaken en etenswaren; k) alle zaken die op maat worden gemaakt; l) aankopen welke bij de totstandkoming van de kredietfaciliteit worden aangeschaft, waarbij gelijktijdig de Creditcard en de daarbij behorende kredietfaciliteit worden aangevraagd, zijn van dekking uitgesloten. 3 Voorts wordt niet door de Laagste prijs & aankoopgarantie gedekt: a) schade aan en/of verlies of diefstal van zaken als gevolg van direct materieel misbruik door de verzekerde, familieleden, kennissen, huisgenoten, medekaarthouders en eventueel gemachtigden; b) verlies of diefstal van of schade aan zaken die op frauduleuze wijze door de verzekerde werden verkregen; c) indien de verzekerde bewust een valse of frauduleuze schadeclaim indient. In dit geval verliest de verzekerde al zijn of haar rechten onder deze Laagste prijs & aankoopgarantie. 4. Er bestaat geen recht op vergoeding indien de verzekerde niet de normale voorzichtigheid in acht heeft genomen ter voorkoming van verlies, diefstal of beschadiging van bagage, waaronder mede begrepen kostbare voorwerpen zoals foto-, film-, geluids-, beeld-, video- en computerapparatuur, muziekinstrumenten, sieraden, horloges, bont- en kunstwerken. 5. In geval van diefstal van de in lid 4 van dit artikel genoemde voorwerpen van of uit een voertuig, bestaat geen recht op vergoeding, tenzij verzekerde kan aantonen dat bovengenoemde voorwerpen in de deugdelijk afgesloten kofferruimte, van buitenaf niet zichtbaar, waren opgeborgen. Van een personenauto met een 3e of 5e deur dient de kofferruimte bovendien te zijn afgedekt met een zogenaamde hoedenplank. 6. Ten aanzien van kostbare voorwerpen en kostbaarheden bestaat bovendien geen recht op vergoeding in geval van zonder toezicht achterlaten, anders dan in deugdelijk afgesloten r uimten, onverminderd het bepaalde in de voorgaande artikelen. 7. Voor het in dit artikel onder 4, 5 en 6 bepaalde geldt overigens dat van de verzekerde verlangd mag worden, dat hij onder de gegeven omstandigheden in redelijkheid niet betere maatregelen ter voorkoming van verlies, diefstal of beschadiging had kunnen treffen. 6. Verplichtingen 1. Verzekerde is verplicht elke schade onverwijld eerst te melden bij enige andere garantie, verzekering, regeling of voorziening, die hij of zij ten tijde van de schadedatum heeft en die mogelijk dekking geeft voor deze schade. 2. Aankoopgarantie: Verzekerde dient schade aan, verlies of diefstal van de zaak, binnen 15 dagen na de gebeurtenis telefonisch of schriftelijk te melden aan administrateur, waarna aan hem/haar een schadeformulier zal worden toegezonden, melding na die datum heeft verlies van garantie tot gevolg. 3. Laagste prijsgarantie: Verzekerde dient, om aanspraak te kunnen maken op de laagste prijsgarantie, terstond melding te maken aan administrateur van een geadverteerde aanbieding, in ieder geval dient de melding binnen 10 dagen na het verlopen van de geadverteerde aanbieding of 70 dagen na de aankoop middels de Creditcard door administrateur te zijn ontvangen. 4. Verzekerde dient het schadeformulier in te vullen en te ondertekenen en het binnen 30 dagen na de datum van verlies, diefstal, beschadiging of melding van aanspraak op de laagste prijsgarantie, samen met de vereiste documentatie op te sturen naar administrateur. De vereiste documentatie kan ondermeer bestaan uit de aankoopfactuur van het artikel en een politie-, brandrapport of een ander rapport dat een accurate weergave geeft van de gebeurtenis. In geval van aanspraak op de laagste prijsgarantie dient in ieder geval een origineel goed leesbaar exemplaar van de geadverteerde aanbieding te worden meegezonden. 5. Het niet tijdig indienen van het schadeformulier heeft verlies van garantie tot gevolg. 6. Indien de schade is geleden door de ontvanger van een geschenk dat onder de garantie gedekt is, dient de melding te geschieden en dient het schadeformulier te worden ingevuld, ondertekend en opgestuurd door de verzekerde. 7. Verzekerde heeft de plicht om de in alle redelijkheid te vragen maatregelen te nemen schade te voorkomen en te beperken.

7 8. Verzekerde kan worden verplicht om een beschadigde zaak af te leveren op een aan hem of haar opgegeven adres. 9. Verzekerde heeft de verplichting om alle voor de schadebeoordeling relevante gegevens te verstrekken. 7. omvang schadevergoeding 1. Aankoopgarantie: De totale uitkering in geval van verlies, diefstal of beschadiging aan een onder deze Laagste prijs & aankoopgarantie gedekte zaak zal niet meer bedragen dan de aankoopprijs zoals die blijkt uit het rekeningafschrift van de kredietrekening. De eventueel berekende kredietvergoeding wordt niet meegerekend. 2. Vergoeding kan geschieden in geld of bestaan uit reparatie, herstel of vervanging van de zaak naar keuze van Verzekeraar. 3. Schade met betrekking tot zaken die deel uitmaken van een paar of stel zullen worden vergoed tot de volledige aanschafprijs van het paar of stel mits de zaken afzonderlijk onbruikbaar zijn en afzonderlijk niet vervangen kunnen worden. 4. a) Aankoopgarantie: Met inachtneming van de geldigheidsduur van deze Laagste prijs & aankoopgarantie zal voor de aankoopgarantie per verzekerde nimmer meer dan 6.807,- worden uitgekeerd. Schade met betrekking tot geschenken is hierbij inbegrepen. Dit geldt ongeacht het aantal kredietrekeningen of Creditcards dat de verzekerde en/of eventuele partner op zijn of haar naam heeft of heeft gehad. Per schade zal bij verlies, diefstal of beschadigingschade nimmer meer dan 2.269,- worden uitgekeerd. b) Laagste prijsgarantie: Met inachtneming van de geldigheidsduur van deze Laagste prijs & aankoopgarantie zal op basis van de laagste prijsgarantiedekking nimmer meer dan tweemaal het verschil tussen de aankoopprijs en de geadverteerde prijs worden uitgekeerd met een maximum van 160,- per aankoop en met een maximum van 675,- per jaar. 5. De vergoeding zoals bedoeld in lid 2 van dit artikel zal worden uitgekeerd aan de verzekerde, die de schade leed. Indien de schade geleden is door de ontvanger van een geschenk dat onder de Laagste prijs & aankoopgarantie gedekt is, zal de vergoeding geschieden aan de verzekerde, die het geschenk aanschafte. 6. Indien reparatie van een zaak niet meer mogelijk is omdat onderdelen, door bijvoorbeeld faillissement van de producent van de zaak, niet meer te verkrijgen zijn, zal de vergoeding niet meer bedragen dan indien deze onderdelen wel te verkrijgen zouden zijn. 8. Sanctiebepaling 1. Bij niet nakoming door de verzekerde van de in deze Laagste prijs & aankoopgarantie genoemde verplichtingen is verzekeraar niet tot uitkering gehouden. 2. Verzekerde mag zijn rechten uit hoofde van deze Laagste prijs & aankoopgarantie niet overdragen. In geval van overdracht verliest de verzekerde al zijn of haar rechten die onder deze Laagste prijs & aankoopgarantie vallen. 9. wijzigingen 1. Verzekeraar heeft het recht de voorschriften van deze voorwaarden en bloc dan wel groepsgewijs te wijzigen. beperking van de voorwaarden, schriftelijk te weigeren binnen 60 dagen nadat hem/haar hiervan mededeling is gedaan. In dat geval eindigt de Laagste prijs & aankoopgarantie op de dag na ontvangst van de schriftelijke kennisgeving door administrateur. 3. Indien op de dag van de herziening onder de oude voorwaarden een aanspraak op het Laagste prijs & aankoopgarantie is erkend, treedt de herziening ten aanzien van die verzekerde en met betrekking tot dat voorval pas in werking op het moment dat de aanspraak van verzekerde is geëindigd. 10. geschillenregeling, rechtskeuze en vervaltermijn 1. Op deze garantie is Nederlands recht van toepassing. 2. Vragen of klachten met betrekking tot deze verzekering of de uitvoering daarvan door administrateur of verzekeraar kunnen worden voorgelegd aan administrateur onder vermelding van het polisnummer. Administrateur zal voorgelegde vragen of klachten zo spoedig mogelijk beantwoorden. 3. Indien verzekerde geen genoegen neemt met de behandeling van vragen of klachten door administrateur kunnen deze worden voorgelegd aan de Ombudsman Financiële Dienstverlening verbonden aan het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening gevestigd te Den Haag. Verzekeraar conformeert zich aan de uitspraken van de laatstgenoemde instantie. 4. Deze klachtenregeling geldt onverminderd uw recht om geschillen ter berechting voor te leggen aan de bevoegde rechter te Amsterdam. 11. Schadebehandeling / -afwikkeling 1. Alle onder de in deze overeenkomst bedoelde Laagste prijs & aankoopgarantie vallende schaden en/of aanspraken zullen tussen verzekerde en administrateur worden afgewikkeld. 2. Bij schade wordt een schadeaangifteformulier aan verzekerde ter beschikking gesteld. 12. Begin en einde Laagste prijs & aankoopgarantie De Laagste prijs & aankoopgarantie gaat voor de laagste prijsgarantie in op de aankoopdatum van de met de Creditcard aangeschafte zaken en eindigt 60 dagen daarna te uur. De aankoopgarantie is van kracht vanaf het moment van aankoop of datum van levering mits deze binnen een periode van 60 dagen na datum van aankoop plaatsvindt (bewijs van leverdatum dient door verzekerde te worden overlegd) en eindigt 60 dagen daarna te uur. De verzekering wordt aangegaan voor de periode van één jaar en wordt jaarlijks verlengd voor een gelijke periode tenzij verzekerde tenminste 1 maand voor het verstrijken van de prolongatiedatum schriftelijk opzegt. Deze verzekering kan maximaal 4 keer worden verlengd. 13. Premie De voor de Laagste prijs & aankoopgarantie verschuldigde jaarpremie wordt jaarlijks geïncasseerd door de Maatschappij op grond van een door verzekerde afgegeven incasso machtiging. 14. wet op de privacy De bij een schademelding onder deze Laagste prijs & aankoopgarantie verstrekte persoonsgegevens en de eventueel nader over te leggen persoonsgegevens kunnen worden opgenomen in een door of namens verzekeraar beheerde verzekerdenregistratie. Deze registratie is aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) te Den Haag. Op de verwerking van persoonsgegevens is de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen van toepassing. Deze persoonsgegevens zullen niet anders worden gebruikt dan voor de uitvoering van deze verzekering. 2. Een herziening als bedoeld in artikel 9 lid 1, treedt in werking 60 dagen na schriftelijke mededeling van de herziening aan verzekerde. Verzekerde heeft het recht de wijziging, indien deze leidt tot een Juni 2008 Voorwaarden Kaartprotectie PrimeLine Creditcard en de Creditcard uitgegeven door Laser Cards (versie 0608 KP) 1. geldigheid en geldigheidsduur Deze voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing op de PrimeLine (private label) Creditcard en de Creditcard uitgegeven door Laser Cards (met uitzondering van de Visa Creditcard) in geval van verlies of diefstal van deze Creditcard. Uitsluitend misbruik dat plaatsvindt voordat de melding van het verlies of diefstal van de Creditcard aan LaSer Nederland B.V. (verder: de Maatschappij ) wordt gedaan, is gedurende de geldigheidsduur van deze kaartprotectie beschermd. De kaartprotectie is geldig gedurende een periode van 1 jaar, ingaande in de maand van ontvangst van de verschuldigde vergoeding voor de kaartprotectie en zal automatisch worden geprolongeerd tenzij de kaarthouder tenminste 1 maand voor verstrijken van de prolongatiedatum schriftelijk opzegt. Indien de Laagste prijs & aankoopgarantie eindigt, eindigt tevens de kaartprotectie. 2. Verplichtingen In geval van verlies of diefstal van de Creditcard dient binnen 24 uur aangifte bij de politie plaats te vinden en dient het terzake opgemaakte procesverbaal met de schade-aangifte te worden meegezonden naar de Maatschappij. Tevens dient de kaarthouder de Maatschappij direct, zowel telefonisch als schriftelijk, op de hoogte te stellen. 3. omvang schadevergoeding Tenzij naar het oordeel van de Maatschappij sprake is van opzet, schuld of verwijtbaarheid aan de zijde van de kaarthouder of de Partner, scheldt de Maatschappij onder de kaartprotectie maximaal het bedrag dat met de Creditcard door derden frauduleus is verkregen kwijt, zulks met een maximum tot de door de Maatschappij verstrekte bestedingslimiet. 4. Schadebehandeling/-afwikkeling a) Alle onder de in deze overeenkomst vallende aanspraken met betrekking tot de kaartprotectie zullen tussen de kaarthouder en de Maatschappij worden afgewikkeld. b) Bij schade wordt een schade-aangifteformulier aan de kaarthouder ter beschikking gesteld. 5. Voorwaarden Laagste prijs & aankoopgarantie Voor zover niet strijdig met deze voorwaarden, zijn de artikelen 5, 6, 8, 13 en 14 van de verzekeringsvoorwaarden Laagste prijs & aankoopgarantie op deze voorwaarden van toepassing. 6. overige bepalingen Niet naleving van de voorwaarden Kaartprotectie heeft verval van rechten uit hoofde van de kaartprotectie tot gevolg. Deze voorwaarden kunnen te allen tijde door de Maatschappij worden aangepast. Deze voorwaarden zijn tevens vermeld op de site van de Maatschappij (www.primeline.nl en Juni 2008 Voorwaarden Express Service Visa Creditcard (versie 0608 ES) 1. geldigheid en geldigheidsduur Deze voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing op de Visa Creditcard in geval van verlies of diefstal van deze Creditcard. De Express Service is geldig gedurende een periode van 1 jaar, ingaande in de maand van ontvangst van de verschuldigde vergoeding voor de Express Service en zal automatisch worden geprolongeerd tenzij de kaarthouder tenminste 1 maand voor verstrijken van de prolongatiedatum schriftelijk opzegt. Indien de Laagste prijs & aankoopgarantie eindigt, eindigt tevens de Express Service. 2. Verplichtingen In geval van verlies of diefstal van de Visa Creditcard dient onmiddellijk na ontdekking, doch uiterlijk binnen 24 uur na het voorval, aangifte bij LaSer Nederland B.V. (verder: de Maatschappij ), gevolgd door een schriftelijke bevestiging, alsmede aangifte bij de politie plaats te vinden en dient het terzake opgemaakte procesverbaal met de schade-aangifte te worden meegezonden. 3. Vervanging verloren/gestolen Visa Creditcard De Maatschappij zal zo mogelijk binnen 5 dagen de kaarthouder, en indien van toepassing zijn Partner, kosteloos, mits nog voldaan wordt aan de acceptatienormen van de Maatschappij, de beschikking geven over een vervangende Visa Creditcard. De Card zal aangetekend of via een koerier persoonlijk aan de Cardhouder, ondertekening van een ontvangstbevestiging, worden overhandigd op respectievelijk worden verzonden naar het bij de Maatschappij in Nederland bekende adres van de kaarthouder. 4. Voorwaarden Laagste prijs & aankoopgarantie Voor zover niet strijdig met deze voorwaarden, zijn de artikelen 5, 6, 8, 13 en 14 van de verzekeringsvoorwaarden Laagste prijs & aankoopgarantie op deze voorwaarden van toepassing. 5. overige bepalingen Niet naleving van de voorwaarden Express Service heeft verval van rechten uit hoofde van de Express Service tot gevolg. Tevens bestaat geen aanspraak indien naar het oordeel van de Maatschappij sprake is van opzet, schuld of verwijtbaarheid aan de zijde van de kaarthouder of Partner. Deze voorwaarden kunnen te allen tijde door de Maatschappij worden aangepast. Deze voorwaarden zijn tevens vermeld op de site van de Maatschappij (www.lasercards.nl) Juni 2008

Prospectus Doorlopend Krediet

Prospectus Doorlopend Krediet Prospectus Doorlopend Krediet Inhoudsopgave Op verantwoorde wijze lenen 1 Wat is een doorlopend krediet? 1 Aanvraagprocedure 1 Bepaling kredietwaardigheid en wijze van risicobeoordeling 2 Twee voorbeelden

Nadere informatie

Prospectus Doorlopend Krediet. Prospectus Doorlopend krediet Fidis Nederland B.V. 1 mei 2006 Versie 1 Pagina 1

Prospectus Doorlopend Krediet. Prospectus Doorlopend krediet Fidis Nederland B.V. 1 mei 2006 Versie 1 Pagina 1 Prospectus Doorlopend Krediet Prospectus Doorlopend krediet Fidis Nederland B.V. 1 mei 2006 Versie 1 Pagina 1 Doel van deze prospectus Deze prospectus is bedoeld om u duidelijke informatie te verstrekken

Nadere informatie

Prospectus Persoonlijke Lening

Prospectus Persoonlijke Lening Prospectus Persoonlijke Lening Inhoudsopgave Pagina Op verantwoorde wijze lenen 1 Wat is een persoonlijke lening? 1 Aanvraagprocedure 1 Bepaling kredietwaardigheid en wijze van risicobeoordeling 2 Twee

Nadere informatie

Prospectus Aflopend Krediet

Prospectus Aflopend Krediet Prospectus Aflopend Krediet Prospectus aflopend krediet Fidis Nederland B.V. 1 mei 2006 versie 1 Pagina 1 Doel van deze prospectus Deze prospectus is bedoeld om u duidelijke informatie te verstrekken over

Nadere informatie

Santander Consumer Finance Benelux B.V. Prospectus Persoonlijke Lening

Santander Consumer Finance Benelux B.V. Prospectus Persoonlijke Lening B.V. Prospectus Persoonlijke Lening Wie zijn wij? B.V. is een onafhankelijke financieringsmaatschappij die u een uitgebreid pakket aan diensten biedt rond financiering en leasing, gespecialiseerd in het

Nadere informatie

Prospectus. Niet-doorlopend geldkrediet. Santander Consumer Finance Benelux B.V.

Prospectus. Niet-doorlopend geldkrediet. Santander Consumer Finance Benelux B.V. Prospectus Niet-doorlopend geldkrediet Santander Consumer Finance Benelux B.V. Santander Consumer Finance Benelux B.V. is gespecialiseerd in het verstrekken van doorlopend en nietdoorlopend geld- en goederenkrediet.

Nadere informatie

Prospectus. Doorlopend geldkrediet. Santander Consumer Finance Benelux B.V.

Prospectus. Doorlopend geldkrediet. Santander Consumer Finance Benelux B.V. Prospectus Doorlopend geldkrediet Santander Consumer Finance Benelux B.V. Santander Consumer Finance Benelux B.V. is gespecialiseerd in het verstrekken van doorlopend en nietdoorlopend geld- en goederenkrediet.

Nadere informatie

Prospectus Doorlopend Krediet

Prospectus Doorlopend Krediet Prospectus Doorlopend Krediet Inhoudsopgave Pagina Op verantwoorde wijze lenen 1 Wat is een doorlopend krediet? 1 Aanvraagprocedure 1 Bepaling kredietwaardigheid en wijze van risicobeoordeling 2 Drie voorbeelden

Nadere informatie

Prospectus Doorlopend Krediet

Prospectus Doorlopend Krediet Prospectus Doorlopend Krediet Inhoudsopgave Pagina Op verantwoorde wijze lenen 1 Wat is een doorlopend krediet? 1 Aanvraagprocedure 1, 2 Bepaling kredietwaardigheid en wijze van risicobeoordeling 2 Drie

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Santander Consumer Finance Benelux B.V.

Algemene voorwaarden. Santander Consumer Finance Benelux B.V. Algemene voorwaarden Santander Consumer Finance Benelux B.V. 1. Algemene informatie 1.1 Santander Consumer Finance Benelux B.V. Santander Consumer Finance Benelux B.V. is gespecialiseerd in het verstrekken

Nadere informatie

Prospectus. Doorlopend krediet. Santander Consumer Finance Benelux B.V.

Prospectus. Doorlopend krediet. Santander Consumer Finance Benelux B.V. Prospectus Doorlopend krediet Santander Consumer Finance Benelux B.V. Santander Consumer Finance Benelux B.V. (hierna Santander) is als kredietverstrekker geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten

Nadere informatie

Prospectus. Persoonlijke Lening. Santander Consumer Finance Benelux B.V.

Prospectus. Persoonlijke Lening. Santander Consumer Finance Benelux B.V. Prospectus Persoonlijke Lening Santander Consumer Finance Benelux B.V. Santander Consumer Finance Benelux B.V. (hierna Santander) is als kredietverstrekker geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Doorlopend Krediet

Algemene Voorwaarden Doorlopend Krediet Algemene Voorwaarden Doorlopend Krediet Doorlopend Krediet 1 1. Begrippen Kredietnemer: Kredietgever: Krediet: Kredietlimiet: De natuurlijke persoon of personen aan wie de kredietgever een lening heeft

Nadere informatie

Prospectus Doorlopend Krediet

Prospectus Doorlopend Krediet Prospectus Doorlopend Krediet Inhoudsopgave Pagina Op verantwoorde wijze lenen 1 Wat is een doorlopend krediet? 1 Aanvraagprocedure 1, 2 Bepaling kredietwaardigheid en wijze van risicobeoordeling 2 Drie

Nadere informatie

Latere-Leeftijd-Lening

Latere-Leeftijd-Lening Latere-Leeftijd-Lening Prospectus per 1 december 2003 Uw tussenpersoon is: Tarieven per 1 december 2001 Tarievenoverzicht per 1 december 2001 LATERE-LEEFTIJD-LENING (Andere bedragen op aanvraag) 12 maanden

Nadere informatie

Productinformatie wehkamp.nl balansrekening

Productinformatie wehkamp.nl balansrekening Productinformatie wehkamp.nl balansrekening Inhoudsopgave WIE ZIJN WIJ? 4 CONTACTGEGEVENS 4 WAAROM DEZE INFORMATIE? 4 KENMERKEN VAN DE WEHKAMP.NL 6 BALANSREKENING Doorlopend krediet Bepaal uw eigen kredietlimiet

Nadere informatie

Voorwaarden. MoneYou Doorlopend. Krediet

Voorwaarden. MoneYou Doorlopend. Krediet Voorwaarden MoneYou Doorlopend Krediet Inhoudsopgave Algemeen 3 Voorwaarden MoneYou Doorlopend Krediet Voor de in deze voorwaarden bedoelde Producten gelden ook de Voorwaarden MoneYou. 1. Uitvoering kredietovereenkomst

Nadere informatie

De Stadsbank Oost Nederland verstrekt sociale leningen zonder gebruik te maken van bemiddelaars of gevolmachtigde agenten.

De Stadsbank Oost Nederland verstrekt sociale leningen zonder gebruik te maken van bemiddelaars of gevolmachtigde agenten. Prospectus sociale lening Algemeen In deze prospectus geven wij u inzicht in de werkwijze van de Stadsbank Oost Nederland bij het verstrekken van sociale leningen. De Stadsbank Oost Nederland is aangesloten

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Averus Continue. Deze algemene voorwaarden zijn onderdeel van uw kredietovereenkomst.

Algemene voorwaarden Averus Continue. Deze algemene voorwaarden zijn onderdeel van uw kredietovereenkomst. Algemene voorwaarden Averus Continue Deze algemene voorwaarden zijn onderdeel van uw kredietovereenkomst. Versie 3.0 September 2014 Inhoudsopgave Definities... 3 Algemeen... 4 Artikel 1. Doorlopend krediet...

Nadere informatie

Algemene bepalingen voor geldleningen NEF0408

Algemene bepalingen voor geldleningen NEF0408 NEF0408 Algemene bepalingen voor geldleningen Inhoudsopgave Begripsbepalingen.... 2 Algemeen.... 2 Het bedrag van de lening.... 2 De looptijd van de lening.... 2 Rentepercentage en rente... 3 De aflossing;

Nadere informatie

Informatieblad Credivance - DK [EUROPESE STANDAARDINFORMATIE INZAKE CONSUMENTENKREDIET]

Informatieblad Credivance - DK [EUROPESE STANDAARDINFORMATIE INZAKE CONSUMENTENKREDIET] Informatieblad Credivance - DK [EUROPESE STANDAARDINFORMATIE INZAKE CONSUMENTENKREDIET] 1. Identiteit en contactgegevens van de kredietgever Kredietgever Adres Telefoonnummer E-mailadres Website Kosterijland

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Persoonlijke Lening van de Rabobank 2010

Algemene voorwaarden Persoonlijke Lening van de Rabobank 2010 1/7 Algemene voorwaarden Persoonlijke Lening van de Rabobank 2010 1. Begrippen In de kredietovereenkomst en in de algemene voorwaarden worden de volgende begrippen gehanteerd. Kredietnemer Kredietgever

Nadere informatie

Informatieblad DEFAM Doorlopend krediet (Europese standaardinformatie inzake consumentenkrediet)

Informatieblad DEFAM Doorlopend krediet (Europese standaardinformatie inzake consumentenkrediet) 1. Identiteit en contactgegevens van de kredietgever Informatieblad DEFAM Doorlopend krediet (Europese standaardinformatie inzake consumentenkrediet) Kredietgever Adres Telefoonnummer E-mailadres Website

Nadere informatie

De Stadsbank Oost Nederland verstrekt sociale leningen zonder gebruik te maken van bemiddelaars of gevolmachtigde agenten.

De Stadsbank Oost Nederland verstrekt sociale leningen zonder gebruik te maken van bemiddelaars of gevolmachtigde agenten. Prospectus sociale lening Algemeen In deze prospectus geven wij u inzicht in de werkwijze van de Stadsbank Oost Nederland bij het verstrekken van sociale leningen. De Stadsbank Oost Nederland is aangesloten

Nadere informatie

Informatieblad Alpha Credit Nederland - DK [EUROPESE STANDAARDINFORMATIE INZAKE CONSUMENTENKREDIET]

Informatieblad Alpha Credit Nederland - DK [EUROPESE STANDAARDINFORMATIE INZAKE CONSUMENTENKREDIET] Informatieblad Alpha Credit Nederland - DK [EUROPESE STANDAARDINFORMATIE INZAKE CONSUMENTENKREDIET] 1. Identiteit en contactgegevens van de kredietgever Kredietgever Adres Telefoonnummer E-mailadres Website

Nadere informatie

Prospectus Doorlopend Krediet

Prospectus Doorlopend Krediet Prospectus Doorlopend Krediet 1 Wie zijn wij? Volvo Car Finance is een handelsnaam van Santander Consumer Finance Benelux B.V., een onafhankelijke financieringsmaatschappij die u een uitgebreid pakket

Nadere informatie

Informatieblad DEFAM Doorlopend Krediet 1,5% en 2% [EUROPESE STANDAARDINFORMATIE INZAKE CONSUMENTENKREDIET]

Informatieblad DEFAM Doorlopend Krediet 1,5% en 2% [EUROPESE STANDAARDINFORMATIE INZAKE CONSUMENTENKREDIET] Informatieblad DEFAM Doorlopend Krediet 1,5% en 2% [EUROPESE STANDAARDINFORMATIE INZAKE CONSUMENTENKREDIET] 1. Identiteit en contactgegevens van de kredietgever Kredietgever Adres Telefoonnummer E-mailadres

Nadere informatie

Prospectus niet-doorlopende kredieten. FCE Bank plc.

Prospectus niet-doorlopende kredieten. FCE Bank plc. Prospectus niet-doorlopende kredieten FCE Bank plc. Algemeen FCE Bank plc. is een financiële dienstverlener die onder andere kredieten verstrekt voor de aan- schaf van een auto. Dit prospectus informeert

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Averus Personal. Deze algemene voorwaarden zijn onderdeel van uw kredietovereenkomst.

Algemene voorwaarden Averus Personal. Deze algemene voorwaarden zijn onderdeel van uw kredietovereenkomst. Algemene voorwaarden Averus Personal Deze algemene voorwaarden zijn onderdeel van uw kredietovereenkomst. PL20150002 Juli 2015 Inhoudsopgave Definities... 3 Algemeen... 4 Artikel 1. Persoonlijke lening...

Nadere informatie

Santander Consumer Finance Benelux B.V. Prospectus Huurkoop

Santander Consumer Finance Benelux B.V. Prospectus Huurkoop B.V. Prospectus Huurkoop Wie zijn wij? B.V. is een onafhankelijke financieringsmaatschappij die u een uitgebreid pakket aan diensten biedt rond financiering en leasing, gespecialiseerd in het verstrekken

Nadere informatie

Santander Consumer Finance Benelux B.V. Prospectus Doorlopend Krediet

Santander Consumer Finance Benelux B.V. Prospectus Doorlopend Krediet B.V. Prospectus Doorlopend Krediet Wie zijn wij? B.V. is een onafhankelijke financieringsmaatschappij die u een uitgebreid pakket aan diensten biedt rond financiering en leasing, gespecialiseerd in het

Nadere informatie

Informatieblad DEFAM - DK (Europese standaardinformatie inzake consumentenkrediet)

Informatieblad DEFAM - DK (Europese standaardinformatie inzake consumentenkrediet) 1. Identiteit en contactgegevens van de kredietgever Informatieblad DEFAM - DK (Europese standaardinformatie inzake consumentenkrediet) Kredietgever Adres Telefoonnummer E-mailadres Website Kredietbemiddelaar

Nadere informatie

PEUGEOT AUTOFINANCIERING AANTREKKELIJKE FINANCIERINGSMOGELIJKHEDEN

PEUGEOT AUTOFINANCIERING AANTREKKELIJKE FINANCIERINGSMOGELIJKHEDEN PEUGEOT AUTOFINANCIERING AANTREKKELIJKE FINANCIERINGSMOGELIJKHEDEN LEKKER RIJDEN, RIJDEN ZONDER ZORGEN UW AUTO GOED FINANCIEREN, DAT SCHEELT EEN HOOP ZORGEN. EN SPAREN VOOR UW NIEUWE AUTO HOEFT NIET.

Nadere informatie

Prospectus Sociaal Krediet 2014

Prospectus Sociaal Krediet 2014 5 informatie Prospectus Sociaal Krediet 2014 Algemeen De prospectus Sociaal Krediet geeft u inzicht in de werkwijze van de gemeente Zwolle bij het verstrekken van een persoonlijke lening.. Persoonlijke

Nadere informatie

CITROËN FINANCIAL SERVICES. Autofinanciering CITROËN AANTREKKELIJKE FINANCIERINGSMOGELIJKHEDEN LEKKER RIJDEN, RIJDEN ZONDER ZORGEN

CITROËN FINANCIAL SERVICES. Autofinanciering CITROËN AANTREKKELIJKE FINANCIERINGSMOGELIJKHEDEN LEKKER RIJDEN, RIJDEN ZONDER ZORGEN CITROËN Autofinanciering AANTREKKELIJKE FINANCIERINGSMOGELIJKHEDEN LEKKER RIJDEN, RIJDEN ZONDER ZORGEN Uw auto goed financieren, dat scheelt een hoop zorgen. En sparen voor uw nieuwe auto hoeft niet. Bij

Nadere informatie

Doorlopend Krediet 8,9 % U betaalt pas als u er gebruik van maakt Eenvoudig en gratis aanvragen. slechts. rente

Doorlopend Krediet 8,9 % U betaalt pas als u er gebruik van maakt Eenvoudig en gratis aanvragen. slechts. rente Doorlopend Krediet U betaalt pas als u er gebruik van maakt Eenvoudig en gratis aanvragen slechts 8,9 % rente Het Doorlopend Krediet van International Card Services (ICS) Het Doorlopend Krediet is een

Nadere informatie

Productinformatie Europese standaardinformatie inzake consumentenkrediet

Productinformatie Europese standaardinformatie inzake consumentenkrediet Productinformatie Europese standaardinformatie inzake consumentenkrediet 1. Identiteit en contactgegevens van de kredietgever Kredietgever International Card Services BV, Telefoonnummer 020-6 600 123 E-mailadres

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1.0 Algemeen. Artikel 1.0 Algemeen 1.1 Algemeen Definities 1.2 Algemeen Rekeninghouder en Partner

Inhoudsopgave. 1.0 Algemeen. Artikel 1.0 Algemeen 1.1 Algemeen Definities 1.2 Algemeen Rekeninghouder en Partner Algemene Voorwaarden LaSer Nederland B.V. Voor de merken Directa, Laser Cards, LaSer Services, PrimeLine en Sygma Finance Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle financieringsvormen en financiële

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1.0 Algemeen. Artikel 1.0 Algemeen 1.1 Algemeen Definities 1.2 Algemeen Rekeninghouder en Partner

Inhoudsopgave. 1.0 Algemeen. Artikel 1.0 Algemeen 1.1 Algemeen Definities 1.2 Algemeen Rekeninghouder en Partner Algemene Voorwaarden LaSer Nederland B.V. Voor de merken Directa, Laser Cards, LaSer Services, PrimeLine en Sygma Finance Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle financieringsvormen en financiële

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden 1

Algemene Voorwaarden 1 Algemene Voorwaarden 1 Algemene Voorwaarden LaSer Nederland B.V. Voor de merken Directa, Laser Cards, LaSer Services, PrimeLine en Sygma Finance Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle financieringsvormen

Nadere informatie

Informatieblad DEFAM - DK WOZ (Europese standaardinformatie inzake consumentenkrediet)

Informatieblad DEFAM - DK WOZ (Europese standaardinformatie inzake consumentenkrediet) 1. Identiteit en contactgegevens van de kredietgever Informatieblad DEFAM - DK WOZ (Europese standaardinformatie inzake consumentenkrediet) Kredietgever Adres Telefoonnummer E-mailadres Website Kosterijland

Nadere informatie

Voorwaarden Persoonlijke Lening en Doorlopend Krediet

Voorwaarden Persoonlijke Lening en Doorlopend Krediet Voorwaarden Lenen Voorwaarden Persoonlijke Lening en Doorlopend Krediet Inhoud I Algemene bepalingen 1 Definities 2 Betaling 3 Opzegging 4 Hoofdelijkheid 5 Wijzigingsrecht 6 Adreswijzigingen 7 Het Bureau

Nadere informatie

PEUGEOT AUTOFINANCIERING AANTREKKELIJKE FINANCIERINGSMOGELIJKHEDEN

PEUGEOT AUTOFINANCIERING AANTREKKELIJKE FINANCIERINGSMOGELIJKHEDEN PEUGEOT AUTOFINANCIERING AANTREKKELIJKE FINANCIERINGSMOGELIJKHEDEN LEKKER RIJDEN, RIJDEN ZONDER ZORGEN UW AUTO GOED FINANCIEREN, DAT SCHEELT EEN HOOP ZORGEN. EN SPAREN VOOR UW NIEUWE AUTO HOEFT NIET. BIJ

Nadere informatie

Prospectus Internet Voordeel Krediet

Prospectus Internet Voordeel Krediet Prospectus Internet Voordeel Krediet De ABN AMRO Bank N.V. (ABN AMRO) is een financiële dienstverlener die onder andere actief is als aanbieder van kredieten. Op basis van de wetgeving voor financiële

Nadere informatie

Prospectus Privélimiet Plus

Prospectus Privélimiet Plus Prospectus Privélimiet Plus De ABN AMRO Bank N.V. (ABN AMRO) is een financiële dienstverlener die onder andere actief is als aanbieder van kredieten. Op basis van de wetgeving voor financiële dienstverleners

Nadere informatie

Overeenkomst Huiseigenaar Persoonlijke Lening Contractnummer:

Overeenkomst Huiseigenaar Persoonlijke Lening Contractnummer: Dit contract kwam tot stand door bemiddeling van: Naam: Nr7Finance B.V. Adres: Onder de Toren 34 Postcode: 8302 BV Plaats: Emmeloord Telefoon: 088 777 23 77 Email: info@nr7finance.nl Overeenkomst Huiseigenaar

Nadere informatie

Prospectus Studentenlimiet

Prospectus Studentenlimiet Prospectus Studentenlimiet De ABN AMRO Bank N.V. (ABN AMRO) is een financiële dienstverlener die onder andere actief is als aanbieder van kredieten. Op basis van de wetgeving voor financiële dienstverleners

Nadere informatie

Bijlage: Europese Standaardinformatie inzake consumentenkrediet (ESIC) versie juli 2013

Bijlage: Europese Standaardinformatie inzake consumentenkrediet (ESIC) versie juli 2013 Bijlage: Europese Standaardinformatie inzake consumentenkrediet (ESIC) versie juli 2013 De kredietofferte van iedere aanbieder bevat dit standaard informatieblad. Met dit blad kunt u onze offerte gemakkelijk

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Doorlopend Krediet van de Rabobank 2010

Algemene voorwaarden Doorlopend Krediet van de Rabobank 2010 1/9 Algemene voorwaarden Doorlopend Krediet van de Rabobank 2010 1. Begrippen In de kredietovereenkomst en in de algemene voorwaarden worden de volgende begrippen gehanteerd: Kredietnemer Kredietgever

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Averus Classic. Deze algemene voorwaarden zijn onderdeel van uw kredietovereenkomst.

Algemene voorwaarden Averus Classic. Deze algemene voorwaarden zijn onderdeel van uw kredietovereenkomst. Algemene voorwaarden Averus Classic Deze algemene voorwaarden zijn onderdeel van uw kredietovereenkomst. Versie 3.0 September 2014 Inhoudsopgave Definities... 3 Algemeen... 4 Artikel 1. Huurkoop... 4 Artikel

Nadere informatie

Productinformatie Europese standaardinformatie inzake consumentenkrediet

Productinformatie Europese standaardinformatie inzake consumentenkrediet Productinformatie Europese standaardinformatie inzake consumentenkrediet 1. Identiteit en contactgegevens van de kredietgever Kredietgever Adres International Card Services BV, Telefoonnummer 020-6 600

Nadere informatie

De Knab Visa Card in het kort

De Knab Visa Card in het kort De Knab Visa Card in het kort De Knab Visa Card in het kort Gemakkelijk en veilig betalen in binnen- en buitenland. Dat kan met de Knab Visa Card. Of je nu een etentje in een restaurant afrekent of een

Nadere informatie

Model-overeenkomst voor onderzoeksopdrachten

Model-overeenkomst voor onderzoeksopdrachten Model-overeenkomst voor onderzoeksopdrachten De ondergetekenden: Het College voor zorgverzekeringen, gevestigd te Diemen, aan de Eekholt 4, hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer drs. R.G.P.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN A.G. VAN GEFFEN TRANSPORTBEDRIJF B.V. TANKPAS

ALGEMENE VOORWAARDEN A.G. VAN GEFFEN TRANSPORTBEDRIJF B.V. TANKPAS ALGEMENE VOORWAARDEN A.G. VAN GEFFEN TRANSPORTBEDRIJF B.V. TANKPAS Artikel - 1. Toepasselijkheid 1.1. Deze algemene voorwaarden (algemene tankpas voorwaarden) zijn van toepassing op het gebruik van de

Nadere informatie

Voorwaarden Betaalpakket (Plus Betalen)

Voorwaarden Betaalpakket (Plus Betalen) Particulier Betalen Voorwaarden Betaalpakket (Plus Betalen) Hoofdstuk 1 1 Definities Bank Algemeen RegioBank N.V., statutair gevestigd te Utrecht. Privérekening De Rekening zoals beschreven in het Reglement

Nadere informatie

Prospectus Masterlening

Prospectus Masterlening Prospectus Masterlening De ABN AMRO Bank N.V. (ABN AMRO) is een financiële dienstverlener die onder andere actief is als aanbieder van kredieten. Op basis van de wetgeving voor financiële dienstverleners

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN 1 ALGEMENE VOORWAARDEN Opgesteld door: 2 ALGEMENE VOORWAARDEN FRIETFEEST.NL, gevestigd te Sint-Oedenrode, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 17223508 verder te noemen FF. Artikel 1: Definities.

Nadere informatie

Prospectus ABN AMRO Doorlopend Krediet

Prospectus ABN AMRO Doorlopend Krediet Prospectus ABN AMRO Doorlopend Krediet De flexibele leenoplossing van ABN AMRO Consumer Finance Waarom deze prospectus ABN AMRO Consumer Finance N.V. hierna te noemen ABN AMRO Consumer Finance is een financiële

Nadere informatie

Voorwaarden Finans Continu Krediet. Finans Plus Krediet Finans Top Krediet

Voorwaarden Finans Continu Krediet. Finans Plus Krediet Finans Top Krediet Voorwaarden Finans Continu Krediet Finans Plus Krediet Finans Top Krediet Voorwaarden Finans Continu Krediet Deze voorwaarden zijn integraal van toepassing op de producten Finans Continu Krediet, Finans

Nadere informatie

KREDIETPROSPECTUS MAATWERK REKENING-COURANT KREDIET

KREDIETPROSPECTUS MAATWERK REKENING-COURANT KREDIET KREDIETPROSPECTUS MAATWERK REKENING-COURANT KREDIET Aanvraagprocedure Theodoor Gilissen Bankiers N.V. (hierna: de bank ) verstrekt in het algemeen slechts kredietfaciliteiten aan cliënten als tevens sprake

Nadere informatie

Woonplaats: (de Geldnemer ), Hierna wordt Geldnemer en/of Medegeldnemer zowel ieder afzonderlijk als gezamenlijk genoemd de Geldnemer,

Woonplaats: (de Geldnemer ), Hierna wordt Geldnemer en/of Medegeldnemer zowel ieder afzonderlijk als gezamenlijk genoemd de Geldnemer, OVEREENKOMST LENING ANNUÏTAIRE LENING DE PARTIJEN: A. de in Bijlage 1 bij deze Overeenkomst Lening genoemde Investeerders aan de hand van het Investeerdersnummer waaronder zij bekend zijn bij de Stichting

Nadere informatie

Om een Persoonlijke Lening te krijgen, moet u aan de volgende regels voldoen. Pas dan bieden wij u een lening aan:

Om een Persoonlijke Lening te krijgen, moet u aan de volgende regels voldoen. Pas dan bieden wij u een lening aan: Productinformatie Athlon Auto Financiering Persoonlijke Lening Algemeen Een Persoonlijke Lening is een doorlopende lening met een vaste looptijd en een vaste rente. Zolang de lening loopt, betaalt u elke

Nadere informatie

2.3 Algemene voorwaarden van de opdrachtgever of derden zijn voor Onlinepoort niet bindend en niet van toepassing.

2.3 Algemene voorwaarden van de opdrachtgever of derden zijn voor Onlinepoort niet bindend en niet van toepassing. Artikel 1. Definities 1.1 Opdrachtgever is de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van Onlinepoort wordt gesloten. 1.2 Producten en diensten van Onlinepoort

Nadere informatie

Algemene voorwaarden SpaaQ versie

Algemene voorwaarden SpaaQ versie Algemene voorwaarden SpaaQ versie 1.0 2016 Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtgever: degene die, alleen of gezamenlijk en niet in de uitoefening van een beroep

Nadere informatie

Artikel 3 Inhoud overeenkomst Artikel 4 Gebruik webportal

Artikel 3 Inhoud overeenkomst Artikel 4 Gebruik webportal Artikel 1 Algemene bepalingen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op en vormen een onverbrekelijk geheel met alle offertes als door MKB Flex Personeel B.V. ( MKB Flex Personeel ) uitgebracht,

Nadere informatie

Prospectus Kredietmaatschappij Vola BV

Prospectus Kredietmaatschappij Vola BV Prospectus Kredietmaatschappij Vola BV Inhoudsopgave Algemeen Producten Aanvraag Algemene voorwaarden Tarievenoverzicht Algemeen Vola voor geld. Kredietmaatschappij Vola BV, kortweg Vola, is één van de

Nadere informatie

Algemene voorwaarden SmartPhort

Algemene voorwaarden SmartPhort Algemene voorwaarden SmartPhort Artikel 1 Definities 1. SmartPhort: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd aan J.F. Kennedylaan 19F, 5555XC te Valkenswaard, ingeschreven in het Handelsregister

Nadere informatie

Algemene voorwaarden ihelpu

Algemene voorwaarden ihelpu Algemene voorwaarden ihelpu Algemene voorwaarden ihelpu 1.Definities Klant: een natuurlijke persoon of rechtspersoon die met ihelpu een overeenkomst tot het leveren van diensten sluit. ihelpu, wilhelminastraat

Nadere informatie

2.1. De Investeerders verstrekken hierbij een Lening aan Geldnemer en Geldnemer aanvaardt deze Lening.

2.1. De Investeerders verstrekken hierbij een Lening aan Geldnemer en Geldnemer aanvaardt deze Lening. OVEREENKOMST LENING DE PARTIJEN: A. de in Bijlage 1 bij deze Overeenkomst Lening genoemde Investeerders aan de hand van het Investeerdersnummer waaronder zij bekend zijn bij de Stichting Klantengelden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van Best-app

Algemene voorwaarden van Best-app Algemene voorwaarden van Best-app Artikel 1: definities a. Best-app is een commanditaire vennootschap die onder nummer 61730084 is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Eindhoven.

Nadere informatie

De onderstaande Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door Fruit in Bedrijf afgesloten verkoop- en leverovereenkomsten.

De onderstaande Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door Fruit in Bedrijf afgesloten verkoop- en leverovereenkomsten. ALGEMENE VOORWAARDEN De onderstaande Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door Fruit in Bedrijf afgesloten verkoop- en leverovereenkomsten. De complete algemene voorwaarden: Artikel 1 - Algemeen

Nadere informatie

CONCEPT BESTEMD VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN

CONCEPT BESTEMD VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN OVEREENKOMST VAN ACHTERGESTELDE GELDLENING tussen en [ ] OVEREENKOMST VAN ACHTERGESTELDE GELDLENING DE ONDERGETEKENDEN: (1), een besloten vennootschap statutair gevestigd en kantoorhoudende te, aan de,

Nadere informatie

MODELOVEREENKOMST VAN GELDLENING

MODELOVEREENKOMST VAN GELDLENING Bijlage 3 MODELOVEREENKOMST VAN GELDLENING ONDERGETEKENDEN, 1. De Gemeente Oss, hierna te noemen de gemeente, krachtens de Mandaatregeling Dienst Gemeentebedrijven zoals vastgesteld bij besluit van het

Nadere informatie

Algemene voorwaarden So Vie

Algemene voorwaarden So Vie Algemene voorwaarden So Vie Artikel 1 Definities 1. So Vie: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd aan Regenboog 31, 3824ED te Amersfoort, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer:

Nadere informatie

Inhoud. Kredietprospectus Effectenkrediet 4

Inhoud. Kredietprospectus Effectenkrediet 4 Inhoud Kredietprospectus Effectenkrediet 4 Kredietprospectus Effectenkrediet Algemeen Een Staalbankiers Effectenkrediet is een effectenrekening met een automatische, doorlopende en variabele kredietfaciliteit

Nadere informatie

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst gesloten tussen FoodFitness en een cliënt.

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst gesloten tussen FoodFitness en een cliënt. Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden (AV) van de praktijk voor orthomoleculaire therapie en Personal Training FoodFitness (hierna: FoodFitness), gevestigd te Veenendaal en geregistreerd bij de Kamer

Nadere informatie

Prospectus Crediam Lenen

Prospectus Crediam Lenen Prospectus Crediam Lenen Prospectus 1 Wat extra ruimte is wel zo prettig. Ook financieel. Voor geplande of juist onverwachtse uitgaven. Want wat is er vervelender dan dat u juist op dát moment geen geld

Nadere informatie

AUTOFINANCIERING WELKE FINANCIERING PAST BIJ U? WIJ HELPEN U GRAAG OP WEG

AUTOFINANCIERING WELKE FINANCIERING PAST BIJ U? WIJ HELPEN U GRAAG OP WEG AUTOFINANCIERING WELKE FINANCIERING PAST BIJ U? WIJ HELPEN U GRAAG OP WEG 2 PEUGEOT FINANCE HELPT U GRAAG OP WEG U WILT EEN NIEUWE AUTO, MAAR U KUNT UW AANKOOP NIET IN ÉÉN KEER BEKOSTIGEN. DAN HELPT PEUGEOT

Nadere informatie

AUTOFINANCIERING WELKE FINANCIERING PAST BIJ U? WIJ HELPEN U GRAAG OP WEG

AUTOFINANCIERING WELKE FINANCIERING PAST BIJ U? WIJ HELPEN U GRAAG OP WEG AUTOFINANCIERING WELKE FINANCIERING PAST BIJ U? WIJ HELPEN U GRAAG OP WEG PEUGEOT FINANCE HELPT U GRAAG OP WEG U WILT EEN NIEUWE AUTO, MAAR U KUNT UW AANKOOP NIET IN ÉÉN KEER BEKOSTIGEN. DAN HELPT PEUGEOT

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING VAN NL PENSIOEN OP HET TERREIN VAN PENSIOENEN EN EMPLOYEE BENEFITS

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING VAN NL PENSIOEN OP HET TERREIN VAN PENSIOENEN EN EMPLOYEE BENEFITS ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING VAN NL PENSIOEN OP HET TERREIN VAN PENSIOENEN EN EMPLOYEE BENEFITS 1. ALGEMEEN. 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten waarbij door NL Pensioen,

Nadere informatie

CITROËN AUTOFINANCIERING

CITROËN AUTOFINANCIERING CITROËN AUTOFINANCIERING WELKE FINANCIERING PAST BIJ U? WIJ HELPEN U GRAAG OP WEG CITROËN FINANCIAL SERVICES HELPT U GRAAG OP WEG U wilt een nieuwe auto, maar u kunt uw aankoop niet in één keer bekostigen.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. van. Rijnmondse Glas Centrale B.V. hierna te noemen RGC. gevestigd en kantoorhoudende te Dordrecht

ALGEMENE VOORWAARDEN. van. Rijnmondse Glas Centrale B.V. hierna te noemen RGC. gevestigd en kantoorhoudende te Dordrecht 1. Definities ALGEMENE VOORWAARDEN van Rijnmondse Glas Centrale B.V. hierna te noemen RGC gevestigd en kantoorhoudende te Dordrecht 1.1 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: AV : de onderhavige

Nadere informatie

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Algemene Voorwaarden Interim Recruitment Recruvisie Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders

Nadere informatie

Schuldbekentenis. Ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer: XXXXXXXX

Schuldbekentenis. Ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer: XXXXXXXX Schuldbekentenis LENINGNUMMER XX De ondergetekenden: A) BEDRIJF gevestigd te PLAATSNAAM, STRAAT NR, POSTCODE zoals bij HorecaCrowdfunding.nl geregistreerd onder cliëntnummer XX, Ingeschreven in het handelsregister

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Rabo StudentenKrediet 2010

Algemene voorwaarden Rabo StudentenKrediet 2010 1/9 Algemene voorwaarden Rabo StudentenKrediet 2010 1. Begrippen In de kredietovereenkomst en in de algemene voorwaarden worden de volgende begrippen gehanteerd: Kredietnemer Kredietgever Krediet Kredietlimiet

Nadere informatie

Administratiekantoor Bouw-Mouw

Administratiekantoor Bouw-Mouw ALGEMENE VOORWAARDEN Administratiekantoor Bouw-Mouw Zoomweg 55 8071 EH Nunspeet Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel 08147387 Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden 1. Deze voorwaarden gelden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Zorg & Zo Buro - Dienstverleners

Algemene voorwaarden Zorg & Zo Buro - Dienstverleners Algemene voorwaarden Zorg & Zo Buro - Dienstverleners 1. Algemeen! 1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst van de eenmanszaak Zorg & Zo Buro gevestigd

Nadere informatie

Peugeot Autofinanciering aantrekkelijke financieringsmogelijkheden

Peugeot Autofinanciering aantrekkelijke financieringsmogelijkheden Peugeot Autofinanciering aantrekkelijke financieringsmogelijkheden Lekker rijden, nergens aan denken Je auto goed financieren: dat scheelt een hoop zorgen. En sparen hoeft ook al niet: bij ons kunt u

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden het Perspectief, financieel & strategisch management

Algemene Voorwaarden het Perspectief, financieel & strategisch management Algemene Voorwaarden het Perspectief, financieel & strategisch management Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij

Nadere informatie

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN SERVICEOVEREENKOMST

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN SERVICEOVEREENKOMST SERVICEOVEREENKOMST DE ONDERGETEKENDEN: 1. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid [NAAM], statutair gevestigd en kantoorhoudende aan de [adres] te [(postcode)] [plaats], ten deze rechtsgeldig

Nadere informatie

WONING VOORDEEL FINANCIERING

WONING VOORDEEL FINANCIERING Dit contract kwam tot stand via: Nr7Finance B.V. Onder de Toren 34 8302 BV Emmeloord Telefoon: 088 777 23 77 WONING VOORDEEL FINANCIERING Overeenkomstnummer: Wilt u dit nummer bij betaling en correspondentie

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING JOHN VAN VLIET FINANCIEEL ADVIES OP HET TERREIN VAN VERZEKERINGEN, PENSIOENEN EN ANDERE EMPLOYEE BENEFITS

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING JOHN VAN VLIET FINANCIEEL ADVIES OP HET TERREIN VAN VERZEKERINGEN, PENSIOENEN EN ANDERE EMPLOYEE BENEFITS ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING JOHN VAN VLIET FINANCIEEL ADVIES OP HET TERREIN VAN VERZEKERINGEN, PENSIOENEN EN ANDERE EMPLOYEE BENEFITS 1. ALGEMEEN. 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing

Nadere informatie

SNS Lenen. Prospectus Lenen

SNS Lenen. Prospectus Lenen Prospectus Lenen SNS Lenen Heeft u extra geld nodig? Om een grote uitgave te doen of om geld achter de hand te hebben voor onvoorziene uitgaven? Bij SNS Bank kunt u terecht voor een lening die bij u past.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING FINANCIEEL ADVIESBUREAU KARIN BLOTT OP HET TERREIN VAN HYPOTHEKEN / VERZEKERINGEN / OVERIG FINANCIEEL ADVIES. 1. ALGEMEEN. 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing

Nadere informatie

Algemene voorwaarden zakelijke dienstverlening

Algemene voorwaarden zakelijke dienstverlening Algemene voorwaarden zakelijke dienstverlening Biercontract.nl Graaf Wichmanlaan 62 1405 HC Bussum Handelsregisternummer: 57084033 BTW nummer 167606657B02 1. Definities 1. In deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

S T ANDAARDINFORMATIE I N Z A K E C O N S U M P T I E F K R E DIET

S T ANDAARDINFORMATIE I N Z A K E C O N S U M P T I E F K R E DIET S T ANDAARDINFORMATIE I N Z A K E C O N S U M P T I E F K R E DIET (STANDARDISED EUROPEAN CONSUMER CREDIT INFORMATION, SECCI) 1. Identiteit en contactgegevens van de aanbieder van krediet/bemiddelaar in

Nadere informatie

Om een Doorlopend Krediet te krijgen, moet u aan de volgende regels voldoen. Pas dan bieden wij u een lening aan:

Om een Doorlopend Krediet te krijgen, moet u aan de volgende regels voldoen. Pas dan bieden wij u een lening aan: Productinformatie Athlon Auto Financiering Doorlopend Krediet Algemeen Het Doorlopend Krediet van Athlon Auto Financiering is een lening zonder vaste looptijd. Dat betekent dat u steeds geld kunt opnemen.

Nadere informatie

Leenvoorwaarden KPN B.V. versie januari 2007

Leenvoorwaarden KPN B.V. versie januari 2007 Leenvoorwaarden Leenvoorwaarden KPN B.V. versie januari 2007 I N H O U D 1 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN............................................. 3 2 TOTSTANDKOMING LEENOVEREENKOMST................................

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN PROPTIMIZE NEDERLAND B.V. (versie oktober 2012)

ALGEMENE VOORWAARDEN PROPTIMIZE NEDERLAND B.V. (versie oktober 2012) ALGEMENE VOORWAARDEN PROPTIMIZE NEDERLAND B.V. (versie oktober 2012) 1. Definities 1.1 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Opdracht : a) De overeenkomst waarbij Opdrachtnemer hetzij alleen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Lindsay's kousenwinkel

Algemene voorwaarden Lindsay's kousenwinkel Algemene voorwaarden Lindsay's kousenwinkel In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: -"Webwinkel" : Lindsay's kousenwinkel, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer

Nadere informatie