verordening particuliere woningverbetering Zuiderzee-en Atolwijk Openbare bekendmaking vereist Registratie llllllllllllllllllllllllllllllllll

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "verordening particuliere woningverbetering Zuiderzee-en Atolwijk Openbare bekendmaking vereist Registratie llllllllllllllllllllllllllllllllll"

Transcriptie

1 Onderwerp Portefeuillehouder verordening particuliere woningverbetering Zuiderzee-en Atolwijk Fackeldey /Jansen Openbaar Programma Samen werken aan een leefbare en sterke stad M Directie Financiële paragraaf Aan M College Bijlagen M Raadsvoorstel Burgemeester Openbare bekendmaking vereist Registratie Anders, nl.: diversen llllllllllllllllllllllllllllllllll Steller B Y.M. Croes Datum 21 juni 2010 Doorkiesnummer Ingekomen brief d.d. Afdeling BLD Afkomstig van Parafen Afdelingshoofd Controller Medeparaaf. Naam: 5P'> wlc-j Besproken met portefeuillehouders Afd.:#tf-^m, y Medeparaaf Naam: T/Jj/JijTo Afd.:.7 ei/ Besproken in directie nee ja, zie bijgevoegd advies/besluit d.d. nvt AKKOORD BESPREKEN Besluit via A-procedure A B Gemeentesecretaris/ Algemeen directe/r <r\ a t Horselenberg Conform Gewijzigd Aangehouden De Jager Kok Datum besluit: Besluit via B-procedure Lodders Conform^; " fiwijzi d Aangehouden Fackeldey Datum besluit: - 6 JULI 2010 Nuijt Agendanummer: 13T -» Voorgesteld besluit 1.De raad voor te stellen: a. de verordening particuliere woningverbetering Lelystad- Zuiderzeewijk in te trekken; b. de verordening particuliere woningverbetering Lelystad- Zuiderzeewijk- Atolwijk vast te stellen; c. het toekenningplafond voor leningen particuliere woningverbetering, te verstrekken uit het Stimuleringsfonds particuliere woningverbetering te handhaven op het door VROM beschikbare bedrag van op 3,5 miljoen euro; 2.De beleidsregel particuliere woningverbetering, Lelystad- Zuiderzeewijk- Atolwijk.inclusief bijlagen vast te stellen en ter kennisname naar de raad te sturen; 3.De bevoegdheid van het college om leningen tce te kennen middels het verlenen van beschikkingen te mandateren aan de algemeen directeur..'. <-, 4. De verordening te publiceren. B Versie van 10 juni 2010

2 Voorgesteld besluit 1.De raad voor te stellen: a de verordening particuliere woningverbetering Lelystad- Zuiderzeewijk in te trekken; b. de verordening particuliere woningverbetering Lelystad- Zuiderzeewijk- Atolwijk vast te stellen; c. het toekenningplafond voor leningen particuliere woningverbetering, te verstrekken uit het Stimuleringsfonds particuliere woningverbetering te handhaven op het door VROM beschikbare bedrag van op 3,5 miljoen euro; 2.De beleidsregel particuliere woningverbetering, Lelystad-Zuiderzeewijk-Atolwijk, inclusief bijlagen vast te stellen en ter kennisname naar de raad te sturen; 3.De bevoegdheid van het college om leningen toe te kennen middels het verlenen van beschikkingen te mandateren aan dea'nemeen directeur e" o^^mandaat te verlenen aan de directeur 4. De verordening te publiceren.. Aanleiding Het project particuliere woningverbetering is enige jaren geleden gestart in de Zuiderzeewijk. Mensen met een eigen woning kunnen daarbij gebruik maken van een lening met een lage rente van het Stimuleringsfonds volkshuisvesting (SVn) om de renovatie te financieren. Daartoe is de verordening particuliere woningverbetering Lelystad -Zuiderzeewijk vastgesteld. Inmiddels zijn circa 30 woningen met een SVn lening gerenoveerd en zijn circa 54 in eigen beheer opgeknapt. Alle particulieren in de Zuiderzeewijk zijn benaderd. Er zijn nog circa 70 dossiers in behandeling. De particulieren werden tot 31 december 2009 begeleid door de Bouwadvieswinkel (BAW). Vanaf 1 januari 2010 kunnen geïnteresseerden bij de wijkpost terecht voor informatie en voor het aanvragen van een SVn lening. Om de herstructurering van het particulier bezit de komende jaren een vervolg te kunnen geven, wordt in dit raadsvoorstel voorgesteld de verordening te wijzigen zodat ook de eigenaar bewoners in de Atolwijk van de gunstige financieringsregeling gebruik kunnen maken. Beoogd effect Het realiseren van vitale woonwijken met een goede uitstraling en het bevorderen van de duurzaamheid in de wijk Zuiderzee- en Atolwijk. Argumenten ad1 wijziging verordening Om uitvoering te kunnen geven aan het doelstelling herstructureringsopgave 73- en 80er jaren wijken, de afspraken met het ministerie van VROM om de woningen in het wijkontwikkelingsplan Noord Oost (WOP NO) op te knappen en om een vervolg aan WOP NO te geven is het gewenst de werking van de verordening particuliere woningverbetering uit te breiden naar de Atolwijk. Na evaluatie kan de regeling mogelijk verder worden uitgebreid. In de gewijzigde verordening is wordt zo veel mogelijk aangesloten bij de financiële mogelijkheden van de particulieren en de aanpak van de sociale huurwoningen door Centrada. ad2 vaststelling beleidsregel De beleidsregel, inclusief bijlagen, behorende bij de verordening voor de Zuiderzeewijk is aangepast voor de Atolwijk. Ad3 mandatering Omdat de afdeling RD de beschikkingen voor SVn leningen zal verstrekken, is voorgesteld deze bevoegdheid door te mandateren tot en met het afdelingshoofd RD. Kanttekeningen B Versie van 10 juni 2010

3 Met uitbreiding van het werkingsgebied naar de Atolwijk zal het aantal aanvragen voor een laagrentende lening groter worden. Het beschikbare budget om leningen te verstrekken blijft echter beperkt tot 3, 5 miljoen. Daarom is in het besluit het toekenningplafond van 3,5 miljoen opgenomen. In maart 2009 is een bevoorschotting aan de SVn van 1,5 miljoen euro verstrekt. Van de totaal beschikbare 3,5 miljoen euro is dus nog 2 miljoen euro beschikbaar. Ad2 uitvoering verordening De uitvoering van de verordening zal samen met maatregelen ter stimulering van duurzaamheidmaatregelen aan woningen door de frontoffice van de gemeente, de stadswinkel en de wijkposten en de backoffice, de afdeling RD, worden uitgevoerd. De uitvoering kan tot eind 2011 met bestaande financiële middelen en capaciteit kunnen worden gerealiseerd. Dit is mogelijk door een financiële bijdrage voor de uitvoering van de particuliere woningverbetering door Centrada in 2010 van , zoals vastgelegd in het Lokaal Akkoord en tijdelijke capaciteitsruimte bij de afdeling RD vanwege de economische omstandigheden. Onderuitputting van het budget 2010 dient daartoe te worden doorgeschoven naar Communicatie Na vaststelling van de verordening door de raad zal deze gepubliceerd worden in de Flevopost en opgenomen op de gemeentelijke website. B juli 2010

4 P Voorstel aan de raad afdeling: BLD steller: Y.M. Croes doorkiesnummer: e-mai lad res: ym. n I begrotingsparagraaf: Wonen en wijkontwikkeling 2010 Nr. Punt... van de agenda voor de vergadering van Onderwerp Verordening particuliere woningverbetering Lelystad Zuiderzee- en Atolwijk Voorgesteld besluit 1a. de verordening particuliere woningverbetering Lelystad- Zuiderzeewijk in te trekken; b. de verordening particuliere woningverbetering Lelystad- Zuiderzeewijk- Atolwijk vast te stellen; c. het toekenningsplafond voor leningen particuliere woningverbetering, te verstrekken uit het Stimuleringsfonds particuliere woningverbetering te handhaven op het door VROM beschikbare bedrag van op 3,5 miljoen euro; 2. kennis te nemen van de beleidsregel particuliere woningverbetering, Lelystad- Zuiderzeewijk- Atolwijk, inclusief bijlagen. Inleiding Het project particuliere woningverbetering is enige jaren geleden gestart in de Zuiderzeewijk. Mensen met een eigen woning kunnen daarbij gebruik maken van een lening met een lage rente van het Stimuleringsfonds volkshuisvesting (SVn) om de renovatie te financieren. Daartoe is de verordening particuliere woningverbetering Lelystad -Zuiderzeewijk vastgesteld. Inmiddels zijn circa 30 woningen met een SVn lening gerenoveerd en zijn circa 54 in eigen beheer opgeknapt. Alle particulieren in de Zuiderzeewijk zijn benaderd. Er zijn neg circa 70 dossiers in behandeling. De particulieren werden tot 31 december 2009 begeleid door de Bouwadvieswinkel (BAW). Vanaf 1 januari 2010 kunnen geïnteresseerden bij de wijkpost terecht voor informatie en voor het aanvragen van een SVn lening. Om de herstructurering van het particulier bezit de komende jaren een vervolg te kunnen geven, wordt in dit raadsvoorstel voorgesteld de verordening te wijzigen zodat ook de eigenaar bewoners in de Atolwijk van de gunstige financieringsregelingen gebruik kunnen maken. Beoogd effect Het realiseren van vitale woonwijken met een goede uitstraling en het bevorderen van de duurzaamheid in de wijk Zuiderzee- en Atolwijk. Argumenten Ad1 wijziging verordening Om uitvoering te kunnen geven aan de doelstelling herstructureringsopgave 70- en 80er jaren wijken, de afspraken met het ministerie van VROM om de woningen in het wijkontwikkelingsplan Noor Oost (WOP NO) op te knappen en om een vervolg aan WOP NO te geven is het gewenst de werking van de verordening particuliere woningverbetering uit te breiden naar de Atolwijk. Na evaluatie kan de regeling mogelijk verder worden uitgebreid. In de gewijzigde verordening is wordt zo veel mogelijk aangesloten bij de financiële mogelijkheden van de particulieren en de aanpak van de sociale huurwoningen door Centrada. ad2 vaststelling beleidsregel De beleidsregel behorende bij de verordening voor de Zuiderzeewijk is aangepast voor de Atolwijk.

5 y Kanttekeningen ad1 wijziging verordening Met uitbreiding van het werkingsgebied naar de Atolwijk zal het aantal aanvragen voor een laagrentende lening groter worden. Het beschikbare budget om leningen te verstrekken blijft echter beperkt tot 3, 5 miljoen. Daarom is in het besluit het toekenningplafond van 3,5 miljoen opgenomen. In maart 2009 is een bevoorschotting aan de SVn van 1,5 miljoen euro verstrekt. Van de totaal beschikbare 3,5 miljoen euro is dus nog 2 miljoen euro beschikbaar. Ad2 uitvoering verordening De uitvoering van de verordening zal samen met maatregelen ter stimulering van duurzaamheidmaatregelen aan woningen door de frontoffice van de gemeente, de stadswinkel en de wijkposten en de backoffice, de afdeling RD, worden uitgevoerd. De uitvoering kan tot eind 2011 met bestaande financiële middelen en capaciteit kunnen worden gerealiseerd. Dit is mogelijk door een financiële bijdrage voor de uitvoering van de particuliere woningverbetering door Centrada in 2010 van , zoals vastgelegd in het Lokaal Akkoord en tijdelijke capaciteitsruimte bij de afdeling RD vanwege de economische omstandigheden. Onderuitputting van het budget 2010 dient daartoe te worden doorgeschoven naar Lelystad, Het college van de gemeente Lelystad, de secretaris, de burgemeester, B juli 2010

6 Raadsbesluit 2010 Nr. De raad van de gemeente Lelystad, op voorstel van het college van de gemeente Lelystad d.d. BESLUIT: 1a de verordening particuliere woningverbetering Lelystad- Zuiderzeewijk in te trekken; b. de verordening particuliere woningverbetering Lelystad- Zuiderzeewijk- Atolwijk vast te stellen; c. het toekenningplafond voor leningen particuliere woningverbetering, te verstrekken uit het Stimuleringsfonds particuliere woningverbetering te handhaven op het door VROM beschikbare bedrag van op 3,5 miljoen euro; 2. kennis te nemen van de beleidsregel particuliere woningverbetering, Lelystad- Zuiderzeewijk- Atolwijk, inclusief bijlagen. Lelystad, De raad van de gemeente Lelystad, de griffier, de voorzitter,

7 Publicatie Het college maakt hierbij bekend dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 2010 de Verordening particuliere woningverbetering Lelystad- Zuiderzeewijk heeft ingetrokken en de Verordening particuliere woningverbetering Lelystad Zuiderzeewijk - Atolwijk per heeft vastgesteld. De verordening is op 2010 in werking getreden. De nieuwe verordening ligt gedurende zes weken na deze bekendmaking voor eenieder ter inzage bij de stadswinkel: De Meent 14

8 Voorstel aan de raad afdeling. steller: doorkiesnummer: adres: begrotingsparagraaf: BLD Y.M. Croes Wonen en wijkontwikkeling y 2010 Nr. B Punt 7a van de agenda voorde vergadering van 14 september2010. Onderwerp Verordening particuliere woningverbetering Lelystad-Zuiderzee- en Atolwijk. Voorgesteld besluit 1. a. De Verordening particuliere woningverbetering Lelystad-Zuiderzeewijk in te trekken. b. De Verordening particuliere woningverbetering Lelystad-Zuiderzeewijk-Atolwijk vast te stellen. c. Het toekenningsplafond voor leningen particuliere woningverbetering, te verstrekken uit het Stimuleringsfonds particuliere woningverbetering, te handhaven op het door VROM beschikbare bedrag van op 3,5 miljoen. 2. Kennis te nemen van de beleidsregel particuliere woningverbetering Lelystad-Zuiderzeewijk- Atolwijk, inclusief bijlagen. Inleiding Het project particuliere woningverbetering is enige jaren geleden gestart in de Zuiderzeewijk. Mensen met een eigen woning kunnen daarbij gebruikmaken van een lening meteen lage rente van het Stimuleringsfonds volkshuisvesting (SVn) om de renovatie te financieren. Daartoe is de verordening particuliere woningverbetering Lelystad-Zuiderzeewijk vastgesteld. Inmiddels zijn circa 30 woningen met een SVn-lening gerenoveerd en zijn circa 54 in eigen beheer opgeknapt. Alle particulieren in de Zuiderzeewijk zijn benaderd. Er zijn nog circa 70 dossiers in behandeling. De particulieren werden tot 31 december 2009 begeleid door de Bouwadvieswinkel (BAW). Vanaf 1 januari 2010 kunnen geïnteresseerden bij de wijkpost terecht voor informatie en voor het aanvragen van een SVn-lening. Om de herstructurering van het particulier bezit de komende jaren een vervolg te kunnen geven, wordt in dit raadsvoorstel voorgesteld de verordening te wijzigen zodat ook de eigenaarbewoners in de Atolwijk van de gunstige financieringsregelingen gebruik kunnen maken. Beoogd effect Het realiseren van vitale woonwijken met een goede uitstraling en het bevorderen van de duurzaamheid in de wijk Zuiderzee- en Atolwijk. Argumenten Ad 1. Wijziging verordening Om uitvoering te kunnen geven aan de doelstelling herstructureringsopgave 70- en 80-er jaren wijken, de afspraken met het ministerie van VROM om de woningen in het wijkontwikkelingsplan Noord Oost (WOP NO) op te knappen en om een vervolg aan WOP NO te geven is het gewenst de werking van de verordening particuliere woningverbetering uit te breiden naar de Atolwijk. Na evaluatie kan de regeling mogelijk verder worden uitgebreid. In de gewijzigde verordening wordt zo veel mogelijk aangesloten bij de financiële mogelijkheden van de particulieren en de aanpak van de sociale huurwoningen door Centrada. Ad 2. Vaststelling beleidsregel De beleidsregel behorende bij de verordening voor de Zuiderzeewijk is aangepast voor de Atolwijk. HB1007

9 2010 Nr. B Kanttekeningen Ad 1. Wijziging verordening Met uitbreiding van het werkingsgebied naar de Atolwijk zal het aantal aanvragen voor een laagrentende lening groter worden. Het beschikbare budget om leningen te verstrekken blijft echter beperkt tot 3,5 miljoen. Daarom is in het besluit het toekenningplafond van 3,5 miljoen opgenomen. In maart 2009 is een bevoorschotting aan de SVn van 1,5 miljoen verstrekt. Van de totaal beschikbare 3,5 miljoen is dus nog 2 miljoen beschikbaar. Ad 2. Uitvoering verordening De uitvoering van de verordening zal samen met maatregelen ter stimulering van duurzaamheidmaatregelen aan woningen door de frontoffice van de gemeente, de stadswinkel en de wijkposten en de backoffice, de afdeling RD, worden uitgevoerd. De uitvoering kan tot eind 2011 met bestaande financiële middelen en capaciteit kunnen worden gerealiseerd. Dit is mogelijk door een financiële bijdrage voor de uitvoering van de particuliere woningverbetering door Centrada in 2010 van ,00 zoals vastgelegd in het Lokaal Akkoord en tijdelijke capaciteitsruimte bij de afdeling RD vanwege de economische omstandigheden. Onderuitputting van het budget 2010 dient daartoe te worden doorgeschoven naar Lelystad, 6 juli Het college van de gemeente Lelystad, de retans, de bu er, D elenberg HB1007

10 Raadsbesluit y 2010 Nr. B De raad van de gemeente Lelystad op voorstel van het college van de gemeente Lelystad d.d. 6 juli 2010; BESLUIT: 1. a. de Verordening particuliere woningverbetering Lelystad-Zuiderzeewijk in te trekken; b. de Verordening particuliere woningverbetering Lelystad-Zuiderzeewijk-Atolwijk vast te stellen; c. het toekenningplafond voor leningen particuliere woningverbetering, te verstrekken uit het Stimuleringsfonds particuliere woningverbetering, te handhaven op het door VROM beschikbare bedrag van op 3,5 miljoen; 2. kennis te nemen van de beleidsregel particuliere woningverbetering Lelystad-Zuiderzeewijk- Atolwijk, inclusief bijlagen. Lelystad, 14 september De raad van de gemeente Lelystad, de griffier CL f t W de voo Horselenbafg HB1007

11 2010 Nr. B Hoofdstuk 2. Algemene bepalingen Artikel De gemeenteraad van Lelystad heeft een Stimuleringsfonds Particuliere Woningverbetering ingericht waaruit aan eigenaar-bewoners leningen kunnen worden toegekend, ter verbetering van hun woning, op een zodanige wijze dat de verbetering () bijdraagt aan de vitalisering van de wijk. Het Stimuleringsfonds Particuliere Woningverbetering is ondergebracht bij SVn en past binnen de deelnemingsovereenkomst tussen de gemeente en de SVn. 2. In de beleidsregels particuliere woningverbetering worden regels gesteld ter uitwerking van deze verordening, waaraan voldaan moet worden om in aanmerking te komen voor een lening. Het college is bevoegd de beleidsregels op te stellen en te wijzigen. Artikel Het college is bevoegd om met inachtneming van het bepaalde in deze verordening een lening particuliere woningverbetering toe te kennen. Het toekennen van deze beschikking vindt plaats onder voorbehoud van een positief advies van de SVn. 2. Het college stelt de hoogte van de lening vast op basis van de beleidsregels particuliere woningverbetering. Artikel Alle aanvragen op grond van deze verordening worden in volgorde van binnenkomst afgehandeld. 2. Aanvragen welke in verband met artikel 3 niet kunnen worden toegekend, worden door het college afgewezen. Hoofdstuk 3. Toepassingsbereik Artikel Deze verordening is uitsluitend van toepassing op woonruimte in het gebied zoals bepaald in de beleidsregels particuliere woningverbetering en welke bestemd is voor permanente bewoning. 2. Deze verordening is uitsluitend van toepassing op leningaanvragen van in de gemeente Lelystad woonachtige verblijfsgerechtigde personen die op het moment van de aanvraag eigenaar-bewoner zijn van een woning gelegen in het gebied als in de beleidsregels particuliere woningverbetering aangegeven. Hoofdstuk 4. Financiering Artikel Aan een eigenaar-bewoner van een woning gelegen in het gebied bepaald in de beleidsregels particuliere woningverbetering kan een lening worden toegekend ter verbetering van de woning. De toekenning vindt plaats onder voorbehoud van een positief advies van de SVn. 2. Onder verbeteringen aan de woning vallen maatregelen die bijdragen aan de duurzaamheid van de woning en/of die de kwaliteit en/of de uitstraling van directe woonomgeving duurzaam verbeteren. De maatregelen zijn genoemd in de beleidsregels particuliere woningverbetering. Artikel Er wordt geen lening verstrekt wanneer de kosten van verbetering minder bedragen dan het minimum bedrag zoals genoemd de beleidsregels. 2. Een lening, als bedoeld in artikel 6 is gelijk aan de "kosten van de verbetering", tot een maximum bedrag, zoals bepaald in de beleidsregels. 3. De lening wordt slechts verleend indien de ingreep ter verbetering van de woning voldoet aan de kwaliteitseisen zoals beschreven in de beleidsregels. 4. Voor het verkrijgen van de benodigde financiering is de aanvrager gehouden alle benodigde medewerking te verlenen ten behoeve van de gemeente en/of de SVn. 5. De eventueel hieruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van de aanvrager en kunnen in de financiering worden opgenomen. HB1007

12 2110 Nr. B Hoofdstuk 5. Aanvraag en toekenning Alike! 8. D6 eigenaar-bewoner kan in aanmerking komen voor een lening indien wordt voldaan aan de stappen ais beschreven in de beleidsregels. Artikel Het college beslist op de aanvraag als bedoeld in artikel 8 binnen 8 weken na de dag waarop de aanvraag is ontvangen. 2. Zij kan haar beslissing eenmaal voor ten hoogste 8 weken verdagen. Hoofdstuk 6. Betaling van rente en aflossing van de lening particuliere woningverbetering Artikel De eigenaar-bewoner betaalt maandelijks rente en aflossing volgens de in de beleidsregels genoemde voorwaarden. 2. Extra aflossing van de lening is altijd en zonder boete mogelijk. 3. Bij verkoop van de woning wordt de restantschuld ineens en volledig afgelost. Hoofdstuk 7. Hardheidsclausule, slot- en overgangsbepalingen Artikel 11. Het college is bevoegd in gevallen waarin de toepassing van deze verordening naar hun oordeel tot een bijzondere hardheid leidt ten gunste van de aanvrager af te wijken van deze verordening. Artikel 12. Deze verordening treedt in werking op 15 september 2010 en is geldig totdat de raad de verordening intrekt. Artikel 13. Deze verordening kan worden aangehaald als "Verordening particuliere woningverbetering Lelystad- Zuiderzeewijk-Atolwijk". Lelystad, 14 september De raad van de gemeente Lelystad, griffe de gnffior, de v er, \ M orselenbera HB1007

13 BELEIDSREGEL LENING PARTICULIERE WONINGVERBETERING BEHORENDE BIJ DE VERORDENING PARTICULIERE WONINGVERBETERING LELYSTAD- ZUIDERZEEWIJK EN ATOLWIJK BESLUIT COLLEGE d.d Product: Programma: Onderwerp: Beleidsinhoud: wonen wonen en wijkontwikkeling particuliere woningverbetering Zuiderzeewijk en Atolwijk «3 Doel van de lening particuliere woningverbetering: Eigenaar-bewoners van de Zuiderzeewijk en Atolwijk middels een laagrentende lening te stimuleren hun woning op te knappen zodat de verbetering bijdraagt aan de duurzaamheid van de woning en/of de kwaliteit en/of de uitstraling van directe woonomgeving verbetert. Leningsvoorwaarden: Een eigenaar-bewoner kan voor een lening in aanmerking komen: 1. Indien de eigenaar-bewoner op het moment van de aanvraag van de lening een in de gemeente Lelystad verblijfsgerechtigd persoon is. 2. Indien de lening betrekking heeft op een woning die gelegen is in de Zuiderzeewijk of Atolwijk, zoals aangegeven in bijlage 1a en 1 b en die in eigendom is van de eigenaarbewoner. 3. Indien tenminste de gevel of delen van de gevel aan de zichtzijde wordt gerenoveerd, waaronder tenminste schilderwerk en dubbele beglazing en een erfafscheiding aan de zichtzijde wordt geplaatst. Met zichtzijde wordt bedoeld; die zijde die vanaf de openbare weg het meest prominent zichtbaar is. 4. Indien de gevel aan de zichtzijde al is gerenoveerd, zoals bedoeld onder 3 en een erfafscheiding aan de zichtzijde is geplaatst, kan een lening worden aangevraagd voor verbeteringen aan de woning zoals genoemd onder Een lening kan worden verstrekt voor renovatie van de gevel of delen van de gevel, niet aan de zichtzijde, het vervangen van een CV ketel, het vernieuwen van de radiatoren en renovatie van het dak ; 6. Indien een van beide verbeteringen zoals genoemd onder 3. al is uitgevoerd, kan een lening worden aangevraagd voor verbetering van de woning waarbij in ieder geval de verbetering van punt 3, die nog niet is uitgevoerd, is meegenomen, en de maatregelen onder De verbeteringen onder 3,4., 5.,en 6. moeten voldoen aan de kwaliteitseisen zoals genoemd in bijlage : kwaliteitseisen verbeteringsingrepen en het welstandbeleid van de gemeente, zie bijlagen sneltoetscriteria en welstandgebieden Zuiderzeewijk. 8. De maatregelen kunnen door een door de eigenaar zelf te kiezen aannemer worden uitgevoerd. De aannemer dient bij voorkeur aangesloten te zijn bij een brancheorganisatie en/ of gecerticifeerd te zijn. Indien dit niet hert geval is, is dit voor risico van de. Het schilderwerk kan in eigen beheer worden uitgevoerd. Alleen de materiaal kosten voor het schilderwerk kunnen, wanneer het schilderen in eigen beheer wordt uitgevoerd, als kosten voor de lening worden opgevoerd. 9. De kosten voor verbetering, waarvoor een lening kan worden toegekend, bedragen minimaal 2.500,- en maximaal ,- 10. Het college stelt de hoogte van de lening vast op basis van het advies van de SVn. 11. De lening wordt verstrekt onder de algemene voorwaarden van de SVn. 12. Extra kosten die in de lening kunnen worden meegenomen zijn: SVn-financieringskosten voor het verkrijgen van de lening, de kosten voor de bouwvergunning, notariskosten t.b.v. de hypotheekakte en kosten voor een bouwkundige opleveringskeuring. 13. Een lening groter dan wordt verstrekt onder hypothecaire zekerheid; 14. De lening wordt verstrekt zolang het plafond van het Stimuleringsfonds particuliere Woningverbetering van 3,5 miljoen nog niet is bereikt.

14 Aanvraag en toekenning 1.De eigenaar-bewoner die zijn woning wil aanpassen m.b.v. een SVn-lening vraagt offertes aan bij een aannemer. 2.De eigenaar-bewoner dient alle medewerking te verlenen ter verkrijging van een SVn-lening en alle medewerking te verlenen aan de SVn-vereisten. 3. De gemeente verricht in samenwerking met SVn een voortoets ter verkrijging van de SVn-lening. Daaronder valt een BKR-check waardoor in een vroeg stadium bekend is of de aanvrager een redelijke kans van slagen heeft om een SVn-lening te krijgen. Er wordt een raming van de totale kosten gemaakt (investering plus bijkomende kosten). 4.De gemeente wijst de lening toe. De lening wordt verstrekt onder uitdrukkelijk voorbehoud van een positieve krediettoets door SVn. De Toekenning van de lening is de formele beschikking van de gemeente. 5. De gemeente stuurt samen met de aanvrager de complete aanvraag met alle gegevens naar de SVn. 6. Financiële toets door de SVn. 7.Indien stap 6 leidt tot een positieve kredietbeoordeling, brengt de SVn een offerte uit. 8. Na acceptatie van de offerte door de aanvrager, kan de hypotheekakte (bij een lening groter dan ) passeren bij de notaris. 9. De lening wordt gestort in een bouwdepot en daaruit wordt op basis van originele nota's (na materiële controle door de gemeente) uitbetaald door de SVn. 10. Facultatief: er wordt geadviseerd een opleveringskeuring uit te laten voeren door een bevoegd bouwkundig inspecteur, bijv. van Vereniging Eigen Huis (VEH). 11. Na gereedmelding van de werkzaamheden en de laatste betaling uit het bouwdepot, wordt het bouwkrediet in opdracht van de gemeente beëindigd. I Verdeeiregeis: Het beschikbare leningenbudget wordt verdeeld op basis van de volgorde van ontvangst van de leningaanvragen en voor zover het subsidieplafond nog niet is bereikt. [ : 9

15 ingangsdatum: Deze beleidsregel is van toepassing op aanvragen voor leningen particuliere woningverbeteringen Zuiderzeewijk en Atolwijk per Bijlagen bij de beleidsregel particuliere woningverbetering Lelystad 1. A toepassingsgebied particuliere woningverbetering Zuiderzeewijk: kaart met begrenzing 2. B toepassingsgebied particuliere woningverbetering Atolwijk; kaart met begrenzing 3. kwaliteitseisen verbeteringsingrepen met -sneltoetscriteria kozijn- en gevelwijzigingen -sneltoetscriteria voor erfafscheidingen - welstandgebieden Zuiderzeewijk 4. werkgeversverklaring 5. checklist bij aanvraag lening particuliere woningverbetering 6. criteria aannemers 7. leningsvoorwaarden 8. aanvraagformulier SVn financieringsplan

16 Stimuleringsfonds Volkshuisvesting 1. Gegevens aanvrager Indien de aanvraag een bedrijf, stichting, vereniging of anderszins betreft ga naar 2 Aanvrager 1 Aanvrager 2 Naam.. m/v Voorletter(s) CP Geboortedatum Adres Postcode en woonplaats Telefoonnummer privé Telefoonnummer werk O O CC Sofinummer Burgerlijke staat Eerder huwelijk ontbonden ongehuwd gehuwd I geregistreerd partner ongehuwd samenwonend ongehuwd gehuwd / geregistreerd partner ongehuwd samenwonend 0) mam 3 E o I MM ü c co door echtscheiding? Heeft u inkomen uit ja, d.d. nee loondienst uitkering zelfstandige onderneming inkomsten uit verhuur anders nl. 2. Bedrijf, Corporatie, Vereniging van Eigenaren, Stichting Naam Adres Postcode en woonplaats Rechtsvorm Telefoonnummer 3. Gegevens van de te financieren zaken Te financieren object ja, d.d. nee loondienst uitkering zelfstandige onderneming O inkomsten uit verhuur anders nl. Adres Postcode en woonplaats Object is in (juridisch) eigendom CO < C/3 Nog geen eigendom Q Anders, nl. Is de grond in erfpacht? ja nee Koopovereenkomst getekend Eigendomsoverdracht vindt plaats Zo ja, wanneer loopt de erfpacht af d.d. d.d. d.d. Hoeveel bedraagt de canon? Per jaar Indien 2 van toepassing is ga verder naar 5 4. Financiële verplichtingen Lopende hypothecaire leningen op dit object 1 Naam geldgever Soort lening* Einde looptijd lening Oorspronkelijke hoofdsom Huidig saldo lening** Lasten per maand d.d. _ d.d. _ _ d.d. _ _ _ * Bi/voorbeeld 1 annuilair. aflossmgsvrij, spaarhypotheek, levenhypotheek, beleggingshypotheek *" Volgens laalsle saldo-ovemcbt

17 Lopende persoonlijke verplichtingen Naam geldgever Soort* Einde looptijd Oorspronkelijke hoofdsom of kredietlimiet Huidig saldo Lasten per maand * Bijvoorbeeld doorlopend krediet, persoonlijke lening d.d. _ _ d.d.. _ _ _ d.d. _ _ 5. Gegevens voor de financiering Opbouw financiering Aankoop Bouw-/verbeterkosten Overige, nl. Totaal exclusief financieringskosten Af: financiering elders Af: eigen geld Af: subtotaal Te financieren bij SVn, excl. financieringskosten Bouwperiode 6. Leningsgegevens Stimuleringslening SVn* Annuïteitenlening SVn Aflossingsvrije lening SVn Totaal van de leningen Start bouw.20. Einde bouw.20. Gewenste rentevastperiode n.v.t. 5 jaar 10 jaar 15 jaar D 5 jaar 10 jaar 15 jaar * Het bedrag bij 'Strmulenngslening 'kuntu overnemen van de toewijzingsbriel die u van de gemeente hebt ontvangen. Het is het totaal van de leningdelen die in de toewtjiingsbnaf worden vermeld bij 'Bemeentelijke Stimuleringslening, Bouwfonds Stimuleringslening, Bouwfonds Combmatielening', Hebt u nog geen toewijzing ontvangen, dan kunt u hier eventueel het bedrag invullen waarvoor u overleg hebt gevoerd met de gemeente Weet u nog geen bedrag, dan vermeldt u hier niets. Indien de gemeente het wenselijk acht zal door het Bemiddelend Orgaan een onafhankelijk advies aan de gemeente worden afgegeven, inzake de haalbaarheid van de financiering. De kosten hiervoor bedragen 55,- voor particulieren en 135,- voor overigen. Deze kosten komen voor uw rekening. Notaris die de akte dient te passeren Naam Adres. Postcode en woonplaats 7. Rekeningnummer Uw rekeningnummer (voor de incasso van de maandelijkse betalingen): 8. Slotverklaring De ondergetekende(n), aanvrager(s), verklaart/verklaren: 1. Alle verstrekte gegevens naar waarheid te hebben ingevuld inclusief de bijlage(n); 2. Er geen bezwaar tegen te hebben dat de verstrekte gegevens, voor zover van belang voor het beoordelen van deze aanvraag, worden geverifieerd en zonodig tevens aan het Bemiddelend Orgaan overgedragen; 3. Akkoord te gaan met een toetsing bij de Stichting Bureau Kredietregistratie intiel met betrekking tot de financiële verplichtingen; 4. Kennis te hebben genomen dat alle verstrekte gegevens en nog te verstrekken gegevens worden geregistreerd conform de bepalingen van de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Plaats: Datum. Handtekening* Aanvrager 1 Aanvrager 2 * Indien de aanvrager een rechtspersoon is Ibijvoorbeeld een Stichting, Vereniging, 8. V. of N. VJ, dienen de bevoegde jbestuurslleden allen te ondertekenen met vermelding van de naam en hoedanigheid/functie Voor meer informatie Postbus 15 T (033) SumulerinnslanrJs,.. SVN VdkshuisïL-itiny 3870 DA Hoevelaken F (033) lwww.svn.nl

18 J L ff? O I ft I J i i inn i Id i X I a N if (111(1 I <D! - a> 1 = 1 8 a) 3 4 E=3 CO 1C4 E3 a a> co 0) r i CO n N N -j r 1

19 I r 3 ï 1^ -5 «V r I 1 t. Ö f s I HI >» r ÏT5 n s 3 I 0) f m Es i3; 0 *«1 O r 1 1 a> 1 1 CO IB! I MS N :4 pant ; i am ffl a 2 /.'.J V fa if 1 r 1 fel ft, a. i.

20 Bijlage Kwaliteitseisen verbeterings-ingrepen. A. Voorgevel en achtergevel. De (voor)gevel is een bouwconstructie en tevens een uitwendige scheidingsconstructie. Deze moet constructief veilig zijn, waterdicht of regenwerend zijn en bescherming bieden tegen van een vloer vallen. Beweegbare delen mogen geen gevaar opleveren voor weggebruikers. De constructie moet voldoende weerstand tegen brandoverslag hebben volgens bouwbesluit, afdeling 2,14. Te openen delen moeten ventileren en spuien mogelijk maken. Ramen moeten daglichttoetreding waarborgen. Een voorgevel mag niet in strijd zijn met redelijke eisen van welstand. Verwezen wordt naar de sneltoetscriteria voor kozijn- en gevelwijzigingen in gebieden met beperkte of stedenbouwkundige welstand. Voorgebieden met architectonische of volledige welstand is overleg met de welstandsecretaris nodig. Bij het vernieuwen of vervangen van de buitengevel of delen daarvan zal de nieuwe gevelconstructie of onderdelen ten minste moeten voldoen aan de nieuwbouwvoorschriften volgens hoofdstuk 5 van het bouwbesluit. De warmteweerstand van ramen en deuren schiet in het algemeen tekort om te voldoen aan de in artikel 5.2 gestelde eis. Dit geldt bijvoorbeeld ook voor in kozijnen opgenomen borstweringen (panelen). Op grond van artikel 5.3 mag daarom voor dit soort constructieonderdelen worden volstaan met een lagere isolatiewaarde. Praktisch gezien betekent dit voor ramen en deuren met beglazing, dat deze moeten zijn voorzien van thermisch isolerend dubbel glas. Verder kunnen op grond van dit voorschrift binnen de gangbare afmetingen van kozijnstijlen borstweringen worden verwezenlijkt die niet voldoen aan de eis van het eerste lid. Motivatie. Als de complete voor- en achtergevel wordt vervangen, zijn de meerkosten van de thermisch isoleren beperkt. De berekende besparing voor het compleet vervangen van de voor- en achtergevel bedraagt ca m3 gas per jaar. (afhankelijk van het woningtype) Groot voordeel van deze verbetering is de verhoging van het wooncomfort en de positieve bijdrage aan de beperking van de C02-uitstoot. B. Erfafscheiding. Voor het afscheiden van het erf is het toegestaan om, conform de voorschriften van het vigerende bestemmingplan en welstand, een deugdelijke en stabiele erfafscheiding te plaatsen. Voor gebieden met beperkte of stedenbouwkundige welstand gelden de sneltoetscriteria voor erfafscheidingen. Voor gebieden met volledige of architectonische welstand is overleg met de welstandsecretaris nodig. Op het hebben van een erfafscheiding berust een onderhoudsplicht. Motivatie. In verband met de bijzondere kenmerken van het stedebouwkundigeplan van de wijk en de eisen en wensen van deze tijd is de wens om een meer besloten erf zeer dringend aanwezig. De erfscheidingen presenteren zich veelal aan de wijkontsluitingsweg. Hierdoor ontstaat de wens om deze afscheiding in een deugdelijk materiaal uit te voeren. C. Dak en dakterrassen. Het dak is een bouwconstructie en tevens een uitwendige scheidingsconstructie. Deze moet constructief veilig en waterdicht (of regenwerend) zijn. Het hemelwater moet, zonder overlast te veroorzaken, worden afgevoerd. Verwezen wordt naar het burgerrecht in het Burgerlijk Wetboek, boek 5 o.a. artikel 52. Dit betekent dat bij begrenzing aan een woning, waarvan het dak niet aan de buitenkant is geïsoleerd, de isolatie aan de binnenkant moet worden aangebracht om een goede waterafvoer te waarborgen.

Beleidsregel particuliere woningverbetering, Lelystad-Zuiderzeewijk-

Beleidsregel particuliere woningverbetering, Lelystad-Zuiderzeewijk- Beleidsregel particuliere woningverbetering, Lelystad-Zuiderzeewijk- Atolwijk Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door Deze

Nadere informatie

VERORDENING SVn Duurzaamheidsleningen particuliere eigenaar en Duurzaamheidsleningen VvE gemeente Lelystad 2011

VERORDENING SVn Duurzaamheidsleningen particuliere eigenaar en Duurzaamheidsleningen VvE gemeente Lelystad 2011 VERORDENING SVn Duurzaamheidsleningen particuliere eigenaar en Duurzaamheidsleningen VvE gemeente Lelystad 2011 Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie gemeente Lelystad

Nadere informatie

Aanvraagset voor particulieren

Aanvraagset voor particulieren Aanvraagset voor particulieren Zo vraagt u de lening aan U gaat aan de slag met een aantal werkzaamheden aan uw woning. Met uw gemeente of provincie heeft u gesproken over de investering die daarvoor nodig

Nadere informatie

INDIENING INITIATIEFVOORSTELLEN TER INTRODUCTIE VAN EEN VROM STARTERSLENING IN DE GEMEENTE TYNAARLO

INDIENING INITIATIEFVOORSTELLEN TER INTRODUCTIE VAN EEN VROM STARTERSLENING IN DE GEMEENTE TYNAARLO 1993 15 jaar! 2008 Secretariaat: P. van Mombergen Blauwpotskamp 7 9481 EW Vries Mail: info@leefbaartynaarlo.nl Giro: 4950335 Web: www.leefbaartynaarlo.nl omdat onze gemeente ook morgen leefbaar moet zijn

Nadere informatie

Initiatiefvoorstel. Beschikbaar stellen startersleningen

Initiatiefvoorstel. Beschikbaar stellen startersleningen Initiatiefvoorstel Beschikbaar stellen startersleningen Datum: 13 mei 2013 Betreft: Bereikbaarheid woningmarkt van Albrandswaard vergroten voor jongeren, door introduceren van startersleningen. 1. Aanleiding

Nadere informatie

GEMEENTEBESTUUR UITGEEST

GEMEENTEBESTUUR UITGEEST GEMEENTEBESTUUR UITGEEST Nota I advies van: S.I. Engelhart I E. Stolp Behandelende afdeling: Ruimte I Financiën NR. Datum: 18-05-2015 TITEL: Startersleningen Uitgeest KORTE PROBLEEMSTELLING/ONDERWERP:

Nadere informatie

SVn Informatiemap 1 INHOUDSOPGAVE

SVn Informatiemap 1 INHOUDSOPGAVE SVn Informatiemap 1 INHOUDSOPGAVE LEESWIJZER...... 3 HOOFDSTUK 1: CONTACTPERSONEN SVN... 7 HOOFDSTUK 2: SVN PLUSFONDS AANGAANDE INZET EIGEN VERMOGEN SVN... 11 2.1 De SVn Pluslening...12 2.2 Aanvraagformulier

Nadere informatie

Gedeputeerde staten van Utrecht; Gelet op artikel 5 van de Stimuleringsregeling subsidies Duurzaamheid, Energie en Klimaat provincie Utrecht;

Gedeputeerde staten van Utrecht; Gelet op artikel 5 van de Stimuleringsregeling subsidies Duurzaamheid, Energie en Klimaat provincie Utrecht; Besluit van gedeputeerde staten van Utrecht van 1 september 2009, (nr. 2009int247458) houdende nadere regels op grond van de Stimuleringsregeling Duurzaamheid, Energie en Klimaat provincie Utrecht (Nadere

Nadere informatie

Stimuleringslening Duurzame Particuliere Woningverbetering in Vlagtwedde

Stimuleringslening Duurzame Particuliere Woningverbetering in Vlagtwedde Stimuleringslening Duurzame Particuliere Woningverbetering in Vlagtwedde 1 Inhoudsopgave Waarom renoveren Voor wie? Renovatiemogelijkheden Deelnemen Welke aannemer en/of installateur? Vergunning aanvragen

Nadere informatie

Raadsvergadering van 25 april 2013 Agendanummer: 10.3

Raadsvergadering van 25 april 2013 Agendanummer: 10.3 RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 397623 Raadsvergadering van 25 april 2013 Agendanummer: 10.3 Onderwerp: Verordening Moerdijks Restauratie Fonds. Verantwoordelijk portefeuillehouder: L. Koevoets GEVRAAGD

Nadere informatie

V E R K O O P D O C U M E N T A T I E U I T G I F T E K A V E L S O O S T E R H U I S E N B A F L O

V E R K O O P D O C U M E N T A T I E U I T G I F T E K A V E L S O O S T E R H U I S E N B A F L O V E R K O O P D O C U M E N T A T I E U I T G I F T E K A V E L S O O S T E R H U I S E N B A F L O Inhoudsopgave 1. Introductie 3 2. Wijze van uitgifte / Procedure 4 2.1 Procedure 4 2.2 Uitgifte / optievoorwaarden

Nadere informatie

TOELICHTING BIJ AANVRAAG DUURZAAMHEIDSLENING EN SUBSIDIE DUURZAME ENERGIEPAKKET 2013-2016

TOELICHTING BIJ AANVRAAG DUURZAAMHEIDSLENING EN SUBSIDIE DUURZAME ENERGIEPAKKET 2013-2016 TOELICHTING BIJ AANVRAAG DUURZAAMHEIDSLENING EN SUBSIDIE DUURZAME ENERGIEPAKKET 2013-2016 Rente en aflossing van de duurzaamheidslening Eigenaren/bewoners van een (op)geleverde woning in Diemen komen in

Nadere informatie

Raadsvergadering : 24 oktober 2011 Agendanr. 16

Raadsvergadering : 24 oktober 2011 Agendanr. 16 Raadsvergadering : 24 oktober 2011 Agendanr. 16 Voorstelnr. : R 6849 Onderwerp : Verordening Duurzaamheidslening Stadskanaal 2012 Stadskanaal, 7 oktober 2011 Beslispunten 1. Vaststellen van de Verordening

Nadere informatie

Voorwaarden & Kenmerken. Restauratiefonds-hypotheek

Voorwaarden & Kenmerken. Restauratiefonds-hypotheek Restauratiefonds-hypotheek Inhoudsopgave 1. Waarom dit document? 3 1.1 Het Brim 2011 3 1.2 van de Restauratiefonds-hypotheek 3 2. Begripsbepalingen 4 2.1 Begrippen 4 2.2 Woonhuizen en zelfstandige onderdelen

Nadere informatie

Raadsbesluit. De raad van de gemeente Gemert-Bakei,

Raadsbesluit. De raad van de gemeente Gemert-Bakei, gemeenle ", Gemert-Bateel Raadsbesluit Bijlage bij agendanummer: 9 Zaaknr. 646633 Onderwerp: Verordening Starterslening 2013 De raad van de gemeente Gemert-Bakei, overwegende dat de minister van Wonen

Nadere informatie

Eindrapport Particuliere Woningvoorraad Lelystad

Eindrapport Particuliere Woningvoorraad Lelystad Eindrapport Particuliere Woningvoorraad Lelystad Kwaliteit - Beleid - Effectiviteit Auteur ir. Milly Tambach Datum 28 december 2012 Particuliere Woningvoorraad Lelystad Kwaliteit - Beleid - Effectiviteit

Nadere informatie

d.d. 1 januari 2015 Toelichting op een Stimuleringslening en Algemene bepalingen voor geldleningen SVN0305A

d.d. 1 januari 2015 Toelichting op een Stimuleringslening en Algemene bepalingen voor geldleningen SVN0305A d.d. 1 januari 2015 Toelichting op een Stimuleringslening en Algemene bepalingen voor geldleningen SVN0305A Inhoudsopgave Algemeen 4 De lening 4 1. Wat is een Stimuleringslening? 4 2. De voorwaarden 4

Nadere informatie

De hiernavolgende notitie is een aaneengesloten beschrijving van de procedures en de gemeentelijke uitvoeringsregels rondom de VROM Starterslening

De hiernavolgende notitie is een aaneengesloten beschrijving van de procedures en de gemeentelijke uitvoeringsregels rondom de VROM Starterslening 1 De hiernavolgende notitie is een aaneengesloten beschrijving van de procedures en de gemeentelijke uitvoeringsregels rondom de VROM Starterslening Algemeen De VROM Starterslening is een financieringsproduct

Nadere informatie

Acceptatie handleiding

Acceptatie handleiding Acceptatie handleiding Aegon Hypotheken Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Algemeen 4 2.1 Aanvragers 4 2.2 Maximaal aantal aanvragers 4 2.3 Aansprakelijkheid 4 2.4 Borgstelling 4 2.5 Mede hoofdelijk schuldenaar

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Raadsvoorstel tot het vaststellen van de verordening lening opstartkosten CPO-projecten

gemeente Eindhoven Raadsvoorstel tot het vaststellen van de verordening lening opstartkosten CPO-projecten gemeente Eindhoven Raadsnummer 12R5106 Inboeknummer 12bst01972 Beslisdatum B&W 13 november 2012 Dossiernummer 12.46.251 Raadsvoorstel tot het vaststellen van de verordening lening opstartkosten CPO-projecten

Nadere informatie

VERORDENING Starterslening Zuidplas

VERORDENING Starterslening Zuidplas VERORDENING Starterslening Zuidplas De raad van de gemeente Zuidplas; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 22-08-2013; gelet op de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet; b e s l u

Nadere informatie

per 22 april 2008 LENINGSVOORWAARDEN VOOR EEN BUDGET PLUS HYPOTHEEK 1 DE OFFERTE VOOR EEN BUDGET PLUS HYPOTHEEK

per 22 april 2008 LENINGSVOORWAARDEN VOOR EEN BUDGET PLUS HYPOTHEEK 1 DE OFFERTE VOOR EEN BUDGET PLUS HYPOTHEEK Leningsvoorwaarden Budget Plus Hypotheek per 22 april 2008 DEEL A LENINGSVOORWAARDEN VOOR EEN BUDGET PLUS HYPOTHEEK 1 DE OFFERTE VOOR EEN BUDGET PLUS HYPOTHEEK 1.1 De inhoud van de offerte Uw offerte bestaat

Nadere informatie

Duurzaamheidslening. voor het verduurzamen en/of energiezuinig maken van uw woning

Duurzaamheidslening. voor het verduurzamen en/of energiezuinig maken van uw woning Duurzaamheidslening voor het verduurzamen en/of energiezuinig maken van uw woning INHOUD Voor wie? 3 Waarom investeren? 3 Waarom lenen? 4 Welke aannemer of installateur? 4 Welke maatregelen? 4 Het energiebesparingsadvies

Nadere informatie

Nadere regels subsidie en lening particuliere woningverbetering Rotterdam 2012. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam,

Nadere regels subsidie en lening particuliere woningverbetering Rotterdam 2012. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam, Nadere regels subsidie en lening particuliere woningverbetering Rotterdam 2012 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam, Gelezen het voorstel van de directeur van de dienst

Nadere informatie

Ter besluitvorming door de Raad. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Technische aanpassingen verordening Wmo. BW-nummer

Ter besluitvorming door de Raad. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Technische aanpassingen verordening Wmo. BW-nummer Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Technische aanpassingen verordening Wmo Programma / Programmanummer Zorg & Welzijn / 1051 BW-nummer Portefeuillehouder B. Frings Samenvatting Vorig jaar heeft de raad

Nadere informatie

Ga mee naar buiten. Bouwveld informatie Blixembosch Buiten. CPO-paspoort Samen bouwen Bouwveld 3

Ga mee naar buiten. Bouwveld informatie Blixembosch Buiten. CPO-paspoort Samen bouwen Bouwveld 3 Ga mee naar buiten Bouwveld informatie Blixembosch Buiten CPO-paspoort Samen bouwen Bouwveld 3 1 Inleiding 4 2 Overzichtskaart 5 3 Wat is Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO)? 8 3.1 Definitie

Nadere informatie

vastgesteld d.d. 19 september 2006 Verordening WMO

vastgesteld d.d. 19 september 2006 Verordening WMO V E R O R D E N I N G voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Gilze en Rijen vastgesteld d.d. 19 september 2006 Verordening WMO 1 Inhoudsopgave: Verordening maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

Voorwaarden & Normen 2013

Voorwaarden & Normen 2013 Voorwaarden & Normen 2013 INHOUDSOPGAVE ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR BORGTOCHT 2013 DEEL 1: DEFINITIES 3 DEEL 2: ALGEMEEN 5 ARTIKEL A1 Reikwijdte borgtocht 5 ARTIKEL A2 Voorwaarden borgtocht 5 ARTIKEL A3

Nadere informatie

Nota keetbeleid Regio de Vallei

Nota keetbeleid Regio de Vallei Nota keetbeleid Regio de Vallei Voorwoord Unaniem wordt de noodzaak onderschreven om als locale overheden te stimuleren dat er een verantwoord alcoholgebruik plaats vindt, zeker onder jongeren. Onderschreven

Nadere informatie

R u i m t e l ij k e o n d e r b o u w i n g

R u i m t e l ij k e o n d e r b o u w i n g Gemeente B E R G E N -------------------------------------------------------------------- R u i m t e l ij k e o n d e r b o u w i n g ex. art. 2.12 Wabo t.b.v. een omgevingsvergunning voor een afwijking

Nadere informatie