Limburg legt brug tussen leren en werken

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Limburg legt brug tussen leren en werken"

Transcriptie

1 Op zoek aar og meer toffe jobs i Limburg? Surf aar Jobat.be/limburg editie Limburg de Jobat.be crew Oze Redactie adviseurs e reporters luistere ter graag plaatse aar uw verhaal voor het gepaste advies reporter ter plaatse Kurt Meers ifo odig? Wilt u advertere? Aick House Jobs i te vulle? Tieke Vawalleghem JObS i de kijker ARBeidSMARkT Deskudige Fiacië Gemeetebestuur OpGlabbeek busiess aalyst Mathys NV ZeleM-HaleN Commerciële Veratw. Uizo limburg Hasselt key accoutmaager automotive berer lanaken Magazijiers Jasse pharmaceutica Geel Calculator-Werkvoorbereider Webeco sint-truiden VDab, het proviciebestuur e de oderwijsistellige stome studete klaar voor arbeidsmarkt Otdek deze e meer JObS Op JObat.be jobs op Jobat.be Limburg legt brug tusse lere e werke Jogere moete de dag a otvagst va hu diploma beter gewaped zij om aa de slag te gaa i ee Limburgse oderemig. Daarom hebbe de VDAB, het proviciebestuur e de Limburgse istellige voor hoger oderwijs ee project voor loopbaabegeleidig opgezet. Q4Talet werd deze week voorgesteld. Met diverse acties streve we eraar om de overgag va hoger oderwijs aar de werkvloer vlot te late verlope, zegge gouvereur Herma Reyders e gedeputeerde va Ecoomie Marc Vadeput. Op die maier wille we de kloof dichte die mometeel tusse lere e werke gaapt. Het ideale sceario is dat jogere die afstudere quasi direct i oze bedrijve of istellige hu boterham gaa verdiee. Hoe hoger het diploma, hoe korter de zoektocht, zo blijkt immers uit diverse studies. Zo wille we het aatal jogere dat met ee diploma hoger oderwijs toch i de werkloosheid beladt, fors terugdrige. Jeugdwerkloosheid bestrijde, is éé va oze prioriteite. De acties oder de oemer Q4Talet worde gecoördieerd door ee jobcoach va de VDAB, e moge rekee op de steu va de parters: de hogeschole PXL e KHLim, de UHasselt, het proviciebestuur e de VDAB zelf. Het aatal hooggeschoolde i Limburg is lager da het Vlaamse gemiddelde e is de voorbije jare ook trager gegroeid, weet gouvereur Reyders. Nochtas is de scholigsachterstad ee belagrijk kelput om ee iovatieve, keisgerichte regio te kue worde. Door ee degelijk opleidigsaabod uit te werke, kue we de participatie va Limburgse jogere aa het hoger oderwijs opkrikke e oze historische achterstad geleidelijk wegwerke. Het geschoolde talet dat hieruit voortvloeit, krijgt de veratwoordelijkheid om de Limburgse keisecoomie mee vorm te geve. Meer cocreet zulle de studete i het kader va Q4Taletitesief begeleid worde. Ze worde geholpe i hu studiekeuzes, krijge uitleg over de vacatures of kue desgewest sollicitatietraiig volge, legt Hilde Baerte, directeur arbeidsmarktbeheer va VDAB Limburg uit. Er zulle ook specifieke jobbeurze e collectieve iformatiemomete worde opgezet, die de verwachtige va werkgevers e studete op elkaar moete afstemme. Het is de bedoelig om ee totaalpakket aa iformatie te levere, zowel over de rechte als de plichte. Campuscoach Opmerkelijk is dat de VDAB teves ee opvaget spat voor de studete die beslisse om hu hogere studies tijdes het academiejaar stop te zette (gemiddeld 7 procet). Ook hier ligt ee uitdagig om deze jogere maximaal te helpe heroriëtere, aldus og Hilde Baerte. Ze hake om diverse redee af, zoals de verkeerde studierichtig, ziekte, familiale omstadighede, ezovoort. We moete da helpe om hu loopbaa ee adere wedig te geve e bijvoorbeeld tijdelijk als jobstudet aa de slag te gaa vooraleer ee ieuwe opleidig start. Joha Cremers is de ervare jobcoach va de VDAB die op de campusse va de hogeschole e uiversiteit de persoolijke cotacte met de studete legt. Hij ziet zij ieuwe uitdagig bij Q4Talet helemaal zitte: Vauit mij vroegere ervarig i de Werkwikel weet ik dat jogere odersteuig kue gebruike i hu zoektocht aar ee job. E er zij bij de VDAB iteressate mogelijkhede, zoals je cv late akijke door ee expert of olie sollicitatiecoachig. Jammer geoeg zij al deze maatregele iet bij alle studete geked. Daar veraderig i brege, wordt éé va mij take.

2 2 Odersteuig creativiteit moet jobs oplevere JOBZEKERHEID Kelputberoep is ook hele geruststellig Verpleegkudige, iformatici, opvoeders e koks moete zich gee zorge make als de ecoomische crisis toch lager aahoudt da verwacht. Zij behore immers tot de categorie va de kelputberoepe. Werkgevers staa i de rij om he te kue aawerve. Bovedie worde er extra stimulase gegeve aa mese die opleidige wille volge om deze beroepe aa te lere. Wie werkt i ee kelputberoep odervidt daar ochtas zowel voor- als adele va, zo vertelle ekele ervarigsdeskudige. Domiique Claes uit Bocholt weet waarover hij spreekt. Wat i zij vorige job was hij vrachtwagechauffeur, éé va de kelputberoepe die al jare op de lijst staa. Ee zevetal jaar gelede is hij echter overgeschakeld aar de bouwsector, waar hij als ploegbaas voor de firma APK uit Overpelt heel wat techische vaardighede odig heeft. E ook i die werkomgevig wemelt het va collega s die veelgevraagde talete bezitte. Ik heb iet voor deze job gestudeerd, maar door ervarig kase gekrege, e die met beide hade gegrepe, vertelt hij. I feite be ik er ee beetje igerold. Het takepakket werd alsmaar verder uitgebreid, met hier e daar ee extra opleidig om de fiesses aa te lere. Dat hij ee kelputberoep uitoefet, is ee geruststellig voor Domiique. Ja, wat je weet dat hier altijd mese voor gezocht worde. Ook als vrachtwagechauffeur trouwes. Dat is ee extra troef als het door omstadighede iet zou lope zoals gehoopt. Nog ee absoluut kelputberoep is dat va dakwerker. Marc Kelles, Patrick Schurmas e Bey Jase va Gecadak uit Diepebeek (foto) verdiee hier ochtas al jare de kost mee. Veel mogelijkhede om dit vak aa te lere zij er iet, zegge ze. Dit is og echt ee stiel waar je doorgaas irolt door als jogere de schoolbake vaarwel te zegge e aar de werf te vertrekke. Het moet je boeie e je moet uit het goede hout gesede zij. Uiteraard mag je gee hoogtevrees hebbe. Je moet ook zelfstadig kue werke, techisch oderlegd zij, ee goed izicht hebbe, e vooral hard wille werke. E daar wrigt ogal ees het schoetje bij de jogere geeratie, vide de ervare dakwerkers. Het is ee job die fysiek behoorlijk zwaar is e ook i mider goed weer moet gebeure. Daar kappe jogere op af. Ze wille vooral bureaujobs, achter de computer. Pas op, wij geve ze gee ogelijk hoor, aldus de medewerkers va Gecadak. Wij zoude oze kidere ook aarade om zo lag mogelijk te studere e da te kieze voor ee job die ze het liefst wille doe. Creativiteit is éé va de sectore waar Limburg op izet om de ecoomie er boveop te helpe e ieuwe jobs te creëre. Het spreekt da ook voor zich dat mese die ee carrière als zelfstadig creatievelig overwege, de odige steu verdiee om hu project meer slaagkase te biede. Voka Limburg laceert daarom Starters CreativeXchage, waarbij de starters begeleid worde om het maagemet professioeel te voere. Starters CreativeXchage is ee iitiatief va Voka, Fladers DC, Vlaadere i Actie e Agetschap Odereme. Professioals uit de sector va mode, modeaccessoires, desig e productdesig kwame eerder deze week voor het eerst same i Huis Vastraele i Hasselt. Experte e rolmodelle uit de sector ispireerde de starters. Zo deed Paul Schreurs va Nipau uit de doeke hoe het label Missoi Home de Beelux veroverde. Christiaa Kastrop va EksturStore legde aa de starters uit waar ze terecht kue met ee goed product e beadrukte het belag va ee goede strategie e missie. Tijdes het project Starters CreativeXchage doe starters aa de had va ispiratiesessies e begeleidigstrajecte ispiratie e cocrete ervarig op om de volgede stap te zette i de groei va hu bedrijf. Ze worde igedeeld i groepe va maximum vijf persoe e op die maier gericht begeleid i vier iteractieve ateliers, die vaaf 20 mei va start gaa. De starters worde samegebracht met oderemers e experts uit de sector. Zij dele hu ervarige e helpe met cocrete vrage over oder meer bedrijfsvoerig, strategie, groeimodelle, fiacierig e het vermarkte va hu product. Het uiteidelijke doel is de starters op weg helpe aar ee professioele bedrijfsvoerig e groei. Meer ifo: starterscreativexchage BeliproF is op zoek aar ee full-time Project- / werfvoorbereider BeliproF met vestigig i Gek, staat garat voor ee professioele istallatie va rame e deure i alumiium, pvc, hout e het plaatse va glasgevels i heel België. oze specialiteit is het beliprofilere va rame, deure e glasgevels tot de derde macht: het professioeel plae, istallere e afwerke va uieke bouwprojecte. Fuctie Je verzorgt de techische uitwerkig va de biegekome orders e geeft hierbij techische odersteuig aa de projectleiders. Je maakt bestelboe, materiaallijste, tekeige, techische fiches e volgt deze op. Je zorgt voor voldoede techische competeties i samespraak met de projectleider e oze diest plaig. Je waakt over de budgette i jouw project. Je odersteut oze commerciële ploeg vauit je techische keis e vauit je etwerk. Na de projectleider be jij het tweede aaspreekput va de moteurs op de werve. past Jouw profiel in ons kader? Je bet iemad met ee hogere techische/ bouwkudige opleidig e hebt oog voor kwaliteit, plaig e orgaisatie. Je ka zowel i team als zelfstadig werke, je bet stressbestedig e ka goed overweg met deadlies. Je ka multitaske, je bet auwkeurig e i staat om ee klei team aa te sture. iteresse? stuur uw sollicitatiebrief e CV via aar Je fu EF S NBS SFBMJ BHFO OBTU NBSL KF P LMBO KF BG.BO Ite met ELE HAL ZEL FUNC 1. Ve be op 2. Ze va HOGERE TECHNISCHE OPLEIDING 3.OF Co DOOR ERVARINGdo 4. O i OPLOSSINGSGERICHT Het Opg de fi Aa Vo du We 39 Vo ho Mi ba Soll Solli 21/0 Fuc teru alva 25/0

3 3 LIMBURG De Boer, met hoofdkatoor i Schote, is actief sids 1922 e biedt als producet wereldwijd dieste e producte aa i bitumieuze waterdichtigssysteme. Ze beadere de markt via professioele parters zoals architecte, studiebureaus, distributeurs e dakbedekkers. Sids ekele jare biede ze ook veel aadacht aa milieu, eergiebewustzij e duurzaamheid met hu afdelig groedake oder De Boer Gree Roofig Solutios, oderhoud e cotrole va het dakepatrimoium met De Boer Maiteace Solutios e veiligheid op e rod het dak met De Boer Roof Safety Solutios. Voor de afdelig De Boer Waterproofig Solutios zoeke wij mometeel ee (m/v) Je fuctie: Accout Maager Limburg Iteresse? Surf aar be.hudso.com voor meer iformatie e solliciteer aar met vermeldig va referetie BE Jouw sollicitatie wordt sel e discreet behadeld. GEWENSTE KWALIFICATIES BACHELOR OF MASTER ACCOUNTANCY, TEW, HANDELSINGENIEUR OF Os aabod: Je profiel: MARTIN MATHYS NV is ee beked e traditierijk bedrijf dat zich specialiseert i de productie va verve e waterdichtigsproducte. De verve e coatigs lee zich perfect voor biemure e plafods, buitemure, dake, vloere, hout e metaal. Vauit Zelem worde de professioele groothadel e de doe-het-zelfmarkt beleverd i vl. België, Nederlad, Frakrijk e Duitslad, terwijl export buite Europa al 18% va de omzet bedraagt. Door de jarelag opgebouwde kowhow e eige R&D, e dakzij recete ivesterige i de productiecapaciteit, is het productegamma ELEMENT VAN RPM INC, CLEVELAND, US va MATHYS voortdured i otwikkelig e uitbreidig. Ee voorbeeld va haar iovatiecapaciteit is het topproduct Noxyde : ee rubberachtige coatig op waterbasis voor atiroestbehadelig die o.m. de Golde Gate-brug beschermt. Same met Rust-Oleum maakt MATHYS deel uit va de succesvolle beursgeoteerde Amerikaase holdig RPM, met werkemers, 93 productie-eehede i 23 lade e ee omzet va 4 miljard dollar. Ter versterkig va het fi aciële team, is MATHYS driged op zoek aar ee gemotiveerde e gekwalifi ceerde (m/v): 150 MEDEWERKERS HALEN- HALEN- ZELEM OMZET ZELEM 55 MILJOEN 1845 HOGERE TECHNISCHE OPLEIDING OF DOOR ERVARING FUNCTIE-INHOUD & VERANTWOORDELIJKHEDEN 1. Verzamele, aalysere e iterpretere va bedrijfsecoomische gegeves i fuctie va operatioele maagemetifo 2. Zelfstadig uitvoere va projecte e optimalisere va bedrijfsprocesse e -procedures ERVARING BOUWSECTOR IN DE MINIMAAL ERVARING 3 MET JAAR HOGERE TECHNISCHE 3. Cotrolere e aleve va wet- (STAALCONSTRUCTIE) SOORTGELIJKE TAKEN OPLEIDING e regelgevig OF (o.a. door itere audit) DOOR ERVARING BUSINESS ANALYST ERVARING IN DE BOUWSECTOR (STAALCONSTRUCTIE) 4. Odersteue va boekhoudkudige activiteite i alle aspecte (trasfer pricig, btw, verzekerige,...) COMMUNICATIEF MINIMAAL 3 JAAR ERVARING ALS (FINANCIAL) ANALYST ONDERNEMEND ERVARING IN EEN PRODUCTIEOMGEVING ANALYTISCH KENNIS ENGELS/FRANS IS EEN VOORDEEL KENNIS ERP/EXCEL Deze rekruterig verloopt i exclusief cotract met Hudso. WAT HEEFT MATHYS CONCREET TE BIEDEN? 1. Ee boeiede e veelzijdige fuctie met cotacte over alle afdelige, waarbij u rechtstreeks rapporteert aa de CFO 2. Ee iteratioale werkomgevig e ee sleutelfuctie op het Europese hoofdkatoor 3. Korte commuicatielije i ee bedrijf ter grootte va ee kmo, maar behored tot ee gezode e beursgeoteerde Amerikaase holdig 4. Aatrekkelijke arbeidsvoorwaarde met extralegale voordele 5. De mogelijkheid om i ee eerste gesprek vrijblijved keis te make met het bedrijf Voor de job va je leve dicht bij huis surf je aar Jobat.be/Limburg OPLOSSINGS- GERICHT STRESS- BESTENDIG ORGANISA- TORISCH INFORMEREN, OVERLEGGEN OF TELEFONISCH SOLLICITEREN? BEL PETER VLEESCHOUWERS OP OF zaterdag OPLOSSINGS-tusse STRESS- 10 e u. mail: VMC Select bvba GERICHT BESTENDIG zodag tusse 19 e u. Jaarbeurslaa 17 b GENK weekdage tusse 9 e u. s avods tusse 19 e u. Aawervig exclusief begeleid door VMC Select Het gemeetebestuur va Opglabbeek werft aa: deskudige fiacië (m/v) Aabod Voltijdse fuctie met cotract va obepaalde duur Weddeschaal B1 - B3: mi. 2318,78 euro - max. 3907,07 euro bruto per maad Voordele zoals maaltijdcheques, hospitalisatieverzekerig e fietsvergoedig Miimale vereiste bachelor-diploma Sollicitere Sollicitatiebrief, CV e sollicitatieformulier voor 21/05 idiee per: brief t.a.v. het college va burgemeester e schepee, Kapelstraat 1, 3660 Opglabbeek persoolijk aabiede bij de persoeelsdiest, Kapelstraat 1, 3660 Opglabbeek Fuctiebeschrijvig e sollicitatieformulier zij terug te vide op Houd alvast rekeig met 31/05 (beroepsproef) e 25/06 (assessmet). Deskudige commuicatie Niveau Bv 100% cotractueel obepaalde duur aaleg werfreserve Je volgt alle commuicatiekaale e -projecte bie os bestuur op. Je beschikt over ee vlotte pe e eemt het redactioele werk voor je rekeig. Je bet creatief e eemt iitiatief om ieuwe projecte rod itere of extere commuicatie op te starte e uit te werke. Ook de opvolgig va lokale ecoomie behoort tot je takepakket. Diesthoofd sport Niveau Bv 100% cotractueel met mogelijkheid tot ee statutaire fuctie obepaalde duur aaleg werfreserve Je leidt de sportdiest e staat i voor de goede werkig va het gemeetelijk sportcomplex (sporthal e zwembad). Je stuurt de medewerkers aa, stelt de werkplaig op e stuurt werk processe bij. Je volgt het oderhoud va de ifrastructuur e de ivesterigsdossiers op. Je volgt de sportraad op, werkt beleidsdossiers uit e bouwt ee etwerk uit met de actore uit de sector. Redder Niveau Dv cotractueel of gesco aaleg werfreserve Je maakt deel uit va de sportdiest. Je houdt toezicht aa het zwembad e i de adere gemeetelijke sportifrastructuur. Je help mee met de activiteite va de sportdiest. Je bet beschikbaar op afroepbasis. Lumme is ee gezellige e dyamische gemeete met ogeveer iwoers, gelege i het hart va West-Limburg. Oze gemeete biedt veel mogelijkhede om te otspae, te woe e te werke. Daardoor trekke wij zowel joge gezie als oderemige aa. Wil jij graag same met ee dyamisch team de gemeete verder uitbouwe? Het gemeetebestuur is mometeel op zoek aar gedreve kadidate (m/v) voor volgede fucties: Diesthoofd burgerzake Niveau Bv 100% cotractueel met mogelijkheid tot ee statutaire fuctie obepaalde duur aaleg werfreserve Je leidt de diest burgerzake die zich oder meer bezighoudt met bevolkig, burgerlijke stad, verkiezige, rijbewijze e vreemdelige. Je stuurt werkprocesse bij e bereidt de beleidsdossiers voor. Je werkt mee aa het loket idie odig. Op korte termij is het jouw taak om de digitaliserig e automatiserig va de diest op pote te zette. Techisch beambte schoomaak Niveau Ev cotractueel of gesco aaleg werfreserve Je staat i voor de schoomaak i de gemeetelijke gebouwe. Je helpt ook ee hadje bij recepties e eveemete of bij het klaarzette va vergaderzale. We zoeke iemad die oog heeft voor detail e die bereid is om te werke op oregelmatige ure. Weekedtoezichter sportcomplex Niveau Ev cotractueel aaleg werfreserve Je houdt toezicht i het sportcomplex. Je begeleidt clubs bij het gebruik va de sporthal e stelt de odige materiale ter beschikkig. Je bet beschikbaar op afroepbasis. Be jij het die we zoeke? Stuur da uiterlijk op 14 mei 2014 jouw motivatiebrief, cv e evetueel ook je diploma of getuigschrift aar het College va burgemeester e schepee, Gemeeteplei 13 i 3560 Lumme. Voor de fucties va iveau Bv moet je i het bezit zij va ee bachelor diploma of daarmee gelijkgesteld oderwijs e voor de fuctie va redder moet je i het bezit zij va ee brevet va redder. We aavaarde ekel sollicitaties die je aageteked opstuurt of die je persoolijk afgeeft op de persoeelsdiest (dus iet per mail of gewoe brief!). De geselecteerde kadidate worde uitgeodigd voor ee schriftelijk e/of modelig exame, desgevalled ook aagevuld met ee praktische proef. Meer ifo krijg je op of bij de persoeelsdiest (

4 4 De Berer-groep behoort tot de tooaagevede bedrijve i de directe verkoop aa professioele eidgebruikers va bevestigigs- e verbruiksmateriale, gereedschappe e (chemische) producte oder private label. Deze worde gebruikt i de bouw, istallatie, auto- e truck & trasportbrache. Door de combiatie va ee breed assortimet aa kwaliteitsproducte, ethousiaste vertegewoordigers, selle service e betrouwbaarheid spele we i op de wese e behoefte va elke klat. Mometeel zij we op zoek aar: - Markt Maager Bouw België - Key Accout maager Automotive België Voor uitgebreide iformatie over deze boeiede fucties ka u terecht op of telefoisch bij Ae-Marie Heckes op Wij biede: Wij zij ee gezod e wistgeved bedrijf waari we u ook succesvol wille make. Wij biede ee iteressat primair e secudair arbeidsvoorwaardepakket (bous, firmawage, GSM, laptop, hospitalisatie- e groepsverzekerig) Bij Jasse werk je i ee hypermodere productieomgevig. Bart, operator E Voor de job va je leve dicht bij huis surf je aar Jobat.be/Limburg Zet uw carrière verder i bewegig bij Berer! Commerciële acquisitie aar aaleidig va deze advertetie wordt iet op prijs gesteld. Opleidig Bet u al mee met Het Nieuwe Werke? Arbeidsorgaisatie roept om verieuwig. Prestaties levere die iet gebode zij aa vaste arbeidstijde e vaste werkplaatse: dat is de toekomst. Deze beaderig, Het Nieuwe Werke geoemd, opet veel perspectieve, maar vraagt ee grodige opvolgig va het wettelijk kader e evaluatie va de bedrijfscultuur. Maar Het Nieuwe Werke gaat ook over resultate hale door ee adere maier va samewerke, i ee adere orgaisatiestructuur. Werkemers kue er hu talet izette e krijge vertrouwe, vrijheid e veratwoordelijkheid. Ze werke efficiëter e creëere meerwaarde vauit ee grote verbodeheid met de orgaisatie. Voor ee studiedag op 15 mei over dit thema, ka u meer ifo vide op A career at Jasse. Oly for professioals who care. Bij Jasse speelt elke collega ee vitale rol. Oze mese zij er trots op dat ze ieders gezodheid helpe verbetere, waar ook ter wereld. Elke dag make zij het leve beter door te kieze voor kwaliteit, e door ooit te stoppe met iovere. Zo krijge zij de kas om hu vaardighede te otplooie e om iitiatief te eme. E dat allemaal i ee iteratioale groep die zij waarde dagelijks waarmaakt, e die geeft om het welzij va zij mese. Ee groep die als wereldwijde parter i de gezodheidszorg bijdraagt tot ee betere leveskwaliteit. Jasse geeft de too aa i ee ieuw tijdperk va totaaloplossige bie de gezodheidszorg. Wil jij hier deel va uitmake? Fucties i operatios Fucties i Kwaliteit e Egieerig Geel Geel Chemisch Operatore 00000L3M Kwaliteitsigeieur 00000NU6 Magazijiers 00000L3L Cleaig Validatio ad Operatore Chemische Reiigig 00000M0K Meet- e regeltechieker 00000LUJ Project Egieer 00000OXT Process Techology Egieer 00000L1L Beerse Beerse Witte Zoe Operatore 00000MH0 Sr. Quality Assurace Techisch Operatore Verpakkig 00000LQ0 Operatore Cetrale Weegafdelig 00000L1P Associate 00000OEN Kwaliteitsdeskudige Liquids & Creams 00000OEU Sr. Associate QA Cliical Supply Chai compliace 00000P0E Project Maagemet Office Aalyst 00000OLM Zoek op het vacatureummer e solliciteer op check cotact Aget met expert Ambitie GERECHTSDEURWAARDER ZOEKT BEDIENDE Je ligt aa de basis va proefprojecte i de wereld va cotactceters e test heel wat ieuwighede uit vauit ee cotactceter laboratorium. Om het bestaade team i Hasselt, St-Truide of Maaseik uit te breide zij wij op zoek aar ee gemotiveerde teamplayer, met ervarig, voor A e/of B dossiers. Oze klat is ee zeer sterke speler i de wereld advies, opleidig e marketig va cotact ceters. Ee leidiggevede oderemig, iovatief i alles wat met de sector te make heeft. Zeer cetraal gelege i Mechele. Iteresse? Os team helpt je graag verder met al je vrage. Wij biede: - ee veratwoordelijke fuctie i ee joge e ope werkomgevig met korte commuicatielije - ee competitief salaris i overeekomst met uw ervarig - de mogelijkheid om i ee eerste persoolijk gesprek vrijblijved met het katoor keis te make Cotact: Job ID: Gelieve ekel schriftelijk te reagere per post of per Gerechtsdeurwaarderskatoor Frak JENNEN & Gilbert MORIA & Marc DREESSEN, Kempische Steeweg 10 te 3500 HASSELT M De uitgebreide fuctieomschrijvig vid je op jobat.be via de Job ID

5 5 clusterveratwoordelijke plaig e verguige beleidscoördiator i statutair diestverbad (A4a-A4b) Fuctie: je verzamelt e verwerkt proactief iformatie, biedt odersteuig e geeft advies over de verschillede clusters hee. Je bereidt beleidsplae voor e werkt ee pla va aapak uit. Fuctie: je geeft leidig aa de diest Plaig e Verguige e otwikkelt ee strategische e itegrale visie rod het realisere va ruimtelijke kwaliteit. 3URð HO je bet i het bezit va ee masterdiploma architect of stedebouwkudige e hebt miimum 4 jaar relevate ervarig. :LM ELHGHQ ee bruto geïdexeerd jaarsalaris va miimum ,92 e maximum ,84 EUR. clusterveratwoordelijke burgerzake, sociale zake e prevetie i statutair diestverbad (A4a-A4b) Fuctie: je geeft leidig aa de dieste Burgerzake, Sociale Zake e Prevetie. Je staat i voor het bewake, coördiere, odersteue e opvolge va de admiistratieve procedures e richtlije, zodat ee adequate diestverleig ka worde gegaradeerd. Je maakt deel uit va het maagemetteam. 3URð HO je bet i het bezit va ee masterdiploma e hebt miimum 4 jaar relevate ervarig. Je beschikt over de odige leidiggevede e orgaisatorische capaciteite. :LM ELHGHQ ee bruto geïdexeerd jaarsalaris va miimum ,92 e maximum ,84 EUR. clusterveratwoordelijke vrijetijdsbelevig i statutair diestverbad (A4a-A4b) Fuctie: je geeft leidig aa de diest Vrijetijdsbelevig e zorgt voor de coördiatie va het beleid va de VT-dieste om te kome tot ee geïtegreerd beleid met respect voor de eigeheid va de verschillede dieste. Je maakt deel uit va het maagemetteam. 3URð HO je bet i het bezit va ee masterdiploma e hebt miimum 4 jaar relevate ervarig. Je beschikt over de odige leidiggevede e orgaisatorische capaciteite. :LM ELHGHQ ee bruto geïdexeerd jaarsalaris va miimum ,92 e maximum ,84 EUR. De selectieprocedures voor de fucties op A- e B-iveau verlope i samewerkig met oze extere parter Katea. i cotractueel diestverbad (A4a-A4b) 3URð HO je bet i het bezit va ee masterdiploma e hebt miimum 4 jaar relevate ervarig. Je schat gevoelighede juist i e gaat hier diplomatisch mee om. :LM ELHGHQ ee bruto geïdexeerd jaarsalaris va miimum ,92 e maximum ,84 EUR. 2 techisch medewerkers projectopvolgig i statutair diestverbad (C1-C3) Fuctie: als techisch medewerker projectopvolgig draag je bij tot e hou je toezicht op het professioeel behere va het opebaar domei e het stadspatrimoium. 3URð HO je beschikt over ee diploma secudair oderwijs, bij voorkeur algemee bouwkude. Basiskeis reglemeterig overheidsopdrachte is ee plusput. :LM ELHGHQ ee bruto geïdexeerd jaarsalaris va miimum ,82 e maximum ,32 EUR. coördiator iformatica i statutair diestverbad (B4-B5) Fuctie: je bet veratwoordelijk voor het otwerpe va ee duidelijke visie, beleid e doelstellige rod de uitbouw e verbeterig va de totale ICT-ifrastructuur e hebt cotiu aadacht voor koste-bateafstemmig. 3URð HO je bet i het bezit va ee bachelordiploma iformatica e hebt miimum 4 jaar relevate ervarig. :LM ELHGHQ ee bruto geïdexeerd jaarsalaris va miimum ,58 e maximum ,00 EUR. marktleider i cotractueel diestverbad (C4-C5) Fuctie: als marktleider sta je i voor de orgaisatie va de markte e kermisse i Sit-Truide. Dit betreft zowel de praktische orgaisatie op markt- e kermisdage alsook de admiistratieve dossierbehadelig. 3URð HO je beschikt over ee diploma secudair oderwijs e hebt 4 jaar relevate ervarig. :LM ELHGHQ ee bruto geïdexeerd jaarsalaris va miimum ,82 e maximum ,12 EUR. Voor al deze fucties wordt ee werfreserve aagelegd voor de duur va 3 jaar. Voor meer iformatie omtret deze fucties, de arbeidsvoorwaarde e de selectieprocedure ka je terecht op of bij de persoeelsdiest, tel , of sca de QR-code i. Sollicitere ka door ee gemotiveerde brief uiterlijk tege 19 mei 2014 (poststempel geldt als bewijs), met cv, uittreksel uit het strafregister e ee kopie va het vereiste diploma te sture aar het College va burgemeester e schepee, Kazerestraat 13, 3800 Sit-Truide of via mail: Voor de job va je leve dicht bij huis surf je aar Jobat.be/Limburg Het stadsbestuur va Sit-Truide is op zoek aar volgede voltijdse medewerkers (m/v):

6 6 Voor de job va je leve dicht bij huis surf je aar Jobat.be/Limburg 2 40GEMOTIVEERDE GEMOTIVEERDE 40 MEDEWERKERS MEDEWERKERS OPGERICHT OPGERICHT IN GEMOTIVEERDE IN PAAL (LIMBURG) PAAL PAAL (LIMBURG) (LIMBURG) NIEUWNIEUWVENNEP VENNEP (NEDERLAND) (NEDERLAND) PAAL MEDEWERKERS (LIMBURG) OPGERICHT FUNCTIE-INHOUD & VERANTWOORDELIJKHEDEN IN Werve va klate door middel va doelgerichte prospectie 2. Voorbereide va offertes i.s.m. de IT-specialiste 3. Presetere e demostrere va de oplossig aa de klat e afsluite va de opdracht 4. Oderhoude e uitbouwe va bestaade relaties 5. Sigalere va marktotwikkelige e ee bijdrage levere aa de otwikkelig va ieuwe dieste SALES EXECUTIVE o ME NIEUWVENNEP (NEDERLAND) GEWENSTE KWALIFICATIES OPLEIDING ECONOMIE/ MARKETING/IT OF INTERESSE EN INZICHT IN IT (M.N. ERP) - SPECIALISATIE NIET NOODZAKELIJK COMMERCIEEL RESULTAATGERICHT KENNIS ENGELS, FRANS IS EEN MEERWAARDE FLEXIBEL i WAT HEEFT GENCOM U CONCREET TE BIEDEN? 1. Ee veratwoordelijke, boeiede e zelfstadige fuctie met de Beelux als werkterrei 2. Ee groeied KMO-bedrijf met als kerwaarde: excelletie, veratwoordelijkheid, klatgericht, fierheid 3. Korte commuicatielije waarbij u rechtstreeks rapporteert aa de CEO 4. Ee competitief salarispakket met ee firmawage (commissieregelig) 5. De mogelijkheid om i ee eerste gesprek vrijblijved keis te make met het bedrijf INFORMEREN, OVERLEGGEN OF TELEFONISCH SOLLICITEREN? BEL PETER VLEESCHOUWERS OP OF zaterdag tusse 10 e u. mail: VMC Select bvba zodag tusse 19 e u. Jaarbeurslaa 17 b11 weekdage tusse 9 e u GENK s avods tusse 19 e u. ASAP HR Group (Gek) teket charter voor steu Ford-persoeel FUN GEMOTIVEERDE MEDEWERKERS OPGERICHT IN 1974 Geeral Computers NV (GENCOM), met hoofdkatoor i Paal-Berige (lags E313) is ee bijzoder gedreve e iteratioaal gerichte KMO die zich specialiseert i de otwikkelig, verkoop e support va software voor de modeidustrie (textiel, sport é schoee). De IT-pakkette zij geschikt voor zowel klei- e groothadel als voor productiebedrijve. GENCOM levert e oderhoudt ook bijhorede hardware, o.a. kassasysteme e hadtermials. NIEUWBijVENNEP uitbreidig doe ook adere bedrijve die ee matestructuur gebruike ee beroep op het all-isysteem va (NEDERLAND) GENCOM, waarbij het eige ERP-systeem aagebode wordt met de modules va CRM, PMS, FiadWi, E-Commerce, Busiess Itelligece e met toepassige via tablets e smartphoes. Mometeel zij we i het kader va verdere expasie driged op zoek aar ee gemotiveerde (m/v): MINIM ERVAR SOORT Aawervig exclusief begeleid door VMC Select I aawezigheid va gouvereur Herma Reyders e de Gekse burgmeester Wim Dries, zulle Joris e Rube Peumas (foto), bestuurders va ASAP HR Group, maadag het Ford Charter odertekee. Daarmee toot het bedrijf uit de buurt zich solidair met de medewerkers va de autofabriek e va de toeleveraciers. Het HR-diestebedrijf egageert zich bovedie om specifieke acties op te zette die de hertewerkstellig va de Ford-mese moet odersteue. FUN Gezocht: Commuicatieveratwoordelijke va UNIZO-Limburg Heb jij de ambitie om er mee voor te zorge dat UNIZO-Limburg de omisbare parter wordt va elke Limburgse zelfstadige oderemer? Stel je da u kadidaat als ieuwe marketig-, pers- e commuicatieveratwoordelijke va UNIZO-Limburg. Ispirerede gagmaker Verkoop de UNIZO-boodschap va duizede oderemers aa jouraliste e beleidsmakers. Serveer ee heldere commuicatie e stroomlij de iformatiekaale iter e exter. Ethousiasmeer jouw doelgroep, via het O-Magazie, de ieuwsbrief, social media, de website e specifieke acties. Orgaisatorische rustbreger Otpop je tot drijvede, creatieve kracht achter oze grote evets. Bewaak het marketigbeleid e de ledewervigsstrategie. Beslis mee over de algemee UNIZO-koers i het maagemetteam va UNIZO-Limburg. Gemotiveerde doorbijter Ga op pad e otmoet oderemers. Achterhaal wat ze odig hebbe e preseteer ee doorleefde oplossig. Bepaal zelf waar, hoe e waeer je je doele bereikt. Bepaal prioriteite, smul va krappe deadlies e eutraliseer stress. Work hard, play hard Als jij ervoor gaat, compesere wij jouw gedreveheid met ee aatrekkelijk loo, ee firmawage e extralegale voordele. Tegelijk houde wij je up-to-date i verbad met alle actuele oderemersthema s. E we servere alles op ee bedje va hartverwarmede werksfeer i vlot bereikbare katore aa de Hasseltse Grote Rig. Iteresse? Overtuig os! Stuur je kadidatuur vóór 12 mei 2014 aar Mét ee motivatiebrief waari je drie cocrete verbeterpute uitwerkt die de huidige commuicatie va UNIZO-Limburg ee iveau hoger tille. Wij kijke uit aar je ideeë, same met de selectie expert va HR Cosult Sofim. Sa va vo lij 1. HOGERE TEC OPLEIDING GELIJKWAA DOOR ERVA OPLOS GER CA Fuctie Wist je dat? 40 procet va het productiviteitsverlies op het werk gebeurt doordat werkemers surfe aar websites die iets met de ihoud va de job te make hebbe? Bija alle bedrijve doe daar iets tege, aagezie maar 15 procet ee iteretbeleid heeft. 2 vacatures De Wiekslag vzw is ee orgaisatie bie de bijzodere jeugdzorg. Ifo, sollicitatieadres, fuctiebeschrijvig e -profiel op oder de rubriek vacatures. Sollicitere via mail dewiekslag.be) vóór 9 mei 2014 Voltijdse begeleiders (38/38) voor afdelig 17 plus - cotextbegeleidig e verblijf - stadplaats: St-Lambrechts-Herk - Idiesttredig op: 1 vacature vaaf 1/6/ vacature vaaf 1/8/ opestaade betrekkige evh Aabod Zi om

7 DILSENSTOKKEM 230 MEDEWERKERS rhaal eefde r je je krap- edreawae wij erebedje kbare es /38) evh OMZET 230 MEDEWERKERS 17 MILJOEN FUNCTIE-INHOUD & VERANTWOORDELIJKHEDEN 1. Opstelle, implemetere e hadhave va het ISO-kwaliteitsmaagemetsysteem 2. Coache, aasture e odersteue va de 3 à 4 Quality Assistats va de verschillede busiess uits 3. Iitiëre, voorbereide e meewerke aa projecte ter verbeterig va kwaliteit, MINIMAAL 3 JAAR HOGERE TECHNISCHE ERVARING IN DE veiligheid e milieu ERVARING MET OPLEIDING OF BOUWSECTOR SOORTGELIJKE TAKEN (STAALCONSTRUCTIE) 4. Begeleide va kwaliteitsissues met klate DOOR ERVARING 5. Als lid va het maagemetteam zorg drage voor ee duurzame kwaliteitsstrategie OPLOSSINGS- ORGANISA- QUALITY MANAGER GEWENSTE KWALIFICATIES WAT HEEFT E-MAX U TE BIEDEN? INGENIEUR OF HOGERE TECHNISCHE OPLEIDING MINIMAAL 5 JAAR ERVARING IN EEN KWALITEITSFUNCTIE KENNIS ISO 9001 EN ISO KENNIS/ERVARING VAN METAALSECTOR (ALU/ STAAL) IS EEN VOORDEEL INFORMEREN, OVERLEGGEN OF TELEFONISCH SOLLICITEREN? weekdage tusse 12 e u. mail: s avods tusse 20 e u. zaterdag tusse 11 e u. zodag tusse 20 e u. STRESS- DOEMENTALITEIT 1. Ee boeiede staffuctie i ee iovatief e iteratioaal geörieteerd bedrijf 2. Ee rechtstreekse rapportagelij aar de CEO 3. Ee ope e stimulerede werksfeer met korte commuicatielije 4. Ee competitief salarispakket met goede secudaire voordele 5. De mogelijkheid om i ee eerste persoolijk gesprek vrijblijved keis te make met het bedrijf SAMENWERKING ANALYSE BEL JO FRANTZEN OP OF VMC Select bvba Jaarbeurslaa 17 b GENK Aawervig exclusief begeleid door VMC Select Vector Packagig Europe NV, gustig gelege i Hasselt, maakt deel uit va de Vector Groep, die ee klei jaar gelede als verkooporgaisatie de productieplat va Guze overam. Reeds meer da 20 jaar zij zij ee gevestigde waarde i de otwikkelig, productie e commercialisatie va krimpfolie voor de verpakkig va vleesware. Jaarlijks wordt hier iet mider da 80 miljoe meter folie geproduceerd! De ruime productiehal - ee parel va orde, hygiëe e veiligheid - biedt ee uitstekede omgevig om dit product (tot 6 lage dik!) met de odige kwaliteitsgaratie te producere. I de oderemig wordt bovedie ee breed gamma va kleure e toepassige mogelijk gemaakt. Om de huidige ploeg te versterke e same met he te voldoe aa de stijgede vraag, zoeke wij ee (m/v): HASSELT 65 MEDEWERKERS ELEKTROMECANICIEN FUNCTIE-INHOUD & VERANTWOORDELIJKHEDEN GEWENSTE KWALIFICATIES Same met ee team bet u, oder leidig va ee seior techieker, veratwoordelijk voor de goede fuctioerig va de productielije MECHANICA: LASSEN, BOREN, SLIJPEN, SLEUTELEN, SMEREN 1. Oplosse va vooramelijk mechaische e i midere mate elektrische storige HOGERE TECHNISCHE ERVARING IN DE OPLEIDING OF DOOR ERVARING BOUWSECTOR (STAALCONSTRUCTIE) 2. Prevetief oderhoud va de productielije OPLOSSINGSGERICHT STRESSBESTENDIG 1. Vaste tewerkstellig bij ee iteratioale speler met toekomstperspectieve ERVARING ONDERHOUD EN WACHTDIENSTEN ZELFSTANDIG WERKEN BASIS INDUSTRIËLE ELEKTRICITEIT 3. Meewerke aa verbeterprojecte WAT HEEFT VECTOR U CONCREET TE BIEDEN? 3. Ee grodig itroductieprogramma, gevolgd door ee uitgebreide opleidig 4. Gevarieerd arbeidsvoorwaardepakket met o.m. maaltijdcheques, groepsverzekerig, e.a. VOORUITZIEND 5. De mogelijkheid om i ee eerste persoolijk gesprek vrijblijved met het bedrijf keis te make INFORMEREN, OVERLEGGEN OF TELEFONISCH SOLLICITEREN? BEL ELINE STAELENS OP OF zaterdag tusse 11 e u. mail: VMC bvba weekdage tusse 8.30 e 9.30 u. Jaarbeurslaa 17 b11 s avods tusse e u GENK Webeco, Welkehuyse Beto Compay, gevestigd i Sit-Truide, is reeds jare actief i prefab-betoidustrie voor riolerig, waterbouw e idustrie. Kwaliteit, gebaseerd op keis e praktijkervarig, is same met klattevredeheid hu prioriteit! De studiediest e otwerpafdelig staa garat voor ee verzorgde begeleidig va diverse uitvoerigsprojecte. De logistieke diest zorgt voor ee vlotte trasport- e afleverigsservice. Weges groei is Webeco op zoek aar ee (m/v): CALCULATOR - WERKVOORBEREIDER Fuctie: Je staat i voor zowel techische als commerciële zake. Je maakt otwerpe e geeft techisch advies aa de klat. Iter adviseer je de tekeaars e je maakt calculaties e offertes op. Je voert de orders i, maakt plaige e volgt de projecte verder op. Je stelt specifieke rekeota s op (of vraagt deze op) e vertaalt ze aar het juiste product. 2. Ee aageame werkvloer gekemerkt door ruimte, orde, hygiëe e veiligheidsmaatregele Je bet bij voorkeur i het bezit va ee masteropleidig bouwkude of je ka ee gelijkwaardige ervarig voorlegge, aagevuld met eige affiiteit met de (wege-) bouwsector. Je beschikt over reketechische e aalytische vaardighede die je combieert met ee klatgerichte e commerciële houdig. Je bet ee stressbestedige teamplayer die i staat is om resultaatgericht te werke met ee atuurlijke iteresse om ieuwe dige aa te lere. Bij voorkeur heb je ee goede keis va Fras e va rekesoftware. Het MS Office-pakket, Briljat e AutoCad zij jou welbeked. Aawervig exclusief begeleid door VMC Select Oze klat i de regio Hasselt zoekt (m/v): 2 CONCIËRGES HUISHOUDHULP TUINHULP / CHAUFFEUR Oderhoud va woig e katoorruimte. Was e strijk verzorge. Voorbereided keukewerk. Vereiste vlot met huishoudelijke take zelfstadig kue werke discreet e betrouwbaar kidvriedelijk Nederladstalig flexibel qua tijdsbestedig rijbewijs B Verzorgig va de tui: gras maaie, okruid verwijdere, soeie, bladere opruime, Kleie herstellige, klusjes e boodschappe allerhade hore eveees tot het takepakket. Vereiste graag buite werke, i het bijzoder i de tui hadig zij zelfstadig e oordeelkudig kue werke rijbewijs B flexibel qua tijdsbestedig rekeig houded met seizoee e specifieke opdrachte (boodschappe) AANBOD VOOR BEIDEN voltijdse tewerkstellig (38u/week) aatrekkelijk loo gevarieerd takepakket i ee aageame e familiale sfeer Aabod: Ee stabiel familiebedrijf biedt jou ee afwisselede e uitdagede fuctie aa met ee competitief salaris e extralegale voordele. Zi om mee te bouwe? Stuur je sollicitatiebrief met cv aar E Helft werkemers verspilt tijd op werk door iteret WAARVAN... imet JAREN DIENST omzet 160 miljoe E-MAX COMPANY is ee sterke iteratioale speler i de otwikkelig e productie va duurzaam alumiium. De groep bestaat uit de busiess uits E-MAX Profiles (hoofdzetel Dilse-Stokkem e Gullegem) e E-MAX Billets (Kerkrade) e maakt deel uit va Vaesse Idustries. I de Beelux is E-MAX reeds het grootste oafhakelijk alumiiumbedrijf. E-MAX wil ee pioiersrol spele i de West-Europese krigloopecoomie. Het heeft de ambitie om hieri marktleider te worde. Hierbij staat duurzaamheid voorop: dit zowel vauit ecologisch als ecoomisch stadput é i partership met de klate. Door het gebruik va sustaiable alumiium draagt E-MAX bij aa ee gezodere leefwereld. Het resultaat is ee geslote krigloop waarbij de sterkte, kwaliteit e esthetiek va de eidproducte behoude blijve. Iovatie is da ook ee cotiu proces. Vauit die positie blijft E-MAX da ook blijved ivestere i kwaliteit e betrouwbaarheid. Daarom is me driged op zoek aar ee gemotiveerde (m/v): De helft va de werkemers verspilt regelmatig tijd op het werk door op het iteret te surfe aar sites die iet werkgerelateerd zij. Zowat ee derde va de lootrekkede geeft toe tijdes de werkure te socialize met collega s. Op koste va de baas voert 30 procet va de werkemers persoolijke take uit. Zo 20 procet pleegt op het werk privételefootjes e 15 procet geeft toe dat de wettelijke luchpauzes al ees te lag uitlope. (Bro: Kowhowwow) INTERESSE? Bel aar Dullers Advies op op weekdage tusse 18u e 20u of mail aar Voor de job va je leve dicht bij huis surf je aar Jobat.be/Limburg 7

8 8 slechts ee greep uit de daders tot correctioele st wordt i veel gevalle rmogesvoordeel, zodat eel te rake waar het pij Voor de job va je leve dicht bij huis surf je aar Jobat.be/Limburg politie is ee i 1995 opgeerzoeke coördieert i bestrijde, waarbij aa teed als oderdeel va het e i België, odermeer tgevoerd door de politie liteit te behoeve va de pgezet e de lede va roblematiek; teratioale milieufora; ouwt met verschillede tioaal iveau; xploiteert om proactieve e m risicogedrag e euk ka u steeds cotact wij odersteuig zulle site:.be Veratwoordelijke uitgever: Alai Martes, federale politie, Diest public relatios e protocol, Fritz Toussaitstraat Brussel - jui Fuctiebeschrijvig: Lokale politie Laake-Maasmechele werft aa m/v: AFVALZWENDEL, EEN ICT-Cosulet LUCRATIEVE BUSINESS... (iveau B) Hoe treedt de politie op? Hij/zij staat i voor: - het volledig techisch beheer va de iformatica-architectuur va de zoe, i het bijzoder i de domeie: veiligheid; beheer va de gebruikers, met ibegrip va de creatie va alle gebruikers bie ISLP; beheer va de techische defecte; oderhoud va de servers, opvolge va ee goede werkig e het eme va back-ups; beheer va de liceties; behoud va de eevormigheid va de cofiguratie ISLP; het verzekere va de updates va het systeem ISLP. - het beheer va uitbreidige (zowel hardware als software) voor de zoe, met ibegrip va de budgettaire aalyse e de admiistratieve voorbereidig va deze uitbreidige; - de opvolgig va de istallatie va het materiaal i de zoe; - de eerstelijssupport va de eidgebruikers va de politiezoe; - het beheer va de website va de politiezoe. Voor meer details: surf aar - vacatures Ref. S 5007 N voldoe aa de voorwaarde om te sollicitere voor ee job als burgerpersoeelslid bij de politie - houder zij va ee diploma of getuigschrift dat te miste evewaardig is met die welke i aamerkig worde geome voor de aawervig i de betrekkige va iveau B i het bijzoder houder va ee diploma bachelor iformatica (kopie bijvoege) - houder zij va rijbewijs B (kopie bijvoege) Iteresse? Sollicitere ka ekel via het ischrijvigsformulier, te dowloade op e door het volledige dossier te verzede aar de Federale politie, Directie va de rekruterig e selectie, Fritz Toussaitstraat 8 te 1050 Brussel. Kadidature kue igedied worde tot uiterlijk 8 mei Meer iformatie? Lokale politie Laake-Maasmechele, HRM, Dr. Haubelaa 2 te 3630 Maasmechele Adviseur Lida COX Tel 089/ evh Sit-Truide pakt discrimiatie va holebi s aa DSM Keukes is ee familiebedrijf die aa de top va de Belgische keukemarkt staat, ee positie die je allee bereikt door cotiu kwaliteit e service te garadere, reeds meer da 95 jaar ervarig. Oze ambitie is om elke dag opieuw oze klate te helpe bij de uitwerkig va hu keukedroom. Dat is de sleutel va os succes. Weges uitbreidig zij we op zoek aar volgede vacatures: FILIAALMANAGERS Fuctieomschrijvig: Als teamleader va de toozaal sta je i voor de dagelijkse werkig va de wikel. Je coacht het wikelteam voor het behale va ee optimaal resultaat. Je bet zowel commercieel als admiistratief oderlegd e streeft elke dag aar ee goede werksfeer. Naast het aasture va de verkoopsadviseurs, adviseer je klate op ee ispirerede e klatvriedelijke wijze. Je be eidveratwoordelijke voor de toozaal e het resultaat e je bespreekt targets met de verkoopsadviseurs. Werke op zaterdag e zodag vid je gee probleem, wat je weet dat dit dé dage zij waarop de toozaal ka score! Je hebt ervarig i de keukebrache e bet hierdoor sel izetbaar. De juiste drive, commerciële ervarig e motivatie zij igrediëte die als filiaalmaager iet moge otbreke. Diploma Bachelor Marketig Master TEW of gelijkaardig iveau Je bet ee klatema/vrouw met ee hoge scorigsdrag Je bet ee people maager e hebt ruime ervarig met het aasture va ee groep medewerkers Je hebt ee heldere, duidelijke e cosistete commuicatie Je bet represetatief, klatvriedelijk e gastvrij Je bet positief kritisch e dekt i kase Je bet creatief e je hebt ruimtelijk izicht Je bet bereid zaterdag e zodag te werke NIET OP DE OPENBARE WEG GOOIEN Wij biede: Ee uitdagede e afwisselede job i ee selgroeiede professioele omgevig Ee fiacieel kergezode oderemig Uieke familiale werksfeer waarbie teamwork e collegialiteit va groot belag zij Ee uitgebreide itere opleidig Ruimte tot zelfotplooiig e doorgroeimogelijkhede Aatrekkelijk verdieste ( vast e variabel ) Mooie bedrijfswage + takkaart Het stadsbestuur va Sit-Truide egageert zich om homofobie defiitief de wereld uit te helpe. Op lokaal vlak worde diverse acties oderome, waaroder ee gelijkekasebeleid wat de aawervig va ieuw persoeel betreft. Volges de beleidsmakers draagt de diversiteit op de werkvloer bij tot ee grotere verdraagzaamheid aar mese uit alle soorte kasegroepe. Discrimiatie, op welk vlak da ook, moet oder alle omstadighede worde gebae, vidt schepe Raymode Spiritus. VERKOPERS Fuctieomschrijvig: Als topverkoper sta je klate op ee ispirerede e klatvriedelijke wijze te woord bij de aaschaf va ee keuke. Je verrast klate met jouw keis e creativiteit e zet hu wese om i ee passed otwerp op maat. Werke op zaterdag e zodag vid je gee probleem, wat je weet dat dit de dage zij waarop jij ka score! Ervarig i de keukebrache is ee plusput. De juiste drive, commerciële ervarig e motivatie zij igrediëte die je als topverkoper iet mag otbreke. Door oze itere opleidig ku je jezelf otwikkele tot ee specialist i het keukevak. Je wil ee ieuwe uitdagig aagaa Je bet ee gebore verkoopstalet Je bet ee gespreksparter op iveau Je bet represetatief, klatvriedelijk e gastvrij Je bet creatief e je hebt ruimtelijk izicht Je bet commuicatief e hebt ee gezode overtuigigskracht Je bet bereid elke zaterdag e zodag te werke Iteresse i deze fuctie? Stuur uw sollicitatiebrief met cv e foto t.a.v. Mevr. De Schepper aar of DSM Keukes Vaart Liks Nevele. Woige Blavier is marktleider i de residetiële bouwsector. OM ONZE PRODUCTIEPLOEG TE VERSTERKEN, ZIJN WIJ OP ZOEK NAAR ee PROJECTLEIDER (m/v) I Omschrijvig Opvolgig va A tot Z va bouwprojecte (budget, klate, leveraciers, termije, ez.) I Profiel Dyamische istellig, iitiatiefemed, auwkeurig e georgaiseerd Commuicatief e vertrouwd met PC Goede keis va de bouwsector : gedege opleidig of gelijkwaardig door ervarig (bachelor i de bouw, igeieur, architect, werfleider, aaemer...) I Wij biede Ee uieke werksfeer Itegratie i ee performate, iovatieve e dyamische ploeg Aatrekkelijk loo met mogelijk selle evolutie Belagrijke doorgroeimogelijkhede i ee groeied bedrijf? Ee bedrijf dat i u ivesteert: opleidig, coachig, challeges, jobrotatio, diversiteit Hoofdzetel makkelijk bereikbaar vauit Limburg e Vlaams-Brabat? Zet de eerste stap aar je droomjob. Word de collega op wie iederee ka bouwe. Odersteu je team e hu klate voor alle papierwerk e techische vrage. Grijp deze kas. Volg deze gratis opleidig e ivesteer i je toekomst. Jij bet: op zoek aar werk, Nederladstalig, met ee basis Fras e Egels, hadig met computers e vlot i de omgag, door opleidig, ervarig of iteresse thuis i de bouwsector. Op het programma: leer alles wat odig is om sel aa de slag te gaa. Versterk je tale. Same verkee we alle kate Op zoek aar ee job? Volg de gratis opleidig Techischadmiistratief bediede bouw i Hasselt va het bouwproces: fiacië, logistiek, techiek, wetgevig e software. Waar e waeer? i de lokale va de Cofederatie Bouw Limburg i Hasselt voltijds va 19 mei tot 31 oktober 2014 iclusief bedrijfsstage va 5 weke. Iteresse? Schrijf je i voor ee vrijblijvede ifosessie op 6 mei 2014: Lees alle details va de opleidig op Jobber by Cevora/Cefora Stuur uw kadidatuur e C.V. met foto aar : Blavier.v. I Huma Resources rue Albert 1 er 41b I 4470 Sait-Georges-Sur-Meuse I Cevora vzw creërt gelijke kase voor alle werkzoekede. Voor de opleidige selectere wij kadidate volges hu kwaliteite. Ogeacht geslacht, leeftijd, afkomst, gezissituatie of hadicap.

consultancy ontwerp project management exploitatie onderhoud audits optimalisatie opleidingen Uw bedrijfswater in ervaren handen

consultancy ontwerp project management exploitatie onderhoud audits optimalisatie opleidingen Uw bedrijfswater in ervaren handen cosultacy otwerp project maagemet exploitatie oderhoud audits optimalisatie opleidige Uw bedrijfswater i ervare hade Over Aquaplus Als dochteroderemig va de Vlaamse waterzuiveraar Aquafi, heeft Aquaplus

Nadere informatie

DE PASSER. Een nieuw Strategisch Beleidsplan: Samen beter, beter samen! RESPONZ Passend antwoord op speciaal onderwijsvragen

DE PASSER. Een nieuw Strategisch Beleidsplan: Samen beter, beter samen! RESPONZ Passend antwoord op speciaal onderwijsvragen JANUARI 2016, NUMMER 7 DE PASSER RESPONZ Passed atwoord op speciaal oderwijsvrage Ifobulleti over relevate otwikkelige voor medewerkers Ee ieuw Strategisch Beleidspla: Same beter, beter same! THEMANUMMER

Nadere informatie

consultancy ontwerp project management exploitatie onderhoud audits optimalisatie opleidingen Uw bedrijfswater in ervaren handen

consultancy ontwerp project management exploitatie onderhoud audits optimalisatie opleidingen Uw bedrijfswater in ervaren handen cosultacy otwerp project maagemet exploitatie oderhoud audits optimalisatie opleidige Uw bedrijfswater i ervare hade Over Aquaplus cosultacy otwerp project maagemet exploitatie oderhoud audits optimalisatie

Nadere informatie

Verbeterbeleid. Avonturijn

Verbeterbeleid. Avonturijn Verbeterbeleid Avoturij 2 Als u ee keer mider tevrede over os bet... Ee verbeterput Odaks dat wij os best doe de opvag va uw kid zo goed mogelijk te verzorge, ka het voorkome dat u ees wat mider tevrede

Nadere informatie

VAIO-Link Online Service Gids

VAIO-Link Online Service Gids VAIO-Lik Olie Service Gids "Wij behadele iedere idividuele klacht met zorg, aadacht e respect e we zorge ervoor dat iedere klat ee goed gevoel heeft over de ervarig die hij had of zal hebbe met het VAIO-Lik

Nadere informatie

Postgraduaat Community Service Engineering

Postgraduaat Community Service Engineering Postgraduaat Commuity Service Egieerig Techologie voor empowermet, leveskwaliteit, performate socialprofitorgaisaties Faculteit Idustriële Igeieursweteschappe Faculteit Igeieursweteschappe i.s.m.thomas

Nadere informatie

Hoe los ik het op, samen met Thuisvester? Ik heb een klacht

Hoe los ik het op, samen met Thuisvester? Ik heb een klacht Klachte? Hoe los ik het op, same met Thuisvester? Ik heb ee klacht Thuisvester doet haar uiterste best de beste service te verlee aa haar huurders. We vide ee goede relatie met oze klate erg belagrijk.

Nadere informatie

Effectief document- en risicobeheer

Effectief document- en risicobeheer Tekee voor efficiecy Effectief documet- e risicobeheer Met KOVO s techisch iformatiecetrum (TIC) altijd toegag tot actuele tekeige e documete é voldoe aa de eise va wet- e regelgevig. Succesvol documetbeheer

Nadere informatie

Bruggen naar ingenieurswetenschappen

Bruggen naar ingenieurswetenschappen Brugge aar igeieursweteschappe Master i de igeieursweteschappe voor bachelors e masters i de idustriële weteschappe Faculteit Igeieursweteschappe Idustrieel igeieur Sta je graag met beide voete i de praktijk

Nadere informatie

Indaver bedrijfscode. Missie, kernwaarden en gedragsregels voor duurzaam ondernemen

Indaver bedrijfscode. Missie, kernwaarden en gedragsregels voor duurzaam ondernemen Idaver bedrijfscode Missie, kerwaarde e gedragsregels voor duurzaam odereme Vooraf Oze missie, kerwaarde e waardegebode gedragige: basis va os duurzaam odereme Idaver is ee waardegedreve orgaisatie. Idaver

Nadere informatie

SCHELDETHEATER. Terneuzen. Het ideale decor voor iedere ontmoeting, voor elk evenement,zakelijk en particulier

SCHELDETHEATER. Terneuzen. Het ideale decor voor iedere ontmoeting, voor elk evenement,zakelijk en particulier SCHELDETHEATER Tereuze Het ideale decor voor iedere otmoetig, voor elk eveemet,zakelijk e particulier 1 Meer da ee mooi gebouw Elk eveemet ee succes Het multifuctioele gebouw is uitermate geschikt voor

Nadere informatie

Klanten binden door excellente dienstverlening

Klanten binden door excellente dienstverlening Klate bide door excellete diestverleig Customer excellece als oderscheided vermoge De wijze waarop cosumete aar diestverleig kijke, veradert met hoge selheid. Steeds meer cosumete gebruike de digitale

Nadere informatie

Internationale mobiliteit: kennisvermenigvuldiging door Hogeschool Utrecht (HU)

Internationale mobiliteit: kennisvermenigvuldiging door Hogeschool Utrecht (HU) Iteratioale mobiliteit: keisvermeigvuldigig door Hogeschool Utrecht (HU) 17 jui 2010 Elske Bares, Ige Saders, Bart Faber Barbara Krop, Ivar Ros Aaleidig Steeds meer buiteladse studete Extra aadacht vauit

Nadere informatie

Kwaliteitshandboek 3. Gebruikersgerichte processen 3.3 Het beëindigen van de individuele dienstverleningsovereenkomst

Kwaliteitshandboek 3. Gebruikersgerichte processen 3.3 Het beëindigen van de individuele dienstverleningsovereenkomst De Meader Kwaliteitshadboek 3. Gebruikersgerichte processe 3.3 Het beëidige va de idividuele diestverleigsovereekomst 1/7 Beoordeeld: Stuurgroep Kwaliteit Geldig vaaf: 26/06/2013 Procedurehouder: Sociale

Nadere informatie

Waar moet je aan denken? Verhuizen. Stap 1: Hoe zeg ik de huur op?

Waar moet je aan denken? Verhuizen. Stap 1: Hoe zeg ik de huur op? Verhuize Waar moet je aa deke? Verhuize Bij verhuize komt heel wat kijke. Naast het ipakke va spulle e doorgeve va adreswijzigige, is het ook belagrijk dat u same met Thuisvester ee aatal zake regelt.

Nadere informatie

Committee / Commission ECON. Meeting of / Réunion du 31/08/2011 BUDGETARY AMENDMENTS / AMENDEMENTS BUDGÉTAIRES. Rapporteur: Olle LUDVIGSSON

Committee / Commission ECON. Meeting of / Réunion du 31/08/2011 BUDGETARY AMENDMENTS / AMENDEMENTS BUDGÉTAIRES. Rapporteur: Olle LUDVIGSSON Committee / Commissio ECON Meetig of / Réuio du 31/08/2011 BUDGETARY AMENDMENTS / AMENDEMENTS BUDGÉTAIRES Rapporteur: Olle LUDVIGSSON NL NL Otwerpamedemet 6802 === ECON/6802 === igedied door Commissie

Nadere informatie

Aanvraag voor een woning in de gemeente(n)... 1. Personalia aanvrager huurwoning

Aanvraag voor een woning in de gemeente(n)... 1. Personalia aanvrager huurwoning Aavraagformulier Huurwoig Hoofdkatoor: J.L. va Rijweg 20, Postbus 612 2700 AP Zoetermeer Tel. : 079-329 66 66 Fax : 079-329 66 00 Iteret : www.hof-rijlad.l E-mail : ifo@hof-rijlad.l Regiokatore: Groeewoudsedijk

Nadere informatie

Pedicure bij Rameau. Verzorgde voeten lopen het prettigst. Om in aanmerking te komen voor vergoeding zijn gemachtigd voor te schrijven:

Pedicure bij Rameau. Verzorgde voeten lopen het prettigst. Om in aanmerking te komen voor vergoeding zijn gemachtigd voor te schrijven: Verzorgde voete lope het prettigst Pedicure behadelige worde bij diabetes e reuma patiëte door ekele zorgverzekeraars vergoed. Om i aamerkig te kome voor vergoedig zij gemachtigd voor te schrijve: Huisartse

Nadere informatie

Een totaalleverancier met veelzijdige kennis en een overzichtelijke en gebruiksvriendelijke webshop

Een totaalleverancier met veelzijdige kennis en een overzichtelijke en gebruiksvriendelijke webshop we are INDI.l The Idustry Parts People INDI.l is dé totaalleveracier va MRO oderdele per week. INDI.l richt zich op de idustriële markt. met ee kwalitatief hoogwaardige diestverleig. Oze producte, keis

Nadere informatie

SYMPOSIUM BETERE ZORG? MIJN IDEE!

SYMPOSIUM BETERE ZORG? MIJN IDEE! SYMPOSIUM BETERE ZORG? MIJN IDEE! 6 maart 2015, Proviciehuis Lelystad Het etwerkplatform voor iovaties, treds e otwikkelige i zorg e welzij. Voor iformatie e registratie: www.beterezorgmijidee.l Op vrijdag

Nadere informatie

Strategic Workforce Management

Strategic Workforce Management Strategic Workforce Maagemet Ee strategische focus op persoeelsplaig is belagrijker da ooit. Itroductie Het is aa de orde va de dag; persoeel wordt otslage e de werkloosheid stijgt, maar tegelijkertijd

Nadere informatie

www. POspiegel.nl Online Instrument voor CB Het Talent schooljaar februari DigiDoc

www. POspiegel.nl Online Instrument voor CB Het Talent schooljaar februari DigiDoc POspiegel.l Olie Istrumet voor CB Het Talet schooljaar 2009-2010 februari 2010 2010 DigiDoc www. Algemee Algemee. pagia 1 Eigeschappe Equête Nummer ENQ60536 Naam schooljaar 2009-2010 Istellig CB Het Talet

Nadere informatie

Haal het maximale uit jezelf. valkenburg. m a s t e r e x p e r i e n c e. p r o g r a m m a 2012-2015 1

Haal het maximale uit jezelf. valkenburg. m a s t e r e x p e r i e n c e. p r o g r a m m a 2012-2015 1 Haal het maximale uit jezelf valkeburg m a s t e r e x p e r i e c e p r o g r a m m a 2012-2015 1 Maximaal redemet voor mes e orgaisatie De Valkeburg Master Experiece is bedoeld voor mese die het maximale

Nadere informatie

Welkom bij Avonturijn

Welkom bij Avonturijn Hoofdkatoor Ruurlo: Nieuwe Weg 5-01 7261 NL Ruurlo Telefoo (0573) 760 200 ifo@avoturij.l www.avoturij.l Welkom bij Avoturij Uitgave: oktober 2015 Niets i deze uitgave mag gekopieerd of gebruikt worde zoder

Nadere informatie

PageScope Enterprise Suite. Afdruk- en gebruikersbeheer van A tot Z. i-solutions PageScope Enterprise Suite

PageScope Enterprise Suite. Afdruk- en gebruikersbeheer van A tot Z. i-solutions PageScope Enterprise Suite Eterprise Suite Afdruk- e gebruikersbeheer va A tot Z i-solutios Eterprise Suite Eterprise Suite Cetraal e gestroomlijd beheer, absolute efficiëtie I de hededaagse zakewereld staat tijd cetraal. Iederee

Nadere informatie

Onveilige bedrijven betalen méér

Onveilige bedrijven betalen méér SAFETY & ACCIDENT MANAGER, software voor ee prevetiebeleid zoder zorge! Oveilige bedrijve betale méér maager Beheer e opvolgig va risico s MANAGER Aagifte, opvolgig e statistiek va arbeidsogevalle Behere

Nadere informatie

betreffende het doorgeven van orders via fax en telefoon

betreffende het doorgeven van orders via fax en telefoon Reglemet Tele-Equity betreffede het doorgeve va orders via fax e telefoo (Retail Cliëte) 02541 Om redee va efficiëtie e selheid ka de Cliët wese om zij orders per fax e/of telefoo aa de Bak over te make.

Nadere informatie

Tabellenrapportage CQ-index Kraamzorg

Tabellenrapportage CQ-index Kraamzorg Tabellerapportage CQ-idex Kraamzorg Jauari 2011 Ihoud Pagia Algemee uitleg 1 Deelame e bevalmaad 1 De itake 2 3 Zorg tijdes de bevallig 3 4 Zorg tijdes de kraamperiode 4 10 Samewerkig e afstemmig 11 Algemee

Nadere informatie

Christelijke school voor mavo en onderbouw mavo/havo. De Sav kleine school, grote toekomst

Christelijke school voor mavo en onderbouw mavo/havo. De Sav kleine school, grote toekomst Christelijke school voor mavo e oderbouw mavo/havo De Sav kleie school, grote toekomst Iformatie voor ouders Schooljaar 2016-2017 De Sav: kleie school, grote toekomst Goed oderwijs De Sav is ee ope christelijke

Nadere informatie

Dagelijkse kost verdienen met niet-alledaagse job

Dagelijkse kost verdienen met niet-alledaagse job Op zoek aar og meer toffe jobs i Limburg? Surf aar Jobat.be/limburg editie Limburg de Jobat.be crew Oze Redactie adviseurs e reporters luistere ter graag plaatse aar uw verhaal voor het gepaste advies

Nadere informatie

Examen HAVO. wiskunde A. tijdvak 2 woensdag 19 juni 13.30-16.30 uur. Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage.

Examen HAVO. wiskunde A. tijdvak 2 woensdag 19 juni 13.30-16.30 uur. Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. Exame HAVO 2013 tijdvak 2 woesdag 19 jui 13.30-16.30 uur wiskude A Bij dit exame hoort ee uitwerkbijlage. Dit exame bestaat uit 21 vrage. Voor dit exame zij maximaal 80 pute te behale. Voor elk vraagummer

Nadere informatie

One Office Voice Pack Vaste en mobiele telefonie in één pack

One Office Voice Pack Vaste en mobiele telefonie in één pack Oe Office Voice Pack Vaste e mobiele telefoie i éé pack I alle vrijheid commuicere e zakedoe Mobistar biedt geïtegreerde oplossige die uw zaak mobieler e productiever make. U ka overal e altijd i de beste

Nadere informatie

Evaluatie pilot ipad onder docenten

Evaluatie pilot ipad onder docenten Evaluatie pilot ipad oder docete Oderwerp equête Geëquêteerde Istellig Evaluatie pilot ipad Docete OSG Sigellad locatie Drachtster Lyceum Datum aamake equête 19-06-2012 Datum uitzette equête 21-06-2012

Nadere informatie

LikeBirds biedt coworkers nieuwe kansen. Coworking gaat om meer dan niet alleen te hoeven werken. Op zoek naar nog meer jobs in Oost-Vlaanderen?

LikeBirds biedt coworkers nieuwe kansen. Coworking gaat om meer dan niet alleen te hoeven werken. Op zoek naar nog meer jobs in Oost-Vlaanderen? Op zoek aar og meer jobs i OostVlaadere? Surf aar Jobat.be/OostVlaadere Let s talk Oze adviseurs luistere graag aar uw verhaal voor het gepaste advies Reporter ter plaatse Wim Verdoodt wim.verdoodt@jobatmedia.be

Nadere informatie

www.rocspiegel.nl Zadkine dienstverlening bij Zadkine Zadkine Online Evaluatie Instrument locatie: Marconistraat april 2014

www.rocspiegel.nl Zadkine dienstverlening bij Zadkine Zadkine Online Evaluatie Instrument locatie: Marconistraat april 2014 diestverleig bij Zadkie Pagia 1 va 10 www.rocspiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Zadkie Zadkie diestverleig bij Zadkie locatie: Marcoistraat april 2014 Alle rechte voorbehoude. CopyRight 2014 DigiDoc ROCspiegel.l

Nadere informatie

Young Potential Program

Young Potential Program Ee kickstart voor joge wolve Youg Potetial Program Start op 4 ovember 2014, Berchem Ufold your potetial www.kluweropleidige.be Startschot voor uw maagers va morge Ee succesvolle orgaisatie heeft oog voor

Nadere informatie

Mobile Business Efficiënt communiceren met uw zakenrelaties

Mobile Business Efficiënt communiceren met uw zakenrelaties Mobile Busiess Efficiët commuicere met uw zakerelaties Uiek! Exteded Fleet Obeperkt belle aar alle Mobistar-ummers e vaste lije! Ik kies voor mij bedrijf Het geheim achter efficiët zakedoe? De juiste beslissige

Nadere informatie

Enquête social media gebruik ROC West-Brabant

Enquête social media gebruik ROC West-Brabant Equête social media gebruik ROC West-Brabat Jauari / februari 2012 I jauari 2012 is ee studeteequête geoped, met als thema social media i het oderwijs. De equête is door 514 mbo-studete igevuld. Afhakelijk

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht. Standaard Rapport. Online Rapport. Faculteit Educatie. HBOspiegel.nl 10-9-2013

Hogeschool Utrecht. Standaard Rapport. Online Rapport. Faculteit Educatie. HBOspiegel.nl 10-9-2013 Olie Rapport Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Stadaard Rapport HBOspiegel.l 10-9-01 Dit rapport is automatisch gegeereerd: 11-9-01 16:0:4 DigiDoc Web Hostig Aalyse: Aalyse: ROCMN - Participatie opleidige

Nadere informatie

Pompen n Afsluiters n Systemen. Uw succes is ons doel.

Pompen n Afsluiters n Systemen. Uw succes is ons doel. Pompe Afsluiters Systeme Uw succes is os doel. 2 Ileidig Alles i éé had Totaaloplossige va KSB. Als betrouwbare e jarelage parter va oze klate hebbe wij altijd oog voor uw succes. U geeft de doelstellig

Nadere informatie

we willen graag zelf klussen in onze nieuwe woning.

we willen graag zelf klussen in onze nieuwe woning. ZELF AANGEBRACHTE VOORZIENINGEN we wille graag zelf klusse i oze ieuwe woig. ECHT WEL. Zelf uw woig aar wes veradere De woig die u va os huurt, wilt u atuurlijk aar uw eige smaak irichte. U kiest zelf

Nadere informatie

Efficiënt communiceren met uw zakenrelaties 09/2012

Efficiënt communiceren met uw zakenrelaties 09/2012 Mobile Busiess Mobile Busiess Efficiët commuicere met uw zakerelaties 9040413 09/2012 Ik kies voor mij bedrijf Het geheim achter efficiët zakedoe? De juiste beslissige eme, odersteud door ee optimale commuicatie.

Nadere informatie

Mexicaanse griep: A/H1N1 griep

Mexicaanse griep: A/H1N1 griep Mexicaase griep: A/H1N1 griep Wat is de Mexicaase griep? De zogeaamde Mexicaase of varkesgriep is ee ieuwe variat va het griepvirus, met ame A/H1N1. Weiig mese hebbe immuiteit voor dit virus. Hierdoor

Nadere informatie

MAN TeleMatics Verhoog uw efficiency

MAN TeleMatics Verhoog uw efficiency SYSTEM Dowloadig % 99 % 25 Dowloadig % 71 Dowloadig % 25 % 16 % 88 % 06 Dowloadig % 34 ST T STAR % 29 Dowloadig % 23 % 16 % 48 % 65 Dowloadig % 75 Dowloadig % 23 MAN TeleMatics Verhoog uw efficiecy ma ka.

Nadere informatie

Sponsoring Best Vooruit sportief en ondernemend

Sponsoring Best Vooruit sportief en ondernemend Sposorig Best Vooruit sportief e oderemed Sposorpakkette Stersposorpakket RKVV Best Vooruit is ee voetbalvereigig waar het sportieve elemet wordt verbode met ee sociaal maatschappelijk gezie belagrijke

Nadere informatie

www.hbospiegel.nl Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten Farel College Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument juli 2014

www.hbospiegel.nl Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten Farel College Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument juli 2014 Equete studete Farel College Pagia 1 va 11 www.hbospiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Istituut Archimedes Equete studete Farel College juli 201 Alle rechte voorbehoude.

Nadere informatie

DE WMS/TMS OPLOSSING VOOR HET COMPLEXE LOGISTIEKE PROCES LOGISTICS MANAGER SUITE

DE WMS/TMS OPLOSSING VOOR HET COMPLEXE LOGISTIEKE PROCES LOGISTICS MANAGER SUITE DE WMS/MS OLOSSING VOOR HE COMLEXE LOGISIEKE ROCES LOGISICS MANAGER SUIE WA ZIJN DE UIDAGINGEN VOOR DE SULY CHAIN? elofte aa de klat akome I de afgelope jare is de distributie door de veraderde cosumptiepatroe

Nadere informatie

One Office Voice Pack Vaste en mobiele telefonie in één pack

One Office Voice Pack Vaste en mobiele telefonie in één pack Uiek! Exteded Fleet Obeperkt belle aar alle Mobistar-ummers e vaste lije! Oe Office Voice Pack Vaste e mobiele telefoie i éé pack I alle vrijheid commuicere e zakedoe Mobistar biedt geïtegreerde oplossige

Nadere informatie

OOM Verzekeringen. De specialistische verzekeraar

OOM Verzekeringen. De specialistische verzekeraar Jaa rov erzi cht 201 2 Bra dv erze keri ge e g i r e k dverze a l e t i Bu De specialistische verzekeraar Kercijfers verzekerigsactiviteite (x 1.000) Resultate 2012 2011 Omzet Bruto verdiede premie Ziektekoste

Nadere informatie

Schoenen voor diabetes en reuma

Schoenen voor diabetes en reuma Schoee voor diabetes e reuma Comfortschoee gemaakt voor de extra kwetsbare voet Officieel gee vergoedig via zorgverzekeraar. Echter bij ekele zorgverzekeraars is door middel va idividuele aavraag vergoedig

Nadere informatie

Software As A Service. voor optimaal container beheer. eenvoudige oplossingen voor complexe processen

Software As A Service. voor optimaal container beheer. eenvoudige oplossingen voor complexe processen Software As A Service voor optimaal cotaier beheer eevoudige oplossige voor complexe processe Otwikkele is vooruitzie De (olie) webportal WiCosyst WMS is ee totaaloplossig voor het behere va odergrodse

Nadere informatie

imtech Arbodienst (versie 2.0)

imtech Arbodienst (versie 2.0) imtech Arbodiest (versie 2.0) veilig e gezod werke (Gezodheids)risico s bij autorijde Buite de verkeersveiligheid e de oderhoudsstaat va de auto ka ook het lagdurig zitte i de auto tot (gezodheids)klachte

Nadere informatie

www.hbospiegel.nl Hogeschool Utrecht Enquete studenten op ROC Midden Nederland. Faculteit Educatie Online Evaluatie Instrument IO: Gitta.

www.hbospiegel.nl Hogeschool Utrecht Enquete studenten op ROC Midden Nederland. Faculteit Educatie Online Evaluatie Instrument IO: Gitta. Equete studete op ROC Midde Nederlad. Pagia 1 va 1 www.hbospiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Equete studete op ROC Midde Nederlad. IO: Gitta.verhoeve juli 214 Alle

Nadere informatie

Het water dat we in Dongen gebruiken, wordt voorgezuiverd voordat het door het waterschap nagezuiverd. aan de natuur teruggegeven wordt.

Het water dat we in Dongen gebruiken, wordt voorgezuiverd voordat het door het waterschap nagezuiverd. aan de natuur teruggegeven wordt. Water is éé va de meest kostbare grodstoffe é het belagrijkste igrediët i oze producte. Bovedie gebruike we het tijdes oze productieprocesse om te koele, te wasse e te spoele. Om ee koploper i waterefficiëtie

Nadere informatie

Extreme prestaties Nu BPA-vrij ONTDEK DE ONGE- LOOFLIJKE KRACHT VAN ONZE BPA-VRIJE PRODUCTEN

Extreme prestaties Nu BPA-vrij ONTDEK DE ONGE- LOOFLIJKE KRACHT VAN ONZE BPA-VRIJE PRODUCTEN Extreme prestaties Nu BPA-vrij ONTDEK DE ONGE- LOOFLIJKE KRACHT VAN ONZE BPA-VRIJE PRODUCTEN BPA-vrije professioele productereeks voor de levesmiddeleidustrie Voedselpae voor koud e warm ete Rubbermaid

Nadere informatie

Evaluatierapport. Tevredenheidsonderzoek NMV Nederlandse Montessori Vereniging 2005. Eindrapportage. BvPO

Evaluatierapport. Tevredenheidsonderzoek NMV Nederlandse Montessori Vereniging 2005. Eindrapportage. BvPO Evaluatierapport Tevredeheidsoderzoek NMV Nederladse Motessori Vereigig 2005 Eidrapportage BvPO Bureau voor praktijkgericht oderzoek, Groige BvPO BUREAU VOOR PRAKTIJKGERICHT ONDERZOEK POSTBUS 9505, 9703

Nadere informatie

RAADS IN FORMATIE BRIE F

RAADS IN FORMATIE BRIE F RAADS IN FORMATIE BRIE F gemeete WOERDEN Va: college va burgemeester e wethouders Datum: 1 december 2011 Portefeuillehouder(s): Titia Cosse Portefeuille(s): portefeuille Moumete e Archeologie Cotactpersoo:

Nadere informatie

Schoenen voor diabetes en reuma

Schoenen voor diabetes en reuma Schoee voor diabetes e reuma Comfortschoee gemaakt voor de extra kwetsbare voet Officieel gee vergoedig via zorgverzekeraar. Echter bij ekele zorgverzekeraars is door middel va idividuele aavraag vergoedig

Nadere informatie

www. HBOspiegel.nl Online Evaluatie Instrument

www. HBOspiegel.nl Online Evaluatie Instrument Schoolsca ROC MN VAVO Lyceum: Weergave Items Pagia 1 va 7 www. HBOspiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Utrecht Faculteit Istituut Archimedes Schoolsca ROC MN VAVO Lyceum ovember 2013 Alle rechte

Nadere informatie

Coachen van gedragsverandering

Coachen van gedragsverandering Oude Parklaa 111 1901 ZZ Castricum 0800-999 79 99 ifo@ierlad.l www.ierlad.l KvK 37080176 Coache va gedragsveraderig Wil je adere og succesvoller coache e verder brege i hu otwikkelig? Coache va gedragsveraderig

Nadere informatie

Schatgraven. Werken aan de zelfstandigheid van kinderen

Schatgraven. Werken aan de zelfstandigheid van kinderen Werke aa de zelfstadigheid va kidere 2 Ileidig Werke aa zelfstadigheid is ee oderwerp dat al vele jare ee belagrijk oderdeel is va het oderwijsaabod op OBS De Spiegel. I 2008 is beslote om Zelfstadig werke

Nadere informatie

Buren en overlast. waar je thuis bent...

Buren en overlast. waar je thuis bent... Bure e overlast waar je thuis bet... Goed wooklimaat HEEMwoe vidt het belagrijk dat bewoers prettig woe i ee fije buurt. De meeste buurtbewoers kue het goed met elkaar vide. Soms gaat het sameleve i ee

Nadere informatie

Een toelichting op het belang en het berekenen van de steekproefomvang in marktonderzoek.

Een toelichting op het belang en het berekenen van de steekproefomvang in marktonderzoek. 006 Wolters-Noordhoff bv Groige/Houte De steekproefomvag Ee toelichtig op het belag e het berekee va de steekproefomvag i marktoderzoek. Ihoud 1 Ileidig Eerst ekele defiities 3 Steekproefomvag e respose

Nadere informatie

Koftig Texel & Lesformulier Texel per dag

Koftig Texel & Lesformulier Texel per dag Koftig Texel & Lesformulier Texel per dag Mica de Jog 0807580 2a DBKV Marlee Aredok Ihoud: Voorbereidig Lesformuliere Koftig Opgestuurde bestad aar Wieeke Voorbereidig Begisituatie: Ik ga erva uit dat

Nadere informatie

Geen taken naast lesgeven. Beperkt aantal verschillende

Geen taken naast lesgeven. Beperkt aantal verschillende Draaiboek 2013-2014 Scala College Alphe aa de Rij maatregele werksituatie doel i werk cocretiserig va doele Werkdruk vermidere optimaliserig va orgaisatorische radvoorwaarde e werksituatie maatregel die

Nadere informatie

Wijzigingsformulier Ziektekostenverzekering

Wijzigingsformulier Ziektekostenverzekering De Amersfoortse Verzekerige Stadsrig 15, postbus 42 3800 AA Amersfoort Tel. (033) 464 29 11 Fax (033) 464 29 30 Wijzigigsformulier Ziektekosteverzekerig Gegevesverwerkig Bij deze wijzigig worde persoosgegeves

Nadere informatie

Op zoek naar een betaalbare starterswoning? Koop een eigen huis met korting

Op zoek naar een betaalbare starterswoning? Koop een eigen huis met korting Op zoek aar ee betaalbare starterswoig? Koop ee eige huis met kortig Op zoek aar ee betaalbare starterswoig? Koop ee eige huis met kortig Pagia Ee eige huis waar u zich helemaal thuis voelt. Dat wil iederee!

Nadere informatie

TAF GoedGezekerd AOV. De eerste AOV waarmee u zelf de touwtjes in handen heeft

TAF GoedGezekerd AOV. De eerste AOV waarmee u zelf de touwtjes in handen heeft TAF GoedGezekerd AOV De eerste AOV waarmee u zelf de touwtjes i hade heeft Als zelfstadig oderemer bet u gewed aa het eme va risico s. Daarbij beoordeelt u per situatie hoe groot het risico is dat u wilt

Nadere informatie

Stuur aan op kwaliteit!

Stuur aan op kwaliteit! Va der Velde is ee wettig gedepoeerde merkaam. Va der Velde Marie Systems. Stuur aa op kwaliteit! ex Fl Hydrospoiler e r e el tu o R St ra al bu Dorpsstraat 67a Postbus 2061 2930 AB Krimpe a/d Lek Nederlad

Nadere informatie

De vernieuwing van Slotjes-Midden. Sociaal Statuut

De vernieuwing van Slotjes-Midden. Sociaal Statuut De verieuwig va Slotjes-Midde Sociaal Statuut Ihoudsopgave Sociaal Statuut voor de verieuwig va Slotjes-Midde 3 Artikel 1: Overwegige 4 Artikel 2: Algemee 4 Artikel 3: Procedure bij sloop 4 Artikel 4:

Nadere informatie

Proeftentamen IBK1LOG01

Proeftentamen IBK1LOG01 Proeftetame IBK1LOG01 Opgave 1 ( 20 pute) Beatwoord de oderstaade vrage met waar of iet waar: 1.De bereikbaarheid va iformatie over ee product bij ee iteretwikel is ee voorbeeld va pre-trasactie elemet

Nadere informatie

Informatica. Opleiding in een notendop 28 Profiel 29. Opbouw 30 Studieprogramma 31 Voorbeeld van een uurrooster 33. n Bacheloropleiding 30

Informatica. Opleiding in een notendop 28 Profiel 29. Opbouw 30 Studieprogramma 31 Voorbeeld van een uurrooster 33. n Bacheloropleiding 30 Iformatica Opleidig i ee otedop 28 Profiel 29 Bacheloropleidig 30 Opbouw 30 Studieprogramma 31 Voorbeeld va ee uurrooster 33 Masteropleidige 34 Beroepsuitwege 37 27 De vrees va mij familie dat ik hele

Nadere informatie

Huisstijl en logogebruik Associatie KU Leuven

Huisstijl en logogebruik Associatie KU Leuven Huisstijl e logogebruik Associatie KU Leuve Associatie huisstijlhadboek > Ihoudstafel 1 Ihoudstafel 1. Gebruik va de huisstijl of opame va het associatielogo 3 2. Huisstijl Associatie KU Leuve 4 2.1 Opame

Nadere informatie

Spatial 360. Licht als accent. Zachte en uniforme lichtspreiding

Spatial 360. Licht als accent. Zachte en uniforme lichtspreiding Spatial 360 Licht als accet Zachte e uiforme lichtspreidig 10% va de lichtopbregst va de armature wordt gebruikt om wade e plafod aa te lichte Beperkte lumiatieverschille tusse armatuur, Spatial 360 TM

Nadere informatie

Rolux 5G. Combineer design met een topprestatie

Rolux 5G. Combineer design met een topprestatie Rolux 5G Combieer desig met ee topprestatie DE ROLUX 5G, INNOVATIE IN ROOKGASAFVOEREN U wilt ee uitstekede prestatie é ee fraai otwerp? Met de Rolux 5G kuststof rookgasafvoer va Ubbik krijgt u wat u west.

Nadere informatie

Eindrapport Leerlingtevredenheidsonderzoek Floracollege Eindexamenklassen 2013

Eindrapport Leerlingtevredenheidsonderzoek Floracollege Eindexamenklassen 2013 Eidrapport Leerligtevredeheidsoderzoek Floracollege Eidexameklasse 2013 Juli 2013 Ihoudsopgave Samevattig 3 Vrage over schoolwerk 5 Vrage over jezelf 6 Vrage over docete 8 Vrage over de metor 11 Vrage

Nadere informatie

Elke leerling een nieuwe kans. Tijdelijk naar onderwijsopvang om uitval te voorkomen

Elke leerling een nieuwe kans. Tijdelijk naar onderwijsopvang om uitval te voorkomen Elke leerlig ee ieuwe kas Tijdelijk aar oderwijsopvag om uitval te voorkome 0 Samewerkigsverbad Koers VO werkt met de schole voor voortgezet oderwijs aa ee passede plek voor elke leerlig. Soms wijkt de

Nadere informatie

Wijzigingsformulier Ziektekostenverzekering

Wijzigingsformulier Ziektekostenverzekering De Amersfoortse Verzekerige Stadsrig 15, postbus 42 3800 AA Amersfoort Tel. (033) 464 29 11 Fax (033) 464 29 30 Gegevesverwerkig Wijzigigsformulier Ziektekosteverzekerig Bij deze wijzigig worde persoosgegeves

Nadere informatie

STUDIEKEUZESTAPPENPLAN

STUDIEKEUZESTAPPENPLAN STUDIEKEUZESTAPPENPLAN www.uva.l/studie-kieze Hoe kies je ee studie? studiekeuzestappepla Weet je og iet wat je wilt studere? Begeleidig bij het studiekeuzestappepla Misschie ka dit studiekeuzestappepla

Nadere informatie

One Office Full Pack. Vast bellen, mobiel bellen en internet in één. Nieuw! Extended Fleet

One Office Full Pack. Vast bellen, mobiel bellen en internet in één. Nieuw! Extended Fleet Nieuw! Exteded Fleet Obeperkt belle aar alle Mobistar-ummers e vaste lije! Oe Office Full Pack Vast belle, mobiel belle e iteret i éé I alle vrijheid commuicere e zakedoe Mobistar biedt geïtegreerde oplossige

Nadere informatie

Examencommissies. als professioneel intern toezichthouder. John Huizinga

Examencommissies. als professioneel intern toezichthouder. John Huizinga Examecommissies als professioeel iter toezichthouder Joh Huiziga Borgig kwaliteit tetames (art. 7.12b lid 1 sub a) Hiertoe: Wijst de examecommissie examiatore(artikel 7.12c, lid 1 WHW). Examiatore verschaffe

Nadere informatie

ikop: Kennisverspreiding over E-Health producten en diensten

ikop: Kennisverspreiding over E-Health producten en diensten ikop: Keisverspreidig over E-Health producte e dieste Programma Ileidig i het ikop project Deelproject 1: De izet va ee zorgsite voor matelzorgers, matelzorged persoeel e verzorgede Deelproject 2: Matelzorgers

Nadere informatie

Mag systeem. Vloerreiniging

Mag systeem. Vloerreiniging NL Mag systeem Vloerreiigig Mag systeem Cocept Eé houder voor alles! Dat was er og ooit: Bij het Mag systeem past éé houder bij alle mopmethode. Zo ka ter plekke telkes de optimale werkbreedte, textielkwaliteit

Nadere informatie

Toename cyberincidenten zorgt voor extra werk CERT.be verdubbelt aantal medewerkers

Toename cyberincidenten zorgt voor extra werk CERT.be verdubbelt aantal medewerkers Toeame cybericidete zorgt voor extra werk CERT.be verdubbelt aatal medewerkers Op zoek aar og meer jobs? Surf aar Jobat.be Het Cyber Emergecy Team va de Belgische overheid (CERT.be) otvig de eerste zes

Nadere informatie

www.hbospiegel.nl Hogeschool Van Hall Larenstein 16-11-13 Open Dag Wageningen 'Wageningen (Larenstein)' Online Evaluatie Instrument december 2013

www.hbospiegel.nl Hogeschool Van Hall Larenstein 16-11-13 Open Dag Wageningen 'Wageningen (Larenstein)' Online Evaluatie Instrument december 2013 16-11-13 Ope Dag Wageige: Pagia 1 va 11 www.hbospiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Va Hall Larestei 'Wageige (Larestei)' 16-11-13 Ope Dag Wageige december 2013 Alle rechte voorbehoude. CopyRight

Nadere informatie

Ja, ik wil. Trouwen in Vlaardingen

Ja, ik wil. Trouwen in Vlaardingen Ja, ik wil Trouwe i Vlaardige Ihoud Pagia 4 Locatie kieze Pagia 5 Tijdstip kieze Pagia 6 De plechtigheid Pagia 8 I odertrouw Pagia 9 Tot slot Pagia 11 Bijlage Gefeliciteerd met uw voorgeome huwelijk of

Nadere informatie

De kracht van de ondernemer in Zoetermeer en Leidschendam-Voorburg. Thema: Het roer om op de regionale arbeidsmarkt

De kracht van de ondernemer in Zoetermeer en Leidschendam-Voorburg. Thema: Het roer om op de regionale arbeidsmarkt De kracht va de oderemer i Zoetermeer e Leidschedam-Voorburg Thema: Het roer om op de regioale arbeidsmarkt De Kracht va de Oderemer i Zoetermeer e Leidschedam-Voorburg Het roer om op de regioale arbeidsmarkt

Nadere informatie

Eindexamen wiskunde A1-2 vwo 2008-II

Eindexamen wiskunde A1-2 vwo 2008-II Groepsfoto s Alle mese kippere met hu oge. Daardoor staa op groepsfoto s vaak ekele persoe met geslote oge. Sveso e Bares hebbe oderzocht hoeveel foto s je moet make va ee groep va persoe om 99% kas te

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht. Standaard Rapport. Online Rapport. Faculteit Educatie. HBOspiegel.nl 10-9-2013

Hogeschool Utrecht. Standaard Rapport. Online Rapport. Faculteit Educatie. HBOspiegel.nl 10-9-2013 Olie Rapport Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Stadaard Rapport HBOspiegel.l 10-9-2013 Dit rapport is automatisch gegeereerd: 11-9-2013 14:0:03 DigiDoc Web Hostig Aalyse: Aalyse: ROCMN - Tech College

Nadere informatie

One Office Voice Pack Vaste en mobiele telefonie in één pack

One Office Voice Pack Vaste en mobiele telefonie in één pack ieuw! Exteded Fleet Obeperkt belle aar alle Mobistar-ummers e vaste lije! Oe Office Voice Pack Vaste e mobiele telefoie i éé pack I alle vrijheid commuicere e zakedoe Mobistar biedt geïtegreerde oplossige

Nadere informatie

2012-2013. Geneeskunde

2012-2013. Geneeskunde 2012-2013 Geeeskude Profiel Be jij ee toekomstig arts? Da herke je vast de volgede eigeschappe. Je beschikt over ee goed geheuge: je zult immers grote hoeveelhede keis moete verwerke. Ook ee sterke zi

Nadere informatie

Alles wat u moet weten over asbest in en om uw woning

Alles wat u moet weten over asbest in en om uw woning Alles wat u moet wete over asbest i e om uw woig is meestal iet gevaarlijk. Maar waeer da wel? Dat kut u leze i deze folder. We legge uit wat asbest precies is, welke soorte er zij, welke gezodheidsrisico

Nadere informatie

Sloopbesluit en verhuizen

Sloopbesluit en verhuizen Sloopbesluit e verhuize waar je thuis bet... Wat kut u verwachte als uw woig wordt gesloopt Op verschillede plaatse werkt HEEMwoe aa de verbeterig va de wijk. Soms heeft dat grote gevolge voor u als huurder.

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht. Standaard Rapport. Online Rapport. Faculteit Educatie. HBOspiegel.nl 10-9-2013

Hogeschool Utrecht. Standaard Rapport. Online Rapport. Faculteit Educatie. HBOspiegel.nl 10-9-2013 Olie Rapport Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Stadaard Rapport HBOspiegel.l 10-9-2013 Dit rapport is automatisch gegeereerd: 11-9-2013 13:53:17 DigiDoc Web Hostig Aalyse: Aalyse: ROCMN - ICT College

Nadere informatie

Inzicht in voortgang. Versnellingsvraag 9 Inzichten periode maart t/m juni

Inzicht in voortgang. Versnellingsvraag 9 Inzichten periode maart t/m juni Izicht i voortgag Verselligsvraag 9 Izichte periode maart t/m jui Terugblik Ee idicatie hoe ee leerlig zich otwikkeld per vakgebied Ee referetieiveau waarmee elke leerlig vergeleke ka worde 2 Terugblik

Nadere informatie

Verwarmingsenergie uit de lucht gegrepen.

Verwarmingsenergie uit de lucht gegrepen. DUURZAME ENERGIE LUCHT WATER-WARMTEPOMPEN Verwarmigseergie uit de lucht gegrepe. Gratis omgevigswarmte uit de lucht gebruike met warmtepomptechiek voor verwarmig e warm water. 09 2015 STIEBEL ELTRON zit

Nadere informatie

Monitor Convenant Professionalisering en begeleiding onderwijspersoneel in primair en voortgezet onderwijs. Nulmeting bij besturen en directeuren

Monitor Convenant Professionalisering en begeleiding onderwijspersoneel in primair en voortgezet onderwijs. Nulmeting bij besturen en directeuren Moitor Coveat Professioaliserig e begeleidig oderwijspersoeel i primair e voortgezet oderwijs Nulmetig bij besture e directeure Jos va Kuijk Gerrit Vrieze Tessa Marx Jauari 2008 Moitor Coveat Professioaliserig

Nadere informatie

Technisch diploma in een niet-technische sector

Technisch diploma in een niet-technische sector Op zoek aar og meer toffe jobs i Limburg? Surf aar Jobat.be/limburg editie Limburg de Jobat.be crew Oze adviseurs luistere Redactie e reporters tergraag plaatse aar uw verhaal voor het gepaste advies Reporter

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Olie Rapport Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Istellig Stadaard Rapport HBOspiegel.l 21--2013 Dit rapport is automatisch gegeereerd: 22--2013 09:46:09 DigiDoc Web Hostig Aalyse: Aalyse: Vathorst -

Nadere informatie

Periodiciteit bij breuken

Periodiciteit bij breuken Periodiciteit bij breuke Keuzeodracht voor wiskude Ee verdieede odracht over eriodieke decimale getalle, riemgetalle Voorkeis: omrekee va ee breuk i ee decimale vorm Ileidig I deze odracht leer je dat

Nadere informatie