OTB A4 Burgerveen - Leiden 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "OTB A4 Burgerveen - Leiden 2008"

Transcriptie

1 OTB A4 Burgerveen - Leiden 2008 Externe veiligheid A4 Leidse regio Project : Datum : 7 oktober 2008 Auteur : ir. G.A.M. Golbach Opdrachtgever: Rijkswaterstaat Directie Zuid-Holland Postbus AN Rotterdam

2 Adviesgroep AVIV BV Langestraat HA Enschede OTB A4 Burgerveen - Leiden 2008 Externe veiligheid A4 Leidse regio Project : Datum : 7 oktober 2008 Auteur : ir. G.A.M. Golbach Opdrachtgever: Rijkswaterstaat Directie Zuid-Holland t.a.v. J. van der Meer Postbus AN Rotterdam

3 OTB A4 Burgerveen - Leiden Inhoudsopgave 1. Inleiding Normstelling externe veiligheid Risicobenadering Plaatsgebonden risico Groepsrisico Ontwikkelingen in het beleid Wettelijke verankering Basisnet Uitgangspunten risicoberekening Autonome situatie en plansituatie RBM II Transportintensiteit Bebouwing Resultaat Plaatsgebonden risico Groepsrisico huidige situatie Groepsrisico autonome situatie Groepsrisico plansituatie Groepsrisico plansituatie met 50% groei GF Discussie Verdiepte ligging en/of geluidsschermen Verhoogde ligging Conclusie Referenties Bijlage 1. Herkomst bebouwing... 27

4 OTB A4 Burgerveen - Leiden Inleiding Voor het OTB 2008 verbreding A4 Burgerveen - Leiden dient het externe veiligheidsrisico van de huidige situatie in 2009 en de autonome en de plansituatie in 2020 in beeld te worden gebracht. Dit rapport bevat een overzicht van de externe veiligheidsrisico s veroorzaakt door het transport van gevaarlijke stoffen over de A4 voor de deze situaties. In hoofdstuk 2 wordt de normstelling externe veiligheid voor transportroutes toegelicht. In hoofdstuk 3 worden de gegevens die nodig zijn voor de risicoberekening samengevat. In hoofdstuk 4 wordt het resultaat van de berekening getoond. In hoofdstuk 5 worden een tweetal specifieke aspecten van het onderzoek becommentarieerd. Hoofdstuk 6 tenslotte bevat de conclusie.

5 OTB A4 Burgerveen - Leiden Normstelling externe veiligheid 2.1. Risicobenadering Het transport van gevaarlijke stoffen brengt risico s met zich mee door de mogelijkheid dat bij een ongeval gevaarlijke lading kan vrijkomen. Het risico voor omwonenden wordt gevat onder het begrip externe veiligheid. Voor het transport van gevaarlijke stoffen over de weg, het spoor en het binnenwater is een risiconormering vastgesteld [1 en 2]. Tevens is een handreiking externe veiligheid vervoer gevaarlijke stoffen gepubliceerd [3]. Een combinatie van verschillende aspecten is bepalend voor het risiconiveau voor specifieke trajecten van transportroutes: de omvang van de vervoersstroom, die bepalend is voor de kans op ongevallen met effecten op de omgeving; de soort van gevaarlijke stoffen, die bepalend is voor de effecten op de omgeving; de veiligheid, die bepalend is voor de kans op ongevallen; het aantal mensen langs de route, dat bepalend is voor het mogelijk aantal dodelijke slachtoffers. De risicobenadering externe veiligheid kent twee begrippen om het risiconiveau voor activiteiten met gevaarlijke stoffen in relatie tot de omgeving aan te geven. Deze begrippen zijn het plaatsgebonden risico (PR, voorheen het individueel risico genoemd) en het groepsrisico (GR). Het PR is de kans per jaar dat een persoon, die zich continu en onbeschermd op een bepaalde plaats in de omgeving van een transportroute bevindt, overlijdt door een ongeval met het transport van gevaarlijke stoffen op die route. Plaatsen met een gelijk risico kunnen door zogenaamde risicocontouren op een kaart worden weergegeven. Het PR leent zich daarmee goed voor het vaststellen van een veiligheidszone tussen een route en kwetsbare bestemmingen, zoals woonwijken. Het GR geeft aan wat de kans is op een ongeval met tien of meer dodelijke slachtoffers in de omgeving van de beschouwde activiteit. Het aantal personen dat in de omgeving van de route verblijft, bepaalt daardoor mede de hoogte van het GR. Het GR wordt weergegeven in een zogenaamde fn-curve, op de verticale as staat de cumulatieve kans per jaar f op een ongeval met N of meer slachtoffers en op de horizontale as het aantal slachtoffers. Het GR wordt bijvoorbeeld gebruikt om vast te stellen of de woningdichtheid in een bepaald gebied nog kan worden vergroot. Beide begrippen vullen elkaar aan: ze maken het mogelijk om vanuit verschillende invalshoeken situaties op risico te beoordelen. Met het PR wordt de aan te houden afstand geëvalueerd tussen de activiteit en kwetsbare functies, zoals woonbebouwing, in de omgeving. Met het GR wordt geëvalueerd of gegeven deze afstand tussen de activiteit en kwetsbare functies er als gevolg van een ongeval een groot aantal slachtoffers kan vallen, doordat er een grote groep personen blootgesteld wordt.

6 OTB A4 Burgerveen - Leiden Plaatsgebonden risico In het kader van de risicobenadering moet de vraag worden beantwoord of er sprake is van een relatief hoog risico. Afhankelijk van de omvang van de vervoersstromen en de specifieke gevaren voor de omgeving, kan een zekere scheiding tussen transportroutes en werk- en woongebieden gewenst zijn. Bij deze vraagstelling worden de risiconormen gehanteerd, die door de rijksoverheid zijn vastgesteld [1]. In de volgende tabel wordt weergegeven welke normen voor het plaatsgebonden risico op de verschillende situaties van toepassing zijn. Situatie Criterium Bestaand Grenswaarde PR 10-5 Streven naar PR 10-6 Nieuw Kwetsbare objecten Grenswaarde PR 10-6 Beperkt kwetsbare objecten Richtwaarde PR 10-6 Voor nieuwe situaties (een nieuwe route, een significante verandering in de transportstroom, nieuwe kwetsbare bestemmingen) geldt de PR-norm als grenswaarde. Voor bijzondere situaties wordt de mogelijkheid open gehouden om op basis van een integrale belangenafweging van deze grenswaarde af te wijken. De beslissing van het bevoegd gezag om af te wijken dient ter goedkeuring te worden voorgelegd aan de betrokken ministeries. Voor bestaande situaties met een PR hoger dan 10-6 /jr wordt er naar gestreefd om aan de grens van kwetsbare bestemmingen het PR te verlagen tot het gestelde normniveau. Voor dergelijke situaties geldt het stand-still beginsel voor nieuwe ontwikkelingen. Veelal is sprake van een gegroeide situatie en is het niet altijd mogelijk om aan de norm voor nieuwe situaties te voldoen. Mogelijkheden om hogere risico s te reduceren kunnen zich bijvoorbeeld voordoen bij infrastructurele aanpassingen, die om andere redenen worden voorzien. Er wordt niet een op zichzelf staand saneringsbeleid gevoerd. Voor bestaande situaties is eerst van dringende sanering sprake indien kwetsbare bestemmingen binnen een gebied liggen met een PR hoger dan 10-5 /jr. In de circulaire is een (niet limitatieve) lijst van kwetsbare en beperkt kwetsbare objecten (respectievelijk categorie I en II) opgenomen: I Kwetsbaar object: a. woningen, niet zijnde woningen als bedoeld in categorie II onder a; b. gebouwen bestemd voor het verblijf, al dan niet gedurende een gedeelte van de dag, van minderjarigen, ouderen, zieken of gehandicapten, zoals: 1. ziekenhuizen, bejaardenhuizen en verpleeghuizen; 2. scholen; 3. gebouwen of gedeelten daarvan, bestemd voor dagopvang van minderjarigen; c. gebouwen waarin grote aantallen personen gedurende een groot gedeelte van de dag aanwezig zijn, zoals:

7 OTB A4 Burgerveen - Leiden kantoorgebouwen en hotels met een bruto vloeroppervlak van meer dan 1500 m 2 per object; 2. complexen waarin meer dan 5 winkels zijn gevestigd en waarvan het gezamenlijk bruto vloeroppervlak meer dan 1000 m 2 bedraagt en winkels met een totaal bruto vloeroppervlak van meer dan 2000 m 2 per object, voor zover in die complexen of in die winkels een supermarkt, hypermarkt of warenhuis is gevestigd; d. kampeer- en andere recreatieterreinen bestemd voor het verblijf van meer dan 50 personen gedurende meerdere aaneengesloten dagen; II Beperkt kwetsbaar object: a. 1. verspreid liggende woningen van derden met een dichtheid van maximaal twee woningen per hectare; 2. dienst- en bedrijfswoningen van derden; 3. lintbebouwing, voor zover deze loodrecht of nagenoeg loodrecht is gelegen op de contouren van het plaatsgebonden risico van een route of tracé; b. kantoorgebouwen, voor zover zij niet in categorie I onder c vallen; c. hotels en restaurants, voor zover zij niet in categorie I onder c vallen; d. winkels, voor zover zij niet in categorie I onder c vallen; e. sporthallen, zwembaden en speeltuinen; f. sport- en kampeerterreinen en terreinen bestemd voor recreatieve doeleinden, voor zover zij niet in categorie I onder d vallen; g. bedrijfsgebouwen, voor zover zij niet in categorie I onder c vallen; h. objecten die met de onder a tot en met e en g genoemde gelijkgesteld kunnen worden uit hoofde van de gemiddelde tijd per dag gedurende welke personen daar verblijven, het aantal personen dat daarin doorgaans aanwezig is en de mogelijkheden voor zelfredzaamheid bij een ongeval, voorzover die objecten geen kwetsbare objecten zijn, en i. objecten met een hoge infrastructurele waarde, zoals een telefoon- of elektriciteitscentrale of een gebouw met vluchtleidingsapparatuur, voorzover die objecten wegens de aard van de gevaarlijke stoffen die bij een ongeval kunnen vrijkomen, bescherming verdienen tegen de gevolgen van dat ongeval; j. objecten, zoals wegrestaurants over of naast een weg en passagiersstations, die een functionele binding hebben met de risico opleverende activiteit Groepsrisico De oriëntatiewaarde voor het groepsrisico is per km-route of tracé bepaald op 10-2 / N 2, dat wil zeggen een frequentie van 10-4 /jr voor 10 slachtoffers, 10-6 /jr voor 100 slachtoffers, etc. en geldt vanaf het punt met 10 slachtoffers. In figuur 1 is ter illustratie van het bovenstaande een voorbeeld van een fn-curve en de oriëntatiewaarde gegeven. De oriëntatiewaarde houdt in dat het bevoegd gezag daarvan gemotiveerd kan afwijken. Berekende risico s worden getoetst aan deze normen. Deze toetsing maakt duidelijk of sprake is van situaties waarbij risicoreducerende maatregelen aan de orde moeten komen, bijvoorbeeld het vergroten van de afstand tussen de route en de woonbebouwing of het beperken van de woningdichtheid in een bepaald bebouwingsgebied.

8 OTB A4 Burgerveen - Leiden E-04 Groepsrisico per km transportroute Cumulatieve frequentie [/jr] 1.0E E E E E-09 Voorbeeld fn-curve Oriëntatie waarde 1.0E Aantal slachtoffers Figuur 1. Voorbeeld groepsrisico transportroute Bij het beoordelen van het GR wordt het (lokale) bevoegd gezag de mogelijkheid geboden om gemotiveerd van de oriëntatiewaarde voor het GR af te wijken. Er moet sprake zijn van een openbare en goed inzichtelijke belangenafweging, waarin moet zijn aangegeven waarom in het specifieke geval daarvan is afgeweken. De beslissing om van de oriëntatiewaarde af te wijken is vatbaar voor beroep. Het GR wordt voor het gehele relevante gebied berekend. Door middel van bronmaatregelen wordt zonodig en zo mogelijk dat risico gereduceerd. Daar waar het gaat om het stellen van randvoorwaarden in de ruimtelijke ordening wordt, om het werkbaar te houden, het afwegingsgebied echter gemaximaliseerd tot 200 meter van de route cq. het tracé. Het GR geeft voor dit gebied aan welke bebouwingsdichtheid nog acceptabel is, gelet op de voorgestelde oriëntatiewaarde. In het aangegeven gebied is bebouwing dus wel toegestaan maar is de dichtheid van bebouwing soms gelimiteerd. Bij de toetsing moet worden bezien of de kans per kilometer route of tracé op een bepaald aantal slachtoffers groter is dan de oriëntatiewaarde. De oriëntatiewaarde geldt in alle situaties, dus voor zowel vervoers- als omgevingsbesluiten en zowel in bestaande als nieuwe situaties.

9 OTB A4 Burgerveen - Leiden Bij een overschrijding van de oriëntatiewaarde van het groepsrisico of een toename van het groepsrisico, moeten beslissingsbevoegde overheden het groepsrisico betrekken bij de vaststelling van het vervoersbesluit of omgevingsbesluit. Dit is in het bijzonder van belang in verband met aspecten van zelfredzaamheid en hulpverlening. Er moet altijd worden nagegaan of door het treffen van maatregelen niet alsnog aan de oriëntatiewaarde kan worden voldaan of dat de toename van het groepsrisico niet kan worden verminderd. Als dit niet mogelijk blijkt te zijn, dan dient in overleg met betrokken overheden te worden gestreefd naar een zo laag mogelijk risico uit hoofde van het ALARA-beginsel (As Low As Reasonably Achievable). Over elke overschrijding van de oriëntatiewaarde van het groepsrisico of toename van het groepsrisico moet verantwoording worden afgelegd. Het betrokken bestuursorgaan moet, al dan niet in verband met de totstandkoming van een besluit, expliciet aangeven hoe de diverse factoren zijn beoordeeld en eventuele in aanmerking komende maatregelen, zijn afgewogen. Daarbij moet steeds in overleg worden getreden met andere betrokken overheden over de te volgen aanpak. Het is raadzaam ook het bestuur van de regionale brandweer hierbij te consulteren. In de motivering bij het betrokken besluit moeten de volgende gegevens worden opgenomen: Beschrijving huidig en toekomstig GR het groepsrisico; indien van toepassing: het eerder vastgestelde groepsrisico; een aanduiding van het invloedsgebied; de aanwezige dichtheid van personen en de in de toekomst redelijkerwijs voorzienbare dichtheid per hectare in dit invloedsgebied; een aanduiding van de vervoersstromen, in termen van de aard en de omvang van gevaarlijke stoffen die specifiek bijdragen aan de overschrijding van de oriënterende waarde, alsmede een aanduiding in hoofdlijnen van de bijdrage van de verschillende transportstromen aan het groepsrisico; een aanduiding van de redelijkerwijs voorzienbare vervoerstromen in de toekomst met in begrip van een aanduiding van de invloed daarvan op het groepsrisico; de bijdrage in hoofdlijnen van de aanwezige en van de redelijkerwijs voorzienbare toekomstige (beperkt) kwetsbare objecten aan de hoogte van het groepsrisico; Bronmaatregelen en RO-maatregelen de mogelijkheden tot beperking van het groepsrisico, zowel nu als in de toekomst, met betrekking tot het vervoer en de ruimtelijke ontwikkelingen en de voor- en nadelen hiervan; Beheersbaarheid de mogelijkheden van de voorbereiding op de bestrijding van en de beperking van de omvang van een ramp of zwaar ongeval als bedoeld in artikel 1 van de Wet rampen en zware ongevallen; Zelfredzaamheid de mogelijkheden voor personen die zich bevinden in het invloedsgebied van de route of het tracé om zich in veiligheid te brengen indien zich een ramp of zwaar ongeval voordoet.

10 OTB A4 Burgerveen - Leiden Ontwikkelingen in het beleid Wettelijke verankering De risico s in dit rapport zijn berekend op basis van het huidige externe veiligheidsbeleid. Het huidige beleid over de afweging van veiligheidsbelangen in relatie tot de omgeving is, zoals in het voorgaande beschreven, gestoeld op een risicobenadering. Het externe veiligheidsbeleid voor transport is in ontwikkeling. Bij het ministerie van V&W wordt nog steeds vastgehouden aan het voornemen om voor vervoer, net zoals bij inrichtingen, te komen tot een wettelijk kader voor zowel nieuwe als bestaande situaties. De vorm en de reikwijdte daarvan liggen echter nog open en ambities kunnen nog wijzigen. Inmiddels is een (beleids) Nota voor het vervoer van gevaarlijke stoffen opgesteld. Deze nota is een verdere uitwerking van de Nota Ruimte en Nota Mobiliteit. In de Nota vervoer gevaarlijke stoffen is een voorstel opgenomen voor een samenhangende visie op ruimte en vervoer leidend tot duurzame veiligheid. Daarbij wordt een balans gezocht tussen veiligheid, vervoer en ruimtelijke ontwikkelingen. Daartoe wordt een twee sporen aanpak gevolgd. Spoor 1 is het ontwikkelen en aanwijzen van een basisnet voor het vervoer van gevaarlijke stoffen. Spoor 2 richt zich op permanente verbetering van de veiligheid van dit vervoer (bijvoorbeeld veiligheidsadviseur, zorgsystemen, verbetering regelgeving) Basisnet In het kader van de Nota vervoer gevaarlijke stoffen wordt door V&W in nauw overleg met betrokkenen (IPO, VNG, bedrijfsleven) gewerkt aan een opzet van het basisnet water, weg en spoor. Het basisnet omvat alle (rijks)infrastructuur (spoorwegennet, hoofdwegennet, hoofdvaarwegennet) die is aangewezen voor het vervoer van nader te bepalen gevaarlijke stoffen. Opzet is dat in het basisnet per modaliteit een aantal categorieën worden onderscheiden. Aan elke categorie zijn veiligheidszones (zoneringen met ruimtelijke beperkingen) en plafonds voor het vervoer van gevaarlijke stoffen verbonden (gebruiksruimte). Deze zones kunnen per modaliteit een verschillende omvang hebben. Bij het basisnet wordt zoveel mogelijk uitgaan van drie hoofdcategorieën infrastructuur: 1. Het vervoer van gevaarlijke stoffen krijgt geen beperkingen opgelegd, maar er gelden wel ruimtelijke beperkingen. 2. Er gelden beperkingen voor het vervoer en voor ruimtelijke ontwikkelingen. 3. Er gelden alleen beperkingen voor het vervoer en er gelden geen ruimtelijke beperkingen. Veiligheidszone Langs het basisnet worden duurzame veiligheidszones vastgelegd. Veiligheidszones zijn gebieden waarbinnen beperkingen gelden op het gebied van ruimtelijke ordening. Er mogen binnen de veiligheidszone geen kwetsbare bestemmingen gerealiseerd worden, voor nieuwe beperkt kwetsbare bestemmingen geldt de veiligheidszone als richtwaarde. De zones zijn statisch (toekomstvast) in plaats van dynamisch. Dat heeft als voordeel dat de zone robuust is en niet steeds wijzigt bij veranderingen in de omvang of de

11 OTB A4 Burgerveen - Leiden samenstelling van het vervoer of in het rekenmodel. De PR10-6 contour zal niet verder reiken dan de rand van de veiligheidszone van het basisnet. Voor zover thans bekend zal de veiligheidszone 30 meter worden, tenzij het niet kan en niet nodig is. In stedelijk gebied wordt gedacht aan een speciaal regime waarbij een kleinere afstand wordt toegestaan (de minimale afstand is de afstand tot PR 10-6 contour berekend voor x-maal het geprognosticeerde toekomstig transport). Binnen de veiligheidszone mogen gemeenten geen kwetsbare objecten realiseren. Voor nieuwe beperkt kwetsbare objecten geldt de veiligheidszone als richtwaarde. Buiten de veiligheidszone mogen decentrale overheden zelf bepalen wat verantwoorde ruimtelijke ontwikkelingen zijn. In het gebied dat tot op 200 meter van de infrastructuur ligt, de GRzone, is het groepsrisico daarbij leidend. Als een gemeente besluit tot ruimtelijke verdichting, waardoor het groepsrisico toeneemt, dan draagt zij hiervoor zelf de verantwoordelijkheid en de verantwoordingsplicht. Gebruiksruimte-Vervoersplafonds In de Nota vervoer gevaarlijke stoffen werd het vervoer van gevaarlijke stoffen over bepaalde categorieën van (hoofdspoor)wegen en vaarwegen aan jaarlijkse plafonds gebonden. De gebruiksruimte regelde welk vervoer van (categorieën) gevaarlijke stoffen en soms ook welke hoeveelheden per categorie of stof, op een bepaalde route of een routedeel mag plaatsvinden. Dit uitgangspunt wordt inmiddels na kritiek van de Kamer en anderen (zoals de VNG) herzien. Wettelijke verankering Het basisnet zal wettelijk worden verankerd. Die wettelijke verankering krijgt de vorm van: Een kaart die de infrastructuur per modaliteit onderverdeelt in een aantal categorieën, die zich onderscheiden naar de aan te houden veiligheidsafstanden voor de ruimtelijke ordening, de zogeheten veiligheidszones. Een procedure voor de toetsing van ruimtelijke en vervoersontwikkelingen aan afstandstabellen dan wel risiconormen. De inschatting is dat het grootste gedeelte van de rijksinfrastructuur zal vallen onder het basisnet en dat consequenties voor de externe veiligheid van plannen voor de ruimtelijke ordening zonder berekeningen kunnen worden getoetst met behulp van de afstandstabellen. Bij complexe situaties, zoals stationsgebieden, zal waarschijnlijk echter de behoefte blijven bestaan aan maatwerk en zullen berekeningen moeten worden uitgevoerd waarvan de resultaten rechtstreeks moeten worden getoetst aan de normen. Deze normen zullen dan ook eveneens wettelijk worden verankerd. Momenteel worden nog onderzoeken uitgevoerd naar de mogelijkheden voor het opheffen van het verschil tussen bestaande en nieuwe bebouwingssituaties en de saneringen van knelpunten.

12 OTB A4 Burgerveen - Leiden Uitgangspunten risicoberekening 3.1. Autonome situatie en plansituatie Het tracé voor het OTB A4 Burgerveen - Leiden loopt van hectometer tot hectometer 362. De berekeningen voor de huidige situatie 2009 en de autonome situatie 2020 gaan uit van de huidige ligging van de as van de weg. In de plansituatie wordt de weg verbreed naar 2x3 rijstroken en over een gedeelte verdiept aangelegd. De verbreding leidt tot een verschuiving van de as van de weg. De berekeningen voor de plansituatie 2020 gaan uit van de verschoven as van de weg RBM II Het risico van het transport wordt berekend met RBM II versie 1.2, ontwikkeld in opdracht van het ministerie van Verkeer en Waterstaat voor evaluatie van transportroutes [4]. Voor de berekening zijn de volgende gegevens nodig: De transportintensiteit van gevaarlijke stoffen. De uitstromingsfrequentie, de kans per voertuigkilometer dat een tankauto met gevaarlijke stoffen betrokken raakt bij een ongeval zodanig dat er uitstroming van de stof optreedt. In deze studie wordt uitgegaan van de standaard uitstromingsfrequentie voor een autosnelweg van /vtgkm. De uitstromingsfrequentie is onafhankelijk van het aantal rijstroken. Voor de wegbreedte wordt in de huidige en in de autonome situatie uitgegaan van 30 m en in de plansituatie van 50 m. In de plansituatie varieert de totale wegbreedte tussen de 50 en 75 m. De wegbreedte heeft nagenoeg geen invloed op het externe veiligheidsrisico. Er is daarom afgezien van het modelleren van een variabele wegbreedte. Het aantal personen dat langs de route blootgesteld wordt aan de gevolgen van een ongeval. De bevolkingsdichtheden worden aangegeven in vierhoeken langs de route met een uniforme dichtheid per vierhoek. De transportintensiteit van gevaarlijke stoffen wordt samengevat in een beperkt aantal stofcategorieën. Het betreft ondermeer de categorieën brandbare vloeistof LF1 (o.a. diesel) en LF2 (o.a. benzine) en brandbaar gas GF3 (o.a. LPG). Tabel 1 toont deze stofcategorieën. Voor elk type geldt hoe hoger het cijfer hoe gevaarlijker de stof. Het extern veiligheidsrisico wordt in grote mate bepaald door het transport van brandbaar gas GF3.

13 OTB A4 Burgerveen - Leiden Type Stof Voorbeeldstof categorie Brandbaar GF1 Ethyleenoxide gas GF2 Butaan GF3 Propaan Toxisch GT2 Methylmercaptaan gas GT3 Ammoniak GT4 Waterstofjodide GT5 Chloor Brandbare LF1 Heptaan vloeistof LF2 Pentaan Toxische LT1 Acrylnitril vloeistof LT2 Propylamine LT3 Acroleïne LT4 Methylisocyanaat Tabel 1. Stofcategorieën transportintensiteit 3.3. Transportintensiteit Tabel 2 toont de aard en omvang van het transport van gevaarlijke stoffen met tankauto s, zoals waargenomen met een automatisch werkend videoregistratiesysteem in opdracht van Rijkswaterstaat DVS op drie telpunten Z6, Z118 en Z7. Het betreft ondermeer de categorieën brandbare vloeistof LF1 (o.a. diesel) en LF2 (o.a. benzine) en brandbaar gas GF3 (o.a. LPG). Stof categorie Telpunt Z6: A4_1 Kp. Burgerveen - Zoeterwoude Rijndijk Telpunt Z118: A4_2 Zoeterwoude Rijndijk - Zoeterwoude Dorp Telpunt Z7: A4_3 Zouterwoude Dorp Kp. Prins Clausplein GF GF GF GT GT GT GT GT LF LF LT LT LT LT Tabel 2. Transportintensiteit A4 in 2006 (aantal beladen transporten per jaar) Door Rijkswaterstaat DVS is een prognose opgesteld tot 2020 voor de groei van het wegtransport van gevaarlijke stoffen over de weg [5]. Tabel 3 toont de voorspelde groei tot 2009 respectievelijk Voor de risicobepalende stofcategorie GF3 geldt dus dat

14 OTB A4 Burgerveen - Leiden wordt aangenomen dat de intensiteit tot 2020 ongewijzigd blijft. Door Rijkswaterstaat DVS wordt echter opgemerkt dat het verstandig is een gevoeligheidsanalyse uit te voeren voor deze stofcategorie waarbij een stijging met 50% kan worden gehanteerd. Voor de plansituatie zal deze berekening worden uitgevoerd. Stofcategorie Groei tot 2009 [totaal percentage] Groei tot 2020 [totaal percentage] LF LF LT LT LT LT GF GF GF GT GT GT GT Tabel 3. Prognose groei transportintensiteit tot 2009 respectievelijk 2020 Tabel 4 toont de intensiteit voor de situatie in 2009 gebaseerd op de autonome groei. Stof categorie Telpunt Z6: A4_1 Kp. Burgerveen - Zoeterwoude Rijndijk Telpunt Z118: A4_2 Zoeterwoude Rijndijk - Zoeterwoude Dorp Telpunt Z7: A4_3 Zouterwoude Dorp Kp. Prins Clausplein GF GF GF GT GT GT GT GT LF LF LT LT LT LT Tabel 4. Transportintensiteit in 2009 (aantal beladen transporten per jaar) Tabel 5 toont de intensiteit voor de situatie in 2020 gebaseerd op de autonome groei.

15 OTB A4 Burgerveen - Leiden Stof categorie Telpunt Z6: A4-1 Kp. Burgerveen - Zoeterwoude Rijndijk Telpunt Z118: A4-2 Zoeterwoude Rijndijk - Zoeterwoude Dorp Telpunt Z7: A4-3 Zouterwoude Dorp Kp. Prins Clausplein GF GF GF GT GT GT GT GT LF LF LT LT LT LT Tabel 5. Transportintensiteit in 2020 (aantal beladen transporten per jaar) 3.4. Bebouwing De bebouwing aan weerszijde langs de A4 is samengevat in bijlage 1. Er is gebruik gemaakt van gegevens verstrekt door de gemeente Leiderdorp (studies verricht door Oranjewoud voor de locaties Vierzicht en Bospoort), Leiden en Zoeterwoude (web-sites) en de studie uitgevoerd in Deze gegevens worden representatief geacht voor de bebouwing in 2009 en Bijlage 1 bevat tevens figuren met de geografische ligging van de gebieden langs de A4, Aaneengesloten bebouwing langs de A4 is aanwezig tussen hectometer 298 en 332. Voor dit weggedeelte wordt het groepsrisico berekend.

16 OTB A4 Burgerveen - Leiden Resultaat 4.1. Plaatsgebonden risico De berekende afstand vanaf het midden van de weg tot de PR-contouren voor de referentiesituatie wordt getoond in tabel 6. Er is geen contour gevonden voor de grenswaarde van /jr, overal buiten de weg is het plaatsgebonden risico kleiner dan de grenswaarde. Het plaatsgebonden risico vormt daarom geen belemmering voor de planontwikkeling. Een toename van het transport van GF3 met 50% leidt ook niet tot een PR groter dan de grenswaarde. Situatie Wegvak Afstand [m] Huidige A4_ situatie A4_ A4_ Autonoom en A4_ plansituatie A4_ A4_ Toekomst GF3 50% A4_ hoger A4_ A4_ Tabel 6. Afstand tot PR-contouren vanaf midden van de weg

17 OTB A4 Burgerveen - Leiden Groepsrisico huidige situatie Figuur 2 toont de ligging van het kilometervak met het hoogste groepsrisico. Het betreffende weggedeelte is blauw gekleurd en ligt ter hoogte van de locatie Vierzicht. Figuur 3 toont het groepsrisico. Getoond worden het groepsrisico voor het gehele deeltraject (groene lijn) en het grootste groepsrisico per kilometer (lichtblauwe lijn). Het hoogste groepsrisico per kilometervak is maximaal 0.58 keer de oriëntatiewaarde. Figuur 2. Ligging kilometer maximale groepsrisico traject A4 voor de huidige situatie 2009 : Deel van het traject dat het kilometervak met het hoogste groepsrisico bevat en een aanduiding van de grootte van dit groepsrisico. : Grootte van het groepsrisico van het resterende deel van het traject. Groen gekleurd is kleiner dan 0.1 keer de oriëntatiewaarde. : Grootte van het groepsrisico van het resterende deel van het traject. Geel gekleurd is groter dan 0.1 keer de oriëntatiewaarde, maar kleiner dan de oriëntatiewaarde.

18 OTB A4 Burgerveen - Leiden Figuur 3. Groepsrisico huidige situatie 2009

19 OTB A4 Burgerveen - Leiden Groepsrisico autonome situatie Figuur 4 toont de ligging van het kilometervak met het hoogste groepsrisico. Het betreffende weggedeelte is blauw gekleurd en ligt ter hoogte van de locatie Meerburg. Figuur 5 toont het groepsrisico. Getoond worden het groepsrisico voor het gehele deeltraject (groene lijn) en het grootste groepsrisico per kilometer (lichtblauwe lijn). Het hoogste groepsrisico per kilometervak is maximaal 0.72 keer de oriëntatiewaarde. Figuur 4. Ligging kilometer maximale groepsrisico traject A4 voor de autonome situatie 2020 : Deel van het traject dat het kilometervak met het hoogste groepsrisico bevat en een aanduiding van de grootte van dit groepsrisico. : Grootte van het groepsrisico van het resterende deel van het traject. Geel gekleurd is groter dan 0.1 keer de oriëntatiewaarde, maar kleiner dan de oriëntatiewaarde.

20 OTB A4 Burgerveen - Leiden Figuur 5. Groepsrisico autonome situatie 2020

21 OTB A4 Burgerveen - Leiden Groepsrisico plansituatie Figuur 6 toont de ligging van het kilometervak met het hoogste groepsrisico. Het betreffende weggedeelte is blauw gekleurd en ligt ter hoogte van de locatie Meerburg. Figuur 7 toont het groepsrisico. Getoond worden het groepsrisico voor het gehele deeltraject (groene lijn) en het grootste groepsrisico per kilometer (lichtblauwe lijn). Het hoogste groepsrisico per kilometervak is maximaal 0.22 keer de oriëntatiewaarde. Het groepsrisico is wat kleiner dan in de autonome situatie. De verklaring is dat de as van de weg op wat grotere afstand is komen te liggen van de bebouwing waardoor het groepsrisico voornamelijk wordt bepaald (kantoren Meerburg en bebouwing Vierzicht). Figuur 6. Ligging kilometer maximale groepsrisico traject A4 voor de plansituatie 2020 : Deel van het traject dat het kilometervak met het hoogste groepsrisico bevat en een aanduiding van de grootte van dit groepsrisico. : Grootte van het groepsrisico van het resterende deel van het traject. Groen gekleurd is kleiner dan 0.1 keer de oriëntatiewaarde. : Grootte van het groepsrisico van het resterende deel van het traject. Geel gekleurd is groter dan 0.1 keer de oriëntatiewaarde, maar kleiner dan de oriëntatiewaarde.

22 OTB A4 Burgerveen - Leiden Figuur 7. Groepsrisico plansituatie 2020

23 OTB A4 Burgerveen - Leiden Groepsrisico plansituatie met 50% groei GF3 Figuur 8 toont de ligging van het kilometervak met het hoogste groepsrisico. Het betreffende weggedeelte is blauw gekleurd en ligt ter hoogte van de locatie Meerburg. Figuur 9 toont het groepsrisico. Getoond worden het groepsrisico voor het gehele deeltraject (groene lijn) en het grootste groepsrisico per kilometer (lichtblauwe lijn). Het hoogste groepsrisico per kilometervak is maximaal 0.33 keer de oriëntatiewaarde. Het groepsrisico is 50% groter dan in de plansituatie zonder de veronderstelde groei van het transport van GF3. De curve in de figuur is door de hogere frequentie verschoven naar boven. Figuur 8. Ligging kilometer maximale groepsrisico traject A4 voor plansituatie 2020 met 50% groei GF3 : Deel van het traject dat het kilometervak met het hoogste groepsrisico bevat en een aanduiding van de grootte van dit groepsrisico. : Grootte van het groepsrisico van het resterende deel van het traject. Groen gekleurd is kleiner dan 0.1 keer de oriëntatiewaarde. : Grootte van het groepsrisico van het resterende deel van het traject. Geel gekleurd is groter dan 0.1 keer de oriëntatiewaarde, maar kleiner dan de oriëntatiewaarde.

24 OTB A4 Burgerveen - Leiden Figuur 9. Groepsrisico plansituatie 2020 met 50% groei GF3

25 OTB A4 Burgerveen - Leiden Discussie 5.1. Verdiepte ligging en/of geluidsschermen De risicoberekening is uitgevoerd voor wegen op maaiveldniveau zonder rekening te houden met de invloed van geluidsschermen of verdiepte ligging. Verdiepte ligging (zonder overkapping) en/of geluidsschermen kunnen de uitkomst van de ongevalsscenario s beïnvloeden. In het algemeen wordt verondersteld dat er geen invloed is op het risico veroorzaakt door het transport van brandbaar en toxisch gas (stofcategorieën GF en GT), maar wel op het risico veroorzaakt door het transport van brandbare en toxische vloeistof (stofcategorieën LF en LT). De redenen hiervoor zijn: Voor brandbaar gas is het belangrijkste effect een vuurbal, gevormd door directe ontsteking van de vrijgekomen gehele inhoud van de tankauto. De straal van deze vuurbal is ongeveer 78 m. Gelet op deze omvang is de invloed van een geluidsscherm of verdiepte ligging nihil. Voor toxische vloeistof geldt dat zowel de verdamping uit de plas als de dispersie van het gas beïnvloed wordt door geluidsschermen of verdiepte ligging. De verdamping uit een plas van niet-kokende vloeistof is onder meer een functie van de windsnelheid. Door een geluidsscherm of verdiepte ligging wordt de windsnelheid bij de plas geringer en daardoor neemt de verdampingssnelheid af. De hoogte van het geluidsscherm en de afstand tussen schermen aan beide zijden van de weg is zodanig, dat het windsnelheidsprofiel ter plaatse wordt beïnvloed. Dispersie van het gas vindt plaats binnen een soort kanaal gevormd door de geluidsschermen, zodat de zijdelingse spreiding belemmerd wordt als de windrichting overeenkomt met de wegrichting of de opname van het gas in de luchtstroom belemmerd wordt als de windrichting loodrecht staat op de wegrichting. Het is te verwachten dat hierdoor het risico gereduceerd wordt ten opzichte van een weg op maaiveldniveau zonder geluidsschermen. Voor brandbare vloeistof geldt dat het transport niet leidt tot een significant risico. Daarom wordt dit deel van de transportstroom niet verder beschouwd. Voor de beschouwde wegvakken wordt het risico voornamelijk bepaald door het transport van brandbaar gas (LPG). Geluidsschermen en/of verdiepte ligging zullen het risico dus niet significant beïnvloeden. Een aspect dat wellicht tevens een rol speelt is dat bij een weg op maaiveldniveau ter rechterzijde veelal geen bermafschermingsconstructie is geplaatst. Ongevallen als van de weg raken en daardoor kantelen hebben in deze situatie wellicht een andere kans op uitstroming van gevaarlijke stof dan hetzelfde type ongevallen op een weg met geluidsschermen of verdiepte ligging. Hoe de kans op uitstroming beïnvloed wordt is niet bekend.

26 OTB A4 Burgerveen - Leiden Verhoogde ligging De verhoogde ligging kan bij ongevallen met atmosferische tankwagens waarbij uitstroming optreedt leiden tot een andere omvang van de vloeistofplas. Hierdoor wordt het risico beïnvloed. Voor de beschouwde wegvakken wordt het risico echter voornamelijk bepaald door het transport van brandbaar gas (LPG). De invloed van de verhoogde ligging zal het risico dus waarschijnlijk niet significant beïnvloeden. Ook voor een verhoogde ligging is de in de vorige paragraaf gemaakte opmerking over de bermafschermingsconstructie van toepassing.

27 OTB A4 Burgerveen - Leiden Conclusie Het extern veiligheidsrisico voor de A4 is berekend voor de huidige situatie 2009, de autonome situatie 2020 en de plansituatie Het transport van gevaarlijke stoffen over de A4 leidt in geen van de situaties tot een plaatsgebonden risico groter dan de grenswaarde van /jr. Buiten de weg is het plaatsgebonden risico altijd kleiner dan de grenswaarde. Het maximale groepsrisico per kilometer is in alle situaties kleiner dan de oriëntatiewaarde. Door nog te realiseren bebouwing is het groepsrisico in de autonome situatie 2020 groter dan in Het groepsrisico in de plansituatie is kleiner dan in de autonome situatie. Dit wordt veroorzaakt doordat de as van de weg verder af komt te liggen van de bebouwing die dit maximale groepsrisico bepaalt.

28 OTB A4 Burgerveen - Leiden Referenties 1. Ministerie V&W 2004 Circulaire Risiconormering vervoer gevaarlijke stoffen 2. Ministeries V&W en VROM 1996 Nota risiconormering vervoer gevaarlijke stoffen Tweede Kamer, , 24611, nrs. 1 en 2 3. IPO/VNG 1998 Handreiking externe veiligheid vervoer gevaarlijke stoffen 4. AVIV 2008 Handleiding RBM II versie Rijkswaterstaat AVV 2007 Toekomstverkenning vervoer gevaarlijke stoffen over de weg AVIV 2001 OTB A4 Burgerveen Leiden 2002 Rapport nr Oranjeweoud 2007 Onderzoek externe veiligheid Vierzicht Leiderdorp Project nr Oranjeweoud 2006 Onderzoek externe veiligheid Bospoort Leiderdorp Project nr

29 OTB A4 Burgerveen - Leiden Bijlage 1. Herkomst bebouwing Tabel 1.1 toont de bebouwing gedefinieerd in de studie uitgevoerd in opdracht van de gemeente Leiderdorp [7]. Deze gegevens zijn nu ongewijzigd gebruikt. Naam Aantal dag Aantal nacht Oppervlak [ha] Ikea AC en McDonalds Bebouwing Bebouwing Bebouwing Bebouwing Bebouwing Bebouwing Bebouwing Bebouwing Bebouwing Bebouwing Bebouwing Bebouwing Bebouwing3 + school Bebouwing Bebouwing Bebouwing Bebouwing Bebouwing Mauritskwartier Munnikenpolder Bebouwing Bebouwing 10 + sportveld Levensstroom kerk Ziekenhuis Meubelplein Bebouwing Bebouwing Bebouwing Bebouwing Bebouwing Vierzicht Vierzicht Vierzicht3 en Vierzicht Tabel 1.1. Dichtheid bebouwingsgebieden voor 2009 en 2020 uit de studie Vierzicht voor de gemeente Leiderdorp Er zijn voor de situatie in 2009 een aantal bebouwingsgebieden toegevoegd aan de zuidzijde van het te beschouwen weggedeelte van de A4. Tabel 1.2 toont deze gegevens.

30 OTB A4 Burgerveen - Leiden Naam Aantal Aantal Oppervlak Opmerking dag nacht [ha] Bedrijven /ha overdag Woningen /ha, 50% overdag Woningen /ha, 50% overdag Roomburg /ha, 50% overdag Bedrijven /ha overdag Tabel 1.2. Bebouwingsgebieden toegevoegd huidige situatie 2009 Voor de situatie in 2020 zijn een aantal gebieden toegevoegd met nog te realiseren bebouwing. Tabel 1.3 toont deze gegevens. Naam Aantal Aantal Oppervlak Opmerking dag nacht [ha] Meerburg m2 bvo kantoren, 1 persoon per 30 m2 bvo Meerburg m2 bvo kantoren, 1 persoon per 30 m2 bvo Meerburg woningen en appartementen Mauritskwartier woningen, 2.4 persoon per woning Maatschappelijk /ha overdag Gemengd /ha overdag en 's nachts Tabel 1.3. Bebouwingsgebieden toegevoegd autonome situatie en plansituatie 2020 De ligging van de bebouwingsgebieden wordt schematisch getoond in figuur 1.1.

31 OTB A4 Burgerveen - Leiden Figuur 1.1. Ligging bebouwingsgebieden

Externe veiligheid. Transport gevaarlijke stoffen Haarlemmermeer. Bestemmingsplan De Liede

Externe veiligheid. Transport gevaarlijke stoffen Haarlemmermeer. Bestemmingsplan De Liede Externe veiligheid Transport gevaarlijke stoffen Haarlemmermeer Bestemmingsplan De Liede Adviesgroep AVIV BV Langestraat 11 7511 HA Enschede Externe veiligheid Transport gevaarlijke stoffen Haarlemmermeer

Nadere informatie

Externe veiligheid A4 gemeentehuis Leiderdorp

Externe veiligheid A4 gemeentehuis Leiderdorp Externe veiligheid A4 gemeentehuis Leiderdorp Project : 091571 Datum : 9 juni 2009 Auteur : ir. G.A.M. Golbach Opdrachtgever: Gemeente Leiderdorp Postbus 35 2350 AA Leiderdorp Adviesgroep AVIV BV Langestraat

Nadere informatie

Externe Veiligheid Anthony Fokker Business Park. Fokkerweg vervoer gevaarlijke stoffen

Externe Veiligheid Anthony Fokker Business Park. Fokkerweg vervoer gevaarlijke stoffen Externe Veiligheid Anthony Fokker Business Park Fokkerweg vervoer gevaarlijke stoffen Adviesgroep AVIV BV Langestraat 11 7511 HA Enschede Externe Veiligheid Anthony Fokker Business Park Fokkerweg vervoer

Nadere informatie

Externe veiligheid gemeente Landgraaf. spoortraject Roermond- Herzogenrath

Externe veiligheid gemeente Landgraaf. spoortraject Roermond- Herzogenrath Externe veiligheid gemeente Landgraaf spoortraject Roermond- Herzogenrath Adviesgroep AVIV BV Langestraat 11 7511 HA Enschede Externe veiligheid gemeente Landgraaf spoortraject Roermond- Herzogenrath Rapportage

Nadere informatie

Externe veiligheid A4 bestemmingsplannen Oude Dorp en W4. gemeente Leiderdorp

Externe veiligheid A4 bestemmingsplannen Oude Dorp en W4. gemeente Leiderdorp Adviesgroep AVIV BV Langestraat 11 7511 HA Enschede Externe veiligheid A4 bestemmingsplannen Oude Dorp en W4 gemeente Leiderdorp Project : 112065 Datum : 7 oktober 2011 Auteur : ir. G.A.M. Golbach Opdrachtgever:

Nadere informatie

Externe veiligheid Achmea Health Center bij InHolland Haarlem

Externe veiligheid Achmea Health Center bij InHolland Haarlem Externe veiligheid Achmea Health Center bij InHolland Haarlem Adviesgroep AVIV BV Langestraat 11 7511 HA Enschede Externe veiligheid Achmea Health Center bij InHolland Haarlem Project : 101840 Datum :

Nadere informatie

Externe veiligheid Bioderij te Sliedrecht. Transport gevaarlijke stoffen over de Beneden Merwede

Externe veiligheid Bioderij te Sliedrecht. Transport gevaarlijke stoffen over de Beneden Merwede Externe veiligheid Bioderij te Sliedrecht Transport gevaarlijke stoffen over de Beneden Merwede Adviesgroep AVIV BV Langestraat 11 7511 HA Enschede Externe veiligheid Bioderij te Sliedrecht Transport gevaarlijke

Nadere informatie

Externe veiligheid. Woningen Bestoterrein Zwartsluis

Externe veiligheid. Woningen Bestoterrein Zwartsluis Adviesgroep AVIV BV Langestraat 11 7511 HA Enschede Externe veiligheid Woningen Bestoterrein Zwartsluis Project : 142632 Datum : 7 maart 2014 Auteurs : ing. A.M. op den Dries ir. J. Heitink Opdrachtgever:

Nadere informatie

BUREAUSTUDIE EXTERNE VEILIGHEID BEDRIJVENTERREIN STEPELERVELD

BUREAUSTUDIE EXTERNE VEILIGHEID BEDRIJVENTERREIN STEPELERVELD BEDRIJVENTERREIN STEPELERVELD GEMEENTE HAAKSBERGEN September 2009 110301.001599 Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Aanleiding 3 1.2 Doel 3 1.3 Leeswijzer 3 2 Wet- en regelgeving 3 2.1 Inleiding 3 2.2 Beleidskader

Nadere informatie

Actualisatie externe veiligheid. N217 gemeente Oud-Beijerland

Actualisatie externe veiligheid. N217 gemeente Oud-Beijerland Actualisatie externe veiligheid N217 gemeente Oud-Beijerland Adviesgroep AVIV BV Langestraat 11 7511 HA Enschede Actualisatie externe veiligheid N217 gemeente Oud-Beijerland Project : 101764 Datum : 22

Nadere informatie

Externe veiligheid capaciteitsuitbreiding. sluis Eefde

Externe veiligheid capaciteitsuitbreiding. sluis Eefde Adviesgroep AVIV BV Langestraat 11 7511 HA Enschede Externe veiligheid capaciteitsuitbreiding sluis Eefde Project : 132572 Datum : 10 oktober 2013 Auteurs : B.S. van Holten Ir. J. Heitink Opdrachtgever:

Nadere informatie

Externe veiligheid A4 woningbouw Cardea-terrein. gemeente Leiderdorp

Externe veiligheid A4 woningbouw Cardea-terrein. gemeente Leiderdorp Adviesgroep AVIV BV Langestraat 11 7511 HA Enschede Externe veiligheid A4 woningbouw Cardea-terrein gemeente Leiderdorp Project : 152889 Datum : 19 mei 2015 Auteur : ir. G.A.M. Golbach Opdrachtgever: Thunnissen

Nadere informatie

Externe Veiligheid Plangebieden A59 te Nuland, gemeente Maasdonk

Externe Veiligheid Plangebieden A59 te Nuland, gemeente Maasdonk Externe Veiligheid Plangebieden A59 te Nuland, gemeente Maasdonk Gegevens opdrachtgever: Van der Valk Hotels & Restaurants Rijksweg 25 5391 LH Nuland Contactpersoon: De heer V. van der Valk CSO Adviesbureau

Nadere informatie

: Externe veiligheid hotel bestemmingsplan Bedrijvenpark A1

: Externe veiligheid hotel bestemmingsplan Bedrijvenpark A1 Adviesgroep AVIV BV Langestraat 11 7511 HA Enschede Notitie : Externe veiligheid hotel bestemmingsplan Bedrijvenpark A1 Opdrachtgever : Gemeente Deventer J.H.M. Bisseling Datum : 13 juni 2012 Auteur :

Nadere informatie

Groepsrisicoberekening Nijverdalsestraat Wierden (tussen 113 en 115) projectnummer Einsteinstraat 12a 7601 PR Almelo. Versie: 1.

Groepsrisicoberekening Nijverdalsestraat Wierden (tussen 113 en 115) projectnummer Einsteinstraat 12a 7601 PR Almelo. Versie: 1. Groepsrisicoberekening Nijverdalsestraat Wierden (tussen 113 en 115) projectnummer 150550 Opdrachtgever: Envita Almelo B.V. Einsteinstraat 12a 7601 PR Almelo Versie: 1.0 Plaats, datum: IJmuiden, 17 maart

Nadere informatie

Externe veiligheidrisico s bouwproject. Haarbosch te Maarsbergen

Externe veiligheidrisico s bouwproject. Haarbosch te Maarsbergen Adviesgroep AVIV BV Langestraat 11 7511 HA Enschede Externe veiligheidrisico s bouwproject Haarbosch te Maarsbergen Project : 111981 Datum : 18 mei 2011 Auteur : B.S. van Holten ir. G.A.M. Golbach Opdrachtgever:

Nadere informatie

Externe veiligheid woningbouw te Hoge Hexel. gemeente Wierden

Externe veiligheid woningbouw te Hoge Hexel. gemeente Wierden Externe veiligheid woningbouw te Hoge Hexel gemeente Wierden Adviesgroep AVIV BV Langestraat 11 7511 HA Enschede Externe veiligheid woningbouw te Hoge Hexel gemeente Wierden Project : 071181 Datum : 27

Nadere informatie

Externe veiligheid K1-leidingen. buitengebied Reimerswaal. externe veiligheid, risicoanalyse risico[beleid + informatie+voorlichting]

Externe veiligheid K1-leidingen. buitengebied Reimerswaal. externe veiligheid, risicoanalyse risico[beleid + informatie+voorlichting] AVIV BV Langestraat 11 7511 HA Enschede externe veiligheid, risicoanalyse risico[beleid + informatie+voorlichting] Externe veiligheid K1-leidingen buitengebied Reimerswaal Project : 122182 Datum : 12 juni

Nadere informatie

Externe veiligheid bestemmingsplan Sportstad gemeente Heerenveen

Externe veiligheid bestemmingsplan Sportstad gemeente Heerenveen Externe veiligheid bestemmingsplan Sportstad gemeente Heerenveen Opdrachtgever: Gemeente Heerenveen Postbus 15000 8440 GA Heerenveen Adviesgroep AVIV BV Langestraat 11 7511 HA Enschede Externe veiligheid

Nadere informatie

Wijk Poelenburg. Evaluatie risico s wegtransport gevaarlijke stoffen

Wijk Poelenburg. Evaluatie risico s wegtransport gevaarlijke stoffen Wijk Poelenburg Evaluatie risico s wegtransport gevaarlijke stoffen Adviesgroep AVIV BV Langestraat 11 7511 HA Enschede Wijk Poelenburg Evaluatie risico s wegtransport gevaarlijke stoffen Project : 071081

Nadere informatie

Bestemmingsplan Kern Roosteren. Teksten t.b.v. verantwoording groepsrisico

Bestemmingsplan Kern Roosteren. Teksten t.b.v. verantwoording groepsrisico Adviseurs externe veiligheid en risicoanalisten Adviesgroep AVIV BV Langestraat 11 7511 HA Enschede Bestemmingsplan Kern Roosteren Teksten t.b.v. verantwoording groepsrisico Project : 122179 Datum : 16

Nadere informatie

Externe veiligheid A12 bestemmingsplannen Voorburg West en Koningin Wilhelminalaan

Externe veiligheid A12 bestemmingsplannen Voorburg West en Koningin Wilhelminalaan AVIV BV Langestraat 11 7511 HA Enschede externe veiligheid, risicoanalyse risico[beleid + informatie+voorlichting] Externe veiligheid A12 bestemmingsplannen Voorburg West en Koningin Wilhelminalaan Project

Nadere informatie

Externe veiligheid woningbouw. perceel 1 e Esweg 79 te Wierden

Externe veiligheid woningbouw. perceel 1 e Esweg 79 te Wierden Adviesgroep AVIV BV Langestraat 11 7511 HA Enschede Externe veiligheid woningbouw perceel 1 e Esweg 79 te Wierden Project : 142636 Datum : 8 april 2014 Auteurs : B.S. van Holten Ir. G.A.M. Golbach Opdrachtgever:

Nadere informatie

Externe veiligheid Landgoed de Olmenhorst. gemeente Haarlemmermeer. actualisatie 2014

Externe veiligheid Landgoed de Olmenhorst. gemeente Haarlemmermeer. actualisatie 2014 Adviesgroep AVIV BV Langestraat 11 7511 HA Enschede Externe veiligheid Landgoed de Olmenhorst gemeente Haarlemmermeer actualisatie 2014 Project : 142797 Datum : 9 december 2014 Auteurs : B.S. van Holten

Nadere informatie

Bestemmingsplan Woningbouw Hoeksekade Noord, deellocatie A te Bergschenhoek

Bestemmingsplan Woningbouw Hoeksekade Noord, deellocatie A te Bergschenhoek Adviseurs externe veiligheid en risicoanalisten Adviesgroep AVIV BV Langestraat 11 7511 HA Enschede Externe veiligheid RtHA Bestemmingsplan Woningbouw Hoeksekade Noord, deellocatie A te Bergschenhoek Project

Nadere informatie

Externe veiligheid Spoor

Externe veiligheid Spoor Adviesgroep AVIV BV Langestraat 11 7511 HA Enschede Risicoanalisten & Adviseurs externe veiligheid + risicobeheersing Externe veiligheid Spoor Uitbreiding en herinrichting perceel Nieuwe Baarnse School

Nadere informatie

2. Situering. Notitie : Externe veiligheid Van der Valk Hotel Vianen (overflow-parkeerterrein) Berg en Terblijt, 14 november 2016

2. Situering. Notitie : Externe veiligheid Van der Valk Hotel Vianen (overflow-parkeerterrein) Berg en Terblijt, 14 november 2016 Notitie 2016.508.01-01: Externe veiligheid Van der Valk Hotel Vianen (overflow-parkeerterrein) Berg en Terblijt, 14 november 2016 1. Inleiding Het voornemen bestaat om op een perceel direct naast het bestaande

Nadere informatie

Externe veiligheidsparagraaf. Bestemmingsplan Skoatterwald

Externe veiligheidsparagraaf. Bestemmingsplan Skoatterwald Externe veiligheidsparagraaf Bestemmingsplan Skoatterwald Toetsingskader Externe veiligheid gaat om het beperken van de kans op en het effect van een ernstig ongeval voor de omgeving door: - het gebruik,

Nadere informatie

Externe veiligheid McDonaldd s Voorschoterweg Leiden

Externe veiligheid McDonaldd s Voorschoterweg Leiden Adviesgroep AVIV BV Langestraat 11 7511 HA Enschede Externe veiligheid McDonaldd s Voorschoterweg Leiden Project : 122355 Datum : 20 september 2012 Auteur : ir. G.A.M. Golbach Opdrachtgever: McDonald's

Nadere informatie

Externe veiligheid spoortransport. Slingerbos en Tweelingstad te Harderwijk

Externe veiligheid spoortransport. Slingerbos en Tweelingstad te Harderwijk Externe veiligheid spoortransport Slingerbos en Tweelingstad te Harderwijk Adviesgroep AVIV BV Langestraat 11 7511 HA Enschede Externe veiligheid spoortransport Slingerbos en Tweelingstad te Harderwijk

Nadere informatie

Externe veiligheidsrisico s transport gevaarlijke stoffen over het spoor. DWI-locatie, Polderweg 1 te Amsterdam

Externe veiligheidsrisico s transport gevaarlijke stoffen over het spoor. DWI-locatie, Polderweg 1 te Amsterdam Externe veiligheidsrisico s transport gevaarlijke stoffen over het spoor DWI-locatie, Polderweg 1 te Amsterdam Externe veiligheidsrisico s transport gevaarlijke stoffen over het spoor DWI-locatie, Polderweg

Nadere informatie

Externe veiligheid. bestemmingsplan Groene Zoom te Harderwijk

Externe veiligheid. bestemmingsplan Groene Zoom te Harderwijk Externe veiligheid bestemmingsplan Groene Zoom te Harderwijk Adviesgroep AVIV BV Langestraat 11 7511 HA Enschede Externe veiligheid bestemmingsplan Groene Zoom te Harderwijk Project : 112025 Datum : 12

Nadere informatie

Intern memo. Projectteam Uitwerkingsplan Almere Poort - Duin 1e fase. Archief afdeling Ruimte en Wonen. Gert-Jan van de Bovenkamp

Intern memo. Projectteam Uitwerkingsplan Almere Poort - Duin 1e fase. Archief afdeling Ruimte en Wonen. Gert-Jan van de Bovenkamp Intern memo Dienst Stedelijke Ontwikkeling G.J. v.d. Bovenkamp Telefoon (036) 036 5484027 Fax (036) 036 539955 E-mail gjvdbovenkamp@almere.nl www.almere.nl Aan Projectteam Uitwerkingsplan Almere Poort

Nadere informatie

Intern memo. Projectgroep bestemmingsplan Youri Egorovweg. Archief afdeling Ruimte en Wonen. Gert-Jan van de Bovenkamp

Intern memo. Projectgroep bestemmingsplan Youri Egorovweg. Archief afdeling Ruimte en Wonen. Gert-Jan van de Bovenkamp Intern memo Dienst Stedelijke Ontwikkeling G.J. v.d. Bovenkamp Telefoon (036) 036 5484027 Fax (036) 036 539955 E-mail gjvdbovenkamp@almere.nl www.almere.nl Aan Projectgroep bestemmingsplan Youri Egorovweg

Nadere informatie

Situatie groepsrisico van de risicobronnen in Kerkrade. I Route gevaarlijke stoffen Euregioweg Kerkrade

Situatie groepsrisico van de risicobronnen in Kerkrade. I Route gevaarlijke stoffen Euregioweg Kerkrade Adviseurs voor de externe veiligheid AVIV BV Langestraat 11 7511 HA Enschede Situatie groepsrisico van de risicobronnen in Kerkrade I Route gevaarlijke stoffen Euregioweg Kerkrade Status : Definitief Project

Nadere informatie

Externe veiligheid spoor. Locatie Otje van Potje te Rijssen

Externe veiligheid spoor. Locatie Otje van Potje te Rijssen Adviesgroep AVIV BV Langestraat 11 7511 HA Enschede Externe veiligheid spoor Locatie Otje van Potje te Rijssen Project : 153019 Datum : 22 december 2015 Auteur : B.S. van Holten Review : ing. A.J.H. Schulenberg

Nadere informatie

Externe veiligheid A10 hotel en hotelschool. Staalmeesterslaan

Externe veiligheid A10 hotel en hotelschool. Staalmeesterslaan Externe veiligheid A10 hotel en hotelschool Staalmeesterslaan Project : 101903 Datum : 29 november 2010 Auteur : ir. G.A.M. Golbach Opdrachtgever: Pronam Aurora B.V. Hoogoorddreef 7 1101 BA Amsterdam Zuidoost

Nadere informatie

Kwantitatieve risicoanalyse hogedruk aardgasleidingen Enschede. Door: Gemeente Enschede

Kwantitatieve risicoanalyse hogedruk aardgasleidingen Enschede. Door: Gemeente Enschede Kwantitatieve risicoanalyse hogedruk aardgasleidingen Enschede Door: Gemeente Enschede Samenvatting Huidige situatie juni 2013 Pagina 2 van 36 Inhoud Samenvatting... 2 1 Inleiding... 4 2 Normstelling externe

Nadere informatie

: Externe veiligheid Wielewaal in Zundert

: Externe veiligheid Wielewaal in Zundert Adviesgroep AVIV BV Langestraat 11 7511 HA Enschede Notitie : Externe veiligheid Wielewaal in Zundert Opdrachtgever : Wematech Milieu Adviseurs B.V. Contactpersoon F. van Gils Datum : 31 oktober 2012 Auteur

Nadere informatie

Externe veiligheid. spooromgeving Nijmegen en Wijchen

Externe veiligheid. spooromgeving Nijmegen en Wijchen Externe veiligheid spooromgeving Nijmegen en Wijchen Adviesgroep AVIV BV Langestraat 11 7511 HA Enschede Externe veiligheid spooromgeving Nijmegen en Wijchen Project : 081382 Datum : 3 april 2009 Auteur

Nadere informatie

Externe veiligheid transport over de A12 langs deelplan 26 Vlietzone

Externe veiligheid transport over de A12 langs deelplan 26 Vlietzone Externe veiligheid transport over de A12 langs deelplan 26 Vlietzone Externe Veiligheid Gemeente Den Haag Mei 2011 Externe veiligheid transport over de A12 langs deelplan 26 Vlietzone Externe Veiligheid

Nadere informatie

Risicoberekeningen spoor Den Bosch Stationskwartier Locatie F

Risicoberekeningen spoor Den Bosch Stationskwartier Locatie F Risicoberekeningen spoor Den Bosch Stationskwartier Locatie F Heijmans Vastgoed b.v. Maart 2012 Concept Risicoberekeningen spoor Den Bosch Stationskwartier Locatie F dossier : BA8595 registratienummer

Nadere informatie

Beoordeling externe veiligheid plangebied. De Wolder te Maastricht

Beoordeling externe veiligheid plangebied. De Wolder te Maastricht Beoordeling externe veiligheid plangebied De Wolder te Maastricht Beoordeling Externe veiligheid plangebied Castermans I & II te Wolder, Maastricht CSO Adviesbureau voor Milieu-Onderzoek B.V. Postbus 1323

Nadere informatie

memo betreft: Quickscan externe veiligheid woontoren Bètaplein Leiden (120728)

memo betreft: Quickscan externe veiligheid woontoren Bètaplein Leiden (120728) memo aan: van: Green Real Estate BV Bas Hermsen c.c.: datum: 12 juni 2015 betreft: Quickscan externe veiligheid woontoren Bètaplein Leiden (120728) 1. Aanleiding De ontwikkeling in het plangebied voorziet

Nadere informatie

Externe veiligheid bestemmingsplannen. De Essen en De Graven Es te Oldenzaal

Externe veiligheid bestemmingsplannen. De Essen en De Graven Es te Oldenzaal Adviesgroep AVIV BV Langestraat 11 7511 HA Enschede Externe veiligheid bestemmingsplannen De Essen en De Graven Es te Oldenzaal Project : 111944 Datum : 12 mei 2011 Auteur : ing. A.J.H. Schulenberg ing.

Nadere informatie

Externe veiligheid Bastion Hotel Waalre

Externe veiligheid Bastion Hotel Waalre Adviesgroep AVIV BV Langestraat 11 7511 HA Enschede Externe veiligheid Bastion Hotel Waalre Project : 142629 Datum : 21 februari 2014 Auteur : ir. G.A.M. Golbach Opdrachtgever: Van Riezen & Partners t.a.v.

Nadere informatie

Bijlage VIII Onderzoek externe veiligheid

Bijlage VIII Onderzoek externe veiligheid Bijlage VIII Onderzoek externe veiligheid Opdrachtgever: NieuwBlauw Contactpersoon: dhr. S. Klein Obbink Uitgevoerd door: Contactpersoon: WINDMILL Milieu I Management I Advies Postbus 5 6267 ZG Cadier

Nadere informatie

Externe veiligheid spoor. bestemmingsplan Water

Externe veiligheid spoor. bestemmingsplan Water Adviesgroep AVIV BV Langestraat 11 7511 HA Enschede Externe veiligheid spoor bestemmingsplan Water Project : 112046 Datum : 8 juli 2011 Auteur : ing. A.J.H. Schulenberg Opdrachtgever: Gemeente Amsterdam

Nadere informatie

Externe veiligheid McDonalds Ringoven 13 te Arnhem

Externe veiligheid McDonalds Ringoven 13 te Arnhem Externe veiligheid McDonalds Ringoven 13 te Arnhem Adviseurs externe veiligheid en risicoanalisten Adviesgroep AVIV BV Langestraat 11 7511 HA Enschede Externe veiligheid McDonalds Ringoven 13 te Arnhem

Nadere informatie

Ontwerp-Tracébesluit N11 Zoeterwoude-Alphen aan den Rijn. Deelrapport externe veiligheid

Ontwerp-Tracébesluit N11 Zoeterwoude-Alphen aan den Rijn. Deelrapport externe veiligheid Ontwerp-Tracébesluit N11 Zoeterwoude-Alphen aan den Rijn Deelrapport externe veiligheid Ontwerp-Tracébesluit N11 Zoeterwoude Alphen aan den Rijn Deelrapport Externe veiligheid Datum september 2010 Status

Nadere informatie

Opdrachtgever Bouwfonds Ontwikkeling BV, Regio Midden De Brand 30 Amersfoort Contactpersoon Dhr. B. Evers

Opdrachtgever Bouwfonds Ontwikkeling BV, Regio Midden De Brand 30 Amersfoort Contactpersoon Dhr. B. Evers Opdrachtgever Bouwfonds Ontwikkeling BV, Regio Midden De Brand 30 Amersfoort Contactpersoon Dhr. B. Evers CSO Adviesbureau Contactpersonen Dhr. E, Schurink drs. A.M.M. (Wiet) Baggen Quick Scan externe

Nadere informatie

Externe Veiligheid Syngenta Seeds

Externe Veiligheid Syngenta Seeds Externe Veiligheid Syngenta Seeds 29 juli 2011 Externe Veiligheid Syngenta Seeds Transport gevaarlijke stoffen over de N302 Verantwoording Titel Externe Veiligheid Syngenta Seeds Opdrachtgever HzA stedebouw

Nadere informatie

DNV KEMA Energy & Sustainability. Rapport. Kwantitatieve Risicoanalyse Transport Autosnelweg A-73 in verband met uitbreiding Inter Chalet

DNV KEMA Energy & Sustainability. Rapport. Kwantitatieve Risicoanalyse Transport Autosnelweg A-73 in verband met uitbreiding Inter Chalet Rapport Kwantitatieve Risicoanalyse Transport Autosnelweg A-73 in verband met uitbreiding Inter Chalet Groningen, 15 oktober 2012 74101519- GCS 12.R.53203 Kwantitatieve Risicoanalyse Transport Autosnelweg

Nadere informatie

Externe veiligheid spoor Amsterdam. herontwikkeling Frankemaheerd

Externe veiligheid spoor Amsterdam. herontwikkeling Frankemaheerd Adviesgroep AVIV BV Langestraat 11 7511 HA Enschede Externe veiligheid spoor Amsterdam herontwikkeling Frankemaheerd Project : 122248 Datum : 16 juli 2012 Auteurs : B.S. van Holten ing. A.J.H. Schulenberg

Nadere informatie

Quickscan externe veiligheid

Quickscan externe veiligheid Quickscan externe veiligheid Realisatie gemeentehuis Leudal aan de Walk te Heythuyzen, gemeente Leudal Gegevens opdrachtgever: Gemeente Leudal Postbus 250 6440 AG Brunssum Tel. 045-527 86 55 Contactpersoon:

Nadere informatie

Milieu I Management I Advies Postbus 5 6267 ZG Cadier en Keer Tel. 043 407 09 71 Fax. 043 407 09 72. Datum: 3 september 2014

Milieu I Management I Advies Postbus 5 6267 ZG Cadier en Keer Tel. 043 407 09 71 Fax. 043 407 09 72. Datum: 3 september 2014 Opdrachtgever: Tonnaer Contactpersoon: de heer R. Verkooijen Uitgevoerd door: Contactpersoon: WINDMILL Milieu I Management I Advies Postbus 5 6267 ZG Cadier en Keer Tel. 043 407 09 71 Fax. 043 407 09 72

Nadere informatie

Externe veiligheid A28 Lidl Staphorst

Externe veiligheid A28 Lidl Staphorst Adviesgroep AVIV BV Langestraat 11 7511 HA Enschede Externe veiligheid A28 Lidl Staphorst Project : 142688 Datum : 12 november 2014 Auteur : ir. G.A.M. Golbach Opdrachtgever: BJZ.nu t.a.v. W. Bekke Twentepoort

Nadere informatie

Advies externe veiligheid

Advies externe veiligheid Extern Advies Bevoegd gezag : Gemeente Marum Datum : 29-06-2015 Kenmerk VTH/DMS : Liza-nummer : 39409 Aan : Mevr. M. van der Zee Van : Patrick van Lennep Collegiale toetser : K. Stijkel Onderwerp / Locatie

Nadere informatie

Risicoanalyse vervoer gevaarlijke stoffen N388 Bestemmingsplan Kalkovens en vissershuisje Zoutkamp

Risicoanalyse vervoer gevaarlijke stoffen N388 Bestemmingsplan Kalkovens en vissershuisje Zoutkamp Risicoanalyse vervoer gevaarlijke stoffen N388 Bestemmingsplan Kalkovens en vissershuisje Zoutkamp Opdrachtgever: Mv. K. Bakema gemeente De Marne Opgesteld door: P.P. van Lennep Datum: 14 oktober 2011

Nadere informatie

Paragraaf externe veiligheid bij planbesluit Zijlweg 245 Haarlem met een verantwoording van het groepsrisico

Paragraaf externe veiligheid bij planbesluit Zijlweg 245 Haarlem met een verantwoording van het groepsrisico Adviesgroep AVIV BV Langestraat 11 7511 HA Enschede Adviseurs externe veiligheid en risicoanalisten Paragraaf externe veiligheid bij planbesluit Zijlweg 245 Haarlem met een verantwoording van het groepsrisico

Nadere informatie

Externe veiligheid en verdubbeling / verbreding N366

Externe veiligheid en verdubbeling / verbreding N366 Steunpunt externe veiligheid Groningen Externe veiligheid en verdubbeling / verbreding N366 Opdrachtgever: Provincie Groningen Dhr. J.H. Veerkamp Opgesteld door: P. van Lennep Steunpunt externe veiligheid

Nadere informatie

Externe Veiligheid haalbaarheidstoets Stationsstraat short stay appartementen

Externe Veiligheid haalbaarheidstoets Stationsstraat short stay appartementen Externe Veiligheid haalbaarheidstoets Stationsstraat 10-27 short stay appartementen Opdrachtgever : Gemeente Amersfoort, de heer E. Harsevoort Adviseur : Servicebureau Gemeenten Auteur : de heer R. Polman

Nadere informatie

Risicoanalyse vervoer gevaarlijke stoffen provinciale weg N 996 en Spoorwegtraject Sauwerd Delfzijl te Loppersum

Risicoanalyse vervoer gevaarlijke stoffen provinciale weg N 996 en Spoorwegtraject Sauwerd Delfzijl te Loppersum Risicoanalyse vervoer gevaarlijke stoffen provinciale weg N 996 en Spoorwegtraject Sauwerd Delfzijl te Loppersum Opdrachtgever: Mv. T. Swijghuizen gemeente Loppersum Opgesteld door: P.P. van Lennep Steunpunt

Nadere informatie

Risicoanalyse transport gevaarlijke stoffen A1 en spoor Amersfoort-Deventer t.b.v woningbouwplan Bijenvlucht te Hoevelaken

Risicoanalyse transport gevaarlijke stoffen A1 en spoor Amersfoort-Deventer t.b.v woningbouwplan Bijenvlucht te Hoevelaken Risicoanalyse transport gevaarlijke stoffen A1 en spoor Amersfoort-Deventer t.b.v woningbouwplan Bijenvlucht te Hoevelaken Bezoekadres Oostzeestraat 2 Deventer Postadres 1 ste Weerdsweg 96 7412 WV Deventer

Nadere informatie

Externe Veiligheid beheersverordening Prins Hendrikpark te Baarn

Externe Veiligheid beheersverordening Prins Hendrikpark te Baarn Externe Veiligheid beheersverordening Prins Hendrikpark te Baarn Opdrachtgever : Gemeente Baarn, mevrouw E. Nelissen Adviseur : Servicebureau Gemeenten Auteur : de heer R. Polman Projectnummer : SB G/POLR/541886

Nadere informatie

Risico-inventarisatie transport gevaarlijke stoffen Zeeland. Samenvatting

Risico-inventarisatie transport gevaarlijke stoffen Zeeland. Samenvatting Adviesgroep AVIV BV Langestraat 11 7511 HA Enschede Risico-inventarisatie transport gevaarlijke stoffen Zeeland Samenvatting Project : 05822 Datum : februari 2006 Opdrachtgever: Provincie Zeeland Directie

Nadere informatie

Herstructurering Biedermeier Mariaberg te Maastricht Quickscan externe veiligheid. Datum 19 december 2012 Referentie 20122015-04

Herstructurering Biedermeier Mariaberg te Maastricht Quickscan externe veiligheid. Datum 19 december 2012 Referentie 20122015-04 Herstructurering Biedermeier Mariaberg te Maastricht Quickscan externe veiligheid Datum 19 december 2012 Referentie 20122015-04 Referentie 20122015-04 Rapporttitel Herstructurering Biedermeier Mariaberg

Nadere informatie

Externe veiligheid vervoer gevaarlijke stoffen. A28 te Harderwijk

Externe veiligheid vervoer gevaarlijke stoffen. A28 te Harderwijk Externe veiligheid vervoer gevaarlijke stoffen A28 te Harderwijk Adviesgroep AVIV BV Langestraat 11 7511 HA Enschede Externe veiligheid vervoer gevaarlijke stoffen A28 te Harderwijk Project : 071195 Datum

Nadere informatie

Toets externe Veiligheid

Toets externe Veiligheid Toets externe Veiligheid Klarenbeek Woningbouwlocatie Klarenbeekseweg Concept Grontmij Nederland B.V. Arnhem, 18 december 2013 Verantwoording Titel : Toets externe Veiligheid Subtitel : Klarenbeek Woningbouwlocatie

Nadere informatie

Risicoberekening vervoer gevaarlijke stoffen Randweg Zundert

Risicoberekening vervoer gevaarlijke stoffen Randweg Zundert Risicoberekening vervoer gevaarlijke stoffen projectnr. 196747 revisie 00 december 2010 Opdrachtgever Gemeente Zundert datum vrijgave beschrijving revisie 00 goedkeuring vrijgave December 2010 Menno de

Nadere informatie

Risicoanalyse transport spoor

Risicoanalyse transport spoor 2 oktober 2013 Versie 1 locatie Amsterdam Risicoanalyse transport spoor Bestemmingsplan Rouwcentrum Hoogoorddreef E. Dolman Herikerbergspoor 290 Postbus 922 1101 CT Amsterdam 1000 AX Amsterdam e.dolman@dmb.amsterdam.nl

Nadere informatie

Quickscan externe veiligheid Paleisweg in Ermelo

Quickscan externe veiligheid Paleisweg in Ermelo Notitie Contactpersoon Maaike Teunissen Datum 9 december 2010 Kenmerk N001-4742402MTU-evp-V02-NL Quickscan externe veiligheid Paleisweg in Ermelo In opdracht van Amer B.V. heeft Tauw een quickscan externe

Nadere informatie

Van Aalstweggebied Hoorn

Van Aalstweggebied Hoorn Gemeente Hoorn Van Aalstweggebied Hoorn Externe veiligheid Gemeente Hoorn Van Aalstweggebied Hoorn Externe veiligheid Datum 14 november 2011 Kenmerk HRN091/Kih/0314 Eerste versie 21 december 2010 www.goudappel.nl

Nadere informatie

Veiligheidsrisico s tankstation met lpg. 1. Besluit externe veiligheid inrichtingen

Veiligheidsrisico s tankstation met lpg. 1. Besluit externe veiligheid inrichtingen Veiligheidsrisico s tankstation met lpg 1. Besluit externe veiligheid inrichtingen Het Besluit externe veiligheid inrichtingen richt zich, zoals uit de naam reeds blijkt, primair op inrichtingen als bedoeld

Nadere informatie

Ten behoeve van besluitvorming omtrent de mogelijk te maken ruimtelijke ontwikkeling is onderzoek verricht naar het aspect externe veiligheid.

Ten behoeve van besluitvorming omtrent de mogelijk te maken ruimtelijke ontwikkeling is onderzoek verricht naar het aspect externe veiligheid. Notitie 20130395-03 Bouwplan Taalstraat 88 te Vught Externe veiligheid Datum Referentie Behandeld door 14 maart 2013 20130395-03 R. Schoonbrood/LSC 1 Inleiding Ten noordoosten van het Vughts Historisch

Nadere informatie

Externe veiligheid en 20 woningen Noordwolderweg te Bedum

Externe veiligheid en 20 woningen Noordwolderweg te Bedum Steunpunt externe veiligheid Groningen Externe veiligheid en 20 woningen Noordwolderweg te Bedum Opdrachtgever: Gemeente Bedum Dhr. S. Bergsma Opgesteld door: P. van Lennep Steunpunt externe veiligheid

Nadere informatie

1.1 Externe veiligheid Beoordelingskader

1.1 Externe veiligheid Beoordelingskader 1.1 Externe veiligheid 1.1.1 Beoordelingskader Beleid Externe veiligheid heeft betrekking op de risico s voor de omgeving bij het gebruik, de productie, opslag en het vervoer van gevaarlijke stoffen. De

Nadere informatie

Inventarisatie van risicobronnen en verantwoording Molenhoefstraat 2

Inventarisatie van risicobronnen en verantwoording Molenhoefstraat 2 Inventarisatie van risicobronnen en verantwoording Molenhoefstraat 2 Inleiding Aan de Molenhoefstraat 2 wordt de bestaande woning gesloopt, hiervoor in de plaats komen 2 nieuwe woningen, het perceel wordt

Nadere informatie

ANALYSE EXTERNE VEILIGHEID BESTEMMINGSPLAN KLOOSTERVEEN III

ANALYSE EXTERNE VEILIGHEID BESTEMMINGSPLAN KLOOSTERVEEN III ANALYSE EXTERNE VEILIGHEID BESTEMMINGSPLAN KLOOSTERVEEN III GEMEENTE ASSEN 14 februari 2011 Inhoud Hoofdstuk 1 Inleiding... 3 1.1 Aanleiding en doel... 3 1.2 Leeswijzer... 3 Hoofdstuk 2 Beleid & Wet en

Nadere informatie

: Groepsrisico spoor Amstel Abcoude op basis van de marktverwachting 2020

: Groepsrisico spoor Amstel Abcoude op basis van de marktverwachting 2020 Adviesgroep AVIV BV Langestraat 11 7511 HA Enschede Notitie : Groepsrisico spoor Amstel Abcoude op basis van de marktverwachting 2020 Opdrachtgever : Gemeente Amsterdam W.E.J. Rozendaal Datum : 26 juni

Nadere informatie

Externe Veiligheid bestemmingsplanherziening Kavel 15 Vathorst (Ierse Pond)

Externe Veiligheid bestemmingsplanherziening Kavel 15 Vathorst (Ierse Pond) Externe Veiligheid bestemmingsplanherziening Kavel 15 Vathorst (Ierse Pond) Opdrachtgever : Gemeente Amersfoort, de heer B. Visscher Adviseur : Servicebureau Gemeenten Auteur : de heer R. Polman Projectnummer

Nadere informatie

Planlocatie Nuland Oost te Nuland

Planlocatie Nuland Oost te Nuland Planlocatie Nuland Oost te Nuland Risico-inventarisatie Externe Veiligheid Definitief In opdracht van: Gemeente Maasdonk Grontmij Nederland B.V. Arnhem, 31 januari 2011 Verantwoording Titel : Planlocatie

Nadere informatie

Technische rapportage

Technische rapportage Adviseurs externe veiligheid en risicoanalisten Adviesgroep AVIV BV Langestraat 11 7511 HA Enschede Technische rapportage Externe veiligheid aardgasleiding Waardenburg gemeente Neerijnen Project : 122314

Nadere informatie

Onderzoek Externe Veiligheid

Onderzoek Externe Veiligheid Onderzoek Externe Veiligheid Kleidepot Druten Rijkswaterstaat december 2014 Onderzoek Externe Veiligheid Kleidepot Druten dossier : BD5667 registratienummer : MD-AF20141398 versie : 3 classificatie : Klant

Nadere informatie

Notitie. Onderzoek externe veiligheid Lelystad bestemmingsplan Oostrandhout

Notitie. Onderzoek externe veiligheid Lelystad bestemmingsplan Oostrandhout Notitie Contactpersoon Maaike Teunissen Datum 13 oktober 2008 Kenmerk N012-4522917MTU-evp-V01-NL Onderzoek externe veiligheid Lelystad bestemmingsplan Oostrandhout Tauw heeft voor de gemeente Lelystad

Nadere informatie

Quickscan externe veiligheid Woningbouw Merellaan te Capelle aan den IJssel

Quickscan externe veiligheid Woningbouw Merellaan te Capelle aan den IJssel Woningbouw Merellaan te Capelle aan den IJssel projectnr. 201716 revisie 00 november 2009 Auteur ing. S. M. O. Krutzen Opdrachtgever Gemeente Capelle aan den IJssel Afdeling Stedelijke Ontwikkeling Postbus

Nadere informatie

: De heer H. Draaisma : Postbus 126 : 2200 AC Noordwijk

: De heer H. Draaisma : Postbus 126 : 2200 AC Noordwijk RAPPORT betreffende een quickscan externe veiligheid Zuiddijk (ong.) te Graft-De Rijp Datum : 5 juli 2011 Kenmerk : 1105D234/DBI/rap5 Contactpersoon : De heer D.D.C.A. Bijl Auteur : Ing. J.P. Goossen Vrijgave

Nadere informatie

Quickscan externe veiligheid woningbouwlocatie Beekzone in Twello

Quickscan externe veiligheid woningbouwlocatie Beekzone in Twello Notitie Contactpersoon Maaike Teunissen Datum 20 juni 2012 Kenmerk N004-4638202MTU-evp-V01-NL Quickscan externe veiligheid woningbouwlocatie Beekzone in Twello 1 Inleiding 1.1 Achtergrond en doel van het

Nadere informatie

Goirle, Vennerode. Onderzoek externe veiligheid. Auteur(s) drs. M. de Jonge. Opdrachtgever Woonstichting Leyakkers Postbus 70 5120 AB Rijen

Goirle, Vennerode. Onderzoek externe veiligheid. Auteur(s) drs. M. de Jonge. Opdrachtgever Woonstichting Leyakkers Postbus 70 5120 AB Rijen Goirle, Vennerode Onderzoek externe veiligheid projectnr. 183803 revisie 02 31 maart 2009 Auteur(s) drs. M. de Jonge Opdrachtgever Woonstichting Leyakkers Postbus 70 5120 AB Rijen datum vrijgave beschrijving

Nadere informatie

Externe veiligheid spoor. en weg Luttermolenveld in De Lutte

Externe veiligheid spoor. en weg Luttermolenveld in De Lutte Adviesgroep AVIV BV Langestraat 11 7511 HA Enschede Externe veiligheid spoor en weg Luttermolenveld in De Lutte Project : 152834 Datum : 3 februari 2015 Auteurs : ir. G A.M. Golbach : B.S. van Holten Opdrachtgever:

Nadere informatie

Quickscan externe veiligheid Waterwijk in Urk

Quickscan externe veiligheid Waterwijk in Urk Notitie J Contactpersoon Maaike Teunissen Datum 11 juni 2010 Kenmerk N004-4697958MTU-evp-V01-NL Quickscan externe veiligheid Waterwijk in Urk In opdracht van de Amer Ruimtelijke Ontwikkeling heeft Tauw

Nadere informatie

Risico-inventarisatie Gebiedsontwikkeling Poelkampen Zandwinlocatie

Risico-inventarisatie Gebiedsontwikkeling Poelkampen Zandwinlocatie Risico-inventarisatie Gebiedsontwikkeling Poelkampen Zandwinlocatie Externe veiligheid Definitief In opdracht van: Vos Zand en Grind BV Grontmij Nederland B.V. De Bilt, 20 juli 2012 Inhoudsopgave 1 Inleiding...

Nadere informatie

Risicoberekening Hogedrukaardgasleidingen bestemmingsplan W4, Leiderdorp

Risicoberekening Hogedrukaardgasleidingen bestemmingsplan W4, Leiderdorp Risicoberekening Hogedrukaardgasleidingen bestemmingsplan W4, [ Omgevingsdienst Samenvatting De gemeente is bezig met een nieuw bestemmingsplan W4 in. Het gaat hier hoofdzakelijk om een conserverend bestemmingsplan.

Nadere informatie

Externe Veiligheid Stationskwartier, deelgebied C

Externe Veiligheid Stationskwartier, deelgebied C Memo Ter attentie van Volker Wessels Vastgoed Datum 21 mei 2012 Distributie Projectnummer 12.0305 Onderwerp Externe Veiligheid Stationskwartier, deelgebied C VolkerWessels is voornemens ongeveer 140 woningen

Nadere informatie

Inventarisatie van risicobronnen en verantwoording groepsrisico Zandleij 6 e herziening, Kuil 40.

Inventarisatie van risicobronnen en verantwoording groepsrisico Zandleij 6 e herziening, Kuil 40. Inventarisatie van risicobronnen en verantwoording groepsrisico Zandleij 6 e herziening, Kuil 40. Inleiding Deze 6 e herziening van het bestemmingsplan Zandleij betreft de splitsing van een bestaande boerderij

Nadere informatie

SCM Milieu BV. mr. I. Vromen. WINDMILL Milieu I Management I Advies Postbus 5 6267 ZG Cadier en Keer Tel. 043 407 09 71 Fax.

SCM Milieu BV. mr. I. Vromen. WINDMILL Milieu I Management I Advies Postbus 5 6267 ZG Cadier en Keer Tel. 043 407 09 71 Fax. Opdrachtgever: SCM Milieu BV Contactpersoon: mr. I. Vromen Uitgevoerd door: Contactpersoon: WINDMILL Milieu I Management I Advies Postbus 5 6267 ZG Cadier en Keer Tel. 043 407 09 71 Fax. 043 407 09 72

Nadere informatie

MER verbetering bereikbaarheid Den Haag

MER verbetering bereikbaarheid Den Haag MER verbetering bereikbaarheid Den Haag Externe Veiligheid Deelrapport Stadsgewest Haaglanden mei 2007 MER Trekvliettracé Externe Veiligheid Deelrapport dossier : A7841-01.001 registratienummer : WN-ZH20070200

Nadere informatie

Dorado Beach. Externe Veiligheid. Definitief. Grontmij Nederland B.V. Arnhem, 29 oktober 2013. GM-0115908, revisie 00

Dorado Beach. Externe Veiligheid. Definitief. Grontmij Nederland B.V. Arnhem, 29 oktober 2013. GM-0115908, revisie 00 Dorado Beach Externe Veiligheid Definitief Grontmij Nederland B.V. Arnhem, 29 oktober 2013 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 1.1 Leeswijzer... 5 2 Begrippenkader externe veiligheid... 6 2.1 Het begrip risico...

Nadere informatie

Quickscan externe veiligheid bestemmingsplan IJsselzone (Loswal) te Wijhe

Quickscan externe veiligheid bestemmingsplan IJsselzone (Loswal) te Wijhe Notitie Contactpersoon Maaike Teunissen Datum 25 februari 2010 Kenmerk N003-4688832MTU-kmn-V02-NL Quickscan externe veiligheid bestemmingsplan IJsselzone (Loswal) te Wijhe In opdracht van de gemeente Olst-Wijhe

Nadere informatie

Milieu I Management I Advies Postbus 5 6267 ZG Cadier en Keer Tel. 043 407 09 71 Fax. 043 407 09 72

Milieu I Management I Advies Postbus 5 6267 ZG Cadier en Keer Tel. 043 407 09 71 Fax. 043 407 09 72 Opdrachtgever: BRO Contactpersoon: Dhr. R. Osinga Uitgevoerd door: Contactpersoon: WINDMILL Milieu I Management I Advies Postbus 5 6267 ZG Cadier en Keer Tel. 043 407 09 71 Fax. 043 407 09 72 ing. J.L.M.M.

Nadere informatie