Welvaartsverlies door verdere verlaging LTV Effecten van de verlaging van de maximale LTV op de koopwoningmarkt

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Welvaartsverlies door verdere verlaging LTV Effecten van de verlaging van de maximale LTV op de koopwoningmarkt"

Transcriptie

1 Effecten van de verlaging van de maximale LTV op de koopwoningmarkt Frans Schilder Johan Conijn Jan Rouwendal April 2015

2

3 Effecten van de verlaging van de maximale LTV op de koopwoningmarkt Frans Schilder Johan Conijn Jan Rouwendal ASRE research papers ISSN ASRE Research Center Amsterdam School of Real Estate Postbus AC Amsterdam T F

4

5 Inhoudsopgave Samenvatting 2 1 Inleiding 3 2 Verlaging LTV: Nederlands beleidsdiscussie Het juridische kader Commissie structuur Nederlandse banken Het Financieel Stabiliteitscomité De Nederlandse banken Tot slot 7 3 Verlaging LTV: internationale discussie Waarom een maximale LTV? De gevolgen van een maximale LTV voor huishoudens De gevolgen van een maximale LTV voor de woningmarkt Conclusie 14 4 Een nadere analyse Mogelijkheden buiten de koopsector Sparen voor de aanbetaling Consumptief krediet 17 5 Resultaten Starters in beeld Mogelijkheden buiten de koopsector in beeld Eerst huren in de corporatiesector Huren in de geliberaliseerde sector Concluderend Sparen voor de aanbetaling Concluderend 27 6 Sparen en verlagen Wat nog wel binnen één jaar? Concluderend 31 Literatuur 32 Amsterdam School of Real Estate 1

6 Samenvatting Een verdere verlaging van de loan-to-value (LTV) na 2018 zal met name voor potentiële koopstarters grote nadelen hebben. Mede afhankelijk van de mate waarin de LTV wordt verlaagd, zullen koopstarters een (groot) aantal jaren moeten sparen voordat ze tot de koopsector kunnen toetreden. De Nederlandse woningmarkt kent amper een middensegment in de huursector. Als gevolg hiervan vallen starters die door de verlaagde LTV niet kunnen kopen tussen wal en schip. De Nederlandse woningmarkt kent vooralsnog onvoldoende alternatieven. Een LTV lager dan 100% heeft ook verdere economische nadelen. Het vormt een restrictie op het consumptiepatroon van huishoudens. Met name bij starters zal deze restrictie leiden tot een welvaartverlies. Voorts is de verwachting dat bij een lagere LTV de prijsreacties op veranderende marktomstandigheden heftiger zullen zijn ten opzichte van de situatie dat de LTV 100% is. De volatiliteit van de woningmarkt zal dan toenemen. De relatief hoge hypotheekschuld die Nederland kent, heeft al tot een aantal maatregelen geleid om de ontwikkeling van de hypotheekschuld te beteugelen. Onder meer wordt de LTV verlaagd naar 100% in Momenteel wordt de discussie gevoerd of een verdere verlaging van de LTV na 2018 wenselijk is. De commissie Wijffels heeft een verlaging tot 80% geadviseerd. Dit onderzoek beoogt een bijdrage te leveren aan deze discussie. Dat er een maximering bestaat voor de LTV is logisch om risico s op verliezen bij wanbetaling te verminderen. Aan een verdere verlaging tot onder 100% zitten echter wel economische nadelen. De aanbetaling vormt een restrictie binnen het consumptiepatroon die vooral jongere huishoudens treft. De verminderde toegankelijkheid tot krediet leidt, bij gebrek aan alternatieven in de huursector, tot onderconsumptie van woondiensten en daardoor tot welvaartsverlies. Ook mogen grotere prijsfluctuaties worden verwacht. De nadelen van een LTV lager dan 100% kunnen goed weggenomen worden door de NHG. De potentiële koopstarter zal door een verdere verlaging van de LTV veelal worden genoodzaakt om eerst te sparen. De lengte van deze spaarperiode hangt van verschillende factoren af. Een verlaging van de LTV naar 80% zal voor de gemiddelde koopstarter, als hij iedere euro boven de minimale NIBUD-normen spaart, leiden tot een spaarperiode van ruim 4 jaar. Als hij de helft van dat maximum spaart loopt de spaarperiode op tot 8,5 jaar. De noodzaak om bij een verdere verlaging van de LTV eerst te sparen, vereist een alternatieve huisvesting. Dit alternatief is voor de gemiddelde koopstarter niet beschikbaar. De huursector wordt gedomineerd door de gereguleerde corporatiesector waarvoor inkomensgrenzen gelden. Het aanbod van geliberaliseerde huurwoningen is te beperkt om de extra vraag van koopstarters op te vangen. Het valt niet te verwachten dat aan deze beperkingen van de Nederlandse woningmarkt snel een einde komt. Dit maakt een verdere verlaging van de LTV tot onder 100% ongewenst. Amsterdam School of Real Estate 2

7 1 Inleiding De hypotheekschuld in Nederland is vanuit internationaal perspectief zeer omvangrijk (IMF, 2014; OECD, 2014). Het afbouwen van de omvang van de hypotheekschuld wordt vanuit het oogpunt van de financiële stabiliteit van de banken en de vermogensrisico s van individuele huishoudens wenselijk geacht (DNB, 2013; OECD, 2014). Diverse maatregelen zijn de afgelopen tijd getroffen om de ontwikkeling van de hypotheekschuld binnen de perken te houden. Hierbij kan worden gedacht aan het verplicht aflossen bij nieuwe hypotheken als voorwaarde voor de fiscale aftrekbaarheid van de rente, aan een strikter beleid ten aanzien van de loan-to-income (LTI) en aan de verlaging van de loan-to-value (LTV), die de komende jaren verder zal worden verlaagd tot 100% in De discussie is met deze maatregelen niet beëindigd. De afgelopen jaren zijn diverse voorstellen gedaan voor verdergaande maatregelen om de hypotheekschuld te verminderen. Ook de hoogte van de LTV komt daarbij aanbod. Verschillende voorstellen zijn gedaan om de LTV na 2018 verder te verlagen. Omdat een verdere verlaging grote gevolgen kan hebben voor het functioneren van de woningmarkt, is het wenselijk dat hierover eerst meer inzicht is voordat tot eventueel tot een verdere verlaging van de LTV wordt besloten. Dit onderzoek wil daaraan een bijdrage leveren. Het volgende hoofdstuk geeft een beeld van de Nederlandse beleidsdiscussie. Hierbij komt ook het huidige juridische kader aan bod dat bepalend is voor de maximale LTV bij hypotheekverstrekking. Aansluitend zal een overzicht worden gegeven van internationale literatuur over de hoogte van de LTV. De economische nadelen van een verlaging van de LTV tot onder 100% zullen de revue passeren. Verschillende groepen huishoudens kunnen problemen ervaren met de verdere verlaging van de LTV. Huishoudens die vanuit een huurwoning door willen stromen naar een koopwoning zullen de aankoop uit moeten stellen. Hoewel niet direct problematisch, het huishouden woont immers al in een zelfstandige woning, stagneert hierdoor wel de doorstroming van huur naar koop. Huishoudens met een potentiële restschuld mogen de restschuld bovenop de maximale LTV financieren. Als zij moeten sparen voor de aankoop van een volgende woning, zal in de praktijk het gespaarde geld eerst gebruikt (moet) worden om de restschuld af te betalen. Voor deze huishoudens leidt dit dus ook een verder uitstel van een verhuizing. Echter, ook voor deze huishoudens geldt dat zij al een zelfstandige woning bewonen. Centraal staan in dit rapport daarom de consequenties voor starters als de LTV verder zou worden verlaagd. Hierbij wordt gekeken naar alternatieven in de huursector als de starters nog onvoldoende eigen geld hebben om een woning te kunnen kopen. Vervolgens worden de spaarmogelijkheden van huishoudens in kaart gebracht. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van de betaalrisico-benadering zoals ontwikkeld door het PBL ( 2014; zie ook Schilder et al., 2014). Hierbij wordt inzichtelijk gemaakt hoe lang starters moeten sparen voor ze hun eerste koopwoning kunnen kopen. Amsterdam School of Real Estate 3

8 2 Verlaging LTV: Nederlands beleidsdiscussie Met ingang van 2013 is vastgesteld dat de maximale loan-to-value (LTV) bij hypotheekverstrekking jaarlijks met 1%-punt daalt om in 2018 uit te komen op 100%. Daarmee is de discussie over de hoogte van de maximale LTV echter niet gestopt. Er zijn pleidooien om de LTV vervolgens verder te verlagen naar 80%. Dit hoofdstuk geeft een overzicht van de belangrijkste elementen in deze discussie. Eerst bevat de volgende paragraaf het huidige juridische kader voor de bepaling van de maximum LTV. Vervolgens zal beeld worden geschetst van het advies van de Commissie structuur Nederlandse banken en de opvattingen van het Financiële Stabiliteitscomité dat op dit moment onderzoek laat uitvoeren naar de gevolgen van een verdere verlaging van de LTV. De kritiek op een verdere verlaging van de LTV komt met name van de banken. Deze kritiek komt in de vierde paragraaf aan de orde. 2.1 Het juridische kader Het huidige juridische kader voor de hoogte van de LTV heeft betrekking op het moment dat een nieuwe woning wordt gekocht. Centraal staat de verhouding van de hoogte van hypotheek op dat aankoopmoment ten opzichte van de waarde van de woning. Het verloop van de LTV in de jaren nadat de woning is gekocht, wordt wel beïnvloed door het fiscale beleid. Immers, de aftrekbaarheid van de hypotheekrente is alleen beschikbaar als de lening annuïtair of lineair wordt afgelost. Daarnaast is ook de waardeontwikkeling van de woning van belang. Het verloop van de LTV in de jaren na de aankoop is echter niet genormeerd. De huidige regelgeving over de hoogte van de LTV is in 2013 ingevoerd. Het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen vormt de basis voor de regelgeving met betrekking tot de hoogte van de LTV. In dit besluit zijn bepalingen opgenomen om overkreditering te voorkomen die op kredietinstellingen van toepassing zijn. Het gaat hierbij niet alleen om de LTV maar ook om de LTI ( loan-to-income ratio). Het besluit is verder uitgewerkt in de Tijdelijke regeling hypothecair krediet. Op basis van de ministeriële regeling mocht de LTV in 2013 niet hoger zijn dan 105% van de waarde van de woning. De jaren daarna daalt de LTV jaarlijks met 1%-punt om in 2018 uit te komen op 100%. Dit percentage geldt volgens de huidige regelgeving ook voor de jaren daarna. Op de bepaling over de hoogte van de LTV zijn wel verschillende uitzonderingen van toepassing. De belangrijkste daarvan zijn: als er bij de verkoop van de woning sprake is van een restschuld, dan mag deze restschuld meegefinancierd worden bovenop de genormeerde LTV; als er energiebesparende voorzieningen in de woningen worden aangebracht mogen de kosten van deze voorzieningen worden meegefinancierd voor zover als gevolg daarvan de LTV niet hoger uitkomt dat 106%.Omdat dit laatste percentage constant blijft in de tijd, kunnen ieder jaar meer energiebesparende voorzieningen worden meegefinancierd; als de LTI substantieel lager ligt dan is toegestaan, mag de LTV ook hoger zijn; de mate waarin is niet nader gespecificeerd. Amsterdam School of Real Estate 4

9 Bij de bepaling van de LTV is de waarde van de woning in principe gelijk aan het aankoopbedrag van de woning, respectievelijk de aannemingssom als het een nieuw te bouwen woning betreft. Dit impliceert dat bijkomende kosten van de aankoop van een woning, zoals de 2% overdrachtsbelasting, niet meegefinancierd kunnen worden. Deze bepalingen geven de bovengrens aan tot hoever kredietinstellingen mogen gaan bij het verstrekken van een hypotheek. Hypotheekverstrekking boven deze grens is overigens wel mogelijk, maar moet door de bank stevig onderbouwd worden. Het eigen beleid van kredietinstellingen kan er echter ook toe leiden dat er minder hypotheek wordt verstrekt. Er is beleidsruimte voor kredietinstellingen om een lagere LTV te hanteren. Het eigen beleid is onder meer aan de orde bij het meefinancieren van een restschuld. Niet in alle gevallen zijn kredietinstellingen daartoe bereid. Als alternatief voor hypothecair krediet zou de consument kunnen willen uitwijken naar consumptief krediet. Die weg wordt ook bewandeld in het buitenland, bijvoorbeeld in Denemarken. De mogelijkheden daartoe zijn in Nederland zeer beperkt aanwezig. Bij het bepalen van de toegestane financieringslast wegen de rente- en aflossingsverplichtingen van consumptief krediet zwaar meer waardoor consumptief krediet tot een (fors) lager LTI leidt, en er in veel gevallen minder hypotheek verstrekt mag worden, Bovendien is er een Gedragscode voor consumptief krediet die niet toestaat dat met consumptief krediet de normen voor de LTV worden overschreden. In hoofdstuk 4 komen de (on)mogelijkheden van consumptief krediet in dit verband uitgebreider aan de orde. 2.2 Commissie structuur Nederlandse banken De discussie over een verdere verlaging van de LTV na 2018 heeft een belangrijke impuls gekregen met de aanbevelingen van de Commissie structuur Nederlandse banken (Commissie Wijffels). Deze commissie heeft in haar rapport Naar een dienstbaar en stabiel bankwezen aanbevolen om de LTV op termijn te verlagen naar 80%. De redenen hiervoor zijn vooral gelegen in het verminderen van het risicoprofiel van de banken, de volatiliteit van de onroerend goed markt en het verlagen van de schuldquoten van particulieren. Deze verlaging van de LTV zou ook geflankeerd moeten worden met verdere hervormingen van de woningmarkt en bouwsparen. De kabinetsvisie op de Nederlandse bankensector sluit op hoofdlijnen aan bij het advies van de commissie. 1 De formulering over een verdere verlaging is in de kabinetsvisie echter wat voorzichtiger. Het kabinet laat in het midden wat het gewenste niveau van de maximale LTV is en maakt verdere voorstellen over het uiteindelijke niveau van de maximale LTV en het pad daarnaar toe, mede afhankelijk van een robuust herstel op de woningmarkt. 2.3 Het Financieel Stabiliteitscomité In 2012 is het Financieel Stabiliteitscomité opgericht. Het comité bestaat uit vertegenwoordigers van DNB, AFM en het ministerie van Financiën. De taak van het comité is om tijdig risico s voor de financiële stabiliteit in Nederland te signaleren en daarover aanbevelingen te doen. Hiermee levert het comité onder meer een bijdrage aan het macroprudentieel toezicht van DNB. Het 1 Ministerie van Financiën: Kabinetsvisie Nederlandse bankensector, 2013 Amsterdam School of Real Estate 5

10 comité heeft zich ook nadrukkelijk bezig gehouden met de woningmarkt en de hypothecaire financiering van de koopsector. Reeds in het eerste verslag van het comité van 17 december 2012 mag de woningmarkt zich in de belangstelling van het comité verheugen. 2 In het verslag wordt gewezen op onevenwichtigheden op de koopwoningmarkt die van grote invloed zijn op de financiële positie van huishoudens en banken: de hoge schuldquote van huishoudens en omvangrijke hypothekenportefeuille van banken waarvan de financierbaarheid aan de orde is. Het comité verwelkomt de geleidelijke verlaging van de LTV naar 100% die toen door het kabinet werd voorgesteld, als bijdrage aan de vermindering van risico s voor de financiële stabiliteit van Nederland. In het derde verslag van het comité van 12 november 2013 komt de koopwoningmarkt weer aan bod. Het comité sluit zich aan bij de kabinetsvisie op de Nederlandse bankensector dat bij een robuust herstel van de Nederlandse woningmarkt na 2018 een verdere daling van de LTVlimiet onder de 100% wenselijk is. Het Stabiliteitscomité geeft ook aan dat een verdere verlaging van de LTV in een bredere context bezien dient te worden. Als huishoudens als gevolg van een lagere LTV genoodzaakt zijn om langer te sparen voordat een koopwoning gekocht kan worden neemt de vraag naar huurwoningen en daarmee het belang van een goed ontwikkelde huurwoningmarkt toe. Het comité concludeert dat een nadere analyse nodig is voordat keuzes gemaakt kunnen worden over de een eventuele verdere verlaging van de LTV. Hierbij zijn ook de implicaties voor de woningmarkt van belang. In latere verslagen van het comité wordt dit standpunt herhaald. In het verslag van 20 mei 2014 worden onderzoeken van het CPB, DNB en het ministerie van BZK in het vooruitzicht gesteld naar de mogelijke gevolgen van een verdere verlaging van de LTV. Uit het verslag van 4 november 2014 kan worden opgemaakt dat de resultaten van deze onderzoeken in mei 2015 wellicht beschikbaar komen. 2.4 De Nederlandse banken Ook de Nederlandse banken hebben zich in de discussie over de hoogte van de LTV gemengd. De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB, 2014a) geeft in haar rapport over de Nederlandse hypotheekmarkt aan dat de risico s van de hypotheekverstrekking, ook vergeleken met andere landen, zeer beperkt zijn. De hoge LTI en LTV ratio s van de Nederlandse koopwoningmarkt, staan niet in de weg dat de omvang van de verliezen door wanbetaling relatief laag zijn en tot de laagste in Europa behoren. Betalingsachterstanden zijn wel gestegen, maar als alleen de achterstanden van 3 of meer maanden worden bezien, bedroegen die in 2014 niet meer dan 0,8% van alle hypotheken. De afgelopen jaren zijn de verliezen op hypotheken wel gestegen, maar blijven in 2013 nog op een laag niveau van 0,08% van de totale hypotheeksom. In een andere analyse (NVB, 2014b) neemt de NVB expliciet afstand van het advies van de commissie-wijffels. Van een verdere verlaging van de LTV na 2018 is de NVB geen voorstander. Er is al voldoende gedaan om de omvang van de hypotheekverstrekking aan banden te leggen Gegeven de strikte normering van de LTI is een verdere verlaging van de LTV niet nodig, zo stelt de NVB. De toetreding tot de woningmarkt en de doorstroming zouden er door worden belemmerd. 2 Voor de verslagen van het Financieel Stabiliteitscomité zie: Amsterdam School of Real Estate 6

11 De Rabobank is ook expliciet over. In een reactie op het rapport van de commissie Wijffels schrijven medewerkers van de Rabobank dat een verplichte daling van de maximale LTV ongewenst is (Van Dalen en Stegeman, 2013). Zij wezen daarbij op ook op het ontbreken van goede alternatieven voor starters op de woningmarkt. Bovendien hebben zij de verwachting dat een daling van de LTV vrijwillig zal optreden. Recent plaatst de Rabobank in een serie publicaties over de hoogte van de LTV opnieuw een flink aantal vraagtekens bij de wenselijkheid van een lagere LTV. In tien stellingen zetten Van Dalen en De Vries (2015) uiteen dat er veel misvattingen zijn rond de LTV, dat veel analyses onvolledig zijn en dat een verlaging van de maximale LTV bij de hypotheekverstrekking ongewenst is. Zij wijzen er onder meer op dat een verdere verlaging van de LTV leidt tot: een toename van het aantal scheefwoners, omdat er op de Nederlandse woningmarkt amper huurwoningen in het middensegment zijn; een verlaging van de woningprijzen, waardoor meer huishoudens onder water kunnen komen te staan, resp. het langer duurt voordat ze boven water komen; het (nagenoeg) volledig inzetten van spaargeld voor de financiering van de woning, waardoor het huishouden minder financiële buffers heeft en daardoor kwetsbaarder wordt. Als het erom gaat de omvang van de hypothecaire schuld te beperken, is volgens hen een beleid via de LTI effectiever dan via de LTV. Ook de ABN-AMRO (2014) heeft op de risico s van een verdere verlaging van de LTV benadrukt. Gewezen wordt op een negatief effect op de prijzen dat naar verwachting in Nederland groter zal zijn dan gemiddeld in andere landen. Verder komt de toegankelijkheid van de koopsector in gevaar. 2.5 Tot slot In dit hoofdstuk is een beeld geschetst van de Nederlandse discussie over een eventuele verdere verlaging van de maximale LTV bij hypotheekverstrekking. Het gaat dan om een verlaging na 2018 als de voorgenomen stapsgewijze verlaging naar 100% is gerealiseerd. Mate name uit de hoek van het Financiële Stabiliteitscomité komen de initiatieven om, in navolging van het advies van de Commissie structuur Nederlandse banken, te bezien of een verlaging van de LTV mogelijk is. Naar verwachting komt het Financiële Stabiliteitscomité mede op basis van verschillende onderzoeken in mei 2015 tot een nader advies. Ondertussen hebben de banken zich kritisch opgesteld. In het bijzonder de Rabobank is erg uitgesproken dat een verdere verlaging van de LTV grote nadelen heeft en derhalve onwenselijk is. Als een vermindering van de hypotheekverstrekking nodig zou zijn, kan dat volgens de Rabobank beter via een aanpassing van de LTI dan via een verdere verlaging van de LTV. Amsterdam School of Real Estate 7

12 3 Verlaging LTV: internationale discussie In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de internationale literatuur over de loan-to-value ratio (LTV). We beginnen met de vraag naar de achtergrond van het gebruik van deze verhouding als indicator voor het risico van de hypotheeknemer. Vervolgens gaan we in op de effecten van het bestaan van een maximale LTV op het gedrag en de welvaart van huishoudens die (voor het eerst) een woning kopen. Daarna besteden we aandacht aan de effecten die een maximale LTV kan hebben op de prijsvorming op de markt voor koopwoningen. 3.1 Waarom een maximale LTV? Het antwoord op de vraag in de titel van deze paragraaf is in principe gemakkelijk te geven: omdat het risico van de geldschieter er door wordt beperkt. We gaan hieronder nader in op dat risico en de factoren die het bepalen. En vervolgens ook op de wijze waarop een maximale LTV dat risico beperkt en of er iets te zeggen valt over de optimale hoogte van de maximale LTV. De woning dient als het onderpand van de lening en de waarde daarvan geeft de hypotheeknemer de mogelijkheid om desnoods tegen de wil van de eigenaar-bewoner in zijn geld terug te vorderen. Of dit mogelijk is, hangt af van de verhouding tussen de hoogte van de lening en de opbrengst van verkoop van de woning. Als die groter is dan 100%, kan de uitstaande lening volledig worden terugbetaald. In het tegenovergestelde geval lijdt de geldschieter een verlies. In de praktijk is er naast de uitstaande lening ook nog een achterstand in de betaling van de rente. Aan een gedwongen verkoop zijn bovendien kosten verbonden. En: verkoop bij executie leidt doorgaans tot een prijs die lager ligt dan bij onderhandse verkoop. 3 Kortom, de geldschieter heeft feitelijk alleen kans om al zijn geld terug te ontvangen als de nood aan de man komt, wanneer de uitstaande lening aanzienlijk kleiner is dan de waarde van de woning. Een LTV van 100% is in zo n situatie zeker te hoog. Vrijwel overal ter wereld kan de koper van een woning daarom niet het volledige bedrag met geleend geld financieren. De omvang van de lening die kan worden verkregen wordt dan bepaald door een maximaal toegestane LTV. De hoogte van die LTV kan overigens afhangen van de kenmerken van de koper, van de woning en van de omstandigheden op de woningmarkt. Het risico dat de eigenaar-bewoner niet aan de verplichtingen van het hypotheekcontract voldoet staat bekend als het default risico. Het hangt soms samen met ingrijpende gebeurtenissen in het leven van de betrokkenen zoals werkloosheid en het daaruit voortvloeiende verlies aan inkomsten en (echt)scheiding. In de economische literatuur wordt er echter op gewezen dat er daarnaast een default risico bestaat dat samenhangt met het welbegrepen eigenbelang van de eigenaar van de woning. Als de omvang van de lening groter is dan de waarde van de woning heeft de combinatie van beide een negatief effect op het vermogen van deze eigenaar. Als hij zich van zowel de woning als de daaraan verbonden lening kan ontdoen, gaat hij er dus op vooruit. Het is daarom rationeel dat wil zeggen in overeenstemming met het welbegrepen eigenbelang om de betaling van de hypotheeklasten te beëindigen als deze situatie zich voordoet. Een negatief eigen vermogen in de woning is daarbij een noodzakelijke, maar op zichzelf onvoldoende voorwaarde voor dergelijk default gedrag. Meestal is er sprake van een tweede, aan de liquiditeit van het huishouden verbonden 3 Brounen en Tennekes (2012) vinden een prijsverschil van meer dan 30%. Mocking en Overvest (2015) rapporteren een prijseffect van 5%. Amsterdam School of Real Estate 8

13 prikkel nodig om daadwerkelijk tot default over te gaan (b.v. Foote et al., 2008). Na enige tijd volgt dan weliswaar de noodzaak tot verhuizen, hetgeen ook kosten met zich meebrengt, maar de fundamentele afweging verandert daardoor niet. Deze benadering suggereert dat prijsdalingen leiden tot een toenemend default risico. Wanneer de LTV hoog is, is een relatief kleine daling van de prijs al voldoende om het risico op deze vorm van default op te laten lopen. Als de LTV aanzienlijk onder de 100% ligt, beperkt dat het default risico. Deze benadering mag Nederlanders wat vergezocht lijken, maar Deng et al. (2000) vinden er veel steun voor in Amerikaanse data. Ze analyseren het verloop van een groot aantal hypotheken en maken daarbij onderscheid op basis van de hoogte van de LTV. Een LTVwaarde tussen de 60 en 70% leidt al tot een aanzienlijk hoger default risico dan de referentiegroep met een LTV die lager ligt dan 60%. Het risico stijgt nog verder als de LTV bij koop boven de 70% ligt, en het blijft stijgen; hypotheken van huizen waarbij de LTV boven de 90% ligt op het moment van koop lopen het hoogste risico op default. De effecten van werkloosheid en echtscheiding zijn klein in vergelijking met die van de LTV. Kortom, wie als geldschieter in de Verenigde Staten een hoge LTV accepteert, loopt een veel hogere kans om (een deel van) zijn geld nooit terug te zien dan een minder toegeeflijke collega. Dat het default risico in de Verenigde Staten zo groot is, hangt samen met de standaard hypotheekcontracten die daar gebruikelijk zijn. Overal ter wereld geldt dat de woning als onderpand dient voor de lening, maar er bestaan verschillen in de wijze waarop de aansprakelijkheid voor een eventueel overblijvende restschuld is geregeld. In de Verenigde Staten geldt in een aantal staten dat de eigenaar-bewoner daarvoor niet aansprakelijk is. Vandaar dat gezegd kan worden dat een Amerikaan met een woning waarvan de hypotheek onder water staat de sleutels van de woning kan inleveren bij de bank en dan ook echt van zijn voormalige eigendom en de daarbij behorende schuld af is. 4 Het hypotheekcontract kan echter ook bepalen dat behalve de woning er ook nog ander bezit is van de eigenaar bewoner dat als onderpand dient. In Nederland is het gebruikelijk dat de eigenaar-bewoner aansprakelijk is voor een eventueel overblijvende restschuld. Met al zijn bezittingen. Het spreekt voor zich dat in deze situatie het uitoefenen van de default-optie doorgaans een stuk minder aantrekkelijk is. Als beslag kan worden gelegd op andere bezittingen of op het inkomen is een situatie waarin het per saldo voordeliger is om de hypotheekverplichtingen niet langer na te komen zich veel minder vaak voordoen. De logische consequentie is dan dat in die omstandigheden een belangrijk motief voor een LTV die lager ligt dan 100% wegvalt. Wat nog overblijft is het risico dat vanwege werkloosheid, echtscheiding en andere ingrijpende gebeurtenissen in het huishouden rente en eventueel aflossing niet langer worden betaald en er ook geen andere bezittingen zijn waarmee de restschuld kan worden afbetaald. Het risico op deze vorm van default is minder groot, maar zeker niet gelijk aan nul en een LTV die lager ligt dan 100% vermindert het nog steeds. Een LTV die aanzienlijk lager is dan 100% was ook in Nederland gebruikelijk voor de invoering van de gemeentegarantie, die later is overgegaan in de Nationale Hypotheek Garantie. De vraag hoe hoog de maximale LTV bij aankoop van de woning zou moeten zijn is niet gemakkelijk te beantwoorden. Het antwoord hangt van vele factoren af. Als de prijs van de woning na de koop substantieel stijgt, kan de hypotheeknemer gemakkelijk zijn geld terugkrijgen als de koper in gebreke blijft. Bij verwachte prijsstijging kan dus zelfs zonder 4 Vaak wordt het default wel geregistreerd bij kredietbeoordelaars wat resulteert in een lagere FICO-score. Het wordt voor de betreffende persoon lastiger om opnieuw een hypotheek of andere vormen van krediet af te sluiten. Amsterdam School of Real Estate 9

14 hypotheekverzekering een LTV van 100% of net daaronder acceptabel zijn. Ook in de VS komen LTVs van 100% en zelfs hoger voor, en niet alleen in tijden van prijsstijgingen. 5 In een neergaande markt kan er zelfs bij een maximale LTV van zeg 60% er nog een aanzienlijk risico kan zijn. De (verwachte) prijsontwikkeling is echter niet de enige bepalende factor: zij zegt alleen iets over de grootte van het verlies als de koper in gebreke blijft, maar niet noodzakelijkerwijs iets over de kans waarmee die situatie zich zal voordoen. Dat is alleen het geval als de default optie geactiveerd wordt zodra de lening onder water staat en dat is, zelfs bij de hypotheek-contracten die in de Verenigde Staten gebruikelijk zijn, zeker niet vanzelfsprekend. Deng et al. (2000) vinden in hun data veel heterogeniteit. Behalve de mogelijkheid dat welbewust gebruik wordt gemaakt van de default optie is er nog het risico van de hierboven genoemde ingrijpende gebeurtenissen. Die variëren over de huishoudens en banken zullen geneigd zijn informatie daarover te gebruiken bij het aanbieden van een hypotheekcontract. Er lijken geen goede argumenten te bestaan voor hantering van een uniforme LTV-grens die voor alle huishoudens geldt, ongeacht de situatie waarin de woningmarkt verkeert. Behalve de LTV wordt ook vaak de verhouding tussen de lening en het inkomen (vaak aangeduid als de loan-to-income ratio, LTI, of de debt-to-income ratio) gebruikt als maatstaf voor het risico van een hypotheek. Een verschil met de LTV is echter dat de waarde van deze alternatieve indicator niet aangeeft dat een bepaalde optie in the money is. Als de hypotheekschuld hoog is ten opzichte van het inkomen, betekent dat wel dat er meer inspanning zal moeten worden verricht om af te lossen. De hypotheeklasten zullen bij overigens gelijkblijvende omstandigheden - een groter deel van het inkomen uitmaken en bij werkloosheid of (echt)scheiding kan dat gemakkelijk tot betalingsproblemen leiden. In hun analyse van de subprime mortgage crisis vinden Demyanyk en Van Hemert (2009) inderdaad dat een hogere debt-to-income ratio vaker samenging met default. Overigens lijkt de loan-to-income ratio geen heel goede maatstaf voor betaalbaarheid. De verhouding tussen de hypotheeklasten en het inkomen, die de basis vormt van de NIBUD-norm lijkt wat dat betreft meer voor de hand liggend. Een redelijke verhouding tussen hypotheeklasten en inkomen kan bij een lage rente samengaan met een hoge loan-to-income ratio. Waarden van 5 of 6 kwamen, in ieder geval voor de aanvang van de financiële crisis, regelmatig voor. Tot nu toe hebben ze geen aanleiding gegeven tot grote problemen bij Nederlandse huishoudens. 3.2 De gevolgen van een maximale LTV voor huishoudens Bij afwezigheid van een hypotheekverzekering, zoals de NHG, zijn er dus goede redenen waarom banken doorgaans niet de volle 100% van het aankoopbedrag, laat staan de bijkomende kosten, willen lenen aan de koper van een woning. Die koper moet dan uit eigen middelen een aanbetaling doen, of buiten de reguliere kanalen (bijvoorbeeld via familie of vrienden) een tweede lening realiseren. Als die tweede mogelijkheid er niet is, zal er gespaard 5 National Association of Realtors (2006) meldt bijvoorbeeld dat 45% van de huishoudens in de VS die in 2005 voor het eerst een woning kochten een LTV van 100% had, terwijl de mediaan van de LTV voor deze groep kopers 98% was. Dat was voor de crisis, maar volgens National Association of Realtors (2006) financierde in 2008 nog steeds 20% van de first time buyers de woning geheel met geleend geld en was de mediaan 96% en National Association of Realtors (2013) laat zien dat de cijfers in % en 95% waren. Amsterdam School of Real Estate 10

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010 2011 29 507 Regels voor de financiële dienstverlening (Wet financiële dienstverlening) Nr. 99 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 17 mei

Nadere informatie

Financierbaarheid van de restschuld

Financierbaarheid van de restschuld Financierbaarheid van de restschuld Frans Schilder Johan Conijn Paper 2013-01 Januari 2013 Financierbaarheid van de restschuld Frans Schilder Johan Conijn In opdracht van: Nederlandse Vereniging van Makelaars

Nadere informatie

Van lenen naar (bouw)sparen. Eindrapport. Peter Boelhouwer Kees Dol Harry van der Heijden Cor Lamain

Van lenen naar (bouw)sparen. Eindrapport. Peter Boelhouwer Kees Dol Harry van der Heijden Cor Lamain Van lenen naar (bouw)sparen Eindrapport Peter Boelhouwer Kees Dol Harry van der Heijden Cor Lamain Van lenen naar (bouw)sparen Van lenen naar (bouw)sparen Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van: SNS

Nadere informatie

Feedbackstatement. Consultatiedocument toetskader hypothecaire kredietverlening

Feedbackstatement. Consultatiedocument toetskader hypothecaire kredietverlening Feedbackstatement Consultatiedocument toetskader hypothecaire kredietverlening Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder

Nadere informatie

Toetskader Hypothecaire Kredietverlening

Toetskader Hypothecaire Kredietverlening Reactie op consultatiedocument van de AFM, september 2009 Toetskader Hypothecaire Kredietverlening Oktober 2009 Door Consumentenbond Enthovenplein 1 Postbus 1000 2500 BA Den Haag T 070-445 45 49 Contactpersoon

Nadere informatie

Restschuld in Nederland: omvang en consequenties. Frans Schilder Johan Conijn

Restschuld in Nederland: omvang en consequenties. Frans Schilder Johan Conijn Restschuld in Nederland: omvang en consequenties Frans Schilder Johan Conijn Januari 2012 Hoofdpunten Ruim 500.000 huishoudens hebben op dit moment een potentiële restschuld. Bij verkoop van de woning

Nadere informatie

Kopers verdienen meer! Naar een evenwichtige toepassing van de NIBUD-normen

Kopers verdienen meer! Naar een evenwichtige toepassing van de NIBUD-normen Kopers verdienen meer! Naar een evenwichtige toepassing van de NIBUD-normen Dit essay is geschreven in opdracht van: NVB, Vereniging voor ontwikkelaars & bouwondernemers Auteurs: Peter Boelhouwer, hoogleraar

Nadere informatie

RAPPORTAGE BREDE AANPAK FINANCIËLE PROBLEMEN HUISBEZITTERS

RAPPORTAGE BREDE AANPAK FINANCIËLE PROBLEMEN HUISBEZITTERS RAPPORTAGE BREDE AANPAK FINANCIËLE PROBLEMEN HUISBEZITTERS COLOFON Auteur: Marco Florijn december 2014, NVVK Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt zonder voorafgaande

Nadere informatie

Memorie van toelichting. Inhoudsopgave

Memorie van toelichting. Inhoudsopgave Wijziging van de Wet inkomstenbelasting 2001 en enige andere wetten in verband met de herziening van de fiscale behandeling van de eigen woning (Wet herziening fiscale behandeling eigen woning) Memorie

Nadere informatie

Renterisico De gevolgen van een mogelijke renteschok voor huishoudens in Nederland

Renterisico De gevolgen van een mogelijke renteschok voor huishoudens in Nederland Renterisico De gevolgen van een mogelijke renteschok voor huishoudens in Nederland Autoriteit Financiële Markten Autoriteit Financiële Markten De Autoriteit Financiële Markten (AFM) is toezichthouder op

Nadere informatie

Voorwoord. Heerlen, juni 2010 Leo van de Pas, directeur Woningmarktcijfers.nl

Voorwoord. Heerlen, juni 2010 Leo van de Pas, directeur Woningmarktcijfers.nl Voorwoord De woningmarkt functioneert niet goed en zit op slot zijn veelgehoorde uitdrukkingen om de actuele situatie op de Nederlandse woningmarkt te kenschetsen. De economische crisis veroorzaakte een

Nadere informatie

Beter Belast Voorstellen voor een doordachtere en eerlijkere fiscale behandeling van het eigen huis

Beter Belast Voorstellen voor een doordachtere en eerlijkere fiscale behandeling van het eigen huis Beter Belast Voorstellen voor een doordachtere en eerlijkere fiscale behandeling van het eigen huis Beter Belast Voorstellen voor een doordachtere en eerlijkere fiscale behandeling van het eigen huis Jona

Nadere informatie

Bouwsparen bij de buren. Ervaringen met bouwsparen in enkele West-Europese landen. Kees Dol Harry van der Heijden

Bouwsparen bij de buren. Ervaringen met bouwsparen in enkele West-Europese landen. Kees Dol Harry van der Heijden Bouwsparen bij de buren Ervaringen met bouwsparen in enkele West-Europese landen Kees Dol Harry van der Heijden Bouwsparen bij de buren Bouwsparen bij de buren Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van:

Nadere informatie

Kopen na de crisis. Doorstroming in een woningmarkt zonder waardestijging EINDRAPPORTAGE

Kopen na de crisis. Doorstroming in een woningmarkt zonder waardestijging EINDRAPPORTAGE RIGO Research en Advies Woon- werk- en leefomgeving www.rigo.nl EINDRAPPORTAGE Kopen na de crisis Doorstroming in een woningmarkt zonder waardestijging De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij

Nadere informatie

Onderzoek naar de woonfiscaliteit in Vlaanderen

Onderzoek naar de woonfiscaliteit in Vlaanderen Onderzoek naar de woonfiscaliteit in Vlaanderen Deel 5 Samenvatting Geert Goeyvaerts, Marietta Haffner, Kristof Heylen, Katleen Van den Broeck, Frank Vastmans (coördinator) en Sien Winters Promotor: Erik

Nadere informatie

Restschulden in Nederland. Omvang en en effecten van van restschulden

Restschulden in Nederland. Omvang en en effecten van van restschulden Restschulden in Nederland Omvang en en effecten van van restschulden Restschulden in Nederland Het auteursrecht voor de inhoud berust geheel bij de Stichting Economisch Instituut voor de Bouw. Overnemen

Nadere informatie

Afdeling Wetenschappelijk Onderzoek/Monetair en economisch beleid. Vermogensbeheer Nederlandse gezinnen: analyse op basis van een enquête

Afdeling Wetenschappelijk Onderzoek/Monetair en economisch beleid. Vermogensbeheer Nederlandse gezinnen: analyse op basis van een enquête Afdeling Wetenschappelijk Onderzoek/Monetair en economisch beleid Vermogensbeheer Nederlandse gezinnen: analyse op basis van een enquête W.A. van den End, J.I. Kakes, M.C.J. van Rooij en A.C.J. Stokman

Nadere informatie

Eigen huis verliest gouden glans

Eigen huis verliest gouden glans Eigen huis verliest gouden glans Visie op de Nederlandse huizenmarkt 2015-2025 ING Economisch Bureau Maart 2015 Wat moeten huizenkopers weten? Trends op de woningmarkt tot 2025 Een koophuis is geen investering

Nadere informatie

De Blok-hypotheek. Lastenverlichting voor de starter? ERASMUS UNIVERSITEIT ROTTERDAM NADRUK VERBODEN. Erasmus School of Economics.

De Blok-hypotheek. Lastenverlichting voor de starter? ERASMUS UNIVERSITEIT ROTTERDAM NADRUK VERBODEN. Erasmus School of Economics. ERASMUS UNIVERSITEIT ROTTERDAM NADRUK VERBODEN Erasmus School of Economics Bachelorscriptie De Blok-hypotheek Lastenverlichting voor de starter? Naam: Qing Ying Chen Studentnummer: 320592 Begeleider: J.E.

Nadere informatie

De route naar een duurzame woningmarkt

De route naar een duurzame woningmarkt de route naar een duurzame woningmarkt De route naar een duurzame woningmarkt SNS Bank N.V. (ASN Bank, BLG Wonen, RegioBank, SNS Bank en Zwitserleven) 1 Woningmarkt heeft behoefte aan hervorming De fiscale

Nadere informatie

Onderzoek naar Consumentenkrediet in Nederland

Onderzoek naar Consumentenkrediet in Nederland rapport Onderzoek naar Consumentenkrediet in Nederland Uitgevoerd door Tilburg University bij gelegenheid van het 85-jarig bestaan van de Vereniging van Financieringsondernemingen in Nederland Onderzoek

Nadere informatie

Aflevering 1: De AFM helpt bij een goed hypotheekadvies

Aflevering 1: De AFM helpt bij een goed hypotheekadvies Aflevering 1: De AFM helpt bij een goed hypotheekadvies Het aangaan van een hypothecair krediet is voor consumenten een belangrijke beslissing. De kosten en aflossing van deze lening hebben voor langere

Nadere informatie

No 114 Een analyse van het initiatiefwetsvoorstel Bevordering Eigen Woningbezit (BEW)

No 114 Een analyse van het initiatiefwetsvoorstel Bevordering Eigen Woningbezit (BEW) Werkdocument No 114 Een analyse van het initiatiefwetsvoorstel Bevordering Eigen Woningbezit (BEW) Centraal Planbureau, Den Haag, oktober 1999 Centraal Planbureau Van Stolkweg 14 Postbus 80510 2508 GM

Nadere informatie

Consultatie nieuwe hypotheekrichtlijnen

Consultatie nieuwe hypotheekrichtlijnen Opgesteld door: Aangeboden door: Consultatie nieuwe hypotheekrichtlijnen De AFM doet voorstellen voor nieuwe richtlijnen voor de verstrekking van hypotheken. Deze nieuwe richtlijnen moeten consumenten

Nadere informatie

Overzicht gevolgen Wet Herziening fiscale behandeling Eigen Woning

Overzicht gevolgen Wet Herziening fiscale behandeling Eigen Woning Overzicht gevolgen Wet Herziening fiscale behandeling Eigen Woning Overzicht gevolgen Wet Herziening fiscale behandeling Eigen Woning Versie: December 2012 Uitgever: Welten Opleiding & Organisatieontwikkeling

Nadere informatie

1 Inleiding. .1 Achtergrondkader

1 Inleiding. .1 Achtergrondkader Voorwoord In vergelijking met het onderzoek naar de vraag- en aanbodontwikkelingen in de huursector, is er in Nederland weinig onderzoek verricht naar de prijsontwikkeling van koopwoningen. Gezien zowel

Nadere informatie

De eigen woning, de oude dag & de fiscaliteit

De eigen woning, de oude dag & de fiscaliteit CompetenceCentre for Pension Research De eigen woning, de oude dag & de fiscaliteit Z.D.M. van den Boogaard MSc Tilburg University / CompetenceCentre for Pension Research 2013 CompetenceCentre for Pension

Nadere informatie

Onderzoek advieskwaliteit. Hypotheken en daarbij afgesloten risicoverzekeringen

Onderzoek advieskwaliteit. Hypotheken en daarbij afgesloten risicoverzekeringen Onderzoek advieskwaliteit Hypotheken en daarbij afgesloten risicoverzekeringen April 2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding kwaliteitsonderzoek 3 1.1 Introductie en leeswijzer 3 1.2 Hoofdconclusies van het onderzoek

Nadere informatie

Fair Value bij Verzekerd Kopen

Fair Value bij Verzekerd Kopen Fair Value bij Verzekerd Kopen Fair Value bij Verzekerd Kopen Johan Conijn, RIGO Research en Advies Mark Schweitzer, Global Property Research oktober 2000 RIGO Research en Advies BV De Ruijterkade 139

Nadere informatie

Huishoudens met risicovolle schulden

Huishoudens met risicovolle schulden Huishoudens met risicovolle schulden Tilburg, februari 2007 ir. Tris Serail dr. ir. Marijke von Bergh Uitgever: IVA Warandelaan 2, Postbus 90153, 5000 LE Tilburg Telefoonnummer: 013-4668466, telefax: 013-4668477

Nadere informatie