Advies van het Bestuur aan de minister bevoegd voor de bescherming van het mariene milieu. betreffende:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Advies van het Bestuur aan de minister bevoegd voor de bescherming van het mariene milieu. betreffende:"

Transcriptie

1 KONINKLIJK BELGISCH INSTITUUT VOOR NATUURWETENSCHAPPEN BEHEERSEENHEID MATHEMATISCH MODEL VAN DE NOORDZEE Advies van het Bestuur aan de minister bevoegd voor de bescherming van het mariene milieu betreffende: de aanvraag tot machtiging en vergunning van de n.v. Belwind voor de bouw en eploitatie van een windmolenpark op de Bligh Bank in de Noordzee Bijlage 1: Overzicht van de brieven ontvangen naar aanleiding van de inspraakprocedure. December 2007 MUMM 100 Gulledelle B 1200 Brussels Belgium

2 Bijlage 1 aan het advies: overzicht van de brieven ontvangen naar aanleiding van de inspraakprocedure voor het project van de n.v. Belwind: windmolenpark op de Bligh Bank

3 1. Inleiding Een officieel bericht met alle praktische modaliteiten van de procedure voor de publieke consultatie werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 3 augustus De milieuvergunningsaanvraag, die het milieueffectenrapport (MER) bevat, was consulteerbaar van 10 augustus tot 7 september 2007 in de burelen van de Beheerseenheid Mathematisch Model van de Noordzee (BMM) gelegen te Brussel en Oostende en in iedere kustgemeente of -stad. Iedere belanghebbende persoon of vereniging kon zijn standpunten, opmerkingen en bezwaren per aangetekende brief overmaken aan de BMM, hierna "het Bestuur" genoemd, vóór 24 september Omdat het project gelegen is langs de maritieme grens met Nederland, werden de Nederlandse autoriteiten, middels een brief verstuurd op 1 augustus 2007, ingelicht conform de wet van 9 juni 1999 betreffende de milieueffectenrapportage in grensoverschrijdend verband. Het aanvraagdossier met inbegrip van het MER werd op 10 augustus 2007 openbaar gemaakt op de internetsite van het Bestuur. Alle kustgemeenten en steden bevestigden dat het dossier ter inzage lag voor de bevolking tijdens de voorziene periode, en hebben daarover binnen de gemeente of stad de bevolking geïnformeerd. In totaal werden twee in België verzonden brieven met standpunten, opmerkingen en bezwaren ontvangen: College van Burgemeester en Schepenen van de Stad Brugge (hierna Brugge genoemd): brief gedateerd 6 september 2007 ontvangen op 7 september De heer Vinck (privé persoon): brief gedateerd 19 september 2007 ontvangen op 20 september Bovendien werden van de Gemeente Bredene en de Gemeente De Panne pro forma brieven ontvangen die dienden om het Bestuur in te lichten van het openen en het sluiten van de periodes van de openbare consultatie. In totaal werd één uit Nederland verzonden brief met standpunten, opmerkingen en bezwaren ontvangen na de publieke consultatie in Nederland: Ministerie van Verkeer en Waterstaat Rijkswaterstaat: brief gedateerd 23 oktober 2007 en per fa ontvangen op 23 oktober Alle door het Bestuur ontvangen brieven werden zorgvuldig gelezen en alle relevante milieuargumenten werden in rekening gebracht bij de milieueffectenbeoordeling (MEB). Een kopie van de brieven wordt bezorgd aan de n.v. Belwind, alsook aan de bevoegde ministers. Dit document geeft een overzicht van de belangrijkste milieuargumenten die aangehaald werden in de door het Bestuur ontvangen brieven. BMM-UGMM-MUMM Afdeling 15 1

4 2. Geluid 2.1. Argumentatie brieven Volgens Brugge is het aangewezen te stellen dat de molens niet hoorbaar mogen zijn aan de kustlijn en de nabije bewoning. Rekening houdend met de prognoses van de geluidsimmissie, lijkt het volgens Brugge niet waarschijnlijk dat er geluidsproblemen te verwachten zijn ter hoogte van de kustlijn. Brugge herhaalt het in het MER vermelde specifieke geluid ter hoogte van de kustlijn in de meest kritische situatie (+/- 33 db(a)), en vermeldt ter vergelijking de geluidsmetingen uitgevoerd door de dienst Leefmilieu. Het gemiddelde achtergrondgeluidsniveau s nachts bedraagt volgens deze metingen tussen de 48 en 50 db(a) ter hoogte van de kustlijn; evenwel kunnen in de dorpskom van Zeebrugge de geluidsniveau s beduidend lager zijn (36/37 db (A)) Beoordeling BMM Tijdens de eploitatiefase zal het geluid aan de kustlijn in het slechtste geval van dezelfde grootteorde zijn als het bestaande omgevingsgeluid. Aangezien dit geluid in een smaller frequentiebereik ligt dan het omgevingsgeluid zal het zich ermee vermengen. Het geluid zal geen objectieve hinder veroorzaken voor de kustbewoners. Het zal binnen de grenswaarden van de toepasselijke normen blijven. De gegevens aangehaald door de stad Brugge bevestigen dat het geluid van de turbines aan de kust ook in de meest kritische situatie niet hoorbaar zou zijn. Metingen van het bovenwatergeluid zullen reeds uitgevoerd worden na de constructie van de eerste windturbines op de Thorntonbank, die dichter bij de kust liggen dan deze waarvoor de milieueffecten in dit rapport beoordeeld worden. 3. Risico s en veiligheid 3.1. Argumentatie brieven Indien Zeebrugge gekozen wordt als aanlandingspunt voor de hoogspanningskabels stelt de stad Brugge vast dat het essentieel is dat de nodige voorzorgen worden getroffen opdat dit geen enkel risico impliceert voor de aanwezige en of in de toekomst geplande activiteiten (zie o.m. LNG-terminal, gasvervoerinstallaties,...). Verder is het voor de stad Brugge evident dat de maimale beveiliging voorzien wordt ter voorkoming van ongevallen en verder maimale voorzorgen om schaduwzones en valse echo s op communicatie- en begeleidingsapparatuur (o.m. radars) en dergelijke uit te sluiten. Dhr. Vinck vindt dat: de geplande aanleg van een MEGA-park (2000MW) gelegen in een uiterst actieve navigatiezone en bepaalde aspecten van het ongevalspotentieel niet doorgrond zijn. De Nederlandse overheid wijst erop dat het gebied een druk scheepvaartgebied is. Het routegebonden verkeer bestaat voornamelijk uit noord- en zuidgaande kustvaart en verkeer naar en van de Westerschelde. Deze twee verkeersstromen kruisen elkaar ter plaatse van de windconcessiezone. Tevens bevinden zich in het gebied veel niet-routegebonden schepen BMM-UGMM-MUMM Afdeling 15 2

5 (visserij, kleine vaart, recreatie). Eveneens geven windturbineparken, volgens de Nederlandse overheid, een zichtbelemmering; met name in het geval van kruisend verkeer en zeker in combinatie met de recreatievaart. De aanwezigheid van windparken kan desoriëntatie veroorzaken en aldus wordt het overzicht op het verkeerspatroon negatief beïnvloed. De aanwezige windturbineparken en ondiepe zandbanken leveren ter plaatse weinig manoeuvreerruimte op voor het koerskruisende verkeer. Meerdere windparken kunnen voor de kustvaart een blokkade gaan vormen indien de ruimte tussen de windparken te gering wordt om een veilige doorvaart (in combinatie met een uitwijkmanoeuvre) mogelijk te maken. Hierdoor wordt de bereikbaarheid van Nederlandse zeehavens bemoeilijkt. Gezien bovenstaande overwegingen verzoekt de Nederlandse overheid het Bestuur nader te bezien in hoeverre maatregelen getroffen kunnen worden om de voorziene negatieve beïnvloeding door de plaatsing van windturbineparken op de complee verkeerssituatie te compenseren. Tevens verzoekt de Nederlandse overheid het Bestuur om de onderlinge afstand tussen het te bouwen windturbinepark op de Thorntonbank (C-Power) en het voorgenomen windmolenpark op de Blight Bank (Belwind) te maimaliseren, zodat een veilige noord-en zuidgaande kustvaart ter plaatse mogelijk blijft (eventueel aangevuld met markerings- en/of routeringsmaatregelen). De Nederlandse overheid is van mening, alhoewel volgens haar nog niet tot de orde, dat de plaatsing van het voorgenomen windmolenpark Eldepasco (midden tussenbeide hierboven genoemde windturbineparken) vanuit scheepvaartoogpunt uiterst ongewenst is. De onderlinge afstanden tussen parken worden te gering om een veilige doorvaart mogelijk te maken: derhalve zal de kustvaart ernstig belemmerd worden en de bereikbaarheid van de Nederlandse zeehavens bemoeilijkt worden. De Nederlandse overheid vraag het Bestuur nader te bezien in hoeverre de locatie van dit windturbinepark kan worden heroverwogen Beoordeling BMM Van de vergunninghouder wordt vereist dat hij een noodplan opstelt in samenwerking met het begeleidingscomité en ter goedkeuring voorlegt aan het Bestuur. Het noodplan heeft betrekking tot de noodgevallen voortkomende uit de activiteit en tot de ongevallen veroorzaakt door derden in het concessiegebied. Bovendien dient de vergunningshouder voor de uitvoering van dit plan de vereiste werkploegen en uitrustingen (Tier 1- niveau) paraat te houden. Het noodplan dient specifieke maatregelen voor reddingsoperaties en de bestrijding van verontreiniging te omvatten. Het tracé van de kabels moet door de bevoegde diensten van de FOD Economie en door de Minister, bevoegd voor Energie, goedgekeurd worden. In de goedkeuringsprocedure zal ongetwijfeld rekening worden gehouden met mogelijke interacties met de LNG terminal en de gasverwarmingsinstallaties. Tijdens de constructiefase en zolang de industriële ontwikkeling in de zone zich tot twee of drie concessies beperkt, blijft het scheepsverkeer door de zone heen mogelijk en zullen bijzondere veiligheidsmaatregelen zich opdringen. Er wordt aanbevolen een ver doorgedreven bebakening van de doorgang tussen de concessies van Belwind en C-Power en de Bank zonder Naam in te stellen met kardinaal- en lateraalboeien en vlotters. BMM-UGMM-MUMM Afdeling 15 3

6 Het instellen van een IMO verkeersscheidingsstelsel tussen de concessies komt niet aan de orde omdat zo n maatregelen zou impliceren dat niet meer zal worden gebouwd in de zo ingestelde navigatiepas. Er moet uiteraard duidelijk worden gesteld dat een beveiliging van de scheepvaart binnen de voor windenergie voorziene zone enkel als voorlopige maatregel in overweging komt, zolang scheepsverkeer in de zone mogelijk blijft. Mits gunstige milieueffectenbeoordeling wordt natuurlijk op termijn voorzien dat het geheel van de zone in gebruik genomen wordt voor windenergie. Buiten de zone kan geen concessie verleend worden voor een windmolenproject. Het juiste evenwicht dient gezocht te worden waarbij de windparken op zee als economische activiteit kunnen ontwikkelen en de scheepvaart van en naar de Belgische en Nederlandse haven zo weinig mogelijk economisch verlies lijden. Het gebruik van de zee is immers niet uitsluitend voorbehouden aan de scheepvaart. In België werd met het KB van 17/05/2004 een zone voorbehouden voor de eploitatie van windenergie en is de situatie dus al meerdere jaren duidelijk. Vanzelfsprekend blijft een goede verstandhouding en overleg met het Vlaamse Gewest en de Nederlandse overheid bij het uitvoeren van scheepvaartgerelateerde maatregelen een noodzaak. Mogelijke compensatiemaatregelen worden in de milieueffectenbeoordeling besproken. 4. Biodiversiteit, avifauna, zeezoogdieren 4.1. Argumentatie brieven Brugge herhaalt dat effecten zoals een verandering/verhoging van de biodiversiteit, verstoring van aanvaringsgevoelige vogelsoorten, eventueel ook effecten op zeezoogdieren als gering negatief worden beoordeeld in het MER. Dhr. Vinck uit zijn bezorgdheid over de schadelijke effecten van een windmolenpark op de vogelmigratie, aangezien de zuidelijke Noordzee bekend staat als trek-en pleistergebied. Analoog doch niet helemaal vergelijkbaar, volgens dhr. Vinck, maar op zijn minst indicatief van de aantallen migrerende vogels (en tevens van de invloed van grote structuren in volle zee) is een aan gang zijnde studie van de licht-effecten van boorplatformen in de (Noordelijke) Noordzee, met als gevolg het testen van gedempt/zacht licht. In deze studie wordt gewag gemaakt van de passage tweemaal per jaar van 60 miljoen vogels, waarvan 6 miljoen stoppen aan boorplatformen. De kerstboom lichteffect-aantrekking van de boorplatformen zou verantwoordelijk zijn voor de dood van 1 miljoen trekvogels wegens desoriëntatie en vermoeidheid zodat zij hun bestemming niet bereiken. De Nederlandse overheid vraagt het Bestuur om de naar voor gebrachte punten tijdens het overleg op 18 oktober 2007 nader te onderzoeken en de uitkomsten van dit onderzoek in overweging te nemen bij het beoordelen van het MER. Deze punten werden tijdens het overleg aangehaald door de heer van der Tol van Rijkswaterstaat Waterdienst en handelde over de mogelijke (cumulatieve) effecten die de windturbineparken in het door de Belgische overheid aangewezen concessiegebied kunnen hebben op de Nederlandse Voordelta. BMM-UGMM-MUMM Afdeling 15 4

7 4.2. Beoordeling BMM De mogelijke optredende effecten voor biodiversiteit, avifauna, benthos en vissen werden uitvoerig besproken in het MER bij de aanvraag. Deze effecten worden in de beoordeling van het MER door de BMM grondig onderzocht, waarbij rekening gehouden wordt met de aard van de effecten, de biota die aangetast worden, het gebied waarover ze kunnen optreden, en de periode waarover ze kunnen optreden. Waar dit noodzakelijk geacht wordt, worden in het advies mitigerende maatregelen voorgesteld. Bovendien dient onderzoek te worden uitgevoerd naar de optredende effecten tijdens de constructie- en eploitatiefase in een gepast monitoringprogramma. In de beoordeling van het MER, in de voorstellen voor mitigerende maatregelen en het monitoringprogramma, wordt verwezen naar, en rekening gehouden met de mogelijke effecten voor de fauna die naar voor gebracht werden tijdens het overleg op 18 oktober 2007 met de Nederlandse overheid. 5. Zeezicht en cultureel erfgoed 5.1. Argumentatie brieven Volgens dhr. Vinck stelt zich indirect het probleem van de stroomtransmissies van de kust naar het hinterland: hierbij is er bijkomende visuele hinder indien luchtkabel verbinding wordt voorzien of is er een bijkomende kostprijs indien ondergrondse transmissie wordt voorzien. Dhr. Vinck is van mening dat de aanwezigheid van scheeps/vliegtuigwrakken dient nagegaan te worden. Anderzijds blijkt op de Thorntonbank aanzienlijke aanwezigheid voor te komen van voorhistorische fossielen en is het volgens dhr.vinck niet anders op de Bligh Bank. Dit wordt niet vermeld in het MER en verdient aandacht aldus dhr. Vinck. Sedert augustus 2006 wordt volgens dhr. Vinck overigens werk gemaakt van de bescherming van wrakken en van fossielen in de Noordzee Beoordeling BMM Het onderzoek van de visuele hinder die de bovengrondse transmissiekabels zullen meebrengen, valt buiten het kader van deze MEB, gezien deze kabels zich op land bevinden. De aanwezigheid van scheeps- en vliegtuigwrakken wordt aangeduid op de zeekaarten, en is relevant voor de constructie van de turbines en de aanleg van de kabels. Voor de aanleg van de kabel en de turbines wordt in verband hiermee bijgevolg een uitvoerig grondonderzoek uitgevoerd door de aanvrager. Het is niet de bedoeling dat in de toekomst alle scheeps- of vliegtuigwrakken beschermd worden. In het gebied van het windpark, of in het traject van de kabels, zijn geen historisch of archeologisch belangrijke wrakken of war graves gekend die verwijderd of aangetast zullen BMM-UGMM-MUMM Afdeling 15 5

8 worden door dit project. De BMM oordeelt dat de onderzeese wrakken in of in de nabijheid van het projectgebied eerder een aandachtspunt vormen voor de aanvrager dan een belangrijk milieuprobleem vormen, of een probleem van cultureel erfgoed. In de hele Noordzee worden regelmatig fossielen opgevist. De fossielen die men in de omgeving van de Bligh Bank zou kunnen aantreffen zijn meestal niet zeldzaam, en bevinden zich ongetwijfeld niet meer in hun oorspronkelijke matri, die een inspanning voor wetenschappelijk onderzoek zou verantwoorden. De impact van de bouw van een windpark op eventuele aanwezige fossielen in het gebied zijn marginaal in vergelijking met de mogelijke impact van andere activiteiten zoals visserij, sedimentetractie en baggerwerken. 6. Energie 6.1. Argumentatie brieven Dhr. Vinck wijst erop dat maatregelen op Federaal, op Vlaams en Waals vlak inzake hernieuwbare energie op incoherente wijze worden genomen en dat een vooruitziend energiebeleid ontbreekt. Bovendien is het onduidelijk of een uitstap uit kernenergie behouden blijft. Windenergie kan black-outs en overbelasting van het net tot gevolg hebben Beoordeling BMM De BMM beoordeelt de effecten op het milieu van de constructie van een windpark op zee. Een discussie over politieke beslissingen in verband met het energiebeleid, en in verband met de technische aspecten van het gebruik van de energie, valt buiten het kader van de MEB. BMM-UGMM-MUMM Afdeling 15 6

9 7. Overzicht brieven Argument Landschap/ visuele hinder en cultureel erfgoed Geen info over indirecte visuele hinder die de bovengrondse transmissiekabels zullen meebrengen. De analyse en effecten voor de 60 eenheden moeten principieel in een breder kader van een mega windpark ( eenheden) geplaatst worden. Er wordt weinig aandacht gegeven aan mogelijke aanwezigheid van scheeps- en vliegtuigwrakken op de Bligh Bank, en er wordt geen aandacht gegeven aan de vermoedelijke aanwezigheid van voorhistorische fossielen. Rampen/veiligheid/gevolgen van ongeval De aanleg van de kabels mag geen risico meebrengen voor de aanwezige en toekomstige geplande activiteiten in Zeebrugge (LNG terminal, gasvervoerinstallaties,...). Het gebied is een druk scheepvaartgebied; twee verkeersstromen kruisen elkaar ter plaatse van de windconcessiezone, en daarnaast is er veel niet-routegebonden scheepvaart. Windparken geven zichtbelemmering, en het overzicht op het verkeerspatroon wordt negatief beïnvloed. Door windturbineparken en ondiepe zandbanken is er weinig manoeuvreerruimte voor koerskruisend verkeer. Meerdere windparken kunnen een blokkade vormen indien de ruimte tussen de parken te gering wordt voor een veilige doorvaart; hierdoor wordt de bereikbaarheid van de Nederlandse havens bemoeilijkt. De geplande aanleg van een MEGA-park (2000MW) gelegen in een uiterst actieve navigatiezone en bepaalde aspecten van het ongevalspotentieel zijn niet doorgrond. Geluid Windturbines mogen geen geluidsoverlast veroorzaken voor kustbewoners. Biodiversiteit/ benthos/ vissen Vogelmigratie kan belangrijke schadeaantasting ondervinden, gezien de zuidelijke Noordzee bekend staat als trek- en pleistergebied. Energie Het nagestreefde globale KYOTO-objectief van een 5% reductie aan broeikasgas emissies in 2012 t.o.v vergt in hoofdzake beantwoording door zware industrie (chemie, cement, staal) en door verkeer. De maatregelen op Federaal, op Vlaams en Waals vlak inzake hernieuwbare energie worden op incoherente wijze genomen en een vooruitziend energiebeleid ontbreekt. Er is geen coördinatie tussen de gewestregeringen en het federaal beleidsniveau (voorlopig onbestaand), en het is niet Stad Brugge Rijkswaterstaat W.Vinck BMM-UGMM-MUMM Afdeling 15 7

10 Argument Stad Brugge Rijkswaterstaat W.Vinck duidelijk of de kernenergie-uitstap zal behouden blijven. Windturbineprojecten worden in een geheel dat onsamenhangend is naar voor geschoven. De werkelijke kostprijs van windenergie ligt tussen 1,5 en 2,5 hoger dan conventionele energiebronnen, en deze kostprijs wordt gesubventioneerd ten koste van de gemiddelde belastingbetaler en de elektriciteitsconsument. Windenergie betreft een instabiele energievoorziening, met mogelijkheden tot blackouts en overbelasting van het net op bepaalde plaatsen. BMM-UGMM-MUMM Afdeling 15 8

11 COLOPHON This report was issued by MUMM in december Status draft final version revised version of document confidential Available in English Dutch French If you have any questions or wish to receive additional copies of this document, please send an to quoting the reference, or write to: MUMM 100 Gulledelle B 1200 Brussels Belgium Phone: Fa: MANAGEMENT UNIT OF THE NORTH SEA MATHEMATICAL MODELS SECTION 15

Advies van het Bestuur aan de Minister bevoegd voor de bescherming van het mariene milieu

Advies van het Bestuur aan de Minister bevoegd voor de bescherming van het mariene milieu KONINKLIJK BELGISCH INSTITUUT VOOR NATUURWETENSCHAPPEN OPERATIONELE DIRECTIE NATUURLIJK MILIEU BEHEERSEENHEID MATHEMATISCH MODEL VAN DE NOORDZEE Advies van het Bestuur aan de Minister bevoegd voor de bescherming

Nadere informatie

Advies van het Bestuur aan de Staatssecretaris voor de Noordzee

Advies van het Bestuur aan de Staatssecretaris voor de Noordzee KONINKLIJK BELGISCH INSTITUUT VOOR NATUURWETENSCHAPPEN BEHEERSEENHEID MATHEMATISCH MODEL VAN DE NOORDZEE Advies van het Bestuur aan de Staatssecretaris voor de Noordzee betreffende : de wijziging van de

Nadere informatie

aan de Staatssecretaris van de Noordzee

aan de Staatssecretaris van de Noordzee KONINKLIJK BELGISCH INSTITUUT VOOR NATUURWETENSCHAPPEN OPERATIONELE DIRECTIE NATUURLIJK MILIEU BEHEERSEENHEID MATHEMATISCH MODEL VAN DE NOORDZEE Advies van het Bestuur aan de Staatssecretaris van de Noordzee

Nadere informatie

Advies van het Bestuur

Advies van het Bestuur KONINKLIJK BELGISCH INSTITUUT VOOR NATUURWETENSCHAPPEN BEHEERSEENHEID MATHEMATISCH MODEL VAN DE NOORDZEE Advies van het Bestuur aan de Minister bevoegd voor de bescherming van het mariene milieu betreffende:

Nadere informatie

Adviescomité SEA. Is er al dan niet een strategische milieubeoordeling (SEA) vereist voor het ontwerp beleidsplannen mariene beschermde gebieden?

Adviescomité SEA. Is er al dan niet een strategische milieubeoordeling (SEA) vereist voor het ontwerp beleidsplannen mariene beschermde gebieden? Directoraat-generaal Leefmilieu EUROSTATION Blok II 2 e verdieping Victor Hortaplein 40, bus 10 B 1060 BRUSSEL www.environment.fgov.be Secretariaat van het Adviescomité SEA: Sabine WALLENS t: + 32 2 524

Nadere informatie

Productie van tweekleppige weekdieren door middel van hangstructuren in 4 bepaalde zones in de zeegebieden onder rechtsbevoegdheid van België

Productie van tweekleppige weekdieren door middel van hangstructuren in 4 bepaalde zones in de zeegebieden onder rechtsbevoegdheid van België KONINKLIJK BELGISCH INSTITUUT VOOR NATUURWETENSCHAPPEN BEHEERSEENHEID MATHEMATISCH MODEL VAN DE NOORDZEE AFDELING BEHEER VAN HET MARIENE ECOSYSTEEM Productie van tweekleppige weekdieren door middel van

Nadere informatie

aan de heer Minister van Begroting en Overheidsbedrijven

aan de heer Minister van Begroting en Overheidsbedrijven KONINKLIJK BELGISCH INSTITUUT VOOR NATUURWETENSCHAPPEN BEHEERSEENHEID MATHEMATISCH MODEL VAN DE NOORDZEE AFDELING BEHEER VAN HET MARIENE ECOSYSTEEM Advies van het Bestuur aan de heer Minister van Begroting

Nadere informatie

KONINKRIJK BELGIË FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU

KONINKRIJK BELGIË FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU KONINKRIJK BELGIË FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU Ministerieel besluit van 20 februari 2008 houdende verlening aan de NV BELWIND van een machtiging

Nadere informatie

De inspraakprocedure vond plaats in Brussel en Oostende tussen 19 oktober en 18 november 2001.

De inspraakprocedure vond plaats in Brussel en Oostende tussen 19 oktober en 18 november 2001. Overzicht van de brieven ontvangen naar aanleiding van de inspraakprocedure voor het project van C-Power: windmolenpark op de Wenduinebank. De inspraakprocedure vond plaats in Brussel en Oostende tussen

Nadere informatie

WILFRIED VANDAELE Wenduine, 23 februari 2013. -tot laagwaterlijn: Vlaanderen -dieper in zee: België. Nu: tegen 100-jarige stormen

WILFRIED VANDAELE Wenduine, 23 februari 2013. -tot laagwaterlijn: Vlaanderen -dieper in zee: België. Nu: tegen 100-jarige stormen WILFRIED VANDAELE Wenduine, 23 februari 2013 2 -tot laagwaterlijn: Vlaanderen -dieper in zee: België Nu: tegen 100-jarige stormen 2100 Straks: tegen 1000-jarige stormen (bv. strand + dijk Wenduine) Plan

Nadere informatie

De aangroeiende zandbank te Heist: juridisch drijfzand? An Cliquet

De aangroeiende zandbank te Heist: juridisch drijfzand? An Cliquet De Zandbank te Heist, een boeiend fenomeen Seminarie Vrijdag 19 oktober 2007 De aangroeiende zandbank te Heist: juridisch drijfzand? An Cliquet De juridische aspecten van de aangroeiende zandbank voor

Nadere informatie

Bijlag. Marien Ruimtelijk Plan Bijlagen Bijlage 3

Bijlag. Marien Ruimtelijk Plan Bijlagen Bijlage 3 Bijlag 1 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. ter realisatie van algemene doelstellingen... 3 3. ter realisatie van de milieudoelstellingen... 3 4. ter realisatie van de veiligheidsdoelstellingen... 4 5. ter realisatie

Nadere informatie

1. Inleiding. 2. Overzicht ontvangen brieven

1. Inleiding. 2. Overzicht ontvangen brieven Overzicht van de bezwaarschriften ontvangen naar aanleiding van de openbare consultatie in België en Nederland voor het project van de n.v. Fina-Eolia: windmolenpark ten Noorden van de Vlakte van de Raan.

Nadere informatie

ADVIES COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS

ADVIES COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas Nijverheidsstraat 26-38 1040 Brussel Tel.: 02/289.76.11 Fax: 02/289.76.09 COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS ADVIES

Nadere informatie

Overzicht ontvangen brieven. In het totaal werden 26 brieven ontvangen. Tabel 1 geeft een overzicht van de sectoren die antwoorden.

Overzicht ontvangen brieven. In het totaal werden 26 brieven ontvangen. Tabel 1 geeft een overzicht van de sectoren die antwoorden. Overzicht van de brieven ontvangen naar aanleiding van de inspraakprocedure voor het project van Electrabel-Jan de Nul: windmolenpark op de Vlakte van de Raan. Overzicht ontvangen brieven. In het totaal

Nadere informatie

Het Belgische luchttoezicht boven de Noordzee

Het Belgische luchttoezicht boven de Noordzee Het Belgische luchttoezicht boven de Noordzee Twaalf jaar diversifiëring van opdrachten Het Belgische programma voor luchttoezicht boven de Noordzee werd opgestart in 1991. Dit toezicht vanuit de lucht

Nadere informatie

Dirk van der Cammen en Raoul van Lambalgen ILVO seminar 30 juni 2011, Oostende

Dirk van der Cammen en Raoul van Lambalgen ILVO seminar 30 juni 2011, Oostende Dirk van der Cammen en Raoul van Lambalgen ILVO seminar 30 juni 2011, Oostende Wie THV RENTEL Wat Ontwikkelen, bouwen en exploiteren van offshore energieparken voor de Belgische kust. Eens de zone is volgebouwd,

Nadere informatie

Bijlage D: Aanbevelingen

Bijlage D: Aanbevelingen KONINKLIJK BELGISCH INSTITUUT VOOR NATUURWETENSCHAPPEN OPERATIONELE DIRECTIE NATUURLIJK MILIEU BEHEERSEENHEID MATHEMATISCH MODEL VAN DE NOORDZEE Advies van het Bestuur aan de Staatssecretaris van de Noordzee

Nadere informatie

KONINKRIJK BELGIE FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU

KONINKRIJK BELGIE FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU KONINKRIJK BELGIE FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU Ministerieel besluit houdende verlening van een machtiging en vergunning aan NEMOS GmbH voor de

Nadere informatie

BEVRAGING LEDEN FMC MARIEN RUIMTELIJK PLAN

BEVRAGING LEDEN FMC MARIEN RUIMTELIJK PLAN BEVRAGING LEDEN FMC MARIEN RUIMTELIJK PLAN De federale overheid heeft een oproep gelanceerd om voorstellen in te dienen in het kader van de herziening van het Marien Ruimtelijk Plan voor de periode 2020-2026.

Nadere informatie

De haven van Oostende, energie haven

De haven van Oostende, energie haven De haven van Oostende, energie haven Evy Copejans Vlaams Instituut voor de Zee De haven van Oostende is een kleine maritieme haven, gelegen in één van de grootste en belangrijkste havengebieden ter wereld,

Nadere informatie

Markstudie naar kleine windturbines in Vlaanderen

Markstudie naar kleine windturbines in Vlaanderen Markstudie naar kleine windturbines in Vlaanderen September 12, 2012 Deze marktstudie werd uitgevoerd in samenwerking met Gfk Significant uit Leuven. 1 Gemeenten van de 308 Vlaamse gemeenten werden geïnterviewed.

Nadere informatie

DIRECTE TOEGEVOEGDE WAARDE IN DE VLAAMSE HAVENS, HET LUIKSE HAVENCOMPLEX EN DE HAVEN VAN BRUSSEL

DIRECTE TOEGEVOEGDE WAARDE IN DE VLAAMSE HAVENS, HET LUIKSE HAVENCOMPLEX EN DE HAVEN VAN BRUSSEL 214-1-21 Het economische belang van de Belgische havens - flashraming 213 Om te voorzien in de behoefte aan snel beschikbare indicatoren over het verloop van de toegevoegde waarde en de werkgelegenheid

Nadere informatie

Advies van het Bestuur

Advies van het Bestuur KONINKLIJK BELGISCH INSTITUUT VOOR NATUURWETENSCHAPPEN BEHEERSEENHEID MATHEMATISCH MODEL VAN DE NOORDZEE AFDELING BEHEER VAN HET MARIENE ECOSYSTEEM Advies van het Bestuur aan de Minister van de Noordzee

Nadere informatie

SEAGRIDS. Versterking van het elektriciteitsnet in de kustregio

SEAGRIDS. Versterking van het elektriciteitsnet in de kustregio SEAGRIDS Versterking van het elektriciteitsnet in de kustregio Versterking van het elektriciteitsnet in de kustregio Noodzaak van de Seagrids investeringsprojecten Aansluiting van de internationale, onderzeese

Nadere informatie

EINDBESLISSING (B) CDC-1273

EINDBESLISSING (B) CDC-1273 Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas Nijverheidsstraat 26-38 1040 Brussel Tel.: 02/289.76.11 Fax: 02/289.76.09 COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS EINDBESLISSING

Nadere informatie

aan de Staatssecretaris van de Noordzee

aan de Staatssecretaris van de Noordzee KONINKLIJK BELGISCH INSTITUUT VOOR NATUURWETENSCHAPPEN OPERATIONELE DIRECTIE NATUURLIJK MILIEU BEHEERSEENHEID MATHEMATISCH MODEL VAN DE NOORDZEE Advies van het Bestuur aan de Staatssecretaris van de Noordzee

Nadere informatie

PlanMER/PB Structuurvisie Wind op Zee Resultaten beoordeling Natuur. Windkracht14 22 januari 2014 Erik Zigterman

PlanMER/PB Structuurvisie Wind op Zee Resultaten beoordeling Natuur. Windkracht14 22 januari 2014 Erik Zigterman PlanMER/PB Structuurvisie Wind op Zee Resultaten beoordeling Natuur Windkracht14 22 januari 2014 Erik Zigterman Korte historie 2009: Nationale Waterplan! 2 windenergiegebieden aangewezen! Borssele en IJmuiden

Nadere informatie

Toelichting bij de procedure voor de bouw van een 2 de kerncentrale te Borssele (Nederland)

Toelichting bij de procedure voor de bouw van een 2 de kerncentrale te Borssele (Nederland) 21 september 2009 Toelichting bij de procedure voor de bouw van een 2 de kerncentrale te Borssele (Nederland) Inleiding In een gezamenlijke brief van 17 september 2008 aan de Nederlandse Tweede Kamer hebben

Nadere informatie

DIENSTEN VAN DE EERSTE MINISTER 29 SEPTEMBER

DIENSTEN VAN DE EERSTE MINISTER 29 SEPTEMBER DIENSTEN VAN DE EERSTE MINISTER 29 SEPTEMBER 1997. Koninklijk besluit houdende overdracht van de Beheerseenheid van het Mathematisch Model van de Noordzee en het Schelde-estuarium naar het Koninklijk Belgisch

Nadere informatie

EINDBESLISSING (B)130228-CDC-1231

EINDBESLISSING (B)130228-CDC-1231 Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas Nijverheidsstraat 26-38 1040 Brussel Tel.: 02/289.76.11 Fax: 02/289.76.09 COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS EINDBESLISSING

Nadere informatie

KONINKRIJK BELGIË FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU

KONINKRIJK BELGIË FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU KONINKRIJK BELGIË FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU Ministerieel besluit van 18 januari 2012 houdende verlening aan de NV Norther van een machtiging

Nadere informatie

Windmolenparken in de Noordzee: geïntegreerde beoordeling van het voornaamste landschapseffect : percentage bezetting van de horizon

Windmolenparken in de Noordzee: geïntegreerde beoordeling van het voornaamste landschapseffect : percentage bezetting van de horizon KONINKLIJK BELGISCH INSTITUUT VOOR NATUURWETENSCHAPPEN BEHEERSEENHEID MATHEMATISCH MODEL VAN DE NOORDZEE AFDELING BEHEER VAN HET MARIENE ECOSYSTEEM Windmolenparken in de Noordzee: geïntegreerde beoordeling

Nadere informatie

EINDBESLISSING (B) CDC-1464

EINDBESLISSING (B) CDC-1464 Niet-vertrouwelijk Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas Nijverheidsstraat 26-38 1040 Brussel Tel.: 02/289.76.11 Fax: 02/289.76.09 COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT

Nadere informatie

MER Windpark Den Tol. 13 april Pondera Consult Eric Arends

MER Windpark Den Tol. 13 april Pondera Consult Eric Arends MER Windpark Den Tol 13 april 2011 Pondera Consult Eric Arends 1 Inhoud 1. Waarom een milieueffectrapportage? 2. Wat wordt onderzocht in een milieueffectrapport (MER) 3. Beoordeling van de mogelijke effecten

Nadere informatie

Het Energieatol Energieopslag in de Noordzee

Het Energieatol Energieopslag in de Noordzee Het Energieatol Energieopslag in de Noordzee Dr. Walter Mondt, ECOREM 26 november 2013 1 Inhoud Voorstelling Ecorem NV Context van de studie Werkingsprincipe van het energieatol Opbouw van het energieatol

Nadere informatie

EINDBESLISSING (B) CDC-1251

EINDBESLISSING (B) CDC-1251 Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas Nijverheidsstraat 26-38 1040 Brussel Tel.: 02/289.76.11 Fax: 02/289.76.09 COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS EINDBESLISSING

Nadere informatie

Advies van het Bestuur

Advies van het Bestuur KONINKLIJK BELGISCH INSTITUUT VOOR NATUURWETENSCHAPPEN OPERATIONELE DIRECTIE NATUURLIJK MILIEU BEHEERSEENHEID MATHEMATISCH MODEL VAN DE NOORDZEE Advies van het Bestuur aan de Staatssecretaris van de Noordzee

Nadere informatie

Berichten aan Zeevarenden. OOSTENDE 15 augustus 2013 Nr. 17

Berichten aan Zeevarenden. OOSTENDE 15 augustus 2013 Nr. 17 Berichten aan Zeevarenden OOSTENDE 15 augustus 2013 Nr. 17 + 1 BELGIE >17/263 VERVALLEN BERICHTEN BaZ nr. Vervallen Kaarten 2011-25/294 (T) Nadering Westerschelde - Scheur - Obstakel 2013-11/172 (T) Haven

Nadere informatie

EINDBESLISSING (B) CDC-1272

EINDBESLISSING (B) CDC-1272 Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas Nijverheidsstraat 26-38 1040 Brussel Tel.: 02/289.76.11 Fax: 02/289.76.09 COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS EINDBESLISSING

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 9 januari 2015

college van burgemeester en schepenen Zitting van 9 januari 2015 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 9 januari 2015 Besluit GOEDGEKEURD A-punten stadsontwikkeling / vergunningen Samenstelling De heer Bart De Wever, burgemeester

Nadere informatie

Kavelbesluiten I en II Hollandse Kust (Zuid)

Kavelbesluiten I en II Hollandse Kust (Zuid) Kavelbesluiten I en II Hollandse Kust (Zuid) Voorlopig toetsingsadvies over het milieueffectrapport 14 juli 2016 / projectnummer: 3091 1. Oordeel over de milieueffectrapporten De Wet windenergie op zee

Nadere informatie

DIRECTE TOEGEVOEGDE WAARDE IN DE VLAAMSE HAVENS, HET LUIKSE HAVENCOMPLEX EN DE HAVEN VAN BRUSSEL. Maritieme cluster 1 Niet-maritieme cluster Totaal

DIRECTE TOEGEVOEGDE WAARDE IN DE VLAAMSE HAVENS, HET LUIKSE HAVENCOMPLEX EN DE HAVEN VAN BRUSSEL. Maritieme cluster 1 Niet-maritieme cluster Totaal 212-1-22 Het economische belang van de Belgische havens - flashraming 211 Om te voorzien in de behoefte aan snel beschikbare indicatoren over het verloop van de toegevoegde waarde en de werkgelegenheid

Nadere informatie

Nationaal Waterplan 4 alternatieven:

Nationaal Waterplan 4 alternatieven: Nadere detaillering zoekgebieden windparken op het NCP Nationaal Waterplan 4 alternatieven: 1. Borssele 2. Hollandse kust 3. Noorden van Wadden 4. IJmuiden Nadere detaillering zoekgebieden windparken op

Nadere informatie

Windmolens aan de kust

Windmolens aan de kust Windmolens aan de kust Landelijke Kustdagen 2013 Ministerie van Infrastructuur en Milieu Ministerie van Economische Zaken Rijkswaterstaat Lisette Groot Kormelink Projectleider Haalbaarheidsstudie Windenergie

Nadere informatie

MKBA Windenergie binnen de 12-mijlszone

MKBA Windenergie binnen de 12-mijlszone MKBA Windenergie binnen de 12-mijlszone Den Haag, 3 november 2014 Niels Hoefsloot Ruben Abma Inhoud presentatie 1. Onderzoeksmethode en uitgangspunten 2. Directe effecten 3. Indirecte/externe effecten

Nadere informatie

Aanbeveling. Over het wetsontwerp tot omzetting van Richtlijn 2009/18/EG betreffende het onderzoek naar zeescheepvaartongevallen

Aanbeveling. Over het wetsontwerp tot omzetting van Richtlijn 2009/18/EG betreffende het onderzoek naar zeescheepvaartongevallen Aanbeveling Over het wetsontwerp tot omzetting van Richtlijn 2009/18/EG betreffende het onderzoek naar zeescheepvaartongevallen Brussel, 21 juni 2011. Vlaamse Havencommissie Wetstraat 34-36, 1040 Brussel

Nadere informatie

Advies van het Bestuur aan de minister bevoegd voor de bescherming van het mariene milieu

Advies van het Bestuur aan de minister bevoegd voor de bescherming van het mariene milieu KONINKLIJK BELGISCH INSTITUUT VOOR NATUURWETENSCHAPPEN BEHEERSEENHEID MATHEMATISCH MODEL VAN DE NOORDZEE Advies van het Bestuur aan de minister bevoegd voor de bescherming van het mariene milieu betreffende:

Nadere informatie

ADVIES. 10 maart 2014

ADVIES. 10 maart 2014 ADVIES Voorontwerp van besluit tot wijziging van het besluit van 17 december 2009 tot vaststelling van de lijst van de risicoactiviteiten en Voorontwerp van besluit betreffende de akten van familiale aard

Nadere informatie

VR DOC.0510/1BIS

VR DOC.0510/1BIS VR 2017 1905 DOC.0510/1BIS VR 2017 1905 DOC.0510/1BIS DE VLAAMSE MINISTER VAN MOBILITEIT, OPENBARE WERKEN, VLAAMSE RAND, TOERISME EN DIERENWELZIJN NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: Standpuntbepaling

Nadere informatie

ADVIEZEN OP HET VERZOEK TOT RAADPLEGING RUP KLEIN SCHRIEKEN HEIST-OP-DEN-BERG

ADVIEZEN OP HET VERZOEK TOT RAADPLEGING RUP KLEIN SCHRIEKEN HEIST-OP-DEN-BERG ADVIEZEN OP HET VERZOEK TOT RAADPLEGING RUP KLEIN SCHRIEKEN HEIST-OP-DEN-BERG 1 Aangeschreven adviesinstanties Het verzoek tot Raadpleging voor het RUP Klein Schrieken te Heist-op-den-Berg in het kader

Nadere informatie

Advies van het bestuur aan de minister bevoegd voor de bescherming van het mariene milieu

Advies van het bestuur aan de minister bevoegd voor de bescherming van het mariene milieu KONINKLIJK BELGISCH INSTITUUT VOOR NATUURWETENSCHAPPEN BEHEERSEENHEID MATHEMATISCH MODEL VAN DE NOORDZEE Advies van het bestuur aan de minister bevoegd voor de bescherming van het mariene milieu betreffende:

Nadere informatie

E R K E N N I N G M E R - D E S K U N D I G E A A N V R A A G F O R M U L I E R

E R K E N N I N G M E R - D E S K U N D I G E A A N V R A A G F O R M U L I E R Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap Departement Leefmilieu en Infrastructuur Administratie Milieu-, Natuur-, Land- en Waterbeheer Afdeling Algemeen Milieu- en Natuurbeleid, Milieueffectrapportage Graaf

Nadere informatie

ONTWERPBESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND

ONTWERPBESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND ONTWERPBESLUIT NATUURBESCHERMINGSWET 1998 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND Datum besluit : 10 februari 2016 Onderwerp : Natuurbeschermingswet 1998 2015-014970 - gemeente Oude IJsselstreek Activiteit

Nadere informatie

Vlaanderen is maritiem. Berichten aan Zeevarenden OOSTENDE 2 FEBRUARI 2017 NR. 03.

Vlaanderen is maritiem. Berichten aan Zeevarenden OOSTENDE 2 FEBRUARI 2017 NR. 03. Vlaanderen is maritiem Berichten aan Zeevarenden OOSTENDE 2 FEBRUARI 2017 NR. 03 www.vlaamsehydrografie.be 1 FRANKRIJK 2017-03/061 FAIRYBANK - BOEI FAIRY OUEST - KAART- EN LICHTENLIJSTVERBETERING Kaarten:

Nadere informatie

Vragen van de heer D.J. van der Sluijs (PVV) over Windturbines, hogedruk gasleidingen en veiligheid

Vragen van de heer D.J. van der Sluijs (PVV) over Windturbines, hogedruk gasleidingen en veiligheid Vragen nr. 83 Aan de leden van Provinciale Staten van Noord-Holland Haarlem, 28 oktober 2014 Vragen van de heer D.J. van der Sluijs (PVV) over Windturbines, hogedruk gasleidingen en veiligheid De voorzitter

Nadere informatie

College van burgemeester en schepenen

College van burgemeester en schepenen verbaa College van burgemeester en schepenen beraadslaging/proces verbaal Samenstelling: de heer Patrick Janssens, burgemeester; de heren Robert Voorhamme, Philip Heylen, Ludo Van Campenhout, mevrouw Leen

Nadere informatie

BIJLAGE 10. BEKENDMAKING VAN EEN BESLISSING OVER EEN MILIEUVERGUNNINGSAANVRAAG

BIJLAGE 10. BEKENDMAKING VAN EEN BESLISSING OVER EEN MILIEUVERGUNNINGSAANVRAAG BIJLAGE 10. BEKENDMAKING VAN EEN BESLISSING OVER EEN MILIEUVERGUNNINGSAANVRAAG Vervangen bij art. 13 B.Vl.Reg. 3 juni 2005, B.S. 24 juni 2005. Gewijzigd bij art. 2 B.Vl.Reg. 20 november 2009, B.S. 23 februari

Nadere informatie

Berichten aan Zeevarenden OOSTENDE 08 DECEMBER 2011 NR. 25

Berichten aan Zeevarenden OOSTENDE 08 DECEMBER 2011 NR. 25 Berichten aan Zeevarenden + OOSTENDE 08 DECEMBER 2011 NR. 25 1 FRANKRIJK >25/290 OMGEVING FAIRYBANK - DIEPTECIJFERS - KAARTVERBETERING Aanbrengen: - Dieptecijfer 19,2 m in positie 51 18,10 N - 2 16,31

Nadere informatie

PROVINCIE ANTWERPEN STAD HERENTALS GEMEENTE GROBBENDONK RUIMTELIJK UITVOERINGSPLAN HAZENPAD VERZOEK TOT RAADPLEGING BIJLAGE BUNDELING ADVIEZEN

PROVINCIE ANTWERPEN STAD HERENTALS GEMEENTE GROBBENDONK RUIMTELIJK UITVOERINGSPLAN HAZENPAD VERZOEK TOT RAADPLEGING BIJLAGE BUNDELING ADVIEZEN PROVINCIE ANTWERPEN STAD HERENTALS GEMEENTE GROBBENDONK RUIMTELIJK UITVOERINGSPLAN HAZENPAD VERZOEK TOT RAADPLEGING BIJLAGE BUNDELING ADVIEZEN bvba Advies Ruimtelijke Kwaliteit (bvba ARK) Augustijnenlaan

Nadere informatie

EINDBESLISSING (B) CDC-1478

EINDBESLISSING (B) CDC-1478 Niet-vertrouwelijk Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas Nijverheidsstraat 26-38 1040 Brussel Tel.: 02/289.76.11 Fax: 02/289.76.09 COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT

Nadere informatie

De Vlaamse minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport

De Vlaamse minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport De Vlaamse minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 12

Nadere informatie

VEA - Draagvlak windenergie

VEA - Draagvlak windenergie Elke Van Hamme Significant GfK Februari 2011 VEA - Draagvlak windenergie Inhoud Achtergrond & doelstelling van het onderzoek 2 Is er anno 2011 een draagvlak voor windenergie? Attitude tov windenergie:

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 6 maart 2015

college van burgemeester en schepenen Zitting van 6 maart 2015 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 6 maart 2015 Besluit GOEDGEKEURD A-punten stadsontwikkeling / vergunningen Samenstelling De heer Bart De Wever, burgemeester

Nadere informatie

Grenzeloze Schelde 25 november 2013. MDK-Afdeling Kust Kustbescherming- Masterplan Kustveiligheid. ir. Peter DeWolf

Grenzeloze Schelde 25 november 2013. MDK-Afdeling Kust Kustbescherming- Masterplan Kustveiligheid. ir. Peter DeWolf Grenzeloze Schelde 25 november 2013 MDK-Afdeling Kust Kustbescherming- Masterplan Kustveiligheid ir. Peter DeWolf Een kunstmatig versterkte kustlijn 38 km zeedijken (meer dan de helft van de kustlijn)

Nadere informatie

Corsanummer:

Corsanummer: Corsanummer: 1700057079 Op 1 mei 2017 zijn bij de raadsgriffie vragen binnen gekomen van de heer Jelle Kort van de fractie GroenLinks gericht aan de voorzitter van de Raad op grond van ex artikel 38 van

Nadere informatie

Beslissing over het verzoek tot ontheffing van de project-mer-plicht. Duurzaam Beheerplan Boven-Zeeschelde

Beslissing over het verzoek tot ontheffing van de project-mer-plicht. Duurzaam Beheerplan Boven-Zeeschelde Vlaamse overheid Departement Leefmilieu, Natuur en Energie Afdeling Milieu-, Natuur- en Energiebeleid Dienst Mer Koning Albert II-laan 20 bus 8 1000 BRUSSEL Tel: 02/553.80.79 e-mail: mer@vlaanderen.be

Nadere informatie

Advies. Brussel, 27 juni VHC_ADV_ _Scheepvaartbegeleiding_en_MRCC. Vlaamse Havencommissie Wetstraat 34-36, 1040 Brussel

Advies. Brussel, 27 juni VHC_ADV_ _Scheepvaartbegeleiding_en_MRCC. Vlaamse Havencommissie Wetstraat 34-36, 1040 Brussel Advies Over het voorontwerp van decreet tot wijziging van diverse bepalingen van het decreet van 16 juni 2006 betreffende de begeleiding van de scheepvaart op de maritieme toegangswegen en de organisatie

Nadere informatie

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende nadere regels voor de milieueffectrapportage over projecten en voor de omgevingsveiligheidsrapportage

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende nadere regels voor de milieueffectrapportage over projecten en voor de omgevingsveiligheidsrapportage Besluit van de Vlaamse Regering betreffende nadere regels voor de milieueffectrapportage over projecten en voor de omgevingsveiligheidsrapportage DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het decreet van 5 april 1995

Nadere informatie

Windmolenparken Zichtbaar vanaf de kust

Windmolenparken Zichtbaar vanaf de kust Windmolenparken Zichtbaar vanaf de kust De impact op recreatie en toerisme -Addendum bij de studie uit 2014- Inhoud Blz. 1 Inleiding 1 2 Omvang van de impact (actualisatie) 3 3 Conclusies en aanbevelingen

Nadere informatie

Introductie windenergiesector

Introductie windenergiesector Introductie windenergiesector Blok 2 Sander Lagerveld Dag 10 Windenergie 1 Duurzaam werken op Zee Toepassing van windenergie in Nederland Duurzaam werken op zee 2 Windmolens verschijnen vanaf 12e eeuw

Nadere informatie

Stand van zaken offshore windenergie in Nederland

Stand van zaken offshore windenergie in Nederland Stand van zaken offshore windenergie in Nederland Chris Westra (We@Sea) met dank aan Sander de Jong (Rijkswaterstaat Noordzee) Offshore windturbineparken in NL Ronde 1 2 windturbineparken operationeel

Nadere informatie

Ministerie van Economische Zaken. Windenergie op zee. Stakeholderbijeenkomst 6 september 2016

Ministerie van Economische Zaken. Windenergie op zee. Stakeholderbijeenkomst 6 september 2016 Ministerie van Economische Zaken Windenergie op zee Stakeholderbijeenkomst 6 september 2016 Inhoud presentaties Inhoudelijke toelichting: 1. Kader en besluitvorming: Bert Wilbrink (Economische Zaken) 2.

Nadere informatie

Toetsingsadvies over het milieueffectrapport Aardgaswinning in blok L5 B van het Nederlandse deel van het continentaal plat in de Noordzee

Toetsingsadvies over het milieueffectrapport Aardgaswinning in blok L5 B van het Nederlandse deel van het continentaal plat in de Noordzee Toetsingsadvies over het milieueffectrapport Aardgaswinning in blok L5 B van het Nederlandse deel van het continentaal plat in de Noordzee 25 maart 2003 1310-63 ISBN 90-421-1145-3 Utrecht, Commissie voor

Nadere informatie

VEA - Draagvlak windenergie

VEA - Draagvlak windenergie Elke Van Hamme Ellen Loix Significant GfK Februari 2011 VEA - Draagvlak windenergie Inhoud Achtergrond & doelstelling van het onderzoek 2 Is er anno 2011 een draagvlak voor windenergie? Attitude tov windenergie:

Nadere informatie

Gelet op de aanvraag van het Agentschap Ondernemen, ontvangen op 09/12/2014;

Gelet op de aanvraag van het Agentschap Ondernemen, ontvangen op 09/12/2014; 1/6 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr 04/2015 van 21 januari 2015 Betreft: aanvraag van het Agentschap Ondernemen om als rechtsopvolger van het Bestuur KMObeleid van de FOD Economie

Nadere informatie

De Bank van Heist en zeehonden

De Bank van Heist en zeehonden De Zandbank te Heist, een boeiend fenomeen Seminarie Vrijdag De Bank van Heist en zeehonden Beheerseenheid van het mathematisch model van de Noordzee (BMM) 3de en 23ste Linieregimentsplein, 8400 Oostende

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 16 januari 2015

college van burgemeester en schepenen Zitting van 16 januari 2015 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 16 januari 2015 Besluit GOEDGEKEURD A-punten stadsontwikkeling / vergunningen Samenstelling De heer Bart De Wever, burgemeester

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 10 april 2015

college van burgemeester en schepenen Zitting van 10 april 2015 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 10 april 2015 Besluit GOEDGEKEURD B-punten stadsontwikkeling / vergunningen Samenstelling De heer Bart De Wever, burgemeester

Nadere informatie

Nota met betrekking tot het artikel 10 Stallestraat

Nota met betrekking tot het artikel 10 Stallestraat Brussel, januari 2010 Nota met betrekking tot het artikel 10 Stallestraat Context Naar aanleiding van een eerste klacht met betrekking tot lawaai en trillingen in hoofdzaak veroorzaakt door de doortocht

Nadere informatie

Houtskoolschets Windstreek 2011

Houtskoolschets Windstreek 2011 Windenergie in Fryslân, voorgeschiedenis Bij de evaluatie van Windstreek 2000 in 2008 hebben Provinciale Staten Gedeputeerde Staten gevraagd om nieuw beleid voor windenergie op te stellen. Houtskoolschets

Nadere informatie

Jouw stem in het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan

Jouw stem in het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan Jouw stem in het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan Toelichting van de inspraakprocedure voor de realisatie van de projectgebieden van het Sigmaplan. weg van water uitvoeringsplan.indd 1 15/06/2009

Nadere informatie

Vormen van milieueffectrapportage in Vlaanderen. Pascal Van Ghelue Geograaf Dienst Begeleiding Gebiedsgerichte Planprocessen

Vormen van milieueffectrapportage in Vlaanderen. Pascal Van Ghelue Geograaf Dienst Begeleiding Gebiedsgerichte Planprocessen Vormen van milieueffectrapportage in Vlaanderen Pascal Van Ghelue Geograaf Dienst Begeleiding Gebiedsgerichte Planprocessen Inhoud 1. Doel milieueffectrapportage 2. Regelgeving 3. Rapportagevormen (4)

Nadere informatie

Art. 14. Art. 15. Art. 16.

Art. 14. Art. 15. Art. 16. N. 2000 2153 [C 2000/35885] 17 JULI 2000. Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 17 oktober 1988 tot aanwijzing van speciale beschermingszones in de zin

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 19 februari 2016

college van burgemeester en schepenen Zitting van 19 februari 2016 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 19 februari 2016 Besluit B-punt GOEDGEKEURD stadsontwikkeling / vergunningen Samenstelling de heer Bart De Wever, burgemeester

Nadere informatie

Mogelijkheden van windenergie op bedrijventerreinen

Mogelijkheden van windenergie op bedrijventerreinen Mogelijkheden van windenergie op bedrijventerreinen 7 juni 2007 inhoud energie waarom windenergie voor- en nadelen van windenergie windaanbod vergunningen en regelgeving aspecten van belang: windplan Vlaanderen

Nadere informatie

Waarom dit windpark? Windplan Blauw. Energieakkoord 2020: Megawatt (MW) aan windenergie op land in 11 provincies

Waarom dit windpark? Windplan Blauw. Energieakkoord 2020: Megawatt (MW) aan windenergie op land in 11 provincies Waarom dit windpark? Inzet op energiebesparing en hernieuwbare energie 2020: 14% hernieuwbare energie 2023: 16% hernieuwbare energie Energieakkoord 2020: 6.000 Megawatt (MW) aan windenergie op land in

Nadere informatie

Het economische belang van de Belgische havens - flashraming 2016

Het economische belang van de Belgische havens - flashraming 2016 217-1-23 Het economische belang van de Belgische havens - flashraming 216 Om te voorzien in de behoefte aan snel beschikbare indicatoren over het verloop van de toegevoegde waarde en de werkgelegenheid

Nadere informatie

Vormen van milieueffectrapportage in Vlaanderen

Vormen van milieueffectrapportage in Vlaanderen Vormen van milieueffectrapportage in Vlaanderen Pascal Van Ghelue Geograaf - Diensthoofd Dienst Begeleiding Gebiedsgerichte Planprocessen Inhoud 1. Doel milieueffectrapportage 2. Regelgeving 3. Rapportagevormen

Nadere informatie

DIRECTE TOEGEVOEGDE WAARDE IN DE VLAAMSE HAVENS, HET LUIKSE HAVENCOMPLEX EN DE HAVEN VAN BRUSSEL. Maritieme cluster 1 Niet-maritieme cluster Totaal

DIRECTE TOEGEVOEGDE WAARDE IN DE VLAAMSE HAVENS, HET LUIKSE HAVENCOMPLEX EN DE HAVEN VAN BRUSSEL. Maritieme cluster 1 Niet-maritieme cluster Totaal 213-1-14 Het economische belang van de Belgische havens - flashraming 212 Om te voorzien in de behoefte aan snel beschikbare indicatoren over het verloop van de toegevoegde waarde en de werkgelegenheid

Nadere informatie

MINISTERIE VAN TEWERKSTELLING EN ARBEID Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk

MINISTERIE VAN TEWERKSTELLING EN ARBEID Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk MINISTERIE VAN TEWERKSTELLING EN ARBEID ------ Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk ------ Advies nr. 17 van 16 oktober 1998 met betrekking tot een ontwerp van koninklijk besluit en een

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Agendapunt: 12b. Onderwerp: Bestemmingsplan Windturbines Netterden-Azewijn. Portefeuillehouder: wethouder F.S.A.

Raadsvoorstel. Agendapunt: 12b. Onderwerp: Bestemmingsplan Windturbines Netterden-Azewijn. Portefeuillehouder: wethouder F.S.A. Raadsvoorstel Agendapunt: 12b Onderwerp: Bestemmingsplan Windturbines Netterden-Azewijn Portefeuillehouder: wethouder F.S.A. Wissink Samenvatting: In april 2008 heeft uw raad besloten in te stemmen met

Nadere informatie

Milieu-effectenbeoordeling van het project ingediend door de AG Haven Oostende.

Milieu-effectenbeoordeling van het project ingediend door de AG Haven Oostende. KONINKLIJK BELGISCH INSTITUUT VOOR NATUURWETENSCHAPPEN BEHEERSEENHEID MATHEMATISCH MODEL VAN DE NOORDZEE AFDELING BEHEER VAN HET MARIENE ECOSYSTEEM Milieu-effectenbeoordeling van het project ingediend

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 30 januari 2015

college van burgemeester en schepenen Zitting van 30 januari 2015 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 30 januari 2015 Besluit GOEDGEKEURD A-punten stadsontwikkeling / vergunningen Samenstelling De heer Bart De Wever, burgemeester

Nadere informatie

Advies. Over het voorontwerp van decreet over het vervoer van gevaarlijke goederen over de binnenwateren. Brussel, 19 september 2011.

Advies. Over het voorontwerp van decreet over het vervoer van gevaarlijke goederen over de binnenwateren. Brussel, 19 september 2011. Advies Over het voorontwerp van decreet over het vervoer van gevaarlijke goederen over de binnenwateren Brussel, 19 september 2011. Vlaamse Havencommissie Wetstraat 34-36, 1040 Brussel T +32 2 209 01 11

Nadere informatie

voor de vaststelling van ruimtelijke uitvoeringsplannen, vermeld in artikel 3, de toepasselijke procedureregels van de Vlaamse Codex Ruimtelijke

voor de vaststelling van ruimtelijke uitvoeringsplannen, vermeld in artikel 3, de toepasselijke procedureregels van de Vlaamse Codex Ruimtelijke 25 APRIL 2014. - Decreet houdende het rechtsherstel van ruimtelijke uitvoeringsplannen waarvan de planmilieueffectrapportage werd opgesteld met toepassing van het besluit van de Vlaamse Regering van 18

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 30 januari 2015

college van burgemeester en schepenen Zitting van 30 januari 2015 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 30 januari 2015 Besluit GOEDGEKEURD A-punten stadsontwikkeling / vergunningen Samenstelling De heer Bart De Wever, burgemeester

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 4 september 2015

college van burgemeester en schepenen Zitting van 4 september 2015 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 4 september 2015 Besluit GOEDGEKEURD B-punten stadsontwikkeling / vergunningen Samenstelling De heer Bart De Wever,

Nadere informatie

Commissie voor de toegang tot en het hergebruik van bestuursdocumenten

Commissie voor de toegang tot en het hergebruik van bestuursdocumenten Commissie voor de toegang tot en het hergebruik van bestuursdocumenten Afdeling openbaarheid van bestuur 10 augustus 2009 ADVIES 2009-54 over de weigering om toegang te verlenen tot verslagen van ziekenhuisombudsdiensten

Nadere informatie

VR 2016 DOC.0943/1BIS

VR 2016 DOC.0943/1BIS VR 2016 DOC.0943/1BIS DE VLAAMSE MINISTER VAN MOBILITEIT, OPENBARE WERKEN, VLAAMSE RAND, TOERISME EN DIERENWELZIJN NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: Standpuntbepaling Vlaamse Regering over het ontwerp

Nadere informatie