Onderzoeksprojecten (1-50 van 85)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Onderzoeksprojecten (1-50 van 85)"

Transcriptie

1 - 3 Sep :51:40 Onderzoeksprojecten (1-50 van 85) Zoekfilter: Classificaties: Informatie, documentatie, bibliotheekwetenschappen, archiefwetenschappen Koppeling Databank ondergrond Vlaanderen en bibliotheek van de vakgroep geologie en bodemkunde van de UGentpilootproject op basis van digitalisatie archief Prof. Em. W. De Breuck Abstract: ALBON wenst de ondergrondwaarnemingen, en meer specifiek de boorgegevens, onder haar beheer in DOV zo kwalitatief mogelijk te beheren. Om deze doelstelling te kunnen bereiken is het noodzakelijk dat de originele data daarvoor zo volledig mogelijk ter beschikking zijn van DOV en haar gebruikers en dat maximaal wordt samengewerkt met wie aan de bron van de gegevens ligt. Het persoonlijk archief van Prof. Em. W. De Breuck is aan DOV geschonken met de wens de informatie zo veel mogelijk via DOV te ontsluiten mits privacy-gevoeligheid van de gegevens te respecteren wanneer dit zich zou voordoen. Een deel van dit archief is reeds opgenomen in biblio.ugent.be, een deel van de ondergrondwaarnemingen is reeds beschikbaar in DOV via vroegere digitalisatieopdrachten en/of wegens het feit dat opdrachten destijds in opdracht van de DOV-partners zijn uitgevoerd. Het archief heeft echter in zijn geheel een grote waarde zodat ervoor moet gezorgd worden dat alles ontsloten worden, mede in navolging van de vernieuwde richtlijn m.b.t. hergebruik van overheidsinformatie die sedert de herziening ook van toepassing is op universiteitsbibliotheken. Vakgroep Geologie en bodemkunde Veerle Cnudde A private cloud creation for storing University of Cuenca end-users information. Abstract: The aim of the project is the creation of a private cloud service within the institution in order to safely store the institutional documentation of teachers, researchers and employees. The service will be used by non-expert users and enable accessibility from anywhere in the world. Afdeling Bodem- en Waterbeheer Guido Wyseure Stephane Sas Virtualisatie van informatie- en communicatietechnologieën aan de Mzumbe Universiteit Project). Abstract: Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds VLIR. UA levert aan VLIR de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract. Versterking van NMAIST ICT en bibliotheekinfrastructuren. Abstract: Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds VLIR. UA levert aan VLIR de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract. TeTRRA B - 2de fase: Technologie Transfer & Aanwerving in landelijke gebieden Abstract: Vele Midden- en Kleinbedrijven (MKB) in de Euregio Maas-Rijn staan meer en meer in sterke concurrentie vanwege de internationalisering van de markten. Een stijging van de grensoverschrijdende technologietransfer is, volgens ons, de manier van oplossing voor deze situatie. Ook al is de toegang tot de knowhow van universiteiten en hogescholen van de EMR bij het MKB veelgevraagd, men moet toch constateren, dat de meeste ondernemers in de directe contactname met een wetenschappelijke coöperatiepartner nog vaak belemmeringen ondervinden. Daarom moeten activerende en vereenvoudigende maatregelen worden voorzien, opdat inzichten uit toegepast onderzoek een toepassing in economie en maatschappij kunnen vinden en tot proces- of produktinnovaties leiden. Dit ook vanuit de achtergrond, dat de verbreiding van knowhow en de ondernemende valorisatie van economisch relevante resultaten belangrijke factoren zijn, om het concurrentievermogen van een regio te bevorderen. Een centrale rol nemen in deze context ook netwerken tussen actoren in econonomie en wetenschap in. Het in werking stellen en het verzekeren van het voortbestaan ervan, hebben een intensief onderhoud en verzorging nodig, om op lange termijn meerwsarde en concrete resultaten te waarborgen. Naast een tekort aan grensoverschrijdende technologietranfer staat het MKB ook voor de uitdaging, geschikte vakmensen voor hun bedrijfswerkzaamheden te vinden. Dit alom aanwezige gemis van vakmensen maakt het niet eenvoudig voor de bedrijven, in de internationale markt te kunnen concurreren en concurrerend te blijven. Ook het verlies van groei- en innovatiepotentieel gaat daarmee voort - in het ergste geval dreigen de ondernemingen zelfs omzet te verliezen vanwege ontbrekende of wegvallende "slimme koppen". In enkele deelregios van de Euregio bestaan veelvoudige maatregelen, om dit probleem aan te pakken. In het kader van TeTRRA heben de projectpartners zich op het bereik van de akademische vakmensen gefocust, d.w.z. studenten en geslaagden van de in het projekt deelnemende hogescholen. In de grensregio bestaat hieromtrent een grote noodzaak tot handelen. Als dit tekort aan vakmensen op het hoogste opleidingsniveau - een probleem dat in de verschillende deelregio's van de EMR verschillend groot is - niet opgelost wordt, heeft dit verstrekkende gevolgen voor de bedrijven en de economische locatie Euregio Maas-Rijn. Vooral "Brain-Drain" is een ernstig probleem. Dat juist de hoger gekwalificeerden vaak naar de grote steden en naar de bekende bedrijven trekken, omdat ze daar betere carrièrekansen en hogere salarissen verwachten, is in de EMR een bekende problematiek, waar oplossingen voor gevonden moeten worden.

2 Elke PIESSENS Voltooiing van de kritische uitgave van Edmund Husserl - Studiën zur Struktur des Bewusstseins - en een correctie van de drukproeven. Abstract: Voltooiing van de kritische uitgave van Edmund Husserl - Studiën zur Struktur des Bewusstseins - en een correctie van de drukproeven. OE Centr. Ethiek, Soc. & Pol. Filosofie Bart Raymaekers BISA-Kerncijfers: Uitwerking van een publicatie rond kerncijfers in verband met de thema's die tot het werkgebied van het Brussels Instituut voor Statistiek en Analyse (BISA) behoren. Vrije Universiteit Brussel Abstract: In dit project wordt een publicatie voorbereid rond kerncijfers die verband houden met het werkgebied van het Brussels Instituut voor Statistiek en Analyse (BISA). Geschiedenis Geografie RUDI JANSSENS Bas VAN HEUR Michael RYCKEWAERT Karen CHALTIN Stefan DE CORTE Opbouw van institutionele capaciteit in de informatiewetenschappen rond onderwijs en onderzoek door gemeenschappelijke postgraduele onderwijspartnerschappen. Abstract: Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds VLIR. UA levert aan VLIR de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract. Impulsfinanciering voor de realisatie van een dienstenarchitectuur voor uitwisseling van onderzoeksinformatie. Abstract: Het voorwerp van dit project is de realisatie aan de zijde van de dataleverancier van een incrementeel aanleveringsbeleid van volledige, actuele, correcte en geïntegreerde onderzoeksinformatie, via een gestandaardiseerde interface en een gestandaardiseerd uitwisselingsformaat met metadata waarvan de semantiek beschreven werd via het Data Governance Center. Tim Engels Het evalueren van de Humane Wetenschappen. Abstract: Dit project levert een bijdrage tot het meten van de bredere maatschappelijke impact van academische monografieën uit het vakgebied Geschiedenis. Het bouwt verder op eerdere aanwijzingen dat de publicatie-output van de sociale en humane wetenschappen een informerende rol kan spelen ten behoeve van een breed niet- strikt academisch lezerspubliek. De analyse gebruikt hiertoe een nieuwe, 'altmetrische' dataset, de lezersbeoordelingen (een numerieke score) en de besprekingen (geschreven tekst) verzameld op Goodreads.com, een niet-academische en nietcommerciële webstek gewijd aan het verzamelen van lezersbeoordelingen van boeken uit alle genres en disciplines, daarbij inbegrepen Geschiedenis. Deze data werd verrijkt met bibliografische beschrijvingen uit OCLC Worldcat en gecontrasteerd met citatiedata uit academische tijdschriften geïndexeerd in Scopus. De methodologie bestaat uit het berekenen van correlaties: 1 tussen academische (citatie-) impact en maatschappelijke impact (scores en besprekingen), en 2 tussen een grote maatschappelijke impact en diverse boekkarakteristieken zoals jaar en land van publicatie, uitgever, auteursprofiel en onderwerp. Als aanvulling dient een kwalitatieve analyse van de geschreven boekbesprekingen. Tim Engels Beeld in Onderwijs. Onderzoek naar een selectieprotocol voor het vrt-archiefmateriaal in functie van gebruik in het onderwijs. Abstract: Het doel van het onderzoeksproject is tweeledig: 1) selectiecriteria en selectieprocedures uitwerken om efficiënt voor het onderwijs bruikbaar beeldmateriaal te verzamelen uit het vrt-archief voor de testcases Wereldoriëntatie in het basisonderwijs en Techniek in de eerste graad van het secundair onderwijs; 2) condities bepalen voor het uitwerken van een grootschalig project omtrent de selectie van bruikbaar beeldmateriaal voor een omvattend vakkenpakket in het onderwijs. Didactica Wil Meeus

3 Ontwikkeling van een digitaal platform Nederlands leren. Abstract: De globale doelstelling van dit project is het vergroten van de mogelijkheden tot integratie voor onderdanen van een derde land in de Vlaamse, Europese samenleving. Specifiek doel: de integratie van derdelanders verbetert door de realisatie van een digitaal platform Nederlands leren. Individueel onderzoek IOIW Jozef Colpaert Transregionaal katholicisme in de maak. Drukcultuur in het aartsbisdom Kamerijk ( ). Abstract: The archdiocese of Cambrai always functioned as a zone for transregional mobility. Ever since its erection as the borderland archdiocese of thehabsburg Low Countries in 1559 until its partial incorporation in the French Kingdom in 1659, it hosted Catholic refugees from different regions, such as the British Isles, Ireland, France and eventually the Dutch Republic. This created an exceptional situation in which exiles along with locals sought to reconfigure Catholicism after the rise of Protestantism. In the historiography, it is widely acknowledged that under similar conditions of exile, protestant refugees swiftly used the printing pressin order to spur a transregional identity amongst coreligionists. This project contends that printing was vital to any Early Modern confession and therefore, it will analyse how among Catholics in Cambrai, print culture functioned as a crucial variable in the making of a transregionalreligion, both within the archdiocese and beyond. OG Nieuwe Tijd Leuven Johan Verberckmoes Violet Soen Studie actualiseren indicatoren thema hinder-lawaai Abstract: Concreet omvat de opdracht de actualisatie van de volgende indicatoren:? Geluidsdrukniveau door wegverkeer;? Percentage van de bevolking blootgesteld aan wegverkeersgeluid;? Potentieel ernstig gehinderden door lawaai (alle bronnen). Vakgroep Informatietechnologie Dick Botteldooren Strategische rol van openbare bibliotheken in het lokaal weefsel. Abstract: Doel van het project is een meer volledig en fijnmazig inzicht te krijgen in de wijze waarop openbare bibliotheken belangrijke strategische partners vormen of kunnen vormen in stadsontwikkeling. Er kan o.a. zo verder gesleuteld worden aan een degelijke "inductieve kennisontwikkeling" ter zake. Faculteit Ontwerpwetenschappen - overige Henry van de Velde Nathalie Vallet Jan Paredaens Balans en perspectief - Verkenning en ontwikkeling van de erfgoedgemeenschap rond academisch erfgoed in Vlaanderen (fase 2) Abstract: Het project heeft tot doel op op de basis van een vooronderzoek een deel van het Vlaams academisch erfgoed te digitaliseren en te ontsluiten via een interuniversitair online erfgoedportaal, om de universitaire collecties voor het brede publiek open te stellen en om de doorlichting van het academisch erfgoed in Vlaanderen uit te breiden. Het eindoel is om te komen tot de formele oprichting van een Vlaamse Overlegplatform voor Academisch Erfgoed dat stimulerend en adviserend kan optreden in de zorg voor en de ontsluiting van het academisch erfgoed op basis van professionele bekwaamheid en met de steun van een breed netwerk van participanten. Dit project omhelst een aantal concrete stappen. Museum voor de geschiedenis van de wetenschappen Danny Segers Digitaal Archief van Belgische Neo-Avant-gardetijdschriften (DABNAP). Abstract: De naoorlogse kunstenaarstijdschriften vormen een unieke informatiebron over én een sprekende getuigenis van de doe-het-zelfpraktijk kenmerkend voor de neo-avant-garde. Dit project wil een omvangrijk en representatief corpus van Belgische neo-avant-gardetijdschriften digitaliseren, en vervolgens aan de hand van innovatieve, geautomatiseerde taaltechnologie het achterliggende netwerk van kunstenaars in beeld brengen en analyseren. Centrum voor Computerlinguïstiek en Psycholinguïstiek (CLiPS) Walter Daelemans Management van Elektronische Informatie en Digitale Bibliotheken. Abstract: De algemene doelstelling van het project is het bijdragen tot de algemene doelstelling van de partner-laden door opleiding van experten in een efficiënter beheer van de digitale en electronische documentaire informatie-bronnen.

4 Capteren van citaties, impactfactoren en BOF-gewicht van tijdschriftartikelen in de Academische Bibliografie. Abstract: Dit project kadert in een onderzoeksopdracht toegekend door de. De promotor levert de de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd door de universiteit. Tim Engels Herbestemming van kloosters, een ontwerpend en typologisch onderzoek Abstract: Christelijke architectuur gaf de voorbije jaar Europese steden, dorpen en platteland in grote mate mee vorm. Kerken en kloosters vormden de kern van leefgemeenschappen en ze structureerden het sociale leven. Tijden veranderen echter, religieuze gebouwen verliezen in een snel tempo hun gebruikers en bewoners. Een grote vraag in dit verband is dan ook of deze panden omwille van hun vaak beladen verleden in aanmerking komen voor herbestemming. Dit onderzoek richt zich specifiek op de typologie van kloosters in de provincie Limburg. Binnen het project wordt de problematiek van leegstaande en/of onderbenutte kloosters in kaart gebracht. Vervolgens wordt er vanuit de methode van ontwerpend onderzoek - door een koppeling van programma met typologie - onderzocht welke scenario's zinvol kunnen zijn voor de toekomst. ArcK Koenraad VAN CLEEMPOEL EUROPEANA INSIDE. Abstract: Geen Nederlandstalig Abstract Faculteit Theologie en Religiewetensch. N. N. Archiefbank Vlaanderen Online database van private archieven. Abstract: Archiefbank Vlaanderen realiseert sinds 2004 een centrale webdatabank van de Vlaamse private archieven. Door erfgoed integraal in kaart te brengen wordt bijgedragen aan de bescherming, het beheer en de valorisatie van deze archieven die vaak bedreigd zijn.: ze gaan verloren bij overerving, worden verkocht of verdwijnen naar het buitenland. Archiefbank spoort de private archieven systematisch op en verzamelt informatie.de online databank staat kosteloos ter beschikking van onderzoekers, studenten en het brede publiek. Ze gegevens over private archieven die worden bewaard in rijks- en gemeente-archieven, private archiefbewaarplaatsen, bibliotheken en ook bij particulieren.archiefbank is een open en collectief samenwerkingsverband. Ontwikkeling en beheer gebeuren door vier onthaalinstellingen: ADVN, KADOC-KULeuven, Liberaal Archief en Amsab-Instituut voor Sociale Geschiedenis. De databank wordt opgebouwd in nauwe samenwerking met partners uit de brede erfgoedsector. KADOC Jan De Maeyer Het consumptielandschap in kaart gebracht: digitalisatie van negentiende-eeuwse adresboeken van Antwerpen en Brugge Abstract: Dit project wil een database opstellen van adresboeken, en dit voor drie goedgekozen sample-jaren (1837, 1867 en 1897) en voor twee verschillende, maar complementaire steden, Antwerpen en Brugge. Adresboeken zijn onderbenutte bronnen die echter unieke informatie geven rond het morfologisch, sociaal en economisch functioneren van steden. Deze database zal aanvankelijk gebruikt worden in het kader van eigen onderzoek naar de retail-infrastructuur en consumptiepatronen in negentiende-eeuwse steden. Daarna is het de bedoeling de database online te zetten voor breder gebruik door de historisch geïnteresseerde onderzoeksgemeenschap. Ilja Van Damme Vooronderzoek ontsluiting abdijbibliotheek Tongerlo. Abstract: Het "Vooronderzoek ontsluiting abdijbibliotheek Tongerlo" heeft tot doel om na te gaan uit welke deelcollecties de bibliotheek is opgebouwd, wat er de inhoudelijke zwaartepunten van zijn, en wat er het cultuurhistorisch belang van is. Op basis van een dergelijk vooronderzoek kan dan verder worden gewerkt: in het eindrapport van het project zullen aanbevelingen worden geformuleerd, bv. over de deelcollecties waaraan bij de uiteindelijke catalogisering in een online systeem de voorrang gegeven zal moeten worden. Ook voor de verdere aanpak van conservering en restauratie zal dit een onmisbare basis zijn. Pierre Delsaerdt Digitale containers voor preservatie Abstract: Het doel is het creëren van eenvoudig te installeren en gebruiken software voor het verpakken van digitaal erfgoed in digitale containers. Deze containers laten toe de content over te brengen naar een langetermijnarchief. Dezelfde containers laten toe de content te publiceren op internet.

5 Directie Onderzoeksaangelegendheden Sylvia Van Peteghem Onderzoek naar het spanningsveld tussen erfgoed en retail in historische steden in Europa. Valorisatie voor retail- en erfgoedsector via casestudieonderzoek. Abstract: Het doel van dit onderzoek is het formuleren van beleidsadvies omtrent retail-herbestemmings projecten en het aanreiken van een evaluatie-instrument voor het (a-priori) evalueren van zulke projecten. De aandacht ligt op het interdisciplinaire karakter van het probleem en de resultaten beogen dan ook valorisatie zowel voor de retail- als de erfgoedsector. Praktijkvoorbeelden van retail in historische gebouwen tonen aan dat een kwalitatief resultaat waarbij de eisen van de verschillende partijen gerespecteerd worden mogelijk is, maar zeldzaam. Het vernieuwende aan voorliggend onderzoek is dat het niet vertrekt vanuit de grootste schaal, stedenbouwkundig, maar eerder vanuit de kleinste schaal: het standpunt van de gebruiker. Dit uitgangspunt is uniek in Vlaanderen en Europa maar is nochtans essentieel; het grote publiek beoordeelt immers de 'waarde' van een gebouw niet op basis van de stijl en architectuur maar wel op basis van wat er met het gebouw gebeurt, hoe men het gebruikt, en hoe het met zijn omgeving en de maatschappij interageert. Het eerste deel van het onderzoek bestaat uit een literatuurstudie binnen de domeinen herbestemming, stedenbouwkundige regeneratie en retail design. Het tweede deel van het onderzoek bestaat uit casestudies van reeds gerealiseerde retail-herbestemmingsprojecten. Aangezien de literatuur specifiek over dit fenomeen erg beperkt is zijn de casestudies het meest representatief voor de stand van zaken. Zowel nationale als internationale cases worden bestudeerd. ArcK Koenraad VAN CLEEMPOEL Steunpunt Wonen Abstract: Deze overeenkomst betreft de opstart van een steunpunt rond "Wonen" zoals goedgekeurd door de Vlaamse regering voor een periode van Vijf jaar van tot Partners binnen het project zijn KULeuven, UAntwerpen, Provinciale Hogeschool Limburg, TU Delft en Hogeschool voor Wetenschap en Kunst. Het project wordt uitgevoerd zoals gedefinieerd in voorliggend contract. ArcK Griet VERBEECK Proeflijst "theater erfgoed" in het kader van een Topstukkendecreet Abstract: Dit project kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds Kunsten en Erfgoed. UA levert aan Kunsten en Erfgoed de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract. Onderzoekscentrum Visuele Poëtica Luc Van Den Dries 2e generatie Open Access Infrastructure voor onderzoek in Europa Abstract: niet beschikbaar Directie Onderzoeksaangelegendheden Sylvia Van Peteghem PHL-doctoraat van Remco Roes met de titel : ' Scenografie van de sublieme ruimte' Abstract: Dit ontwerpend onderzoek richt zich op de vraag hoe de filosofische notie van 'het sublieme' vertaald kan worden naar een ruimtelijke scenografie. Dit vraagstuk wordt vanuit twee kanten benaderd: enerzijds vanuit een filosofische en historische lezing van het sublieme en anderzijds vanuit een scenografische, artistieke praktijk. De hybride aard van het onderzoek wordt ondersteund door een dynamische methode die de grenzen van de verschillende disciplines respecteert en tegelijk uitnodigt tot een wisselwerking. De losse componenten en afzonderlijke disciplines binnen het doctoraat worden daartoe verenigd binnen één conceptuele structuur, een imaginair interieur. Het onderzoek is een dérive binnen deze ruimte waarbij niet alleen de vaste theoretische kaders worden verkend, maar ook de mogelijkheden en reactie hierop in de vorm van een artistiek handelen. Het uiteindelijke resultaat zal een constellatie zijn die bestaat uit zowel een visuele, ruimtelijke component als een tekstuele, reflexieve component. Vanuit deze verzameling zullen meer concrete ontwerptools gedestilleerd worden die inzetbaar zijn binnen het vakgebied van de interieurarchitectuur. De nadruk hierbij ligt op de toepasbaarheid bij herbestemmingsvraagstukken. ArcK Kris PINT Incubatorennetwerk(t) Abstract: Bij onderzoekers van kennisinstellingen bestaat een duidelijke nood aan begeleiding en ondersteuning bij ondernemerschapsactiviteiten. Onderzoekers hebben vaak een technologie ter beschikking die een waardevol valorisatiepotentieel biedt, maar zijn in de eerste plaats onderzoeker. De overgang van onderzoeker naar ondernemer is niet altijd vanzelfsprekend, omdat de technische kennis van de onderzoeker

6 aangevuld dient te worden met een hele waaier van bedrijfseconomische aspecten. Hiervoor is vaak echter slechts een beperkt (of onbestaand) budget beschikbaar. Daarom biedt dit project een belangrijke tegemoetkoming naar onderzoekers en de kennisinstellingen, die zich vertaalt in een ondersteuning van kwaliteitsvolle technologievalorisatie, de oprichting en groei van nieuwe, gezonde bedrijven en uiteindelijk ook de groei van de regionale economie. Dit project biedt een sterke aanvulling op de reguliere werking van de betrokken partners. Dit project maakt het de partnerinstellingen mogelijk om zowel instelling- als grens- overschrijdende projecten uit te werken. Daarnaast wisselen de partners best practices uit om potentiële spin-offs te scouten en begeleiden. De internationale dimensie in dit project biedt een grote meerwaarde aan zowel de partners als de deelnemers van dit project. De partners leren van elkaars ervaringen in het opzetten en helpen groeien van spin-offbedrijven uit onderzoeksinstellingen; onderzoekers uit deze kennisinstellingen leren van elkaar en van ervaren coaches belangrijke aspecten rond het opzetten en managen van technologie-gebaseerde bedrijven. De internationale context biedt enerzijds een schaalvoordeel: dankzij de betrokkenheid van zes partners wordt een kritische massa van ondernemende onderzoekers samengebracht. Anderzijds komen de coaches en deelnemers in contact met de ondernemerscultuur uit andere landen; dit biedt ook een boeiende inspiratiebron om van elkaar te leren. Illustreren van de ruimtelijke verandering via een sociale doorlichting vanuit een historsich perspectief door BRIO binnen het project : Migratie als factor in het Brussels verstedelijkingsproces. Vrije Universiteit Brussel Abstract: Het centrale uitgangspunt van dit project is na te gaan wie er in bepaalde Brusselse wijken vandaag woont en hoe deze situatie verschilt dan wel overeenkomt met een aantal momentopnames in het verleden. Brussels Informatie-, Documentatie- en Onderzoekscentrum MACHTELD DE METSENAERE De legitimatie van het publieke omroepbestel in de 21ste eeuw: op zoek naar een nieuwe theoretische onderbouw Vrije Universiteit Brussel Abstract: Het doel van het voorgestelde onderzoek is, ten eerste, om te onderzoeken welke theoretische argumenten voor en tegen de publieke omroep zijn aangebracht. Dit gebeurt vanuit een multidisciplinair theoretische en historische hoek, waarbij de dynamische interpretaties van de openbare dienst na verloop van tijd geïnterpreteerd worden. Ten tweede, verschuivend naar het empirisch gedeelte van de studie, zal het onderzoek uitmaken welke middelen (d.w.z. retoriek en beleidsinstrumenten) nationale regeringen toepassen om de publieke omroep te legitimeren. De studies lopen in de UK, Duitsland, Nederland en Vlaanderen. Verder zal het onderzoek toelichten of een 'grand theory' voor de publieke omroep nog steeds mogelijk is in de 21ste eeuw, en zo ja, bespreekt het de belangrijkst elementen voor zo'n theorie. Studies van Media Informatie en Tele-Communicatie Internationaal en Europees recht Communicatiewetenschappen Sebastian OBERTHUR CAROLINE PAUWELS Karen DONDERS Tutor Traint Talent (TTT-project) Abstract: Tutor traint talent is een project waarbij studenten lerarenopleiding ingezet worden als begeleider van leerlingen secundair onderwijs met structurele studie moeilijkheden omwille van etnische achtergrond en/of sociaaleconomische factoren. Het project is ontstaan uit de ervaring dat niet enkel vakspecifieke moeilijkheden leiden tot ontmoedigende resultaten en bijgevolg verlies van studiemotivatie. Het onvoldoende hanteren van abstract taalgebruik in alle vakken, het uit het hoofd leren zonder begrijpen en het beschikken over onvoldoende vaardigheden in plannen en structureren van het leerproces zijn even belangrijk. Om dit te verhelpen worden in scholen studiebegeleiders en leercoaches aangesteld. In het project tutor traint talent worden studenten ingezet als tutor voor begeleiding en ondersteuning van studievaardigheden. Ermina NAUWELAERTS Beatrijs NIELANDT brugproject " Ondernemen zoals het is" Abstract: Het projectconcept bestaat erin om studenten in kleine groepjes gedurende een gans academiejaar actief kennis te laten maken met ondernemerschap. Dit gebeurt via communicatie, ervaringsuitwisseling en acties bij een KMO die ze zelf kiezen, in een ondernemingsteam. Facebook wordt ingezet als permanent kanaal voor de communicatie tussen de ondernemer en de studenten. Van hun acties bij hun KMO maken de studenten korte filmpjes die via YouTube verspreid worden. Bundeling van deze korte filmpjes leidt tot een bedrijfsreportage doe een realistisch beeld geeft van het ondernemerschap bij elke KMO. Tijdens een slotevent kunnen alle aanwezige studenten kiezen voor het ondernemingsteam dat het beste realistische beeld geeft van het ondernemerschap. Het winnende ondernemingsteam wordt beloond met een prijs. Governance Raf SLUISMANS Noden en behoeften omtrent conservering/preservering, ontsluiting en digitaliseren van erfgoedcollecties bij vier conservatoriumbibliotheken in Vlaanderen en Brussel.

7 Abstract: Dit deelonderzoek kadert in en breder onderzoek naar de noden en behoeften omtrent conservering/preservering, ontsluiting en digitaliseren van ergoedbibliotheken dat werd toegewezen aan de UA door de Vlaamse Erfgoedbibliotheek. Pierre Delsaerdt Ontwikkeling en capaciteitsopbouw van de ISIS gebaseerde "Library Automation Software": ondersteuning en duurzaamheid (DOCBIBLAS III). Abstract: Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds VLIR. UA levert aan VLIR de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract. Onderzoeksgroep Boek, Bibliotheek en Informatie Masterplannen preservering-conservering en ontsluiting-digitalisering. Abstract: De vzw Vlaamse Erfgoedbibliotheek heeft de taak om de sector van de erfgoed bibliotheken In Vlaanderen in kaart te brengen, en hierbij bijzondere aandacht te besteden aan de problematieken die haar eigen zijn. De mate van preservering en conservering van de bibliotheekcollecties enerzijds, en de mate waarin zij bibliografisch ontsloten en gedigitaliseerd zijn anderzijds, zijn twee specifieke vragen waarop momenteel geen sluitend en representatief antwoord kan worden gegeven. De opdracht bestaat erin om deze twee aspecten ten gronde te beschrijven, gebruik makend van een ruime bevraging van de sector. Omdat in Vlaanderen ongeveer 250 bibliotheken de zorg voor erfgoedcollecties op zich nemen, kan dit onderzoek slechts op basis van een goed uitgewerkte steekproef worden uitgevoerd. Pierre Delsaerdt Drukpersproductie en uitgeversstrategieën in Antwerpen ( ). Abstract: Dit onderzoek wil nagaan welke rol drukkers en boekverkopers speelden in de vroegmoderne cultuuroverdracht. De drukker-boekverkoper wordt hier niet zozeer opgevoerd als een geleerde idealist die de drukpers zag als een middel om kennis te verspreiden, maar als een pragmatische vakman en handelaar, gedreven door overwegend zakelijke motieven. Een beter begrip van dit zakelijke aspect kan de rol van de drukker/uitgever/boekhandelaar in het communicatieproces verduidelijken.- Stijn Van Rossem Pierre Delsaerdt Europeana Libraries: Aggregeren van digitale content van Europese bibliotheken Abstract: niet beschikbaar Directie Onderzoeksaangelegendheden Sylvia Van Peteghem towards "Top Technology Cluster"(TTC): grensoverschrijdende ondernemingsontwikkeling tussen Zuid-Nederland, oostelijk België en westelijk Nordrhein-Westfalen Abstract: Top-Technology-Cluster" (TTC) is een gezamenlijk, grensoverschrijdend initiatief om technologie-georiënteerde bedrijven, met name KMO's, te ondersteunen om juiste partners te vinden en een duurzame samenwerking tussen bedrijven over de grenzen heen tot stand te brengen. TTC biedt uitstekende mogelijkheden tot het ontwikkelen van nieuwe 'waardeketens' en op deze manier beter zaken te kunnen doen. De visie is elkaar te versterken, competitieve 'top technology'-clusters uit te bouwen en een 'top technologie regio' tot leven te brengen. Economieën en mensen binnen de driehoek Zuid-Nederland - West-Duitsland - Oost-België groeien steeds dichter naar elkaar. Een van de belangrijkste troeven van deze grensoverschrijdende regio, het Euregio Maas-Rijn gebied, is het enorme kennispotentieel. Op basis van een internationale benchmark-studie werden een aantal veelbelovende business & technology velden geïdentificeerd voor grensoverschrijdende ontwikkeling en samenwerking: Advanced Materials, Life Sciences en High-tech-systemen (met betrekking tot energie, ICT, Automotive). TTC biedt technologie-georiënteerde bedrijven bijzondere kansen andere bedrijven over de grenzen heen te leren kennen en in het bijzonder hun competenties en technologieën. TTC beoogt een synergie te creëren, ideeën voor projecten te onthullen, mogelijkheden voor samenwerking te vinden en gezamenlijke grensoverschrijdende innovatie en technologieprojecten op te starten. De eerste interessante thema's voor een grensoverschrijdende samenwerking werden geïdentificeerd per technologie- en bedrijfstype. Zowel technologisch georiënteerde bedrijven als universiteiten en R&D wordt gevraagd om in hun competenties, wensen en ideeën in te brengen. Vooral KMO's worden uitgenodigd om deel te nemen en de richting te bepalen. TTC moedigt de samenwerking aan in en tussen verschillende zakelijke domeinen door middel van actief Business Development Support (BDS). Geschikte kennis, hulp en stimulansen van BDS-experts wordt aan bedrijven aangeboden en TTC biedt uitstekende mogelijkheden om ideeën te ontwikkelen en om nieuwe marktopportuniteiten te creëren. TTC werkt aan een marktgedreven innovatie en ontwikkeling met het oog op concrete verkoop, toegevoegde waarde en een verhoogde werkgelegenheid.

Universitaire Bibliotheken Leiden. Partner in kennis. Meerjarenbeleidsplan 2011-2015

Universitaire Bibliotheken Leiden. Partner in kennis. Meerjarenbeleidsplan 2011-2015 Universitaire Bibliotheken Leiden Partner in kennis Meerjarenbeleidsplan 2011-2015 Universitaire Bibliotheken Leiden Partner in kennis Meerjarenbeleidsplan 2011-2015 Inhoud Inleiding 5 Missie, doelstellingen,

Nadere informatie

Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling Doelstelling 2 VLAANDEREN 2007-2013 Regionaal Concurrentievermogen en Werkgelegenheid

Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling Doelstelling 2 VLAANDEREN 2007-2013 Regionaal Concurrentievermogen en Werkgelegenheid Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling Doelstelling 2 VLAANDEREN 2007-2013 Regionaal Concurrentievermogen en Werkgelegenheid I nspiratie die werkt! Inhoudsopgave 3 Voorwoord 4 Wat is het EFRO? 5 EFRO

Nadere informatie

ADVIES 153TER DE 1%-NORM VOOR O&O: INVULLING GROEIPAD 30 JUNI 2011

ADVIES 153TER DE 1%-NORM VOOR O&O: INVULLING GROEIPAD 30 JUNI 2011 ADVIES 153TER DE 1%-NORM VOOR O&O: INVULLING GROEIPAD 30 JUNI 2011 DE 1%-NORM VOOR O&O: INVULLING GROEIPAD 2/32 INHOUD 1. SITUERING 2. BELEIDSKADER 2.1. Vlaamse beleidskader 2.2. Europese beleidskader

Nadere informatie

Archipel Network-centric approach to sustainable digital archives

Archipel Network-centric approach to sustainable digital archives Archipel Network-centric approach to sustainable digital archives A. Situering, innovatiedoel en innovativiteit van het project...4 A.1. Situering in Vlaanderen...4 A.2. State-of-the-art...5 A.3. Innovatiedoel...8

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010 2011 32 744 EU-voorstel: Groenboek over een gemeenschappelijk strategisch kader voor EU-financiering van onderzoek en innovatie COM(2011)48 Nr. 1 BRIEF

Nadere informatie

Bestuursovereenkomst 2012-2015. Belspo. Federaal Wetenschapsbeleid. (Belgian Science Policy Office)

Bestuursovereenkomst 2012-2015. Belspo. Federaal Wetenschapsbeleid. (Belgian Science Policy Office) Bestuursovereenkomst 2012-2015 Federaal Wetenschapsbeleid Belspo (Belgian Science Policy Office) Ref.: CAB_1_N 7 juni 2012 INHOUDSOPGAVE ALGEMEEN 1 A. ALGEMENE BEPALINGEN... 1 B. OPDRACHT... 13 C. ORGANIGRAM

Nadere informatie

Inhoud. 1. Woord vooraf... 2 2. Welkomstwoord door Nederlandse voorzitter van CVN Wim van Gelder en dagvoorzitter Dorien Scheerhout...

Inhoud. 1. Woord vooraf... 2 2. Welkomstwoord door Nederlandse voorzitter van CVN Wim van Gelder en dagvoorzitter Dorien Scheerhout... Inhoud 1 1. Woord vooraf... 2 2. Welkomstwoord door Nederlandse voorzitter van CVN Wim van Gelder en dagvoorzitter Dorien Scheerhout...3 2a. Welkomstwoord Wim van Gelder... 3 2b. Welkomstwoord Dorien Scheerhout...

Nadere informatie

Business case Open Innovatie in het Ecosysteem van de Kennis-As Limburg. Toepassingsprogramma, concrete interventies en wetenschappelijk onderzoek

Business case Open Innovatie in het Ecosysteem van de Kennis-As Limburg. Toepassingsprogramma, concrete interventies en wetenschappelijk onderzoek Business case Open Innovatie in het Ecosysteem van de Kennis-As Limburg Toepassingsprogramma, concrete interventies en wetenschappelijk onderzoek 1 Factoren Vestigingsklimaat Zwaartepunten van 1 e tranche

Nadere informatie

Stapsgewijs naar duurzame toegang

Stapsgewijs naar duurzame toegang Stapsgewijs naar duurzame toegang Onderzoek naar een strategisch stappenmodel voor duurzame toegang tot digitale informatie in kleine en middelgrote erfgoedinstellingen. Enno Meijers Thesis Master of Business

Nadere informatie

KENNISMANAGEMENT. Intelligent omgaan met kennis. Drs. Rob van der Spek Dr. André Spijkervet

KENNISMANAGEMENT. Intelligent omgaan met kennis. Drs. Rob van der Spek Dr. André Spijkervet KENNISMANAGEMENT Intelligent omgaan met kennis Drs. Rob van der Spek Dr. André Spijkervet Foto voorzijde: Visie en flexibiliteit. Kennismanagement heeft tot doel de kennishuishouding in een organisatie

Nadere informatie

De arbeidsmarkt 2020:

De arbeidsmarkt 2020: De arbeidsmarkt 2020: Welke rol voor HR-dienstverleners? Concept eindrapport september 2014 In opdracht van Federgon Tour & Taxis Havenlaan 86c (bus 302) 1000 Brussel Deze studie werd uitgevoerd door:

Nadere informatie

Nederlands zonder drempels

Nederlands zonder drempels Nederlandse Taalunie Nederlands zonder drempels Meerjarenbeleidsplan 2008-2012 Nederlandse Taalunie Nederlands zonder drempels Meerjarenbeleidsplan 2008-2012 Nederlandse Taalunie, Den Haag, 2007 Niets

Nadere informatie

Maatwerk in onderzoeksinfrastructuur

Maatwerk in onderzoeksinfrastructuur Maatwerk in onderzoeksinfrastructuur Strategisch investeren in grootschalige onderzoeksfaciliteiten Hieronder vindt u de concepttekst van het AWT-advies over grootschalige onderzoeksfaciliteiten dat zich

Nadere informatie

postinitiële masteropleiding (herindiening van bestaand masterprogramma) Master in Materials engineering

postinitiële masteropleiding (herindiening van bestaand masterprogramma) Master in Materials engineering Formulier voor het indienen van voorstellen voor postinitiële masteropleidingen (aanpassing van een bestaande master) voor de Faculteit Toegepaste Wetenschappen Luik 1: Identificatiegegevens Titel en soort

Nadere informatie

Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid een handleiding

Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid een handleiding lokaal sociaal beleid Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid een handleiding lokaal sociaal beleid Strategische planning voor het lokaal

Nadere informatie

A c h t e r g r o n d d o c u m e n t

A c h t e r g r o n d d o c u m e n t M i d t e r m e v a l u a t i e v a n h e t V l a a m s P r o g r a m m a d o c u m e n t v o o r P l a t t e l a n d s o n t w i k k e l i n g 2 0 0 7-2 0 1 3 A c h t e r g r o n d d o c u m e n t Onderzoek

Nadere informatie

Sarphati Institute. Triple Helix Research Centre for New Epidemics. Verbinding van wetenschap, beleid en praktijk voor een gezonder Amsterdam

Sarphati Institute. Triple Helix Research Centre for New Epidemics. Verbinding van wetenschap, beleid en praktijk voor een gezonder Amsterdam Sarphati Institute Triple Helix Research Centre for New Epidemics Verbinding van wetenschap, beleid en praktijk voor een gezonder Amsterdam Plan op hoofdlijnen Amsterdam 20 januari 2014 (2b) Inhoud Samenvatting

Nadere informatie

BIJDRAGE VAN DE CREATIEVE INDUSTRIEËN TOT EEN INNOVATIEF VLAANDEREN

BIJDRAGE VAN DE CREATIEVE INDUSTRIEËN TOT EEN INNOVATIEF VLAANDEREN BIJDRAGE VAN DE CREATIEVE INDUSTRIEËN TOT EEN INNOVATIEF VLAANDEREN Sofie Jacobs, Marlies Demol, Walter van Andel en Annick Schramme MAART 2013 KENNISPARTNER AMBIDEXTROUS INNOVATION BEHAVIOUR IN SERVICE

Nadere informatie

MAATSCHAPPELIJKE BELEIDSNOTA. Hoorzittingen

MAATSCHAPPELIJKE BELEIDSNOTA. Hoorzittingen Zit ting 2007-2008 28 mei 2008 MAATSCHAPPELIJKE BELEIDSNOTA Digitaal Vlaanderen BIJLAGE Hoorzittingen 4298 IED 2 Samenstelling van de commissie: Voorzitter: de heer Louis Bril. Vaste leden: de heren Frank

Nadere informatie

Internationaliseringsoffensief. High Tech Systemen en Materialen

Internationaliseringsoffensief. High Tech Systemen en Materialen Internationaliseringsoffensief High Tech Systemen en Materialen Internationaliseringsoffensief High Tech Systemen en Materialen High Tech Systemen en Materialen Internationaliseringsoffensief 1 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

0 Inleiding: een open architectuurcultuur in Vlaanderen van consolidering naar kwalitatieve doorbraak... 3 1 Inhoudelijk beleidsplan... 5 1.

0 Inleiding: een open architectuurcultuur in Vlaanderen van consolidering naar kwalitatieve doorbraak... 3 1 Inhoudelijk beleidsplan... 5 1. 0 Inleiding: een open architectuurcultuur in Vlaanderen van consolidering naar kwalitatieve doorbraak... 3 1 Inhoudelijk beleidsplan... 5 1.1 Identiteit van de organisatie...5 1.1.1 Mission statement van

Nadere informatie

Actieplan Open overheid

Actieplan Open overheid Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie Actieplan Open overheid Datum September 2013 Status Definitief Pagina 2 van 40 1 Inleiding: Open overheid begint niet bij nul... 5 1.1 Actuele voorbeelden...

Nadere informatie

TECHNISCHE WETENSCHAPPEN

TECHNISCHE WETENSCHAPPEN Samenstelling van de werkgroep: De heren L. Gelders, J. Kretzschmar, A. Van Cauwenberghe, J. Vandewalle, W. Van Overschée, W. Verstraete, P. Verstraeten en D. Wauters, leden; de heren E. Aernoudt, G. Van

Nadere informatie

Verankering van Financiële en Geografische Clusters: de case van de Biotech in België

Verankering van Financiële en Geografische Clusters: de case van de Biotech in België STEUNPUNT ONDERNEMEN EN REGIONALE ECONOMIE NAAMSESTRAAT 61 BUS 3550 BE-3000 LEUVEN TEL + 32 16 32 66 61 FAX + 32 16 37 35 11 store@kuleuven.be www.steunpuntore.be Beleidsrapport STORE-B 13-005 Verankering

Nadere informatie

Lessen voor de toekomst uit Vlaamse en Nederlandse digitaalerfgoedprojecten

Lessen voor de toekomst uit Vlaamse en Nederlandse digitaalerfgoedprojecten Taaluniecommissie Digitaal Erfgoed Lessen voor de toekomst uit Vlaamse en Nederlandse digitaalerfgoedprojecten Auteur: Wilbert Helmus, HA Cultureel Erfgoed Management Datum: 11 december 2014 Definitieve

Nadere informatie

FORUM STANDAARDISATIE 16 december 2014 Agendapunt 3. Pleio Stuknummer 3A. Analyse Pleio. Analyse van voorziening. Pleio

FORUM STANDAARDISATIE 16 december 2014 Agendapunt 3. Pleio Stuknummer 3A. Analyse Pleio. Analyse van voorziening. Pleio FS 141216.3A FORUM STANDAARDISATIE 16 december 2014 Agendapunt 3. Pleio Stuknummer 3A. Analyse Pleio Analyse van voorziening Pleio Rapportage in opdracht van het Forum Standaardisatie Colofon Naam project

Nadere informatie

Business Plan InnovatieCentrum Curaçao 2013-2015

Business Plan InnovatieCentrum Curaçao 2013-2015 Business Plan InnovatieCentrum Curaçao 2013-2015 Welvaartsgroei door het stimuleren van innovatief duurzaam ondernemen in het Curaçaose MKB Onderzoeksteam: Dr. J.A. (Jimme) Keizer Prof.dr. L.H.J. (Leo)

Nadere informatie

PROject Based SCHOOL Management. Training Modules. voor schooldirecties en ander onderwijzend en leidinggevend personeel

PROject Based SCHOOL Management. Training Modules. voor schooldirecties en ander onderwijzend en leidinggevend personeel P R S CHOOL PROject Based SCHOOL Management P R S CHOOL PROject Based SCHOOL Management Training Modules voor schooldirecties en ander onderwijzend en leidinggevend personeel geschreven door deskundigen

Nadere informatie

Docent én intrapreneur, een spanningsveld?

Docent én intrapreneur, een spanningsveld? Docent én intrapreneur, een spanningsveld? Een casestudy naar intrapreneurship onder docenten en de strategische rol van Human Resource Management Strategisch HRM Organisatiekenmerken Kennismanagement

Nadere informatie

samen wat kan, individueel wat moet Samen bouwen aan een netwerk van landelijke voorzieningen

samen wat kan, individueel wat moet Samen bouwen aan een netwerk van landelijke voorzieningen samen wat kan, individueel wat moet Samen bouwen aan een netwerk van landelijke voorzieningen Samenvatting en conclusies van het onderzoek naar een landelijke infrastructuur voor duurzame toegang tot digitale

Nadere informatie