Onderzoeksprojecten (1-50 van 85)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Onderzoeksprojecten (1-50 van 85)"

Transcriptie

1 - 3 Sep :51:40 Onderzoeksprojecten (1-50 van 85) Zoekfilter: Classificaties: Informatie, documentatie, bibliotheekwetenschappen, archiefwetenschappen Koppeling Databank ondergrond Vlaanderen en bibliotheek van de vakgroep geologie en bodemkunde van de UGentpilootproject op basis van digitalisatie archief Prof. Em. W. De Breuck Abstract: ALBON wenst de ondergrondwaarnemingen, en meer specifiek de boorgegevens, onder haar beheer in DOV zo kwalitatief mogelijk te beheren. Om deze doelstelling te kunnen bereiken is het noodzakelijk dat de originele data daarvoor zo volledig mogelijk ter beschikking zijn van DOV en haar gebruikers en dat maximaal wordt samengewerkt met wie aan de bron van de gegevens ligt. Het persoonlijk archief van Prof. Em. W. De Breuck is aan DOV geschonken met de wens de informatie zo veel mogelijk via DOV te ontsluiten mits privacy-gevoeligheid van de gegevens te respecteren wanneer dit zich zou voordoen. Een deel van dit archief is reeds opgenomen in biblio.ugent.be, een deel van de ondergrondwaarnemingen is reeds beschikbaar in DOV via vroegere digitalisatieopdrachten en/of wegens het feit dat opdrachten destijds in opdracht van de DOV-partners zijn uitgevoerd. Het archief heeft echter in zijn geheel een grote waarde zodat ervoor moet gezorgd worden dat alles ontsloten worden, mede in navolging van de vernieuwde richtlijn m.b.t. hergebruik van overheidsinformatie die sedert de herziening ook van toepassing is op universiteitsbibliotheken. Vakgroep Geologie en bodemkunde Veerle Cnudde A private cloud creation for storing University of Cuenca end-users information. Abstract: The aim of the project is the creation of a private cloud service within the institution in order to safely store the institutional documentation of teachers, researchers and employees. The service will be used by non-expert users and enable accessibility from anywhere in the world. Afdeling Bodem- en Waterbeheer Guido Wyseure Stephane Sas Virtualisatie van informatie- en communicatietechnologieën aan de Mzumbe Universiteit Project). Abstract: Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds VLIR. UA levert aan VLIR de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract. Versterking van NMAIST ICT en bibliotheekinfrastructuren. Abstract: Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds VLIR. UA levert aan VLIR de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract. TeTRRA B - 2de fase: Technologie Transfer & Aanwerving in landelijke gebieden Abstract: Vele Midden- en Kleinbedrijven (MKB) in de Euregio Maas-Rijn staan meer en meer in sterke concurrentie vanwege de internationalisering van de markten. Een stijging van de grensoverschrijdende technologietransfer is, volgens ons, de manier van oplossing voor deze situatie. Ook al is de toegang tot de knowhow van universiteiten en hogescholen van de EMR bij het MKB veelgevraagd, men moet toch constateren, dat de meeste ondernemers in de directe contactname met een wetenschappelijke coöperatiepartner nog vaak belemmeringen ondervinden. Daarom moeten activerende en vereenvoudigende maatregelen worden voorzien, opdat inzichten uit toegepast onderzoek een toepassing in economie en maatschappij kunnen vinden en tot proces- of produktinnovaties leiden. Dit ook vanuit de achtergrond, dat de verbreiding van knowhow en de ondernemende valorisatie van economisch relevante resultaten belangrijke factoren zijn, om het concurrentievermogen van een regio te bevorderen. Een centrale rol nemen in deze context ook netwerken tussen actoren in econonomie en wetenschap in. Het in werking stellen en het verzekeren van het voortbestaan ervan, hebben een intensief onderhoud en verzorging nodig, om op lange termijn meerwsarde en concrete resultaten te waarborgen. Naast een tekort aan grensoverschrijdende technologietranfer staat het MKB ook voor de uitdaging, geschikte vakmensen voor hun bedrijfswerkzaamheden te vinden. Dit alom aanwezige gemis van vakmensen maakt het niet eenvoudig voor de bedrijven, in de internationale markt te kunnen concurreren en concurrerend te blijven. Ook het verlies van groei- en innovatiepotentieel gaat daarmee voort - in het ergste geval dreigen de ondernemingen zelfs omzet te verliezen vanwege ontbrekende of wegvallende "slimme koppen". In enkele deelregios van de Euregio bestaan veelvoudige maatregelen, om dit probleem aan te pakken. In het kader van TeTRRA heben de projectpartners zich op het bereik van de akademische vakmensen gefocust, d.w.z. studenten en geslaagden van de in het projekt deelnemende hogescholen. In de grensregio bestaat hieromtrent een grote noodzaak tot handelen. Als dit tekort aan vakmensen op het hoogste opleidingsniveau - een probleem dat in de verschillende deelregio's van de EMR verschillend groot is - niet opgelost wordt, heeft dit verstrekkende gevolgen voor de bedrijven en de economische locatie Euregio Maas-Rijn. Vooral "Brain-Drain" is een ernstig probleem. Dat juist de hoger gekwalificeerden vaak naar de grote steden en naar de bekende bedrijven trekken, omdat ze daar betere carrièrekansen en hogere salarissen verwachten, is in de EMR een bekende problematiek, waar oplossingen voor gevonden moeten worden.

2 Elke PIESSENS Voltooiing van de kritische uitgave van Edmund Husserl - Studiën zur Struktur des Bewusstseins - en een correctie van de drukproeven. Abstract: Voltooiing van de kritische uitgave van Edmund Husserl - Studiën zur Struktur des Bewusstseins - en een correctie van de drukproeven. OE Centr. Ethiek, Soc. & Pol. Filosofie Bart Raymaekers BISA-Kerncijfers: Uitwerking van een publicatie rond kerncijfers in verband met de thema's die tot het werkgebied van het Brussels Instituut voor Statistiek en Analyse (BISA) behoren. Vrije Universiteit Brussel Abstract: In dit project wordt een publicatie voorbereid rond kerncijfers die verband houden met het werkgebied van het Brussels Instituut voor Statistiek en Analyse (BISA). Geschiedenis Geografie RUDI JANSSENS Bas VAN HEUR Michael RYCKEWAERT Karen CHALTIN Stefan DE CORTE Opbouw van institutionele capaciteit in de informatiewetenschappen rond onderwijs en onderzoek door gemeenschappelijke postgraduele onderwijspartnerschappen. Abstract: Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds VLIR. UA levert aan VLIR de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract. Impulsfinanciering voor de realisatie van een dienstenarchitectuur voor uitwisseling van onderzoeksinformatie. Abstract: Het voorwerp van dit project is de realisatie aan de zijde van de dataleverancier van een incrementeel aanleveringsbeleid van volledige, actuele, correcte en geïntegreerde onderzoeksinformatie, via een gestandaardiseerde interface en een gestandaardiseerd uitwisselingsformaat met metadata waarvan de semantiek beschreven werd via het Data Governance Center. Tim Engels Het evalueren van de Humane Wetenschappen. Abstract: Dit project levert een bijdrage tot het meten van de bredere maatschappelijke impact van academische monografieën uit het vakgebied Geschiedenis. Het bouwt verder op eerdere aanwijzingen dat de publicatie-output van de sociale en humane wetenschappen een informerende rol kan spelen ten behoeve van een breed niet- strikt academisch lezerspubliek. De analyse gebruikt hiertoe een nieuwe, 'altmetrische' dataset, de lezersbeoordelingen (een numerieke score) en de besprekingen (geschreven tekst) verzameld op Goodreads.com, een niet-academische en nietcommerciële webstek gewijd aan het verzamelen van lezersbeoordelingen van boeken uit alle genres en disciplines, daarbij inbegrepen Geschiedenis. Deze data werd verrijkt met bibliografische beschrijvingen uit OCLC Worldcat en gecontrasteerd met citatiedata uit academische tijdschriften geïndexeerd in Scopus. De methodologie bestaat uit het berekenen van correlaties: 1 tussen academische (citatie-) impact en maatschappelijke impact (scores en besprekingen), en 2 tussen een grote maatschappelijke impact en diverse boekkarakteristieken zoals jaar en land van publicatie, uitgever, auteursprofiel en onderwerp. Als aanvulling dient een kwalitatieve analyse van de geschreven boekbesprekingen. Tim Engels Beeld in Onderwijs. Onderzoek naar een selectieprotocol voor het vrt-archiefmateriaal in functie van gebruik in het onderwijs. Abstract: Het doel van het onderzoeksproject is tweeledig: 1) selectiecriteria en selectieprocedures uitwerken om efficiënt voor het onderwijs bruikbaar beeldmateriaal te verzamelen uit het vrt-archief voor de testcases Wereldoriëntatie in het basisonderwijs en Techniek in de eerste graad van het secundair onderwijs; 2) condities bepalen voor het uitwerken van een grootschalig project omtrent de selectie van bruikbaar beeldmateriaal voor een omvattend vakkenpakket in het onderwijs. Didactica Wil Meeus

3 Ontwikkeling van een digitaal platform Nederlands leren. Abstract: De globale doelstelling van dit project is het vergroten van de mogelijkheden tot integratie voor onderdanen van een derde land in de Vlaamse, Europese samenleving. Specifiek doel: de integratie van derdelanders verbetert door de realisatie van een digitaal platform Nederlands leren. Individueel onderzoek IOIW Jozef Colpaert Transregionaal katholicisme in de maak. Drukcultuur in het aartsbisdom Kamerijk ( ). Abstract: The archdiocese of Cambrai always functioned as a zone for transregional mobility. Ever since its erection as the borderland archdiocese of thehabsburg Low Countries in 1559 until its partial incorporation in the French Kingdom in 1659, it hosted Catholic refugees from different regions, such as the British Isles, Ireland, France and eventually the Dutch Republic. This created an exceptional situation in which exiles along with locals sought to reconfigure Catholicism after the rise of Protestantism. In the historiography, it is widely acknowledged that under similar conditions of exile, protestant refugees swiftly used the printing pressin order to spur a transregional identity amongst coreligionists. This project contends that printing was vital to any Early Modern confession and therefore, it will analyse how among Catholics in Cambrai, print culture functioned as a crucial variable in the making of a transregionalreligion, both within the archdiocese and beyond. OG Nieuwe Tijd Leuven Johan Verberckmoes Violet Soen Studie actualiseren indicatoren thema hinder-lawaai Abstract: Concreet omvat de opdracht de actualisatie van de volgende indicatoren:? Geluidsdrukniveau door wegverkeer;? Percentage van de bevolking blootgesteld aan wegverkeersgeluid;? Potentieel ernstig gehinderden door lawaai (alle bronnen). Vakgroep Informatietechnologie Dick Botteldooren Strategische rol van openbare bibliotheken in het lokaal weefsel. Abstract: Doel van het project is een meer volledig en fijnmazig inzicht te krijgen in de wijze waarop openbare bibliotheken belangrijke strategische partners vormen of kunnen vormen in stadsontwikkeling. Er kan o.a. zo verder gesleuteld worden aan een degelijke "inductieve kennisontwikkeling" ter zake. Faculteit Ontwerpwetenschappen - overige Henry van de Velde Nathalie Vallet Jan Paredaens Balans en perspectief - Verkenning en ontwikkeling van de erfgoedgemeenschap rond academisch erfgoed in Vlaanderen (fase 2) Abstract: Het project heeft tot doel op op de basis van een vooronderzoek een deel van het Vlaams academisch erfgoed te digitaliseren en te ontsluiten via een interuniversitair online erfgoedportaal, om de universitaire collecties voor het brede publiek open te stellen en om de doorlichting van het academisch erfgoed in Vlaanderen uit te breiden. Het eindoel is om te komen tot de formele oprichting van een Vlaamse Overlegplatform voor Academisch Erfgoed dat stimulerend en adviserend kan optreden in de zorg voor en de ontsluiting van het academisch erfgoed op basis van professionele bekwaamheid en met de steun van een breed netwerk van participanten. Dit project omhelst een aantal concrete stappen. Museum voor de geschiedenis van de wetenschappen Danny Segers Digitaal Archief van Belgische Neo-Avant-gardetijdschriften (DABNAP). Abstract: De naoorlogse kunstenaarstijdschriften vormen een unieke informatiebron over én een sprekende getuigenis van de doe-het-zelfpraktijk kenmerkend voor de neo-avant-garde. Dit project wil een omvangrijk en representatief corpus van Belgische neo-avant-gardetijdschriften digitaliseren, en vervolgens aan de hand van innovatieve, geautomatiseerde taaltechnologie het achterliggende netwerk van kunstenaars in beeld brengen en analyseren. Centrum voor Computerlinguïstiek en Psycholinguïstiek (CLiPS) Walter Daelemans Management van Elektronische Informatie en Digitale Bibliotheken. Abstract: De algemene doelstelling van het project is het bijdragen tot de algemene doelstelling van de partner-laden door opleiding van experten in een efficiënter beheer van de digitale en electronische documentaire informatie-bronnen.

4 Capteren van citaties, impactfactoren en BOF-gewicht van tijdschriftartikelen in de Academische Bibliografie. Abstract: Dit project kadert in een onderzoeksopdracht toegekend door de. De promotor levert de de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd door de universiteit. Tim Engels Herbestemming van kloosters, een ontwerpend en typologisch onderzoek Abstract: Christelijke architectuur gaf de voorbije jaar Europese steden, dorpen en platteland in grote mate mee vorm. Kerken en kloosters vormden de kern van leefgemeenschappen en ze structureerden het sociale leven. Tijden veranderen echter, religieuze gebouwen verliezen in een snel tempo hun gebruikers en bewoners. Een grote vraag in dit verband is dan ook of deze panden omwille van hun vaak beladen verleden in aanmerking komen voor herbestemming. Dit onderzoek richt zich specifiek op de typologie van kloosters in de provincie Limburg. Binnen het project wordt de problematiek van leegstaande en/of onderbenutte kloosters in kaart gebracht. Vervolgens wordt er vanuit de methode van ontwerpend onderzoek - door een koppeling van programma met typologie - onderzocht welke scenario's zinvol kunnen zijn voor de toekomst. ArcK Koenraad VAN CLEEMPOEL EUROPEANA INSIDE. Abstract: Geen Nederlandstalig Abstract Faculteit Theologie en Religiewetensch. N. N. Archiefbank Vlaanderen Online database van private archieven. Abstract: Archiefbank Vlaanderen realiseert sinds 2004 een centrale webdatabank van de Vlaamse private archieven. Door erfgoed integraal in kaart te brengen wordt bijgedragen aan de bescherming, het beheer en de valorisatie van deze archieven die vaak bedreigd zijn.: ze gaan verloren bij overerving, worden verkocht of verdwijnen naar het buitenland. Archiefbank spoort de private archieven systematisch op en verzamelt informatie.de online databank staat kosteloos ter beschikking van onderzoekers, studenten en het brede publiek. Ze gegevens over private archieven die worden bewaard in rijks- en gemeente-archieven, private archiefbewaarplaatsen, bibliotheken en ook bij particulieren.archiefbank is een open en collectief samenwerkingsverband. Ontwikkeling en beheer gebeuren door vier onthaalinstellingen: ADVN, KADOC-KULeuven, Liberaal Archief en Amsab-Instituut voor Sociale Geschiedenis. De databank wordt opgebouwd in nauwe samenwerking met partners uit de brede erfgoedsector. KADOC Jan De Maeyer Het consumptielandschap in kaart gebracht: digitalisatie van negentiende-eeuwse adresboeken van Antwerpen en Brugge Abstract: Dit project wil een database opstellen van adresboeken, en dit voor drie goedgekozen sample-jaren (1837, 1867 en 1897) en voor twee verschillende, maar complementaire steden, Antwerpen en Brugge. Adresboeken zijn onderbenutte bronnen die echter unieke informatie geven rond het morfologisch, sociaal en economisch functioneren van steden. Deze database zal aanvankelijk gebruikt worden in het kader van eigen onderzoek naar de retail-infrastructuur en consumptiepatronen in negentiende-eeuwse steden. Daarna is het de bedoeling de database online te zetten voor breder gebruik door de historisch geïnteresseerde onderzoeksgemeenschap. Ilja Van Damme Vooronderzoek ontsluiting abdijbibliotheek Tongerlo. Abstract: Het "Vooronderzoek ontsluiting abdijbibliotheek Tongerlo" heeft tot doel om na te gaan uit welke deelcollecties de bibliotheek is opgebouwd, wat er de inhoudelijke zwaartepunten van zijn, en wat er het cultuurhistorisch belang van is. Op basis van een dergelijk vooronderzoek kan dan verder worden gewerkt: in het eindrapport van het project zullen aanbevelingen worden geformuleerd, bv. over de deelcollecties waaraan bij de uiteindelijke catalogisering in een online systeem de voorrang gegeven zal moeten worden. Ook voor de verdere aanpak van conservering en restauratie zal dit een onmisbare basis zijn. Pierre Delsaerdt Digitale containers voor preservatie Abstract: Het doel is het creëren van eenvoudig te installeren en gebruiken software voor het verpakken van digitaal erfgoed in digitale containers. Deze containers laten toe de content over te brengen naar een langetermijnarchief. Dezelfde containers laten toe de content te publiceren op internet.

5 Directie Onderzoeksaangelegendheden Sylvia Van Peteghem Onderzoek naar het spanningsveld tussen erfgoed en retail in historische steden in Europa. Valorisatie voor retail- en erfgoedsector via casestudieonderzoek. Abstract: Het doel van dit onderzoek is het formuleren van beleidsadvies omtrent retail-herbestemmings projecten en het aanreiken van een evaluatie-instrument voor het (a-priori) evalueren van zulke projecten. De aandacht ligt op het interdisciplinaire karakter van het probleem en de resultaten beogen dan ook valorisatie zowel voor de retail- als de erfgoedsector. Praktijkvoorbeelden van retail in historische gebouwen tonen aan dat een kwalitatief resultaat waarbij de eisen van de verschillende partijen gerespecteerd worden mogelijk is, maar zeldzaam. Het vernieuwende aan voorliggend onderzoek is dat het niet vertrekt vanuit de grootste schaal, stedenbouwkundig, maar eerder vanuit de kleinste schaal: het standpunt van de gebruiker. Dit uitgangspunt is uniek in Vlaanderen en Europa maar is nochtans essentieel; het grote publiek beoordeelt immers de 'waarde' van een gebouw niet op basis van de stijl en architectuur maar wel op basis van wat er met het gebouw gebeurt, hoe men het gebruikt, en hoe het met zijn omgeving en de maatschappij interageert. Het eerste deel van het onderzoek bestaat uit een literatuurstudie binnen de domeinen herbestemming, stedenbouwkundige regeneratie en retail design. Het tweede deel van het onderzoek bestaat uit casestudies van reeds gerealiseerde retail-herbestemmingsprojecten. Aangezien de literatuur specifiek over dit fenomeen erg beperkt is zijn de casestudies het meest representatief voor de stand van zaken. Zowel nationale als internationale cases worden bestudeerd. ArcK Koenraad VAN CLEEMPOEL Steunpunt Wonen Abstract: Deze overeenkomst betreft de opstart van een steunpunt rond "Wonen" zoals goedgekeurd door de Vlaamse regering voor een periode van Vijf jaar van tot Partners binnen het project zijn KULeuven, UAntwerpen, Provinciale Hogeschool Limburg, TU Delft en Hogeschool voor Wetenschap en Kunst. Het project wordt uitgevoerd zoals gedefinieerd in voorliggend contract. ArcK Griet VERBEECK Proeflijst "theater erfgoed" in het kader van een Topstukkendecreet Abstract: Dit project kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds Kunsten en Erfgoed. UA levert aan Kunsten en Erfgoed de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract. Onderzoekscentrum Visuele Poëtica Luc Van Den Dries 2e generatie Open Access Infrastructure voor onderzoek in Europa Abstract: niet beschikbaar Directie Onderzoeksaangelegendheden Sylvia Van Peteghem PHL-doctoraat van Remco Roes met de titel : ' Scenografie van de sublieme ruimte' Abstract: Dit ontwerpend onderzoek richt zich op de vraag hoe de filosofische notie van 'het sublieme' vertaald kan worden naar een ruimtelijke scenografie. Dit vraagstuk wordt vanuit twee kanten benaderd: enerzijds vanuit een filosofische en historische lezing van het sublieme en anderzijds vanuit een scenografische, artistieke praktijk. De hybride aard van het onderzoek wordt ondersteund door een dynamische methode die de grenzen van de verschillende disciplines respecteert en tegelijk uitnodigt tot een wisselwerking. De losse componenten en afzonderlijke disciplines binnen het doctoraat worden daartoe verenigd binnen één conceptuele structuur, een imaginair interieur. Het onderzoek is een dérive binnen deze ruimte waarbij niet alleen de vaste theoretische kaders worden verkend, maar ook de mogelijkheden en reactie hierop in de vorm van een artistiek handelen. Het uiteindelijke resultaat zal een constellatie zijn die bestaat uit zowel een visuele, ruimtelijke component als een tekstuele, reflexieve component. Vanuit deze verzameling zullen meer concrete ontwerptools gedestilleerd worden die inzetbaar zijn binnen het vakgebied van de interieurarchitectuur. De nadruk hierbij ligt op de toepasbaarheid bij herbestemmingsvraagstukken. ArcK Kris PINT Incubatorennetwerk(t) Abstract: Bij onderzoekers van kennisinstellingen bestaat een duidelijke nood aan begeleiding en ondersteuning bij ondernemerschapsactiviteiten. Onderzoekers hebben vaak een technologie ter beschikking die een waardevol valorisatiepotentieel biedt, maar zijn in de eerste plaats onderzoeker. De overgang van onderzoeker naar ondernemer is niet altijd vanzelfsprekend, omdat de technische kennis van de onderzoeker

6 aangevuld dient te worden met een hele waaier van bedrijfseconomische aspecten. Hiervoor is vaak echter slechts een beperkt (of onbestaand) budget beschikbaar. Daarom biedt dit project een belangrijke tegemoetkoming naar onderzoekers en de kennisinstellingen, die zich vertaalt in een ondersteuning van kwaliteitsvolle technologievalorisatie, de oprichting en groei van nieuwe, gezonde bedrijven en uiteindelijk ook de groei van de regionale economie. Dit project biedt een sterke aanvulling op de reguliere werking van de betrokken partners. Dit project maakt het de partnerinstellingen mogelijk om zowel instelling- als grens- overschrijdende projecten uit te werken. Daarnaast wisselen de partners best practices uit om potentiële spin-offs te scouten en begeleiden. De internationale dimensie in dit project biedt een grote meerwaarde aan zowel de partners als de deelnemers van dit project. De partners leren van elkaars ervaringen in het opzetten en helpen groeien van spin-offbedrijven uit onderzoeksinstellingen; onderzoekers uit deze kennisinstellingen leren van elkaar en van ervaren coaches belangrijke aspecten rond het opzetten en managen van technologie-gebaseerde bedrijven. De internationale context biedt enerzijds een schaalvoordeel: dankzij de betrokkenheid van zes partners wordt een kritische massa van ondernemende onderzoekers samengebracht. Anderzijds komen de coaches en deelnemers in contact met de ondernemerscultuur uit andere landen; dit biedt ook een boeiende inspiratiebron om van elkaar te leren. Illustreren van de ruimtelijke verandering via een sociale doorlichting vanuit een historsich perspectief door BRIO binnen het project : Migratie als factor in het Brussels verstedelijkingsproces. Vrije Universiteit Brussel Abstract: Het centrale uitgangspunt van dit project is na te gaan wie er in bepaalde Brusselse wijken vandaag woont en hoe deze situatie verschilt dan wel overeenkomt met een aantal momentopnames in het verleden. Brussels Informatie-, Documentatie- en Onderzoekscentrum MACHTELD DE METSENAERE De legitimatie van het publieke omroepbestel in de 21ste eeuw: op zoek naar een nieuwe theoretische onderbouw Vrije Universiteit Brussel Abstract: Het doel van het voorgestelde onderzoek is, ten eerste, om te onderzoeken welke theoretische argumenten voor en tegen de publieke omroep zijn aangebracht. Dit gebeurt vanuit een multidisciplinair theoretische en historische hoek, waarbij de dynamische interpretaties van de openbare dienst na verloop van tijd geïnterpreteerd worden. Ten tweede, verschuivend naar het empirisch gedeelte van de studie, zal het onderzoek uitmaken welke middelen (d.w.z. retoriek en beleidsinstrumenten) nationale regeringen toepassen om de publieke omroep te legitimeren. De studies lopen in de UK, Duitsland, Nederland en Vlaanderen. Verder zal het onderzoek toelichten of een 'grand theory' voor de publieke omroep nog steeds mogelijk is in de 21ste eeuw, en zo ja, bespreekt het de belangrijkst elementen voor zo'n theorie. Studies van Media Informatie en Tele-Communicatie Internationaal en Europees recht Communicatiewetenschappen Sebastian OBERTHUR CAROLINE PAUWELS Karen DONDERS Tutor Traint Talent (TTT-project) Abstract: Tutor traint talent is een project waarbij studenten lerarenopleiding ingezet worden als begeleider van leerlingen secundair onderwijs met structurele studie moeilijkheden omwille van etnische achtergrond en/of sociaaleconomische factoren. Het project is ontstaan uit de ervaring dat niet enkel vakspecifieke moeilijkheden leiden tot ontmoedigende resultaten en bijgevolg verlies van studiemotivatie. Het onvoldoende hanteren van abstract taalgebruik in alle vakken, het uit het hoofd leren zonder begrijpen en het beschikken over onvoldoende vaardigheden in plannen en structureren van het leerproces zijn even belangrijk. Om dit te verhelpen worden in scholen studiebegeleiders en leercoaches aangesteld. In het project tutor traint talent worden studenten ingezet als tutor voor begeleiding en ondersteuning van studievaardigheden. Ermina NAUWELAERTS Beatrijs NIELANDT brugproject " Ondernemen zoals het is" Abstract: Het projectconcept bestaat erin om studenten in kleine groepjes gedurende een gans academiejaar actief kennis te laten maken met ondernemerschap. Dit gebeurt via communicatie, ervaringsuitwisseling en acties bij een KMO die ze zelf kiezen, in een ondernemingsteam. Facebook wordt ingezet als permanent kanaal voor de communicatie tussen de ondernemer en de studenten. Van hun acties bij hun KMO maken de studenten korte filmpjes die via YouTube verspreid worden. Bundeling van deze korte filmpjes leidt tot een bedrijfsreportage doe een realistisch beeld geeft van het ondernemerschap bij elke KMO. Tijdens een slotevent kunnen alle aanwezige studenten kiezen voor het ondernemingsteam dat het beste realistische beeld geeft van het ondernemerschap. Het winnende ondernemingsteam wordt beloond met een prijs. Governance Raf SLUISMANS Noden en behoeften omtrent conservering/preservering, ontsluiting en digitaliseren van erfgoedcollecties bij vier conservatoriumbibliotheken in Vlaanderen en Brussel.

7 Abstract: Dit deelonderzoek kadert in en breder onderzoek naar de noden en behoeften omtrent conservering/preservering, ontsluiting en digitaliseren van ergoedbibliotheken dat werd toegewezen aan de UA door de Vlaamse Erfgoedbibliotheek. Pierre Delsaerdt Ontwikkeling en capaciteitsopbouw van de ISIS gebaseerde "Library Automation Software": ondersteuning en duurzaamheid (DOCBIBLAS III). Abstract: Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds VLIR. UA levert aan VLIR de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract. Onderzoeksgroep Boek, Bibliotheek en Informatie Masterplannen preservering-conservering en ontsluiting-digitalisering. Abstract: De vzw Vlaamse Erfgoedbibliotheek heeft de taak om de sector van de erfgoed bibliotheken In Vlaanderen in kaart te brengen, en hierbij bijzondere aandacht te besteden aan de problematieken die haar eigen zijn. De mate van preservering en conservering van de bibliotheekcollecties enerzijds, en de mate waarin zij bibliografisch ontsloten en gedigitaliseerd zijn anderzijds, zijn twee specifieke vragen waarop momenteel geen sluitend en representatief antwoord kan worden gegeven. De opdracht bestaat erin om deze twee aspecten ten gronde te beschrijven, gebruik makend van een ruime bevraging van de sector. Omdat in Vlaanderen ongeveer 250 bibliotheken de zorg voor erfgoedcollecties op zich nemen, kan dit onderzoek slechts op basis van een goed uitgewerkte steekproef worden uitgevoerd. Pierre Delsaerdt Drukpersproductie en uitgeversstrategieën in Antwerpen ( ). Abstract: Dit onderzoek wil nagaan welke rol drukkers en boekverkopers speelden in de vroegmoderne cultuuroverdracht. De drukker-boekverkoper wordt hier niet zozeer opgevoerd als een geleerde idealist die de drukpers zag als een middel om kennis te verspreiden, maar als een pragmatische vakman en handelaar, gedreven door overwegend zakelijke motieven. Een beter begrip van dit zakelijke aspect kan de rol van de drukker/uitgever/boekhandelaar in het communicatieproces verduidelijken.- Stijn Van Rossem Pierre Delsaerdt Europeana Libraries: Aggregeren van digitale content van Europese bibliotheken Abstract: niet beschikbaar Directie Onderzoeksaangelegendheden Sylvia Van Peteghem towards "Top Technology Cluster"(TTC): grensoverschrijdende ondernemingsontwikkeling tussen Zuid-Nederland, oostelijk België en westelijk Nordrhein-Westfalen Abstract: Top-Technology-Cluster" (TTC) is een gezamenlijk, grensoverschrijdend initiatief om technologie-georiënteerde bedrijven, met name KMO's, te ondersteunen om juiste partners te vinden en een duurzame samenwerking tussen bedrijven over de grenzen heen tot stand te brengen. TTC biedt uitstekende mogelijkheden tot het ontwikkelen van nieuwe 'waardeketens' en op deze manier beter zaken te kunnen doen. De visie is elkaar te versterken, competitieve 'top technology'-clusters uit te bouwen en een 'top technologie regio' tot leven te brengen. Economieën en mensen binnen de driehoek Zuid-Nederland - West-Duitsland - Oost-België groeien steeds dichter naar elkaar. Een van de belangrijkste troeven van deze grensoverschrijdende regio, het Euregio Maas-Rijn gebied, is het enorme kennispotentieel. Op basis van een internationale benchmark-studie werden een aantal veelbelovende business & technology velden geïdentificeerd voor grensoverschrijdende ontwikkeling en samenwerking: Advanced Materials, Life Sciences en High-tech-systemen (met betrekking tot energie, ICT, Automotive). TTC biedt technologie-georiënteerde bedrijven bijzondere kansen andere bedrijven over de grenzen heen te leren kennen en in het bijzonder hun competenties en technologieën. TTC beoogt een synergie te creëren, ideeën voor projecten te onthullen, mogelijkheden voor samenwerking te vinden en gezamenlijke grensoverschrijdende innovatie en technologieprojecten op te starten. De eerste interessante thema's voor een grensoverschrijdende samenwerking werden geïdentificeerd per technologie- en bedrijfstype. Zowel technologisch georiënteerde bedrijven als universiteiten en R&D wordt gevraagd om in hun competenties, wensen en ideeën in te brengen. Vooral KMO's worden uitgenodigd om deel te nemen en de richting te bepalen. TTC moedigt de samenwerking aan in en tussen verschillende zakelijke domeinen door middel van actief Business Development Support (BDS). Geschikte kennis, hulp en stimulansen van BDS-experts wordt aan bedrijven aangeboden en TTC biedt uitstekende mogelijkheden om ideeën te ontwikkelen en om nieuwe marktopportuniteiten te creëren. TTC werkt aan een marktgedreven innovatie en ontwikkeling met het oog op concrete verkoop, toegevoegde waarde en een verhoogde werkgelegenheid.

8 Heidi CARDOUS Gezamelijk uitbouwen van een innovatief ecosysteem in de provincie Limburg Abstract: De globale doelstelling van het project 'Gezamenlijke uitbouw van een innovatief ecosysteem in de provincie Limburg' is het creëren van een klimaat waarin bedrijven en universiteit-hogescholen kunnen samenwerken zodat wederzijdse ideeën de kans krijgen om effectief door te groeien tot commercialiseerbare producten of diensten. Om dit te verwezenlijken is een holistische aanpak nodig waarin de promotoren maximaal samenwerken om commercialiseerbare initiatieven en oplossingen voor complexe problemen te ondersteunen en te begeleiden vanaf de eerste fase van productontwikkeling. Technologie Transfer UHasselt (TTU) en Innovatiecentrum Limburg (ICL) zullen daarom initiatieven ontwikkelen om een klimaat te scheppen om de wisselwerking tussen kennisinstellingen, bedrijven en andere actoren maximaal te benutten. Deze initiatieven situeren zich op het vlak van: 1) bekendmaking en events om de samenwerking kennisinstellingen-bedrijven te bevorderen; 2) matchmaking bedrijf-kennisinstelling; 3) begeleiding van concrete samenwerkingen; 4) creatie van nieuwe business; 5) internationalisering. Elke PIESSENS BCCM ERP/LIMS project: enterprise resource planning / laboratory information management system Abstract: Implementatie van een Laboratory Information Management System (LIMS) ten behoeve van de Belgian Co-ordinated Collections of Micro-organisms (BELSPO/BCCM). Vakgroep Toegepaste wiskunde en informatica Peter Dawyndt TeTRRA : Technology Transfer & Recruiting in Rural Areas Abstract: Doel van het project is het actief in het werk stellen en verbeteren van de technologie- en kennistransfer en de samenwerking tussen hogescholen, universiteiten en MKB's in de landelijke gebieden binnen de EMR. In dit kader zou enerzijds de uitwisseling tussen wetenschap en economie / bedrijven versterkt worden. Anderzijds zullen contacten en netwerken tussen de bedrijven opgebouwd en verdiept worden. Door het systematische sturen van netwerkactiviteiten zou het economische en technologische prestatievermogen van de MKB's en de ontwikkeling van toepassingsgerichte kennis met name in landelijke gebieden duidelijk verbeterd worden. Daarnaast worden bedrijven intensief geadviseerd en begeleid in de realisatie van innovatieve ideeën tot nieuwe producten, diensten of processen. Bovendien worden randvoorwaarden en structuren ontwikkeld waarmee een verbetering van de lokale tewerkstelling van hoogopgeleide medewerkers bereikt wordt en hun vertrek naar urbane agglomeraties vermeden kan worden. In het kader van dit project gaat een grote tal van bedrijven direct participeren. Vereenvoudiging van de onderzoeksverslaggeving vanwege universiteiten en hogescholen aan de Vlaamse Overheid. Abstract: Dit project van de 5 Vlaamse universiteiten en de VLIR heeft als doelstelling een voorstel met stappenplan uitwerken voor een vereenvoudigde onderzoeksverslaggeving voor elke universiteit (en hogeschool). Deze nieuwe wijze van verslaggeving moet leiden tot een vermindering van administratieve lasten, meer efficiëntie en een betere beleidsmonitoring dank zij onmiddellijk beschikbare, kwaliteitsvolle en vergelijkbare gegevens. Het voorliggende project bouwt in de eerste plaats voort op de reeds gemaakte inventaris van rapporteringsverplichtingen met focus op onderzoek van de universiteiten, hogescholen en associaties naar overheden enerzijds en van de Vlaamse overheid naar (supra- )nationale overheden anderzijds waarbij eveneens gegevens uit de hoger onderwijssector worden opgevraagd. Deze inventaris werd opgesteld in de schoot van de STIWETO met medewerking van verschillende leden van het projectteam. Ann PETERS OpenAIRE: Open Access Infrastructure for Research in Europe Abstract: De belangrijkste doelstelling van OpenAIRE is de ondersteuning van de in augustus 2008 door de Europese Commissie geïntroduceerde Open Access?pilot. In het kader van deze pilot (waarvoor ongeveer 20% van het FP7-budget is gereserveerd) worden wetenschappers uit zeven verschillende onderzoeksdisciplines (gezondheid, energie, milieu, informatie- en communicatietechnologieën, onderzoeksinfrastructuren, sociaaleconomische wetenschappen & geesteswetenschappen en de wetenschap in de maatschappij) verplicht om de volledige tekst van hun onderzoekspublicaties wereldwijd toegankelijk te maken via een Open Access-repository van een onderzoeksinstelling of een overkoepelende repository voor een bepaald vakgebied. OpenAIRE moet de wetenschappers helpen te voldoen aan de pilot-eisen, onder andere door middel van een Europese Helpdesk en het opzetten van een OpenAire-portal en e infrastructuur voor de repository-netwerken. Ook wordt in samenwerking met vijf vakdisciplines onderzocht wat de mogelijkheden zijn op het gebied van het beheer van wetenschappelijke gegevens. Directie Onderzoeksaangelegendheden

9 Sylvia Van Peteghem Via het lichaam. Uitdrukkingen van de menselijke conditie via het lichaam in de hedendaagse juweelkunst en beeldhouwkunst. Abstract: Dit onderzoek naar de mogelijkheden van hedendaagse juweelkunst en beeldhouwkunst, onderzoekt de uitdrukkingen van het menselijk lichaam voor moeilijkheden waarmee we geconfronteerd worden in de hedendaagse Westerse maatschappij. Het doel is om artistiek werk te ontwikkelen dat mogelijkheden en gelegenheden biedt om de toeschouwer te confronteren met moeilijkheden en problemen betreffende mentaliteiten en maatschappij, om zo een kritische reflectie en discussie teweeg te brengen. Hiervoor wordt de positie van het lichaam in onze maatschappij alsook de verhouding van het lichaam tegenover lichamelijke afbeeldingen bestudeerd door het ontwikkelen van artistiek werk gebaseerd op het (ver-)vormen van het menselijke lichaam. Het gebruik van zowel hedendaagse juweelkunst als beeldhouwkunst versterkt deze confrontatie door de verscheidenheid in materialen, groottes en draagbaarheid. Media, Arts and Design Bert WILLEMS Leadher travel grant Abstract: De Universiteiten van Al-Qud en van Gent hebben een samenwerking uitgebouwd waarbij ze de Palestijnen willen helpen om hen uit hun intellectueel isolement te halen. Al Quds is de grootste universiteit in de Palestijnse gebieden en de enige om een volledige opleiding in de geneeskunde aan te bieden. Deze opleiding zal als case voor de ICT- en informatiegerichte samenwerking dienen. Vakgroep Pediatrie en genetica Henri Verhaaren Ontwikkeling en capaciteitsopbouw van de ISIS gebaseerde "Library Automation Software": Implementatie-initiatieven (DOCBIBLAS II). Abstract: Dit project heeft als doel een implementatie-phase toe te voegen aan het DOCBIBLAS I project waarin een bibliotheek-automatisering gebaseerd op UNESCO's CDS/ISIS technologie werd ontwikkeld. De software is beschikbaar en trainingsmaterialen getest in een workshop, terwijl een brede ISIS FOSS-community (wereldwijde groep van ISIS-gebruikers) nood heeft aan ondersteuning. Het project wil in de eerste plaats die ondersteuning ontwikkelen voor VLIR/UOS partner-bibliotheken. Onderzoeksgroep Boek, Bibliotheek en Informatie Informatie, Emancipatie & Ontwikkeling Sekse als sleutel tot succes? Vroegmoderne gegenderde arbeidsmarkten onderzocht aan de hand van 18de eeuwse Brabantse beroepstellingen. Abstract: Door de arbeidsmarkten van zowel mannen als vrouwen te onderzoeken in het vroegmoderne Brabant stel ik de veronderstelde causale relatie tussen vrouwelijke arbeidsmarktpaticipatie en economische groei in vraag. Aangezien de plaatselijke verschillen belangrijk waren, zullen zowel rurale gebieden als kleine en grote steden onderzocht worden. Daarbij zal een onderscheid gemaakt worden tussen gehuwde, alleenstaande en verweduwde mannen en vrouwen. Laura Van Aert

In de beleidsnota staat dat de Vlaamse kennisinstellingen opvallend veel samenwerken met de bedrijfswereld.

In de beleidsnota staat dat de Vlaamse kennisinstellingen opvallend veel samenwerken met de bedrijfswereld. SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 127 van ROBRECHT BOTHUYNE datum: 17 november 2014 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Spin-offbedrijven - Stand van zaken Met betrekking

Nadere informatie

Startnotitie Digitaal Platform voor presentatie van het beste en mooiste van de Vlaams-Nederlandse culturele samenwerking

Startnotitie Digitaal Platform voor presentatie van het beste en mooiste van de Vlaams-Nederlandse culturele samenwerking Startnotitie Digitaal Platform voor presentatie van het beste en mooiste van de Vlaams-Nederlandse culturele samenwerking Commissie Cultureel Verdrag Vlaanderen - Nederland Brussel, april 2014 CVN heeft

Nadere informatie

Stand van zaken van de Smart City -dynamiek in België: een kwantitatieve barometer

Stand van zaken van de Smart City -dynamiek in België: een kwantitatieve barometer Stand van zaken van de Smart City -dynamiek in België: een kwantitatieve barometer AUTEURS Jonathan Desdemoustier, onderzoeker-doctorandus, Smart City Institute, HEC-Liège, Universiteit van Luik (België)

Nadere informatie

Vernieuwde alumniwerking

Vernieuwde alumniwerking Vernieuwde alumniwerking Alumni en regio belangrijk in open campus model Meer (leuke) activiteiten organiseren Databank nog onvolledig Centrale databank met gegevens van > 10.000 alumni o o o o o o o o

Nadere informatie

Het Innovatiekompas Inspiratie sessies Dr. Guy Bauwen

Het Innovatiekompas Inspiratie sessies Dr. Guy Bauwen Het Innovatiekompas Inspiratie sessies Dr. Guy Bauwen 1 Innovatiekompas Inspiratie Sessies Contacteer ons voor: Een voordracht om kennis te maken met het kompasmodel. Een workshop om het toepassen van

Nadere informatie

Evaluatie National Contact Point-werking van het Vlaams Contactpunt Kaderprogramma

Evaluatie National Contact Point-werking van het Vlaams Contactpunt Kaderprogramma Evaluatie National Contact Point-werking van het Vlaams Contactpunt Kaderprogramma Departement Economie, Wetenschap en Innovatie Afdeling Strategie en Coördinatie Koning Albert II-laan 35 bus 10 1030 Brussel

Nadere informatie

Projectsubsidies cultureel erfgoed

Projectsubsidies cultureel erfgoed Projectsubsidies cultureel tweede ronde 2014 Aanvrager Titel Korte omschrijving Universiteit Antwerpen Studiecollecties: een uitdagende context binnen universiteiten en musea Dit project wil een denkkader

Nadere informatie

Ben jij klaar voor RDM-ondersteuning?

Ben jij klaar voor RDM-ondersteuning? Bibliotheek RDM Ondersteuning Ben jij klaar voor RDM-ondersteuning? Training van informatiespecialisten bij Bibliotheek UvA Presentatie UKB-werkgroep Research Data Management, 30 april 2015 Mariëtte van

Nadere informatie

Masterclass Value of Information. Waarde creëren voor de business

Masterclass Value of Information. Waarde creëren voor de business Masterclass Value of Information Waarde creëren voor de business Informatie en informatietechnologie maken het verschil bij de ontwikkeling van nieuwe business ideeën. Met informatie kunnen nieuwe innovatieve

Nadere informatie

Associatie KU Leuven: Sterke partners voor beter hoger onderwijs

Associatie KU Leuven: Sterke partners voor beter hoger onderwijs Associatie KU Leuven: Sterke partners voor beter hoger onderwijs Associatie KU Leuven: een netwerk van sterke partners Groep T, KHLeuven en KHLim bereiden een fusie voor Facts & figures 4% % 45% 49% 95.000

Nadere informatie

uitgroeien tot een Vlaamse, Europese en internationale topregio met economische creativiteit als concept voor meer welvaart en welzijn in de regio.

uitgroeien tot een Vlaamse, Europese en internationale topregio met economische creativiteit als concept voor meer welvaart en welzijn in de regio. Flanders Smart Hub 1. Waarom dit project? 2. Wie maakt deel uit van dit project? 3. Vanwaar komt de naam? 4. Het vertrekpunt van het project 5. Actiedomeinen 6. Wat zijn onze doelstellingen? 7. Logistiek

Nadere informatie

Flandrica.be De virtuele Vlaamse erfgoedbibliotheek

Flandrica.be De virtuele Vlaamse erfgoedbibliotheek Flandrica.be De virtuele Vlaamse erfgoedbibliotheek David Coppoolse Stafmedewerker ontsluiting en digitalisering Conferentie Europa en de digitale ontsluiting van cultureel erfgoed 2011 01 19 Onderwerpen

Nadere informatie

Samenvatting Flanders DC studie Internationalisatie van KMO s

Samenvatting Flanders DC studie Internationalisatie van KMO s Samenvatting Flanders DC studie Internationalisatie van KMO s In een globaliserende economie moeten regio s en ondernemingen internationaal concurreren. Internationalisatie draagt bij tot de economische

Nadere informatie

BEST BOSS BELEIDSNOTA Aanbevelingen voor een succesvolle bedrijfsopvolging van KMO s in toerisme

BEST BOSS BELEIDSNOTA Aanbevelingen voor een succesvolle bedrijfsopvolging van KMO s in toerisme Aanbevelingen voor een succesvolle bedrijfsopvolging van KMO s in toerisme www.bestboss-project.eu Grant Agreement No.: 2014-1-DE02-KA200-001608 Dit project werd gefinancierd met de steun van de Europese

Nadere informatie

FORMULIER STRATEGISCHE THEMA S OPLEIDING [NAAM]: INSTITUUT: (G)OC: INSTITUUTSDIRECTEUR: DATUM:

FORMULIER STRATEGISCHE THEMA S OPLEIDING [NAAM]: INSTITUUT: (G)OC: INSTITUUTSDIRECTEUR: DATUM: FORMULIER STRATEGISCHE THEMA S OPLEIDING [NAAM]: INSTITUUT: (G)OC: INSTITUUTSDIRECTEUR: DATUM: De (G)OC heeft als formele wettelijke vastgelegde taak het adviseren over de OER en het jaarlijks beoordelen

Nadere informatie

Interreg A Euregio Maas-Rijn

Interreg A Euregio Maas-Rijn Interreg A Euregio Maas-Rijn Growing Together EU 2020 strategie limburg.be EU 2020 strategie limburg.be Inhoud van het Interregprogramma As 1 As 2 As 3 As 4 Innovatie 2020 Economie 2020 Sociale inclusie

Nadere informatie

Projectsubsidies cultureel erfgoed eerste ronde 2015

Projectsubsidies cultureel erfgoed eerste ronde 2015 Projectsubsidies cultureel eerste ronde 2015 Aanvrager Titel Korte omschrijving Toegekend bedrag Type project Design Museum Gent Tentoonstelling 'Design Derby België- Nederland 1815-2015' Design museum

Nadere informatie

Vakoverschrijdende eindtermen/ontwikkelingsdoelen globaal voor het secundair onderwijs

Vakoverschrijdende eindtermen/ontwikkelingsdoelen globaal voor het secundair onderwijs t Gasthuys Stedelijk Museum Aalst op schoolmaat (16+) Eindtermen 3 de graad secundair onderwijs 1. inleiding In de tijdelijke tentoonstelling Aalst 1815-1830. Geschiedenis van een provinciestad tijdens

Nadere informatie

Doctoraathouders op de Belgische arbeidsmarkt

Doctoraathouders op de Belgische arbeidsmarkt Doctoraathouders op de Belgische arbeidsmarkt Discussienamiddag Rathenau Instituut Utrecht, 15 juni 2012 Loopbaanperspectieven van onderzoekers in Nederland Karen Vandevelde Universiteit Gent & ECOOM Onderzoeksresultaten

Nadere informatie

Inhoudstafel INLEIDING...2

Inhoudstafel INLEIDING...2 ontwerp ruimtelijk structuurplan Turnhout Inhoudstabel Inhoudstafel INLEIDING...2 DEEL 1 INFORMATIEF GEDEELTE...8 INLEIDING: ANALYSE VAN DE RUIMTELIJKE CONTEXT...11 HOOFDSTUK I: SITUERING & GESCHIEDENIS...12

Nadere informatie

Eindkwalificaties van de bacheloropleiding Geschiedenis

Eindkwalificaties van de bacheloropleiding Geschiedenis Eindkwalificaties van de bacheloropleiding Geschiedenis Afgestudeerden van de opleiding hebben de onderstaande eindkwalificaties bereikt: I. Kennis Basiskennis en inzicht: 1. kennis van en inzicht in het

Nadere informatie

Het informatieplan: instrument voor een succesvolle omgang met je digitale. collecties en archieven. #informatieplan

Het informatieplan: instrument voor een succesvolle omgang met je digitale. collecties en archieven. #informatieplan Het informatieplan: instrument voor een succesvolle omgang met je digitale collecties en archieven #informatieplan Het informatieplan: instrument voor een succesvolle omgang met je digitale collecties

Nadere informatie

vrijstellingen journalistiek 2014/2015

vrijstellingen journalistiek 2014/2015 vrijstellingen journalistiek De onderstaande tabel is een weergave van de vrijstellingen toegekend door de Toelatingscommissie voorbije academiejaren, in de opleiding JOURNALISTIEK. Studenten kregen enkel

Nadere informatie

De student kan vanuit een eigen idee en artistieke visie een concept ontwikkelen voor een ontwerp en dat concept tot realisatie brengen.

De student kan vanuit een eigen idee en artistieke visie een concept ontwikkelen voor een ontwerp en dat concept tot realisatie brengen. Competentie 1: Creërend vermogen De student kan vanuit een eigen idee en artistieke visie een concept ontwikkelen voor een ontwerp en dat concept tot realisatie brengen. Concepten voor een ontwerp te ontwikkelen

Nadere informatie

praktijkseminarie de operationele aanpak valorisatieproblematiek

praktijkseminarie de operationele aanpak valorisatieproblematiek praktijkseminarie de operationele aanpak valorisatieproblematiek SBO maatschappelijke finaliteit Prof. Dr. Ann Jorissen (UA) IWT, 11 januari 2010 1 Effective Governance of Private Enterprises: the influence

Nadere informatie

Coach Information Supply

Coach Information Supply Arenberggebouw Arenbergstraat 5 1000 Brussel Tel: 02 209 47 21 Fax: 02 209 47 15 Coach Information Supply AUTEUR VERTALING INSTITUUT PROF. DR. MANFRED MUCKENHAUPT PUT KOEN Katholieke Universiteit Leuven,

Nadere informatie

RICHES Renewal, Innovation and Change: Heritage and European Society

RICHES Renewal, Innovation and Change: Heritage and European Society This project has received funding from the European Union s Seventh Framework Programme for research, technological development and demonstration under grant agreement no 612789 RICHES Renewal, Innovation

Nadere informatie

Optimaliseren van Impact door

Optimaliseren van Impact door Optimaliseren van Impact door Alfa- en Gammawetenschappen Aantonen en stimuleren van Societal Impact in synergie met andere wetenschappen Wifi: CongresAlfaGamma Wachtwoord: Impact2016 Optimaliseren van

Nadere informatie

Propositiedocument. Business Cluster Semiconductors. - aanbevelingen -

Propositiedocument. Business Cluster Semiconductors. - aanbevelingen - Propositiedocument Business Cluster Semiconductors - aanbevelingen - Uitgevoerd in opdracht van: Business Cluster Semiconductors Nijmegen, februari 2012 Aanbevelingen A Veranker en versterk de toppen (circuits,

Nadere informatie

OPRICHTING 21/12/2012 2013-2014 OPSTART 2015: OVERGANGSJAAR. Financiering Minister Gatz & Minister Crevits

OPRICHTING 21/12/2012 2013-2014 OPSTART 2015: OVERGANGSJAAR. Financiering Minister Gatz & Minister Crevits OPRICHTING 21/12/2012 2013-2014 OPSTART 2015: OVERGANGSJAAR Financiering Minister Gatz & Minister Crevits VIAA: FOCUS EN MODEL DIGITALISEREN INTERACTIE ARCHIVEREN Nog 500.000 uur te digitaliseren in de

Nadere informatie

Topsectoren. Hoe & Waarom

Topsectoren. Hoe & Waarom Topsectoren Hoe & Waarom 1 Index Waarom de topsectorenaanpak? 3 Wat is het internationale belang? 4 Hoe werken de topsectoren samen? 5 Wat is de rol voor het MKB in de topsectoren? 6 Wat is de rol van

Nadere informatie

FULL-TIME MASTER MASTER IN HET MANAGEMENT ONDERSCHEID JEZELF MET EEN PRAKTIJKGERICHTE MANAGEMENTOPLEIDING

FULL-TIME MASTER MASTER IN HET MANAGEMENT ONDERSCHEID JEZELF MET EEN PRAKTIJKGERICHTE MANAGEMENTOPLEIDING FULL-TIME MASTER MASTER IN HET MANAGEMENT ONDERSCHEID JEZELF MET EEN PRAKTIJKGERICHTE MANAGEMENTOPLEIDING COMBINEER MANAGEMENT- KENNIS MET PRAKTISCHE MANAGEMENTVAARDIGHEDEN Deze Master in het Management

Nadere informatie

OUD IS IN. 12 september 2013

OUD IS IN. 12 september 2013 OUD IS IN 12 september 2013 David Coppoolse Vlaamse Erfgoedbibliotheek Marleen Vandenreyt Provinciale Bibliotheek Limburg Welkom 2 In deze presentatie Realisering Flandrica.be 2011-2012 Ervaringen van

Nadere informatie

NATIONALE COALITIE DIGITALE DUURZAAMHEID BEGINSELVERKLARING. CONCEPT 4 juni 2007 DE UITDAGING

NATIONALE COALITIE DIGITALE DUURZAAMHEID BEGINSELVERKLARING. CONCEPT 4 juni 2007 DE UITDAGING NATIONALE COALITIE DIGITALE DUURZAAMHEID BEGINSELVERKLARING CONCEPT 4 juni 2007 DE UITDAGING Versterking van de wetenschap en een betere benutting van de resultaten zijn een onmisbare basis, als Nederland

Nadere informatie

Toll-net: samenwerken aan e-leren en gecombineerd leren voor volwassenen

Toll-net: samenwerken aan e-leren en gecombineerd leren voor volwassenen AFSTANDSLEREN EN ICT GECOMBINEERD ONDERWIJS 4 1 Toll-net: samenwerken aan e-leren en gecombineerd leren voor volwassenen Steven De Pauw Coördinator Toll-net Steven Verjans Universitair docent Open Universiteit

Nadere informatie

i-scan 2.0 Informatiebeheer van werkvloer tot beleid. Begeleiding voor

i-scan 2.0 Informatiebeheer van werkvloer tot beleid. Begeleiding voor Informatiebeheer van werkvloer tot beleid. Begeleiding voor gemeenten en OCMW s Waarom I-scan 2.0? De uitbouw van e-government en het toenemend gebruik van ICT-toepassingen leveren niet altijd de voorspelde

Nadere informatie

Collectievormingsprofiel Journalistiek en Nieuwe Media (CVP) Actuele relatie met O&O. Aankoop en -methodiek

Collectievormingsprofiel Journalistiek en Nieuwe Media (CVP) Actuele relatie met O&O. Aankoop en -methodiek Collectievormingsprofiel Journalistiek en Nieuwe Media (CVP) Actuele relatie met O&O De Universiteit van Leiden biedt de mogelijkheid voor bachelor studenten om andere studie te combineren met een PraktijkStudie.

Nadere informatie

Provinciale Staten van Noord-Holland

Provinciale Staten van Noord-Holland Provinciale Staten van Noord-Holland Voordracht 65 Haarlem, 21 augustus 2001 Onderwerp: EU-programma innovatieve acties art. 4 EFRO Bijlage: ontwerpbesluit Inleiding Het EU-programma de regio s in de nieuwe

Nadere informatie

IWT-Vlaanderen. Instituut voor de Aanmoediging van Innovatie door Wetenschap en Technologie in Vlaanderen. Bischoffsheimlaan 25 B-1000 Brussel

IWT-Vlaanderen. Instituut voor de Aanmoediging van Innovatie door Wetenschap en Technologie in Vlaanderen. Bischoffsheimlaan 25 B-1000 Brussel IWT-Vlaanderen Instituut voor Aanmoediging van Innovatie door Wetenschap en Technologie in Vlaanderen Instituut voor de Aanmoediging van Innovatie door Wetenschap en Technologie in Vlaanderen Bischoffsheimlaan

Nadere informatie

www.kmo-it.be KMO-IT Leen Verschraegen KMO-IT Project Coördinator Brussel, 28 maart 2012

www.kmo-it.be KMO-IT Leen Verschraegen KMO-IT Project Coördinator Brussel, 28 maart 2012 KMO-IT Leen Verschraegen KMO-IT Project Coördinator Brussel, 28 maart 2012 Wat is KMO-IT? Onder het label KMO-IT bundelt het Agentschap Ondernemen de inspanningen die de Vlaamse overheid levert om kmo

Nadere informatie

SOCIAL INFORMATION SYSTEM

SOCIAL INFORMATION SYSTEM De SIS is een tool die oplossingen biedt voor uitdagingen en vragen in de wijk. Het product is vooral sterk in het verbinden van belangen. Zo stelt het organisaties in staat makkelijk en efficiënt met

Nadere informatie

BeSTin. Marc Verpoorten Bibliotheekmedewerker

BeSTin. Marc Verpoorten Bibliotheekmedewerker BeSTin Marc Verpoorten Bibliotheekmedewerker BeSTin BeSTin staat voor Brussels electronic Scientific and Technical information network Het is een bibliotheekproject dat in samenwerking met de ULB en Disc

Nadere informatie

Profilering derde graad

Profilering derde graad Profilering derde graad De leerling heeft in de eerste en de tweede graad de gelegenheid gehad om zijn of haar interesses te ontdekken. Misschien heeft hij of zij al enig idee ontwikkeld over toekomstige

Nadere informatie

Netwerk Digitaal Erfgoed / Werkgroep Monitoring Vragenlijst aan NDE-projecten 2013/2014

Netwerk Digitaal Erfgoed / Werkgroep Monitoring Vragenlijst aan NDE-projecten 2013/2014 Netwerk Digitaal Erfgoed / Werkgroep Monitoring Vragenlijst aan NDE-projecten 2013/2014 Deze vragenlijst dient om een totaalbeeld te krijgen van de resultaten van de projecten die in 2013/2014 gefinancierd

Nadere informatie

TeTRRA. Voor mensen met ideeën

TeTRRA. Voor mensen met ideeën TeTRRA Voor mensen met ideeën Huy Hasselt Diepenbeek Oupeye Liège Heerlen Heinsberg Aywaille Aachen Eupen Düren Monschau Euskirchen Daun De Euregio Maas-Rijn heeft een oppervlakte van ongeveer 11.000 km²

Nadere informatie

JOBNAME: PAGE: 1 SESS: 2 OUTPUT: Mon Aug 5 10:49: /first/boek/uitgeverij/verkiezingsboek 2012/start

JOBNAME: PAGE: 1 SESS: 2 OUTPUT: Mon Aug 5 10:49: /first/boek/uitgeverij/verkiezingsboek 2012/start JOBNAME: 232877 PAGE: 1 SESS: 2 OUTPUT: Mon Aug 5 10:49:56 2013 /first/boek/uitgeverij/verkiezingsboek 2012/start JOBNAME: 232877 PAGE: 2 SESS: 2 OUTPUT: Mon Aug 5 10:49:56 2013 /first/boek/uitgeverij/verkiezingsboek

Nadere informatie

GERONTOLOOG WORDEN MASTER OF SCIENCE

GERONTOLOOG WORDEN MASTER OF SCIENCE GERONTOLOOG WORDEN MASTER OF SCIENCE Behaal een academisch diploma. Ontwikkel uw loopbaan als gerontoloog U bent nu net afgestudeerde bachelor of enige tijd werkzaam als zorgverstrekker in een ziekenhuis,

Nadere informatie

Big Ideas Great STEM. Katrien Strubbe

Big Ideas Great STEM. Katrien Strubbe + Big Ideas Great STEM Katrien Strubbe (Natuur)wetenschappen: doelen 2 Natuurwetenschappen geven leerlingen een fundamenteel en duurzaam inzicht in de structuren en processen die de mens, de natuur en

Nadere informatie

1.1. Kennis en inzicht in verband met het historisch referentiekader

1.1. Kennis en inzicht in verband met het historisch referentiekader 1. Kennis en Inzicht 1.1. Kennis en inzicht in verband met het historisch referentiekader 1. verduidelijken de begrippen generatie, decennium, eeuw, millenium aan de hand van historische evoluties, vertrekkend

Nadere informatie

Danielle Raspoet. VRWB Clusters en hun Speerpunten gelinkt aan Vlaanderen in Actie Pact 2020. Vlaamse Raad voor Wetenschapsbeleid

Danielle Raspoet. VRWB Clusters en hun Speerpunten gelinkt aan Vlaanderen in Actie Pact 2020. Vlaamse Raad voor Wetenschapsbeleid VRWB Clusters en hun Speerpunten gelinkt aan Vlaanderen in Actie Pact 2020 Danielle Raspoet Vlaamse Raad voor Wetenschapsbeleid Vlaams Innovatienetwerk, Gent 1 Technologie & Innovatie in Vlaanderen: Prioriteiten

Nadere informatie

ICT in Digi-Taal Presentatie titel

ICT in Digi-Taal Presentatie titel ICT in Digi-Taal Presentatie titel de rol van human centered ICT Ingrid Mulder Lector Human Centered ICT Hogeschool Rotterdam Rotterdam, 00 januari 2007 Engels en Digi-Taal in het basisonderwijs Rotterdam,

Nadere informatie

Digitale cultuur als continuüm

Digitale cultuur als continuüm Digitale cultuur als continuüm Samenvatting Activiteitenplan 2017-2020 Stichting Digitaal Erfgoed Nederland (DEN) Den Haag, 31 januari 2016 1/5 1. Vooraf Deze samenvatting is gebaseerd op de subsidieaanvraag

Nadere informatie

Het gebruik van de Bij Voorbeeld- databank in onderwijskundige vorming. informatie en inspiratie voor onderwijsinnovatie

Het gebruik van de Bij Voorbeeld- databank in onderwijskundige vorming. informatie en inspiratie voor onderwijsinnovatie Het gebruik van de Bij Voorbeeld- databank in onderwijskundige vorming informatie en inspiratie voor onderwijsinnovatie Menu I. Uitgangspunten voor vorming II. (Eerste) realisaties III. Ervaringen I. Uitgangspunten

Nadere informatie

Universiteit Gent. De integratie van de verspreide collecties (en het Universiteitsarchief) tot één Universiteitsmuseum

Universiteit Gent. De integratie van de verspreide collecties (en het Universiteitsarchief) tot één Universiteitsmuseum Universiteit Gent De integratie van de verspreide collecties (en het Universiteitsarchief) tot één Universiteitsmuseum Musea aan de UGent? 7 musea faculteiten verborgen beheer: vakspecialist 1817: UGent

Nadere informatie

Binnen het bestek van deze doelstelling is een specifieke actie van de lidstaten en de Commissie voorzien om gezamenlijk:

Binnen het bestek van deze doelstelling is een specifieke actie van de lidstaten en de Commissie voorzien om gezamenlijk: EUROPESE INHOUD IN WERELDWIJDE NETWERKEN COÖRDINATIEMECHANISMEN VOOR DIGITALISATIEPROGRAMMA'S DE BEGINSELEN VAN LUND: CONCLUSIES VAN DE VERGADERING VAN DESKUNDIGEN, LUND, SWEDEN, 4 APRIL 2001 Het eeurope

Nadere informatie

Waarom deelnemen aan een ICT project voor KMO s? Business aliniëren met ICT. Chris Block 5/3/12

Waarom deelnemen aan een ICT project voor KMO s? Business aliniëren met ICT. Chris Block 5/3/12 Waarom deelnemen aan een ICT project voor KMO s? Business aliniëren met ICT Chris Block 5/3/12 De KMO heeft veel vraagtekens over ICT Onze informatica is onvoldoende aangepast aan onze bedrijfsvoering

Nadere informatie

Omvorming naar de masteropleidingen

Omvorming naar de masteropleidingen Omvorming naar de masteropleidingen Herindiening van Masteropleiding Informatica - 120 studiepunten Juni 2004 I. Indiener 1. Faculteit / Gemeenschappelijke Raad - Onderwijscommissie WETENSCHAPPEN - Onderwijscommissie

Nadere informatie

Onderwijs en Kennisoverdracht

Onderwijs en Kennisoverdracht Onderwijs en Kennisoverdracht Ontwikkelingen in de duurzame landbouw in Suriname Prof. Tiny van Boekel, Decaan voor Onderwijs/Vice-rector, Wageningen University & Research Centre, NL Inhoud lezing Ontwikkelingen

Nadere informatie

Operationeel Programma EFRO Noord-Nederland

Operationeel Programma EFRO Noord-Nederland Samenvatting Operationeel Programma EFRO Noord-Nederland 2014-2020 Inzet op innovatie en een koolstofarme economie In het Europa van 2020 wil Noord-Nederland zich ontwikkelen en profileren als een regio

Nadere informatie

WESTHOEK BUSINESS DISTRICT. een regionaal contactpunt voor bedrijven d.m.v. een officieel samenwerkingsverband

WESTHOEK BUSINESS DISTRICT. een regionaal contactpunt voor bedrijven d.m.v. een officieel samenwerkingsverband WESTHOEK BUSINESS DISTRICT een regionaal contactpunt voor bedrijven d.m.v. een officieel samenwerkingsverband AGENDA 1. Missie, doelstellingen en taakstellingen van Westhoek Business District 2. Inspirerende

Nadere informatie

Beleidsopties Musea en Erfgoed Antwerpen Cultureel erfgoed is toegankelijk voor een divers publiek én zet aan tot participatie. Het erfgoedaanbod zet aan tot kwaliteitsvolle vrijetijdsbesteding en creativiteit.

Nadere informatie

Competentie-invullingsmatrix

Competentie-invullingsmatrix Competentie-invullingsmatrix masterprf Master of Science in de wiskunde Academiejaar 2016-2017 Legende: W=didactische werkvormen E=evaluatievormen Competentie in één of meerdere wetenschappen Wetenschappelijke

Nadere informatie

DE INDUSTRIE: MOTOR VAN VERNIEUWING. Drie acties voor een nieuw Kabinet. Manifest 2017

DE INDUSTRIE: MOTOR VAN VERNIEUWING. Drie acties voor een nieuw Kabinet. Manifest 2017 DE INDUSTRIE: Drie acties voor een nieuw Kabinet MOTOR VAN Manifest 2017 VERNIEUWING Nederlandse industriële bedrijven behoren tot de top van de wereld. We zijn wereldmarktleider in chipmachines en medische

Nadere informatie

Hoofdvraag SPATIALIST. Projectkenmerken SPATIALIST. Ontwikkeling. SPATIALIST-onderzoeksresultaten

Hoofdvraag SPATIALIST. Projectkenmerken SPATIALIST. Ontwikkeling. SPATIALIST-onderzoeksresultaten Projectkenmerken SPATIALIST SPATIALIST-onderzoeksresultaten onderzoeksresultaten: Huidige Stand van Zaken in Vlaanderen Geert Bouckaert Website: www.spatialist.be Ontwikkeling Voor: Organisaties met Databanken

Nadere informatie

TU Delft Library. Verbinden en verrijken van onderzoek en onderwijs aan de TU Delft

TU Delft Library. Verbinden en verrijken van onderzoek en onderwijs aan de TU Delft TU Delft Library Verbinden en verrijken van onderzoek en onderwijs aan de TU Delft We leven in een wereld, waar tijd en locatie er steeds minder toe doen. We staan 24/7 in contact met de buitenwereld.

Nadere informatie

Werkconferentie woensdagmiddag 24 april Erfgoednota Leiden Startdocument voor hoofdthema Stad van (internationale) kennis en collecties

Werkconferentie woensdagmiddag 24 april Erfgoednota Leiden Startdocument voor hoofdthema Stad van (internationale) kennis en collecties Werkconferentie woensdagmiddag 24 april Erfgoednota Leiden Startdocument voor hoofdthema Stad van (internationale) kennis en collecties Erfgoed is in de nieuwe erfgoednota een breed begrip; de cultuurhistorie

Nadere informatie

OPEN CALL residentie onderzoek & creatie kunst/wetenschap/technologie

OPEN CALL residentie onderzoek & creatie kunst/wetenschap/technologie OPEN CALL residentie onderzoek & creatie kunst/wetenschap/technologie IMPACT (International Meeting in Performing Arts and Creative Technologies) lanceert een open call. De geselecteerde projecten worden

Nadere informatie

Digital agenda Deel V. juli 2015

Digital agenda Deel V. juli 2015 Digital agenda Deel V juli 2015 Inhoudstafel Deel V - Bescherming en beveiliging van digitale gegevens... 1 V.1 Cybersecurity... 1 V.2 Beveiliging van betalingen... 3 V.3 Vertrouwen van de consumenten

Nadere informatie

Wij de ontwikkeling, het beheer en de service; U het gebruikersgemak en het resultaat; Samen succesvol zijn!

Wij de ontwikkeling, het beheer en de service; U het gebruikersgemak en het resultaat; Samen succesvol zijn! Ready to go Pagina 1 van 12 Wij de ontwikkeling, het beheer en de service; U het gebruikersgemak en het resultaat; Samen succesvol zijn! Copyright Pagina 2015, 2 van 12 perbit bv Alle rechten zijn gereserveerd.

Nadere informatie

Observatorium voor Gezondheid en Welzijn OPERATIONEEL PLAN 2011-2014

Observatorium voor Gezondheid en Welzijn OPERATIONEEL PLAN 2011-2014 Observatorium voor Gezondheid en Welzijn OPERATIONEEL PLAN 2011-2014 1. OPDRACHTEN VAN HET OBSERVATORIUM VOOR GEZONDHEID EN WELZIJN 1.1 Wettelijke basis De opdrachten van het Observatorium staan opgesomd

Nadere informatie

Samenwerkingstraject Op handen gedragen Erfgoed van processies

Samenwerkingstraject Op handen gedragen Erfgoed van processies Samenwerkingstraject Op handen gedragen Erfgoed van processies Julie Aerts Centrum voor Religieuze Kunst en Cultuur vzw (CRKC) Congres Schaalvergroting in de erfgoedsector 26 februari 2016 Wat 2013: opstart

Nadere informatie

innovatiebevordering RIS3 MKB OPZuid Europees Innovatieprogramma voor Zuid-Nederland overheden living labs koolstofarme economie cross-overs design

innovatiebevordering RIS3 MKB OPZuid Europees Innovatieprogramma voor Zuid-Nederland overheden living labs koolstofarme economie cross-overs design OPZuid Europees Innovatieprogramma voor Zuid-Nederland BIObased logistiek maintenance hightech systems agrofood overheden RIS3 innovatiebevordering duurzaamheid schone energie welzijn samenwerking gezondheid

Nadere informatie

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Jaarplan GESCHIEDENIS Algemene doelstellingen Eerder gericht op kennis en inzicht 6 A1 A2 A3 A4 A5 Kunnen hanteren van een vakspecifiek begrippenkader en concepten, nodig om zich van het verleden een wetenschappelijk

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2012. Brederodestraat 104 4 1054 VG Amsterdam Nederland. www.stichtingopen.nl info@stichtingopen.nl Rabobank: NL44RABO0143176986

JAARVERSLAG 2012. Brederodestraat 104 4 1054 VG Amsterdam Nederland. www.stichtingopen.nl info@stichtingopen.nl Rabobank: NL44RABO0143176986 JAARVERSLAG 2012 Brederodestraat 104 4 1054 VG Amsterdam Nederland www.stichtingopen.nl info@stichtingopen.nl Rabobank: NL44RABO0143176986 JAARVERSLAG STICHTING OPEN 2012 1 INHOUDSOPGAVE 1. VOORWOORD...

Nadere informatie

Ondernemerschap in Vlaanderen: een vergelijkende, internationale studie

Ondernemerschap in Vlaanderen: een vergelijkende, internationale studie Ondernemerschap in Vlaanderen: een vergelijkende, internationale studie De Global Entrepreneurship Monitor (GEM) is een jaarlijks onderzoek dat een beeld geeft van de ondernemingsgraad van een land. GEM

Nadere informatie

VLAAMSE RAAD VOORSTEL VAN DECREET. - van de heer G. Moens C.S. - houdende erkenning van het Postuniversitair Centrum Limburg TOELICHTING

VLAAMSE RAAD VOORSTEL VAN DECREET. - van de heer G. Moens C.S. - houdende erkenning van het Postuniversitair Centrum Limburg TOELICHTING Stuk 167 (1985-1986) - Nr. 1 VLAAMSE RAAD ZITTING 1985-1986 13 OKTOBER 1986 VOORSTEL VAN DECREET - van de heer G. Moens C.S. - houdende erkenning van het Postuniversitair Centrum Limburg TOELICHTING DAMES

Nadere informatie

Onderzoeksprojecten (1-85 van 85)

Onderzoeksprojecten (1-85 van 85) www.researchportal.be - 7 Jul 2016 01:25:18 Onderzoeksprojecten (1-85 van 85) Zoekfilter: Classificaties: Informatie, documentatie, bibliotheekwetenschappen, archiefwetenschappen Koppeling Databank ondergrond

Nadere informatie

FORMATION-RELAIS. 1996-2015 C P F B H o g e r o n d e r w i j s v o o r s o c i a l e p r o m o t i e, v e r b o n d e n a a n d e U C L 26/03/2015

FORMATION-RELAIS. 1996-2015 C P F B H o g e r o n d e r w i j s v o o r s o c i a l e p r o m o t i e, v e r b o n d e n a a n d e U C L 26/03/2015 JE HOGERE STUDIES ONDERBREKEN OM DE 1996-2015 C P F B H o g e r o n d e r w i j s v o o r s o c i a l e p r o m o t i e, v e r b o n d e n a a n d e U C L TIJD TE NEMEN VOOR EEN HERORIËNTERING EN EEN HERONTDEKKING

Nadere informatie

Advies over Vlaanderen in 2050: mensenmaat in een metropool? Groenboek beleidsplan Ruimte

Advies over Vlaanderen in 2050: mensenmaat in een metropool? Groenboek beleidsplan Ruimte Algemene Raad 20 december 2012 AR-AR-ADV-008 Advies over Vlaanderen in 2050: mensenmaat in een metropool? Groenboek beleidsplan Ruimte Vlaamse Onderwijsraad Kunstlaan 6 bus 6 BE-1210 Brussel T +32 2 219

Nadere informatie

Prospectie naar Nederlandstalige gedrukte publicaties voor de deponering

Prospectie naar Nederlandstalige gedrukte publicaties voor de deponering Prospectie naar Nederlandstalige gedrukte publicaties voor de deponering Ik kom u graag vertellen over onze prospectie naar niet-periodieke gedrukte publicaties boeken zeg maar - voor de hedendaagse collecties

Nadere informatie

Op zoek naar onderzoek in Vlaanderen? 5 principes om een portaalsite te bouwen. FELNET studiedag milieu in formatie uitformatie, 20 oktober 2016

Op zoek naar onderzoek in Vlaanderen? 5 principes om een portaalsite te bouwen. FELNET studiedag milieu in formatie uitformatie, 20 oktober 2016 Op zoek naar onderzoek in Vlaanderen? 5 principes om een portaalsite te bouwen FELNET studiedag milieu in formatie uitformatie, 20 oktober 2016 Het Departement Economie, Wetenschap en Innovatie (EWI) staat

Nadere informatie

JAARACTIEPLAN Sept 2015 Aug 2016 RTC Vlaams-Brabant VZW

JAARACTIEPLAN Sept 2015 Aug 2016 RTC Vlaams-Brabant VZW JAARACTIEPLAN Sept 2015 Aug 2016 RTC Vlaams-Brabant VZW Periode 1 september 2015-31 augustus 2016 Goedgekeurd door de Raad van Bestuur op 17/06/2015 1 Inleiding RTC Vlaams-Brabant vzw wil, net als zijn

Nadere informatie

ASO - studierichtingen in VIA-TIENEN

ASO - studierichtingen in VIA-TIENEN ASO - studierichtingen in VIA-TIENEN De onderwijsvorm ASO is een breed algemeen vormende doorstroomrichting waarin de leerlingen zich voorbereiden op een academische of professionele bacheloropleiding.

Nadere informatie

Welkom. 1. Innovatie Wat? Waarom? Voorbeelden

Welkom. 1. Innovatie Wat? Waarom? Voorbeelden Welkom 1. Innovatie Wat? Waarom? Voorbeelden 2. Innovatiecentra Wie? Wat hebben we te bieden? Kennis Kennissen: Vlaams Innovatienetwerk Zelfkennis: de innovatieaudit Geld: subsidie begeleiding Creativiteit:

Nadere informatie

logoocw De heer prof. dr. F. P. van Oostrom 26 mei 2005 ASEA/DIR/2005/23876 Taakopdracht voor de commissie Ontwikkeling Nederlandse Canon geen

logoocw De heer prof. dr. F. P. van Oostrom 26 mei 2005 ASEA/DIR/2005/23876 Taakopdracht voor de commissie Ontwikkeling Nederlandse Canon geen logoocw De heer prof. dr. F. P. van Oostrom Den Haag Ons kenmerk 26 mei 2005 ASEA/DIR/2005/23876 Onderwerp Taakopdracht voor de commissie Ontwikkeling Nederlandse Canon Bijlage(n) geen Geachte heer Van

Nadere informatie

Wij heb ben de eer U ten be hoeve van de Vlaamse Re ge ring in ge slo ten de resolutie betreffende de werkgelegeheid in de Kempen, over te zen den.

Wij heb ben de eer U ten be hoeve van de Vlaamse Re ge ring in ge slo ten de resolutie betreffende de werkgelegeheid in de Kempen, over te zen den. 1482 Brus sel, 17 maart 2008 Mijn heer de mi nis ter-pre si dent, Wij heb ben de eer U ten be hoeve van de Vlaamse Re ge ring in ge slo ten de resolutie betreffende de werkgelegeheid in de Kempen, over

Nadere informatie

Informatica aan de Universiteit Antwerpen

Informatica aan de Universiteit Antwerpen Informatica aan de Universiteit Antwerpen Academische Bachelor en Master Waarom Informatica? Informatica heeft een enorme impact Informatica is een boeiende wetenschap Brede keuze uit tewerkstellingsmogelijkheden:

Nadere informatie

4. PRAKTIJKGERICHT ONDERZOEK

4. PRAKTIJKGERICHT ONDERZOEK 4. PRAKTIJKGERICHT ONDERZOEK Resultaten praktijkgericht onderzoek Kennisvalorisatie Jaarverslag 2010 Hanzehogeschool Groningen, University of Applied Sciences 66 4 Praktijkgericht onderzoek De Hanzehogeschool

Nadere informatie

Profilering derde graad

Profilering derde graad De leerling heeft in de 1ste en de 2de graad, de gelegenheid gehad zijn/haar interesses te ontdekken en heeft misschien al enig idee ontwikkeld over toekomstige werk- of studieplannen. Vaardigheden, inzet,

Nadere informatie

Synergieën zoeken. VLAAMSE ERFGOEDBIBLIOTHEEK vzw. A. Netwerk van erfgoedbibliotheken I. ORGANISATIE. II. PROJECTEN III.

Synergieën zoeken. VLAAMSE ERFGOEDBIBLIOTHEEK vzw. A. Netwerk van erfgoedbibliotheken I. ORGANISATIE. II. PROJECTEN III. VLAAMSE ERFGOEDBIBLIOTHEEK vzw Synergieën zoeken I. ORGANISATIE II. PROJECTEN III. DO s AND DON Ts 30.05.11 - Genk Eva Wuyts I. ORGANISATIE A. Netwerk van erfgoedbibliotheken A. Netwerk B. Missie C. Doelstellingen

Nadere informatie

Europese subsidies voor de Sociale Economie

Europese subsidies voor de Sociale Economie Europese subsidies voor de Sociale Economie Kader en functioneren van Europese subsidies Hoe werken EU subsidies? 1 EU BELEIDSKADER BEPALEND VOOR DE INHOUD SUBSIDIEPROGRAMMA S (1) Europa 2020 doelstellingen

Nadere informatie

Nederlandse Gedragswetenschappen Grote Kruistraat 2/1, 9712 TS Groningen. 1. Inleiding

Nederlandse Gedragswetenschappen Grote Kruistraat 2/1, 9712 TS Groningen. 1. Inleiding 1. Inleiding De geschiedenis van de Nederlandse psychologie, pedagogiek en onderwijskunde verdween uit de curricula van Nederlandse universiteiten en waardevol historisch materiaal gerelateerd aan deze

Nadere informatie

Hierbij wordt het werk van mijn college s Anuja Dangol, Thérèse Steenberghen en mezelf voorgesteld, met medewerking van Diederik Tirry.

Hierbij wordt het werk van mijn college s Anuja Dangol, Thérèse Steenberghen en mezelf voorgesteld, met medewerking van Diederik Tirry. Hierbij wordt het werk van mijn college s Anuja Dangol, Thérèse Steenberghen en mezelf voorgesteld, met medewerking van Diederik Tirry. 1 Binnen WP4 hebben wij gewerkt rond de monitoring van ruimtelijk

Nadere informatie

Ondersteuning bij deelname aan KP7

Ondersteuning bij deelname aan KP7 Samenwerkingsverband tussen IWT Vlaanderen en het departement Economie, Wetenschap en Innovatie van de Vlaamse overheid Thematische infosessie KP7 Overzicht presentatie 1. Ondersteuning door het Vlaams

Nadere informatie

Toelichting criteria kleine projecten Brabant C versie 18-01-2016

Toelichting criteria kleine projecten Brabant C versie 18-01-2016 Toelichting criteria kleine projecten Brabant C versie 18-01-2016 Om in aanmerking te komen voor een subsidie tussen 25.000 en 65.000 euro moet een project aan de volgende criteria voldoen: 1. het project

Nadere informatie

VACATURE. Innoviris is op zoek naar. een Adviseur Innovatief Ecosysteem (Strategisch) Referentie: AFN201603

VACATURE. Innoviris is op zoek naar. een Adviseur Innovatief Ecosysteem (Strategisch) Referentie: AFN201603 VACATURE Innoviris is op zoek naar een Adviseur Innovatief Ecosysteem (Strategisch) Referentie: AFN201603 Wetenschappelijke Directie Cel Innovatief Ecosysteem Innoviris Instelling van openbaar nut Charleroisteenweg

Nadere informatie

Uitdagingen Agro-voedingsindustrie Vlaanderen = topregio Kwaliteit = cruciaal Uitdagingen Schaalvergroting Automatisering Variabiliteit grondstoffen

Uitdagingen Agro-voedingsindustrie Vlaanderen = topregio Kwaliteit = cruciaal Uitdagingen Schaalvergroting Automatisering Variabiliteit grondstoffen Uitdagingen Agro-voedingsindustrie Vlaanderen = topregio Kwaliteit = cruciaal Uitdagingen Schaalvergroting Automatisering Variabiliteit grondstoffen Uitdagingen De vraag: Analysesystemen die in factory

Nadere informatie

Voorwoord. In deze brochure geven wij u inzicht in de branche en de rol van NLingenieurs als haar vertegenwoordiger.

Voorwoord. In deze brochure geven wij u inzicht in de branche en de rol van NLingenieurs als haar vertegenwoordiger. Voorwoord De Nederlandse advies- en ingenieursbranche levert innovatieve en duurzame oplossingen voor de Nederlandse en internationale samenleving. De branche is bepalend geweest voor het ontstaan van

Nadere informatie

Symposium Groene chemie in de delta

Symposium Groene chemie in de delta DPI Value Centre als onderdeel van TKI SPM en het valorisatienetwerk 2.0 Symposium Groene chemie in de delta A. Brouwer, 12 November 2012 TKI Smart Polymeric Materials Topresearch in polymeren 5-10 jaar

Nadere informatie

Start LIRES Provinciehuis, 6/2/2017

Start LIRES Provinciehuis, 6/2/2017 Start LIRES Provinciehuis, 6/2/2017 AGENDA 1. Welkom Gouverneur 2. Inleiding Gedeputeerde 3. Uitgangspunten voor het LIRES programma 4. Methodiek en aanpak 5. Organisatie en structuur 6. Vragen en gedachtenwisseling

Nadere informatie