PerformanceAdvies Subsidieregeling

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "PerformanceAdvies Subsidieregeling"

Transcriptie

1 PerformanceAdvies Subsidieregeling Een instrument van het programma LimburgMakers Revisie: V08 Datum: 28 april 2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 1 Doelstelling 2 2 Doelgroep 2 3 Inhoud van het project 2 4 Subsidiabele kosten 3 5 Niet-subsidiabele kosten 3 6 Subsidiepercentage en -bedrag 3 7 Programmaperiode 3 8 Aanvraag 3 9 Beoordeling 3 10 Beoordelingscriteria 4 11 Project uitvoering 4 12 Declaratie en uitbetaling 4 13 Overige bepalingen 4 14 Staatssteun 5 15 Contactgegevens 5 Bijlage 1 Definitie doelgroep 6 Bijlage 2 Europese MKB definitie 7

2 Inleiding Het instrument PerformanceAdvies maakt deel uit van het programma LimburgMakers. LimburgMakers is gericht op het structureel versterken van het concurrentievermogen van de Limburgse maakindustrie. De ambitie is om gedurende een periode van 3 jaar met behulp van een mix van activiteiten en instrumenten, de realisatie van nieuwe producten of diensten te stimuleren, uitvoeringsgerede ondernemingsplannen te realiseren, performance verbetertrajecten te ondersteunen en, naar behoefte, één of meerdere netwerken van actieve industriële ondernemingen, kennis- en onderwijsinstellingen te versterken of te realiseren. 1 Doelstelling De PerformanceAdvies-subsidie is een bijdrage in de kosten voor het inhuren van externe ondersteuning om middels de implementatie van een gestructureerde methode de bedrijfsprocessen, de ondernemingsperformance, structureel te verbeteren. PerformanceAdvies heeft tot doel het organiserend vermogen (waaronder het innovatievermogen) van de onderneming structureel te verhogen en de primaire processen van de onderneming te optimaliseren en te stroomlijnen. 2 Doelgroep De subsidie is uitsluitend bedoeld voor MKB-ondernemingen in de maakindustrie (zie bijlage 1), die voldoen aan de Europese MKB-definitie (zie bijlage 2). Deze ondernemingen moeten in Limburg gevestigd zijn en de activiteiten, gerelateerd aan dit subsidieproject, moeten overwegend in Limburg worden uitgevoerd. Niet-MKB-ondernemingen kunnen geen gebruik maken van deze subsidie. 3 Inhoud van het project Het verbetertraject dat met ondersteuning van een PerformanceAdvies-subsidie wordt uitgevoerd, leidt tot een structurele verhoging van het organiserend vermogen van de onderneming en/of een structurele verbetering van de primaire bedrijfsprocessen. De ondersteuning wordt geleverd door een externe adviseur die binnen de kaders die LimburgMakers stelt, een performance-verbetertraject uitvoert. Er worden 2 soorten verbetertrajecten onderscheiden en ondersteund: Verhogen van het organiserend vermogen. De implementatie van een werkwijze waarbij de koers van de onderneming of ondernemer inzichtelijk wordt gemaakt en wordt vertaald naar individuele activiteiten en rollen van de sleutelfunctionarissen in de onderneming. Verbeteren van primaire bedrijfsprocessen. o Een traject waarbij aan de hand van een concreet project, competenties op het gebied van het bedenken, ontwerpen en realiseren van oplossingen worden overgedragen aan de betreffende werknemers in de onderneming; learning by doing. Toepasbare methodes zijn bijvoorbeeld: QFD (Quality Function Deployment), FMEA (Failure Mode Effect Analysis), TRIZ, Design for Manufacturing en Functioneel Modelleren. o Een traject waarbij methodes voor het optimaliseren van de primaire bedrijfsprocessen - het maken van de producten of diensten - van de onderneming en/of de keten waarin men zich bevindt, worden geïmplementeerd. Toepasbare methodes zijn bijvoorbeeld: Lean Manufacturing/Management, Six Sigma, OEE (Overall Equipment Effectiveness) en Supply Chain Management. o Een traject waarin een methode of werkwijze wordt toegepast, waarmee de betrokkenheid, motivatie beschikbaarheid en/of competenties van medewerkers structureel worden verhoogd, wat leidt tot een toename van de performance. Toepasbare methodes zijn bijvoorbeeld: methodes gericht op het binden en boeien van medewerkers, flexibilisering van inzetbaarheid van medewerkers, strategische personeelsplanning, omgaan met krapte op de arbeidsmarkt, het nieuwe werken, werkplekinrichting en werkplek-georiënteerd leren en ontwikkelen. Strategietrajecten die geen directe invloed hebben op de performance van de organisatie zoals bijvoorbeeld SWOTanalyses of markt-/omgevingsanalyses, vallen buiten scope en worden niet ondersteund. Regeling PerformanceAdvies LimburgMakers V08 2 7

3 4 Subsidiabele kosten Subsidiabele kosten zijn uitsluitend de kosten voor de inzet van een derde partij (adviseur) voor het uitvoeren van een performance verbetertraject. 5 Niet-subsidiabele kosten Niet-subsidiabel zijn: BTW, interne loonkosten van de aanvrager; kosten voor de aanschaf en benutting van apparatuur, uitrusting en/of materiaal; het volgen van een opleiding of training; de inzet van stagiaires of afstudeerders; brainstorm- en creativiteitssessies, strategietrajecten die geen directe invloed hebben op de performance van de organisatie, teambuildingsdagen, advies over en implementatie en aanschaf van ERP pakketten en advies over financiering of bedrijfsovernames. Alle kosten die gemaakt zijn vóór de dagtekening van de ontvankelijkheidsverklaring zijn eveneens niet-subsidiabel. 6 Subsidiepercentage en -bedrag Het subsidiepercentage bedraagt 35% van de totale subsidiabele kosten. Het subsidiebedrag bedraagt maximaal Programmaperiode De looptijd van de subsidieregeling binnen het programma LimburgMakers start op 1 september 2013 en eindigt op 1 september Aanvraag Een aanvraag bestaat uit een volledig ingevuld en bevoegdelijk ondertekend aanvraagformulier PerformanceAdvies, volgens het op de datum van indiening geldende format (zie De aanvraag wordt digitaal via de website door de aanvrager ingediend bij het programmasecretariaat LimburgMakers. De aanvrager ontvangt binnen 1 werkdag na indiening, een digitale ontvangstbevestiging van het programmasecretariaat LimburgMakers. De uiterste indieningsdatum van elke beoordelingsronde is vermeld op de indieningskalender voor het instrument PerformanceAdvies (zie Na ontvangst wordt getoetst of de aanvraag volledig is en past binnen de doelstelling zoals beschreven in deze regeling. Indien de aanvraag past en compleet is, dan ontvangt de aanvrager binnen 5 werkdagen na indiening, digitaal een ontvankelijkheidsverklaring. Als de aanvraag niet past en/of niet compleet is, wordt de aanvrager binnen 5 werkdagen na indiening, hiervan op de hoogte gesteld. De aanvrager kan dan een aangepaste aanvraag indienen, uiterlijk op een van de indieningsdata zoals vermeld op de indieningskalender voor het instrument PerformanceAdvies (zie Aanvragen die op de uiterste indieningsdatum niet compleet zijn ingediend, worden niet beoordeeld in de betreffende beoordelingsronde. De dagtekening van de ontvankelijkheidsverklaring is de datum vanaf wanneer kosten subsidiabel zijn. Kosten van opdrachten die vóór deze datum zijn verstrekt, zijn niet-subsidiabel. Let wel: kosten zijn voor eigen rekening en risico zolang de aanvrager geen positief besluit heeft ontvangen ten aanzien van de toekenning van de subsidie. 9 Beoordeling De subsidieaanvragen worden maandelijks beoordeeld door de stuurgroep LimburgMakers. De stuurgroep LimburgMakers beoordeelt de aanvraag en neemt een van de volgende besluiten: Positief; de subsidie wordt toegekend. Negatief; de subsidie wordt niet toegekend. Elke aanvraag wordt beoordeeld op basis van de in de volgende paragraaf genoemde beoordelingscriteria. Aan elk criterium wordt door elk lid van de stuurgroep een cijfer toegekend op een schaal van 1 tot en met 4. Indien de aanvraag op alle criteria een gemiddeld cijfer van 2,6 of hoger scoort, dan krijgt het project een positief advies. Indien het gemiddelde cijfer voor één van de criteria lager is dan 2,6, dan krijgt het project een negatief advies. De aanvrager ontvangt binnen 5 werkdagen na beoordeling van de aanvraag, per bericht over het besluit van de stuurgroep LimburgMakers, inclusief een digitale beschikking. Voor PerformanceAdvies-subsidies kan per half jaar een beschikbaar budget worden vastgesteld door de stuurgroep LimburgMakers. Indien de subsidieaanvraag het beschikbare budget zou overschrijden, dan wordt de aanvraag Regeling PerformanceAdvies LimburgMakers V08 3 7

4 automatisch doorgeschoven naar de eerstvolgende beoordeling in de nieuwe budgetperiode. De aanvrager wordt in dat geval door het programmasecretariaat LimburgMakers hiervan op de hoogte gesteld. 10 Beoordelingscriteria Elke aanvraag wordt beoordeeld op basis van de volgende criteria: verwachte bijdrage aan een structurele verbetering van de ondernemingsperformance; match tussen de probleemstelling en gekozen oplossing; aanwezigheid van noodzakelijke competenties en resources binnen de onderneming. 11 Project uitvoering Het performance advies, waaraan de subsidie is toegekend, moet binnen een termijn van 12 maanden na de dagtekening van de beschikking, doch uiterlijk vóór 1 september 2016 zijn afgerond. Indien er tijdens het project wijzigingen plaatsvinden ten aanzien van de projectinhoud, projectlooptijd, continuïteit van de onderneming of anderszins ingrijpende omstandigheden, dan dient de aanvrager onmiddellijk het programmasecretariaat LimburgMakers hierover schriftelijk te informeren. Op basis van de door de aanvrager voorgestelde wijziging neemt de stuurgroep LimburgMakers een besluit over de eventuele gevolgen voor de toegekende subsidie. 12 Declaratie De toegekende subsidie wordt uitgekeerd na volledige afronding van het project, op basis van een declaratie door de aanvrager. De declaratie moet uiterlijk binnen 4 werkweken na afronding van het project, doch uiterlijk vóór 1 november 2016, compleet en volledig ingediend zijn bij het programmasecretariaat LimburgMakers. Een declaratie die na die periode wordt ingediend, wordt niet meer behandeld. Het subsidiebedrag zal dan niet meer uitgekeerd worden. De declaratie bevat de volgende documenten bevatten: Een bevoegdelijk ondertekend betalingsverzoek gericht aan het programmasecretariaat LimburgMakers, in de eigen huisstijl van de aanvrager. Het betalingsverzoek vermeldt ten minste het te betalen bedrag exclusief BTW en het IBAN nummer van de aanvrager. Een beschrijving van de projectresultaten. Maak hiervoor gebruik van het declaratieformulier, dat beschikbaar is via Kopie van de opdrachtverstrekking aan de externe adviseur. De datum van opdrachtverstrekking moet ná de dagtekening van de ontvankelijkheidsverklaring liggen. Kopie van de factuur van de adviseur. Kopie van het betalingsbewijs. De declaratie wordt compleet en bevoegdelijk ondertekend via de website ingediend bij het programmasecretariaat LimburgMakers. 13 Uitbetaling Na ontvangst wordt de declaratie gecontroleerd. Indien de declaratie compleet en correct is, dan ontvangt de aanvrager hierover digitaal bericht en wordt het subsidiebedrag uitgekeerd aan de aanvrager. Het subsidiebedrag wordt alleen uitgekeerd aan de aanvrager. Het uiteindelijke subsidiebedrag bedraagt niet meer dan 35% van de vastgestelde subsidiabele kosten tot maximaal het in de beschikking opgenomen subsidiebedrag. Indien de declaratie niet compleet is of onvolkomenheden bevat, dan wordt de aanvrager hierover geïnformeerd. De aanvrager krijgt dan de gelegenheid de declaratie binnen 4 werkweken alsnog te completeren. Indien deze aanvulling niet binnen de voornoemde termijn door het programmasecretariaat LimburgMakers is ontvangen, dan vervalt de beschikking. Na ontvangst van de ontbrekende informatie wordt de declaratie verder in behandeling genomen. 14 Overige bepalingen Voor de PerformanceAdvies-subsidie gelden de volgende aanvullende bepalingen: Per onderneming mag gedurende de programmaperiode één keer gebruik worden gemaakt van de subsidie. Per toegekende subsidie mag slechts één adviesbureau worden ingeschakeld. Regeling PerformanceAdvies LimburgMakers V08 4 7

5 Een afgewezen aanvraag voor PerformanceAdvies-subsidie mag na aanpassing - maximaal 1 keer opnieuw worden ingediend gedurende de programmaperiode. Het gekozen adviesbureau mag geen moeder-, dochter- of zusteronderneming zijn van de aanvrager. De toegekende subsidie is niet overdraagbaar. De Stuurgroep LimburgMakers kan besluiten een aanvraag af te wijzen indien een van de onderstaande situaties gelden: o Er worden kosten opgevoerd voor een externe adviseur die in de afgelopen 12 maanden op de loonlijst van de aanvrager heeft gestaan. o Er worden kosten opgevoerd voor een externe organisatie die in de afgelopen 12 maanden is ontstaan uit de aanvragende onderneming. De aanvrager verplicht zich deel te nemen aan het onderzoek naar de effecten en resultaten van het programma LimburgMakers, dat wordt uitgevoerd door Universiteit Maastricht. De subsidie wordt alleen uitbetaald als de aanvrager heeft deelgenomen aan het onderzoek. De aanvrager verplicht zich desgevraagd, mee te werken aan publicaties en PR-activiteiten van LimburgMakers. Indien door de aanvrager of namens de aanvrager een publicatie wordt gedaan over het gesubsidieerde project, dan moet daarin de tekst mede gesubsidieerd door LimburgMakers worden vermeld, om aan te geven dat dat het project wordt gerealiseerd met financiële steun van LimburgMakers. Het project mag niet reeds gestart zijn vóór indiening van de subsidieaanvraag bij het programmasecretariaat LimburgMakers. Indien er gedurende of na afloop van het project door de stuurgroep LimburgMakers wordt geconstateerd dat er ingrijpende projectwijzigingen hebben plaatsgevonden die door de aanvrager niet zijn gemeld aan het programmasecretariaat LimburgMakers, dan behoudt de stuurgroep LimburgMakers zich het recht voor om reeds uitgekeerde subsidiegelden terug te vorderen. De aanvrager informeert het programmasecretariaat LimburgMakers onmiddellijk over de indiening bij de rechtbank van een verzoek tot het op hem van toepassing verklaren van de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen; tot verlening van surseance van betaling aan hem of tot faillietverklaring van hem. In de voornoemde gevallen zal de uitbetaling van de subsidie worden opgeschort totdat er duidelijkheid is of het project gerealiseerd is of nog gerealiseerd zal worden. De stuurgroep LimburgMakers behoudt zich het recht voor om de subsidieregeling zonder opgaaf van reden, gedurende de looptijd van het programma aan te passen aan veranderde omstandigheden en/of inzichten. Dit zonder inbreuk te maken op de rechten en plichten van de aanvrager bij reeds toegekende subsidies. 15 Staatssteun Op deze regeling zijn de volgende staatssteunregels van toepassing: Deze subsidieregeling is gebaseerd op de Verordening (EU) nr. 651/2014 van de Commissie van 17 juni In deze verordening worden bepaalde categorieën steun op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie met de gemeenschappelijke markt verenigbaar verklaard. Hierna te noemen: de algemene groepsvrijstellingsverordening (AGVV). Deze subsidieregeling heeft haar grondslag in met name artikel 18 van de AGVV. De aanvrager is zelf verantwoordelijk voor eventuele implicaties, nu en in de toekomst, ten aanzien van regelgeving rondom staatssteun. Toepassing van deze subsidieregeling mag in geen enkel geval leiden tot strijd met de in het eerste lid van dit artikel genoemde verordening. Derhalve dienen de bepalingen in deze subsidieregeling strikt te worden toegepast. Deze subsidieregeling is niet van toepassing op ondernemingen waarbij er een bevel tot terugvordering uitstaat ingevolge een eerder besluit van de Commissie waarbij de steun onrechtmatig en onverenigbaar met de markt is verklaard. 16 Contactgegevens Programmasecretariaat LimburgMakers Sint Jansweg RC Venlo +31 (77) Regeling PerformanceAdvies LimburgMakers V08 5 7

6 Bijlage 1 Definitie doelgroep Revisienummer: V03 Revisiedatum: 03 september 2014 In deze notitie zijn de kaders aangegeven voor bedrijven in de maakindustrie die tot de doelgroep van het programma behoren. De activiteiten in het programma LimburgMakers zijn bedoeld voor en gericht op bedrijven die binnen deze kaders passen. Daarnaast zijn de kaders aangegeven voor de projecten waarmee aanspraak gemaakt kan worden op een of meer van de subsidie instrumenten die via dit programma worden aangeboden. Definitie bedrijven MKB ondernemingen in de keten die hetzij fysieke producten ontwikkelen, hetzij diensten ontwikkelen die waarde toevoegen aan een fysiek eindproduct van de betreffende onderneming of één van de samenwerkingspartners van die onderneming in LimburgMakers. Het betreft de volgende ondernemingen: bedrijven die innovatieve fysieke componenten en eindproducten ontwikkelen en realiseren; bedrijven die innovatieve diensten (o.a. software) ontwikkelen en realiseren die, gekoppeld aan een fysiek product, meerwaarde aan dat product toevoegen; bedrijven die innovatieve grondstoffen of componenten (bijvoorbeeld zoals materialen of coatings) ontwikkelen en realiseren die, gekoppeld aan een fysiek product, meerwaarde aan dat product toevoegen. Bedrijven actief in de farmaceutische industrie, procesindustrie of voedings- en genotmiddelen industrie behoren niet tot de doelgroep van het programma LimburgMakers. Definitie Projecten Ontwikkeling en realisatie van een nieuw of innovatief fysiek product, dat door ten minste één van de indieners meerdere keren kan worden toegepast cq. kan worden verkocht. Ontwikkeling van een innovatieve dienst die of innovatief proces dat, gekoppeld aan een nieuw fysiek product, een hogere toegevoegde waarde realiseert voor dat product. Regeling PerformanceAdvies LimburgMakers V08 6 7

7 Bijlage 2 Europese MKB definitie De actueel geldende Europese definitie van MKB ook wel micro-, kleine en middelgrote ondernemingen (KMO) genoemd - is op 1 januari 2005 in werking getreden. Samenvattend geldt het volgende: Tot de categorie micro-, kleine en middelgrote ondernemingen (KMO s), behoren ondernemingen waar minder dan 250 FTE werkzaam zijn en waarvan de jaaromzet 50 miljoen EUR of het jaarlijkse balanstotaal 43 miljoen EUR niet overschrijdt. Bovenstaande is een uittreksel uit artikel 2 van de bijlage bij Aanbeveling 2003/361/EG van de Commissie, gepubliceerd in Publicatieblad L 124 van de Europese Unie van 20 mei 2003, blz. 36. De voornoemde aanbeveling is de enige authentieke basis voor de vaststelling van de voorwaarden om als MKB te worden gedefinieerd. Voor meer informatie en een uitgebreide KMO-informatiebrochure, ga naar: Regeling PerformanceAdvies LimburgMakers V08 7 7

LimburgMakers-programma ter versterking van de Limburgse maakindustrie - provincie Limburg, LIOF en Syntens

LimburgMakers-programma ter versterking van de Limburgse maakindustrie - provincie Limburg, LIOF en Syntens LimburgMakers-programma ter versterking van de Limburgse maakindustrie - provincie Limburg, LIOF en Syntens Het doel van de Nadere regels werkgeverssubsidie in dienst nemen uitkeringsgerechtigde SRE (WERKSRE)

Nadere informatie

Voucherregeling BIHTS

Voucherregeling BIHTS Building Integrated High Tech Systems Parkstad Limburg Voucherregeling BIHTS Versie V3NL Inleiding De voucherregeling BIHTS is onderdeel van het businessplan Kennisinfrastructuur Building Integrated High

Nadere informatie

Statenvoorstel nr. PS/2014/816

Statenvoorstel nr. PS/2014/816 Statenvoorstel nr. PS/2014/816 Oprichting Breedbandfonds Overijssel BV / n.a.v. de commissie RE 24 september gewijzigde versie Datum GS-kenmerk Inlichtingen bij 2 september 2014 2014/0273425 dhr. C.J.

Nadere informatie

Nr. PB2010/77 19 juli 2010 ISSN: 0920-069X HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH

Nr. PB2010/77 19 juli 2010 ISSN: 0920-069X HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH Provinciaal Blad Nr. PB2010/77 19 juli 2010 ISSN: 0920-069X HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH Integrale tekst Toetsingskader Operationeel Programma EFRO 2007-2013 Oost Nederland

Nadere informatie

- 1 - Reglement BKK Opleidingsbudget 090501 REGLEMENT BKK OPLEIDINGSBUDGET. I. Inleiding

- 1 - Reglement BKK Opleidingsbudget 090501 REGLEMENT BKK OPLEIDINGSBUDGET. I. Inleiding REGLEMENT BKK OPLEIDINGSBUDGET I. Inleiding Dit reglement bevat bepalingen en voorschriften die gelden voor werkgevers in de branche kinderopvang die gebruik willen maken van het door Stichting Bureau

Nadere informatie

Subsidieregeling krediet muizenschade Fryslân

Subsidieregeling krediet muizenschade Fryslân Subsidieregeling krediet muizenschade Fryslân Gedeputeerde Staten van Fryslân, gelet op artikel 26 van Verordening (EU) nr. 702/2014 van de Commissie van 25 juni 2014 waarbij bepaalde categorieën steun

Nadere informatie

Voor de verwerving van een on premise service management systeem

Voor de verwerving van een on premise service management systeem Selectieleidraad Voor de verwerving van een on premise service management systeem Aanbestedingsprocedure: niet-openbare procedure Projectnaam PRJ2019 TenderNed-nummer 351981909 Versie Datum Omschrijving

Nadere informatie

Provinciaal blad nr. 2013/0010439

Provinciaal blad nr. 2013/0010439 Provinciaal blad nr. 2013/0010439 Energiefonds Overijssel besluit van: Gedeputeerde Staten d.d. 18 december 2012 kenmerk: 2012/0288964 gepubliceerd op: 15 januari 2013 inwerkingtreding op: 17 januari 2013

Nadere informatie

Reglement financiële bijdrage energieonderzoek MKB Energiescan Overijssel, bekend onder de naam Nieuwe energie in bedrijf.

Reglement financiële bijdrage energieonderzoek MKB Energiescan Overijssel, bekend onder de naam Nieuwe energie in bedrijf. Deelnemersreglement project Nieuwe energie in bedrijf Reglement financiële bijdrage energieonderzoek MKB Energiescan Overijssel, bekend onder de naam Nieuwe energie in bedrijf. Versie: 1 januari 2014 De

Nadere informatie

Gedeputeerde staten van Utrecht; Gelet op artikel 5 van de Stimuleringsregeling subsidies Duurzaamheid, Energie en Klimaat provincie Utrecht;

Gedeputeerde staten van Utrecht; Gelet op artikel 5 van de Stimuleringsregeling subsidies Duurzaamheid, Energie en Klimaat provincie Utrecht; Besluit van gedeputeerde staten van Utrecht van 1 september 2009, (nr. 2009int247458) houdende nadere regels op grond van de Stimuleringsregeling Duurzaamheid, Energie en Klimaat provincie Utrecht (Nadere

Nadere informatie

Offerteaanvraag. 2011. Ministerie van Veiligheid en Justitie. Auteursrecht voorbehouden.

Offerteaanvraag. 2011. Ministerie van Veiligheid en Justitie. Auteursrecht voorbehouden. 32. MELDING IN PUBLICATIES OF RECLAME UITINGEN 63 33. VOORTDURENDE VERPLICHTINGEN 63 34. OPSCHORTENDE VOORWAARDE 63 35. GESCHILLEN, TOEPASSELIJK RECHT & DOMICILIEKEUZE 64 BIJLAGE 8 MODELLEN WERKOPDRACHTEN

Nadere informatie

Inschrijvings- en beoordelingsdocument Niet-openbare procedure Best Value projecten

Inschrijvings- en beoordelingsdocument Niet-openbare procedure Best Value projecten Inschrijvings- en beoordelingsdocument Niet-openbare procedure Best Value projecten voor de aanbesteding van de opdracht met zaaknummer [] voor het [ZAAK_OMSCHRIJVING]. Datum [versiedatum]

Nadere informatie

Het algemeen bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Waddenfonds, gelet op artikel 5 van de gemeenschappelijke regeling Waddenfonds,

Het algemeen bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Waddenfonds, gelet op artikel 5 van de gemeenschappelijke regeling Waddenfonds, Verordening van (datum besluit) van het algemeen bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Waddenfonds, houdende bepalingen tot wijziging van de Subsidieverordening Waddenfonds 2014 (Wijzigingsverordening

Nadere informatie

Regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid tot de besteding van gelden uit het Europees Sociaal Fonds

Regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid tot de besteding van gelden uit het Europees Sociaal Fonds Regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid tot de besteding van gelden uit het Europees Sociaal Fonds Investeringprioriteit B. Actief en gezond ouder worden Duurzame inzetbaarheid

Nadere informatie

Proeftuinen Intelligente Netten. >> Als het gaat om energie en klimaat

Proeftuinen Intelligente Netten. >> Als het gaat om energie en klimaat Proeftuinen Intelligente Netten >> Als het gaat om energie en klimaat Inhoudsopgave Introductie 3 Subsidieregeling Proeftuinen intelligente netten 4 Voorwaarden en beoordelingscriteria 5 Beoordelingscriteria

Nadere informatie

Provinciaal blad 2010, 43

Provinciaal blad 2010, 43 Provinciaal blad 2010, 43 ISSN 0920-105X Verordening van provinciale staten van 27 september 2010, nr. 2010BEM13, houdende regels voor subsidieverstrekking (Algemene subsidieverordening provincie Utrecht)

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 15826 13 augustus 2012 Deelregeling Cultuureducatie met Kwaliteit in het primair onderwijs Fonds voor Cultuurparticipatie

Nadere informatie

Server Based Computing Voorwaarden (Specifiek)

Server Based Computing Voorwaarden (Specifiek) Aalsbergen 7 6942 SE Didam T: 0316 29 42 42 F: 084 00 32 755 E: info@comvio.nl Server Based Computing Voorwaarden (Specifiek) Begrippen In deze voorwaarden wordt verstaan onder: - Beschikbaarheid : het

Nadere informatie

Sociaal statuut. Waterschap Rijn en IJssel

Sociaal statuut. Waterschap Rijn en IJssel BIJLAGE 1 Sociaal statuut Waterschap Rijn en IJssel (1 januari 2014 tot 1 januari 2016) INHOUDSOPGAVE Inleiding 3 Hoofdstuk 1 Algemeen 5 Artikel 1 Begripsbepalingen. 5 Artikel 2 Leeswijzer 7 Artikel 3

Nadere informatie

Aanbestedingsdocument

Aanbestedingsdocument Aanbestedingsdocument Gecorrigeerde versie Ten behoeve van de Europese aanbesteding van Werkplekken ICT door middel van de Openbare procedure Intern kenmerk: 741046-A Gemeente Amersfoort, Sector Dienstverlening,

Nadere informatie

STAATSCOURANT. Nr. 18094

STAATSCOURANT. Nr. 18094 STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 18094 30 juni 2015 Regeling van de Staatssecretaris van Economische Zaken van 28 juni 2015, nr. WJZ / 15083650, houdende

Nadere informatie

PROJECTHANDBOEK RICHTSNOEREN

PROJECTHANDBOEK RICHTSNOEREN PROJECTHANDBOEK RICHTSNOEREN September 2011 Page 1 / 105 INHOUDSOPGAVE INLEIDING Nr. 1: Presentatie van het NWE-Programma 3 Nr. 2: De programmaprioriteiten 5 PROJECTONTWIKKELING Nr. 3: Het opstarten van

Nadere informatie

PROJECTHANDBOEK RICHTSNOEREN

PROJECTHANDBOEK RICHTSNOEREN PROJECTHANDBOEK RICHTSNOEREN September 2010 Page 1 / 105 INHOUDSOPGAVE INLEIDING Nr. 1: Presentatie van het NWE-Programma 3 Nr. 2: De programmaprioriteiten 5 PROJECTONTWIKKELING Nr. 3: Het opstarten van

Nadere informatie

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Brussel, 04/07/06 C (2006) 2931 def. BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE van betreffende de staatssteun die België voornemens is toe te kennen aan Ford Genk (nr. C 40/2005

Nadere informatie

Aanbevelingen Rentederivatendienstverlening

Aanbevelingen Rentederivatendienstverlening Aanbevelingen Rentederivatendienstverlening voor een passende dienstverlening aan het niet-professionele MKB Februari 2014 0 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële

Nadere informatie

TENDERDOCUMENT UTRECHTSE PORTFOLIOGARANTIE COLLECTIEVE ENERGIEPROJECTEN. Datum: november 2012 Kenmerk: 80BFD9C0

TENDERDOCUMENT UTRECHTSE PORTFOLIOGARANTIE COLLECTIEVE ENERGIEPROJECTEN. Datum: november 2012 Kenmerk: 80BFD9C0 TENDERDOCUMENT UTRECHTSE PORTFOLIOGARANTIE COLLECTIEVE ENERGIEPROJECTEN Datum: november 2012 Kenmerk: 80BFD9C0 1. Aanleiding De provincie Utrecht heeft in 2010 het Garantiefonds energie opgezet waarmee

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Besluit Inkoopkader Individuele Reintegratieovereenkomst UWV 2013

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Besluit Inkoopkader Individuele Reintegratieovereenkomst UWV 2013 STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 11203 29 april 2013 Besluit Inkoopkader Individuele Reintegratieovereenkomst UWV 2013 Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen,

Nadere informatie

Sociaal Statuut Esprit Scholen

Sociaal Statuut Esprit Scholen Sociaal Statuut Esprit Scholen > Tevens Sociaal Plan Mundus, opgenomen in hoofdstuk 7 November 2014, versie 2 Vastgesteld College van Bestuur dd Inhoudsopgave 1 Preambule... 4 1.1 Inleiding... 4 1.1.1

Nadere informatie

Informatiebrochure en modelverklaring Zelfstandige ondernemingen

Informatiebrochure en modelverklaring Zelfstandige ondernemingen 956780_CV_NL_ 18-05-2006 15:02 ongeveer 23 miljoen KMO s, die 99 % van alle ondernemingen in de EU vertegenwoordigen en circa 75 miljoen mensen werk verschaffen. KMO-drempels Microonderneming NL NB-60-04-773-NL-C

Nadere informatie

Algemene voorwaarden SnelStart abonnementenmodel

Algemene voorwaarden SnelStart abonnementenmodel Algemene voorwaarden SnelStart abonnementenmodel AV_AB_201403 HOOFDSTUK A ALGEMENE BEPALINGEN De bepalingen in dit hoofdstuk zijn van toepassing op alle Overeenkomsten. 1 Definities 1.1 In deze Algemene

Nadere informatie