BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN"

Transcriptie

1 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 88e JAARGANG N e ANNEE VRIJDAG 9 JULI 2010 VENDREDI 9 JUILLET 2010 BERICHT Op 1 februari 2006 veranderde de reglementering m.b.t. de overheidsopdrachten op een aantal punten. Dit was het gevolg van het in werking treden van het KB van 12 januari 2006 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 27 januari Kostprijs van de publicatie : Het KB bepaalt dat de publicatie van uw bericht in het Bulletin der Aanbestedingen (BDA) gratis is voor zover de aanlevering aan het BDA beantwoordt aan een aantal voorwaarden. Concreet komt het er op neer dat uw tekst gratis gepubliceerd wordt als U gebruik maakt van de online toepassing die toelaat om de te publiceren gegevens op een gestructureerde en/of gegroepeerde wijze aan te leveren aan het Bulletin der Aanbestedingen. Meer dan 90 % van de berichten wordt reeds op deze manier doorgestuurd. De publicatie van uw tekst is niet gratis en zal dus verder gefactureerd worden aan een tarief van 4,30 EUR (+ 21 % BTW) per gepubliceerde lijn als : - Uw tekst op papier via De Post, telefax of drager bij het BDA ingediend wordt. - Uw tekst op diskette, CD of andere digitale drager ingediend wordt bij het BDA. - Uw individuele berichten via verstuurd worden naar het BDA, zelfs indien u gebruik maakt van de modellen van de nieuwe formulieren in Word-formaat die u kan aanvragen via Publicatiefrequentie : Sinds 1 februari 2006 verschijnt het Bulletin der Aanbestedingen elke werkdag i.p.v. op vrijdag. Uw berichten worden hierdoor aanzienlijk sneller gepubliceerd. AVIS Au 1 er février 2006 la réglementation concernant les marchés publics changeait sur un grand nombre de points. Ce fut la conséquence de l entrée en vigueur de l AR du 12 janvier 2006 publié au Moniteur belge du 27 janvier Coût de publication : L AR stipule qu à partir du 1 er février 2006, la publication de votre avis dans le Bulletin des Adjudications (BDA) est gratuite pour autant que la transmission au BDA réponde à un certain nombre de conditions. Concrètement, votre texte sera publié gratuitement si vous faites usage d une application électronique qui permet, de publier les données sous une forme structurée et/ou d une manière groupée a livrer au BDA. Plus de 90 % des avis sont déjà expédiés de cette manière. La publication de votre texte n est pas gratuite et sera donc facturée, au tarif de 4,30 EUR (+ 21 % T.V.A.) par ligne publiée si : - Votre texte sur papier parvient au BDA par voie postale, fax ou par porteur. - Votre texte sur disquette, CD ou autre support digital arrive au BDA. - Vos avis individuels sont envoyés au BDA par , même au cas où vous utilisez des modèles des nouveaux formulaires en format Word que vous pouvez obtenir à l adresse suivante : Fréquence de publication : Depuis le 1 er février 2006, le Bulletin des Adjudications paraît chaque jour ouvrable au lieu de la parution hebdomadaire du vendredi. Vos avis seront ainsi publiés nettement plus rapidement.

2 19412 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Nieuwe modellen : Sinds 1 februari 2006 zijn dus ook de modellen die u mag gebruiken voor het doorsturen van berichten veranderd. Deze modellen vindt u als bijlage bij het KB van 12 januari Nouveaux modèles : Depuis le 1 er février 2006, les modèles que vous pouvez utiliser pour l envoi de vos avis ont changée. Vous trouverez ces modèles en annexe à l AR du 12 janvier Nog vragen : Voor vragen betreffende het Bulletin der Aanbestedingen, de nieuwe modellen, openstaande publicatiedossiers, de publicatiefrequentie, de modaliteiten voor gratis aanlevering, enz. kan u terecht op het gratis nummer van het Belgisch Staatsblad 0800/98809, vragen naar de dienst Aanbestedingen. Des questions supplémentaires : Toutes les questions relatives au Bulletin des Adjudications, aux nouveaux modèles, à la situation des dossiers, à la fréquence de publication, aux modalités de transmission gratuite, etc. peuvent être posées directement au numéro de téléphone gratuit du Moniteur belge 0800/98809, demander le Service Adjudications.

3 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS VLAAMS PARLEMENT N Aankondiging van een opdracht Diensten Afdeling I. Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) : Vlaams Parlement, Leuvenseweg 27, 1000 Brussel, België, t.a.v. Kris Van de Spiegle (aankoper-directie Aankoop, Informatica en Infrastructuur) Tel. (32-2) , fax (32-2) Internetadres(sen) : Adres van de aanbestedende dienst : Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres : zelfde adres als voor het(de) hierboven vermelde contactpunt(en). I.2) Type aanbestedende dienst en hoofdactiviteit of -activiteiten : Vlaams Parlement - Vlaams Parlement De aanbestedende dienst koopt namens andere aanbestedende diensten : Afdeling II. Voorwerp van de opdracht II.1) Beschrijving. II.1.1) Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming : Studie-, ontwerp- en opvolgingsopdrachten architectuur en technieken II.1.2) Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlenen van de diensten : Diensten. Categorie diensten : 12 Belangrijkste plaats van dienstverlening : Leuvenseweg 27 en 86, 1000 Brussel NUTS-code : BE10 II.1.3) De aankondiging betreft : De opstelling van een raamovereenkomst. II.1.4) Inlichtingen over een raamovereenkomst : Raamovereenkomst met één onderneming. Looptijd van de raamovereenkomst : 4 jaar(jaren) II.1.5) Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop(aankopen) : De opdracht is een bestelopdracht voor aanneming van diensten betreffende opdrachten inzake de studie, het ontwerp en de opvolging van de uitvoering in de domeinen architectuur, interieurarchitectuur, stabiliteit, gebouwtechnieken en audio-visuele technieken en dit in het kader van projectopdrachten en ad hoc opdrachten. Projectopdrachten bestaan typisch uit één of meerdere projectfases (conceptfase, studie- en voorontwerpfase, fase van definitief ontwerp en eventuele vergunningsaanvragen, aanbestedingsfase, gunningsfase en uitvoeringsfase). De te leveren diensten kunnen per opdracht verschillen en betrekking hebben op één of meerdere projectfases. Ad hoc opdrachten zijn typisch alleenstaande opdrachten die niet kaderen in een project. Het is dikwijls van belang dat de dienstverlener snel kan inspelen op de vraag van de aanbestedende overheid tot uitvoeren van een dergelijke opdracht zoals bijvoorbeeld in het kader van een expertise bij schadegevallen II.1.6) CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten) : Hoofdopdracht : Dienstverlening op het gebied van architectuur, bouwkunde, civiele techniek en inspectie II.1.7) Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA) : II.1.8) Verdeling in percelen : II.1.9) Varianten worden geaccepteerd :

4 19414 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Afdeling III. Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen III.1) Voorwaarden met betrekking tot de opdracht. III.1.1) Verlangde borgsommen en waarborgen : In afwijking van art. 5 van de AAV wordt de borgtocht forfaitair vastgesteld op euro. III.1.2) Belangrijkste financierings- en betalingsvoorwaarden en/of verwijzing naar de voorschriften dienaangaande : Zie bestek III.1.4) Andere bijzondere voorwaarden voor de uitvoering van de opdracht : III.2) Voorwaarden voor deelneming. III.2.1) Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister. De inschrijver mag zich niet bevinden in één van de gevallen voor uitsluiting, opgesomd in art. 69 en 69bis van het KB van 8 januari De Belgische inschrijver voegt bij zijn offerte een attest van de RSZ, waaruit blijkt dat al de vereiste aangiften zijn toegezonden en dat hierop geen verschuldigde bijdragen van meer dan euro meer verschuldigd zijn, tenzij hiervoor uitstel van betaling is verleend. Buitenlandse inschrijvers daarentegen moeten dergelijk attest overeenkomstig art van het KB van 8 januari 1996, uitgereikt door de overheidsinstantie die hiervoor in hun land bevoegd is, toevoegen aan hun offerte. Voor de buitenlandse inschrijver in wiens land dit attest niet door een overheidsinstantie wordt uitgereikt, dient de buitenlandse inschrijver een verklaring op eer bij de offerte te voegen, gecertificeerd door een notaris of door een gerechtelijke of overheidsinstantie van zijn land. III.2.2) Economische en financiële draagkracht : Voor deze opdracht gelden geen selectiecriteria m.b.t. de financiële en economische draagkracht. III.2.3) Vakbekwaamheid : De inschrijver toont, overeenkomstig art. 71van het KB van 8 januari 1996, zijn technische bekwaamheid aan door: 1. het geven van minimum 5 referenties (maximum 5 jaar oud) van opdrachten waarbij de inschrijver en/of voor deze opdracht ingezette onderaannemer(s) instond(en) voor het ontwerp, de studie en de opvolging van de uitvoering van het project. Voor elk van deze referenties geeft de inschrijver aan in welke van de volgende domeinen hij en/of zijn onderaannemer(s) (met vermelding van de naam) diensten hebben geleverd: architectuur, interieurarchitectuur, stabiliteit, gebouwtechnieken (elektriciteit, HVAC en sanitair) en audio-visuele technieken (zoals het inrichten van vergader- en conferentiezalen). Het is niet noodzakelijk dat in elke referentie in al deze domeinen diensten werden geleverd, maar het is wel noodzakelijk dat uit het geheel van deze referenties moet blijken dat in alle vermelde domeinen diensten werden geleverd. Minimum 1 als dusdanig aangeduide referentie moet betrekking hebben op een opdracht binnen een omgeving waar HACCP normen van toepassing waren (zoals grootkeuken, restaurants, voedingssector, labo s,.). Minimum 1 als dusdanig aangeduide referentie moet betrekking hebben op een opdracht met betrekking tot centrale systemen voor koudeopwekking van minimaal 500 kw (ijswatermachines, koeltorens,.). Deze referentie mag betrekking hebben op een nieuwbouwproject of een vervanging van een reeds bestaande installatie. Voor elke referentie geeft de inschrijver het volgende aan: - jaar van uitvoering (datum van in dienstneming); - naam en adres van de referentie; - aard en omvang van de opdracht met specificatie van de taken en verantwoordelijkheden van de inschrijver of zijn onderaannemers; -coördinaten van de opdrachtgever-bouwheer binnen de referentie. De aanbestedende overheid behoudt zich het recht voor één of meerdere referenties na te gaan, te contacteren en te bezoeken en dit zonder voorafgaande kennisgeving van de inschrijver III.2.4) Voorbehouden opdrachten : III.3) Voorwaarden betreffende een opdracht voor dienstverlening. III.3.1) Het verrichten van de dienst is aan een bepaalde beroepsgroep voorbehouden : III.3.2) Rechtspersonen moeten de namen en beroepskwalificaties opgeven van het personeel dat met de uitvoering van de dienstverleningsopdracht wordt belast : ja. Afdeling IV. Procedure IV.1) Type procedure. IV.1.1) Type procedure : Openbaar. IV.2) Gunningscriteria. IV.2.1) Gunningscriteria : Economisch meest voordelige aanbieding, gelet op de in het bestek, in de uitnodiging tot inschrijving of tot onderhandeling of de in het beschrijvende document vermelde criteria. IV.2.2) Er wordt gebruik gemaakt van een elektronische veiling :

5 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS IV.3) Administratieve inlichtingen. IV.3.1) Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst : AI_/2010/B52s IV.3.3) Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document : Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten : Datum : 03/09/2010; tijdstip : 12:00 IV.3.4) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen : 18/10/2010; tijdstip : 11:00 IV.3.6) Taal of talen die mogen gebruikt worden bij inschrijvingen of verzoeken tot deelneming : Nederlands IV.3.7) Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen : Periode : 180 dagen. IV.3.8) Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend : datum : 18/10/2010; tijdstip : 11:00 Plaats : Vlaams Parlement, ingang Leuvenseweg 27, Masereelzaal, 1000 Brussel Personen die de opening van de inschrijvingen mogen bijwonen : Openbare zitting. De aandacht van de bezoekers-inschrijvers wordt gevestigd op het feit dat zij zich dienen te legitimeren om toegang te hebben tot het Vlaams Parlement. Om die reden moeten zij zich ten minste 15 minuten voor de opening van de offertes aanmelden Afdeling VI. Aanvullende inlichtingen VI.1) Periodieke opdracht : VI.2) houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de Europese Gemeenschap wordt gefinancierd : VI.3) Nadere inlichtingen Informaties over lastenboek(en)/document(en) Het bestek is gratis verkrijgbaar door het aan te vragen per of per fax op het nummer met vermelding van: - aanvraag bestek AI_/2010/B52s; - opgeven van de coördinaten van de firma; - opgeven van de contactpersoon in de firma VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging : 7/7/2010 (Gratis publicatie in uitvoering van artikel 15 van het KB van 12 januari 2006) VLAAMS PARLEMENT N Aankondiging van gegunde opdracht Diensten Afdeling I. Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) : Vlaams Parlement, Leuvenseweg 86, 1000 Brussel, België, t.a.v. Wim De Wolf (Aankoper-Directie Infrastructuur & Logistiek) Tel. (32-2) , fax (32-2) Internetadres(sen) : Adres van de aanbestedende dienst : I.2) Type aanbestedende dienst en hoofdactiviteit of -activiteiten : Vlaams Parlement - Vlaams Parlement De aanbestedende dienst koopt namens andere aanbestedende diensten : Afdeling II. Voorwerp van de opdracht II.1) Beschrijving : II.1.1) Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming : het organiseren van binnenlandse en buitenlandse reizen voor het Vlaams Parlement

6 19416 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS II.1.2) Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlenen van de diensten : Diensten. Categorie diensten : 03 Belangrijkste plaats van dienstverlening : Leuvenseweg Brussel II.1.3) De aankondiging betreft : De sluiting van een raamovereenkomst. II.1.4) Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop(aankopen) : De opdracht is een aanneming van diensten en bestaat uit het organiseren van reizen voor het Vlaams Parlement II.1.5) CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten) : Hoofdopdracht : Ondersteunende en aanvullende vervoersdiensten; reisbureaudiensten II.1.6) Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA) : Afdeling IV. Procedure IV.1) Type procedure : IV.1.1) Type procedure : Openbaar. IV.2) Gunningscriteria. IV.2.1) Gunningscriteria : Economisch meest voordelige inschrijving, gelet op : 1 - waarde van de voorgestelde dienstverlening - Weging : 100 IV.2.2) Er is gebruik gemaakt van een elektronische veiling : IV.3) Administratieve inlichtingen : IV.3.1) Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst : DIV/AI_/2010/A Afdeling V. Gunning van een opdracht V.1) Datum van gunning van de opdracht : 05/07/2010 V.2) Aantal ontvangen inschrijvingen : 6 V.3) Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund : Thomas Cook Retail Belgium, Tramstraat 67c, 9052 Gent, België V.5) De opdracht wordt waarschijnlijk uitbesteed : Afdeling VI. Aanvullende inlichtingen VI.1) Opdracht houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de Europese Gemeenschap wordt gefinancierd : VI.2) Nadere inlichtingen VI.4) Datum van verzending van deze aankondiging : 7/7/2010 (Gratis publicatie in uitvoering van artikel 15 van het KB van 12 januari 2006) VLAAMS PARLEMENT N Aankondiging van gegunde opdracht Diensten Afdeling I. Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) : Vlaams Parlement, Leuvenseweg 27, 1000 Brussel, België, t.a.v. Vermaelen Myriam (aankoperdirectie Infrastructuur & Logistiek) Tel. (32-2) , fax (32-2) Internetadres(sen) : Adres van de aanbestedende dienst : I.2) Type aanbestedende dienst en hoofdactiviteit of -activiteiten : Vlaams Parlement - Vlaams Parlement De aanbestedende dienst koopt namens andere aanbestedende diensten : ja.

7 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Afdeling II. Voorwerp van de opdracht II.1) Beschrijving : II.1.1) Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming : het vertalen van teksten voor het Vlaams Parlement, de Vlaamse Ombudsdienst, het Kinderrechtencommissariaat, het Instituut voor Samenleving & Technologie en het Vlaams Vredesinstituut II.1.2) Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlenen van de diensten : Diensten. Categorie diensten : 11 Belangrijkste plaats van dienstverlening : Brussel II.1.3) De aankondiging betreft : De sluiting van een raamovereenkomst. II.1.4) Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop(aankopen) : De bestelopdracht bestaat uit het vertalen van teksten voor het Vlaams Parlement, de Vlaamse Ombudsdienst, het Kinderrechtencommissariaat, het Instituut voor Samenleving & Technologie en het Vlaams Vredesinstituut II.1.5) CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten) : Hoofdopdracht : Zakelijke dienstverlening: juridisch, marketing, consulting, drukkerij en beveiliging II.1.6) Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA) : Afdeling IV. Procedure IV.1) Type procedure : IV.1.1) Type procedure : Openbaar. IV.2) Gunningscriteria. IV.2.1) Gunningscriteria : Economisch meest voordelige inschrijving, gelet op : 1 - prijs - Weging : kwaliteit van de voorgestelde dienstverlening - Weging : 60 IV.2.2) Er is gebruik gemaakt van een elektronische veiling : IV.3) Administratieve inlichtingen : IV.3.1) Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst : AI_/INFER/OMB/KRC/IST/VVI/2010/A110g Afdeling V. Gunning van een opdracht V.1) Datum van gunning van de opdracht : 05/07/2010 V.2) Aantal ontvangen inschrijvingen : 3 V.3) Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund : Oneliner Language & ebusiness Solutions bvba, Broedersstraat 1a, 9100 Sint-Niklaas, België V.5) De opdracht wordt waarschijnlijk uitbesteed : Afdeling VI. Aanvullende inlichtingen VI.1) Opdracht houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de Europese Gemeenschap wordt gefinancierd : VI.2) Nadere inlichtingen VI.4) Datum van verzending van deze aankondiging : 7/7/2010 (Gratis publicatie in uitvoering van artikel 15 van het KB van 12 januari 2006) MINISTERIE VAN LANDSVERDEDIGING MINISTERE DE LA DEFENSE N Voluntary ex ante Transparency Notice This notice is published by : contracting authority (covered by Directive 2004/18/EC). Afdeling I. Aanbestedende dienst I.1. Naam, adressen en contactpunt(en) : MRMP-C/P, Algemene Directie Material Resources, divisie Overheidsopdrachten, sectie CIS, Ondersectie Programma s, t.a.v. Vranken Guido, Eversestraat 1, 1140 Evere, tel (0) , fax + 32 (0) N Voluntary ex ante Transparency Notice This notice is published by : contracting authority (covered by Directive 2004/18/EC). Section I. Pouvoir adjudicateur I.1. Nom, adresses et point(s) de contact : MRMP-C/P, direction générale Material Resources, division Marchés publics, section CIS, sous-section Programmes, à l attention de Vranken Guido, rue d Evere 1, 1140 Evere, tél (0) , fax + 32 (0)

8 19418 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS I.2. Type aanbestedende dienst en hoofdactiviteit of -activiteiten : defensie. De aanbestedende dienst koopt aan namens andere aanbestedende diensten : Afdeling II. Voorwerp van de opdracht II.1. Beschrijving : II.1.1. Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming : open meerjarige overeenkomst voor vier jaar voor de aankoop van licenties MS Office 2007 Home and Student UK. II.1.2. Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten : b) Leveringen : aankoop. II.1.3. De aankondiging betreft : de sluiting van een raamovereenkomst. II.1.4. Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/ aankopen : open meerjarige overeenkomst voor vier jaar voor de aankoop van licenties MS Office 2007 Home and Student UK. II.1.5. CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst Overheidsopdrachten) : Hoofdopdracht : hoofdcategorie : II.1.6. Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA) : ja. Afdeling IV. Procedure IV.1. Type procedure : IV.1.1. Type procedure : onderhandelingsprocedure zonder een oproep tot mededinging. IV.3. Administratieve inlichtingen : IV.3.1. Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst : MRMP-C/P-0CP408-F15_0. IV.3.2. Eerdere aankondigingen betreffende dezelfde opdracht : Afdeling V. Gunning van een opdracht Opdracht nr. 1 : V.1. Datum van gunning van de opdracht : 18 juni V.2. Aantal ontvangen inschrijvingen : één. V.3. Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund : Boek & Soft, Kempische Steenweg 118, 3500 Hasselt. V.5. De opdracht wordt waarschijnlijk uitbesteed : Afdeling VI. Aanvullende inlichtingen VI.4. Datum van verzending van deze aankondiging : 5 juli I.2. Type de pouvoir adjudicateur et activité(s) principale(s) : défense. Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d autres pouvoirs adjudicateurs : non. Section II. Objet du marché II.1. Description : II.1.1. Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur : marché ouvert pluriannuel de quatres années pour l achat de licenses MS Office 2007 Home and Student UK. II.1.2. Type de marché et lieu d exécution des travaux, de livraison des fournitures ou de prestation des services : b) Fournitures : achat. II.1.3. L avis implique : la conclusion d un accord-cadre. II.1.4. Description succincte du marché ou de l achat/des achats : marché ouvert pluriannuel de quatres années pour l achat de licenses MS Office 2007 Home and Student UK. II.1.5. Classification CPV (Vocabulaire commun pour les Marchés publics) : Objet principal : descripteur principal : II.1.6. Marché couvert par l accord sur les Marchés publics (AMP) : oui. Section IV. Procédure IV.1. Type de procédure : IV.1.1. Type de procédure : négociée sans mise en concurrence. IV.3. Renseignements d ordre administratif : IV.3.1. Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur : MRMP-C/P-0CP408-F15_0 IV.3.2. Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché : non. Section V. Attribution du marché Marché 1: V.1. Date d attribution du marché : 18 juin V.2. Nombre d offres reçues : une. V.3. Nom et adresse de l opérateur économique auquel le marché a été attribué : Boek & Soft, Kempische Steenweg 118, 3500 Hasselt. V.5. Le marché est susceptible d être sous-traité : non. Section VI. Renseignements complémentaires VI.4. Date d envoi du présent avis : 5 juillet FEDERALE OVERHEIDSDIENST, BUITENLANDSE ZAKEN, BUITENLANDSE HANDEL EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING SERVICE PUBLIC FEDERAL, AFFAIRES ETRANGERES, COMMERCE EXTERIEUR ET COOPERATION AU DEVELOPPEMENT N Aankondiging van een opdracht Diensten Afdeling I. Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) : FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelings, Karmelietenstraat 15, 1000 Brussel, België, t.a.v. Thomas Ulens (Attaché- Ontwikkelingssamenwerking) N Avis de marché Services Section I. Pouvoir adjudicateur I.1) Nom, adresse et point(s) de contact : SPF Affaires Etrangères, Commerce Exterieur et Coopération au Développement, Rue des petits Carmes 15, 1000 Bruxelles, Belgique, à l attention de Reinout Van Vaerenbergh (Chef de service D5 Ontwikkelingssamen werking-spf Affaires Etrangères, Commerce Extérieur, Coopération au développement)

9 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Tel. (32-2) , fax (32-2) Internetadres(sen) : Adres van de aanbestedende dienst : Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres : zelfde adres als voor het(de) hierboven vermelde contactpunt(en). Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden gericht aan : FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelings, Karmelietenstraat 15, 1000 Brussel, België, t.a.v. Marc Buys (Adviseur-Generaal-Ontwikkelingssamenwerking) Tel. (32-2) , fax (32-2) Internetadres : I.2) Type aanbestedende dienst en hoofdactiviteit of -activiteiten : Ministerie of andere nationale of federale instantie, met de regionale of plaatselijke onderverdeling ervan. - Algemene overheidsdiensten. De aanbestedende dienst koopt namens andere aanbestedende diensten : Afdeling II. Voorwerp van de opdracht II.1) Beschrijving. II.1.1) Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming : Levering van een interactief concept en traject voor het brede publiek om kennis te maken met de Belgische ontwikkelingssamenwerking II.1.2) Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlenen van de diensten : Diensten. Categorie diensten : 27 Belangrijkste plaats van dienstverlening : Niet van toepassing II.1.3) De aankondiging betreft : Een overheidsopdracht. II.1.5) Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop- (aankopen) : Levering van een interactief concept en traject voor het brede publiek om kennis te maken met de Belgische ontwikkelingssamenwerking DGD, de federale administratie voor ontwikkelingssamenwerking, wenst in het kader van haar taak om de Belgische bevolking te sensibiliseren voor en over ontwikkelingssamenwerking en internationale solidariteit, over te gaan tot de aankoop van een interactief concept voor haar mobiele stand. Deze stand werd samen door de Belgische ontwikkelingssamenwerking en een bedrijf ontwikkeld om de bezoekers tijdens publieksevenementen (beurzen, festivals, conferenties,.) een overzicht te kunnen bieden van de activiteiten, de uitdagingen en de resultaten van de Belgische ontwikkelingssamenwerking. DGD wenst deze stand als een volledig interactief en zelfstandig functionerend concept te laten ontwikkelen II.1.6) CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten) : Hoofdopdracht : Educatieve spelen Bijkomende opdracht : Multimediasoftware Bijkomende opdracht : Diensten voor het organiseren van beurzen en tentoonstellingen Tél. (32-2) , fax (32-2) Adresse(s) internet : Adresse générale du pouvoir adjudicateur : Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues : point(s) de contact susmentionné(s). Adresse à laquelle les offres ou demandes de participation doivent être envoyées : SPF Affaires Etrangères, Commerce Exterieur et Coopération au Développement, Rue des petits Carmes 15, 1000 Bruxelles, Belgique, à l attention de Marc Buys (Conseiller Général-Coopération au développement) Tél. (32-2) , fax (32-2) Adresse internet : I.2) Type de pouvoir adjudicateur et activité(s) principale(s) : Ministère ou toute autre autorité nationale ou fédérale, y compris leurs subdivisions régionales ou locales. - Services généraux des administrations publiques. Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d autres pouvoirs adjudicateurs : non. Section II. Objet du marché II.1) Description. II.1.1) Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur : La livraison d un concept et d un itinéraire interactif pour le grand public afin qu il se familiarise progressivement avec la Coopération belge au développement II.1.2) Type de marché et lieu d exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services : Services. Catégorie de services : 27 Lieu principal de prestation : Ce n est pas d application II.1.3) L avis implique : Un marché public. II.1.5) Description succincte du marché ou de l achat(des achats) : La livraison d un concept et d un itinéraire interactif pour le grand public afin qu il se familiarise progressivement avec la Coopération belge au développement La DGD, l administration fédérale pour la coopération au développement, souhaite, dans le cadre de sa mission de sensibilisation de la population belge à la coopération au développement et à la solidarité internationale, faire l acquisition d un concept interactif pour son stand mobile. Ce stand, mis au point par la Coopération belge au développement et une firme, vise à offrir aux visiteurs d événements publics (foires, festivals, conférences,.) un aperçu des activités, des défis et des résultats de la Coopération belge au développement. La DGD souhaite faire évoluer ce stand vers un concept pleinement interactif et fonctionnant de manière autonome. II.1.6) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) : Objet principal : Jeux éducatifs Objet supplémentaire : Logiciels multimédias Objet supplémentaire : Services d organisation de foires et d expositions

10 19420 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS II.1.7) Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA) : ja. II.1.8) Verdeling in percelen : II.1.9) Varianten worden geaccepteerd : ja. Afdeling III. Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen III.1) Voorwaarden met betrekking tot de opdracht. III.1.1) Verlangde borgsommen en waarborgen : Zie artikel 13 van het lastenboek III.1.4) Andere bijzondere voorwaarden voor de uitvoering van de opdracht : III.2) Voorwaarden voor deelneming. III.2.1) Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister. Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is Zie lastenboek III.2.2) Economische en financiële draagkracht : Zie lastenboek III.2.3) Vakbekwaamheid : Zie lastenboek III.3) Voorwaarden betreffende een opdracht voor dienstverlening. III.3.1) Het verrichten van de dienst is aan een bepaalde beroepsgroep voorbehouden : III.3.2) Rechtspersonen moeten de namen en beroepskwalificaties opgeven van het personeel dat met de uitvoering van de dienstverleningsopdracht wordt belast : Afdeling IV. Procedure IV.1) Type procedure. IV.1.1) Type procedure : Openbaar. IV.2) Gunningscriteria. IV.2.1) Gunningscriteria : Economisch meest voordelige aanbieding, gelet op de in het bestek, in de uitnodiging tot inschrijving of tot onderhandeling of de in het beschrijvende document vermelde criteria. IV.2.2) Er wordt gebruik gemaakt van een elektronische veiling : IV.3) Administratieve inlichtingen. IV.3.1) Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst : D5/ N (NL) of D5/ F (FR) IV.3.4) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen : 03/09/2010; tijdstip : 11:00 IV.3.6) Taal of talen die mogen gebruikt worden bij inschrijvingen of verzoeken tot deelneming : Frans, Nederlands IV.3.8) Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend : datum : 03/09/2010; tijdstip : 11:00 Plaats : Karmelietenstraat 15, 1000 Brussel Zaal G204 II.1.7) Marché couvert par l accord sur les marchés publics (AMP) : oui. II.1.8) Division en lots : non. II.1.9) Des variantes seront prises en considération : oui. Section III. Renseignements d ordre juridique, économique, financier et technique III.1) Conditions relatives au contrat. III.1.1) Cautionnement et garanties exigés: Voir article 13 du cahier des charges III.1.4) L exécution du marché est soumise à d autres conditions particulières : non. III.2) Conditions de participation. III.2.1) Situation propre des opérateurs économiques, y compris exigences relatives à l inscription au registre du commerce ou de la profession : Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies : Voir cahier des charges III.2.2) Capacité économique et financière : Renseignements et formalités pour évaluer si ces exigences sont remplies : Voir cahier des charges III.2.3) Capacité technique : Renseignements et formalités pour évaluer si ces exigences sont remplies : Voir cahier des charges III.3) Conditions propres aux marchés de services. III.3.1) La prestation est réservée à une profession particulière : non. III.3.2) Les personnes morales sont tenues d indiquer les noms et qualifications professionnelles des membres du personnel chargés de la prestation : non. Section IV. Procédure IV.1) Type de procédure. IV.1.1) Type de procédure : Ouverte. IV.2) Critères d attribution. IV.2.1) Critères d attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le cahier des charges, dans l invitation à soumissionner ou à négocier ou encore dans le document descriptif. IV.2.2) Une enchère électronique sera effectué : non. IV.3) Renseignements d ordre administratif. IV.3.1) Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur : D5/ N (NL) of D5/ F (FR) IV.3.4) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation : 03/09/2010; heure : 11:00 IV.3.6) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l offre ou la demande de participation : Français, Néerlandais IV.3.8) Modalités d ouverture des offres : date : 03/09/2010; heure : 11:00 Lieu : Rue des Petits Carmes 15, 1000 Bruxelles Zaal G204

11 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Afdeling VI. Aanvullende inlichtingen VI.1) Periodieke opdracht : VI.2) houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de Europese Gemeenschap wordt gefinancierd : VI.3) Nadere inlichtingen Lastenboek(en)/document(en) beschikbaar op dit internet adress: cscdownload.aspx?viewid=07050b Appeld offresinteractiffrtudef.doc - BestekInteractievestandNLDEF.doc VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging : 7/7/2010 (Gratis publicatie in uitvoering van artikel 15 van het KB van 12 januari 2006) Section VI. Renseignements complémentaires VI.1) Il s agit d un marché périodique : non. VI.2) Le marché s inscrit dans un projet et/ou un programme financé par des fonds de la Communauté Européennes : non. VI.3) Autres informations Cahier(s) des charges/document(s) disponible à cette adresse: cscdownload.aspx?viewid=07050b Appeld offresinteractiffrtudef.doc - BestekInteractievestandNLDEF.doc VI.5) Date d envoi du présent avis : 7/7/2010 (Publication gratuite en exécution de l article 15 de l AR du 12 janvier 2006) FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS N Aankondiging van een opdracht - Nutssectoren Diensten Afdeling I. Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) : Infrabel NV van publiek recht, Konigin Maria-Hendrikaplein 2, 9000 Gent, België, t.a.v. de heer Geens Henri Tel. (32-9) , fax (32-9) Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres : zelfde adres als voor het(de) hierboven vermelde contactpunt(en). I.2) Hoofdactiviteit of -activiteiten van de aanbestedende dienst : - Vervoersdiensten per spoor. Afdeling II. Voorwerp van de opdracht II.1) Beschrijving. II.1.1) Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming : Gebruik van werktuigen. Een gewone hydraulische kraan op banden, één of meerdere hydraulische weg- spoorkranen, één hydraulische kraan op platte wagen, met kraandrijver, voor het laden en lossen van spoormateriaal, ballast, betonnen voorwerpen en allerlei werkzaamheden. II.1.2) Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlenen van de diensten : Diensten. Categorie diensten : 27 Belangrijkste plaats van dienstverlening : Arrondissement Aalst, I-I.NW.33 NUTS-code : BE23 II.1.3) De aankondiging betreft : De opstelling van een raamovereenkomst. II.1.4) Inlichtingen over een raamovereenkomst : Raamovereenkomst met één onderneming. Looptijd van de raamovereenkomst : 1 jaar(jaren) II.1.5) Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop(aankopen) : CopyZe bestaat in hoofdzaak uit : het terbeschikkingstellen van een gewone hydraulische kraan op banden, hydraulische kraan op platte wagens, een of meerdere hydraulische weg- spoorkranen, met kraandrijver. De uitvoering van de prerstaties als laden, lossen, behandelen en vervoeren van grond, ballast, spoormaterialen en gereedschap. Elk werktuig is uitgerust met diverse toebehoeren. Er kunnen gelijktijdig verscheidene werktuigen van een verschillend type worden gevraagd met hun eigen drijver en twee kranen van het type weg- spoorkraan, welke eventueel op verschillende locaties kunnen te werk gesteld worden.

12 19422 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS II.1.6) CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten) : Hoofdopdracht : Verhuur van kranen met bedieningspersoneel II.1.7) Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA) : II.1.8) Verdeling in percelen : II.1.9) Varianten worden geaccepteerd : II.3) Duur van of uiterste termijn voor de voltooiing van de opdracht : 365 kalenderdagen dagen. Afdeling III. Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen III.1) Voorwaarden met betrekking tot de opdracht. III.1.1) Verlangde borgsommen en waarborgen : 5% van de oorspronkelijke aannemingssom III.1.2) Belangrijkste financierings- en betalingsvoorwaarden en/of verwijzing naar de voorschriften dienaangaande : maandelijkse betalingen III.2) Voorwaarden voor deelneming. III.2.1) Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister. attest RSZ III.2.2) Economische en financiële draagkracht. formulieren vermeldt in art 78 2 van het eerste deel van het bestek III.2.3) Vakbekwaamheid. De inschtijvers moeten gerigistreerd zijn als aannemer volgens het KB van 27/12/2007 III.2.4) Voorbehouden opdrachten : III.3) Voorwaarden betreffende een opdracht voor dienstverlening. III.3.1) Het verrichten van de dienst is aan een bepaalde beroepsgroep voorbehouden : III.3.2) Rechtspersonen moeten de namen en beroepskwalificaties opgeven van het personeel dat met de uitvoering van de dienstverleningsopdracht wordt belast : Afdeling IV. Procedure IV.1) Type procedure. IV.1.1) Type procedure : Openbaar. IV.2) Gunningscriteria : IV.2.1) Gunningscriteria : Laagste prijs. IV.3) Administratieve inlichtingen. IV.3.1) Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst : Bestek 57/52/3/09/44 IV.3.3) Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten : Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten : Datum : 11/08/2010; tijdstip : 11:00 Tegen betaling verkrijgbare documenten : ja, prijs : 15,76 EUR Betalingstermijnen en -methode : door storting op bankrekening IV.3.4) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen : 11/08/2010; tijdstip : 11:00 IV.3.5) Taal of talen die mogen gebruikt worden bij inschrijvingen of verzoeken tot deelneming : Nederlands IV.3.6) Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen : Periode : 90 dagen. IV.3.7) Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend : datum : 11/08/2010; tijdstip : 11:00 Plaats : Koningin Maria-Hendrikaplein 2, 9000 Gent Afdeling VI. Aanvullende inlichtingen VI.1) Periodieke opdracht : VI.2) houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de Europese Gemeenschap wordt gefinancierd : VI.3) Nadere inlichtingen VI.4) Beroepsprocedures. VI.4.1) Voor beroepsprocedures bevoegde instantie : Raad van State, Wetensschapstraat 33, 1030 Brussel, België be Tel. (32-2) Internetadres :

13 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS VI.4.2) Instellen van beroep : Precieze aanduiding van de termijn(en) voor het instellen van een beroep : 60 kalenderdagen te rekenen vanaf de dag na de betekening van een beslissing VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging : 6/7/2010 (Gratis publicatie in uitvoering van artikel 15 van het KB van 12 januari 2006) FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS N Avis de marché - Secteurs spéciaux Travaux Section I. Entité adjudicatrice I.1) Nom, adresses et point(s) de contact : INFRABEL, Quai de la gare du sud, 1, 6000 Charleroi, Belgique Point(s) de contact : Philippe DEJAIFFE Tél. (32-71) Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues : point(s) de contact susmentionné(s). I.2) Activité(s) principale(s) de l entité adjudicatrice : - Services de chemin de fer. Section II. Objet du marché II.1) Description. II.1.1) Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur : Ligne 97 : Mons - Quiévrain : gare de Saint Ghislain (voies principales et accessoires électrifiées et non électrifiées) : renouvellement de voies accessoires; pose et dépose d appareils de voie dans le cadre de simplifications - Tronçon de Boussu à Hainin (voie principale unique électrifiée) : renouvellement du passage à niveau 124 rue de Caraman (type STRAIL) - L96 : Bruxelles-Midi - Feignies : gare de Mons (voies principales 3 et 4 électrifiées) : renouvellement à la grue de rails et traverses. II.1.2) Type de marché et lieu d exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services : Travaux. Exécution. Lieu principal d exécution : Ligne 97 : Mons - Quiévrain : gare de Saint Ghislain - Tronçon de Boussu à Hainin : passage à niveau n 124 rue de Caraman - L96 : Bruxelles-Midi - Feignies : gare de Mons Code NUTS : BE32 II.1.3) L avis implique : Un marché public. II.1.5) Description succincte du marché ou de l achat(des achats) : CSC 57/52/5/09/27 Ligne 97 : Mons - Quiévrain : gare de Saint Ghislain (voies principales et accessoires électrifiées et non électrifiées) : renouvellement de voies accessoires; pose et dépose d appareils de voie dans le cadre de simplifications - Tronçon de Boussu à Hainin (voie principale unique électrifiée) : renouvellement du passage à niveau 124 rue de Caraman (type STRAIL) - L96 : Bruxelles-Midi - Feignies : gare de Mons (voies principales 3 et 4 électrifiées) : renouvellement à la grue de rails et traverses. L entreprise comprend en ordre principal : - La mise à disposition d engins rail-route avec opérateur. - Le renouvellement manuel de traverses, -L abaissement et la remise en état des pistes de circulation. - Le renouvellement de rails - La dépose, la repose de rails de différentes longueurs - La pose, la dépose, la repose, le renouvellement d appareils de dilatation - La dépose d appareils de voie (liaisons) en voies électrifiées et la repose de voie courante; - la dépose d appareils de voie (TJD) en voies principales et accessoires électrifiées et la repose de branchements et de voie courante -La dépose et la repose d installations de signalisation ;

14 19424 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS - La dépose, la repose, l abaissement, le renouvellement de conduites pour câbles en caniveaux ; - la pose de nouvelles chambres de tirage et traversées de câbles; -La réalisation de soudures aluminothermiques -Le réglage des contraintes - Le renouvellement de passages à niveau de type Gand en type STRAIL - Le renouvellement de clôtures; - Le renouvellement du revêtement routier des passages à niveau - La pose, le masquage, démasquage et la dépose de signalisation de ralentissement du trafic ferroviaire. - La mise en place de signalisations routières de déviation totale des véhicules au droit des passages à niveau. - Le chargement et l évacuation de déblais divers et traverses de qualités diverses.; -L exécution de travaux de finition après renouvellement. Cette liste est non exhaustive. II.1.6) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) : Objet principal : Travaux de construction de voies II.1.7) Marché couvert par l accord sur les marchés publics (AMP) : non. II.1.8) Division en lots : non. II.1.9) Des variantes seront prises en considération : non. II.2) Quantité ou étendue globale. II.2.1) Quantité ou étendue global : CSC Ligne 97 : Mons - Quiévrain : gare de Saint Ghislain (voies principales et accessoires électrifiées et non électrifiées) : renouvellement de voies accessoires; pose et dépose d appareils de voie dans le cadre de simplifications - Tronçon de Boussu à Hainin (voie principale unique électrifiée) : renouvellement du passage à niveau 124 rue de Caraman (type STRAIL) - L96 : Bruxelles-Midi - Feignies : gare de Mons (voies principales 3 et 4 électrifiées) : renouvellement à la grue de rails et traverses. Voir Rubrique II.1.5 II.3) Délai d exécution ou durée du marché : 75 jours de travail répartis en 6 week-ends et 63 jours de semaine jours. Section III. Renseignements d ordre juridique, économique, financier et technique III.1) Conditions relatives au contrat. III.1.1) Cautionnement et garanties exigés : Le cautionnement est fixé à5 % du montant initial du marché III.1.2) Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : Les paiements sont effectués conformément au Cahier Général des Charges (Article 15 de Annexe de l AR du 26/09/ MB 18/10/96) III.1.3) Forme juridique que devra revêtir le groupement d opérateurs économiques attributaire du marché : Les entrepreneurs devront avoir une des formes juridiques suivantes : Entrepreneur seul / Société momentanée d entrepreneurs / Firmes III.2) Conditions de participation. III.2.1) Situation propre des opérateurs économiques, y compris exigences relatives à l inscription au registre du commerce ou de la profession : Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies : Joindre à son offre une attestation ONSS en ordre. III.2.2) Capacité économique et financière. Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies : néant III.2.3) Capacité technique. Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies : Agréation d entrepreneurs de travaux requise : catégorie H, classe 4 ou supérieure III.2.4) Marchés réservés : non. Section IV. Procédure IV.1) Type de procédure. IV.1.1) Type de procédure : Ouverte. IV.2) Critères d attribution : IV.2.1) Critères d attribution : Prix le plus bas. IV.3) Renseignements d ordre administratif. IV.3.1) Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur : 57/52/5/09/27

15 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS IV.3.3) Conditions d obtention du cahier des charges et des documents complémentaires : Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour l accès aux documents : Date : 25/08/2010; heure : 16:00 Documents payants : oui, prix : 63,75 EUR Conditions et mode de paiement : Les documents sont en vente (contre remise d un chèque barré exclusivement - Tout autre moyen de paiement sera refusé) età consulter, à partir du 15/07/2010, à l adresse précitée (local 373) de 9 à 12hetde14à 16 h sauf le samedi; à obtenir également contre versement préalable au compte n (compte IBAN : ) de INFRABEL - Recettes à Charleroi avec indication du n de TVA et en mentionnant Cahier spécial des charges n 57/52/5/09/27 ; à consulter aussi au Bureau de vente des documents relatifs aux adjudications d Infrabel I-IP Section 80 - rue Bara, 110 à 1070 Bruxelles - Tél.02/ Ce bureau est ouvert au public les jours ouvrable de 9 à 12h sauf le samedi. IV.3.4) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation : 26/08/2010; heure : 14:00 IV.3.5) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l offre ou la demande de participation : Français IV.3.6) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre : Durée : 150 jours. IV.3.7) Modalités d ouverture des offres : date : 26/08/2010; heure : 14:00 Lieu : Dans les bureaux d INFRABEL - Direction Infrastructure, Hôtel des Chemins de fer, Quai de la Gare du Sud, 1 à 6000 Charleroi, par devant M. GILSON, ingénieur principal - chef de Zone ou son remplaçant, assisté d un autre fonctionnaire d INFRABEL Personnes autorisés à assister à l ouverture des offres : séance publique Section VI. Renseignements complémentaires VI.1) Il s agit d un marché périodique : non. VI.2) Le marché s inscrit dans un projet et/ou un programme financé par des fonds de la Communauté Européennes : non. VI.3) Autres informations néant VI.4) Procédures de recours. VI.4.1) Instance chargée des pprocédures de recours : conseil d état, rue de la Science, 44, 1040 Bruxelle, Belgique Tél. (32-2) Adresse internet : VI.4.2) Introduction de recours : Précisions concernant le(s) délai(s) d introduction des recours : 60 jours à partir du jour suivant celui de la notification de la décision VI.5) Date d envoi du présent avis : 7/7/2010 (Publication gratuite en exécution de l article 15 de l AR du 12 janvier 2006) FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS N N Aankondiging van een opdracht - Nutssectoren Leveringen Afdeling I. Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) : Infrabel, Barastraat 110, 1070 brussel, België, t.a.v. marina mortier Tel. (32-2) Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres : zelfde adres als voor het(de) hierboven vermelde contactpunt(en). I.2) Hoofdactiviteit of -activiteiten van de aanbestedende dienst : - Vervoersdiensten per spoor. Avis de marché - Secteurs spéciaux Fournitures Section I. Entité adjudicatrice I.1) Nom, adresses et point(s) de contact : Infrabel, Rue Bara 110, 1070 Bruxelles, Belgique, à l attention de marina mortier Tél. (32-2) , fax (32-2) Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues : point(s) de contact susmentionné(s). I.2) Activité(s) principale(s) de l entité adjudicatrice : - Services de chemin de fer.

16 19426 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Afdeling II. Voorwerp van de opdracht II.1) Beschrijving. II.1.1) Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming : Levering van verdeelposten (scadas) II.1.2) Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlenen van de diensten : Leveringen. Aankoop. Belangrijkste plaats van levering : gans het net NUTS-code : BE32 II.1.3) De aankondiging betreft : Een overheidsopdracht. II.1.5) Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop- (aankopen) : Levering van verdeelposten (scadas) voor het telecommunicatienet van de elektrische tractie omvattend : de levering van het informaticamaterieel, de levering van de informaticatoepassing, het indienststellen van de posten, het onderhoudscontract en de software upgrade II.1.6) CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten) : Hoofdopdracht : Scada of gelijkwaardig systeem II.1.7) Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA) : ja. II.1.8) Verdeling in percelen : II.1.9) Varianten worden geaccepteerd : II.2) Hoeveelheden of omvang van de opdracht. II.2.1) Totale hoeveelheid of omvang : Aankoop van 5 verdeelposten (scadas) Afdeling III. Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen III.1) Voorwaarden met betrekking tot de opdracht. III.1.1) Verlangde borgsommen en waarborgen : Een borgtocht ter waarde van 5 % van de geschatte semestriële waarde van de opdracht wordt bij de notificatie geëist. III.1.2) Belangrijkste financierings- en betalingsvoorwaarden en/of verwijzing naar de voorschriften dienaangaande : - Modaliteiten vermeld in het bestek - Betalingen van de facturen : 50 kalenderdagen vanaf de goedkeuring van de levering III.2) Voorwaarden voor deelneming. III.2.1) Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister. Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is - De kandidaat dient ons een attest te laten geworden, afgeleverd door het organisme van de sociale zekerheid waarbij hij aangesloten is en waaruit blijkt dat hij zijn verplichtingen nagekomen is m.b.t. de betaling der bijdragen van de sociale zekerheid, overeenkomstig de Belgische wetgeving of deze van het land waar hij gevestigd is. - Algemene presentatie van de firma Indien de leverancier niet de fabrikant is van het product, dienen de inlichtingen ook de betrekking te hebben op de fabrikant van het product. III.2.2) Economische en financiële draagkracht. Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is De kandidaat dient ons te laten geworden zijn zakencijfer van de laatste drie jaren en zijn winst- of verliescijfers van de laatste drie jaren (in de vorm van een tabel) Indien de leverancier niet de fabrikant is van het product, dienen de inlichtingen ook de betrekking te hebben op de fabrikant van het product. Section II. Objet du marché II.1) Description. II.1.1) Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur : Fourniture de postes répartiteurs (scadas) II.1.2) Type de marché et lieu d exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services : Fournitures. Achat. Lieu principal de livraison : tout le reseau Code NUTS : BE32 II.1.3) L avis implique : Un marché public. II.1.5) Description succincte du marché ou de l achat(des achats) : Fourniture de postes répartiteurs (scadas) pour le réseau de télécommande de traction électrique comprenant : la fourniture du matériel informatique, la fourniture de l application informatique, la mise en service des postes, le contrat de maintenance et l upgrade logiciel II.1.6) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) : Objet principal : Système Scada ou équivalent II.1.7) Marché couvert par l accord sur les marchés publics (AMP) : oui. II.1.8) Division en lots : non. II.1.9) Des variantes seront prises en considération : non. II.2) Quantité ou étendue globale. II.2.1) Quantité ou étendue global : Livraison de 5 postes répartiteurs (scadas) Section III. Renseignements d ordre juridique, économique, financier et technique III.1) Conditions relatives au contrat. III.1.1) Cautionnement et garanties exigés: Un cautionnement représentant 5 % de la valeur semestrielle estimée du marché sera exigé lors de la notification III.1.2) Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : - Modalités reprises dans le cahier spécial des charges - Paiements des factures : 50 jours de calendrier après acceptation de la livraison III.2) Conditions de participation. III.2.1) Situation propre des opérateurs économiques, y compris exigences relatives à l inscription au registre du commerce ou de la profession : Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies : - Le candidat devra fournir une attestation récente délivrée par l organisme de sécurité sociale auquel il est affilié certifiantqu il a respecté ses obligations quant au versement de ses cotisations auprès delasécurité sociale selon la législation belge ou celle du pays où il est établi -Présentation générale de l entreprise Si le fournisseur n est pas le fabricant du produit, les renseignements doivent également porter sur le fabricant du produit. III.2.2) Capacité économique et financière. Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies : Le candidat doit nous faire parvenir son chiffre d affaires + résultats des pertes et profits des 3 dernières années (indication sous forme de tableau, éventuellement complété des comptes annuels). Si le fournisseur n est pas le fabricant du produit, les renseignements doivent également porter sur le fabricant du produit.

17 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS III.2.3) Vakbekwaamheid. Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is De kandidaat dient ons de volgende bewijsstukken te laten geworden: -zijn referenties i.v.m. de levering, in de loop van de laatste 10 jaar, van minmium 1 scadas voor het elektrische tractienet (spanning DC of 16,7Hz) en van minimum 1 scadassysteem aangesloten op het net voor de tractienetten of de elektrische verdeling; -het bestaan van een controlesysteem van de kwaliteit. Indien de leverancier niet de fabrikant is van het product, dienen de inlichtingen ook de betrekking te hebben op de fabrikant van het product. III.2.4) Voorbehouden opdrachten : Afdeling IV. Procedure IV.1) Type procedure. IV.1.1) Type procedure : Onderhandeling. IV.2) Gunningscriteria : IV.2.1) Gunningscriteria : Economisch meest voordelige aanbieding, gelet op de in het bestek, in de uitnodiging tot inschrijving of tot onderhandeling of de in het beschrijvende document vermelde criteria. IV.3) Administratieve inlichtingen. IV.3.1) Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst : 24C/ IV.3.3) Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten : Tegen betaling verkrijgbare documenten : IV.3.4) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen : 24/08/2010 IV.3.5) Taal of talen die mogen gebruikt worden bij inschrijvingen of verzoeken tot deelneming : Nederlands, Frans Afdeling VI. Aanvullende inlichtingen VI.1) Periodieke opdracht : VI.2) houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de Europese Gemeenschap wordt gefinancierd : VI.3) Nadere inlichtingen VI.4) Beroepsprocedures. VI.4.1) Voor beroepsprocedures bevoegde instantie : De Raad van State, Wetenschapsstraat 33, Brussel 1040, België VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging : 7/7/2010 (Gratis publicatie in uitvoering van artikel 15 van het KB van 12 januari 2006) III.2.3) Capacité technique. Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies : Le candidat doit nous fournir les pièces justificatives ci-après : - ses références de livraison au cours des 10 dernières années d au minimum un scada pour des réseaux de traction électrique (tension DC ou 16,7Hz) et d au minimum un système de scadas connectés enréseau pour des réseau de traction ou de districution électrique; - l existence d un système de contrôle de qualité. Si le fournisseur n est pas le fabricant du produit, les renseignements doivent également porter sur le fabricant du produit. III.2.4) Marchés réservés : non. Section IV. Procédure IV.1) Type de procédure. IV.1.1) Type de procédure : Négociée. IV.2) Critères d attribution : IV.2.1) Critères d attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le cahier des charges, dans l invitation à soumissionner ou à négocier ou encore dans le document descriptif. IV.3) Renseignements d ordre administratif. IV.3.1) Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur : 24C/ IV.3.3) Conditions d obtention du cahier des charges et des documents complémentaires : Documents payants : non. IV.3.4) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation : 24/08/2010 IV.3.5) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l offre ou la demande de participation : Néerlandais, Français Section VI. Renseignements complémentaires VI.1) Il s agit d un marché périodique : non. VI.2) Le marché s inscrit dans un projet et/ou un programme financé par des fonds de la Communauté Européennes : non. VI.3) Autres informations VI.4) Procédures de recours. VI.4.1) Instance chargée des pprocédures de recours : Le Conseil d Etat, Rue de la Science 33, Bruxelles 1040, Belgique VI.5) Date d envoi du présent avis : 7/7/2010 (Publication gratuite en exécution de l article 15 de l AR du 12 janvier 2006) FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS N WIJZIGINGSBERICHT Bulletin der Aanbestedingen nr. 130 van 07/07/10, blz , bericht Officiële naam en adres van de aanbestedende dienst : Infrabel, rue Bara 110, 1070 Bruxelles. Contactpersoon : Nancy Sculier. N AVIS RECTIFICATIF Bulletin des Adjudications n 130 du 07/07/10, page 19113, avis Nom et adresse du pouvoir adjudicateur : Infrabel, rue Bara 110, 1070 Bruxelles. Personne de contact : Nancy Sculier.

18 19428 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Tel. (32-2) Fax (32-2) Beschrijving : Aankoop van : - Parlofoons - Draagstructuren - Totems op de perrons - Totems aan de ingangen - Masten voor meer dan 300 onbewaakte stopplaatsen. TE WIJZIGEN TEKST II.1.4 Looptijd van de raamovereenkomst in jaar/jaren : 8 Datum van verzending van de aankondiging : 07/07/2010. : / ) Tél. (32-2) Fax (32-2) Description : Achat de : - Parlophones - Structures porteuses - Totems sur les quais - Totems aux entrées -Mâts pour plus de 300 points d arrêts non gardés. TEXTE A MODIFIER II.1.4 Durée de l accord cadre en année(s) : 8 Date d envoi du présent avis : 07/07/2010. : / ) FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS N Aankondiging van gegunde opdracht Leveringen Afdeling I. Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) : Infrabel N.V., Barastraat 110, 1070 Brussel, België Contactpunt(en) : I-P S.81, t.a.v. Annie Van Hee Tel. (32-2) , fax (32-2) I.2) Type aanbestedende dienst en hoofdactiviteit of -activiteiten : Vervoerdienst per spoor - Vervoerdienst per spoor De aanbestedende dienst koopt namens andere aanbestedende diensten : Afdeling II. Voorwerp van de opdracht II.1) Beschrijving : II.1.1) Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming : Levering van één lot van autovoertuigen II.1.2) Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlenen van de diensten : Leveringen. Aankoop. Belangrijkste plaats van levering : INFRABEL N.V. - Barastraat BRUSSEL NUTS-code : BE1 II.1.3) De aankondiging betreft : De sluiting van een raamovereenkomst. II.1.4) Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop- (aankopen) : Levering van 5 lichte vrachtwagens II.1.5) CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten) : Hoofdopdracht : Motorvoertuigen N Avis d attribution de marché Fournitures Section I. Pouvoir adjudicateur I.1) Nom, adresse et point(s) de contact : Infrabel S.A., Rue Bara 110, 1070 Bruxelles, Belgique Point(s) de contact : I-P S.81, à l attention de Annie Van Hee Tél. (32-2) , fax (32-2) I.2) Type de pouvoir adjudicateur et activité(s) principale(s) : Service de Chemin de fer - Service de Chemin de fer Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d autres pouvoirs adjudicateurs : non. Section II. Objet du marché II.1) Description : II.1.1) Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur : Fourniture d un lot de véhicules II.1.2) Type de marché et lieu d exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services : Fournitures. Achat. Lieu principal de livraison : INFRABEL S.A.- Rue Bara BRUXELLES Code NUTS : BE1 II.1.3) L avis implique : La conclusion d un accord-cadre. II.1.4) Description succincte du marché ou de l achat(des achats) : Fourniture de 5 camionnettes lourdes II.1.5) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) : Objet principal : Véhicules à moteur

19 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS II.1.6) Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA) : ja. II.2) Totale definitieve waarde van de opdracht(en). II.2.1) Totale definitieve waarde van de opdracht(en) : ,4 EUR (zonder BTW) Afdeling IV. Procedure IV.1) Type procedure : IV.1.1) Type procedure : Onderhandelingsprocedure met een oproep tot mededinging. IV.2) Gunningscriteria. IV.2.1) Gunningscriteria : Economisch meest voordelige inschrijving, gelet op : 1 - les caractéristiques environnementales (CO2) - de milieukarakteristieken - Weging : grande importance - groot belang 2 - le life Cycle Cost - de life Cycle Cost - Weging : grande importance - groot belang 3 - Pour les véhicules tout terrain, aptitudes à la circulation tout terrain - Voor terreinwagens, geschiktheid voor alle terrein - Weging : grande importance - groot belang IV.2.2) Er is gebruik gemaakt van een elektronische veiling : IV.3) Administratieve inlichtingen : IV.3.1) Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst : IV.3.2) Eerdere aankondigingen betreffende dezelfde opdracht : ja. Aankondiging van een opdracht : Nummer van de aankondiging in het Publicatieblad van de Europese Unie : S van 27/01/2010 Andere eerdere aankondigingen : Nummer van de aankondiging in het Publicatieblad van de Europese Unie : N van 26/01/2010 Afdeling V. Gunning van een opdracht Opdracht nr. : Titel : Levering van één lot van 5 autovoertuigen V.1) Datum van gunning van de opdracht : 03/05/2010 V.2) Aantal ontvangen inschrijvingen : 5 V.3) Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund : Peugeot België Luxembourg N.V., Rue de l Industrie 22, 1400 Nivelles, België V.4) Inlichtingen over de waarde van de opdracht : Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht : ,4 EUR (zonder BTW) V.5) De opdracht wordt waarschijnlijk uitbesteed : Afdeling VI. Aanvullende inlichtingen VI.2) Nadere inlichtingen VI.3) Beroepsprocedures. VI.4.1) Voor beroepsprocedures bevoegde instantie : Raad Van State, Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel, België VI.4) Datum van verzending van deze aankondiging : 8/7/2010 (Gratis publicatie in uitvoering van artikel 15 van het KB van 12 januari 2006) II.1.6) Marché couvert par l accord sur les marchés publics (AMP) : oui. II.2) Valeur totale finale du ou des marché(s). II.2.1) Valeur totale finale du(des) marché(s) : ,4 EUR (hors T.V.A.) Section IV. Procédure IV.1) Type de procédure : IV.1.1) Type de procédure : Négociée avec publication préalable d un avis de marché. IV.2) Critères d attribution. IV.2.1) Critères d attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction : 1 - les caractéristiques environnementales (CO2) - de milieukarakteristieken - Pondération : grande importance - groot belang 2 - le life Cycle Cost - de life Cycle Cost - Pondération : grande importance - groot belang 3 - Pour les véhicules tout terrain, aptitudes à la circulation tout terrain - Voor terreinwagens, geschiktheid voor alle terrein - Pondération : grande importance - groot belang IV.2.2) Une enchère électronique a été utilisée : non. IV.3) Renseignements d ordre administratif : IV.3.1) Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur : IV.3.2) Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché : oui. Avis de marché : Numéro d avis au Journal Officiel de l Union Européenne : S de 27/01/2010 Autres publications antérieures : Numéro d avis au Journal Officiel de l Union Européenne : N de 26/01/2010 Section V. Attribution du marché Marché n o : Intitulé : Fourniture d un lot de 5 véhicules V.1) Date d attribution du marché : 03/05/2010 V.2) Nombre d offres reçues : 5 V.3) Nom et adresse de l opérateur économique auquel le marché a été attribué : Peugeot Belgique Luxembourg S.A., Rue de l Industrie 22, 1400 Nivelles, Belgique V.4) Informations sur le montant du marché : Estimation initiale sur le montant du marché : ,4 EUR (hors T.V.A.) V.5) Le marché est susceptible être sous-traité : non. Section VI. Renseignements complémentaires VI.2) Autres informations VI.3) Procédures de recours. VI.4.1) Instance chargée des pprocédures de recours : Conseil d Etat, Rue de la Science 33, 1040 Bruxelles, Belgique VI.4) Date d envoi du présent avis : 8/7/2010 (Publication gratuite en exécution de l article 15 de l AR du 12 janvier 2006)

20 19430 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS N Aankondiging van gegunde opdracht Leveringen Afdeling I. Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) : Infrabel N.V., Barastraat 110, 1070 Brussel, België Contactpunt(en) : I-P S.81, t.a.v. Annie Van Hee Tel. (32-2) , fax (32-2) I.2) Type aanbestedende dienst en hoofdactiviteit of -activiteiten : Vervoerdiensten per spoor - Vervoerdiensten per spoor De aanbestedende dienst koopt namens andere aanbestedende diensten : Afdeling II. Voorwerp van de opdracht II.1) Beschrijving : II.1.1) Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming : Levering van één lot van autovoertuigen II.1.2) Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlenen van de diensten : Leveringen. Aankoop. Belangrijkste plaats van levering : INFRABEL N.V. - Barastraat BRUSSEL NUTS-code : BE1 II.1.3) De aankondiging betreft : De sluiting van een raamovereenkomst. II.1.4) Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop- (aankopen) : Fourniture d un lot de véhicules II.1.5) CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten) : Hoofdopdracht : Motorvoertuigen II.1.6) Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA) : ja. II.2) Totale definitieve waarde van de opdracht(en). II.2.1) Totale definitieve waarde van de opdracht(en) : ,92 EUR (zonder BTW) Afdeling IV. Procedure IV.1) Type procedure : IV.1.1) Type procedure : Onderhandelingsprocedure met een oproep tot mededinging. IV.2) Gunningscriteria. IV.2.1) Gunningscriteria : Economisch meest voordelige inschrijving, gelet op : 1 - les caractéristiques environnementales (CO2 - de milieukarakteristieken - Weging : grande importance - groot belang 2 - le life Cycle Cost - de life Cycle Cost - Weging : grande importance - groot belang N Avis d attribution de marché Fournitures Section I. Pouvoir adjudicateur I.1) Nom, adresse et point(s) de contact : Infrabel S.A., Rue Bara 110, 1070 Bruxelles, Belgique Point(s) de contact : I-P S.81, à l attention de Annie Van Hee Tél. (32-2) , fax (32-2) I.2) Type de pouvoir adjudicateur et activité(s) principale(s) : Service de Chemin de fer - Service de Chemin de fer Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d autres pouvoirs adjudicateurs : non. Section II. Objet du marché II.1) Description : II.1.1) Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur : Fourniture d un lot de véhicules II.1.2) Type de marché et lieu d exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services : Fournitures. Achat. Lieu principal de livraison : Infrabel S.A., Rue Bara 110, 1070 Bruxelles Code NUTS : BE1 II.1.3) L avis implique : La conclusion d un accord-cadre. II.1.4) Description succincte du marché ou de l achat(des achats) : Fourniture d un lot de véhicules II.1.5) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) : Objet principal : Véhicules à moteur II.1.6) Marché couvert par l accord sur les marchés publics (AMP) : oui. II.2) Valeur totale finale du ou des marché(s). II.2.1) Valeur totale finale du(des) marché(s) : ,92 EUR (hors T.V.A.) Section IV. Procédure IV.1) Type de procédure : IV.1.1) Type de procédure : Négociée avec publication préalable d un avis de marché. IV.2) Critères d attribution. IV.2.1) Critères d attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction : 1 - les caractéristiques environnementales (CO2 - de milieukarakteristieken - Pondération : grande importance - groot belang 2 - le life Cycle Cost - de life Cycle Cost - Pondération : grande importance - groot belang

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 88e

Nadere informatie

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Openbare aanbesteding inzake Evenementen

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Openbare aanbesteding inzake Evenementen AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) I.2) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) SenterNovem, Catharijnesingel 59, 3511 GG Utrecht (NL). E-mail: d.genet@senternovem.nl.

Nadere informatie

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Evenementenvervoer tbv het Ministerie van Defensie

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Evenementenvervoer tbv het Ministerie van Defensie AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) I.2) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Defensie Verkeers en Vervoers Organisatie, Dolderseweg 34, 3769 BR Huis ter Heide (

Nadere informatie

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: VIP Taxivervoer binnen Nederland

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: VIP Taxivervoer binnen Nederland AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) I.2) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Ministerie van Defensie, CDC, Bedrijfsgroep Transport, Postbus 109, 3769 ZJ Soesterberg

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 87e

Nadere informatie

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Leerlingenvervoer Nieuwegein en IJsselstein

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Leerlingenvervoer Nieuwegein en IJsselstein AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) I.2) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN), Postbus 235, 8100 AE Raalte (NL). Contactpunt(en): Purchasing Services, t.a.v.: Dhr.

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten.

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) I.2) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Gemeente Leiden, Postbus 9100, 2300 PC Leiden (NL). Contactpunt(en): Bureau Aanbestedingen,

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 87e

Nadere informatie

Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres

Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres Leveringen I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Officiële benaming: Ministerie van Defensie, Defensie Materieel Organisatie, Inkoop IT Nationale identificatie: 431575409 Postadres:

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT NUTSSECTOREN

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT NUTSSECTOREN AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT NUTSSECTOREN I: AANBESTEDENDE DIENST Diensten I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Officiële benaming: Eindhoven Airport NV Nationale identificatie: 3710536 Postadres: Luchthavenweg

Nadere informatie

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Collegevervoer +

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Collegevervoer + AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) I.2) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Gemeente Dordrecht, Spuiboulevard 300, 3311 GR Dordrecht (NL). Contactpunt(en): Servicecentrum

Nadere informatie

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Arbodienstverlening t.b.v. Gemeente Maassluis, Schiedam, Vlaardingen

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Arbodienstverlening t.b.v. Gemeente Maassluis, Schiedam, Vlaardingen AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) I.2) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Bureau Inkoop MSV (Maassluis, Schiedam, Vlaardingen), Postbus 1002, 3130 EB Vlaardingen

Nadere informatie

België-Brussel: Aardgas 2014/S 150-269325. Aankondiging van een opdracht. Leveringen

België-Brussel: Aardgas 2014/S 150-269325. Aankondiging van een opdracht. Leveringen 1/6 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:269325-2014:text:nl:html België-Brussel: Aardgas 2014/S 150-269325 Aankondiging van een opdracht Leveringen Richtlijn 2004/18/EG

Nadere informatie

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Leerlingenvervoer.

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Leerlingenvervoer. AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) I.2) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Gemeente Teylingen, postbus 149, 2215 ZJ Voorhout (NL). Contactpunt(en): Inkoop, t.a.v.:

Nadere informatie

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Europese aanbesteding leerlingenvervoer Gemeente Boarnsterhim en Leeuwarden

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Europese aanbesteding leerlingenvervoer Gemeente Boarnsterhim en Leeuwarden AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) I.2) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Gemeente Leeuwarden, Postbus 21000, 8900JA Leeuwarden (NL). t.a.v.: dhr. J.A. Boonstra.

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT. Diensten.

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT. Diensten. AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Postbus 20011, 2500 EADen Haag(NL).

Nadere informatie

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Communicatie Millenniumdoelen

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Communicatie Millenniumdoelen AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) I.2) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Ministerie van Buitenlandse Zaken, p/a Postbus 20006, 2500 EA Den Haag (NL). Contactpunt(en):

Nadere informatie

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Organisatie lustrumfeest UMC Utrecht 2010.

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Organisatie lustrumfeest UMC Utrecht 2010. AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) I.2) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) UMC Utrecht, Heidelberglaan 100, 3584 CX Utrecht (NL). Contactpunt(en): Cluster Inkoop,

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 87e

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 86e

Nadere informatie

Lidstaten - Leveringsopdracht - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure. NL-'s-Gravenhage: Drukwerk en aanverwante producten

Lidstaten - Leveringsopdracht - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure. NL-'s-Gravenhage: Drukwerk en aanverwante producten 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:124650-2011:text:nl:html NL-'s-Gravenhage: Drukwerk en aanverwante producten 2011/S 76-124650 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 88e

Nadere informatie

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Taxivervoer

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Taxivervoer AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) I.2) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Ministerie van Defensie- BG Transport- DVVO, Postbus 109 - MPC 53P, 3769 ZJ Soesterberg

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 87e

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 85e

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 87e

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT I: AANBESTEDENDE DIENST AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Officiële benaming: Gemeente Hoorn Nationale identificatie: 341772977 Postadres: Nieuwe Steen 1 Plaats:

Nadere informatie

België-Brussel: Back-up- of recoverysoftware 2015/S 154-283963. Aankondiging van een opdracht. Leveringen

België-Brussel: Back-up- of recoverysoftware 2015/S 154-283963. Aankondiging van een opdracht. Leveringen 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:283963-2015:text:nl:html België-Brussel: Back-up- of recoverysoftware 2015/S 154-283963 Aankondiging van een opdracht Leveringen

Nadere informatie

Aankondiging van een opdracht nutssectoren. Diensten

Aankondiging van een opdracht nutssectoren. Diensten 1/6 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:190863-2014:text:nl:html België-Mechelen: Dienstverlening op het gebied van architectuur, bouwkunde, civiele techniek en

Nadere informatie

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Europese aanbesteding verhuisdiensten tbv gemeente Maassluis, Schiedam en Vlaardingen

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Europese aanbesteding verhuisdiensten tbv gemeente Maassluis, Schiedam en Vlaardingen AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) I.2) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Bureau inkoop Maassluis, Schiedam en Vlaardingen, Postbus 1002, 3130 EB Vlaardingen

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 87e

Nadere informatie

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST AFDELING II: VOORWERP VAN DE OPDRACHT II.1 BESCHRIJVING I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN)

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST AFDELING II: VOORWERP VAN DE OPDRACHT II.1 BESCHRIJVING I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Belastingdienst John F. Kennedylaan 8, t.a.v. mevr. M. GermanusBijl, 7314 PS Apeldoorn ( Nederland ) Ter attentie van: M. GermanusBijl

Nadere informatie

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op I: Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) Officiële benaming: HVC Groep Nationale identificatie: 37061260 Postadres: Amsterdamseweg 10 Plaats: VelsenZuid Postcode: 1981 LE Land: NL

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT. Diensten.

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT. Diensten. AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Universiteit Utrecht, Heidelberglaan 8Utrecht, 3584 CSUtrecht(NL). Contactpunt(en): Universiteit

Nadere informatie

België-Brussel: Software voor documentenbeheer 2015/S 113-204388. Aankondiging van een opdracht. Leveringen

België-Brussel: Software voor documentenbeheer 2015/S 113-204388. Aankondiging van een opdracht. Leveringen 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:204388-2015:text:nl:html België-Brussel: Software voor documentenbeheer 2015/S 113-204388 Aankondiging van een opdracht

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 87e

Nadere informatie

Aankondiging van een opdracht. Diensten

Aankondiging van een opdracht. Diensten 1 / 5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:146044-2016:text:nl:html Nederland-Nieuwegein: Dienstverlening op het gebied van architectuur, bouwkunde, civiele techniek

Nadere informatie

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Europese Aanbesteding Leerlingenvervoer gemeente Hengelo.

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Europese Aanbesteding Leerlingenvervoer gemeente Hengelo. AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) I.2) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Gemeente Hengelo, Hazenweg 121, 7556 BM Hengelo (NL). Contactpunt(en): Afdeling Inkoop,

Nadere informatie

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: opbouwwerk gemeente Schiedam

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: opbouwwerk gemeente Schiedam AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) I.2) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Bureau inkoop MSV (Maassluis, Schiedam en Vlaardingen), postbus 1002, 3130 EB Vlaardingen

Nadere informatie

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Rolstoelvervoer

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Rolstoelvervoer AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) I.2) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Ministerie van Defensie- BG Transport- DVVO, Postbus 109 - MPC 53P, 3769 ZJ Soesterberg

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 88e

Nadere informatie

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Chauffeursdiensten

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Chauffeursdiensten AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) I.2) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) De Nederlandsche Bank, Postbus 98, 1000 AB Amsterdam (NL). Contactpunt(en): Fd/Inkoop,

Nadere informatie

I.2 TYPE AANBESTEDENDE DIENST EN HOOFDACTIVITEIT OF -ACTIVITEITEN

I.2 TYPE AANBESTEDENDE DIENST EN HOOFDACTIVITEIT OF -ACTIVITEITEN AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Haagse Inkoop Samenwerking (HIS) namens het Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport Wilhelmina van Pruisenweg 52, 2595 AN

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 86e

Nadere informatie

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Subsidiemanagement

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Subsidiemanagement AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) I.2) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Gemeente Leiden, Postbus 9100, 2300 PC Leiden (NL). Contactpunt(en): Bureau Aanbestedingen,

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten.

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Gemeente Amstelveen, Postbus 4, 1180 BA Amstelveen (NL). Contactpunt(en): Bedrijfsbureau,

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT. Diensten.

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT. Diensten. AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Gemeente Amsterdam, Dienst Wonen, Zorg en Samenleven, Postbus 1900, 1000 BXAmsterdam(NL).

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT I: AANBESTEDENDE DIENST AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Werken I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Officiële benaming: Stichting Zuyd Hogeschool Nationale identificatie: 48391788 Postadres: NieuwEyckholt

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 85e

Nadere informatie

NL-Bunschoten-Spakenburg: Diensten voor speciaal personenvervoer over land 2010/S AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT.

NL-Bunschoten-Spakenburg: Diensten voor speciaal personenvervoer over land 2010/S AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT. 1/5 NL-Bunschoten-Spakenburg: Diensten voor speciaal personenvervoer over land 2010/S 31-044701 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN):

Nadere informatie

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Regiotaxi Salland

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Regiotaxi Salland AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) I.2) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Provincie Overijssel, Postbus 10078, 8000 GB ZWOLLE (NL). Contactpunt(en): H. Ruigrok,

Nadere informatie

Gemeente Leiden p/a DTZ Zadelhoff Den Haag 1

Gemeente Leiden p/a DTZ Zadelhoff Den Haag 1 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Werken AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) I.2) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Gemeente Leiden p/a DTZ Zadelhoff Den Haag, Parkstraat 83, Postbus 85617 Den Haag (NL).

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 85e

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Werken

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Werken AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Werken AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) I.2) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Bureau Inkoop MSV (Maassluis, Schiedam, Vlaardingen), Postbus 1002, 3130 EB Vlaardingen

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT. Diensten.

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT. Diensten. AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Provincie Gelderland, Afdeling Uitvoeren Werken, team ABG, Postbus 9090, 6800gxArnhem(NL).

Nadere informatie

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op I: Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) Bestuursdienst OmmenHardenberg 5242405 Stephanuspark 1 Hardenberg 7772 HZ Larissa van Unen Email: bureau.inkoop@ommenhardenberg.nl Internetadres(sen):

Nadere informatie

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op I: Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) Gemeente Utrecht 71663234 Stadsplateau 1 UTRECHT 3521 AZ Anne Wietske de Louw +31 302860569 Email: a.de.louw@utrecht.nl Internetadres(sen):

Nadere informatie

Financial auditing services

Financial auditing services Financial auditing services Generell Informasjon Versjon 2 Url http://com.mercell.com/permalink/43034146.aspx Ekstern anbuds ID 309421-2014 Konkurranse type: Tildeling Dokument type Kontraktstildeling

Nadere informatie

Afdeling I: Aanbestedende dienst. I.1) Naam, adressen en contactpunt(en)

Afdeling I: Aanbestedende dienst. I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) Afdeling I: Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) Alliander N.V. Utrechtseweg 68 Arnhem 6812 AH NL Alliander N.V. T. de Vries Email: Internetadres(sen): Adres van de aanbestedende

Nadere informatie

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op I: Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) Officiële benaming: Waterschap Drents Overijsselse Delta Nationale identificatie: 64208338 Postadres: Postbus 60 Plaats: Zwolle Postcode:

Nadere informatie

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Voorlichtingscampagne Duurzame Vis

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Voorlichtingscampagne Duurzame Vis AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) I.2) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Productschap Vis, Postbus 72, 2280 AB Rijswijk (NL). Contactpunt(en): Productschap Vis,

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT I: AANBESTEDENDE DIENST AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Leveringen I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Officiële benaming: Gemeente Lelystad Nationale identificatie: 311864748 Postadres: Stadhuisplein

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT I: AANBESTEDENDE DIENST AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Officiële benaming: Inkooporganisatie jeugdhulp Zeeland Nationale identificatie: 25737522 Postadres:

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT. Diensten.

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT. Diensten. AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Rijksuniversiteit Groningen, Postbus 72, 9700 AB Groningen (NL). Contactpunt(en): ZRi, t.a.v.:

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Opdrachtgever en adres van de aanbestedende dienst: Internetadres(sen): Adres van de aanbestedende

Nadere informatie

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Europese aanbesteding voor VIP-vervoer

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Europese aanbesteding voor VIP-vervoer AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) I.2) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Provincie Zuid-Holland, Postbus 90602, 2509 LP Den Haag (NL). Contactpunt(en): Provincie

Nadere informatie

Lidstaten - Leveringsopdracht - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure. B-Hasselt: Brandstoffen 2010/S 203-309452

Lidstaten - Leveringsopdracht - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure. B-Hasselt: Brandstoffen 2010/S 203-309452 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:309452-2010:text:nl:html B-Hasselt: Brandstoffen 2010/S 203-309452 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Leveringen AFDELING I:

Nadere informatie

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Busdiensten

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Busdiensten AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) I.2) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) ROC Leiden, Postbus 16158, 2301GD Leiden (NL). Contactpunt(en): ROC Leiden Hoofdkantoor,

Nadere informatie

III.1.2 Belangrijkste financierings- en betalingsvoorwaarden en/of verwijzing naar de voorschriften dienaangaande

III.1.2 Belangrijkste financierings- en betalingsvoorwaarden en/of verwijzing naar de voorschriften dienaangaande AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Gemeente Almere Stadhuisplein 1, 1315 HR Almere ( Nederland ) Ter attentie van: Monique Lippens Telefoon: +31 365484050, Email: concerninkoop@almere.nl,

Nadere informatie

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op I: Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) Campus Deltion College Nationale identificatie: 71609732 Mozartlaan 15 ZWOLLE 8031AA Land: Contactpunt(en): Ter attentie van: Sven Verhoeven

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 86e

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten.

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) I.2) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Gemeente Den Haag Dienst Onderwijs Cultuur en Welzijn/Vastgoed, Postbus 12652, 2500

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge. BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge. BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 88e

Nadere informatie

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST AFDELING II: VOORWERP VAN DE OPDRACHT II.1 BESCHRIJVING I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN)

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST AFDELING II: VOORWERP VAN DE OPDRACHT II.1 BESCHRIJVING I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Haagse Inkoop Samenwerking namens het Expertisecentrum Organisatie en Personeel van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Nadere informatie

II.1.2) Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten Diensten Dienstencategorie nr 14:

II.1.2) Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten Diensten Dienstencategorie nr 14: Richtlijn 2004/18/EG Afdeling I: Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) Ter attentie van: Telefoon: E-mail: Fax: Montessori Lyceum Schimmelpenninckstraat 17 P.J. Sloover3039 KS +31

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge. BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge. BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 88e

Nadere informatie

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op I: Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) Officiële benaming: Technische Universiteit Nationale identificatie: 102183628 Postadres: Stevinweg 1 Postcode: 2628 CN Land: Contactpunt(en):

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 88e

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 85e

Nadere informatie

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Zwem- en Gymvervoer

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Zwem- en Gymvervoer AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) I.2) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Gemeente Zaanstad, dienst Wijken afdeling Jeugd & Onderwijs, Postbus 2000, 1500 GA Zaandam

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 86e

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT. Werken

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT. Werken AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Werken AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Gemeente Westland, Postbus 150, 2670 AD Naaldwijk (NL). Contactpunt(en): Afdeling Inrichting

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 87e

Nadere informatie

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op I: Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) Officiële benaming: Gemeente Slochteren Nationale identificatie: Postadres: Hoofdweg 10 Plaats: Slochteren Postcode: 9621AL Land: NL Contactpunt(en):

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT. Diensten.

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT. Diensten. AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Gemeente Utrechtse Heuvelrug, Postbus 200, 3940 AEDOORN(NL). Contactpunt(en): Gemeente Utrechtse

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge. BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge. BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 88e

Nadere informatie

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op I: Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) Gemeente Groningen Gedempte Zuiderdiep 98 Groningen 9711 HL NL Inkoop gemeente Groningen Gea van der Werk Email: Internetadres(sen): Adres

Nadere informatie

Lidstaten - Dienstenovereenkomst - Aankondiging van een opdracht - Procedure van gunning via onderhandelingen

Lidstaten - Dienstenovereenkomst - Aankondiging van een opdracht - Procedure van gunning via onderhandelingen 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:248568-2011:text:nl:html B-Brussel: Diensten voor voortgezette opleiding van personeel 2011/S 149-248568 AANKONDIGING VAN

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT I: AANBESTEDENDE DIENST AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Werken I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Officiële benaming: Gemeente Amsterdam, Ingenieursbureau Nationale identificatie: 12034981 Postadres:

Nadere informatie

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN)

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Gemeente Schagen 60330884 Laan 19, 1741 EA Schagen ( Nederland ) Ter attentie van: W.A.(Wilco) van Schagen Telephone: +31 224210400,

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT I: AANBESTEDENDE DIENST AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Leveringen I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Officiële benaming: Gemeente Albrandswaard Nationale identificatie: 421705862 Postadres: Hofhoek

Nadere informatie

België-Knokke-Heist: Terreinvoertuigen 2015/S Aankondiging van een opdracht. Leveringen

België-Knokke-Heist: Terreinvoertuigen 2015/S Aankondiging van een opdracht. Leveringen 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:397278-2015:text:nl:html België-Knokke-Heist: Terreinvoertuigen 2015/S 218-397278 Aankondiging van een opdracht Leveringen

Nadere informatie

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op I: Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) Officiële benaming: Erasmus Universiteit Rotterdam Nationale identificatie: 21411034 Postadres: Burgemeester Oudlaan 50 Plaats: rotterdam

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge. BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge. BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 88e

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 88e

Nadere informatie

NL-Horst: Afvalverwijderingsdiensten 2008/S 92-125668 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT. Diensten

NL-Horst: Afvalverwijderingsdiensten 2008/S 92-125668 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT. Diensten 1/5 NL-Horst: Afvalverwijderingsdiensten 2008/S 92-125668 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN): Gemeente Horst aan de Maas, Postbus

Nadere informatie

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Levering van het interieur voor het nieuwe gemeentehuis van de Gemeente Lansingerland.

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Levering van het interieur voor het nieuwe gemeentehuis van de Gemeente Lansingerland. AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Leveringen. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Gemeente Lansingerland, Postbus 6, Bergschenhoek (NL). Contactpunt(en): PRC, t.a.v.: mevrouw

Nadere informatie

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Herbestemming Klooster Zijtaart

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Herbestemming Klooster Zijtaart AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Werken AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) I.2) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) College van Burgemeester en Wethouders van Veghel, Postbus 10.001, 5460 DA Veghel (NL).

Nadere informatie

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op I: Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) Gemeente Assen 341893957 Noordersingel 33 Assen 9401 JW Ralph Gesink +31 592366911 Email: inkoop@assen.nl Internetadres(sen): Adres van de

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT I: AANBESTEDENDE DIENST AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Officiële benaming: Gemeente Amsterdam, Ingenieursbureau Nationale identificatie: 12034981 Postadres:

Nadere informatie