Rapportage BMKO Panelonderzoek Internetgebruik op de BSO. april Drs. M. Jongsma R. H. Rijnks BSc. Paterswolde, april 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Rapportage BMKO Panelonderzoek Internetgebruik op de BSO. april 2009. Drs. M. Jongsma R. H. Rijnks BSc. Paterswolde, april 2009"

Transcriptie

1 Rapportage BMKO Panelonderzoek Internetgebruik op de BSO april 2009 Drs. M. Jongsma R. H. Rijnks BSc Paterswolde, april 2009 Postbus AH Groningen Pr. Irenelaan 1a 9765 AL Paterswolde telefoon: fax: :

2 1 INLEIDING ONDERZOEKSOPZET EN METHODOLOGIE RESULTATEN... 4 Respons... 4 Leeftijd van de kinderen... 4 Plaats van de pc... 5 Toezicht... 6 Gebruik pc thuis en op de BSO Stellingen CONCLUSIE

3 1 Inleiding In 2008 is door Vyvoj een onderzoek uitgevoerd naar de ervaringen met het gebruik van de computer op de BSO (en thuis) onder leerlingen van het basisonderwijs die de buitenschoolse opvang (BSO) bezochten. Aanleiding voor dit onderzoek was de vraag van kinderopvang BijDeHand om een inventarisatie van de wensen en gewoonten wat betreft het pc- en internetgebruik van de leerlingen. De verzamelde gegevens zijn gebruikt bij het vaststellen van een protocol voor het pc- en internetgebruik op de BSO, dat te vinden is op Uit de inventarisatie blijkt dat tegenwoordig zo goed als alle kinderen thuis toegang hebben tot een computer met internet en daar dagelijks gebruik van maken. De meeste kinderen gebruiken de computer voor het spelen van spelletjes (al dan niet online), het bekijken van filmpjes via multimedia websites zoals YouTube of het onderhouden van contacten via sites als Hyves, Facebook of chatten via MSN. Hierin krijgen kinderen naar eigen zeggen veel vrijheid; ongeveer de helft van de kinderen gaat zonder begeleiding online. Over de ervaringen online communiceert tweederde van de kinderen met ouders / verzorgers 1 of andere volwassenen. Door de komst van de pc en het internet hebben kinderen tegenwoordig beschikking over een veel grotere hoeveelheid (dis-) informatie. De vrije beschikbaarheid hiervan betekent ook dat het voor ouders veel moeilijker te controleren is welke informatie hun kinderen tot zich nemen en welk gedeelte daarvan wel of niet geschikt is voor hun kinderen. Vaak wordt deze onzekerheid over de veiligheid van de kinderen gevoed doordat kinderen in vergelijking met ouders vaak minstens zo bedreven zijn in het gebruik van de pc en het internet. Om ouders hierin bij te staan wordt door een groeiend aantal nationale en internationale organisaties materiaal ontwikkeld waarmee ouders inzicht kunnen krijgen in de mogelijkheden die kinderen online hebben en tips die kunnen helpen bij het sturen van het online gedrag van de kinderen 2. Desondanks hebben ouders nog veel moeite grip te krijgen op het gebruik van de pc en het internet door de kinderen. Het aantal geplaatste kinderen in de buiten- en naschoolse opvang is sinds 2001 van tot in Daarnaast is het aanbieden van buitenschoolse opvang sinds de motie van Aartsen / Bos onderdeel geworden van het takenpakket van de basisscholen. Al met al wordt kinderopvang steeds verder geïntegreerd in het leven van (jonge) kinderen. 1 In de rest van het rapport worden ouders / verzorgers met het oog op het leesgemak ouders genoemd 2 Zie bijvoorbeeld of voor twee Nederlandse websites 3 Bron: CBS Statline, Welzijnswerk en kinderopvang; personeel en productie (2008) 2

4 In het licht van de groeiende rol van de kinderopvang en de hierboven beschreven zorgen van ouders omtrent het online gedrag van hun kinderen, rijst de vraag: Wat zijn de wensen van ouders met betrekking tot (het beleid op) pc- en internetgebruik op de buitenschoolse opvang? In een poging op deze vraag een antwoord te geven is in april 2009 door BMKO een vragenlijst verspreid onder ouders met kinderen die gebruik maken van buitenschoolse opvang. Onderhavig rapport is het resultaat van deze peiling. 2 Onderzoeksopzet en methodologie In april 2009 is aan het BMKO buitenschoolse opvang panel een vragenlijst voorgelegd. Respondenten werden via een benaderd. De vragenlijst kon online ingevuld worden en heeft gedurende een week opengestaan. Het panel bestaat uit deelnemers van in het verleden uitgevoerde klanttevredenheidsonderzoeken bij BSO-locaties die aangegeven hebben deel te willen nemen aan de BMKO panelonderzoeken. In de uitnodiging tot deelname aan het onderzoek is uitdrukkelijk aangegeven dat het onderzoek alleen huidige gebruikers van buitenschoolse opvang betreft. Ouders met kinderen die in het verleden gebruik maakten van buitenschoolse opvang, maar nu geen gebruik meer maken van buitenschoolse opvang is gevraagd zich af te melden voor het panel. Aan de ouders is een combinatie van vragen over de situatie omtrent pc- en internetgebruik thuis en op de BSO gesteld. De onderwerpen betroffen de controle en het toezicht en redenen voor gebruik van de pc- en het internet door de kinderen. Tot slot is aan de hand van een aantal stellingen de mening van ouders onderzocht over het gebruik van de pc- en het internet op de BSO en hoe dit zich zou moeten verhouden tot thuis. 3

5 3 Resultaten Respons Het BMKO buitenschoolse opvang panel bestond uit adressen. Naar al deze adressen is een uitnodiging voor het onderzoek verstuurd. In totaal zijn naar aanleiding van deze uitnodiging 121 afmeldingen voor het panel binnengekomen. Deze afmeldingen zijn niet meegenomen voor de respons. Het totaal aan uitnodigingen komt daardoor op 924. Aan het einde van de responsperiode hadden in totaal 230 ouders de vragenlijst ingevuld. Het responspercentage van 24,9% geeft een goede indicatie voor de hele groep. Leeftijd van de kinderen De gemiddelde leeftijd van het kind waarvoor de vragenlijst is ingevuld is 7,8 jaar oud. De leeftijdsverdeling is in onderstaande staafgrafiek weergeven. Het lage aandeel van 3, 4 en 5 jarigen kan verklaard worden aan de hand van de manier waarop het panel is samengesteld, namelijk de verzameling van adressen van uitgevoerde klanttevredenheidsonderzoeken. Ouders met jonge kinderen die nog maar net van buitenschoolse opvang gebruik maken, zijn dan nog niet benaderd om zich op te geven voor het panel. Figuur 1: Leeftijdsverdeling kinderen (%) 25,0% 20,0% Percentage 15,0% 10,0% 20,0% 21,4% 17,7% 15,9% 5,0% 10,5% 7,7% 0,0% 3,6% 2,3% 0,5% 0,5% 3 jaar 4 jaar 5 jaar 6 jaar 7 jaar 8 jaar 9 jaar 10 jaar 11 jaar 12 jaar Hoe oud is het kind waarvoor u deze vragenlijst gaat invullen? 4

6 Plaats van de pc Aan de ouders is als eerste gevraagd waar de pc zich thuis en op de BSO bevindt. De verdeling van de antwoorden hierop is hieronder weergegeven. Bijna tweederde van de ouders geeft aan dat de pc thuis op een plek staat waar zij zelf ook veel zijn. Bij iets meer dan een kwart staat de pc in een aparte, maar openbare ruimte. Bij ongeveer 6% van de ouders staat de pc op de kamer van de kinderen zelf. In de vergelijking met de BSO blijkt dat één op de vijf ouders niet op de hoogte is van de plaats van de pc op de opvang. Daarnaast geeft één op de tien ouders aan dat deze vraag niet van toepassing is (er is bijvoorbeeld geen pc op de BSO). Het grootste deel van de ouders geeft aan dat de pc zich in een open ruimte bevindt, waar de pedagogisch medewerkers veel aanwezig zijn. Figuur 2: Locatie pc thuis (%) 70,0% 60,0% 50,0% Percentage 40,0% 30,0% 64,4% 20,0% 10,0% 27,1% 0,0% In een openbare ruimte (woonkamer / keuken) waar wij als ouders / verzorgers ook veel zijn In een aparte ruimte (zoals een zolder / werkkamer / kantoor) 6,2% Op de kamer van de kinderen zelf 2,2% Niet van toepassing Waar staat thuis de PC (waar de kinderen het meest gebruik van maken)? 5

7 Figuur 3: Locatie pc op de BSO (%) 70,0% 60,0% 50,0% Percentage 40,0% 30,0% 55,8% 20,0% 10,0% 21,0% 12,5% 10,7% 0,0% In een open ruimte waar de pedagogisch medewerkers veel zijn In een aparte ruimte, bijvoorbeeld een computerlokaal Weet ik niet Waar staat op de BSO de PC? Niet van toepassing Toezicht op het pc-gebruik De plaats van de pc in de ruimte is een vorm van toezicht. Daarnaast kunnen ouders en pedagogisch medewerkers ook op een andere manier toezicht houden op het pc-gebruik, door bijvoorbeeld samen met de kinderen online te gaan, software te installeren om ongewenste inhoud te blokkeren of de browsergeschiedenis te bekijken. De ouders uit het panel is gevraagd welke van de bovenstaande mogelijkheden met betrekking tot toezicht thuis en op de BSO gebruikt worden. De antwoorden op deze vragen treft u op de volgende pagina aan. Wat met name in het oog springt, is het grote aandeel ouders dat niet op de hoogte is van de manier waarop toezicht wordt gehouden op de BSO. Om de resultaten vergelijkbaar te maken, is de verdeling van de gegeven antwoorden ook zonder deze categorie weergegeven (in het rood). Hierna blijkt dat voor ongeveer twee van de vijf ouders het toezicht op het computergebruik op de BSO niet van toepassing is, doordat er bijvoorbeeld geen pc op de BSO aanwezig is. 6

8 Figuur 4: Toezicht op pc-gebruik thuis (%) Regelmatig meekijken 72 Afspraken maken 44,4 Standaardsoftware Browsergeschiedenis Alleen samen online 20 23,6 12,4 Speciale software Niet van toepassing Geen toezicht 0,9 4,9 4, Ouders mochten meer dan één optie aankruisen, waardoor de percentages opgeteld op meer dan 100% uitkomen Figuur 5: Toezicht pc-gebruik op de BSO (%) Weet ik niet Regelmatig meekijken Niet van toepassing Standaard-software Browser-geschiedenis Alleen samen online Speciale software Geen toezicht Afspraken maken 17,1 13,1 12,3 4,1 11 3,6 5,5 1,8 4,1 1,4 1,4 0, ,7 52,1 70, Totaal Excl. "Weet ik niet" Ouders mochten meer dan één optie aankruisen, waardoor de percentages opgeteld op meer dan 100% uitkomen 7

9 De verdeling van hoe er volgens de ouders op de BSO toezicht gehouden wordt, laat grote overeenkomsten zien met het toezicht thuis, maar ook grote verschillen. In veruit de meeste gevallen wordt er regelmatig meegekeken als het kind achter de pc zit, dit geldt zowel voor thuis als op de BSO. Thuis wordt door 44% van de respondenten afspraken gemaakt. Op de BSO geeft 0% aan dat dit het geval is. Dit verschil kan er het gevolg van zijn dat ouders niet weten of en zo ja, welke afspraken er gemaakt worden. Daarnaast valt op dat er zowel thuis als op de BSO weinig (4,9% resp. 1,4%) gebruik gemaakt wordt van software die speciaal ontwikkeld is voor veilig internetgebruik voor kinderen. Er wordt relatief meer gebruik gemaakt van de software die meegeleverd wordt met de computer. Als een uitsplitsing gemaakt wordt van de manier van toezicht houden naar de leeftijd van de kinderen, wordt duidelijk dat naarmate kinderen ouder worden de ouders minder zicht hebben op de manier van toezicht houden op de BSO. Waar tweederde van de ouders met kinderen in de leeftijd tot 6 jaar aangeeft niet te weten hoe er toezicht gehouden wordt, is dit percentage bij de leeftijdsgroep 10 tot 12 jaar opgelopen tot bijna 90% (zie tabel 1). De methoden van toezicht houden thuis laten ook een aantal opvallende ontwikkelingen zien naarmate de leeftijd van de kinderen van de respondenten toeneemt (zie tabel 2 op de volgende pagina). Kinderen in de leeftijdsgroep van 10 tot 12 jaar mogen meer alleen online (slechts 3% van de ouders geeft aan dat de kinderen alleen onder begeleiding online mogen), maar een groter aandeel van de ouders kijkt wel regelmatig mee (van 57% in de leeftijd tot 6 jaar tot 81% bij de oudste leeftijdsgroep). Daarnaast kijken ouders steeds meer de browsergeschiedenis door. Eén op de tien ouders van kinderen tot 6 jaar doet dit, voor kinderen tussen 10 en 12 jaar is dit al ruim de helft. Ook maken meer ouders afspraken met hun kinderen over het internetgebruik (minder dan eenderde voor de leeftijdsgroep tot 6 jaar, dit aandeel is voor de leeftijdsgroep van 10 tot 12 jaar ruim verdubbeld). Tabel 1: Toezicht internetgebruik op de BSO Leeftijd kind 6 jaar of jonger 7-9 jaar jaar Mijn kinderen mogen alleen samen met een pedagogisch medewerker op het internet 3,7 1,6 De pedagogisch medewerkers kijken regelmatig mee 16,7 18,3 13,9 De BSO gebruikt de software die standaard op de computer zit voor ouderlijk toezicht om ongewenste 3,7 6,3 inhoud te De BSO heeft speciale software aangeschaft om ongewenste inhoud te blokkeren 1,9 2,4 De pedagogisch medewerkers kijken regelmatig de browser-geschiedenis door 3,7 4,8 2,8 Er is geen toezicht op het internet-gebruik van de kinderen,8 Weet ik niet 68,5 65,9 88,9 Niet van toepassing 14,8 15,1 2,8 Ouders mochten meer dan één optie aankruisen, waardoor de percentages opgeteld op meer dan 100% uitkomen 8

10 Tabel 2: Toezicht internetgebruik thuis Leeftijd kind 6 jaar of jonger 7-9 jaar jaar Mijn kinderen mogen alleen samen met mij of mijn partner op het internet 35,2 18,3 2,7 Ik/wij kijk(en) regelmatig mee als de kinderen op het internet zitten 57,4 78,6 81,1 Ik/wij gebruik(en) speciale software die standaard op de computer zit voor ouderlijk toezicht om ongewenste 9,3 13,5 18,9 Ik/wij heb(en) speciale software aangeschaft om ongewenste inhoud te blokkeren 5,6 6,3 13,5 Ik/wij kijk(en) regelmatig de browser-geschiedenis door 9,3 22,2 54,1 Ik/wij maak (maken) afspraken met mijn (onze) kinderen over internetgebruik 29,6 46,8 62,2 Ik/wij houd(en) geen toezicht op het internetgebruik van mijn (onze) kinderen, omdat ik (wij) geen verstand van 1,6 computer Niet van toepassing 11,1 2,4 Ouders mochten meer dan één optie aankruisen, waardoor de percentages opgeteld op meer dan 100% uitkomen 9

11 Gebruik pc thuis en op de BSO Er is ook geïnventariseerd waarvoor kinderen gebruik maken van de pc en het internet, en er is ook gevraagd naar hoe lang kinderen thuis en op de BSO achter de pc mogen en wat de wensen van ouders zijn met betrekking tot de hoeveelheid tijd die kinderen op de BSO achter de pc mogen. In onderstaande figuur 6 en figuur 7 4 is te zien waarvoor kinderen vooral de pc gebruiken (volgens ouders). Figuur 6: Gebruik thuis (%) Spelletjes 97,7 Internet 53 Huiswerk 37 Videos / muziek 32 Chatten / mailen 16,9 Vriendensites 16,4 Anders 5 Niet van toepassing 0,5 Weet ik niet Ouders mochten meer dan één optie aankruisen, waardoor de percentages opgeteld op meer dan 100% uitkomen 4 Zie volgende pagina 10

12 Figuur 7: Gebruik op de BSO (%) Spelletjes 54,4 79,5 Weet ik niet 40,5 Niet van toepassing Internet Videos / muziek Huiswerk Vriendensites Chatten / mailen Anders 4 2,7 1,3 0,9 1,3 0,9 0,7 0,5 0,7 0,5 19,9 13,6 13,2 9, Totaal Excl. "Weet ik niet" Ouders mochten meer dan één optie aankruisen, waardoor de percentages opgeteld op meer dan 100% uitkomen Opvallend is dat bijna alle ouders aangeven dat hun kinderen thuis de computer gebruiken om spellen te spelen, terwijl dit percentage voor de BSO net onder de 80% blijft. Het gebruik thuis laat een grotere spreiding van verschillende activiteiten zien. Waar op de BSO de computer vooral voor spellen en internet gebruikt wordt, zijn de kinderen thuis ook veel met huiswerk bezig. Ze gebruiken de pc voor chatten, mailen, vriendensites en video s en muziek. Percentages voor deze activiteiten op de BSO zijn in vergelijking hiermee erg laag. 11

13 Pc- en internetgebruik naar leeftijd van de kinderen Naarmate de kinderen ouder worden neemt het gebruik van de pc op de BSO om spelletjes te spelen toe, van minder dan de helft voor kinderen tot 6 jaar tot driekwart voor kinderen in de leeftijden van 10 tot 12 jaar. Van het pc-gebruik thuis valt vooral op dat de spreiding van de activiteiten toeneemt met de leeftijd (tabel 3 en tabel 4). Tabel 3: Pc- en internetgebruik op de BSO Pc- en internetgebruik op de BSO Leeftijd kind 6 jaar of jonger 7-9 jaar jaar Spelletjes 42,6 58,7 75,0 Internet 5,6 10,3 11,1 Videos / muziek 2,4 8,3 Chatten / mailen 2,8 Vriendensites / netwerken 5,6 Huiswerk,8 Anders 1,9 Weet ik niet 38,9 36,5 44,4 Niet van toepassing 22,2 13,5 Tabel 4: Pc- en internetgebruik thuis Pc- en internetgebruik thuis Leeftijd kind 6 jaar of jonger 7-9 jaar jaar Spelletjes 94,4 98,4 100,0 Internet 27,8 52,8 83,3 Videos / muziek 18,5 28,0 61,1 Chatten / mailen 5,6 15,2 36,1 Vriendensites / netwerken 5,6 16,8 30,6 Huiswerk 11,1 37,6 72,2 Anders 3,7 6,4 5,6 Niet van toepassing,8 12

14 Als we kijken naar de hoeveelheid tijd die de kinderen achter de pc mogen doorbrengen blijkt dat kinderen op de BSO minder lang achter de pc mogen dan thuis. Mogelijk is dit te verklaren door de hoeveelheid tijd die de kinderen in totaal op de BSO doorbrengen. Op de meeste doordeweekse dagen is dit beperkt tot een uur of 2 (van half 4 tot half 6), waardoor de maximale tijd achter de computer ook behoorlijk beperkt wordt. Andere mogelijke verklaringen zijn dat de tijd achter de computer op de BSO verdeeld moet worden over de aanwezige kinderen en ook het beleid van de BSO kan erop gericht zijn dat kinderen minder lang achter de computer mogen (zie figuur 8). Figuur 8: Tijd achter de pc, thuis en op de BSO (%) Onbeperkt Tussen 1 en 2 uur minuten 4,1 4,8 2,5 7,1 4,9 28, minuten minuten 26,7 45, minuten 12,9 26,2 Helemaal niet 1 8, Thuis BSO 13

15 Naarmate de leeftijd van de kinderen toeneemt, neemt ook de tijd die zij achter de pc mogen doorbrengen toe. Dit geldt voor zowel thuis als op de BSO. Opvallend is ook dat het aandeel ouders dat zegt dat het pcgebruik op de BSO niet van toepassing is veel kleiner wordt naarmate de leeftijd van de kinderen toeneemt (zie tabellen 5 en 6). De mening van ouders over het pc-gebruik Het percentage ouders dat de tijd die de kinderen op de BSO achter de pc doorbrengen precies goed vindt, wordt ook groter met de leeftijd. Voor kinderen van 6 jaar of jonger vindt minder dan de helft van de ouders dit precies goed, bij kinderen in de leeftijd van 10 tot 12 jaar loopt dit op tot bijna tweederde van de ouders (zie tabel 7). Tabel 5: Hoe lang mogen uw kinderen thuis per dag achter de PC? Leeftijd kind 6 jaar of jonger 7-9 jaar jaar Totaal Helemaal niet 1,6%,9% 0-15 minuten 24,1% 10,3% 2,7% 12,4% minuten 31,5% 23,8% 18,9% 24,9% minuten 13,0% 19,0% 16,2% 17,1% 45 minuten tot een uur 18,5% 31,7% 32,4% 28,6% Tussen een en twee uur per dag 1,9% 7,9% 13,5% 7,4% Onbeperkt 3,7% 3,2% 10,8% 4,6% Niet van toepassing 7,4% 2,4% 5,4% 4,1% Totaal 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% Tabel 6: Hoe lang mogen uw kinderen op de BSO per dag achter de PC? Leeftijd kind 6 jaar of jonger 7-9 jaar jaar Totaal Helemaal niet 7,8% 4,3% 2,8% 4,9% 0-15 minuten 21,6% 14,5% 11,1% 15,7% minuten 9,8% 30,8% 44,4% 27,9% minuten 6,0% 11,1% 5,4% 45 minuten tot een uur 3,9%,9% 8,3% 2,9% Tussen een en twee uur per dag,9% 2,8% 1,0% Onbeperkt 2,0% 3,4% 2,5% Niet van toepassing 54,9% 39,3% 19,4% 39,7% Totaal 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 14

16 Tabel 7: Ik vind de tijd die de kinderen op de BSO achter de PC mogen Leeftijd kind 6 jaar of jonger 7-9 jaar jaar Totaal Te veel 2,1% 4,4% 5,4% 4,1% Precies goed 44,7% 51,3% 64,9% 52,3% Te weinig 2,1% 1,8% 5,4% 2,5% Niet van toepassing 51,1% 42,5% 24,3% 41,1% Totaal 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 15

17 Stellingen Tot slot is de ouders gevraagd naar hun tevredenheid met betrekking tot het pc- en internet gebruik aan de hand van een aantal stellingen. Deze stellingen en de verdeling van de antwoorden daarop staan in de tabel hieronder. Hieruit blijkt dat de meeste ouders tevreden zijn met de hoeveelheid tijd die hun kinderen op de BSO achter de pc doorbrengen (bijna driekwart van de ouders). Wat betreft de controle op het internetgebruik en de manier waarop de pc op de BSO wordt ingezet is een kleiner aandeel van de ouders tevreden (respectievelijk 58,6% en 54,1%). Tabel 8: Tevredenheid huidige situatie op de BSO Stelling Helemaal mee oneens Mee oneens Niet mee eens / niet mee oneens Mee eens Helemaal mee eens De kinderen brengen op de BSO precies genoeg tijd door achter de pc 2,8% 8,5% 15,1% 59,4% 14,2% Er is voldoende controle op het internet-gebruik op de BSO 5,3% 9,3% 26,7% 49,3% 9,3% De pc wordt op de BSO op een goede manier ingezet 4,1% 10,2% 31,6% 51,0% 3,1% 16

18 Als vervolgens de tevredenheid van de ouders wordt afgezet tegenover de tijd die de kinderen op de BSO achter de pc mogen doorbrengen, blijkt dat ouders het meest tevreden zijn als kinderen tot één uur krijgen om achter de pc te zitten op de BSO. Helemaal niet achter de pc wordt door ongeveer één op de drie ouders als te weinig ervaren, meer dan een uur is voor de grote meerderheid teveel (zie figuur 9). Figuur 9: Tijd op de BSO en tevredenheid ouders 100,0% 90,0% 80,0% 70,0% Ik vind de tijd die de kinderen op de BSO achter de PC mogen: Te weinig Precies goed Te veel Percentage 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% 0,0% Helemaal niet 0-15 minuten minuten minuten 45 minuten tot een uur Tussen een en twee uur per dag Onbeperkt Hoe lang mogen uw kinderen op de BSO per dag achter de PC? Tweederde van de ouders vindt dat de regels op de BSO hetzelfde moeten zijn als thuis. Slechts een klein deel vindt dat de regels milder moeten zijn op de BSO. Een op de drie ouders geeft aan dat de regels strenger moeten zijn dan thuis. Dit aandeel is groter voor de controle van het pc- en internetgebruik op de BSO. Twee op de vijf ouders vindt dat de controle op de BSO strenger moet zijn dan thuis. Wederom een klein percentage vindt dat dit milder mag en ruim de helft vindt dat de controle hetzelfde moet zijn. Tabel 9: Vergelijking met thuis Stelling Strenger zijn Hetzelfde zijn Milder zijn De regels moeten in vergelijking met thuis: 32,7% 63,9% 3,4% De controle moet in vergelijking met thuis: 41,1% 57,4% 1,5% 17

19 Wat betreft de regels met betrekking tot het internetgebruik op de BSO geven ouders van jonge kinderen vaker aan dat de regels strenger moeten zijn dan thuis. Ongeveer eenderde van de ouders met kinderen tot 9 jaar oud zegt dit, de overige ouders geven aan dat de regels gelijk moeten zijn. Ouders van kinderen in de leeftijd van 10 tot 12 jaar geven vaker aan dat de regels milder mogen zijn, het aandeel ouders dat de regels gelijk aan de regels thuis wil blijft tweederde (zie tabel 10). Voor de controle op het internetgebruik geven ouders van kinderen tot 9 jaar aan dat deze strenger dan of gelijk aan thuis moet zijn. Iets meer dan de helft van de ouders geeft aan dat deze gelijk moet zijn, de overige ouders geven voornamelijk aan dat deze strenger moet zijn. Voor kinderen in de leeftijd van 10 tot 12 jaar zijn meer ouders van mening dat de controle gelijk moet zijn (62%) en minder ouders geven aan dat de controle strenger moeten zijn (35%). Het deel van de ouders dat de controle graag milder ziet is voor alle leeftijden erg klein (zie tabel 11). Tabel 10: De regels op de BSO moeten: Leeftijd kind 6 jaar of jonger 7-9 jaar jaar Totaal Strenger zijn 34,6% 35,0% 20,6% 32,5% Gelijk zijn 65,4% 63,3% 67,6% 64,6% Milder zijn 1,7% 11,8% 2,9% Totaal 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% Tabel 11: De controle op de BSO moet: Leeftijd kind 6 jaar of jonger 7-9 jaar jaar Totaal Strenger zijn 42,3% 43,2% 35,3% 41,7% Gelijk zijn 57,7% 55,9% 61,8% 57,4% Milder zijn,8% 2,9% 1,0% Totaal 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 18

20 4 Conclusie Plaats van de pc Eén op de vijf ouders weet niet waar de pc zich bevindt op de BSO. Van de ouders die wel weten waar de pc zich bevindt, geeft de meerderheid aan dat deze in een open ruimte staat waar de pedagogisch medewerkers veel aanwezig zijn. Ook thuis staat de pc over het algemeen in een open ruimte waar de ouders veel aanwezig zijn. Toezicht op het pc-gebruik 70,7% van de ondervraagde ouders geeft aan niet te weten hoe er toezicht gehouden wordt op het pc- en internetgebruik op de BSO. De ouders geven aan thuis vooral toezicht te houden door regelmatig mee te kijken (72%). Voor zover ouders op de hoogte zijn van het toezicht op de BSO, wordt vooral gezegd dat de pedagogisch medewerkers regelmatig meekijken. Minder dan de helft van de ouders maakt afspraken met de kinderen (44,4%) over het pc- en internetgebruik. De ouders zijn niet op de hoogte van eventuele afspraken die op de BSO gemaakt worden met de kinderen. Er wordt nagenoeg geen speciale software gebruikt tegen ongeschikt materiaal. Thuis niet en voor zover de ouders weten ook op de BSO niet. Leeftijd is zowel thuis als op de BSO een bepalende factor ten aanzien van het pc- en internetgebruik. De vormen van gebruik en van het toezicht veranderen. Ouders laten kinderen meer vrij in het gebruik van de pc en internet, maar houden wel een vinger aan de pols door af en toe te controleren waar de kinderen de pc voor gebruiken. Pc-gebruik 97,7% van de kinderen speelt thuis spelletjes op de pc, iets minder dan 80% doet dit op de BSO, voor zover dit bij ouders bekend is. Het pc-gebruik thuis is veel diverser. Naast de spellen en het internet, waarvoor de pc vooral gebruikt wordt op de BSO, gebruiken de kinderen de pc thuis voor: mailen, chatten, vriendensites bezoeken en het maken van huiswerk. De activiteiten achter de pc worden diverser naarmate de kinderen ouder worden. Kinderen zitten op de BSO minder lang achter de pc dan thuis. Ouders zijn het meest tevreden over de duur van het pc-gebruik op de BSO als er een maximale periode van een uur geldt. Vergelijking met thuis De ouders zijn van mening dat de regels en de controle op het pc- en internetgebruik op de BSO hetzelfde of strenger moeten zijn in vergelijking met thuis. Slechts een kleine groep ouders geeft aan dat het milder mag op de BSO. 19

Ouders aan zet! Samenwerking BSO en basisschool 1

Ouders aan zet! Samenwerking BSO en basisschool 1 Ouders aan zet! Sinds de professionalisering van de kinderopvang in 2005 heeft de sector een stormachtige ontwikkeling doorgemaakt. Nieuwe opvangvormen, opleidingseisen en veranderende subsidiestructuren

Nadere informatie

Samenwerking BSO en basisschool 2011

Samenwerking BSO en basisschool 2011 Samenwerking BSO en basisschool 2011 F.A. Brugge, MSc Drs. M. Jongsma Paterswolde, juli 2011 onderzoek@vyvoj.nl www.vyvoj.nl INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave...1 Inleiding...2 1.1 Opbouw rapportage...2 1.2

Nadere informatie

Honorering toezichthouders 2014

Honorering toezichthouders 2014 Honorering toezichthouders 2014 Drs. M. Jongsma M.L. Pieren, MSc Paterswolde, juni 2014 onderzoek@vyvoj.nl www.vyvoj.nl Inleiding De NVTK gaat in 2014 de adviesregeling Honorering Toezichthouders in de

Nadere informatie

Onderzoeksrapportage VYVOJ Inventarisatie wensen Natuur BSO

Onderzoeksrapportage VYVOJ Inventarisatie wensen Natuur BSO Onderzoeksrapportage VYVOJ Inventarisatie wensen Natuur BSO A. Minnema BSc Paterswolde,oktober 2009 e-mail: info@vyvoj.nl www.vyvoj.nl INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 2 2. Resultaten 4 3. Conclusie 14 Bijlage

Nadere informatie

Dienstverlening Amsterdam-Noord

Dienstverlening Amsterdam-Noord Dienstverlening Amsterdam-Noord tweede meting bewonerspanel Projectnummer: 9151 In opdracht van stadsdeel Amsterdam-Noord Rogier van der Groep Esther Jakobs Oudezijds Voorburgwal 300 Postbus 658 1012 GL

Nadere informatie

Oppasoma s en opa s. Resultaten GGD Gezondheidspanel

Oppasoma s en opa s. Resultaten GGD Gezondheidspanel Oppasoma s en opa s Resultaten GGD Gezondheidspanel Waarom een onderzoek over oppasoma s en opa s? Tegenwoordig doen ouders vaak een beroep op oma en opa als het gaat om opvang van de kleinkinderen. De

Nadere informatie

Werkdruk in het onderwijs

Werkdruk in het onderwijs Rapportage Werkdruk in het primair en voortgezet onderwijs DUO ONDERWIJSONDERZOEK drs. Vincent van Grinsven dr. Eric Elphick drs. Liesbeth van der Woud Maart 2012 tel: 030-2631080 fax: 030-2616944 email:

Nadere informatie

Nieuwe schooltijden in het basisonderwijs

Nieuwe schooltijden in het basisonderwijs Rapportage Nieuwe schooltijden in het basisonderwijs Utrecht, december 2016 DUO Onderwijsonderzoek drs. Liesbeth van der Woud drs. Vincent van Grinsven Postbus 681 3500 AR Utrecht telefoon: 0302631080

Nadere informatie

OOG TV en Radio. Marjolein Kolstein. Mei 2016. Laura de Jong. Kübra Ozisik. www.os-groningen.nl

OOG TV en Radio. Marjolein Kolstein. Mei 2016. Laura de Jong. Kübra Ozisik. www.os-groningen.nl OOG TV en Radio Marjolein Kolstein Laura de Jong Mei 2016 Kübra Ozisik www.os-groningen.nl BASIS VOOR BELEID Inhoud Inhoud 1 Samenvatting 3 1. Inleiding 5 1.1 Aanleiding van het onderzoek 5 1.2 Doel van

Nadere informatie

Zorgen ouders mediagebruik kinderen Mediawijzer.net

Zorgen ouders mediagebruik kinderen Mediawijzer.net Zorgen ouders mediagebruik kinderen Mediawijzer.net februari 2017 Contact: Maaike Jongsma T: 050-3171773 E: maaikejongsma@kienonderzoek.nl Groningen / Haarlem W: www.kienonderzoek.nl twitter.com/panelwizardnl

Nadere informatie

Openingstijden Stadswinkels 2008

Openingstijden Stadswinkels 2008 Openingstijden Stadswinkels 2008 Openingstijden Stadswinkels 2008 René van Duin & Maaike Dujardin Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) december 2008 In opdracht van Publiekszaken afdeling Beleid

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoeken PIKO

Klanttevredenheidsonderzoeken PIKO Klanttevredenheidsonderzoeken PIKO Samenvatting Juni 2013 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding en respons p. 3 2. Algemene tevredenheid & loyaliteit p. 6 3. Communicatie & informatievoorziening p. 7 4. Opvangtijden

Nadere informatie

Onderzoek Passend Onderwijs

Onderzoek Passend Onderwijs Rapportage Onderzoek passend onderwijs In samenwerking met: Algemeen Dagblad Contactpersoon: Ellen van Gaalen Utrecht, augustus 2015 DUO Onderwijsonderzoek drs. Liesbeth van der Woud drs. Tanya Beliaeva

Nadere informatie

GOVERNANCE EN KWALITEIT Nulmeting Governance Code Kinderopvang 2013

GOVERNANCE EN KWALITEIT Nulmeting Governance Code Kinderopvang 2013 GOVERNANCE EN KWALITEIT Nulmeting Governance Code Kinderopvang 2013 Drs. M. Jongsma M.L. Pieren, MSc Paterswolde, maart 2013 onderzoek@vyvoj.nl www.vyvoj.nl Vyvoj voj Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Onderzoeksmethode

Nadere informatie

Resultaten internetpanel Dienst Regelingen

Resultaten internetpanel Dienst Regelingen Resultaten internetpanel Dienst Regelingen Resultaten peiling 15: gebruik social media juli 2012 1. Inleiding Tussen 1 juni en 10 juni konden panelleden van het internetpanel Dienst Regelingen een peiling

Nadere informatie

Deze factsheet is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding.

Deze factsheet is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Deze factsheet is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Internet meest gebruikte informatiebron bij zoeken naar passende zorgverzekering Marjan van der Maat &

Nadere informatie

Behoefteonderzoek opvang kinderen basisschoolleeftijd

Behoefteonderzoek opvang kinderen basisschoolleeftijd Behoefteonderzoek opvang kinderen basisschoolleeftijd Totaal alle deelnemers Project: Dagarrangementen en Combinatiefuncties In opdracht van: DMO Weesperstraat 79 Postbus 658 1018 VN Amsterdam 1000 AR

Nadere informatie

ALPHENPANEL OVER ZONDAGSOPENSTELLING

ALPHENPANEL OVER ZONDAGSOPENSTELLING ALPHENPANEL OVER ZONDAGSOPENSTELLING nieuwsbrief Februari 2015 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de peiling met het. Deze peiling ging over de zondagsopenstelling. De gemeenteraad

Nadere informatie

Sociale veiligheid op school

Sociale veiligheid op school Rapportage Sociale veiligheid op school Utrecht, juli 2016 DUO Onderwijsonderzoek, drs. Vincent van Grinsven drs. Liesbeth van der Woud Postbus 681 3500 AR Utrecht 030 263 1080 (t) e-mail: info@duo-onderwijsonderzoek.nl

Nadere informatie

BURGERPANEL LANSINGERLAND

BURGERPANEL LANSINGERLAND BURGERPANEL LANSINGERLAND Evaluatie deelname burgerpanel November 2015 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563 7500 AN Enschede Rapportnummer 2015 / 164 Datum November 2015

Nadere informatie

Samenvatting klanttevredenheidsonderzoek bij Kinderopvang Achtkarspelen

Samenvatting klanttevredenheidsonderzoek bij Kinderopvang Achtkarspelen Samenvatting klanttevredenheidsonderzoek bij Kinderopvang Achtkarspelen Ouders zeer tevreden over de dienstverlening F.A. van der Weg-Brugge, MSc Paterswolde, november 2012 onderzoek@vyvoj.nl www.vyvoj.nl

Nadere informatie

Gescheiden gft inzameling Nesselande

Gescheiden gft inzameling Nesselande rotterdam.nl/onderzoek Gescheiden gft inzameling Nesselande Onderzoek en Business Intelligence Gescheiden gft inzameling Nesselande Een evaluatie M. van Rhee Onderzoek en Business Intelligence (OBI) 13

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek website www.gemeente.groningen.nl

Klanttevredenheidsonderzoek website www.gemeente.groningen.nl Klanttevredenheidsonderzoek website www.gemeente.groningen.nl 2 Klanttevredenheidsonderzoek website www.gemeente.groningen.nl februari maart 2012 Klanttevredenheidsonderzoek website 2012 In opdracht van

Nadere informatie

Deze vragenlijst bestaat uit vijf delen, A t/m E.

Deze vragenlijst bestaat uit vijf delen, A t/m E. Page of 6 Enquête basisonderwijs Deze vragenlijst bestaat uit vijf delen, A t/m E. Er zijn in totaal 9 vragen. A. Over jezelf Dit onderdeel bestaat uit zeven vragen. Hoe oud ben je? In welke klas zit je?

Nadere informatie

Buitenspelen. Kwaliteit van de speelomgeving in de eigen buurt

Buitenspelen. Kwaliteit van de speelomgeving in de eigen buurt Buitenspelen Kwaliteit van de speelomgeving in de eigen buurt Index 1. Opzet onderzoek p. 3 2. Buitenspelen p. 5 3. Favoriete speelplekken en spellen p. 10 4. Buitenspelen in de buurt p. 15 5. Wat maakt

Nadere informatie

VMBO praktische leerweg VMBO theoretische leerweg HAVO VWO

VMBO praktische leerweg VMBO theoretische leerweg HAVO VWO Page of 7 Enquête voortgezet onderwijs Deze vragenlijst bestaat uit vijf delen, A t/m E. Er zijn in totaal 9 vragen. A. Over jezelf Dit onderdeel bestaat uit zeven vragen. Hoe oud ben je? In welke klas

Nadere informatie

Meldactie Polisvoorwaarden en vergoedingen Januari 2010 Ir. T. Lekkerkerk, Projectleider meldpunt Consument en de Zorg April 2010

Meldactie Polisvoorwaarden en vergoedingen Januari 2010 Ir. T. Lekkerkerk, Projectleider meldpunt Consument en de Zorg April 2010 Meldactie Polisvoorwaarden en vergoedingen Januari 2010 Ir. T. Lekkerkerk, Projectleider meldpunt Consument en de Zorg April 2010 Rapport meldactie polisvoorwaarden en vergoedingen NPCF 2010 1 COLOFON

Nadere informatie

A1) Kennismakingsgesprek over sociale media en internetgebruik

A1) Kennismakingsgesprek over sociale media en internetgebruik Mediawijsheid A1) Kennismakingsgesprek over sociale media en internetgebruik Ik heb samen met de kinderen een gesprek gevoerd over de sociale media en het internet gebruik. Ik heb voor mezelf thuis een

Nadere informatie

Totaalrapportage Behoeftepeilingen Buitenschoolse opvang Juni 2007

Totaalrapportage Behoeftepeilingen Buitenschoolse opvang Juni 2007 Totaalrapportage Behoeftepeilingen Buitenschoolse opvang Juni 2007 Advies- en onderzoeksbureau Vyvoj Onderwijsbegeleidingsdienst ABCG Dyade Dienstverlening Onderwijs Postbus 312 9700 AH Groningen Prinses

Nadere informatie

Evaluatie hinder bij wegwerkzaamheden

Evaluatie hinder bij wegwerkzaamheden Evaluatie hinder bij wegwerkzaamheden Projectnummer: 10203 In opdracht van: Dienst Infrastructuur, Verkeer en Vervoer drs. Merijn Heijnen dr. Willem Bosveld Oudezijds Voorburgwal 300 Postbus 658 1012 GL

Nadere informatie

U kunt dit pakkket aanvragen via

U kunt dit pakkket aanvragen via 1 Kinderen op internet In deze tijd weten opgroeiende kinderen niet beter dan dat er internet is. E-mails versturen, een eigen pagina op Hyves, online games spelen: het is een alledaagse zaak. Het is mooi

Nadere informatie

Rapportage Online VBG panelonderzoek Nieuwe Wet Ruimtelijke Ordening

Rapportage Online VBG panelonderzoek Nieuwe Wet Ruimtelijke Ordening Rapportage Online VBG panelonderzoek Nieuwe Wet Ruimtelijke Ordening Op 1 juli 2008 is het zover: de nieuwe Wet ruimtelijke ordening (nwro) wordt ingevoerd. Deze wet zal grote gevolgen hebben voor alle

Nadere informatie

KOOPZONDAGEN De mening van burgers en ondernemers

KOOPZONDAGEN De mening van burgers en ondernemers KOOPZONDAGEN De mening van burgers en ondernemers Opdrachtnemer: Bureau O&S Heerlen Opdrachtgever: Bureau Economie Januari 2013 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 3 2. Onderzoeksvragen 3 3. Onderzoeksopzet 3 4.

Nadere informatie

Zit de online burger wel online op u te wachten? Door: David Kok

Zit de online burger wel online op u te wachten? Door: David Kok Zit de online burger wel online op u te wachten? Door: David Kok Veel gemeenten zijn inmiddels actief op sociale media kanalen, zoals ook blijkt uit het onderzoek dat is beschreven in hoofdstuk 1. Maar

Nadere informatie

De Tabakswet. Rapport. Onderzoek naar hinder en schadelijkheid van passief roken, houding t.a.v. en steun voor rookverboden Cyrille Koolhaas

De Tabakswet. Rapport. Onderzoek naar hinder en schadelijkheid van passief roken, houding t.a.v. en steun voor rookverboden Cyrille Koolhaas Grote Bickersstraat 74 13 KS Amsterdam Postbus 247 00 AE Amsterdam t 0 522 54 44 f 0 522 53 33 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Rapport De Tabakswet Onderzoek naar hinder en schadelijkheid van passief

Nadere informatie

Rapportage. Nieuwe schooltijden in het basisonderwijs. Utrecht, juni 2015. DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven drs.

Rapportage. Nieuwe schooltijden in het basisonderwijs. Utrecht, juni 2015. DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven drs. Rapportage Nieuwe schooltijden in het basisonderwijs Utrecht, juni 2015 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven drs. Tanya Beliaeva Postbus 681 3500 AR Utrecht telefoon: 030 263 1080 e-mail: info@duo-onderwijsonderzoek.nl

Nadere informatie

Overall rapportage Vensters voor verantwoording Leerlingen

Overall rapportage Vensters voor verantwoording Leerlingen Overall rapportage Vensters voor verantwoording Leerlingen In opdracht van: Contactpersoon: COLLEGE HAGEVELD De heer K. Annema Utrecht, mei 2012 DUO ONDERWIJSONDERZOEK drs. Vincent van Grinsven drs. Madelon

Nadere informatie

Onderzoek in het kader van de 100 ste editie van de Internationale Vierdaagse Afstandsmarsen Nijmegen. Nienke Lammertink en Koen Breedveld

Onderzoek in het kader van de 100 ste editie van de Internationale Vierdaagse Afstandsmarsen Nijmegen. Nienke Lammertink en Koen Breedveld NEDERLANDERS OVER DE VIERDAAGSE Onderzoek in het kader van de 100 ste editie van de Internationale Vierdaagse Afstandsmarsen Nijmegen Nienke Lammertink en Koen Breedveld Mei 2016 1 Nederlanders over de

Nadere informatie

Evenementen in Hoek van Holland - 2009

Evenementen in Hoek van Holland - 2009 Evenementen in Hoek van Holland - 2009 Evenementen in Hoek van Holland - 2009 René van Duin & Maaike Dujardin Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) december 2009 In opdracht van deelgemeente Hoek

Nadere informatie

Kübra Ozisik. Marjolein Kolstein. Mei

Kübra Ozisik. Marjolein Kolstein. Mei Kübra Ozisik Mei 2017 Marjolein Kolstein www.os-groningen.nl @basisvoorbeleid BASIS VOOR BELEID Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Samenvatting 2 1. Inleiding 4 2. Resultaten 5 2.1 Respons 5 2.2 Bekendheid

Nadere informatie

Rapportage Peiling nieuwkomers

Rapportage Peiling nieuwkomers Rapportage Peiling nieuwkomers In opdracht van: Contactpersonen: PO-Raad Onika Pinkus Utrecht, april 2016 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven Henk Westerik Postbus 681 3500 AR Utrecht telefoon:

Nadere informatie

Wat vinden kijkers en luisteraars van de Omroep Organisatie Groningen?

Wat vinden kijkers en luisteraars van de Omroep Organisatie Groningen? Wat vinden kijkers en luisteraars van de Omroep Organisatie Groningen? Marjolein Kolstein Juli 2017 www.os-groningen.nl BASIS VOOR BELEID Inhoud Samenvatting 2 1. Inleiding 3 1.1 Aanleiding van het onderzoek

Nadere informatie

Onderzoek Passend Onderwijs

Onderzoek Passend Onderwijs Rapportage Onderzoek passend onderwijs 2017 Utrecht, september 2017 DUO Onderwijsonderzoek & Advies drs. Liesbeth van der Woud drs. Vincent van Grinsven Maaike Hootsen, MSc Postbus 681 3500 AR Utrecht

Nadere informatie

Onderzoek Inwonerspanel: Geinbeat (Cityplaza) Festival

Onderzoek Inwonerspanel: Geinbeat (Cityplaza) Festival 1 (12) Onderzoek Inwonerspanel: Auteur Tineke Brouwers Respons onderzoek Op 26 maart kregen de panelleden van 18 jaar en ouder (1.155 personen) een e-mail met de vraag of zij digitaal een vragenlijst over

Nadere informatie

KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK SCHOONMAAKDIENST GEMEENTE HAREN

KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK SCHOONMAAKDIENST GEMEENTE HAREN KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK SCHOONMAAKDIENST GEMEENTE HAREN Klanttevredenheidsonderzoek Schoonmaakdienst gemeente Haren Colofon Opdrachtgever Gemeente Haren Datum December 2016 Auteurs Tessa Schoot Uiterkamp

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek

Centraal Bureau voor de Statistiek Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB09-068 27 oktober 2009 9.30 uur www.cbs.nl Consument koopt graag via internet Driekwart internetgebruikers koopt online Gemak en flexibiliteit belangrijkste

Nadere informatie

Onderzoek Passend Onderwijs

Onderzoek Passend Onderwijs Rapportage Onderzoek passend onderwijs Utrecht, juni 2016 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven drs. Liesbeth van der Woud Postbus 681 3500 AR Utrecht telefoon: 0302631080 e-mail: info@duo-onderwijsonderzoek.nl

Nadere informatie

Is jouw maand ook altijd iets te lang? Onderzoek Jongerenpanel Tilburg

Is jouw maand ook altijd iets te lang? Onderzoek Jongerenpanel Tilburg Is jouw maand ook altijd iets te lang? Onderzoek Jongerenpanel Tilburg Onderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Tilburg DIMENSUS beleidsonderzoek December 2012 Projectnummer 507 Inhoudsopgave Samenvatting

Nadere informatie

RESPONS Er zijn panelleden benaderd. Van hen hebben er de vragenlijst ingevuld. Dit resulteert in een respons van 61%.

RESPONS Er zijn panelleden benaderd. Van hen hebben er de vragenlijst ingevuld. Dit resulteert in een respons van 61%. Samenvatting Parkeren 2016 Cluster Ruimte en Economie/afdeling Advies heeft O&S gevraagd een onderzoek naar parkeren uit te zetten onder de leden van het Delft Internet Panel (DIP). In april 2016 is het

Nadere informatie

Wageningen University (2012)

Wageningen University (2012) Resultaten mobile phone survey September 2012 Wageningen University (2012) Uitgave van EDUsupport Wageningen University Aanleiding... 1 Werkwijze... 1 Resultaten... 2 Samenvatting... 2 Representativiteit

Nadere informatie

koopzondagen 2012 def KOOPZONDAGEN EN KOOPAVONDEN DE MENING VAN DE BURGER

koopzondagen 2012 def KOOPZONDAGEN EN KOOPAVONDEN DE MENING VAN DE BURGER koopzondagen 2012 def KOOPZONDAGEN EN KOOPAVONDEN DE MENING VAN DE BURGER Oktober 2012 2 Opdrachtnemer: Opdrachtgever: Team Financieel Advies, Onderzoek & Statistiek Camiel De Bruijn Ard Costongs Economie

Nadere informatie

Als eerste is gevraagd in hoeverre de Cito Eindtoets Basisonderwijs een reëel beeld oplevert van

Als eerste is gevraagd in hoeverre de Cito Eindtoets Basisonderwijs een reëel beeld oplevert van Onderzoek Cito Eindtoets Basisonderwijs Methode en deelname Van 16 tot en met 24 januari 2013 heeft een online survey over de Cito Eindtoets Basisonderwijs opengestaan voor het Basisonderwijs. De vragen

Nadere informatie

Werkbelevingsonderzoek 2013

Werkbelevingsonderzoek 2013 Werkbelevingsonderzoek 2013 voorbeeldrapport Den Haag, 17 september 2014 Ipso Facto beleidsonderzoek Raamweg 21, Postbus 82042, 2508EA Den Haag. Telefoon 070-3260456. Reg.K.v.K. Den Haag: 546.221.31. BTW-nummer:

Nadere informatie

Resultaten Oudertevredenheidspeiling 2010

Resultaten Oudertevredenheidspeiling 2010 Resultaten Oudertevredenheidspeiling 2010 Den Haag Antwoorden Percentage Percentage Alle scholen Resultaten tevredenheidspeiling 2010 Algemeen Onlangs hebben de ouders van meegedaan aan een tevredenheidsonderzoek

Nadere informatie

Kortingscode gebruik onder online shoppers in Nederland

Kortingscode gebruik onder online shoppers in Nederland Kortingscode gebruik onder online shoppers in Nederland 5 jaar geleden deed de kortingscode haar intrede in Nederland. Met een kortingscode (ook bekend als actiecode) kan extra korting worden verkregen

Nadere informatie

BURGERPANEL CAPELLE OVER WELSTANDSVRIJ BOUWEN

BURGERPANEL CAPELLE OVER WELSTANDSVRIJ BOUWEN BURGERPANEL CAPELLE OVER WELSTANDSVRIJ BOUWEN Gemeente Capelle aan den IJssel April 2016 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam 020-3330670 Rapportnummer 2016

Nadere informatie

ipad-enquête Uitkomsten november/december 2013 en mei/juni 2014

ipad-enquête Uitkomsten november/december 2013 en mei/juni 2014 ipad-enquête Uitkomsten november/december 2013 en mei/juni 2014 Evaluatie leerlingen en ouders/verzorgers Rsg Simon Vestdijk 1.0 Inleiding - Ipads op rsg Simon Vestdijk Sinds dit schooljaar, 2013-2014,

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek 2016 Kinderdagverblijf (KDV) Resultaten & Aanbevelingen

Klanttevredenheidsonderzoek 2016 Kinderdagverblijf (KDV) Resultaten & Aanbevelingen Klanttevredenheidsonderzoek 2016 Kinderdagverblijf (KDV) Resultaten & Aanbevelingen Inhoudsopgave Inleiding Blz. 2 Vragenlijsten klanttevredenheidsonderzoek 2016. Blz. 4 Totaal beoordeling Kindercentrum

Nadere informatie

Onderzoek mediagebruik Maastricht mei 2017

Onderzoek mediagebruik Maastricht mei 2017 Onderzoek mediagebruik Maastricht 2016 mei 2017 1 Publicatiedatum donderdag 4 mei 2017 Contact Gemeente Maastricht Team Communicatie (043) 350 42 00 communicatie@maastricht.nl pagina 2 Onderzoek Mediagebruik

Nadere informatie

Resultaten Brabantpanel-onderzoek Opvoeden mei 2008

Resultaten Brabantpanel-onderzoek Opvoeden mei 2008 Respons In mei 2008 is aan de leden van het PON-Brabantpanel een vragenlijst voorgelegd met als thema Opvoeden. Het Brabants Dagblad heeft in de maand mei herhaaldelijk aandacht besteed aan dit thema.

Nadere informatie

Gezondheidsbeleid 2013. Onderzoek onder gemeentepanel Venlo

Gezondheidsbeleid 2013. Onderzoek onder gemeentepanel Venlo Gezondheidsbeleid 2013 Onderzoek onder gemeentepanel Venlo Afdeling Bedrijfsvoering Team informatievoorziening Onderzoek en Statistiek Venlo, mei 2013 2 Samenvatting Inleiding In mei 2011 is de landelijke

Nadere informatie

Moving Pictures: kijken naar audiovisuele content in Nederland

Moving Pictures: kijken naar audiovisuele content in Nederland Moving Pictures: kijken naar audiovisuele content in Nederland Sinds de opkomst van breedband internet en mobiele devices als de smartphone en tablet hebben Nederlanders meer mogelijkheden om naar audiovisuele

Nadere informatie

Kinderopvang in aandachtswijken

Kinderopvang in aandachtswijken Kinderopvang in aandachtswijken Significant Thorbeckelaan 91 3771 ED Barneveld +31 342 40 52 40 KvK 3908 1506 info@significant.nl www.significant.nl Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Barneveld,

Nadere informatie

Burgerpanel Capelle aan den IJssel

Burgerpanel Capelle aan den IJssel Burgerpanel Capelle aan den IJssel Resultaten peiling 6: Afvalscheiding november 2012 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de zesde peiling met het burgerpanel van Capelle aan den IJssel.

Nadere informatie

vragenlijst ouders Uitslagen Vragenlijst CBS De Bernebrêge

vragenlijst ouders Uitslagen Vragenlijst CBS De Bernebrêge vragenlijst ouders Uitslagen Vragenlijst CBS De Bernebrêge Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De vragenlijst... 2 Gegevens... 5 Schoolgegevens... 5 Periode van afname... 5 Aantal respondenten...

Nadere informatie

Voor meer informatie over dit onderzoek kunt u contact opnemen met Lisette van Vliet: lisette.van.vliet@eenvandaag.

Voor meer informatie over dit onderzoek kunt u contact opnemen met Lisette van Vliet: lisette.van.vliet@eenvandaag. Onderzoek Sexting 7 april 2015 Over het onderzoek Aan dit online onderzoek, gehouden van 26 februari tot en met 9 maart 2015 deden 1852 jongeren mee, waaronder 961 middelbare scholieren. De uitslag is

Nadere informatie

Onderwijs en Kinderopvang

Onderwijs en Kinderopvang Onderwijs en Kinderopvang Rapportage ledenpeiling 19 juni tot en met 9 juli 2014 Inleiding Scholen in het primair onderwijs werken steeds vaker nauw samen met organisaties voor kinderopvang of bieden zelf

Nadere informatie

Rapport Jonge ouders over schooltijden Een onderzoek in opdracht van project Andere Tijden in onderwijs en opvang, uitgevoerd door BOinK

Rapport Jonge ouders over schooltijden Een onderzoek in opdracht van project Andere Tijden in onderwijs en opvang, uitgevoerd door BOinK Rapport Jonge ouders over schooltijden Een onderzoek in opdracht van project Andere Tijden in onderwijs en opvang, uitgevoerd door BOinK Mei 2011 BOinK Heleen de Haan Inhoudsopgave Inleiding 3 Belangrijkste

Nadere informatie

Waardering van voorzieningen, vervoer en werk

Waardering van voorzieningen, vervoer en werk Waardering van voorzieningen, vervoer en werk Burgerpeiling Woon- en Leefbaarheidsmonitor Eemsdelta 2015 Een afname van het inwoneraantal heeft gevolgen voor het voorzieningenniveau. Er zal immers niet

Nadere informatie

CBS De Schakel Vlaardingen. Leerlingtevredenheidspeiling Basisonderwijs 2013. Haarlem, juli 2013

CBS De Schakel Vlaardingen. Leerlingtevredenheidspeiling Basisonderwijs 2013. Haarlem, juli 2013 CBS De Schakel Vlaardingen Leerlingtevredenheidspeiling Basisonderwijs 2013 Haarlem, juli 2013 Scholen met Succes Postbus 3386 2001 DJ Haarlem www.scholenmetsucces.nl info@scholenmetsucces.nl tel: 023

Nadere informatie

Clientervaringsonderzoek Wmo & Jeugd

Clientervaringsonderzoek Wmo & Jeugd Clientervaringsonderzoek Wmo & Jeugd Inhoudsopgave Samenvatting 3 1. Inleiding 4 1.1 Doelgroep 4 1.2 Methode 4 1.3 Respons 4 2. Resultaten Wmo 5 2.1 Contact en toegankelijkheid van hulp of ondersteuning

Nadere informatie

Tevredenheid over MEE. Brancherapport 2011. Een onderzoek in opdracht van MEE Nederland. Marieke Hollander Betty Noordhuizen BA3913

Tevredenheid over MEE. Brancherapport 2011. Een onderzoek in opdracht van MEE Nederland. Marieke Hollander Betty Noordhuizen BA3913 Tevredenheid over MEE Brancherapport 2011 Een onderzoek in opdracht van MEE Nederland Marieke Hollander Betty Noordhuizen BA3913 Zoetermeer, 21 december 2011 De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust

Nadere informatie

Helemaal eens Eens Niet eens / niet oneens Oneens Helemaal oneens

Helemaal eens Eens Niet eens / niet oneens Oneens Helemaal oneens Resultaten peiling BornePanel Statushouders Eind november en begin december konden de leden van het BornePanel deelnemen aan de peiling over statushouders in de gemeente Borne. De vragenlijst bestond uit

Nadere informatie

Evaluatie Duurzaam Amsterdam 2010

Evaluatie Duurzaam Amsterdam 2010 Evaluatie Duurzaam Amsterdam 2010 In 2010 heeft O+S net als in voorgaande jaren de bezoekersdag (19 september 2010) en de bedrijvendag (17 september 2010) in het kader van Amsterdam Duurzaam geëvalueerd.

Nadere informatie

Boodschappenservice Binnenstad Amsterdam

Boodschappenservice Binnenstad Amsterdam Boodschappenservice Binnenstad Amsterdam Draagvlakmeting Projectnummer: 10063 In opdracht van: Ingenieursbureau Amsterdam (IBA) Rogier van der Groep Willem Bosveld Oudezijds Voorburgwal 300 Postbus 658

Nadere informatie

Onderzoek Zondagopenstelling Gemeente Borger-Odoorn

Onderzoek Zondagopenstelling Gemeente Borger-Odoorn Onderzoek Zondagopenstelling Gemeente Borger-Odoorn Oktober 2015 2 Management Summary Inleiding Ongeveer een jaar geleden heeft de gemeenteraad van Borger-Odoorn besloten om de winkels in haar gemeente

Nadere informatie

Inleiding. RESULTATEN ENQUÊTE ONLINE COMMUNICATIE Gemeente Staphorst. Juli 2015

Inleiding. RESULTATEN ENQUÊTE ONLINE COMMUNICATIE Gemeente Staphorst. Juli 2015 Pagina 1 van 5 Inleiding Van 2 t/m 13 april hebben inwoners de gelegenheid gekregen hun mening te geven over de online communicatie van de gemeente Staphorst. In deze enquête werd gevraagd hoe tevreden

Nadere informatie

Conceptrapportage Klantenonderzoek radiozendamateurs Agentschap Telecom

Conceptrapportage Klantenonderzoek radiozendamateurs Agentschap Telecom Conceptrapportage Klantenonderzoek radiozendamateurs Agentschap Telecom In opdracht van: Contactpersonen: Agentschap Telecom mevrouw Y. Veenstra, de heer A. Ballast Utrecht, april 2013 DUO MARKET RESEARCH

Nadere informatie

Onderzoek Meer- /minderwerk 2011

Onderzoek Meer- /minderwerk 2011 Onderzoek Meer- /minderwerk 2011 april-mei 2011 Opdrachtgever: Vereniging Eigen Huis, dhr. Steven Wayenberg, dhr. Angelo Vedder Uitvoerend bureau: Marlyse-Research Contactpersoon: dhr. Mike Lankhorst Projectcode:

Nadere informatie

Internetpanel Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Resultaten peiling 30: Communicatie nieuw Gemeenschappelijk Landbouwbeleid

Internetpanel Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Resultaten peiling 30: Communicatie nieuw Gemeenschappelijk Landbouwbeleid Internetpanel Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Resultaten peiling 30: Communicatie nieuw Gemeenschappelijk Landbouwbeleid 1. Inleiding Vanaf 2015 verandert het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (vanaf

Nadere informatie

Samenvatting klanttevredenheidsonderzoek bij Kinderopvang Baarn

Samenvatting klanttevredenheidsonderzoek bij Kinderopvang Baarn Samenvatting klanttevredenheidsonderzoek bij Kinderopvang Baarn F.A. Brugge, MSc Paterswolde, mei 2012 onderzoek@vyvoj.nl www.vyvoj.nl Samenvatting KTO bij Kinderopvang Baarn 2012 1 Hoe tevreden zijn klanten

Nadere informatie

TEVREDENHEIDSONDERZOEK KETENPARTNERS SUN GRONINGEN

TEVREDENHEIDSONDERZOEK KETENPARTNERS SUN GRONINGEN TEVREDENHEIDSONDERZOEK KETENPARTNERS SUN GRONINGEN Tevredenheidsonderzoek ketenpartners SUN Groningen Colofon Opdrachtgever SUN Groningen Datum Maart 2017 Auteurs Bert van Putten David Scheffer KWIZ Stavangerweg

Nadere informatie

BS De Vlierboom Den Haag. Samenvatting Tevredenheidspeiling 2011

BS De Vlierboom Den Haag. Samenvatting Tevredenheidspeiling 2011 BS De Vlierboom Den Haag Samenvatting Tevredenheidspeiling 2011 Antwoorden BS De Vlierboom Percentage BS De Vlierboom Percentage Alle scholen Algemeen Onlangs hebben de ouders van BS De Vlierboom meegedaan

Nadere informatie

Begroting II. Digitaal Panel West, 5 e panelmeting. Projectnummer: 11247 In opdracht van: stadsdeel West

Begroting II. Digitaal Panel West, 5 e panelmeting. Projectnummer: 11247 In opdracht van: stadsdeel West Begroting II Digitaal Panel West, 5 e panelmeting Projectnummer: 11247 In opdracht van: stadsdeel West Christin Scholz Rogier van der Groep Esther Jakobs Oudezijds Voorburgwal 300 Postbus 658 1012 GL Amsterdam

Nadere informatie

PEILING 65-PLUSSERS. Gemeente Enkhuizen januari 2015. www.ioresearch.nl

PEILING 65-PLUSSERS. Gemeente Enkhuizen januari 2015. www.ioresearch.nl PEILING 65-PLUSSERS Gemeente Enkhuizen januari 2015 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Telnr. : 0229-282555 Rapportnummer 2015-2080 Datum januari 2015 Opdrachtgever

Nadere informatie

Cliëntenonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning Gemeente Zutphen 2015

Cliëntenonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning Gemeente Zutphen 2015 Cliëntenonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning Gemeente Zutphen 2015 Gemeente Deventer Team Kennis en Verkenning Jaap Barink Juni 2015 Inhoud Samenvatting... 4 Inleiding... 6 1. Indienen melding...

Nadere informatie

Jongeren en alcohol. peiling Leids JongerenPanel. Colofon. Serie Statistiek 2011 / 17

Jongeren en alcohol. peiling Leids JongerenPanel. Colofon. Serie Statistiek 2011 / 17 Jongeren en alcohol peiling Leids JongerenPanel Colofon Serie Statistiek 2011 / 17 Gemeente Leiden Afdeling Strategie en Onderzoek, BOA Sociaal en Economisch Beleid, SEB Postbus 9100, 2300 PC Leiden E-mail:

Nadere informatie

Gemeente Houten Jeugdonderzoek. Den Dolder, augustus 2008 Ir. Martine van Doornmalen Natasja Blom BSc.

Gemeente Houten Jeugdonderzoek. Den Dolder, augustus 2008 Ir. Martine van Doornmalen Natasja Blom BSc. Gemeente Houten Jeugdonderzoek ADV Market Research B.V. Den Dolder, augustus 2008 Ir. Martine van Doornmalen Natasja Blom BSc. Het auteursrecht op dit rapport berust bij ADV Market Research (ADV). De opdrachtgever

Nadere informatie

FINANCIERINGSBAROMETER

FINANCIERINGSBAROMETER FINANCIERINGSBAROMETER Q1 14 Q2 14 Q3 14 Q4 14 GfK 14 VFN - Financieringsbarometer Juni 14 1 Inhoudsopgave 1. Management summary 2. Financieringsbarometer 3. Onderzoeksresultaten 4. Onderzoeksverantwoording

Nadere informatie

De Grote (kleine) voicemail-poll

De Grote (kleine) voicemail-poll De Grote (kleine) voicemail-poll De Grote (kleine) voicemail-poll Maken mensen tegenwoordig nog gebruik van voicemail? En hoe staat men tegenover het gebruik van voicemails in het zakelijk verkeer? Mensen

Nadere informatie

Wijkactiviteiten Papendrecht BEKENDHEID, DEELNAME, VRIJWILLIGERSWERK & EIGEN INITIATIEVEN

Wijkactiviteiten Papendrecht BEKENDHEID, DEELNAME, VRIJWILLIGERSWERK & EIGEN INITIATIEVEN Wijkactiviteiten Papendrecht BEKENDHEID, DEELNAME, VRIJWILLIGERSWERK & EIGEN INITIATIEVEN Inhoud 1. Conclusies 2. Wijkactiviteiten 3. Vrijwilligerswerk bij activiteiten 4. Eigen initiatief voor activiteiten

Nadere informatie

PCBS De Vlieger Den Haag. Samenvatting Tevredenheidspeiling 2011

PCBS De Vlieger Den Haag. Samenvatting Tevredenheidspeiling 2011 PCBS De Vlieger Den Haag Samenvatting Tevredenheidspeiling 2011 Antwoorden PCBS De Vlieger Percentage PCBS De Vlieger Percentage Alle scholen PCBS De Vlieger Resultaten tevredenheidspeiling 2011 Algemeen

Nadere informatie

Project: 8216 In opdracht van Platform Amsterdam Samen

Project: 8216 In opdracht van Platform Amsterdam Samen Vervolgevaluatie Project: 8216 In opdracht van Platform Amsterdam Samen drs. Lonneke van Oirschot drs. Jeroen Slot dr. Esther Jakobs Weesperstraat 79 Postbus 658 1018 VN Amsterdam 1000 AR Amsterdam Telefoon

Nadere informatie

Rapportage resultaten enquête project derdengelden

Rapportage resultaten enquête project derdengelden Rapportage resultaten enquête project derdengelden Inleiding De verplichting om een stichting derdengelden ter beschikking te hebben is sinds de introductie in 1998 een terugkerend onderwerp van discussie

Nadere informatie

Het beeld van zorggebruikers over de Inspectie voor de Gezondheidszorg. De Inspectie voor de Gezondheidszorg

Het beeld van zorggebruikers over de Inspectie voor de Gezondheidszorg. De Inspectie voor de Gezondheidszorg Dit factsheet is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen met bronvermelding (Anne Brabers, Margreet Reitsma en Roland Friele. Het beeld van zorggebruikers over de Inspectie voor de Gezondheidszorg.

Nadere informatie

Bewonerspanel Communicatie

Bewonerspanel Communicatie Interne Bedrijven, Gemeente Utrecht onderzoek@utrecht.nl / 030 286 1350 www.utrecht.nl/onderzoek Bewonerspanel Communicatie Context Van 16 tot 30 november 2015 heeft IB Onderzoek een peiling gehouden onder

Nadere informatie

Hoe staat het met de balans tussen werk en privé in de woonbranche? Nieuwegein, augustus 2010 Jeroen Kleingeld

Hoe staat het met de balans tussen werk en privé in de woonbranche? Nieuwegein, augustus 2010 Jeroen Kleingeld Hoe staat het met de balans tussen werk en privé in de woonbranche? Nieuwegein, augustus 2010 Jeroen Kleingeld Inhoud 1. Inleiding... 3 1.1 Aanleiding... 3 1.2 Doelstelling... 3 1.3 Respons... 3 1.4 Representativiteit...

Nadere informatie

Doe het maar rustig aan!?

Doe het maar rustig aan!? Doe het maar rustig aan!? Een onderzoek naar de ervaringen en competenties van trainers en beweegleiders ouderen over adviezen rondom pijnklachten en beperkingen Agnes Elling Mulier Instituut, Utrecht

Nadere informatie

Glazen Huis peiling Leids JongerenPanel. Colofon. Serie Statistiek 2011 / 08

Glazen Huis peiling Leids JongerenPanel. Colofon. Serie Statistiek 2011 / 08 Glazen Huis 2011 peiling Leids JongerenPanel Colofon Serie Statistiek 2011 / 08 Gemeente Leiden Afdeling Strategie en Onderzoek, BOA Postbus 9100, 2300 PC Leiden E-mail: boa@leiden.nl Website: www.leiden.nl/jongerenpanel

Nadere informatie

Rapportage. Onderzoek: mediawijsheid onder ouders en kinderen

Rapportage. Onderzoek: mediawijsheid onder ouders en kinderen Rapportage Onderzoek: mediawijsheid onder ouders en kinderen In opdracht van: Mediawijzer.net Datum: 22 november 2013 Auteurs: Marieke Gaus & Marvin Brandon Index Achtergrond van het onderzoek 3 Conclusies

Nadere informatie