introductie WONEN HERDENKEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "introductie WONEN HERDENKEN"

Transcriptie

1

2

3

4 introductie 7 NL Met de tentoonstelling Atelier à Habiter kiest Z33 voor een thema dat ieder van ons aanbelangt: wonen. Wanneer het gaat over wonen en de problematieken errond, is iedereen expert. Iedereen wordt in meer of mindere mate geconfronteerd met actuele kwesties zoals de moeilijke betaalbaarheid van een woning, het hoge energieverbruik, de grondschaarste... Zo moeten er in Vlaanderen woningen bijkomen tegen 2030, terwijl het grondgebied eindig is en de bouwgronden steeds schaarser en duurder worden. Nu het principe van de welvaartstaat op zijn grenzen botst, dringt een herdefinitie van woonvormen en wooncultuur zich op. WONEN HERDENKEN We bevinden ons op een sleutelmoment in de tijd. Na de financiële crisis van 2008 en de Occupy beweging worden systemen en structuren steeds meer herdacht en geherdefinieerd. Zo ook architectuur en wonen. Veranderende economische, ecologische, demografische en ruimtelijke parameters impliceren grote uitdagingen en vernieuwingen op het vlak van wonen. De rol van kunst, vormgeving en architectuur is hierin belangrijker dan ooit. Architecten, designers en kunstenaars denken niet enkel na over gebouwde structuren, maar kunnen evengoed nieuwe tactieken en strategieën ontwerpen. Misschien zal de architect van de toekomst minder bouwen, maar meer faciliteren en zoeken naar andere oplossingen? De veelheid aan opkomende en vernieuwende architecturale output en het herdenken van deze discipline, tonen een duidelijke paradigmashift binnen de architectuur. 1 In Atelier à Habiter wordt wonen vanuit diverse perspectieven herdacht door kunstenaars, architecten en vormgevers. Naast het architecturale perspectief, waarbij architectuur, stedenbouw en planning binnen de grenzen van hun discipline aan oplossingen voor de woonproblematiek werken, kan de thematiek van het wonen ook vanuit andere invalshoeken benaderd worden. Daarbij staat niet het ontwerp centraal, maar wordt een andere dimensie van het wonen belicht, zoals de sociologische, antropologische, artistieke, economische of ecologische. De tentoonstelling tracht een experiment / atelier te zijn in het denken over wonen. De voorbeelden die Atelier à Habiter aanreikt binnen de verschillende perspectieven kennen een gemeenschappelijk doel, maar hanteren elk een andere strategie. De variatie in die strategieën leidt tot vragen, prikkelt de ervaring, maakt iets zichtbaar en zet aan tot het herdenken van het wonen. 1 Exemplarisch hiervoor zijn de recente edities van de Lisbon Architecture Triennale 2013 en Oslo Architecture Triennale 2013.

5 8 9 DECONSTRUCTIE EN RECONSTRUCTIE Veel hedendaagse voorstellen voor een veranderende wooncultuur moeten in een breder historisch architecturaal kader geplaatst worden. Momenteel lijkt het erop dat bepaalde historische visies terug worden opgepikt en worden vertaald naar een hedendaagse context. Ideeën van John Habraken, Yona Friedman, Christopher Alexander (A Pattern Language, 1977) en Stewart Brand (How Buildings Learn, 1994) kennen bijvoorbeeld een hedendaagse vertaling in het Autarkytecture project van Thomas Lommée en Christane Hoegner. Daarin staan aspecten als flexibiliteit centraal. De bewoner kan zijn omgeving in bezit nemen en kan die veranderen wanneer en hoe hij dat wil. Eerder dan te vertrekken van een tabula rasa, richten de kunstenaars, architecten en vormgevers zich in deze tentoonstelling veelal op de kwaliteiten van wat reeds aanwezig is in het gebouwde landschap, zoals bijvoorbeeld fermettes en koterijen, om dit door een proces van deconstructie en reconstructie anders en mogelijk positiever te benaderen. Deze tentoonstelling heeft voornamelijk een pragmatisch karakter; de voorgestelde werken zijn geen utopische modellen voor een verre toekomst. Sommige zijn al gebouwd of geïnitieerd, andere bieden realistische concepten of denkmodellen voor morgen. In die zin is de tentoonstelling als een bewustmakingsmodel, waarin niet alleen kritisch wordt omgegaan met de thematiek, maar evengoed mogelijke oplossingen worden aangeboden. MACHINE À HABITER ATELIER À HABITER Atelier à Habiter fungeert enerzijds als een atelierruimte waarin diverse perspectieven naast elkaar worden geplaatst en waarin nieuwe concepten kunnen ontstaan in verschillende workshops. Anderzijds tracht de tentoonstelling de woning zelf te beschouwen als een atelier in plaats van een machine ( machine à habiter Le Corbusier) 2. Verschuift de modernistische woonmachine, opgebouwd vanuit een top-down visie en met standaardelementen voor standaardbehoeften, meer en meer naar de woning als atelier, waarin de creatieve bewoner als beslisser, planner, ontwerper en maker steeds meer op de voorgrond treedt? Verschillende voorbeelden in de tentoonstelling tonen een evolutie naar de woning als atelier waarin verandering, improvisatie, een DIY esthetiek en lokale materialen en technieken steeds terugkeren. Het ateliermodel en bijvoorbeeld raw culture blijken opkomende concepten in onze hedendaagse maatschappij. Door het falen van de huidige systemen is er een sterke terugkeer voelbaar naar een ruwe, primitieve, onafgewerkte esthetiek en een informele architectuur waarbij de bewoner zelf wordt uitgedaagd om een actieve rol op te nemen. By being less authoritarian and more oriented toward the participation of stakeholders, the informal will also be allowed to the empire of architecture. Herman Hertzberger, 2013 De tentoonstelling Atelier à Habiter past thematisch binnen The Ambition of the Territory 3, een groter onderzoek op Vlaams niveau naar het vernieuwen van de visievorming binnen het ruimtelijk beleid van Vlaanderen. Het traject daagt ons uit om radicaal anders over ruimte na te denken, niet vertrekkend vanuit een totaalvisie met eenduidige bestemmingszones voor wonen, industrie en natuur, maar als een hybride leefomgeving waar bijvoorbeeld wonen en werken elkaar naadloos overlappen. Atelier à Habiter zoomt binnen dit traject in op wonen, om er een debat over aan te wakkeren. EEN NIEUW HUIS VOOR Z33 Atelier à Habiter bezoek je niet via een vast en eenduidig tentoonstellingsparcours. Elke deelnemende kunstenaar allen experts in ruimte koos zelf een relevante plaats voor zijn werk in het gebouw. Elke kunstenaar trad in dialoog met het tentoonstellingsgebouw en nestelde zich in in de context. Dit maakt dat de architectuur van Vleugel 58 opnieuw in beeld komt en dat de bezoeker uitgenodigd wordt om het gebouw 2 De moderne architectuur heeft zich van het begin af aan bezig gehouden met het wonen. Ideeën van rationalisatie en standaardisering het wonen moest rationeel worden benaderd lagen aan de basis van het pleidooi van Le Corbusier om van het huis een werktuig te maken ( Machine à habiter, 1923). Het nieuwe huis moet evenals de auto een werktuig worden: gebouwd in serie, rationeel en niet gericht op status of representatie. 3 The Ambition of the Territory is de Belgische inzending voor de Biënnale van Venetië Het is een project van AWJGGRAUaDVVTAT, een collectief onder leiding van Architecture Workroom Brussels. AWB verzamelde een internationaal en interdisciplinair team rond zich dat bestaat uit Joost Grootens, GRAU, architecten de vylder vinck taillieu en Ante Timmermans. Het project werd geïnitieerd door het Vlaams Architectuurinstituut en de Vlaams Bouwmeester.

6 10 anders te ervaren. Ook backstage ruimtes die anders niet zichtbaar of toegankelijk zijn, maken nu deel uit van de tentoonstelling. Zo wordt voor een van de laatste keren gefocust op dit uitzonderlijke gebouw vóór de nieuwbouw en verbouwing van Z33 zullen aanvangen. Hoewel er geen vast bezoekersparcours bepaald is, kan je wel kiezen uit verschillende leidraden en selecties, uitgestippeld door onder andere de curator van de tentoonstelling. Dit maakt de veelheid aan perspectieven zichtbaar en stimuleert je om de tentoonstelling op je eigen manier te ervaren. Ook Z33 is een huis. Het is een huis voor actuele kunst, dat in de nabije toekomst een nieuw ontworpen huis zal krijgen. Binnenkort zal het aan Z33 aangrenzende schoolgebouw in de Bonnefantenstraat namelijk plaats maken voor een nieuwbouw, ontworpen door architecte Francesca Torzo. Het nieuwe gebouw en de gerestaureerde Vleugel 58 zullen samen het nieuwe huis vormen voor Z33. In aanloop naar de sloop van het schoolgebouw deze winter, ontwikkelt designer Raphaël Coutin in het kader van Atelier à Habiter een workshop in de school. Coutin zal bouwmaterialen en -elementen van het schoolgebouw recupereren om er designobjecten van te maken die gradueel in de tentoonstelling geïntegreerd worden. Net voor de sloopwerken zullen de designobjecten in een popup shop te koop aangeboden worden. Dit idee van hergebruik werd ook doorgetrokken in de opbouw van Atelier à Habiter. De bestaande constructies uit de scenografie van de vorige tentoonstelling van Sarah & Charles werden gerecupereerd en waar nodig aangepast. Deze attitude vindt aansluiting bij visies over hergebruik van (bouw)materialen zoals in het werk van Rotor en Coutin. Het zet aan om met een nieuwe blik te kijken naar de mogelijkheden hiervan. Dat is precies wat Atelier à Habiter nastreeft: wonen herbekijken met een nieuwe blik, als door kinderogen of als een nieuw, nog te ontdekken territorium een terra incognita een Moby Dick. 4 Evelien Bracke Z33 4 Verwijzing naar het werk van Guy Ben-Ner, Moby Dick, 2000.

7 introduction 13 EN With the exhibition Atelier à Habiter, Z33 addresses a theme that concerns every one of us: living and housing. When it comes to living and housing and the issues that surround it, everyone is an expert. Everyone is confronted to a greater or lesser extent with difficult current issues such as housing affordability, high energy consumption, the scarcity of land... In Flanders, for example, new homes should be built by 2030, while the available space is limited and buildable land is becoming increasingly scarce and expensive. Now that the principle of the welfare state reaches its limits, a redefinition of our housing and living culture imposes itself. RETHINKING LIVING We are at a key moment in time. After the 2008 financial crisis and the Occupy movement, systems and structures are increasingly being rethought and redefined. This includes architecture, living and housing as well. Changing economic, ecological, demographic and spatial parameters pose major challenges and require much needed innovations in the area of housing. The role of art, design and architecture in these developments is more important than ever. Architects, designers and artists not only reflect upon the building of structures, but are able to design new approaches and strategies as well. Perhaps the architect of the future will not as much build, but rather facilitate and explore other solutions? The quantity of emerging and innovative architectural output and the rethinking of the discipline show that a clear paradigm shift in architecture is taking place. 1 In Atelier à Habiter various artists, architects and designers rethink the concept of living and housing from several perspectives. Aside from the obvious architectural perspective, in which architecture, urban building and planning set out to find solutions to the housing problem within the limits of their discipline, the subject of living can also be approached from a number of different angles. Here, the design is no longer the sole key element, as other dimensions of living and dwelling sociological, anthropological, artistic, economic or ecological are explored. The exhibition aims to be an experiment / workshop in thinking about living and housing. The examples which Atelier à Habiter presents within the different perspectives have a common goal, but each use a different strategy. 1 Characteristic examples in this respect include the recent editions of the Lisbon Architecture Triennale 2013 and the Oslo Architecture Triennale 2013.

8 14 15 The variation in these strategies leads to questions, stimulates experience, brings matters to the fore and encourages the rethinking of the concept of living and housing. DECONSTRUCTION AND RECONSTRUCTION Many contemporary proposals for a changing living and housing culture should be placed in a broader historical architectural framework. At present, it seems that a number of historical visions are being picked up and translated into a contemporary context. The ideas of John Habraken, Yona Friedman, Christopher Alexander (A Pattern Language, 1977) and Stewart Brand (How Buildings Learn, 1994), for example, find contemporary resonance in Thomas Lommée and Christane Hoegner s Autarkytecture - project that places central aspects such as flexibility. Residents can take possession of their surroundings and change them when and how they wish. Rather than starting from a clean slate, artists, architects and designers in this exhibition mostly focus on the qualities of what is already present in the built landscape such as fermettes (farmhouses) and koterijen and formulate, through a process of deconstruction and reconstruction, different and potentially positive approaches. This exhibition is pragmatic in its approach; the presented works are not utopian models for a distant future. Some have been initiated or have already been built; others present realistic concepts or thought models for tomorrow. In this sense, the exhibition acts as an awareness-raising model, which does not only deal with the subject in a critical manner, but also presents possible solutions. MACHINE À HABITER ATELIER À HABITER Atelier à Habiter, on the one hand, acts as a workshop space in which various perspectives are juxtaposed, allowing new concepts to emerge from a variety of workshops. On the other hand, the exhibition attempts to approach the house in itself as a workshop rather than a machine ( machine à habiter, a machine for living - Le Corbusier) 2. Is the idea of the modernist machine à habiter, built from a top-down vision that favours standard elements for standard needs, shifting increasingly toward the emergence of the atelier à habiter, the house as workshop, in which the creative inhabitant plays an increasingly significant role as decision maker, planner, designer and maker? Several examples in the exhibition make evident this evolution toward the house as workshop in which change, improvisation, a DIY-aesthetic and the use of the vernacular are recurring elements. The workshop model and raw culture, for example, are clearly emerging concepts in today s society. The breakdown of the current systems occasions a strong return to a rougher, more primitive, unfinished aesthetic and an informal architecture in which the occupant is challenged to take an active role. By being less authoritarian and more oriented toward the participation of stakeholders, the informal will also be allowed to the empire of architecture. Herman Hertzberger, 2013 Thematically, the exhibition Atelier à Habiter fits within the scope of The Ambition of the Territory 3, a broad research study conducted in Flanders that centers on the renewal of the vision development within the frame of the spatial policy of Flanders. The programme challenges us to think about space in a radically different manner, not starting from a global vision with clearly differentiated zones for housing, industry and nature, but as a hybrid environment in which, for example, living and working seamlessly overlap. Within this scope, Atelier à Habiter zooms in on the aspect of living and housing, and aims to incite a debate on this very subject. A NEW HOUSE FOR Z33 Atelier à Habiter is not to be visited along a fixed and precise exhibition route. Every participating artist all of them experts in space chose a relevant place for their work in the building. Each artist entered into dialogue with the exhibition building and familiarised him or herself with 2 Modern architecture has from the outset been preoccupied with housing. Ideas of rationalization and standardization housing had to be approached in a rational manner formed the basis of Le Corbusier s plea to turn the house into a tool ( Machine à habiter, 1923). The new house should, just like the car, become a tool: built in series, rational and not focused on status or representation. 3 The Ambition of the Territory is the Belgian entry for the Venice Biennale of It is a project of AWJGGRAUaDVVTAT, a collective led by Architecture Workroom Brussels. AWB gathered an international and interdisciplinary team that includes Joost Grootens, GRAU, architects de vylder vinck taillieu and Ante Timmermans. The project was initiated by the Flemish Architecture Institute and the Flemish Government Architect.

9 16 the context. In this way, the architecture of Vleugel 58 is brought to the fore again, and visitors are invited to experience the building in a different way. Similarly, backstage areas that otherwise remain hidden or inaccessible, have now become part of the exhibition. The exhibition, in this way, turns the spotlight on this building for one of the last times before the construction and renovation of Z33 begins. Although there is no set route for visitors, one can choose from different selections and guidelines, outlined by, among others, the curator of the exhibition. This shows the multitude of different perspectives and encourages visitors to experience the exhibition in their own way. Z33 is also a house. It is a house for contemporary art that will be given a newly designed home in the near future. Soon, the neighbouring school building in the Bonnefantenstraat will be torn down to make room for a new building, designed by architect Francesca Torzo. Together, the new building and the restored Vleugel 58 will make up the new home for Z33. Prior to the demolition of the school this winter, designer Raphael Coutin sets up a workshop in the school in the frame of Atelier à Habiter. Coutin will recover construction materials and building elements of the school and turn them into design objects that will gradually be integrated into the exhibition. Just before the demolition, the design objects will be presented and put up for sale in a pop-up shop. This idea of recovery and reuse is also reflected in the spatial structure of Atelier à Habiter. The existing structures used in the scenography of the previous exhibition of Sarah & Charles have been reused and were adjusted where necessary. This attitude is fully in line with views on reuse of (construction) materials as evidenced in the work of Rotor and Coutin. It encourages visitors to take a fresh look at the possibilities this creates. This is also exactly what Atelier à Habiter is after: to look at living and housing with new eyes, through children s eyes, to see it as a new, yet undiscovered territory a terra incognita a Moby Dick. 4 Evelien Bracke Z33 4 Reference to the work of Guy Ben-Ner, Moby Dick, 2000.

10

11 20 00:/ WikiHouse NL WikiHouse is een Open Source bouwsysteem met als doel het voor iedereen mogelijk te maken een eigen woning te downloaden, aan te passen en uit te zagen. Het gaat om energiezuinige woningen met een lage bouwkost aangepast aan de behoeften van de gebruikers, en die snel kunnen worden gemonteerd zonder conventionele bouwvaardigheden. WikiHouse introduceert digitale fabricage in de woningbouw. Het systeem verlaagt de grenzen van kostprijs, tijd en vaardigheden drastisch en geeft gebruikers de mogelijkheid woningen te creëren die duurzaam, sociaal en flexibel zijn door hun tijd en inspanningen te investeren in zowel de sociale als de monetaire economie. WikiHouse beweegt zich in de richting van het geleidelijk democratiseren van de woningproductie. WikiHouse werd in 2011 als een experiment opgezet door de in Londen gevestigde collaboratieve designstudio 00, in samenwerking met Espians, Beatrice Galilee en Momentum Engineering. Het systeem wordt nu verder ontwikkeld door een groeiende wereldwijde gemeenschap. In het kader van Atelier à Habiter ontwierp en bouwde een groep architectuurstudenten van de Universiteit Hasselt een site-specifieke WikiHouse-module / onthaalmodule voor de tentoonstelling, met de steun van FabLab Genk. Met dank aan de studenten architectuur 2BA UHasselt en FabLab Genk Architectuur moet mogelijkheden scheppen voor amateurs. We gaan naar een toekomst waarin de fabriek overal kan zijn en waar in diezelfde zin ook het ontwerpteam eender wie kan zijn. We moeten instrumenten en instellingen voor de sociale economie scheppen de long tail van mensen die zelf dingen maken. Het is een feit dat de snelst groeiende steden ter wereld geen conventioneel ontwikkelde steden zijn, maar self-made steden. Dus als we problemen als verstedelijking, klimaatverandering en ongelijkheid echt willen aanpakken, moeten we oplossingen ontwikkelen niet alleen voor de bouw, maar ook voor duurzame off-grid infrastructuur en ze in een democratisch gemeengoed onderbrengen. Een soort Wikipedia voor dingen. WikiHouse maakt deel uit van een groeiende golf van open source-experimenten die een heel andere economie voor het ontwerpen voorstellen. Als het grote project van design in de 20e eeuw de democratisering van de consumptie was Henry Ford, Coca Cola, IKEA dan is het goed mogelijk dat het project van design in de 21e eeuw de democratisering van de productie wordt. Alastair Parvin, 00:/ foto Thomas Callaerts EN WikiHouse is an Open Source construction system. The aim is to make it possible for everyone to download, adapt and print their own houses which are low-cost, high-performance and suited to their needs, which can be quickly assembled without the need for conventional construction skills. WikiHouse is a way of bringing digital fabrication into the realm of housing. The system radically lowers the barriers of cost, time and skill and gives users the power to create places which are sustainable, sociable and resilient by investing their time and effort in the social economy as well as the monetary economy. In other words, though each step is small, the direction of travel is to gradually democratise the production of housing. WikiHouse was started as an experiment in 2011 by London based collaborative design studio 00 with Espians, Beatrice Galilee and Momentum Engineering. It is now being developed by a growing global community of teams around the world. In the context of Atelier à Habiter, a group of architecture students from Hasselt University designed and built a site-specific WikiHouse module / entrance desk for the exhibition with the support of FabLab Genk. foto Thomas Callaerts Thanks to the students architecture 2BA UHasselt and FabLab Genk Architecture needs to empower amateurs. We are moving into a future where the factory can be everywhere and increasingly the design team can be everyone. We need to build tools and institutions for the social economy the long tail of people who are making for themselves. The reality is that the fastest growing cities globally are not formally developed cities but self-made cities. So if we re serious about tackling problems like urbanisation, climate change and inequality, we need to develop solutions not just to construction but also off-grid sustainable infrastructure, and to put them into a democratic commons. A kind of Wikipedia for stuff. WikiHouse is one of a growing spread of open hardware experiments which suggest a very different economy for design. If design s great project in the 20th century was the democratisation of consumption - Henry Ford, Coca Cola, IKEA - it might be that design s project in the 21st century is the democratisation of production. Alastair Parvin, 00:/

12 22 architecten de vylder vinck taillieu Home for All, Minna-no-Ié NL EN EEN HUIS; DAT IS WAAR IK NAAR VERLANG. A HOUSE; THAT IS WHAT I LONG FOR. EEN HUIS IS EEN DEUR EN EEN VENSTER. A HOUSE IS A DOOR AND A WINDOW. EEN HUIS IS EEN KAMER. 3 MUREN VORMEN AL EEN KAMER. A HOUSE IS A ROOM. 3 WALLS ALREADY MAKE UP A ROOM. EEN KAMER VOOR MIJ. A ROOM FOR ME. EEN KAMER VOOR JOU. EN EEN ANDERE KAMER. A ROOM FOR YOU. AND ANOTHER ROOM. EEN TUIN, DAT IS WAT IK WIL. EN EEN BADKAMER. A GARDEN; THAT IS WHAT I WANT. AND A BATHROOM. EEN HUIS TUSSEN ANDERE HUIZEN. A HOUSE BETWEEN THE OTHER HOUSES. DE ANDERE HUIZEN ZIJN VERSCHILLEND, MAAR TOCH OOK HETZELFDE. THE OTHER HOUSES ARE DIFFERENT. BUT SOMEHOW THE SAME. DE ANDERE HUIZEN; MIJN DORP; MIJN LEVEN. MIJN WERELD. THE OTHER HOUSES; MY VILLAGE; MY LIFE. MY WORLD. ER ZIJN VEEL ANDERE KAMERS IN DEZE WERELD. ALLE SOORTEN KAMERS. THERE ARE MANY OTHER ROOMS IN THIS WORLD. ALL KIND OF ROOMS. KAMERS WAAR IK JE KAN ZIEN. WAAR WE ANDEREN ONTMOETEN. KAMERS OM MET ANDEREN TE DELEN. EINDELIJK HEB IK EEN HUIS. MET JOU. WIJ HEBBEN EEN HUIS. IEDEREEN HEEFT EEN HUIS. WIJ. JIJ. IEDEREEN. HET IS EEN STERK HUIS. EEN HUIS IS STERK. EEN STERK DORP. EEN HUIS EN EEN DORP, SAMEN STERK. MINNA-NO-IÉ EEN NIEUWE WERELD DOOR MIDDEL VAN EEN EENVOUDIGE MUUR. ROOMS IN WHICH I CAN SEE YOU. IN WHICH WE MEET OTHERS. ROOMS TO SHARE WITH OTHERS. AT LAST, I HAVE A HOUSE. WITH YOU. WE HAVE A HOUSE. EVERYONE HAS A HOUSE. WE. YOU. EVERYONE. IT IS A STRONG HOUSE. A HOUSE IS STRONG. A STRONG VILLAGE. A HOUSE AND A VILLAGE, STRONG TOGETHER. MINNA-NO-IÉ A NEW WORLD BY MEANS OF A SIMPLE WALL. architecten de vylder vinck taillieu architecten de vylder vinck taillieu

13 24 Guy Ben-Ner Moby Dick NL In Moby Dick zien we kunstenaar Guy Ben-Ner en zijn 6-jarige dochter thuis in de keuken een speeltoneel opvoeren dat de esthetiek van de familievideo tot absurde uitersten drijft. Met minimale rekwisieten (een touw en een paal) transformeert Ben-Ner de ruimte in een imaginair schip een podium voor het naspelen van het klassieke verhaal. Ben-Ner s vertolking van Moby Dick doet denken aan het melodrama van de vroege stomme film en slapstick komedie. De rekwisieten die de keuken in een theaterdecor omvormen, zijn volledig zelfgemaakt en onwaarschijnlijk inventief. Kasten en gootsteen worden eerst de toog van de Spouter Inn, daarna met een houten mast erbij worden zij de Pequod die drijft op de open zee (de keukenvloer). De film is een ode aan creativiteit en de woning als een plek voor fantasie. Hij leert ons om anders te kijken naar het concept wonen ; als door de ogen van een kind of als een nieuw, nog te ontdekken territorium een terra incognita een Moby Dick EN Guy Ben-Ner s Moby Dick features himself and his 6-year-old daughter play-acting in their home kitchen in ways that take to absurd extremes the aesthetic of family home videos. Using minimal props (a rope and a pole) Ben-Ner transforms the space into a make-believe ship a playground for the reenactment of the classic tale. Ben-Ner s rendition of Moby Dick is reminiscent of early silent cinema s melodrama and slapstick comedy routines. The props that turn the kitchen into a theatrical set are entirely homemade and are wildly inventive. Cabinets and sink first stand in as the bar at the Spouter Inn, then with a wooden mast added they become the Pequod floating atop the sea (the kitchen floor). The film is an investigation of creativity and the home as a site for wayward adult and adolescent fantasies. It teaches us to look differently at the concept of living and home ; as through children s eyes, without predetermined ideas. Maybe we should consider it as a terra incognita a Moby Dick

14 26 Daniela Dossi CO-TERIJEN commissie, NL Koterijen zijn typisch Belgische, zelfgebouwde ruimtes die aan de achterkant van de woning in de achtertuin worden bijgebouwd door de bewoners. Gewoonlijk worden ze gebruikt als wasruimte, berging, uitbreiding van de woonkamer, atelier Delen van het huis worden aangepast aan de dagelijkse activiteiten van de bewoners; ze ontwikkelen zich en krijgen vorm volgens de behoeften en vaardigheden van de eigenaar. De omgeving Tuinwijk in Hasselt is de ideale lokale context om de mogelijkheden en opportuniteiten van deze aanbouwsels te onderzoeken. Co-terijen stelt een nieuwe interhuiselijke gemeenschappelijke ruimte voor die meerdere koterijen samenvoegt, gebouwd door groepen bewoners om zowel gezamenlijke activiteiten en menselijke ontmoetingen als het uitwisselen van vaardigheden, ruimte en werktuigen te bevorderen. Met dank aan de bewoners van Tuinwijk, Hasselt EN Koterijen are typical Belgian, self-built spaces, attached to the back of the main house building, developing in the backyard. They are generally used as laundry room, storage, extended living room, workshop These are real open-social spaces, where parts of the resident s home are modified to fit their daily activities. The spaces grow and are shaped according to the resident s needs and skills. The neighbourhood of Tuinwijk in Hasselt has been the ideal local context for researching community behaviours, possibilities and opportunities in relation to such spaces. Co-terijen proposes a new intradomestic communal space, connecting several koterijen and built together by groups of residents to enhance shared activities and human encounters exchanging skills, space and tools. Thanks to the inhabitants of Tuinwijk, Hasselt

15 2012, Courtesy MoMA Museum of Modern Art, New York; 28 Andrés Jaque / Office for Political Innovation IKEA Disobedients Andrés Jaque / Office for Political Innovation 29 NL IKEA Disobedients is een architecturale performance waarvan de video s in Z33 worden gepresenteerd. Het werk biedt een staalkaart van bewoners die hun manier van wonen niet als een gedepolitiseerd en op zichzelf staand gegeven hebben georganiseerd. Wonen is voor hen eerder een plek waar het collectieve en sociale alsook de conflicten die daarbij horen een plaats kunnen krijgen. Deze woonvormen zijn ver verwijderd van de IKEA slogan Welkom in de onafhankelijke republiek van je woning. De bewoners willen zich niet afschermen van de wereld, maar juist de mogelijkheden om deze te veranderen en te verbeteren onderzoeken. IKEA Disobedients kan worden gezien als een reactie tegen de visie van IKEA waarin wonen als een neutraal en ontkoppeld gegeven wordt verbeeld, los van politieke en sociale relaties. EN IKEA Disobedients is an architectural performance whose video films are presented in Z33. The work offers an overview of people who have organized their domesticity not as a depolitized and disconnected place, but as the same center of their vinculation to collective and to the conflicts that are part of it. These domesticities have nothing to do with the IKEA slogan Welcome to the independent republic of your home. The inhabitants don t want to forget about the world, but search for opportunities to change it and improve it. IKEA Disobedients is a reaction against IKEA s command that understands domesticity as a sphere disconnected from politics. IKEA DISOBEDIENTS MANIFESTO IKEA SCHEPT SAMENLEVINGEN. IKEA CREËERT SOCIALE STRUCTUREN. 98% VAN DE AFGEBEELDE PERSONEN IN DE IKEA CATALOGUS IS JONG. 92% VAN HEN IS BLOND. IEDER VAN HEN HEEFT EEN SOORT FAMILIELEVEN. OFWEL HEBBEN ZE KINDEREN, OFWEL ZIJN ZE DRUK BEZIG MET HET KRIJGEN VAN KINDEREN. ALLES WAT IKEA OP DE MARKT BRENGT IS EROP GERICHT OM HET BEELD VAN EEN WOONST VOOR TE STELLEN ALS EEN ZONNIGE, GELUKKIGE, APOLITIEKE RUIMTE, BEWOOND DOOR TEVREDEN, GEZONDE, JONGE MENSEN. HET BEGRIP THUIS OF WONEN KAN ECHTER OOK VAN DAG TOT DAG OP ZEER VERSCHILLENDE MANIEREN WORDEN INGEVULD. NIET IEDEREEN IS GEZOND. NIET IEDEREEN IS JONG. NIET IEDEREEN WIL GRAAG KINDEREN. IKEA DISOBEDIENTS MANIFESTO IKEA DELIVERS SOCIETIES. IKEA IS A PURVEYOR OF SOCIAL STRUCTURATION. 98% OF THE PEOPLE DEPICTED IN THE IKEA CATALOGUE ARE YOUNG. 92% OF THEM ARE BLOND. THEY ALL HAVE SOME SORT OF FAMILY LIFE. THEY EITHER HAVE CHILDREN, OR ARE BUSY HAVING CHILDREN. EVERYTHING IKEA MANUFACTURES IS AIMED AT TURNING THE SPHERE OF DOMESTICITY INTO A SUNNY, HAPPY, APOLITICAL SPACE INHABITED BY CONTENTED, HEALTHY, YOUNG PEOPLE. THE SENSE OF HOME OR A HOUSEHOLD S LIFE, HOWEVER, MAY ALSO BE CONSTRUCTED FROM DAY TO DAY IN QUITE DIFFERENT FASHIONS. NOT ALL OF US ARE HEALTHY. NOT ALL OF US ARE YOUNG. NOT ALL OF US ARE INTO HAVING CHILDREN.

16 30 architecten de vylder vinck taillieu Estee NL Estee is een maquette van een bestaand conglomeraat van een kantoorgebouw, een industriehal en een woning met tuin, gelegen langs een Vlaamse snelweg. Voor architecten de vylder vinck taillieu is dit de hedendaagse versie van de geliefde Vlaamse vierkantshoeve. Estee staat symbool voor het private initiatief en de Vlaamse ondernemersgeest. Wonen en werken zijn innig met elkaar verweven. De ruimtelijke dynamiek van de private onderneming is echter een doorn in het oog van de planners en architecten. Deze strookt niet met het ideaalbeeld van een rationele opdeling van het landschap in zones voor wonen, industrie en natuur. Moeten we de realiteit aanpassen aan dit ideaalbeeld? Of kunnen we de dynamiek van het private ondernemerschap gebruiken om te bouwen aan een alternatieve, hybride en welvarende leefomgeving? Kunnen we Estee transformeren van een eiland langs een snelweg tot de bouwsteen van een kwalitatief en duurzaam weefsel voor het territorium? EN Estee is a model of an existing conglomerate that consists of an office building, an industrial hall and a house with a garden, situated along a Flemish motorway. For architecten de vylder vinck taillieu, this is the modern version of the popular Flemish square farmstead. Estee symbolizes both the private initiative and the Flemish entrepreneurial spirit. Living and working are intimately intertwined. The spatial dynamic of the private enterprise, however, is a thorn in the side of the planners and architects. It does not correspond to the ideal image of a rational division of the landscape into separate zones for housing, industry and nature. Must we adapt reality to this ideal image? Or should we rather use the dynamic of private enterprise to build an alternative, hybrid and prosperous living environment? Can Estee be transformed from an island along a highway into the building block of a high-quality and durable fabric for the territory?

17 32 Filip Dujardin NL Een tentoonstellingsruimte is een omhulsel, een vitrine voor objecten. Maar het toont ook zichzelf, onroerend, standvastig, neutraal en vaak bescheiden. Z33 is niet anders. De bakstenen interventies van Filip Dujardin maken correcties op de architectuur van het gebouw. Ze verscherpen de blik van de bezoeker op de bestaande toestand en maken een alternatief zichtbaar, zinnig of onzinnig. De bakstenen muren nestelen zich als een parasiet in, op, over en achter de plooien van het gebouw en maken een toespeling op wat zou kunnen zijn, op wat zou kunnen komen Ze laten ons een laatste keer focussen op de architectuur van Z33 als huis voor actuele kunst, voordat de verbouwing en nieuwbouw aanvangen. EN An exhibition space is an envelope, a showcase for objects. But it also presents itself, immovable, steadfast, neutral and often modest. Z33 is no different. Filip Dujardin s brick interventions are corrections on the architecture of the building. They sharpen the gaze of the visitor, making him or her more aware of the existing situation, and bring to the fore an alternative, whether sensible or senseless. The brick walls nestle like parasites in, on, over, and behind the folds of the building and hint at how things could be, at what might be coming For one last time, they allow us to focus on the architecture of Z33 as a house for contemporary art, before the start of the renovation and the new construction. De tentoonstellingsruimte als sokkel voor zichzelf commissie, foto s Filip Dujardin

18 34 Rotor Opalis NL Het Opalis project inventariseert alle professionele handelaars in recuperatie bouwmaterialen in België. Doe-hetzelvers vinden gemakkelijk hun gading op allerlei tweedehands websites, maar voor een architect of een bouwheer is het vaak onmogelijk om met zulke informele materialen aan de slag te gaan. Specifiek voor die doelgroep is Rotor daarom in 2012 gestart met een grootschalig project dat de Belgische professionele handelaars in recuperatie materialen in kaart brengt. Deze bedrijven zijn vaak wel in staat om gerecupereerde materialen zo te conditioneren dat ze hun ingang kunnen vinden in een klassiek bouwproces. Een honderdtal bedrijven werd bezocht en zorgvuldig gedocumenteerd. Dit onderzoek resulteerde onder meer in een online gids (www.opalis.be) die een overzicht biedt van de spelers en het aanbod. Opalis is een project van Rotor vzw Met de steun van Leefmilieu Brussel en de Alliantie Werkgelegenheid Leefmilieu EN The Opalis project inventories all the professional companies in salvaged building materials in Belgium. Do-ityourselfers can easily find whatever they need on all kinds of second-hand websites, but for an architect or a commissioner, it is often impossible to set to work with these kinds of informal materials. It is specifically for this target group that Rotor started, in 2012, with a large-scale project that maps out the Belgian professional sector in salvaged building materials. These companies are often able to recondition recovered materials for reuse in a traditional building process. One hundred companies were visited and carefully documented. This resulted in, among others, an online guide (www.opalis.be) that provides an overview of the companies and their offer. Opalis is a project of Rotor vzw With the support of Leefmilieu Brussel and the Alliantie Werkgelegenheid Leefmilieu (Alliance Employment Environment) Hebben jullie de torentjes in mijn voortuin gezien? Ze komen van de oude kazerne van Mechelen? Leo Paepen, demolition contractor and specialist in old bluestone, based in Vorselaar (Turnhout) Quand ils ont fait le TGV, ils ont détruits 90 fermes là il y a eu beaucoup à récuperer. Marc Liégeois, seller of salvaged building materials, based in Thimister (Liège) This is the parking lot of the gas station of Wetteren. Koen Hofman, cobblestones merchant from Hofstade (Aalst)

19 36 Thomas Lommée & Christiane Hoegner Autarkytecture commissie, 2013 NL Autarkytecture focust niet op het perfecte gebouw voor een specifieke en beperkte periode in de tijd, maar suggereert flexibele bouw- en woningconstructies die kunnen evolueren. Het project pleit voor een gebouwde omgeving die niet langer het product is van radicale architectuurtheorie, maar die verder bouwt op historische architectuurpraktijken, dikwijls organisch gegroeid. Succesvolle patronen uit het verleden werden bestudeerd en vertaald naar basis ontwerpprincipes voor de toekomst. Thomas Lommée en Christiane Hoegner inspireerden zich hierbij op A Pattern Language van Christopher Alexander en How Buildings Learn van Stewart Brand. Autarkytecture is een onderzoek dat gaat over een focusverandering van het tijdelijke naar het tijdloze, van hoe gebouwen eruit zien naar hoe we ze ervaren. Het is een poging om het aspect tijd te integreren in design en architectuur en om een gebouwde omgeving te creëren die kan en mag veranderen, in schoonheid verouderen en die juist aanvoelt voor de bewoner. De flexibele bouwconstructies laten bovendien een overlap van functies toe, zoals wonen en werken, waardoor een alternatieve en hybride leefomgeving ontstaat. EN Instead of trying to anticipate the perfect building for a specific moment in time, the Autarkytecture project proposes flexible constructions that can adapt over time. The project calls for a built environment that is no longer the product of radical architectural theory, but one that rather builds on preceding architectural practices. Successful patterns of the past were explored and translated into guiding design principles for the future. Important inspirational books in this process were A Pattern Language by Christopher Alexander and How Buildings Learn by Stewart Brand. This research is about shifting our attention from the timely towards the timeless, from how buildings look towards how they feel. It aspires to integrate the aspect of time into design and architecture and to create a built environment that can and may change, that ages gracefully and just feels right. Moreover, the flexible constructions allow for a variety of overlapping functions such as living and working creating, in this way, an alternative and hybrid living environment.

20 38 Sarah & Charles Obstructed Door NL Obstructed Door werd reeds gepresenteerd in de vorige Z33-tentoonstelling: Sarah & Charles The Suspension of Disbelief. In Atelier à Habiter blijft het werk als een spoor van de vorige tentoonstelling achter. Obstructed Door maakt deel uit van The Storage, een opslagruimte waar props of rekwisieten verzameld worden. Die rekwisieten zijn deels originele objecten die als mallen dienst deden waaruit een reeks pvc-derivaten ontstonden. Door het weglaten van patine, kleur en materie, nodigen deze laatste uit om er een subjectieve beleving aan te koppelen. In de context van Atelier à Habiter kan het werk ook als een knipoog gezien worden naar de gemaakte doorgangen in de overgebleven constructies uit de scenografie van Sarah & Charles. Constructies van deze tentoonstelling werden voor Atelier à Habiter gerecupereerd en waar nodig aangepast. Deze attitude vindt aansluiting bij visies over hergebruik van (bouw)materialen zoals in het werk van Rotor en Raphaël Coutin. EN Obstructed Door was already presented in the previous Z33 exhibition: Sarah & Charles The Suspension of Disbelief. In Atelier à Habiter, the work remains in the space as a trace of the previous exhibition. Obstructed Door forms part of The Storage, a storage room in which props are collected. These props are partly original objects that were used as templates for a series of PVC derivatives. Devoid of patina, color and matter, the latter wait to be infused with subjective experience. In the context of Atelier à Habiter, the work can also be seen as a nod to the passages that were made in Sarah & Charles s remaining scenography structures. For Atelier à Habiter, constructions from this exhibition were recovered and, when necessary, adjusted. This attitude is fully in line with views on the reuse of (construction) materials, exemplified in the work of, for instance, Rotor and Raphaël Coutin. foto s Kristof Vrancken

AN URBAN PLAYGROUND AFSTUDEERPROJECT

AN URBAN PLAYGROUND AFSTUDEERPROJECT AN URBAN PLAYGROUND 2005 Het vraagstuk van de openbare ruimte in naoorlogse stadsuitbreidingen, in dit geval Van Eesteren s Amsterdam West, is speels benaderd door het opknippen van een traditioneel stadsplein

Nadere informatie

RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN GENEESMIDDELEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM

RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN GENEESMIDDELEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM Read Online and Download Ebook RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN GENEESMIDDELEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM DOWNLOAD EBOOK : RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN STAFLEU

Nadere informatie

ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM

ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM Read Online and Download Ebook ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM DOWNLOAD EBOOK : ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK STAFLEU

Nadere informatie

S e v e n P h o t o s f o r O A S E. K r i j n d e K o n i n g

S e v e n P h o t o s f o r O A S E. K r i j n d e K o n i n g S e v e n P h o t o s f o r O A S E K r i j n d e K o n i n g Even with the most fundamental of truths, we can have big questions. And especially truths that at first sight are concrete, tangible and proven

Nadere informatie

Understanding and being understood begins with speaking Dutch

Understanding and being understood begins with speaking Dutch Understanding and being understood begins with speaking Dutch Begrijpen en begrepen worden begint met het spreken van de Nederlandse taal The Dutch language links us all Wat leest u in deze folder? 1.

Nadere informatie

Media en creativiteit. Winter jaar vier Werkcollege 7

Media en creativiteit. Winter jaar vier Werkcollege 7 Media en creativiteit Winter jaar vier Werkcollege 7 Kwartaaloverzicht winter Les 1 Les 2 Les 3 Les 4 Les 5 Les 6 Les 7 Les 8 Opbouw scriptie Keuze onderwerp Onderzoeksvraag en deelvragen Bespreken onderzoeksvragen

Nadere informatie

Ontpopping. ORGACOM Thuis in het Museum

Ontpopping. ORGACOM Thuis in het Museum Ontpopping Veel deelnemende bezoekers zijn dit jaar nog maar één keer in het Van Abbemuseum geweest. De vragenlijst van deze mensen hangt Orgacom in een honingraatpatroon. Bezoekers die vaker komen worden

Nadere informatie

HANDBOEK HARTFALEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM

HANDBOEK HARTFALEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM HANDBOEK HARTFALEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM READ ONLINE AND DOWNLOAD EBOOK : HANDBOEK HARTFALEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN Click button to download this ebook READ ONLINE AND DOWNLOAD

Nadere informatie

My Inspiration I got my inspiration from a lamp that I already had made 2 years ago. The lamp is the you can see on the right.

My Inspiration I got my inspiration from a lamp that I already had made 2 years ago. The lamp is the you can see on the right. Mijn Inspiratie Ik kreeg het idee om een variant te maken van een lamp die ik al eerder had gemaakt. Bij de lamp die in de onderstaande foto s is afgebeeld kun je het licht dimmen door de lamellen open

Nadere informatie

Het project en de doelstellingen:

Het project en de doelstellingen: Het project en de doelstellingen: Wit.h heeft al heel wat ervaring met sociaal artistieke projecten als deze. De Erasmus studenten daarentegen hebben elk een andere achtergrond en voor sommige onder hen

Nadere informatie

Geert Mul (Nederlandse tekst onderaan de pagina)

Geert Mul (Nederlandse tekst onderaan de pagina) NATUREALLY Commissioned work for the hospital of Enschede (MST) 2016 Transparent print and coloured backlight. 450 x 800 cm, Geert Mul 2016 (Nederlandse tekst onderaan de pagina) The work of art called

Nadere informatie

Comics FILE 4 COMICS BK 2

Comics FILE 4 COMICS BK 2 Comics FILE 4 COMICS BK 2 The funny characters in comic books or animation films can put smiles on people s faces all over the world. Wouldn t it be great to create your own funny character that will give

Nadere informatie

ETS 4.1 Beveiliging & ETS app concept

ETS 4.1 Beveiliging & ETS app concept ETS 4.1 Beveiliging & ETS app concept 7 juni 2012 KNX Professionals bijeenkomst Nieuwegein Annemieke van Dorland KNX trainingscentrum ABB Ede (in collaboration with KNX Association) 12/06/12 Folie 1 ETS

Nadere informatie

9301 Oldenelerbroek, Zwolle Oldenelerbroek, Zwolle

9301 Oldenelerbroek, Zwolle Oldenelerbroek, Zwolle 9301, 9301, 9301, 9301, OLDENELERBROEK OLDENELERBROEK locatie: programma: 28 Grondgebonden woningen b.v.o.: m2 architect: Liesbeth van der Pol Het landschap langs de IJssel wordt gekarakteriseerd door

Nadere informatie

Innovative SUMP-Process in Northeast-Brabant

Innovative SUMP-Process in Northeast-Brabant Innovative SUMP-Process in Northeast-Brabant #polis14 Northeast-Brabant: a region in the Province of Noord-Brabant Innovative Poly SUMP 20 Municipalities Province Rijkswaterstaat Several companies Schools

Nadere informatie

Teksten van de liederen die gospelkoor Inspiration tijdens deze Openluchtdienst zingt.

Teksten van de liederen die gospelkoor Inspiration tijdens deze Openluchtdienst zingt. Don t you worry There s an eternity behind us And many days are yet to come, This world will turn around without us Yes all the work will still be done. Look at ever thing God has made See the birds above

Nadere informatie

Vergaderen in het Engels

Vergaderen in het Engels Vergaderen in het Engels In dit artikel beschrijven we verschillende situaties die zich kunnen voordoen tijdens een business meeting. Na het doorlopen van deze zinnen zal je genoeg kennis hebben om je

Nadere informatie

De grondbeginselen der Nederlandsche spelling / Regeling der spelling voor het woordenboek der Nederlandsche taal (Dutch Edition)

De grondbeginselen der Nederlandsche spelling / Regeling der spelling voor het woordenboek der Nederlandsche taal (Dutch Edition) De grondbeginselen der Nederlandsche spelling / Regeling der spelling voor het woordenboek der Nederlandsche taal (Dutch Edition) L. A. te Winkel Click here if your download doesn"t start automatically

Nadere informatie

Duurzaam projectmanagement - De nieuwe realiteit van de projectmanager (Dutch Edition)

Duurzaam projectmanagement - De nieuwe realiteit van de projectmanager (Dutch Edition) Duurzaam projectmanagement - De nieuwe realiteit van de projectmanager (Dutch Edition) Ron Schipper Click here if your download doesn"t start automatically Duurzaam projectmanagement - De nieuwe realiteit

Nadere informatie

Zutphen Groenmarkt >>>

Zutphen Groenmarkt >>> Zutphen Groenmarkt >>> Zutphen Groenmarkt project public space refurbishment Groenmarkt square & Marspoortstraat (street) location Zutphen designers Ronald Bron Marike Oudijk Mark van Rijnberk partners

Nadere informatie

LONDEN MET 21 GEVARIEERDE STADSWANDELINGEN 480 PAGINAS WAARDEVOLE INFORMATIE RUIM 300 FOTOS KAARTEN EN PLATTEGRONDEN

LONDEN MET 21 GEVARIEERDE STADSWANDELINGEN 480 PAGINAS WAARDEVOLE INFORMATIE RUIM 300 FOTOS KAARTEN EN PLATTEGRONDEN LONDEN MET 21 GEVARIEERDE STADSWANDELINGEN 480 PAGINAS WAARDEVOLE INFORMATIE RUIM 300 FOTOS KAARTEN EN PLATTEGRONDEN LM2GS4PWIR3FKEP-58-WWET11-PDF File Size 6,444 KB 117 Pages 27 Aug, 2016 TABLE OF CONTENT

Nadere informatie

Travel Survey Questionnaires

Travel Survey Questionnaires Travel Survey Questionnaires Prot of Rotterdam and TU Delft, 16 June, 2009 Introduction To improve the accessibility to the Rotterdam Port and the efficiency of the public transport systems at the Rotterdam

Nadere informatie

Image by; Studio OxL

Image by; Studio OxL 2014 THE GREEN KNIGHT; Studio OxL collaborated with Anja Lubke, Mei Architecten en Era Contour on a proposal of 160 dwelling units in Ridderkerk ( NL ). The urban master plan included 160 units and was

Nadere informatie

blur Aukje Fleur Janssen & Roos Gomperts Volvo Design Challange

blur Aukje Fleur Janssen & Roos Gomperts Volvo Design Challange blur Aukje Fleur Janssen & Roos Gomperts Volvo Design Challange blur (NL for English see bellow) Aukje Fleur Janssen & Roos Gomperts Volvo Design Challenge Voor Volvo Design Challenge bundelden we onze

Nadere informatie

Bijlage 2: Informatie met betrekking tot goede praktijkvoorbeelden in Londen, het Verenigd Koninkrijk en Queensland

Bijlage 2: Informatie met betrekking tot goede praktijkvoorbeelden in Londen, het Verenigd Koninkrijk en Queensland Bijlage 2: Informatie met betrekking tot goede praktijkvoorbeelden in Londen, het Verenigd Koninkrijk en Queensland 1. Londen In Londen kunnen gebruikers van een scootmobiel contact opnemen met een dienst

Nadere informatie

Angststoornissen en hypochondrie: Diagnostiek en behandeling (Dutch Edition) Click here if your download doesn"t start automatically

Angststoornissen en hypochondrie: Diagnostiek en behandeling (Dutch Edition) Click here if your download doesnt start automatically Angststoornissen en hypochondrie: Diagnostiek en behandeling (Dutch Edition) Click here if your download doesn"t start automatically Angststoornissen en hypochondrie: Diagnostiek en behandeling (Dutch

Nadere informatie

Impact en disseminatie. Saskia Verhagen Franka vd Wijdeven

Impact en disseminatie. Saskia Verhagen Franka vd Wijdeven Impact en disseminatie Saskia Verhagen Franka vd Wijdeven Wie is wie? Voorstel rondje Wat hoop je te leren? Heb je iets te delen? Wat zegt de Programma Gids? WHAT DO IMPACT AND SUSTAINABILITY MEAN? Impact

Nadere informatie

1. will + hele werkwoord (Future Simple) 2. shall + hele werkwoord 3. to be (am/is/are) going to + hele werkwoord

1. will + hele werkwoord (Future Simple) 2. shall + hele werkwoord 3. to be (am/is/are) going to + hele werkwoord FUTURE TENSE ( TOEKOMENDE TIJD ) Hoe? 1. will + hele werkwoord (Future Simple) 2. shall + hele werkwoord 3. to be (am/is/are) going to + hele werkwoord Wanneer? Ad 1. Als iets in de toekomst zal gebeuren

Nadere informatie

AF-61 transformatie van een bedrijfsverzamelgebouw interieur ontwerp opgeleverd december 2013

AF-61 transformatie van een bedrijfsverzamelgebouw interieur ontwerp opgeleverd december 2013 AF-61 transformatie van een bedrijfsverzamelgebouw interieur ontwerp opgeleverd december 2013 Een bestaand kantoorgebouw op het Schinkel terrein In Amsterdam wordt nieuw leven ingeblazen als bedrijfsverzamelgebouw.

Nadere informatie

een kopie van je paspoort, een kopie van je diploma voortgezet onderwijs (hoogst genoten opleiding), twee pasfoto s, naam op de achterkant

een kopie van je paspoort, een kopie van je diploma voortgezet onderwijs (hoogst genoten opleiding), twee pasfoto s, naam op de achterkant Vragenlijst in te vullen en op te sturen voor de meeloopochtend, KABK afdeling fotografie Questionnaire to be filled in and send in before the introduction morning, KABK department of Photography Stuur

Nadere informatie

Business as an engine for change.

Business as an engine for change. Business as an engine for change. In the end, the success of our efforts will be measured against how we answered what we have found to be the fundamental question: how do we love all the children, of

Nadere informatie

CHROMA STANDAARDREEKS

CHROMA STANDAARDREEKS CHROMA STANDAARDREEKS Chroma-onderzoeken Een chroma geeft een beeld over de kwaliteit van bijvoorbeeld een bodem of compost. Een chroma bestaat uit 4 zones. Uit elke zone is een bepaald kwaliteitsaspect

Nadere informatie

Appendix A: List of variables with corresponding questionnaire items (in English) used in chapter 2

Appendix A: List of variables with corresponding questionnaire items (in English) used in chapter 2 167 Appendix A: List of variables with corresponding questionnaire items (in English) used in chapter 2 Task clarity 1. I understand exactly what the task is 2. I understand exactly what is required of

Nadere informatie

NVB Strategie-implementatie en verandering

NVB Strategie-implementatie en verandering NVB Strategie-implementatie en verandering Dr. Jeroen van der Velden Associate professor Strategy alignment Co-director Strategy center Nyenrode Business Universiteit Dr. Jeroen van der Velden Associate

Nadere informatie

Multi-disciplinary workshop on Ageing and Wellbeing

Multi-disciplinary workshop on Ageing and Wellbeing Date 7-12-2011 1 Multi-disciplinary workshop on Ageing and Wellbeing Prof. Dr. Inge Hutter Demographer, anthropologist Coordinator Healthy Ageing Alpha Gamma RUG Dean Faculty Spatial Sciences Date 7-12-2011

Nadere informatie

20 twenty. test. This is a list of things that you can find in a house. Circle the things that you can find in the tree house in the text.

20 twenty. test. This is a list of things that you can find in a house. Circle the things that you can find in the tree house in the text. 9006625806_boek.indd 1 31/08/16 15:26 1 6 test This is a list of things that you can find in a house. Circle the things that you can find in the tree house in the text. living room kitchen bedroom toilet

Nadere informatie

LOCAL SMART CITIES & MUNICIPALITIES

LOCAL SMART CITIES & MUNICIPALITIES LOCAL SMART CITIES & MUNICIPALITIES Pieter Ballon, imec-smit, VUB PUBLIC Smart cities are places where information technology is combined with infrastructure, architecture, everyday objects and even our

Nadere informatie

Engels op Niveau A2 Workshops Woordkennis 1

Engels op Niveau A2 Workshops Woordkennis 1 A2 Workshops Woordkennis 1 A2 Workshops Woordkennis 1 A2 Woordkennis 1 Bestuderen Hoe leer je 2000 woorden? Als je een nieuwe taal wilt spreken en schrijven, heb je vooral veel nieuwe woorden nodig. Je

Nadere informatie

Empowerment project. Driejarig project van Rotaryclub Rhenen-Veenendaal

Empowerment project. Driejarig project van Rotaryclub Rhenen-Veenendaal Empowerment project Awasi Kenya Driejarig project van Rotaryclub Rhenen-Veenendaal Empowerment*van* kinderen*in*kenia De#afgelopen#drie#jaren# hebben#we#met#steun#van#de# Rotaryclub##Rhenen: Veenendaal#een#

Nadere informatie

Het Effect van Verschil in Sociale Invloed van Ouders en Vrienden op het Alcoholgebruik van Adolescenten.

Het Effect van Verschil in Sociale Invloed van Ouders en Vrienden op het Alcoholgebruik van Adolescenten. Het Effect van Verschil in Sociale Invloed van Ouders en Vrienden op het Alcoholgebruik van Adolescenten. The Effect of Difference in Peer and Parent Social Influences on Adolescent Alcohol Use. Nadine

Nadere informatie

CTI SUITE TSP DETAILS

CTI SUITE TSP DETAILS CTI SUITE TSP DETAILS TAPI allows an application to access telephony services provided by a telecom PABX. In order to implement its access to ETRADEAL, a TAPI interface has been developed by Etrali. As

Nadere informatie

9 daagse Mindful-leSs 3 stappen plan training

9 daagse Mindful-leSs 3 stappen plan training 9 daagse Mindful-leSs 3 stappen plan training In 9 dagen jezelf volledig op de kaart zetten Je energie aangevuld en in staat om die batterij op peil te houden. Aan het eind heb jij Een goed gevoel in je

Nadere informatie

Aim of this presentation. Give inside information about our commercial comparison website and our role in the Dutch and Spanish energy market

Aim of this presentation. Give inside information about our commercial comparison website and our role in the Dutch and Spanish energy market Aim of this presentation Give inside information about our commercial comparison website and our role in the Dutch and Spanish energy market Energieleveranciers.nl (Energysuppliers.nl) Founded in 2004

Nadere informatie

Sessie Centrumsteden VVJ

Sessie Centrumsteden VVJ Sessie Centrumsteden VVJ Bram Vermeiren Steunpunt Jeugd vzw Arenbergstraat 1D I 1000 Brussel T 02 551 13 50 I F 02 551 13 85 info@steunpuntjeugd.be I www.steunpuntjeugd.be missie Jeugdwerk brengt kinderen

Nadere informatie

Innovatieve interactieve communicatiemiddelen in internationaal watermanagement

Innovatieve interactieve communicatiemiddelen in internationaal watermanagement Innovatieve interactieve communicatiemiddelen in internationaal watermanagement Delft, 8 maart 2012 Realistic wall of water ir. F.C. (Floris) Boogaard, (020) 606 32 50/06-51 55 68 26 e-mail: f.c.boogaard@tudelft.nl/

Nadere informatie

De Levende Gevel. Een richting voor innovatie en de ontwikkeling van de toekomst

De Levende Gevel. Een richting voor innovatie en de ontwikkeling van de toekomst De Levende Gevel Een richting voor innovatie en de ontwikkeling van de toekomst A letter from nature Dear., Our life knows no boundaries, we live together. You live in me and I live in you! I not only

Nadere informatie

3 I always love to do the shopping. A Yes I do! B No! I hate supermarkets. C Sometimes. When my mother lets me buy chocolate.

3 I always love to do the shopping. A Yes I do! B No! I hate supermarkets. C Sometimes. When my mother lets me buy chocolate. 1 Test yourself read a Lees de vragen van de test. Waar gaat deze test over? Flash info 1 In the morning I always make my bed. A Yes. B No. C Sometimes, when I feel like it. 2 When I see an old lady with

Nadere informatie

Archief Voor Kerkelijke Geschiedenis, Inzonderheid Van Nederland, Volume 8... (Romanian Edition)

Archief Voor Kerkelijke Geschiedenis, Inzonderheid Van Nederland, Volume 8... (Romanian Edition) Archief Voor Kerkelijke Geschiedenis, Inzonderheid Van Nederland, Volume 8... (Romanian Edition) Click here if your download doesn"t start automatically Archief Voor Kerkelijke Geschiedenis, Inzonderheid

Nadere informatie

OUTDOOR HD BULLET IP CAMERA PRODUCT MANUAL

OUTDOOR HD BULLET IP CAMERA PRODUCT MANUAL OUTDOOR HD BULLET IP CAMERA PRODUCT MANUAL GB - NL GB PARTS & FUNCTIONS 1. 7. ---- 3. ---- 4. ---------- 6. 5. 2. ---- 1. Outdoor IP camera unit 2. Antenna 3. Mounting bracket 4. Network connection 5.

Nadere informatie

1. In welk deel van de wereld ligt Nederland? 2. Wat betekent Nederland?

1. In welk deel van de wereld ligt Nederland? 2. Wat betekent Nederland? First part of the Inburgering examination - the KNS-test Of course, the questions in this exam you will hear in Dutch and you have to answer in Dutch. Solutions and English version on last page 1. In welk

Nadere informatie

SUPPORT A NOBLE PROJECT

SUPPORT A NOBLE PROJECT Ecumenical Patriarchate Orthodox Metropolis of Belgium Exarchate of The Netherlands and Luxemburg SUPPORT A NOBLE PROJECT it s a unique opportunity AN ORTHODOX CHURCH FOR AMSTERDAM The Orthodox Metropolis

Nadere informatie

i29 interior architects

i29 interior architects i29 interior architects We are i29 l interior architects, a creative and versatile interior design studio. Our aim is to create intelligent designs and striking images. Space is the leitmotiv, the result

Nadere informatie

2010 Integrated reporting

2010 Integrated reporting 2010 Integrated reporting Source: Discussion Paper, IIRC, September 2011 1 20/80 2 Source: The International framework, IIRC, December 2013 3 Integrated reporting in eight questions Organizational

Nadere informatie

01/ M-Way. cables

01/ M-Way. cables 01/ 2015 M-Way cables M-WaY Cables There are many ways to connect devices and speakers together but only few will connect you to the music. My Way of connecting is just one of many but proved it self over

Nadere informatie

SMART(ER) GATES Multi use and multi functional HUB s. ADVIER Mobiliseert, NIO Architecten en OKRA landschapsarchitecten

SMART(ER) GATES Multi use and multi functional HUB s. ADVIER Mobiliseert, NIO Architecten en OKRA landschapsarchitecten SMART(ER) GATES Multi use and multi functional HUB s ADVIER Mobiliseert, NIO Architecten en OKRA landschapsarchitecten Background and team Contest City of Antwerp design contest for parking houses (P+R

Nadere informatie

THE LANGUAGE SURVIVAL GUIDE

THE LANGUAGE SURVIVAL GUIDE DUTCH THE LANGUAGE SURVIVAL GUIDE 4 0 0 W O R D S T O G E T S T A R T E D I N A N Y L A N G U A G E BY THE FOREIGN LANGUAGE COLLECTIVE Verbs Werkwoorden To be zijn I ik ben You jij bent He/She/It hij/zij/het

Nadere informatie

Ius Commune Training Programme 2015-2016 Amsterdam Masterclass 16 June 2016

Ius Commune Training Programme 2015-2016 Amsterdam Masterclass 16 June 2016 www.iuscommune.eu Dear Ius Commune PhD researchers, You are kindly invited to attend the Ius Commune Amsterdam Masterclass for PhD researchers, which will take place on Thursday 16 June 2016. During this

Nadere informatie

The upside down Louisa tutorial by Dorothée: Noortjeprullemie.blogspot.be Written for Compagnie M.: m.com

The upside down Louisa tutorial by Dorothée: Noortjeprullemie.blogspot.be Written for Compagnie M.:  m.com The upside down Louisa tutorial by Dorothée: Noortjeprullemie.blogspot.be Written for Compagnie M.: www.compagnie- m.com Dorothée heeft een unieke Compagnie M. hack gemaakt: de Louisa op zijn kop. Als

Nadere informatie

Growing old is becoming lonely? Jana D hoedt

Growing old is becoming lonely? Jana D hoedt Growing old is becoming lonely? Jana D hoedt Introduction Loneliness is a personal, subjective experience. A person experiences this feeling when his social relationships do not match his wishes. It is

Nadere informatie

opleidingsaanbod Ba Architectuur Andere bachelors - Prof bachelors (via schakelprogramma s) - Acad bachelors (via voorbereidingsprogramma s)

opleidingsaanbod Ba Architectuur Andere bachelors - Prof bachelors (via schakelprogramma s) - Acad bachelors (via voorbereidingsprogramma s) opleidingsaanbod VBP Ma INTERIEURarchitectuur [INTERIEURARCHITECT] Ba Architectuur VBP Ma Architectuur [ARCHITECT] Internationale Ma Architectuur (ENG) [ARCHITECT] Ma Stedenbouw & Ruimtelijke Planning

Nadere informatie

Duurzaam projectmanagement - De nieuwe realiteit van de projectmanager (Dutch Edition)

Duurzaam projectmanagement - De nieuwe realiteit van de projectmanager (Dutch Edition) Duurzaam projectmanagement - De nieuwe realiteit van de projectmanager (Dutch Edition) Ron Schipper Click here if your download doesn"t start automatically Duurzaam projectmanagement - De nieuwe realiteit

Nadere informatie

How to install and use dictionaries on the ICARUS Illumina HD (E652BK)

How to install and use dictionaries on the ICARUS Illumina HD (E652BK) (for Dutch go to page 4) How to install and use dictionaries on the ICARUS Illumina HD (E652BK) The Illumina HD offers dictionary support for StarDict dictionaries.this is a (free) open source dictionary

Nadere informatie

Recreation house G R O U N D E D A R C H I T E C T U R E. Title Client projectteam period Collaboration

Recreation house G R O U N D E D A R C H I T E C T U R E. Title Client projectteam period Collaboration Recreation house Title Client projectteam period Collaboration Recreation house in the surrounding of Utrecht Private client Carcass: Bert Oostenbruggen, Finishing and interior: Roel van Norel 2013-2014

Nadere informatie

Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition)

Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition) Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition) D.J. Peek Click here if your download doesn"t start automatically Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition) D.J. Peek Een vrouw, een kind en azijn (Dutch

Nadere informatie

TULP & PIET BOON.

TULP & PIET BOON. 1 TULP & PIET BOON Het verhaal TULP TULP, Het verhaal van passie voor vuur. Genieten van mooie momenten, bij haarden met pure ontwerpen. Geloven in tijdloze ontwerpen. En altijd gaan voor vuur zoals vuur

Nadere informatie

Stadsvilla s Grienden. Puttershoek 1997-2004

Stadsvilla s Grienden. Puttershoek 1997-2004 Stadsvilla s Grienden Puttershoek 1997-2004 Stadsvilla s Grienden Puttershoek 1997-2004 nieuwbouw 46 woningen in de vrije huursector en medisch centrum in 2 fasen, Penningkruid, Puttershoek bouwsom ca.

Nadere informatie

NUCHTER, EEN HELDERE KIJK EN NO-NONSENSE

NUCHTER, EEN HELDERE KIJK EN NO-NONSENSE NUCHTER, EEN HELDERE KIJK EN NO-NONSENSE NATUURLIJK SAMEN NATURALLY DUTCH. Koolhaas Natuurlijk is a typically Dutch company: Sober, with a clear vision and no-nonsense. That s what our customers may expect

Nadere informatie

Erasmus Project. September 2014 Juli Maths Paths in Europe

Erasmus Project. September 2014 Juli Maths Paths in Europe Erasmus Project September 2014 Juli 2016 Maths Paths in Europe Wij : Basisschool Sint-Hendrik Gelegen in Petegem-aan-de-Leie, een deelgemeente van Deinze. Onze partners Engeland (coördinator) Spanje Italië

Nadere informatie

Annual event/meeting with key decision makers and GI-practitioners of Flanders (at different administrative levels)

Annual event/meeting with key decision makers and GI-practitioners of Flanders (at different administrative levels) Staten-Generaal Annual event/meeting with key decision makers and GI-practitioners of Flanders (at different administrative levels) Subject: Sustainable Flemish SDI Nature: Mobilising, Steering Organisers:

Nadere informatie

DANNY MATTHYS De wereld draait door - As the world turns around

DANNY MATTHYS De wereld draait door - As the world turns around DANNY MATTHYS De wereld draait door - As the world turns around title Danny Matthys De wereld draait door As the world turns around publisher Vision Publishers editor Danny Matthys design Lieven Herreman

Nadere informatie

Introductie in flowcharts

Introductie in flowcharts Introductie in flowcharts Flow Charts Een flow chart kan gebruikt worden om: Processen definieren en analyseren. Een beeld vormen van een proces voor analyse, discussie of communicatie. Het definieren,

Nadere informatie

Sport participation and the role of sport facilities in the Netherlands

Sport participation and the role of sport facilities in the Netherlands een afbeelding (smal) te plaatsen. Daarna via opmaak de afbeelding naar de Sport participation and the role of sport facilities in the Netherlands Play the Game conference Aarhus, Denmark 28-31 October

Nadere informatie

The Kentalis Reading House

The Kentalis Reading House The Kentalis Reading House Technology-facilitated enhancement of parent involvement Annet de Klerk, Loes Wauters Overview A first impression Motivation The importance of emergent literacy at home Kentalis

Nadere informatie

The first line of the input contains an integer $t \in \mathbb{n}$. This is followed by $t$ lines of text. This text consists of:

The first line of the input contains an integer $t \in \mathbb{n}$. This is followed by $t$ lines of text. This text consists of: Document properties Most word processors show some properties of the text in a document, such as the number of words or the number of letters in that document. Write a program that can determine some of

Nadere informatie

Academisch schrijven Inleiding

Academisch schrijven Inleiding - In dit essay/werkstuk/deze scriptie zal ik nagaan/onderzoeken/evalueren/analyseren Algemene inleiding van het werkstuk In this essay/paper/thesis I shall examine/investigate/evaluate/analyze Om deze

Nadere informatie

Next Generation Poultry Health Redt Innovatie de Vleeskuikenhouder?

Next Generation Poultry Health Redt Innovatie de Vleeskuikenhouder? Next Generation Poultry Health Redt Innovatie de Vleeskuikenhouder? Paul Louis Iske Professor Open Innovation & Business Venturing, Maastricht University De wereld wordt steeds complexer Dit vraagt om

Nadere informatie

Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition)

Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition) Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition) D.J. Peek Click here if your download doesn"t start automatically Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition) D.J. Peek Een vrouw, een kind en azijn (Dutch

Nadere informatie

Taco Schallenberg Acorel

Taco Schallenberg Acorel Taco Schallenberg Acorel Inhoudsopgave Introductie Kies een Platform Get to Know the Jargon Strategie Bedrijfsproces Concurrenten User Experience Marketing Over Acorel Introductie THE JARGON THE JARGON

Nadere informatie

150 ECG-problemen (Dutch Edition)

150 ECG-problemen (Dutch Edition) 150 ECG-problemen (Dutch Edition) John R. Hampton, Piet Machielse Click here if your download doesn"t start automatically 150 ECG-problemen (Dutch Edition) John R. Hampton, Piet Machielse 150 ECG-problemen

Nadere informatie

Main language Dit is de basiswoordenschat. Deze woorden moeten de leerlingen zowel passief als actief kennen.

Main language Dit is de basiswoordenschat. Deze woorden moeten de leerlingen zowel passief als actief kennen. Lesbrief Les 2.1: My family Main language Dit is de basiswoordenschat. Deze woorden moeten de leerlingen zowel passief als actief kennen. Nouns: brother, sister, cousin, mother, father, aunt, uncle, grandmother,

Nadere informatie

SHICO: SHIFTING CONCEPTS OVER TIME

SHICO: SHIFTING CONCEPTS OVER TIME SHICO: SHIFTING CONCEPTS OVER TIME Tracing Concepts in Dutch Newspaper Discourse using Sequential Word Vector Spaces Melvin Wevers Translantis Project Digital Humanities Approaches to Reference Cultures:

Nadere informatie

B1 Woordkennis: Spelling

B1 Woordkennis: Spelling B1 Woordkennis: Spelling Bestuderen Inleiding Op B1 niveau gaan we wat meer aandacht schenken aan spelling. Je mag niet meer zoveel fouten maken als op A1 en A2 niveau. We bespreken een aantal belangrijke

Nadere informatie

Modern Land Consolidation in the Netherlands

Modern Land Consolidation in the Netherlands Modern Land Consolidation in the Netherlands Adri van den Brink Government Service for Land and Water Management Wageningen University, Land Use Planning Group Volvic, 10 September 2004 Contents Introduction

Nadere informatie

Omslag ontwerp. Aanleverinstructies. Let op: Welke informatie hebben wij nodig?

Omslag ontwerp. Aanleverinstructies. Let op: Welke informatie hebben wij nodig? Aanleverinstructies Omslag ontwerp Op basis van uw wensen kunt u een geschikte ontwerper kiezen. Op de volgende pagina s van dit document vindt u info en een klein portfolio van de ontwerpers. 1. StudioLIN

Nadere informatie

Interaction Design for the Semantic Web

Interaction Design for the Semantic Web Interaction Design for the Semantic Web Lynda Hardman http://www.cwi.nl/~lynda/courses/usi08/ CWI, Semantic Media Interfaces Presentation of Google results: text 2 1 Presentation of Google results: image

Nadere informatie

General info on using shopping carts with Ingenico epayments

General info on using shopping carts with Ingenico epayments Inhoudsopgave 1. Disclaimer 2. What is a PSPID? 3. What is an API user? How is it different from other users? 4. What is an operation code? And should I choose "Authorisation" or "Sale"? 5. What is an

Nadere informatie

Firewall van de Speedtouch 789wl volledig uitschakelen?

Firewall van de Speedtouch 789wl volledig uitschakelen? Firewall van de Speedtouch 789wl volledig uitschakelen? De firewall van de Speedtouch 789 (wl) kan niet volledig uitgeschakeld worden via de Web interface: De firewall blijft namelijk op stateful staan

Nadere informatie

Graphic Design. Keuzevak GD1. Raul Martinez-Orozco (r.d.martinez.orozco@hro.nl / raul@thecombine.nl)

Graphic Design. Keuzevak GD1. Raul Martinez-Orozco (r.d.martinez.orozco@hro.nl / raul@thecombine.nl) Graphic Design 1 Graphic Design Keuzevak GD1 Raul Martinez-Orozco (r.d.martinez.orozco@hro.nl / raul@thecombine.nl) Graphic Design 2 Expectations Attendance, creativity, motivation and a professional attitude

Nadere informatie

UNIT 2 Begeleiding. Coaching proces, Instrumenten and vaardigheden voor Coacing en mobiliteit for Coaching and Mobility

UNIT 2 Begeleiding. Coaching proces, Instrumenten and vaardigheden voor Coacing en mobiliteit for Coaching and Mobility UNIT 2 Begeleiding Coaching proces, Instrumenten and vaardigheden voor Coacing en mobiliteit for Coaching and Mobility 1 2 Wat is coaching? Coaching is een methode voor het ontwikkelen van potentieel

Nadere informatie

Huisstijlgids Muse Design 2014/2015

Huisstijlgids Muse Design 2014/2015 Huisstijlgids Muse Design 2014/2015 Lettertype Geogrotesque Regular Geogrotesque Medium Italic Geogrotesque Bold Geogrotesque Italic Geogrotesque Medium Italic Geogrotesque Bold Italic Kleurgebruik Kleur

Nadere informatie

OVERZICHT VAN VISUALISATIES

OVERZICHT VAN VISUALISATIES CONRAD KICKERT INTRODUCTIE Deze visualisaties zijn gemaakt voor professionele en academische projecten in de afgelopen vijf jaar. De mix van regionale conceptdiagrammen, stedenbouwkundige plankaarten en

Nadere informatie

CREATING VALUE THROUGH AN INNOVATIVE HRM DESIGN CONFERENCE 20 NOVEMBER 2012 DE ORGANISATIE VAN DE HRM AFDELING IN WOELIGE TIJDEN

CREATING VALUE THROUGH AN INNOVATIVE HRM DESIGN CONFERENCE 20 NOVEMBER 2012 DE ORGANISATIE VAN DE HRM AFDELING IN WOELIGE TIJDEN CREATING VALUE THROUGH AN INNOVATIVE HRM DESIGN CONFERENCE 20 NOVEMBER 2012 DE ORGANISATIE VAN DE HRM AFDELING IN WOELIGE TIJDEN Mieke Audenaert 2010-2011 1 HISTORY The HRM department or manager was born

Nadere informatie

Wij beloven je te motiveren en verbinden met andere studenten op de fiets, om zo leuk en veilig te fietsen. Benoit Dubois

Wij beloven je te motiveren en verbinden met andere studenten op de fiets, om zo leuk en veilig te fietsen. Benoit Dubois Wij beloven je te motiveren en verbinden met andere studenten op de fiets, om zo leuk en veilig te fietsen. Benoit Dubois Wat mij gelijk opviel is dat iedereen hier fietst. Ik vind het jammer dat iedereen

Nadere informatie

BISL EEN FRAMEWORK VOOR BUSINESS INFORMATIEMANAGEMENT (DUTCH LANGUAGE) (GERMAN EDITION) (DUTCH EDITION) BY REMKO VAN DER POLS, RALPH DONA

BISL EEN FRAMEWORK VOOR BUSINESS INFORMATIEMANAGEMENT (DUTCH LANGUAGE) (GERMAN EDITION) (DUTCH EDITION) BY REMKO VAN DER POLS, RALPH DONA Read Online and Download Ebook BISL EEN FRAMEWORK VOOR BUSINESS INFORMATIEMANAGEMENT (DUTCH LANGUAGE) (GERMAN EDITION) (DUTCH EDITION) BY REMKO VAN DER POLS, RALPH DONA DOWNLOAD EBOOK : BISL EEN FRAMEWORK

Nadere informatie

OUTDOOR HD DOME IP CAMERA PRODUCT MANUAL GB - NL

OUTDOOR HD DOME IP CAMERA PRODUCT MANUAL GB - NL OUTDOOR HD DOME IP CAMERA PRODUCT MANUAL GB - NL GB PARTS & FUNCTIONS 2. ---- 1. ---- 3. ---- 7. ---------- 5. 4. 6. 1. Outdoor IP camera unit 2. Antenna 3. Mounting bracket 4. Network connection 5. Power

Nadere informatie

Ons vak in beweging. Dr. Hans Hobbelen, Lector healthy Lifestyle, Ageing and Health Care

Ons vak in beweging. Dr. Hans Hobbelen, Lector healthy Lifestyle, Ageing and Health Care Ons vak in beweging Dr. Hans Hobbelen, Lector healthy Lifestyle, Ageing and Health Care Toenemende levensverwachting Christensen et al 2009 Vergrijzing/verzilveren 5 Ontwikkeling grijze druk 2010-2025

Nadere informatie

Innovaties in de chronische ziekenzorg 3e voorbeeld van zorginnovatie. Dr. J.J.W. (Hanneke) Molema, Prof. Dr. H.J.M.

Innovaties in de chronische ziekenzorg 3e voorbeeld van zorginnovatie. Dr. J.J.W. (Hanneke) Molema, Prof. Dr. H.J.M. Innovaties in de chronische ziekenzorg 3e voorbeeld van zorginnovatie Dr. J.J.W. (Hanneke) Molema, Prof. Dr. H.J.M. (Bert) Vrijhoef Take home messages: Voor toekomstbestendige chronische zorg zijn innovaties

Nadere informatie

Concrete en Pantopicon winnen internationale designprijs

Concrete en Pantopicon winnen internationale designprijs Concrete en Pantopicon winnen internationale designprijs Na het winnen van een Henry Van De Velde Label, valt MIOS (Museum In Onze Straat) opnieuw in de prijzen. Ontwerpbureau Concrete, all-round creative

Nadere informatie

GROEPSTOEBEHOREN. Wat doen leden van een evangelische gemeente wanneer zij spanning ervaren tussen individualiteit en groepstoebehoren?

GROEPSTOEBEHOREN. Wat doen leden van een evangelische gemeente wanneer zij spanning ervaren tussen individualiteit en groepstoebehoren? INDIVIDUALITEIT EN GROEPSTOEBEHOREN Wat doen leden van een evangelische gemeente wanneer zij spanning ervaren tussen individualiteit en groepstoebehoren? Individuality and membership of a group What do

Nadere informatie

COGNITIEVE DISSONANTIE EN ROKERS COGNITIVE DISSONANCE AND SMOKERS

COGNITIEVE DISSONANTIE EN ROKERS COGNITIVE DISSONANCE AND SMOKERS COGNITIEVE DISSONANTIE EN ROKERS Gezondheidsgedrag als compensatie voor de schadelijke gevolgen van roken COGNITIVE DISSONANCE AND SMOKERS Health behaviour as compensation for the harmful effects of smoking

Nadere informatie