Lessen van de ioverheid Tien jaar ervaringen uit de praktijk

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Lessen van de ioverheid Tien jaar ervaringen uit de praktijk"

Transcriptie

1

2

3 Lessen van de ioverheid Tien jaar ervaringen uit de praktijk Als er nou één vakgebied is waar het publieke domein de komende jaren forse slagen in moet maken om maximaal in te kunnen spelen op de eisen die onze samenleving stelt dan is dat wel de informatievoorziening. Want die beperkt zich zoals we allemaal weten niet tot de grenzen van onze eigen organisatie: onder invloed van het uitwisselen van informatie in netwerken wordt de afbakening tussen overheidsorganisaties, beleidsvelden en publieke terreinen immers diffuus. Daarnaast stelt die informatieuitwisseling, heel terecht overigens, steeds hogere eisen aan enerzijds snelheid, toegankelijkheid en gebruikersvriendelijkheid, maar anderzijds ook aan betrouwbaarheid en veiligheid. En juist in dit weerbarstige krachtenveld met wisselende stakeholders heeft ICTU in het afgelopen decennium meer dan 80 projecten gerealiseerd. Voor opdrachtgevers in directe samenspraak met gebruikers. Gericht op een zichtbare performanceverbetering waarbij we ICT als een enabler hebben ingezet. Om zo vernieuwingen te kunnen realiseren. En die ervaring hebben we als ICTU in deze bundel toegankelijk gemaakt. Opdat we voor het komend decennium kunnen leren van die praktische knowhow. Waarbij we die kennis met onze ketenpartners willen inzetten opdat we zo kunnen sturen op complementariteit. Uiteraard gericht op het creëren van toegevoegde waarde in het publieke domein. Iedere dag weer opnieuw.

4 4 inhoud voorwoord 6 ten geleide 11 over lessen van de ioverheid 13 Lessen van de ioverheid 1 Terugkijken en vooruitblikken 14 Lessen van de ioverheid 14 Coverstory De e-overheid in interview siep eilander 22 tien jaar in vogelvlucht 24 werkende oplossingen 26 Column Tijd voor een burgervisie interview Roger van Boxtel 34 2 Zorgen dat het werkt 37 Case ICTU - Exit Willie Wortel 37 column De CIO-rol: staat de i voor ICT, 40 informatie of innovatie? Over koersen en kraaiennesten 42 interview jan willem weck 46 3 Over eigen grenzen heen 49 case GovUnited - voorbeeld voor nieuwe 49 gemeentelijke samenwerking column Het geheim van succesvolle 52 samenwerking interview Tof thissen 54 Case Slim geregeld, goed verbonden - 57 asbestverwijdering veiliger en efficiënter interview Steven Luitjens 60 Case Besluit Risico s Zware Ongevallen 63 (BRZO) en modern toezicht - Robuust systeem voor samenwerkende inspecties

5 5 4 Registraties als basis 66 Column minder blauwdruk, meer stip op de horizon 66 Case Basisregistraties - Een samenhangend stelsel 69 Column Het stelsel van basisregistraties 72 als fundament voor de i-overheid Inhoud 5 Innoveren in methodiek 75 CASE KINDEROPVANG KORTE LIJNEN WERKEN GOED 75 column Overheid kan vooruit met Agile-methodiek 78 6 ICT op de agenda 80 interview Jacques Wallage 80 column Echt meer met minder 84 7 Denken aan een open overheid 87 case Open data - Open data is een middel, niet een doel 87 column Open data: voorbij de hype 90 8 Toegankelijk en transparant 93 Case eoverheid voor Burgers Democratische basisinformatie 4all Column Gestructureerd op naar de Cloud 96 9 Zorgen voor vertrouwen 99 Case eherkenning - 99 Vertrouwen is cruciaal Case Toegang en informatiebeveiliging Veilige e-overheidsvoorzieningen 10 Slim monitoren 107 Case Duurzaam Monitoren 107 vragenlijsten zijn verleden tijd Case InternetSpiegel een spiegel voor goed werkgeverschap colofon 113

6 6 Lessen van de ioverheid voorwoord Neelie Kroes De Digitale Agenda voor Europa heeft ten doel om burgers van ondersteuning te voorzien, het vertrouwen in informatie- en communicatietechnologie (ICT) te bevorderen en het Europese concurrentievermogen naar een hoger peil te tillen. In het huidige economische klimaat zijn deze doelstellingen belangrijker dan ooit, en ICT is van cruciaal belang voor de realisatie daarvan. ICT vormt daarnaast een katalysator voor verandering in tal van aspecten van ons leven. Het zorgt voor vooruitgang op het gebied van onderwijs, de gezondheidszorg, het milieu en andere maatschappelijke vraagstukken. Het draagt bij aan moderne overheidsdiensten waar Europese burgers baat bij hebben. Geen van deze doelstellingen kunnen los van elkaar worden gerealiseerd. Samen werken, innoveren en creëren is waar het om gaat. Tussen landen, organisaties, publieke instellingen en private partijen. Dit is evenzeer van belang om slimmere en effectievere overheidsdiensten aan te kunnen bieden die beter zijn afgestemd op de behoeften van gebruikers. Om mensen in staat te stellen te leren, creëren en innoveren, moeten ICT-producten en -diensten open en interoperabel zijn. En wat is een beter voorbeeld van interoperabiliteit dan internet, een medium waarvan de open architectuur een unieke, wereldwijde uitwisseling van kennis, diensten en toepassingen mogelijk heeft gemaakt? Toch moet er nog veel werk worden verzet om overheidsdiensten opener, intelligenter en meer interoperabel te maken. De Digitale Agenda streeft er naar onze inspanningen om de interoperabiliteit tussen apparaten, applicaties, diensten en netwerken te verbeteren, op te voeren. Een verbeterde

7 7 ICT-standaardisatie is belangrijk om de snelle ontwikkelingen binnen de technologiemarkten bij te kunnen benen. Daarnaast is een effectieve interactie tussen overheden, burgers en bedrijven essentieel voor het bouwen van de digitale samenleving, het bereiken van user empowerment via publieke dienstverlening en het verbeteren van efficiëncy en effectiviteit van overheidsinvesteringen. Voorwoord Daarnaast moeten we EU-brede infrastructuren bouwen en optimaliseren om de interne markt te kunnen realiseren. Met de financieringsfaciliteit voor Europese verbindingen wil de Europese Commissie 50 miljard investeren in de verbetering van digitale, energie- en vervoersnetwerken. Voorbeelden zijn snelle breedbandverbindingen en strategische infrastructuren voor digitale dienstverlening, op terreinen als e-overheid, publieke informatievoorziening en open data. Dit maakt het mogelijk om belangrijke ontwikkelingen in gang te zetten, zoals een verbetering van de transparantie van de besluitvorming bij de overheid en naadloze, grensoverschrijdende dienstverlening aan bedrijven en burgers. Ik ben er van overtuigd dat we dit kunnen bereiken. Daarvoor moeten we wel samenwerken. Het samenbrengen van ervaringen, mensen en organisaties is belangrijk om te kunnen werken aan onze samenleving en economie van de toekomst. Deze bundel met praktijkvoorbeelden, interviews en columns is een mooie bijdrage aan de uitwisseling van kennis en ervaringen die zijn opgedaan op het gebied van ICT-gerelateerde vraagstukken, gericht op het verminderen van de bureaucratie, het verbeteren van e-overheidsdiensten en het bevorderen van groei en innovatie.

8 8 Lessen van de ioverheid Ik hoop van harte dat deze inspanningen, en alle gerelateerde initiatieven in Nederland en andere Europese lidstaten, input zullen blijven leveren voor onze inspanningen om het Europa te bouwen dat we onszelf en onze toekomstige generaties toewensen. Neelie Kroes, vicevoorzitter van de Europese Commissie, verantwoordelijk voor de Digitale Agenda voor Europa

9 9 The Digital Agenda for Europe aims to support citizens, to boost confidence in information and communication technologies (ICT) and to lift Europe s competitiveness. With the current economic climate, these objectives are more important than ever and ICT is essential today to help achieving them. ICT is also a change catalyst in many aspects of our lives, ensuring progress in education, health, the environment, and other societal challenges and in contributing to modern public services for the benefit of European citizens. Voorwoord None of these goals can be achieved in isolation. Working, innovating and creating together is the name of the game: between countries, organisations, public and private parties. This is equally important for making public services smarter, more effective and closer to users needs. We also believe that to allow people to learn, to create and to innovate, ICT products and services need to be open and interoperable. What could be a better example of interoperability than the Internet, whose open architecture has enabled the current unprecedented dissemination of knowledge, services and value added applications across the globe? But a lot of work remains to be done, in order to make government services more open, smarter and interoperable. The Digital Agenda is trying to step up our efforts to improve interoperability between devices, applications, services and networks. For example, improving ICT standards setting is critical to catch up with fast-moving technology markets. Furthermore, effective interaction between public administrations, citizens and businesses is essential to build the digital society, to achieve user empowerment through public services and to improve efficiency and effectiveness in public spending. We also need to build and enhance EU-wide infrastructures to complete the Single Market. The Commission proposal Connecting Europe Facility is to invest 50 billion to improve Europe s transport, energy and digital networks. These include high speed broadband connections, as well as key digital service infrastructures, such as in the areas of egovernment, public sector information and open data. It will thus be possible to see important developments such as improvements of transparency in government decision-making and seamless cross-border services for businesses and citizens. I strongly believe we can get there. To do it, we need to work on this together. Connecting experiences, people and organizations is important for building the future of our society and economy. This volume of cases, interviews and columns is a good contribution to sharing knowledge and lessons learned on ICT related issues that are aimed at reducing red tape, improving e-government public services and stimulating growth and innovation. I sincerely hope that these efforts and all related initiatives in the Netherlands, as well as in other European Member States, will continue to provide input for our effort to build the Europe we seek for ourselves and our future generations.

10 10 Lessen van de ioverheid

11 Ten geleide Elly Bogerman Tien jaar ICTU: een mooie gelegenheid om te kijken naar wat we in die tien jaar samen hebben bereikt en om vooruit te kijken naar de ontwikkelingen van de e- en ioverheid. In het afgelopen decennium zijn door ICTU meer dan 80 projecten uitgevoerd, die hebben bijgedragen aan het realiseren van digitale services voor burgers en bedrijven. Het gaat hierbij onder meer om overheidsbrede (open) standaarden en architectuur, basisregistraties, digitaal publiceren van regelgeving en hergebruik van bouwstenen. Al deze producten en diensten zijn gericht op het verbeteren van bestaande processen en het implementeren van de digitale overheid. Hier werken overheden, maatschappelijke organisaties, bedrijven en u en ik soms dagelijks mee. Een overzicht vindt u in elders in deze bundel. 11 Ten geleide We constateren dat er in de ioverheid de afgelopen 10 jaar door meerdere partijen veel tot stand is gebracht. Er zijn forse stappen vooruit gezet en daar mogen we trots op zijn. Tegelijkertijd is er nog veel te doen. Onze gezamenlijke opgave binnen de overheid is de komende jaren de dienstverlening verder te verbeteren en tegelijkertijd stevig te bezuinigen. Dat kan alleen als we de mogelijkheden, die slimme inzet van ICT biedt, maximaal benutten en als écht samenwerken het uitgangspunt is. Dat vraagt om verbinden van overheden, zowel ten aanzien van dienstverleningsconcepten als op het terrein van infrastructuur. Goede informatievoorziening is essentieel om in te kunnen spelen op de eisen die de veranderende samenleving aan ons stelt. Dat vergt van betrokken partijen flexibiliteit, kennis en kunde die veel breder is dan ICT-kennis alleen.

12 12 Lessen van de ioverheid Ik heb ICTU leren kennen als een vitale en wendbare organisatie die daar voor staat en verbindt. Een organisatie die van en voor de overheid is en die weet hoe ICT-toepassingen werken binnen die overheid. Met enthousiaste en betrokken medewerkers. Die hun vak verstaan, beschikken over een breed netwerk binnen de overheid en die ook de expertise van marktpartijen goed kunnen inzetten. Daarmee creëren we toegevoegde waarde voor de ioverheid. Dat doen we en dat blijven we doen. Samen met opdrachtgevers, gebruikers, partnerorganisaties en marktpartijen. In Lessen van de ioverheid vindt u verhalen, interviews en columns waarin wordt teruggeblikt en vooruitgekeken. Deze bundel is mede tot stand gekomen dankzij bijdragen van opdrachtgevers, partnerorganisaties en een zevental sponsoren. Een mooie cocreatie. Ik hoop dat de lessen die wij voor u hebben opgetekend zullen bijdragen aan het succes van nog te realiseren projecten en daarmee aan de ioverheid van de toekomst. Veel leesplezier! Elly Bogerman, directeur ICTU

13 Over lessen van de ioverheid 13 Leeswijzer Lessen van de ioverheid biedt een kijkje in de keuken van ICTU. Met interviews, columns en cases. Centraal staan ervaringen rond thema s zoals samenwerking, duurzaam monitoren, gegevens in ketens, open overheid, toegang en informatiebeveiliging en modern toezicht. Deze cases zijn opgetekend door journalisten en kwamen tot stand in samenwerking met sponsoren, partnerorganisaties en opdrachtgevers. In de eerste twee hoofdstukken kijken we terug èn vooruit. De overige hoofdstukken concentreren zich rond bovengenoemde thema s. In Lessen van de ioverheid hebben we lessen uit opgedane ervaringen voor u genoteerd. Veel dank aan iedereen die een bijdrage heeft geleverd! Tim Berkelaar, Dirk-Jan de Bruijn, François Vis en Birgit van de Vijfeijken, redactie ICTU.

14 14 Lessen van de ioverheid Lessen van de Eenvoud, niet het kenmerk van de beginner, maar het duur bevochten stempel van de meester. Als je meer dan tien jaar actief bent in het domein van de ioverheid en meer dan 80 projecten onder handen hebt waarvan er 55 inmiddels succesvol zijn afgerond dan ontstaat een beeld van een aantal trends en ontwikkelingen. Met die opgedane knowhow kun je een aantal ontwikkelingen schetsen zoals die zich in de komende jaren zullen gaan voltrekken. We hebben ze als ICTU voor u gerubriceerd in een 10-tal lessen waarin we op basis van de verandering in het afgelopen decennium u een blik in de toekomst gunnen. 1. Van push naar pull Er is in de afgelopen jaren nog te vaak vooral ontwikkeld vanuit de aanbodkant. Waarbij andere ketenpartners -en wellicht nog belangrijker: de gebruikers- niet altijd op de juiste wijze waren betrokken. We hebben geleerd dat de business case voor de ketenpartners en gebruikers écht centraal moet staan. Dat het ook anders kan blijkt bijvoorbeeld uit het succes van het project Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen waarbij de uiteindelijke gebruiker (in dit geval de gemeente) letterlijk in de rij staat om gebruik te kunnen maken van dit systeem. Domweg omdat ze er direct baat bij heeft! 2. Van blauwdruk naar evolutie De infrastructuur voor de ioverheid ontstaat geleidelijk; er wordt steeds een stukje toegevoegd aan het al bestaande. Het langzaam groeien van de GBA, het Handelsregister, het Kadaster en andere registers tot een Stelsel van Basisregistraties

15 15 illustreert dit. Alleen een aanpak software opleveren. Die daarna Ook om ervaring op te doen. Dat die dit evolutionaire ontwikkel- direct wordt getest door een paste in de levenscyclus van ICT pad respecteert kan succesvol panel van deskundige gebrui- projecten. Die fase is voorbij. Met zijn. Implementeren van een mooi bedachte blauwdruk werkt in de complexe bestuurlijke verhoudingen binnen Nederland niet. 3. Van denken-analyserendoen naar see-feel-change kers. Om zo te voorkomen dat er mooie dingen worden gebouwd die later werkloos in de hoek staan te schimmelen. 4. Van groots en meeslepend naar gefocust Informatiseren in ketens wordt al die ervaring kijken we nu meer en meer naar hoe we de informatievoorziening in ketens kunnen verbeteren. Waarbij we eerst kijken hoe we dat georganiseerd kunnen krijgen, wie welke verantwoordelijke rol moet oppakken in dat proces, om daarna 1 Terugkijken en vooruitblikken Lange tijd hebben we ICT- gauw te complex. Onder andere pas te kijken welke technische projecten op een te traditio- in het programma Slim geregeld hulpmiddelen we moeten inzet- nele wijze uitgevoerd. Waarbij goed verbonden leerden we dat ten om dat daadwerkelijk georga- er uitgebreide studies werden een aanpak waarin een scherp niseerd te krijgen. En daarbij past gedaan over hoe zo n project afgebakend probleem dat met ook dat we meer gebruik maken uitgevoerd zou moeten worden. een klein aantal gemotiveerde van bestaande bouwstenen of Met veelal dikke omvangrijke ketenpartners wordt opgepakt, standaard software. rapporten. Om daarna hetgeen in korte tijd tot een aansprekend was opgeschreven ook zo te gaan resultaat leidt. En met dat bewe- 6. Van u vraagt-wij draaien uitvoeren. Inmiddels hebben we zen resultaat kan verder worden naar écht partnership daarvan geleerd. Door korter op gegaan. Informatievoorziening is in de de bal te spelen. Met bijvoorbeeld afgelopen jaren geupgrade naar een agile methode als Scrum 5. Van maatwerk een écht managementvraagstuk. waarbij we in multidisciplinaire naar bouwstenen Dat integraal wordt aangevlo- teams werken die in korte sprints Er is in de afgelopen jaren veel gen. En dat alle facetten van een - iteraties met een vaste lengte ontwikkeld volgens het laat organisatie raakt. Niet alleen van bijvoorbeeld drie weken bloemen bloeien principe. bedrijfsvoering, maar vooral ook

16 16 bedrijfsprocessen. En dat is alleen wezig zou zijn. Dat betekent stu- beleden maar ook zichtbaar in mogelijk als er sprake is van ren op complementariteit zodat de praktijk. Samen optrekken Lessen van de ioverheid een volwassen huwelijk tussen opdrachtnemer en opdrachtgever. Gericht op wederzijds partnership. Met voldoende countervailing power. je maximaal in staat bent om die knowhow te organiseren die een opdrachtgever op enig moment nodig heeft gelet op de fase van zijn ICT project. En dat betekent dat je zicht moet hebben op wie dus, en niet stoppen bij de eigen organisatiegrenzen maar volop met publieke en private organisaties aangesloten op de i-netwerksamenleving. Die samenwerking moet je organiseren en veranke- 7. Van focus op techniek naar binnen het publieke domein je ren, want ad-hoc samenwerken focus op domeinexpertise partners zijn. En dat wat niet biedt onvoldoende basis voor een Om de informatievoorziening in aanwezig is in het publieke doorgaande ontwikkeling. een specifieke keten of proces domein aan knowhow of exper- te kunnen verbeteren, moet je tise, toegankelijk wordt gemaakt 10. Van een technisch naar weten wat er speelt binnen dat via private partijen. een bestuurlijk vraagstuk bedrijfsproces. Die knowhow is Juist in deze tijd van economische absoluut een vereiste. Je moet 9. Van adhoc naar crisis kan ICT een incentive zijn weten hoe het proces werkt, wat structureel samenwerken voor economische ontwikkeling. de ontwikkelingen zijn en welke De uitdagingen voor de komende Dat vraagt dus om goed kijken bottlenecks er zijn. Alleen zo jaren liegen er niet om. We zullen naar welke inspanningen en kan- kun je je rol als partner ook écht forse slagen moeten maken om sen benut kunnen worden en hoe waarmaken. op het terrein van informatie- we dit onderwerp op de agenda voorziening aan te kunnen blij- houden. Niet alleen bezuinigen 8. Van splendid isolation ven sluiten bij de behoeften van óp ICT, maar vooral dóór slimme naar multidisciplinair nu en vooral: van de toekomst. inzet van ICT. Meer uitgaan van ICT vraagstukken worden steeds Daarbij is sturen op complemen- de mogelijkheden dan het falen ingewikkelder. Het is een illusie tariteit belangrijk. Maar ook de van ICT beleid en keuzen maken om te veronderstellen dat dat wil om echt samen te werken. op politiek en bestuurlijk niveau allemaal in één organisatie aan- En dan niet alleen met de mond wordt het adagium.

17 17 1 Terugkijken en vooruitblikken

18 18 De e-overheid in 2022 In tien jaar tijd hele grote stappen zetten coverstory Hoewel alle ophef rond grote IT-projecten anders doet vermoeden, is met behulp van informatietechnologie een heuse transformatie van de overheid in gang gezet. Vooral door internet verandert ook de samenleving in hoog tempo. De rollen van burger en overheid evolueren. Hoe ziet de e-overheid er uit over pakweg tien jaar en hoe komen we daar? Door Peter Lievense Over tien jaar wordt er niet meer over de e-overheid gesproken, meent Maarten Hillenaar, CIO Rijk. Dan hebben we het weer gewoon over de overheid. De nieuwe technologie is geïncorporeerd in het functioneren van de overheid. We doen zaken met de overheid op een gemakkelijke manier: bereikbaar, overzichtelijk, dichtbij, betrouwbaar en vertrouwd. Daarmee hebben we ook direct de uitdagingen getypeerd. We moeten er dus voor zorgen dat de voorzieningen degelijk, robuust en laagdrempelig zijn, en voor iedereen makkelijk te benaderen. Tegelijkertijd moeten we er voor zorgen dat burger en bedrijven vertrouwen behouden in de overheid. De grootste opgave ligt niet in de technologie, aldus Hillenaar, maar in de onderlinge cohesie. Organisaties gaan meer samenwerken, kennis delen, elkaars beste voorbeelden overnemen. Dat is vooral een cultuuraspect. Op dat gebied is de afgelopen jaren veel veranderd. Tien jaar geleden waren de departementen bastions; nu

19 19 delen ze dossiers en bouwen ze aan moet worden geplaatst, wordt eerst een alleenstaande borderline- een gemeenschappelijke infrastruc- gekeken of dat naar familie kan, of moeder helpt met het openen van tuur. Dat gaat door de bestuurlagen naar buren. Als er een kind vermist een bankrekening of het huren van heen. Het maakt de burger immers niet met uit welk onderdeel hij of zij de maken heeft. Het feit dat we zuiniger met de beschikbare middelen om moeten gaan, helpt daarbij. Het klimaat is er naar om in tien jaar tijd hele grote stappen te zetten! Terugtredende overheid wordt, gaat de politie niet met man en macht zoeken, maar activeert zij de buurt via Amber Alert of Burgernet. Maarten Hillenaar: Burgers en bedrijven een woning. Maar voor haar borderline-problematiek gaat ze naar de psychiater. Deze derde cirkel van hoogwaardige professionals zitten niet meer in grote instituties maar in een netwerk van specialisten. De huidige overheid is als klassieke organisatie materiegericht ingericht. In de huidige gemeentelijk orga- 1 Terugkijken en vooruitblikken Arre Zuurmond, directeur van de Kafkabrigade en voormalig hoog- moeten het vertrou- nisatie is er een afdeling Sociale Dienst en een afdeling WMO die leraar ICT en de toekomst van het openbaar bestuur ziet vooral een wen behouden in de diensten levert. Straks kan een breed opgeleide generalist met terugtredende overheid die zich minder met dienstverlening bezig overheid. moderne technologie in een wijk zowel WMO- als sociale diensten houdt omdat de burger veel meer leveren. zaken zelf kan regelen. De laatste De overheid is in dit toekomst-sce- twintig jaar zijn we doorgeschoten De tweede zorgcirkel wordt nario de helft kleiner dan tegen- in door professionals overgenomen gevormd door wat Zuurmond de woordig. Ze neemt de regie over de zorg voor het individu. Juist dankzij generalistische professionals noemt. ketens en zorgt dat die handelen technologie kan de samenleving dat Ontkokerde professionals met conform de gemeenschappelijk veel beter zelf. Als we zorg weerge- een breed dienstenpakket of first afgesproken normen. Voorwaarde ven in cirkels, is de eerste cirkel de responders : van naschoolse opvang is dat informatie bevrijd wordt uit zorg die wordt geboden door de tot ambtenaren die de wegen afzet- dossiers en applicaties. Het is tijd civil society. Als een kind uit huis ten na een ongeval. Of degene die voor een Informatie Bevrijdings

20 20 Front! Informatie moet kunnen stromen. De overheid moet zorgen voor standaardisatie en interoperabiliteit. Tegelijkertijd moeten de processen herontworpen worden over complete ketens. Van binnen naar buiten Professor Jan van Dijk van het Center for egovernment Studies aan de Universiteit Twente denkt dat het antwoord op de vraag hoe de e-overheid er over tien jaar uit moet zien, niet komt van de overheid zelf. Die redeneert vooral van binnen naar buiten, vanuit de huidige organisatie en de beschikbare technologie. De vraag is: wat willen burgers en bedrijven van de overheid en hoe gaan ze met de overheid om? Weliswaar gaat de samenleving zich steeds beter organiseren en informeren, en wordt de burger steeds mondiger, maar de burger verwacht ook over tien jaar nog steeds dat de overheid een aandeel heeft in de oplossing van zijn problemen. Bovendien zullen er ook dan nog steeds burgers zijn die niet mee kunnen komen, hetzij sociaal, hetzij technologisch hetzij communicatief. De overheid moet die burgers die niet zelfredzaam zijn, ondersteunen. Dus ja: 95 procent van de mensen kan zelf via internet zijn WW-aanvraag regelen, maar ga niet de aanvraag voor een ingewikkeldere dienstverlening als de WIA digitaliseren, want dat wordt een ramp! Van Dijk pleit voor een overheid die dicht bij de burger staat via het gemeentelijk loket. Tegelijkertijd denkt hij dat een landelijke afhandeling en administratieve verwerking noodzakelijk is. De gemeenten kunnen dat niet aan: ze hebben te weinig geld en het ontbreekt aan deskundigheid. Achter dat gemeenteloket moeten effectieve landelijke uitvoeringsdiensten zitten. Die kunnen daartoe fuseren en in ketens samengaan. Ik zie niet in waarom een UWV en SVB niet samen zouden kunnen gaan. En laat de Belastingdienst de gemeentebelastingen innen. Jan van Dijk: Laat de Belastingdienst de gemeentebelastingen innen. Franchisers Almar Wimer Siebenga is directeur van de ICT-samenwerking Zuidwest Friesland (ISZF), een ICT-shared service centrum voor vijf gemeenten. Vanuit de praktijk van vandaag komt hij tot vergelijkbare conclusies als Van Dijk. Over tien jaar lijken de gemeenten qua procesinrichting veel meer op elkaar dan nu. Alsof ze allemaal franchisers zijn. ICT-oplossingen worden landelijk aanbesteed, zoals nu al gebeurt bij de modernisering GBA. En waarom niet: gemeenten zijn niet in het

21 21 leven geroepen om transacties af te handelen, maar om de belangen van de mensen en bedrijven in hun regio te behartigen! De gemeente wordt de front-office met daarachter gespecialiseerde backoffices; voor de jeugdzorg, WMO of bijvoorbeeld vergunningverlening. Die backoffices zullen herschikt worden, eerst regionaal in bijvoorbeeld Regionale Uitvoeringsdiensten en later misschien wel op landelijk niveau. Voorwaarde is dat de ICT die de processen ondersteunt redelijk robuust en flexibel is. Vooralsnog wordt er mondjesmaat opgeschaald, voornamelijk op gebied van automatisering. Bij het Friese shared service center van Siebenga nemen de gemeenten echter ook al stappen om op procesontwikkeling samen te werken. Automatisering moet voorwaardenscheppend zijn voor de samenwerking bij het ontwikkelen van de gemeentelijke bedrijfs-processen en het vertalen van maatschappelijke problemen naar oplossingsrichtingen. De gemeenten hebben allemaal met dezelfde wet- en regelgeving te maken, met dezelfde Arre Zuurmond: Het is tijd voor een Informatie Bevrijdings Front! decentralisatievraagstukken. De deelnemers van het ISZF verwachten dat zij door het delen van kennis en het overnemen van elkaars beste voorbeelden krachtiger worden, aldus Siebenga. Samenwerken door met elkaar één cultuur te creëren in plaats van afzonderlijk te zoeken naar eigen oplossingen voor problemen en ontwikkelingen. Dat laatste leidt alleen maar tot situaties waarin samenwerken juist deksels moeilijk wordt. 1 Terugkijken en vooruitblikken

22 22 Lessen van de ioverheid interview Siep Eilander Een bescheiden opdrachtnemer Door Peter Lievense Ambtenaar word je omdat je hart hebt voor de publieke zaak. Een goed functionerende overheid is belangrijk voor het vertrouwen van de burger in die overheid, voor de democratie. Met ICT kun je een quantumsprong maken in de verbetering van die dienstverlening. Dat heeft mij altijd geïnspireerd. Nederland is een goed georganiseerd land. We zijn een goed functionerende democratie. De burger kan vertrouwen op de rechtstaat. De overheid is goed in het maken van beleid en in de uitvoering daarvan. Maar de stap van idee naar uitvoering gaat vaak moeizaam. Dat is nu precies waar ICTU goed in moet zijn: het implementeren van goede ideeën. De succesvolle projecten zijn dan ook die projecten waarbij ICTU een brug heeft kunnen slaan, denk aan Govcert of Rijksoverheid.nl. Het vormgeven van de informatie-infrastructuur van de overheid is langzamer gegaan dan we in de begintijd van ICTU verwachtten. Dan heb ik het met name over zaken als basisregistraties, eenmalige gegevensverstrekking. Maar we zijn nu wel over het dode punt heen. Er zijn de afgelopen jaren toch aanmerkelijke successen behaald en daar heeft ICTU een stevig steentje aan bijgedragen. ICT is nog geen volwassen industrie. Vergelijk dat eens met de bouw. Bij de nieuwbouw voor Binnenlandse Zaken en Justitie en Veiligheid is tot op de dag nauwkeurig bepaald wanneer wordt opgeleverd. Dat kan ik dagelijks volgen via een teller in de hal. Zover zijn we nog lang niet als het gaat om ICT-projecten. Als je in staat bent om te zeggen: we hebben een planning en control-cyclus waarbij we uw project goed behartigen, en het loopt niet uit de hand, dan heb je al een geweldige propositie.

23 23 De echte regie die hoort niet bij een uitvoeringsorganisatie te liggen, maar bij het beleid. Als ICTU moet je als het ware een plek maken waar je op projectmatig niveau de opdrachtgever ontzorgt. Dat wil niet zeggen dat je je slaafs moet opstellen. Je moet de opdrachtgever wel lastige vragen stellen: Hoe past dit in het grote architectuurplaatje?. Je bent als organisatie in de positie om dat te doen als je een gezonde hoeveelheid resultaten en prestaties hebt geleverd. Maar de regie: dat is het prerogatief van het beleid, van de opdrachtgever. ICTU is opdrachtnemer. Stel je een figuur voor met vier kwadranten. De ene as staat voor de opdrachtgever (goed/slecht) en de andere voor de opdrachtnemer (goed/ slecht). Een slechte opdrachtgever met een slechte opdrachtnemer, dat gaat nooit werken. Maar ook een goede opdrachtgever met een slechte opdrachtnemer werkt niet. Een goede opdrachtgever met een goede opdrachtnemer; dat is natuurlijk fantastisch. Het meest interessant is het echter het vierde kwadrant: dat van de slechte opdrachtgever met de goede opdrachtnemer. Daar kun je namelijk nog heel wat van maken. Dat is de rol van ICTU: de opdrachtgever meevoeren en opvoeden in goed opdrachtgeverschap, met de brede blik die daarbij hoort. ICTU past namelijk de rol van een bescheiden opdrachtnemer, maar daar binnen kun je wel degelijk veel doen. Siep Eilander Siep Eilander was in de beginjaren van ICTU directeur van ICTU. Eilander is momenteel directeur Inkoopbeleid Rijk, ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. 1 Terugkijken en vooruitblikken

Samenwerken van netwerksamenleving. tot cloud. Stef Blok. Anouchka van Miltenburg. m agazine over de digitale overheid

Samenwerken van netwerksamenleving. tot cloud. Stef Blok. Anouchka van Miltenburg. m agazine over de digitale overheid 6 m agazine over de digitale overheid p o w e r e d b y A t o s Stef Blok Digitale dienstverlening vraagt echt om een andere manier van werken Samenwerken van netwerksamenleving tot cloud Anouchka van

Nadere informatie

Big data. in de praktijk CBS CWI NFI RIVM. Bas Eenhoorn Digicommissaris wil over twee jaar resultaten zien

Big data. in de praktijk CBS CWI NFI RIVM. Bas Eenhoorn Digicommissaris wil over twee jaar resultaten zien 7 m agazine over de digitale overheid p o w e r e d b y A t o s Bas Eenhoorn Digicommissaris wil over twee jaar resultaten zien 1 Big data in de praktijk René Penning de Vries Boegbeeld ICT ziet groeikansen

Nadere informatie

e-overheid vanuit het perspectief van de burger Navigeren naar adoptie September 2013 Deloitte Consulting, Den Haag

e-overheid vanuit het perspectief van de burger Navigeren naar adoptie September 2013 Deloitte Consulting, Den Haag September 2013 Deloitte Consulting, Den Haag e-overheid vanuit het perspectief van de burger Navigeren naar adoptie e-overheid vanuit het perspectief van de burger Navigeren naar adoptie 3 Voorwoord Informatie-

Nadere informatie

Piet Hein Donner. Het schrappen van dubbel en overbodig werk is een leidend principe. Thema Compacte Rijksdienst. Jaap Uijlenbroek.

Piet Hein Donner. Het schrappen van dubbel en overbodig werk is een leidend principe. Thema Compacte Rijksdienst. Jaap Uijlenbroek. 1 m agazine over de digitale overheid p o w e r e d b y A t o s Jaap Uijlenbroek De vrijblijvendheid van de samenwerking is er af Piet Hein Donner Het schrappen van dubbel en overbodig werk is een leidend

Nadere informatie

1. MANAGEMENTSAMENVATTING 1 2. STAAT DE BURGER BIJ U CENTRAAL 2 3. E-OVERHEID, DE WEG NAAR OPTIMALE DIENSTVERLENING 4

1. MANAGEMENTSAMENVATTING 1 2. STAAT DE BURGER BIJ U CENTRAAL 2 3. E-OVERHEID, DE WEG NAAR OPTIMALE DIENSTVERLENING 4 Inhoudsopgave 1. MANAGEMENTSAMENVATTING 1 2. STAAT DE BURGER BIJ U CENTRAAL 2 3. E-OVERHEID, DE WEG NAAR OPTIMALE DIENSTVERLENING 4 4. BOUWSTENEN VAN DE E-OVERHEID 7 5. NORA ARCHITECTPRINCIPES 9 6. HET

Nadere informatie

estuur > Stef Blok: Rijksoverheid in 2017 volledig digitaal > Koudwatervrees Gemeenten en waterschappen

estuur > Stef Blok: Rijksoverheid in 2017 volledig digitaal > Koudwatervrees Gemeenten en waterschappen i estuur m a g a z i n e > Stef Blok: Rijksoverheid in 2017 volledig digitaal Onafhankelijk kwartaalmagazine voor de ioverheid. Nummer 5, jaargang 3, januari 2013 > Koudwatervrees Gemeenten en waterschappen

Nadere informatie

werk in uitvoering connecting people & ideas goed voorbeeld doet goed volgen eigen beleid is startpunt Topbestuurders over het NUP THEMA NIKO!

werk in uitvoering connecting people & ideas goed voorbeeld doet goed volgen eigen beleid is startpunt Topbestuurders over het NUP THEMA NIKO! NIKO! Workstylemagazine voor de moderne ambtenaar goed voorbeeld doet goed volgen connecting people & ideas eigen beleid is startpunt Topbestuurders over het NUP THEMA werk in uitvoering ( advertorial

Nadere informatie

Werken aan de elektronische dienstverlening van de Belastingdienst

Werken aan de elektronische dienstverlening van de Belastingdienst Afstudeerscriptie Frank van den Hurk, Universiteit Twente Werken aan de elektronische dienstverlening van de Belastingdienst Een multidisciplinair explorerend onderzoek naar methoden voor het inrichten

Nadere informatie

6/2013. Rob. Van wie is deze hond? Van wie is deze hond? Politieke sturing op dienstverlening en ICT. Juni 2013

6/2013. Rob. Van wie is deze hond? Van wie is deze hond? Politieke sturing op dienstverlening en ICT. Juni 2013 6/2013 Van wie is deze hond? Rob Raad Ropenbaar voor het bestuur Van wie is deze hond? Politieke sturing op dienstverlening en ICT Juni 2013 Rob Profiel De Raad voor het openbaar bestuur (Rob) is een adviesraad

Nadere informatie

Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie. Visie Open Overheid. Datum September 2013 Status Definitief

Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie. Visie Open Overheid. Datum September 2013 Status Definitief Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie Visie Open Overheid Datum September 2013 Status Definitief Pagina 2 van 20 Inhoudsopgave Opmerking vooraf 5 1 Inleiding, waarom open overheid? 7 1.1 Gemeenschappelijke

Nadere informatie

Uitvoering. Compacte Rijksdienst in

Uitvoering. Compacte Rijksdienst in 3 m agazine over de digitale overheid p o w e r e d b y A t o s Rijkswaterstaat Belastingdienst DJI DUO RDW Manifestgroep SVB UWV Actal Algemene Rekenkamer DICTU IVENT ICTU Logius Spir-it Compacte Rijksdienst

Nadere informatie

Borger-Odoorn, Coevorden, Emmen

Borger-Odoorn, Coevorden, Emmen E overheid E-Overheid Informatiebeleidsplan Borger-Odoorn, Coevorden, Emmen E-Overheid in de versnelling door samenwerking. VERSIEBEHEER SAMENVATTING 1. E OVERHEID 5 1.1. INLEIDING 5 1.2. E-OVERHEID NADER

Nadere informatie

Meldplicht datalekken: het schiet niet erg op

Meldplicht datalekken: het schiet niet erg op CIP-post Meldplicht datalekken: het schiet niet erg op Al geruime tijd is in de 2e Kamer een wetsvoorstel Meldplicht datalekken in voorbereiding. Dit wetsvoorstel is bedoeld om de schade te beperken, die

Nadere informatie

1digitale overheid: betere service, méér gemak. fficiënt vraag centraal Snel en er eén overheid Geen overbodige. ant en aanspreekbaar Efficiënt Vraag

1digitale overheid: betere service, méér gemak. fficiënt vraag centraal Snel en er eén overheid Geen overbodige. ant en aanspreekbaar Efficiënt Vraag 1digitale overheid: betere service, méér gemak Vraag centraal Snel en zeker Eén overheid Geen rbodige vragen Transparant en aanspreekbaar ciënt Vraag centraal Snel en zeker Eén overheid Geen overbodige

Nadere informatie

ZORG OVERHEID FINANCE

ZORG OVERHEID FINANCE ZORG OVERHEID FINANCE 1 Total Specific Solutions is het enige bedrijf in Europa dat specifieke software maakt voor meerdere specifieke markten. Door meer markten onder één vlag te bedienen vindt een optimale

Nadere informatie

Het Klant Contact Centrum van gemeenten als frontoffice voor de hele overheid

Het Klant Contact Centrum van gemeenten als frontoffice voor de hele overheid Gemeente heeft Antwoord Het Klant Contact Centrum van gemeenten als frontoffice voor de hele overheid Utrecht, 15 januari 2007 Gemeente heeft Antwoord Het klantcontactcentrum van gemeenten als frontoffice

Nadere informatie

Trends in Veiligheid 2015. Digitale dienstverlening in het veiligheidsdomein

Trends in Veiligheid 2015. Digitale dienstverlening in het veiligheidsdomein Trends in Veiligheid 2015 Digitale dienstverlening in het veiligheidsdomein Trends in Veiligheid 2015 Digitale dienstverlening in het veiligheidsdomein Mei 2015 1 Voorwoord Trends in Veiligheid 2015 markeert

Nadere informatie

ZORG OVERHEID FINANCE

ZORG OVERHEID FINANCE ZORG OVERHEID FINANCE Vertical Market Software 1 2 Total Specific Solutions Total Specific Solutions is het enige bedrijf in Europa dat specifieke software maakt voor meerdere specifieke markten. Door

Nadere informatie

Kosten-batenwebtool voor investeringen in e-dienstverlening

Kosten-batenwebtool voor investeringen in e-dienstverlening Kosten-batenwebtool voor investeringen in e-dienstverlening Auteur: KING Datum: 2010 Versie: 0.9 Datum: 21 december 2010 2 Inhoud 1. E-overheid: de kosten en de baten Nieuwegein: Meer grip op ict-investeringen

Nadere informatie

Dienstverleningsconcept Woudenberg

Dienstverleningsconcept Woudenberg Dienstverleningsconcept Woudenberg augustus 2010 Dienstverleningsconcept Woudenberg Marije Eillebrecht-van der Kam Besproken in MT: 31 augustus 2010 Besproken in College: 5 oktober 2010 Augustus 2010 2

Nadere informatie

Actieplan Open overheid

Actieplan Open overheid Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie Actieplan Open overheid Datum September 2013 Status Definitief Pagina 2 van 40 1 Inleiding: Open overheid begint niet bij nul... 5 1.1 Actuele voorbeelden...

Nadere informatie

CENTRIC I JAARVERSLAG

CENTRIC I JAARVERSLAG samen vooruit CENTRIC I JAARVERSLAG 2011 DIRECTIEVERSLAG 3 ONZE ACTIVITEITEN 9 MVO 34 FINANCIËLE OVERZICHTEN 40 ADRESSEN 64 OVER CENTRIC 2 Centric is een gespecialiseerde IT-organisatie en biedt maatwerk-

Nadere informatie

Op naar Antwoord. fase. Betere dienstverlening door sturen, procesinnovatie en samenwerking4. Antwoord

Op naar Antwoord. fase. Betere dienstverlening door sturen, procesinnovatie en samenwerking4. Antwoord Op naar Antwoord Betere dienstverlening door sturen, procesinnovatie en samenwerking4 fase Antwoord Op naar Antwoord fase 4 Betere dienstverlening door sturen, procesinnovatie en samenwerking Opdrachtgever

Nadere informatie

Trends in cloudcomputing voor de publieke sector

Trends in cloudcomputing voor de publieke sector Public the way we see it Trends in cloudcomputing voor de publieke sector In alle openheid naar een compacte overheid Auteurs: Zsolt Szabo, Pieter Hörchner, Balt Leenman, Con Sadee, Jeroen Tops Utrecht,

Nadere informatie

Elektronische publieke dienstverlening in de toekomst

Elektronische publieke dienstverlening in de toekomst Elektronische publieke dienstverlening in de toekomst opinies over de strategische doelstellingen en perspectieven achter elektronische overheidsdienstverlening Scientific Report Series Enschede, Januari

Nadere informatie

Informatiebeleidsplan gemeente Maasdriel 2013 2016 Visie, Ambities, Beleid, Architectuur, Plan van Aanpak

Informatiebeleidsplan gemeente Maasdriel 2013 2016 Visie, Ambities, Beleid, Architectuur, Plan van Aanpak ICT is niet het doel, maar een noodzakelijk middel om de organisatie efficiënter en beter te laten functioneren en om de dienstverlening op een (nog) hoger peil te krijgen. Informatiebeleidsplan gemeente

Nadere informatie

Trends in Veiligheid 2014. Digitale ketensamenwerking

Trends in Veiligheid 2014. Digitale ketensamenwerking Trends in Veiligheid 2014 Digitale ketensamenwerking the way we see it Trends in Veiligheid 2014 Digitale ketensamenwerking Utrecht, april 2014 1 Voorwoord De uitgave van dit jaar is alweer de vierde

Nadere informatie

DE OOGST VAN ANDERHALF JAAR BESTUURSTAFEL DECENTRALE OVERHEDEN

DE OOGST VAN ANDERHALF JAAR BESTUURSTAFEL DECENTRALE OVERHEDEN DE OOGST VAN ANDERHALF JAAR BESTUURSTAFEL DECENTRALE OVERHEDEN Inhoudsopgave 1 Voorwoord 2 Het concept Bestuurstafel 3 Betekenis van de oogst 4 De doorbraken 4.1 Leveranciers Manifest Open Standaarden

Nadere informatie

Aanleiding. Deze bundel. Indeling

Aanleiding. Deze bundel. Indeling 1 Inleiding Aanleiding De Hervormingsagenda Rijksdienst staat voor goede dienstverlening, meer slagvaardigheid en minder kosten. In dit meerjarig veranderproces van de overheid worden ook de uitvoeringsorganisaties

Nadere informatie

Centric. Minister Donner over data van de overheid. Mike Chung: 'Bedrijven moeten zich richten op hun core business'

Centric. Minister Donner over data van de overheid. Mike Chung: 'Bedrijven moeten zich richten op hun core business' Centric MAGAZINE OVERHEID Jaargang 10, nummer 4, Minister Donner over data van de overheid Mike Chung: 'Bedrijven moeten zich richten op hun core business' Centric samen met de klant in de wolken XCENT

Nadere informatie