Lessen van de ioverheid Tien jaar ervaringen uit de praktijk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Lessen van de ioverheid Tien jaar ervaringen uit de praktijk"

Transcriptie

1

2

3 Lessen van de ioverheid Tien jaar ervaringen uit de praktijk Als er nou één vakgebied is waar het publieke domein de komende jaren forse slagen in moet maken om maximaal in te kunnen spelen op de eisen die onze samenleving stelt dan is dat wel de informatievoorziening. Want die beperkt zich zoals we allemaal weten niet tot de grenzen van onze eigen organisatie: onder invloed van het uitwisselen van informatie in netwerken wordt de afbakening tussen overheidsorganisaties, beleidsvelden en publieke terreinen immers diffuus. Daarnaast stelt die informatieuitwisseling, heel terecht overigens, steeds hogere eisen aan enerzijds snelheid, toegankelijkheid en gebruikersvriendelijkheid, maar anderzijds ook aan betrouwbaarheid en veiligheid. En juist in dit weerbarstige krachtenveld met wisselende stakeholders heeft ICTU in het afgelopen decennium meer dan 80 projecten gerealiseerd. Voor opdrachtgevers in directe samenspraak met gebruikers. Gericht op een zichtbare performanceverbetering waarbij we ICT als een enabler hebben ingezet. Om zo vernieuwingen te kunnen realiseren. En die ervaring hebben we als ICTU in deze bundel toegankelijk gemaakt. Opdat we voor het komend decennium kunnen leren van die praktische knowhow. Waarbij we die kennis met onze ketenpartners willen inzetten opdat we zo kunnen sturen op complementariteit. Uiteraard gericht op het creëren van toegevoegde waarde in het publieke domein. Iedere dag weer opnieuw.

4 4 inhoud voorwoord 6 ten geleide 11 over lessen van de ioverheid 13 Lessen van de ioverheid 1 Terugkijken en vooruitblikken 14 Lessen van de ioverheid 14 Coverstory De e-overheid in interview siep eilander 22 tien jaar in vogelvlucht 24 werkende oplossingen 26 Column Tijd voor een burgervisie interview Roger van Boxtel 34 2 Zorgen dat het werkt 37 Case ICTU - Exit Willie Wortel 37 column De CIO-rol: staat de i voor ICT, 40 informatie of innovatie? Over koersen en kraaiennesten 42 interview jan willem weck 46 3 Over eigen grenzen heen 49 case GovUnited - voorbeeld voor nieuwe 49 gemeentelijke samenwerking column Het geheim van succesvolle 52 samenwerking interview Tof thissen 54 Case Slim geregeld, goed verbonden - 57 asbestverwijdering veiliger en efficiënter interview Steven Luitjens 60 Case Besluit Risico s Zware Ongevallen 63 (BRZO) en modern toezicht - Robuust systeem voor samenwerkende inspecties

5 5 4 Registraties als basis 66 Column minder blauwdruk, meer stip op de horizon 66 Case Basisregistraties - Een samenhangend stelsel 69 Column Het stelsel van basisregistraties 72 als fundament voor de i-overheid Inhoud 5 Innoveren in methodiek 75 CASE KINDEROPVANG KORTE LIJNEN WERKEN GOED 75 column Overheid kan vooruit met Agile-methodiek 78 6 ICT op de agenda 80 interview Jacques Wallage 80 column Echt meer met minder 84 7 Denken aan een open overheid 87 case Open data - Open data is een middel, niet een doel 87 column Open data: voorbij de hype 90 8 Toegankelijk en transparant 93 Case eoverheid voor Burgers Democratische basisinformatie 4all Column Gestructureerd op naar de Cloud 96 9 Zorgen voor vertrouwen 99 Case eherkenning - 99 Vertrouwen is cruciaal Case Toegang en informatiebeveiliging Veilige e-overheidsvoorzieningen 10 Slim monitoren 107 Case Duurzaam Monitoren 107 vragenlijsten zijn verleden tijd Case InternetSpiegel een spiegel voor goed werkgeverschap colofon 113

6 6 Lessen van de ioverheid voorwoord Neelie Kroes De Digitale Agenda voor Europa heeft ten doel om burgers van ondersteuning te voorzien, het vertrouwen in informatie- en communicatietechnologie (ICT) te bevorderen en het Europese concurrentievermogen naar een hoger peil te tillen. In het huidige economische klimaat zijn deze doelstellingen belangrijker dan ooit, en ICT is van cruciaal belang voor de realisatie daarvan. ICT vormt daarnaast een katalysator voor verandering in tal van aspecten van ons leven. Het zorgt voor vooruitgang op het gebied van onderwijs, de gezondheidszorg, het milieu en andere maatschappelijke vraagstukken. Het draagt bij aan moderne overheidsdiensten waar Europese burgers baat bij hebben. Geen van deze doelstellingen kunnen los van elkaar worden gerealiseerd. Samen werken, innoveren en creëren is waar het om gaat. Tussen landen, organisaties, publieke instellingen en private partijen. Dit is evenzeer van belang om slimmere en effectievere overheidsdiensten aan te kunnen bieden die beter zijn afgestemd op de behoeften van gebruikers. Om mensen in staat te stellen te leren, creëren en innoveren, moeten ICT-producten en -diensten open en interoperabel zijn. En wat is een beter voorbeeld van interoperabiliteit dan internet, een medium waarvan de open architectuur een unieke, wereldwijde uitwisseling van kennis, diensten en toepassingen mogelijk heeft gemaakt? Toch moet er nog veel werk worden verzet om overheidsdiensten opener, intelligenter en meer interoperabel te maken. De Digitale Agenda streeft er naar onze inspanningen om de interoperabiliteit tussen apparaten, applicaties, diensten en netwerken te verbeteren, op te voeren. Een verbeterde

7 7 ICT-standaardisatie is belangrijk om de snelle ontwikkelingen binnen de technologiemarkten bij te kunnen benen. Daarnaast is een effectieve interactie tussen overheden, burgers en bedrijven essentieel voor het bouwen van de digitale samenleving, het bereiken van user empowerment via publieke dienstverlening en het verbeteren van efficiëncy en effectiviteit van overheidsinvesteringen. Voorwoord Daarnaast moeten we EU-brede infrastructuren bouwen en optimaliseren om de interne markt te kunnen realiseren. Met de financieringsfaciliteit voor Europese verbindingen wil de Europese Commissie 50 miljard investeren in de verbetering van digitale, energie- en vervoersnetwerken. Voorbeelden zijn snelle breedbandverbindingen en strategische infrastructuren voor digitale dienstverlening, op terreinen als e-overheid, publieke informatievoorziening en open data. Dit maakt het mogelijk om belangrijke ontwikkelingen in gang te zetten, zoals een verbetering van de transparantie van de besluitvorming bij de overheid en naadloze, grensoverschrijdende dienstverlening aan bedrijven en burgers. Ik ben er van overtuigd dat we dit kunnen bereiken. Daarvoor moeten we wel samenwerken. Het samenbrengen van ervaringen, mensen en organisaties is belangrijk om te kunnen werken aan onze samenleving en economie van de toekomst. Deze bundel met praktijkvoorbeelden, interviews en columns is een mooie bijdrage aan de uitwisseling van kennis en ervaringen die zijn opgedaan op het gebied van ICT-gerelateerde vraagstukken, gericht op het verminderen van de bureaucratie, het verbeteren van e-overheidsdiensten en het bevorderen van groei en innovatie.

8 8 Lessen van de ioverheid Ik hoop van harte dat deze inspanningen, en alle gerelateerde initiatieven in Nederland en andere Europese lidstaten, input zullen blijven leveren voor onze inspanningen om het Europa te bouwen dat we onszelf en onze toekomstige generaties toewensen. Neelie Kroes, vicevoorzitter van de Europese Commissie, verantwoordelijk voor de Digitale Agenda voor Europa

9 9 The Digital Agenda for Europe aims to support citizens, to boost confidence in information and communication technologies (ICT) and to lift Europe s competitiveness. With the current economic climate, these objectives are more important than ever and ICT is essential today to help achieving them. ICT is also a change catalyst in many aspects of our lives, ensuring progress in education, health, the environment, and other societal challenges and in contributing to modern public services for the benefit of European citizens. Voorwoord None of these goals can be achieved in isolation. Working, innovating and creating together is the name of the game: between countries, organisations, public and private parties. This is equally important for making public services smarter, more effective and closer to users needs. We also believe that to allow people to learn, to create and to innovate, ICT products and services need to be open and interoperable. What could be a better example of interoperability than the Internet, whose open architecture has enabled the current unprecedented dissemination of knowledge, services and value added applications across the globe? But a lot of work remains to be done, in order to make government services more open, smarter and interoperable. The Digital Agenda is trying to step up our efforts to improve interoperability between devices, applications, services and networks. For example, improving ICT standards setting is critical to catch up with fast-moving technology markets. Furthermore, effective interaction between public administrations, citizens and businesses is essential to build the digital society, to achieve user empowerment through public services and to improve efficiency and effectiveness in public spending. We also need to build and enhance EU-wide infrastructures to complete the Single Market. The Commission proposal Connecting Europe Facility is to invest 50 billion to improve Europe s transport, energy and digital networks. These include high speed broadband connections, as well as key digital service infrastructures, such as in the areas of egovernment, public sector information and open data. It will thus be possible to see important developments such as improvements of transparency in government decision-making and seamless cross-border services for businesses and citizens. I strongly believe we can get there. To do it, we need to work on this together. Connecting experiences, people and organizations is important for building the future of our society and economy. This volume of cases, interviews and columns is a good contribution to sharing knowledge and lessons learned on ICT related issues that are aimed at reducing red tape, improving e-government public services and stimulating growth and innovation. I sincerely hope that these efforts and all related initiatives in the Netherlands, as well as in other European Member States, will continue to provide input for our effort to build the Europe we seek for ourselves and our future generations.

10 10 Lessen van de ioverheid

11 Ten geleide Elly Bogerman Tien jaar ICTU: een mooie gelegenheid om te kijken naar wat we in die tien jaar samen hebben bereikt en om vooruit te kijken naar de ontwikkelingen van de e- en ioverheid. In het afgelopen decennium zijn door ICTU meer dan 80 projecten uitgevoerd, die hebben bijgedragen aan het realiseren van digitale services voor burgers en bedrijven. Het gaat hierbij onder meer om overheidsbrede (open) standaarden en architectuur, basisregistraties, digitaal publiceren van regelgeving en hergebruik van bouwstenen. Al deze producten en diensten zijn gericht op het verbeteren van bestaande processen en het implementeren van de digitale overheid. Hier werken overheden, maatschappelijke organisaties, bedrijven en u en ik soms dagelijks mee. Een overzicht vindt u in elders in deze bundel. 11 Ten geleide We constateren dat er in de ioverheid de afgelopen 10 jaar door meerdere partijen veel tot stand is gebracht. Er zijn forse stappen vooruit gezet en daar mogen we trots op zijn. Tegelijkertijd is er nog veel te doen. Onze gezamenlijke opgave binnen de overheid is de komende jaren de dienstverlening verder te verbeteren en tegelijkertijd stevig te bezuinigen. Dat kan alleen als we de mogelijkheden, die slimme inzet van ICT biedt, maximaal benutten en als écht samenwerken het uitgangspunt is. Dat vraagt om verbinden van overheden, zowel ten aanzien van dienstverleningsconcepten als op het terrein van infrastructuur. Goede informatievoorziening is essentieel om in te kunnen spelen op de eisen die de veranderende samenleving aan ons stelt. Dat vergt van betrokken partijen flexibiliteit, kennis en kunde die veel breder is dan ICT-kennis alleen.

12 12 Lessen van de ioverheid Ik heb ICTU leren kennen als een vitale en wendbare organisatie die daar voor staat en verbindt. Een organisatie die van en voor de overheid is en die weet hoe ICT-toepassingen werken binnen die overheid. Met enthousiaste en betrokken medewerkers. Die hun vak verstaan, beschikken over een breed netwerk binnen de overheid en die ook de expertise van marktpartijen goed kunnen inzetten. Daarmee creëren we toegevoegde waarde voor de ioverheid. Dat doen we en dat blijven we doen. Samen met opdrachtgevers, gebruikers, partnerorganisaties en marktpartijen. In Lessen van de ioverheid vindt u verhalen, interviews en columns waarin wordt teruggeblikt en vooruitgekeken. Deze bundel is mede tot stand gekomen dankzij bijdragen van opdrachtgevers, partnerorganisaties en een zevental sponsoren. Een mooie cocreatie. Ik hoop dat de lessen die wij voor u hebben opgetekend zullen bijdragen aan het succes van nog te realiseren projecten en daarmee aan de ioverheid van de toekomst. Veel leesplezier! Elly Bogerman, directeur ICTU

13 Over lessen van de ioverheid 13 Leeswijzer Lessen van de ioverheid biedt een kijkje in de keuken van ICTU. Met interviews, columns en cases. Centraal staan ervaringen rond thema s zoals samenwerking, duurzaam monitoren, gegevens in ketens, open overheid, toegang en informatiebeveiliging en modern toezicht. Deze cases zijn opgetekend door journalisten en kwamen tot stand in samenwerking met sponsoren, partnerorganisaties en opdrachtgevers. In de eerste twee hoofdstukken kijken we terug èn vooruit. De overige hoofdstukken concentreren zich rond bovengenoemde thema s. In Lessen van de ioverheid hebben we lessen uit opgedane ervaringen voor u genoteerd. Veel dank aan iedereen die een bijdrage heeft geleverd! Tim Berkelaar, Dirk-Jan de Bruijn, François Vis en Birgit van de Vijfeijken, redactie ICTU.

14 14 Lessen van de ioverheid Lessen van de Eenvoud, niet het kenmerk van de beginner, maar het duur bevochten stempel van de meester. Als je meer dan tien jaar actief bent in het domein van de ioverheid en meer dan 80 projecten onder handen hebt waarvan er 55 inmiddels succesvol zijn afgerond dan ontstaat een beeld van een aantal trends en ontwikkelingen. Met die opgedane knowhow kun je een aantal ontwikkelingen schetsen zoals die zich in de komende jaren zullen gaan voltrekken. We hebben ze als ICTU voor u gerubriceerd in een 10-tal lessen waarin we op basis van de verandering in het afgelopen decennium u een blik in de toekomst gunnen. 1. Van push naar pull Er is in de afgelopen jaren nog te vaak vooral ontwikkeld vanuit de aanbodkant. Waarbij andere ketenpartners -en wellicht nog belangrijker: de gebruikers- niet altijd op de juiste wijze waren betrokken. We hebben geleerd dat de business case voor de ketenpartners en gebruikers écht centraal moet staan. Dat het ook anders kan blijkt bijvoorbeeld uit het succes van het project Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen waarbij de uiteindelijke gebruiker (in dit geval de gemeente) letterlijk in de rij staat om gebruik te kunnen maken van dit systeem. Domweg omdat ze er direct baat bij heeft! 2. Van blauwdruk naar evolutie De infrastructuur voor de ioverheid ontstaat geleidelijk; er wordt steeds een stukje toegevoegd aan het al bestaande. Het langzaam groeien van de GBA, het Handelsregister, het Kadaster en andere registers tot een Stelsel van Basisregistraties

15 15 illustreert dit. Alleen een aanpak software opleveren. Die daarna Ook om ervaring op te doen. Dat die dit evolutionaire ontwikkel- direct wordt getest door een paste in de levenscyclus van ICT pad respecteert kan succesvol panel van deskundige gebrui- projecten. Die fase is voorbij. Met zijn. Implementeren van een mooi bedachte blauwdruk werkt in de complexe bestuurlijke verhoudingen binnen Nederland niet. 3. Van denken-analyserendoen naar see-feel-change kers. Om zo te voorkomen dat er mooie dingen worden gebouwd die later werkloos in de hoek staan te schimmelen. 4. Van groots en meeslepend naar gefocust Informatiseren in ketens wordt al die ervaring kijken we nu meer en meer naar hoe we de informatievoorziening in ketens kunnen verbeteren. Waarbij we eerst kijken hoe we dat georganiseerd kunnen krijgen, wie welke verantwoordelijke rol moet oppakken in dat proces, om daarna 1 Terugkijken en vooruitblikken Lange tijd hebben we ICT- gauw te complex. Onder andere pas te kijken welke technische projecten op een te traditio- in het programma Slim geregeld hulpmiddelen we moeten inzet- nele wijze uitgevoerd. Waarbij goed verbonden leerden we dat ten om dat daadwerkelijk georga- er uitgebreide studies werden een aanpak waarin een scherp niseerd te krijgen. En daarbij past gedaan over hoe zo n project afgebakend probleem dat met ook dat we meer gebruik maken uitgevoerd zou moeten worden. een klein aantal gemotiveerde van bestaande bouwstenen of Met veelal dikke omvangrijke ketenpartners wordt opgepakt, standaard software. rapporten. Om daarna hetgeen in korte tijd tot een aansprekend was opgeschreven ook zo te gaan resultaat leidt. En met dat bewe- 6. Van u vraagt-wij draaien uitvoeren. Inmiddels hebben we zen resultaat kan verder worden naar écht partnership daarvan geleerd. Door korter op gegaan. Informatievoorziening is in de de bal te spelen. Met bijvoorbeeld afgelopen jaren geupgrade naar een agile methode als Scrum 5. Van maatwerk een écht managementvraagstuk. waarbij we in multidisciplinaire naar bouwstenen Dat integraal wordt aangevlo- teams werken die in korte sprints Er is in de afgelopen jaren veel gen. En dat alle facetten van een - iteraties met een vaste lengte ontwikkeld volgens het laat organisatie raakt. Niet alleen van bijvoorbeeld drie weken bloemen bloeien principe. bedrijfsvoering, maar vooral ook

16 16 bedrijfsprocessen. En dat is alleen wezig zou zijn. Dat betekent stu- beleden maar ook zichtbaar in mogelijk als er sprake is van ren op complementariteit zodat de praktijk. Samen optrekken Lessen van de ioverheid een volwassen huwelijk tussen opdrachtnemer en opdrachtgever. Gericht op wederzijds partnership. Met voldoende countervailing power. je maximaal in staat bent om die knowhow te organiseren die een opdrachtgever op enig moment nodig heeft gelet op de fase van zijn ICT project. En dat betekent dat je zicht moet hebben op wie dus, en niet stoppen bij de eigen organisatiegrenzen maar volop met publieke en private organisaties aangesloten op de i-netwerksamenleving. Die samenwerking moet je organiseren en veranke- 7. Van focus op techniek naar binnen het publieke domein je ren, want ad-hoc samenwerken focus op domeinexpertise partners zijn. En dat wat niet biedt onvoldoende basis voor een Om de informatievoorziening in aanwezig is in het publieke doorgaande ontwikkeling. een specifieke keten of proces domein aan knowhow of exper- te kunnen verbeteren, moet je tise, toegankelijk wordt gemaakt 10. Van een technisch naar weten wat er speelt binnen dat via private partijen. een bestuurlijk vraagstuk bedrijfsproces. Die knowhow is Juist in deze tijd van economische absoluut een vereiste. Je moet 9. Van adhoc naar crisis kan ICT een incentive zijn weten hoe het proces werkt, wat structureel samenwerken voor economische ontwikkeling. de ontwikkelingen zijn en welke De uitdagingen voor de komende Dat vraagt dus om goed kijken bottlenecks er zijn. Alleen zo jaren liegen er niet om. We zullen naar welke inspanningen en kan- kun je je rol als partner ook écht forse slagen moeten maken om sen benut kunnen worden en hoe waarmaken. op het terrein van informatie- we dit onderwerp op de agenda voorziening aan te kunnen blij- houden. Niet alleen bezuinigen 8. Van splendid isolation ven sluiten bij de behoeften van óp ICT, maar vooral dóór slimme naar multidisciplinair nu en vooral: van de toekomst. inzet van ICT. Meer uitgaan van ICT vraagstukken worden steeds Daarbij is sturen op complemen- de mogelijkheden dan het falen ingewikkelder. Het is een illusie tariteit belangrijk. Maar ook de van ICT beleid en keuzen maken om te veronderstellen dat dat wil om echt samen te werken. op politiek en bestuurlijk niveau allemaal in één organisatie aan- En dan niet alleen met de mond wordt het adagium.

17 17 1 Terugkijken en vooruitblikken

18 18 De e-overheid in 2022 In tien jaar tijd hele grote stappen zetten coverstory Hoewel alle ophef rond grote IT-projecten anders doet vermoeden, is met behulp van informatietechnologie een heuse transformatie van de overheid in gang gezet. Vooral door internet verandert ook de samenleving in hoog tempo. De rollen van burger en overheid evolueren. Hoe ziet de e-overheid er uit over pakweg tien jaar en hoe komen we daar? Door Peter Lievense Over tien jaar wordt er niet meer over de e-overheid gesproken, meent Maarten Hillenaar, CIO Rijk. Dan hebben we het weer gewoon over de overheid. De nieuwe technologie is geïncorporeerd in het functioneren van de overheid. We doen zaken met de overheid op een gemakkelijke manier: bereikbaar, overzichtelijk, dichtbij, betrouwbaar en vertrouwd. Daarmee hebben we ook direct de uitdagingen getypeerd. We moeten er dus voor zorgen dat de voorzieningen degelijk, robuust en laagdrempelig zijn, en voor iedereen makkelijk te benaderen. Tegelijkertijd moeten we er voor zorgen dat burger en bedrijven vertrouwen behouden in de overheid. De grootste opgave ligt niet in de technologie, aldus Hillenaar, maar in de onderlinge cohesie. Organisaties gaan meer samenwerken, kennis delen, elkaars beste voorbeelden overnemen. Dat is vooral een cultuuraspect. Op dat gebied is de afgelopen jaren veel veranderd. Tien jaar geleden waren de departementen bastions; nu

19 19 delen ze dossiers en bouwen ze aan moet worden geplaatst, wordt eerst een alleenstaande borderline- een gemeenschappelijke infrastruc- gekeken of dat naar familie kan, of moeder helpt met het openen van tuur. Dat gaat door de bestuurlagen naar buren. Als er een kind vermist een bankrekening of het huren van heen. Het maakt de burger immers niet met uit welk onderdeel hij of zij de maken heeft. Het feit dat we zuiniger met de beschikbare middelen om moeten gaan, helpt daarbij. Het klimaat is er naar om in tien jaar tijd hele grote stappen te zetten! Terugtredende overheid wordt, gaat de politie niet met man en macht zoeken, maar activeert zij de buurt via Amber Alert of Burgernet. Maarten Hillenaar: Burgers en bedrijven een woning. Maar voor haar borderline-problematiek gaat ze naar de psychiater. Deze derde cirkel van hoogwaardige professionals zitten niet meer in grote instituties maar in een netwerk van specialisten. De huidige overheid is als klassieke organisatie materiegericht ingericht. In de huidige gemeentelijk orga- 1 Terugkijken en vooruitblikken Arre Zuurmond, directeur van de Kafkabrigade en voormalig hoog- moeten het vertrou- nisatie is er een afdeling Sociale Dienst en een afdeling WMO die leraar ICT en de toekomst van het openbaar bestuur ziet vooral een wen behouden in de diensten levert. Straks kan een breed opgeleide generalist met terugtredende overheid die zich minder met dienstverlening bezig overheid. moderne technologie in een wijk zowel WMO- als sociale diensten houdt omdat de burger veel meer leveren. zaken zelf kan regelen. De laatste De overheid is in dit toekomst-sce- twintig jaar zijn we doorgeschoten De tweede zorgcirkel wordt nario de helft kleiner dan tegen- in door professionals overgenomen gevormd door wat Zuurmond de woordig. Ze neemt de regie over de zorg voor het individu. Juist dankzij generalistische professionals noemt. ketens en zorgt dat die handelen technologie kan de samenleving dat Ontkokerde professionals met conform de gemeenschappelijk veel beter zelf. Als we zorg weerge- een breed dienstenpakket of first afgesproken normen. Voorwaarde ven in cirkels, is de eerste cirkel de responders : van naschoolse opvang is dat informatie bevrijd wordt uit zorg die wordt geboden door de tot ambtenaren die de wegen afzet- dossiers en applicaties. Het is tijd civil society. Als een kind uit huis ten na een ongeval. Of degene die voor een Informatie Bevrijdings

20 20 Front! Informatie moet kunnen stromen. De overheid moet zorgen voor standaardisatie en interoperabiliteit. Tegelijkertijd moeten de processen herontworpen worden over complete ketens. Van binnen naar buiten Professor Jan van Dijk van het Center for egovernment Studies aan de Universiteit Twente denkt dat het antwoord op de vraag hoe de e-overheid er over tien jaar uit moet zien, niet komt van de overheid zelf. Die redeneert vooral van binnen naar buiten, vanuit de huidige organisatie en de beschikbare technologie. De vraag is: wat willen burgers en bedrijven van de overheid en hoe gaan ze met de overheid om? Weliswaar gaat de samenleving zich steeds beter organiseren en informeren, en wordt de burger steeds mondiger, maar de burger verwacht ook over tien jaar nog steeds dat de overheid een aandeel heeft in de oplossing van zijn problemen. Bovendien zullen er ook dan nog steeds burgers zijn die niet mee kunnen komen, hetzij sociaal, hetzij technologisch hetzij communicatief. De overheid moet die burgers die niet zelfredzaam zijn, ondersteunen. Dus ja: 95 procent van de mensen kan zelf via internet zijn WW-aanvraag regelen, maar ga niet de aanvraag voor een ingewikkeldere dienstverlening als de WIA digitaliseren, want dat wordt een ramp! Van Dijk pleit voor een overheid die dicht bij de burger staat via het gemeentelijk loket. Tegelijkertijd denkt hij dat een landelijke afhandeling en administratieve verwerking noodzakelijk is. De gemeenten kunnen dat niet aan: ze hebben te weinig geld en het ontbreekt aan deskundigheid. Achter dat gemeenteloket moeten effectieve landelijke uitvoeringsdiensten zitten. Die kunnen daartoe fuseren en in ketens samengaan. Ik zie niet in waarom een UWV en SVB niet samen zouden kunnen gaan. En laat de Belastingdienst de gemeentebelastingen innen. Jan van Dijk: Laat de Belastingdienst de gemeentebelastingen innen. Franchisers Almar Wimer Siebenga is directeur van de ICT-samenwerking Zuidwest Friesland (ISZF), een ICT-shared service centrum voor vijf gemeenten. Vanuit de praktijk van vandaag komt hij tot vergelijkbare conclusies als Van Dijk. Over tien jaar lijken de gemeenten qua procesinrichting veel meer op elkaar dan nu. Alsof ze allemaal franchisers zijn. ICT-oplossingen worden landelijk aanbesteed, zoals nu al gebeurt bij de modernisering GBA. En waarom niet: gemeenten zijn niet in het

21 21 leven geroepen om transacties af te handelen, maar om de belangen van de mensen en bedrijven in hun regio te behartigen! De gemeente wordt de front-office met daarachter gespecialiseerde backoffices; voor de jeugdzorg, WMO of bijvoorbeeld vergunningverlening. Die backoffices zullen herschikt worden, eerst regionaal in bijvoorbeeld Regionale Uitvoeringsdiensten en later misschien wel op landelijk niveau. Voorwaarde is dat de ICT die de processen ondersteunt redelijk robuust en flexibel is. Vooralsnog wordt er mondjesmaat opgeschaald, voornamelijk op gebied van automatisering. Bij het Friese shared service center van Siebenga nemen de gemeenten echter ook al stappen om op procesontwikkeling samen te werken. Automatisering moet voorwaardenscheppend zijn voor de samenwerking bij het ontwikkelen van de gemeentelijke bedrijfs-processen en het vertalen van maatschappelijke problemen naar oplossingsrichtingen. De gemeenten hebben allemaal met dezelfde wet- en regelgeving te maken, met dezelfde Arre Zuurmond: Het is tijd voor een Informatie Bevrijdings Front! decentralisatievraagstukken. De deelnemers van het ISZF verwachten dat zij door het delen van kennis en het overnemen van elkaars beste voorbeelden krachtiger worden, aldus Siebenga. Samenwerken door met elkaar één cultuur te creëren in plaats van afzonderlijk te zoeken naar eigen oplossingen voor problemen en ontwikkelingen. Dat laatste leidt alleen maar tot situaties waarin samenwerken juist deksels moeilijk wordt. 1 Terugkijken en vooruitblikken

22 22 Lessen van de ioverheid interview Siep Eilander Een bescheiden opdrachtnemer Door Peter Lievense Ambtenaar word je omdat je hart hebt voor de publieke zaak. Een goed functionerende overheid is belangrijk voor het vertrouwen van de burger in die overheid, voor de democratie. Met ICT kun je een quantumsprong maken in de verbetering van die dienstverlening. Dat heeft mij altijd geïnspireerd. Nederland is een goed georganiseerd land. We zijn een goed functionerende democratie. De burger kan vertrouwen op de rechtstaat. De overheid is goed in het maken van beleid en in de uitvoering daarvan. Maar de stap van idee naar uitvoering gaat vaak moeizaam. Dat is nu precies waar ICTU goed in moet zijn: het implementeren van goede ideeën. De succesvolle projecten zijn dan ook die projecten waarbij ICTU een brug heeft kunnen slaan, denk aan Govcert of Rijksoverheid.nl. Het vormgeven van de informatie-infrastructuur van de overheid is langzamer gegaan dan we in de begintijd van ICTU verwachtten. Dan heb ik het met name over zaken als basisregistraties, eenmalige gegevensverstrekking. Maar we zijn nu wel over het dode punt heen. Er zijn de afgelopen jaren toch aanmerkelijke successen behaald en daar heeft ICTU een stevig steentje aan bijgedragen. ICT is nog geen volwassen industrie. Vergelijk dat eens met de bouw. Bij de nieuwbouw voor Binnenlandse Zaken en Justitie en Veiligheid is tot op de dag nauwkeurig bepaald wanneer wordt opgeleverd. Dat kan ik dagelijks volgen via een teller in de hal. Zover zijn we nog lang niet als het gaat om ICT-projecten. Als je in staat bent om te zeggen: we hebben een planning en control-cyclus waarbij we uw project goed behartigen, en het loopt niet uit de hand, dan heb je al een geweldige propositie.

23 23 De echte regie die hoort niet bij een uitvoeringsorganisatie te liggen, maar bij het beleid. Als ICTU moet je als het ware een plek maken waar je op projectmatig niveau de opdrachtgever ontzorgt. Dat wil niet zeggen dat je je slaafs moet opstellen. Je moet de opdrachtgever wel lastige vragen stellen: Hoe past dit in het grote architectuurplaatje?. Je bent als organisatie in de positie om dat te doen als je een gezonde hoeveelheid resultaten en prestaties hebt geleverd. Maar de regie: dat is het prerogatief van het beleid, van de opdrachtgever. ICTU is opdrachtnemer. Stel je een figuur voor met vier kwadranten. De ene as staat voor de opdrachtgever (goed/slecht) en de andere voor de opdrachtnemer (goed/ slecht). Een slechte opdrachtgever met een slechte opdrachtnemer, dat gaat nooit werken. Maar ook een goede opdrachtgever met een slechte opdrachtnemer werkt niet. Een goede opdrachtgever met een goede opdrachtnemer; dat is natuurlijk fantastisch. Het meest interessant is het echter het vierde kwadrant: dat van de slechte opdrachtgever met de goede opdrachtnemer. Daar kun je namelijk nog heel wat van maken. Dat is de rol van ICTU: de opdrachtgever meevoeren en opvoeden in goed opdrachtgeverschap, met de brede blik die daarbij hoort. ICTU past namelijk de rol van een bescheiden opdrachtnemer, maar daar binnen kun je wel degelijk veel doen. Siep Eilander Siep Eilander was in de beginjaren van ICTU directeur van ICTU. Eilander is momenteel directeur Inkoopbeleid Rijk, ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. 1 Terugkijken en vooruitblikken

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds De Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie,

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds De Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 23581 27 december 2011 Besluit van de Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie van 12 december 2011, nr.

Nadere informatie

Verbinden. Bestuurlijke Samenvatting

Verbinden. Bestuurlijke Samenvatting Verbinden Bestuurlijke Samenvatting Verbinding Burgers en bedrijven verwachten dat de overheid er voor hen is in plaats van andersom. Ze willen samenhangende en begrijpelijke communicatie van de overheid

Nadere informatie

Digitaal 2017. Janine Jongepier Afdelingshoofd Informatie Directie Burgerschap en Informatie Directoraat Generaal Bestuur en Koninkrijksrelaties

Digitaal 2017. Janine Jongepier Afdelingshoofd Informatie Directie Burgerschap en Informatie Directoraat Generaal Bestuur en Koninkrijksrelaties Digitaal 2017 Janine Jongepier Afdelingshoofd Informatie Directie Burgerschap en Informatie Directoraat Generaal Bestuur en Koninkrijksrelaties Kick-off kleine uitvoerders 3 juni 2014 Digitaal 2017: regeerakkoord

Nadere informatie

Presentatie NORA/MARIJ

Presentatie NORA/MARIJ Presentatie NORA/MARIJ 6 november 2009 Peter Bergman Adviseur Architectuur ICTU RENOIR RENOIR = REgie NuP Ondersteuning Implementatie en Realisatie Overzicht presentatie Families van (referentie-)architecturen

Nadere informatie

digitale overheidsdienstverlening aan bedrijven

digitale overheidsdienstverlening aan bedrijven digitale overheidsdienstverlening aan bedrijven Uitkomsten consultatiesessies met leveranciers administratieve software, accountants en administratiekantoren 15 februari 2017 1. Ondernemers willen gemak,

Nadere informatie

Eén digitale overheid: betere service, meer gemak

Eén digitale overheid: betere service, meer gemak Eén digitale overheid: betere service, meer gemak Rob Evelo Programmamanager i-nup Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Visie op dienstverlening: samen doen Overheden werken vanuit

Nadere informatie

Praktisch Implementeren van EA bij Gemeenten

Praktisch Implementeren van EA bij Gemeenten Praktisch Implementeren van EA bij Gemeenten Edwin de Vries 3 juni 2008 Praktisch Implementeren van Enterprise Architectuur bij Gemeenten Waarom Architectuur bij Gemeenten? Praktische aanpak Invulling

Nadere informatie

Samenwerking vanuit het perspectief van de Shared Service Organisatie

Samenwerking vanuit het perspectief van de Shared Service Organisatie Samenwerking vanuit het perspectief van de Shared Service Organisatie 10 juni 2010 A.W. Siebenga MBA Directeur van ICT Samenwerking Zuidwest Fryslân De andere overheid werkt samen! ICT shared services

Nadere informatie

Inleiding. 1. Visie op dienstverlening: de gebruiker centraal!

Inleiding. 1. Visie op dienstverlening: de gebruiker centraal! Verklaring vastgesteld bij gelegenheid van het Bestuurlijk Overleg van Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen over de realisatie van het Nationaal Uitvoeringsprogramma Dienstverlening en e-overheid

Nadere informatie

Conclusie Architectuur Elektronische Overheid. 2007 Niet kantelen,maar koppelen!

Conclusie Architectuur Elektronische Overheid. 2007 Niet kantelen,maar koppelen! Conclusie Architectuur Elektronische Overheid 2007 Niet kantelen,maar koppelen! ? Roep naar meer Informatie!! JJH Front-office `c Transactieplatform MID-office Backoffice applicaties Klant Contact Centrum

Nadere informatie

Ligt uw uitdaging in het aansluiten op de voorzieningen en de distributie van basisgegevens?

Ligt uw uitdaging in het aansluiten op de voorzieningen en de distributie van basisgegevens? INTEGRATIE PLATFORM Ligt uw uitdaging in het aansluiten op de voorzieningen en de distributie van basisgegevens? Met het Neuron Integratie Platform kunt u uw informatievoorziening op betrouwbare en efficiënte

Nadere informatie

De e-overheid wordt onder architectuur gebouwd Guido Bayens ICTU Kenniscentrum / Architectuur e-overheid

De e-overheid wordt onder architectuur gebouwd Guido Bayens ICTU Kenniscentrum / Architectuur e-overheid De e-overheid wordt onder architectuur gebouwd Guido Bayens ICTU Kenniscentrum / Architectuur e-overheid Drs G.I.H.M. Bayens MBA Guido.bayens@ictu.nl gbayens@novius.nl Actieprogramma Andere Overheid Vier

Nadere informatie

BEANTWOORDING VAN VRAGEN UIT VERGADERINGEN VAN HET DAGELIJKS BESTUUR, DE COMMISSIES EN HET ALGEMEEN BESTUUR

BEANTWOORDING VAN VRAGEN UIT VERGADERINGEN VAN HET DAGELIJKS BESTUUR, DE COMMISSIES EN HET ALGEMEEN BESTUUR DB-vergadering 08-02-2010 BEANTWOORDING VAN VRAGEN UIT VERGADERINGEN VAN HET DAGELIJKS BESTUUR, DE COMMISSIES EN HET ALGEMEEN BESTUUR vraag van uit de vergadering van dagelijks bestuur dagelijks bestuur

Nadere informatie

Motie Ondersteuning Standaardisatie Uitvoeringsprocessen. voor BALV 17 november 2014

Motie Ondersteuning Standaardisatie Uitvoeringsprocessen. voor BALV 17 november 2014 Motie Ondersteuning Standaardisatie Uitvoeringsprocessen voor BALV 17 november 2014 Gemeente Zaanstad namens gemeenten Zwolle, Leeuwarden, Amersfoort, Haarlemmermeer, Rotterdam, Utrecht, Enschede en Apeldoorn

Nadere informatie

Meer met Minder Dankzij Een Visie op de Elektronische overheid

Meer met Minder Dankzij Een Visie op de Elektronische overheid Meer met Minder Dankzij Een Visie op de Elektronische overheid Prof. Dr. Jan A.G.M. van Dijk Center for egovernment Studies Waarom is een Visie op de Digitale Overheid juist Nu Nodig? ICT is veel meer

Nadere informatie

Het veilig delen van informatie in de zorg

Het veilig delen van informatie in de zorg Het veilig delen van informatie in de zorg Presentatie Duurzaam informatiestelsel voor de zorg 26 juni 2017 Loek Hassing Edwin van Leeuwen Loek.hassing@oracle.com Mob +31 6 55248998 1 Topic: Het veilig

Nadere informatie

Programma ibewustzijn sessie 4 november Maastricht

Programma ibewustzijn sessie 4 november Maastricht Programma ibewustzijn sessie 4 november Maastricht 09:30 10:00 Inloop 10:00 10:30 Opening en presentatie Digitale Agenda 2020 door Jan Fraanje, commissielid D&I 10:30 11:15 Lezing over de informatiemaatschappij

Nadere informatie

De andere overheid werkt samen! Bodemplatform Fryslân 22 oktober Almar Wimer Siebenga ISZF. Achtergrond. Zuidwest Fryslân

De andere overheid werkt samen! Bodemplatform Fryslân 22 oktober Almar Wimer Siebenga ISZF. Achtergrond. Zuidwest Fryslân De andere overheid werkt samen! Bodemplatform Fryslân 22 oktober 2009 Almar Wimer Siebenga ISZF Achtergrond Zuidwest Fryslân De ISZF-deelnemers 7 gemeenten Littenseradiel Harlingen Wûnseradiel Bolsward

Nadere informatie

Van Regels naar Ruimte Nieuwsbrief van het programma Regeldruk, maart 2012

Van Regels naar Ruimte Nieuwsbrief van het programma Regeldruk, maart 2012 Nieuwsbrief van het programma Regeldruk, maart 2012 Van Regels naar Ruimte Nieuwsbrief van het programma Regeldruk, maart 2012 Met deze nieuwsbrief wil het programma Regeldruk van BZK u informeren over

Nadere informatie

BABVI/U201201250 Lbr. 12/090

BABVI/U201201250 Lbr. 12/090 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8393 betreft Operatie NUP zet i-ondersteuning in uw kenmerk ons kenmerk BABVI/U201201250 Lbr. 12/090 bijlage(n) - datum

Nadere informatie

KCC: : noodzaak tot samenwerking?

KCC: : noodzaak tot samenwerking? KCC: : noodzaak tot samenwerking? Simon Rijsdijk Concernadviseur gemeente Etten-Leur vice-voorzitter voorzitter Nederlandse Vereniging voor Burgerzaken (NVVB( NVVB) Opbouw presentatie Antwoord : hoe het

Nadere informatie

Bijlage 1. Overzicht van de basisvoorziening in het NUP: afspraken en gevolgen voor de gemeente

Bijlage 1. Overzicht van de basisvoorziening in het NUP: afspraken en gevolgen voor de gemeente Bijlage 1. Overzicht van de basisvoorziening in het NUP: afspraken en gevolgen voor de gemeente Waar hieronder wordt gesproken over partijen is bedoeld: gemeenten, provincies, waterschappen en rijksdiensten

Nadere informatie

Workshop Ruimte voor verbeelding. ICTU / GBO 9 april 2009

Workshop Ruimte voor verbeelding. ICTU / GBO 9 april 2009 Workshop Ruimte voor verbeelding ICTU / GBO 9 april 2009 Aanleiding Programma Kabinet neemt toegenomen administratieve lasten en regeldruk van ondernemers serieus Er zijn diverse overheidsacties in het

Nadere informatie

Business case Digikoppeling

Business case Digikoppeling Business case Digikoppeling Versie 1.0 Datum 02/06/2014 Status Definitief Van toepassing op Digikoppeling versies: 1.0, 1.1, 2.0, 3.0 Colofon Logius Servicecentrum: Postbus 96810 2509 JE Den Haag t. 0900

Nadere informatie

Bijlage 1 Toelichting op de functies en de werking van de Persoonlijke Internet Pagina

Bijlage 1 Toelichting op de functies en de werking van de Persoonlijke Internet Pagina Bijlage 1 Toelichting op de functies en de werking van de Persoonlijke Internet Pagina Bij de diverse overheidsorganisaties in Nederland is veel informatie aanwezig over de individuele burgers en bedrijven.

Nadere informatie

E-factureren: Laat de rekening niet liggen voor een ander!

E-factureren: Laat de rekening niet liggen voor een ander! NUP Leveranciersbijeenkomst 27 oktober 2010 Workshop E-factureren: Laat de rekening niet liggen voor een ander! Tanaquil Arduin Accountmanager e-factureren Logius Agenda Welkom en introductie Even voorstellen:

Nadere informatie

NDERE KIJK OP ICT CONSULTANCY

NDERE KIJK OP ICT CONSULTANCY DE a NDERE KIJK OP ICT CONSULTANCY Innervate is al ruim 13 jaar succesvol in het adviseren van vele organisaties op het gebied van ICT vraagstukken. Naast onze dienstverlening op het gebied van ICT Beleid

Nadere informatie

Ondernemingsdossier Horeca

Ondernemingsdossier Horeca Ondernemingsdossier Horeca Lastenvermindering door slimme gegevensuitwisseling November 2011 Arjen van den Dool Beleidsadviseur KHN (mede namens andere koploperbranches) Ondernemingsdossier 2 Huidige situatie

Nadere informatie

De gemeente van de toekomst: werken waar en wanneer je wilt

De gemeente van de toekomst: werken waar en wanneer je wilt De gemeente van de toekomst: werken waar en wanneer je wilt De digitale overheid verovert steeds meer terrein. Want burgers en bedrijven regelen hun overheidszaken steeds meer online. Dit vraagt om een

Nadere informatie

Nat, droog en digitaal. Degelijke én innovatieve samenwerking

Nat, droog en digitaal. Degelijke én innovatieve samenwerking Hans Deijkers Directeur Overheid IBM Global Business Services 20-01-2016 Nat, droog en digitaal. Degelijke én innovatieve samenwerking Smart Partners Bouwen aan de ioverheid in publiekprivate setting Strategische

Nadere informatie

De toegangspoort naar de e-overheid

De toegangspoort naar de e-overheid De toegangspoort naar de e-overheid Gemeente Amersfoort en elektronische dienstverlening 25 mei 2009 Marieke van Donge en Joost Klein Velderman Programma voor vanavond Aanleiding programma e-overheid Bestuurlijke

Nadere informatie

Voorop in de ontwikkeling van multimodale ketenregie

Voorop in de ontwikkeling van multimodale ketenregie Voorop in de ontwikkeling van multimodale ketenregie Overseas Logistics Multimodal Inland Locations Supply Chain Solutions Advanced logistics for a smaller world Als het gaat om het optimaal beheersen

Nadere informatie

ADDENDUM: betreffende het ontwikkelen, aansluiten, integreren en gebruiken van standaarden voor decentralisaties in het sociaal domein.

ADDENDUM: betreffende het ontwikkelen, aansluiten, integreren en gebruiken van standaarden voor decentralisaties in het sociaal domein. ADDENDUM: betreffende het ontwikkelen, aansluiten, integreren en gebruiken van standaarden voor decentralisaties in het sociaal domein. tussen KING en Leveranciers van gemeentelijke softwareproducten Inhoud

Nadere informatie

Werkboek Publieke Dienstverlening. Werken aan de totstandkoming

Werkboek Publieke Dienstverlening. Werken aan de totstandkoming Werkboek Publieke Dienstverlening Werken aan de totstandkoming December 2011 WERKEN AAN MET EEN DOEL VOOR OGEN ASPIRATIE EN INSPIRATIE SAMENWERKEN AAN ÉÉN GEZICHT NAAR BUITEN GEWAARDEERDE PUBLIEKE DIENSTVERLENING

Nadere informatie

e-overheid en gemeenten: Slimme verbindingen

e-overheid en gemeenten: Slimme verbindingen e-overheid en gemeenten: Slimme verbindingen Hans Versteeg beleidsmedewerker informatiebeleid VDP 16 juni 2011 waar gaan we naar toe: Eén digitale overheid: betere service, méér gemak, (goedkoper) één

Nadere informatie

Global Project Performance

Global Project Performance Return on investment in project management PMO IMPLEMENTATIE PRINCE2 and The Swirl logo are trade marks of AXELOS Limited. PMO PROJECT MANAGEMENT OFFICE Een Project Management Office voorziet projecten,

Nadere informatie

Instructiedocument Casus Factsheet

Instructiedocument Casus Factsheet Instructiedocument Casus Factsheet Samengesteld op basis van verkenningen binnen het programma Sggv, 2009-2012. Dit geanonimiseerde document is in licentie gegeven op basis van een Creative Commons Licentie.

Nadere informatie

Leveranciers en Logius een verleidelijke combinatie!

Leveranciers en Logius een verleidelijke combinatie! Leveranciers en Logius een verleidelijke combinatie! NUP leveranciersbijeenkomst 27 oktober 2010 Door Gertie Dullens Leveranciers en Logius een verleidelijke combinatie! Welkom en introductie Even voorstellen;

Nadere informatie

Steenwinkel Kruithof Associates Management en Informatica Consultants. Opzetten en inrichten Shared Service Center in de zorg

Steenwinkel Kruithof Associates Management en Informatica Consultants. Opzetten en inrichten Shared Service Center in de zorg Opzetten en inrichten Shared Service Center in de zorg Hoe zet je gezamenlijk een nieuw en succesvol (ICT) Shared Service Center (SSC) op? En hoe zorg je ervoor dat de samenwerking tussen de deelnemende

Nadere informatie

BABVI/U201300696 Lbr. 13/057

BABVI/U201300696 Lbr. 13/057 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8393 betreft Informatiebeveiliging uw kenmerk ons kenmerk BABVI/U201300696 Lbr. 13/057 bijlage(n) datum 6 juni 2013 Samenvatting

Nadere informatie

Makelaarsuite. Onderwerp: Datum: Aanwezigen: Stefan Kuijpers Pim Bouwer

Makelaarsuite. Onderwerp: Datum: Aanwezigen: Stefan Kuijpers Pim Bouwer Makelaarsuite Onderwerp: Datum: Aanwezigen: Stefan Kuijpers Pim Bouwer Onderwerp: Datum: Aanwezigen: Gemeenten vormen de brug tussen de burgers en overheid Onderwerp: Datum: Aanwezigen: Deze rol staat

Nadere informatie

Internetzorg en patiëntportalen. Ron van Holland, Nictiz

Internetzorg en patiëntportalen. Ron van Holland, Nictiz Internetzorg en patiëntportalen Ron van Holland, Nictiz Architectuur in de zorg 21 juni 2012 Agenda Inleiding Context en huidige status Blik op de toekomst Activiteiten Platform Internetzorg Architectuurvraagstukken

Nadere informatie

Roadmap BIM Loket. Versie 7, 1 december 2015. 1.1 Inleiding

Roadmap BIM Loket. Versie 7, 1 december 2015. 1.1 Inleiding Roadmap BIM Loket Versie 7, 1 december 2015 1.1 Inleiding Eind april 2015 is de Stichting BIM Loket opgericht. Afgelopen maanden is de organisatie ingericht en opgestart. Mede op verzoek vanuit de BIR

Nadere informatie

BRG. De Bestuurlijke Regiegroep Dienstverlening en e-overheid,

BRG. De Bestuurlijke Regiegroep Dienstverlening en e-overheid, Instellingsbesluit voor de instelling van een dagelijks bestuur van de Bestuurlijke Regiegroep Dienstverlening en e-overheid, van de Programmaraad e-overheid voor Burgers en van de Programmaraad Stelsel

Nadere informatie

Industry consulting. Care management. Effectieve procesinnovatie in de zorg. Onze zorg Kwaliteit nu én in de toekomst

Industry consulting. Care management. Effectieve procesinnovatie in de zorg. Onze zorg Kwaliteit nu én in de toekomst Industry consulting Care management Effectieve procesinnovatie in de zorg Onze zorg Kwaliteit nu én in de toekomst Effectieve procesinnovatie Iedere organisatie is uniek. Dat is in de zorg niet anders.

Nadere informatie

Digitaal, Ja natuurlijk. Digitalisering als strategische succesfactor

Digitaal, Ja natuurlijk. Digitalisering als strategische succesfactor Digitaal, Ja natuurlijk Digitalisering als strategische succesfactor Agenda Van Ja, natuurlijk naar digitaal concept Te realiseren doelstellingen Van concept naar realisatie Helemaal je eigen plek Digitaal,

Nadere informatie

Incore Solutions Learning By Doing

Incore Solutions Learning By Doing Incore Solutions Learning By Doing Incore Solutions Gestart in November 2007 Consultants zijn ervaren met bedrijfsprocessen en met Business Intelligence Alle expertise onder 1 dak voor een succesvolle

Nadere informatie

EFFECTIEF INSPELEN OP DE OMGEVINGSWET

EFFECTIEF INSPELEN OP DE OMGEVINGSWET Digitale informatievoorziening is de cruciale factor EFFECTIEF INSPELEN OP DE OMGEVINGSWET ICT in perspectief > EFFECTIEF INSPELEN OP DE OMGEVINGSWET Het gaat vandaag niet over de techniek, maar over de

Nadere informatie

BeheerVisie ondersteunt StUF-ZKN 3.10

BeheerVisie ondersteunt StUF-ZKN 3.10 Nieuwsbrief BeheerVisie Nieuwsbrief BeheerVisie 2015, Editie 2 Nieuws BeheerVisie ondersteunt StUF-ZKN 3.10 BeheerVisie geeft advies MeldDesk App Message Router MeldDesk Gebruikers Forum Nieuwe MeldDesk

Nadere informatie

CJIB DIGITALISERING. Strategie

CJIB DIGITALISERING. Strategie CJIB DIGITALISERING Strategie Over enkele weken krijgt u een acceptgiro in de bus Die krijgt u op uw huisadres gestuurd, de acceptgirokaart Hee, binnen een aantal weken ontvang je de acceptgiro U krijgt

Nadere informatie

FORUM STANDAARDISATIE Aanmelding Samenwerkende Catalogi

FORUM STANDAARDISATIE Aanmelding Samenwerkende Catalogi ------Oorspronkelijk bericht----- Van: Survey [mailto:website.open.standaarden@[xxx].nl] Verzonden: dinsdag 18 mei 2010 14:08 Aan: Logius Forumstandaardisatie CC: Joris Gresnigt Onderwerp: Formulier Open

Nadere informatie

Samenwerking Top-down en Bottom-up: een vergelijking van GBO en Wigo4it. Prof. Dr. Jan van Dijk Universiteit Twente

Samenwerking Top-down en Bottom-up: een vergelijking van GBO en Wigo4it. Prof. Dr. Jan van Dijk Universiteit Twente Samenwerking Top-down en Bottom-up: een vergelijking van GBO en Wigo4it Prof. Dr. Jan van Dijk Universiteit Twente De opkomst van Netwerken als Coördinatieprincipe tussen Hiërarchie en Markt Wij bevinden

Nadere informatie

IPMA Interessegroep Project- en Programmamanagement bij de Overheid PROFESSIONEEL OPDRACHTGEVERSCHAP BIJ DE OVERHEID. 9 september 2014 George Leih

IPMA Interessegroep Project- en Programmamanagement bij de Overheid PROFESSIONEEL OPDRACHTGEVERSCHAP BIJ DE OVERHEID. 9 september 2014 George Leih IPMA Interessegroep Project- en Programmamanagement bij de Overheid PROFESSIONEEL OPDRACHTGEVERSCHAP BIJ DE OVERHEID 9 september 2014 George Leih MIJN ACHTERGROND 2002 - nu 30+ projecten geauditeerd UWV,

Nadere informatie

Factsheet Enterprise Mobility

Factsheet Enterprise Mobility Factsheet Enterprise Mobility www.vxcompany.com Informatie willen we overal, altijd en op elk device beschikbaar hebben. Privé, maar zeker ook zakelijk. Met het gebruik van mobile devices zoals smartphones

Nadere informatie

CASE STUDY JOANKNECHT & VAN ZELST DENKT VOORUIT

CASE STUDY JOANKNECHT & VAN ZELST DENKT VOORUIT Exact Online CASE STUDY JOANKNECHT & VAN ZELST DENKT VOORUIT www.exactonline.nl 2 EXACT ONLINE CASE STUDY ACCOUNTANCY GROEI DOOR PROACTIEF ADVIES Het gaat goed bij Joanknecht & Van Zelst: dit Eindhovens

Nadere informatie

Digitale Implementatie Agenda.nl ICT voor innovatie en economische groei

Digitale Implementatie Agenda.nl ICT voor innovatie en economische groei Digitale Implementatie Agenda.nl ICT voor innovatie en economische groei Nicole Kroon Directeur directie Regeldruk & ICT-beleid ibestuur congres 26 januari 2011 Waarom doen we het? ICT biedt kansen voor

Nadere informatie

informatiecentrum tel. uw kenmerk bijlage(n) (070) 373 8393 - Lbr. 14/086

informatiecentrum tel. uw kenmerk bijlage(n) (070) 373 8393 - Lbr. 14/086 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. uw kenmerk bijlage(n) (070) 373 8393 - betreft ons kenmerk datum Voortgang informatieveiligheid ECLBR/U201402103 Lbr. 14/086 19 november

Nadere informatie

De gemeente van de toekomst

De gemeente van de toekomst De gemeente van de toekomst De gemeente van de toekomst Focus op strategie Sturen op verbinden Basis op orde De zorg voor het noodzakelijke Het speelveld voor de gemeente verandert. Meer taken, minder

Nadere informatie

De toegevoegde waarde van open standaarden voor een overheidsorganisatie

De toegevoegde waarde van open standaarden voor een overheidsorganisatie De toegevoegde waarde van open standaarden voor een overheidsorganisatie De toegevoegde waarde van open standaarden voor een overheidsorganisatie 1 Open standaarden in de context van het plateaumodel De

Nadere informatie

Consistent, transparant én wendbaar inspelen op de klantwens via Dynamic Case Management. Case study DEKRA

Consistent, transparant én wendbaar inspelen op de klantwens via Dynamic Case Management. Case study DEKRA Consistent, transparant én wendbaar inspelen op de klantwens via Dynamic Case Management Case study DEKRA DEKRA Als wereldwijde leider in de automotive dienstverlening is DEKRA voortdurend actief bezig

Nadere informatie

Regiegemeente Wendbaar met de blik naar buiten. Zichtbaar met de blik naar binnen. Auteur: Daan Platje VeranderVisie Datum: maart 2011 Pagina 1 van 7

Regiegemeente Wendbaar met de blik naar buiten. Zichtbaar met de blik naar binnen. Auteur: Daan Platje VeranderVisie Datum: maart 2011 Pagina 1 van 7 Regiegemeente Wendbaar met de blik naar buiten. Zichtbaar met de blik naar binnen. Auteur: Daan Platje VeranderVisie Datum: maart 2011 Pagina 1 van 7 Gemeentelijke regie Het Rijk heeft kaders opgesteld

Nadere informatie

GETTING THE BEST OUT OF YOUR SOURCE CODE FIT TEST VOOR UNIFACE

GETTING THE BEST OUT OF YOUR SOURCE CODE FIT TEST VOOR UNIFACE GETTING THE BEST OUT OF YOUR SOURCE CODE FIT TEST VOOR UNIFACE 2 DIGITALISATIE VEREIST: Toegevoegde waarde Agility en snelheid Security en betrouwbaarheid 3 COMBINATIE BUSINESS & IT BUSINESS TECHNOLOGY

Nadere informatie

EXIN WORKFORCE READINESS opleider

EXIN WORKFORCE READINESS opleider EXIN WORKFORCE READINESS opleider DE ERVARING LEERT ICT is overal. Het is in het leven verweven geraakt. In een wereld waarin alles steeds sneller verandert, is het lastig te bepalen wat er nodig is om

Nadere informatie

Hoe spreek je het uit? Heb je wel eens gehoord van PDOK? Nico Claij 6 juni 2013 6/11/2013

Hoe spreek je het uit? Heb je wel eens gehoord van PDOK? Nico Claij 6 juni 2013 6/11/2013 Heb je wel eens gehoord van PDOK? Nico Claij 6 juni 2013 Hoe spreek je het uit? Péé Déé Ooo Kaa PuhDOK Péé DOK Publieke Dienstverlening Op de Kaart 1 Programma 1. Inleiding 2. Het merk PDOK 3. Beleidskader

Nadere informatie

ALLIANDER. Neemt de wind in de zeilen en transformeert het inkoopproces

ALLIANDER. Neemt de wind in de zeilen en transformeert het inkoopproces ALLIANDER Neemt de wind in de zeilen en transformeert het inkoopproces Alliander NV beheert energie netwerken die gas en elektriciteit distribueren naar grote delen van Nederland voor huizen, transport,

Nadere informatie

Het succes van samen werken!

Het succes van samen werken! White paper Het succes van samen werken! Regover B.V. Bankenlaan 50 1944 NN Beverwijk info@regover.com www.regover.com Inleiding Regover B.V., opgericht in 2011, is gespecialiseerd in het inrichten en

Nadere informatie

De Digitale Agenda 2020 Wat levert het op?

De Digitale Agenda 2020 Wat levert het op? Digitale Agenda 2020 De Digitale Agenda 2020 Wat levert het op? Gemeenten besloten in 2015 om meer samen te ontwikkelen; ze stelden samen de Digitale Agenda 2020 vast. Nu, ruim een jaar later, worden de

Nadere informatie

Sturing op ICT STRATEGISCHE BESLUITVORMING GOVERNANCE INNOVATIE. 24 sept 2015; Jurgen Bomas

Sturing op ICT STRATEGISCHE BESLUITVORMING GOVERNANCE INNOVATIE. 24 sept 2015; Jurgen Bomas Sturing op ICT STRATEGISCHE BESLUITVORMING GOVERNANCE INNOVATIE Sturen op ICT en samenhang met business Maes als onderzoek model Vanuit onderzoek in bedrijfsleven: IT beslissing Rol Directie Consequentie

Nadere informatie

SIS FINANCE. voor professionals door professionals. consulting. interim management. finance professionals. SIS finance

SIS FINANCE. voor professionals door professionals. consulting. interim management. finance professionals. SIS finance FINANCE consulting interim management professionals duurzame relaties met onze opdrachtgevers, gebaseerd op kennis van zaken, commitment en oplossingsgerichtheid. OVER FINANCE Finance is een middelgroot

Nadere informatie

Dynamisch Case Management

Dynamisch Case Management Dynamisch Case Management DIGITALISEREN EN MODERNISEREN VAN UW DIENSTVERLENING BIR Rijksbeleid Informatiebeveiliging FORUM STANDAARDISATIE Open standaarden WEBRICHTLIJNEN Gebruiksgemak AVG Borging Privacy

Nadere informatie

Global Project Performance

Global Project Performance Return on investment in project management PCI DIAGNOSTIEK IMPLEMENTATIE PRINCE2 and The Swirl logo are trade marks of AXELOS Limited. PCI-DIAGNOSTIEK (PEOPLE CENTERED IMPLEMENTATION) Niet zelden zien

Nadere informatie

Management. Analyse Sourcing Management

Management. Analyse Sourcing Management Management Analyse Sourcing Management Management Business Driven Management Informatie- en communicatietoepassingen zijn onmisbaar geworden in de dagelijkse praktijk van uw organisatie. Steeds meer

Nadere informatie

Microsoft Dynamics CRM & Integrated Innovation

Microsoft Dynamics CRM & Integrated Innovation Microsoft Dynamics CRM & Integrated Innovation 22 mei 2008 Qurius Page 1 Agenda Uitdagingen People Ready Business Integrated Innovation Case: FNV Bondgenoten Qurius en samenvatting Qurius Page 2 Uitdagingen

Nadere informatie

Shared Services in ontwikkeling binnen de Rijksoverheid

Shared Services in ontwikkeling binnen de Rijksoverheid Overheid & Sourcing Drs. Ing. Bob van Graft MCM, CGEIT, C CISO Wnd. Directeur SSC ICT Haaglanden Shared Services in ontwikkeling binnen de Rijksoverheid Digitalization of the Enterprise Bron: Gartner ITxpo

Nadere informatie

EXIN WORKFORCE READINESS werkgever

EXIN WORKFORCE READINESS werkgever EXIN WORKFORCE READINESS werkgever DE ERVARING LEERT ICT is overal. Het is in het leven verweven geraakt. In een wereld waarin alles steeds sneller verandert, is het lastig te bepalen wat er nodig is om

Nadere informatie

Gemeente Amsterdam digitaliseert dienstverlening

Gemeente Amsterdam digitaliseert dienstverlening Gemeente Amsterdam digitaliseert dienstverlening De overheid zet zwaar in op e-government, bijvoorbeeld door verbetering van de digitale dienstverlening aan de burger. De gemeente Amsterdam pakt deze vernieuwingsslag

Nadere informatie

EXIN WORKFORCE READINESS professional

EXIN WORKFORCE READINESS professional EXIN WORKFORCE READINESS professional DE ERVARING LEERT ICT is overal. Het is in het leven verweven geraakt. In een wereld waarin alles steeds sneller verandert, is het lastig te bepalen wat er nodig is

Nadere informatie

RiskCongres PublicValues Donderdag 6 april 2017 Venue New Babylon, Den Haag Thema: Risicomanagement in de publieke sector: De paarse krokodil? Het gaat om wat je niet ziet! www.riskcongrespublicvalues.nl

Nadere informatie

Navigatie regeldruk. Beleidsinstrumentarium. Stand van zaken in cijfers. Beleidsthema s en - doelen. Versie oktober 2015

Navigatie regeldruk. Beleidsinstrumentarium. Stand van zaken in cijfers. Beleidsthema s en - doelen. Versie oktober 2015 Navigatie regeldruk Stand van zaken in cijfers Beleidsthema s en - doelen Beleidsinstrumentarium 1 Versie oktober 2015 Navigatie stand van zaken in cijfers Ontwikkeling regeldruk Doing Business Index tijdreeks

Nadere informatie

Sturing, monitoring en verantwoording sociaal domein

Sturing, monitoring en verantwoording sociaal domein Sturing, monitoring en verantwoording sociaal domein Samen zoeken naar mogelijkheden Ellen Grooteman (VNG) Hilko de Boer (Gemeente Barneveld) Regiodagen Gemeentefinanciën 2015 2 juli, Den Haag nieuwe rol

Nadere informatie

Programmabegroting 2016 14

Programmabegroting 2016 14 1. Dienstverlenend Centraal in ons denken en handelen staat een goede dienstverlening aan alle inwoners, ondernemers en instellingen. We staan voor een eenvoudige en efficiënte dienstverlening. Onze gemeente

Nadere informatie

ICT-ontwikkelingen. Gemeentelijke Informatievoorziening op weg naar de Smart city

ICT-ontwikkelingen. Gemeentelijke Informatievoorziening op weg naar de Smart city ICT-ontwikkelingen Gemeentelijke Informatievoorziening op weg naar de Smart city Wouter van de Kasteele, Hoofd van de sector I&B en Johannes van Veen, Strategisch adviseur, CIO office, sector Strategie

Nadere informatie

Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het Kamerlid Wolbert (PvdA) over kinderen van allochtone afkomst die overgewicht hebben (2014Z07817).

Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het Kamerlid Wolbert (PvdA) over kinderen van allochtone afkomst die overgewicht hebben (2014Z07817). > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 2008 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Rijnstraat 50 255 XP Den Haag www.rijksoverheid.nl Bijlage(n)

Nadere informatie

Adviesgroep Informatievoorziening. Omgevingswet. Erna Roosendaal

Adviesgroep Informatievoorziening. Omgevingswet. Erna Roosendaal Adviesgroep Informatievoorziening Omgevingswet Erna Roosendaal Inhoud De Omgevingswet Impact gemeenten Governance model Omgevingsplan versus bestemmingsplan Invoeringsondersteuning Eerste resultaten impactanalyse

Nadere informatie

De kracht van Middelgroot. Klik hier voor praktijkvoorbeelden

De kracht van Middelgroot. Klik hier voor praktijkvoorbeelden De kracht van Middelgroot Klik hier voor praktijkvoorbeelden De kracht van het programma e-dienstverlening Wat is: Het programma e-dienstverlening? In de gemeente Waalwijk wordt gewerkt met een elektronisch

Nadere informatie

ICT helpt de gemeente presteren. Jeroen van der Hulst, Programmamanager Informatisering

ICT helpt de gemeente presteren. Jeroen van der Hulst, Programmamanager Informatisering beter ICT helpt de gemeente presteren Jeroen van der Hulst, Programmamanager Informatisering Moet mee! - 90% huishoudens heeft snel internet - 10,4 miljoen smartphones -9 miljoen mobieltjes -2013: 4 miljard

Nadere informatie

Burgerservicenummer Eén nummer is genoeg

Burgerservicenummer Eén nummer is genoeg 1 Burgerservicenummer Eén nummer is genoeg I. Ruiter Programmabureau BSN 1 Eén nummer is genoeg 1. Historie en context 2. Hoofdlijnen BSN-stelsel 3. Betekenis BSN 4. Beheervoorziening BSN en Architectuur

Nadere informatie

IB-Governance bij de Rijksdienst. Complex en goed geregeld

IB-Governance bij de Rijksdienst. Complex en goed geregeld IB-Governance bij de Rijksdienst Complex en goed geregeld Even voorstellen Carl Adamse Even voorstellen Frank Heijligers Bestaat de Rijksdienst Ministeriële verantwoordelijkheid Grondwet art. 44 lid 1

Nadere informatie

Regionale uitvoeringsdiensten Samen onderweg naar een betere samenwerking

Regionale uitvoeringsdiensten Samen onderweg naar een betere samenwerking Regionale uitvoeringsdiensten Samen onderweg naar een betere samenwerking Versie: 1.0 Datum: 16 augustus 2011 Auteur: Niels van der Kolk Afdeling: Belasting & Vastgoed 1 Inhoudsopgave 1 Regionale uitvoeringsdiensten

Nadere informatie

Wat verwachten burgers van een compacte lokale overheid? VlaVirGem en KING bouwen samen aan een compacte overheid!

Wat verwachten burgers van een compacte lokale overheid? VlaVirGem en KING bouwen samen aan een compacte overheid! Wat verwachten burgers van een compacte lokale overheid? VlaVirGem en KING bouwen samen aan een compacte overheid! Johan van der Waal, Strategisch adviseur KING Operatie NUP en V-ICT-OR OSLO Film Dienstverlening

Nadere informatie

Customer Case CED. Feiten in het kort:

Customer Case CED. Feiten in het kort: Feiten in het kort: Bedrijf: European Claim Experts Branche: Verzekeringen Werknemers: 1.150 Activiteiten: Internationale Claims management en Expertise Oplossing: Opbouw Mendix-platform voor het flexibel

Nadere informatie

Haerst is een jong innovatief bedrijf dat opereert op de grens van videotechnologie en diagnostiek.

Haerst is een jong innovatief bedrijf dat opereert op de grens van videotechnologie en diagnostiek. Haerst is een jong innovatief bedrijf dat opereert op de grens van videotechnologie en diagnostiek. 60-90% van commucatie is nonverbaal Diagnostiek is de kunst, techniek of handeling om een oorzaak te

Nadere informatie

Verandering en innovatie in de zorg met de REGIE Zorg app

Verandering en innovatie in de zorg met de REGIE Zorg app Verandering en innovatie in de zorg met de REGIE Zorg app De zorg app Regie is ontwikkeld om cliënten meer inzicht en controle te geven en tegelijkertijd efficiënter te werken. Veranderingen in de zorg

Nadere informatie

INFORMATIE VERWIJSINDEX RISICOJONGEREN. Dit memo bevat inhoudelijke informatie. De procesaanpak wordt toegelicht in de presentatie

INFORMATIE VERWIJSINDEX RISICOJONGEREN. Dit memo bevat inhoudelijke informatie. De procesaanpak wordt toegelicht in de presentatie INFORMATIE VERWIJSINDEX RISICOJONGEREN Dit memo bevat inhoudelijke informatie. De procesaanpak wordt toegelicht in de presentatie ACHTERGRONDINFORMATIE COMMISSIE SOCIALE INFRASTRUCTUUR 15 MEI 2008 1. Inleiding

Nadere informatie

Enterprise Architectuur. een duur begrip, maar wat kan het betekenen voor mijn gemeente?

Enterprise Architectuur. een duur begrip, maar wat kan het betekenen voor mijn gemeente? Enterprise Architectuur een duur begrip, maar wat kan het betekenen voor mijn gemeente? Wie zijn we? > Frederik Baert Director Professional Services ICT @frederikbaert feb@ferranti.be Werkt aan een Master

Nadere informatie

Digitale dienstverlening, een vak!

Digitale dienstverlening, een vak! Nieuwsbrief Samenwerking / nummer 1 / januari 2006 Digitale dienstverlening, een vak! Gemeenten worden via de overheid gestimuleerd om, vanaf begin 2007, 65% van de dienstverlening ook digitaal aan te

Nadere informatie

Samenwerking met ketenpartners bij de Landelijke Voorziening WOZ

Samenwerking met ketenpartners bij de Landelijke Voorziening WOZ Samenwerking met ketenpartners bij de Landelijke Voorziening WOZ Anja Smorenburg Johan ten Dolle Peter ter Telgte Vrienden van de Basisregistraties d.d. 7-11-2013 Agenda 1. Project LV WOZ 2. Stelselvoorzieningen

Nadere informatie

Datum 30 januari 2017 Betreft Beleidsprioriteiten informatie en ICT bij het Ministerie van Economische Zaken

Datum 30 januari 2017 Betreft Beleidsprioriteiten informatie en ICT bij het Ministerie van Economische Zaken > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Directie Bedrijfsvoering Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 73 2594 AC Den Haag

Nadere informatie

HET ANTWOORD OP UW VRAGEN

HET ANTWOORD OP UW VRAGEN HET ANTWOORD OP UW VRAGEN Een netwerk van hoog opgeleide, ervaren zelfstandig FM-professionals. Wij zijn gepassioneerd bezig met ons vakgebied, zijn actueel en bieden onze opdrachtgevers daarmee het beste

Nadere informatie