Voorwoord. inhoudsopgave

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Voorwoord. inhoudsopgave"

Transcriptie

1 algemene verkoopinformatie, oktober 2012

2 Voorwoord inhoudsopgave Voorwoord... 2 Procedure aankoop... 3 Gebruiksmogelijkheden... 4 Indicatie vaste en variabele kosten... 7 Roompot vakanties... 9 Fiscale informatie Financiering Disclaimer Een schitterende plek aan de Zeeuws Vlaamse kust. Noordzee Résidence Cadzand-Bad is een nieuw duindorp op een toplocatie op loopafstand van één van de mooiste Zeeuwse Noordzeestranden. Cadzand-Bad is voor velen een bekende badplaats. Het heeft een rijke toeristische geschiedenis. Noordzee Résidence Cadzand-Bad omvat 450 woningen in een typische West-Vlaamse kustarchitectuur, gesitueerd in een duinlandschap. In het najaar van 2010 is er een aanvang genomen met het grondwerk van het project. Aansluitend is er gestart met de bouwkundige werkzaamheden en in april 2012 is de eerste fase van het project, inclusief het centrumgebouw, in exploitatie genomen door Roompot Vakanties. 2 noordzee résidence cadzand-bad

3 Procedure aankoop 1. De aspirant-koper kan zijn of haar interesse kenbaar maken door een recreatiewoning te reserveren middels de interactieve inschrijvingsplattegrond op internet of door contact op te nemen met Arcus Resorts. 2. na reservering van een woning wordt door Arcus Resorts contact opgenomen voor het maken van een afspraak om in een persoonlijk gesprek geïnformeerd te worden omtrent de aankoop van een recreatiewoning in het project Noordzee Résidence Cadzand-Bad te Cadzand-Bad. In dit gesprek worden de verschillende mogelijkheden en condities van onder andere de aankoop, het financieringsarrangement, fiscaliteit en de beheer- en verhuurmogelijkheden belicht. 3. na definitieve keuze wordt de koop-/aannemingsovereenkomst ter ondertekening aan de aspirant-koper aangeboden. Indien gewenst, wordt voor de aspirant-koper een financieringsvoorbehoud opgenomen. De verkoper neemt in de koop-/aannemingsovereenkomst het voorbehoud op van een minimaal aantal verkochte woningen en het verkrijgen van de onherroepelijke bouwvergunning voor dit project (indien van toepassing). Binnen veertien dagen na ondertekening van deze overeenkomst dient de koper een waarborgsom of bankgarantie te deponeren bij Zeeuwse Alliantie Notarissen te Middelburg. 4. indien de koper de recreatiewoning wenst te benutten voor recreatieve verhuur dient de verhuurcategorie en het daarbij behorende inventarispakket te worden uitgekozen. Tevens zal een huurovereenkomst worden opgemaakt voor de bemiddeling via Roompot Vakanties. Nog voor de start van de bouw (indien van toepassing) zal Arcus Resorts de koper uitnodigen voor een persoonlijk gesprek hiertoe. Tevens kan de koper alsdan een keuze maken uit de aan te bieden meerwerkopties. 5. nadat de bouw gestart is zal Zeeuwse Alliantie Notarissen de koper uitnodigen om de akte van levering en eventueel de hypotheekakte op haar kantoor te laten passeren. Dit dient te geschieden niet eerder dan binnen vier weken na ondertekening van de koop-/aannemingsovereenkomst, dan wel nadat een aanvang is genomen met de bouw van de recreatiewoning. Dit afhankelijk van welk moment het laatst heeft plaatsgevonden. 6. telkens als een termijn van de bouw van de recreatiewoning gereed gekomen is ontvangt de koper een termijnnota. De termijnnota dient door de koper binnen veertien dagen na dagtekening te worden betaald. 7. Wanneer de recreatiewoning gereed is voor het gebruik wordt deze aan de koper opgeleverd en officieel overgedragen. Voor deze oplevering ontvangt de koper tijdig een uitnodiging. Indien men zelf niet aanwezig kan of wenst te zijn kan men de oplevering middels een machtiging laten verzorgen door een bouwkundig bureau. In het geval van verhuur stelt de koper daarna de woning verhuurgereed ter beschikking aan de verhuurorganisatie. noordzee résidence cadzand-bad 3

4 Gebruiksmogelijkheden Noordzee Résidence Cadzand-Bad zal volledig worden geëxploiteerd en verhuurd door Roompot Vakanties. Voor alle woningen is een bedrijfsmatige exploitatie van overheidswege verplicht. Eigen gebruik Met alle individuele eigenaren worden beheerovereenkomsten gesloten voor een optimale zorg voor uw investering. Daarnaast heeft de koper de keuze uit een vijftal gebruiksmogelijkheden. Voor verhuur sluit u een verhuurbemiddelingsovereenkomst af. Permanente bewoning is uitgesloten. Ter voorkoming van permanente bewoning is het eigen gebruik bestemmingsplanmatig bepaald op maximaal 120 dagen per jaar; maximaal 60 dagen aangesloten. Met Roompot Vakanties sluit u een verhuurbemiddelingsovereenkomst af. De verhuurbemiddelingsovereenkomst kent vijf varianten: 1. Zonder gegarandeerde huuropbrengst en zonder eigen gebruik; 2. Zonder gegarandeerde huuropbrengst en met eigen gebruik; 3. met gegarandeerde huuropbrengst en zonder eigen gebruik; 4. met gegarandeerde huuropbrengst en met eigen gebruik; 5. huurovereenkomst met vaste opbrengst. Roompot Service B.V. verzorgt bij deze overeenkomsten de volgende werkzaamheden: het verrichten van promotionele activiteiten; het sluiten van huurovereenkomsten; de administratie van huurovereenkomsten; de inning van de huren en bijkomende kosten; de periodieke afrekening van de netto huuropbrengst c.q. de gegarandeerde huuropbrengst; de wisselcontrole en schoonmaakpakketten; het verrichten van klein technisch onderhoud tot aan het totaalbedrag van 100,- inclusief BTW op jaarbasis. Afzonderlijke reparaties boven een bedrag van 25,- inclusief BTW, arbeid en materiaal worden bij de eigenaar in rekening gebracht. Indien de recreatiewoning niet het gehele jaar voor verhuur aan Roompot Service ter beschikking gesteld wordt, is Roompot Service gehouden klein technisch onderhoud tot een pro rato deel van 100,- te verrichten; het trachten te verhalen van schade waarvoor de huurder verantwoordelijk is op de waarborgsom. Onderstaand worden de vijf varianten van de bemiddelingsovereenkomst nader toegelicht: 1. Verhuurbemiddelingsovereenkomst zonder gegarandeerde huuropbrengst en zonder eigen gebruik. De recreatiewoning wordt door de eigenaar het gehele kalenderjaar voor verhuur ter beschikking gesteld aan Roompot Service en uitsluitend beschikbaar gehouden voor de verhuur aan derden. De eigenaar ziet het gehele kalenderjaar af van eigen gebruik van de recreatiewoning. Eigen gebruik van de recreatiewoning door de eigenaar is dan ook gedurende het gehele kalenderjaar, derhalve ook in het geval van leegstand van de recreatiewoning uitgesloten. 2.Verhuurbemiddelingsovereenkomst zonder gegarandeerde huuropbrengst en met eigen gebruik. De recreatiewoning wordt door de eigenaar gedurende ten minste vijfendertig weken van een kalenderjaar voor verhuur ter beschikking gesteld aan Roompot Service en gedurende deze periode uitsluitend beschikbaar gehouden voor verhuur aan derden. De eigenaar is gerechtigd via de eigenarenwebsite aan Roompot Service aan te geven gedurende welke periode de eigenaar de recreatiewoning zelf wenst te gebruiken. Deze wens zal door Roompot Service worden gerespecteerd, mits de recreatiewoning gedurende ten minste zestien weken in de periode april tot en met oktober, waarvan minimaal vijf weken in de maanden juli en augustus (te rekenen vanaf de laatste vrijdag in juni en de eerste maandag in september) voor verhuur beschikbaar is en niet door Roompot Service aan derden is verhuurd. Aan het eigen gebruik zitten geen beperkingen. Wel moet u rekening houden met eventuele fiscale consequenties. 4 noordzee résidence cadzand-bad

5 Bij de twee varianten zonder gegarandeerde opbrengst is er geen sprake van enige garantie met betrekking tot de verhuurpenningen. U ontvangt over de daadwerkelijke verhuurde perioden een netto huuropbrengst. Deze netto huuropbrengst wordt vastgesteld op basis van de door Roompot Vakanties op te stellen netto prijslijst waarop aangegeven wordt welke vergoeding u ontvangt als de recreatiewoning uitsluitend wordt verhuurd in de door u beschikbaar gestelde perioden. De netto prijslijsten worden vastgesteld op basis van een verhuurprovisie van 22% voor BTW ondernemers (24,5% voor niet BTW ondernemers) en 12,50 per week of deel daarvan voor wissel- en aankomstbijdrage op de brutoprijzen in de prospectus. Uitbetaling van de huurinkomsten vindt plaats per kwartaal achteraf. (Van de totaalopbrengst wordt 75% van het nettobedrag overgemaakt; 25% blijft altijd op uw rekening courant staan, dit wordt het volgende kwartaal weer bij uw tegoed opgeteld). Uw recreatiewoning wordt standaard als niet-rokers-recreatiewoning aangeboden. De mogelijkheid bestaat om uw recreatiewoning als rokers-woning aan te bieden. Dit is alleen mogelijk bij de verhuurbemiddelingsovereenkomsten zonder gegarandeerde huuropbrengst. Denkt u hieraan bij het invullen van de overeenkomst. 3. Verhuurbemiddelingsovereenkomst met gegarandeerde huuropbrengst en zonder eigen gebruik Deze variant wordt afgesloten wanneer u een gegarandeerde opbrengst wenst en niet zelf wilt beschikken over de recreatiewoning. De recreatiewoning wordt door de eigenaar het gehele kalenderjaar voor verhuur ter beschikking gesteld aan Roompot Service en uitsluitend beschikbaar gehouden voor de verhuur aan derden. De eigenaar ziet het gehele kalenderjaar af van eigen gebruik van de recreatiewoning. Eigen gebruik van de recreatiewoning door de eigenaar is dan ook gedurende het gehele kalenderjaar, derhalve ook in het geval van leegstand van de recreatiewoning uitgesloten. 4. Verhuurbemiddelingsovereenkomst met gegarandeerde huuropbrengst met eigen gebruik Deze variant wordt afgesloten wanneer u een gegarandeerde opbrengst wenst en ook nog zelf wilt beschikken over uw recreatiewoning. De recreatiewoning wordt door de eigenaar gedurende het gehele kalenderjaar, behoudens een periode van maximaal vier weken voor eigen gebruik, voor verhuur ter beschikking gesteld aan Roompot Service en gedurende de beschikbare periode uitsluitend beschikbaar gehouden voor verhuur aan derden. De eigenaar is gerechtigd via de eigenarenwebsite aan Roompot Service aan te geven gedurende welke periode van maximaal vier weken hij de recreatiewoning zelf wenst te gebruiken. Deze wens zal door Roompot Service wordt gerespecteerd, indien hiervan ten hoogste zeven dagen vallen binnen het door Roompot Service te bepalen hoogseizoen en de recreatiewoning door Roompot Service niet aan derden is verhuurd. 5. Huurovereenkomst met vaste opbrengst Roompot Service BV biedt u de mogelijkheid een huurovereenkomst met vaste opbrengst af te sluiten voor de types Schelpenrode, Duynenrode, Zandensteyn en Vloedburgh voor de duur van tien jaar, ingaande op de datum van verhuuroplevering en eindigende tien jaar nadat de verhuurperiode is ingegaan, waarbij het laatste kalenderjaar eindigt op de eerste wisseldag van het jaar Het gemiddeld te behalen rendement bij verhuur bedraagt 6,5%. De eigenaar en Roompot Service zijn deze huurovereenkomst aangegaan met als uitgangspunt dat de eigenaar de vastgestelde huurprijs als een netto huur dient te ontvangen. In verband daarmee zijn partijen overeengekomen dat alle tegenwoordige en toekomstige kosten, belastingen (inclusief onroerende zaaksbelasting voor gebruiker en eigenaar), lasten, heffingen, retributies ter zake van de eigendom en het feitelijk gebruik van de recreatiewoning, hoe deze ook genoemd zijn en waarop zij ook mogen berusten, óók indien de eigenaar daarvoor wordt aangeslagen, voor rekening zijn van Roompot Service en door deze aan de eigenaar wor- noordzee résidence cadzand-bad 5

6 den vergoed. De uit dezen hoofde door eigenaar aan Roompot Service in rekening te brengen bedragen worden op factuur aan Roompot Service doorberekend en dienen binnen veertien dagen na ontvangst van de desbetreffende factuur te worden voldaan. In de huurovereenkomst is opgenomen dat alle onderhoudskosten en alle reparaties van de recreatiewoning, met inbegrip van eventuele noodzakelijke vernieuwingen van de inventaris, voor rekening van Roompot Service zijn. Groot onderhoud van het bouwkundige deel (zoals buitenschilderwerk, dakbedekking, keuken, bouwkundige vernieuwingen), komen voor rekening van de eigenaar. De huurprijs is inclusief 6% BTW, echter omdat deze onder de aangiftegrens valt (de zgn. kleine ondernemersregeling) hoeft deze niet te worden afgedragen. Een beleggersovereenkomst kan alleen afgesloten worden voor de types Schelpenrode, Duynenrode, Zandensteyn en Vloedburgh. Meerwerkopties en keuken Voor de verschillende typen woningen in het project Noordzee Résidence Cadzand Bad zijn diverse kopersopties uitgewerkt. De koper zal voor de start van de bouw worden uitgenodigd voor een persoonlijk gesprek om een keuze te maken. Alle opties en mogelijkheden zullen worden toegelicht in de Optiebrochure Noordzee Résidence Cadzand-Bad. Na keuze van de meewerkopties worden deze in de bouw verwerkt. Sommige opties zijn uitsluitend mogelijk voor zolang de bouw van de woning dit toelaat. Tevens worden er opties aangeboden die een toevoeging zijn voor de verhuurcategorie. Verder is in de aankoop van de woning een volledige keuken opgenomen. Uitbreiding van de keuken is mogelijk en kan een noodzakelijke toevoeging zijn voor een verhuurcategorie. Aan de koper wordt de mogelijkheid geboden om zonder verrekening een keuze te maken uit een aantal geselecteerde kleuren welke zijn afgestemd op de inventarislijnen. Ook individuele wensen met betrekking tot de keuken zijn mogelijk. Aan de koper zal gelijktijdig met de mogelijke opties, alle mogelijkheden omtrent de keuken worden aangeboden. Inventaris Voor het project Noordzee Résidence Cadzand-Bad worden exclusieve inrichtingen ontworpen. Deze inrichtingen worden volledig afgestemd op de verschillende verhuurcategorieën. Na het ondertekenen van de koop/-aannemingsovereenkomst dient men een keuze te maken met betrekking tot de inventarispakketten. De inventarispakketten zijn onlosmakelijk aan de verhuur van de woning verbonden en afhankelijk van de keuze van de verhuurcategorie. Uitgebreide informatie met betrekking tot het inventaris zal voor de start van de bouw aan de kopers ter beschikking worden gesteld. De koper heeft keuze uit diverse inventarislijnen die speciaal zijn ontworpen voor Noordzee Résidence Cadzand-Bad. De inventarissen zijn in nauw overleg afgestemd en voldoen volledig aan de eisen van de exploitant en verhuurder. 6 noordzee résidence cadzand-bad

7 Indicatie vaste en variabele kosten Onroerendezaakbelasting (OZB) De onroerendezaakbelasting is afhankelijk van de WOZ-waarde van de woning. Als uitvoerder van de Wet waardering onroerende zaken (WOZ) bepaalt de gemeente Sluis de waarde van de woning. De hoogte van de onroerendezaakbelasting wordt ieder jaar door de gemeente vastgesteld en wordt door de gemeente bij de eigenaar geïnd. Zuiveringslasten/watersysteemheffing Het waterschap zuivert afvalwater en zorgt voor schoon oppervlaktewater in o.a. beken, sloten en rivieren. De kosten die hiermee gepaard gaan, worden grotendeels gedekt door de zuiveringsheffing. Met de watersysteemheffing zorgt het waterschap onder andere voor het beheer en onderhoud van sloten, dijken en gemalen maar ook het grondwaterpeil. De kosten worden door het Waterschap Zeeuwse Eilanden vastgesteld en wordt door het Waterschap bij de eigenaar geïnd. In sommige gevallen geschied de inning via de exploitant. Gas, water en electra Net als bij uw eigen huis bent u vrij om uw energieleverancier te kiezen. Cavelot Sur Mer BV maakt afspraken met de leveranciers van gas, water en electra inzake de huisaansluiting en het eerste gebruik. U sluit zelf direct met de betreffende leverancier een overeenkomst af. De verrekening vindt plaats op basis van het werkelijke verbruik. Het in het overzicht genoemde bedrag is een reële inschatting bij gemiddeld gebruik. Rioolrecht Rioolrechten kunnen door de overheid rechtstreeks (gemeente) worden geïnd of via de exploitant van het park. CAI Heffingen die voortvloeien uit het gebruik van het CAInet door de eigenaren, worden doorberekend door de exploitant. Het in het overzicht genoemde bedrag is een reële inschatting. Verzekeringen U dient er rekening mee te houden dat de woning verzekerd moet zijn. Wij bieden u een arrangement hiervoor aan. Het eerste jaar na oplevering worden de kosten van de verzekering door de ontwikkelaar Cavelot Sur Mer BV voldaan. De hoogte van de opstal- en inboedelverzekering zijn gebaseerd op de aanbieding van de verzekeringsmaatschappij. Het in het overzicht genoemde bedrag is een reële inschatting. Onderhoud Voor (toekomstige) onderhoudswerkzaamheden aan de woning dient een bedrag gereserveerd te worden. Het in het overzicht genoemde bedrag is een reële inschatting. Parkbijdrage De parkbijdrage wordt door de exploitant van het park in rekening gebracht voor onder andere; afvalinzameling, onderhoud en instandhoudingkosten van straatverlichting, openbaar groen, speelvoorzieningen, het onderhoud aan openbare infrastructuur enzovoort. Tevens heeft elke eigenaar gratis toegang tot het zwembad in het centrumgebouw voor maximaal 6 personen. Het in het overzicht genoemde bedrag is een reële inschatting. Huishoudelijke services Wij adviseren om alle huishoudelijke services door de exploitant van het park te laten uitvoeren. Dit omvat tuinonderhoud, raamzeem service, reinigen daklijsten en goten, onderhoud CV installatie, brandblusser en rookmelders controle en reinigen terras inclusief algenbestrijding. Het in het overzicht genoemde bedrag is een reële inschatting. Afhankelijk van de gekozen opties (zoals open haard, sauna e.d.) kunnen extra services verleend worden. De kosten hiervan worden separaat door de verhuurder in rekening gebracht. noordzee résidence cadzand-bad 7

8 Voorbeeld vaste en variabele kosten type duynbosch Vaste/variabele kosten Verhuur Eigen gebruik Onroerende zaakbelasting Zuiveringslasten Watersysteemheffing Gas/water/electra Rioolrecht CAI Verzekering Onderhoud Retributie Totaal woning gerelateerde lasten Huishoudelijke services Totaal verhuur gerelateerde lasten Totaal De kosten van tuinonderhoud zijn afhankelijk van de kavelgrootte en worden onderstaand weergegeven: Tot 300 m² 380 Tot 400 m² 510 Tot 500 m² 630 Tot 600 m² 735 Tot 700 m² 840 Tot 900 m² 925 Groter dan 900 m² De indicatieve kosten zijn gebaseerd op tarieven en gegevens, geldend op datum opmaak, derhalve wijzigingen voorbehouden. Aan dit overzicht kunnen geen rechten worden ontleend. Waar van toepassing zijn de bedragen excl. BTW. Bovengenoemde kosten zijn voorbeeldgegevens en zijn van toepassing bij het type Duynbosch in de standaard uitvoering zonder opties. 8 noordzee résidence cadzand-bad

9 Roompot Vakanties Roompot is begonnen in 1965 met een camping in Kamperland (Zeeland). Op dit moment is Roompot Vakanties één van de grootste aanbieders van vakantieverblijven en campingplaatsen in geheel Nederland en is nog steeds volop in ontwikkeling. Anno 2012 heeft de organisatie 165 parken en campings in het verhuurbestand en het groeit nog steeds. Vorig jaar is bijvoorbeeld gestart met de verhuur van 100 luxe recreatievilla s op het bestaande vakantiepark Klein Vink te Arcen. Daarnaast heeft Resort Hotel Bad Bentheim in Duitsland zijn deuren in de herfst van 2011 geopend. De nieuwste ontwikkeling Noordzee Résidence Cadzand-Bad is op dit moment in verkoop en zal uiteraard volledig worden geëxploiteerd en verhuurd door Roompot vakanties. De eerste woningen zijn in april 2012 in verhuur genomen. De gasten van Roompot hebben de keuze uit luxe bungalows, stacaravans, chalets, white camp cottages, familievilla s, landhuizen, kampeerplaatsen, vakantietenten, appartementen en hotels. Deze zijn gelegen op diverse toplocaties aan de kust of in natuurrijke bosgebieden. Roompot Vakanties staat voor recreëren en beleggen, een bijzondere combinatie, want met een geringe investering verdient u uw recreatiewoning terug door middel van verhuur. Onze ervaring in deze sector heeft geleerd dat een comfortabele recreatiewoning op een toplocatie, mits goed beheerd, een zeer rendabele investering is. Reserveringssysteem Het hoofdkantoor van Roompot Vakanties bevindt zich in Kamperland. Zeven dagen in de week worden dagelijks honderden tot duizenden telefoontjes en s verwerkt! Het is 24 uur per dag mogelijk een boeking vast te leggen. Ons reserveringssysteem Newyse is een gebruiksvriendelijk systeem en biedt een verscheidenheid aan mogelijkheden. Ons gehele aanbod is gekoppeld aan dit programma. Het is ontwikkeld in nauwe samenwerking met diverse afdelingen binnen Roompot Vakanties. Zo ook de persoonlijke eigenarenwebsite waarop elke individuele eigenaar middels een persoonlijke inlognaam en wachtwoord informatie kan vinden over het eigen bezit en het betreffende park. Internet Op de Roompot Vakanties internetsite is het mogelijk online te reserveren. Het adres wordt door duizenden internetgebruikers uit binnen- en buitenland bezocht. Reeds meer dan 50% van alle omzet wordt via internet gerealiseerd. Enige tijd geleden hebben we een nieuwe versie van onze website www. roompotparken.nl ontwikkeld. De structuur van deze website is door Roompot geoptimaliseerd. Tevens is er een zoek & boek functie toegevoegd. Op deze manier kan een gast nog gerichter een vakantieverblijf geheel naar wens zoeken en reserveren. Alle bijzonderheden van bijvoorbeeld een recreatiewoning of appartement worden hier benoemd. Bij opgaaf van de gewenste bijzonderheden wordt een zoekende internetboeker naar het vakantieverblijf geleid, dat exact aan zijn/haar wensen voldoet. Door de unieke, directe koppeling aan het reserveringssysteem met internet, kan deze recreatiewoning dan door de internetboeker online in het systeem worden geboekt. Bijna alle boekingen worden zonder tussenkomst van medewerkers in het reserveringssysteem automatisch gecontroleerd op juistheid. Neemt u eens een kijkje op deze website! noordzee résidence cadzand-bad 9

10 Fiscale informatie Bij de aankoop van een recreatiewoning die door de koper voor verhuur ter beschikking wordt gesteld zijn de fiscale aspecten van groot belang. Denk onder andere aan de BTW aftrekbaarheid bij aankoop, de consequenties bij eigen gebruik op het gebied van BTW en inkomstenbelasting, de wijze van belastingheffing bij aankoop in privé of bedrijfsmatig en de kleine ondernemersregeling bij de (verplichte) BTW aangifte. Hiervoor heeft de ontwikkelaar een samenwerkingsverband met WEA accountants & Adviseurs te Middelburg. Deze organisatie heeft een eigen informatieblad opgesteld waarin alle belangrijke kenmerken en vragen helder worden uitgelegd. Dit informatieblad wordt separaat aan de aspirant-kopers verstrekt en wordt op aanvraag direct toegezonden. Gedurende de verkoop (ook tijdens speciale verkoopweekenden) zijn één of meer adviseurs van WEA beschikbaar om deze informatie met de aspirant-kopers door te nemen en om aanvullende vragen, al dan niet specifiek toegespitst op de persoonlijke situatie van de aspirant-koper, te beantwoorden. Voor verdere informatie kunt u terecht bij: WEA Accountants & Adviseurs De heer J.W.M. Mathijssen Fb Park Veldzigt 75, Middelburg Postbus 189, 4330 AD Middelburg Telefoon: +31 (0) Fax: +31 (0) Financiering De financiering van uw recreatiewoning in Cadzand- Bad vraagt een zorgvuldige afstemming tussen uw wensen en de financieringsmogelijkheden. Voor Noordzee Résidence Cadzand-Bad is een arrangement met Rabobank West-Zeeuws-Vlaanderen overeengekomen met aantrekkelijke voorwaarden zoals korting op rentetarieven en geen afsluitprovisie. De medewerkers van Arcus Resorts en Rabobank kunnen u alle informatie verstrekken en samen met u de gewenste en meest optimale financiering bepalen. Ook zal u, gedurende het verkooptraject, worden bijgestaan door medewerkers van Arcus Resorts in de afwikkeling van de gekozen financiering. Hiervoor worden geen kosten in rekening gebracht Financieringsarrangement Kopers van een woning in Noordzee Résidence Cadzand-Bad bieden wij een scherp financieringsarrangement. een aantrekkelijke rentekorting op de eerste rentevast periode van 1 t/m 5 jaar (ongeacht hypotheekvorm). Daarna zijn de dan geldende rentetarieven van toepassing; geen taxatiekosten (financiering op basis van stichtingskosten); geen afsluitprovisie over het te financieren bedrag; geen bereidstellingsprovisie; maximaal 70% aflossingsvrij mogelijk. Dit arrangement geldt gedurende de totale verkoopperiode van woningen in Noordzee Résidence Cadzand-Bad. De bepalingen 2 t/m 4 van het arrangement gelden bij aanvang ongeacht looptijd van de rente en hypotheekvorm. Informeer bij onze afdeling Financieel Advies naar de voorwaarden van het financieringsarrangement via telefoonnummer +31 (0) of 10 noordzee résidence cadzand-bad

11 Disclaimer Alhoewel deze brochure algemene verkoopinformatie Noordzee Residence Cadzand Bad met grote zorg is samengesteld en er redelijkerwijs alles in het werk is gesteld door Cavelot Sur Mer BV om er voor te zorgen dat de informatie actueel en accuraat is, is het toch mogelijk dat de brochure onjuistheden of typefouten bevat. Ook is er de mogelijkheid van wijzigingen of veranderingen van overheidswege ten aanzien van deze informatie. Cavelot Sur Mer BV geeft geen garanties over de juistheid en volledigheid van de in de brochure opgenomen informatie. Verder aanvaardt Cavelot Sur Mer BV geen enkele aansprakelijkheid, verplichting of verantwoordelijkheid voor eventuele foutieve of onvolledige informatie in deze brochure. Het beeldmateriaal, waaronder de perspectieftekeningen, in deze brochure is slechts bedoeld om u een indruk te geven van de woningen. Het zijn geen bindende tekeningen en foto s. Aan het beeldmateriaal kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. Het eigendomsrecht van namen, afbeeldingen, logo s en foto s berust bij Cavelot Sur Mer BV. Cavelot Sur Mer BV behoudt zich het recht voor te allen tijde zonder nadere kennisgeving aanvullingen, verbeteringen, correcties en/of wijzigingen in de brochure en deze disclaimer aan te brengen. noordzee résidence cadzand-bad 11

12

100 luxe recreatievilla s

100 luxe recreatievilla s a lg e m e n e v e r ko o p i n fo r m at i e 100 luxe recreatievilla s April 2010 2 Residence Klein Vink inhoudsopgave 1. Voorwoord...........................................................................................................................................

Nadere informatie

Uw eigen Duynlodge achter de hoge duinen van Callantsoog

Uw eigen Duynlodge achter de hoge duinen van Callantsoog Uw eigen Duynlodge achter de hoge duinen van Callantsoog Algemene verkoopinformatie, april 2014 Voorwoord Procedure aankoop ligt op loopafstand van het heerlijk schone en uitgestrekte Noordzeestrand. In

Nadere informatie

Uw eigen duinvilla pal achter de duinen van Ouddorp aan Zee

Uw eigen duinvilla pal achter de duinen van Ouddorp aan Zee Uw eigen duinvilla pal achter de duinen van Ouddorp aan Zee Algemene verkoopinformatie, maart 2013 Voorwoord Pal achter de duinen van het Zuid-Hollandse Ouddorp aan Zee, op de kop van Goeree, verrijst

Nadere informatie

Beleggersinformatie. Beleggen in Kustpark Zeebad. Exclusief financieringsarrangement. via Rabobank. Kustpark Zeebad. kustparkzeebad.

Beleggersinformatie. Beleggen in Kustpark Zeebad. Exclusief financieringsarrangement. via Rabobank. Kustpark Zeebad. kustparkzeebad. Beleggersinformatie Kustpark Zeebad Exclusief financieringsarrangement via Rabobank Beleggen in Kustpark Zeebad Top belegging aan de Noordzeekust Uitstekende verhuurlocatie aan de kust Royale percelen

Nadere informatie

Beleggersinformatie. Beleggen in Noordzee Beach Village Nieuwvliet-Bad. Noordzee Beach Village Nieuwvliet-Bad

Beleggersinformatie. Beleggen in Noordzee Beach Village Nieuwvliet-Bad. Noordzee Beach Village Nieuwvliet-Bad Beleggersinformatie Noordzee Beach Village Nieuwvliet-Bad Gegarandeerd 5% rendement op de Beach Houses en woningtype Zandwijck + exclusief financieringsarrangement via Rabobank Beleggen in Noordzee Beach

Nadere informatie

Uw eigen duinvilla pal achter de duinen van Ouddorp aan Zee

Uw eigen duinvilla pal achter de duinen van Ouddorp aan Zee Uw eigen duinvilla pal achter de duinen van Ouddorp aan Zee Algemene verkoopinformatie, november 2016 Voorwoord Pal achter de duinen van het Zuid-Hollandse Ouddorp aan Zee, op de kop van Goeree, verrijst

Nadere informatie

Beleggersinformatie. Beleggen in Noordzee Beach Village Nieuwvliet-Bad. Gegarandeerd netto rendement tot wel 6,5% met een looptijd van 10 jaar!

Beleggersinformatie. Beleggen in Noordzee Beach Village Nieuwvliet-Bad. Gegarandeerd netto rendement tot wel 6,5% met een looptijd van 10 jaar! Beleggersinformatie Noordzee Beach Village Nieuwvliet-Bad Gegarandeerd netto rendement tot wel 6,5% met een looptijd van 10 jaar! Beleggen in Noordzee Beach Village Nieuwvliet-Bad Top belegging aan de

Nadere informatie

Beleggersinformatie. Beleggen in Noordzee Beach Village Nieuwvliet-Bad. Gegarandeerd netto rendement tot wel 6,5% met een looptijd van 10 jaar!

Beleggersinformatie. Beleggen in Noordzee Beach Village Nieuwvliet-Bad. Gegarandeerd netto rendement tot wel 6,5% met een looptijd van 10 jaar! Beleggersinformatie Noordzee Beach Village Nieuwvliet-Bad Gegarandeerd netto rendement tot wel 6,5% met een looptijd van 10 jaar! Beleggen in Noordzee Beach Village Nieuwvliet-Bad Top belegging aan de

Nadere informatie

Uw eigen Duynlodge achter de hoge duinen van Callantsoog

Uw eigen Duynlodge achter de hoge duinen van Callantsoog Uw eigen Duynlodge achter de hoge duinen van Callantsoog Algemene verkoopinformatie, september 2016 Voorwoord Procedure aankoop ligt op loopafstand van het heerlijk schone en uitgestrekte Noordzeestrand.

Nadere informatie

Kustpark Zeebad UW EIGEN LUXE LODGE AAN DE ZEEUWSE KUST

Kustpark Zeebad UW EIGEN LUXE LODGE AAN DE ZEEUWSE KUST UW EIGEN LUXE LODGE AAN DE ZEEUWSE KUST Algemene verkoopinformatie, september 2016 Voorwoord Procedure aankoop Op een unieke locatie in de populaire Zeeuws-Vlaamse badplaats Breskens realiseert Roompot

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOPINFORMATIE

ALGEMENE VERKOOPINFORMATIE ALGEMENE VERKOOPINFORMATIE Inhoud Voorwoord...2 Procedure verkoop...3 Gebruiksmogelijkheden...4 Indicatie vaste en variabele kosten...6 Voorbeeld vaste en variabele kosten...7 Beheer van het gebouw...8

Nadere informatie

Algemene Verkoopinformatie. Uw eigen luxe lodge op Ameland maart 2017

Algemene Verkoopinformatie. Uw eigen luxe lodge op Ameland maart 2017 Algemene Verkoopinformatie Uw eigen luxe lodge op Ameland maart 2017 2 Voorwoord Op het prachtige vakantie-eiland Ameland biedt Roompot Vakanties op Vakantiepark Boomhiemke 140 luxe lodges te koop aan.

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOPINFORMATIE

ALGEMENE VERKOOPINFORMATIE ALGEMENE VERKOOPINFORMATIE Zuytland Buiten 1 Inhoudsopgave 1. Voorwoord 3 2. Procedure verkoop 4 3. Gebruiksmogelijkheden 5 4. Koopsom en parkbijdrage 7 5. Vaste en variabele kosten 8 6. Fiscale informatie

Nadere informatie

Algemene verkoopinformatie. Kustpark Zeebad mei 2017

Algemene verkoopinformatie. Kustpark Zeebad mei 2017 Algemene verkoopinformatie mei 2017 Inhoudsopgave Aankoopprocedure 2 Voorwoord 2 Aankoopprocedure Gebruiksmogelijkheden 4 Opties/inventaris 5 Inzicht in kosten 6 Roompot Vakanties 8 Fiscale informatie

Nadere informatie

Algemene verkoopinformatie. Noordzee Beach Village Nieuwvliet-Bad december 2016

Algemene verkoopinformatie. Noordzee Beach Village Nieuwvliet-Bad december 2016 Algemene verkoopinformatie Noordzee Beach Village Nieuwvliet-Bad december 2016 2 Voorwoord Een nieuwe parel aan het Zeeuws-Vlaamse Noordzeestrand verrijst binnenkort in Nieuwvliet-Bad. In navolging op

Nadere informatie

Kustpark Zeebad UW EIGEN LUXE LODGE AAN DE ZEEUWSE KUST

Kustpark Zeebad UW EIGEN LUXE LODGE AAN DE ZEEUWSE KUST UW EIGEN LUXE LODGE AAN DE ZEEUWSE KUST Algemene verkoopinformatie, juni 2014 Voorwoord Procedure aankoop Op een unieke locatie in de populaire Zeeuws-Vlaamse badplaats Breskens realiseert Roompot Vakanties

Nadere informatie

Wilt u uw recreatiewoning verhuren? Dan is Roompot Vakanties graag úw professionele partner! Met 50 jaar ervaring in de recreatiebranche zorgt ons enthousiaste team van specialisten voor de optimale verhuur

Nadere informatie

1 Introductie Roompot Vakanties. 2 Werkzaamheden Roompot Vakanties

1 Introductie Roompot Vakanties. 2 Werkzaamheden Roompot Vakanties Verhuurinformatie 2012-2013 Noordzee Résidence Cadzand-Bad 1 Introductie Roompot Vakanties 2 Werkzaamheden Roompot Vakanties 3 De verschillende verhuurbemiddelings-/huurovereenkomsten 3.1 Met variabele

Nadere informatie

Algemene verkoopinformatie 225 recreatiewoningen Roggel. Fase 3. Waardevast investeren en Bourgondisch recreëren!

Algemene verkoopinformatie 225 recreatiewoningen Roggel. Fase 3. Waardevast investeren en Bourgondisch recreëren! Z RD EE D NT 9 AN ME 8 EN AR DE INA EG N G G RE IE PA 225 recreatiewoningen Roggel Fase 3 Waardevast investeren en Bourgondisch recreëren! april 2011 Colofon Initiatief: Ontwikkeling: Ontwikkelingsmaatschappij

Nadere informatie

Wilt u uw recreatieappartement verhuren? Dan is Roompot Vakanties graag úw professionele partner! Met 50 jaar ervaring in de recreatiebranche zorgt ons enthousiaste team van specialisten voor de optimale

Nadere informatie

Wilt u uw recreatiewoning verhuren? Dan is Roompot Vakanties graag úw professionele partner! Met 50 jaar ervaring in de recreatiebranche zorgt ons enthousiaste team van specialisten voor de optimale verhuur

Nadere informatie

Algemene verkoopinformatie. (versie 2, mei 2013)

Algemene verkoopinformatie. (versie 2, mei 2013) Algemene verkoopinformatie (versie 2, mei 2013) Inhoudsopgave 1. INLEIDING 2. PROCEDURE VERKOOP 3. GEBRUIKSMOGELIJKHEDEN 4. INDICATIE VASTE EN VARIABELE KOSTEN 5. OPBRENGSTEN EN KOSTEN, HET RENDEMENT

Nadere informatie

Algemene verkoopinformatie

Algemene verkoopinformatie Algemene verkoopinformatie november 2013 Inhoudsopgave Inleiding... 5 Procedure aankoop... 6 Gebruiksmogelijkheden... 8 Opties/Inventaris...12 Indicatie vaste & variabele kosten...14 Fiscale informatie...17

Nadere informatie

Beleggersinformatie. Beleggen in Noordzee Beach Village Nieuwvliet-Bad. Noordzee Beach Village Nieuwvliet-Bad

Beleggersinformatie. Beleggen in Noordzee Beach Village Nieuwvliet-Bad. Noordzee Beach Village Nieuwvliet-Bad Beleggersinformatie Noordzee Beach Village Nieuwvliet-Bad Gegarandeerd 5% rendement op de Beach Houses en woningtype Zandwijck + exclusief financieringsarrangement via Rabobank Beleggen in Noordzee Beach

Nadere informatie

Wilt u uw recreatiewoning verhuren? Dan is Roompot Vakanties graag úw professionele partner! Met 50 jaar ervaring in de recreatiebranche zorgt ons enthousiaste team van specialisten voor de optimale verhuur

Nadere informatie

Verhuurinformatie 2014 Ferienresort Cochem

Verhuurinformatie 2014 Ferienresort Cochem Verhuurinformatie 2014 Ferienresort Cochem 1 Introductie Roompot Vakanties 2 Werkzaamheden Roompot Vakanties 3 De huurovereenkomst 4 Eigen gebruik/onderhoud van de recreatiewoning 5 Uitbetaling verhuuropbrengst

Nadere informatie

Wilt u uw recreatiewoning verhuren? Dan is Roompot Vakanties graag úw professionele partner! Met 50 jaar ervaring in de recreatiebranche zorgt ons enthousiaste team van specialisten voor de optimale verhuur

Nadere informatie

Wilt u uw recreatiewoning verhuren? Dan is Roompot Vakanties graag úw professionele partner! Met 50 jaar ervaring in de recreatiebranche zorgt ons enthousiaste team van specialisten voor de optimale verhuur

Nadere informatie

Algemene verkoopinformatie

Algemene verkoopinformatie Algemene verkoopinformatie het juweel aan de noordzee 2 het aan de juweel noordzee in houd 03 voorwoord 04 Bouwfonds 07 Arcus group 08 Largo villas 10 Procedure aankoop 12 gebruiksmogelijkheden 14 architectuur

Nadere informatie

exclusieve (hotel)appartementen

exclusieve (hotel)appartementen exclusieve (hotel)appartementen het juweel aan de noordzee in houd 04 De luxe, het gemak en comfort op gepast niveau 06 begin de dag zilt 07 alles zo dichtbij 08 ontdek de afwisseling 09 hotelservice

Nadere informatie

- ALGEMENE VERKOOPINFORMATIE FASE 1 - SEPTEMBER

- ALGEMENE VERKOOPINFORMATIE FASE 1 - SEPTEMBER - ALGEMENE VERKOOPINFORMATIE FASE 1 - SEPTEMBER 2013 Een vakantievilla op Marinapark Leukermeer; een schitterend bezit! 2 Marinapark Leukermeer Inhoudsopgave 1. INLEIDING 5 2. GEBRUIKSMOGELIJKHEDEN, VERHUUR

Nadere informatie

ENJOY YOUR LEISURE INVESTMENT

ENJOY YOUR LEISURE INVESTMENT Bospark Lunsbergen BORGER DRENTHE powered by ENJOY YOUR LEISURE INVESTMENT WWW.ORISANTLEISURE.NL 1 ENJOY YOUR LEISURE INVESTMENT Bospark Lunsbergen BORGER DRENTHE In Drenthe, pal naast natuurgebied Gieten-Borger

Nadere informatie

1 Introductie Roompot Vakanties. 2 Werkzaamheden Roompot Vakanties

1 Introductie Roompot Vakanties. 2 Werkzaamheden Roompot Vakanties Verhuurinformatie 2011 Noordzee Résidence Cadzand-Bad 1 Introductie Roompot Vakanties 2 Werkzaamheden Roompot Vakanties 3 De verschillende verhuurbemiddelings-/huurovereenkomsten 3.1 Zonder gegarandeerde

Nadere informatie

lezen in het model verhuurbemiddelingsovereenkomst. Op basis van de ervaringscijfers

lezen in het model verhuurbemiddelingsovereenkomst. Op basis van de ervaringscijfers Chateau Fauquemont VILLAPARK CHÂTEAU FAUQEMONT Verhuur via LANDAL GREENPARKS De verhuur van VILLAPARK CHÂTEAU FAUQEMONT is in handen van LANDAL GREENPARKS. Landal Greenparks is met 50 parken in verhuur

Nadere informatie

In deze brochure hebben wij de volgende module(s) uitgewerkt:

In deze brochure hebben wij de volgende module(s) uitgewerkt: In deze brochure hebben wij de volgende module(s) uitgewerkt: 1. Fiscale consequentie aankoop recreatiewoning 2. Financieringsmogelijkheden 3. Verzekeringen 1. Fiscale consequentie aankoop recreatiewoning

Nadere informatie

CONCEPT ALGEMENE BEPALINGEN TOT VERHUUR VAN RECREATIEWONINGEN

CONCEPT ALGEMENE BEPALINGEN TOT VERHUUR VAN RECREATIEWONINGEN CONCEPT ALGEMENE BEPALINGEN TOT VERHUUR VAN RECREATIEWONINGEN door Roompot Service op DATUM vastgesteld en op DATUM gedeponeerd bij de griffie van de rechtbank te Middelburg en aldaar ingeschreven onder

Nadere informatie

65 vakantiewoningen hofstede riethnisse - renesse Investeren in vakantie...

65 vakantiewoningen hofstede riethnisse - renesse Investeren in vakantie... 65 vakantiewoningen hofstede riethnisse - renesse Investeren in vakantie... Welkom... De interesse voor investeren in steen wint nog steeds aan populariteit, ook al is geld verdienen in vastgoed van alle

Nadere informatie

Roggel Burg. Gubbelstraat 42

Roggel Burg. Gubbelstraat 42 ALGEMEEN: In de kern van Roggel bieden wij u dit appartement te koop en te huur aan! Roggel staat bekend als een actief en aantrekkelijk dorp waar altijd wel wat te beleven valt. Er is een groot recreatiepark

Nadere informatie

HUUROVEREENKOMST ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE TWEE JAAR OF KORTER

HUUROVEREENKOMST ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE TWEE JAAR OF KORTER HUUROVEREENKOMST ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE TWEE JAAR OF KORTER ONDERGETEKENDEN: 1. VOORNA(A)M(EN) ACHTERNAAM, geboren op GEBOORTEDATUM te GEBOORTEPLAATS, wonende te PLAATS (POSTCODE), aan de STRAAT HUISNUMMER,

Nadere informatie

RÉSIDENCE DE PARADE 10 ZEER LUXE EN EXCLUSIEV E V ILL A S

RÉSIDENCE DE PARADE 10 ZEER LUXE EN EXCLUSIEV E V ILL A S RÉSIDENCE DE PARADE 10 ZEER LUXE EN EXCLUSIEV E V ILL A S 2 NOORDZEE RÉSIDENCE CADZAND-BAD RÉSIDENCE DE PARADE Inhoudsopgave Inleiding 5 Cadzand-Bad 6 Toekomstvisie 7 Pure C 7 Noordzee Résidence Cadzand-Bad

Nadere informatie

HUUROVEREENKOMST WOONRUIMTE

HUUROVEREENKOMST WOONRUIMTE HUUROVEREENKOMST WOONRUIMTE Model door de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) op 30 juli 2003 vastgesteld. Verwijzing naar dit model en het gebruik daarvan zijn uitsluitend toegestaan indien de ingevulde,

Nadere informatie

de Hoef Westzijde 3 A

de Hoef Westzijde 3 A de Hoef Westzijde 3 A DE HOEF (UTRECHT) Koop Lenstra Makelaars Uithoorn Amstelplein 6-12 1423 CN Uithoorn T 0297-524124 uithoorn@kooplenstra.nl www.kooplenstra.nl Vraagprijs 199.000,- kosten koper Bouwperceel

Nadere informatie

De fiscale aspecten van een onroerende recreatiewoning

De fiscale aspecten van een onroerende recreatiewoning De fiscale aspecten van een onroerende recreatiewoning Hieronder wordt ingegaan op de fiscale consequenties van de aankoop en het bezit van een recreatiewoning die zodanig met de (onder)grond is verbonden

Nadere informatie

VRAAGPRIJS 690.000,- K.K.

VRAAGPRIJS 690.000,- K.K. Volksplein 34A/34B-35 MAASTRICHT TE KOOP Woon-/winkelobject in volledig verhuurde staat, bestaande uit een supermarkt op de begane grond en 8 studentenkamers. Netto huuropbrengst 65.758,- per jaar. VRAAGPRIJS

Nadere informatie

Brochure Recreatiewoning

Brochure Recreatiewoning Brochure Recreatiewoning 1. Algemeen 2. 2. De Markt 2. 3. Hoofdverblijf 2. 4. Financiering van de recreatiewoning 3. 5. Aankoop van de recreatiewoning 4. 6. Financieren via uw woonhuis 4. 7. Hypotheekrenteaftrek

Nadere informatie

Van Humboldtstraat 34 UTRECHT

Van Humboldtstraat 34 UTRECHT Van Humboldtstraat 34 UTRECHT De Meern Meerndijk 17 3454 HM De Meern T: 030-241 61 71 E: demeern@nenh.nl Utrecht Kievitstraat 4 3514 VB Utrecht T: 030-272 39 59 E: utrecht@nenh.nl Van Humboldtstraat 34

Nadere informatie

HUUROVEREENKOMST ONZELFSTANDIGE WOONRUIMTE VIJF JAAR OF KORTER (voor het huren van een kamer in een woning waarin de verhuurder niet woont)

HUUROVEREENKOMST ONZELFSTANDIGE WOONRUIMTE VIJF JAAR OF KORTER (voor het huren van een kamer in een woning waarin de verhuurder niet woont) HUUROVEREENKOMST ONZELFSTANDIGE WOONRUIMTE VIJF JAAR OF KORTER (voor het huren van een kamer in een woning waarin de verhuurder niet woont) ONDERGETEKENDEN: 1. VOORNA(A)M(EN) ACHTERNAAM, geboren op GEBOORTEDATUM

Nadere informatie

Verhuurinformatie 2014 De Pannenschuur St. Pierre Zomerdorp t Zwin

Verhuurinformatie 2014 De Pannenschuur St. Pierre Zomerdorp t Zwin Verhuurinformatie 2014 De Pannenschuur St. Pierre Zomerdorp t Zwin 1 Introductie Roompot Vakanties 2 Werkzaamheden Roompot Vakanties 3 De verschillende verhuurovereenkomsten 3.1 Verhuurbemiddelingsovereenkomst

Nadere informatie

Ittervoort. Sleestraat 16

Ittervoort. Sleestraat 16 Ittervoort Sleestraat 16 BELEGGINGSOBJECT! Soort object: Bedrijfshal met kantoorruimte. Het bouwjaar van het object is 1988. Ligging: Uitstekend gesitueerd op het industrieterrein Ittervoort op enkele

Nadere informatie

Huurovereenkomst zelfstandige woonruimte

Huurovereenkomst zelfstandige woonruimte Huurovereenkomst zelfstandige woonruimte Verhuurder, huurder en het gehuurde Verhuurder Naam; -- Adres; -- Postcode & woonplaats; -- Telefoonnummer; -- Bankrekeningnummer; -- Mail; -- Huurder Naam; --

Nadere informatie

Adres, Postcode, Plaats

Adres, Postcode, Plaats HUUROVEREENKOMST VOOR BEPAALDE TIJD ONDERGETEKENDEN: Naam : Adres : Postcode / plaats : Telefoon : Mobiele nummer : E-mail adres : IBAN rekeningnummer : Hierna te noemen verhuurder en beheerder. Naam :

Nadere informatie

Gemeente : Oegstgeest Bouwplan : De Waterspiegel (fase 1) in Oegstgeest aan de Rijn Datum : Prijzen zijn vrij op naam en vast tot 1 september 2013

Gemeente : Oegstgeest Bouwplan : De Waterspiegel (fase 1) in Oegstgeest aan de Rijn Datum : Prijzen zijn vrij op naam en vast tot 1 september 2013 PRIJSLIJST Gemeente : Oegstgeest Bouwplan : De Waterspiegel (fase 1) in Oegstgeest aan de Rijn Datum : Prijzen zijn vrij op naam en vast tot 1 september 2013 Bouwnummer Type Woonoppervlakte* Kaveloppervlakte*

Nadere informatie

Simpelveld Waalbroek 3

Simpelveld Waalbroek 3 SOORT OBJECT: Bedrijfsobject bestaande uit diverse bedrijfshallen, kantoren en bedrijfsterrein. Totale perceeloppervlakte van ± 21.400 m². Het geheel biedt legio mogelijkheden voor exploitatie zoals verhuur

Nadere informatie

Heythuysen Dorpstraat 44

Heythuysen Dorpstraat 44 ALGEMEEN: Op een prachtige locatie in het centrum van Heythuysen, bieden wij dit sfeervolle appartement te koop en te huur aan. Dit appartement is op de tweede verdieping gelegen en beschikt onder andere

Nadere informatie

Woonoppervlakte 170 m 2 Vraagprijs 475.000,- kosten koper TE KOOP. Lingsforterweg 12 Arcen

Woonoppervlakte 170 m 2 Vraagprijs 475.000,- kosten koper TE KOOP. Lingsforterweg 12 Arcen Woonoppervlakte 170 m 2 Vraagprijs 475.000,- kosten koper TE KOOP Lingsforterweg 12 Arcen EXCLUSIEVE ONDER ARCHITECTUUR ONTWORPEN VILLA OP ÉÉN VAN DE MOOISTE PLEKJES IN ARCEN MET LUXE LEEFKEUKEN, ROYALE

Nadere informatie

DE DIJKEN 7F TUITJENHORN

DE DIJKEN 7F TUITJENHORN DE DIJKEN 7F TUITJENHORN Huurprijs vanaf: 244,- p.m. excl. BTW WWW.BAKKERSCHOON.NL Geachte belangstellende, Namens de verkoper van dit object danken wij u hartelijk voor uw interesse in het woonhuis. Door

Nadere informatie

Verhuurgarantieovereenkomst. Model A: met eigen gebruik

Verhuurgarantieovereenkomst. Model A: met eigen gebruik Verhuurgarantieovereenkomst Model A: met eigen gebruik Ondergetekenden : 1. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid : Roompot Service B.V., statutair gevestigd te Wissenkerke, kantoorhoudende

Nadere informatie

2. Een bemiddelingsvergoeding wordt nooit aan Verhuurder berekend indien er sprake is van een opdracht van huurderszijde.

2. Een bemiddelingsvergoeding wordt nooit aan Verhuurder berekend indien er sprake is van een opdracht van huurderszijde. ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR VERHUURDERS VAN WOONRUIMTE FJ VERHUURMAKELAARS I. Algemene bepalingen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle bemiddelingsovereenkomsten welke

Nadere informatie

Roermond Prinses Beatrixstraat 31

Roermond Prinses Beatrixstraat 31 ALGEMEEN: Gezinswoning met achterom. De woning is gelegen op een perceel van ± 123 m² en rustig centraal gelegen op loopafstand van het gezellige stadscentrum van Roermond en op zeek korte afstand van

Nadere informatie

PRIJSLIJST Blok 2 & 3

PRIJSLIJST Blok 2 & 3 PRIJSLIJST Blok 2 & 3 Gemeente : Oegstgeest Bouwplan : De Waterspiegel (blok 2 en 3) in Oegstgeest aan de Rijn Datum : Prijzen zijn vrij op naam en vast tot 1 december 2013 Blok 2 12 B1 (hoek) 115 115

Nadere informatie

Rotterdam Nesselande 6 eengezinswoningen en 1 hoekwoning type Karel Appel

Rotterdam Nesselande 6 eengezinswoningen en 1 hoekwoning type Karel Appel PRIJSLIJST Gemeente Project Rotterdam Nesselande 6 eengezinswoningen en 1 hoekwoning type Karel Appel Koopsommen vrij op naam, inclusief 21% BTW Bouwnummer Woningtype Woonoppervlakte in m 2 GBO Kaveloppervlakte

Nadere informatie

25 recreatiewoningen peeldijk handel

25 recreatiewoningen peeldijk handel 25 recreatiewoningen peeldijk handel Uw Uw makelaar Marlon Huijbers 06 10 344 308 marlon@heuvel.nl makelaar Franc van Beeck 0622 421 712 franc@heuvel.nl Nodigt u uit Geachte mevrouw, mijnheer, Met trots

Nadere informatie

Koopsom v.o.n. 36 A4ks 115 m 2 131 m 2 VERKOCHT 37 A2 115 m 2 123 m 2 VERKOCHT

Koopsom v.o.n. 36 A4ks 115 m 2 131 m 2 VERKOCHT 37 A2 115 m 2 123 m 2 VERKOCHT PRIJSLIJST Gemeente Project Rotterdam Nesselande 12 eengezinswoningen en 4 hoekwoningen type Karel Appel Koopsommen vrij op naam, inclusief 21% BTW Bouwnummer Woningtype Woonoppervlakte in m 2 GBO Kaveloppervlakte

Nadere informatie

TE HUUR ROGGEL. 600,- /maand. Burgemeester Gubbelsstr 14. AB & P Vaassen Bezoekadres: Roersingel 6, 6041 KX Roermond

TE HUUR ROGGEL. 600,- /maand. Burgemeester Gubbelsstr 14. AB & P Vaassen Bezoekadres: Roersingel 6, 6041 KX Roermond TE HUUR ROGGEL Burgemeester Gubbelsstr 14. 600,- /maand AB & P Vaassen Bezoekadres: Roersingel 6, 6041 KX Roermond Postadres: Postbus 320, 6040 AH Roermond T 0475 33 11 33 info@vaassen.nl www.vaassen.nl

Nadere informatie

HUUROVEREENKOMST WOONRUIMTE

HUUROVEREENKOMST WOONRUIMTE HUUROVEREENKOMST WOONRUIMTE Model door de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) op 30 juli 2003 vastgesteld. Verwijzing naar dit model en het gebruik daarvan zijn uitsluitend toegestaan indien de ingevulde,

Nadere informatie

12 zeer exclusieve appartementen aan de zeeuwse kust

12 zeer exclusieve appartementen aan de zeeuwse kust 12 zeer exclusieve appartementen aan de zeeuwse kust 2 in houd 03 voorwoord 04 omgeving 06 HeT plan 12 plattegronden 36 Verhuur en Beheer 37 Gebruiksmogelijkheden 38 fiscale informatie 39 financiering

Nadere informatie

Landgraaf Exdellerweg 4

Landgraaf Exdellerweg 4 ALGEMEEN: Mooie bungalow gelegen in het exclusieve villapark Exdel op een zeer rustige en goede woonlocatie aan de bosrand. De bungalow is gelegen op een perceel van ± 1.531 m², de inhoud bedraagt ± 926

Nadere informatie

Huurovereenkomst Onzelfstandige Woonruimte

Huurovereenkomst Onzelfstandige Woonruimte Huurovereenkomst Onzelfstandige Woonruimte Ondergetekende hierna te noemen verhuurder EN hierna te noemen huurder zijn het volgende overeengekomen: 1 Het gehuurde, bestemming 1.1 Verhuurder verhuurt aan

Nadere informatie

IJisberg Real Estate.

IJisberg Real Estate. Kastanjelaan 69 1161 VB Zwanenburg www.ijisbergrealestate.com info@ijisbergrealestate.com Mobiel: +31646280649 ASN BANK Rekening: NL 33 ASNB 09 42 43 94 73 BTW nummer: NL 067738011 B01 KvK nummer: 56259077

Nadere informatie

PRIJSLIJST. Woonoppervlakte in m 2 GBO. Kaveloppervlakte in m 2

PRIJSLIJST. Woonoppervlakte in m 2 GBO. Kaveloppervlakte in m 2 PRIJSLIJST Gemeente Project Waddinxveen 25 eengezinswoningen type Roerdomp Koopsommen vrij op naam, inclusief 21% BTW Bouwnummer Woningtype Woonoppervlakte in m 2 GBO Kaveloppervlakte in m 2 Koopsom v.o.n.

Nadere informatie

Aan de belangstellenden voor een woning in project Dromerdijk fase 4, Leidschenveen te Den Haag. Geachte heer, mevrouw,

Aan de belangstellenden voor een woning in project Dromerdijk fase 4, Leidschenveen te Den Haag. Geachte heer, mevrouw, Aan de belangstellenden voor een woning in project Dromerdijk fase 4, Leidschenveen te Den Haag Regio Zuid-West Poortweg 2, 2612 PA Delft Postbus 75, 2600 AB Delft Telefoon 015-2760400 Fax 015-2571049

Nadere informatie

1 vrijstaande woning en 6 twee-onder-een kapwoningen Rietzanger

1 vrijstaande woning en 6 twee-onder-een kapwoningen Rietzanger PRIJSLIJST Gemeente Project Waddinxveen 1 vrijstaande woning en 6 twee-onder-een kapwoningen Rietzanger Koopsommen vrij op naam, inclusief 21% BTW Bouwnummer Woningtype Woonoppervlakte in m 2 GBO Kaveloppervlakte

Nadere informatie

VVV Deelnameformulier 2014

VVV Deelnameformulier 2014 VVV Deelnameformulier 2014 VVV Zeeland Vakantie IK KIES VOOR: Accommodatiepakket 4B VVV Zeeland Vakantie: Eén vermelding op de website www.vvvzeeland.nl en www.zeelandvakantie.nl onder de betreffende categorie.

Nadere informatie

TE HUUR HEEL. 850,- /maand. Peel AB & P Vaassen Bezoekadres: Roersingel 6, 6041 KX Roermond. Postadres: Postbus 320, 6040 AH Roermond

TE HUUR HEEL. 850,- /maand. Peel AB & P Vaassen Bezoekadres: Roersingel 6, 6041 KX Roermond. Postadres: Postbus 320, 6040 AH Roermond TE HUUR HEEL Peel 1221 850,- /maand AB & P Vaassen Bezoekadres: Roersingel 6, 6041 KX Roermond Postadres: Postbus 320, 6040 AH Roermond T 0475 33 11 33 info@vaassen.nl www.vaassen.nl ADRES Peel 1221 6097

Nadere informatie

Asselsestraat 328-328b. Apeldoorn. Meer informatie op www.hhmakelaars.nl.- 055-5218176

Asselsestraat 328-328b. Apeldoorn. Meer informatie op www.hhmakelaars.nl.- 055-5218176 Asselsestraat 328-328b Apeldoorn Kenmerken Te koop Vraagprijs BTW Bedrijfsruimte 495.000,- k.k. Niet BTW belast Oppervlakte Circa 669m² Ligging Aanvaarding Woonomgeving in overleg Te koop Bedrijfsruimte

Nadere informatie

TE HUUR HERKENBOSCH ,- /maand. Veldweg 4. AB & P Vaassen Bezoekadres: Roersingel 6, 6041 KX Roermond. Postadres: Postbus 320, 6040 AH Roermond

TE HUUR HERKENBOSCH ,- /maand. Veldweg 4. AB & P Vaassen Bezoekadres: Roersingel 6, 6041 KX Roermond. Postadres: Postbus 320, 6040 AH Roermond TE HUUR HERKENBOSCH Veldweg 4 1.750,- /maand AB & P Vaassen Bezoekadres: Roersingel 6, 6041 KX Roermond Postadres: Postbus 320, 6040 AH Roermond T 0475 33 11 33 info@vaassen.nl www.vaassen.nl ADRES Veldweg

Nadere informatie

Pijnboomstraat 133 te 'S-GRAVENHAGE

Pijnboomstraat 133 te 'S-GRAVENHAGE Pijnboomstraat 133 te 'S-GRAVENHAGE KENMERKEN: Soort woning : Bestaande bouw Type woning : Appartement Bouwjaar : 1924 Aantal kamers : 3 Woonoppervlakte : 83 m² Inhoud : 255 m³ Vraagprijs 135.000 k.k.

Nadere informatie

TE HUUR NEDERWEERT AB & P Vaassen

TE HUUR NEDERWEERT AB & P Vaassen TE HUUR NEDERWEERT Kerkstraat 71. 18.000,- /jaar AB & P Vaassen Bezoekadres: Roersingel 6, 6041 KX Roermond Postadres: Postbus 320, 6040 AH Roermond T 0475 33 11 33 info@vaassen.nl www.vaassen.nl ADRES

Nadere informatie

HUUROVEREENKOMST LEEGSTANDWET

HUUROVEREENKOMST LEEGSTANDWET HUUROVEREENKOMST LEEGSTANDWET juli 2014 De ondergetekenden: 1., wonende te., hierna te noemen: verhuurder ; en 2., wonende te., hierna te noemen: huurder ; De ondergetekenden 1 en 2 hierna gezamenlijk

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VERZEKERING VISIE

ALGEMENE VOORWAARDEN VERZEKERING VISIE Bijlage 1: ALGEMENE VOORWAARDEN VERZEKERING VISIE 1. Waarvoor dienen deze algemene voorwaarden? 1.1 Wij hebben een aantal afspraken die gelden voor iedereen en voor al onze dienstverlening. Bijvoorbeeld

Nadere informatie

Royaal vrijstaand woon-/winkelpand (detailhandel) met vele mogelijkheden om wonen en werken gemakkelijk te combineren.

Royaal vrijstaand woon-/winkelpand (detailhandel) met vele mogelijkheden om wonen en werken gemakkelijk te combineren. Kerkstraat 7 3295 BD s-gravendeel 078 673 7244 e-mail marquis@marquis.nl Strijen, Bosweg 17b Royaal vrijstaand woon-/winkelpand (detailhandel) met vele mogelijkheden om wonen en werken gemakkelijk te combineren.

Nadere informatie

Verhuurbemiddelingsovereenkomst. Model B: zonder eigen gebruik

Verhuurbemiddelingsovereenkomst. Model B: zonder eigen gebruik Ondergetekenden : Verhuurbemiddelingsovereenkomst Model B: zonder eigen gebruik 1. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid : Roompot Service B.V., statutair gevestigd te Wissenkerke, kantoorhoudende

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. 3. Offertes, aanbiedingen en advies

Algemene voorwaarden. 3. Offertes, aanbiedingen en advies Algemene voorwaarden 1. Gebruiker en wederpartij 1.1 Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door De Financiële Planner gevestigd te Hoorn aan de Diamantplein 14 1625 RR, hierna te noemen: De Financiële

Nadere informatie

AMSTERDAM Transvaalkade 101

AMSTERDAM Transvaalkade 101 AMSTERDAM Transvaalkade 101 VRIJBLIJVENDE INFORMATIE VRAAGPRIJS 170.000,= K.K. AMSTERDAM OOST TRANSVAALKADE 100 Op loopafstand van zowel het Oosterpark als Park Frankendael bieden wij een licht 2- kamer

Nadere informatie

Verhuurinformatie 2014 Vakantiepark Hunzedal

Verhuurinformatie 2014 Vakantiepark Hunzedal Bijlage III Verhuurinformatie 2014 Vakantiepark Hunzedal 1 Introductie Roompot Vakanties 2 Werkzaamheden Roompot Vakanties 3 De verschillende (verhuur)overeenkomsten 3.1 Beheerovereenkomst 3.2 Verhuurbemiddelingsovereenkomst

Nadere informatie

Teuven, Varnstraat, park Bergzicht (België)

Teuven, Varnstraat, park Bergzicht (België) Molenweg 49 6225 NB Maastricht tel: 043-3610969 fax: 043-3671640 info@wijnandstilli.nl www.wijnandstilli.nl Teuven, Varnstraat, park Bergzicht (België) www.wijnandstilli.nl pagina 1 van 8 2015 Teuven,

Nadere informatie

Strandlocatie/paviljoen Café-restaurant optionele Hotel locatie Boulevard Barnaart 59 2041 JA Zandvoort Code: HABE 2123

Strandlocatie/paviljoen Café-restaurant optionele Hotel locatie Boulevard Barnaart 59 2041 JA Zandvoort Code: HABE 2123 Strandlocatie/paviljoen Café-restaurant optionele Hotel locatie Boulevard Barnaart 59 2041 JA Zandvoort Code: HABE 2123 Klaassen Horecamakelaardij B.V. Graafsebaan 111 5248 NL Rosmalen Internet: www.klaassenbv.nl

Nadere informatie

3 kamer appartement, ± 50 m2 + direct daarboven een zolder van 25 m2!!!! Vraagprijs: 174.500,- V.O.N.

3 kamer appartement, ± 50 m2 + direct daarboven een zolder van 25 m2!!!! Vraagprijs: 174.500,- V.O.N. VAN GENTSTRAAT 27-2 3 kamer appartement, ± 50 m2 + direct daarboven een zolder van 25 m2!!!! Vraagprijs: 174.500,- V.O.N. NU TIJDELIJK MET GRATIS KEUKEN TER WAARDE VAN 6.000,- OF EEN EENMALIGE KORTING

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Bouwtechnische dienstverlening door :

Algemene Voorwaarden Bouwtechnische dienstverlening door : Algemene Voorwaarden Bouwtechnische dienstverlening door : SVI SCHUTTE VASTGOED INSPECTIE Artikel 1 : Begrippen en definities In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder : Opdrachtgever : degene

Nadere informatie

Algemene Dienstverlenings- voorwaarden

Algemene Dienstverlenings- voorwaarden persoonlijk en dichtbij Algemene Dienstverlenings- voorwaarden 1 Algemene Dienstverleningsvoorwaarden De Vries Verzekeringen De Algemene Dienstverleningsvoorwaarden van De Vries Verzekeringen zijn van

Nadere informatie

Huurovereenkomst kantoorruimte

Huurovereenkomst kantoorruimte Huurovereenkomst kantoorruimte Snijders Advocaten Vughterweg 74 5211 CM s-hertogenbosch Contactpersoon: Bart Huijs M: 06 51 62 35 02 E: bhuijs@snijders-advocaten.nl Disclaimer - Deze modelcontracten worden

Nadere informatie

Type Buizerd. DE DRENTSE VENNEN Amerika 10 9342 TC EEN.

Type Buizerd. DE DRENTSE VENNEN Amerika 10 9342 TC EEN. Type Buizerd DE DRENTSE VENNEN Amerika 10 9342 TC EEN. Informatie bij: Quatre Bras Vastgoed BV Tel.: 0524-552192 / 06-53110976 E-mail: info@dijkemavastgoed.nl Website: vakantiehuisdrenthekopen.nl Algemeen:

Nadere informatie

Akker Makelaardij Makelaardij en alle taxaties

Akker Makelaardij Makelaardij en alle taxaties Makelaardij en alle taxaties Wijststraat ong. Heesch Alle informatie kan worden beschouwd als een uitnodiging tot het doen van een aanbod of om in onderhandeling te treden. Bouwkavel van ca. 1.350m² voor

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN (HYPOTHEKEN - VERZEKERINGEN - KREDIETEN)

ALGEMENE VOORWAARDEN (HYPOTHEKEN - VERZEKERINGEN - KREDIETEN) ALGEMENE VOORWAARDEN (HYPOTHEKEN - VERZEKERINGEN - KREDIETEN) 1. Waarvoor dienen deze algemene voorwaarden? 1.1 Wij hebben een aantal afspraken die gelden voor iedereen en voor al onze dienstverlening.

Nadere informatie

Koopsom v.o.n. 52 Dks 130 m 2 227 m 2 344.196,-* 1

Koopsom v.o.n. 52 Dks 130 m 2 227 m 2 344.196,-* 1 PRIJSLIJST Gemeente Project Rotterdam Nesselande 8 bungalows type Da Vinci Koopsommen vrij op naam, inclusief 21% BTW Bouwnummer Woningtype Woonoppervlakte in m 2 GBO Kaveloppervlakte in m 2 Koopsom v.o.n.

Nadere informatie

Woonoppervlakte 60 m 2 Vraagprijs 75.000,- kosten koper TE KOOP. Anne Frankstraat 161 Venlo

Woonoppervlakte 60 m 2 Vraagprijs 75.000,- kosten koper TE KOOP. Anne Frankstraat 161 Venlo Woonoppervlakte 60 m 2 Vraagprijs 75.000,- kosten koper TE KOOP Anne Frankstraat 161 Venlo UNIEKE KANS: ONDERHOUDSVRIENDELIJK 2-KAMER APPARTEMENT OP DE BEGANE GROND MET ZONNETERRAS EN VOLDOENDE PARKEERGELEGENHEID

Nadere informatie

Lage Kamp 10. Apeldoorn. Meer informatie op www.hhmakelaars.nl.- 055-5218176

Lage Kamp 10. Apeldoorn. Meer informatie op www.hhmakelaars.nl.- 055-5218176 Lage Kamp 10 Apeldoorn Kenmerken Te huur Huurprijs Bedrijfsruimte met kantoorruimte 650,- per maand Oppervlakte Circa 400m² In units vanaf Circa 100m² Ligging Aanvaarding Bedrijventerrein in overleg Te

Nadere informatie

Rooilijn 8 te Surhuisterveen

Rooilijn 8 te Surhuisterveen Rooilijn 8 te Surhuisterveen Deze representatieve en recent gerealiseerde kantoorruimte verkeert in een nieuwstaat en is gesitueerd op een goed bereikbare hoeklocatie op het bedrijventerrein Lauwerskwartier.

Nadere informatie

Roermond Henri Tijssenstraat 60

Roermond Henri Tijssenstraat 60 ALGEMEEN: Wij bieden u deze gerenoveerde woning te koop aan gelegen aan de rand van het centrum van Roermond in de woonomgeving eigen haard. Het station en de winkelstad zijn op loopafstand bereikbaar.

Nadere informatie

TE KOOP BELEGGINGSOBJECTEN TE KERKRADE

TE KOOP BELEGGINGSOBJECTEN TE KERKRADE TE KOOP BELEGGINGSOBJECTEN TE KERKRADE TE KOOP Namens onze opdrachtgever ontvangt u hierbij de verkoopbrochure van diverse beleggingsobjecten in Kerkrade en Eygelshoven. Verkoper heeft besloten om tot

Nadere informatie