ROEP Nijmegen e.o. Regionaal Orgaan Eerstelijns Psychologen. Jaarverslag 2004 en Samengesteld door Saskia de Jager en Marianne van Grunsven

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ROEP Nijmegen e.o. Regionaal Orgaan Eerstelijns Psychologen. Jaarverslag 2004 en 2005. Samengesteld door Saskia de Jager en Marianne van Grunsven"

Transcriptie

1 Regionaal Orgaan Eerstelijns Psychologen ROEP Nijmegen e.o. Jaarverslag 2004 en 2005 Samengesteld door Saskia de Jager en Marianne van Grunsven Met medewerking van: Andree Booltink Frank Buijnsters Sandra Hubers Marga Thijssen Nijmegen, juni 2006 secretariaat: (024) Psychologen Informatie Punt: (024) postbus nl 6580 AC Malden

2 INHOUDSOPGAVE 1 GEGEVENS VAN HET ROEP Afdeling van de LVE Bestuur Leden DOELSTELLINGEN EN PLANNEN PROJECTEN EN ACTIVITEITEN Kwaliteitsbeleid Psychologen Informatie Punt (PIP) PR-activiteiten OVERLEG EN COMMUNICATIE ROEP-vergaderingen LVE-vergaderingen Contacten met zorgverzekeraar VGZ KLACHTEN STIMULERENDE EN BELEMMERENDE FACTOREN ANALYSE ELP-GEGEVENS CONCLUSIES BELEIDSVOORNEMENS Externe profilering Positionering t.o.v. zorgverzekeraars Kwaliteitsbeleid Interne organisatie BIJLAGE: BEHANDELGEGEVENS VAN DE LEDEN Psychologen die gegevens hebben aangeleverd Inhoud juni 2006 Jaarverslag 2004 en 2005 ROEP Nijmegen blz. 2

3 1 GEGEVENS VAN HET ROEP 1.1 Afdeling van de LVE Door een ingrijpende reorganisatie van de LVE, de Landelijke Vereniging van Eerstelijns Psychologen, veranderden de ROEPs in de verslagperiode van zelfstandige verenigingen in afdelingen van de LVE. Een aantal taken werd door het landelijk bureau overgenomen, zoals de ledenadministratie, hetgeen een taakverlichting voor het bestuur betekende. 1.2 Bestuur Het hele jaar 2004 was de bestuurssamenstelling als volgt: Naam Marianne van Grunsven Saskia de Jager Iris Lasschuit Chris Hofs Lidwine Arends Marga Thijssen Functie voorzitter penningmeester secretaris algemeen bestuurslid en kwaliteitsfunctionaris algemeen bestuurslid en PR algemeen bestuurslid en PR Medio 2005 zijn Chris Hofs en Lidwine Arends afgetreden, en zijn Andree Booltink en Sandra Hubers toegetreden als belangstellend bestuurslid. Zij moeten in 2006 nog formeel gekozen worden als bestuurslid. De samenstelling is dan als volgt: Naam Marianne van Grunsven Saskia de Jager Marga Thijssen Andree Booltink Sandra Hubers Iris Lasschuit Functie voorzitter penningmeester Secretaris en PR kwaliteitsfunctionaris algemeen bestuurslid en PR algemeen bestuurslid 1.3 Leden Er was in de periode sprake van een wijziging van het ledenbestand. Naast de gebruikelijke af- en aanmeldingen, was dit een gevolg van de reorganisatie van de LVE, waardoor het LVE- en ROEP-lidmaatschap vanaf 2005 aan elkaar gekoppeld werden. Het aantal leden bedroeg in december 2004/2005 : Aantal leden Type : 46 gewone leden : 47 gewone leden juni 2006 Jaarverslag 2004 en 2005 ROEP Nijmegen blz. 3

4 De meeste leden werken parttime. Een niet onaanzienlijk aantal van hen is tevens werkzaam als psychotherapeut. Er zijn groeps- en solopraktijken. De regio van ROEP Nijmegen is niet precies afgebakend. De postcodes lopen van 6500 t/m Ongeveer tweederde van de leden voert praktijk in stedelijk gebied, eenderde in een dorp. 2 DOELSTELLINGEN EN PLANNEN De periode stond in het teken van de op handen zijnde wijzigingen in het zorgstelsel en de toenemende concurrentie in de eerstelijns-ggz. Deze ontwikkelingen brachten ook binnen onze beroepsgroep onzekerheid en onrust teweeg. Niettemin bleven de algemene aandachtsvelden, die door het bestuur in 2002 waren geformuleerd, van kracht, te weten: interne organisatie, waaronder het bevorderen van de betrokkenheid van de leden kwaliteitsbeleid contacten met de zorgverzekeraars (m.n. VGZ) profileren van de eerstelijnspsychologie in de regio. Gezien de ingrijpende veranderingen in het zorgstelsel rekende het bestuur het tot haar taak de landelijke en regionale ontwikkelingen op vergoedingengebied op de voet te volgen, evenals de mogelijkheden om door middel van samenwerking (o.a. coöperatievorming) als eerstelijnspsychologen sterker te staan in deze ontwikkelingen. Ook de vorming van Regionale Ondersteunings Structuren, de ROSsen, zou door ons worden gevolgd. Daarbij was ons streven om als beroepsgroep in dergelijke organisaties volwaardig te participeren. Daarnaast bleef het verder uitbouwen van het Psychologen Informatie Punt een agendapunt, evenals het ontwikkelen van een website. Wat betreft het kwaliteitsbeleid wilden we in eerste instantie de landelijke ontwikkelingen afwachten en waar mogelijk onze bijdrage leveren aan de implementatie van het landelijk kwaliteitsbeleid. Verder wilden we doorgaan met het uitnodigen van gastsprekers tijdens ledenvergaderingen, daar dit zowel interessant is voor onze leden als bijdraagt aan de profilering van onze beroepsgroep in de regio. 3 PROJECTEN EN ACTIVITEITEN 3.1 Kwaliteitsbeleid In de loop van 2005 droeg Chris Hofs na 4 jaar actief beleid te hebben gevoerd het kwaliteitsfunctionarisschap over aan Andree Booltink. Chris zal zich als auditor en materiedeskundige voor het certificeringsproces te blijven inzetten. Een officiële verkiezing in de herfst van 2006 zal uitwijzen of Andree ook de steun van de ROEP-leden zal krijgen voor het uitoefenen van de functie van kwaliteitsfunctionaris. Nadat in 2004 vanwege het uiteenvallen van het kwaliteitsnetwerk (in 2003) een beperktere doelstelling was geformuleerd, richtte het kwaliteitsbeleid van ROEP Nijmegen zich in 2005 vooral op de verdere implementatie van kwaliteitshandboek 2. Het nieuwe Kwaliteitshandboek is na aanvankelijke scepsis als veel praktischer en toegankelijker juni 2006 Jaarverslag 2004 en 2005 ROEP Nijmegen blz. 4

5 ontvangen. De kwaliteitsfunctionaris woonde tevens de landelijk georganiseerde bijeenkomsten bij en verspreidde relevante informatie onder de leden. In 2005 is er in samenwerking met ROEP Oost Brabant een cursus diagnostiek opgezet. 3.2 Psychologen Informatie Punt (PIP) Het Psychologen Informatie Punt, dat in 2003 is opgezet vanuit het oude Meldpunt, is in 2004 daadwerkelijk van start gegaan, uitgevoerd door Sandra Hubers. Bij het PIP kunnen verwijzers en potentiële cliënten informatie krijgen over beschikbaarheid, bereikbaarheid en behandelmogelijkheden (specialisaties, voor zo ver van toepassing binnen de eerstelijn) van eerstelijnspsychologen. Om dit te bereiken zijn de volgende acties ondernomen: Aan alle ROEP-leden is een oproep gedaan om informatie te geven over deze onderwerpen door middel van een invulformulier. In de loop van de tijd is dit formulier door een groot deel van de leden ingevuld. Voor het up-to-date houden van deze informatie, met name wat betreft de wachttijden (wachttijdregeling van de LVE), gaan we het komende jaar een systeem ontwikkelen. Het oude Meldpunt had vooral een interne functie: collega s met een wachtlijst konden nieuwe cliënten via het meldpunt verwijzen naar collega s die nog ruimte hadden. De functie van het Psychologen Informatie Punt is wat meer verschoven naar extern: cliënten en verwijzers kunnen ook zonder verwijzing door een collega rechtstreeks bellen. Hiertoe zijn (kosteloze) vermeldingen geplaatst in de Gouden Gids, de Telefoongids, de Gemeentegids en het Verwijzersboekje 2005/2006. Over het al dan niet versterken van de externe functie door middel van een verwijzerskaart met informatie over het PIP en met betaalde advertenties loopt de discussie onder de ROEP-leden nog. Met de ontwikkeling van een website voor de ROEP zal de functie van het PIP in de toekomst mogelijk veranderen. In de periode heeft het PIP per jaar zo n 30 telefoontjes ontvangen van cliënten, verwijzers en collega s. De meeste vragen gaan over welke psycholoog op korte termijn plaats heeft. Vragen van verwijzers betreffen vooral specialisaties. Per aanvraag worden zo mogelijk 3 verwijsmogelijkheden gegeven, naar beschikbaarheid (door de collega s zelf aangegeven), locatie of specialisatie. Enkele vragen betreffen psychologen die niet bij de ROEP zijn aangesloten. 3.3 PR-activiteiten Verschillende bestuursleden hebben deelgenomen aan de volgende PR-activiteiten: Het Psychologen Informatie Punt (PIP) is vermeld in diverse gidsen. Zie de voorgaande paragraaf over het PIP Twee leden van het bestuur hebben een presentatie gehouden tijdens een bijeenkomst van spv-ers van de GGz Nijmegen, die op projectbasis in verschillende huisartsenpraktijken spreekuur houden. Definitieve opname in de sociale kaart Medwerkregio Arnhem-Nijmegen-Doetinchem- Ede-Tiel. Deze sociale kaart richt zich op arbeid en gezondheid en staat op een CD- Rom. Eigen telefoonnummer van ROEP Nijmegen e.o. met een speciale vermelding in het telefoonboek. Ontwikkelen van een verwijzerskaart (zoals eerder genoemd in 3.2). juni 2006 Jaarverslag 2004 en 2005 ROEP Nijmegen blz. 5

6 Eerste kennismaking met de ROS (Regionale Ondersteunings Structuur). In ons geval was het een kennismaking met OOGG en FASTeerstelijn. In 2005 is al vast een begin gemaakt met het inventariseren van projecten waarin de hulp van de ROSsen gevraagd kan worden. De voorzitter heeft deelgenomen aan de kadertraining van de LVE: Professioneel onderhandelen en presenteren. 4 OVERLEG EN COMMUNICATIE 4.1 ROEP-vergaderingen Het ROEP-bestuur heeft in 2004 vier keer vergaderd en in 2005 vijf keer. Naast de gebruikelijke agendapunten, zoals begroting, financieel jaarverslag en de agenda voor de ledenvergaderingen, kwamen de volgende onderwerpen ter sprake: motiveren van de leden tot het aanleveren van codeboekgegevens. Door de toekenning van accreditatiepunten voor herregistratie is dit probleem in 2005 grotendeels opgelost; vergroten betrokkenheid leden, o.a. door het organiseren van een jaarlijkse nieuwjaarsbijeenkomst en een welkomstbrief voor nieuwe leden; inhoudelijke thema s voor ledenvergaderingen; Psychologen Informatie Punt, wijze van vermelding in diverse gidsen, verwijzerskaart, postbus, website, vermelding van het ROEP op een CD-rom met de sociale kaart van Gelderland, flyer met ROEP-gegevens e.d. de reorganisatie van de LVE; kwaliteitsbeleid van de LVE, het kwaliteitshandboek, wachttijdenbeleid, klachtenregeling; participatie van eerstelijnspsychologen in het APOLLO-D depressieproject, een samenwerking van de Universiteit van Amsterdam en het instituut Huisartsengeneeskunde van het UMC St. Radboud; de ontwikkeling van ROSsen (Regionale Ondersteunings Structuren) en onze mogelijkheden om hierin te participeren; ontwikkelingen in de vergoedingenstructuur, contacten met zorgverzekeraar VGZ. Zowel in 2004 als in 2005 werden 3 ledenvergaderingen gehouden. Daarin kwamen bovengenoemde onderwerpen terug. Daarnaast werden inhoudelijke presentaties gehouden door Centrum voor Psychisch Herstel te Wijchen; een delegatie van spv ers van GGZ Nijmegen die in de huisartsenpraktijken werkzaam zijn; twee onderzoekers van het instituut Huisartsengeneeskunde over het APOLL-Ddepressieproject, waarin eerstelijnspsychologen konden participeren; lid-collega Berrie Gerrits over neurofeedback; Dick Nieuwpoort, bureaudirecteur van de LVE, over ontwikkelingen in het zorgstelsel en de kansen en bedreigingen voor onze beroepsgroep; een delegatie van bureau Caraet over de mogelijkheden van coöperatievorming voor eerstelijnspsychologen. Daarnaast werd in beide jaren een nieuwjaarsbijeenkomst georganiseerd. In 2004 had deze een louter informeel karakter. Deze verliep plezierig, maar de opkomst was mager. Mede daarom is in 2005 gekozen voor een meer inhoudelijke bijeenkomst, verzorgd door twee sprekers: juni 2006 Jaarverslag 2004 en 2005 ROEP Nijmegen blz. 6

7 lid-collega Noud de Haas; hij liet ons in een ontspannen sfeer kennismaken met mindfulness; Tore Donners vertelde over een onderzoek naar het effect van monitoring dat hij tijdens zijn psychologiestage in een eerstelijn-/psychotherapiepraktijk had uitgevoerd. De bijeenkomst werd goed bezocht en was zowel inspirerend als ontspannend. 4.2 LVE-vergaderingen Marianne van Grunsven heeft als ROEP-voorzitter geparticipeerd in de Raad van Advies. Voor de ledenvergaderingen (VvA: Vereniging van Afgevaardigden) is bij onze leden helaas weinig belangstelling. Aftredend bestuurslid Chris Hofs en aantredend bestuurslid Andree Boooltink hebben ons ROEP in de VvA vertegenwoordigd. Ook de beleidsmiddagen van de LVE, in 2004 over de Regionale Ondersteuningsstructuren en in 2005 over mogelijkheden tot samenwerking (o.a. coöperatievorming) zijn door bestuursleden bezocht. 4.3 Contacten met zorgverzekeraar VGZ Marianne van Grunsven heeft in de verslagperiode als contactpersoon namens de LVE meermalen telefonisch contact gehad met Dhr. Joop Jaspers, beleidsmedewerker van zorgverzekeraar VGZ. In verband met het grote belang van de contacten met de zorgverzekeraars is door het hoofdbestuur besloten voortaan de contacten met alle zorgverzekeraars centraal te onderhouden. Hans Kamsma is vanuit het hoofdbestuur belast met deze taak. Op hebben Hans Kamsma en Marianne van Grunsven (namens de regio) gezamenlijk een uitvoerig onderhoud gehad met Joop Jaspers op het kantoor van VGZ Eindhoven. Hierin zijn standpunten van VGZ en LVE uitgewisseld en hebben Hans en Marianne de mogelijkheden van de eerstelijnspsycholoog toegelicht. Het contact verliepen, als altijd, in een prettige sfeer. De VGZ staat welwillend tegenover onze beroepsgroep, maar wij lijken weinig invloed te kunnen uitoefenen op het beleid van de zorgverzekeraar. 5 KLACHTEN Evenals in voorafgaande jaren zijn er in 2004 en 2005 bij het ROEP geen klachten binnengekomen. Doordat de LVE in 2005 een eigen klachtenprocedure heeft ontwikkeld, ligt het in de rede dat het ROEP-bestuur in voorkomende gevallen voortaan naar het LVEbureau zal verwijzen. 6 STIMULERENDE EN BELEMMERENDE FACTOREN Gezien de huidige beperkte vergoedingsmogelijkheden voor onze hulp zien wij reikhalzend uit naar de opname van eerstelijnspsychologische zorg in het basispakket (naar verwachting m.i.v ). Dit zal onze cliënten ruimere behandelmogelijkheden bieden en voor onze beroepsgroep een versterking betekenen van onze positie in de eerstelijns-ggz. Uiteraard is de concurrentie van andere aanbieders van eerstelijnspsychologische zorg, zoals de spv ers die vanuit de GGZ-instellingen in de huisartsenpraktijken gestationeerd zijn, een punt van aandacht. Wij hopen met hulp van de Regionale Ondersteunings Structuren te komen tot juni 2006 Jaarverslag 2004 en 2005 ROEP Nijmegen blz. 7

8 een constructieve samenwerking met deze medeaanbieders. Wij hebben daartoe een vraag neergelegd bij de ROS FASTeerstelijn, die hiermee aan het werk gaat. Ook voor andere samenwerkingsprojecten denken wij goed gebruik te kunnen maken van ondersteuning van de ROSsen. De actieve rol van het LVE-bestuur in de positionering van onze beroepsgroep, m.n. naar zorgverzekeraars en overheid toe, wordt door ons positief gewaardeerd. 7 ANALYSE ELP-GEGEVENS Over 2004 zijn de behandelgegevens van 17 (van de op dat moment 45) leden verwerkt; deze hebben betrekking op 868 afgesloten behandelingen. Tot 2005 bedroeg het aantal respondenten minder dan de helft van de ROEP-leden en waren het veelal dezelfde leden die ieder jaar hun behandelgegevens verstrekten. Met ingang van 2005 is hierin verandering gekomen door het landelijke besluit accreditatiepunten ten behoeve van de herregistratie toe te kennen voor het aanleveren van behandelgegevens. Dit heeft ertoe geleid dat over leden (ca. 80 %) de codeboekgegevens hebben aangeleverd. Het betreft 1970 afgesloten behandelingen. De resultaten over beide jaren zijn terug te vinden in de bijlage van dit jaarverslag. Wat opvalt is dat het verschil in gegevens tussen beide jaren klein is. Kennelijk waren de gegevens van de beperkte groep leden die trouw hun gegevens aanleverden, representatief voor de totale groep eerstelijnspsychologen in onze regio. Het meest opvallende verschil is dat in 2005 de wachttijd veel korter was dan in 2004 (zie hieronder). De belangrijkste gegevens samengevat: Het overgrote deel van de behandelingen vond individueel plaats. Evenals voorgaande jaren waren er ongeveer tweemaal zoveel vrouwen als mannen in behandeling. Het merendeel van de cliënten was tussen de 20 en 60 jaar oud: ruim 92 % in 2004 en bijna 84 % in Het aandeel kinderen en jeugdigen is in 2005 wat toegenomen. De verklaring hiervoor is onzeker. Het kan zijn dat een eerstelijnspsycholoog die kinderen behandelt, in 2005 pas voor het eerst heeft meegedaan aan de registratie. Ruim de helft van de cliënten was gehuwd of samenwonend. De meeste cliënten komen nog steeds op verwijzing van hun huisarts, maar cliënten komen ook, steeds vaker, op eigen initiatief. Er lijkt sprake van een trend: het percentage verwijzingen via de huisarts vertoont een dalende lijn over de periode 2003, 2004 en 2005, nl. 64% - 61,5 % - 53,2 %. Het percentage eigen initiatief steeg over diezelfde periode, nl. 21% - 23,3 % - 32%. Een klein percentage cliënten wordt verwezen door de bedrijfsarts, door collega-eerstelijnspsychologen en 2 e en 3 e lijns GGz-instellingen. De wachttijd vanaf de telefonische aanmelding tot aan het eerste gesprek bedroeg in dagen en in 2005 slechts 12 dagen. Een mogelijke verklaring voor dit opmerkelijke verschil is de afname van het cliëntenaanbod, die in 2005 vooral in het stedelijke gebied merkbaar was. De economische recessie, het beperkte aantal sessies dat door de zorgverzekeraar vergoed wordt (ca. 6 sessies bij de VGZ) en de toenemende concurrentie van o.a. spv ers zijn hier vermoedelijk debet aan. (Over 2003 zijn geen wachttijdgegevens beschikbaar.) Voor de cliënten is een kortere wachttijd uiteraard gunstig. Bovendien geldt de korte wachttijd als een van de visitekaartjes van de eerstelijnspsycholoog. juni 2006 Jaarverslag 2004 en 2005 ROEP Nijmegen blz. 8

9 De top 5 van aanmeldingsklachten bij volwassenen was in beide jaren: interpersoonlijke problemen, depressie, aanpassings- en verwerkingsproblemen, angstklachten, en werken studieproblemen. Een vergelijking met 2003 is niet goed mogelijk ten gevolge van wijziging in de klachtencategorieën. De behandelingen waren kortdurend: in 2004 gemiddeld 7,0 sessies over 16 weken; in ,1 sessies over 19 weken. Ter vergelijking: in 2003 was dit 8,3 sessies over 17 weken. Hierbij moet in aanmerking worden genomen, dat niet in alle gevallen wordt overgegaan tot behandeling. Het contact blijft soms beperkt tot een oriënterend gesprek, onderzoek, advies of verwijzing. Dit drukt uiteraard de gemiddelde behandelduur. De meest toegepaste behandelmethodiek is cognitief en/of gedragstherapeutisch; op de tweede plaats komt het gebruik van een combinatie van behandelmethodieken. Het effect van de behandeling is gemeten door aan het begin en aan het eind van de behandeling de GAF-score (Global Assessment of Functioning) te bepalen. Deze score loopt van 0 tot 100, waarbij de regel geldt: hoe lager de score hoe slechter iemand functioneert. Bij aanmelding werd de GAF-score bij 80% van de cliënten door de psycholoog beneden de 70 gescoord; bij beëindiging is dit gedaald tot ca. 40%. Dit betekent dat naar het oordeel van de behandelaar het functioneren van de cliënt aanmerkelijk is verbeterd. De resultaten van beide verslagjaren komen sterk overeen. Een niet onaanzienlijk deel van de cliënten blijkt bij afsluiting zelfs goed te functioneren, met een GAF hoger dan 80. Hierbij moet wel de kanttekening geplaatst worden dat het gaat om een beoordeling door de behandelend psycholoog, maar wel volgens een vastgelegde systematiek. 8 CONCLUSIES De wijzigingen in het zorgstelsel, de toenemende concurrentie in de eerstelijns-ggz en de ontwikkeling van Regionale Ondersteunings Structuren hebben in de verslagperiode onrust en onzekerheid gebracht binnen onze beroepsgroep. Het ROEP-bestuur heeft hierop ingespeeld door de leden op verschillende manieren te (laten) informeren. De discussie over coöperatievorming moet nog verder worden gevoerd. Er zijn contacten gelegd met spv-ers in de huisartsenpraktijken en met de ROSsen. Na een bestuurswisseling in 2004, hebben we weer een actief en goed functionerend bestuur. De actieve opstelling van het landelijke bureau en het hoofdbestuur van de LVE wordt door het bestuur van ROEP Nijmegen als ondersteunend ervaren. In 2005 heeft een record aantal leden (ca. 80%) behandelgegevens aangeleverd. Hierdoor kunnen we met meer overtuigingskracht onze werkwijze en effectiviteit voor het voetlicht brengen. De wachttijd voor cliënten is in 2005 aanzienlijk verkort. 9 BELEIDSVOORNEMENS 2006 De beleidsvoornemens voor 2006 van ROEP Nijmegen sluiten aan bij de doelstellingen en prioriteiten van het beleidsprogramma van de LVE, al zijn er uiteraard accentverschillen. Daarnaast bouwen de beleidsvoornemens voort op het beleid van de afgelopen jaren van ROEP Nijmegen. Sommige van de vermelde activiteiten vallen onder meerdere beleidsprioriteiten. juni 2006 Jaarverslag 2004 en 2005 ROEP Nijmegen blz. 9

10 9.1 Externe profilering ROEP- website is in ontwikkeling. De verdere uitbouw van deze website zal afhankelijk van de behoeften en wensen van de leden plaats- vinden. Participatie in ROS-overlegstructuren. Er zijn inmiddels contacten met FASTeerstelijn en OOGG. Streven naar overleg met andere GGZ-partners via FASTeerstelijn. Met ondersteuning van FAST: implementatie van LESA depressie (samenwerking huisartsen - eeretleijnspsychologen rondom cliënten met een depressieve stoornis). Uitnodigen andere GGZ-partners in de regio om zich tijdens ledenvergaderingen te presenteren (voortzetting beleid van afgelopen jaren). 9.2 Positionering t.o.v. zorgverzekeraars Volgen van landelijke en regionale ontwikkelingen m.b.t. vergoeding van eerstelijnspsychologische zorg. Samen met LVE-bestuurlid Hans Kamsma conctact onderhouden met VGZ. 9.3 Kwaliteitsbeleid Algemeen: landelijk kwaliteitsbeleid volgen en bijdrage leveren aan de implementatie ervan. Presentatie Richtlijn Intake- en Indicatiestelling door onze kwaliteitsfunctionaris tijdens een ledenvergadering; aanbieden van implementatietraject aan de leden. Aanzetten doen tot implementatie van LESA depressie (met ondersteuning van FASTeerstelijn). Bevorderen van deelname aan wetenschappelijk onderzoek. Eerstelijnspsychologen participeren in APOLLO D-studie (depressieproject met Huisartsgeneeskunde). Ontwikkeling van een waarnemingsregeling. Bevorderen van intervisie: presentatie over dit onderwerp tijdens een ledenvergadering. Zo nodig coördinerende rol vervullen t.a.v. de samenstelling van intervisiegroepen. 9.4 Interne organisatie Blijven stimuleren van betrokkenheid leden. Is al jaren een aandachtpunt. Helaas verschijnt nog steeds ruim de helft van de leden niet op vergaderingen. Organiseren van Nieuwjaarsbijeenkomst met inhoudelijke presentatie. Discussie over coöperatievorming m.m.v. LVE-bestuurder Hans Kamsma. Verder tot ontwikkeling brengen van het Psychologen Informatie Punt. Interne discussie over de functie van het PIP: alleen intern of ook extern? juni 2006 Jaarverslag 2004 en 2005 ROEP Nijmegen blz. 10

11 10 BIJLAGE: BEHANDELGEGEVENS VAN DE LEDEN De gegevens van 2004 zijn afkomstig van 17 eerstelijnspsychologen en hebben betrekking op 868 cliënten afgesloten behandelingen. De gegevens van 2005 zijn afkomstig van 35 eerstelijnspsychologen en betreffen 1970 afgesloten behandelingen Psychologen die gegevens hebben aangeleverd In 2004 hebben de volgende leden gegevens aangeleverd: Lidwine Arends Elly Benders-Maassen Mieke de Boer (IRT, Instituut voor Rationele Therapie) Andree Booltink Annelien van Daalen Sander Damman Marianne van Grunsven (IRT) Noud de Haas Marieke Hagedoorn (SPEL, Samenwerkende Psychologen Eerste Lijn) Chris Hofs Saskia de Jager Iris Lasschuit Lucianne Le Coultre (IRT) Lisette van Rossum Monic Seuntjes (SPEL) Jo Spauwen Marga Thijssen In 2005 hebben 35 ROEP-leden gegevens aangeleverd, hetgeen neerkomt op 80 % van de leden Inhoud Cliëntsysteem Burgerlijke staat Verhouding mannen en vrouwen Leeftijdsopbouw Initiatief hulpvraag Gemiddeld aantal sessies Gemiddelde wachttijd Gemiddelde behandelduur Belangrijkste aanmeldingsklachten Type werkzaamheden Methodiek behandeling Functioneren vóór en na het contact Wijze van beëindiging Reden van afbreken contact of behandeling Doorverwijzing juni 2006 Jaarverslag 2004 en 2005 ROEP Nijmegen blz. 11

12 cliëntsysteem 100% 80% 60% 40% 20% anders gezin paar individueel 0% CLIËNTSYSTEEM aantal percentage aantal percentage individueel ,2% ,7% paar 59 6,8% 193 9,8% gezin 0 0,0% 10 0,5% anders 0 0,0% 0 0,0% burgerlijke staat 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% verweduwd gescheiden samenwonend gehuwd ongehuwd BURGERLIJKE STAAT aantal percentage aantal percentage ongehuwd ,7% ,4% gehuwd (incl. partnerregistratie) ,8% ,9% samenwonend ,0% gescheiden (na huwelijk/partnerregistratie) 98 11,3% 167 8,5% verweduwd 19 2,2% 24 1,2% 1 Deze categorie ontbrak in het codeboek van 2004: samenwonend werd tot gehuwd gerekend. juni 2006 Jaarverslag 2004 en 2005 ROEP Nijmegen blz. 12

13 sekse 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% vrouw man MAN VROUW (31,5%) 595 (68,5%) (37,9%) 1223 (62,1%) leeftijd 35% 30% 25% 20% 15% % 5% 0% LEEFTIJD aantal percentage aantal percentage tot 10 jaar 4 0,5% 62 3,2% jaar 25 2,9% 173 8,8% jaar ,0% ,3% jaar ,9% ,7% jaar ,6% ,6% jaar ,6% ,2% 61 jaar en ouder 33 3,8% 59 3,0% 71 jaar en ouder 6 0,7% 24 1,2% juni 2006 Jaarverslag 2004 en 2005 ROEP Nijmegen blz. 13

14 initiatief hulpvraag eigen initiatief huisarts bedrijfsmaatschappelijk w erk of -arts schoolarts / school algemeen maatschappelijk w erk fysiotherapeut collega / ELP 2e lijns GGZ of SGZ 3e lijns GGZ of SGZ anders 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% INITIATIEF HULPVRAAG aantal percentage aantal percentage eigen initiatief ,3% ,0% huisarts ,5% ,2% bedrijfsmaatschappelijk werk of -arts 29 3,3% 106 5,4% schoolarts / school 4 0,5% 43 2,2% algemeen maatschappelijk werk 4 0,5% 13 0,7% fysiotherapeut 5 0,6% 6 0,3% collega / ELP 20 2,3% 36 1,8% 2e lijns GGZ of SGZ 21 2,4% 39 2,0% 3e lijns GGZ of SGZ 11 1,3% 4 0,2% anders 38 4,4% 43 2,2% GEMIDDELD AANTAL SESSIES (incl. afgebroken behandelingen en inclusief verzuim) GEMIDDELDE WACHTTIJD (gemiddelde tijd van aanmelden tot het eerste gesprek) GEMIDDELDE BEHANDELDUUR (gemiddelde tijd van het eerste tot het laatste gesprek; incl. afgebroken behandelingen) 7,0 8,1 23,1 dagen 12 dagen 16,2 weken 19 weken juni 2006 Jaarverslag 2004 en 2005 ROEP Nijmegen blz. 14

15 belangrijkste aanmeldingsklacht - volwassenen interpersoonlijke problemen w erk- en studieproblemen stemmingsklachten; depressies stemmingsklachten; angsten aanpassings- en verw erkingsproblemen identiteitsproblemen psychosomatische / somatoforme klachten klachten m.b.t. ( ) * verslavingsproblemen anders 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% BELANGRIJKSTE AANMELDINGSKLACHT aantal percentage aantal percentage VOLWASSENEN ,0% ,0% interpersoonlijke problemen ,2% ,6% werk- en studieproblemen 91 10,6% 170 9,4% stemmingsklachten; depressies ,8% ,6% stemmingsklachten; angsten ,0% ,1% aanpassings- en verwerkingsproblemen ,5% ,9% identiteitsproblemen 61 7,1% 63 3,5% psychosomatische / somatoforme klachten 57 6,7% 95 5,3% * klachten m.b.t. slapen, eten, seksualiteit en impulsbeheersing 35 4,1% 73 4,0% verslavingsproblemen 2 9 0,5% anders 35 4,1% 57 3,2% KINDEREN EN JEUGDIGEN ,0% ,0% gezinsproblemen 0 0,0% 25 11,7% gedragsproblemen 2 16,7% 44 20,6% stemmingsklachten; depressies 2 16,7% 13 6,1% stemmingsklachten; angsten 2 16,7% 24 11,2% identiteitsproblemen 0 0,0% 9 4,2% aanpassings- en verwerkingsproblemen 2 16,7% 19 8,9% leerproblemen 0 0,0% 44 20,6% Zindelijkheidsproblemen 2 1 0,5% tic-stoornissen 2 0 0,0% anders 4 33,3% 35 16,4% 2 Deze categorieën ontbraken in het codeboek van juni 2006 Jaarverslag 2004 en 2005 ROEP Nijmegen blz. 15

16 werkzaamheden oriënterend gesprek kortdurende crisisinterventie / ondersteuning advies / consultatie psycho-educatie behandeling anders 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% WERKZAAMHEDEN aantal percentage aantal percentage oriënterend gesprek 89 10,3% 141 7,2% kortdurende crisisinterventie / ondersteuning 86 9,9% ,5% advies / consultatie 87 10,1% 172 8,7% psycho-educatie 17 2,0% 47 2,4% behandeling ,6% ,4% anders 10 1,2% 36 1,8% juni 2006 Jaarverslag 2004 en 2005 ROEP Nijmegen blz. 16

17 methodiek behandeling geen behandeling "client centered" gedragstherapeutisch / cognitief psychodynamisch systeemtherapeutisch overig combinatie 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% METHODIEK BEHANDELING aantal percentage aantal percentage geen behandeling ,7% ,6% voornamelijk "client centered" 50 5,8% 191 9,7% voornamelijk gedragstherapeutisch / cognitief ,1% ,9% voornamelijk psychodynamisch 38 4,4% 43 2,2% voornamelijk systeemtherapeutisch (w.o. mediatietherapie) 35 4,0% 140 7,1% overig 57 6,6% 104 5,3% combinatie van twee of meer behandelmethodieken ,5% ,2% juni 2006 Jaarverslag 2004 en 2005 ROEP Nijmegen blz. 17

18 niveau van functioneren 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% GAF-score GAF-score GAF-score GAF-score GAF-score GAF-score % bij aanmelden 2004 na contact 2004 bij aanmelden 2005 na contact 2005 bij aanmelden na contact bij aanmelden na contact FUNCTIONEREN N % N % N % N % GAF-score ,5% 29 5,0% 7 0,4% 106 5,4% GAF-score ,0% ,0% 87 4,4% ,2% GAF-score ,4% ,6% ,3% ,9% GAF-score ,7% ,0% ,8% ,2% GAF-score ,6% 77 13,3% ,9% ,8% GAF-score ,8% 12 2,1% 158 8,0% 49 2,5% GAF-score 41 en lager 3 2 0,1% 3 Deze categorie ontbrak in het codeboek van 2004 geheel en ontbrak in het codeboek van 2005 bij de vraag functioneren na contact. juni 2006 Jaarverslag 2004 en 2005 ROEP Nijmegen blz. 18

19 wijze van beëindiging 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% cliënt doorverwezen contact afgebroken reguliere afsluiting WIJZE VAN BEËINDIGING aantal percentage aantal percentage reguliere afsluiting ,9% ,1% contact afgebroken ,7% ,8% cliënt doorverwezen ,4% ,1% reden afbreken contact 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% onbekend anders onvoldoende motivatie ontevredenheid verhuizing financiële redenen klachtafname 0% REDEN AFBREKEN CONTACT aantal percentage aantal percentage niet van toepassing ,1% ,2% klachtafname ,5% 147 7,5% financiële redenen 33 3,8% 67 3,4% verhuizing 4 0,5% 6 0,3% ontevredenheid 7 0,8% 31 1,6% onvoldoende motivatie 32 3,7% 54 2,7% anders 58 6,7% 76 3,9% onbekend 52 6,0% 68 3,5% juni 2006 Jaarverslag 2004 en 2005 ROEP Nijmegen blz. 19

20 totaal percentage doorverwezen ,5% ,8% 0% 5% 10% 15% 20% 25% doorverwezen naar (percentage van het aantal doorverw ezen cliënten) huisarts bedrijfsmaatschappelijk w erk schoolarts / school algemeen maatschappelijk w erk fysiotherapeut collega / ELP 2e lijns GGZ of SGZ 3e lijns GGZ of SGZ anders 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% DOORVERWEZEN NAAR aantal percentage aantal percentage geen door-/terugverwijzing ,5% ,2% huisarts 19 2,2% 46 2,3% bedrijfsmaatschappelijk werk of -arts 3 0,3% 11 0,6% schoolarts / school 0 0,0% 13 0,7% algemeen maatschappelijk werk 4 0,5% 7 0,4% fysiotherapeut 5 0,6% 4 0,2% collega / ELP 15 1,7% 37 1,9% 2e lijns GGZ of SGZ 99 11,5% 184 9,3% 3e lijns GGZ of SGZ 13 1,5% 24 1,2% anders 19 2,2% 25 1,3% juni 2006 Jaarverslag 2004 en 2005 ROEP Nijmegen blz. 20

Rapportage 2010. Landelijk Informatie Netwerk Eerstelijnspsychologen (LINEP) Nederlands Instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg

Rapportage 2010. Landelijk Informatie Netwerk Eerstelijnspsychologen (LINEP) Nederlands Instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg Nederlands Instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg Postbus 1568 3500 BN Utrecht Tel. 030-272 9700 Rapportage 2010 Landelijk Informatie Netwerk Eerstelijnspsychologen (LINEP) 2 Hieronder worden

Nadere informatie

Spiegelrapportage 2010

Spiegelrapportage 2010 Nederlands Instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg Postbus 1568 3500 BN Utrecht Tel. 030-272 9700 Spiegelrapportage 2010 Psycholoog: 00000000 Landelijk Informatie Netwerk Eerstelijnspsychologen

Nadere informatie

Eerstelijnspsychologische functie

Eerstelijnspsychologische functie Eerstelijnspsychologische functie Leen Ballieu Isabel Debuysere Katrien De Wilde Jan Van den Eeden 2 en 16 februari 2017 3 Regio s Netwerk Accolade: Regio Ieper Diksmuide Netwerk Het PAKT Netwerk Noolim:

Nadere informatie

Landelijke Vereniging Osdorper Ban 7A 020-6673956 Fax 020-6675320 van Eerstelijnspsychologen 1068 LD Amsterdam E-mail: lve@lve.nl / www.lve.

Landelijke Vereniging Osdorper Ban 7A 020-6673956 Fax 020-6675320 van Eerstelijnspsychologen 1068 LD Amsterdam E-mail: lve@lve.nl / www.lve. Inleiding Het codeboek is ontwikkeld door de werkgroep Codeboek in nauw overleg met de Raad van Advies (RvA) en bevat de afspraken over de registratie van gegevens over de contacten met en behandelingen

Nadere informatie

Eerstelijnspsychologen van de LVE:de beste keuze!

Eerstelijnspsychologen van de LVE:de beste keuze! Beleidsprogramma 2011-2015 in het kort Foto: Estella Snellen Eerstelijnspsychologen van de LVE:de beste keuze! De psycholoog, het vak en de praktijk Wetenschappelijk onderbouwde eerstelijnspsychologie

Nadere informatie

Onze eerste kennismaking. informatie voor cliënten. Onderdeel van Arkin

Onze eerste kennismaking. informatie voor cliënten. Onderdeel van Arkin Onze eerste kennismaking informatie voor cliënten Onderdeel van Arkin Welkom bij PuntP. U bent via uw huisarts of een andere hulpverlener naar PuntP verwezen en binnenkort hebt u uw eerste afspraak. In

Nadere informatie

specialistische hulp kleinschalig dichtbij

specialistische hulp kleinschalig dichtbij P R A K T I S C H E I N F O R M A T I E specialistische hulp kleinschalig dichtbij De Hoofdlijn De menselijke maat in hulpverlening Doorverwijzing Als u bent doorverwezen naar De Hoofdlijn, meestal door

Nadere informatie

Positie van de eerstelijnspsycholoog in de geestelijke gezondheidszorg

Positie van de eerstelijnspsycholoog in de geestelijke gezondheidszorg Postprint Version 1.0 Journal website http://vb23.bsl.nl/frontend/index.asp?custom_product_id=1388-7491 Pubmed link DOI Positie van de eerstelijnspsycholoog in de geestelijke gezondheidszorg M.J. EMMEN*,S.A.

Nadere informatie

www.psychologenpraktijkwageningen.nl

www.psychologenpraktijkwageningen.nl PRAKTIJKINFORMATIE Praktijkgegevens Adres: Koenenlaan 6 6703 GH Wageningen Telefoon: 0317-416095 E-mail: Website: pmrooke@psychologenpraktijkwageningen.nl www.psychologenpraktijkwageningen.nl Psychologenpraktijk

Nadere informatie

Uitkomsten enquête POH-GGZ voor jeugd. Inleiding

Uitkomsten enquête POH-GGZ voor jeugd. Inleiding Uitkomsten enquête POH-GGZ voor jeugd Inleiding Vanaf 2015 zijn de gemeenten verantwoordelijk voor een groot deel van de zorg voor jeugd tot 18 jaar. Tegelijk bieden huisartsenpraktijken ook zorg aan jeugdigen.

Nadere informatie

UITKOMSTEN ENQUÊTE POH-GGZ VOOR JEUGD

UITKOMSTEN ENQUÊTE POH-GGZ VOOR JEUGD UITKOMSTEN ENQUÊTE POH-GGZ VOOR JEUGD 1 Inleiding Vanaf 2015 zijn de gemeenten verantwoordelijk voor een groot deel van de zorg voor jeugd tot 18 jaar. Tegelijk bieden huisartsenpraktijken ook zorg aan

Nadere informatie

De rol van de eerstelijnspsycholoog in de Basis GGZ. Samenwerkingsverband Vrijgevestigde Psychologen Amsterdam

De rol van de eerstelijnspsycholoog in de Basis GGZ. Samenwerkingsverband Vrijgevestigde Psychologen Amsterdam De rol van de eerstelijnspsycholoog in de Basis GGZ Samenwerkingsverband Vrijgevestigde Psychologen Amsterdam Marjan Kroon, november 2013 Agenda 1. Wat is de Generalistische Basis GGZ? 2. Wat is kenmerkend

Nadere informatie

PersonaCura. Uw specialist in persoonlijkheid & gedrag bij senioren

PersonaCura. Uw specialist in persoonlijkheid & gedrag bij senioren PersonaCura Uw specialist in persoonlijkheid & gedrag bij senioren Inleiding We willen allemaal oud worden, maar het liever niet zijn. Ouder worden betekent immers omgaan met verlies van gezondheid, van

Nadere informatie

GGzE centrum ouderenpsychiatrie. Autisme bij ouderen. Informatie over autisme en onze mogelijkheden. informatie voor cliënten >>

GGzE centrum ouderenpsychiatrie. Autisme bij ouderen. Informatie over autisme en onze mogelijkheden. informatie voor cliënten >> GGzE centrum ouderenpsychiatrie Autisme bij ouderen Informatie over autisme en onze mogelijkheden informatie voor cliënten >> Ervaring leert dat een aantal ouderen en hun naasten eerder een beroep hebben

Nadere informatie

Waarom is het nuttig en prettig gezinsleden te betrekken bij uw behandeling?

Waarom is het nuttig en prettig gezinsleden te betrekken bij uw behandeling? Waarom is het nuttig en prettig gezinsleden te betrekken bij uw behandeling? Informatie voor mensen die hun probleem willen aanpakken 2 Waarom is het nuttig en prettig gezinsleden te betrekken bij uw behandeling?

Nadere informatie

Behandeling van ouderen in de eerste lijn

Behandeling van ouderen in de eerste lijn Behandeling van ouderen in de eerste lijn Lucinda Meihuizen, GZ psycholoog Bestuurslid sectie ouderenpsychologen NIP Zorgpartners Midden-Holland en Samenwerkende psychologen Alphen a/d Rijn Agenda workshop

Nadere informatie

het antwoord op de Basis GGZ

het antwoord op de Basis GGZ het antwoord op de Basis GGZ mentale ondersteuning direct en dichtbij Inhoudsopgave Indigo Wat is de Basis GGZ? Verwijscriteria Wat kan Indigo mij bieden? 1. POH-GGZ 2. Generalistische Basis GGZ Mirro:

Nadere informatie

Presentatie werkconferentie V&VN-SPV Donderdag 10 april 2008 van 14.00 17.00 uur

Presentatie werkconferentie V&VN-SPV Donderdag 10 april 2008 van 14.00 17.00 uur Presentatie werkconferentie V&VN-SPV Donderdag 10 april 2008 van 14.00 17.00 uur SPV en zelfstandige praktijk Mogelijkheden en ontwikkelingen belicht vanuit diverse invalshoeken Nieuwe mogelijkheden voor

Nadere informatie

Analyse van de inzet van de POH-GGZ in de huisartsenpraktijk over de periode

Analyse van de inzet van de POH-GGZ in de huisartsenpraktijk over de periode Dit factsheet is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen met bronvermelding (Beurs, D. de, Magnée, T., Bakker, D. de, Verhaak, P. Analyse van de inzet van de POH-GGZ in de huisartsenpraktijk over

Nadere informatie

PSYCHOLOGISCHE HULP Marie-Cécile Albert

PSYCHOLOGISCHE HULP Marie-Cécile Albert PSYCHOLOGISCHE HULP Marie-Cécile Albert Registerpsycholoog NIP/Gezondheidszorg, eerstelijnspsycholoog NIP, cognitief gedragstherapeut /supervisor VGCt, psycho-oncologisch therapeut; BIGnummer19057589625

Nadere informatie

Organisatie in ontwikkeling

Organisatie in ontwikkeling Organisatie in ontwikkeling LVPOH GGZ Historie Kierkegaard: het leven kan alleen achterwaarts worden begrepen Aanleiding Aanleiding vorming POH GGZ. In 2007 beleidsregel afgekondigd door ministerie van

Nadere informatie

Reglement persoonsgebonden budget GGZ Reglement persoonsgebonden budget GGZ IZZ. Geldend vanaf 1 januari 2009. IZZ Zorg voor de zorg

Reglement persoonsgebonden budget GGZ Reglement persoonsgebonden budget GGZ IZZ. Geldend vanaf 1 januari 2009. IZZ Zorg voor de zorg Reglement persoonsgebonden Reglement persoonsgebonden IZZ Geldend vanaf 1 januari 2009 IZZ Zorg voor de zorg Reglement persoonsgebonden Inhoudsopgave I. Algemeen gedeelte 4 1.1. Algemeen 4 1.2. Voor welke

Nadere informatie

Psychische zorg voor ouderen

Psychische zorg voor ouderen Psychische zorg voor ouderen Wist u dat een op de vijf ouderen last heeft van depressieve gevoelens? Te vaak blijven mensen er in hun eentje mee zitten. 5,$ :7. IROGHU 28' LQGG U bent niet de enige Ouder

Nadere informatie

Eén op de vijf patiënten vindt oefentherapeut zonder verwijzing Factsheet Landelijke Informatievoorziening Paramedische Zorg, maart 2009

Eén op de vijf patiënten vindt oefentherapeut zonder verwijzing Factsheet Landelijke Informatievoorziening Paramedische Zorg, maart 2009 Deze factsheet is een uitgave van het NIVEL De gegevens mogen met bronvermelding (Margit K Kooijman, Ilse CS Swinkels, Chantal J Leemrijse. Eén op de vijf patiënten vindt oefentherapeut zonder verwijzing.

Nadere informatie

uw antwoord op de Basis GGZ

uw antwoord op de Basis GGZ uw antwoord op de Basis GGZ mentale ondersteuning direct en dichtbij 2 Inhoudsopgave Indigo Wat is de Basis GGZ? Verwijscriteria Wat kan Indigo mij bieden? 1. POH-GGZ 2. Generalistische Basis GGZ Mirro:

Nadere informatie

polikliniek doorwerth en nijmegen verder met autisme dr. leo kannerhuis informatie voor cliënten, ouders en verwijzers centrum voor autisme maart 2012

polikliniek doorwerth en nijmegen verder met autisme dr. leo kannerhuis informatie voor cliënten, ouders en verwijzers centrum voor autisme maart 2012 polikliniek doorwerth en nijmegen informatie voor cliënten, ouders en verwijzers maart 2012 centrum voor autisme dr. leo kannerhuis verder met autisme Visie en missie dr leo kannerhuis Het Dr. Leo Kannerhuis

Nadere informatie

Hoofdlijnen invoering Generalistische Basis GGZ

Hoofdlijnen invoering Generalistische Basis GGZ Hoofdlijnen invoering Generalistische Basis GGZ Janneke van den Berg / Erwin Kappert VvAA consultants in de gezondheidszorg 12 september 2013 Onderwerpen Hoe gaat GBGGZ 2014 eruit zien? Hoe verloopt financiering

Nadere informatie

Psychologenpraktijk Schermers Behandelovereenkomst 2017

Psychologenpraktijk Schermers Behandelovereenkomst 2017 Psychologenpraktijk Schermers Behandelovereenkomst 2017 Psychologische hulpverlening Uw psycholoog Vanaf het moment van het maken van een afspraak voor een intakegesprek gaat u met uw psycholoog een behandelovereenkomst

Nadere informatie

Oncologische Revalidatie. Zuyderland Revalidatie

Oncologische Revalidatie. Zuyderland Revalidatie Oncologische Revalidatie Zuyderland Revalidatie Inleiding Kanker is een veel voorkomende, ingrijpende ziekte. Het aantal mensen dat leeft met kanker of met de psychische, fysieke en sociale gevolgen daarvan,

Nadere informatie

Jaarrapport Het Voorbeeld BV 2007

Jaarrapport Het Voorbeeld BV 2007 Jaarrapport Het Voorbeeld BV 2007 Copyright Niets uit deze uitgave mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Cenzo worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt. Voor het gebruik van

Nadere informatie

Evaluatie Jaarplan 2014

Evaluatie Jaarplan 2014 Evaluatie Jaarplan 2014 1. Inleiding Aan het jaarplan 2014 is dankzij de inzet van velen; mentoren, coördinatoren op een goede manier invulling gegeven. Hieronder de bereikte resultaten. 2. Doelen De volgende

Nadere informatie

INTER-PSY Vechtdal Kliniek

INTER-PSY Vechtdal Kliniek Polikliniek en deeltijdbehandeling INTER-PSY Vechtdal Kliniek Polikliniek en deeltijdbehandeling Informatie voor patiënten, familie en naastbetrokkenen INTER-PSY Vechtdal Kliniek Algemene informatie INTER-PSY

Nadere informatie

Centrum Integrale Psychiatrie

Centrum Integrale Psychiatrie Centrum Integrale Psychiatrie Centrum Integrale Psychiatrie Het Centrum Integrale Psychiatrie (CIP) biedt ambulante zorg aan volwassenen met (zeer) complexe psychische en/of psychiatrische problemen.

Nadere informatie

Crisisopvang. onderzoek naar het oneigenlijk gebruik

Crisisopvang. onderzoek naar het oneigenlijk gebruik onderzoek naar het oneigenlijk gebruik Gemeente Nijmegen Afdeling Onderzoek en Statistiek april 2003 Inhoudsopgave 1 Probleemstelling en onderzoeksopzet 3 1.1 Aanleiding van het onderzoek 3 1.2 Probleemstelling

Nadere informatie

Cognitieve gedragstherapie een effectieve psychotherapie

Cognitieve gedragstherapie een effectieve psychotherapie Cognitieve gedragstherapie een effectieve psychotherapie Informatie voor mensen die hun probleem willen aanpakken 2 3 Cognitieve gedragstherapie Een effectieve psychotherapie In deze brochure kunt u lezen

Nadere informatie

Factsheet 2: De inzet van de POH-GGZ in de huisartspraktijk over de periode

Factsheet 2: De inzet van de POH-GGZ in de huisartspraktijk over de periode Factsheet 2: De inzet van de POH-GGZ in de huisartspraktijk over de periode 2011-2016 P.F.M. Verhaak M. Nielen D. de Beurs Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met

Nadere informatie

Reglement persoonsgebonden budget GGZ VGZ

Reglement persoonsgebonden budget GGZ VGZ 2009 www.vgz.nl Voor meer informatie: 0900-8490 Reglement persoonsgebonden budget GGZ VGZ geldend vanaf 1 januari 2009 Alle aandacht voor goede zorg 2 REGLEMENT PERSOONSGEBONDEN BUDGET GGZ VGZ 2009 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Informatiefolder. ParC Dagcentrum

Informatiefolder. ParC Dagcentrum Informatiefolder ParC Dagcentrum Achtergrond Het Parkinson Centrum Nijmegen (ParC) is een onderdeel van het Radboud Universitair Medisch Centrum te Nijmegen. Het ParC wil de kwaliteit van leven voor de

Nadere informatie

Artikelen. Een terugblik op het ouderlijk gezin. Arie de Graaf

Artikelen. Een terugblik op het ouderlijk gezin. Arie de Graaf Artikelen Een terugblik op het ouderlijk gezin Arie de Graaf Driekwart van de kinderen die in de jaren zeventig zijn geboren, is opgegroeid bij twee ouders. Een op de zeven heeft een scheiding van de ouders

Nadere informatie

Ambulante behandeling

Ambulante behandeling Ambulante behandeling Ouderen Ambulante behandeling Mondriaan Ouderen geeft behandeling aan mensen met psychische en psychiatrische problemen vanaf de derde levensfase. Mondriaan Ouderen heeft verschillende

Nadere informatie

INDIGO HET ANTWOORD OP DE BASIS GGZ

INDIGO HET ANTWOORD OP DE BASIS GGZ INDIGO HET ANTWOORD OP DE BASIS GGZ Inhoudsopgave Indigo Brabant 2 Wat is de Basis GGZ? 2 Wat kan Indigo mij bieden? 4 1. POH-GGZ 2. Generalistische Basis GGZ Specialistische GGZ 7 Heeft u vragen? 7 Contact

Nadere informatie

Naam Datum Handtekening

Naam Datum Handtekening AANMELDINGSFORMULIER Om de samenwerking zo goed mogelijk te laten verlopen wil ik u juist informeren over mijn werkwijze en enkele afspraken maken over een aantal praktische zaken. Mocht u echter na het

Nadere informatie

F.T.G. van der Vorst, Praktijk voor integratieve psychotherapie. Domselaerstraat MA Amsterdam

F.T.G. van der Vorst, Praktijk voor integratieve psychotherapie. Domselaerstraat MA Amsterdam schuingedrukt Uitleg toetsing vraag 1: bij deze vraag wordt getoetst op aanwezigheid van naam praktijk/regiebehandelaar, straat en huisnummer praktijkadres, postcode en plaats praktijkadres, telefoonnummer,

Nadere informatie

EENDAAGSE GROEPSPSYCHOTHERAPEUTISCHE DAGBEHANDELING

EENDAAGSE GROEPSPSYCHOTHERAPEUTISCHE DAGBEHANDELING 1 2 EENDAAGSE GROEPSPSYCHOTHERAPEUTISCHE DAGBEHANDELING 3 INFORMATIE OVER PSYMENS PsyMens is een kleinschalige GGZ instelling met vestigingen in Utrecht, Nieuwegein, Woerden en Amersfoort. Wij bieden een

Nadere informatie

Behandelaanbod in groepen. Informatie voor verwijzers

Behandelaanbod in groepen. Informatie voor verwijzers Behandelaanbod in groepen Informatie voor verwijzers In deze folder vindt u informatie over het behandelaanbod in groepen bij SymforaMeander. Aanmelden van patiënten U kunt uw patient op de volgende manieren

Nadere informatie

Beleidsplan De landelijke Depressie Vereniging is dé patiëntenvereniging van én voor mensen met een depressie en hun naasten.

Beleidsplan De landelijke Depressie Vereniging is dé patiëntenvereniging van én voor mensen met een depressie en hun naasten. Beleidsplan 2016 2018 De landelijke Depressie Vereniging is dé patiëntenvereniging van én voor mensen met een depressie en hun naasten. Vastgesteld door het bestuur van de Depressie Vereniging d.d. 27

Nadere informatie

www.psychologenpraktijkwageningen.nl

www.psychologenpraktijkwageningen.nl PRAKTIJKINFORMATIE Praktijkgegevens Adres: Koenenlaan 6 6703 GH Wageningen Telefoon: 0317-416095 E-mail: Website: pmrooke@psychologenpraktijkwageningen.nl www.psychologenpraktijkwageningen.nl Psychologenpraktijk

Nadere informatie

PSYCHOLOGISCHE HULP Marie-Cécile Albert

PSYCHOLOGISCHE HULP Marie-Cécile Albert PSYCHOLOGISCHE HULP Marie-Cécile Albert GZ-psycholoog, eerstelijnspsycholoog NIP, cognitief gedragstherapeut /supervisor VGCt, psycho-oncologisch therapeut NVPO; BIGnummer19057589625 telefoon: 06-40143277

Nadere informatie

GGZ Centrum Roermond Regionaal Centrum GGZ Venlo Regionaal Centrum GGZ Venray

GGZ Centrum Roermond Regionaal Centrum GGZ Venlo Regionaal Centrum GGZ Venray GGZ Centrum Roermond Regionaal Centrum GGZ Venlo Regionaal Centrum GGZ Venray GGZ Centrum Roermond Informatie voor de cliënt 2 De Regionale Centra GGZ Venray, Venlo en Roermond Lichamelijke klachten heeft

Nadere informatie

Deel ggz vanaf 2008 in het basispakket

Deel ggz vanaf 2008 in het basispakket Deel ggz vanaf 2008 in het basispakket Behandeling psychische problemen voortaan in het basispakket van uw zorgverzekering In deze brochure leest u hoe het is geregeld na 1 januari 2008 Ministerie van

Nadere informatie

Veranderingen in de GGZ 2014

Veranderingen in de GGZ 2014 Wijzigingen en aandachtspunten bij het inkoopproces Informatiebijeenkomst voor NIP leden Bas Wijffels Senior-beleidmedewerker Bekostiging NIP Onderwerpen van vanavond? Inhoudelijke veranderingen in de

Nadere informatie

Samenwerken in de GGZ

Samenwerken in de GGZ Samenwerken in de GGZ In de Gelderse Vallei Afsluitende notitie met resultaten van de GGZ netwerkbijeenkomsten voor huisartsen, praktijkondersteuners GGZ, aanbieders van de generalistische GGZ, algemeen

Nadere informatie

Oncologische Revalidatie

Oncologische Revalidatie Libra R&A Revalidatie Oncologische Revalidatie Herstellen na kanker Uw primaire behandelingen in het ziekenhuis zijn achter de rug en u probeert de draad van uw leven weer op te pakken. Dat blijkt niet

Nadere informatie

Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz vrijgevestigden

Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz vrijgevestigden Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz vrijgevestigden Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van geneeskundige ggz, dat wil zeggen generalistische basisggz en gespecialiseerde ggz binnen de Zorgverzekeringswet,

Nadere informatie

Bipolaire stoornissen

Bipolaire stoornissen Bipolaire stoornissen PuntP kan u helpen volwassenen Sommige mensen hebben last van stemmingsschommelingen die niet in verhouding staan tot wat er in hun persoonlijke omgeving gebeurt. De stemming lijkt

Nadere informatie

Psychologische zorg voor kinderen en jeugdigen

Psychologische zorg voor kinderen en jeugdigen Psychologie, medische (kind & jeugd) Psychologische zorg voor kinderen en jeugdigen www.catharinaziekenhuis.nl Inhoud Wanneer gaat uw kind naar een kinderpsycholoog?... 3 Werkwijze... 3 Kennismakingsgesprek...

Nadere informatie

Huurdersvereniging Twee Stromenland

Huurdersvereniging Twee Stromenland Huurdersvereniging Twee Stromenland Ledenvergadering 2016 met Jaarverslag 2015 Ledenvergadering huurdersvereniging Twee Stromenland 9 juni 2016 Aanvang: 20:00 uur Locatie: De Ogtent, Remigiusplein 9 te

Nadere informatie

Brijder Verslavingszorg Hoofddorp

Brijder Verslavingszorg Hoofddorp Ons Team Ons team is zeer divers. We bestaan uit het secretariaat, psychologen, maatschappelijk werkers, sociaal psychiatrisch verpleegkundigen, cognitief gedragstherapeutisch werkers, ervaringsdeskundigen,

Nadere informatie

INTER-PSY Vechtdal Kliniek

INTER-PSY Vechtdal Kliniek Informatie voor verwijzers INTER-PSY Vechtdal Kliniek Polikliniek, deeltijdbehandeling en kliniek /opname Informatie voor verwijzers INTER-PSY Vechtdal Kliniek Algemene informatie INTER-PSY Vechtdal Kliniek

Nadere informatie

Herstel & Balans Revalidatieprogramma voor (ex-)kankerpatiënten

Herstel & Balans Revalidatieprogramma voor (ex-)kankerpatiënten Revalidatie Herstel & Balans Revalidatieprogramma voor (ex-)kankerpatiënten Het Antonius Ziekenhuis vormt samen met Thuiszorg Zuidwest Friesland de Antonius Zorggroep Kanker is een ingrijpende ziekte.

Nadere informatie

REGLEMENT LoRNA - Long Revalidatie Netwerk Amsterdam versie november 2015

REGLEMENT LoRNA - Long Revalidatie Netwerk Amsterdam versie november 2015 REGLEMENT LoRNA - Long Revalidatie Netwerk Amsterdam versie november 2015 1. Aanleiding tot ontstaan en ontwikkeling van het netwerk Na invoering van het groepsprotocol COPD en astma in de eerste lijn

Nadere informatie

Consultatiebijeenkomst Eerstelijnspsychologische zorg. 1 juni 2007

Consultatiebijeenkomst Eerstelijnspsychologische zorg. 1 juni 2007 Consultatiebijeenkomst Eerstelijnspsychologische zorg 1 juni 2007 Programma 12.45-13.00u Ontvangst 13.00-13.05u Algemene introductie 13.05-13.15u Voorstelronde + bespreken agenda 13.15-13.40u Vraag en

Nadere informatie

Centrum Lichaam, Geest en Gezondheid

Centrum Lichaam, Geest en Gezondheid Centrum Lichaam, Geest en Gezondheid Onderzoek, diagnostiek en behandeling bij: onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten combinatie van psychische en lichamelijke klachten Informatie voor cliënten

Nadere informatie

NHG-Standpunt. GGZ in de huisartsenzorg. Ik zie het even niet meer zitten. standpunt

NHG-Standpunt. GGZ in de huisartsenzorg. Ik zie het even niet meer zitten. standpunt NHG-Standpunt GGZ in de huisartsenzorg Ik zie het even niet meer zitten standpunt Het aantal mensen met psychische problemen dat een beroep doet op de huisarts, groeit en zal blijven toenemen... Mevrouw

Nadere informatie

Statistieken. Aantal vragen 23. Totaal aantal ingevuld 1878. Uw ervaringen met de GGZ in het afgelopen jaar. 1. U bent op dit moment:

Statistieken. Aantal vragen 23. Totaal aantal ingevuld 1878. Uw ervaringen met de GGZ in het afgelopen jaar. 1. U bent op dit moment: Statistieken Naam formulier Peiling_over_GGZ Titel formulier Uw ervaringen met de GGZ in het afgelopen jaar Filter: Uitgebreid Aantal vragen 23 Totaal aantal ingevuld 1878 Uw ervaringen met de GGZ in het

Nadere informatie

Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz vrijgevestigden

Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz vrijgevestigden Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz vrijgevestigden Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van geneeskundige ggz, dat wil zeggen generalistische basisggz en gespecialiseerde ggz binnen de Zorgverzekeringswet,

Nadere informatie

KINDERGENEESKUNDE. Pedagogische begeleiding van uw kind in het ziekenhuis

KINDERGENEESKUNDE. Pedagogische begeleiding van uw kind in het ziekenhuis KINDERGENEESKUNDE Pedagogisch team Pedagogische begeleiding van uw kind in het ziekenhuis Inleiding De kinderafdeling en de kinderpoli in het Laurentius ziekenhuis beschikken over een pedagogisch team.

Nadere informatie

HENRIQUE SACHSE ARTS M&G, JEUGDARTS, VERTROUWENSARTS

HENRIQUE SACHSE ARTS M&G, JEUGDARTS, VERTROUWENSARTS 14 juni 2017 Summersymposium Actualiteit van OGGZ en Jeugdgezondheidszorg Verwarde personen en kwetsbare kinderen De realiteit voor jeugdigen en ouders in 2017 HENRIQUE SACHSE ARTS M&G, JEUGDARTS, VERTROUWENSARTS

Nadere informatie

Reglement persoonsgebonden budget eerstelijnspsychologische zorg Trias geldend vanaf 1 januari 2010

Reglement persoonsgebonden budget eerstelijnspsychologische zorg Trias geldend vanaf 1 januari 2010 Reglement persoonsgebonden budget eerstelijnspsychologische zorg Trias geldend vanaf 1 januari 2010 Trias Zorgverzekeraar N.V., www.trias.nl KvK 11063955. Trias Zorgverzekeraar N.V., statutair gevestigd

Nadere informatie

Chronische pijn. Locatie Arnhem

Chronische pijn. Locatie Arnhem Chronische pijn Locatie Arnhem Chronische pijn We spreken van chronische pijn als pijnklachten langer dan zes maanden blijven bestaan. De pijn kan in verschillende delen van het lichaam voorkomen. Soms

Nadere informatie

STICHTING RECHTSWINKEL MAARSSEN. Jaarverslag Stichting Rechtswinkel Maarssen 2011

STICHTING RECHTSWINKEL MAARSSEN. Jaarverslag Stichting Rechtswinkel Maarssen 2011 STICHTING RECHTSWINKEL MAARSSEN Jaarverslag Stichting Rechtswinkel Maarssen 2011 Stichting Rechtswinkel Maarssen Gezondheidscentrum Boomstede Boomstede 204 3608 AK MAARSSEN Email: info@rechtswinkelmaarssen.nl

Nadere informatie

Naar de seksuoloog polikliniek Verloskunde & Gynaecologie

Naar de seksuoloog polikliniek Verloskunde & Gynaecologie Naar de seksuoloog polikliniek Verloskunde & Gynaecologie Samen met uw behandelend arts heeft u gesproken over een bezoek aan de seksuoloog van de polikliniek Verloskunde & Gynaecologie. Misschien overweegt

Nadere informatie

CMWW. Evaluatie Jeugd Preventie Programma Brunssum

CMWW. Evaluatie Jeugd Preventie Programma Brunssum CMWW Evaluatie Jeugd Preventie Programma Brunssum 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding Blz. 3 2. Uitvoering Blz. 3 3. Aanpak Blz. 4 4. Ontwikkelingen van het JPP Blz. 5 5. Conclusies en Aanbevelingen Blz. 6

Nadere informatie

Reglement persoonsgebonden budget GGZ SIZ

Reglement persoonsgebonden budget GGZ SIZ Reglement persoonsgebonden budget GGZ SIZ Ingangsdatum: 1 januari 2009 2 REGLEMENT PERSOONSGEBONDEN BUDGET GGZ SIZ 2009 Inhoudsopgave I. ALGEMEEN GEDEELTE 3 1.1. Algemeen 3 1.2. Voor welke zorg 3 1.3.

Nadere informatie

Welkom Casemanagement Dementie 12 april 2016

Welkom Casemanagement Dementie 12 april 2016 Welkom Casemanagement Dementie 12 april 2016 Inhoud Iets over de GGZ Via afdeling Ouderenzorg Naar taken van de SPV Het GGZ traject dementie Met aandeel van de SPV (PIT?) Naar gedwongen afronding (IBS/RM)

Nadere informatie

TRANSITIE IN DE GGZ Introductie van de basis ggz

TRANSITIE IN DE GGZ Introductie van de basis ggz TRANSITIE IN DE GGZ Introductie van de basis ggz Fennie Zwanepol, directeur Indigo Centraal, 4 november 2013 / 1 2 vragen Wat is in 2020 de ideale situatie in Lelystad op het gebied van de basis-ggz? Waar

Nadere informatie

volwassenen en ouderen

volwassenen en ouderen volwassenen en ouderen Inhoudsopgave 1. Aanmelding... 1 2. Eerste gesprek... 1 3. De verdere behandeling... 2 4. Privacy en kwaliteit... 2 5. Kosten... 3 6. Eigen risico... 3 7. Tot slot... 4 AmaCura is

Nadere informatie

Patiënteninformatie. Medische Psychologie. Algemene informatie terTER_

Patiënteninformatie. Medische Psychologie. Algemene informatie terTER_ Patiënteninformatie Medische Psychologie Algemene informatie 1234567890-terTER_ Medische Psychologie Algemene informatie. Tergooi geeft u met deze folder graag algemene informatie over de afdeling Medische

Nadere informatie

Reglement persoonsgebonden budget GGZ Univé

Reglement persoonsgebonden budget GGZ Univé Reglement persoonsgebonden budget GGZ Univé geldend vanaf 1 januari 2009 2 REGLEMENT PERSOONSGEBONDEN BUDGET GGZ UNIVÉ 2009 Inhoudsopgave I. ALGEMEEN GEDEELTE 3 1.1. Algemeen 3 1.2. Voor welke zorg 3 1.3.

Nadere informatie

Revalidatie en therapie. Pijnrevalidatieprogramma

Revalidatie en therapie. Pijnrevalidatieprogramma Revalidatie en therapie Pijnrevalidatieprogramma Inhoudsopgave Inleiding...4 Wat is chronische pijn?...4 Doel pijnrevalidatieprogramma...6 Verloop revalidatieproces...6 Screeningsfase...6 Opzet pijnrevalidatieprogramma...7

Nadere informatie

Dagbehandeling Psychiatrie

Dagbehandeling Psychiatrie Dagbehandeling Psychiatrie Albert Schweitzer ziekenhuis afdeling Psychiatrie locatie Amsterlwijck juni 2006 pavo 0183 Inleiding Met u is afgesproken dat u deel gaat nemen aan de psychiatrische dagbehandeling

Nadere informatie

2.1 Het bestuur is het Stichtingsbestuur en bestaat uit de bestuursleden zoals vastgelegd in de statuten.

2.1 Het bestuur is het Stichtingsbestuur en bestaat uit de bestuursleden zoals vastgelegd in de statuten. Huishoudelijk Reglement Structuur en werkwijze Stichting Fibula In dit huishoudelijke reglement zijn die onderwerpen geregeld, die niet in de statuten vervat zijn, en waarin de belangrijkste afspraken

Nadere informatie

Dorpstraat CC Buchten. Geestelijke Gezondheidswetenschappen, Master Mental Health

Dorpstraat CC Buchten. Geestelijke Gezondheidswetenschappen, Master Mental Health schuingedrukt Uitleg toetsing vraag 1: bij deze vraag wordt getoetst op aanwezigheid van naam praktijk/regiebehandelaar, straat en huisnummer praktijkadres, postcode en plaats praktijkadres, telefoonnummer,

Nadere informatie

Workshop Positieve gezondheid en geluk Co-productie institute for Positive Health (iph) en HKN huisartsen

Workshop Positieve gezondheid en geluk Co-productie institute for Positive Health (iph) en HKN huisartsen Workshop Positieve gezondheid en geluk Co-productie institute for Positive Health (iph) en HKN huisartsen Ellen van Steekelenburg, Femke Beelen, 5 oktober 2017 Onze bijdrage in grote lijnen: Positieve

Nadere informatie

HOVO NEDERLAND. Jaarverslag

HOVO NEDERLAND. Jaarverslag HOVO Nederland www.hovonederland.nl info@hovonederland.nl secretariaat Pb 1061 2302 BB Leiden HOVO NEDERLAND Jaarverslag 2013 HOVO-Nederland Jaarverslag 2013 In 2013 heeft HOVO Nederland een nieuwe start

Nadere informatie

Behandelaanbod in groepen. Informatie voor verwijzers

Behandelaanbod in groepen. Informatie voor verwijzers Behandelaanbod in groepen Informatie voor verwijzers In deze folder vindt u informatie over het behandelaanbod in groepen bij SymforaMeander. Aanmelden van patiënten U kunt uw patient op de volgende manieren

Nadere informatie

Wat is Altrecht? centrum seksuologie

Wat is Altrecht? centrum seksuologie centrum seksuologie Centrum Seksuologie Seksualiteit is een belangrijk thema in het leven van ieder mens. 2 Inhoud Algemene informatie 4 Problemen 4 Aanmelding 4 Behandeling 5 Behandelteam 7 Ontwikkeling

Nadere informatie

PRAKTIJKINFORMATIE Praktijkgegevens Adres: Koenenlaan 6 6703 GH Wageningen Telefoon: 0317-416095 E-mail: Website: pmrooke@psychologenpraktijkwageningen.nl www.psychologenpraktijkwageningen.nl Psychologenpraktijk

Nadere informatie

Reglement persoonsgebonden budget eerstelijnspsychologische zorg VGZ

Reglement persoonsgebonden budget eerstelijnspsychologische zorg VGZ 2011 Reglement persoonsgebonden budget eerstelijnspsychologische zorg VGZ www.vgz.nl geldend vanaf 1 januari 2011 Voor meer informatie: 0900-8490 (lokaal tarief) 2 REGLEMENT PERSOONSGEBONDEN BUDGET EERSTELIJNS

Nadere informatie

Meldactie Polisvoorwaarden en vergoedingen Januari 2010 Ir. T. Lekkerkerk, Projectleider meldpunt Consument en de Zorg April 2010

Meldactie Polisvoorwaarden en vergoedingen Januari 2010 Ir. T. Lekkerkerk, Projectleider meldpunt Consument en de Zorg April 2010 Meldactie Polisvoorwaarden en vergoedingen Januari 2010 Ir. T. Lekkerkerk, Projectleider meldpunt Consument en de Zorg April 2010 Rapport meldactie polisvoorwaarden en vergoedingen NPCF 2010 1 COLOFON

Nadere informatie

Veranderingen op de Arbeidsmarkt van oefentherapeuten

Veranderingen op de Arbeidsmarkt van oefentherapeuten Postprint 1.0 Version Journal website Pubmed link DOI http://www.vvocm.nl/algemeen/vakblad-beweegreden Veranderingen op de Arbeidsmarkt van oefentherapeuten D.T.P. VAN HASSEL; R.J. KENENS Marktwerking

Nadere informatie

Anna Nieuwenhuis Psychologisch Consult. Mw. Drs. A. Nieuwenhuis. Aucubastraat XE Den Haag

Anna Nieuwenhuis Psychologisch Consult. Mw. Drs. A. Nieuwenhuis. Aucubastraat XE Den Haag schuingedrukt Uitleg toetsing vraag 1: bij deze vraag wordt getoetst op aanwezigheid van naam praktijk/regiebehandelaar, straat en huisnummer praktijkadres, postcode en plaats praktijkadres, telefoonnummer,

Nadere informatie

STICHTING RECHTSWINKEL MAARSSEN JAARVERSLAG 2010

STICHTING RECHTSWINKEL MAARSSEN JAARVERSLAG 2010 STICHTING RECHTSWINKEL MAARSSEN JAARVERSLAG 2010 Stichting Rechtswinkel Maarssen P/a Gezondheidscentrum Boomstede Boomstede 204 3608 AK MAARSSEN Email: info@rechtswinkelmaarssen.nl Inloopspreekuur elke

Nadere informatie

Consulten bij de huisarts en de POH-GGZ in verband met psychosociale problematiek. Een analyse van NIVEL Zorgregistraties gegevens van 2010-2014

Consulten bij de huisarts en de POH-GGZ in verband met psychosociale problematiek. Een analyse van NIVEL Zorgregistraties gegevens van 2010-2014 Dit factsheet is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen met bronvermelding (Magnée, T., Beurs, D.P. de, Verhaak. P.F.M. Consulten bij de huisarts en de POH-GGZ in verband met psychosociale problematiek.

Nadere informatie

De kinder- en jeugdpsycholoog in het ziekenhuis

De kinder- en jeugdpsycholoog in het ziekenhuis PSYCHOLOGIE De kinder- en jeugdpsycholoog in het ziekenhuis Uw kind is door een medisch specialist van het Laurentius Ziekenhuis verwezen naar de afdeling Medische Psychologie. Deze folder geeft informatie

Nadere informatie

Psycholoog regionaal pijnbehandelnetwerk

Psycholoog regionaal pijnbehandelnetwerk Psycholoog regionaal pijnbehandelnetwerk Inleiding In deze folder kunt u lezen wat een eerstelijnspsycholoog bijdraagt aan de behandeling van patiënten met chronische pijnklachten. Aan de orde komen onder

Nadere informatie

Jaarverslag Klachtencommissie POA

Jaarverslag Klachtencommissie POA KCP 16 / 009 Ambtelijk secretariaat: Eerste Ringdijkstraat 5 1097 BC Amsterdam (06) 142 649 72 info@klachtencommissiepoa.nl Aangesloten instellingen: Blijf Groep HVO-Querido Oudezijds 100 Leger des Heils

Nadere informatie

Ervaringen Wmo. Cliëntervaringsonderzoek Berg en Dal 2017

Ervaringen Wmo. Cliëntervaringsonderzoek Berg en Dal 2017 Ervaringen Wmo Cliëntervaringsonderzoek Berg en Dal 2017 Inhoud 1. Achtergrond van het onderzoek... 2 2. Het regelen van ondersteuning... 4 3. Kwaliteit van de ondersteuning... 6 4. Vergelijking regio...

Nadere informatie

Afdeling Medische Psychologie

Afdeling Medische Psychologie Patiënteninformatie Afdeling Medische Psychologie rkz.nl Inleiding U bent door één van de medisch specialisten hier in het ziekenhuis verwezen naar onze afdeling. Op onze afdeling vindt diagnostiek en

Nadere informatie

Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz vrijgevestigden

Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz vrijgevestigden Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz vrijgevestigden Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van geneeskundige ggz, dat wil zeggen generalistische basisggz en gespecialiseerde ggz binnen de Zorgverzekeringswet,

Nadere informatie