De techniek van Sakai Campus Blend using Sakai

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De techniek van Sakai Campus Blend using Sakai"

Transcriptie

1 Campus Blend using Sakai

2 Betreft Van Voor Rapport B: Techniek Eelco Laagland en Dennis Vierkant Opdrachtgever (Sir Bakx) E Campus Blend using Sakai Rapport B Kenmerk : ITBE 07/10137 Datum : 25 juni 2007 Licentie De Creative Commons Naamsvermelding-Niet-commercieel 2.5 Nederland Licentie is van toepassing op dit werk. Ga naar of stuur een brief naar Creative Commons, 559 Nathan Abbott Way, Stanford, Californië 94305, VS om deze licentie te bekijken.

3 Inhoudsopgave Samenvatting (Nederlands)... 3 Summary (English) Inleiding Integratie, ook instellingsoverstijgend Nadruk op integratie via architectuur Inventarisatie Sakai web services Sakai is SOA by design Overzicht van de Sakai architektuur Sakai en VIST integreren Applicatie Service op VIST Open Standaarden en specificaties: XCRI Integreerbaar: Sakai en VIST voorzien van externe application services Beschrijving demoapplicatie Het businessproces Demoapplicatie in Archimate lagen Demoapplicatie in Archimate lagen aangevuld met SOA ESB Integratie onder architectuur Ondersteuning open standaarden Visie Ondersteuning algemene specificaties Ondersteuning elearning specificaties Ervaringen met Sakai Sakai in gebruik op de UT Ontwikkelen van nieuwe functionaliteit in Sakai Open Source en Sakai Bronnen...23 Bijlage 1: SCORM trial Bijlage 2: Wat is Open Source? Bijlage 3: Eclipse & Subversion Bijlage 4: Spring Framework Bijlage 5: BPEL Modellering met ActiveBPEL Campus Blend using Sakai: rapport B Pagina 2 van 30

4 Samenvatting (Nederlands) Dit rapport is het tweede in een serie van 4 rapporten. Deze rapporten worden uitgebracht in het kader van het project pilotfase Campus Blend using Sakai (CBUS), dat plaatsvond van augustus 2006 tot en met mei Het doel van dit rapport is verslag te doen van onze ervaringen met de technische aspecten van Sakai. In het bijzonder hebben we aandacht besteed aan de mogelijkheden om Sakai te integreren met andere ICT systemen die op de UT in gebruik zijn. Hierbij is niet alleen onderzoek gedaan naar de theoretische mogelijkheden, maar is ook een demoapplicatie ontwikkeld om deze interoperabiliteit door middel van web services in de praktijk te toetsen. Hiermee wilden we ook inzicht verwerven in de complexiteit van deze integratietechnologie. Er is ook een beeld verkregen van het soort kennis dat we als organisatie in huis zouden moeten hebben om Sakai als zelfstandig systeem, maar ook als bouwsteen van een geïntegreerde informatievoorziening, aan te kunnen bieden in de toekomst. Sakai onderscheidt niet alleen door het open source karakter van veel andere elektronische leeromgevingen. Een belangrijk kenmerk van Sakai is de architectuur van de software. Er is sprake van een heldere, goed doordachte, service georiënteerde componenten architectuur. Deze architectuur maakt het mogelijk dat wereldwijd verspreide groepen softwareontwikkelaars, relatief onafhankelijk van elkaar, aan functionaliteiten van Sakai kunnen werken. De architectuur maakt het verder bijvoorbeeld mogelijk functionaliteit te ontdubbelen. Waar een voorziening elders al beter aanwezig is (assessment bijvoorbeeld in de vorm van Questionmark Perception) kan deze uit Sakai verwijderd worden (in dit geval SAMigo, het Sakai assesment tool). Maar ook kan de functionaliteit van de Sakai tools door middel van web services extern beschikbaar worden gemaakt via Axis. En hoewel deze webservices nog in ontwikkeling zijn is er in feite een solide basis gelegd om tot een goed te integreren systeem te komen. Sakai is nadrukkelijk ontworpen om als component ingezet te kunnen worden in een geïntegreerde informatievoorziening, waarbij Service Oriented Architecture (SOA) het sleutelconcept is. Binnen Sakai is voldoende aandacht voor open standaarden en specificaties. Met name op het gebied van de e-learning specificaties zoals SCORM en de specificaties van IMS Global Learning Consortium zijn veelbelovende ontwikkelingen in gang gezet, maar is nog geen sprake van volledige ondersteuning. Het ontbreken van een betrouwbare SCORM afspeler, een wat oudere specificatie die in veel leeromgevingen al lang beschikbaar is, is teleurstellend. Omdat de door Sakai geboden functionaliteit een weerspiegeling is van de behoeften van de Sakai community kan dit overigens ook betekenen dat hier minder behoefte aan is. Hierbij moet wel opgemerkt worden dat ondersteuning van deze e-learning specificaties over het algemeen niet in het Sakai Framework zelf zitten maar in de verschillende tools die voor dit framework ontwikkeld worden. Zo is ondersteuning van IMS Learning Design (Level A) onderdeel van een met Sakai 2.4 geïntegreerde, maar extern ontwikkelde, tool Learning Activity Management System (LAMS V2). Portfolio4u ontwikkelt samen met Kennisnet de implementatie van de IMS e-portfolio specificatie. Bij het ontwikkelen van de demoapplicatie zijn een aantal nieuwe integratie technologieën toegepast waar we als ITBE nog weinig ervaring mee hadden. Webservices, business process modelling, open source tools en het werken in een internationale open source community waren allemaal nieuwe concepten voor ons en vormden een interessante uitdaging. De demoapplicatie laat zien dat de UT in staat is om door middel van webservices Sakai te integreren met een bestaand, in-huis ontwikkeld, systeem. Samenvattend kan gesteld worden dat Sakai uitstekend ingezet zou kunnen worden als onderdeel van een geïntegreerde leer- en werkomgeving op basis van een Service Oriented Architecture. Het SOA enabled zijn is bij Sakai niet iets wat er, zoals bij andere oudere leeromgevingen, achteraf aan is toegevoegd, maar is de basis waarop Sakai is ontworpen. Sakai is SOA by design! Campus Blend using Sakai: rapport B Pagina 3 van 30

5 Summary (English) This report is the second in the series of 4 deliverables for the project pilot phase Campus Blend using Sakai (CBUS) that carried out from August 2006 until May The goal of this report is to summarize and evaluate the experiences with some technical aspects of Sakai. We focussed in particular on the technical features to integrate Sakai with other learning related ICT systems we use at our university. We did not only carry out desk research. We also got our hands dirty in making a Demonstrator application to test drive the interoperability by using web services in practice. We also wanted to get a feel for the complexity of this integration technology. We further carried out a gap analysis of the kind and level of knowledge we as an organisation need to acquire to run Sakai as a stand alone system, but also as a building block in a future integrated learning and working environment for our students and teachers. Sakai does not only distinguish itself from many other learning management systems (LMS) by it s Open Source character. One of the main distinguishing features is the architecture of the software. Sakai has been designed with a clear Service Oriented Architecture in mind that enables geographically distributed groups of developers to work independently on the functionality of Sakai. It is this architecture that also enables optimizing functionality over multiple ICT systems. Use the functionality only once and choose the best of breed available within an organisation. If a certain function is available with better specifications or conformance in another system (for example Assessment in Questionmark Perception) this tool can be removed from Sakai (provided other tools are not dependent on it). The Sakai tools clearly are separated: there is the provision of functionality in a service and the userinterface in a seperate component. This service functionality is available in the form of a Java Application Programmers Interface (API) that can made externally available as language neutral web services using Axis. And although these webservices are still in development, a very solid foundation has been laid down to build on in the future and implement an integrated learning and working environment. Sakai has been specifically designed to function as a component in a Service Oriented Architecture (SOA). In the area of e-learning specifications like SCORM and the IMS specifications promising developments are in progress, but there is not yet full support. The lack of a properly tested SCORM player, one of the older e-learning specifications, is disappointing. But because the functionality offered by Sakai is a reflection of the needs of the Sakai community this might be an indication that there is obviously less of a need for it. We should also note that support for these e-learning specifications is usually not located in the Sakai Framework itself but in the tools that are developed for this framework. For example: the IMS Learning Design (Level A) specification is supported by a tool that is well integrated, but developed in a seperate (Australian) project, Learning Activity Management Systems (LAMS V2). The Dutch company Portfolio4u is developing an implementation of the IMS eportfolio specification in cooperation with a number of other Dutch and international organizations. In developing the Demonstrator Application we had to acquire and use new integration technologies that were new to our institution. Web services, business process modelling with ActiveBPEL, several Open Source tools and last but certainly not least working in an Open Source community where all new concepts for us and were an interesting challenge. The Demonstrator proves that we have acquired the skills needed to integrate Sakai with another, locally developed, websystem. Summarizing we can say that from a technical standpoint Sakai is excellently positioned and designed to be used as a important foundation for our future Learning System, based on SOA principles. Being SOA enabled was not added as an afterthought, as is the case in most current LMS systems. Sakai is SOA by design! Campus Blend using Sakai: rapport B Pagina 4 van 30

6 1. Inleiding Dit rapport wordt opgeleverd in het project pilotfase Campus Blend using Sakai (CBUS). De technische aspecten van Sakai zijn het onderwerp van dit rapport. Een zwaar accent ligt op de interoperabiliteit van Sakai met andere systemen. Daartoe wordt in hoofdstuk 2 ingegaan op de architectuur van Sakai, zowel de intern als de extern zichtbare, in de vorm van een inventarisatie van de beschikbare webservices. In hoofdstuk 3 bespreken we hoe het Vak Informatie Systeem Twente (VIST) aangepast moest worden om een integratie met Sakai te kunnen realiseren. In hoofdstuk 4 wordt de eigenlijke integratie uiteengezet via de weg van de architectuur. Hoofdstuk 5 geeft een overzicht van de opgedane ervaring met Sakai vanuit een technisch perspectief, met daarbij ook aandacht voor ondersteuning in Sakai van (open) specificaties en standaarden Integratie, ook instellingsoverstijgend In het ELO Advies is TeleTOP, de huidige leeromgeving van de UT, op toekomstvastheid beoordeelt. Een belangrijke wens van de gebruikers van TeleTOP kwam hier naar boven: integratie tussen de verschillende ICT voorzieningen die het leren ondersteunen. Ook in bijeenkomsten met gebruikers in het CBUS project kwam deze wens tot integratie weer aan de orde. Het wordt als een knellend probleem ervaren dat dit in de huidige leeromgeving niet mogelijk is. Figuur 1: Terugkoppeling van gebruikers: Waar is de integratie? Het ELO Advies (Koopal, Laagland, Portier, 2005) resulteerde in het advies de Open Source 1 leer- en werkomgeving Sakai aan een nader onderzoek te onderwerpen. Sakai heeft een heldere op losse verwisselbare componenten gebaseerde architectuur die mogelijk een oplossing zou kunnen bieden om te komen tot de gewenste integratie met andere systemen op de UT. Deze op componenten gebaseerde architectuur is een belangrijke eigenschap van Sakai. In een rapport van het Sakai Project (Severance, 2007) wordt deze architectuur zelfs een van de sleutelkenmerken voor het huidige en toekomstige succes van Sakai genoemd: The Sakai Architecture is one of the keys to the current and future success of Sakai. To empower hundreds of highly talented developers and deployers around the word evolving a single product with a million lines of code together, it is very important to invest in a serviceoriented framework. A service-oriented framework provides the necessary modularity and isolation to insure that the work of one developer does not inadvertently harm some other aspect of the system. In het CBUS project hebben we in het technische werkpakket Sakai aan een nader onderzoek onderworpen om inzicht te krijgen in deze belofte. 1 Voor meer informatie over Open Source wordt verwezen naar bijlage 2. Campus Blend using Sakai: rapport B Pagina 5 van 30

7 1.2. Nadruk op integratie via architectuur Sakai kent een aantal methoden om de gewenste integratie te verwezenlijken. Natuurlijk biedt het feit dat Sakai een Open Source product is al talloze mogelijkheden tot integratie door aanpassingen in de broncode van Sakai. Maar deze aanpassingen zullen bij iedere release van Sakai weer opnieuw aangebracht moeten worden en is niet erg toekomst vast. Er wordt geen garantie afgegeven dat de broncode in de toekomst geen fundamentele wijzigingen zal ondergaan. Ook biedt Sakai de mogelijkheid om nieuwe tools te ontwikkelen die gebruikt zouden kunnen worden voor integratie met andere systemen. Zo heeft Melete, het tool waarmee een docent interactieve leerinhoud kan produceren, de mogelijkheid om gekoppeld te worden aan externe learning object repositories, bijvoorbeeld LOREnet 2 van SURF. Sakai kent zogenaamde service providers waarmee bijvoorbeeld de Sakai gebruikers directory gekoppeld kan worden aan een Student Informatie Systeem. Via een experimentele implementatie van de IMS Tools Interoperability specificatie 3 kunnen tools van externe leveranciers die deze specificatie ondersteunen gekoppeld worden aan Sakai. Een voorbeeld is een gerealiseerde koppeling met het LearneXact Learning Content Management Systeem. De nadruk bij dit onderzoek ligt op de integratiemogelijkheden van Sakai via web services op basis van de architectuur van Sakai zoals die als leidraad wordt genomen voor de huidige en toekomstige ontwikkeling van Sakai. Een belangrijke doelstelling van dit onderzoek was het verwerven van inzicht in de complexiteit en toepasbaarheid van de gebruikte technologieën Campus Blend using Sakai: rapport B Pagina 6 van 30

8 2. Inventarisatie Sakai web services In dit hoofdstuk zal worden ingegaan op de interne en externe service oriëntatie van Sakai. We geven een overzicht van de architectuur van Sakai en de externe (web) services die geïnventariseerd zijn toelichten. Hierbij zullen we deze functionaliteit in termen van Archimate toelichten. Archimate 4 is een geïntegreerde architectuuraanpak of framework en taal voor het beschrijven van bedrijfsarchitecturen en is door het samenwerkingsverband van de drie technische universiteiten, de 3TU, en daarmee ook door de UT als gereedschap gekozen voor het beschrijven van de samenhang tussen de verschillende (domein- en instellingsoverstijgende) bedrijfsprocessen. Zoals eerder al aangegeven onderscheid Sakai zich van de meeste andere leeromgevingen door een service georiënteerde architectuur Sakai is SOA by design Een belangrijke ontwerpkeuze voor Sakai is de service oriëntatie (Severance, 2007). Dat wil zeggen dat de functionaliteit van Sakai geleverd voor een belangrijk deel geleverd wordt door tools, die intern een heldere opzet of architectuur hebben. De functionaliteit wordt ondergebracht in een Service component die alleen via een Application Programmers Interface (API) afgenomen mag worden. Tools kunnen dus elkaars functionaliteit gebruiken, maar alleen via de gedocumenteerde API en niet, zoals veel gezien wordt, door rechtstreeks functies in de interne code aan te roepen. Zo kan een tool van een nieuwe betere service implementatie voorzien worden zonder dat service afnemende tools hier hinder van ondervinden. De gebruikersinterface wordt gerealiseerd door een aparte module, aangegeven met Tool A en Tool B in onderstaande figuur. De rechtstreekse toegang tot het onderliggende data model van een tool service is verboden. Kennis van bijvoorbeeld bepaalde velden in de database mag niet gebruikt worden. Op deze manier kan een nieuwe tool functionaliteit van bestaande tool services hergebruiken zonder afhankelijk te zijn van de interne opzet. Een nieuwe Vidcast tool bijvoorbeeld kan voor het plaatsen van de bestanden gebruik maken van de services van het Resource Tool. Hiermee is intern ook ontdubbeling van functionaliteit gerealiseerd. Figuur 2: Sakai s componenten- en services architectuur Sakai kent inmiddels een rijke hoeveelheid tools en interne service API s waarmee een aanzienlijk deel van de functionaliteit beschikbaar is voor de ontwikkeling van nieuwe tools. 4 Zie: Campus Blend using Sakai: rapport B Pagina 7 van 30

9 2.2. Overzicht van de Sakai architektuur De in de vorige paragraaf beschreven componenten- of service architectuur van de tools is de basis voor de gehele architectuur van Sakai zoals weergegeven in figuur 2. De verzameling services met bijbehorende API s vormen de zogenaamde Sakai Components. Via de service API s leveren de Tools het zichtbare gebruikersinterface. Deze gebruikerinterface (Sakai zoals de meeste docenten en studenten het zullen ervaren) kan overigens ook weer via meerdere methoden ontsloten worden, maar bijna altijd via een eigen of de ingebouwde portal. Figuur 3: Overzicht Sakai 2.0 Architectuur: Maar de component services worden ook gebruikt om extern functionaliteit ter beschikking te stellen. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van Axis 5, een zogenaamde SOAP 6 stack die de interne Java API s vertaalt naar een platformonafhankelijk XML formaat en daarmee de basis vormt voor de externe integratie voorzieningen van Sakai. De functionaliteit van de zichtbare Sakai tools zijn het onderwerp van rapport C (Hilderink, Peters, Portier, Slotman, 2007), waarin de functionaliteit en onderwijskundige aspecten van Sakai beoordeeld worden. In de rest van dit rapport beperken we ons tot de interne en externe services van Sakai en de manier waarop deze in een bredere onder architectuur ontwikkelde integratie ingezet kunnen worden. In het linker deel van figuur 3 is aangegeven dat de services in een aantal gevallen voorzien zijn van zogenaamde providers ( Role, Realm, Course providers ). Een provider van een service is een soort van indirectie om de standaard koppeling naar het onderliggende informatie model te omzeilen en te routeren naar een andere informatiebron. Dit is ook een manier om integratie tot stand te brengen (bijvoorbeeld single logon) maar op een laag technisch niveau en niet op basis van de services architectuur, die hiermee overigens niet in conflict is. 5 Zie: 6 SOAP: Simple Object Access Protocol, een techniek om functionaliteit via het internet beschikbaar te maken aan andere applicaties. Campus Blend using Sakai: rapport B Pagina 8 van 30

10 Figuur 4: Vereenvoudiging van het architectuur overzicht: Services In de verdere bespreking zullen we deze voorziening niet meenemen en daarmee wordt het overzicht van Sakai vereenvoudigd tot die zoals in figuur 4 rechts is aangegeven. De Sakai services worden overigens nog wel in een aantal functionele categorieën ingedeeld, zoals Common Services, Application Service en Framework Services, maar vanuit het oogpunt van architectuur is deze indeling niet relevant Archimate Archimate is een architectuurtaal en een verzameling visualisatietechnieken om de samenhang en de relaties tussen de processen en domeinen van een instelling in kaart te brengen. Archimate is door de 3TU en SURFfoundation gekozen als gereedschap om de architectuur van in eerste instantie de domeinen Student en Onderwijs in kaart te beschrijven. Om deze reden zal in de rest van dit rapport getracht worden de beschrijvingen van Sakai en de integratie demo te presenteren in Archimate concepten. Archimate beschrijft deze met ICT ondersteunde zogenaamde Enterprise Architectuur in drie lagen: de Business laag, waarin de bedrijfsprocessen en actoren beschreven worden, de Applicatielaag waarin de ondersteunende ICT applicaties beschreven worden en tenslotte de Technologielaag, waar de applicatielaag ondersteunende functies (servers, databases, netwerken etc.) beschreven worden. We beperken ons hier tot de Businesslaag en de Applicatielaag. Hierin worden de processen en applicaties beschreven in termen van componenten die services leveren en extern beschikbaar stellen via een service interface. Deze componenten bestaan op hun beurt weer uit kleinere eenheden, de applicatie functies. Voor een korte toelichting wordt verwezen naar de inleiding op Archimate (Lankhorst, 2005). Figuur 5: Archimate lagen model Campus Blend using Sakai: rapport B Pagina 9 van 30

11 Sakai Application Services: We kunnen de services architectuur van Sakai zoals die in figuur 4 is weergegeven ook in Archimate termen weergeven. Archimate gebruikt andere termen om de verschillende concepten aan te duiden. Sakai wordt dan een application component genoemd. De interne services die de functionaliteit voor de Sakai tools leveren via de API s worden in Archimate application functions genoemd. De extern (voor andere applicatie componenten) zichtbare services worden application services genoemd. Deze externe application services worden functioneel beschreven door een zogenaamd application service interface. Dit application service interface heeft in de meeste gevallen (en zeker bij Sakai) de vorm van een Web Service Description Language document (WSDL). Figuur 6: Sakai Architectuur in Archimate concepten Belangrijk is op te merken dat in theorie Sakai dus zowel intern en extern component- en service georiënteerd is. Hierin onderscheidt Sakai zich van andere leer- en werkomgevingen als Moodle en TeleTOP. Moodle is bijvoorbeeld wel intern component georiënteerd maar niet extern, TeleTOP is noch intern noch extern component georiënteerd. Deze heldere en veelbelovende architectuur is voor een deel nog conceptueel. Bij het ontwerpen van Sakai is in het begin veel nadruk gelegd op de interne architectuur en de extern zichtbare tools zodat snel een met bijvoorbeeld Blackboard vergelijkbare functionaliteit aan de gebruikers aangeboden kon worden (Severance, 2006). De externe beschikbare functionaliteit is nog een werk in wording en is matig gedocumenteerd. Een vorm van backward engineering om inzicht te krijgen in deze functionaliteit was een onderdeel van de werkzaamheden in CBUS. De services worden hier globaal beschreven om een illustratie te geven van de functionaliteit. Een meer uitgebreide beschrijving is te vinden op de projectwiki 7. De figuren 7 tot en met 10 geven een grafische weergave van het zogenaamde service interface. Een abstracte service wordt via een binding (bijvoorbeeld SOAP via HTTP) concreet aanspreekbaar gemaakt. Een service kan verschillende operaties ondersteunen die door middel van PortTypes gegroepeerd kunnen worden. Alle Sakai services worden via SOAP over HTTP aanspreekbaar gemaakt SakaiLogin SakaiLogin is een eenvoudige service waarmee extern ingelogd kan worden op Sakai. Zoals docenten en studenten die Sakai willen gebruiken zich moeten identificeren, moeten ook applicaties die functionaliteit van Sakai willen gebruiken via de externe web services zich identificeren door in te loggen via de SakaiLogon service. 7 Campus Blend using Sakai: rapport B Pagina 10 van 30

12 Figuur 7: SakaiLogin application service overzicht SakaiScript SakaiScript is een rijke verzameling operaties voor het beheer van Sakai gebruikers en sites. Figuur 8: SakaiScript application service overzicht SakaiSession SakaiSession is een eenvoudige voorziening om Sakai sessie en gebruikers informatie op te vragen en te valideren. Figuur 9: SakaiSession application service overzicht SakaiSite SakaiSite geeft toegang tot Sakai site beheer en de bijbehorende tools. Figuur 10: SakaiSite application service overzicht Campus Blend using Sakai: rapport B Pagina 11 van 30

13 3. Sakai en VIST integreren Omdat we integratie willen aantonen tussen applicaties hebben we gekozen voor een eenvoudige integratie tussen Sakai en het Vak Informatie Systeem Twente, VIST Applicatie Service op VIST Omdat VIST zoals veel van de systemen op de UT niet voorzien is van externe applicatie services hebben we in het kader van dit onderzoek een eenvoudige applicatie service ontwikkeld op VIST. Figuur 11: Huidige VIST zonder application service Het huidige VIST wordt via een web interface door studenten geraadpleegd bij het oriënteren op vakinformatie en via een Oracle Forms client applicatie door medewerkers van bureau Onderwijszaken gevuld met vakinformatie. Er is een eenvoudige externe service interface ontworpen waarmee op basis van een vakcode gezocht kan worden in de VIST database en een XML document teruggeven wordt met een vakcode, vaktitel en vakbeschrijving. Figuur 12: Huidige VIST met application service Figuur 13: VIST application service beschrijving Campus Blend using Sakai: rapport B Pagina 12 van 30

14 3.2. Open Standaarden en specificaties: XCRI Zoals bekend is, is voor interoperabiliteit ook ondersteuning van e-learning en andere specificaties en standaarden nodig (meer details hierover in hoofdstuk 5). Er moet immers informatie uitgewisseld worden tussen applicaties die doorgaans van verschillende leveranciers afkomstig is en die en met verschillende technologieën ontwikkeld zijn (Java, C++, PHP). Voor veel soorten informatie zijn er afspraken, maar voor bijvoorbeeld de beschrijving van vakken zijn er nog geen standaarden. Er is een potentiële kandidaat in ontwikkeling bij het door JISC gesponsorde project XCRI. XCRI staat voor exchanging Course Related Information. Een 1.0 versie van het datamodel is inmiddels opgeleverd inclusief XML binding van het datamodel waarmee vakken en hele curricula inclusief roosterinformatie kan worden beschreven en uitgewisseld. XCRI zal waarschijnlijk ingebracht worden bij het specificatie proces van IMS Global Learning Consortium 8 (IMS) waar veel e-learning specificaties beheerd worden. De application service die op VIST is aangebracht is voorzien van een vereenvoudigde variant van XCRI. Hierin worden alleen de vakcode, vaktitel en vakbeschrijving (die uit de VIST database worden gehaald) in XCRI XML formaat worden afgeleverd. XCRI is ook een interessante kandidaat voor de uitwisseling van vakinformatie in 3TU verband, maar zal daarvoor een zogenaamde profilering slag moeten ondergaan om afstemming te realiseren met de lokale vakinformatie systemen Integreerbaar: Sakai en VIST voorzien van externe application services Met de inventarisatie en de beschrijving van de application services van Sakai en het aanbrengen van een application service hebben we twee application componenten die integreerbaar zijn. Figuur 14: VIST en Sakai met externe application services: klaar voor integratie Daarmee is nog geen sprake van geïntegreerd zijn. Eigenlijke integratie moet nog gerealiseerd worden en is nadrukkelijk geen zero effort proces! Deze eigenlijke integratie is het onderwerp van hoofdstuk Campus Blend using Sakai: rapport B Pagina 13 van 30

15 4. Beschrijving demoapplicatie Voor het integreren van Sakai en VIST is uitgegaan van een eenvoudig businessproces dat applicatieoverstijgend (en domeinoverstijgend) is. Voor de illustratie van het proces zullen we weer gebruik maken van de Archimate taal- en visualiseringselementen Het businessproces Een medewerker, in zijn rol als docent, gaat een nieuw vak geven. Het vak is door de betreffende validatie commissie positief beoordeeld en kan gepubliceerd worden in het vak informatie systeem VIST. Daartoe gaat de docent met de relevante gegevens (vaktitel, beschrijving, vereiste voorkennis etc.) naar Bureau Onderwijszaken (BOZ) die in dit proces in de rol van beheerder van de vakinformatie optreedt. De docent maakt gebruik van een applicatie waarmee de vakinformatie ingevoerd kan worden (d.m.v. de Registratie service) en die daarmee beschikbaar is voor raadpleging door studenten. Na registratie van de gegevens wordt een acceptatie service aangeroepen die via een Docent Informatie Service de docent kan melden dat het vak geregistreerd is. Deze twee services worden nu in feite geleverd door VIST. In een geautomatiseerd vervolgproces willen we op basis van de in VIST geregistreerde vakinformatie een vakondersteunende site in Sakai aanmaken, waarbij de vakcode, vaktitel en de vakbeschrijving overgenomen worden uit VIST (de Instantiatie Service in figuur 15). De aangemaakte site kan volgens een gekozen template gevuld worden (Vakomgeving Vullen Service). Figuur 15: Integratie van VIST en Sakai t.b.v. een eenvoudig bedrijfsproces Voor de demoapplicatie is alleen het tweede deel van het proces met de twee business services Instantiatie en Vakomgeving vullen geïmplementeerd en in de vorm van een Campus Blend using Sakai: rapport B Pagina 14 van 30

16 (Business Process Execution Language) proces gerealiseerd 9. Met de demoapplicatie kan op basis van een eerder gevonden vakcode via de application service op VIST relevante vakinfo opgehaald worden, die eventueel gewijzigd kan worden in de demoapplicatie. Deze informatie wordt gebruikt voor het aanmaken van de Sakai site. In een productiesetting zou dit proces automatisch getriggerd worden door de client applicatie van VIST waarmee een BOZ medewerker vakinformatie invoert Demoapplicatie in Archimate lagen Archimate kent naast de business- en de applicatielaag nog de technologielaag en de omgeving. Deze twee lagen zijn in figuur 16 nog aangebracht maar verder niet uitgewerkt omdat ze vanuit architectuur perspectief in dit verband niet relevant zijn. De technologielaag bevat bijvoorbeeld de Oracle database waar VIST de vakinformatie in opslaat, de Oracle database die we voor de database server van Sakai gebruiken en alle andere technische infrastructuur. Figuur 16: Bedrijfsproces met alle Archimate lagen 4.3. Demoapplicatie in Archimate lagen aangevuld met SOA ESB Er ontbreekt nog iets in het Archimate lagen model zoals dat in figuur 16 is weergegeven. Dit is een bijzonder element dat uit oogpunt van architectuur minder belangrijk is, maar dat bij de keuze voor een Service Oriented Architecture als ontwerpprincipe van de beschreven bedrijfs- en applicatiearchitectuur wel erg belangrijk is, namelijk de Enterprise Service Bus. 9 Zie bijlage 5: BPEL Modelling met ActiveBPEL Campus Blend using Sakai: rapport B Pagina 15 van 30

Quickscan SharePoint: Technische analyse

Quickscan SharePoint: Technische analyse Student & Onderwijs Service Centrum Betreft Van Voor Deelrapport B Quickscan SharePoint Dennis Vierkant en Eelco Laagland ICT Servicecentrum Informatievoorziening, Systeemontwikkeling en Applicatieondersteuning

Nadere informatie

Quickscan Blackboard: eindrapport

Quickscan Blackboard: eindrapport Student & Onderwijs Service Centrum Betreft Van Voor Eindrapport Projectteam : Stanley Portier, Ellen Peters, Lisa Gommer, Dennis Vierkant, Eelco Laagland, Susanne Ootes, Wytze Koopal Sir Bakx & Susanne

Nadere informatie

Quickscan SharePoint: eindrapport

Quickscan SharePoint: eindrapport Student & Onderwijs Service Centrum Betreft Van Voor Eindrapport Quickscan SharePoint Projectteam Quickscan SharePoint: Stanley Portier, Ellen Peters, Lisa Gommer, Dennis Vierkant, Eelco Laagland, Koos

Nadere informatie

Van TeleTOP naar Sakai: migratiescenario s. Campus Blend using Sakai

Van TeleTOP naar Sakai: migratiescenario s. Campus Blend using Sakai Van TeleTOP naar Sakai: migratiescenario s Campus Blend using Sakai Betreft Van Voor Rapport D: Migratiescenario s Wytze Koopal & Stanley Portier Opdrachtgever (Sir Bakx) Van TeleTOP naar Sakai: migratiescenario

Nadere informatie

Eén ELO voor de UU Expertisecentrum ICT in het onderwijs, IVLOS December 2006

Eén ELO voor de UU Expertisecentrum ICT in het onderwijs, IVLOS December 2006 Eén ELO voor de UU Expertisecentrum ICT in het onderwijs, IVLOS December 2006 Colofon Auteur(s): Ineke Lam, Wilfred Rubens, Robert-Jan Simons Korte beschrijving: In dit rapport wordt verslag gedaan van

Nadere informatie

Verslag afstudeerstage

Verslag afstudeerstage Verslag afstudeerstage White Label Hosting Jeroen Peters December 2008 Student Mens & Informatica Stenden Hogeschool Voorwoord Dit verslag heb ik geschreven in het kader van mijn afstudeerstage bij de

Nadere informatie

Onderzoek Open Source Ondersteuning SGA. Onderzoek Open Source Ondersteuning Service Gerichte Architectuur

Onderzoek Open Source Ondersteuning SGA. Onderzoek Open Source Ondersteuning Service Gerichte Architectuur Onderzoek Open Source Ondersteuning SGA Onderzoek Open Source Ondersteuning Service Gerichte Architectuur Opdrachtgever : Bestuursdienst Gemeente Rotterdam Projectleider : Folkert-Jan de Groot ( 06 51

Nadere informatie

Het realiseren van een multifunctioneel videoplatform Onderzoek op basis van een Proof of Concept

Het realiseren van een multifunctioneel videoplatform Onderzoek op basis van een Proof of Concept Het realiseren van een multifunctioneel videoplatform Onderzoek op basis van een Proof of Concept Auteur: Joost Damen Datum: 05-06-2012 Versie: 1.0 Plaats: Opdrachtgever: Tilburg Tilburg University Onderwijsinstelling:

Nadere informatie

Software Distributie. Universiteit van Amsterdam Systeem en Netwerk Beheer Large Installation Administration. 3 april 2006

Software Distributie. Universiteit van Amsterdam Systeem en Netwerk Beheer Large Installation Administration. 3 april 2006 Universiteit van Amsterdam Systeem en Netwerk Beheer Large Installation Administration 3 april 2006 René Jorissen rjorissen@os3.nl Mark Meijerink mark@os3.nl 1 Samenvatting Samenvatting Om tijd en geld

Nadere informatie

Verrijkte publicaties: hoe verder?

Verrijkte publicaties: hoe verder? Verrijkte publicaties: hoe verder? Colofon Verrijkte publicaties: hoe verder? SURFfoundation PO Box 2290 NL 3500 GG Utrecht T + 31 30 234 66 00 F + 31 30 233 29 60 info@surf.nl www.surf.nl Auteur Martin

Nadere informatie

EQuA Symbiosis: multi user aspects

EQuA Symbiosis: multi user aspects EQuA Symbiosis: multi user aspects Projectcode EQuA Student M.L. Hagemeijer Studentnummer 2156000 Afstudeerrichting Software Engineering (voltijd) Periode 11-02-2013 t/m 07-07-2013 Stage bedrijf Afdeling

Nadere informatie

Elektronische leeromgevingen

Elektronische leeromgevingen Elektronische leeromgevingen 20 januari 2010 Over het gebruik in het middelbaar beroepsonderwijs Auteur Opdrachtgever Danny Streelder sambo~ict Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE...1 SAMENVATTING...3 1. INLEIDING...5

Nadere informatie

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Bachelorthesis J.N. Zwikstra - 265948 Economie & Bedrijfseconomie Erasmus Universiteit Rotterdam Begeleider: prof. dr. G.J. van der Pijl Meelezer:

Nadere informatie

Newyse CMS. Afstudeerscriptie. Naam: Elwin Vreeke. Werkgever: Maxxton. Begeleider Maxxton: Dhr. Jean-Pierre Mampaey

Newyse CMS. Afstudeerscriptie. Naam: Elwin Vreeke. Werkgever: Maxxton. Begeleider Maxxton: Dhr. Jean-Pierre Mampaey Newyse CMS Afstudeerscriptie Naam: Elwin Vreeke Werkgever: Maxxton Begeleider Maxxton: Dhr. Jean-Pierre Mampaey Universiteit: Technische Universiteit Delft Begeleider TU Delft: Dr. Kees van der Meer Inhoud

Nadere informatie

Portals en SOA. Competence Center Infrastructural Software Services

Portals en SOA. Competence Center Infrastructural Software Services Portals en SOA Competence Center Infrastructural Software Services Meer informatie Voor vragen over deze whitepaper of meer informatie kunt u contact opnemen met Info Support door te bellen naar +31 (0)

Nadere informatie

Open Source toepassen in modulaire Elektronische Leeromgevingen Fred de Vries Rob Nadolski

Open Source toepassen in modulaire Elektronische Leeromgevingen Fred de Vries Rob Nadolski Open Source toepassen in modulaire Elektronische Leeromgevingen Fred de Vries Rob Nadolski ELO s flexibel en op maat 23 November 2004 Colofon Open Source toepassen in modulaire Elektronische Leeromgevingen

Nadere informatie

Technische Universiteit Delft Technische Informatica Software Technologie Faculteit der Elektrotechniek, Wiskunde en Informatica

Technische Universiteit Delft Technische Informatica Software Technologie Faculteit der Elektrotechniek, Wiskunde en Informatica Technische Universiteit Delft Technische Informatica Software Technologie Faculteit der Elektrotechniek, Wiskunde en Informatica Eindverslag IN3405 Bachelor Project Software Technologie TAG eforms Commissie:

Nadere informatie

Monitoring en Beheer voor het Wireless Leiden netwerk

Monitoring en Beheer voor het Wireless Leiden netwerk Afstudeerverslag Monitoring en Beheer voor het Wireless Leiden netwerk Aangeboden aan de afdeling Informatica-voltijd van de Haagse Hogeschool (NL) door M.M.G Rootsaert op 23 Maart 2007 Examinatoren: dhr

Nadere informatie

EWI. BSc- project EASY REST API EN DEMONSTRATOR IN3405. Data Archiving and Networked Services

EWI. BSc- project EASY REST API EN DEMONSTRATOR IN3405. Data Archiving and Networked Services BSc- project EASY REST API EN DEMONSTRATOR IN3405 Data Archiving and Networked Services EWI MSc Maarten Hoogerwerf (DANS) dr. Arjan van Genderen (TU Delft) dr. Hans- Gerhard Gross (TU Delft) Georgi Khomeriki

Nadere informatie

IN3405 - Bachelorproject. Factureringsproces. 18 juli 2008. Technische Universiteit Delft Faculteit EWI Technische Informatica

IN3405 - Bachelorproject. Factureringsproces. 18 juli 2008. Technische Universiteit Delft Faculteit EWI Technische Informatica IN3405 - Bachelorproject Factureringsproces Hidde Boomsma 1174371 Elger Lambert 1154273 18 juli 2008 Technische Universiteit Delft Faculteit EWI Technische Informatica Examen Commissie Yom Schutte Arjen

Nadere informatie

Vb.net planningstool en Scada applicatie

Vb.net planningstool en Scada applicatie Masterproef VB.net planningstool en Scada applicatie Studiegebied Industriële wetenschappen en technologie Opleiding Master of Science in de industriële wetenschappen: elektrotechniek Afstudeerrichting

Nadere informatie

Bachelor eindproject

Bachelor eindproject Technische Universiteit Delft Bachelor eindproject Faculteit: Electrotechniek, Wiskunde en Informatica Sectie: Web Information Systems DENC Docs Studenten: Martijn Berger (1123076) Michael Croes (1265180)

Nadere informatie

I B M W e b s p h e r e

I B M W e b s p h e r e I B M W e b s p h e r e Ondernemingskans of IT risico? Scriptie ter afronding van de postgraduate IT Audit opleiding aan de VU Datum: 2008-04-03 Versie 1.0 Auteurs: Walter Borgstein, Eric den Haan, Jacques

Nadere informatie

RIVM rapport 773401005/2003. Reference Guide Microsoft.NET. M van der Zee, G Verspaij, S Rosbergen

RIVM rapport 773401005/2003. Reference Guide Microsoft.NET. M van der Zee, G Verspaij, S Rosbergen RIVM rapport 773401005/2003 Reference Guide Microsoft.NET M van der Zee, G Verspaij, S Rosbergen Intern rapport Dit onderzoek werd verricht in opdracht en ten laste van LAE-RIS, in het kader van project

Nadere informatie

DEEL II TESTEN IN ALLE STADIA VAN E-BUSINESS

DEEL II TESTEN IN ALLE STADIA VAN E-BUSINESS DEEL II TESTEN IN ALLE STADIA VAN E-BUSINESS 5 Testen in het Informatie-stadium 5.1 Inleiding Zoals wij in paragraaf 4.2.1 uiteen hebben gezet is er in het stadium Informatie sprake van statische informatieverschaffing

Nadere informatie

Re-engineering Legacy in een veranderende software-architectuur

Re-engineering Legacy in een veranderende software-architectuur Re-engineering Legacy in een veranderende software-architectuur Universiteit van Amsterdam Master Software Engineering Masterproject Marinus Geuze Afstudeerdocent: Drs. H. Dekkers Stagebegeleider: ing.

Nadere informatie

Realtime Resource Management met BI 2.0

Realtime Resource Management met BI 2.0 Faculteit Ingenieurswetenschappen Realtime Resource Management met BI 2.0 door Project Manager: Olivier Rosseel & Dries Staelens Lead Architect: Ben Abelshausen Research Manager: Brahim Al Farasi & Pieter

Nadere informatie

Framework van standaarden

Framework van standaarden Framework van standaarden Geonovum datum 10 december 2007 versie 2.0 Definitief Versiebeschrijving Versienummer Jaar Versienummer Versiebeschrijving 2006-02 1.0 Eerste versie voor discussie gemaakt door

Nadere informatie

Leren vernieuwen. Zo! Open standaarden en open source software in het mbo. Hoe? Open standaarden en open source software in het mbo, Hoe? Zo!

Leren vernieuwen. Zo! Open standaarden en open source software in het mbo. Hoe? Open standaarden en open source software in het mbo, Hoe? Zo! Leren vernieuwen Hoe? Zo! Open standaarden en open source software in het mbo A Hoe? 1 Waarom een boekje over open standaarden en open source software in het mbo? 3 2 Wat zijn open standaarden, en waarom

Nadere informatie

Visie Op Virtualisatie-Platformen. Technologie Vergelijk Met Betrekking Tot Inzet Als Basis Voor Een DDC-Omgeving

Visie Op Virtualisatie-Platformen. Technologie Vergelijk Met Betrekking Tot Inzet Als Basis Voor Een DDC-Omgeving Visie Op Virtualisatie-Platformen Technologie Vergelijk Met Betrekking Tot Inzet Als Basis Voor Een DDC-Omgeving Meer informatie Voor vragen over deze whitepaper of meer informatie kunt u contact opnemen

Nadere informatie