De blik op : wat doet de markt? Vraaguitval

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De blik op 2015. 2011 2015: wat doet de markt? Vraaguitval"

Transcriptie

1 Deblikop2015 Hoeontwikkeltdekinderopvangmarktzichenwelkefinancierings en investeringuitdagingenstaanopstapel?datwasdekernvraagtijdensdebesloten werkconferentiehalfoktober,georganiseerddoorhetwaarborgfondskinderopvang. Doelvandeconferentiewasomalskinderopvang,onderwijs,bancairesectoren overheidgezamenlijk,detoekomstagendavoorfinancieringeneninvesteringeninde kinderopvangteformuleren. Deaanwezigen: Vertegenwoordigersvan:dedirectiesprimaironderwijsenkinderopvangvanhetministerie vanocw,devng,debeidewerkgeversvereni gingenindekinderopvang,deporaad,nvtk, BOinK,WOK,TaskforceKO/PO,arrangementsbanken,beleggersenhetWaarborgfonds Kinderopvang. FerryHouterman,devoorzittervandewerkconferentie Financierings en investeringsvraagstukkenvankinderopvang,peuterspeelzalenenbredescholenin toekomstperspectief,benadruktebijaanvanghetbeslotenenvertrouwelijkkaraktervande bijeenkomst.dedeelnemerssprakendanookvrijuitoverdeverschillendebelangrijke kwestiesdieindekinderopvangenhetonderwijsspelen. NadeinleidingvanMargoVliegenthart,voorzittervandeRaadvanToezichtvanhet Waarborgfonds,volgdentweepresentaties.EdBuitenhekwierpeenblikvooruit opdiversemarktontwikkelingendiezichnuenoptermijnzullenvoordoen.janwillem Velthuijsen,hoogleraarFinance&ControlRijksuniversiteitGroningenenPartnerbij PricewaterhouseCoopers,benadruktevooralhetbelangvandefiniëringvanhetpublieke belangvandekinderopvang.dedeelnemersgavenhunmeningopeenaantalstellingen.de optredensmaaktendenodigediscussielos.hierbijvolgteenverkorteweergave :wat doet demarkt? Isenblijftdekinderopvangeengroeimarktofmoetenwerekenenopkrimp?Watzalhet effectvandebezuinigingenzijnenwatstaatonstedoen?alsdebezuinigingentot vraaguitvalleiden,accepterenwedaneventueleuithollingvanhetvoorzieningen niveauin dewoonomgeving? Demeningenoverdeverondersteldekrimpontwikkelinglopenuiteen.Eenkleine meerderheidvandeconferentieverwachtingrotedelenvanhetlandkrimp.devraagnaar kinderopvangstabiliseert,decapaciteitwordttoereikend,wachtlijstenverdwijnenen misschienmeerdandat.hoegaanweommetlocatiesdie tijdelijk nietnodigzijn?de meestenzijnhetoverdietijdelijkheideens:devraagnaarkinderopvangzaluiteindelijk weeraantrekkenvanwegearbeidsmarktkraptena2011. Vraaguitval Leidendebezuinigingentotvraaguitval?Dedeelnemersvindenhetlastiginteschattenwat deeffectenvandebezuinigingengaanzijn.hoegaanoudersreagerenopduurdere kinderopvang?zullenzeminderformeleenmeerinformelekinderopvangafnemen?zullen zemindergaanwerken,waardoorhunarbeidsparticipatiedaalt?

2 Ofzullenzeinhetbelangvanheteigenwerkperspectiefjuistmeergaanwerkenomde hogerekinderopvangkostentedekken? Schaalvergroting Holtschaalvergrotinghetvoorzieningenniveauvooroudersenhunkindereninde woonomgevinguit?tweederdevandeconferentievindtvanniet.alskinderopvangophet plattelandteruglooptenopvanguithetdorpverdwijnt,tastdatwéldirecthet voorzieningenniveauaan.uiteenaantalwijkenzalkinderopvangverdwijnen. Schaalvergrotingisgeenvanzelfsprekendeoplossing.Volgenseenderdewerkt schaalvergrotingpositief.daardoorkunnennamelijkkleinerelocatiesblijvenbestaan,ook alsdieverlieslijdendzijn :investerenenfinancieren Dediscussieoverinvesterenenfinancierenindekinderopvangstaatvooralinhettekenvan derolvanwijzigendoverheidsbeleid.deze reguleringsonzekerheid zorgtvoorextra ondernemersrisico.inzijninleidingsteltprof.dr.velthuijsendevraagcentraalofde kinderopvangeenpubliekbelangdient.alsdatzois,danisoverheidsinterventielegitiem.de overheidheefttotophedendezevraagechternognietafdoendebeantwoord.de kinderopvang,maarookanderepartijenzoalsdekapitaal markt,hebbendaarlastvanen vragenomduidelijkespelregels.deconferentieisheterovereensdat,omdattebereiken,de sectorzelfzalmoetenonderbouwenwatdebijdrageisvankinderopvangaandewelvaart vanonzesamenleving.daarmeekanhetpubliekebelangvandekinderopvangworden aange toond.ditkanviaeenmaatschappelijkekosten batenanalyse.zo nanalysebiedt zoweldekinderopvangsectoralsdeoverheidaanknopingspuntenvoortoekomstigbeleid. Belangstellinginvesteerders Debelangstellingvanprivateequitypartijen(externefinancierders)voordekinderopvang heefteveneenstotonzekerheidgeleid.dehelftvandeconferentieverwachtdatdeze partijeneengrotererolgaanspelenbijfinancieringsvraagstukkenindekinderopvang. Gevreesdwordtechterdatzeerslechtsopuitzijnopzokortmogelijketermijnzoveel mogelijkgeldteverdienenendaarmeedemaatschappelijkebelangenuitdeweggaan.toch wordtdezegedachteookgenuanceerdenismenheterovereensdatprivateequitywel degelijkeenpositieverolkanvervullenzolangfinanciëleenmaatschappelijkerendementen inbalansblijven.daarbijzijnwelduidelijkespelregelsvandeoverheidnodigomhet publiekebelangteborgen. Borgstellinghardnodig HetgrosvandeaanwezigenbenadrukthetbelangvanhetWaarborgfonds.Zekergeletopde huidigemarktontwikkelingen,inclusiefdeaangekondigdeoverheidsbezuinigingen,ende financiëlepositievandemeesteondernemingen. Deborgstellingsfunctieblijftvanbelang.HetWaarborgfondsbiedtvolgensdeaanwezigen noodzakelijkezekerhedenindeonzekeretijden.vertegenwoordigersvandebankenzijn daarergstelligover.daarnaastvragendedeelnemersondersteuningvanhet Waarborgfondsophetvlakvancreditratingentransparantie.Hetbelangdaarvanvoor ouders,kapitaalmarktenoverheidwordtalomerkend.

3 Toekomstagenda Naaraanleidingvandediscussiesisterafsluitingvandeconferentieeenconcept toekomstagendasamengesteld.dezebestaatsamengevatuit: 1) Versterkenvandekredietwaardigheidenfinancierbaarheidvankinderopvangen onderwijs 2) Stimulerenvaninvesteringendoorinstitutionelebeleggers 1. inonderwijsenkinderopvang 3) Bevorderenvanduurzameparticipaties 4) Slimomgaanmetovercapaciteit 5) Bevorderenvantransparantievandebedrijfsvoeringinbredezin 6) Onderzoeknaarmaatschappelijkekostenenbatenvankinderopvang 7) Optimaliserenvandeonderlingecommunicatiebinnendesector HouddeberichtgevingvanhetWaarborgfondsenonzewebsiteindegatenvoorvervolgactiesmetbetrekkingtotdezeagenda.

4 Jaarcongres Waaghalsofscherpslijper? Risicomanagementinroerigetijden HetJaarcongresvondop14decemberjl.opnieuwplaatsinDeFabriqueinUtrecht.Een historischefabriekshalmetindustriëleuitstraling.eeninspirerendeomgevingvoorwat eenenerverendehappeningzouworden DekredietwaardigheidvankinderopvangorganisatiesinNederlandisgemiddeldgedaaldten opzichtevan2009,bleekuitderesultatenvanhetsectorrapportkinderopvang2010.verder werddeprijsbestejaarverslagkinderopvang2009uitgereiktenwerdservvinders, adviseurkinderopvang,benoemdtotridderindeordevanoranje Nassauvanwegezijn enormeinzetendaadkrachtvoordekinderopvang. Misbruik DagvoorzitterFrénkvanderLindenstarttehetJaarcongresmethetschokkendenieuws rondhetmisbruikindekinderopvanginamsterdam.hetzouniethetonderwerpvandedag zijn,maarzetteweldetoon. Wieneemtseksueelmisbruikmeeinz nrisicomanagement, vroegfrénkdezaal.iedereen!eénkinderopvangonderneemstergafaangeenmannelijke leidersaantenemen.ditzorgdevoorenigeberoering.zestonddaarinnagenoegalleen, maarkreegwelbegripuitdezaal.onbeheersbarerisico szijnheellastigtemanagen. Proactief TonyWeggemans,directeurAYITConsultancyverzorgde,ooknamensGeertHaisma, directeurnederlandsadviesbureauvoorrisicomanagement,eenpresentatiemetalstitel Risicomanagementvoordekinderopvang.Risicomanagementkenttweestromingen: geledenrisico sachterafverantwoordenofzeproactiefmanagen,waardoorrisico s beheersbaarblijven.hetbelangvanrisicomanagementneemttoe,stelthij. Jeprobeertals directienatuurlijkindeeersteplaatsrisico stevoorkomen.maar,alszezichdantoch voordoen,moetjeernaarstrevendegevolgentebeperken.ookfinancieel.jeontkomterdus nietaantezorgenvooreengoedebalanstussenenerzijdsderisico senanderzijdsde vermogenspositie.opbasisdaarvanbepaaljejeweerstandsvermogen. Kinderopvangorganisatiesmoetenzelfgoedderisico sinkaartbrengenenhetniveauvan hetweerstandsvermogenbewaken. Eyeopener Eenwispelturigeoverheidisgeenrisicomaareenfeit,steltWeggemans. Want:watiseen risico?dekansopeengebeurtenismeteffectophetbehalenvanjedoelstellingen.als risico sjedoelstellingennietschaden,zijnzenietrelevant.dekansdatdeoverheid regelmatigmetbeleidswijzigingenkomt,is100%,eenfeitdus. Hijgeefteenaantalopties omrisico stekunnenhanteren.eendaarvanisdevormingvanweerstandsvermogen.dat vermogenbestaatonderandereuitdereservesopdebalansendepostonvoorzienopde begroting.daarnaastzijnersomsstillereserves,zoalspandendiemeerwaardzijndan waarvoorzeindeboekenstaan.weggemans: Encreëerpassievereserves,metandere woorden:mogelijkhedenom(innoodgevallen)extrainkomstentegenereren,bijvoorbeeld

5 meteentariefverhoging,waardoordeorganisatiekanblijvenbestaan.jemagdaarvoor begripvragenvandeouders. Hetgrootsterisiconoemthijdehóópdatdegevolgen meevallen. Van hoop moetjewegblijven.bereidjevoorenzorgdatjegeïnformeerdblijft. Datisdeessentievanrisicomanagement. Onvoorspelbaar FrankdenButter,hoogleraaralgemeneeconomieaandeVUinAmsterdam,slootgoedaan bijhetverhaalvanweggemans.denbutterbrachtdebeleidsrisico senanderenietbeïnvloedbarerisico sindekinderopvangtersprake. Dewispelturigheidvandeoverheid levertonzekerheidopvoordekinderopvang,enduskosten,aldusdenbutter. Veel directiesrealiserenzichdatniet.hetisbelangrijkjealsdirectiebewusttezijnvanditsoort risico senkosten. Ookzachtetransactiekosten,allekostendietransactiesmetouders, overheid,bankmetzichmeebrengen,kunnenvooronaangenameverrassingenzorgen.wie zichdaarvanbewustis,kanzichdaartegenwapenen.ookdatisrisicobeheersing. Publiekbelang ProfessordenButterbenadruktdathetessentieelisalssectordeoverheidduidelijkte makendatkinderopvangeenmaatschappelijkbelangdientendathetdusvangrootbelang isminderonvoorspelbaartezijn.."subsidieverlagingen,dewijzigingmetbetrekkingtot gastoudersetcetera,makendesectoronzeker.hetisbelangrijkdeoverheiddaarvante overtuigen.verleiddeoverheidtottijdsconsistenteregelgeving,verduidelijkhetpublieke belangvankinderopvangenweesproactief!" Eenentachtigprocentvanderisico swaarkinderopvangmeetemakenheeft,wordt veroorzaaktdoorveranderlijkheidvandeoverheid."wanneerdeoverheidhaarbeleid mindervaakwisselt",besluitdenbutter,"wordenderisico'skleinerendalendekosten. Daarmoetjejealssectorhardvoormaken." Top5grootstebedrijfsrisico sindekinderopvang Personeel(tekort,ziekteverzuim) Onbetrouwbareoverheid Afnemendevraag/dalendebezetting Financiën(telaagrendement,liquiditeitsproblemen) Wijzigingeninkinderopvangtoeslag/belastingmaatregelen Bron:Waarborgfonds Ondernemerspanel Watisuopgevallentijdenshetcongres? LiesbethvanZon,eindverantwoordelijkeFinanciënenP&OKinderdagverblijfDeKleine Wereld[ Enschot: Oorzaak gebeurtenis gevolg,hebikopgeschreven,uitdepresentatievanweggemans. Datvondikzinniginhetkadervanrisicomanagement.Eenaantalgebeurtenissenwilikvoor onzeorganisatieopdiemaniervertalen.watmeverbaasde,wasdeconclusievanhet Waarborgfondsdatveelorganisatiesdefinanciënnietopordehebben.Datmoetvanafhet begingoedzijn!iksnapwelhoedatontstaat;veelorganisatieszijnkleinbegonnenvanuit eenpedagogischevisie/ideologieennietvanuithetoogpuntfinanciën.

6 SamanthaHorstink,accountantKPMG[ Ikbenvoorheteerstophetjaarcongresenwasbenieuwdnaarwaterspeeltonder kinderopvangondernemers;ikhebeenaantalkinderopvangorganisatiesinmijnportefeuille. Devijfrisico sherkenikenzijnnietnieuw.derisico shangenmetelkaarsamenen beïnvloedenelkaar.watikvandaagwelhebgezien,ishetprofessioneleondernemerschap. Hetmaatschappelijkondernemenisdoorgedrongen. RobVergeer,bestuurderTriodus[ Duidelijkisgewordendatwedekomendejarentemakenkrijgenmetgroterisico s.het incidentinamsterdamlaatziendatkinderopvangemotieis.hoeschamperersomsookover kinderopvangwordtgedaan,jeziethoediepdeimpactisalsmisbruikbekendwordt.hetis eenvolwassensectordiejeheelserieusmoetnemen.alsjeteweinigkwaliteitbiedt,krijgje problemen.verder:kinderopvangheeftbehoefteaanstabiliteitomduurzaamaan kinderopvangtebouwen.debalanstussenkinderopvangendearbeidsmarkt,daargaathet om.

7 vraagaanwimreedijk HuubFrenckenvanFrenckenSchollArchitectenvraagtaanprogramma managerwim ReedijkvanAedes(verenigingvanwoningcorporaties): Waaromisinvestereninmaatschappelijkvastgoedvoor woningcorporatiesinteressant? Investereninmaatschappelijkvastgoedtoontdemaatschappelijkebetrokkenheidvan woningcorporaties;zijwillenvantoegevoegdewaardezijnindeopwaarderingvandewijk. Woningcorporatiesvoorzienmensenvanhuisvesting.Vooraldiegenendiemoeitehebbenop dewoningmarkt.datdoen zeopgroteschaal,metintotaalcirca2,4miljoenwoningen.inveelwijkenhebben woningcorporatiesgroteaantallenwoningen.vanuitdiepositiezijnzebetrokkenbijdewijk. Endusookbijdevoorzieningenindewijk.Zijnervoldoendescholen,genoeg zorgvoorzieningen,peuterspeelzalen,kinderopvangaccommodaties,cultuurinstellingen?het isvanmaatschappelijkbelangdatdewijkdaarinvoorziet. Schreeuwendtekort HetbeleidinNederlandheeftnietaltijddemeestoptimalelocatiesopgeleverd.Insommige wijkenzijnvoldoendevoorzieningen,inandereiseenschreeuwendtekort.soms isdestaatvanvastgoednietgeweldig.vaakkanhetookhandiger,bijvoorbeeldmet multifunctioneleaccommodaties.woningcorporatieskunneninvestereninnieuwe voorzieningen,maarookinrenovaties.eenkansvoorallepartijen isdeimpulsvanbredescholen.gemeenteneninstellingeninitiërenhetcombinerenvan vastgoedfuncties,woningcorporatieskunnendaarineenrolspelen. Zinvolinvesteren DebezuinigingenvanhetRijkhebbenhunweerslagopcorporaties.Definanciëlepositie vancorporatieskomtonderdruk.zekunnenhungeldmaaréénkeerinzetten.hetisdaarom vangrootbelangzinvolleinvesteringentedoen.woningcorporatieszijndusgeen pinautomaat.maarzijhebbenweleengrootbelangindewijkenkunnendaaromeen interessantepartnerzijn,ookvoorinstellingenvoorkinderopvangenanderevoorzieningen voorkinderen." Volgendekeereennieuwerubriek:Jeméénthet!

8 Opinie NineKooijman,SP TweedeKamerlid: Betaalbarekinderopvang,eenkwestievanbeschaving Boz soverdeenormebezuinigingenopdekinderopvangzorgenervoordatmijn mailboxoverstroomt.enterecht!wantzettehetvorigkabinetalhetmesinde kinderopvang,vvd,cdaenpvvhebbenvoordegelegenheideenzeisgepakt.deuurprijs voorkinderopvanggaatnaar5europeruur.ookhetbasisonderwijskenteengemiddelde uurprijsvan5euro.methetverschildatweinhetbasisonderwijsklassenkennenvan25 kinderenenerindekinderopvanggewerktmoetwordenmet6kinderenop1leidster.het kabinetverwachtwelkinderopvangvangoedekwaliteit,ikvraagmijafhoe. Onbetaalbaar Kinderopvangorganisatieszullenhundeurenmoeten sluiten,datbetekentookdatveelmensenhunbaanindekinderopvangzullenverliezen. MOgroepberekendelaatstdatmogelijk10.000banenindekinderopvangverlorenzullen gaan.endekinderopvangwordtonbetaalbaarvoorveelouders.dankanbijvoorbeeldsara, diemijmailde,nietmeerdekinderopvangvoorhaar2,5jarigezoontjebetalen.zijenhaar manstuderenenwerkenernaastomhuur,waterenlichtendeboodschappentekunnen betalen.doordezebezuinigingenmoetzijstraksstoppenmethaaropleiding. Zoschrijftzij: Ikkaneropditmomentgewoonnietvoorkiezenomdanmaarniette werkenomzodekostenvandekinderopvangtevermijden.zonderdekinderopvangkanik echtnietmeerstuderen.ikvinddeplannenomzodrastischopdekinderopvangtoeslagte bezuinigenverschrikkelijkachterlijk. Saraisboosenikmethaar! Verplichtthuis Hetisduidelijk,ditkabinetzetoudersklemdoornogmeertebezuinigenopde kinderopvang.hetkabinetzorgtervoordatoudersmoetenstoppenmetwerkenen verplichtthuismoetenzitten.alsspwillenwederekeningnieteenzijdigbijouders neerleggen,maarookvanwerkgeverseenbijdragevragen.zijbetalennogsteedsnietde afgesproken1/3vandekostenvandekinderopvang.zozorgenweervoordatweeerlijker dekinderopvangtoeslagdelenenookvandehogeinkomensietsmeervragen.ditheeft helaasnooitdemeerderheidvandekamergehaald. Keihardeinzet Gelukkigbundelennudelinksepartijenhunkrachtenomdebezuinigingenopde kinderopvangongedaantemaken.datismooienheelhardnodig.allezeilenbijzettenom dezebezuinigingenongedaantemaken.zoheeftsara,enaldiemensendiezichkeihard inzettenvoorgoedekinderopvang,weereentoekomst.goedeenbetaalbarekinderopvang dus,eenkwestievanbeschaving!

9 Bestpractice WAUWiscoolenchillen LocatieWAUWindeVinexwijkLeidschenveeninDenHaagiseenlocatievan KinderopvangVlietkinderen.ErisnaastviergroepenkinderdagverblijfeenBSOspeciaal voorkinderenbovendeachtjaar. BijWAUWkunjechillen,hetklinktcool,hetis stoer,aldusyvonnebood,managercommunicatieenontwikkelingvankinderopvang Vlietkinderen. Voorjongerekinderenishetbelangrijkdatdeopvangvlakbijschoolzit.Datvoeltveiligen ispraktischvoordeouders.wauwzitwatverderweg,maarbiedtinhetbuitengebiedmeer mogelijkhedenvoordiverseactiviteiten. Kinderenvan8+zijnzelfstandiger,kunnenzelfopdefietsoflopendnaarWAUWkomen.Ze hebbenmeernodigdangewoneopvang.wehebbeneenmuziekstudio,eencreatiefatelier (metnaaimachines),eenhoutbewerkingsatelier,eenmeidenkamer(ziefoto)eneenruimte voortechnieken sleutelen.webiedenzemeervariatieenuitdaging. Ookhurenweextrakrachteninvoorbijvoorbeeldtheatersport,workshopsdjembeeof skeelerlessenenorganiserenwetheaterklassen.kinderenkunnenzelfeenactiviteitkiezen diebijhenpast.erisvooriederwatwils. Eindaprilwerddelocatieopgeleverd,vanaf1junistroomdendekinderenin.Langzaam opbouwenisonzeaanpak.gaandewegstaptensteedsmeerkinderenovervanonzeandere locaties.nuzit90tot95procentvandekinderenvanvlietkinderenbovendeachtjaarbij WAUW.Datbewijstweldatervraagisnaardergelijkeopvang. Hetpandwasoorspronkelijkbedoeldalsdiscotheek.Omallerleiredenengingdatnietdoor. Toenikdaarluchtvankreeg,hebikdirectcontactopgenomenmetdeprojectontwikkelaar. Diehadwelorennaaronzeplannen;hijhadnoggeenanderebestemmingvoorhetpand. WehebbenAKTA,onderzoeks enadviesbureauvoorruimtegebruik,enarchitectenbureau Citaerbijbetrokken.Eenuniekesamenwerking! AKTAbedachtinsamenwerkingmetVlietkinderenhetconceptenheefthetProgrammavan Eisenopgesteld,Citaheeftopbasisdaarvaneenmooiontwerpgemaakt.Resultaatis dagopvangopdebeganegronden8+ opvangopdeeersteetage.hetgebouwheeftverder tweeetagesmetkantoorruimtesmeteeneigen,aparteopgang. HetwasnogeenheleuitdagingvoorCita.Decontourenwarenernamelijkal,daarmoesten zijzichnaarvoegen.datvereistedenodigecreativiteit.hetgebouwwasheeldonker,duser werdenramenaangebracht.lichtkokerszorgenverdervoorindirectlicht.omdegroepen aandegevelkanttekunnenhuisvesten,heeftrobertjockin(dearchitectvancita)een aparteslaap unitaandeoverkantvandespeelhalbedacht,zodatkinderenrustigkunnen slapenendeanderekinderennietstilhoeventezijn.heteindresultaatiseenknappe prestatie.

10 StilisteBertineCharbonkwammetleukeideeënvoordeinrichtingvanderuimte.Samen metdelocatie managertinakroonenhetteamisereenmodernkindercentrumneergezet, waaroudersenmedewerkerszichophungemakvoelen.dewoonkeukeninhet kinderdagverblijfwordtookgebruiktals leidstersruimte.zijhoudenpauzemiddeninde groep.datwerktheelgoed. Wehurenhetpand,maardeprojectontwikkelaarheefteensteentjebijgedragen aandeontwikkelingvanhetgebouw.dearchitectheefthijvoorzijnrekeninggenomen.hij wildehetpandgraagverhuurdkrijgen,duswashijgenegenommeetedenkenovereen bestem ming.hetresultaatisorigineel,friseneigentijds!

Valt er nog te ondernemen in de kinderopvang?

Valt er nog te ondernemen in de kinderopvang? Valternogteondernemenindekinderopvang? UitonderzoekvanhetWaarborgfonds ondernemerspanelvaneindjanuari2009blijktdatbijnaveertig procentvandeondernemerservaartdatbanken strenger zijnenstrikterevoorwaardenaanfinanciering

Nadere informatie

Een kijkje in het brein van de ouder

Een kijkje in het brein van de ouder Eenkijkjeinhetbreinvandeouder WATHetWaarborgfondsKinderopvangdeedinjanuari2010landelijkonderzoekonder451ouders naardeperceptievanoudersoverkinderopvang.inhoeverreinformerenzezichoverdeopvangvan hunkind,watbepaalthunkeuzevooreenbepaaldekinderopvangorganisatieenwatwetenze

Nadere informatie

Vet op de botten. Geldkraan dicht. Harde les. Verrassingen. Vertrouwen. Buffer

Vet op de botten. Geldkraan dicht. Harde les. Verrassingen. Vertrouwen. Buffer Vetopdebotten Veelondernemersindekinderopvangmakenbeperktgebruikvanfinancieringdoor derden,zoblijktuitdiverseonderzoeken.zekernuinvesteringssubsidiesinde kinderopvangnietmeeraandeordezijn,kanhetjuistverstandigzijngebruiktemaken

Nadere informatie

Donderdag)22)november,)laat)in)de)avond)landde)ik,)na)een)vlucht)van)ruim)11)uur)op)Cape)Town)

Donderdag)22)november,)laat)in)de)avond)landde)ik,)na)een)vlucht)van)ruim)11)uur)op)Cape)Town) Donderdag22november,laatindeavondlanddeik,naeenvluchtvanruim11uuropCapeTown InternationalAirport.OnderwegmetdeautonaarKaapstadwerdmijnaandachtgetrokkendoorde groottevandesloppenwijken,welkezichkilometerslangnaastdesnelweguitstrekten.opdatmoment

Nadere informatie

Prijs omhoog of kwaliteit omlaag?

Prijs omhoog of kwaliteit omlaag? Prijsomhoogofkwaliteitomlaag? Deoverheidverlaagtper1januari2010hetfiscaalmaximumtariefvoorbuitenschoolse opvang(bso)van 6,10naar 5,82.Watbetekentdatvoorondernemersinde kinderopvang? AlsondernemerhebikdieBSOnodig,vooreenbeetjearmslag

Nadere informatie

Heeft duurzaam ondernemen de kinderopvang bereikt?

Heeft duurzaam ondernemen de kinderopvang bereikt? Heeftduurzaamondernemendekinderopvangbereikt? Stinkende,tekleineklaslokalenmetteweinigventilatie.Hetmeestrecente onderzoeksrapportvandepo raad,eenfrisalternatief,oordeeltnietergpositiefover hetbinnenklimaatvanschoolgebouwenenkinderopvanglocatiesinnederland.nul12

Nadere informatie

!! Aan! Roermond!City!Run! Programma Parcours! Busvervoer

!! Aan! Roermond!City!Run! Programma Parcours! Busvervoer Roermond,april2014!! Aan! AlleomwonendenvanhetparcoursvandeRoermondCityRun Roermond!City!Run! Opzondag27aprilvindtvoordevierdekeerdeRoermondCityRunplaats.Dezewordt georganiseerddoorstichtingroermondcityrunenishéthardloopevenementvanmiddenflimburg.

Nadere informatie

Inspectierapport Vlietkinderen De Fontein (BSO) Heeswijkstraat EE Voorburg Registratienummer

Inspectierapport Vlietkinderen De Fontein (BSO) Heeswijkstraat EE Voorburg Registratienummer Inspectierapport Vlietkinderen De Fontein (BSO) Heeswijkstraat 2 2275EE Voorburg Registratienummer 336589694 Toezichthouder: GGD Haaglanden In opdracht van gemeente: Leidschendam-Voorburg Datum inspectie:

Nadere informatie

KINDCENTRA 2020 HET INITIATIEF

KINDCENTRA 2020 HET INITIATIEF KINDCENTRA 2020 HET INITIATIEF 10 e jaarcongres Brede School 23 april 2015 o Welkom! o Even voorstellen: o Martijn van der Kroef, directeur bestuurder KinderRijk (Amstelveen en Amsterdam) o René Peeters,

Nadere informatie

Kinderopvangsector moet beter leren ondernemen

Kinderopvangsector moet beter leren ondernemen Kinderopvangsector moet beter leren ondernemen OPINIE, Mirjam Janssen op 25 juni '03,00:00,bijgewerkt 00:00, 20 januari '09, 20:53 Kinderopvangsector moet beter leren ondernemen OPINIE, Mirjam Janssen

Nadere informatie

Inspectierapport Splash (voorschoolse opvang) (BSO) Zaagmolenstraat 98a 2265WV Leidschendam Registratienummer

Inspectierapport Splash (voorschoolse opvang) (BSO) Zaagmolenstraat 98a 2265WV Leidschendam Registratienummer Inspectierapport Splash (voorschoolse opvang) (BSO) Zaagmolenstraat 98a 2265WV Leidschendam Registratienummer 219521876 Toezichthouder: GGD Haaglanden In opdracht van gemeente: Leidschendam-Voorburg Datum

Nadere informatie

Uitdagingen bij de vermaatschappelijking van de zorg

Uitdagingen bij de vermaatschappelijking van de zorg Uitdagingen bij de vermaatschappelijking van de zorg Koen Hermans LUCAS, Centrum voor zorgonderzoek en consultancy Centrum voor sociologisch onderzoek Professionele zorg in Vlaanderen is succesverhaal

Nadere informatie

Druk op Esc om volledige schermmodus te verlaten

Druk op Esc om volledige schermmodus te verlaten ShopperCeption ShopperCeption ShopperCeption brengt de beleving van een winkelgebied in beeld op basis van online psychologische enquêtering onder consumenten en ondernemers zodat we kunnen komen tot concrete

Nadere informatie

Kanaalzone(Apeldoorn:(schatkamer(op(de(Veluwe! Internationale!voorbeeldfunctie!in!waardecreatie!

Kanaalzone(Apeldoorn:(schatkamer(op(de(Veluwe! Internationale!voorbeeldfunctie!in!waardecreatie! KanaalzoneApeldoorn:schatkameropdeVeluwe Internationalevoorbeeldfunctieinwaardecreatie Opgave: HetbeterbenuttenvandeLandschappelijkeencultuurhistorischewaardevanhetkanaal enruimtelijkeneconomischpotentieelvandeaangrenzendegebieden.

Nadere informatie

Veiligheid in gezondheidszorg.nl

Veiligheid in gezondheidszorg.nl Kwaliteit Veiligheid Risico ii Gidano B.V. Lead Auditors kundigen ICT deskundigen d Diensten Gidano Risico Kwaliteits Patiëntveiligheid Lead Auditting Incidentonderzoek coördinatie ICT Analyse Inhoud Inzicht

Nadere informatie

Projectbureau voor huisvesting & facility management

Projectbureau voor huisvesting & facility management Projectbureau voor huisvesting & facility management 2 Ondersteuning van huisvestingsprojecten Offace projectbegeleiding is een adviesbureau op het gebied van huisvesting en facility management. Wij ondersteunen

Nadere informatie

Overleven in zwaar weer Jaarcongres 2012 van het vakblad Management Kinderopvang

Overleven in zwaar weer Jaarcongres 2012 van het vakblad Management Kinderopvang Overleven in zwaar weer Jaarcongres 2012 van het vakblad Management Kinderopvang Workshop 1 Managementinformatie voor een nieuwe koers Tony Weggemans Directeur AYIT Consultancy en coördinator Netwerk Professionals

Nadere informatie

Samen ondernemen, samen waarde creëren. Introductie

Samen ondernemen, samen waarde creëren. Introductie Samen ondernemen, samen waarde creëren Introductie Inhoud Dienstverlening; Werkwijze; Mensen. Dienstverlening (1) Consultancy; Compliance & Controlling; Advisory. Dienstverlening (2) Consultancy Onze consultancy

Nadere informatie

Stadslandbouw Van globaal naar lokaal

Stadslandbouw Van globaal naar lokaal Stadslandbouw Van globaal naar lokaal Jan Willem van der Schans Jan-willem.vanderschans@wur.nl Studiedag Vecon, 22 maart 2017 Introductie Onderzoeker LEI-WUR Short Food Supply Chains Mede-oprichter Eetbaar

Nadere informatie

Oudercommissieavond 2 april 2013. OuderNetwerk Kinderopvang Amsterdam (ONKA) & Belangenvereniging van Ouders in de Kinderopvang (BOinK)

Oudercommissieavond 2 april 2013. OuderNetwerk Kinderopvang Amsterdam (ONKA) & Belangenvereniging van Ouders in de Kinderopvang (BOinK) Oudercommissieavond 2 april 2013 OuderNetwerk Kinderopvang Amsterdam (ONKA) & Belangenvereniging van Ouders in de Kinderopvang (BOinK) WILT U ZO VRIENDELIJK ZIJN UW MOBIELE TELEFOON UIT TE SCHAKELEN? 19.30

Nadere informatie

Feedback geven en confronteren

Feedback geven en confronteren Feedback geven en confronteren Masterclass Hans van Oosten Definitie feedback Feedback is wat je anderen teruggeeft over hoe zij op jou overkomen (hun communicatie, hun gedrag), hoe dit door jou geïnterpreteerd

Nadere informatie

HET MIDDEN- EN KLEINBEDRIJF ONDERNEMEN OF ONDERGÁÁN

HET MIDDEN- EN KLEINBEDRIJF ONDERNEMEN OF ONDERGÁÁN ONDERNEMEN OF ONDERGÁÁN De politiek heeft te weinig aandacht voor het Midden- en Kleinbedrijf. Zo komt het woord MKB niet voor in de begroting 2014 van Hilversum. Het woord ZZP er 1x (alleen om te melden

Nadere informatie

Breda Den Haag Haarlem

Breda Den Haag Haarlem 2014 Breda Den Haag Haarlem Opening Klik om de en titelstijl Welkom van door het : model te bewerken Mr C.J.C.M. (Kees) Oomen Directeur Organisatie en Public Affairs Stichting VvE Belang PROGRAMMA VAN

Nadere informatie

Omgaan met de pers. LMSO congres 2009 Jacco Veldhuyzen Voorzitter Co-Raad VUmc 11-1-2009 1

Omgaan met de pers. LMSO congres 2009 Jacco Veldhuyzen Voorzitter Co-Raad VUmc 11-1-2009 1 Omgaan met de pers LMSO congres 2009 Jacco Veldhuyzen Voorzitter Co-Raad VUmc 11-1-2009 1 Deze workshop geeft je een introductie over hoe om te gaan met de pers Introductie Wat is de pers Rol van de pers

Nadere informatie

DNA-ps december Resultaten november Uitleg KvK Ondernemerspanel

DNA-ps december Resultaten november Uitleg KvK Ondernemerspanel DNA-ps december 2012 - Resultaten november 2012 - Uitleg KvK Ondernemerspanel Hoe groot is uw onderneming? Ik ben zelfstandige, zonder personeel Micro-onderneming (1-9 werknemers) 28,1 64,8 - Twee derde

Nadere informatie

Inspectierapport Het Kraaiennest (BSO) de Tol 251a 2266EE Leidschendam Registratienummer

Inspectierapport Het Kraaiennest (BSO) de Tol 251a 2266EE Leidschendam Registratienummer Inspectierapport Het Kraaiennest (BSO) de Tol 251a 2266EE Leidschendam Registratienummer 334332552 Toezichthouder: GGD Haaglanden In opdracht van gemeente: Leidschendam-Voorburg Datum inspectie: 16-05-2017

Nadere informatie

INTRAKOOP JAARCONGRES. Wat kan ik als inkoper met elektronische facturen

INTRAKOOP JAARCONGRES. Wat kan ik als inkoper met elektronische facturen INTRAKOOP JAARCONGRES Wat kan ik als inkoper met elektronische facturen 1 Agenda Vragen Samenwerking Intrakoop en InvoiceSharing Introductie InvoiceSharing E-facturen voor inkopers 2 Vraag 1 Is het ook

Nadere informatie

Het VCA-Register. Transparantie en Afrekenbaarheid in Duurzaam Landgebruik en Natuurlijk Kapitaal. Werkconferentie Natuurlijk Kapitaal

Het VCA-Register. Transparantie en Afrekenbaarheid in Duurzaam Landgebruik en Natuurlijk Kapitaal. Werkconferentie Natuurlijk Kapitaal Het VCA-Register Transparantie en Afrekenbaarheid in Duurzaam Landgebruik en Natuurlijk Kapitaal Werkconferentie Natuurlijk Kapitaal Utrecht, 15 december 2015 Zorgen voor onze planeet Overal staat biodiversiteit

Nadere informatie

Inspectierapport De Kajuit (BSO) Veurse Achterweg SG Leidschendam Registratienummer

Inspectierapport De Kajuit (BSO) Veurse Achterweg SG Leidschendam Registratienummer Inspectierapport De Kajuit (BSO) Veurse Achterweg 26 2264SG Leidschendam Registratienummer 207362567 Toezichthouder: GGD Haaglanden In opdracht van gemeente: Leidschendam-Voorburg Datum inspectie: 21-03-2017

Nadere informatie

De toekomstoriëntatie GGZ-Jeugd

De toekomstoriëntatie GGZ-Jeugd De toekomstoriëntatie GGZ-Jeugd 13 juni2013 Deze presentatie is gemaakt ter ondersteuningvan eenworkshop en zalin die context moetenwordengelezen. Intensieve Orthopedagogische Gezinsbehandeling (IOG) Erkend

Nadere informatie

DISCUSSIENOTITIE VOOR DE COMMISSIE

DISCUSSIENOTITIE VOOR DE COMMISSIE DISCUSSIENOTITIE VOOR DE COMMISSIE Onderwerp: Toekomst peuterspeelzaalwerk Registratienummer: 00586225 Op voorstel B&W d.d.: 14 juni 2016 Datum vergadering: 6 juli 2016 Portefeuillehouder: M.M. Schlösser

Nadere informatie

ZELFSTANDIGENPENSIOEN VER VAN MIJN BED OF TOCH NIET?

ZELFSTANDIGENPENSIOEN VER VAN MIJN BED OF TOCH NIET? ZELFSTANDIGENPENSIOEN VER VAN MIJN BED OF TOCH NIET? Partena-enquête bij 1612 zelfstandigen, 226 boekhouders en accountants Juli 2014 Wat leert het onderzoek? Zelfstandigen bereiden zich voor Het pensioen,

Nadere informatie

Vier ogen(- en oren) principe Onderdeel pedagogisch beleid; veilige leefomgeving

Vier ogen(- en oren) principe Onderdeel pedagogisch beleid; veilige leefomgeving Vier ogen(- en oren) principe Onderdeel pedagogisch beleid; veilige leefomgeving Aanleiding: De Commissie Gunning 1 heeft een aantal aanbevelingen gedaan om misbruik in kinderdagverblijven zoveel mogelijk

Nadere informatie

Stelling 1: De samenleving is prima in staat de Hulp bij het huishouden vorm te geven.

Stelling 1: De samenleving is prima in staat de Hulp bij het huishouden vorm te geven. Uitwerking marktoriëntatie Hulp bij het huishouden door 14 Twentse gemeenten met zorgaanbieders HH en de Wmo raden over de toekomst van hulp bij het huishouden vanaf 2015. Stelling 1: De samenleving is

Nadere informatie

Inleiding door Monique Mentjox d.d. 8 april 2009

Inleiding door Monique Mentjox d.d. 8 april 2009 Inleiding door Monique Mentjox d.d. 8 april 2009 Ontstaan visie arbeid bloembollensector Bestuurlijk besluit: werken vanuit visie SEC en toekomstverkenningen Vertegenwoordiging organisaties in SEC Namens

Nadere informatie

Overheidsmaatregelen Zesde peiling Huurderspanel Woonwaard

Overheidsmaatregelen Zesde peiling Huurderspanel Woonwaard Overheidsmaatregelen Zesde peiling Huurderspanel Woonwaard Woonwaard December 2013 Colofon Uitgave : I&O Research BV Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel. (0229) 282555 www.ioresearch.nl Rapportnummer

Nadere informatie

SPD Bedrijfsadministratie. Correctiemodel CORPORATE GOVERNANCE 7 MAART UUR. SPD Bedrijfsadministratie B / 10

SPD Bedrijfsadministratie. Correctiemodel CORPORATE GOVERNANCE 7 MAART UUR. SPD Bedrijfsadministratie B / 10 SPD Bedrijfsadministratie Correctiemodel CORPORATE GOVERNANCE 7 MAART 2016 14.30-16.00 UUR SPD Bedrijfsadministratie B / 10 2015 NGO-ENS B / 10 Opgave 1 (19 punten) Vraag 1 Vraag 2 Vraag 3 (4 punten) Dit

Nadere informatie

Meting maart 2014 DONATEURSVERTROUWEN BLIJFT STIJGEN

Meting maart 2014 DONATEURSVERTROUWEN BLIJFT STIJGEN Meting maart 2014 Het Nederlandse Donateurspanel van WWAV wordt mede mogelijk gemaakt door het CBF en is uitgevoerd door Peil.nl DONATEURSVERTROUWEN BLIJFT STIJGEN Nederland is duidelijk op weg naar een

Nadere informatie

Benchmark VVT (inleiding) 2017 Adstrat 1

Benchmark VVT (inleiding) 2017 Adstrat 1 Benchmark VVT (inleiding) Adstrat heeft een interne benchmark uitgevoerd onder grotere VVT-organisaties om meer inzicht te krijgen in de financiële positie en verschillen in bedrijfsperformance De benchmark

Nadere informatie

Scholing bij werktijdverkorting

Scholing bij werktijdverkorting Scholing bij werktijdverkorting Afstudeeronderzoek Masteropleiding: HRM Arbeid, Organisatie en Beleid 2007-2009 AIAS Amsterdam Arnoud Boeve Scholing bij werktijdverkorting Scholing bij werktijdverkorting

Nadere informatie

Subsidie kinderopvang baby s en peuters: in de praktijk

Subsidie kinderopvang baby s en peuters: in de praktijk Subsidie kinderopvang baby s en peuters: in de praktijk Esther Holleman VVSG Inspiratiedag kinderopvang 20 maart 2014 Inhoud 1. Omzetting en toekenning 2. Subsidiegroepen 3. Trappensysteem 1. Algemeen

Nadere informatie

Goed toegerust op ontdekkingsreis

Goed toegerust op ontdekkingsreis PE DAGO G I S C H B E L E I D S PL A N Goed toegerust op ontdekkingsreis Inhoudsopgave INLEIDING Voor alle duidelijkheid 5 Colofon SAMENVATTING Goed toegerust op ontdekkingsreis 7 TEKST Vlietkinderen UITGANGSPUNTEN

Nadere informatie

PRESTATIEINKOOP nog even de filosofie. Hilversum, 13 mei 2013

PRESTATIEINKOOP nog even de filosofie. Hilversum, 13 mei 2013 PRESTATIEINKOOP nog even de filosofie Hilversum, 13 mei 2013 N O O T DEZE PRESENTATIE IS UITSLUITEND BEDOELD ALS INFORMATIEF EN ILLUSTRATIEF DOCUMENT NAAST DE INSCHRIJVINGSLEIDRAAD. ALLEEN DE INSCHRIJVINGSLEIDRAAD

Nadere informatie

Toekomstverkenning peuterspeelzaalwerk

Toekomstverkenning peuterspeelzaalwerk Toekomstverkenning peuterspeelzaalwerk Gemeente Hardinxveld-Giessendam Ilze Eikmans Aanleiding heroverwegen peuterspeelzaalwerk Tekst Regeerakkoord: Om de onderlinge afstemming van onderwijs, peuterspeelzaalwerk

Nadere informatie

Nieuw Unicum. bestuurder

Nieuw Unicum. bestuurder Nieuw Unicum bestuurder Profiel met betrekking tot de positie bestuurder bij Nieuw Unicum Organisatie Nieuw Unicum is in 1970 opgericht en een ervaren aanbieder van zorg voor mensen met een fysieke en

Nadere informatie

Psychosociale belasting en bevlogenheid

Psychosociale belasting en bevlogenheid Psychosociale belasting en bevlogenheid Landelijke VGWM dag 8 maart 2007 Willem van Rhenen Chief medical officer ArboNed Programma 1 psychosociale belasting in de traditionele arbozorg 2 psychosociale

Nadere informatie

ltz ll) kinderopvang en welzijn 11l/t!(!(#l)(l,/!!#!/4!(#!!//lI////lll/I/l//l/ll/ Is funi aola 1' De Ieden van de Raad van de gemeente Vlagtwedde Datum Betreft : dinsdag 18 juni 2013 Kadernota 2014 en

Nadere informatie

Eindhoven, 5 februari 2016 NEVI-zorgcongres 2016 Robert den Brave

Eindhoven, 5 februari 2016 NEVI-zorgcongres 2016 Robert den Brave Eindhoven, 5 februari 2016 NEVI-zorgcongres 2016 Robert den Brave Hoe zien beleidsplannen van de inkoopafdeling eruit? Integrale benadering, van aanbod- naar vraag-gestuurd, leveranciers meer bij betrekken

Nadere informatie

Vrijwilligerswerk in de schijnwerpers

Vrijwilligerswerk in de schijnwerpers Vrijwilligerswerk in de schijnwerpers Provinciale Vrijwilligersprijs Wie verdient dit jaar de Provinciale Vrijwilligersprijs van 3000 euro? Meld uw favoriete organisatie vóór 1 oktober aan! 2013 De provincie

Nadere informatie

2011D23606 LIJST VAN VRAGEN

2011D23606 LIJST VAN VRAGEN 2011D23606 LIJST VAN VRAGEN De commissie voor de Rijksuitgaven en de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap hebben over het rapport Cultuurkaart in het voortgezet onderwijsvan de Algemene

Nadere informatie

Bien"du"plaisir!" Sylvain" PPP" PS:*om"de" FrancoPfil "niet"(meer)"te"ontvangen,"" klik"op" antwoord "en"stuur"me"een"(lege)"mail.

Bienduplaisir! Sylvain PPP PS:*omde FrancoPfil niet(meer)teontvangen, klikop antwoord enstuurmeeen(lege)mail. FRANCO'FILNo46 HIVER2014'2015 SYLVAINLELARGE LaHaye,30novembre2014 Chersamis, Voici,pourclorecetteannéeenbeauté, monquarante'sixièmefranco'fil: www.talenvoortalent.nl/francofil46.pdf VoorwievoordeeerstekeerdeFranco'filontvangt:

Nadere informatie

Presentatie voor commissie Maatschappelijke Ontwikkeling WIJeindhoven krijgt meer en meer gestalte

Presentatie voor commissie Maatschappelijke Ontwikkeling WIJeindhoven krijgt meer en meer gestalte Presentatie voor commissie Maatschappelijke Ontwikkeling 29-9-2015 WIJeindhoven krijgt meer en meer gestalte De anderhalf uur durende presentatie van WIJeindhoven voor de commissie Maatschappelijke Ontwikkeling

Nadere informatie

Welkom. Dit is een onderzoek over online identiteiten en onderwijs.

Welkom. Dit is een onderzoek over online identiteiten en onderwijs. Welkom Dit is een onderzoek over online identiteiten en onderwijs. In dit onderzoek wordt een online identiteit gezien als de complete set van karakteristieken die een persoon definiëren en die online

Nadere informatie

Wijkarrangementen en wijkteams. Welkom. Op het programma. Waarom wijkgericht werken? Wat bereik je met wijkgericht arrangeren?

Wijkarrangementen en wijkteams. Welkom. Op het programma. Waarom wijkgericht werken? Wat bereik je met wijkgericht arrangeren? Wijkarrangementen en wijkteams Welkom Congres Van AWBZ naar Wmo 20 januari 2014 Kennismaking met Deelnemers aan deze sessie Selma Nijhof, implementatiemanager sociale teams gemeente Venlo Hilde van Xanten,

Nadere informatie

Vraag Ondersteuning door Virtuele Experts

Vraag Ondersteuning door Virtuele Experts Vraag Ondersteuning door Virtuele Experts Ondersteunen van de opdrachtgever in de Bouw gedurende de initiatieffase 1 Introductie Deze dissertatie beschrijft een onderzoek naar de toepassing van ICT om

Nadere informatie

Suzanne van der Meer. Marije Stam

Suzanne van der Meer. Marije Stam Even voorstellen: De Centrale Ouderraad Mijn naam is Suzanne van der Meer en ben sinds januari 2013 voorzitter van de Centrale Ouderraad. Onze zoon Jesse, nu 2 jaar oud en onze dochter Sophie van 6 maanden,

Nadere informatie

Minister Asscher: peuterspeelzaal onder de kinderopvang

Minister Asscher: peuterspeelzaal onder de kinderopvang http://www.kinderopvangtotaal.nl/kinderdagverblijven/actueel/2013/12/kinderopvang-zet-eerstestap-naar-een-nieuw-stelsel-1417753w/ Onderaan de pagina vind je de link naar de brief van Asscher. Minister

Nadere informatie

Welkom bij Vlietkinderen Tussenschoolse opvang

Welkom bij Vlietkinderen Tussenschoolse opvang Tussenschoolse opvang Welkom bij Vlietkinderen Tussenschoolse opvang 1 VOORWOORD Ontdek Vlietkinderen TSO! Colofon Redactie Robert Heusinkveld Yvonne Bood Vormgeving Dare to Design* Contact Tussenschoolse

Nadere informatie

Inspectierapport Peuterdam (PSZ) de Tol 251a 2266 EE Leidschendam

Inspectierapport Peuterdam (PSZ) de Tol 251a 2266 EE Leidschendam Inspectierapport Peuterdam (PSZ) de Tol 251a 2266 EE Leidschendam Toezichthouder: GGD Haaglanden In opdracht van gemeente: Leidschendam-Voorburg Datum inspectie: 06-09-2017 Type onderzoek : Nader onderzoek

Nadere informatie

Ervaringen van een aantal jaren samenwerken in het ISZF

Ervaringen van een aantal jaren samenwerken in het ISZF Ervaringen van een aantal jaren samenwerken in het ISZF ICT Noord november 2012 Henk Post Hindrik Dyks ISZF SWF Het verhaal 2 ½ jaar geleden heeft Henk vertelt over het ISZF Sindsdien is de ISZF wereld

Nadere informatie

Harmonisatie kinderopvang en peuterspeelzaalwerk in de gemeente West Maas en Waal per

Harmonisatie kinderopvang en peuterspeelzaalwerk in de gemeente West Maas en Waal per Beleidskader + financiële uitwerking Harmonisatie kinderopvang en peuterspeelzaalwerk in de gemeente West Maas en Waal per 01-01-2018 Vastgesteld door de gemeenteraad van West Maas en Waal op 21 september

Nadere informatie

Goed toegerust op ontdekkingsreis

Goed toegerust op ontdekkingsreis Pedagogisch beleidsplan Goed toegerust op ontdekkingsreis 1 Colofon Tekst Anneke van de Berg, 5D Ellen Bakker, Vlietkinderen Vormgeving Manon Hofstra, Dare to Design Kantoor Vlietkinderen, maatwerk in

Nadere informatie

Inspectierapport Kindcentrum de Wonderwereld (KDV) Haver LA MIERLO Registratienummer

Inspectierapport Kindcentrum de Wonderwereld (KDV) Haver LA MIERLO Registratienummer Inspectierapport Kindcentrum de Wonderwereld (KDV) Haver 9 5731LA MIERLO Registratienummer 149754413 Toezichthouder: GGD Brabant-Zuidoost In opdracht van gemeente: GELDROP-MIERLO Datum inspectie: 21-05-2014

Nadere informatie

Thuis op de club. KNLTB jaarcongres 2016

Thuis op de club. KNLTB jaarcongres 2016 Thuis op de club KNLTB jaarcongres 2016 Thuis op de club KNLTB jaarcongres 2016 Thuisgevoel Wat geeft u een thuisgevoel? Thuis op de club Wanneer voelt u zich thuis op de club? Thuisgevoel Wat is thuisgevoel?

Nadere informatie

Omgaan met een stoma: een versmald levenspad met een ongenode gast?

Omgaan met een stoma: een versmald levenspad met een ongenode gast? Omgaan met een stoma: een versmald levenspad met een ongenode gast? An Lievrouw psycholoog Oncologisch Centrum UZ Gent Stellingen 2 We moeten de patiënt zover krijgen dat hij zijn stoma aanvaardt. Ja Ik

Nadere informatie

Kracht vanuit de basis

Kracht vanuit de basis IKC s in Leeuwarden Kracht vanuit de basis Hanny.voskuylen@leeuwarden.nl Waarom een IKC Internationale vergelijking Hersenontwikkeling jonge kinderen Heckman theorie Emancipatie KOV Doorgaande ontwikkellijn

Nadere informatie

Strategisch bedrijfsplan 2013-2016. Het Algemeen Maatschappelijk Werk werkt voor mens en maatschappij

Strategisch bedrijfsplan 2013-2016. Het Algemeen Maatschappelijk Werk werkt voor mens en maatschappij Strategisch bedrijfsplan 2013-2016 Het Algemeen Maatschappelijk Werk werkt voor mens en maatschappij 1 2013-2016 Maatschappelijk werk beweegt zich van oudsher tussen de vragen van de lokale maatschappij

Nadere informatie

Burgemeester en wethouders

Burgemeester en wethouders Burgemeester en wethouders Raadsvoorstel voor behandeling in oordeelvormende/besluitvormende vergadering Datum vergadering 23 juni 2016 Zaaknummer : Onderwerp Beleidskader peuteropvang 49262 Agendapunt

Nadere informatie

Behoefteonderzoek MKB Financiering. 22 maart 2016 BCDN Werner Käller

Behoefteonderzoek MKB Financiering. 22 maart 2016 BCDN Werner Käller Behoefteonderzoek MKB Financiering 22 maart 2016 BCDN Werner Käller Inhoud Pitch 1. Het behoefteonderzoek 2. Financieringsbehoefte Zzpér / Klein MKB 3. Bekendheid en gebruik financieringstypen 4. Opmerkelijke

Nadere informatie

IKC: slim omgaan met financiën en huisvesting actuele dilemma s en oplossingen

IKC: slim omgaan met financiën en huisvesting actuele dilemma s en oplossingen Introductie IKC: slim omgaan met financiën en huisvesting actuele dilemma s en oplossingen actuele marktontwikkelingen die het IKC raken afwegingen en dilemma s voor gemeenten slim omgaan met financiën

Nadere informatie

juni 2015 Inhoudsopgave

juni 2015 Inhoudsopgave Vier-ogen principe kinderdagverblijf De Speelhaven Schuitevoerderslaan 16 1671 JZ Medemblik juni 2015 Inhoudsopgave 1. Waarom het vier ogen principe 2. Wie wordt betrokken bij het beleid 3. Van principe

Nadere informatie

Uitbuiting en oplichting van oproepkrachten

Uitbuiting en oplichting van oproepkrachten Uitbuiting en oplichting van oproepkrachten Samenvatting conclusies meldpunt kruimelcontracten. Samenvatting Veel mensen die werken met een nulurencontract of min-maxcontract worden uitgebuit. Ze doen

Nadere informatie

KREDIETPASPOORT TUINCENTRUM TEN HOUTEN V.O.F. --VOORBEELDRAPPORT--

KREDIETPASPOORT TUINCENTRUM TEN HOUTEN V.O.F. --VOORBEELDRAPPORT-- KREDIETPASPOORT TUINCENTRUM TEN HOUTEN V.O.F. --VOORBEELDRAPPORT-- IK ALS ONDERNEMER WAT VOOR TYPE ONDERNEMER BEN IK? MIJN DENKSTIJL 30% 40% Pionier Verkoper Manager Vakman 15% 15% PIONIER (30%) In het

Nadere informatie

Masterclass Inkopen in de Zorg Proefcollege. Z o r g

Masterclass Inkopen in de Zorg Proefcollege. Z o r g Masterclass Inkopen in de Zorg Proefcollege 1 Programma masterclass Dag 1 Veranderingen in de zorg en de gevolgen voor inkoop Waaronder FINANCIERING VAN DE ZORG door Eric Kroon MBA, financieel directeur

Nadere informatie

Smart Industry. KvK Ondernemerspanel onderzoek

Smart Industry. KvK Ondernemerspanel onderzoek KvK Ondernemerspanel onderzoek Smart Industry Algemene gegevens: Start- en einddatum onderzoek: 02-07-2014 tot 22-07-2014 Aantal deelnemende ondernemers: 484 (doelgroep mkb-topsectoren) In dit document

Nadere informatie

Thuis op de club. KNLTB jaarcongres 2015

Thuis op de club. KNLTB jaarcongres 2015 Thuis op de club KNLTB jaarcongres 2015 Thuis op de club KNLTB jaarcongres 2015 Thuisgevoel Wat geeft u een thuisgevoel? Thuis op de club Wanneer voelt u zich thuis op de club? Thuisgevoel Wat is thuisgevoel?

Nadere informatie

DESIGN FOR RENOVATION. Visie cf horizon 2050

DESIGN FOR RENOVATION. Visie cf horizon 2050 DESIGN FOR RENOVATION Visie cf horizon 2050 Wonen en leven in 2050 + 7 000 000 inwoners in Vlaanderen Gemiddelde leeftijd verhoogt Meer alleenstaanden Kleine gezinnen Nieuw-samengestelde gezinnen Weinig

Nadere informatie

BREINKUNDE HET MEEST COMPLETE PROGRAMMA OVER UW BELANGRIJKSTE TOOL VOOR SUCCES (EN DAT VAN UW MEDEWERKERS...)

BREINKUNDE HET MEEST COMPLETE PROGRAMMA OVER UW BELANGRIJKSTE TOOL VOOR SUCCES (EN DAT VAN UW MEDEWERKERS...) COLLEGEREEKS + MASTERCLASS BREINKUNDE HET MEEST COMPLETE PROGRAMMA OVER UW BELANGRIJKSTE TOOL VOOR SUCCES (EN DAT VAN UW MEDEWERKERS...) 26 2016 TOT EN MET 5 jan apr 2016 8 COLLEGES + 1 MASTERCLASS Met

Nadere informatie

Officiële uitgave van de gemeente Bergeijk Nummer 9 22 december 2014

Officiële uitgave van de gemeente Bergeijk Nummer 9 22 december 2014 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van de gemeente Bergeijk Nummer 9 22 december 2014 Verordening Participatiewet 2015 De raad der gemeente Bergeijk; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d.

Nadere informatie

Harmonisatie peuterspeelzalen; waar moet ik aan denken?

Harmonisatie peuterspeelzalen; waar moet ik aan denken? Harmonisatie peuterspeelzalen; waar moet ik aan denken? checklist voor ouders Voor peuterspeelzalen en kinderdagverblijven zijn er verschillende wettelijke regels. Vanaf 1 januari 2018 gaan voor alle peuterspeelzalen

Nadere informatie

CREATIEF WERKEN: SMART. Tag Archives: Werken

CREATIEF WERKEN: SMART. Tag Archives: Werken 1 sur 5 23/12/2014 14:54 Tag Archives: Werken CULTUUR, SOCIAAL ONDERNEMERSCHAP, WERKEN CREATIEF WERKEN: SMART 2014/06/23 LEAVE A COMMENT Wat doe je als je van je talent je beroep wil maken wanneer er nog

Nadere informatie

Tussenschoolse opvang. Welkom bij Vlietkinderen. Tussenschoolse opvang

Tussenschoolse opvang. Welkom bij Vlietkinderen. Tussenschoolse opvang Tussenschoolse opvang Welkom bij Vlietkinderen Tussenschoolse opvang 1 Welkom! Het verhaal van Vlietkinderen gaat over veel meer dan alleen opvang. Ons verhaal gaat over ontdekken, ontwikkelen, spelen,

Nadere informatie

Checklist noodsituatie in het kader van persoonsvolgende financiering (PVF)

Checklist noodsituatie in het kader van persoonsvolgende financiering (PVF) Checklist noodsituatie in het kader van persoonsvolgende financiering (PVF) Waarvoor dient deze checklist? Met deze checklist bezorgt u aan het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) de

Nadere informatie

De Duurzaamheid van de Euro

De Duurzaamheid van de Euro Sustainable Finance Lab : De Duurzaamheid van de Euro #susfinlab www.sustinablefinancelab.nl De euro is niet houdbaar Arjo Klamer Munten komen en gaan Gevallen munten Papiermark (Duitsland) 1914-1924 Hyperinflatie

Nadere informatie

Dorolanceert nieuwe intuïtieve smartphone

Dorolanceert nieuwe intuïtieve smartphone Dorolanceert nieuwe intuïtieve smartphone Smartphonevoor senioren die intrede willen maken in digitale wereld Doro lanceert vandaag de Doro Liberto 825;een intelligente smartphone voor senioren, die zich

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Colofon

Inhoudsopgave. Colofon welkom bij Colofon Inhoudsopgave Tekst Vlietkinderen Vormgeving Dare to Design Kantoor Vlietkinderen, maatwerk in kinderopvang Bucaillestraat 6 2273 CA Voorburg Tel (070) 317 59 59 Fax (070) 327 53 69

Nadere informatie

1. De detailhandel in Nederland

1. De detailhandel in Nederland 1 2 1. De detailhandel in Nederland De detailhandel is een belangrijke economische sector die wordt gekenmerkt door een zeer arbeidsintensief karakter. Er werken ongeveer 750.000 mensen. Het belang voor

Nadere informatie

Inleiding!!!!!!!!! 2! 1! Waarlijk(Felix(gaat(eene(groote(toekomst(tegemoet!(!!! 5( Joannes!de!Clercq!en!het!successeizoen!1864/1865!!

Inleiding!!!!!!!!! 2! 1! Waarlijk(Felix(gaat(eene(groote(toekomst(tegemoet!(!!! 5( Joannes!de!Clercq!en!het!successeizoen!1864/1865!! Inhoud Inleiding 2 1 Waarlijk(Felix(gaat(eene(groote(toekomst(tegemoet( 5( JoannesdeClercqenhetsuccesseizoen1864/1865 2 EenveranderendemarktvoorconcerteninAmsterdam 3 Openheid? 19 4 Eenverstrengeldeconcertpraktijk

Nadere informatie

Code Red Scenario voor zorgontwikkeling in de huidige crisis. Amsterdam, 20 april 2009

Code Red Scenario voor zorgontwikkeling in de huidige crisis. Amsterdam, 20 april 2009 Code Red Scenario voor zorgontwikkeling 2009-2014 in de huidige crisis Amsterdam, 20 april 2009 Vraag Antwoord 1 Zijn de nieuwe maatregelen voldoende om de financiële consequenties van de huidige economische

Nadere informatie

Midden-Limburg Transitieatlas Voorzieningen. Masterclass 2 april 2015

Midden-Limburg Transitieatlas Voorzieningen. Masterclass 2 april 2015 Midden-Limburg Transitieatlas Voorzieningen Masterclass 2 april 2015 Bevolking Midden-Limburg Trends DEMOGRAFIE Ontgroening BEZUINIGINGEN PARTICIPATIE- MAATSCHAPPIJ Vergrijzing Bevolkingsdaling Urbanisatie

Nadere informatie

Afspraken rondom vierogen principe KDV KieKeBoe en BSO Kids & Go

Afspraken rondom vierogen principe KDV KieKeBoe en BSO Kids & Go Afspraken rondom vierogen principe KDV KieKeBoe en BSO Kids & Go Vier-ogen principe Naar aanleiding van een zedenzaak bij een kinderdagverblijf in Amsterdam heeft de commissie Gunning in haar onderzoeksrapport

Nadere informatie

Literatuur 145. Het Nederlands Jeugdinstituut: kennis over jeugd en opvoeding 173

Literatuur 145. Het Nederlands Jeugdinstituut: kennis over jeugd en opvoeding 173 Inhoud Inleiding 7 Deel 1: Theorie 1. Kindermishandeling in het kort 13 1.1 Inleiding 13 1.2 Aard en omvang 13 1.3 Het ontstaan van mishandeling en verwaarlozing 18 1.4 Gevolgen van kindermishandeling

Nadere informatie

Dagarrangementen voor ALLE kinderen Petra Tielen & Peter Vereijken

Dagarrangementen voor ALLE kinderen Petra Tielen & Peter Vereijken Dagarrangementen voor ALLE kinderen Petra Tielen & Peter Vereijken Stichting Brede School Nederland 6 de Jaarcongres Brede School Jaarbeurs Utrecht, 23 april 2009 Uitnodigingstekst voor deze Workshop 1.

Nadere informatie

Rol van de gemeente. deelsessie Jaarcongres Brede Scholen. 7 november 2007

Rol van de gemeente. deelsessie Jaarcongres Brede Scholen. 7 november 2007 Rol van de gemeente deelsessie Jaarcongres Brede Scholen 7 november 2007 Hans Nagtegaal Interim management Ira Spannenburg Gemeente Delft Rol van de gemeente Landelijk beeld (Jaarbericht brede scholen)

Nadere informatie

ONTWERPER!IN!UITVOERING! Kansen!voor!middelgrote!architectenbureaus!! in!de!rol!van!uitvoerend!general!planner!

ONTWERPER!IN!UITVOERING! Kansen!voor!middelgrote!architectenbureaus!! in!de!rol!van!uitvoerend!general!planner! ONTWERPERINUITVOERING Kansenvoormiddelgrotearchitectenbureaus inderolvanuitvoerendgeneralplanner Afstudeeronderzoek 23F11F2015 Afstudeerbedrijf: Korfkerarchitecten Sportlaan12 8302AZEmmeloord Bedrijfsbegeleider:

Nadere informatie

VGN Congres 2009 Annemarie van Dalen. Kwaliteit en bezieling op zoek naar nieuwe maatstaven

VGN Congres 2009 Annemarie van Dalen. Kwaliteit en bezieling op zoek naar nieuwe maatstaven VGN Congres 2009 Annemarie van Dalen Kwaliteit en bezieling op zoek naar nieuwe maatstaven Professionele logica: Besturen is balanceren tussen logica s - vakmatig en protocollair handelen - ruimte om naar

Nadere informatie

De ontwikkeling van de methode en het instrument in een tijdslijn

De ontwikkeling van de methode en het instrument in een tijdslijn Kernformulier PerspeKtief De ontwikkeling van de methode en het instrument in een tijdslijn Overview 1. Wat was de aanleiding tot deze ontwikkeling en innovatie? Strategisch: Organisatie wil een instrumentarium

Nadere informatie

Van OCMW naar Zorgbedrijf? En uw sociale zekerheid? o 11 juni 2015

Van OCMW naar Zorgbedrijf? En uw sociale zekerheid? o 11 juni 2015 Van OCMW naar Zorgbedrijf? En uw sociale zekerheid? o 11 juni 2015 Ursus Wehrli 2 3 Aandachtspunten 1.Sociale Maribel 2.Pensioenen van de vastbenoemden 3.Capelo 4.Het geco-contingent 5.Nieuw financieel

Nadere informatie

De Boot. Adres Duivesteijnstraat 22, 2272 AN Voorburg. Versie nummer. LRK nummer: KVK nummer:

De Boot. Adres Duivesteijnstraat 22, 2272 AN Voorburg. Versie nummer. LRK nummer: KVK nummer: De Boot Adres Duivesteijnstraat 22, 2272 AN Voorburg LRK nummer: 606284345 KVK nummer:27280272 Versie nummer Pedagogisch werkplan PSZ De Boot Naam de Boot Datum: maart 2016 Inhoudsopgave : Uitgangspunten

Nadere informatie