meer is gericht op het ontwikkelen klantconform ' product en hef realiseren van toegevoegde waarde voor de PROJECT RESULTAAT PRESTATIE

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "meer is gericht op het ontwikkelen klantconform ' product en hef realiseren van toegevoegde waarde voor de PROJECT RESULTAAT PRESTATIE"

Transcriptie

1 meer is gericht op het ontwikkelen van een klantconform ' product en hef realiseren van toegevoegde waarde voor de PROJECT RESULTAAT PRESTATIE

2 MASTERPROOF INHOUDSOPGAVE Blz. EXECUTIVE SUMMARY INLEIDING Aanleiding Probleemstelling Vraagstelling Afbakening Opbouw van de masterproof Inleiding Projectmanagement Planmatig werken Verschillende benaderingen De essentie van projectmanagement Programmamanagement Procesmanagement Conclusie BESTAANDE MANAGEMENTMETHODEN 7 3. HOE ADEQUAAT ZIJN DE BESTAANDE MANAGEMENTMETHODEN? Inleiding Een onbalans tussen proces en inhoud? Het projectdoel: fysiek resulfaat of properly petformanee? Het programma van eisen: in detail of op hoofdlijnen? De projectfasering: wel of geen definitiefase? Het vereiste type manager: bestaand of nieuw? Conclusie PLANONTWIKKELING: HET CONCEPT Inleiding Planontwikkeling Doel: balans tussen proces en inhoud Managementstijl: faciliteren in plaats van beheersen Projectdefinitie: de essentie op papier Projectstructuur: de link met planmatig werken Projectaanpak: de sturingsfactoren Team, Organisatie en Prestatie (TOP) Team... 33

3 4.7.2 Organisatie (MSO) Prestatie Beslissen: gedelegeerd opdrachtgeverschap Conclusie PLANONTWIKKELING: TOETSING MIDDELS EEN CASUS Inleiding Projectbeschrijving Mrojectdefinitie Sturingsfacforen Team Organisatie Prestatie Evaluatie Projectmanagement Planontwikkeling Conclusie PLANONTWIKKELING: TOEPASBAARHEID IN PRAKTIJK Inleiding Kritische succesfactoren Uitgangspunten voor verdere ontwikkeling CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN Conclusies Aanbevelingen Algemeen Trimp 8, van Tartwijk... 68

4 EXECUTIVE SUMMARY De ontwikkeling en bouw van vastgoed wordt georganiseerd middels projecten. Iri de meest brede zin van het woord is al het management van deze projecten te beschouwen als projectmanagement. In de literatuur word1 meestal echter onderscheid gemaakt tussen een drietal managementvormen: - Projectmanagement (planmatig werken) - Programmamanagement - Procesmanagement Bij een toenemende complexiteit van het bouwproces zullen elk van deze managementvormen complementair dienen te worden toegepast. In de praktijk van het bouwproces is projectmanagement echter verreweg dominant. Projecten worden planmatig aangepakt en zijn sterkt gericht op het resultaat. In hoofdstuk 3 zijn bij deze benadering een aantal kritische kanttekeningen gezet: - Voor de opdrachtgever is het projectresultaat steeds vaker een middel en geen doel. Het gaat uiteindelijk om property performance. - De opdrachtgever kan enlof wil het projectresultaat vooraf niet gedetailleerd vastleggen. Het streven moet zijn om de essentie op papier te zetten in de vorm van een business case en de uitwerking over te laten aan het projectteam. - De projectaanpak moet zijn gericht op ontwikkelen, niet op het uitwerken van een vooraf gedefinieerd resultaat. De standaard projectfasering moet op dit punt worden aangepast. Naar aanleiding hiervan is geconcludeerd dat het werkveld van de bouwmanager dient te worden gedifferentieerd. Aanbevolen wordt de aansturing van het proces neer te leggen bij twee managers: - de planontwikkelaar (effectiviteit van het proces) - de projectmanager (efficiëntie van het proces) De planontwikkelaar zorgt voor het contact met de opdrachtgever, krijgt een deel van diens verantwoordelijkheden gedelegeerd, en zorgt dat de globale projectdefinitie of business case wordt uitgewerkt tot 'klantconform' product. Hij is verantwoordelijk voor de bouwkundige, juridische en financiële ontwikkeling van het project. Planontwikkeling legt in tegenstelling tot projectmanagement niet de nadruk op procesbeheersing, maar tracht om het ontwerpproces dusdanig op te zetten dat het ontwikkelingsproces effectief verloopt. Daar waar de projectmanager stuurt op de beheersfactoren TGKOI zal de planontwikkelaar het proces sturen op de factoren: - Team - Organisatie (Motivatie, Samenwerking, Ondersteuning) Prestatie Projectmanagement en planontwikkeling zijn twee complementaire managementmethoden maar vereisen verschillende deskundigheid en managementstijlen. De methodiek van planontwikkeling is in hoofdstuk 4 uit-

5 B- t40~k~l~t. De 0 ~~~4$$?</~>~ b"-xbo mlljoen bij te dragen O X ~ T..&G$$!!. l. 0 -X - i gewerkt en daarna getoetst aan de hand van een concrete casus. Naar aanleiding daarvan is geconcludeerd dat de methode in principe breed toepasbaar is, voorwaarde is wel dat de opdrachtgever bewust voor toepassing van de methode kiest en afziet van een tradiiionele opdrachtgeversrol. De casus toont aan dat op basis van de beschreven methodiek prestaties zijn te leveren die in een planmatige omgeving niet haalbaar zijn.

6 1. INLEIDING Deze masterproof is tot stand gekomen in het kader van de MRE-opleiding, jaargang De masterproof is een individueel werkstuk en heeft als doel om in het eigen werkveld te komen tot een verdere verdieping van het vakgebied. Trimp & van Tartwijk Property Performance is sinds 1993 actief in de ontwikkeling van (commercieel) vastgoed en beschikt over een goed zakelijk netwerk en een brede kennis van de technische, juridische en financieeleconomische aspecten van het vastgoed. Trimp & van Tartwijk neemt het initiatief tot nieuwe projecten, gaat op zoek naar partners en treedt op als regisseur in het ontwikkelingsproces. De projecten van Trimp & van Tartwijk vallen onder de noemer urban development en worden gekenmerkt door een hoge mate van complexiteit. Voorbeelden van dergelijke projecten zijn: de herontwikkeling/nieuwbouw van het WTC in Amsterdam, gebieds-/projectontwikkelingen in de Zuidas, en de herontwikkeling van de Amstelcampus voor de Hogeschool van Amsterdam. Dergelijke projecten hebben met elkaar gemeen dat ze in een complexe maatschappelijke en politiek-bestuurlijke context worden uitgevoerd. De verwachting is dat in de toekomst, door het toenemend aantal binnenstedelijke (her)ontwikkelingen, steeds meer projecten een soortgelijk karakter zullen krijgen. Trimp & van Tartwijk is actief op het gebied van de (gedelegeerde) projectontwikkeling. In veel gevallen neemt Trimp & van Tartwijk zelf het initiatief voor ontwikkelingen waarna in de loop van het traject een co-maker wordt gezocht waarmee gezamenlijk het project wordt afgerond. In andere gevallen wordt Trimp & van Tartwijk voor specifieke ontwikkelingen benaderd met het verzoek om deze van A tot Z namens de opdrachtgever te verzorgen. In bijna alle gevallen draagt Trimp & van Tartwijk een deel van het ontwikkelingsrisico. In praktijk is het vaak lastig om richting derden duidelijk te maken wat Trimp & van Tartwijk (T&vT) onderscheidt van andere bedrijven. Het concurrentievoordeel moet gezocht worden in het vermogen om nieuwe, spraakmakende ontwikkelingsprojecten te initiëren in combinatie met de kennis en kunde om die ontwikkelingen effectief tot een einde te brengen. Dit lijkt een eenvoudige succesformule - opstarten en succesvol afronden- maar in praktijk is deze formule moeilijk te kopiëren. Het effectief managen van projecten komt tot uiting in de wijze waarop de regierol in projecten wordt vervuld en wordt omgegaan met het managen van risico. Binnen T&vT wordt deze wijze van managen wel aangeduid als planontwikkeling.

7 #f?& 1;g p* p-q -l SCHOOL OF REA1 ESTATE-J Alhoewel de overtuiging bestaat dat planontwikkeling beter aansluit bij het verwachtingspatroon van opdrachtgevers wordt niet expliciet een bepaalde methodiek gehanteerd. Het zou wenselijk zijn om hier meer inzicht in te krijgen en daarmee ook bewuster te kunnen sturen op het verder ontwikkelen van een eigen, herkenbare stijl. Naar aanleiding van de hiervoor beschreven probleemstelling wordt in deze masterproof als centrale vraag gesteld: zijn de bestaande managementmethoden adequaat voar hel begeleiden van het (toekomsfige) bouwproces of is hel noodzakelijk om deze methsden aan te passen en/of nieuwe methoden te onfwikkelen? Deelvragen die hieruit volgen zijn: I. Wat zijn de bestaande managementmethoden in het bouwproces en hoe zijn deze te kenmerken? 2. Zijn de bestaande managementmethoden adequaat voor de toekomstige bouwpraktijk en indien dit niet het geval is, kan dan volstaan worden met het verbeteren van de huidige methoden of dient een nieuwe methode te worden geïntroduceerd? 3. Hoe moet een dergelijke nieuwe managementmethode eruit zien? Wat is het concept en wat zijn de bijbehorende methodieken? 4. Werkt deze nieuwe managementmethode in de praktijk? 5. Is de methode breed toepasbaar? Waf zijn de kritische succesfactoren en welke uitgangspunten dienen te worden aangehouden bij de verdere ontwikkeling van de methode? Daarnaast geldt specifiek voor Trimp & van Tartwijk dat op basis van het onderzoek een aantal heldere conclusies en bruikbare aanbevelingen moet kunnen worden gegeven ten aanzien van de volgende vragen: - Welke gevolgen heeft het onderzoek voor de gangbare werkwijze? - Kunnen de inzichten uit deze studie een bijdrage leveren aan een betere, duidelijkere positionering richting de klant? - Zijn de bevindingen nog van invloed bij het bepalen van het inferieurconcep t voor he t nieuwe kantoor van Trjmp & van Tartwijk in he t WTC te Amsterdam? In deze Masterproof wordt onderscheid gemaakt tussen projectontwikkeling en management. Projectontwikkeling wordt niet gezien als vorm van management, maar als vorm van ondernemerschap. De business van een projectontwikkelaar is het verkopen van nieuw te bouwen vastgoed en de bedrijfsdoelstellingen zijn niet wezenlijk anders dan die van andere ondernemingen: het draait om continui'teit, marktpositie, winst en groei. Een pro-

8 jectontwikkelaar zal bij de uitoefening van zijn bedrijf wel te maken krijgen met allerlei vormen van (bouw)management. Er zijn vele definities van projectontwikkeling (Van Tartwijk en Croori, 2005, Syllabus ASRE, 'Vastgoedpositionering: projectontwikkeling en risico'). Als essentie wordt aangehouden dat een projectontwikkelaar iets verkoopt wat nog niet bestaat: het moet nog ontwikkeld worden. De impact hiervan is te verduidelijken door een projectontwikkelaar te vergelijken met een productontwikkelaar, bijvoorbeeld een autofabrikant (nieuwe automodellen). Voordat de fabrikant start met de serieproductie weet hij wat de productiekosten zijn en tegen welke prijs de auto op de markt gezet kan worden. Een projectontwikkelaar heeft deze luxe nier. De kosten err de opbrengsten zijn vooraf onzeker en pas in de loop van het bouwproces ontstaat meer duidelijkheid over de te realiseren winst. Dit betekent dat een projectontwikkelaar met hele andere risico's te maken heeft dan een autofabrikant. Het managen van deze risico's is een van de belangrijkste aspecten van het werk van een projectontwikkelaar. Een projectontwikkelaar kan het management geheel zelf verzorgen of een deel van de activiteiten uitbesteden. De feitelijke ontwikkeling van het vastgoed is onder te brengen bij een gedelegeerd ontwikkelaar zoals Trimp & van Tartwijk, maar er kan ook worden besloten om dit zelf te doen en bijvoorbeeld alleen het projectmanagement uit te besteden. De mate waarin een projectontwikkelaar het management uitbesteedt verschilt per bedrijf en per project. 1.5 OPBOUW VAN DE MASTERPROOF De hoofdstukken van deze masterproof zijn gekoppeld aan de subvragen uit paragraaf 1.3. In de inleiding van elk hoofdstuk wordt de subvraag herhaald, waarna in de conclusie van elk hoofdstuk een resumé wordt gegeven van de bevindingen. In hoofdstuk 2 wordt eerst nagegaan welke managementmethoden in het bestaande bouwproces worden gebruikt en wat de kenmerken van deze methoden zijn. Dit wordt gebaseerd op literatuuronderzoek. In hoofdstuk 3 wordt getracht een beeld te krijgen of, en zo ja waarom de bestaande managementmethoden niet meer voldoen aan de (toekomstige) eisen van de opdrachtgever. Dit wordt getracht zo objectief mogelijk te onderbouwen aan de hand van literatuuronderzoek en krantenartikelen. In hoofdstuk 4 wordt de conclusie uit hoofdstuk 3, namelijk dat er in het bouwproces behoefte is aan een nieuwe managementdiscipline, verder uitgewerkt. Het concept wordt beschreven alsmede de bijbehorende methodieken. Een belangrijke basis voor de beschreven methode is de werkwijze zoals in praktijk door Trimp & van Tartwijk wordt toegepast. In hoofdstuk 5 wordt het concept getoetst door een concreet project van Trimp & van Tartwijk te evalueren. De in hoofdstuk 4 beschreven werkwijze is

9 de afgelopen jaren op dit project in praktijk gebracht. Er wordt aangegeven hoe de methode bij dit specifieke project is ingevuld en aan de hand van evaluatiegesprekken wordt verslag gedaan van de bevindingen. In hoofdstuk 6 wordt nagegaan of de methode in praktijk breed toepasbaar is. Daarbij wordt middels succesfactoren aangegeven welke voorwaarden gelden voor een succesvolle toepassing. Hoofdstuk 7 bevat de conclusies en aanbevelingen. Daarbij wordt tevens ingegaan op de specifieke subvragen uit paragraaf 1.3 met betrekking tot Trimp 8, van Tartwijk.

10 2. BESTAANDE MANAGEMENTMETHODEN Dit hoofdstuk gaat in op de eerste subvraag van de vraagstelling in paragraaf 1.3: waf zijn de bestaande managementmethoden in het bouwproces en hoe zijn deze te kenmerken? Hiertoe is een literatuurstudie uitgevoerd en is tevens gebruik gemaakt van de eigen ervaring op dit gebied. Voor alle methoden geldt dat in de literatuur geen eenduidige of breed gehanteerde definities zijn terug te vinden. Iedere auteur gebruikt zijn eigen definities en verduidelijkt de begrippen door het opnemen van uitgebreide beschrijvingen, opsommingen en schema's. Het is over het algemeen niet eenvoudig om uit de beschikbare managementboeken de essentie of kern van een methode te destilleren. In dit hoofdstuk wordt hiertoe een poging gedaan en wordt met name getracht om de toepassingsgebieden van de methoden te verduidelijken. In de literatuur wordt ten aanzien van projecten onderscheid gemaakt tussen drie managementmethoden: projectmanagement, programmamanagement en procesmanagement. Deze methoden worden in navolgende paragrafen beschreven. Een project is een tijdelijke organisatievorm bestaande uit een speciaal daarvoor samengesteld team van mensen, gericht op een specifiek (uniek) eindresultaat. In de meest ruime zin van het woord is elke vorm van management binnen een project te beschouwen als projectmanagement zolang het maar helpt om het werk te ordenen en zorgt dat in overzichtelijke stappen naar een eindresultaat wordt toegewerkt Planmatig werken Projectmanagement in een meer enge zin is de werkwijze die in de literatuur wordt aangeduid met 'projecfmafig werken' of 'planmatig werken'. Deze vorm van werken ligt tussen routinematig werken en improviserend werken (Kor en Wijnen, 2005). Het managen van een project bestaat uit vier kernactiviteiten: definiëren, sfrucfureren, beslissen en beheersen (Bos en Harting, 1998) en gaat uit van de gedachte dat van tevoren antwoord geven moet worden op de vragen: a) Wat wil je bereiken? (kernactiviteit: definiëren) b) Hoe ga je dit doen? (kernactiviteiten: structureren, beheersen en beslissen) De eerste stap betreft het vaststellen wat er gedaan moet worden: de projectdefinitie. Een opdrachtgever heeft een bepaald eindresultaat voor ogen; de projectmanager vertaalt dit in termen van kwaliteit (programma

11 [A+p-de:>$-B Ihj ')i-:"a;bd-; SCHOOL OF REA1 ESTATE -j 'J van eisen), tijd (planning) en kosten (raming). Deze definitie is een essentieel onderdeel van planmatig werken.

12 Programma van Eisen Planning Investenngsraming Figuur I - Het uitwerken van de projectdefinitie De tweede stap moet antwoord geven op de vraag hoe het gewenste eindresultaat zal worden gerealiseerd. Deze vraag heeft betrekking op het proces en richt zich op de drie andere kernactiviteiten: structureren, beheersen en beslissen. Structureren De projectmanager bepaalt bij aanvang de projectstructuur (vastgelegd in een document met een titel als 'projectplan' of 'plan van aanpak') en beschrijft hoe hij zal omgaan met het definiëren, beheersen en beslissen. Hoe ziet de projectorganisatie er uit, welke mensen zijn nodig, hoe worden de taken en verantwoordelijkheden verdeeld en welke overlegstructuur wordt gehanteerd. Structureren is gericht op het aanbrengen van een hiërarchie en het scheiden van de besluitvorming, sturing en uitvoering. Beheersen Nadat de projectdefinitie en -structuur zijn vastgelegd is de projectmanager verantwoordelijk voor het bereiken van het projectdoel: het resultaat moet goed zijn, het moet op tijd gereed zijn, en het moet binnen budget blijven. De projectmanager moet hiervoor zorgen en zal doorlopend controleren en bijsturen. Figuur 2 - Beheersen: toetsen aan de projectdefinitie

13 Beslissen Bij planmatig werken wordt het totale proces gefaseerd. Aan het einde van elke fase dient een beslisdocument te worden opgesteld waarin de projectmanager verantwoording aflegt over de stand van zaken. Indien de opdrachtgever akkoord gaat wordt decharge verleend voor de afgeronde fase en kan worden gestart met de volgende fase. De opdrachtgever heeft in het proces zo een aantal keer de gelegenheid om zich uit te spreken over een 'go' of een 'no go'. Bij planmatig werken wordt het eindresultaat van tevoren zo goed mogelijk beschreven in plannen (Toornend, 1992). Voor alles wordt in principe een document opgesteld: de structuur van het project ligt vast in een Projectplan, het Programma van Eisen kan worden beschouwd als kwaliteitsplan, de planning is een tijdsplan, de investeringskostenopzet is een kostenplan, en het toetsen van de tussenresultaten wordt uitvoerig gedocumenteerd middels beslisdocumenten. Planmatig werken gaat uit van een rationele ordening van het proces en tracht iets wat niet op basis van routine kan worden uitgevoerd, toch zoveel mogelijk middels een gestandaardiseerde (routinematige, beheersmatige) aanpak te organiseren Verschillende benaderingen Planmatig werken wordt in verschillende landen en door verschillende auteurs op een andere wijze ingevuld. De benaderingen zijn een neerslag van de locale best practices, maar komen bij auteurs vaak ook voort uit een poging om de werkwijze van hun bedrijf als de standaard weg te zetten in de markt. PMBoK De Project Management Body of Knowledge (PMBoK) is een door de Amerikaanse vereniging van projectmanagers (PMI) ontwikkelde methode. Deze methode onderscheidt fasen, processen, aandachtsgebieden en technieken (Kor en Wijnen, 2005). In elke projectfase komen telkens dezelfde vijf hoofdprocessen voor (initiatie, planning, uitvoering, beheersing, afsluiting). Daarnaast zijn er negen kennisgebieden die elk weer gerelateerd zijn aan subprocessen. PMBoK ontleedt het proces in steeds kleinere onderdelen en maakt op deze wijze een work breakdown sfrucfure. De aanpak is rationeel en resultaatgericht. PRINCE2 Het Projecfs IN Controlled Environments (PRINCE) is een methode die zijn oorsprong heeft in het Verenigd Koninkrijk en met name een standaard is voor ICT-projecten. De methode gaat uit van een procesbenadering en hanteert acht hoofd processen. Een project wordt volgens PRINCE2 gestuurd door een business case en gaat uit van een gedetailleerde standaardaanpak waarvan per project gemotiveerd kan worden afgeweken.

14 p$, fijr-5 g- r - g #-J F$,?ik C SCHOOL OF REAL ESTATE De essentie van projectmanagement Het structureren van projecten is complex en leidt bij elk van de benaderingen tot een uitgebreide beschrijving van deelprocessen, aandachtsgebieden, technieken en instrumenten. Toch is dit niet de essentie van projectmanagement. In de basis moet de projectmanager (met zijn team) bedenken wat er bereikt moet worden en hoe dat het best kan, om daarna over te gaan tot actie. Inherent aan management is dat vervolgens een terugkoppeling plaats vindt waarbij wordt beoordeeld of de acties leiden tot het gewenste resultaat en dat wordt nagedacht over het bijstellen van de plannen. Vanuit het perspectief van de projectmanager komt management neer op: denken, doen en waarnemen. Vrijwel alle beheersmethoden in de literatuur zijn hiervan af te leiden: - Definiëren -structureren - beslissen - beheersen (Bos en Harting, 1998) - Plan - do - check - act (deming cirkel) - Verkenning - besluitvorming - uitvoering (Peters & Waterman, 1995) - Normlplan - uitvoering - metenlvergelijken - bijstellen van normlplan (Keuning en Eppink, 1990) Figuur 3 - De managementcyclus Naast het managen van een project is er in de literatuur de laatste jaren steeds meer aandacht gekomen voor het managen van een verzameling projecten. Daarbij kan onderscheid gemaakt worden tussen projecten die onderling afhankelijk zijn en in feite als deelprojecten kunnen worden aangeduid, en projecten die in principe onafhankelijk zijn maar qua personele bezetting toch met elkaar te maken hebben omdat ze door 66n R&Dafdeling of een ingenieursbureau worden uitgevoerd. In het eerste geval

15 AAtI- I EjYkiina".LS:el-l I SCHOOL OF REAL ESTATE I wordt door Kor & Wijnen gesproken over een programma, terwijl in het tweede geval wordt gesproken over multiprojectmanagement of enterprise project management. Aardig is dat andere auteurs deze definities juist omdraaien (zie Westerveld en Walters, Berenschot Fundatie, 2001 ). Figuur 4 -Een programma als een verzameling projecten Door Kor & Wijnen is uitgebreid ingegaan op de methodiek om programma's te managen, waarbij zij een programma zien als een aantal tijdelijke, doelgerichte en unieke activiteiten (o.a. projecten) die bijdragen aan het nastreven van vooraf overeengekomen doelen. De reden dat de activiteiten in een programma worden ondergebracht is dat zij een inhoudelijke enlof bestuurlijke samenhang vertonen die het zinvol maakt om ze gecoördineerd en beheerst uit te voeren. In het bouwproces kan daarbij worden gedacht aan een gebiedsontwikkeling waar niet zozeer wordt gestuurd op de realisatie van projecten (deze taak ligt vaak bij meerdere ontwikkelaars) maar op basis van bestuurlijke doelstellingen en kaders die zijn vastgelegd in een stedenbouwkundig programma van eisen (SpvE). Een ander voorbeeld is het project dat door de overheid is opgezet om binnen geluidszones rondom Schiphol te voldoen aan de wettelijke geluidseisen. Dit doel is te realiseren door het isoleren van woningen, door het opkopen en slopen van woningen, door het aanpassen van de vliegroutes, et cetera. Deze activiteiten zijn te behandelen als aparte projecten, maar dienen integraal als programma te worden aangestuurd. Programmamanagement is een tussenvorm van een routinematige en een projectmatige werkwijze. Een project is resultaatgericht, een programma is doelgericht. De aanpak bij programmamanagement bestaat uit drie componenten (Kor en Wijnen, 2005): - Programmeren: het specificeren van de na te streven doelen en de daartoe uit te voeren activiteiten. - Besturen: het plannen en bewaken van de voortgang van het programma aan de hand van een vijftal besturingscriteria (THEFD). - Autoriseren: beslissen aan de hand van programmaplannen. Programmeren Het programmeren leidt tot een programmaplan waarin de doelen, de activiteiten, de onderlinge samenhang en alle andere relevante aspecten zijn vastgelegd. Kor & Wijnen beschouwen het concreet uitvoeren van de activiteiten (projecten) ook als onderdeel van het programmeren (denken en doen).

16 Besturen Programmamanagement is gericht op het effectief en efficiënt behalen van de overeengekomen doelen. Een kenmerk van een programma is dat er vele (tientallen) verschillende activiteiten tegelijkertijd worden verricht. De programmamanager moet aan de hand van vooraf vastgestelde criteria beoordelen in hoeverre de diverse activiteiten nog voldoende bijdragen aan het behalen van de doelen. De criteria zijn: tempo, haalbaarheid, efficiëntie, flexibiliteit en doelgerichtheid (THEFD). Autoriseren De beoordeling door de programmamanager kan leiden tot voorstellen om nieuwe activiteiten op te starten of reeds lopende projecten te staken. Besluitvorming vindt plaats middels beslisdocumenten die de opdrachtgever krijgt voorgelegd van de programmamanager. De programmamanager zal volgens Kor & Wijnen vrijwel nooit inhoudelijke werkzaamheden uitvoeren. Hij is met name bezig met het doelgericht managen van de inhoudelijke of bestuurlijke samenhang en is te typeren als general manager. Het totaal aan werkzaamheden wordt rationeel aangestuurd op basis van harde doelstellingen met behulp van een aanpak die lijkt te zijn afgeleid van projectmanagement: definiëren en structureren (programmeren), beheersen (besturen) en beslissen (autoriseren). Ook de systematiek van het werken met beheersfactoren lijkt te zijn overgenomen (THEFD in plaats van TGKOI). De vraag is wat er gebeurt in situaties waarin er geen sprake is van één opdrachtgever, maar waar het bereiken van de doelstellingen afhankelijk is van meerdere belanghebbenden. In dat geval zal naast programmamanagement ook moeten worden uitgegaan van procesmatige technieken. Procesmanagement is een vorm van management ( zie De Bruijn e.a., 2004) die een belangrijke toegevoegde waarde kan hebben in situaties waarin besluitvorming ten aanzien van projecten niet kan worden afgedwongen door één partij, maar moet plaatsvinden in een netwerk van actoren met verschillende belangen. Geen enkele actor kan daarbij zelf de eigen doelen volledig realiseren (interdependentie) en de actoren kennen veel onderlinge verschillen waardoor samenwerking en gezamenlijke besluitvorming worden bemoeilijkt. Sommige actoren kunnen in het geheel niet in samenwerking zijn gel'nteresseerd (geslotenheid) en het aantal betrokken actoren kan in de loop der tijd veranderen (dynamiek). Veelal gaat het om ongestructureerde problemen en is er geen eenduidig juiste oplossing. Procesmatige concepten zijn bruikbaar in projecten waarin besluitvorming plaats vindt in een complexe, bestuurlijk/politieke omgeving (Twist e.a., 2003). Daarbij moet gedacht worden aan projecten zoals de Hogesnel-

17 R i3 f\f+a -? SCHOOL OF REAI [\JV!-S-T i"" ESTATE i heidslijn, de aanleg van de tweede Maasvlakte, grote gebiedsontwikkelingen, et cetera. De methodiek van procesmanagement komt neer op het van tevoren maken van procesafspraken (procesontwerp), waarna op basis van deze afspraken het besluitvormingsproces wordt doorlopen. Bij het maken van de procesafspraken moeten alle relevante actoren worden betrokken en moet worden bereikt dat elke actor kanlwil deelnemen. Iedereen moet daartoe de agenda mede kunnen bepalen, het proces moet inzichtelijk zijn en er mag geen stelling worden ingenomen ten aanzien van de inhoud. Bovendien dienen de core valuec van de betrokken actoren te worden be-. schermd eri moeten alle partijen voldoende ruimte krijgen om hun eigen belangen te dienen. Tijdens het besluitvormingsproces is het vervolgens aan de procesmanager om te zorgen dat alle opties worden benut om voortgang te boeken en te bewaken dat het proces leidt tot een goede inhoudelijke besluitvorming. Alle realistische alternatieven moeten op tafel komen en er dient op een subtiele manier te worden gezorgd dat inhouddeskundigen hun bijdrage kunnen leveren aan het proces zonder dat ze daarbij te veel worden vereenzelvigd met een bepaalde belanghebbende. De procesmanager is verantwoordelijk voor het maken van procesafspraken met partijen en het begeleiden van het inhoudelijke debat. Hij is de onafhankelijke facilitator en beschikt over de inhoudelijke kennis om de goede vragen te kunnen stellen en de antwoorden te kunnen beoordelen. Het gaat hem om een continue wisselwerking tussen het laten ontstaan van een 'wij' (de groep) en van een 'wat' (de inhoud). Het zelf inhoudelijk aangeven van oplossingen wordt door De Bruijn gezien als risico voor de positie van de manager en wordt in principe afgeraden.

18 Procesmanagement biedt veel nuttige inzichten,maar kent inmiddels ook allerlei kritische kanttekeningen. Het kan leiden tot 'vrijblijvend gepolder', de processen duren erg lang en het is vaak moeilijk om voldoende commitment te krijgen (Termeer en Königs, 2003). Het hele proces is sterk afhankelijk van het ondernemerschap, de drive en de energie van de procesmanager. Termeer en Königs constateren dat procesmanagers vaak de neiging hebben om 'op hun handen te gaan zitten' omdat ze menen dat ze zich in het geheel niet meer met de inhoud mogen bemoeien. In dit hoofdstuk is getracht om antwoord te geven op de vraag wat de bestaande managementmethoden in bouwprojecten zijn en hoe deze zijn te kenmerken. In essentie zijn er drie methoden, namelijk projectmanagement, programmamanagement en procesmanagement., \\ Programma Figuur 5 - De hiërarchie van managementmethoden De drie managementmethoden zijn complementair. De in figuur 3 aangegeven hiërarchie zegt niets over de toegevoegde waarde van elke vorm, maar weerspiegelt de toenemende procescomplexiteit: 1. Bij afgebakende projecten wordt het eindresultaat op een planmatige wijze nagestreefd door te definiëren, te structureren, te beheersen en te beslissen. 2. Zodra er sprake is van een verzameling projecten met een inhoudelijke enlof bestuurlijke samenhang zal een extra managementniveau moeten worden toegevoegd: programmamanagement. De organisatie wordt op dat moment complexer; onder de programmamanager werken meerdere projectmanagers die verantwoordelijk zijn voor hun eigen project. De programmamanager bewaakt de samenhang en is vooral gericht op het creëren van de juiste kaders voor de individuele projecten. 3. De complexiteit van het proces neemt verder toe indien de besluitvorming ten aanzien van een programma niet ligt bij een opdrachtgever maar afhankelijk is van meerdere belanghebbenden. Op dat moment wordt een vorm van procesmanagement noodzakelijk. De programmamanager kan deze rol vervullen, maar bij grote onderlinge tegenstellingen is het beter om een onafhankelijke facilitator in te zetten.

19 Geconcludeerd wordt dat het gebruik van definities, begrippen en aanduidingen in de literatuur niet eenduidig is en de lezer zelf veel tijd moet investeren om de essentie te destilleren. In onderstaande tabel is getracht de relevante kenmerken van de bestaande managementmethoden in het bouwproces kort en bondig aan te geven. Project- Programma- Procesmanagement management management Focus resultaat doellresultaat besluitvorming Essentie het begeleiden van het begeleiden van het begeleiden van een bouwproces projecten met een in- een complex behoudelijke enlof be- sluitvormingsproces stuurlijke samenhang Profiel manager procesgeoriënteerd, bestuurlijk, communi- Coachend, gevoel technisch- catief voor politiek inhoudelijk Projectaanpak planmatig semi-planmatig procesmatig Tabel I -Kenmerken van de bestaande managementmethoden

20 /$p4s-i-'&j-pi":*if 4 7 SCHOOL OF REAL ESTATE-I 3. HOE ADEQUAAT ZIJN DE BESTAANDE MANAGEMENTMETHODEN? Nadat in het vorige hoofdstuk de drie bestaande managementmethoden zijn uitgewerkt wordt hierna ingegaan op de tweede subvraag van de vraagstelling in paragraaf 1.3: zijn de bestaande managementmethodm adequaat voor de toekomsfige bouwprakt~jk en indien dit niet hef geval 1s kan dan volstaan worden met het verbeteren van de huidige methoden of dient een nieuwe methode fe worden geintr~ductlt.rd? Op basis van literatuuronderzoek, krantenartikelen, gesprekken en ervaringen uit de praktijk wordt getracht hierop een antwoord te geven. In elke paragraaf wordt ingegaan op een bepaald thema, wordt de verwachte ontwikkeling geschetst en wordt nagegaan of de bestaande managementmethoden hier voldoende op aansluiten. 3.2 EEN ONBALANS TUSSEN PROCES EN INHOUD? Ontwikkeling In de algemene managementliteratuur wordt gezocht naar een alternatief voor de Angelsaksische managementmodellen die in het laatste decennium breed zijn doorgevoerd in de Europese praktijk. Waarschijnlijk mede door de diverse oorlogen van Amerika, de kritiek op de rechtvaardigheid van de beloningen die het management zichzelf toekent en de economie die slechts langzaam herstelt, wordt in Nederland kritischer gekeken naar Amerikaanse managementmodellen en de nadruk die het legt op het rationaliseren van organisaties. Donald Kalff,hef boek 'Onafhankelijkheid voor Europa' In zijn in 2004 verschenen boek opent Kalff de aanval op het Amerikaanse managementmodel, een model dat door velen wordt gehanteerd als de standaard voor georganiseerde grootschalige actie. Dit model wordt volgens Kalff gekenmerkt door: - rendement voor de aandeelhouder als primair doel - geloof in een sterke ceo - organisaties op basis van afzonderlijke bedrijfseenheden - stellen van financiële doelen en controle op het behalen daarvan. Het Amerikaanse model is volgens Kalff populair omdat de uitgangspunten ervan aansprekend zijn: meetbare doelen, persoonlijke aansprakelijkheid, beloning naar prestatie en interne concurrentie. Kalff werkt in zijn boek de beperkingen van het Amerikaanse ondernemingsmodel uit en pleit voor een Europees model waarbij de waardecreatie in toenemende mate afhankelijk is van een goede interne en externe samenwerking en gericht is op de langere termijn. Europese bedrijven hebben op dat gebied volgens hem een fundamenteel concurrentievoordeel omdat zij, veel meer dan hun Amerikaanse concurrenten, werken op basis van onderling vertrouwen.

Peter den Hartog. Masterthesis MSRE ASRE / Universiteit Amsterdam

Peter den Hartog. Masterthesis MSRE ASRE / Universiteit Amsterdam Peter den Hartog Masterthesis MSRE ASRE / Universiteit Amsterdam Januari 2006 Inhoudsopgave Voorwoord 3 1. Inleiding 1.1 Aanleiding 5 1.2 Het onderzoek 5 2. Probleemstelling 2.1 De onderzoeksvraag 7 2.2

Nadere informatie

Werken aan programma s

Werken aan programma s Werken aan programma s Hoofdstuk 4: Beslissen Een programma vraagt voortdurend om het maken van keuzes. Starten we deze nieuwe activiteiten op, gaan we door op de ingezette koers of moeten we die misschien

Nadere informatie

Handleiding RSPW. Projectmanagement. op zijn Rotterdams. Werken aan fysieke projecten op z n Rotterdams

Handleiding RSPW. Projectmanagement. op zijn Rotterdams. Werken aan fysieke projecten op z n Rotterdams Projectmanagement op zijn Rotterdams De visie op projectmatig werken volgens de Rotterdamse Standaard binnen de fysieke diensten De Rotterdamse Standaard voor projectmatig werken Handleiding RSPW Werken

Nadere informatie

Een automatiseringsproject,

Een automatiseringsproject, Een automatiseringsproject, een kwestie van alleen een systeem plaatsen? Organisatie Projectmanagement Procesmanagement Waarom de organisatie, projectmanagement en procesmanagement een belangrijke rol

Nadere informatie

Project-, programma- of procesmanagement

Project-, programma- of procesmanagement Project-, programma- of procesmanagement Een kwestie van kiezen voor de passende aanpak Projectmanagement, programmamanagement en procesmanagement zijn goede hulpmiddelen bij het plannen en uitvoeren van

Nadere informatie

De kloof: welke kennis heeft een opdrachtgever nodig?

De kloof: welke kennis heeft een opdrachtgever nodig? De kloof: welke kennis heeft een opdrachtgever nodig? Hans Wortmann en Derk Kremer Het hebben van ICT kennis is geen voorwaarde om de rol van opdrachtgever goed te kunnen vervullen. En kan dus ook geen

Nadere informatie

Het professionaliseren van IT project audits Scriptie ter afronding van de postgraduate IT audit opleiding VU

Het professionaliseren van IT project audits Scriptie ter afronding van de postgraduate IT audit opleiding VU Het professionaliseren van IT project audits Scriptie ter afronding van de postgraduate IT audit opleiding VU Titel : Het professionaliseren van IT project audits Scriptienummer : 1002 Versie : 1.0 Student

Nadere informatie

Welke kennis is nodig bij projectmatig werken?

Welke kennis is nodig bij projectmatig werken? Verdieping: Kluwermanagement.nl NOVEMBER/December 2011 De kloof tussen opdrachtgever en opdrachtnemer Welke kennis is nodig bij projectmatig werken? Hans Wortmann en Derk Kremer Projectmatig werken wordt

Nadere informatie

Verandering. in organisaties. Erik H. Greven

Verandering. in organisaties. Erik H. Greven Verandering in organisaties Erik H. Greven Verandering in organisaties is een uitgave van Erik Greven Organisatieadvies te Voorhout. Uitgegeven in maart 2010. 2010 Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Verandering. in organisaties. Erik H. Greven

Verandering. in organisaties. Erik H. Greven Verandering in organisaties Erik H. Greven Verandering in organisaties is een uitgave van DynaVision Management Consultancy, Wassenaar. Uitgegeven in maart 2010. 2010 Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Business en ICT Alignment in Ketens

Business en ICT Alignment in Ketens Business en ICT Alignment in Ketens Drs. A.N.M. Bensink CISA 1 voor allen en allen voor 1 Business en ICT Alignment in Ketens 1 voor allen en allen voor 1 Referaat postinitiële masteropleiding IT-Auditing

Nadere informatie

Ketensamenwerking in de woningbouw, voorwaarden voor een succesvolle start met ketensamenwerking.

Ketensamenwerking in de woningbouw, voorwaarden voor een succesvolle start met ketensamenwerking. , voorwaarden voor een succesvolle start met ketensamenwerking. Auteur Begeleider ASRE Ir B.M. Jonker Prof. dr. E.F. Nozeman Amsterdam School of Real Estate MRE scriptie jaargang 2008-2010 31 maart 2011

Nadere informatie

Het vijftal van Rijkswaterstaat. Een onderzoek naar de rol van de technisch manager binnen het IPM-model van Rijkswaterstaat

Het vijftal van Rijkswaterstaat. Een onderzoek naar de rol van de technisch manager binnen het IPM-model van Rijkswaterstaat Het vijftal van Rijkswaterstaat Een onderzoek naar de rol van de technisch manager binnen het IPM-model van Rijkswaterstaat Maart 2010 Colofon Rijkswaterstaat Dienst Infrastructuur Afdeling Civiele Techniek

Nadere informatie

Project- en programmamanagement survey 2012. Haalt u eruit wat erin zit?

Project- en programmamanagement survey 2012. Haalt u eruit wat erin zit? Project- en programmamanagement survey 2012 Haalt u eruit wat erin zit? Inhoudsopgave 05 Voorwoord 06 Managementsamenvatting 09 Belang neemt toe 35 Quality Assessments 43 Conclusies en vooruitblik Het

Nadere informatie

Samenvatting Project Management Professional

Samenvatting Project Management Professional Samenvatting Project Management Professional Arie Bubberman Inhoudsopgave Voorbereiden project...4 Projectopdracht...4 Relatie met strategie en organisatie...4 Invullingen term projectopdracht...5 Afstemmen

Nadere informatie

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Bachelorthesis J.N. Zwikstra - 265948 Economie & Bedrijfseconomie Erasmus Universiteit Rotterdam Begeleider: prof. dr. G.J. van der Pijl Meelezer:

Nadere informatie

De Openbare Ruimte in Rotterdam. Samen werken aan planvorming

De Openbare Ruimte in Rotterdam. Samen werken aan planvorming De Openbare Ruimte in Rotterdam Samen werken aan planvorming 1 Voorwoord Het maken van een scriptie vormt het sluitstuk van de opleiding Master City Developer. Deze studie staat voor het opleiden van integralisten

Nadere informatie

Change Management. Tijd voor een verandering? Gemaakt door: Nabeel Malik & Ralph Veraart. Tijd voor een verandering?

Change Management. Tijd voor een verandering? Gemaakt door: Nabeel Malik & Ralph Veraart. Tijd voor een verandering? Change Management Tijd voor een verandering? Gemaakt door: Nabeel Malik & Ralph Veraart Tijd voor een verandering? Pagina 1 van 79 Tijd voor een verandering? Pagina 2 van 79 Voorwoord Na het goede verloop

Nadere informatie

Trefwoorden: Sturing, opdrachtgevers en contracten

Trefwoorden: Sturing, opdrachtgevers en contracten In opdracht van: Architectural Design Management Systems Gerealiseerd door: ir. K. J. Oijevaar Gefinaliseerd in: Augustus 2009 Trefwoorden: Sturing, opdrachtgevers en contracten 2 Inhoudsopgave 1 Introductie...

Nadere informatie

Op weg naar werken met BIM

Op weg naar werken met BIM Op weg naar werken met BIM Versie 2.1, april 2012 Auteurs: Kenmerk: Ir. H.J. Fikkers, Van de Bunt Adviseurs Ing. L.R. Nieuwenhuizen, CUR Bouw & Infra Drs. J.P.J. Nijssen, Nijssen Management & Advies Ir.

Nadere informatie

P alladio Gezond tegenwicht Palladio

P alladio Gezond tegenwicht Palladio Gezond tegenwicht Jaarboek 2009 2010 Voorwoord Voor de vierde achtereenvolgende keer brengt Palladio groep een jaarboek uit. We beogen met dit jaarboek een overzicht te geven van onze visie en ervaringen,

Nadere informatie

Whitepaper Programmamanagement Projectable. José Roelofs en Petro Kesseler

Whitepaper Programmamanagement Projectable. José Roelofs en Petro Kesseler Besturing van grote veranderingsprogramma s Praktische richtlijnen voor bestuurders (verschenen in Tijdschrift voor Financieel Management juli/augustus 1999) José Roelofs en Petro Kesseler Petro Kesseler

Nadere informatie

Bondgenoten in de decentralisaties

Bondgenoten in de decentralisaties Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties Invulling geven aan het transformatieproces en de coalitieaanpak TransitieBureau Begeleiding in de Wmo Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties TransitieBureau

Nadere informatie

vrg: trefwoord trefwrd onderverdeling omschrijving PPF Projectmatig werken Overeenkomst tussen projectleider en de stuurgroep

vrg: trefwoord trefwrd onderverdeling omschrijving PPF Projectmatig werken Overeenkomst tussen projectleider en de stuurgroep PPF Projectmatig werken Hoofdstuk: 0 aant Css: 3 271 Iteratie blz 999 999 Iteratie is herhaling, Iteratief is herhalend. Deze termen zijn begrippen uit de wiskunde en de informatica, bedoeld om aan te

Nadere informatie

Handleiding risicomanagement bij pps-gebiedsontwikkelingsprojecten

Handleiding risicomanagement bij pps-gebiedsontwikkelingsprojecten Handleiding risicomanagement bij pps-gebiedsontwikkelingsprojecten januari 2004 Handleiding risicomanagement bij pps-gebiedsontwikkelingsprojecten januari 2004 Inhoudsopgave 3 1. INLEIDING 3 1.1 Inleiding

Nadere informatie

Hoe? Zo! Sturen op ict-projecten

Hoe? Zo! Sturen op ict-projecten Hoe? Zo! Inhoudsopgave Inleiding 3 1 Hoe relevant zijn ict-projecten voor het management? 4 2 Hoe zorgen we voor betrokkenheid van het management bij ict? 7 3 Hoe nemen we goede besluiten over ict-investeringen?

Nadere informatie

Het Klant Contact Centrum in drie gemeenten

Het Klant Contact Centrum in drie gemeenten Het Klant Contact Centrum in drie gemeenten Onderzoek naar de implementatie van het Wmo-loket als onderdeel van het Klant Contact Centrum in drie gemeenten Esther Grootnibbelink Studentnummer 834343004

Nadere informatie

Noviteiten Novius. Business & Information Management NUMMER 3. In dit derde nummer bestaat het palet uit: Wij wensen u veel leesplezier en inspiratie.

Noviteiten Novius. Business & Information Management NUMMER 3. In dit derde nummer bestaat het palet uit: Wij wensen u veel leesplezier en inspiratie. Voor u ligt de derde uitgave van Noviteiten. De externe nieuwsbrief van Novius met een inspirerend aanbod van artikelen. We zullen u op deze wijze regelmatig bijpraten over voor u relevante onderwerpen

Nadere informatie

U1209163. Aan de leden van de Verenigde Vergadering van het Waterschap Hollandse Delta Postbus 4103 2980 GC RIDDERKERK. Geachte leden, Aanleiding

U1209163. Aan de leden van de Verenigde Vergadering van het Waterschap Hollandse Delta Postbus 4103 2980 GC RIDDERKERK. Geachte leden, Aanleiding DATUM VERZONDEN 2 8 NOV. 2012c ONTACTPERSOON N. van Eck UW BRIEF VAN DOORKIESNUMMER 088"9743344 UW KENMERK E-MAILADRES ONS KENMERK U AANTAL BIJLAGEN "3" INGEKOMEN NR. ONDERWERP Aanbieding rapport prioritering

Nadere informatie

EEN ONDERZOEK NAAR HET VERBETEREN VAN INTEGRAAL PROJECTMANAGEMENT BIJ STRUKTON SYSTEMS

EEN ONDERZOEK NAAR HET VERBETEREN VAN INTEGRAAL PROJECTMANAGEMENT BIJ STRUKTON SYSTEMS EEN ONDERZOEK NAAR HET VERBETEREN VAN INTEGRAAL PROJECTMANAGEMENT BIJ STRUKTON SYSTEMS Jens Rothman [s0208183] Bedrijfskunde Bachelorscriptie 01-11-2012 Strukton Systems: Monitoring & Travel Systems Roel

Nadere informatie