Standpuntbepaling college van burgemeester en wethouders inzake aanpak parkeerproblematiek westelijk deel Diemen-Centrum/Diemen-Zuid

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Standpuntbepaling college van burgemeester en wethouders inzake aanpak parkeerproblematiek westelijk deel Diemen-Centrum/Diemen-Zuid"

Transcriptie

1 Standpuntbepaling college van burgemeester en wethouders inzake aanpak parkeerproblematiek westelijk deel Diemen-Centrum/Diemen-Zuid Datum: 24 januari Inleiding In de maanden oktober en november 2005 is een inspraakronde gehouden over de maatregelen die kunnen worden getroffen om de parkeerproblemen in de westelijke delen van Diemen-Centrum en Diemen-Zuid aan te pakken. Ten behoeve van de inspraakronde was begin oktober in een Diemen Info een overzicht gegeven van de belangrijkste keuzemogelijkheden. Deze keuzemogelijkheden hadden betrekking op het type maatregel (betaald parkeren, blauwe zone of niets doen) en op de gebiedsbegrenzing. In een variantennota zijn deze keuzemogelijkheden nader toegelicht. In de variantennota is ook nader ingegaan op de juridische en financiële consequenties. In de inspraak was er ruimte voor de insprekers om zelf met andere alternatieven te komen om de parkeerproblemen op te lossen. Tijdens de inspraakronde is een groot aantal reacties ontvangen, vooral per maar ook via de post. Daarnaast heeft een aantal mensen ingesproken tijdens een druk bezochte inspraakavond op 7 november Het verslag van deze inspraakbijeenkomst is toegezonden aan alle raadsleden en aan alle aanwezigen die de presentielijst hebben ingevuld. Met enkele instanties in het gebied is rechtstreeks overleg gevoerd. Hiervan zijn verslagen gemaakt die zijn toegezonden aan de gemeenteraad. Van de ontvangen inspraakreacties is een samenvatting gemaakt die is toegezonden aan alle raadsleden en alle indieners van een inspraakreactie. Een bundel met alle inspraakreacties is naar de raadsfracties gegaan. Het verslag van de inspraakavond, de samenvatting van de reacties en de variantennota zijn op de gemeentelijke website geplaatst. De vervolgstap is dat de raad een besluit neemt met daarin de hoofdkeuzes ten aanzien van de te nemen parkeermaatregelen en het gebied waar deze parkeermaatregelen worden getroffen. Deze hoofdkeuzes kunnen daarna verder worden uitgewerkt. In deze notitie geeft het college van burgemeester en wethouders (hierna college) haar standpunt aan ten behoeve van de beraadslaging en de besluitvorming in de gemeenteraad. De notitie vormt tevens het antwoord van het college op de ontvangen inspraakreacties. 2. Hoofdkeuze parkeermaatregel en gebiedsbegrenzing Gelet op de ernst en de omvang van de parkeerklachten die tot nu toe zijn ontvangen, is het college van mening dat niets doen niet aan de orde is. Het gaat hier om een parkeerprobleem waar veel Diemenaren veel last van hebben. Het gaat bovendien om een probleem dat vooral wordt veroorzaakt door invloeden van buitenaf en waar de Diemenaren dus niet zelf de veroorzaker van zijn. Het is wel een probleem waar de gemeente Diemen zelf tegen op kan treden. Het college is daarbij van mening dat parkeermaatregelen alleen daar getroffen moeten worden waar de parkeerproblemen zich ook echt voordoen.

2 Het college is van mening dat Diemen niet de P+R voorziening van Amsterdam dient te worden. Diemen wordt dan nog meer belast met autoverkeer dat in Diemen niets heeft te zoeken (behalve dan een goedkope parkeerplaats) De leefbaarheid in Diemen is daar niet mee gediend. Herontwikkelingsprojecten in Diemen kunnen daardoor in gevaar komen door te hoge milieubelasting (geluid, luchtkwaliteit) Het college ziet daarom geen heil in de oplossing om elders in Diemen grootschalige parkeervoorzieningen aan te bieden om daar Amsterdamse inwoners, forenzen en hotelgasten op te vangen. In de Amsterdamse regio zijn adequate parkeervoorzieningen aanwezig. Dat deze nog niet optimaal worden gebruikt komt o.a. omdat automobilisten nu nog gratis hun auto kwijt kunnen dichtbij OV-haltes, zoals bijvoorbeeld in Diemen. Het college is van mening dat de schaarse ruimte die in Diemen beschikbaar is, vooral gebruikt moet worden om te voorzien in de behoeftes vanuit de Diemense bevolking en bedrijven en voor functies waar de gemeente Diemen direct baat bij heeft. Gelet op het voorgaande, de ontvangen reacties en de gevoerde overleggen gaat de voorkeur van het college uit naar het op korte termijn invoeren van een blauwe zone in het gebied dat wordt begrensd door de Diemerkade, het Wilhelminaplantsoen, de Burg. Bickerstraat (inclusief het parkeerterrein achter het Pandje) en de Hartveldseweg. Bewoners en werknemers in het gebied kunnen binnen bepaalde voorwaarden een parkeervergunning krijgen. Op basis van de reacties die ontvangen zijn uit Diemen-Zuid, is het college van mening dat hier op korte termijn nog geen parkeermaatregelen noodzakelijk zijn (zie ook verderop bij punt 5.12) De voorkeur van het college voor de blauwe zone in plaats van betaald parkeren is vooral gebaseerd op de volgende argumenten: - in de inspraak is door veel bewoners verzocht om te voorkomen dat de parkeermaatregelen negatieve gevolgen hebben voor bezoekers van bewoners in Diemen. Het college is ook van mening dat deze groep parkeerders zoveel mogelijk moet worden ontzien. De blauwe zone kan daar volgens het college een adequate oplossing voor bieden en is gebruikersvriendelijker dan betaald parkeren; - De keuze voor de blauwe zone geeft meer flexibiliteit voor de toekomst omdat grote investeringen op straat nu niet nodig zijn. Betaald parkeren vraagt wel forse investeringen buiten op straat en is daardoor op dat punt weinig flexibel; - De prijs van een parkeervergunning binnen een blauwe zone kan niet willekeurig worden verhoogd omdat de prijs van deze parkeervergunning niet hoger dan de kostprijs mag zijn; - Voor wat betreft de tarieven is er bij betaald parkeren wel een relatie met de tarieven in Amsterdam. Bij een lager tarief in Diemen kunnen automobilisten toch weer gaan uitwijken naar Diemen. Bij de blauwe zone is er geen directe relatie met het parkeertarief in Amsterdam. Het college beseft terdege dat deze keuze tot gevolg heeft dat de parkeerdruk zich snel kan gaan verplaatsen naar aangrenzende gebieden. Het college is daarom van mening dat parallel aan de invoering van de blauwe zone in het hiervoor genoemde gebied, gewerkt moet worden aan de voorbereiding van parkeermaatregelen in de direct aangrenzende gebieden. Het college wil hiermee bereiken dat een uitbreiding van de parkeermaatregelen snel uitvoerbaar is indien dit noodzakelijk is. Het college stelt daarom de raad voor om het college te mandateren om besluiten te nemen over de uitbreiding van het gebied waar de blauwe zone van kracht zal zijn.

3 Een (veel) groter gebied meteen in één keer voorzien van een blauwe zone en parkeervergunningen is volgens het college een te grote belemmering en risico voor een snelle invoering zoals die door veel bewoners wordt gewenst. De kans op bezwaarschriften en aanloopproblemen is beduidend groter als het gebied groter wordt. Het college wil bovendien eventuele aanloopproblemen snel kunnen oplossen en daarmee voorkomen dat grotere gebieden hiermee worden geconfronteerd. Als eerste stap na het nu gekozen gebied, denkt het college voor Diemen-Centrum aan een uitbreiding met het gebied tussen de Burg. Bickerstraat, Pr. Beatrixlaan, Pr. Bernhardlaan en Muiderstraatweg en het gebied tussen de Oranjelaan en het Wilhelminaplantsoen. Voor Diemen-Zuid denkt het college aan het deel van Polderland dat direct grenst aan het NS station Diemen-Zuid. Tijdens het wijkspreekuur, dat recent is gehouden, is door bewoners gevraagd om een oplossing voor de parkeerproblemen in dit gebied. Vanwege het parkeerprobleem dat is ontstaat door het vervallen van parkeerplaatsen bij het bouwproject Diemerburgh/Tolbrug wil het college in de uitwerking meenemen dat de wegvakken van de Ouddiemerlaan en Burg. De Kievietstraat die direct grenzen aan dit bouwproject alsnog meteen aan het blauwe zone gebied kunnen worden toegevoegd, tenzij op korte termijn een andere oplossing kan worden getroffen. Het college beseft dat er aan de keuze voor een blauwe zone met vergunningen een behoorlijke prijskaart zit voor de gemeente vanwege de handhavingkosten. Hierop wordt teruggekomen bij punt Aangedragen alternatieven uit de inspraak Tijdens de inspraakronde is een aantal alternatieven genoemd. Hierna wordt kort ingegaan op deze alternatieven. Oost/Watergraafsmeer Het college zal overleg voeren met het stadsdeel Oost/Watergraafsmeer over de aanpak van de parkeerproblemen in Diemen en Watergraafsmeer. Het college verwacht niet dat dit leidt tot een drastische wijziging van het parkeerbeleid binnen de ring A10. Parkeermaatregelen in Diemen blijven onvermijdelijk. Beter toepassen APV Op basis van de nieuwe Algemene Plaatselijke Verordening (APV) zal beter kunnen worden opgetreden tegen autowrakken en langdurig gestalde en te koop staande auto s. Dit betekent helaas niet dat daarmee alle parkeerproblemen zijn opgelost. Beter openbaar vervoer Het openbaar vervoer is al redelijk goed, een beter openbaar vervoer trekt naar verwachting nog meer overstappers naar Diemen als parkeermaatregelen uitblijven. Het doortrekken van tramlijn 9 naar het buitengebied is een zeer kostbare aangelegenheid. Het gaat daarbij niet alleen om de eenmalige aanlegkosten, maar het gaat ook om de jaarlijkse exploitatiekosten.

4 Zoals al eerder aangegeven is het college geen voorstander van grootschalige P+R voorzieningen in Diemen vanwege de verkeersaantrekkende werking. Verkopen parkeerplaatsen aan bewoners Het verkopen van nu nog openbare parkeerplaatsen aan bewoners (voor zover al praktisch mogelijk), leidt er toe dat de parkeerplaatsen minder benut kunnen worden door verschillende parkeerders. De parkeercapaciteit neemt hierdoor af. De gemeentelijke zeggenschap over de beschikbare parkeerplaatsen wordt minder. Het college acht dit niet gewenst. Alleen parkeren door vergunninghouders Het invoeren van vergunningenparkeren voor alleen de bewoners is nadelig voor diverse bedrijven en voorzieningen in het gebied omdat bezoekers dan niet of beperkt kunnen parkeren in het gebied. Alleen een ruime bezoekersregeling zou dit kunnen voorkomen maar dat vergroot de kans op ongewenst parkeergedrag. Het college denkt dat dit probleem kan worden voorkomen door de invoering van een blauwe zone met vergunningen voor bewoners en werknemers in het gebied. Handhaving Handhaving door de politie of door bewoners zijn volgens het college geen haalbare opties vanwege het ontbreken van voldoende capaciteit bij de politie en het ontbreken van bevoegdheden bij de bewoners. Het college is van mening dat er uit de inspraak geen andere, reële alternatieven zijn gekomen die op korte termijn uitvoerbaar zijn. 4. Relatie met het centrumgebied Het college wil de gemeenteraad er uitdrukkelijk op wijzen dat tengevolge van de herontwikkeling van het centrumgebied afspraken zijn gemaakt met de eigenaar van het winkelcentrum over de daarbij behorende parkeeroplossing in de vorm van een ondergrondse parkeergarage met betaald parkeren. Dit heeft gevolgen voor de parkeersituatie op maaiveld in en om het centrumgebied omdat anders de parkeergarage onvoldoende wordt benut. De parkeervoorstellen voor het centrumgebied en directe omgeving moeten nog verder worden uitgewerkt. De keuze nu voor een blauwe zone sluit dus niet uit dat er na de uitbreiding van het winkelcentrum Diemerplein (circa 2008) op bepaalde wegvakken in Diemen-Centrum alsnog betaald parkeren zal moeten worden ingevoerd. 5. Uitwerking van hoofdkeuze voor de blauwe zone De keuze voor de invoering van de blauwe zone zal verder moeten worden uitgewerkt. Het college is gelet op de inspraakreacties en de gevoerde overleggen van mening dat daarbij de volgende uitgangspunten door de raad kunnen worden vastgesteld:

5 5.1 Werkingsduur blauwe zone Van maandag tot en met zaterdag vanaf 9:00 uur tot 21:00 uur (inclusief de Arent Krijtsstraat) Het college kiest voor een eindtijd van 21:00 uur omdat er dan al vanaf 19:00 uur met een parkeerschijf kan worden geparkeerd door automobilisten die geen parkeervergunning hebben. Bezoekers van bewoners en bezoekers van een avondbijeenkomst in het gebied hebben daardoor nauwelijks tot geen last van deze eindtijd. Voor bewoners van Amsterdam vormt dit tijdstip al wel een belemmering omdat zij pas vanaf 19:00 uur met een parkeerschijf de avond- en nachtperiode kunnen overbruggen. Het college acht de parkeerproblemen op zondag vooralsnog te beperkt om daarom nu ook al op zondag parkeermaatregelen in te voeren. De parkeersituatie op de zondag zal wel gevolgd moeten worden om alsnog maatregelen te treffen indien dit toch noodzakelijk blijkt te zijn. Een blauwe zone voor een hele korte periode, zoals voorgesteld in de inspraak, is volgens het college onvoldoende omdat daarmee niet alle ongewenste parkeerders worden geweerd. 5.2 Werkingsduur parkeerschijf Het college stelt voor vast te houden aan de voorgestelde maximale parkeerduur van 2 uur met een parkeerschijf in het blauwe zone gebied. Overdag kunnen bezoekers daar goed mee uit te voeten en in de avonduren en op zondag geldt deze beperking niet. In het deel van de Arent Krijtsstraat voor de winkels stelt het college voor een maximale parkeerduur van 1 uur aan te houden zoals nu al het geval is, omdat daarmee al goede ervaringen zijn opgedaan. 5.3 Parkeervergunning bewoners Het college is van mening dat het voor bewoners van het gebied mogelijk moet zijn om een ontheffing te krijgen van de blauwe zone door middel van een parkeervergunning. Het college gaat vooralsnog uit van maximaal 1 parkeervergunning per woonadres. Deze parkeervergunning zal op kenteken moeten worden gezet om te voorkomen dat anderen er gebruik van kunnen maken. Door de parkeerdruk in het gebied te blijven volgen, kan na verloop van tijd worden bezien of het aantal verleende parkeervergunningen kan worden verruimd, bijvoorbeeld in de vorm van een 2 e parkeervergunning per woonadres. De parkeervergunning voor bewoners zal niet geldig zijn in de blauwe zone voor de winkels in de Arent Krijtsstraat in de periode dat die van kracht is. 5.4 Kosten parkeervergunning bewoners Het college staat sympathiek ten opzichte van het verzoek vanuit de inspraak om de kosten van een vergunning niet volledig ten laste te brengen van de bewoners van het betreffende gebied omdat deze bewoners niet de veroorzaker zijn van het parkeerprobleem. Het college wijst er echter tegelijkertijd op dat de invoering van een blauwe zone inclusief handhaving niet kostendekkend kan zijn. Met andere woorden, de handhavingskosten zullen in elk geval door de gemeente uit de algemene middelen moeten worden betaald. Ook de overige Diemenaren (waaronder ook niet-autobezitters) dragen zo indirect bij aan het oplossen van het parkeerprobleem in dit deel van Diemen. Het college acht het daarom redelijk dat de bewoners die een parkeervergunning krijgen, en daardoor weer goed kunnen parkeren in de directe nabijheid van de woning, een bijdrage

6 leveren aan de kosten van het verstrekken van de parkeervergunning. Het gaat daarbij om een beperkt bedrag ten opzichte van de totale kosten die het hebben van een auto op jaarbasis met zich meebrengt. De exacte kosten moeten nog blijken uit de verdere uitwerking, op dit moment wordt uitgegaan van maximaal circa 65 euro per jaar per parkeervergunning voor bewoners. Deze prijs zal nog moeten worden geïndexeerd in de uitwerking. Het college stelt voor om toch enigszins tegemoet te komen aan de wensen uit de inspraak door de parkeervergunningen die de eerste keer worden verstrekt aan bewoners in het gebied, bij het ingaan van de parkeerregulering, voor het halve tarief te verstrekken (circa 33 euro). Alle parkeervergunningen die daarna worden verstrekt, zullen tegen kostprijs worden verleend (circa 65 euro). Op basis van het rekenprogramma dat is gebruikt voor het opstellen van de variantennota kan worden aangegeven wat een lager tarief voor gevolgen heeft voor de kosten en opbrengsten. Het programma gaat voor het nu gekozen gebied uit van het aantal vergunningen (742). Het rekenprogramma maakt daarbij echter geen onderscheid tussen het aantal 1 e en 2 e auto s per huishouden. Daarom is op dit moment alleen een benadering mogelijk van de kosten die een lager tarief voor de gemeente zou betekenen. Indien bij de inwerkingtreding van de blauwe zone alle 742 parkeervergunningen voor de helft van het kostendekkende tarief (33 euro per jaar) worden verstrekt, bedragen de kosten voor de gemeente circa euro voor het nu gekozen gebied. In de praktijk zal dit bedrag lager liggen omdat er geen 2 e parkeervergunning wordt verstrekt per woonadres. Het gaat hierbij uitdrukkelijk om ramingen omdat nog niet precies bekend is hoeveel parkeervergunningen er verleend zullen gaan worden aan bewoners, en omdat in dit stadium de precieze kosten van de vergunningverlening nog niet bekend zijn. 5.5 Vernieuwing parkeervergunningen In de inspraak is de vraag gesteld waarom de parkeervergunningen elk jaar vernieuwd moeten worden. Voor de bewoners is dit nadelig vanwege de jaarlijks terugkerende kosten. Het college is van mening dat een regelmatige vernieuwing gewenst is om er voor zorg te dragen dat het bestand actueel blijft en er voldoende grip is op het aantal verleende parkeervergunningen in relatie tot het aantal beschikbare parkeerplaatsen. Elk jaar alle parkeervergunningen vernieuwen is volgens het college niet nodig. Het college stelt voor om de verleende parkeervergunningen elke 2 jaar te laten vernieuwen om op deze wijze het bestand schoon te houden. Tussentijds is uiteraard ook het verlenen van een nieuwe parkeervergunning nodig n.a.v. wijzigingen bij de aanvrager (nieuw kenteken). 5.6 Bezoekersregeling bewoners Het college acht het van belang dat bezoekers van de bewoners in het gebied niet getroffen worden door de parkeermaatregelen. Door de nu voorgestelde opzet worden volgens het college de bezoekers van bewoners grotendeels ontzien. Het college acht het daarom niet nodig om al meteen bij de invoering over te gaan tot de invoering van een speciale bezoekerskaart. Dit ontlast de invoering van de parkeerregulering en bevordert daarmee een snelle invoering van parkeermaatregelen in Diemen. Na invoering van de blauwe zone wil het college op termijn wel kijken of t.b.v. bezoekers van bewoners in het gekozen gebied alsnog een speciale bezoekerskaart nodig is.

7 5.7 Parkeervergunning werknemers Het college is van mening dat bedrijven, winkels en voorzieningen in het gebied goed bereikbaar moeten blijven voor medewerkers die met de auto moeten komen. Voor deze medewerkers zullen vergunningen op kenteken worden uitgegeven. Hierbij geldt dat het zal gaan om de kostprijs van circa 65 euro per jaar. Uit de gevoerde overleggen is gebleken dat dit een betaalbare en dus haalbare optie moet kunnen zijn voor werknemers en werkgevers. Bij de uitwerking zal dit verder worden ingevuld in overleg met de bedrijven, winkels en instellingen. Ook zal gekeken moeten worden naar het verlenen van tijdelijke parkeervergunningen voor bedrijven die in het gebied werkzaam zijn voor een beperkte periode (bijvoorbeeld een aannemer) 5.8 Parkeervergunning voor de overige inwoners van Diemen In een aantal inspraakreacties is gevraagd om ook de andere inwoners van Diemen (bijvoorbeeld Diemen-Noord) in aanmerking te laten komen voor een parkeervergunning in het gebied dat nu wordt gekozen. Het college heeft wel begrip voor dit verzoek, maar acht het geen goede zaak om deze optie al meteen bij de invoering mee te nemen. Enerzijds vanwege de extra administratieve werkzaamheden die dit vergt en anderzijds omdat het college eerst de effecten van de parkeermaatregelen buiten op straat wil afwachten. Ook zal er een afweging moeten plaatsvinden ten opzichte van het verlenen van een 2 e parkeervergunning aan bewoners in het gebied zelf. Bewoners uit andere delen van Diemen kunnen overdag gebruik maken van de parkeerschijf net als andere bezoekers. Voor een overstap op het openbaar vervoer zullen zij moeten uitwijken naar een ander overstappunt of moeten kiezen voor een andere wijze van voor/natransport (fiets/te voet) 5.9 Kerken Over de kerken in het gebied kan het college kort zijn. In het overleg zijn door de kerken goede oplossingen voorgesteld voor bezoekers van rouw- en trouwdiensten in de vorm van speciale bezoekerskaarten (voorbeeld De Nieuwe Ooster) Het college wil deze oplossingen meenemen in de nadere uitwerking in nauw overleg met de kerkbesturen. Uitgangspunt hierbij is dat er geen kosten zullen zijn voor de gemeente en de kerken. De bezoekers van andere bijeenkomsten en activiteiten in de kerkgebouwen kunnen grotendeels meeliften met de voorgestelde uitgangspunten voor de blauwe zone. Indien voor vrijwilligers nog specifieke parkeervergunningen nodig zijn, dan kan dit worden meegenomen in de verdere uitwerking De Schakel Voor de Schakel geldt dat door de uitgangspunten voor de blauwe zone veel bezoekers van de Schakel van deze maatregelen weinig hinder hoeven te ondervinden. Dit geldt zeker voor de avonduren. De suggestie om het parkeerterrein overdag alleen te reserveren voor bezoekers van de Schakel wil het college meenemen in de verdere uitwerking. Als er door de invoering van parkeermaatregelen op straat voldoende parkeerplaatsen voor bewoners en bezoekers van bewoners ontstaan, is het parkeerterrein bij de Schakel voor deze doelgroepen niet nodig Gehandicapten parkeren In diverse inspraakreacties is om aandacht gevraagd voor gehandicapten parkeren. De parkeermaatregelen moeten deze doelgroep ontzien. Het college is het hiermee eens en zal rekening houden met deze doelgroep bij de uitwerking en invoering van parkeermaatregelen.

8 Algemene gehandicapten parkeerplaatsen en gehandicapten parkeerplaatsen op kenteken blijven mogelijk in een blauwe zone Gebiedsbegrenzing Bij punt 2 is aangegeven met welk gebied het college als eerste wil starten en waarom. Ook is aangegeven welke gebieden meteen daarna volgens het college in aanmerking kunnen komen voor parkeermaatregelen. Bij punt 4 is aangegeven dat vanwege de herontwikkeling van het centrumgebied er ook parkeermaatregelen nodig zullen zijn in een zone direct rond het centrumgebied. Specifiek voor Diemen-Zuid wil het college aanvullend opmerken dat zij parkeermaatregelen in Bomenrijk nog niet noodzakelijk acht gelet op de ontvangen inspraakreacties. Het college is wel bereid om samen met de verhuurder en de bewoners te kijken of maatregelen noodzakelijk zijn bij Venserkade en het Berkenplein en hoe dit dan verder ingevuld moet worden. Voor wat betreft Diemen-Centrum is het college van mening dat het tegengaan van ongewenst parkeren op eigen terrein primair een aangelegenheid is voor de eigenaar zelf, ook als het gaat om een vereniging van eigenaren. Dit geldt ook voor de kosten die parkeermaatregelen met zich mee kunnen brengen (bijv. plaatsen slagboom) Het college is uiteraard bereid tot overleg maar laat het initiatief daarvoor bij de eigenaar. 6. Kosten handhaving en investeringen Op grond van de hiervoor genoemde keuzes zijn de kosten en opbrengsten opnieuw doorgerekend voor de variant blauwe zone op basis van het eerder door DHV opgesteld rekenprogramma. Omdat het gebied kleiner is geworden, is het aantal woningen afgenomen en daardoor is ook het aantal te verlenen vergunningen lager geworden. Ook hoeven er minder verkeersborden en belijning te worden aangebracht. Omdat het gebied kleiner is hoeven er ook minder parkeerplaatsen gecontroleerd te worden. Gerekend is nu met 800 parkeerplaatsen en 860 woningen in het gebied. Het aantal handhavingsrondes per week (5) is de berekening gelijk gehouden ten opzichte van de variantennota. Op basis hiervan komen de kosten van investeringen en handhaving voor het nu voorgestelde gebied er als volgt uit te zien: Investeringen (verkeersborden en belijning) : euro Exploitatiekosten per jaar : euro per jaar Handhaving : euro per jaar (7.000 euro per ronde) Ten opzichte van de variantennota zijn de handhavingkosten met circa euro per jaar afgenomen door de nieuwe gebiedsbegrenzing. De investeringskosten zijn ook afgenomen. Hier bovenop komen nog de kosten van de voorgestelde eenmalige korting (half tarief) op de parkeervergunning voor bewoners bij de start van de blauwe zone (zie 5.4) De kosten zullen, voor zover zij in 2006 worden gemaakt, worden meegenomen in de najaarsnota. De kosten voor 2007 en verder kunnen worden meegenomen in de voorbereiding van de begroting voor 2007 en verder.

9 7. Vervolg Nadat de raad een hoofdkeuze heeft gemaakt ziet de vervolgprocedure er in hoofdlijnen als volgt uit: - uitwerking hoofdkeuzes raad; uitwerken van de parkeermaatregelen en de daarbij behorende organisatie met nadere keuzes over wat de gemeente zelf doet en wat zal worden uitbesteed; - raadsbesluit over de definitieve parkeermaatregelen inclusief vaststellen van een parkeerverordening; - informatieronde richting publiek; - uitvoering raadsbesluit (college neemt verkeersbesluiten, doorlopen bezwarenprocedures, aantrekken medewerkers/inhuren diensten, vergunningen verlenen, borden plaatsen) Op deze manier kan de besluitvorming over de uitgewerkte parkeermaatregelen plaatsvinden voor de zomervakantie. De uitvoering zou dan direct na de zomervakantie kunnen starten. Dit betekent dat in dat geval de parkeermaatregelen in het 4 e kwartaal van 2006 van kracht zouden kunnen worden. Parallel hieraan kan de voorbereiding plaatsvinden voor aangrenzende gebieden. 8. Samenvatting voorstel Kort samengevat stelt het college het volgende voor: - invoeren van een blauwe zone in het gebied dat wordt begrensd door de Diemerkade, het Wilhelminaplantsoen, de Burg. Bickerstraat (inclusief het parkeerterrein achter het Pandje) en de Hartveldseweg. Bewoners en werknemers in het gebied kunnen binnen bepaalde voorwaarden een parkeervergunning krijgen; - geen parkeermaatregelen in Diemen-Zuid; - nader overleg met de bewoners en verhuurder van Venserkade en Berkenplein over de parkeersituatie ter plaatse; - toevoegen van de wegvakken Ouddiemerlaan/Burg. de Kievietstraat bij het project Tolbrug/Diemerburgh indien noodzakelijk; - werkingsduur blauwe zone van maandag tot en met zaterdag vanaf 9:00 uur tot 21:00 uur (inclusief de Arent Krijtsstraat); - werkingsduur parkeerschijf maximaal 2 uur, in de A. Krijtsstraat voor de winkels maximaal 1 uur; - maximaal 1 parkeervergunning op kenteken per woonadres; - parkeervergunningen voor bewoners worden alleen verleend aan bewoners in het blauwe zone gebied; - de eerste keer wordt de parkeervergunning aan bewoners verstrekt voor het halve tarief (circa 33 euro). Alle parkeervergunningen die daarna worden verstrekt, zullen tegen kostprijs worden verleend (circa 65 euro); - werknemers die met de auto moeten komen kunnen een parkeervergunning krijgen tegen de kostprijs; - parkeervergunningen moeten elke 2 jaar worden vernieuwd en tussentijds bij wijziging van het kenteken;

10 - parkeervergunningen zijn niet geldig in de blauwe zone voor de winkels in de A. Krijtsstraat; - met de kerken wordt een nadere regeling uitgewerkt voor bezoekers van rouw- en trouwdiensten; - voor de Schakel wordt onderzocht of het parkeerterrein overdag gereserveerd kan worden voor bezoekers van de Schakel. Raadsbehandeling: 2 februari 2006 informatieve raad (20:00 uur) 16 februari 2006 besluitvormende raad

11 Nr.: Onderwerp: Aanpak parkeerproblematiek westelijk deel Diemen-Centrum/Diemen-Zuid De raad der gemeente Diemen; Gelezen de standpuntbepaling college van burgemeester en wethouders inzake aanpak parkeerproblematiek westelijk deel Diemen-Centrum/Diemen-Zuid; b e s l u i t : 1. invoering van een blauwe zone in het gebied dat wordt begrensd door de Diemerkade, het Wilhelminaplantsoen, de Burg. Bickerstraat (inclusief het parkeerterrein achter het Pandje) en de Hartveldseweg. Bewoners en werknemers in het gebied kunnen binnen bepaalde voorwaarden een parkeervergunning krijgen; 2. geen parkeermaatregelen te nemen in Diemen-Zuid; 3. nader overleg te voeren met de bewoners en verhuurder van Venserkade en Berkenplein over de parkeersituatie ter plaatse; 4. de wegvakken Ouddiemerlaan/Burg. de Kievietstraat bij het project Tolbrug/Diemerburgh toe te voegen aan het blauwe zone gebied indien noodzakelijk; 5. werkingsduur blauwe zone te bepalen op: maandag tot en met zaterdag vanaf 9:00 uur tot 21:00 uur (inclusief de Arent Krijtsstraat); 6. werkingsduur parkeerschijf te bepalen op: maximaal 2 uur, in de A. Krijtsstraat voor de winkels maximaal 1 uur; 7. maximaal 1 parkeervergunning op kenteken per woonadres te verstrekken; 8. parkeervergunningen voor bewoners alleen te verlenen aan bewoners in het blauwe zone gebied; 9. de eerste keer de parkeervergunning aan bewoners te verstrekken voor het halve tarief. Alle parkeervergunningen die daarna worden verstrekt, zullen tegen kostprijs worden verleend; 10. dat werknemers die met de auto moeten komen een parkeervergunning kunnen krijgen tegen de kostprijs; 11. dat parkeervergunningen elke 2 jaar moeten worden vernieuwd en tussentijds bij wijziging van het kenteken; 12. dat parkeervergunningen niet geldig zijn in de blauwe zone voor de winkels in de A. Krijtsstraat; 13. dat met de kerken een nadere regeling wordt uitgewerkt voor bezoekers van rouw- en trouwdiensten; 14. dat voor de Schakel wordt onderzocht of het parkeerterrein overdag gereserveerd kan worden voor bezoekers van de Schakel. Aldus vastgesteld in de vergadering van de raad van 16 februari de voorzitter, de griffier,

Beleidskader Parkeren. Gemeente Oude IJsselstreek

Beleidskader Parkeren. Gemeente Oude IJsselstreek Beleidskader Parkeren Gemeente Oude IJsselstreek Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Achtergronden 4 3. Visie 5 3.1 Visie 5 3.2 Hoofdvarianten 5 3.3 Meetbaar 5 4. Beleidskader 6 2 1. Inleiding De afgelopen

Nadere informatie

Aan de noordzijde van de Zuidas ligt de Prinses Irenebuurt, aan de zuidkant Buitenveldert.

Aan de noordzijde van de Zuidas ligt de Prinses Irenebuurt, aan de zuidkant Buitenveldert. BEWONERSPARKEREN ROND DE ZUIDAS 1. De Zuidas Op de Zuidas werken meer dan 30.000 mensen. Als de Zuidas volledig is uitontwikkeld in 2040 groeit dat tot 80.000 werknemers. In totaal zullen dan 200.000 mensen

Nadere informatie

Vergadering van 17 december 2013 bestemd voor de gemeenteraad

Vergadering van 17 december 2013 bestemd voor de gemeenteraad BESLUIT OPSCHRIFT Vergadering van 17 december 2013 bestemd voor de gemeenteraad nummer: 2013_BW_00791 Onderwerp Uitbreiden parkeren Station Sassenheim - vormend Beknopte samenvatting Voorgesteld wordt

Nadere informatie

Blauwe Zone Houten-centrum. Document voor de informatieronde ter voorbereiding van het ontwerpbesluit

Blauwe Zone Houten-centrum. Document voor de informatieronde ter voorbereiding van het ontwerpbesluit Blauwe Zone Houten-centrum Document voor de informatieronde ter voorbereiding van het ontwerpbesluit Gemeente Houten Datum: april 2009 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING... 3 1.1 Waarom Blauwe Zone... 3 2 WERKING

Nadere informatie

Uitvoeringsregels Parkeerbeleid 2013-2020. Tot stand gekomen in combinatie met het Parkeerbeleid 2013-2020

Uitvoeringsregels Parkeerbeleid 2013-2020. Tot stand gekomen in combinatie met het Parkeerbeleid 2013-2020 Uitvoeringsregels Parkeerbeleid 2013-2020 Tot stand gekomen in combinatie met het Parkeerbeleid 2013-2020 Vastgesteld door B&W in december 2013 INHOUDSOPGAVE Het parkeerbeleid 2013-2020 is 26 september

Nadere informatie

Raadsvoorstel. agendapunt. Aan de raad van de gemeente IJsselstein. Onderwerp Vaststellen Parkeerverordening 2013 en Parkeerbelastingverordening 2013

Raadsvoorstel. agendapunt. Aan de raad van de gemeente IJsselstein. Onderwerp Vaststellen Parkeerverordening 2013 en Parkeerbelastingverordening 2013 Raadsvoorstel agendapunt Aan de raad van de gemeente IJsselstein Raadsstuknummer : 2012/28557 Datum : 20 november 2012 Programma : Mobiliteit Blad : 1 van 5 Cluster : Ruimte Portefeuillehouder: dhr. T.

Nadere informatie

Voorkeur variant* Reactie / opmerking van bewoner / belanghebbende Reactie van gemeente

Voorkeur variant* Reactie / opmerking van bewoner / belanghebbende Reactie van gemeente Voorkeur variant* Reactie / opmerking van bewoner / belanghebbende Reactie van gemeente 1 2 Heeft het geheel niet te maken met het weren van parkeerders die er niet horen ipv het toestaan van de parkeerders

Nadere informatie

REACTIES PARKEREN 2016

REACTIES PARKEREN 2016 REACTIES PARKEREN 2016 REACTIES OP PRESENTATIE INFORMATIEVE COMMISSIE Datum: 16 september 2015 Plaats: Raadzaal Behandelde onderwerpen Actie 1. Zone 1 aan de binnenzijde van de singels kortparkeren instellen

Nadere informatie

GEMEENTEBESTUUR VAN VEENDAM 11 november Beleidsfase: Verkennend Definiërend Realiserend Afsluitend. Veendam, 29 oktober 2013

GEMEENTEBESTUUR VAN VEENDAM 11 november Beleidsfase: Verkennend Definiërend Realiserend Afsluitend. Veendam, 29 oktober 2013 GEMEENTEBESTUUR VAN VEENDAM 11 november 2013 Beleidsfase: Verkennend Definiërend Realiserend Afsluitend Nummer: Afdeling: 2013R0136 Ruimte en Economie Veendam, 29 oktober 2013 Onderwerp: Parkeren Veendam

Nadere informatie

Beantwoording raadsvraag

Beantwoording raadsvraag Beantwoording raadsvraag Onderwerp Kosten invoeren blauwe zone parkeren Datum 14-jun-2012 Nummer RV-1233 Steller vraag W. van Rooij Fractie VVD Portefeuillehouder N. Lemlijn Steller P. Verheijen Datum

Nadere informatie

GEMEENTEBESTUUR VAN VEENDAM. Discussienota. Beleidsfase: Verkennend Definiërend Realiserend Afsluitend

GEMEENTEBESTUUR VAN VEENDAM. Discussienota. Beleidsfase: Verkennend Definiërend Realiserend Afsluitend GEMEENTEBESTUUR VAN VEENDAM Discussienota Beleidsfase: Verkennend Definiërend Realiserend Afsluitend Nummer: Afdeling: 2013R0102 Ruimte en Economie Veendam, 9 september 2013 Onderwerp: Parkeren Veendam

Nadere informatie

Parkeerbeleid Gulpen-Wittem

Parkeerbeleid Gulpen-Wittem Parkeerbeleid Gulpen-Wittem Scenario's nieuw beleid Niels Bosch 13 juli 2017 Project related Agenda 1. Evaluatie parkeerbeleid Huidig parkeerbeleid Enquête Input stakeholders 2. Nieuw parkeerbeleid Mogelijke

Nadere informatie

Inspraakdocument Blauwe z.one Houten-centrum

Inspraakdocument Blauwe z.one Houten-centrum 88.94 Intern Stuk gemeente Houten ARCHIEFEXEMPLAAR Inspraakdocument Blauwe z.one Houten-centrum Deponeren * D Gemeente Houten Datum: juni 9 INHOUDSOPGAVE INLEIDING. Waarom BlauweZone WERKING VAN DE BLAUWE

Nadere informatie

Nota van Beantwoording

Nota van Beantwoording Nota van Beantwoording Zienswijzen Verordening Parkeerbelastingen Invoeren betaald parkeren Sluisdijkbuurt en omgeving d.d. 22 november 2010 Nota van Beantwoording zienswijzen Betaald parkeren Sluisdijkbuurt

Nadere informatie

GEVOLGEN VOOR JA/NEE ROUTING DATUM Communicatie Ja College Financieel Juridisch

GEVOLGEN VOOR JA/NEE ROUTING DATUM Communicatie Ja College Financieel Juridisch *BARCODE* Voorstel voor de gemeenteraad Voorstelnummer RAAD/16-00361 Directeur : mevr. S. van Heeren Behandelend ambtenaar P.V. Pollen Zaaknummer Z.15-14411 Datum: 7 juni 2016 Afdeling Tel.nr 0345 636

Nadere informatie

Onderwerp: Raadsvoorstel uitvoeren pilot tijdelijke aanpassing reguleringstijden betaald parkeren op vrijdag- en zaterdagavond

Onderwerp: Raadsvoorstel uitvoeren pilot tijdelijke aanpassing reguleringstijden betaald parkeren op vrijdag- en zaterdagavond RAADSVOORSTEL 16R.00355 gemeente WOERDEN 16R.00355 Indiener: college van burgemeester en wethouders Datum: 30 augustus 2016 Portefeuillehouder(s): de Weger Portefeuille(s): Parkeren Contactpersoon: M.

Nadere informatie

Ruimte voor parkeren. Voorstel parkeerbeleid Zaanstad 2016

Ruimte voor parkeren. Voorstel parkeerbeleid Zaanstad 2016 Ruimte voor parkeren Voorstel parkeerbeleid Zaanstad 2016 Doel presentatie Informeren over: Proces. Totstandkoming nieuwe parkeernota. Inspraak. Voorstel maatregelen nieuw parkeerbeleid. Financiële gevolgen

Nadere informatie

: Parkeerregulering en tarieven- en vergunningenbeleid Helmond

: Parkeerregulering en tarieven- en vergunningenbeleid Helmond Vergadering 3 december 2013 Gemeenteraad Onderwerp : Parkeerregulering en tarieven- en vergunningenbeleid Helmond B&W vergadering : 12 november 2013 Dienst / afdeling : SB.ROV Aan de gemeenteraad, In het

Nadere informatie

Bezetting parkeerplaatsen centrum Venray zonder regulering

Bezetting parkeerplaatsen centrum Venray zonder regulering Bezetting parkeerplaatsen centrum Venray zonder regulering Datum: 15 juli 2015 Algemeen Algemene bevindingen op basis van het parkeeronderzoek in 2014 (Parkeerbalans 2014 en 2020, dd. 19 september 2014).

Nadere informatie

Nota van beantwoording inspraak- en overlegreacties Coördinatieregeling Noordwijk Binnen - Hof van Holland

Nota van beantwoording inspraak- en overlegreacties Coördinatieregeling Noordwijk Binnen - Hof van Holland Nota van beantwoording inspraak- en overlegreacties Coördinatieregeling Noordwijk Binnen - Hof van Holland d.d. 19 juni 2014 1. Inleiding Het voorontwerpbestemmingsplan Noordwijk Binnen Hof van Holland,

Nadere informatie

Collegebesluit. Onderwerp: Maatregelen Moderniseren Parkeren BBV nr: 2016/214277

Collegebesluit. Onderwerp: Maatregelen Moderniseren Parkeren BBV nr: 2016/214277 Collegebesluit Onderwerp: Maatregelen Moderniseren Parkeren BBV nr: 2016/214277 1. Inleiding Parkeren raakt iedereen in de stad. Naast het gegeven dat een auto bijdraagt aan een gevoel van vrijheid, speelt

Nadere informatie

Hoofdstuk 10 Parkeren

Hoofdstuk 10 Parkeren Hoofdstuk 10 Parkeren Samenvatting Zeven op de tien Leidse huishoudens beschikken over één of meer auto s. Eén op de vijf huishoudens heeft te maken met betaald parkeren in de eigen straat of in aangrenzende

Nadere informatie

Gemeente Woerden. Defensie-eiland: inrichting zone rond Kasteel en parkeergarage

Gemeente Woerden. Defensie-eiland: inrichting zone rond Kasteel en parkeergarage RAADSVOORSTEL Gemeente Woerden 11R.00075 gemeente WOERDEN Agendapunt: Indiener: - college van burgemeester en wethouders Aandachtsveld portefeuillehouder: - wethouder Schreurs Contactpersoon: R. Broekmeulen

Nadere informatie

Concept maatregelen centrum parkeren

Concept maatregelen centrum parkeren Concept maatregelen centrum parkeren 1 Inleiding 1.1 Aanleiding In en rondom het centrum van Etten-Leur zijn verschillende regulerende parkeermaatregelen van kracht. De meeste maatregelen bestaan al een

Nadere informatie

Doorkiesnummer C. Jordaan 5137. Nadere toelichting B&W besluitvorming Uitbreiding betaald parkeren 20-04-2015

Doorkiesnummer C. Jordaan 5137. Nadere toelichting B&W besluitvorming Uitbreiding betaald parkeren 20-04-2015 Memo Van Doorkiesnummer C. Jordaan 5137 Onderwerp Datum Nadere toelichting B&W besluitvorming Uitbreiding betaald parkeren 20-04-2015 20 april 2015 Doel Parkeerregulering wordt ingevoerd om parkeeroverlast

Nadere informatie

VOORSTEL OPSCHRIFT. Vergadering van januari Onderwerp:

VOORSTEL OPSCHRIFT. Vergadering van januari Onderwerp: VOORSTEL OPSCHRIFT Vergadering van januari 2014 Besluit nummer: 2014_Raad_00012 Onderwerp: Uitbreiden parkeren Station Sassenheim - Besluitvormend Beknopte samenvatting: Voorgesteld wordt om, naar aanleiding

Nadere informatie

Harmonisatie parkeerbeleid. Jan-Anne Waagmeester

Harmonisatie parkeerbeleid. Jan-Anne Waagmeester Harmonisatie parkeerbeleid Jan-Anne Waagmeester Stand van zaken: het planproces 21 mei 2016: gemeentegesprek over parkeren Gesprekken met diverse ondernemers- en bewonersgroeperingen Najaar 2016: bewonerspanel

Nadere informatie

BELEIDSREGELS ONTHEFFINGEN PARKEERSCHIJFZONE DEDEMSVAART CENTRUM

BELEIDSREGELS ONTHEFFINGEN PARKEERSCHIJFZONE DEDEMSVAART CENTRUM BELEIDSREGELS ONTHEFFINGEN PARKEERSCHIJFZONE DEDEMSVAART CENTRUM Burgemeester en wethouders van de gemeente Hardenberg; gelet op het bepaalde in artikel 1.3, vierde lid, en titel 4.8 van de Algemene wet

Nadere informatie

Verleningsvoorschriften 2013

Verleningsvoorschriften 2013 Verleningsvoorschriften Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie gemeente Lelystad Officiële naam regeling Verleningsvoorschriften Citeertitel Verleningsvoorschriften Besloten

Nadere informatie

dat de parkeerterreinen en parkeergarages rondom het Groene Hart Ziekenhuis in eigendom en beheer zijn van het Groene Hart Ziekenhuis;

dat de parkeerterreinen en parkeergarages rondom het Groene Hart Ziekenhuis in eigendom en beheer zijn van het Groene Hart Ziekenhuis; STAATSCOURANT 16 Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 8328 februari 2017 Verkeersbesluit 997490-2016 Parkeerterreinen en parkeergarages Groene Hart Ziekenhuis: instellen

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Nr

GEMEENTEBLAD. Nr GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Gouda. Nr. 130389 31 december 2015 Uitvoeringsbesluit parkeerverordening 2012 Burgemeester en wethouders van Gouda; gelezen het voorstel van 5 november 2015;

Nadere informatie

De aanwezige parkeerplekken in de wijk Boschpoort zijn beschikbaar voor algemeen gebruik,

De aanwezige parkeerplekken in de wijk Boschpoort zijn beschikbaar voor algemeen gebruik, Collegevoorstel Samenvatting De aanwezige parkeerplekken in de wijk Boschpoort zijn beschikbaar voor algemeen gebruik, iedereen mag er gebruik van maken. Door de jaren heen is de parkeerdruk in het gebied

Nadere informatie

besluit van burgemeester en wethouders

besluit van burgemeester en wethouders besluit van burgemeester en wethouders div-nummer onderwerp 850636 Uitvoeringsbesluit parkeerverordening 2012 burgemeester en wethouders van gouda Gelezen het advies van 10 december 2013 Gelet op artikel

Nadere informatie

Raadsstuk. Onderwerp: Maatregelen Moderniseren Parkeren BBV nr: 2016/502227

Raadsstuk. Onderwerp: Maatregelen Moderniseren Parkeren BBV nr: 2016/502227 Raadsstuk Onderwerp: Maatregelen Moderniseren Parkeren BBV nr: 2016/502227 1. Inleiding De betrokkenheid van de stad bij het onderwerp parkeren is groot. De auto speelt een belangrijke rol in mobiliteit

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Lelystad,

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Lelystad, GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Lelystad. Nr. 125785 23 december 2015 Verleningsvoorschriften parkeren Lelystad 2016 Nummer 151331009-1 Besluit tot het vaststellen van nadere regels inzake

Nadere informatie

in ii i in ui IIIIII mi n ALG

in ii i in ui IIIIII mi n ALG Burgemeester en wethouders van de gemeente Castricum; in ii i in ui IIIIII mi n ALG1500363 gelet op artikel 149 van de Wegenverkeerswet 1994 (WWV) en artikel 87 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 15 november 2016;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 15 november 2016; De raad van de gemeente Heerenveen; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 15 november 2016; gelet op artikel 225 van de Gemeentewet en de parkeerverordening 2014; BESLUIT

Nadere informatie

Volgens het aanvraagformulier gehandicaptenparkeerplaats op kenteken reserveren wij een gehandicaptenparkeerplaats indien:

Volgens het aanvraagformulier gehandicaptenparkeerplaats op kenteken reserveren wij een gehandicaptenparkeerplaats indien: Agendanummer. Onderwerp: beleidsregels en doorberekening kosten voor een gehandicaptenparkeerplaats Wij stellen voor: 1. De beleidsregels voor afgifte van een gehandicaptenparkeerplaats vaststellen. 2.

Nadere informatie

Uitwerking reacties bewoners en ondernemers op parkeerarrangementen Informatieavonden januari 2015

Uitwerking reacties bewoners en ondernemers op parkeerarrangementen Informatieavonden januari 2015 Uitwerking reacties bewoners en ondernemers op parkeerarrangementen Informatieavonden januari 2015 1. Tarieven vast gebruik zonder vaste parkeerplaats (abonnement om garage in te rijden) De jaarlijkse

Nadere informatie

Beleidsregels ontheffingen parkeerschijfzones Centrum Sectie 1 en Breukelen zuid Sectie 2

Beleidsregels ontheffingen parkeerschijfzones Centrum Sectie 1 en Breukelen zuid Sectie 2 Beleidsregels ontheffingen parkeerschijfzones Centrum Sectie 1 en Breukelen zuid Sectie 2 Burgemeester en wethouders van de gemeente Boxtel; Gelet op het bepaalde in artikel 1.3, vierde lid van de Algemene

Nadere informatie

Module 7. Parkeren. Inleiding. Situatiebeschrijving

Module 7. Parkeren. Inleiding. Situatiebeschrijving Module 7. Parkeren Inleiding Modulaire opbouw GVVP Het GVVP van Reusel-De Mierden kent een flexibele, modulaire opbouw. Er is een inventarisatie en evaluatiedocument opgesteld. Vervolgens is een verkeersvisie

Nadere informatie

Uitvoeringsbesluit parkeerverordening

Uitvoeringsbesluit parkeerverordening Het college van burgemeester en wethouders van Gouda; gelezen het voorstel van 23 februari 2017, dossiernummer 988; gelet op artikel 3 en 4 van de Parkeerverordening; besluiten tot vaststelling van: Uitvoeringsbesluit

Nadere informatie

VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND. Digitalisenng terreinvergunningen (voormalig parkeerabonnementen)

VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND. Digitalisenng terreinvergunningen (voormalig parkeerabonnementen) ^ gemeente Roermond VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND datum indiening: 8 april 2014 datum/agendapunt B&Wvergadering: 150414/303 Afdeling: Stedelijke Ontwikkeling Onderwerp:

Nadere informatie

Nota Parkeerregulering Steenwijk

Nota Parkeerregulering Steenwijk Nota Parkeerregulering Steenwijk 1. Inleiding Deze Nota is een nadere uitwerking van het parkeerbeleid binnenstad Steenwijk dat in de raad van 16 februari 2010 is vastgesteld. In dat kader is door de raad

Nadere informatie

Creatief parkeren in Nieuw-West

Creatief parkeren in Nieuw-West Creatief parkeren in Nieuw-West Parkeerbeleidsplan 2012-2020 Nota van Beantwoording Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling Inhoud 1 INLEIDING...3 1.1 De kern van het parkeerbeleidsplan Nieuw-West 2011-2020...3

Nadere informatie

Beslissing B&W: datum indiening: 4 november datum/agendapunt B&Wn. afdeling: Ondenverp: Voorstel: Behandeling in:

Beslissing B&W: datum indiening: 4 november datum/agendapunt B&Wn. afdeling: Ondenverp: Voorstel: Behandeling in: *@ gemeente Roermond VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND datum indiening: 4 november 2015 afdeling: Stedelijke Ontwikkeling datum/agendapunt B&Wn :1011151401 Ondenverp: Eindtijd

Nadere informatie

Bericht aan Wijkbewoners over het parkeerreferendum V1.0

Bericht aan Wijkbewoners over het parkeerreferendum V1.0 Bericht aan Wijkbewoners over het parkeerreferendum V1.0 Haarlem, 7 juni 2017 Beste Wijkbewoners, De gemeente Haarlem organiseert woensdag 19 juli 2017 een parkeerreferendum. De vraag waarover u kunt stemmen

Nadere informatie

Betaald parkeren in woonwijken. Betaald parkeren in combinatie met een parkeervergunning voor bewoners en bedrijven

Betaald parkeren in woonwijken. Betaald parkeren in combinatie met een parkeervergunning voor bewoners en bedrijven Betaald parkeren in woonwijken Betaald parkeren in combinatie met een parkeervergunning voor bewoners en bedrijven augustus 2014 In woonwijken dichtbij het centrum, winkelcentra of P andere verkeers aantrekkende

Nadere informatie

Gemeente Amsterdam College van burgemeester en wethouders. Voordracht voor de collegevergadering van

Gemeente Amsterdam College van burgemeester en wethouders. Voordracht voor de collegevergadering van Nummer Directie Dienst BD2013-010040 directie sb dienst ivv Voordracht voor de collegevergadering van 29 oktober 2013 Portefeuille 29 Agendapunt A0 Tekst van openbare besluiten Onderwerp wordt gepubliceerd

Nadere informatie

Gemeente Mill en St. Hubert. Parkeeronderzoek centrum Mill

Gemeente Mill en St. Hubert. Parkeeronderzoek centrum Mill Gemeente Mill en St. Hubert Parkeeronderzoek centrum Mill Gemeente Mill en St. Hubert Parkeeronderzoek centrum Mill Datum 28 oktober 2009 MSH005/Hdt/0067 Kenmerk Eerste versie Documentatiepagina Opdrachtgever(s)

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Datum vergadering 21 maart 2013 Nr. 12

Raadsvoorstel. Datum vergadering 21 maart 2013 Nr. 12 Pag. 1/5 Datum vergadering 21 maart 2013 Nr. 12 Omschrijving agendapunt Portefeuillehouder Voorstel tot het instellen van een proefgebied voor zone vergund parkeren, een vergunningsysteem voor de 2e auto

Nadere informatie

Toelichting Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5

Toelichting Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Toelichting Artikel 2 Vergunningen voor het parkeren op parkeerapparatuur- en/of belanghebbendenplaatsen worden uitgegeven op basis van de Parkeerverordening. Het aanwijzen van de plaatsen waar met een

Nadere informatie

Informatie t.b.v. discussie over parkeertarieven

Informatie t.b.v. discussie over parkeertarieven Informatie t.b.v. discussie over parkeertarieven Beeld plaatsen ter grootte van dit kader 8 september 2015 Annet Dijk-Schepman Rico Andriesse 2 Opzet Aanleiding Doel en proces Kennis delen Wat kunnen we

Nadere informatie

Reguleren met betaald parkeren

Reguleren met betaald parkeren 2 Wat ga ik vertellen? Info over Leiden algemeen Reguleren met betaald parkeren Parkeerbeleid van de gemeente Leiden Parkeerbeleid in Leiden Waarom betaald parkeren? Reinout van Gulick, Ruimtelijke Ontwikkeling

Nadere informatie

Plannen Carrefour/ CSV Boompjesgoed. Commentaarnota inspraak

Plannen Carrefour/ CSV Boompjesgoed. Commentaarnota inspraak Plannen Carrefour/ CSV Boompjesgoed Commentaarnota inspraak Veenendaal, september 2013 Inspraak plannen Carrefour, Boompjesgoed en Vijftien Morgen Inleiding Voor een drietal voorgenomen ontwikkelingen

Nadere informatie

Onderwerp Betaald parkeren Heesterbuurt en Vruchtenbuurt

Onderwerp Betaald parkeren Heesterbuurt en Vruchtenbuurt Wethouder van Verkeer, Binckhorst en Vlietzone P.W.M. Smit Gemeente Den Haag De voorzitter van de Commissie Leefomgeving Uw brief van Uw kenmerk Ons kenmerk DSB/2012.88 RIS 247391 Doorkiesnummer 070-353

Nadere informatie

Parkeerregulering 2.0

Parkeerregulering 2.0 Passende aanpak uitwijkgedrag in woongebieden F. van Weert Internationale hogeschool NHTV Breda P. van Loon Empaction Definitie parkeerregulering ASVV 2004 Het invoeren en zorgdragen voor de effectuering

Nadere informatie

> Raadsvoorstel / Besluitvormend

> Raadsvoorstel / Besluitvormend > Raadsvoorstel / Besluitvormend Raadsvergadering van: 16 december 2010 Datum: 6 december 2010 Onderwerp: Aanpassing tarieventabel behorende bij de Verordening op de heffing en verhoging van de kosten

Nadere informatie

Essesteijn. Essesteijn

Essesteijn. Essesteijn Essesteijn Wijkbeschrijving: De wijk Essesteijn beslaat een viertal gebieden waarbinnen de straten eindigen op dezelfde naam. Zo is er het gebied waarin de straten eindigen met Dreef. Dit gebied grenst

Nadere informatie

Kraagregeling: informatieavond en aanvragen vergunning

Kraagregeling: informatieavond en aanvragen vergunning Gemeente Den Haag Dienst Stadsbeheer Parkeren Retouradres: Postbus 12 651, 2500 DP Den Haag Uw brief van Aan bewoners, bedrijven en instelling in Heesterbuurt-Noord Uw kenmerk Ons kenmerk SB2009.15090

Nadere informatie

Voorstel Amendementen/moties Consequentie(s) Advies Afspraak Tarieven gelijktrekken (

Voorstel Amendementen/moties Consequentie(s) Advies Afspraak Tarieven gelijktrekken ( dagtarieven zone 1 en 2 gelijk trekken Voorstel Amendementen/moties Consequentie(s) Advies Afspraak Tarieven gelijktrekken ( Opbrengsten Worden ingediend. 1,30) - 11.500,00 Amendementen PvdA (5) en VVD-WL

Nadere informatie

Bijlage : Samenvatting parkeeronderzoek 2009 en 2013; Presentatie Goudappel Coffeng d.d. 8 september 2015.

Bijlage : Samenvatting parkeeronderzoek 2009 en 2013; Presentatie Goudappel Coffeng d.d. 8 september 2015. M E M O Aan : Commissie SOB Van : Hans Krieger Tel. nr : 0299-452682 Datum : 8 oktober 2015 Onderwerp : Parkeertarieven binnenstad Purmerend Bijlage : Samenvatting parkeeronderzoek 2009 en 2013; Presentatie

Nadere informatie

Verordening parkeerbelastingen Verordening op de heffing en invordering van parkeerbelastingen 2016 (Verordening parkeerbelastingen 2016)

Verordening parkeerbelastingen Verordening op de heffing en invordering van parkeerbelastingen 2016 (Verordening parkeerbelastingen 2016) Verordening parkeerbelastingen 2016 De raad van de gemeente Veghel; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 17 november 2015; gelet op artikel 225 van de Gemeentewet; besluit: vast te stellen

Nadere informatie

BEUNINGEN GEMEENTE. Samenvatting. Besluit om. Inleiding

BEUNINGEN GEMEENTE. Samenvatting. Besluit om. Inleiding GEMEENTE 5* BEUNINGEN Onderwerp Wijziging APV en leges evenementen Raadsvergadering 14 juli 2015 Nummer(agenda) Commissie 1 Fin en AZ Registratienummer BW15.00354 Datum 1 juli 2015 Registratiecode ui in

Nadere informatie

Parkeeronderzoek centrumgebied en schil Zevenaar

Parkeeronderzoek centrumgebied en schil Zevenaar Parkeeronderzoek centrumgebied en schil Zevenaar Gemeente Zevenaar Parkeeronderzoek centrumgebied en schil Zevenaar status kenmerk definitief GZv1101 datum 21 april 2011 Gemeente Zevenaar Inhoudsopgave

Nadere informatie

WIJZIGING BESLUIT TOT AANWIJZEN PLAATSEN BETAALD PARKEREN EN TOEPASSEN WIELKLEM

WIJZIGING BESLUIT TOT AANWIJZEN PLAATSEN BETAALD PARKEREN EN TOEPASSEN WIELKLEM Gemeente Den Haag Ons kenmerk DSB/2012.629 RIS 252244 WIJZIGING BESLUIT TOT AANWIJZEN PLAATSEN BETAALD PARKEREN EN TOEPASSEN WIELKLEM HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS, gelet op: - artikel 2 van

Nadere informatie

Bijlage: Kraagregeling Vruchtenbuurt

Bijlage: Kraagregeling Vruchtenbuurt Bijlage: Kraagregeling Vruchtenbuurt 1 In deze bijlage vindt u praktische informatie over het aanvragen van uw parkeervergunning. Inhoudsopgave Hoe werkt de regeling? bladzijde 1 Parkeervergunning voor

Nadere informatie

Gemeente Etten-Leur. Parkeeronderzoek. Onderzoek naar parkeerdruk in de wijk Banakkers 1 & 2

Gemeente Etten-Leur. Parkeeronderzoek. Onderzoek naar parkeerdruk in de wijk Banakkers 1 & 2 Gemeente Etten-Leur Parkeeronderzoek Onderzoek naar parkeerdruk in de wijk Banakkers 1 & 2 Gerwin Foesenek 24-11-2014 Inhoudsopgave 1) Inleiding... 3 1.1 Aanleiding... 3 1.2 Vraag... 3 1.3 Doelstelling...

Nadere informatie

Raadsstuk. Onderwerp: Wijziging Verordening parkeerbelastingen 2013 Reg.nummer: 99630

Raadsstuk. Onderwerp: Wijziging Verordening parkeerbelastingen 2013 Reg.nummer: 99630 Raadsstuk Onderwerp: Wijziging Verordening parkeerbelastingen 2013 Reg.nummer: 99630 1. Inleiding Met deze wijzigingsverordening op de Verordening parkeerbelastingen 2013 worden enkele correcties in redactie

Nadere informatie

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD. Registratienummer:

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD. Registratienummer: *11.25585* VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD Behandelend ambtenaar: D. Haan Afdeling/cluster: / Telefoonnr.: 0591-535202 Portefeuillehouder: W.C. Luchjenbroers Onderwerp: Zondagopenstelling Borger Registratienummer:

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Onderwerp Vaststellen vervolgtraject project herinrichting Loswal fase 1

Raadsvoorstel. Onderwerp Vaststellen vervolgtraject project herinrichting Loswal fase 1 Raadsvoorstel Onderwerp Vaststellen vervolgtraject project herinrichting Loswal fase 1 Raadsvergadering 17 december 2009 Agendapunt Portefeuillehouder G.J. Bos Afdeling Ambtenaar Ruimte en Wonen C. Rijnen

Nadere informatie

gelet op artikel 147 van de Gemeentewet en artikel 2a van de Wegenverkeerswet, B E S L U I T:

gelet op artikel 147 van de Gemeentewet en artikel 2a van de Wegenverkeerswet, B E S L U I T: Beleidsterrein: verkeer, vervoer, wegen onderwerp: parkeerverordening citeertitel: Parkeerverordening Almere 2016 wettelijke grondslag: art. 147 Gemeentewet en art. 2a jo 2 Wegenverkeerswet normbepaling:

Nadere informatie

Raadsnota. Raadsvergadering d.d.: 10 februari 2014 Agenda nr: Onderwerp: Exploitatie parkeerterrein Cauberg. Aan de gemeenteraad,

Raadsnota. Raadsvergadering d.d.: 10 februari 2014 Agenda nr: Onderwerp: Exploitatie parkeerterrein Cauberg. Aan de gemeenteraad, Raadsnota Raadsvergadering d.d.: 10 februari 2014 Agenda nr: Onderwerp: Exploitatie parkeerterrein Cauberg Aan de gemeenteraad, 1. Doel, Samenvatting en Advies van het raadsvoorstel Op de Cauberg ligt

Nadere informatie

De blauwe parkeerzone rondom Winkelcentrum de Ruwert

De blauwe parkeerzone rondom Winkelcentrum de Ruwert Bezoekers over De blauwe parkeerzone rondom Winkelcentrum de Ruwert Oktober 2014 Gemeente Oss Team Onderzoek en Statistiek 1 Wat is de blauwe zone? De blauwe zone gaat lang parkeren van auto's tegen door

Nadere informatie

VERORDENING OP DE HEFFING EN INVORDERING VAN PARKEERBELASTINGEN 2018

VERORDENING OP DE HEFFING EN INVORDERING VAN PARKEERBELASTINGEN 2018 Onderwerp: Besluit tot vaststelling van de verordening Parkeerbelastingen Oss 2018 Volgnummer Dienst/afdeling IBOR/SLWE De raad van de gemeente Oss; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van

Nadere informatie

7 Parkeren op orde: Parkeernormen en parkeereis

7 Parkeren op orde: Parkeernormen en parkeereis 7 Parkeren op orde: Parkeernormen en parkeereis 2. PROTOCOL VOOR BEPALING PARKEEREIS STAP 1: VASTSTELLEN PARKEERNORMEN 1.1 De te hanteren parkeernormen zijn bijeengebracht in het 'Overzicht parkeernormen

Nadere informatie

Portefeuillehouder : H.J. van Komen Datum collegebesluit : 6 november 2012 Corr. nr.: 2012.10619

Portefeuillehouder : H.J. van Komen Datum collegebesluit : 6 november 2012 Corr. nr.: 2012.10619 Preadvies Portefeuillehouder : H.J. van Komen Datum collegebesluit : 6 november 2012 Corr. nr.: 2012.10619 Onderwerp : Voorstel inzake Winkeltijdenverordening Loon op Zand 2013 Programma : 4. Economische

Nadere informatie

Raadsstuk. Onderwerp: Fiscalisering belanghebbendenparkeren BBV nr: 2015/91772

Raadsstuk. Onderwerp: Fiscalisering belanghebbendenparkeren BBV nr: 2015/91772 Raadsstuk Onderwerp: Fiscalisering belanghebbendenparkeren BBV nr: 2015/91772 1. Inleiding In de Parkeervisie (Raadsbesluit maart 2013, registratie nr. 2012/404318) is een beleidslijn opgenomen over het

Nadere informatie

Kaders Parkeerbeleid Loon op Zand. 5 januari 2016

Kaders Parkeerbeleid Loon op Zand. 5 januari 2016 Kaders Parkeerbeleid Loon op Zand 5 januari 2016 Kaders Parkeerbeleid Loon op Zand Vastgesteld door de gemeenteraad op 2016 Contactpersoon Loon op Zand: A. van der Lee Tekst en advies: Adviesbureau Met

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 30 oktober 2007;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 30 oktober 2007; De raad van de gemeente Zaltbommel; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 30 oktober 2007; gelet op artikel 225 van de Gemeentewet en de Parkeerverordening 2005; b e s

Nadere informatie

Beleidsregels Oplaadinfrastructuur Maassluis 2014

Beleidsregels Oplaadinfrastructuur Maassluis 2014 Beleidsregels Oplaadinfrastructuur Maassluis 2014 Nadere regels met betrekking tot bestuursconvenant en Uitwerkingsovereenkomst Stadsregio Rotterdam Elektrisch Conform besloten B en W d.d. 1 Burgemeester

Nadere informatie

Beleidsregels toewijzen individuele gehandicaptenparkeerplaatsen Wijk bij Duurstede 2013

Beleidsregels toewijzen individuele gehandicaptenparkeerplaatsen Wijk bij Duurstede 2013 Beleidsregels toewijzen individuele gehandicaptenparkeerplaatsen Wijk bij Duurstede 2013 Vastgesteld d.d.: 26 maart 2013 In werking: d.d. : 11 april 2013 Beleidsregels individuele gehandicaptenparkeerplaatsen

Nadere informatie

Gemeente Midden-Delfland. Aanpak overlast wijkvreemde parkeerders Den Hoorn Resultaten parkeeronderzoek

Gemeente Midden-Delfland. Aanpak overlast wijkvreemde parkeerders Den Hoorn Resultaten parkeeronderzoek Gemeente Midden-Delfland Aanpak overlast wijkvreemde parkeerders Den Hoorn Resultaten parkeeronderzoek Gemeente Midden-Delfland Aanpak overlast wijkvreemde parkeerders Den Hoorn Resultaten parkeeronderzoek

Nadere informatie

Verordening parkeerregulering en parkeerbelastingen 2015

Verordening parkeerregulering en parkeerbelastingen 2015 Verordening parkeerregulering en parkeerbelastingen 2015 De raad van de gemeente Rotterdam, Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 23 september 2014, met kenmerk AP020;

Nadere informatie

Parkeren in centrum Stiens

Parkeren in centrum Stiens Parkeren in centrum Stiens Hoe, wat en waarom = Definitief = Oktober 2011 INHOUDSOPGAVE blz 1 AANLEIDING 2 2 INVENTARISATIE 3 3 UITWERKING 5 3.1 Verkeersregulerende parkeermaatregelen 5 3.2 Aanleg parkeerplaatsen

Nadere informatie

Wethouder van Verkeer, Binnenstad en Monumenten

Wethouder van Verkeer, Binnenstad en Monumenten Wethouder van Verkeer, Binnenstad en Monumenten mr drs B.J. Bruins Gemeente Den Haag Retouradres: Postbus 12 600, 2500 DJ Den Haag Aan de voorzitter van de commissie Verkeer, Economie en Monumenten Uw

Nadere informatie

Raadsvoorstel: Onderwerp: Drank- en Horecaverordening Gorinchem Korte samenvatting van de inhoud en voorstel

Raadsvoorstel: Onderwerp: Drank- en Horecaverordening Gorinchem Korte samenvatting van de inhoud en voorstel Raadsvoorstel: 2014-1172 Onderwerp: Drank- en Horecaverordening Gorinchem 2014 1. Korte samenvatting van de inhoud en voorstel Datum: 31 maart 2014 Portefeuillehouder: A.C. Barske Raadsbijeenkomst: 6 mei

Nadere informatie

Beleidregels Nadere regels met betrekking tot het aanvragen, verlenen en gebruiken van parkeervergunningen en parkeerontheffingen.

Beleidregels Nadere regels met betrekking tot het aanvragen, verlenen en gebruiken van parkeervergunningen en parkeerontheffingen. beleidsregel Beleidregels Nadere regels met betrekking tot het aanvragen, verlenen en gebruiken van parkeervergunningen en parkeerontheffingen Het College van Waalwijk, Overwegende dat: het noodzakelijk

Nadere informatie

Zaaknummer. Casenummer

Zaaknummer. Casenummer Besluitformulier Afdeling Auteur Toestelnummer Datum Onderwerp Ruimte I.Van Dijk 876 30 april 2015 Evaluatie blauwe zone en parkeermaatregelen Registratie nummer Geweststrook Zaaknummer : _ : _ Gemeente

Nadere informatie

Aan de raad AGENDAPUNT NR. 7. Doetinchem, 27 februari 2013 ALDUS VASTGESTELD 7 MAART Werkwijzen vergaderstelsel gemeenteraad

Aan de raad AGENDAPUNT NR. 7. Doetinchem, 27 februari 2013 ALDUS VASTGESTELD 7 MAART Werkwijzen vergaderstelsel gemeenteraad Aan de raad AGENDAPUNT NR. 7 ALDUS VASTGESTELD 7 MAART 2013 Werkwijzen vergaderstelsel gemeenteraad Voorstel: 1. Vanaf 1 april 2013 overgaan tot een maandelijkse cyclus van raadsvergaderingen. 2. In de

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders met nummer ; besluit :

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders met nummer ; besluit : De raad van de gemeente Gooise Meren; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders met nummer 513963; gelet op de artikel 225 van de Gemeentewet besluit : vast te stellen de volgende verordening:

Nadere informatie

Raadsvoorstel. BOA Oostzaan. Veiligheid. Gebied en Wijkzaken A. de Neef P.J. Möhlmann. Inzet BOA Oostzaan

Raadsvoorstel. BOA Oostzaan. Veiligheid. Gebied en Wijkzaken A. de Neef P.J. Möhlmann. Inzet BOA Oostzaan Titel BOA Oostzaan Nummer 10 / 49 Datum 8 september 2010 Programma Fase Onderwerp Veiligheid Inzet BOA Oostzaan Gemeentehuis Bezoekadres Kerkbuurt 4, 1511 BD Oostzaan Postadres Postbus 15, 1510 AA Oostzaan

Nadere informatie

Verordening op de heffing e n invordering van parkeerbelastingen

Verordening op de heffing e n invordering van parkeerbelastingen CVDR Officiële uitgave van Roosendaal. Nr. CVDR389153_1 16 december 2016 Verordening op de heffing e n invordering van parkeerbelastingen De raad van de Gemeente Roosendaal; gezien het voorstel van het

Nadere informatie

Verordening parkeerregulering en parkeerbelastingen 2017

Verordening parkeerregulering en parkeerbelastingen 2017 Verordening parkeerregulering en parkeerbelastingen 2017 De raad van de gemeente Rotterdam, gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 27 september 2016, registratienummer

Nadere informatie

Onderwerp Harmonisatie straatparkeertarieven

Onderwerp Harmonisatie straatparkeertarieven Wethouder van Verkeer, Binckhorst en Vlietzone P.W.M. Smit Gemeente Den Haag Retouradres: Postbus 12600, 2500 DJ Den Haag De voorzitter van Commissie Leefomgeving Uw brief van Uw kenmerk Ons kenmerk DSB/2011.809

Nadere informatie

Raad. gfedc OR. gfedc. Besluitenlijst d.d. d.d. gfedc Akkoordstukken

Raad. gfedc OR. gfedc. Besluitenlijst d.d. d.d. gfedc Akkoordstukken Nota voor burgemeester en wethouders Onderwerp Eenheid/Cluster/Team RS/VT/VG Evenementenkalender 2007 1- Notagegevens Notanummer 2007.03545 Datum 2-3-2007 Portefeuillehouder Burgemeester 2- Bestuursorgaan

Nadere informatie

Beleidsregels voor het plaatsen van oplaadpunten voor elektrische voertuigen 2015 gemeente Scherpenzeel

Beleidsregels voor het plaatsen van oplaadpunten voor elektrische voertuigen 2015 gemeente Scherpenzeel Beleidsregels voor het plaatsen van oplaadpunten voor elektrische voertuigen 2015 1. Doel De beleidsregel is bedoeld als afwegingskader ter beoordeling van aanvragen van oplaadpunten voor elektrisch vervoer

Nadere informatie

Gemeente Almere. Besluit. De raad van de gemeente Almere, gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders: B E S L U I T: Pagina 1

Gemeente Almere. Besluit. De raad van de gemeente Almere, gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders: B E S L U I T: Pagina 1 Besluit Nummer Datum De raad van de gemeente Almere, gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders: B E S L U I T: 1 gelet op artikel 225 van de Gemeentewet; vast te stellen de: VERORDENING op de

Nadere informatie

Gelet op artikel 149 van de Gemeentewet en artikel 2a van de Wegenverkeerswet 1994;

Gelet op artikel 149 van de Gemeentewet en artikel 2a van de Wegenverkeerswet 1994; besluit van de gemeenteraad voorstelnummer onderwerp Parkeerregulering en parkeertarieven div-nummer 676764 de raad van de gemeente gouda Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 10 mei

Nadere informatie

*Z007C7BFD19* Nee. Ja Juridisch Ja Agendacommissie. Voorstel voor de gemeenteraad

*Z007C7BFD19* Nee. Ja Juridisch Ja Agendacommissie. Voorstel voor de gemeenteraad *Z007C7BFD19* Voorstel voor de gemeenteraad Voorstelnummer RAAD/14-00182 Directeur : drs. M.H.J. van Kruijsbergen Behandelend ambtenaar W.F.L. Moors Zaaknummer Z.13-05164 Datum: juni 2014 Afdeling Regie

Nadere informatie