Afdeling bes tun rsr e chtspraak. Uw kenmerk. Behandelend ambtenaar J. Jhauw

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Afdeling bes tun rsr e chtspraak. Uw kenmerk. Behandelend ambtenaar J. Jhauw 070-4264845"

Transcriptie

1 Raad vanstate Afdeling bes tun rsr e chtspraak B Raad van de gemeente Heerhugowaard Postbus AJ HEERHUGOWAARD Datum 13 maart 2014 Ons nummer /3/R1 Uw kenmerk Onderwerp Heerhugowaard Bp. ZuidOostHoek Behandelend ambtenaar J. Jhauw In de bovenvermelde zaak is uitspraak gedaan. Een afschrift van deze uitspraak treft u hierbij aan. Hoogachtend, de secretaris van de Raad van State, mr. H.H.C. Visser (CA0) Postbus EA Den Haag -T F Bij correspondentie de datum en het nummer van deze brief vermelden

2 Raad vanstate /3/R1. Datum uitspraak: 13 maart 2014 AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK Uitspraak op het verzet (artikel 8:55 van de Algemene wet bestuursrecht) van: R.J.H. Kamer, wonend te Heerhugowaard, opposant, tegen de uitspraak van de Afdeling van 15 november 2013 in zaak nr /2/R1.

3 /3/R maart 2014 Procesverloop Bij uitspraak van 15 november 2013, in zaak nr /2/R1, heeft de Afdeling na vereenvoudigde behandeling het beroep van Kamer nietontvankelijk verklaard. De uitspraak is aangehecht. Tegen deze uitspraak heeft Kamer verzet gedaan. De Afdeling heeft het verzet ter zitting behandeld op 27 februari 2014, waar Kamer, in persoon, is verschenen. Overwegingen 1. Verzet, als bedoeld in artikel 8:55 van de Awb, betreft uitsluitend de vraag of de Afdeling ten onrechte tot vereenvoudigde behandeling, dat wil zeggen zonder Kamer te horen, is overgegaan wegens - in dit geval - de kennelijke niet-ontvankelijkheid van het beroep. 'Kennelijk' in artikel 8:54 van de Awb betekent dat over de uitkomst van de procedure in redelijkheid geen twijfel mogelijk is. 2. De Afdeling heeft in haar uitspraak, waarvan verzet, het beroep van Kamer tegen het besluit van de raad van de gemeente Heerhugowaard van 18 juni 2013 tot vaststelling van het bestemmingsplan "ZuidOostHoek" nietontvankelijk verklaard omdat Kamer geen zienswijze tegen het ontwerpplan naar voren heeft gebracht bij de raad. 3. Kamer voert in verzet aan dat pas na de weigering van het gemeentebestuur van 15 juli 2013 om mee te werken aan zijn schetsplan betreffende de rookgasafvoer aan het Esther de Boer-van Rijkpark 6 te Heerhugowaard de gevolgen van het bestemmingsplan bij hem volledig bekend zijn geworden en op dat moment de termijn voor het naar voren brengen van zienswijzen reeds was verlopen. Kamer heeft in dit verband aangevoerd dat de naam van het plan, "ZuidOostHoek", misleidend is omdat het bestemmingsplan feitelijk betrekking heeft op het zuidwestelijk gebied van Heerhugowaard, waarin zijn woning is gelegen. Als gevolg van deze onduidelijkheid behoefde hij niet bedacht te zijn op deze planprocedure, aldus Kamer. 4. Ingevolge artikel 3.8, eerste lid, van de Wet ruimtelijke ordening, gelezen in samenhang met artikel 3:12 van de Awb, kan bij de openbare kennisgeving voorafgaande aan de terinzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan worden volstaan met het vermelden van de zakelijke inhoud. Hieronder wordt onder meer begrepen de aanduiding van het gebied waarop het plan betrekking heeft. In de kennisgeving staat het volgende: Inhoud van het bestemmingsplan In het kader van de actualisering van bestemmingsplannen wordt er een nieuw bestemmingsplan opgesteld voor de zuidoosthoek van Heerhugowaard. Het plangebied van dit bestemmingsplan 'ZuidOostHoek' wordt globaal begrensd door:» aan de zuid-oostzijde: door de waterloop die zuidelijk van de

4 /3/R maart 2014 eilanden aan de Zuidwijkring en Huygenhoekring loopt; «aan de noord-westzijde: door de Middenweg, de waterloop ten zuiden van de Rivierenwijk en vervolgens de Oosttangent, de door te trekken oostelijke ontsluiting tot de Beukenlaan;» aan de noord-oostzijde: door de Beukenlaan;» aan de zuid-oostzijde: door de Jan Glijnisweg en 't Kruis met meeneming van de woonbebouwing. De bekendmaking van het ontwerpplan is op de voorgeschreven wijze geschied met een naar het oordeel van de Afdeling voor Kamer duidelijk herkenbare omschrijving van het plangebied, zodat het voor Kamer kenbaar was dat zijn woning in het plangebied viel. Het is aan Kamer de ruimtelijke ontwikkelingen ter zake te volgen en goede nota van de publicaties te nemen. De Afdeling heeft dan ook terecht in de uitspraak, waarvan verzet, het beroep van Kamer niet-ontvankelijk verklaard. 5. Het verzet is ongegrond. 6. Voor een proceskostenveroordeling bestaat geen aanleiding.

5 /3/R maart 2014 Beslissing De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State: verklaart het verzet ongegrond. Aldus vastgesteld door mr. J.A. Hagen, lid van de enkelvoudige kamer, in tegenwoordigheid van mr. R. Klingers, ambtenaar van staat. w.g. Hagen lid van de enkelvoudige kamer w.g. Klingers ambtenaar van staat Uitgesproken in het openbaar op 13 maart Verzonden: 13 maart 2014 Voor eensluidend afschrift, de secretaris van de Raad van State, mr. H.H.C. Visser

6 Raad vanstate /2/R1. Datum uitspraak: 15 november 2013 AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK Uitspraak na vereenvoudigde behandeling (artikel 8:54 van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: de Awb)) in het geding tussen: en R.J.H. Kamer, wonend te Heerhugowaard, appellant, de raad van de gemeente Heerhugowaard, verweerder.

7 /2/R november 2013 Procesverloop Bij besluit van 18 juni 2013 heeft de raad het bestemmingsplan "ZuidOostHoek" vastgesteld. Tegen dit besluit heeft Kamer beroep ingesteld. De zaak is door een meervoudige kamer van de Afdeling verwezen naar een enkelvoudige. Overwegingen 1. Ingevolge artikel 3.8, eerste lid, van de Wet ruimtelijke ordening gelezen in verbinding met de artikelen 3:11, 3:15 en 3:16 van de Awb wordt het ontwerpplan ter inzage gelegd voor de duur van zes weken en kunnen gedurende deze termijn zienswijzen naar voren worden gebracht bij de raad. 2. Het ontwerpplan is blijkens de kennisgeving met ingang van 6 maart 2013 voor de duur van zes weken ter inzage gelegd. De termijn waarbinnen zienswijzen naar voren konden worden gebracht eindigde op 16 april Kamer heeft geen zienswijze tegen het ontwerpplan naar voren gebracht bij de raad. Ingevolge artikel 8:1 van de Awb, in samenhang gelezen met artikel 8:6 van de Awb en artikel 2 van bijlage 2 bij de Awb alsmede met artikel 6:13 van de Awb, kan beroep slechts worden ingesteld tegen het besluit tot vaststelling van een bestemmingsplan door de belanghebbende die tegen het ontwerpplan tijdig een zienswijze bij de raad naar voren heeft gebracht Dit is slechts anders indien een belanghebbende redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij niet tijdig een zienswijze naar voren heeft gebracht. Hiervan is de Afdeling niet gebleken. De omstandigheid dat bij het plan nog wijzigingen zijn aangebracht ten opzichte van het ontwerpplan maakt dit niet anders, nu het beroep van Kamer zich niet tegen deze wijzigingen richt. 3. Het beroep is kennelijk niet-ontvankelijk. 4. Voor een proceskostenveroordeling bestaat geen aanleiding.

8 * /2/R november 2013 Beslissing De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State: verklaart het beroep niet-ontvankelijk. Aldus vastgesteld door mr. Th.C. van Sloten, lid van de enkelvoudige kamer, in tegenwoordigheid van mr. J.J. den Broeder, ambtenaar van staat. w.g. Van Sloten lid van de enkelvoudige kamer w.g. Den Broeder ambtenaar van staat Uitgesproken in het openbaar op 1 5 november 2013 Tegen deze uitspraak kan verzet worden gedaan bij de Afdeling (artikel 8:55 van de Awb). - Verzet dient schriftelijk en binnen zes weken na verzending van deze uitspraak te worden gedaan. - In het verzetschrift moeten de redenen worden vermeld waarom de indiener het niet eens is met de gronden waarop de beslissing is gebaseerd. - Indien de indiener over het verzet door de Afdeling wenst te worden gehoord, dient dit in het verzetschrift te worden gevraagd. Het horen gebeurt dan uitsluitend over het verzet Verzonden: 15 november 2013 Voor eensluidend afschrift, de secretaris van de Raad van State, 4. Visser

9 STAATSCOURANT ~ Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Ontwerpbestemmingsplan 'ZuidOostHoek', ontwerpbesluit Hogere Waarden, Heerhugowaard Heerhugowaard Stad van kansen Burgemeester en wethouders van Heerhugowaard maken overeenkomstig het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat van 6 maart 2013 tot en met 16 april 2013 het ontwerpbestemmingsplan 'ZuidOostHoek' voor eenieder ter inzage ligt. Tevens ligt overeenkomstig artikel 110a Wet geluidhinder het ontwerpbesluit hogere grenswaarden ten behoeve van een 3-tal woningen die het bestemmingsplan ter hoogte van de Middenweg 30 mogelijk maakt voor eenieder ter inzage. Inhoud van het bestemmingsplan In het kader van de actualisering van bestemmingsplannen wordt er een nieuw bestemmingsplan opgesteld voor de zuidoosthoek van Heerhugowaard. Het plangebied van dit bestemmingsplan 'ZuidOostHoek' wordt globaal begrensd door: aan de zuid-oostzijde: door de waterloop die zuidelijk van de eilanden aan de Zuidwijkring en Huygenhoekring loopt; aan de noord-westzijde: door de Middenweg, de waterloop ten zuiden van de Rivierenwijk en vervolgens de Oosttangent, de door te trekken oostelijke ontsluiting tot de Beukenlaan; aan de noord-oostzijde: door de Beukenlaan; aan de zuid-oostzijde: door de Jan Glijnisweg en 't Kruis met meeneming van de woonbebouwing. De actualisering van bestemmingsplannen heeft onder meer tot doel het terugdringen van het aantal bestemmingsplannen, voor gelijke situaties uniforme regels te stellen en het bieden van een actueel planologisch juridisch kader voor het plangebied. Bestaande bouw- en gebruiksregels zijn zoveel mogelijk gerespecteerd en waar mogelijk verruimd. Voor een aantal percelen wordt de mogelijkheid van nieuwe dakopbouwen in het nieuwe bestemmingsplan uitgesloten. Tevens is een woningbouwinitiatief van 5 woningen aan de Middenweg 30 in dit bestemmingsplan opgenomen. Ten behoeve van deze woningbouwontwikkeling is een akoestisch onderzoek uitgevoerd waaruit blijkt dat de voorkeursgrenswaarde van 48 db van de Wgh vanwege wegverkeerslawaai voor enkele woningen wordt overschreden. Voor deze woningen heeft het college het voornemen hogere grenswaarden vast te stellen vanwege het wegverkeerslawaai van de Middenweg. Terinzageligging Het ontwerpbestemmingsplan en het ontwerpbesluit hogere waarden en de daarbij behorende stukken liggen met ingang van woensdag 6 maart 2013 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage bij het Informatiecentrum in de hal van het gemeentehuis aan de Parelhof 1 en lnfo(n)oord, Middenweg 541a. De openingstijden van het gemeentehuis zijn maandag tot en met donderdag van uur tot uur en vrijdag van uur tot uur. De openingstijden van lnfo(n)oord zijn: maandag, woensdag en vrijdag van tot uur en van tot uur. Het ontwerpbestemmingsplan is tevens digitaal te raadplegen op de website Als u bij zoekterm de naam 'ZuidOostHoek' invult, wordt u direct naar het plan geleid. Zienswijzen indienen over het ontwerpbestemmingsplan Gedurende de periode van terinzagelegging kan een ieder zijn/haar zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan schriftelijk en/of mondeling kenbaar maken aan de gemeenteraad van Heerhugowaard, Postbus 390, 1700 AJ Heerhugowaard. Voor het mondeling kenbaar maken van uw zienswijze wordt u verzocht vooraf contact op te nemen met dhr. R. Frusch, telefoonnummer / U kunt geen zienswijzen indienen via . Zienswijzen indienen over het ontwerpbesluit hogere grenswaarden Wgh Gedurende de periode van terinzagelegging kunnen belanghebbenden schriftelijk en/of mondeling een zienswijze kenbaar maken over het besluit hogere grenswaarden Wgh aan het college van burgemeester en wethouders van Heerhugowaard, Postbus 390,1700 AJ Heerhugowaard. Voor het Staatscourant 2013 nr maart 2013

10 mondeling kenbaar maken van uw zienswijze wordt u verzocht vooraf contact op te nemen met dhr. R. Frusch, telefoonnummer U kunt geen zienswijzen indienen via . Staatscourant 2013 nr maait 2013

11 STAATSCOURANT " Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan, hogere grenswaarden Wet geluidhinder en besluit om geen exploitatieplan vast te stellen voor het bestemmingsplan ZuidOostHoek, Heerhugowaard Vįÿ Heerhugowaard Stad van kansen De gemeenteraad van Heerhugowaard heeft op 18 juni 2013 het bestemmingsplan ZuidOostHoek gewijzigd vastgesteld. Bij besluit van gelijke datum heeft de gemeenteraad voorts besloten voor het bestemmingsplangebied geen exploitatieplan vast te stellen. Bij besluit van 7 mei 2013 (BW )) hebben burgemeester en wethouders van Heerhugowaard op grond van de Wet geluidhinder besloten tot vaststelling van hogere grenswaarden zoals bedoeld in deze wet. Inhoud van het bestemmingsplan De herziening van de vigerende bestemmingsplannen die momenteel gelden voor dit plangebied is opgesteld in verband met de actualisering van bestemmingsplannen, dat onder meer als doel heeft het terugdringen van het aantal bestemmingsplannen, voor gelijke situaties uniforme regels te stellen en het bieden van een actueel planologisch juridisch kader voor het plangebied. Bestaande bouw- en gebruiksregels zijn zoveel mogelijk gerespecteerd en waar mogelijk verruimd. Voor een aantal percelen wordt de mogelijkheid van nieuwe dakopbouwen in het nieuwe bestemmingsplan uitgesloten. Tevens is een woningbouwinitiatief van 5 woningen aan de Middenweg 30 in dit bestemmingsplan opgenomen. Ten behoeve van deze woningbouwontwikkeling is een akoestisch onderzoek uitgevoerd waaruit blijkt dat de voorkeursgrenswaarde van 48 db van de Wgh vanwege wegverkeerslawaai voor enkele woningen wordt overschreden. Voor deze woningen heeft het college van b en w op 7 mei 2013 hogere grenswaarden vastgesteld vanwege het wegverkeerslawaai van de Middenweg. Terinzageligging Het bestemmingsplan ZuidOostHoek, het besluit om geen exploitatieplan vast te stellen en het besluit tot vaststelling van hogere grenswaarden liggen met bijbehorende stukken met ingang van woensdag 31 juli 2013 ter inzage bij het Informatiecentrum in de hal van het gemeentehuis aan de Parelhof 1 en lnfo(n)oord. Middenweg 541a. De openingstijden van het gemeentehuis zijn maandag tot en met donderdag van uur tot uur en vrijdag van uur tot uur. De openingstijden van lnfo(n)oord zijn: maandag, woensdag en vrijdag van tot uur en van tot uur. Het bestemmingsplan is tevens digitaal te raadplegen op de website Als u bij zoekterm de naam ZuidOostHoek of bij IDN NL.IMRO.0398.BP03ZUIDOOSTHOEK00-VA01 invult, wordt u direct naar het plan geleid. Beroepsmogelijkheden Vanaf 1 augustus 2013 kan gedurende zes weken beroep worden ingesteld bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State door: een belanghebbende die tijdig zijn zienswijzen op het ontwerp van het bestemmingsplan heeft ingediend bij de gemeenteraad; een belanghebbende die tijdig zijn zienswijze tegen het ontwerpbesluit Hogere Grenswaarden heeft ingediend bij het college van b en w; een belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest is zijn zienswijze kenbaar te maken; eenieder die bezwaar heeft tegen de wijzigingen die ten opzichte van het ontwerp in het vastgestelde bestemmingsplan zijn aangebrachteen belanghebbende die bezwaar heeft tegen het besluit om geen exploitatieplan vast te stellen. Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan, het besluit om geen exploitatieplan vast te Staatscourant 2013 nr juli 2013

12 stellen en het besluit tot vaststelling hogere grenswaarden treden in werking daags na afloop van de hiervoor genoemde beroepstermijn. Degene die beroep heeft ingesteld kan de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State verzoeken met het oog op onverwijlde spoed een voorlopige voorziening te treffen. Indien het verzoek tijdens de beroepstermijn wordt ingediend, treden de besluiten niet in werking voordat op het verzoek is beslist. Een beroepschrift moet worden gericht aan: De Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-gravenhage. Een verzoek om een voorlopige voorziening moet worden gericht aan: De voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-gravenhage. Voor zowel het instellen van beroep als het doen van een verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd. Heerhugowaard, 30 juli 2013 Burgemeester en wethouders van Heerhugowaard. Staatscourant 2013 nr juli 2013

13 ÍJS seg-sned şĥcd U 0 d asoj 1N1

14 ER ONTBREKEN SCANS Redenen kunnen zijn het formaat of de wijze waarop het document is ingebonden Informatiebeheer is hiervan op de hoogte en het document is ook fysiek naar u toegestuurd.

Raad \ Afdeling bestuursrechtspraak vanstate

Raad \ Afdeling bestuursrechtspraak vanstate C o O.- O o O B O.1 O i O u O o O o O o O ft O :. O,-. C Raad \ Afdeling bestuursrechtspraak vanstate Raad van de gemeente Haarlem Postbus 511 2003 PB HAARLEM Datum Ons nummer Uw kenmerk 7 februari 2011

Nadere informatie

A fdeling bestunrsrcchtspraak. Uw kenmerk

A fdeling bestunrsrcchtspraak. Uw kenmerk Raad vanstate A fdeling bestunrsrcchtspraak Gêmêentë^ëërdè' Kenmerk AANTEKENEN Raad van de gemeente Heerde Postbus 175 8180 AD HEERDE Datum Ons nummer Uw kenmerk 7 mei 2015 201 502006/2/R2 zaaknr. 279017

Nadere informatie

2ömtiü äsil. vanstate. Afdeling bestuursrechtspraak ^ACID^ZIO. Betreft : Zuidlob Wind B.V. AANTEKENEN. Nuon Wind Postbus 41920 1009 DC AMSTERDAM

2ömtiü äsil. vanstate. Afdeling bestuursrechtspraak ^ACID^ZIO. Betreft : Zuidlob Wind B.V. AANTEKENEN. Nuon Wind Postbus 41920 1009 DC AMSTERDAM vanstate Afdeling bestuursrechtspraak Betreft : Zuidlob Wind B.V. AANTEKENEN Nuon Wind Postbus 41920 1009 DC AMSTERDAM ^ACID^ZIO 2ömtiü äsil Datum Ons nummer Uw kenmerk 24 september 2010 20100521 2/7/R2

Nadere informatie

In de bovenvermelde zaak is uitspraak gedaan. De procedure is daarmee beëindigd. Een afschrift van deze uitspraak treft u hierbij aan.

In de bovenvermelde zaak is uitspraak gedaan. De procedure is daarmee beëindigd. Een afschrift van deze uitspraak treft u hierbij aan. Raad van de gemeente Nederweert Postbus 2728 6030 AA NEDERWEERT irncr i)iniin (ii 27 juni 2014 201401 570!21R1 ( )ii1er kunincrk icii.!clend I)1cI1.IIr Cj) N ede rw ee rt Bp. Buitengebied Nederweert,2e

Nadere informatie

Afdeliiig be^tiiursreditspmak. Behandelend ambtenaar R. Hamelink 070-4264012

Afdeliiig be^tiiursreditspmak. Behandelend ambtenaar R. Hamelink 070-4264012 Raad vanstate Afdeliiig be^tiiursreditspmak GESCAMD OP 2 9 APR. 2014 Gemeente Wormeriand Raad van de gemeente Wormeriand Postbus 20 1530 AA WORMER Datum 25 april 2014 Ondtmcip Wormeriand Bp. Oosteinde

Nadere informatie

Afdeliiig bestimrsrechtsp.ra.ak

Afdeliiig bestimrsrechtsp.ra.ak I^aacl vanstate Afdeliiig bestimrsrechtsp.ra.ak AANTEKENEN College van burgemeester en wethouders van Borne Postbus 200 7620 AE BORNE Datum Ons nummer Uw kenmerk 26 augustus 2011 201105771/2/R3 Onderwerp

Nadere informatie

Behandelend ambtenaar. D.J.J.M. Wolfs 070-42641 14

Behandelend ambtenaar. D.J.J.M. Wolfs 070-42641 14 VânŞ)tćltC Afdeling bestuursrechtspraak 1 1306565 Raad van de gemeente Steenbergen Postbus 6 4650 AA STEENBERGEN Datum Ons nummer Uw kenmerk 6 december 201 3 201 308952/3/R3 RAÄD/CIE dd nr Gem. STEENBERGEN

Nadere informatie

Afdeling bestuursrechtspraak. Raad van de gemeente Geertruidenberg Postbus GA RAAMSDONKSVEER HUM

Afdeling bestuursrechtspraak. Raad van de gemeente Geertruidenberg Postbus GA RAAMSDONKSVEER HUM Raad vanstate Afdeling bestuursrechtspraak n * O!> «r Gemeente Geertruidenberg Ontv. datum 2 1 DEC. 20)5 Raad van de gemeente Geertruidenberg Postbus 10001 4940 GA RAAMSDONKSVEER HUM 15.0084874 Datum Ons

Nadere informatie

vanstate Afdeling bestuursrechtspraak Minister van Economische Zaken Postbus EC 'S-GRAVENHAGE

vanstate Afdeling bestuursrechtspraak Minister van Economische Zaken Postbus EC 'S-GRAVENHAGE rvââq vanstate Afdeling bestuursrechtspraak K.i Minister van Economische Zaken Postbus 20101 2500 EC 'S-GRAVENHAGE Datum Ons nummer Uw kenmerk 23 december 2010 20100521 2/8/R2 WJZ/10086433 Onder\vcq'i

Nadere informatie

In de bovenvermelde zaak is uitspraak gedaan. Een afschrift van deze uitspraak treft u hierbij aan.

In de bovenvermelde zaak is uitspraak gedaan. Een afschrift van deze uitspraak treft u hierbij aan. Raad Raad van de gemeente Haarlemmermeer Postbus 250 21 30 AG HOOFDDORP m 2009 200808545/2/RI iis.%c&% Datum Ons nummer Uw kenmerk Onderwerp Behandelend ambtenaar Haarlemmermeer I. Velsink Bp 'Hoofddorp

Nadere informatie

Onderwerp Uitspraak Raad van State d.d. 25 mei 2011 op het verzet van P.M. van Dijk e.a. te Elshout

Onderwerp Uitspraak Raad van State d.d. 25 mei 2011 op het verzet van P.M. van Dijk e.a. te Elshout Zaaknummer: OLOGJvB11 Onderwerp Uitspraak Raad van State d.d. 25 mei 2011 op het verzet van P.M. van Dijk e.a. te Elshout Collegevoorstel Inleiding In uw vergadering van 22 februari 2011 heeft u kennis

Nadere informatie

Uw kenmerk. Aangezien dit bericht geautomatiseerd is aangemaakt, is dit niet ondertekend. Ni ciass.nr. MWIM, 1 7 NOV sector Afdoen vooi: afd.

Uw kenmerk. Aangezien dit bericht geautomatiseerd is aangemaakt, is dit niet ondertekend. Ni ciass.nr. MWIM, 1 7 NOV sector Afdoen vooi: afd. t Raad * vanstate Afdeling bestun rsrechtspraak Pagina I van 1 Raad van de gemeente Terneuzen Postbus 35 4530 AA TERNEUZEN Datum Ons nummer 1 6 november 201 7 201 705639/2/R2 Uw kenmerk Inlichtingen J.R.S.

Nadere informatie

AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK. Uitspraak op het verzet (artikel 8:55 van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: de Awb)) van:

AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK. Uitspraak op het verzet (artikel 8:55 van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: de Awb)) van: Veil!Steltü Afdeling bestuursrechtspraak Raad van de gemeente Woerden Postbus 45 3440 AA WOERDEN 005HQ7 \ 2 3 Ml 2012 Beh. Ambt.: Streefdat.: Afschr.: (3dt W / R ').: Datum 22 maart 201 2 Ons nummer 2011041

Nadere informatie

Afdeling bestuursrechtspraak. Behandelend ambtenaar

Afdeling bestuursrechtspraak. Behandelend ambtenaar Raad van Sta te Afdeling bestuursrechtspraak Behand. AANTEKENEN Raad van de gemeente Harderwijk Postbus 149 3840 AC HARDERWIJK Doc.nr. Zaaknr. Datum Ons nummer 1 0 maart 2016 201 509464/2/R2 Afdoen voor

Nadere informatie

AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK. Uitspraak op het verzet (artikel 8:55 van de Algemene wet bestuursrecht) van:

AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK. Uitspraak op het verzet (artikel 8:55 van de Algemene wet bestuursrecht) van: Raad vanstatc 201002367/2/V6. Datum uitspraak: 1 september 2010 AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK Uitspraak op het verzet (artikel 8:55 van de Algemene wet bestuursrecht) van: wonend te handelend onder de naam

Nadere informatie

S QÉMEEKT 1 ING. r j in hh. i i l. Uw kenmerk

S QÉMEEKT 1 ING. r j in hh. i i l. Uw kenmerk Raad van State Af d c 11 n g b e s tim rsrc c h tspraa k S QÉMEEKT 1 ING i bi r j in hh. i i l Stuknummer: AH 5.00288 Raad van de gemeente Den Helder Postbus 36 1780 AA DEN HELDER r j Datum 1 5 januari

Nadere informatie

Afdeling bestnursrechtspraak. Uw kenmerk. Behandelend ambtenaar F. Sardar

Afdeling bestnursrechtspraak. Uw kenmerk. Behandelend ambtenaar F. Sardar o O o O o O Raad vanstate Afdeling bestnursrechtspraak O o O o

Nadere informatie

Afdeling bestuursrechtspraak P^na 1 van 1. Uw kenmerk

Afdeling bestuursrechtspraak P^na 1 van 1. Uw kenmerk , Raad vanstate Afdeling bestuursrechtspraak P^na 1 van 1 AANTEKENEN Raad van de gemeente Montfoort Postbus 41 3417ZG MONTFOORT 04 nov 2016/1106 Datum 3 november 2016 Ons nummer 201607060/1/R2 Uw kenmerk

Nadere informatie

o 0 o 0 a 0 o 0 0 o 0 o 0 0 a 0. a 0 o 0 ta 0 n 29 november 2013 201307761/ 2/ R4 t.a.v. dhr. M.C. Suijkerbuijk A.J. Blom

o 0 o 0 a 0 o 0 0 o 0 o 0 0 a 0. a 0 o 0 ta 0 n 29 november 2013 201307761/ 2/ R4 t.a.v. dhr. M.C. Suijkerbuijk A.J. Blom - ry)ack,.-raad van State AANTEKENEN Raad van de gemeente Sliedrecht Postbus 16 3360 AA SLIEDRECHT o 0 o 0 a 0 o 0 0 o 0 o 0 0 a 0. a 0 o 0 ta 0 n Lgir 0 ot r4 Afdeling bestuursrechtspraak fl 1 MPGSD2013120210230005

Nadere informatie

' Råad van$tate I 6 JAI' Å*i icl i:: r1 1:cstu u rsl c,-:h trpra;ll<

' Råad van$tate I 6 JAI' Å*i icl i:: r1 1:cstu u rsl c,-:h trpra;ll< ' Råad van$tate Å*i icl i:: r1 1:cstu u rsl c,-:h trpra;ll< INGEKOMEN Gemsante Nederweert Pagina 1 van 1 I 6 JAI'. 2018 Raad van de gemeente Nederweert Postbus 2728 6030 AA NEDERWEERT NR. l)atunr 15 januari

Nadere informatie

MPGS D GSD Uw kenmerk

MPGS D GSD Uw kenmerk Raad van State Afdeling bestuursrechtspraak 1111311111111111I1 l 11111 II n t«) g s, 0 et t MPGS D2014030411000053 AANTEKENEN GSD 04.03. 2014 0053 Raad van de gemeente Sliedrecht Postbus 16 3360 AA SLIEDRECHT

Nadere informatie

AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK

AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK Raad Afiieliiig l,otiii~rsrcc:litspi-.u11 IEIGEKOMEN 2 8 JUNI 2012 AANTEKENEN Provinciale staten van Zuid-Holland Postbus 90602 2509 LP 'S-GRAVENHAGE Datuni Ons nurnnicr Uw kcnrncrk 27 juni 2012 20120393812lR4

Nadere informatie

Raad. . te- 13. vanstate. -6 FEB. 2(m. Afdeling bestuursrechtspraak GEMEEME SOEST. Ingek. Nr. Afd.: ^ (

Raad. . te- 13. vanstate. -6 FEB. 2(m. Afdeling bestuursrechtspraak GEMEEME SOEST. Ingek. Nr. Afd.: ^ ( Raad vanstate Afdeling bestuursrechtspraak Ingek. Nr. GEMEEME SOEST -6 FEB. 2(m Raad van de gemeente Soest Postbus 2000 3760 CA SOEST Afd.: ^ ( Datum 5 februari 2014 Onderwerp Soest bp. Soesterberg Ons

Nadere informatie

' Raad. IBİM» Hill VanState Stuknummer: GEMEENTE SCHAGEI. Raad van de gemeente Harenkarspel Postbus AA SCHAGEN

' Raad. IBİM» Hill VanState Stuknummer: GEMEENTE SCHAGEI. Raad van de gemeente Harenkarspel Postbus AA SCHAGEN ' Raad m e h n a bestulirsrefhtsprvlk IBİM» Hill VanState Stuknummer: 13.026571 GEMEENTE SCHAGEI ING 2 1 NOV 2013 Raad van de gemeente Harenkarspel Postbus 8 1740 AA SCHAGEN Datum Ons nummer Uw kenmerk

Nadere informatie

Afdeling bestuursrechtspraak. Behandelend ambtenaar. D.J.J.M. Wolfs

Afdeling bestuursrechtspraak. Behandelend ambtenaar. D.J.J.M. Wolfs Raad van tate Afdeling bestuursrechtspraak INGEKOM»- N 0 4 APR. 2313 Raad van deljemeente Loon op Zand Postbus 7 5170 AA KAATSHEUVEL GEMEENTE LOON OP ZAND lllllllllllllllll 2013.05077 Afdeling: RO O VB:

Nadere informatie

Afdeling bestuursrechtspra^j

Afdeling bestuursrechtspra^j Raad van State gemeente purmerend Afdeling bestuursrechtspra^j Nr.: iw5-/q>j '1 On tv.: 2 8 AUG 2018 Proc.eig.: Ké'fr>. Kopie: Paraaf indelen: Raad van de gemeente Purmerend Postbus 1 5 1440 AA PURMEREND

Nadere informatie

vanstate /1/V6. Datum uitspraak: 28 maart 2012 AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK

vanstate /1/V6. Datum uitspraak: 28 maart 2012 AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK Raad vanstate 201108441/1/V6. Datum uitspraak: 28 maart 2012 AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK Uitspraak na vereenvoudigde behandeling (artikel 8:54 van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: de Awb)) op het

Nadere informatie

Afdeling bestuursrechtspraak. Behandelend ambtenaar A.H.M. Boevink

Afdeling bestuursrechtspraak. Behandelend ambtenaar A.H.M. Boevink Raad vanstate Afdeling bestuursrechtspraak Raad van de gemeente Soest Postbus 2000 3760 CA SOEST Datum Ons nummer Uw kenmerk 1 9 december 201 2 201 206869/1 /R2 Onderwerp Soest Bestemmingsplan De Eng Behandelend

Nadere informatie

Mededeling inzake uitspraak Raad van State beroep van buurtvereniging Aan de Maas en van M. Muris te Geulle

Mededeling inzake uitspraak Raad van State beroep van buurtvereniging Aan de Maas en van M. Muris te Geulle DB 09-09-2014 Mededeling inzake uitspraak Raad van State beroep van buurtvereniging Aan de Maas en van M. Muris te Geulle Buurtvereniging Aan de Maas en de heer M. Muris (voorzitter van de vereniging)

Nadere informatie

In de bovenvermelde zaak is uitspraak gedaan. Een afschrift van deze uitspraak treft u hierbij aan.

In de bovenvermelde zaak is uitspraak gedaan. Een afschrift van deze uitspraak treft u hierbij aan. Raad van de gemeente De Bilt Postbus 300 3720 AH BILTHOVEN D.ituni Ons mininier Uu kenmerk 31 juli 2013 201 300563/1/R2 Onderwerp lseh;indelend ambtenaar De Bilt J.R.S. de Groot Heupner Bestemmingsplan

Nadere informatie

Afd eli n g bes tuursrechtspraak TEAM: Behandelend amhten.iar P. Slappendel 070-4264288

Afd eli n g bes tuursrechtspraak TEAM: Behandelend amhten.iar P. Slappendel 070-4264288 Raad vanstate Afd eli n g bes tuursrechtspraak TEAM: INGEK. - 8 MEI ZOU DOC NR.: Raad van de gemeente Sint-Oedenrode Postbus 44 5490 AA SINT OEDENRODE Datum Ons nummer Uw kenmerk 7 mei 2014 201 301 984/3/R3

Nadere informatie

Afdeling bestuursrechtspraak f^/}/jlo_. Uw kenmerk. Behandelend ambtenaar J.P. van het Hul 070-4264277

Afdeling bestuursrechtspraak f^/}/jlo_. Uw kenmerk. Behandelend ambtenaar J.P. van het Hul 070-4264277 Raad vanstate Afdeling bestuursrechtspraak f^/}/jlo_ GemeenteHaarlemmern^ Datum: Oö Aub 2013 Raad van de gemeente Haarlemmermeer Postbus 250 2130 AG HOOFDDORP Afschrift na /x Afgedaan (paraaf) Datum Ons

Nadere informatie

Afdeling bestunrsreclitspraak. Behandelend ambtenii;ir J. Jhauw 070-4264845

Afdeling bestunrsreclitspraak. Behandelend ambtenii;ir J. Jhauw 070-4264845 Raad vanstate Afdeling bestunrsreclitspraak It ' V GESCAND OP 11 SEP. 2014 Raad van de gemeente Oostzaan Postbus 1 5 1510 AA OOSTZAAN Gemeente Oostzaan D.itLim Ons mimnicr Uw kenmerk 1 o september 201

Nadere informatie

Afdeling bestuursrechtspraak. Inkomende post 01 juni Uw kenmerk. herstelwet)

Afdeling bestuursrechtspraak. Inkomende post 01 juni Uw kenmerk. herstelwet) ,t, Raad vanstate.................................. Afdeling bestuursrechtspraak Nr. 155673/Z -17-93371 Inkomende post 01 juni 2018 Omgeving Pagina 1 van 1.... AANTEKENEN 11111111111111111111111111111111111111111111111

Nadere informatie

Afdeling bestuursrechtspraak. Behandelend ambtenaar J.P. van het Hul

Afdeling bestuursrechtspraak. Behandelend ambtenaar J.P. van het Hul Raad vanstate Afdeling bestuursrechtspraak Raad van de gemeente Woerden Postbus 45 3440 AA WOERDEN vfv) U u.^ 1 7 JUNI 2010 Datum 16 juni 2010 Ons nummer 200906837/1/R2 Uw kenmerk Onderwerp Woerden Bp

Nadere informatie

AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK

AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK Raad vanstate 2011001 33/1/V6. Datum uitspraak: 20 april 2011 AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK Uitspraak na vereenvoudigde behandeling (artikel 8:54 van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: de Awb)) op het

Nadere informatie

In de bovenvermelde zaak is uitspraak gedaan. Een afschrift van deze uitspraak treft u hierbij aan.

In de bovenvermelde zaak is uitspraak gedaan. Een afschrift van deze uitspraak treft u hierbij aan. Raad vanstate IN14.01365 GEMbciNl INGBKOiV Raad van de gemeente Beuningen Postbus 14 6640 AA BEUNINGEN GLD 1 3 MRT 2014 Datum Ofts nummer Uw kenmerk 12 maart 2014 201 309835/1/R6 Onderwerp lìch.imlclcnd

Nadere informatie

Afdeling bestuursrechtspraak FS 1037IFS/ /FS

Afdeling bestuursrechtspraak FS 1037IFS/ /FS ~ Raad vanstate Betreft: P. TEESINK E.A. Afdeling bestuursrechtspraak ONTVAN GEN 2C, 11 OB AANTEKENEN Mr. F.F. Scheffer Postbus 4035 7200 BA ZUTPHEN Datum Ons nummer Uw kenmerk 24 november 2008 200807287/2/M2

Nadere informatie

AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK

AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK Raad vanstate 201 304470/1/RI. Datum uitspraak: 27 november 2013 AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK Uitspraak in het geding tussen: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Koninklijke Jongeneel

Nadere informatie

Voorlopige voorziening:

Voorlopige voorziening: trekken. De aangevraagde verandering heeft betrekking op het toestaan van een watersprinkler-installatie. Tevens was het College van Oosterhout van plan om op verzoek van Agrichem B.V., paragraaf 13.2

Nadere informatie

Bekendmakingen week

Bekendmakingen week Bekendmakingen week 45-2018 Publicatie verkeersbesluit Burgemeester en wethouders van de gemeente Heerhugowaard hebben besloten. Een individuele gehandicaptenparkeerplaats aan de Krusemanlaan te verwijderen

Nadere informatie

Ontwerpbestemmingsplan Buitengebied Someren, derde partiële herziening, Boringsvrije zone

Ontwerpbestemmingsplan Buitengebied Someren, derde partiële herziening, Boringsvrije zone Week 20 Bekendmakingen en omgevingsvergunningen Ontwerpbestemmingsplan Buitengebied Someren, derde partiële herziening, Boringsvrije zone Burgemeester en wethouders van Someren maken op grond van artikel

Nadere informatie

gemeente Moerdijk RAADSINFORMATIEBRIEF 19 NOV 2015

gemeente Moerdijk RAADSINFORMATIEBRIEF 19 NOV 2015 gemeente Moerdijk RAADSINFORMATIEBRIEF 19 NOV 2015 '' r- Van Aan Onderwerp Nummer griffie Zaaknummer Documentnummer College van burgemeester en wethouders de leden van de gemeenteraad Bestemmingsplan Kloosterblokje

Nadere informatie

ik u in kennis van de bijgesloten uitspraak van de Raad van state.

ik u in kennis van de bijgesloten uitspraak van de Raad van state. DMSEmai1_S_AI15.04055_1 Van: griffi e@denhelder.nl Aan: PostbusDlV@denhe1der.nl, CC: verzonden: 20/01/2015 14:35 Onderwerp: Doorgest.: Uitslag Raad van State 15 januari 2015 Bijlage(n): TEXT.htm IMAGE.png

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad van Nijmegen. Geachte leden van de raad,

Aan de gemeenteraad van Nijmegen. Geachte leden van de raad, Stadsontwikkeling Ingekomen stuk D36 (PA 5 september 2012) Bureau Planologie en Ruimtelijke Ordening Aan de gemeenteraad van Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon 14024 Telefax (024) 329

Nadere informatie

Bestemmingsplan Vaarselstraat ong. tussen 48 en 54, Ruimte voor Ruimte woning

Bestemmingsplan Vaarselstraat ong. tussen 48 en 54, Ruimte voor Ruimte woning Week 1 Bekendmakingen en omgevingsvergunningen RECTIFICATIE In onderstaande publicatie van 31 december 2015 stonden onjuiste kadastrale nummers van het perceel. In deze versie de correcte kadastrale nummers.

Nadere informatie

Afdeli ng bestnnrsrechtspraak. Uw kenmerk. Behandelend ambtenaar G.P.M.J. Schuyt

Afdeli ng bestnnrsrechtspraak. Uw kenmerk. Behandelend ambtenaar G.P.M.J. Schuyt Raad vanstate Afdeli ng bestnnrsrechtspraak Raad van de gemeente Leiderdorp Postbus 35 2350 AA LEIDERDORP b.&em>nien: Afdeling : Kopie : 3 'TTFEBTZm -ff Ls f J iiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiitnitiiiitiiniiui

Nadere informatie

State. 2 1 MRT act Z Gemee emert-bakel. Nr. de secretaris van de Raad van State,

State. 2 1 MRT act Z Gemee emert-bakel. Nr. de secretaris van de Raad van State, State Raad van de gemeente Gemert-Bakel Postbus 10000 5420 DA GEMERT Nr. E3 2 1 MRT 2013.51 act Z Gemee emert-bakel Datum Ons nummer 20 maart 2013 201204964/1/R3 Uw kenmerk Onderwerp Behandelend ambtenaar

Nadere informatie

Het plangebied omvat het centrumgebied van Hendrik-Ido-Ambacht. Het centrumgebied bestaat uit de buurten: 1. Dorp; 2. Oostendam en 3. Kruiswiel.

Het plangebied omvat het centrumgebied van Hendrik-Ido-Ambacht. Het centrumgebied bestaat uit de buurten: 1. Dorp; 2. Oostendam en 3. Kruiswiel. Vastgesteld bestemmingsplan Centrum. Burgemeester en wethouders van de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht maken op grond van het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat de gemeenteraad

Nadere informatie

1)estuursreclaqirA,IL

1)estuursreclaqirA,IL Raad vanstate 1)estuursreclaqirA,IL Raad van de gemeente Hof van Twente Postbus 54 7470 AB GOOR Gemeente Hof van Twente [Nr: [Afdeling: Bvo: a / nee lingekomen: 2 JULI 2015 Kopie aan: Archief: \N / NR

Nadere informatie

Wet geluidhinder. beschikking

Wet geluidhinder. beschikking Wet geluidhinder beschikking Besluit tot vaststelling van een HOGERE GELUIDGRENSWAARDE ingevolge art. 83 en 110a t/m 110h Wet geluidhinder, in samenhang met een besluit tot herziening van het bestemmingsplan

Nadere informatie

Raad vanstatc /1/V1. Datum uitspraak: 28 augustus 2012

Raad vanstatc /1/V1. Datum uitspraak: 28 augustus 2012 Raad vanstatc 201203196/1/V1. Datum uitspraak: 28 augustus 2012 AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK Uitspraak met toepassing van artikel 8:54, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: de Awb) op

Nadere informatie

Raad vanstate /1/V1. Datum uitspraak: 31 mei 2010

Raad vanstate /1/V1. Datum uitspraak: 31 mei 2010 Raad vanstate 201003769/1/V1. Datum uitspraak: 31 mei 2010 AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK Uitspraak na vereenvoudigde behandeling (artikel 8:54, eerste lid, in samenhang met artikel 8:88 van de Algemene

Nadere informatie

Week 1 Bekendmakingen en omgevingsvergunningen. Ontwerpbestemmingsplan Nieuwendijk 143

Week 1 Bekendmakingen en omgevingsvergunningen. Ontwerpbestemmingsplan Nieuwendijk 143 Week 1 Bekendmakingen en omgevingsvergunningen Ontwerpbestemmingsplan Nieuwendijk 143 Burgemeester en wethouders van Someren maken op grond van artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening en afdeling 3.4 van

Nadere informatie

Afdeling bcstuiirsrcchťsnņkìķ. ñîal. Behandelend ambtenaar. D.J.J.M. Wolfs

Afdeling bcstuiirsrcchťsnņkìķ. ñîal. Behandelend ambtenaar. D.J.J.M. Wolfs s!. Raad vanstate Afdeling bcstuiirsrcchťsnņkìķ RÄÄD/CIE dd i nr Gem. STEE o O U) O Raad van de gemeente Steenbergen Postbus 6 4650 AA STEENBERGEN ñîal 2 0 JAN 20141 83C Datum Ons nummer Uw kenmerk 1 7

Nadere informatie

Afdeling bestuursrechtspraak. In de bovenvermelde zaak is uitspraak gedaan. Een afschrift van deze uitspraak treft u hierbij aan.

Afdeling bestuursrechtspraak. In de bovenvermelde zaak is uitspraak gedaan. Een afschrift van deze uitspraak treft u hierbij aan. Ingekomen Afdeling KoDie Raad vanstate ~h m 2013 Afdeling bestuursrechtspraak 2013.02051 04/04/2013 Raad van de gemeente Leiderdorp Postbus 35 2350 AA LEIDERDORP Datum Ons nummer Uw kenmerk 3 april 201

Nadere informatie

vanstate /1. Datum uitspraak: 28 september 2007 AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK

vanstate /1. Datum uitspraak: 28 september 2007 AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK Raad vanstate 200705522/1. Datum uitspraak: 28 september 2007 AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK Uitspraak na vereenvoudigde behandeling {artikel 8:54 van de Algemene wet bestuursrecht) op het hoger beroep van:

Nadere informatie

J.R.S. de Groot Heupner Niet vaststellen ontwerp-bp. Tiel-Oost Grotebrugse Grintweg 59 Procedure Beroep

J.R.S. de Groot Heupner Niet vaststellen ontwerp-bp. Tiel-Oost Grotebrugse Grintweg 59 Procedure Beroep 'Raad vanstate Afdeling bestuursrechtspraak Pagina 1 van 1 i--------- 1---------- 1 Raad van de gemeente Tiel Postbus 6325 4000 HH TIEL gemeente Tiel 17 IIOV. 2016 116.009880 Datum Ons nummer Uw kenmerk

Nadere informatie

Week 3 (2019) Bekendmakingen en omgevingsvergunningen

Week 3 (2019) Bekendmakingen en omgevingsvergunningen Week 3 (2019) Bekendmakingen en omgevingsvergunningen Bekendmakingen Vastgesteld bestemmingsplan Lieropsedijk 11/Besluit hogere grenswaarden Burgemeester en wethouders van Someren maken ter voldoening

Nadere informatie

Afdeling bestuursrechtspraak

Afdeling bestuursrechtspraak Afdeling bestuursrechtspraak Raad van de gemeente Beuningen Postbus 14 6640 AA BEUNINGEN GLD IN14.00616 llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllill GEMEENTE BEüĥi INGEKOMEN 04FEB20K Datum Ons nummer

Nadere informatie

Afdeling bestuursrechtspraak. Behandelend ambtenaar. I.P». Feis 070-4264578

Afdeling bestuursrechtspraak. Behandelend ambtenaar. I.P». Feis 070-4264578 Raad vanstate Afdeling bestuursrechtspraak IN14.0053S llltillullllllilllill College van burgemeester en wethouders van Beuningen Postbus 14 6640 AA BEUNINGEN GLD GEMEENTE BEÜNt, ocn INGEKOMEN 0 3 FEB 2011

Nadere informatie

Afdeling bestuursrechtspraak. Bchandelend ambtenaar Y.A. Neijssel

Afdeling bestuursrechtspraak. Bchandelend ambtenaar Y.A. Neijssel vanstate Afdeling bestuursrechtspraak Gemeente Maasdrief_ mrrnr. ^ C ^ U Dep: Raad van de gemeente Maasdriel Postbus 10000 5330 GA KERKDRIEL Kopie: 10 JULI 20ft awe^ngj^ Datum 9 juli 2014 Ons nummer 201311415/1/R2

Nadere informatie

Afdeling bestuursrechtspraak. Uw kenmerk. Behandelend ambtenaar Y.A. Neijssel

Afdeling bestuursrechtspraak. Uw kenmerk. Behandelend ambtenaar Y.A. Neijssel ' Raad van^tatc m * Afdeling bestuursrechtspraak m e # 03914 Raad van de gemeente Woerden Postbus 45 3440 AA WOERDEN AflTO 1 7 MAAST 2011, Beh. Ambt.: Streefdat.: Afschr.: Be^to ƒ R,. B.V.O. Datum 16 maart

Nadere informatie

Afdeling bestuursrechtspraak

Afdeling bestuursrechtspraak Raad VanStatC Afdeling bestuursrechtspraak Raad van de gemeente Boxtel Postbus 1 0000 5280 DA BOXTEL afd. 3EME ENTE BOX TEL 0 2 JUL 2015 ovť kopie Datum Ons nummer Uw kenmerk 1 juli 2015 201405082/1/R3

Nadere informatie

AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK. de Raad voor Rechtsbijstand 's-gravenhage, appellant,

AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK. de Raad voor Rechtsbijstand 's-gravenhage, appellant, Raad vanstate 200700246/1. Datum uitspraak: 6 juni 2007 AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK Uitspraak op het hoger beroep van: de Raad voor Rechtsbijstand 's-gravenhage, appellant, tegen de uitspraak in zaak

Nadere informatie

Voorstel aan de gemeenteraad

Voorstel aan de gemeenteraad Voorstel aan de gemeenteraad Onderwerp: Vaststelling bestemmingsplan Eerste herziening bestemmingsplan Drechterland Zuid RTG: 12-10-2015 Raadsvoorstel: 22-9-2015, nr. 2015-53 Portefeuillehouder: Programma:

Nadere informatie

Afdeling bcstviursrechtspraak. Uw kenmerk 2011/74. Behandelend ambtenaar J. Jhauw

Afdeling bcstviursrechtspraak. Uw kenmerk 2011/74. Behandelend ambtenaar J. Jhauw ' Raad vanstate Afdeling bcstviursrechtspraak Raad van de gemeente Zaanstad Postbus 2000 1500 GA ZAANDAM Datum Ons nummer 14 november 2012 201 201 949/1/R1 Onderwerp Zaanstad Bp. 'CIOO' Uw kenmerk 2011/74

Nadere informatie

AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK

AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK i 201307056/1/R3. Datum uitspraak: AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK Uitspraak in het geding tussen: en de vennootschap onder firma A2 Catering en Organisatie, gevestigd te Waalre, waarvan de vennoten zijn

Nadere informatie

deling bestuursrechtspraak

deling bestuursrechtspraak deling bestuursrechtspraak Betreft : Raad van de gemeente Den Haag mr. E.C.M. Schippers Postbus 11756 2502 AT 'S-GRAVENHAGE Datum Ons nummer 15 november 2012 201 2 0 8 4 1 8/2/R4 Uw kenmerk LS/JS/10038411

Nadere informatie

ECLI:NL:RVS:2013:BZ1273

ECLI:NL:RVS:2013:BZ1273 ECLI:NL:RVS:2013:BZ1273 Instantie Raad van State Datum uitspraak 13-02-2013 Datum publicatie 18-02-2013 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie 201206332/1/R3 Bestuursrecht Eerste

Nadere informatie

ECLI:NL:RVS:2001:AB2287

ECLI:NL:RVS:2001:AB2287 ECLI:NL:RVS:2001:AB2287 Instantie Raad van State Datum uitspraak 31-05-2001 Datum publicatie 13-11-2001 Zaaknummer 200003521/1 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Bestuursrecht Omgevingsrecht

Nadere informatie

Elektronisch gemeenteblad

Elektronisch gemeenteblad Ledeacker ongewijzigd heeft vastgesteld. Deze herziening wijzigt de bestemming Agrarische doeleinden van het perceel Dorpsstraat 15 te Ledeacker in Wonen waardoor de bouw van twee woningen mogelijk wordt.

Nadere informatie

Afdeling bestuursrechtspraak. Provinciale staten van Noord-Brabant Postbus MC 'S-HERTOGENBOSCH CC HĄQ

Afdeling bestuursrechtspraak. Provinciale staten van Noord-Brabant Postbus MC 'S-HERTOGENBOSCH CC HĄQ ī^ââd. varìstate Afdeling bestuursrechtspraak 3382955 MID.C yr Provinciale staten van Noord-Brabant Postbus 90151 5200 MC 'S-HERTOGENBOSCH CC HĄQ Datum Ons nummer Uw kenmerk 27 maart 2013 201110427/1/A4

Nadere informatie

, bestuursrecspu.k. Deze brief is geautomatiseerd aangemaakt en is daarom niet ondertekend.

, bestuursrecspu.k. Deze brief is geautomatiseerd aangemaakt en is daarom niet ondertekend. Raad van State Afd el (). ht r, bestuursrecspu.k Raad van de gemeente Hof van Twente Postbus 54 7470 AB GOOR Gemeente Hot van liwente Nr: Bvo: a / nee Afdek].: Inge- 3 0 DEC. 2014 komen: tsba / V / B Datum

Nadere informatie

In de bovenvermelde zaak is uitspraak gedaan. Een afschrift van deze uitspraak treft u hierbij aan.

In de bovenvermelde zaak is uitspraak gedaan. Een afschrift van deze uitspraak treft u hierbij aan. V^n^^tC Afdeling bestuursrechtspraak Afd. Raad van de gemeente Moerdijk Postbus 4 4760 AA ZEVENBERGEN Nn MOERDIJK 14NOV. 2013 Datum Ons nummer Uw kenmerk 1 3 november 201 3 201 30561 8/1 /R3 Onderwerp

Nadere informatie

Week 4 Bekendmakingen en omgevingsvergunningen. Ontwerpwijzigingsplan Boerenkamplaan 83-85, Someren

Week 4 Bekendmakingen en omgevingsvergunningen. Ontwerpwijzigingsplan Boerenkamplaan 83-85, Someren Week 4 Bekendmakingen en omgevingsvergunningen Ontwerpwijzigingsplan Boerenkamplaan 83-85, Someren Burgemeester en wethouders van de gemeente Someren maken op grond van artikel 3.9a van de Wet ruimtelijke

Nadere informatie

Wet geluidhinder. Ontwerp-beschikking

Wet geluidhinder. Ontwerp-beschikking Wet geluidhinder Ontwerp-beschikking Besluit tot vaststelling van een HOGERE GELUIDGRENSWAARDE ingevolge art. 83 en 110a t/m 110h Wet geluidhinder, in samenhang met een besluit tot herziening van het bestemmingsplan

Nadere informatie

Advertenties week 22 voor in het Heerhugowaards Nieuwsblad

Advertenties week 22 voor in het Heerhugowaards Nieuwsblad Advertenties week 22 voor in het Heerhugowaards Nieuwsblad KENNISGEVING BESLUIT MAATWERK UITVOEREN BODEMONDERZOEK Burgemeester en wethouders van Heerhugowaard maken, gelet op het Activiteitenbesluit milieubeheer,

Nadere informatie

Afdeling bestuursrechtspraak Pagina 1 van 1. Datum Ons nummer Uw kenmerk 25 augustus /2/R6 JZ S.B.H.

Afdeling bestuursrechtspraak Pagina 1 van 1. Datum Ons nummer Uw kenmerk 25 augustus /2/R6 JZ S.B.H. Li O O O a Raad vanstate o O o ü o ü o < - > a O r. O o f : ) o O o O O O O O T tï u o O C O O O o O o O o O Afdeling bestuursrechtspraak Pagina 1 van 1 2 6AUG.2016 Raad van de gemeente Rotterdam Postbus

Nadere informatie

Aangepaste ligging veiligheidscontour. Onderbouwing lokaal:

Aangepaste ligging veiligheidscontour. Onderbouwing lokaal: ONTWERPBESLUIT tot herziening van de Veiligheidscontour Eemhaven en Distripark Albrandswaard ter hoogte van de locatie Abel Tasmanstraat 41 te Albrandswaard. Inleiding Dit besluit betreft de vaststelling

Nadere informatie

Afdeling bestuursrechtspraak. Behandelend ambtenaar Y.A. Neijssel

Afdeling bestuursrechtspraak. Behandelend ambtenaar Y.A. Neijssel Raad vanstate Afdeling bestuursrechtspraak Raad van de gemeente Woerden Postbus 45 3440 AA WOERDEN ^ ^ w i_'-? (lo^ 16 11INI 2011 Beh. Ambt.: Streefda't. Afschr, e>dli^/ r% Datum 15 juni 2011 Ons nummer

Nadere informatie

Noot van de commissie: Ook hier blijkt weer dat externe veiligheid ook een kwestie van overwogen ruimtelijke ordening is

Noot van de commissie: Ook hier blijkt weer dat externe veiligheid ook een kwestie van overwogen ruimtelijke ordening is Essentie uitspraak: Het bestemmingsplan maakt uitbreiding van een tankstation niet mogelijk. De milieuvergunning mag, vanwege het ruimtelijke feit, worden geweigerd. De gemeente is niet verplicht om het

Nadere informatie

Afde1ing besruursrechtspraak. 9 \--1 S t_lv\ 3 1~u:. P. Slappendel

Afde1ing besruursrechtspraak. 9 \--1 S t_lv\ 3 1~u:. P. Slappendel Raad vangtate........................11... Afde1ing besruursrechtspraak....... I ~.0'............ ~. INGE.(DMEN 2 6 FEB 2015 9 \--1 S t_lv\ 3 1~u:. GE;;nGOn.~ Hcu::::cen Raad van de gemeente Heusden Postbus

Nadere informatie

vanstate /1. Datum uitspraak: 8 februari 2008 AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK

vanstate /1. Datum uitspraak: 8 februari 2008 AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK Raad vanstate 200800036/1. Datum uitspraak: 8 februari 2008 AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK Uitspraak met toepassing van artikel 8:54, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht op het hoger beroep van:

Nadere informatie

Projectbesluiten ex art. 3.10 Wro en reguliere bouwvergunningen fase 1 Nieuw Gemengd Bedrijf in het LOG Witveldweg Grubbenvorst Burgemeester en wethouders van Horst aan de Maas maken bekend dat zij projectbesluiten

Nadere informatie

Wet geluidhinder. Ontwerp-beschikking

Wet geluidhinder. Ontwerp-beschikking Wet geluidhinder Ontwerp-beschikking Besluit tot vaststelling van een HOGERE GELUIDGRENSWAARDE ingevolge art. 83 en 110a t/m 110h Wet geluidhinder, in samenhang met een besluit tot herziening van het bestemmingsplan

Nadere informatie

Ontwerpbesluit Omgevingsvergunning

Ontwerpbesluit Omgevingsvergunning Ontwerpbesluit Omgevingsvergunning Poststuknummer: DA00103914 Burgemeester en wethouders hebben op 6 september 2018 een aanvraag omgevingsvergunning ontvangen en in behandeling genomen voor het bouwen

Nadere informatie

Afdeling bestuursrechtspraak CC GELDERMALSEN. Behandelend ambtenaar F.J. Gode

Afdeling bestuursrechtspraak CC GELDERMALSEN. Behandelend ambtenaar F.J. Gode Raad vanstate Afdeling bestuursrechtspraak Gemeente Geldermalsen Afd./nr. 2 JUL 20U Raad van de gemeente Geldermalsen Postbus 112 14.010290 4190 CC GELDERMALSEN III Mil Mil Ml Ml III II Datum Ons nummer

Nadere informatie

VanState AfdeJing bestuursrechtspraak ^ ^ cf AoUito

VanState AfdeJing bestuursrechtspraak ^ ^ cf AoUito VanState AfdeJing bestuursrechtspraak ^ ^ cf AoUito Geirï^enteDeltt Kopie 31 DEC 2013 Raad van de gemeente Delft Postbus 78 2600 ME DELFT Doc./bijlage Productnr. _ Datum Ons nummer Uw kenmerk 24 december

Nadere informatie

Bekendmakingen week

Bekendmakingen week Bekendmakingen week 47-2017 VASTSTELLINGSBESLUIT HOGERE WAARDE WET GELUIDHINDER BROEKHORN HEERHUGOWAARD Het college stelt een hogere waarden vast van maximaal 59 db voor 193 woningen in de Broekhorn als

Nadere informatie

Week 15 Bekendmakingen en omgevingsvergunningen

Week 15 Bekendmakingen en omgevingsvergunningen Week 15 Bekendmakingen en omgevingsvergunningen Bekendmakingen Vastgesteld bestemmingsplan Kerkendijk 80 Burgemeester en wethouders van Someren maken ter voldoening aan artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke

Nadere informatie

ECLI:NL:RVS:2013:BZ2509

ECLI:NL:RVS:2013:BZ2509 ECLI:NL:RVS:2013:BZ2509 Instantie Raad van State Datum uitspraak 27-02-2013 Datum publicatie 27-02-2013 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie 201204293/1/R3 Bestuursrecht Eerste

Nadere informatie

Afdeling bestuursre c h tsp raak. Uw kenmerk. Behandelend ambtenaar. F. Sardar

Afdeling bestuursre c h tsp raak. Uw kenmerk. Behandelend ambtenaar. F. Sardar 1 Raad vanstate Afdeling bestuursre c h tsp raak 6.000157 Gemeente HARLINGEN Ingekomen Raad van de gemeente Harlingen Postbus 10000 8860 HA HARLINGEN No. 2 1 JAN. 2016 Datum Ons nummer 20 januari 2016

Nadere informatie

Afdeling bestut.. Deze brief is geautomatiseerd aangemaakt en is daarom niet ondertekend.

Afdeling bestut.. Deze brief is geautomatiseerd aangemaakt en is daarom niet ondertekend. Raad vanstate Afdeling bestut.. echtspraak -- nezriz7e 474 Amsterdam Betreft : Raad van de gemeente Amsterdam 18 FEB. 2016 0 ntva nge r, Dienst Ruimtelijke Ordening van de gemeente Amsterdam Postbus 2758

Nadere informatie

Doelstelling van onderhavig plan is het juridisch-planologisch mogelijk maken van de bouw van maximaal één woning op voornoemde locatie.

Doelstelling van onderhavig plan is het juridisch-planologisch mogelijk maken van de bouw van maximaal één woning op voornoemde locatie. Raadsvoorstel Zaaknummer: 2017-008843 gemeente Onderwerp Ongewijzigd vaststellen bestemmingsplan "Zandeind 29a" (Riel) Datum voorstel Datum raadsvergadering Bijlagen 20-06-2017 30-01-2018 Ter inzage 1.

Nadere informatie

Uitspraak 201305571/1/R3

Uitspraak 201305571/1/R3 pagina 1 van 5 Uitspraak 201305571/1/R3 DATUM VAN UITSPRAAK woensdag 16 april 2014 TEGEN PROCEDURESOORT RECHTSGEBIED de raad van de gemeente Waalwijk Eerste aanleg - enkelvoudig Ruimtelijke-ordeningskamer

Nadere informatie

Afdeling bestuursrechtspraak. Afdeling; Uw kenmerk. lichandelcnd ambtenaar

Afdeling bestuursrechtspraak. Afdeling; Uw kenmerk. lichandelcnd ambtenaar Raad vanstate Afdeling bestuursrechtspraak 'AAKNR. Raad van de gemeente Etten-Leur Postbus 10100 4870 GA ETTEN LEUR i^öcfliuninrch 015 Afdeling; 0 \AJ Vertronwa^k OA NEE Datum Ons numntci 25 februari 2015

Nadere informatie

Bekendmakingen week

Bekendmakingen week Bekendmakingen week 51 2016 Exploitatieovereenkomst appartementengebouw De Bever Het college van Burgemeester en Wethouders van Heerhugowaard heeft op 6 december 2016 besloten in te stemmen met de exploitatieovereenkomst

Nadere informatie