Parochie H. Antonius Abt Malden

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Parochie H. Antonius Abt Malden"

Transcriptie

1 Contactblad Parochi H. Antonius Abt Maldn Oplag 2000 x. Pastoor Drs. T.H.M. Sip, Krkplin 4 tl: Voor pastoral zakn ook brikbaar als ht scrtariaat gslotn is. Parochicntrum n scrtariaat Krkplin 4, 6581 AC Maldn tl: Gopnd op wrkdagn van uur Wbsit: Kostr Dhr. R. Lammrs Administratur Dhr. P. van dr Mr, D Wikn 46 Maldn Parochibstuur Postadrs Krkplin 4, 6581 AC Maldn Voorzittr Drs. T. Sip Vic - voorzittr Mvr. J. van Buningn Scrtaris vacatur Pnningmstr Dhr. Th. Ptrs Ldn Mvr. R. Nillissn-Arts Krkdinstn Zi dinstnschma ldrs in dit blad 2

2 Jaargang 37 April 2014 Nr.2 Pastoraal Woord Dit jaar hbbn w n bijzondr lnt. Lnt is altijd ht bld van ht niuw lvn op aard. Toch is d lnt ook vrbondn mt d nrgang van ht lvn in d wintr. Op ht uitgblust hout vrschijnt fris jong gron dat ht licht van d vrwarmnd zon wrspiglt. Dit bld van d lnt wordt ook in d Bijbl gbruikt om ht vrbond tussn God n mns tot uitdrukking t brngn. Ht niuw opbloind lvn is in ht Hooglid n bld van d lifd van God voor d mns di lft volgns Zijn vrbond. Dit vrbond wordt uitgdrukt in n huwlijksballad di d lifd van d bruid n d bruidgom bschrijft. Bruid n bruidgom zokn lkaar t vindn. Daarom wordt zowl in Christndom als Jodndom ht Hooglid mt ht paasfst vrbondn. Vrdr is ht bld van d lnt ook gvat in ht bld van d pristr Aaron di mt n amandlboomtak d Tnt van d Samnkomst naar ht tabrnakl loopt, di daarop vrvolgns ontluikt in blosm. Dit is n aanduiding voor Gods gnznd n lvn-schnknd aanwzighid. Vandaar dat d zvnarmig kandlaar, d mnora, di in d tmpl van Jruzalm stond, vrsird is mt amandlblosm. In dz bldn komt naar vorn dat Gods aanwzighid ons ht lvn schnkt. Ook wordt duidlijk dat ht lvn zich stds vrniuwt n vodt vanuit dz vrbinding. Ht problm van onz tijd is dat w ons nit bwust zijn wat dz vrbinding wrklijk btknt. D vodnd lvnsadr van ht gstlijk n social lvn zijn w vlal vrlorn. D focus is komn t liggn op ht consumrn. Gld, n macht, positi n status zijn in d plaats gkomn van rlatis n social vrbindingn of wordn door conomisch n andr nuts dnkn bpaald. D mnslijk maat vrdwijnt op d achtrgrond. D vraag naar ht mnslijk bstaan n d zingving wordn nit mr bpaald vanuit d 3 rlati mt lkaar vanuit ons mns-zijn maar mnslijk bstaan wordt n conomisch factor. Dat zin w god in d gzondhidszorg. Vrzorging van zikn is nit mr n opdracht vanuit n gstlijk n social vrbinding of maatschapplijk vrantwoordlijkhid, maar is n conomisch groothid gwordn. Ht wgvalln van bijbls waardn, zoals d zorg voor wduwn n wzn, d zikn n d armn, is knmrknd voor onz tijd. Juist dz zorg is ht bakn van d vrbinding tussn gstlijk lvn n mnslijk maat. Mt Pasn virn w dat w di dood brngnd structurn ovrwinnn door ht Licht zlf. Dat btknt dat w vnals Jzus standvastig n vol ovrgav ons towijdn aan n lvn dat vrbindt. En lvn dat ons vrbindt mt God, mns n wrld. Dat lvn kan alln maar gvod wordn vanuit n gstlijk bron, want andrs zou ht plat wordn. Dan makn zich d aards krachtn van macht gld n status mstr van dz boodschap. Er is n hogr dol dan alln ht aards lvn voor d mns wgglgd. Maar juist vanuit ht aards lvn wordt dat prspctif zichtbaar. Alln vanuit dz vrbinding mt ht hir n nu kunnn w ht war, ht schon n ht god, aanvaardn n vindn, htgn ons bovn ht alldaags uittilt n mt gods lifd vrbindt. Dz thma s wordn in ht Hooglid mt bldn van ht lvn in d natuur vrbondn. Z bschrijvn d ovrgav aan d lifd, di zokn blijft naar haar vrbinding: Ds nacht op mijn bd zok ik mijn zilsbmind. Dit zokn daarom gaat ht. Als w ophoudn t zokn zijn w al vrlorn. Als w ophoudn t glovn dan hbbn w al opggvn. Als w ophoudn lif t hbbn zijn w al dood. Dat is ht dilmma van ht lvn zlf. W i cht durft t lvn, wi cht zijn lvn durft t vrlizn di hft ht al gwonnn. Hirbij gaat ht om ht lvn dat w onszlf gmodulrd hbbn afhanklijk van d normn n voorstllingn van onz omgving. W voln ons gvangn in d bprkingn di w onszlf hbbn opglgd. Mt Pasn virn w dat di patronn wordn doorbrokn; dat lifd d dood ovrwint, dat ovrgav n standvastighid lvn gvn. Door zijn lvn n ovrgav hft Jzus ons gtoond dat Gods Lifd ovrwint. Christus, howl als n tak van d boom ds lvns afgsndn, wordt door zijn standvastighid n ovrgav zlf tot d boom ds lvns, tot d amandl tak di in n door Gods nabijhid n lifd opniuw tot niuw lvn komt. Pastoor Ton Sip 4

3 Ovrldn is Lif n Ld Jo Brokman Rijkswg Anni Gurts-Klabbrs Maldrburchstraat Anni Vissrs-Harkns Maldrburch Basis Rglmnt Krkhof Naar aanliding van d vorig KOM-IN zijn r n aantal vragn gkomn mt btrkking tot moglijkhdn ovr bgravn n bijzttn als ook d inrichting van gravn n grafmonumntn. Daarom hir n klin maar krnachtig gdlt ovr d rgls. Wi hft rcht op ht vstign van n grafrcht? D stlrgl is dat idr gdoopt glovig di zich bknd tot ht katholik gloof n/of parochiaan is op d bgraafplaats kan wordn bgravn. 1) Toglatn zijn parochiann of zij di katholik gdoopt zijn n in Maldn wonn. 2) Ook d nit-katholik partnr van n parochiaan dlt in dit grafrcht. 3) Ook oud-parochiann di ldrs wonn kunnn hir bgravn wordn als zij op grond van duidlijk n aantoonbar familibandn zoals n familigraf of door ht vrblijf in n vrzorgingsthuis zijn vrhuisd. 4) Uitgslotn hirvan zijn zij: - di bij act van bwust krkvrlating di nit voortijdig hrropn is n zichzlf daardoor buitn d krkgmnschap hbbn gplaatst. Aan hn wordt voor dit krkhof gn grafrcht togknd. 5) W i zich uit d parochi hft uitgschrvn kan nit op ht parochi krkhof bgravn wordn. Rchtn n plichtn m.b.t. grafmonumntn. 1) Ht grafmonumnt blijft igndom van d famili ook na ht vrlopn van grafrchtn. Voor ht ondrhoud dat door ht parochibstuur buitn haar vrantwoordlijkhid mot gnomn wordn tot instandhouding van n grafmonumnt n ht vrwijdrn daarvan is d famili aanspraklijk. 2) Ht parochibstuur kan d famili aansprkn op ht ondrhoud van ht grafmonumnt als daarto aanliding is. Hirbij valt t dnkn aan vrvuiling door nalatig ondrhoud, wildgroi van aanplant. 3) Ht grafmonumnt mag nit t groot zijn of hindr bij d ondrhoudswrkzaamhdn vroorzakn. 4) Ht bstuur aanvaardt gn aanspraklijkhid bij vrniling of bschadiging van grafmonumntn tnzij ht door haar ign wrkzaamhdn aantoonbaar is ontstaan. Urnnmuur. 1) Ht bijzttn van urnn is toganklijk voor idrn dus ook nit parochiann n nit krklijkn. 2) D gdnkstn is door ht krkbstuur blanco dus zondr tkst rds aangbracht n is voor idrn htzlfd. D famili is zlf vrantwoordlijk voor ht aanbrngn van tkstn. 3) Ht bstuur is nit aanspraklijk voor schad aan d gdnkstn tnzij dat door haar todon schad ontstaat. 4) Aan d urnnmuur mogn alln lichtjs gbrand wordn, all andr vrsiringn zijn nit togstaan. Vanuit krk n pastori * Ht krkhof zal nu vrdr ondrhoudn gaan wordn door n galisring van bpaald gdltn. Daarbij zal ook d gravl wordn aangbracht. D urnnmuur zal zodra d afdkplatn arrivrn afgmaakt wordn n grd gstld wordn. 5 6

4 Van d pnningmstr Vanaf 1 januari 2014 vrandrt onz bankrkning naar ht IBAN nummr. Vanaf di datum is ht rkningnummr als volgt RABO bank, rkningnummr NL18.Rabo Collcts januari fbruari maart Parochi 953,58 737,27 923,41 Maldrburch n.n.b. N.n.b. N.n.b. Bokjs 116,57 109,31 131,83 Kaarsn 518,85 309,47 448,84 Uitvaartn 530,70 520,96 311,58 Gbd voor wrldvrd n stabilitit Wij willn in d Mariakapl ht roznkransgbd biddn voor d wrldvrd n voor stabilitit in ons land. Wij willn samn God biddn voor inzicht, wijshid n grchtighid voor all mnsn. Idr dondrdagochtnd om uur in d Mariakapl. vrschillnd hand- n spandinstn. * Ook zijn w op zok naar mnsn di in d tuinplog of krkhofplog willn mwrkn. * Vrdr zokn w koorldn, lctorn n mnsn di willn mhlpn bij ht koffischnkn. Dinstnschma 13 april Palmzondag (9 zondag) zo uur ucharistiviring zo uur ucharistiviring Hrnkoor 17 april Witt Dondrdag do uur ucharistiviring 18 april God Vrijdag vrij uur Kruiswg vrij uur Kruis n graflgging Hrnkoor 19 april Paaszatrdag zat uur Paaswak MGK 20 april Pasn zo uur ucharistiviring MGK Vrijwilligrs gzocht 21 april 2 Paasdag ma uur ucharistiviring Volkszang Vl handn makn licht wrk n ht is nog gzllig ook. W komn handn tkort. Mldt u aan bij d kostr Roy Lammrs: * W zijn op zok naar niuw rdactildn van d KOM-IN, zoals corrctors n schrijvrs maar ook vrdlrs van d KOM-IN. * Hft u n btj tijd ovr voor d parochi of hft u rvaring uit vrogr bzighdn of wrk. W zokn nog stds mnsn voor 27 april 2 zondag v. Pasn zo uur ucharistiviring koor 4 mi 3 zondag v. Pasn zo uur ucharistiviring MGK 7 8

5 11 mi 4 zondag v. Pasn zo uur ucharistiviring Hrn 18 mi 5 zondag v. Pasn zo uur ucharistiviring MGK 25 mi 6 zondag v. Pasn zo uur ucharistiviring koor 29 mi Hmlvaartsdag do uur ucharistiviring Volkszang 1 juni 7 zondag v. Pasn zo uur ucharistiviring Hrn 8 juni 1 Pinkstrdag zo uur ucharistiviring MGK 15 juni 10 zondag door ht jaar zo uur ucharistiviring Hrn 22 juni 11 zondag door ht jaar zo uur ucharistiviring koor 29 juni 12 zondag door ht jaar zo uur ucharistiviring Volkzang Idr wonsdag om 9.30 uur ucharistiviring in d Mariakapl 9 D Anglicaans krk D mst vrmd ontstaansgschidnis van n national krk is wl di van d Church of England. Dz krk is nit ontstaan vanuit n thologisch dbat of vrschilln in opvattingn ovr ht gloof. Haar ontstaan is loutr n alln trug t vorn op ht gdrag van koning Hndrik d VIII. Hndrik d VIII was gtrouwd mt Cathrina d Aragon d dochtr van d Spaans koning. Omdat zij gn mannlijk nazaat kon barn, wild Hndrik d VIII zich van haar t latn schidn om mt zijn maitrss Anna Bolyn t trouwn. Daarvoor most ht huwlijk ontbondn wordn, htgn d paus wigrd. Ondr invlod van d intrigs van Anna Bolyn lgd d koning d Act of Suprmacy voor aan ht parlmnt di in 1534 aangnomn. Hirdoor wrd d koning hoofd van d krk van England n maakt zich d krk van England los van Rom. D rst daad van d koning was dan ook d huwlijkswttn in zijn ign voordl t vrsopln. Erasmus sprak zijn afschuw uit ovr dz daad n ook Luthr gaf hir d paus glijk. Thomas Mor, d grot humanist n vrind van Erasmus, kanslir van d koning, wrd om zijn kritik op dz zt onthoofd. Vrvolgns wrd Hndrik door d Paus gëxcommunicrd. Dz gschidnis vrklaart waarom n bpaald gdlt van d Anglicaans krk zo uitrmat Rooms-katholik aandot. Want d sacramntn n ambtn in d krk blvn gwoon doorgaan. D twd daad van d koning was ht clibaat voor pristrs af t schaffn. Ook dat had n politik n conomisch achtrgrond, want zo kon hij d macht van d vl kloostrs brkn n hun bzit latn rovn. Vl abdijn lit hij plundrn n vrbrandn. Pas mt d invlod van d latr koning, d stadhoudr Willm III van d Oranj-Nassau, di in d 18 uw koning wrd van England, wrd d invlod van d rformati op d Engls krk strkr. Zo ontstond r n n High Church di strk katholik is n n Low Church di strk vanglisch-calvinistisch is. D High Church is d mst intrssant. Tmr daar dz krk grotndls d Middluws liturgi van d katholik krk bwaard hft. Dat is dus d liturgi van vóór d rformati. D Tridntijns liturgi ( tot 1965) van d R,K krk is van ná d rformati. 10

6 Ht hoofd van d Anglicaans krk is d facto n in all gloofsvragn d aartsbisschop van Cantrbury. Ht Engls staatshoofd is dat slcht nu in onz tijd titulair. D Engls krk knt d dri ambtn, pristr, bisschop n diakn vnals d zvn sacramntn. Ht vrschilt chtr in blving of mn in d high of low church aanwzig is. Ht rst gbdnbok, d common Book of Prayr n d officiël Bijbl, King Jams Bibl, wrdn in Antwrpn in d drukkrij Plantijn gdrukt. In Zuid-Afrika n d VS hft d Anglicaans krk buitn Groot- Brittannië haar grootst aantalln glovign. Rds in d 60 jarn was d nrgang van d Anglicaans krk zo strk als bij ons nu in onz krkn. Knmrknd voor haar zijn d typisch liturgisch laat-middluws gwadn n d bromd gzangn mt jongnskorn. In d ocumn splt d anglicaans krk ook in rlati tot Rom nt als d oud-katholik krk n blangrijk rol. Paus Johanns Paulus II hft samn mt d aartsbisschop van Cantrbury, d patriarch van Constantinopl n d aartsbisschop van d Oud-Katholik krk van Utrcht in 2000 ht jubljaar gopnd. In d jarn 80 wrd d vrouw tot ht diakn ambt, in d jarn 90 tot ht pristrambt n in 2003 tot ht bisschopsambt toglatn. Dat wil nit zggn dat dit intrn gn problmn gft. Sommign zijn ton ovrgstapt naar d Rooms-katholik krk D bromdst anglicaan di ooit Rooms-katholik wrd is Sir Kardinaal d Hnry Nwman n grot gst uit d 19 uw. Iconn hun zlf in d handn gft. D twd is ht laatst avondmaal mt bijna dzlfd motivn als bij di van Lonardo da Vinci. Afgbld wordt op d icoon ht joods paas-of psachmaal dat hrinnrt aan d uittocht van Egypt. Samn mt d lrlingn virt Jzus ht paasmaal volgns d voorschriftn van d traditi mt ongzuurd, ongdsmd brodn. En dan gburt r its wat di avond andrs maakt dan andr avondn. Hij kondigt zijn lijdn n ovrlvring aan. W i mt mij zijn hand in d schaal stkt zal mij ovrlvrn. Dat zijn zijn woordn. Uitraard vrstarrn d lrlingn n vragn zich af bn ik ht dan? En god vraag. Want idrn di ht vrhaal mnt t knnn dnkt dat Judas bdold is. Maar is dat wl zo? Bdolt d vanglist nit toch its mr? W ant r zijn 2 figurn di ruit springn. D gn di naast Jzus zit d jong lrling Johanns n d gn di naar d schaal grijpt Judas. Daarnaast splt Ptrus n voornam rol in dit hl vrhaal n ook Filippus. Dz vir apostln zijn paralllln van d vir zonn di in d tkst van ht psachmaal voorkomn: d wijz, d slcht, d nvoudig n d domm zoon. Zij staan symbool voor d vrschillnd typn mnsn. D wijz is Johanns, want hij luistrt mt zijn hart, d slcht is Judas want hij zokt d macht, d nvoudig is Filippus want hij bgrijpt ht nit n d domm is Ptrus want hij is ovrmodig n wt wat nit t vragn. Bn ik ht Hr? D lrlingn zijn vrdld van Ptrus tot Judas, van vrloochning tot vrraad. Als wij dlnmn aan d ucharisti wordn ook wij in d rij van d lrlingn ingvogd. Bn ik ht Hr? Ht laatst Avondmaal is vrijwl zkr n van d bkndst liturgisch traditis. Ook d afblding van Lonardo da Vinci is wrldbromd mt zlfs spculativ Dan Brown trkkn. Mindr bknd is dat r ook tw iconn zijn van dz gburtnis. D rst is d apostl-communi. Hirbij krijgn d apostln d communi ondr tw gdaantn uitgrikt, brood n wijn di Christus 11 12

7 Kindrcatchs Vanuit d rdacti Knnn julli Bart n Saartj nog? Z zijn dikk vrindn. Z zijn altijd ondrwg opzok naar avontuur. Ondrwg kwamn z 3 mannn tgn di druk mt lkaar warn aan ht pratn. Tw zagn r vrdritig uit. En paar dagn gldn was n god vrind van hun gvangngnomn n gdood. Zo haddn Bram n Saartj ondrwg uit hun gsprk opgvangn. Z zijn z maar gvold, tot z n huis binnngingn. Nou kijk ns wat r gburt. Vrbaast kijkn Bart n Saartj naar binnn. - W i van dz dri mnsn zijn vrdritig gwst.? - W at is r t zin dat idrn zo vrbaasd kijkt? - Wi kijkt r nit vrbaasd? - wi zou dat zijn n wat dot hij? - Wt j wannr hij dit ook gdaan hft? (tip in dit bokj staat n afblding daarvan) Gbd: God God, soms voln w ons vrdritig om wat ons ovrkomt. W at vrlangn w dan naar n arm om ons hn, n luistrnd oor, naar liv woordn di ons troostn n niuw mod gvn. God, kom ons tgmot op di momntn, in mnsn di ons hart vrwarmn, in wi wij Uw aanwzighid van lifd kunnn hrknnn n rvarn. 13 In dz twd KOM-IN van 2014 kunt u naast ht schma van d viringn ook d blangrijkst parochimddlingn lzn. Dz KOM- IN staat in ht tkn van Pasn. Wij don hirbij als rdacti n oprop voor niuw rdactildn n rsrv-bzorgrs, opdat nidr ht parochiblad tijdig ontvangt. Ht volgnd nummr van Pinkstrn zal waarschijnlijk komn t vrvalln maar dat is ook afhanklijk van d kopij. Daarom zttn w d kopij voor ht Pinkstrnummr r wl in. Ht volgnd nummr van KOM-IN vrschijnt waarschijnlijk rond 28 mi aanstaand. Kopij hirvoor s.v.p. vóór 13 mi aanstaand aanlvrn op ht parochiscrtariaat of via d -mail: waarvoor dank. Wij zijn blij mt u op- of aanmrkingn. Vrmld hirbij svp uw naam n adrs. Concrt Op zondag 15 juni is r om uur n concrt van ht Nijmgs Byzantijnskoor in onz krk. D togang is gratis. Ht koor staat ondr liding Svtlana van Wilink-Smanskaja. Zij hft haar opliding gnotn in St.Ptrburg. Ht koor zal n aantal wrkn van Russisch componistn tn ghor brngn, bknd maar ook mindr bknd koorwrkn. 14

8 Contactprsonn Niuw parochiann parochicntrum Com. Liturgi Dhr. N. Schrurs, Rijkswg Doopbgliding Pastoor T. Sip Misdinaars Dhr. R. Lammrs jr. catchs Pastoor T. Sip/ R. Klaassn Avondwak Dhr. N. Schrurs, Rijkswg Collctantn Dhr. R. Lammrs Missi & Ontw. Mw. M. d Groot, Schoolstraat Blomsirkunst Dhr. H. Grrits, Rijkswg Woonwagnpast. Patr J.v.d.Zandn / pastoor T. Sip Jongrn Mw. E. van Barvlt Korn Gmngd Koor Mvr. T. Schuld Basalt Bankrkning Rabobank NL18.Rabo t.n.v. Krkbstuur H. Antonius Abt, Maldn Kommunikati n informati PAROCHIE H. ANTONIUS ABT MALDEN Voor adrswijzigingn vrzokn wij u dit door t gvn aan d rdacti. Gf uw straatnaam n huisnummr door: Rdacti adrs: Krkplin AC Maldn. U kunt ook mailn: D Rdacti 15 16

nummer 08 België-Belgique P.B. 3000 Leuven 1 2/2817 p. 8-9: Leuven Kort

nummer 08 België-Belgique P.B. 3000 Leuven 1 2/2817 p. 8-9: Leuven Kort Onafhanklijk studntnwkblad van d Luvns Ovrkoplnd Kringorganisati nummr 08 Blgië-Blgiqu P.B. 3000 Luvn 1 2/2817 maandag 22 novmbr 2004 jaargang 31 2004-2005 www.vto.b afgift: Luvn 1 (wkblad - vrschijnt

Nadere informatie

AMER BREED. Werk doen wat bij je past. boetseren met was. Magazine van Amerpoort / 10e jaargang maart 2013

AMER BREED. Werk doen wat bij je past. boetseren met was. Magazine van Amerpoort / 10e jaargang maart 2013 AMER BREED 1 Magazin van Amrpoort / 10 jaargang Wrk don wat bij j past botsrn mt was AGENDA Tot 7 april 2013 Expositi HollAndrs vrlngd D tntoonstlling HollAndrs in ht Zaans Musum is vrlngd. Ht wrk van

Nadere informatie

Sneak preview: De Bussumse Watertoren. Fusie onzeker, Bussum roept regio op tot koerswijziging. Handtekeningen scoren tegen fusie

Sneak preview: De Bussumse Watertoren. Fusie onzeker, Bussum roept regio op tot koerswijziging. Handtekeningen scoren tegen fusie Polsbandjs voor drankvrkoop op Spoorpop 2010 D krant van Bussum, inclusif NaardrNiuws Wonsdag 24 fbruari 2010 Gaston Bannir : Ik hb gn vrij tijd want d tijd is vrij. Snak prviw: D Bussums Watrtorn 5 10/15

Nadere informatie

FILIP. JUBILEUMUITGAVE

FILIP. JUBILEUMUITGAVE FILIP. JUBILEUMUITGAVE 2002-2012 FILIP. Copyright oktobr 2012 Filip Van Eckhoutt Uitgvr: Lycaus B.V., Amrsfoort Omslag & foto autur: Mark Dubbldam Eindrdacti: mr. dr. Tina van dr Lindn Drukwrk: Engl Rpro

Nadere informatie

gezien & gehoord Alles over: oogmode, oogzorg & hooroplossingen design & gezondheid voor hem, haar & kids uitgave april 2014 artsen aan het woord

gezien & gehoord Alles over: oogmode, oogzorg & hooroplossingen design & gezondheid voor hem, haar & kids uitgave april 2014 artsen aan het woord GOED gzin & ghoord Alls ovr: oogmod, oogzorg & hooroplossingn uitgav april 2014 dsign & gzondhid voor hm, haar & kids artsn aan ht woord oogarts Roukns & Jubilum huisarts Magazin 1 voorwoord Aad Roukns

Nadere informatie

David Maesen (35 jaar)

David Maesen (35 jaar) bst vrsi van zichzlf! sptmbr 2011 nr. 65 4 ditis pr jaar David Masn (35 jaar) David Masn bhaald dit jaar, op zijn 35st, ht mastrdiploma Fotografi aan d Mdia, Arts & Dsign faculty. Hij won mt zijn afstudrwrk

Nadere informatie

Eerste Lichtenvoords Nieuws- en Advertentieblad

Eerste Lichtenvoords Nieuws- en Advertentieblad Erst Lichtnvoords Niuws- n Advrtntiblad www.lna.nl Dondrdag 7 mi 2015-75 jaargang No. 19 Dz wk: Wi d ogn sluit voor ht vrldn is blind voor d tokomst Vl blangstlling bij Dodnhrdnking Lichtnvoord Vndlirs

Nadere informatie

Weekblad voor Nederweert

Weekblad voor Nederweert NUMMER 49 86 Jaargang DONDERDAG 6 DECEMBER 2012 Wkblad voor Ndrwrt Rdakti-adrs: Pannnwg 231, Postbus 2724, 6030 AA Ndrwrt, tl. (0495) 63 26 25, fax 63 11 57 E-mail: info@drukkrijvandursn.nl D witgod Exprt!

Nadere informatie

opvang, woonbegeleiding en dagactiviteiten Amsterdam

opvang, woonbegeleiding en dagactiviteiten Amsterdam jaarvrslag 3 1 voorwoord 4 2 profil van d organisati 8 2.1 Algmn 9 2.2 Organisatistructuur 9 2.3 Krnggvns 11 2.4 Blanghbbndn 11 3 govrnanc 12 3.1 Bstuur n tozicht 13 3.2 Bdrijfsvoring 15 3.3. Cliëntnraad

Nadere informatie

Anders veranderen volgens Thijs Homan

Anders veranderen volgens Thijs Homan Vrslag vijfd bijnkomst gorganisrd door Factor Vijf i.s.m. NSvP Lrntwrk Andrs Wrkn ovr Andrs Vrandrn 20 fbruari 2014 bij ING t Amstrdam Bijnkomst vijf van ht lrntwrk Andrs Wrkn van Factor Vijf n NSvP vindt

Nadere informatie

Kinderarbeid 1. AAN HET WOORD. Youdelca, 12 jaar

Kinderarbeid 1. AAN HET WOORD. Youdelca, 12 jaar orani UNICEF/NYHQ2011-0803/Grarup Kindrarbid Youdlca, 12 jaar Ik bn wgggaan uit mijn dorp in d strk van Cays, in ht zuidn van Haïti, ton ik zs was. Mijn oudrs haddn gn gld voor d school. Ton mijn tant

Nadere informatie

Daar komt bij dat mensen behept zijn met de neiging tot zelfoverschatting. Zo vroeg Kilian aan 1500 bankmedewerkers of zij.

Daar komt bij dat mensen behept zijn met de neiging tot zelfoverschatting. Zo vroeg Kilian aan 1500 bankmedewerkers of zij. Vrslag vird bijnkomst gorganisrd door Factor Vijf i.s.m. NSvP Lrntwrk Andrs Wrkn ovr Andrs Vrdinn n ovr xprimntn tr vrstrking van Andrs Wrkn 21 juni 2013, Landgod Zonhuvl t Doorn Op d langst dag van ht

Nadere informatie

KERKBESTUREN HAND-IN-HAND

KERKBESTUREN HAND-IN-HAND jaargang 59 nr. 14 1-21 dcmbr 2007 KERKBESTUREN HAND-IN-HAND Tijdns d zr god bzocht n zr gslaagd vrijwilligrsavond wrdn vrijwilligrs van bid parochis bijgpraat ovr d plannn van d tokomst. En brd vrzamling

Nadere informatie

licentienieuws #3 Visueel leren

licentienieuws #3 Visueel leren sptmbr 2011 licntiniuws #3 jaargang 15, nummr 3 In SURF licntiniuws vindt u niuws ovr d bmiddlingsovrnkomstn di SURFdinstn hft afgslotn mt aanbidrs van softwar, contnt, dinstn n hardwar. Licntiniuws vrschijnt

Nadere informatie

WARMTENETTEN EN NUL-OP-DE-METER RENOVATIES

WARMTENETTEN EN NUL-OP-DE-METER RENOVATIES WARMTENETTEN EN NUL-OP-DE-METER RENOVATIES WARMTENETTEN EN NUL-OP-DE-METER RENOVATIES Opdrachtgvr Stroomvrsnlling/Platform 31 Koningin Julianaplin 10 Postbus 30833 2595 AA Dn Haag Contactprsoon: Patrick

Nadere informatie

brandstofcel Chemische Feitelijkheden Wereldwijd verbruiken we jaarlijks grofweg 450 Brug tussen brandstof en elektriciteit

brandstofcel Chemische Feitelijkheden Wereldwijd verbruiken we jaarlijks grofweg 450 Brug tussen brandstof en elektriciteit Chmisch Fitlijkhdn d i t i 5 3 n r 2 3 6 j u n i 2 0 0 7 D Contxt D watrstofconomi D Basis Enrgi uit chmi D Dipt Prstatis op d prof gstld a u t u r : B a s t i n n W n t z l brandstofcl Brug tussn brandstof

Nadere informatie

Zelf uw zorg inkopen in 8 stappen 2013. Persoonsgebonden budget AWBZ

Zelf uw zorg inkopen in 8 stappen 2013. Persoonsgebonden budget AWBZ Zlf uw zorg inkopn in 8 stappn 2013 Prsoonsgbondn budgt AWBZ Inliding In Ndrland bnt u door d Algmn Wt Bijzondr Ziktkostn (AWBZ) vrzkrd voor zorg di u nodig hbt bij ondr mr langdurig zikt, handicap of

Nadere informatie

Regionale rekeningen van de landbouw

Regionale rekeningen van de landbouw Rgional rkningn van d landbouw Novmbr 2005 Els Dmuynck n Els Brnarts Ministri van d Vlaams Gmnschap Administrati Land- n Tuinbouw (ALT) Afdling Monitoring n Studi (AMS) Luvnsplin 4 1000 Brussl INLEIDING

Nadere informatie

aanbodzijde Technisch Beheer Applicatiebeheer applicatiebeheer, onderhoud en vernieuwing systeemeigenaar informatiemanagement/ functioneel beheer

aanbodzijde Technisch Beheer Applicatiebeheer applicatiebeheer, onderhoud en vernieuwing systeemeigenaar informatiemanagement/ functioneel beheer Tolichting bhrdominn In d wrld van d automatisring n informativoorzining wordt, naast systmontwikkling, ondrschid gmaakt tussn dri vormn van bhr: functionl bhr, applicatibhr n tchnisch bhr. W lichtn dz

Nadere informatie

: Zaterdag 8 November 2014 van 14.00 uur tot 16.45 uur : Stadslandgoed de Kemphaan, Panoramazaal

: Zaterdag 8 November 2014 van 14.00 uur tot 16.45 uur : Stadslandgoed de Kemphaan, Panoramazaal Notuln van d 4 ALV 8 Novmbr 2014 van 14.00-16.45 uur Stadslandgod D Kmphaan, Almr Aanwzign (28) : Hugo Trds, Philip Boontj, Robrt Hmmn, Nik Bink, Witsk Osinga, Bob Burlag, Milou Niëns, Marcl Koldr, Erwin

Nadere informatie

Eneco EcoStroom 2 jaar 3 e kwartaal 2014 tot 1-10-2016 voor particuliere klanten

Eneco EcoStroom 2 jaar 3 e kwartaal 2014 tot 1-10-2016 voor particuliere klanten Enco EcoStroom 2 jaar 3 kwartaal 2014 tot 1-10-2016 voor particulir klantn Wat is EcoStroom? Enco EcoStroom is miliuvrindlijk lktricitit di wordt opgwkt uit duurzam bronnn als zon, wind n watr. Voor ht

Nadere informatie

Eneco EcoStroom 2 jaar 1 e kwartaal 2014 tot 1-4-2016 voor particuliere klanten

Eneco EcoStroom 2 jaar 1 e kwartaal 2014 tot 1-4-2016 voor particuliere klanten Enco EcoStroom 2 jaar 1 kwartaal 2014 tot 1-4-2016 voor particulir klantn Wat is EcoStroom? Enco EcoStroom is miliuvrindlijk lktricitit di wordt opgwkt uit duurzam bronnn als zon, wind n watr. Voor ht

Nadere informatie

Eneco EcoStroom en AardGas 4 jaar

Eneco EcoStroom en AardGas 4 jaar Enco EcoStroom n AardGas 4 jaar In dit documnt vindt u trug: En maandlijks kostnbrkning voor n gmiddld Ndrlands huishoudn mt n standaardvrbruik van 3.350 kwh n 1.600 m 3 Tarivn n voorwaardn btrffnd Enco

Nadere informatie

PLATOON VERZAMELD WERK. Plato APOLOGIE. Oktober 2010

PLATOON VERZAMELD WERK. Plato APOLOGIE. Oktober 2010 PLATOON VERZAMELD WERK Plato APOLOGIE Oktor 2010 Dz tkst is uitsluitn voor prsoonlijk gruik. Commril gruik is nit togstaan. Evnmin is ht togstaan tkst t wijzign, wrkn, ghl of gltlijk t pulirn, of anrszins

Nadere informatie

Synformatief. Syntess Atrium in schema weergegeven. Elektrotechniek 2013. Nieuwe releases, producten en services, en de laatste ontwikkelingen

Synformatief. Syntess Atrium in schema weergegeven. Elektrotechniek 2013. Nieuwe releases, producten en services, en de laatste ontwikkelingen Synformatif VOOR D E I N S T A LLA T I E BRA N CH E V O O R DE INSTAL L ATIEB R ANC HE Syntss Atrium in schma wrggvn ARTIKELEN RELATIES EDITIE NAJAAR 2013 STAMGEGEVENS CV EN LOODGIETER ELEKTROTECHNIEK

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid. Mr. E.J.H. Reitsma Stam Reitsma Advocaten en Chantal van Kempen Van Bergen CS accountants en belastingadviseurs

Wet Werk en Zekerheid. Mr. E.J.H. Reitsma Stam Reitsma Advocaten en Chantal van Kempen Van Bergen CS accountants en belastingadviseurs Wt Wrk n Zkrhid Mr. E.J.H. Ritsma Stam Ritsma Advocatn n Chantal van Kmpn Van Brgn CS accountants n blastingadvisurs Wt Wrk n Zkrhid Waarom d WWZ? T vl vrschil tussn flx n vast; D positi van flxwrkrs wordt

Nadere informatie

Fracties zien niets in eenheidstarief Vraagtekens bij voors en tegens Ondernemersfonds Centrum

Fracties zien niets in eenheidstarief Vraagtekens bij voors en tegens Ondernemersfonds Centrum 124 Tl: 0297-341900 www.mrbo.nl Editi: Aalsmr 6 cmbr 2012 1 DEZE WEEK: Niuw initiatif Rotaryclub AMU: Santa Run, ludik loop voor jong oud in Krstmanpak. Chqu 8000 uro Lions clubs voor Guusj Nrhorst Foundation.

Nadere informatie

Eneco EcoStroom en AardGas

Eneco EcoStroom en AardGas Enco EcoStroom n AardGas In dit documnt vindt u trug: En maandlijks kostnbrkning voor n gmiddld Ndrlands huishoudn mt n standaardvrbruik van 3.350 kwh n 1.600 m 3 Tarivn n voorwaardn btrffnd Enco EcoStroom

Nadere informatie

de nationale E-bike verzekering

de nationale E-bike verzekering Ht comfort gaat altijd door mt d national E-bik vrzkring D spcial n voordlig vrzkring voor all lktrisch trapondrstund fitsn Dri, vir of vijf ar vrzkrd tgn difstal of cascoschad (incl. difstal) voor n nmalig

Nadere informatie

De Eerste Oosterparkstraat

De Eerste Oosterparkstraat Nm m! prof n ondk Amsrdam Oos! D Ers Oosrparksraa Ls, kijk n laa j vrlidn door d vrschillnd gzichn van d Ers Oosrparksraa! Wlkom in d rs Oosrparksraa En sraa waar j misschin wl daglijks doorhn loop, fis

Nadere informatie