Parochie H. Antonius Abt Malden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Parochie H. Antonius Abt Malden"

Transcriptie

1 Contactblad Parochi H. Antonius Abt Maldn Oplag 2000 x. Pastoor Drs. T.H.M. Sip, Krkplin 4 tl: Voor pastoral zakn ook brikbaar als ht scrtariaat gslotn is. Parochicntrum n scrtariaat Krkplin 4, 6581 AC Maldn tl: Gopnd op wrkdagn van uur Wbsit: Kostr Dhr. R. Lammrs Administratur Dhr. P. van dr Mr, D Wikn 46 Maldn Parochibstuur Postadrs Krkplin 4, 6581 AC Maldn Voorzittr Drs. T. Sip Vic - voorzittr Mvr. J. van Buningn Scrtaris vacatur Pnningmstr Dhr. Th. Ptrs Ldn Mvr. R. Nillissn-Arts Krkdinstn Zi dinstnschma ldrs in dit blad 2

2 Jaargang 37 April 2014 Nr.2 Pastoraal Woord Dit jaar hbbn w n bijzondr lnt. Lnt is altijd ht bld van ht niuw lvn op aard. Toch is d lnt ook vrbondn mt d nrgang van ht lvn in d wintr. Op ht uitgblust hout vrschijnt fris jong gron dat ht licht van d vrwarmnd zon wrspiglt. Dit bld van d lnt wordt ook in d Bijbl gbruikt om ht vrbond tussn God n mns tot uitdrukking t brngn. Ht niuw opbloind lvn is in ht Hooglid n bld van d lifd van God voor d mns di lft volgns Zijn vrbond. Dit vrbond wordt uitgdrukt in n huwlijksballad di d lifd van d bruid n d bruidgom bschrijft. Bruid n bruidgom zokn lkaar t vindn. Daarom wordt zowl in Christndom als Jodndom ht Hooglid mt ht paasfst vrbondn. Vrdr is ht bld van d lnt ook gvat in ht bld van d pristr Aaron di mt n amandlboomtak d Tnt van d Samnkomst naar ht tabrnakl loopt, di daarop vrvolgns ontluikt in blosm. Dit is n aanduiding voor Gods gnznd n lvn-schnknd aanwzighid. Vandaar dat d zvnarmig kandlaar, d mnora, di in d tmpl van Jruzalm stond, vrsird is mt amandlblosm. In dz bldn komt naar vorn dat Gods aanwzighid ons ht lvn schnkt. Ook wordt duidlijk dat ht lvn zich stds vrniuwt n vodt vanuit dz vrbinding. Ht problm van onz tijd is dat w ons nit bwust zijn wat dz vrbinding wrklijk btknt. D vodnd lvnsadr van ht gstlijk n social lvn zijn w vlal vrlorn. D focus is komn t liggn op ht consumrn. Gld, n macht, positi n status zijn in d plaats gkomn van rlatis n social vrbindingn of wordn door conomisch n andr nuts dnkn bpaald. D mnslijk maat vrdwijnt op d achtrgrond. D vraag naar ht mnslijk bstaan n d zingving wordn nit mr bpaald vanuit d 3 rlati mt lkaar vanuit ons mns-zijn maar mnslijk bstaan wordt n conomisch factor. Dat zin w god in d gzondhidszorg. Vrzorging van zikn is nit mr n opdracht vanuit n gstlijk n social vrbinding of maatschapplijk vrantwoordlijkhid, maar is n conomisch groothid gwordn. Ht wgvalln van bijbls waardn, zoals d zorg voor wduwn n wzn, d zikn n d armn, is knmrknd voor onz tijd. Juist dz zorg is ht bakn van d vrbinding tussn gstlijk lvn n mnslijk maat. Mt Pasn virn w dat w di dood brngnd structurn ovrwinnn door ht Licht zlf. Dat btknt dat w vnals Jzus standvastig n vol ovrgav ons towijdn aan n lvn dat vrbindt. En lvn dat ons vrbindt mt God, mns n wrld. Dat lvn kan alln maar gvod wordn vanuit n gstlijk bron, want andrs zou ht plat wordn. Dan makn zich d aards krachtn van macht gld n status mstr van dz boodschap. Er is n hogr dol dan alln ht aards lvn voor d mns wgglgd. Maar juist vanuit ht aards lvn wordt dat prspctif zichtbaar. Alln vanuit dz vrbinding mt ht hir n nu kunnn w ht war, ht schon n ht god, aanvaardn n vindn, htgn ons bovn ht alldaags uittilt n mt gods lifd vrbindt. Dz thma s wordn in ht Hooglid mt bldn van ht lvn in d natuur vrbondn. Z bschrijvn d ovrgav aan d lifd, di zokn blijft naar haar vrbinding: Ds nacht op mijn bd zok ik mijn zilsbmind. Dit zokn daarom gaat ht. Als w ophoudn t zokn zijn w al vrlorn. Als w ophoudn t glovn dan hbbn w al opggvn. Als w ophoudn lif t hbbn zijn w al dood. Dat is ht dilmma van ht lvn zlf. W i cht durft t lvn, wi cht zijn lvn durft t vrlizn di hft ht al gwonnn. Hirbij gaat ht om ht lvn dat w onszlf gmodulrd hbbn afhanklijk van d normn n voorstllingn van onz omgving. W voln ons gvangn in d bprkingn di w onszlf hbbn opglgd. Mt Pasn virn w dat di patronn wordn doorbrokn; dat lifd d dood ovrwint, dat ovrgav n standvastighid lvn gvn. Door zijn lvn n ovrgav hft Jzus ons gtoond dat Gods Lifd ovrwint. Christus, howl als n tak van d boom ds lvns afgsndn, wordt door zijn standvastighid n ovrgav zlf tot d boom ds lvns, tot d amandl tak di in n door Gods nabijhid n lifd opniuw tot niuw lvn komt. Pastoor Ton Sip 4

3 Ovrldn is Lif n Ld Jo Brokman Rijkswg Anni Gurts-Klabbrs Maldrburchstraat Anni Vissrs-Harkns Maldrburch Basis Rglmnt Krkhof Naar aanliding van d vorig KOM-IN zijn r n aantal vragn gkomn mt btrkking tot moglijkhdn ovr bgravn n bijzttn als ook d inrichting van gravn n grafmonumntn. Daarom hir n klin maar krnachtig gdlt ovr d rgls. Wi hft rcht op ht vstign van n grafrcht? D stlrgl is dat idr gdoopt glovig di zich bknd tot ht katholik gloof n/of parochiaan is op d bgraafplaats kan wordn bgravn. 1) Toglatn zijn parochiann of zij di katholik gdoopt zijn n in Maldn wonn. 2) Ook d nit-katholik partnr van n parochiaan dlt in dit grafrcht. 3) Ook oud-parochiann di ldrs wonn kunnn hir bgravn wordn als zij op grond van duidlijk n aantoonbar familibandn zoals n familigraf of door ht vrblijf in n vrzorgingsthuis zijn vrhuisd. 4) Uitgslotn hirvan zijn zij: - di bij act van bwust krkvrlating di nit voortijdig hrropn is n zichzlf daardoor buitn d krkgmnschap hbbn gplaatst. Aan hn wordt voor dit krkhof gn grafrcht togknd. 5) W i zich uit d parochi hft uitgschrvn kan nit op ht parochi krkhof bgravn wordn. Rchtn n plichtn m.b.t. grafmonumntn. 1) Ht grafmonumnt blijft igndom van d famili ook na ht vrlopn van grafrchtn. Voor ht ondrhoud dat door ht parochibstuur buitn haar vrantwoordlijkhid mot gnomn wordn tot instandhouding van n grafmonumnt n ht vrwijdrn daarvan is d famili aanspraklijk. 2) Ht parochibstuur kan d famili aansprkn op ht ondrhoud van ht grafmonumnt als daarto aanliding is. Hirbij valt t dnkn aan vrvuiling door nalatig ondrhoud, wildgroi van aanplant. 3) Ht grafmonumnt mag nit t groot zijn of hindr bij d ondrhoudswrkzaamhdn vroorzakn. 4) Ht bstuur aanvaardt gn aanspraklijkhid bij vrniling of bschadiging van grafmonumntn tnzij ht door haar ign wrkzaamhdn aantoonbaar is ontstaan. Urnnmuur. 1) Ht bijzttn van urnn is toganklijk voor idrn dus ook nit parochiann n nit krklijkn. 2) D gdnkstn is door ht krkbstuur blanco dus zondr tkst rds aangbracht n is voor idrn htzlfd. D famili is zlf vrantwoordlijk voor ht aanbrngn van tkstn. 3) Ht bstuur is nit aanspraklijk voor schad aan d gdnkstn tnzij dat door haar todon schad ontstaat. 4) Aan d urnnmuur mogn alln lichtjs gbrand wordn, all andr vrsiringn zijn nit togstaan. Vanuit krk n pastori * Ht krkhof zal nu vrdr ondrhoudn gaan wordn door n galisring van bpaald gdltn. Daarbij zal ook d gravl wordn aangbracht. D urnnmuur zal zodra d afdkplatn arrivrn afgmaakt wordn n grd gstld wordn. 5 6

4 Van d pnningmstr Vanaf 1 januari 2014 vrandrt onz bankrkning naar ht IBAN nummr. Vanaf di datum is ht rkningnummr als volgt RABO bank, rkningnummr NL18.Rabo Collcts januari fbruari maart Parochi 953,58 737,27 923,41 Maldrburch n.n.b. N.n.b. N.n.b. Bokjs 116,57 109,31 131,83 Kaarsn 518,85 309,47 448,84 Uitvaartn 530,70 520,96 311,58 Gbd voor wrldvrd n stabilitit Wij willn in d Mariakapl ht roznkransgbd biddn voor d wrldvrd n voor stabilitit in ons land. Wij willn samn God biddn voor inzicht, wijshid n grchtighid voor all mnsn. Idr dondrdagochtnd om uur in d Mariakapl. vrschillnd hand- n spandinstn. * Ook zijn w op zok naar mnsn di in d tuinplog of krkhofplog willn mwrkn. * Vrdr zokn w koorldn, lctorn n mnsn di willn mhlpn bij ht koffischnkn. Dinstnschma 13 april Palmzondag (9 zondag) zo uur ucharistiviring zo uur ucharistiviring Hrnkoor 17 april Witt Dondrdag do uur ucharistiviring 18 april God Vrijdag vrij uur Kruiswg vrij uur Kruis n graflgging Hrnkoor 19 april Paaszatrdag zat uur Paaswak MGK 20 april Pasn zo uur ucharistiviring MGK Vrijwilligrs gzocht 21 april 2 Paasdag ma uur ucharistiviring Volkszang Vl handn makn licht wrk n ht is nog gzllig ook. W komn handn tkort. Mldt u aan bij d kostr Roy Lammrs: * W zijn op zok naar niuw rdactildn van d KOM-IN, zoals corrctors n schrijvrs maar ook vrdlrs van d KOM-IN. * Hft u n btj tijd ovr voor d parochi of hft u rvaring uit vrogr bzighdn of wrk. W zokn nog stds mnsn voor 27 april 2 zondag v. Pasn zo uur ucharistiviring koor 4 mi 3 zondag v. Pasn zo uur ucharistiviring MGK 7 8

5 11 mi 4 zondag v. Pasn zo uur ucharistiviring Hrn 18 mi 5 zondag v. Pasn zo uur ucharistiviring MGK 25 mi 6 zondag v. Pasn zo uur ucharistiviring koor 29 mi Hmlvaartsdag do uur ucharistiviring Volkszang 1 juni 7 zondag v. Pasn zo uur ucharistiviring Hrn 8 juni 1 Pinkstrdag zo uur ucharistiviring MGK 15 juni 10 zondag door ht jaar zo uur ucharistiviring Hrn 22 juni 11 zondag door ht jaar zo uur ucharistiviring koor 29 juni 12 zondag door ht jaar zo uur ucharistiviring Volkzang Idr wonsdag om 9.30 uur ucharistiviring in d Mariakapl 9 D Anglicaans krk D mst vrmd ontstaansgschidnis van n national krk is wl di van d Church of England. Dz krk is nit ontstaan vanuit n thologisch dbat of vrschilln in opvattingn ovr ht gloof. Haar ontstaan is loutr n alln trug t vorn op ht gdrag van koning Hndrik d VIII. Hndrik d VIII was gtrouwd mt Cathrina d Aragon d dochtr van d Spaans koning. Omdat zij gn mannlijk nazaat kon barn, wild Hndrik d VIII zich van haar t latn schidn om mt zijn maitrss Anna Bolyn t trouwn. Daarvoor most ht huwlijk ontbondn wordn, htgn d paus wigrd. Ondr invlod van d intrigs van Anna Bolyn lgd d koning d Act of Suprmacy voor aan ht parlmnt di in 1534 aangnomn. Hirdoor wrd d koning hoofd van d krk van England n maakt zich d krk van England los van Rom. D rst daad van d koning was dan ook d huwlijkswttn in zijn ign voordl t vrsopln. Erasmus sprak zijn afschuw uit ovr dz daad n ook Luthr gaf hir d paus glijk. Thomas Mor, d grot humanist n vrind van Erasmus, kanslir van d koning, wrd om zijn kritik op dz zt onthoofd. Vrvolgns wrd Hndrik door d Paus gëxcommunicrd. Dz gschidnis vrklaart waarom n bpaald gdlt van d Anglicaans krk zo uitrmat Rooms-katholik aandot. Want d sacramntn n ambtn in d krk blvn gwoon doorgaan. D twd daad van d koning was ht clibaat voor pristrs af t schaffn. Ook dat had n politik n conomisch achtrgrond, want zo kon hij d macht van d vl kloostrs brkn n hun bzit latn rovn. Vl abdijn lit hij plundrn n vrbrandn. Pas mt d invlod van d latr koning, d stadhoudr Willm III van d Oranj-Nassau, di in d 18 uw koning wrd van England, wrd d invlod van d rformati op d Engls krk strkr. Zo ontstond r n n High Church di strk katholik is n n Low Church di strk vanglisch-calvinistisch is. D High Church is d mst intrssant. Tmr daar dz krk grotndls d Middluws liturgi van d katholik krk bwaard hft. Dat is dus d liturgi van vóór d rformati. D Tridntijns liturgi ( tot 1965) van d R,K krk is van ná d rformati. 10

6 Ht hoofd van d Anglicaans krk is d facto n in all gloofsvragn d aartsbisschop van Cantrbury. Ht Engls staatshoofd is dat slcht nu in onz tijd titulair. D Engls krk knt d dri ambtn, pristr, bisschop n diakn vnals d zvn sacramntn. Ht vrschilt chtr in blving of mn in d high of low church aanwzig is. Ht rst gbdnbok, d common Book of Prayr n d officiël Bijbl, King Jams Bibl, wrdn in Antwrpn in d drukkrij Plantijn gdrukt. In Zuid-Afrika n d VS hft d Anglicaans krk buitn Groot- Brittannië haar grootst aantalln glovign. Rds in d 60 jarn was d nrgang van d Anglicaans krk zo strk als bij ons nu in onz krkn. Knmrknd voor haar zijn d typisch liturgisch laat-middluws gwadn n d bromd gzangn mt jongnskorn. In d ocumn splt d anglicaans krk ook in rlati tot Rom nt als d oud-katholik krk n blangrijk rol. Paus Johanns Paulus II hft samn mt d aartsbisschop van Cantrbury, d patriarch van Constantinopl n d aartsbisschop van d Oud-Katholik krk van Utrcht in 2000 ht jubljaar gopnd. In d jarn 80 wrd d vrouw tot ht diakn ambt, in d jarn 90 tot ht pristrambt n in 2003 tot ht bisschopsambt toglatn. Dat wil nit zggn dat dit intrn gn problmn gft. Sommign zijn ton ovrgstapt naar d Rooms-katholik krk D bromdst anglicaan di ooit Rooms-katholik wrd is Sir Kardinaal d Hnry Nwman n grot gst uit d 19 uw. Iconn hun zlf in d handn gft. D twd is ht laatst avondmaal mt bijna dzlfd motivn als bij di van Lonardo da Vinci. Afgbld wordt op d icoon ht joods paas-of psachmaal dat hrinnrt aan d uittocht van Egypt. Samn mt d lrlingn virt Jzus ht paasmaal volgns d voorschriftn van d traditi mt ongzuurd, ongdsmd brodn. En dan gburt r its wat di avond andrs maakt dan andr avondn. Hij kondigt zijn lijdn n ovrlvring aan. W i mt mij zijn hand in d schaal stkt zal mij ovrlvrn. Dat zijn zijn woordn. Uitraard vrstarrn d lrlingn n vragn zich af bn ik ht dan? En god vraag. Want idrn di ht vrhaal mnt t knnn dnkt dat Judas bdold is. Maar is dat wl zo? Bdolt d vanglist nit toch its mr? W ant r zijn 2 figurn di ruit springn. D gn di naast Jzus zit d jong lrling Johanns n d gn di naar d schaal grijpt Judas. Daarnaast splt Ptrus n voornam rol in dit hl vrhaal n ook Filippus. Dz vir apostln zijn paralllln van d vir zonn di in d tkst van ht psachmaal voorkomn: d wijz, d slcht, d nvoudig n d domm zoon. Zij staan symbool voor d vrschillnd typn mnsn. D wijz is Johanns, want hij luistrt mt zijn hart, d slcht is Judas want hij zokt d macht, d nvoudig is Filippus want hij bgrijpt ht nit n d domm is Ptrus want hij is ovrmodig n wt wat nit t vragn. Bn ik ht Hr? D lrlingn zijn vrdld van Ptrus tot Judas, van vrloochning tot vrraad. Als wij dlnmn aan d ucharisti wordn ook wij in d rij van d lrlingn ingvogd. Bn ik ht Hr? Ht laatst Avondmaal is vrijwl zkr n van d bkndst liturgisch traditis. Ook d afblding van Lonardo da Vinci is wrldbromd mt zlfs spculativ Dan Brown trkkn. Mindr bknd is dat r ook tw iconn zijn van dz gburtnis. D rst is d apostl-communi. Hirbij krijgn d apostln d communi ondr tw gdaantn uitgrikt, brood n wijn di Christus 11 12

7 Kindrcatchs Vanuit d rdacti Knnn julli Bart n Saartj nog? Z zijn dikk vrindn. Z zijn altijd ondrwg opzok naar avontuur. Ondrwg kwamn z 3 mannn tgn di druk mt lkaar warn aan ht pratn. Tw zagn r vrdritig uit. En paar dagn gldn was n god vrind van hun gvangngnomn n gdood. Zo haddn Bram n Saartj ondrwg uit hun gsprk opgvangn. Z zijn z maar gvold, tot z n huis binnngingn. Nou kijk ns wat r gburt. Vrbaast kijkn Bart n Saartj naar binnn. - W i van dz dri mnsn zijn vrdritig gwst.? - W at is r t zin dat idrn zo vrbaasd kijkt? - Wi kijkt r nit vrbaasd? - wi zou dat zijn n wat dot hij? - Wt j wannr hij dit ook gdaan hft? (tip in dit bokj staat n afblding daarvan) Gbd: God God, soms voln w ons vrdritig om wat ons ovrkomt. W at vrlangn w dan naar n arm om ons hn, n luistrnd oor, naar liv woordn di ons troostn n niuw mod gvn. God, kom ons tgmot op di momntn, in mnsn di ons hart vrwarmn, in wi wij Uw aanwzighid van lifd kunnn hrknnn n rvarn. 13 In dz twd KOM-IN van 2014 kunt u naast ht schma van d viringn ook d blangrijkst parochimddlingn lzn. Dz KOM- IN staat in ht tkn van Pasn. Wij don hirbij als rdacti n oprop voor niuw rdactildn n rsrv-bzorgrs, opdat nidr ht parochiblad tijdig ontvangt. Ht volgnd nummr van Pinkstrn zal waarschijnlijk komn t vrvalln maar dat is ook afhanklijk van d kopij. Daarom zttn w d kopij voor ht Pinkstrnummr r wl in. Ht volgnd nummr van KOM-IN vrschijnt waarschijnlijk rond 28 mi aanstaand. Kopij hirvoor s.v.p. vóór 13 mi aanstaand aanlvrn op ht parochiscrtariaat of via d -mail: waarvoor dank. Wij zijn blij mt u op- of aanmrkingn. Vrmld hirbij svp uw naam n adrs. Concrt Op zondag 15 juni is r om uur n concrt van ht Nijmgs Byzantijnskoor in onz krk. D togang is gratis. Ht koor staat ondr liding Svtlana van Wilink-Smanskaja. Zij hft haar opliding gnotn in St.Ptrburg. Ht koor zal n aantal wrkn van Russisch componistn tn ghor brngn, bknd maar ook mindr bknd koorwrkn. 14

8 Contactprsonn Niuw parochiann parochicntrum Com. Liturgi Dhr. N. Schrurs, Rijkswg Doopbgliding Pastoor T. Sip Misdinaars Dhr. R. Lammrs jr. catchs Pastoor T. Sip/ R. Klaassn Avondwak Dhr. N. Schrurs, Rijkswg Collctantn Dhr. R. Lammrs Missi & Ontw. Mw. M. d Groot, Schoolstraat Blomsirkunst Dhr. H. Grrits, Rijkswg Woonwagnpast. Patr J.v.d.Zandn / pastoor T. Sip Jongrn Mw. E. van Barvlt Korn Gmngd Koor Mvr. T. Schuld Basalt Bankrkning Rabobank NL18.Rabo t.n.v. Krkbstuur H. Antonius Abt, Maldn Kommunikati n informati PAROCHIE H. ANTONIUS ABT MALDEN Voor adrswijzigingn vrzokn wij u dit door t gvn aan d rdacti. Gf uw straatnaam n huisnummr door: Rdacti adrs: Krkplin AC Maldn. U kunt ook mailn: D Rdacti 15 16

Sports Center. 22 juni 2011

Sports Center. 22 juni 2011 Titl procs: Klachtnblid Tilburg Univrsity Procsignaar: Ing Schprs Paraaf kwalititsfunctionaris Vrsi nr.: 2 Bsprokn mt: M.T. d.d. 13 april 2011 Vastgstld in M.T. d.d. 22 juni 2011 Pndragon d.d. 10 aug.

Nadere informatie

KALENDER VOOR ADVENT EN KERST

KALENDER VOOR ADVENT EN KERST KALENDER VOOR ADVENT EN KERST Modrs van Jzus Tamar Rachab Ruth Batsba Maria 27 NOVEMBER 1 JANUARI 2011 Stunpunt Liturgi Dputatn Krkmuzik n Dputatn Erdinst Kon. Wilhlminalaan 3-5 3818 HN Amrsfoort t. 033-4569892

Nadere informatie

Zondag 13 maart 2016. Aanvang: 19.00 uur Regenboogkerk Epe Ontmoetingsdienst Thema: Wijs mij de weg

Zondag 13 maart 2016. Aanvang: 19.00 uur Regenboogkerk Epe Ontmoetingsdienst Thema: Wijs mij de weg Zondag 13 maart 2016. Aanvang: 19.00 uur Rgnboogkrk Ep Ontmotingsdinst Thma: Wijs mij d wg Voorgangr: Ds. A. M. van d Wtring Muzikal mdwrking: Chr. mannnkoor L o o f t d n H r O.l.v.: Frddy V l d k a m

Nadere informatie

Buurtparkjes en speelplekken

Buurtparkjes en speelplekken Oktobr 2014 PAGINA 1 In dit nummr Buurtparkjs n splplkkn Niuwbouw Vinknstraat n Parkitstraat bijna klaar! Start wrkzaamhdn opnbar ruimt. Aanlg niuw rioolstlsl Schoon grondwatr Crossbaan, ht succs Binnnkort

Nadere informatie

Buurtvereniging De Hoef. Nieuwsbrief. December 2014

Buurtvereniging De Hoef. Nieuwsbrief. December 2014 Buurtvrniging D Hof Niuwsbrif 10 Dcmbr 014 F n g a d t s F n ij Inhoud Voorwoord Van d bstuurstafl Trugblik n vooruitblik activititn Niuwtjs n tips Intrnt n Facbook Inbraakprvnti En vilig n schoon bgin

Nadere informatie

Van Contrafeytsel* tot Selfie

Van Contrafeytsel* tot Selfie Van Contrafytsl* tot Slfi *portrt, bltnis. Rubns Privé toont d allrmooist n mst intim portrttn di Rubns ooit gmaakt hft. D wrkn dindn als hrinnring, nt als foto s vandaag n bijna 400 jaar latr zittn dz

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Thema s Trefwoord. Kalender. jaargang 10 - nummer 16-29 oktober 2015

Nieuwsbrief. Thema s Trefwoord. Kalender. jaargang 10 - nummer 16-29 oktober 2015 Niuwsbrif jaargang 10 - nummr 16-29 oktobr 2015 Thma s Trfwoord Wk 45 Thma: Arm n rijk D proft Amos zit ho in ht noordn van ht land d arm mnsn stds armr n d rijkn stds rijkr wordn. Dat vrschil zorgt voor

Nadere informatie

LEERJAAR 3 MUZISCHE VORMING

LEERJAAR 3 MUZISCHE VORMING VOORBEELDMATERIAAL HOEKENBOX LEERJAAR 3 MUZISCHE VORMING P. 02-03 Bldopvoding STOELEN D lrlingn ontwrpn n stol voor n figuur uit n sprookj. P. 04-05 Dramatisch Spl TABLEAU VIVANT mt KEITH HARING D lrlingn

Nadere informatie

Kennismaking met Photoshop

Kennismaking met Photoshop Hoofdstuk Knnismaking mt Photoshop Hoofdstuk, ht bgin van onz boind tocht doorhn Photoshop. Waarschijnlijk was j tot nu to gwoon om mt programma s van Microsoft t wrkn. Z hbbn allmaal n zlfd look n fl.

Nadere informatie

Bibliotheek. Hier melden. Lente. Bibliotheek. Beer Koning. Beer Koning. Beer Koning. Beertje An. Beer Koning. Beer Koning. Beer Koning.

Bibliotheek. Hier melden. Lente. Bibliotheek. Beer Koning. Beer Koning. Beer Koning. Beertje An. Beer Koning. Beer Koning. Beer Koning. Wintr Brtj An drs Sprookjs rs Brtj And Brtj And rs Fitsn Fitsn Auto Vilig vrkr tj Andrs Bsrn Fit Gitaar Bibliothk Sprookjs Wintr Hrfst Lnt Lnt Wintr Lnt Hir mldn Bibliothk Hir mldn Gitaar Zomr Hrfst Brtj

Nadere informatie

herkennen herkennen fsdfdsfdssfdq

herkennen herkennen fsdfdsfdssfdq hrknnn hrknnn hrknnn fsdfdsfdssfdq : n t s p op h s k Wor h n k r h o? n t s p j 1 hrknnn rknnn DOELGROEP WAAR EN WANNEER? INHOUD DUUR All liding Op SB s, gwstavondn, Workshopwknd, nz. Dri ondrdln: pstn

Nadere informatie

Nieuwsbrief Leerlingen. In deze nieuwsbrief. Schooljaar 2014-2015 Januari nr. 5

Nieuwsbrief Leerlingen. In deze nieuwsbrief. Schooljaar 2014-2015 Januari nr. 5 Niuwsbrif Lrlingn Vrbouwingsplannn Achtr d schrmn wordt hard gwrkt aan d vrbouwingsplannn voor d school. Inmiddls is r n Voorlopig Ontwrp vastgstld n is d omgvingsvrgunnig aangvraagd bij d gmnt. Indin

Nadere informatie

Aanvoer van afval en grondstoffen. Op 10 januari zal het eerste afval voor BAVIRO worden aangevoerd. Dit gaat met containervrachtwagens

Aanvoer van afval en grondstoffen. Op 10 januari zal het eerste afval voor BAVIRO worden aangevoerd. Dit gaat met containervrachtwagens Nummr 7 Pagina 1 van 2 Dcmbr 2010 BAVIRO Niuwsbrif Nr. 7 SITA REnrgy, Potndrf 2, 4703 RK Roosndaal. 0165-534492 communicati@baviro.nl www.baviro.nl Gacht lzr, Via dz niuwsbrif informrn wij u ovr d voortgang

Nadere informatie

pasen2007 Ik -Paulus- leg getuigenis af voor klein en groot...namelijk dat de Christus moest sterven

pasen2007 Ik -Paulus- leg getuigenis af voor klein en groot...namelijk dat de Christus moest sterven VORMSELcadaus D gnad van ht H.Vormsl hlpt n kind om als lrling van Jzus t lvn. Daarbij is ook daglijks vodsl nodig uit zijn Woord. Groot Niuws Bijbl En spcial jongrn uitvoring van d Bijbl in hdndaags Ndrlands.

Nadere informatie

Poort, school voor havo en mavo

Poort, school voor havo en mavo Poort, school voor havo n mavo i t i b m a t m Voor lrlingn Voorbriding op n succsvoll lrloopbaan Wil j naar Poort, dan wil j latr naar ht HBO. Poort is n havo-mavoschool, di jou motivrt om naar ht HBO

Nadere informatie

Een uitgave van katholieke basisschool De Kinderarcke. Deze wordt eens in de twee weken verstuurd aan alle ouders.

Een uitgave van katholieke basisschool De Kinderarcke. Deze wordt eens in de twee weken verstuurd aan alle ouders. UIT DE SCHOOL GEKLAPT NUMMER 2 Dondrdag 18 sptmbr 2014 En uitgav van katholik basisschool D Kindrarck. Dz wordt ns in d tw wkn vrstuurd aan all oudrs. DE KOP IS ER AF Wat n zindrnd n inspirrnd bgin van

Nadere informatie

Correctievoorschrift VWO

Correctievoorschrift VWO Corrctivoorschrift VWO 008 tijdvak wiskund B Ht corrctivoorschrift bstaat uit: Rgls voor d boordling Algmn rgls 3 Vakspcifik rgls 4 Boordlingsmodl 5 Inzndn scors Rgls voor d boordling Ht wrk van d kandidatn

Nadere informatie

CBS Nije-Kroost 18 april 2013 www.cbsnijekroost.nl

CBS Nije-Kroost 18 april 2013 www.cbsnijekroost.nl CBS Nij-Kroost 18 april 2013 www.cbsnijkroost.nl Vanuit d gropn Niuw lrlingn: in grop 1/2c: Rol Vnmans Gropn 1 n 2 Wi wil in d mivakanti ons poppnmubilair schildrn? Graag vn contact opnmn mt juf Lia. Op

Nadere informatie

Recreatieprogramma. Recreatieprogramma

Recreatieprogramma. Recreatieprogramma Rcratiprogramma Rcratiprogramma Zatrdag 16 Augustus 2014 - Vrijdag 22 augustus 2014 Hallo! Mijn naam is Jop Snop! ma: h t t k is h w z D Zomr! Hallo allmaal, Hir voor julli ht programma van dz wk! Er zijn

Nadere informatie

Vocht- Bouwen problemen bestrijden Bouwen

Vocht- Bouwen problemen bestrijden Bouwen Bouwn n w Bou t h c Vo n m l prob dn j i r t s b Algmn Murn n vlorn Antischimmlbhandling T winig vntilati, ovrtollig vocht, watrinsijpling, n watrlk n andr factorn kunnn d kwalitit van d lucht in uw huis

Nadere informatie

Calamiteitenprotocol instellingen zorg voor jeugd, de gemeenten in de provincie Utrecht en de gemeenten Weesp en Wijdemeren

Calamiteitenprotocol instellingen zorg voor jeugd, de gemeenten in de provincie Utrecht en de gemeenten Weesp en Wijdemeren Calamititnprotocol instllingn zorg voor jugd, d gmntn in d provinci Utrcht n d gmntn Wsp n Wijdmrn Inliding Calamititn in d jugdhulp kunnn hlaas nit altijd voorkomn wordn. Z hbbn n grot impact op btrokknn

Nadere informatie

Derde editie. Tweede Fase. du français garan

Derde editie. Tweede Fase. du français garan r z j i w mthod Drd diti Twd Fas aîtris m n n o b n U! d D accor ti! du français garan Drd diti Twd Fas lrn voor d praktijk én succs op d xamns. Mt d niuw, drd diti van wrkn lrlingn daar nog dolgrichtr

Nadere informatie

Kinderboekenweek. Wie heeft de gouden griffel gewonen? : Simon van der geest. Welk boek heeft de gouden griffel gewonen?

Kinderboekenweek. Wie heeft de gouden griffel gewonen? : Simon van der geest. Welk boek heeft de gouden griffel gewonen? Kindrboknwk Dit jaar vond d Kindrboknwk plaats van 7 t/m 18 oktobr. Dit hbbn w op school ook gvird. W haddn grot opning, waarbij Mstr Hans tw profjs voordd n w op ht lidj van Kindrn voor Kindrn gingn dansn.

Nadere informatie

Hierbij de Stijl Nieuwsbrief van september. Elke maand wordt de nieuwsbrief verstuurd Deze verschijnt in de laatste week van de maand.

Hierbij de Stijl Nieuwsbrief van september. Elke maand wordt de nieuwsbrief verstuurd Deze verschijnt in de laatste week van de maand. Bst Stijlldn, bst Oudrs Hirbij d Stijl Niuwsbrif van sptmbr. Elk maand wordt d niuwsbrif vrstuurd Dz vrschijnt in d laatst wk van d maand. Waarom n niuwsbrif? Als stijlmstrs vindn w ht blangrijk dat alls

Nadere informatie

Appartement kopen? Check de VvE!

Appartement kopen? Check de VvE! Appartmnt kopn? Chck d VvE! VvE chcklist Bnt u van plan n bovn- of n bndnwoning t kopn? En huis in n portik? Of n huis mt n gmnschapplijk opgang n n trappnhuis? Dan hft u grot kans dat uw niuw woning ondrdl

Nadere informatie

t J a g e r t j Beste ouders / verzorgers,

t J a g e r t j Beste ouders / verzorgers, Nr 03 11 oktobr 2013 Tlfoon: (013) 4672792 -mail algmn: bs.hubrtus@xpctprimair.nl -mail dirctur: candid.kassls@xpctprimair.nl Intrnt: www.hubrtusschool.nl Kalndr: 12 okt Hrfstvakanti t/m 27 oktobr 28 okt

Nadere informatie

ASSESSMENT. Assessment. Wat is een assessment? Belang voor deelnemers Belang voor de werkgever Vijf stappen Waarom kiezen voor HRD Group? Interesse?

ASSESSMENT. Assessment. Wat is een assessment? Belang voor deelnemers Belang voor de werkgever Vijf stappen Waarom kiezen voor HRD Group? Interesse? Assssmnt Assssmnt Wat is n assssmnt? Blang voor dlnmrs Blang voor d wrkgvr Vijf stappn Waarom kizn voor HRD Group? Intrss? Bnt u gïntrssrd in onz assssmnts? Nm dan grust contact mt ons op. T 030-6911138

Nadere informatie

Eneco EcoStroom en AardGas

Eneco EcoStroom en AardGas Enco EcoStroom n AardGas In dit documnt vindt u trug: En maandlijks kostnbrkning voor n gmiddld Ndrlands huishoudn mt n standaardvrbruik van 3.350 kwh n 1.600 m 3 Tarivn n voorwaardn btrffnd Enco EcoStroom

Nadere informatie

t J a g e r t j Nieuwsbrief van basisschool St. Hubertus, Jagerslaan 55, 5042 LJ Tilburg Nr 09 21 maart 2014

t J a g e r t j Nieuwsbrief van basisschool St. Hubertus, Jagerslaan 55, 5042 LJ Tilburg Nr 09 21 maart 2014 Nr 09 21 maart 2014 Tlfoon: (013) 4672792 -mail algmn: bs.hubrtus@xpctprimair.nl -mail dirctur: candid.kassls@xpctprimair.nl Intrnt: www.hubrtusschool.nl Kalndr: 24 mrt Studidag: kindrn vrij 25 mrt 26

Nadere informatie

Stoer, ik kan het heus wel! Zomerprogramma. Zomertour 2015. Buitenschoolse opvang Ondersteboven. 20 juli tot en met 28 augustus 2015

Stoer, ik kan het heus wel! Zomerprogramma. Zomertour 2015. Buitenschoolse opvang Ondersteboven. 20 juli tot en met 28 augustus 2015 Zomrprogramma Buitnschools opvang Ondrstbovn KION Zomrtour 2015 Brikbaarhid in d vakanti T 024 348 07 30 E bsoondrstbovn@ kion.nl Graag vóór 9.00 uur afmldn 20 juli tot n mt 28 augustus 2015 Stor, ik kan

Nadere informatie

CREA-ATELIERS. van de gemeentelijke. www.facebook.com/cultuurdienstlochristi. foursquare.com/jeugdlochristi

CREA-ATELIERS. van de gemeentelijke. www.facebook.com/cultuurdienstlochristi. foursquare.com/jeugdlochristi CREA-ATELIERS knutsln, tknn n kokn van d gmntlijk cultuur- n jugddinst www.jugdlochristi.b/cra www.facbook.com/jugddinstlochristi www.facbook.com/cultuurdinstlochristi www.uitmtvlig.b twittr.com/jugdlochristi

Nadere informatie

Future4U. Experimentlessen voor havo en vwo. wat je zo ek t! E xa

Future4U. Experimentlessen voor havo en vwo. wat je zo ek t! E xa Futur4U ct wat j zo k t! E xa! n d l r w a èt b d k d t n O Exprimntlssn voor havo n vwo Futur4U Exprimntlssn Lifstyl & Dsign D zvn Futur4U-lssn zijn rop gricht havo- n vwo-scholirn actif knnis t latn

Nadere informatie

Maandag 13 januari 2014, week 3. Deze Nieuwsflits bestaat uit 6 pagina s. eze maand ben ik, Sjoerdtsje Pasma, waarnemend directeur op school.

Maandag 13 januari 2014, week 3. Deze Nieuwsflits bestaat uit 6 pagina s. eze maand ben ik, Sjoerdtsje Pasma, waarnemend directeur op school. Maandag 13 januari 2014, wk 3 z Niuwsflits bstaat uit 6 pagina s Van d dircti z maand bn ik, Sjordtsj Pasma, waarnmnd dirctur op school. Ik bn dirctur op CBS Rgnboog in Lns n bn op maandagmiddag aanwzig

Nadere informatie

Ma. 17-3 Ma. 24-3 2 e paasdag. Di. 11-3 Di. 18-3 Di. 25-3. Woe. 19-3 Opening vernieuwde school. Do. 20-3 Do. 27-3

Ma. 17-3 Ma. 24-3 2 e paasdag. Di. 11-3 Di. 18-3 Di. 25-3. Woe. 19-3 Opening vernieuwde school. Do. 20-3 Do. 27-3 Niuwsdruppls Maart 2008 Ma. 3-3 Schoolarts hl dag Ma. 10-3 prsonlsvrgadring Ma. 17-3 Ma. 24-3 2 paasdag Ma. 31-3 Di. 4-3 Voorlichtingsavond 'alcohol' voor oudrs gr.8 gn doorgang vanwg lag animo Di. 11-3

Nadere informatie

Voorwoord. Daarna zitten komende twee maanden net als altijd boordevol megaleuke activiteiten met voor elk wat wils.

Voorwoord. Daarna zitten komende twee maanden net als altijd boordevol megaleuke activiteiten met voor elk wat wils. Voorwoord Bst oudrs, ldn n sympathisantn D dagn wordn kortr, donkrdr n koudr maar nits dat ons wrhoudt om r dz maandschors opniuw stvig voor t gaan. Hlaas motn w dz maandschors wl startn mt n dagj vrijaf.

Nadere informatie

FEMARTMUSEUM PRESENTEERT IN HET KADER VAN DIVINE SURPRISE!:

FEMARTMUSEUM PRESENTEERT IN HET KADER VAN DIVINE SURPRISE!: 1 FEMARTMUSEUM PRESENTEERT IN HET KADER VAN DIVINE SURPRISE!: DE GOEDE GEESTEN, 3 E DEEL VAN DE ORESTEIA VAN AISCHYLOS IN CASTUM PEREGRINI AMSTERDAM, BIJBELS MUSEUM EN ALLARD PIERSON MUSEUM TE AMSTERDAM

Nadere informatie

puur goud www.celebratefestival.nl e editie Vakantieconferentie Celebrate 25 juli t/m 1 augustus 2014 Vakantiepark Pagedal - Stadskanaal

puur goud www.celebratefestival.nl e editie Vakantieconferentie Celebrate 25 juli t/m 1 augustus 2014 Vakantiepark Pagedal - Stadskanaal puur goud www.clbratfstival.nl Vakanticonfrnti 2014 25 juli t/m 1 augustus 2014 Vakantipark Pagdal - Stadskanaal Wlkom op 2014 puur goud Elk olympisch sportr gaat voor goud, ht hoogst haalbar. Als christnn

Nadere informatie

Een goede spreker maakt van zijn verhaal, ons verhaal,

Een goede spreker maakt van zijn verhaal, ons verhaal, Vrslag zsd bijnkomst gorganisrd door Factor Vijf i.s.m. NSvP Lrntwrk Andrs Wrkn ovr Storytlling / Bok Andrs Wrkn 8 april 2014 bij CAOP t Dn Haag Na n kort opning door Aukj start sprktrainr Erik Dkkr samn

Nadere informatie

Programma. Event: Verbinden met Lef 6 november 2013 Voor basisonderwijs en kinderopvang. (voorlopig programma) http://wp.

Programma. Event: Verbinden met Lef 6 november 2013 Voor basisonderwijs en kinderopvang. (voorlopig programma) http://wp. Programma (voorlopig programma) hlpt jouw lr- kracht zichtbaar makn! Evnt: Vrbindn mt Lf 6 novmbr 2013 Voor basisondrwijs n kindropvang Idr mns hft its moois wg t gvn. En vrhaal, n talnt, n btj aandacht

Nadere informatie

#GBU15 OERISME 16-04-2015 CLEANTECH & T

#GBU15 OERISME 16-04-2015 CLEANTECH & T 2015 5 #GBU1 CH EANTE 15 CL 0 m 2 k 0 4 0 80.0 16-0 rond in ld r D w RI & TO E SME VO E D I ECH & T N A E CL -2 0 1 5 burg 28-05 Puur Lim n r t D Wro 04 EDRI PEN B O 5 1-1 0-2 0 JVEND AG ELIGIE k CH &

Nadere informatie

Joepie!!!! Bijna vakantie! nieuwsbrief kinder- en jeugdactiviteiten Rotterdam Noord 2015. SSVeest & jubileum SSV Kloosterbuurt

Joepie!!!! Bijna vakantie! nieuwsbrief kinder- en jeugdactiviteiten Rotterdam Noord 2015. SSVeest & jubileum SSV Kloosterbuurt niuwsbrif kindr- n jugdactivititn Rottrdam Noord 2015 Jopi!!!! Bijna vakanti! Uitrustn? Vrgt ht maar! Komnd wkn word j uitgdaagd om mooi dingn t makn, j sporttalnt t latn zin n lkkr t spln mt al j vrindn

Nadere informatie

aas]6 recreatiepark» Aan het College van B. 8L W. van de gemeente Oosterhout, Postbus 10150, 4900 G B Oost erhout. .JBIIIIIII -osterhout ^» C Ù

aas]6 recreatiepark» Aan het College van B. 8L W. van de gemeente Oosterhout, Postbus 10150, 4900 G B Oost erhout. .JBIIIIIII -osterhout ^» C Ù -ostrhout.jbiiiiiii IN. 1207403 ^» C Ù 19 MRT2Ũ12 aas]6 rcratipark» Aan ht Collg van B. 8L W. van d gmnt Oostrhout, Postbus 10150, 4900 G B Oost rhout. Dorst, 15 maart 2012. Btrft: hffingsmaatstaf rioolhffing.

Nadere informatie

Het creëren van een unieke (merk) beleving vormt het uitgangspunt voor mijn ontwerpen. Een krachtig concept dat zowel inhoudelijk overtuigt als

Het creëren van een unieke (merk) beleving vormt het uitgangspunt voor mijn ontwerpen. Een krachtig concept dat zowel inhoudelijk overtuigt als Ht crërn van n unik (mrk) blving vormt ht uitgangspunt voor mijn ontwrpn. En krachtig concpt dat zowl inhoudlijk ovrtuigt als visul aansprkt. Daarbij passnd communicatimiddln ontwrpn om mnsn t brikn n

Nadere informatie

Overzicht van deelwijken Lelystad

Overzicht van deelwijken Lelystad g l s r n G o s nw i d d a t n a S v y g l in n L D m n d l i d i u p Vilighid 2007 In maart 2007 hbbn ruim 1.600 inwonrs van Llystad n vragnlijst ingvuld ovr d blving van hun woning n woonomgving. Mt

Nadere informatie

Richtlijnen ontwerpen nieuwe balie

Richtlijnen ontwerpen nieuwe balie Richtlijnn ontwrpn niuw bali Dz chcklijst bvat d blangrijkst aspctn di gldn voor ht ontwrpn van n bali. 1. Bpaal wlk typ bali ht mst gschikt is. 2. Zorg voor n glijk ooghoogt tussn mdwrkr n klant. 3. Zorg

Nadere informatie

WAARIN SAMENWERKEN: Mr. J.M.A-H. Luns, k Excellentie,

WAARIN SAMENWERKEN: Mr. J.M.A-H. Luns, k Excellentie, R A A D VAN N E D E R L A N D S E W E R K G E V E R S V E R B O N D E N WAARIN SAMENWERKEN: VERBOND VAN NEDERLANDSCHE WERKGEVERS CENTRAAL SOCIAAL WERKGEVERS-VERBOND NEDERLANDS KATHOLIEK WERKGEVERS VERBOND

Nadere informatie

Eneco EcoStroom en AardGas

Eneco EcoStroom en AardGas Enco EcoStroom n AardGas In dit documnt vindt u trug: En maandlijks kostnbrkning voor n gmiddld Ndrlands huishoudn mt n standaardvrbruik van 3.100 kwh n 1.400 m 3 Tarivn n voorwaardn btrffnd Enco EcoStroom

Nadere informatie

Jongeren Stem. Wat speelt er? Wat zou jij kiezen? Inhoud. Interview burgemeester... 2. Wie zijn wij?... 2

Jongeren Stem. Wat speelt er? Wat zou jij kiezen? Inhoud. Interview burgemeester... 2. Wie zijn wij?... 2 Jongrn Stm Wat splt r? Wat zou jij kizn? Inhoud Bst lzrs, Intrviw burgmstr... 2 Wi zijn wij?... 2 En jugdkrant voor én door jongrn; zo mot ht zijn!... 2 Ho zit ht nu?... 3 Intrviws kandidatn... 4 Links

Nadere informatie

MINISTERIE VAN BUITENLANDSE ZAKEN

MINISTERIE VAN BUITENLANDSE ZAKEN MINISTERIE VAN BUITENLANDSE ZAKEN MINISTERRAAD / Tk ^ " 'S GRAVENHAGE S7 - - ^ 3 1 MEI 19W ƒ / AAN: D M i n i s t r - P r s i d n t V o o r z i t t r van d Raad van M i n i s t r s Dinstondrdl; Ondrwrp:

Nadere informatie

Rechtsbijstandverzekering

Rechtsbijstandverzekering Rchtsbijstandvrzkring Ht kan hoog oplopn En uit d hand glopn ruzi mt d burn. En conflict mt uw wrkgvr. En lvrancir di zijn blofts nit waar kan makn. En huisbaas di ht nit zo nauw nmt mt ht ondrhoud van

Nadere informatie

1.1 Doel. levertijd. 1 Voorraad 13. 2 Opslag van een hoeveelheid geneesmiddelen. Behalve voor het

1.1 Doel. levertijd. 1 Voorraad 13. 2 Opslag van een hoeveelheid geneesmiddelen. Behalve voor het Voorraad 1 Lrdoln Aan ht ind van dit hoofdstuk wt j: z wat ht dol is van ht aanhoudn van n voorraad; z wat voorraadvorming btknt; z wat d buffrfuncti van n voorraad is; z dat ht houdn van n gnsmiddlnvoorraad

Nadere informatie

vavo 2016/17 (certificate

vavo 2016/17 (certificate vavo 2016/17 gmn l A t z g t Vo o r i js w r d n O n Volwassn r n diploma w jaa in één of t vo, havo of vwo a vmbo-tl /m aarvan of dln d n). (crtificat mick (20) zakt voor zijn havo n koos rvoor t gaan

Nadere informatie

EXAMENOPGAVEN KADER. Ga naar www.examenbundel.nl Doe daar de quickscan voor wiskunde Hoe ver ben je al????

EXAMENOPGAVEN KADER. Ga naar www.examenbundel.nl Doe daar de quickscan voor wiskunde Hoe ver ben je al???? EXAMENOPGAVEN KADER Ga naar www.xamnbundl.nl Do daar d quickscan voor wiskund Ho vr bn j al???? BOSLOOP (KB 2005 1 tijdvak) En atltikvrniging hft n bosloop gorganisrd. Er zijn dri afstandn uitgzt: 2300

Nadere informatie

,,Ik was weduwe in mijn eigen huwelijk

,,Ik was weduwe in mijn eigen huwelijk J mot ht r maar m don n j aanpassn, of andrs schidn zi d hulpvrlnr. Tl daar ht onbgrip uit d omgving bij op, ook vanuit d krk. J bnt zo nzaam! Ht gaat m aan ht hart als ik d pijn zi van vrouwn di gtrouwd

Nadere informatie

Stoer, ik kan het heus wel! Zomerprogramma. Zomertour 2015. Buitenschoolse opvang Leuvensbroek. 20 juli tot en met 28 augustus 2015

Stoer, ik kan het heus wel! Zomerprogramma. Zomertour 2015. Buitenschoolse opvang Leuvensbroek. 20 juli tot en met 28 augustus 2015 Zomrprogramma Buitnschools opvang Luvnsbrok KION Zomrtour 2015 Brikbaarhid in d vakanti M 06 12 32 83 92 (Wingrd) M 06 57 93 90 14 (Monti) E bsoluvnsbrok@kion.nl Graag vóór 9.00 uur afmldn! 20 juli tot

Nadere informatie

Schadeformulier Reisverzekering

Schadeformulier Reisverzekering Schadformulir Risvrzkring Om uw schad snllr t kunnn bhandln vragn wij u: - ht formulir zo volldig n duidlijk moglijk in t vulln - rlvant bijlagn zoals originl bwijsstukkn n nota s m t sturn. Hft u ruimtgbrk?

Nadere informatie

Wat maak jij morgen mee MBO Dier- verzorging

Wat maak jij morgen mee MBO Dier- verzorging j i j k a a Wat m m n morg MBO r i D g n i g r o z r v Morgn is gron bij AOC Oost Morgn is gron bij AOC Oost. En dat is maar god ook. W hbbn n gron wrld nodig, waarin jij n j omgving god kunnn lvn. Daar

Nadere informatie

Onderwerp Zaaknummer Uw kenmerk Datum Damoclesbeleid gemeente Hengelo 1001155

Onderwerp Zaaknummer Uw kenmerk Datum Damoclesbeleid gemeente Hengelo 1001155 *1002937* Gmntraad van Hnglo Postbus 18 7550 AA Hnglo Gmnt Hnglo Postbus 18 7550 AA Hnglo Ondrwrp Zaaknummr Uw knmrk Datum Damoclsblid gmnt Hnglo 1001155 Gacht gmntraad, Hirbij stuur ik u tr bsprking n

Nadere informatie

Verdeling van personen volgens rijbewijsbezit

Verdeling van personen volgens rijbewijsbezit 2 Rijbwijsbzit Tabl. Vrdling van prsonn volgns rijbwijsbzit Cumulativ Cumulativ RYBEWYS Frquncy Prcnt Frquncy Prcnt ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ ja 50.3 67.7 50.3 67.7 nn 243.739

Nadere informatie

Leiden Leadership Programme: Leiderschap in Praktijk

Leiden Leadership Programme: Leiderschap in Praktijk Lidn Ladrhip Programm: Lidrchap in Praktijk Programma 15.35 Vic Rctor Magnificu Ritj van Dam 15.45 Kort ovrzicht van ht programma door Sytk Midma 15.50 Informati ovr d Praktijkopdracht n Sminar door Nikol

Nadere informatie

Budgetplan Persoonsgebonden budget AWBZ Vergoedingsregeling persoonlijke zorg

Budgetplan Persoonsgebonden budget AWBZ Vergoedingsregeling persoonlijke zorg Budgtplan Prsoonsgbondn budgt AWBZ Vrgodingsrgling prsoonlijk zorg 1. Mijn prsoonlijk ggvns Achtrnaam aanvragr: Gboortdatum: BSN: - - 2. Mijn indicati Ik bn gïndicrd voor vrblijf. Mijn indicati is ZZP

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid. Mr. E.J.H. Reitsma Stam Reitsma Advocaten en Chantal van Kempen Van Bergen CS accountants en belastingadviseurs

Wet Werk en Zekerheid. Mr. E.J.H. Reitsma Stam Reitsma Advocaten en Chantal van Kempen Van Bergen CS accountants en belastingadviseurs Wt Wrk n Zkrhid Mr. E.J.H. Ritsma Stam Ritsma Advocatn n Chantal van Kmpn Van Brgn CS accountants n blastingadvisurs Wt Wrk n Zkrhid Waarom d WWZ? T vl vrschil tussn flx n vast; D positi van flxwrkrs wordt

Nadere informatie

TOPBUYERS PUBLIEK. I n k o o p p a r t n e r m e t v NUMMER 39 JAARGANG 5

TOPBUYERS PUBLIEK. I n k o o p p a r t n e r m e t v NUMMER 39 JAARGANG 5 JAARGANG 5 NUMMER 39 TOPBUYERS PUBLIEK Wij lvrn Inkoo/Aanbstding scialistn o idr gbid binnn d ublik sctor. Sinds 2002 bouwn w aan n databas waarin w Inkoo/Aanbstding scialistn rgistrrn. Door middl van

Nadere informatie

Alles over het spetterend schoolfeest o. Nummer. dapa. http://clubid.idcollege.nl JUNI 2008. Voor alle studenten van ROC ID College

Alles over het spetterend schoolfeest o. Nummer. dapa. http://clubid.idcollege.nl JUNI 2008. Voor alle studenten van ROC ID College Voor all studntn van ROC ID Collg Intrviw Club ID Fitgams http://clubid.idcollg.nl Mbo-uitblinkr van ht jaar dapa één grot famili Summr 2008 must havs n nog vl mr... Alls ovr ht spttrnd schoolfst o JUNI

Nadere informatie

Risicoinventarisatie. Algemeen Naam. Adres. Juridische entiteit n Eigen zaak n BV n Vof n CV n Anders, namelijk

Risicoinventarisatie. Algemeen Naam. Adres. Juridische entiteit n Eigen zaak n BV n Vof n CV n Anders, namelijk Risicoinvntarisati Dit risico invntarisatiformulir is n hulpmiddl voor u om d risico s van d ondrnmr inzichtlijk t makn. Ht formulir is zr algmn van aard n bidt daarom gn complt bld voor all bdrijvn. Lt

Nadere informatie

de nationale E-bike verzekering

de nationale E-bike verzekering Ht comfort gaat altijd door mt d national E-bik vrzkring D spcial n voordlig vrzkring voor all lktrisch trapondrstund fitsn Dri, vir of vijf ar vrzkrd tgn difstal of cascoschad (incl. difstal) voor n nmalig

Nadere informatie

IN LE IDI NG. E info@undergroundnl.org I www.opendoors.nl www.undergroundnl.org

IN LE IDI NG. E info@undergroundnl.org I www.opendoors.nl www.undergroundnl.org IN LE IDI NG Wrldwijd wordn miljonn christnn vrvolgd vanwg hun gloof. Z motn soms vrschrikklijk dingn doorstaan. Trwijl z ondr druk staan, wordn gdiscri minrd, mishandld of ondrdrukt door hun famili of

Nadere informatie

En wat gaan we doen? Vakantiewerking. Vakantiewerking. Geetbets. Geetbets 2014. l e. ppe n

En wat gaan we doen? Vakantiewerking. Vakantiewerking. Geetbets. Geetbets 2014. l e. ppe n En wat gaan w don? 30/6 30/6 04/07: Muzik n dans Zingn mt K3, dansn mt mvrouw d pauw, springn tot w r bij nr valln, bwgn, luistrn naar mooi muzikal sprookjs n vrtlln, fantasrn, musicals makn,... Vakantiwrking

Nadere informatie

Kollum, een wereldplaats!

Kollum, een wereldplaats! Colofon Kollum, n wrldplaats En mondial spurtocht door Kollum voor d hoogst gropn van ht basisondrwijs. Dit projct bstaat uit: n handliding voor docntn, vrdipingsopdrachtn voor op school dit wrkbokj voor

Nadere informatie

Rekenen met procenten

Rekenen met procenten W4 Rknn mt procntn Dolstllingn Na ht doorlopn van dz modul kan d studnt rknn mt procntn, zoals: d btw n d brutoprijs brknn bij n ggvn nttoprijs; bpaln hovl procnt n bdrag is van n andr bdrag; d procntul

Nadere informatie

faculteit godgeleerdheid en godsdienstwetenschap ZIN in politiewerk

faculteit godgeleerdheid en godsdienstwetenschap ZIN in politiewerk facultit godglrdhid n godsdinstwtnschap godsdinstpsychologi ZIN in politiwrk En ondrzok naar systmatisch aandacht voor zingving bij d politi n d rol van gstlijk vrzorging daarbij M.N. van 't Hoog, MA Prof.

Nadere informatie

Hoe bepaal ik zelf mijn eerste indruk ronde 1 : Hoofddorp

Hoe bepaal ik zelf mijn eerste indruk ronde 1 : Hoofddorp Functi vormgving Ho bpaal ik zlf mijn rst indruk rond 1 : Hoofddorp workshop houdrs rlvant bijgdragn ghl vormgving workshophoudrs Bdrijfsarts 8 8 8 6 8 HR Advisur 8 9 8 8 8 Consulnt 6 7 5 5 6 voldd nit

Nadere informatie

Christmas time 2.0! Lesbrief

Christmas time 2.0! Lesbrief Lsbrif Christms tim 2.0! En updt vn ht succsvoll Tumult krstspl vn vorig jr. In smnwrking mt Musicbox is d muzikrond nu n krstmuzikquiz gwordn di j klssikl ls fsluiting vn ht spl dot: vl plzir n lvst hl

Nadere informatie

Huisstijlhandboek. Algemene richtlijnen & instructies voor gebruik van de huisstijl

Huisstijlhandboek. Algemene richtlijnen & instructies voor gebruik van de huisstijl Huisstijlhandbok Algmn richtlijnn & instructis voor gbruik van d huisstijl Jongrn Svnum Huisstijlhandbok Jongrn Svnum Inhoud Inliding pag 4 Huisstijl pag 5 Bldmrk pag 6 Huisstijlklurn pag 8 Voorbldn van

Nadere informatie

Welkom. Inhoud. Groevenbeek. Welkom 3. Begeleiding 16. Groevenbeek in schema 4. Kwaliteit 18. Aanmelding en toelating 19

Welkom. Inhoud. Groevenbeek. Welkom 3. Begeleiding 16. Groevenbeek in schema 4. Kwaliteit 18. Aanmelding en toelating 19 Informatigids 2O14 Wlkom Elk lrling in grop 8 van d basisschool mot n hl blangrijk kuz makn. Naar wlk school ga j hirna? En naar wlk ondrwijssoort? Vl lrlingn vindn ht bst lastig om t kizn. Daarom willn

Nadere informatie

Participatie van patiënt en familie

Participatie van patiënt en familie Participati van patiënt n famili n opn dbatcultuur. Ho vr staan w nu cht in d zorg? Sabin Buntinx, OPZC Rkm Jan Van Spybrock, VVGG Rinhild Vandrlindn, OPZC Rkm Jan Dlvaux, Uilnspigl slid 2 Via Bld > Kop-

Nadere informatie

Gelijknamige breuken kun je eenvoudig bij elkaar optellen of van elkaar aftrekken:

Gelijknamige breuken kun je eenvoudig bij elkaar optellen of van elkaar aftrekken: Brukn optlln n ftrkkn Vrknnn Opgv 1 Ton n Hns stlln smn n grot pizz. Ton t d hlft vn d pizz op, Hns t 3 dl vn d pizz. 8 Wlk dl vn d pizz tn z smn op? Wlk dl vn d pizz t Ton mr op dn Hns? nm: Imgs/R1003.jpg

Nadere informatie

Voeding aan boord. met appels en sinaasappels gaat naar de messroom, naast de televisiekast.

Voeding aan boord. met appels en sinaasappels gaat naar de messroom, naast de televisiekast. Etn aan boord: van ht krapp voorondr vlak na d Twd Wrldoorlog tot d modrn mssroom nu. Rchtrpagina: mssroom aan boord van d KW 174. Privé-aantkningn van Fr van Schoor, n Vlaardings vissr, ovr zijn maaltijdn

Nadere informatie

Machten. Inhoud Machten

Machten. Inhoud Machten Mchtn Inhoud Mchtn Mchtn n mchtsvrhffn Evn n onvn mchtn Vrmnigvuldign vn mchtn Dln vn mchtn Mcht vn n mcht Mchtn vn productn 7 Mchtn vn rukn Sustiturn vrvngn vn n lttr door n gtl Wortls n mchtn mt grokn

Nadere informatie

Actievoorwaarden: Ontvang Toon van Eneco met gratis installatie, i.c.m. Garantieprijs Eneco Ecostroom en gas 3 jaar

Actievoorwaarden: Ontvang Toon van Eneco met gratis installatie, i.c.m. Garantieprijs Eneco Ecostroom en gas 3 jaar Activoorwaardn: Ontvang Toon van Enco mt gratis installati, i.c.m. Garantiprijs Enco Ecostroom n gas 3 jaar 1. Dz acti wordt gorganisrd door Enco Rtail B.V., gvstigd t Rottrdam aan d Martn Mswg 5, hirna

Nadere informatie

NIEUWSBULLETIN WOORD VOORAF

NIEUWSBULLETIN WOORD VOORAF lllll Jaargang 3 nummr 5 EEN NIEUW GEZIN VZW NIEUWSBULLETIN 5. A. NIEUWSBULLETIN WOORD VOORAF SPECIAAL ONDERWIJS SCHOOL Kind Inhoud Gzin 1. Woord vooraf 1. Schoolprstati - wlbvindn 2. Dri wgn, één dol

Nadere informatie

DE OUD-KATHOLIEK Tijdschrift voor de Oud-Katholieke Kerk van Nederland. Jaargang 130 april 2014 nr. 2876

DE OUD-KATHOLIEK Tijdschrift voor de Oud-Katholieke Kerk van Nederland. Jaargang 130 april 2014 nr. 2876 DE OUD-KATHOLIEK Tijdschrift voor d Oud-Katholik Krk van Ndrland Jaargang 130 april 2014 nr. 2876 3 Wrknd aan vrbondnhid 5 In voglvlucht van 1889 naar 2014 n nog vrdr. D Uni is door d oud-katholikn altijd

Nadere informatie

Inschrijvingsdocumenten voor de aanvraag van een sociale woongelegenheid bij de Sociale Huisvesting regio Landen cvba-so voor het jaar 2015.

Inschrijvingsdocumenten voor de aanvraag van een sociale woongelegenheid bij de Sociale Huisvesting regio Landen cvba-so voor het jaar 2015. Inschrijvingsdocumntn voor d nvrg vn n socil woonglgnhid bij d Socil Huisvsting rgio Lndn cvb-so voor ht jr 0. IN TE VULLEN DOCUMENTEN Documnt: Inschrijving prsonn Kuzlijst - formulir: Inschrijving: kuz

Nadere informatie

Mijn laatste woordje als pastoor...

Mijn laatste woordje als pastoor... jaargang 63 nr. 6 14 mi - 10 juni 2011 Mijn laatst woordj als pastoor... n r is nog zovl t zggn, t schrijvn, t don... waar mot ik bginnn? Mij valt op, dat vl mnsn mij dankn voor d kar, di ik voor d vrschillnd

Nadere informatie

bra nd in IJs s elbro ek

bra nd in IJs s elbro ek s ki o l it b v! D nog olr co bin Ro Aa a a hhh!! n d bra nd in IJs s lbro k D balk valt op mi jn b n. Ik ka n ni t m r w g. Mi jn kl k ni jpt dic ht n ik prob r om hulp t ro p n. Ma ar r komt alln n s

Nadere informatie

Aanvraag Bijzondere Bijstand Inlichtingenformulier

Aanvraag Bijzondere Bijstand Inlichtingenformulier Aanvraag Bijzondr Bijstand Inlichtingnformulir All bdragn motn in uro ( ) wordn vrmld Bhornd bij aanvraag: Nummr: Datum: 1 Prsoonsggvns Sofinr./burgrsrvicnr. Achtrnaam Voorvogsl Voornamn (1 voluit) Gslacht

Nadere informatie

Kinderarbeid 1. AAN HET WOORD. Youdelca, 12 jaar

Kinderarbeid 1. AAN HET WOORD. Youdelca, 12 jaar orani UNICEF/NYHQ2011-0803/Grarup Kindrarbid Youdlca, 12 jaar Ik bn wgggaan uit mijn dorp in d strk van Cays, in ht zuidn van Haïti, ton ik zs was. Mijn oudrs haddn gn gld voor d school. Ton mijn tant

Nadere informatie

Geschreven door voetbal zaterdag, 28 april 2012 16:35 - Laatst aangepast woensdag, 19 december 2012 21:23

Geschreven door voetbal zaterdag, 28 april 2012 16:35 - Laatst aangepast woensdag, 19 december 2012 21:23 juni 2012 (rctificati 02-07-2012) NIEUWSBRIEF JEUGD V.V. VOLHARDING / S.V.D. Bst splrs n oudrs, vrzorgrs van onz jugdldn, Op 4 n 5 mi 2012 spld d jugd van SVD/Volharding hun 2 ign jugdtornooi, ht zgn.

Nadere informatie

Brochure. Laat de natuur je weerstand versterken! DIGESBIOSE - ECHINABELL TECHOMIN - TUSSABELL - SALVIABELL

Brochure. Laat de natuur je weerstand versterken! DIGESBIOSE - ECHINABELL TECHOMIN - TUSSABELL - SALVIABELL INFO Brochur Laat d natuur j wrstand vrstrkn! DIGESBIOSE - ECHINABELL - TECHOMIN - TUSSABELL - SALVIABELL Digsbios n Echinabll: ht dubbl wapn voor j immunitit Laat d natuur j wrstand vrstrkn! i n god wrstand

Nadere informatie

In memoriam Emma Essers

In memoriam Emma Essers EMMA In mmoriam Emma Essrs Soms komt wrldniuws hl dichtbij. Mstal ontploft d bom tw stratn vrdrop, maar dit kr was ht vrslijk raak. Emma was zs jaar n glifd lrling op onz school. Zr gtalntrd, mt ht

Nadere informatie

Geschiedenis van de stad. atypische. stedelijkheid in. Analyse. Haarlemmermeer

Geschiedenis van de stad. atypische. stedelijkheid in. Analyse. Haarlemmermeer Fornsn zorgn ook wr voor mr filproblmn Gschidnis van d stad Analys A En (fictiv) middluws cathdraal D zr onglijk social structuur wordt door stadsbwonrs aanvaard als vanzlfsprknd, want door God ggvn. Strft

Nadere informatie

Duco verhoogt uw EPA label!

Duco verhoogt uw EPA label! Rnovrn n Vntilrn Intgral vntilati-oplossingn voor rnovati Duco vrhoogt uw EPA labl! W inspir at www.duco.u NATUURLIJKE VENTILATIE Vntilati vraagt om n aalconcpt! Vrbtring van vntilati n vrmindring van

Nadere informatie

Ieder kind in zijn kracht bevordert sociale veiligheid

Ieder kind in zijn kracht bevordert sociale veiligheid Idr ind in zijn racht bvordrt social vilighid Zvn lssn in glu voor grop 5/6 n grop 7/8 Kindrn op jong lftijd positif ondrstunn in hun individul motionl ontwiling. Dat is d missi van d Glusoffr. Ht wtnschapplij

Nadere informatie

Voorwoord. nudecember

Voorwoord. nudecember atul informati voor all dlnmrs, gwzn dlnmrs n gpnsionrdn van ht pnsionfonds D Voorwoord nudmbr Ht jaar loopt tn ind. Ht zijn spannnd tijdn gwst in pnsionland. En nog stds is ht finanil onrustig. Dat hft

Nadere informatie

greencalc ontwikkelingen

greencalc ontwikkelingen projct I INSTRUMENT grncalc ontwikklingn GrnCalc is n LCA-rknprogramma waarm d duurzaamhidsambiti van n gbouw of van n wijk bpaald kan wordn. Dz ambiti wordt uitgdrukt in één gtal: d Miliu-Indx- Gbouw.

Nadere informatie

Waar haalt u de energie vandaan?

Waar haalt u de energie vandaan? Waar haalt u d nrgi vandaan? Inhoudsopgav Enrgyclub, kom rbij!... 4 Enrgy Businss Park... 5 Proftuin voor nrgi innovatis... 8 D blvingswaard van n gbouw wordt bpaald door d gbruikrs, of z zich r comfortabl

Nadere informatie

Opleiding HR Business Partner

Opleiding HR Business Partner Opliding HR Businss Partnr D z b o at th p o s n g st a ë n id i s p ic i l op r a u V P N on d n d va On t ko r v a n g hl ting 20% o op p l id d 1 o mo i dul f m ng! s r Dat volg kan n?! Opliding HR

Nadere informatie

situaties aanvaard dient te worden. S 2.2.4 richt zich op de testamentaire erfopvolging onder het huidige Nederlandse internationaal erfrecht.

situaties aanvaard dient te worden. S 2.2.4 richt zich op de testamentaire erfopvolging onder het huidige Nederlandse internationaal erfrecht. Samnvatting Hoofdstuk bschrijft d problmatik di ht ondrwrp vormt van dz studi; ht intmationaal rfrcht. Dit hoofdstuk bvat tvns ht plan van bhandling voor d bsprking daarvan. Bij dz bsprking staan d volgnd

Nadere informatie

af! Zomerprogramma Klaar voor de Zomertour 2016 Buitenschoolse opvang Drakesteyn 18 juli tot en met 26 augustus 2016 Bereikbaarheid in de vakantie

af! Zomerprogramma Klaar voor de Zomertour 2016 Buitenschoolse opvang Drakesteyn 18 juli tot en met 26 augustus 2016 Bereikbaarheid in de vakantie Zomrprogramma Buitnschools opvang Drakstyn KION Zomrtour 2016 Brikbaarhid in d vakanti M 06 23 93 85 50 E bsodrakstyn.schorn@ kion.nl Graag vóór 9.00 uur afmldn 18 juli tot n mt 26 augustus 2016 Klaar

Nadere informatie

Ontwikkelingssamenwerking. In uw testament

Ontwikkelingssamenwerking. In uw testament Wi n ld Ga bs nzn f v an zt m Dhr gz n am nsn Mw nli Tr jk in hun B vra k ntw ign G D sink oord kra dat wrl, lij cht d d ht o is n kh. Va n at zov it id. nuit Arja urs r is af, n E. Aa h rk n W t za ild

Nadere informatie