SAMENWERKINGSCONVENANT

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "SAMENWERKINGSCONVENANT"

Transcriptie

1 SAMENWERKINGSCONVENANT WELSLAGEN DIVERSITEIT WEST BRABANT Start: februari 2013 Versie: 1.0 Datum:

2 Inleiding Vanaf het jaar 2007 wordt er in de regio West Brabant intensief samen gewerkt aan het vergroten van de instroom uit de arbeidsreserves in de sector zorg en welzijn. Eerst onder de noemer van het Branchepaspoort zorg, welzijn en kinderopvang, later middels het Project WelSlagen. In de afgelopen jaren ( ) is sterk geïnvesteerd in het versterken en verbreden van het toeleidingstraject in de regio en het terugdringen van uitval in zowel het toeleidings- als het daarop volgende bbl-traject. Het WelSlagen project werd daarbij financieel ondersteund door bijdragen van Calibris en subsidie van het Ministerie van VWS. Bovengenoemde investeringen en ontwikkelingen hebben ervoor gezorgd dat het project WelSlagen inmiddels breed omarmd wordt in West Brabant. Naast het reguliere WelSlagen traject is daarnaast toenemende interesse en behoefte aan variaties hierop. Enerzijds wordt daarbij een behoefte gesignaleerd aan doelgroepvariatie (bijvoorbeeld de variant diversiteit) en anderzijds aan sectorale varianten. Regionale inbedding en implementatie van het WelSlagen traject is een belangrijke voorwaarde voor zowel een goede uitvoer en borging van de trajecten, als voor de verdere doorontwikkeling (aansluitend op de actualiteit) van het traject. Deze samenwerkingsovereenkomst heeft betrekking op de continuering van het traject WelSlagen in de variant diversiteit in de regio West Brabant en is bindend voor alle in het project participerende partijen. Conform de gemaakte afspraken in de sectorgroep Zorg, wordt in februari 2013 gestart met het toeleidingstraject WelSlagen Diversiteit. Om het traject WelSlagen Diversiteit succesvol in de regio West Brabant te continueren zijn allereerst de volgende voorwaarden en uitgangspunten gedefinieerd: - Behoefte/ vraag van werkgevers staat centraal; - Draagvlak onder werkgevers in de regio; - Draagvlak onder participerende gemeenten, UWV Werkbedrijf en onderwijsinstellingen in de regio; - Verbreden van het project : Betere benutting stille regionale arbeidsreserves en (meer) betrekken van de sector welzijn in het project; - Calibris blijft als eigenaar van het concept WelSlagen de regie voeren bij opzet en uitvoering van de WelSlagen trajecten in de regio West Brabant; - Per partij (werkgevers, onderwijs, gemeenten en UWV Werkbedrijf) wordt gestreefd naar één of twee kartrekkers ; - Gestreefd wordt naar jaarlijkse nieuwe startmomenten; - Er wordt jaarlijks een nieuw samenwerkingsconvenant (m.b.t. de implementatie) opgesteld en ondertekend door de samenwerkende partijen; 3

3 Invulling toeleidingstraject WelSlagen Diversiteit 2013 In februari 2013 gaat het toeleidingstraject WelSlagen Diversiteit van start. In de tweede helft van 2012 wordt onder de projectpartners geïnventariseerd: - of zij al dan niet participeren; - de specifieke eisen, wensen en behoeften; - welke rol zij voor de eigen organisatie zien weggelegd. De invulling van het traject WelSlagen Diversiteit blijft bestaan uit een toeleidingstraject van twintig weken en aansluitend de doorstroom naar een regulier bbl-traject, waarvan het uiteindelijke doel kwalificatie op niveau 3 is. Onderstaand wordt de opzet van het WelSlagen Diversiteit traject schematisch weergegeven. Schematische weergave traject Uitkering/stagevergoeding voor Nuggers Salaris Voorfase Toeleidingstraject Jaar 1 BBL Niveau 2 Jaar 2 BBL Niveau 3 Jaar 3 BBL Niveau 3 Voorlichting Werving Selectie Testen Matchen 20 weken stage bij werkgever (3 dagen per week), 1 dag onderwijs (ROC) Baangarantie In samenspraak met UWV en gemeenten Intensieve begeleiding deelnemers: Studieloopbaanadviseur, Werkbegeleider, Personal coach WelSlagen Diversiteit Intensieve monitoring voortgang individuele deelnemers Monitoring en Evaluatie NB: De eerste anderhalf jaar van het traject zal leiden tot toeleiding naar niveau 2 met diplomering, daarna volgt in anderhalf jaar toeleiding naar niveau 3. De genoemde baangarantie geldt alleen voor het deel van het traject dat toe leidt naar niveau 3. Doel van het convenant Dit convenant is bedoeld om een samenwerkingsovereenkomst tussen de samenwerkende partijen aan te gaan voor regionale continuering en uitvoering van het traject WelSlagen Diversiteit. Het onderhavige convenant betreft de uitvoering van het toeleidingstraject WelSlagen Diversiteit traject zoals dat in februari 2013 van start gaat. 4

4 Financiering De financiering van de kosten van het traject wordt voor een belangrijk deel uit subsidie gegenereerd. Voorafgaand aan het te starten traject worden de financiële mogelijkheden in kaart gebracht. Hierbij wordt o.a. gebruik gemaakt van loonkostensubsidies en subsidies voor opleiding en begeleiding van werknemers uit specifieke doelgroepen: - WVA scholing (32 uur, 12 maanden) - WVA startkwalificatie (32 uur, 12 maanden) - Interventiesubsidie - Baanbonus Breda (BBB) of Baanbonus - Stagefonds - ESF Actie Jeugd (Calibris/ OAH) - Start Foundation (Z-je) N.B: Bovenstaande vormen van financiering zijn persoonsgebonden (afhankelijk van de achtergrond en (uitkering)situatie van betreffende deelnemer). Naast deze vorm van persoonsgebonden financiering wordt in de tweede helft van 2012 onderzocht of en in hoeverre hierover regionale afspraken met partners kunnen worden gemaakt. Deelnemers kunnen pas starten met het traject indien financiering van de trajectkosten geheel gedekt is. Participanten Voor regionale implementatie en succesvolle toeleiding is samenwerking tussen de belanghebbende partijen van groot belang. De participanten in dit project zijn: 1. Participerende werkgevers 2. ROC West Brabant 3. Gemeenten (Breda, Roosendaal, Etten-Leur, Bergen op Zoom, Oosterhout) 4. UWV Werkbedrijf 5. Calibris, kenniscentrum voor Zorg, Welzijn en Sport 6. Regio West Brabant Om de belangen en bevoegdheden duidelijk te kunnen structureren, is gekozen voor een samenwerkingsstrategie. De samenwerking tussen de participanten is vastgelegd in onderhavig convenant. Samenwerking impliceert ook het erkennen van elkaars verantwoordelijkheden. Door te kiezen voor samenwerking wordt de organisatie en implementatie van het traject erop gericht om overzicht te houden, informatie eenduidig en compleet te verzamelen en te gebruiken en aan elkaar verantwoording af te leggen. Bovendien ontstaat de gelegenheid zo efficiënt mogelijk te werken en in goed overleg verbeteringen aan te brengen. 5

5 Organisatiestructuur Sectorgroep zorg De verschillende regionale arbeidsmarktinitiatieven en ontwikkelingen in de regio West Brabant vertonen een duidelijk raakvlak met elkaar (WelSlagen, uitvoeringsprogramma RPA, werkgroepen RPA). Verbinding vindt plaats in de sectorgroep Zorg. Deze sectorgroep heeft ten doel smart doelstellingen voor regionaal arbeidsmarktbeleid betreffende de zorgsector te definiëren en flexibel in te spelen op ontwikkelingen, waarbij initiatieven van participanten kunnen leiden tot nieuwe projecten. WelSlagen voert hierin momenteel de hoofdmaat, maar desgewenst kan in de (nabije) toekomst verbreding plaatsvinden. De sectorgroep zorg bestaat uit beslissingsbevoegde vertegenwoordigers van de werkgevers, het ROC West Brabant, gemeente(n), UWV Werkbedrijf, Regio West Brabant en Calibris. De sectorgroep vergadert (in principe) twee keer per jaar en bepaalt (op hoofdlijnen) de koers voor de WelSlagen trajecten, aansluitend op de actualiteit. Kerngroep WelSlagen Naast de sectorgroep Zorg wordt een regionale kerngroep opgericht waarmee tenminste eenmalig, maar bij voorkeur jaarlijks of halfjaarlijks een brainstormsessie plaatsvindt. Deze kerngroep bevat een afvaardiging van vertegenwoordigers van gemeenten, UWV Werkbedrijf, de Regio West Brabant het ROC West Brabant, 1 a 2 werkgevers (voortrekkers) en Calibris. Doel van deze bijeenkomsten is het optimaliseren van de regionale inbedding van WelSlagen. Daarnaast biedt een dergelijk platform ook ruimte voor de ontwikkeling en het signaleren van regionale behoeften, waar (o.a. mogelijkerwijs middels varianten van het traject WelSlagen) op kan worden ingespeeld. De uitkomsten van de regionale kerngroep worden getoetst in de sectorgroep Zorg. Ontwikkel/ werkgroepen WelSlagen (indien gewenst en/ of noodzakelijk) Indien het voor de voortgang of verbetering van het traject WelSlagen wenselijk en/ of noodzakelijk is dat er nieuwe producten (bijvoorbeeld draaiboeken, opleidingsprogramma, instrumenten) dienen te worden ontwikkeld zal een ontwikkel-/werkgroep WelSlagen worden samengesteld. Het betreft hier geen structurele overlegvorm. Betrokken projectpartners worden tijdig door de projectleider benaderd indien het gewenst is dat de betreffende projectpartner participeert in de ontwikkel/ werkgroep. Calibris Calibris voert de centrale regie ten behoeve van de continuering en legt de verbinding tussen werkgevers, onderwijs en overheid. Partners kunnen daarnaast een beroep blijven doen op Calibris vanuit hun reguliere taakstelling, te denken valt hierbij aan het ondersteunen en adviseren van werkgevers en het bieden van cursussen aan werk-/praktijkbegeleiders. Calibris speelt een actieve rol in het delen en verspreiden van kennis en legt de verbinding met zowel landelijke als regionale ontwikkelingen en ervaringen. 6

6 Sanne moet hier iets geschreven worden over dit specifieke diversiteitsstuk inzake de alliantie en het behoud (delen van best practices) Algemene afspraken en intenties Deelnemende partijen onderschrijven de volgende algemene afspraken en intenties: 1. De samenwerking tussen partijen houdt in dat een ieder zich optimaal inzet om werkzoekenden die in aanmerking komen voor een kwalificatie in de sector zorg zo goed mogelijk te faciliteren en te begeleiden zodat een maximaal aantal deelnemers gekwalificeerd kan worden op bbl-niveau 3 in zorg en welzijn. Dit uiteraard voor zover het taken betreft waar de betreffende partij voor verantwoordelijk is; 2. In de periode september 2012 januari 2013 worden werkzoekenden door de samenwerkende partijen geïnformeerd over de mogelijkheden van het traject WelSlagen Diversiteit en worden deelnemers geworven, getest en geselecteerd; 3. De samenwerkende partijen bepalen in gezamenlijkheid hoe de werving, intake en selectie van deelnemers wordt vormgegeven en welke instrumenten/tests hierbij worden ingezet. 4. In het traject wordt waar wenselijk gebruik gemaakt van de producten en instrumenten die in het kader van WelSlagen 1 West Brabant reeds zijn ontwikkeld; 5. De samenwerkende partijen werken actief mee aan het werven en selecteren van deelnemers en houden hierbij rekening met de geschiktheid van potentiële kandidaten voor beide trajecten en de financiële haalbaarheid; 6. De werkgever is eindverantwoordelijk voor de beoordeling van kandidaten m.b.t. de geschiktheid voor deelname aan het traject (bijv. qua taalniveau, capaciteiten, profiel). Hierin wordt de werkgever geadviseerd door het ROC West Brabant, Taalvakwerk?? en Calibris op basis van de gesprekken, intake/testresultaten; 7. Deelname aan het traject is alleen mogelijk voor kandidaten wanneer de financiële regelingen waarop zij recht hebben voldoende toereikend zijn voor het dekken van de kosten. De gemeenten brengen tijdig voor de eigen kandidaten de financiële regelingen in kaart en geeft aan voor welke gemeentekandidaten de bijdragen uit de diverse regelingen wel/niet toereikend zijn conform de afspraken tussen de samenwerkende partijen. Het UWV WERKbedrijf adviseert over de financieringsopties voor de UWV-kandidaten voor de periode van het toeleidingstraject. Het UWV WERKbedrijf en de gemeenten informeren de andere samenwerkende partijen hierover; 8. In februari 2013 start het toeleidingstraject WelSlagen Diversiteit. 9. Het toeleidingstraject kent een duur van 20 weken 2. Het toeleidingstraject wordt altijd afgesloten middels een formeel go/ no go moment. De deelnemers die het toeleidingstraject met een go afsluiten, krijgen aansluitend een bbl-contract bij de betreffende werkgever; 1 Copyright Calibris 2 Toeleidingstrajecten kennen in principe een duur van 20 weken, in overleg en samenspraak met de betrokken projectpartners kan hier eventueel van worden afgeweken. Echter geldt dat hierbij te allen Gjde gestuurd wordt op het aantal verplichte SBU s (per jaar mogelijkerwijs aan verandering onderhevig). 7

7 10. Participerende werkgevers stellen een vooraf vastgesteld aantal plekken voor het toeleidingstraject van 20 weken beschikbaar en garanderen daarmee gelijktijdig het aantal beschikbare bbl-plaatsen voor deze deelnemers; 11. De kosten die gemoeid zijn met het toeleidingstraject van deelnemers worden gezamenlijk gedragen door de participerende projectpartners. Voor het daarop volgende bbl-traject wordt door werkgevers gebruik gemaakt van financiën in het kader van de beschikbare regelingen (zoals WVA scholing); 12. De samenwerkende partijen geven in gezamenlijkheid vorm aan de PR en communicatie rondom het traject, Calibris zal dit structureren????; 13. Ten behoeve van het realiseren van de eerder genoemde doelstellingen houden partijen zich aan de gemaakte afspraken. Partijen verplichten zich tot het doen van investeringen in het kader van deze samenwerking; 14. Alle partijen delen de ervaringen en leveren een actieve bijdrage aan kennisuitwisseling (alliantiemanagement); 15. Deze samenwerkingsovereenkomst wordt aangegaan voor de periode september 2012 tot en met september 2013; 16. Deelnemende partijen sluiten jaarlijks in gezamenlijkheid een nieuw samenwerkingsconvenant af ten behoeve van de uitvoer van de WelSlagen trajecten in de regio West Brabant: 17. Indien zich ten aanzien van een partij onvoorziene omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat de partij naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst niet mag verwachten, zullen partijen onderling overleg plegen teneinde te bezien of zij tot overeenstemming kunnen komen omtrent een wijziging van de overeenkomst met het oog op de omstandigheden; 18. Indien en voor zover sprake is van geschillen voortvloeiende uit of verband houdende met deze overeenkomst, zullen partijen deze geschillen zoveel mogelijk in onderling overleg trachten op te lossen; 19. Op deze overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing. 8

8 Specifieke afspraken werkgevers WelSlagen Diversiteit West Brabant De werkgevers committeren zich aan de volgende specifieke afspraken: 1. Stelt een vooraf vastgesteld (minimaal) aantal plekken voor het traject WelSlagen Diversiteit 2013 en daarop volgende bbl-traject beschikbaar en garandeert dat deze plekken uitsluitend ten goede komen aan kandidaten voor het WelSlagen Diversiteitstraject; 2. Plaatsing van deelnemers in het traject vindt plaats op basis van de geldende intake- en selectieprocedure voor het traject WelSlagen Diversiteit (o.a. AMN test, taaltest, selectiegesprekken, sollicitatiegesprekken etc.). De werkgever beslist welke kandidaat binnen de eigen organisatie geplaatst wordt; 3. Bij succesvol afronden van het eerste deel van het traject WelSlagen Diversiteit (ofwel bij een voldoende beoordeling door de opleiding en werkgever) heeft de deelnemer een baangarantie 3 voor het bbl-traject, bij de werkgever waar hij/zij stage heeft gelopen; 4. Draagt een deel van de kosten die gemoeid zijn met het traject WelSlagen Diversiteit, zoals de begeleidingskosten voor praktijkopleiding (alsmede de kosten voor de benodigde inentingen en VOG (verklaring omtrent gedrag); 5. Zorgt voor informatie over de werkplekken binnen de instelling die in aanmerking komen voor het traject; 6. Zorgt voor specifieke informatie ten aanzien van het gewenste profiel van deelnemers (zoals leeftijd, opleidingsniveau, taalvaardigheid, verlangde beschikbaarheid van deelnemers, werkbelasting / studiebelasting, e.d.); 7. Zorgt bijvoorbeeld in de persoon van een manager of opleidingsfunctionaris voor een vertegenwoordiger die namens de instelling een actieve bijdrage levert aan de intake en selectie van deelnemers voor het traject: 8. Zorgt voor informatie over de financiële vergoeding aan deelnemers in het bbl-traject en de vooruitzichten na het bbl-traject; 9. Sluit een leerarbeidsovereenkomst met de deelnemers voor de bbl-opleiding; 10. Zorgt op alle niveaus binnen de organisatie voor voldoende draagvlak en commitment ten aanzien van het WelSlagen Diversiteitstraject en de WelSlagen doelgroep; 11. Participeert in de sectorgroep Zorg West Brabant, levert inhoudelijke bijdragen. Participatie in de sectorgroep vindt plaats door een vertegenwoordiger van de werkgever welke beslissingsbevoegd is binnen de eigen instelling; 12. Participeert in de werkgroep WelSlagen Diversiteit waarin inhoudelijke afstemmingen plaatsvinden tussen theorie en praktijk. 13. Deelt ervaringen, levert een actieve bijdrage aan kennisuitwisseling; 3 Deze baangarange geldt alleen voor niveau 3. 9

9 Ondertekening voor akkoord Werkgever <NAAM> stelt <AANTAL> plekken beschikbaar voor het traject WelSlagen Diversiteit februari 2013 Hierbij verklaart ondergetekende zich akkoord met de in deze samenwerkingsovereenkomst beschreven afspraken en intenties. Naam Functie Naam instelling Datum Plaats Handtekening 10

10 Specifieke afspraken gemeenten De participerende gemeenten committeren zich aan de volgende specifieke afspraken: 1. Geeft informatie en advies aan werkzoekenden en werkenden over het traject WelSlagen Diversiteit; 2. Screent in de eigen bestanden welke kandidaten in aanmerking komen voor het traject WelSlagen Diversiteit; 3. Informeert de sectorgroep Zorg tijdig welke doelgroep(en) voor het traject in aanmerking komen (bijvoorbeeld nuggers); 4. Zorgt ervoor dat deelnemers uit het eigen bestand het toeleidingstraject kunnen doorlopen met behoud van uitkering; 5. Zorgt ervoor dat deelnemers financiering krijgen voor de onkosten die zij maken tijdens het toeleidingstraject een het daaraan voorafgaande voorlichtings- en intaketraject (o.a. vergoeding testen, cursusgeld, kosten leermiddelen en reiskosten); 6. Brengt de beschikbare reguliere financiële middelen voor de bekostiging van het traject voor ieder van de kandidaten in kaart, waarbij voor iedere kandidaat wordt aangegeven of de financiële regelingen waar hij/ zij recht op heeft al dan niet toereikend zijn voor deelname aan het traject; 7. Informeert de samenwerkende partijen over de uitkomsten van de financiële screening (financiële go/ no go per individuele kandidaat); 8. Levert een bijdrage aan het opstellen van financiële dossiers voor de individuele deelnemers m.b.t. de financiële ondersteuning en planning voor het traject. 9. Adviseert over de uitvoering van dit financieel dossier voor de kandidaten uit het eigen bestand gedurende het gehele traject; 10. Zorgt ervoor dat eventueel belemmerende factoren m.b.t. de uitkeringssituatie van deelnemers snel en effectief worden aangepakt zodat deze factoren de voortgang van de deelnemers in het traject niet vertragen; 11. Zorgt voor een vaste contactpersoon als aanspreekpunt voor het traject WelSlagen Diversiteit; 12. Participeert in de sectorgroep Zorg. 13. Participeert in de werkgroep. Ondertekening voor akkoord Hierbij verklaart ondergetekende zich akkoord met de in deze samenwerkingsovereenkomst beschreven afspraken en intenties. Naam Functie Naam instelling Datum Plaats 11

11 Handtekening Specifieke afspraken UWV Werkbedrijf Het UWV Werkbedrijf committeert zich aan de volgende specifieke afspraken: 1. Geeft informatie en advies aan werkzoekenden over het traject WelSlagen Diversiteit; 2. Screent in de eigen bestanden welke kandidaten in aanmerking komen voor de trajecten WelSlagen Diversiteit; 3. Informeert de sectorgroep Zorg tijdig welke doelgroep(en) voor het traject in aanmerking komen; 4. Zorgt ervoor dat deelnemers uit het eigen bestand het toeleidingstraject kunnen doorlopen met behoud van uitkering; 5. Zorgt ervoor dat deelnemers (zijnde klanten van het UWV Werkbedrijf die daadwerkelijk het traject volgen) financiering krijgen voor de onkosten die zij maken tijdens het toeleidingstraject en het daaraan voorafgaande voorlichtings- en intaketraject (o.a. vergoeding testen, cursusgeld, kosten leermiddelen en reiskosten); 6. Brengt de beschikbare reguliere financiële middelen voor de bekostiging van het traject voor ieder van de kandidaten in kaart voor de duur van het toeleidingstraject, waarbij voor iedere kandidaat wordt aangegeven of de financiële regelingen waar hij/ zij recht op heeft al dan niet toereikend zijn voor deelname aan het traject; 7. Informeert de samenwerkende partijen over de uitkomsten van deze financiële screening voor de duur van de toeleidingstrajecten (financiële go/ nog go per individuele kandidaat) 8. Levert een bijdrage aan het opstellen van financiële dossiers voor de individuele deelnemers m.b.t. de financiële ondersteuning en planning voor het traject. 9. Adviseert over de uitvoering van dit financieel dossier voor de duur van het toeleidingstraject voor de kandidaten uit het eigen bestand; 10. Zorgt ervoor dat eventuele belemmerende factoren m.b.t. de uitkeringssituatie van deelnemers snel en effectief worden aangepakt zodat deze factoren de voortgang van de deelnemers in het traject niet vertragen; 11. Zorgt voor een vaste contactpersoon als aanspreekpunt voor het traject WelSlagen Diversiteit. 12. Participeert in de sectorgroep Zorg. 13. Participeert in de Werkgroep. Ondertekening voor akkoord Hierbij verklaart ondergetekende zich akkoord met de in deze samenwerkingsovereenkomst beschreven afspraken en intenties. Naam Functie Naam instelling Datum Plaats 12

12 Handtekening Specifieke afspraken ROC West Brabant Het ROC West Brabant committeert zich aan de volgende specifieke afspraken: 1. Biedt maatwerk t.b.v. het toeleidingstraject WelSlagen Diversiteit; 2. Voert gewenste aanpassingen door in het toeleidingstraject, onder andere op basis van eerder opgedane ervaringen, specifieke wensen en behoeften van de participerende werkgevers en veranderende wet- en regelgeving met betrekking tot o.a. inschrijving van de deelnemers; 3. Garandeert dat met de invulling van het toeleidingstraject wordt voldaan aan de geldende minimum vereiste van de onderwijsinspectie; 4. Committeert zich aan het minimum van veertien deelnemers per toeleidingstraject; 5. Zorgt voor uitvoering van de scholing van deelnemers in het toeleidingstraject door een professional bij voorkeur Carmelita Brooks;???????????????????? 6. Zorgt voor duidelijke informatie ten aanzien van het gewenste profiel van deelnemers (o.a. opleidingsniveau, taalvaardigheid, studiebelasting e.d.); 7. Zorgt voor informatie over andere wensen, eisen en randvoorwaarden met betrekking tot deelname aan de toeleidingstrajecten en het bbl-traject, zoals opleidingskosten, kosten voor leermiddelen e.d.; 8. Organiseert voorlichting, intake en testdagen geeft tijdens deze dagen informatie en advies over scholing en het traject WelSlagen Diversiteit aan kandidaten; 9. Adviseert werkgevers en andere projectpartners over de geschiktheid van kandidaten voor deelname aan het traject, op basis van de uitkomsten van intake/ testen; 10. Voert de regie over de communicatie richting kandidaten vanaf het moment dat deelnemers het selectieproces instromen (testen, toelatingsbeslissing, opleidingstraject etc.); 11. Draagt zorg voor monitoring van de kandidaten gedurende het toeleidingstraject; 12. Biedt aan gekwalificeerde kandidaten een aansluitende, passende beroepsopleiding in Zorg en Welzijn in de vorm van een bbl- traject, dit na overleg met de werkgever; 13. Zorgt voor voldoende menskracht om de regiefunctie en de noodzakelijke uitvoerende werkzaamheden uit te voeren; 14. Participeert in de sectorgroep Zorg. 15. Participeert in de Werkgroep. Ondertekening voor akkoord Hierbij verklaart ondergetekende zich akkoord met de in deze samenwerkingsovereenkomst beschreven afspraken en intenties. Naam Functie Naam instelling Datum Plaats 13

13 Handtekening Specifieke afspraken Calibris Calibris committeert zich aan de volgende specifieke afspraken: 1. Treedt op als penvoerder namens de samenwerkende partijen; 2. Verzorgt het projectmanagement; 3. Zorgt voor inbedding en afstemming (betreffende de productontwikkeling) in het landelijke Calibris Project Welslagen ; 4. Zorgt voor financiële ondersteuning in het kader van het Welslagen programma; 5. Benadert en adviseert werkgevers in de regio m.b.t. vraagstukken op het gebied van in- en doorstroom; in samenspraak met partners; 6. Organiseert en verzorgt in samenspraak met partners voorlichtingsactiviteiten in de regio; 7. Faciliteert, adviseert en biedt waar nodig ondersteuning t.b.v. de implementatie en uitvoering van de toeleidingstrajecten zorg en welzijn in de regio; 8. Biedt professionaliseringstrajecten en ondersteuning voor opleidings-/ begeleidingsmedewerkers; 9. Geeft advies met betrekking tot het opleidingstraject en andere relevante onderwerpen vanuit eerder opgedane ervaringen; 10. Participeert in de projectstuur- en eventuele werkgroepen conform projectplan, levert inhoudelijke bijdragen; 11. Voert activiteiten uit t.b.v. de voorbereiding, uitvoering, monitoring en evaluatie van het project conform het projectplan; 12. Deelt ervaringen, levert een actieve bijdrage aan kennisuitwisseling; 13. Coördineert en geeft uitvoering aan de projectadministratie. Ondertekening voor akkoord Hierbij verklaart ondergetekende zich akkoord met de in deze samenwerkingsovereenkomst beschreven afspraken en intenties. Naam Functie Naam instelling Datum Plaats Handtekening 14

14 Specifieke afspraken Regio West-Brabant De regio West-Brabant committeert zich aan de volgende specifieke afspraken: 1. Draagt zorg voor de verbinding tussen het traject WelSlagen Diversiteit en het uitvoeringsprogramma van het rpa en de strategische agenda West-Brabant; 2. Geeft informatie over regionale (arbeidsmarkt)ontwikkelingen in relatie tot het traject WelSlagen Diversiteit; 3. Participeert in de sectorgroep Zorg; Ondertekening voor akkoord Hierbij verklaart ondergetekende zich akkoord met de in deze samenwerkingsovereenkomst beschreven afspraken en intenties. Naam Functie Naam instelling Datum Plaats Handtekening 15

Nieuwe kans op extra instroom

Nieuwe kans op extra instroom Nieuwe kans op extra instroom Focus op de arbeidsmarkt Naast het erkennen van leerbedrijven is Calibris verantwoordelijk voor ontwikkeling en onderhoud van kwalificaties in de sectoren zorg, welzijn en

Nadere informatie

CONVENANT WIJKLEERBEDRIJF VENRAY SAMENWERKINGSPARTNERS

CONVENANT WIJKLEERBEDRIJF VENRAY SAMENWERKINGSPARTNERS Bijlage 3 CONVENANT WIJKLEERBEDRIJF VENRAY SAMENWERKINGSPARTNERS LOGO S PARTNERS Inleiding 2 Convenant WijkLeerbedrijf Venray Om de belangen en bevoegdheden binnen het project WijkLeerbedrijf Venray duidelijk

Nadere informatie

Profiel personal coach WelSlagen Diversiteit

Profiel personal coach WelSlagen Diversiteit Datum 23-07- 2012 Versie: 1.0 Profiel personal coach WelSlagen Diversiteit Inleiding: De personal coach wordt ingezet om deelnemers van WelSlagen Diversiteit met een relatief grote afstand tot de arbeidsmarkt

Nadere informatie

WEST-BRABANT WERKT EN PAKT DOOR!

WEST-BRABANT WERKT EN PAKT DOOR! Begroting 2012-2013 WEST-BRABANT WERKT EN PAKT DOOR! VERANTWOORDING BEGROTING 2012-2013 Het meerjarenprogramma West-Brabant werkt en pakt door! bestrijkt de jaren 2012 tot en met 2015. In deze begroting

Nadere informatie

Subsidieregeling aanpak jeugdwerkloosheid regio Midden Brabant

Subsidieregeling aanpak jeugdwerkloosheid regio Midden Brabant Subsidieregeling aanpak jeugdwerkloosheid regio Midden Brabant Artikel 1 Karakter regeling Deze subsidieregeling is een regeling als bedoeld in artikel 2 lid 2 van de Algemene subsidieverordening gemeente

Nadere informatie

Opinieronde / peiling

Opinieronde / peiling Aan de Raad OPINIE Made, 16 september 2014 Regnr.: 14int03381 Aan de commissie: Fout! Onbekende naam voor documenteigenschap. Datum vergadering: Fout! Onbekende naam voor documenteigenschap. Agendapunt

Nadere informatie

Achtergrondinformatie. Man 2.0. Programma ter bevordering van emancipatie en participatie van sociaal geïsoleerde mannen

Achtergrondinformatie. Man 2.0. Programma ter bevordering van emancipatie en participatie van sociaal geïsoleerde mannen Achtergrondinformatie Man 2.0 Programma ter bevordering van emancipatie en participatie van sociaal geïsoleerde mannen April 2010 1 Inleiding Het is het Oranje Fonds gebleken dat veel maatschappelijke

Nadere informatie

Eindrapportage. WelSlagen West-Brabant Alliantiemanagement & Diversiteit

Eindrapportage. WelSlagen West-Brabant Alliantiemanagement & Diversiteit Eindrapportage WelSlagen West-Brabant Alliantiemanagement & Diversiteit Eindrapportage t.b.v. de subsidieverstrekkers: Ministerie VWS / BZ Stichting PAZ Provincie (regio West Brabant) Eindrapportage RAO-307.13.10

Nadere informatie

Nadere regels Re-integratieverordening 2015

Nadere regels Re-integratieverordening 2015 Nadere regels Re-integratieverordening 2015 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Krimpen aan den IJssel; overwegende dat het wenselijk is het beleid omtrent de re-integratievoorzieningen

Nadere informatie

RNI Convenant Dienstverlening Gemeenten

RNI Convenant Dienstverlening Gemeenten RNI Convenant Dienstverlening Gemeenten 1 RNI Convenant Dienstverlening Gemeenten tussen de Staat der Nederlanden en de gemeente...betreffende het verrichten van loketdiensten door de gemeente...in het

Nadere informatie

UWV WERKbedrijf, gevestigd aan de La Guardiaweg 36 te Amsterdam ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer A.M Timmermans, directeur.

UWV WERKbedrijf, gevestigd aan de La Guardiaweg 36 te Amsterdam ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer A.M Timmermans, directeur. Samenwerkingsovereenkomst 475 extra leerwerkplekken voor jongeren van 18 tot 27 jaar in de energiesector tussen de sociale partners in de energiesector, Vereniging Nederlandse Gemeenten en het UWV WERKbedrijf

Nadere informatie

Convenant omzetten gesubsidieerde arbeid naar reguliere banen in de kinderopvang

Convenant omzetten gesubsidieerde arbeid naar reguliere banen in de kinderopvang Convenant omzetten gesubsidieerde arbeid naar reguliere banen in de kinderopvang 1. Inleiding In het Strategisch Akkoord is afgesproken dat gemeenten vanaf 2003 op het reïntegratiebudget een bedrag van

Nadere informatie

Plan van Aanpak 2015 BUCH-gemeenten Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo

Plan van Aanpak 2015 BUCH-gemeenten Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo Plan van Aanpak 2015 BUCH-gemeenten Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo Plan van Aanpak 2015 Werkwinkel BUCH Aan Gemeente Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo Van John van den Oord, projectleider Marcel

Nadere informatie

Via de wijk aan het werk

Via de wijk aan het werk Via de wijk aan het werk Focus op de arbeidsmarkt Naast het erkennen van leerbedrijven is Calibris verantwoordelijk voor ontwikkeling en onderhoud van kwalificaties in de sectoren zorg, welzijn en sport.

Nadere informatie

Betreft: Reactie van de Haagse Maatschap op Landelijke bezuinigingen kinderopvang (RIS 181086)

Betreft: Reactie van de Haagse Maatschap op Landelijke bezuinigingen kinderopvang (RIS 181086) College van B&W en Raadsleden Den Haag T.a.v. Griffie Postbus 19157 2500 CD Den Haag Betreft: Reactie van de Haagse Maatschap op Landelijke bezuinigingen kinderopvang (RIS 181086) Geacht College en Raadsleden,

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Regionaal platform Arbeid

Nieuwsbrief. Regionaal platform Arbeid 1 Telefoon: 076-502 72 08-06-13296124 E-mail: astrid.persons@west-brabant.eu Website: http://rpa.west-brabant.eu Nieuwsbrief December 2014 nieuwsbrief Jaargang 1, nummer 3 Derde nieuwsbrief van het rpa

Nadere informatie

CONVENANT Voortijdig schoolverlaten (VSV) en arbeidstoeleiding Kwetsbare Jongeren

CONVENANT Voortijdig schoolverlaten (VSV) en arbeidstoeleiding Kwetsbare Jongeren CONVENANT Voortijdig schoolverlaten (VSV) en arbeidstoeleiding Kwetsbare Jongeren Convenant tussen gemeenten en onderwijs in de regio Noordoost Brabant inzake het terugdringen van voortijdig schoolverlaten

Nadere informatie

CONVENANT WERKEN AAN VAKMANSCHAP. In de Provincie Limburg

CONVENANT WERKEN AAN VAKMANSCHAP. In de Provincie Limburg CONVENANT WERKEN AAN VAKMANSCHAP In de Provincie Limburg De deelnemende partijen: Provincie Limburg, gemeente Heerlen, gemeente Maastricht, gemeente Roermond, gemeente Sittard-Geleen, gemeente Venlo, gemeente

Nadere informatie

Altijd voorzien van passend personeel. Werkgevers met vragen krijgen antwoorden van het WSP

Altijd voorzien van passend personeel. Werkgevers met vragen krijgen antwoorden van het WSP Altijd voorzien van passend personeel Werkgevers met vragen krijgen antwoorden van het WSP Werving Werving & & Selectie Selectie Traject Traject Als werkgever heeft u al genoeg aan uw hoofd. Uw producten

Nadere informatie

VAN PLAN NAAR PROJECT

VAN PLAN NAAR PROJECT 2 van plan naar project VAN PLAN NAAR PROJECT FASE 1 ORIENTATIE FASE 2 CONCRETISERING FASE 3 SUBSIDIE- project leider projectleider Kansen onderzoeken 1.1 projectleider Projectplan uitwerken 2.1 projectleider

Nadere informatie

Plan van Aanpak Format. Pilot functiecreatie gemeente/provincie SW bedrijf

Plan van Aanpak Format. Pilot functiecreatie gemeente/provincie SW bedrijf Plan van Aanpak Format Pilot functiecreatie gemeente/provincie SW bedrijf Inhoudsopgave 1 Naar een inclusieve arbeidsorganisatie met functiecreatie. 1 2 Plan van aanpak pilot functiecreatie... 2 3 Projectstructuur

Nadere informatie

PLAN VAN AANPAK SUBSIDIE REGIONAAL PROGRAMMA 2012-2015

PLAN VAN AANPAK SUBSIDIE REGIONAAL PROGRAMMA 2012-2015 PLAN VAN AANPAK SUBSIDIE REGIONAAL PROGRAMMA 2012-2015 Betreft maatregel:coachvoorziening Activiteit: Uitvoerder/regie: ROC Mondriaan Reeds aanwezige documentatie: ingevulde format in aanvraag Contactgegevens

Nadere informatie

CONVENANT REGIONALE AANPAK VOORKOMEN EN BESTRIJDEN JEUGDWERKLOOSHEID 2009-2011

CONVENANT REGIONALE AANPAK VOORKOMEN EN BESTRIJDEN JEUGDWERKLOOSHEID 2009-2011 CONVENANT REGIONALE AANPAK VOORKOMEN EN BESTRIJDEN JEUGDWERKLOOSHEID 2009-2011 Partijen, DE STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID,mevrouw J. Klijnsma, handelend als vertegenwoordiger van

Nadere informatie

Beleidsregels subsidieverstrekking voorkomen en bestrijden jeugdwerkloosheid West-Brabant

Beleidsregels subsidieverstrekking voorkomen en bestrijden jeugdwerkloosheid West-Brabant Beleidsregels subsidieverstrekking voorkomen en bestrijden jeugdwerkloosheid West-Brabant Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Breda; gelet op artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht;

Nadere informatie

Altijd voorzien van passend personeel. Werkgevers met vragen krijgen antwoorden van het WSP.

Altijd voorzien van passend personeel. Werkgevers met vragen krijgen antwoorden van het WSP. Altijd voorzien van passend personeel Werkgevers met vragen krijgen antwoorden van het WSP. Werving Werving & & Selectie Selectie Traject Traject Als werkgever heeft u al genoeg aan uw hoofd. Uw producten

Nadere informatie

Wij analyseren de situatie en vervolgens werken we met een eenvoudig categoriemodel:

Wij analyseren de situatie en vervolgens werken we met een eenvoudig categoriemodel: Re-integratiebegeleiding (2 e en 3 e spoor) Doel 1. Duidelijkheid! Wij analyseren de situatie en vervolgens werken we met een eenvoudig categoriemodel: 2. Werk! * Ruime arbeidsmogelijkheden * Beperkte

Nadere informatie

Model convenant Zorg- en adviesteam in het onderwijs

Model convenant Zorg- en adviesteam in het onderwijs Model convenant Zorg- en adviesteam in het onderwijs CONVENANT Zorg- en adviesteam School/Scholen/SWV xxx Deelnemende organisaties: Deelnemer 1 Deelnemer 2 Deelnemer 3 Deelnemer 4 Deelnemer 5 Deelnemer

Nadere informatie

CONVENANT VSV 2012-2015 (naam regio)

CONVENANT VSV 2012-2015 (naam regio) CONVENANT VSV 2012-2015 (naam regio) Convenant tussen de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, de RMCcontactgemeente van de RMC-regio ( ) en onderstaande onderwijsinstellingen inzake het terugdringen

Nadere informatie

Sectorplan Procesindustrie

Sectorplan Procesindustrie Sectorplan Procesindustrie Algemeen Regeling sectorplannen uitvloeisel sociaal akkoord Kern: werkgelegenheid creëren en behouden Opdracht vanuit sociale sectorale partners in procesindustrie (AWVN, VNCI,

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst Regionaal Werkbedrijf Flevoland

Samenwerkingsovereenkomst Regionaal Werkbedrijf Flevoland Samenwerkingsovereenkomst Regionaal Werkbedrijf Flevoland De gemeente Almere, vertegenwoordigd door mevrouw F.T. de Jonge De gemeente Dronten, vertegenwoordigd door de heer P.C.J. Bleeker De gemeente Lelystad,

Nadere informatie

Selectie van Meer met Minder -proefprojecten

Selectie van Meer met Minder -proefprojecten Selectie van Meer met Minder -proefprojecten Versie 10 maart 2008 Inhoudsopgave 1 Inleiding 4 2 Wat is een Meer met Minder-proefproject? 4 2.1 MmM-uitgangspunten 4 2.2 MmM-aanpak 5 2.2.1 Verleiden 5 2.2.2

Nadere informatie

Praktijkovereenkomst BBL Bedrijfsgroepen

Praktijkovereenkomst BBL Bedrijfsgroepen Praktijkovereenkomst BBL Bedrijfsgroepen Inhoud 1 Formulier praktijkovereenkomst BBL Bedrijfsgroepen 2 2 Bijlage praktijkovereenkomst BBL Bedrijfsgroepen 4 ROC West-Brabant Praktijkovereenkomst BBL Bedrijfsgroepen

Nadere informatie

Advies van de Stedelijke Wmo-Adviesraad Amsterdam over Concept Uitvoeringsprogramma Vrijwillige Inzet. Datum: 2 september 2010

Advies van de Stedelijke Wmo-Adviesraad Amsterdam over Concept Uitvoeringsprogramma Vrijwillige Inzet. Datum: 2 september 2010 Advies van de Stedelijke Wmo-Adviesraad Amsterdam over Concept Uitvoeringsprogramma Vrijwillige Inzet Datum: 2 september 2010 Algemeen Allereerst willen we als Wmo-Adviesraad opmerken dat het uitvoeringsprogramma

Nadere informatie

Zorg voor ouderen en welzijn Netwerk West Achterhoek

Zorg voor ouderen en welzijn Netwerk West Achterhoek Zorg voor ouderen en welzijn Netwerk West Achterhoek Huishoudelijk Reglement Zowel NWA Inleiding De dubbele vergrijzing vraagt om een proactief beleid op het gebied van zowel medische als niet-medische

Nadere informatie

Convenant Dienst Justitiële Inrichtingen en Inforsa Justitiële Verslavingszorg

Convenant Dienst Justitiële Inrichtingen en Inforsa Justitiële Verslavingszorg Convenant Dienst Justitiële Inrichtingen en Inforsa Justitiële Verslavingszorg De ondergetekenden: 1. Het Ministerie van Justitie, Dienst Justitiële Inrichtingen, waarvan de zetel gevestigd is aan de Turfmarkt

Nadere informatie

Convenant. Dienst Justitiële Inrichtingen en Palier. 1. Het Ministerie van Justitie, Dienst Justitiële Inrichtingen, waarvan de zetel gevestigd is aan

Convenant. Dienst Justitiële Inrichtingen en Palier. 1. Het Ministerie van Justitie, Dienst Justitiële Inrichtingen, waarvan de zetel gevestigd is aan Overwegende dat: en De ondergetekenden: Convenant 2. Palier, gevestigd aan Monsterseweg 93, 2553 RJ Den Haag, te dezen vertegenwoordigd door haar bestuurder, mevrouw M.J. Verschuure, hierna te noemen:

Nadere informatie

Praktijkovereenkomst Beroepsonderwijs. Ingaande schooljaar 2015/2016

Praktijkovereenkomst Beroepsonderwijs. Ingaande schooljaar 2015/2016 Praktijkovereenkomst Beroepsonderwijs Ingaande schooljaar 2015/2016 Inhoud 1 Formulier praktijkovereenkomst 3 2 Bijlage praktijkovereenkomst 5 Treedt in werking op 1 augustus 2015 2 1. Formulier praktijkovereenkomst

Nadere informatie

Presentatie Participatiewet en dergelijke. Egbert Lichtenberg Algemeen directeur!go voor mensenwerk

Presentatie Participatiewet en dergelijke. Egbert Lichtenberg Algemeen directeur!go voor mensenwerk Presentatie Participatiewet en dergelijke Egbert Lichtenberg Algemeen directeur!go voor mensenwerk Agenda 1. WerkgeversServicepunt 2. Participatiewet 3. Sociaal akkoord en baanafspraken 4. Praktijkvoorbeelden

Nadere informatie

Jongeren aan de slag! Peter van Nunen.

Jongeren aan de slag! Peter van Nunen. Kerngegevens Wat is de naam van het project? Wat is de kern van het voorstel? Welke resultaten worden gegarandeerd? SMART formuleren! Wie is eigenaar van het voorstel? Wat is de looptijd van het project?

Nadere informatie

Convenant Dienst Justitiële Inrichtingen en Victas

Convenant Dienst Justitiële Inrichtingen en Victas DJI Convenant Dienst Justitiële Inrichtingen en Victas De ondergetekenden: 1. Het Ministerie van Justitie, Dienst Justitiële Inrichtingen, waarvan de zetel gevestigd is aan de Turfmarkt 147, 2511 DP Den

Nadere informatie

Samen werken aan betere zorg. Handreiking voor begeleiding van cliëntenraden betrokken bij verbetertrajecten

Samen werken aan betere zorg. Handreiking voor begeleiding van cliëntenraden betrokken bij verbetertrajecten Samen werken aan betere zorg van cliëntenraden betrokken bij verbetertrajecten INHOUDSOPGAVE Inleiding... 3 Participatie van cliënten... 4 De rol van de cliëntenraad in verbetertrajecten... 6 Het stappenplan:

Nadere informatie

Convenant inzake de proeftuin bezorgen van reisdocumenten

Convenant inzake de proeftuin bezorgen van reisdocumenten De Convenant inzake de proeftuin bezorgen van reisdocumenten Partijen, De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, als vertegenwoordiger van de Staat der Nederlanden, dr. R.H.A. Plasterk,

Nadere informatie

Vrijwilligersreglement

Vrijwilligersreglement Vrijwilligersreglement De Minkhof leef- en doe boerderij Gemeente Lingewaard, december 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Werving en selectie 3 3. Aanstelling en inwerken 3 4. Verzekeringen 4 5. Financiële

Nadere informatie

Arbeidsmarkt Groningen Een van de 35 van Nederland

Arbeidsmarkt Groningen Een van de 35 van Nederland Arbeidsmarkt Groningen Een van de 35 van Nederland https://www.youtube.com/watch?v=k1cwrsjoquq Werk in Zicht is een samenwerkingsverband tussen 27 gemeenten (23 Groninger en 4 Drentse gemeenten), UWV en

Nadere informatie

Convenant Dienst Justitiële Inrichtingen en Tactus Verslavingszorg. De ondergetekenden:

Convenant Dienst Justitiële Inrichtingen en Tactus Verslavingszorg. De ondergetekenden: DJ Convenant Dienst Justitiële Inrichtingen en Tactus Verslavingszorg De ondergetekenden: 1. Het Ministerie van Justitie, Dienst Justitiële Inrichtingen, waarvan de zetel gevestigd is aan de Turfmarkt

Nadere informatie

ad Matres Upgrade Functioneel Beheer Word in drie maanden functioneel beheerder Benut je werkervaring Leren in de praktijk Persoonlijke begeleiding

ad Matres Upgrade Functioneel Beheer Word in drie maanden functioneel beheerder Benut je werkervaring Leren in de praktijk Persoonlijke begeleiding Upgrade Functioneel Beheer Leren in de praktijk Benut je werkervaring Opleiding op maat Persoonlijke begeleiding Word in drie maanden functioneel beheerder Upgrade Functioneel Beheer Als je - optimaal

Nadere informatie

Gezamenlijke aanpak BPV en het BPV-protocol van:

Gezamenlijke aanpak BPV en het BPV-protocol van: Gezamenlijke aanpak BPV en het BPV-protocol van: 2 Gezamenlijke aanpak BPV In de Verbeteragenda BPV van MKB Nederland en VNO-NCW is naar aanleiding van een onderzoek naar de ervaringen van leerbedrijven

Nadere informatie

Veranderende arbeidsmarkt

Veranderende arbeidsmarkt Veranderende arbeidsmarkt De arbeidsmarkt staat aan de vooravond van een grote verandering. Na decennia van een groeiend arbeidspotentieel neemt sinds 2010 de beroepsbevolking af. Commissie Bakker becijfert

Nadere informatie

INTRODUCTIE TOOLBOX voor GEBRUIKERS. duurzame plaatsing van werknemers met autisme

INTRODUCTIE TOOLBOX voor GEBRUIKERS. duurzame plaatsing van werknemers met autisme INTRODUCTIE TOOLBOX voor GEBRUIKERS duurzame plaatsing van werknemers met autisme 1 Welkom bij toolbox AUTIPROOF WERKT Autiproof Werkt is een gereedschapskist met instrumenten die gebruikt kan worden bij

Nadere informatie

Programmaplan regionale werkgeversbenadering Haaglanden

Programmaplan regionale werkgeversbenadering Haaglanden Programmaplan regionale werkgeversbenadering Haaglanden Inleiding De gemeenten in de regio Haaglanden en het UWV hebben in 2011 een convenant gesloten over de wijze waarop zij gezamenlijk de werkgeversbenadering

Nadere informatie

Voorbeeld van een besluitvormingstraject

Voorbeeld van een besluitvormingstraject Voorbeeld van een besluitvormingstraject Fase 1: Voorstel start pilot Onderwerp: Pilot Functiecreatie voor arbeidsgehandicapten Het MT is 5 maart jl. geïnformeerd over onze deelname aan de pilot functiecreatie

Nadere informatie

Eerder en Dichtbij. Projectplan

Eerder en Dichtbij. Projectplan Eerder en Dichtbij Projectplan Bussum, augustus september 2012 1. Inleiding De pilot Eerder en Dichtbij is een verlening van de eerste pilot Meer preventie minder zorg. Het doel van de pilot was oorspronkelijk

Nadere informatie

Programma Duurzame Inzetbaarheid in het mkb

Programma Duurzame Inzetbaarheid in het mkb Programma Duurzame Inzetbaarheid in het mkb In onderliggend document staan de randvoorwaarden en formele aspecten beschreven die van toepassing zijn op partijen die een deelproject binnen het programma

Nadere informatie

Werknemer in opleiding Themabijeenkomst Stage en duurzaamheid op de arbeidsmarkt. Oktober 2010

Werknemer in opleiding Themabijeenkomst Stage en duurzaamheid op de arbeidsmarkt. Oktober 2010 Werknemer in opleiding Themabijeenkomst Stage en duurzaamheid op de arbeidsmarkt Oktober 2010 Programma 13.30 Informatie Wio, opbrengst bijeenkomst 13.45 Stage en duurzaamheid op de arbeidsmarkt -Toelichting

Nadere informatie

CONVENANT. Leerlingbouwplaatsen Rijnstreek. Alphen aan den Rijn, Jacobswoude, Nieuwkoop, Rijnwoude. 1 april 2008 1 april 2011. Gemeente Nieuwkoop

CONVENANT. Leerlingbouwplaatsen Rijnstreek. Alphen aan den Rijn, Jacobswoude, Nieuwkoop, Rijnwoude. 1 april 2008 1 april 2011. Gemeente Nieuwkoop CONVENANT Leerlingbouwplaatsen Rijnstreek Gemeente Jacobswoude 1 april 2008 1 april 2011 Alphen aan den Rijn, Jacobswoude, Nieuwkoop, Rijnwoude Gemeente Nieuwkoop Convenant leerlingenbouwplaatsen Investeren

Nadere informatie

VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND

VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND ^ gemeente Roermond VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND datum indiening: 12 november 2013 datum/agendapunt B&Wvergadering: 191113/202 afdeling: Welzijn Onderwerp: KEG Werkt

Nadere informatie

Sectorplan VVT, GHZ en GGZ

Sectorplan VVT, GHZ en GGZ Sectorplan VVT, GHZ en GGZ Mobiliteitstrajecten Van-Werk-Naar-Werk-Trajecten Juli 2014 PUBLIEKE ZAAK inleiding In dit document lichten sociale partners verenigd in het Samenwerkings - verband VVT-GHZ-GGZ

Nadere informatie

Beschrijving aanvraagprocedure/aanvraagformulier

Beschrijving aanvraagprocedure/aanvraagformulier Beschrijving aanvraagprocedure/aanvraagformulier Voor de behandeling van subsidieaanvragen voor projecten en activiteiten, werken wij met een vaste procedure. U kunt subsidie voor een bepaald project of

Nadere informatie

Praktijkovereenkomst Beroepsonderwijs

Praktijkovereenkomst Beroepsonderwijs Praktijkovereenkomst Beroepsonderwijs Inhoud 1 Formulier praktijkovereenkomst 3 2 Bijlage praktijkovereenkomst 5 20 maart 2013 treedt in werking op 1 augustus 2013 2 1. Formulier praktijkovereenkomst Dit

Nadere informatie

Academie voor Ondernemerschap, Marketing en Innovatie 's-hertogenbosch

Academie voor Ondernemerschap, Marketing en Innovatie 's-hertogenbosch Academie voor Ondernemerschap, Marketing en Innovatie 's-hertogenbosch datum 2014 contactpersoon Rene van der Burgt onderwerp Mogelijkheden tot samenwerken telefoon (088) 525 61 94 van Advanced Business

Nadere informatie

Hoofdlijnenakkoord voor het inrichten van een Regionaal Arrangement Beroepsonderwijs Amsterdam

Hoofdlijnenakkoord voor het inrichten van een Regionaal Arrangement Beroepsonderwijs Amsterdam Afdeling Onderwijs, Jeugd en Educatie Team Onderwijs VO Hoofdlijnenakkoord voor het inrichten van een Regionaal Arrangement Beroepsonderwijs Amsterdam Betrokken partijen: De instellingen voor Beroepsonderwijs

Nadere informatie

Convenant Dienst Justitiële Inrichtingen en Mondriaan Zorggroep

Convenant Dienst Justitiële Inrichtingen en Mondriaan Zorggroep DJ1 Convenant Dienst Justitiële Inrichtingen en Mondriaan Zorggroep De ondergetekenden: 1. Het Ministerie van Justitie, Dienst Justitiële Inrichtingen, waarvan de zetel gevestigd is aan de Turfmarkt 147,

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT T.B.V. PARTICIPANTEN. Gewijzigd op Algemene Ledenvergadering d.d. 7 april 2003

HUISHOUDELIJK REGLEMENT T.B.V. PARTICIPANTEN. Gewijzigd op Algemene Ledenvergadering d.d. 7 april 2003 T.B.V. PARTICIPANTEN Gewijzigd op Algemene Ledenvergadering d.d. 7 april 2003 Dit huishoudelijk reglement is bedoeld om te voorzien in een aantal zaken welke niet statutair zijn geregeld en waarbij wel

Nadere informatie

Rollen, verantwoordelijkheden en taken docent-praktijkopleider-werkbegeleider-teamleider (leerafdelingen)

Rollen, verantwoordelijkheden en taken docent-praktijkopleider-werkbegeleider-teamleider (leerafdelingen) Rollenmatrix Rollen, verantwoordelijkheden en taken docent-praktijkopleider-werkbegeleider-teamleider (leerafdelingen) Toelichting vooraf: o Als uitgangsmateriaal zijn de overzichten van taken en verantwoordelijkheden

Nadere informatie

Een kans voor jongeren als chauffeur

Een kans voor jongeren als chauffeur SP fractie Nijmegen www.nijmegen.sp.nl Klik hier voor de reactie d.d. 22 januari 2008 van het college van B&W Postbus 9105 6500 HG Nijmegen T. 024 329 23 71 fractie@sp.nijmegen.nl I N I T I A T I E F V

Nadere informatie

REGLEMENT INSTROOMBEVORDERING VOOR DEELNEMERS MET AFSTAND TOT DE ARBEIDSMARKT - 2012

REGLEMENT INSTROOMBEVORDERING VOOR DEELNEMERS MET AFSTAND TOT DE ARBEIDSMARKT - 2012 REGLEMENT INSTROOMBEVORDERING VOOR DEELNEMERS MET AFSTAND TOT DE ARBEIDSMARKT - 2012 (definitieve versie : 13-08-2012) Inhoudsopgave Artikel 1 Definities... 2 Artikel 2 Voorwaarden... 3 Artikel 3 Inschrijving

Nadere informatie

Convenant revitalisering bedrijventerrein Noord & Oostkanaalhavens

Convenant revitalisering bedrijventerrein Noord & Oostkanaalhavens Convenant revitalisering bedrijventerrein Noord & Oostkanaalhavens ONDERGETEKENDEN: 1. De Gemeente Nijmegen, krachtens artikel 171 Gemeentewet vertegenwoordigd door de wethouder economische zaken, gemachtigd

Nadere informatie

Rapportage doelstellingen 2009 Kadernota Wmo.

Rapportage doelstellingen 2009 Kadernota Wmo. Rapportage doelstellingen 2009 Kadernota Wmo. Overzicht volgens beleidsdoelen uit kadernota Wmo 2008-2012 Mee(r)doen in Dalfsen* 2009 Thema Wmo-loket Informatie geven over wonen, welzijn en zorg Wmo-loket

Nadere informatie

Nadere samenwerkingsovereenkomst Dienst Justiti1e Inrichtingen en Reclassering Nederland t.b.v. de uitvoering van werkstraffen

Nadere samenwerkingsovereenkomst Dienst Justiti1e Inrichtingen en Reclassering Nederland t.b.v. de uitvoering van werkstraffen Nadere samenwerkingsovereenkomst Dienst Justiti1e Inrichtingen en Reclassering Nederland t.b.v. de uitvoering van werkstraffen De ondergetekenden: 1. Het Ministerie van Justitie, Dienst Justitiële Inrichtingen,

Nadere informatie

Samenwerkingsprotocol

Samenwerkingsprotocol Samenwerkingsprotocol Dit samenwerkingsprotocol is opgezet door de samenwerkende partners gemeente Apeldoorn, Adviesbureau De Overstap BV en Activa BV. Dit protocol is te gebruiken door elke publieke of

Nadere informatie

BBL-OPLEIDINGEN ZORG & WELZIJN KRAMERSGILDEPLEIN ARNHEM ROC A12

BBL-OPLEIDINGEN ZORG & WELZIJN KRAMERSGILDEPLEIN ARNHEM ROC A12 BBL-OPLEIDINGEN ZORG & WELZIJN KRAMERSGILDEPLEIN ARNHEM ROC A12 Kleinschalig BBL-onderwijs INHOUDS OPGAVE 2 3 4 5 6 8 10 12 13 Welkom bij ROC A12 Professionalisering in de praktijk BBL, de uitleg Subsidie

Nadere informatie

Aanvraagformulier Maatschappelijke Stage schooljaar 2007 2008. Regeling aanvullende bekostiging maatschappelijke stage in het voortgezet onderwijs

Aanvraagformulier Maatschappelijke Stage schooljaar 2007 2008. Regeling aanvullende bekostiging maatschappelijke stage in het voortgezet onderwijs Aanvraagformulier Maatschappelijke Stage schooljaar 2007 2008 Regeling aanvullende bekostiging maatschappelijke stage in het voortgezet onderwijs Dit aanvraagformulier bestaan uit 4 onderdelen a t/m d.

Nadere informatie

Werkplan 2016. Arbeidsmarkt. De arbeidsmarktsituatie in de regio Rotterdam wordt de komende jaren door de volgende knelpunten gekenmerkt:

Werkplan 2016. Arbeidsmarkt. De arbeidsmarktsituatie in de regio Rotterdam wordt de komende jaren door de volgende knelpunten gekenmerkt: Werkplan 2016 Werkplan 2016 Tijdens de strategiesessies met de kerngroepleden, de klankbordgroep en de bestuurders van derotterdamsezorg is benoemd welke arbeidsmarktvraagstukken in 2016 gezamenlijk aangepakt

Nadere informatie

REGIONALE BEDRIJFSSCHOOL: ALS JE ZE NIET KUNT KRIJGEN DAN MOET JE ZE ZELF MAKEN!!

REGIONALE BEDRIJFSSCHOOL: ALS JE ZE NIET KUNT KRIJGEN DAN MOET JE ZE ZELF MAKEN!! REGIONALE BEDRIJFSSCHOOL: ALS JE ZE NIET KUNT KRIJGEN DAN MOET JE ZE ZELF MAKEN!! BRONNEN AANLEIDING TRECHTERMODEL OPLEIDEN VIA AOC FINANCIËN Doel: Veiligstellen arbeidspotentieel voor de Twentse levensmiddelenbedrijven

Nadere informatie

Format eindrapportage Jeugdactieplan Zaanstreek Waterland

Format eindrapportage Jeugdactieplan Zaanstreek Waterland Format eindrapportage Jeugdactieplan Zaanstreek Waterland Legenda kleuren Kleur Toelichting GROEN project is volgens plan verlopen ORANJE er waren knelpunten en/of het project is niet volgens planning

Nadere informatie

Convenant De Plantage Amsterdam, het groene museumkwartier

Convenant De Plantage Amsterdam, het groene museumkwartier Convenant De Plantage Amsterdam, het groene museumkwartier Convenant De Plantage Amsterdam, het groene museumkwartier Ondergetekenden: 1 Het dagelijks bestuur van stadsdeel Centrum vertegenwoordigd door

Nadere informatie

LOB scan voor MBO werkversie 1

LOB scan voor MBO werkversie 1 Uitleg bij invullen LOB-scan; Stap 1: de LOB -scan is verdeeld in 12 componenten (donker grijze balken). Onder ieder component zijn een aantal elementen (witte vlakken) geformuleerd. Per element geeft

Nadere informatie

Geschikt werk voor geschikte mensen

Geschikt werk voor geschikte mensen Geschikt werk voor geschikte mensen Divosa vrijdag Utrecht, 14 maart 2014 Erik Voerman UWV WERKbedrijf 2 Ontwikkelingen Wajong Afname groei aantal Wajongers sinds 2010 Na instroom gaan jongeren sneller

Nadere informatie

De motor van de lerende organisatie

De motor van de lerende organisatie De motor van de lerende organisatie Focus op de arbeidsmarkt Naast het erkennen van leerbedrijven is Calibris verantwoordelijk voor ontwikkeling en onderhoud van kwalificaties in de sectoren zorg, welzijn

Nadere informatie

Aanvraag subsidie Zwaluwen Jeugd Actie

Aanvraag subsidie Zwaluwen Jeugd Actie Aanvraag subsidie Zwaluwen Jeugd Actie R.K.S.V. CLUZONA Voetbalvereniging Cluzona streeft er naar een vereniging te zijn waar zowel de jeugd als volwassenen met veel plezier sporten op een mooie, gezellige

Nadere informatie

Onderweg naar één Werk-Ontwikkelbedrijf. Divosa Masterclass 01-02-2013

Onderweg naar één Werk-Ontwikkelbedrijf. Divosa Masterclass 01-02-2013 Onderweg naar één Werk-Ontwikkelbedrijf Divosa Masterclass 01-02-2013 Inhoud keuze voor het inrichten van één werkbedrijf het model op hoofdlijnen doelgroep ondersteuning in de uitvoering de risico s en

Nadere informatie

Het antwoord op uw personele vraagstuk

Het antwoord op uw personele vraagstuk BD Recruitment BV Het antwoord op uw personele vraagstuk Wie bepaalt bij welk re-integratiebedrijf ik terecht kan? De gemeente of UWV WERKbedrijf maakt bij uw re-integratietraject vaak gebruik van een

Nadere informatie

MENUKAART PRO VSO ESF 2014-2020. Uitgangspunten ESF 2014-2020 voor de doelgroep leerlingen Praktijkonderwijs en Voortgezet Speciaal Onderwijs

MENUKAART PRO VSO ESF 2014-2020. Uitgangspunten ESF 2014-2020 voor de doelgroep leerlingen Praktijkonderwijs en Voortgezet Speciaal Onderwijs MENUKAART PRO VSO ESF 2014-2020 Uitgangspunten ESF 2014-2020 voor de doelgroep leerlingen Praktijkonderwijs en Voortgezet Speciaal Onderwijs Versie: definitief Januari 2014 Inhoud 1. Menukaart... 3 2.

Nadere informatie

Een kopie/kopieën van uw diploma(s) meesturen.

Een kopie/kopieën van uw diploma(s) meesturen. 4. Vooropleiding (zo volledig mogelijk invullen) Vmbo met diploma ja nee jaar diploma: Leerweg theoretische leerweg gemengde leerweg kaderberoepsgerichte leerweg basisberoepsgerichte leerweg leerwerktraject

Nadere informatie

PROJECTOVEREENKOMST Regionale Arbeidsmarkt Regio FoodValley REGIOCONTRACT REGIO FOODVALLEY

PROJECTOVEREENKOMST Regionale Arbeidsmarkt Regio FoodValley REGIOCONTRACT REGIO FOODVALLEY PROJECTOVEREENKOMST Regionale Arbeidsmarkt Regio FoodValley REGIOCONTRACT REGIO FOODVALLEY PROJECT: 1. Projectnaam: Regionale Arbeidsmarkt Regio FoodValley (regionale arbeidsmarktbewerking) 2. Speerpunt

Nadere informatie

Concept Convenant Voorraadbeheersing en Afstemming Werklocaties Flevoland. 1. Het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Almere,

Concept Convenant Voorraadbeheersing en Afstemming Werklocaties Flevoland. 1. Het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Almere, Concept Convenant Voorraadbeheersing en Afstemming Werklocaties Flevoland Partijen: 1. Het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Almere, 2. Het College van burgemeester en wethouders van

Nadere informatie

6l**,--*** RegioPIuf. Partijen:

6l**,--*** RegioPIuf. Partijen: RegioPIuf 6l**,--*** 4 Samenwerkingso vereenkomst Scholing en instroom werkzoskenden in zoíggêbonden functiès Tussen Stichting RegioPlus en het UIíW Werkbêdrijf Partijen:. Stichting RegioPlus, optredend

Nadere informatie

Plan van Aanpak FOCUS programma

Plan van Aanpak FOCUS programma Plan van Aanpak FOCUS programma Aanleiding Korfbal naar Olympisch niveau is het beleidsdocument wat voor ligt als onderbouwing van de doelstelling die het KNKV gesteld heeft op 150.000 leden in 2020. Als

Nadere informatie

Kennisplatform Mantelzorg West Friesland. Samen vernieuwen in de Wmo, 15 juni 2015

Kennisplatform Mantelzorg West Friesland. Samen vernieuwen in de Wmo, 15 juni 2015 Kennisplatform Mantelzorg West Friesland Een netwerkorganisatie van gemeenten, zorgaanbieders, hulverlenende instellingen en belangenbehartigers van mantelzorgers Samen vernieuwen in de Wmo, 15 juni 2015

Nadere informatie

De ESF-scan laat de mogelijkheden zien.

De ESF-scan laat de mogelijkheden zien. Benieuwd naar de ESF-mogelijkheden voor uw gemeente? De ESF-scan laat de mogelijkheden zien. Radar en Raadgevend Bureau Het Grote Oost hebben een ESF-scan ontwikkeld. Middels deze ESF-scan wordt bepaald

Nadere informatie

Businessplan Leren en Werken Noordoost Brabant 2013-2014-2015

Businessplan Leren en Werken Noordoost Brabant 2013-2014-2015 1 Businessplan Leren en Werken Noordoost Brabant 2013-2014-2015 1. Inleiding Leren en Werken in de arbeidsmarktregio Noordoost Brabant richt zich vanaf 1 januari 2013 primair op vragen van de regionale

Nadere informatie

Opleiding: Eerst Verantwoordelijke Verzorgende met plus (EVV met plus)

Opleiding: Eerst Verantwoordelijke Verzorgende met plus (EVV met plus) Opleiding: Eerst Verantwoordelijke Verzorgende met plus (EVV met plus) De Eerst Verantwoordelijke Verzorgende (EVV er) is onmisbaar in de zorg en u wilt uw EVV er de juiste kennis en vaardigheden meegeven.

Nadere informatie

Sectorplan Vlees sector

Sectorplan Vlees sector Sectorplan Vlees sector Het indienen van de aanvraag voor het Sectorplan Maart 2014 SOL brengt mensen T +31 (0)318 en middelen 648 750 beweging Horaplantsoen 18 6717 LT Ede Postbus 601 6710 BP Ede Inhoud

Nadere informatie

Convenant Dienst Justitiële Inrichtingen en IrisZorg

Convenant Dienst Justitiële Inrichtingen en IrisZorg Convenant Dienst Justitiële Inrichtingen en IrisZorg De ondergetekenden: 1. Het Ministerie van Justitie, Dienst Justitiële Inrichtingen, waarvan de zetel gevestigd is aan de Turfmarkt 147, 2511 DP Den

Nadere informatie

Kwaliteit Kinderopvang & Opleiden Regio Noord Holland Noord WELKOM! Juni 2010 Inhoud 1. Stilstaan bij het samenwerkingstraject Kinderopvang (KO) & Onderwijs 2. Convenant & uitwerking inhoud 3. Organisatiestructuur

Nadere informatie

(Studie)loopbaanadviseur

(Studie)loopbaanadviseur (Studie)loopbaanadviseur Doel Voorlichten, adviseren, begeleiden, testen en trainen van studenten omtrent (studie)loopbaankeuzes, alsmede waarborgen van de volledigheid, toegankelijkheid en actualiteit

Nadere informatie

Opleidingsinitiatief. Elektrotechniek Mechatronica Werktuigbouw Fijnmechanisch

Opleidingsinitiatief. Elektrotechniek Mechatronica Werktuigbouw Fijnmechanisch Opleidingsinitiatief Elektrotechniek Mechatronica Werktuigbouw Fijnmechanisch Aanleiding Demografische ontwikkelingen Leeftijdsklasse 1950 2008 Tot 20 jaar 37% 24% 20-40 jaar 29% 26% 40-65 jaar 25% 35%

Nadere informatie

Als werkgever in de zorg sector heeft u

Als werkgever in de zorg sector heeft u Als werkgever in de zorg sector heeft u dagelijks te maken met vragen op het gebied van personeel en arbeid Ondersteuning voor werkgevers op het gebied van personeelsbeleid en arbeidsmarktvraagstukken

Nadere informatie

Opdrachtgever project Werknemer in opleiding : ministerie van OCW

Opdrachtgever project Werknemer in opleiding : ministerie van OCW Datum: 20 februari 2012 Ons kenmerk: JK1.12.009 Begeleidingsmodel Werknemer in opleiding Opdrachtgever project Werknemer in opleiding : ministerie van OCW Wout Schafrat Gijs van de Beek Preventie en duurzaamheid

Nadere informatie

Inspirerend Management. in de zorg. Een modulaire aanpak gericht op de ontwikkeling van nieuw leiderschap

Inspirerend Management. in de zorg. Een modulaire aanpak gericht op de ontwikkeling van nieuw leiderschap Inspirerend Management Development in de zorg Een modulaire aanpak gericht op de ontwikkeling van nieuw leiderschap Behoefte aan effectief leiderschap Vergroting van de invloed van de politiek en zorgverzekeraars

Nadere informatie