OER Bachelor facultair hoofdstuk Faculteit Maatschappij & Recht versie d.d

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "OER Bachelor 2013-2014 facultair hoofdstuk Faculteit Maatschappij & Recht versie d.d. 08-04-2013"

Transcriptie

1 III FACULTEIT Maatschappij & Recht vastgesteld door de faculteitsdirectie op instemming van de facultaire medezeggenschapsraad op Deze versie treedt in werking op 1 september 2013 en vervangt alle voorgaande versies. A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven: Artikel 23 Studieadvies in de propedeutische fase Bepaalde opleidingen kennen geoormerkte cursussen die moeten zijn behaald om voor een positief studieadvies in aanmerking te komen. Indien van toepassing staat dit bij de betreffende opleiding onder sub C vermeld. Artikel 28 Tentamens en examens Voor het studiejaar 2013/2014 heeft de opleiding Integrale Veiligheidskunde (IVK) voltijd meer dan twee toetsen per eenheid van 5 EC. Dit heeft te maken met de ombouw van het hele voltijd curriculum naar onderwijseenheden van 5 EC of een veelvoud daarvan, die afgerond is met ingang van Artikel 32 Inschrijving voor cursussen Binnen de faculteit Maatschappij & Recht geldt dat de student door het onderwijsbureau wordt ingeschreven voor de cursussen/programmaonderdelen die voor zijn jaargroep/cohort staan gepland (=standaard studieroute). Volgt de student een afwijkende route (bijvoorbeeld als versneller of als vertrager), dan schrijft hij zich in via OSIRIS voor die vakken die buiten de standaardroute vallen. Ook voor een minor meldt de student zichzelf aan. Deelname aan cursussen is alleen mogelijk als de student tijdig is ingeschreven in OSIRIS ( Ook al wordt de student automatisch ingeschreven voor het merendeel van het onderwijsprogramma, de student blijft er zelf verantwoordelijk voor. Hij wordt aangeraden altijd de inschrijving te controleren en een inschrijfbevestiging te printen. Als de student niet correct is ingeschreven, heeft hij geen toegang tot de cursus. Inschrijven is mogelijk tot twee weken voor de start van een onderwijsperiode waarin het onderwijs van de desbetreffende cursus wordt gegeven Artikel 33 Inschrijving voor tentamens Binnen de faculteit Maatschappij & Recht geldt dat als de student voor een cursus is ingeschreven, hij automatisch door het onderwijsbureau wordt ingeschreven voor het eerste reguliere tentamen 1 volgend op de cursus. Als de student wel staat ingeschreven, maar niet heeft deelgenomen aan het tentamen, wordt in OSIRIS NA (niet aanwezig) als tentamenresultaat geregistreerd. Dit is een tentamenuitslag en daarmee verliest de student een tentamenkans. LET OP: Voor tentamens die de student los van de cursus wil maken (hertentamens, bezem tentamens) dient hij zichzelf in te schrijven. Deelname aan tentamens is alleen mogelijk als de student tijdig is ingeschreven in OSIRIS ( Ook al wordt de student automatisch ingeschreven voor het eerste reguliere tentamen, de student blijft er zelf verantwoordelijk voor. Hij wordt aangeraden altijd de inschrijving te controleren en een inschrijfbevestiging te printen. Als de student niet correct is ingeschreven, heeft hij geen toegang tot het tentamen. De inschrijftermijnen voor tentamens staan opgenomen in de studiegids. 1 Tentamen: Aan elke cursus is een tentamen verbonden. Een tentamen kan bestaan uit maximaal twee deeltentamens per eenheid van 5 European Credits (EC). Het tentamen omvat een onderzoek naar de kennis, het inzicht en/of de vaardigheden van de kandidaat, alsmede de beoordeling van de uitkomsten van dat onderzoek (7.3.3 en ). 1

2 Inschrijven ná de officiële inschrijvingstermijn Er is een mogelijkheid om ná de officiële inschrijvingstermijn nog voor de schriftelijke klassikale tentamens te worden ingeschreven. De student betaalt dan per tentamen 15,00 voor extra organisatie- en administratiekosten, met een maximum van 60,00 per periode. Dit kan tot uiterlijk de vrijdagochtend tot uur van onderwijsweek 5. Hiervoor kan de student zich melden bij het STIP. Vervolgens kan hij met een bewijs van betaling zich alsnog handmatig laten inschrijven door het onderwijssecretariaat. Binnen dezelfde periode kan een student zich ook na-inschrijven voor toetsing door middel van werkstukken. Hiervoor kan de student zich melden bij de onderwijsbalie van de opleiding. Er zijn geen kosten verbonden aan de na-inschrijving voor werkstukken. Artikel 34 Tentamenkansen Een student heeft twee tentamenkansen per tentamen in een studiejaar. Artikel 44 Vermelding cum laude of met genoegen Bij de berekening als bedoeld in lid 1 en 2 van artikel 44 worden eventuele niet-cijfermatige resultaten door de examencommissie meegewogen. Hiervoor gelden de volgende regels: a. De beoordeling voldaan/niet voldaan wordt buiten beschouwing gelaten. b. Als omrekeningstabel geldt: Voldoende = 6 Ruim voldoende = 7 Goed = 8 Zeer goed = 9 Uitmuntend = 10 2

3 B. Nadere facultaire Regelgeving: De Faculteit Maatschappij & Recht kent de volgende nadere regelgeving die een integraal onderdeel van de OER vormen: 1. Reglement Examencommissies HU 2. Facultaire Reglement Examencommissies 3

4 C. Opleidingen van de faculteit Maatschappij & Recht De Faculteit Maatschappij & Recht kent de volgende door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen bekostigde bacheloropleidingen: 1 B Culturele & Maatschappelijke Vorming 2 B Creatieve Therapie 3 B HBO-Rechten 4 B Human Resource Management 5 B Integrale Veiligheidskunde 6 B Maatschappelijk Werk en Dienstverlening 7 B Pedagogiek 8 B Sociaal Juridische Dienstverlening 9 B Sociaal Pedagogische Hulpverlening 4

5 1. Culturele & Maatschappelijke Vorming 1.1 De kerngegevens van de opleiding zijn de volgende: Naam opleiding: B Culturele & Maatschappelijke Vorming Engelse naam: B Cultural and Social Development CROHO-nummer: Aangeboden te: Utrecht (voltijd en deeltijd) en Amersfoort (voltijd, deeltijd en duaal) Loting: geen Afstudeerrichting(en) Social Management (Amersfoort 180 EC) Varianten: voltijd, deeltijd en duaal Graad: Bachelor of Social Work Afkorting graad: BSW Studielast: totaal: 240 EC propedeuse: 60 EC hoofdfase: 180 EC (major 150 EC en profileringsruimte 30 EC) Excellentieprogramma: Een excellentieprogramma wordt aangeboden. Uitwerking bevindt zich in de studiegids. Eindkwalificaties: Na afronding van de opleiding CMV zijn de studenten in staat om: 1. Onderzoek te doen naar de leefwereld van specifieke groepen met het oog op ontwikkelings- en participatiemogelijkheden. De CMV-er richt zich daarbij op mensen en organisaties, maar ook op de maatschappelijke omgeving waarin het werk zich afspeelt. Hij heeft kennis van maatschappelijke ontwikkelingen en kan deze vertalen naar specifieke groepen. 2. Groepen, individuen, organisaties en samenlevingsverbanden te begeleiden, te coachen en te ondersteunen, zodat nieuwe mogelijkheden ontstaan tot leren, samenwerken en maatschappelijke participatie. Doel van de ondersteuning is, dat betrokkenen beter in staat zijn invloed uit te oefenen op hun levensomstandigheden en leefomgeving en zelf vorm kunnen geven aan hun sociale en culturele leven. 3. Programma s en activiteiten te ontwerpen en te ontwikkelen voor diverse doelgroepen. Het gaat om culturele, recreatieve, educatieve en sociale programma s en activiteiten. De CMV-er doet dit op een interactieve manier. De CMV-professional is in staat om hierover verantwoording af te leggen. 4. Programma s en activiteiten te organiseren, netwerken te kunnen onderhouden en projecten te begeleiden. Dat begint bij het opstellen van een begroting, het verwerven van financiële middelen, het werven van deelnemers of publiek en het zoeken van mensen met een specifieke deskundigheid. 5. Als ondernemende professional in en vanuit een organisatie te functioneren en daarmee een bijdrage te leveren aan de bedrijfsmatige aspecten van de organisatie. De CMV-er beschikt over bedrijfsmatig inzicht en kan voorkomende taken rond beleid en beheer uitvoeren. 6. Een bijdrage te leveren aan het beleid van de organisatie. De CMV-professional ontwikkelt als ondernemende professional nieuwe initiatieven en onderhoudt professionele netwerken. Kenmerkend voor de positie van de CMV-professional is de vaak complexe maatschappelijke positionering, waarin hij zich geconfronteerd ziet met uiteenlopende en soms strijdige standpunten, claims, belangen en wensen. 7. De eigen professionaliteit te ontwikkelen en de eigen loopbaan te sturen. De CMV-professional is instaat om te reflecteren op het eigen handelen en trekt daaruit conclusies voor verbetering van dat handelen. Hij is op de hoogte van relevante theorievorming en onderzoek in het eigen vakgebied. 8. Een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling en vernieuwing van het beroepsmatig handelen en het vak van CMV. Hij kent het belang van kwaliteitsbeleid en kan de resultaten hiervan aanwenden voor de vernieuwing en ontwikkeling van de beroepspraktijk. 9. Het vak CMV te profileren en te legitimeren. De CMV-professional is in staat om het werk tegenover opdrachtgevers te verantwoorden en meer in het algemeen tegenover de samenleving. 5

6 Algemene inrichting: 1.2 Propedeutisch examen De propedeutische fase van de opleiding kent geen propedeutisch examen.(art. 28). In de studiegids wordt aangegeven uit welke onderdelen de propedeutische fase bestaat en wat de inhoud en de studielast zijn van de cursussen. 1.3 Vooropleidingseisen Voor de voltijd, deeltijd en duale variant van deze opleiding gelden naast de algemene vooropleidingseisen zoals genoemd in artikel 11 Inschrijvingsregeling, geen nadere vooropleidingseisen. De informatie met betrekking tot vooropleidingseisen is beschreven op de 20Vorming.aspx ( Inschrijfvoorwaarden deeltijd Voor de deeltijdopleiding Culturele & Maatschappelijke Vorming worden eisen gesteld aan het verrichten van werkzaamheden gedurende de gehele duur van de opleiding. De eisen voor de deeltijdopleiding Culturele & Maatschappelijke Vorming zijn beschreven in Toegangsbeperking afstudeerrichtingen (art.24): De opleiding kent na de propedeutische fase de volgende afstudeerrichting: Social Management Deze afstudeerrichting kent geen toegangsbeperking. 1.5 Bindend studieadvies De norm voor een bindend studieadvies is voor deze opleiding (voltijd/deeltijd/duaal) 45 EC. Het bindend studieadvies wordt uiterlijk aan het einde van het eerste jaar van inschrijving afgegeven Voor het afgeven van een positief studieadvies wordt geen geoormerkte vereiste gesteld Een negatief bindend studieadvies houdt in dat een student deze opleiding (voltijd, deeltijd en duaal) niet kan voortzetten bij Hogeschool Utrecht. Tevens brengt een bindend studieadvies voor de opleiding Culturele & Maatschappelijke Vorming (voltijd/deeltijd/duaal) met zich mee dat een student zich niet meer kan inschrijven voor de opleidingen Maatschappelijk Werk en Dienstverlening, Creatieve Therapie en Sociaal Pedagogische Hulpverlening. 1.6 De inrichting van de deeltijdopleiding wijkt op de volgende punten af van de inrichting van de voltijdopleiding: - Voor toelating tot de deeltijdvariant dient de student gedurende de gehele duur van de opleiding te beschikken over een aanstelling (arbeidscontract, vrijwilligersovereenkomst) van voldoende omvang bij een door de opleiding goedgekeurde instelling. - Voor de deeltijd opleiding Culturele & Maatschappelijke Vorming kunnen eisen worden gesteld aan het verrichten van werkzaamheden tijdens het volgen van die opleiding, mits deze werkzaamheden als cursussen zijn aangemerkt. De eisen voor de deeltijdopleiding Culturele & Maatschappelijke Vorming staan beschreven in de studiegids. - Het deeltijdprogramma wordt gecomprimeerd aangeboden. - Een deel van de studiepunten wordt behaald op de werkplek, door middel van werkzaamheden die als cursussen zijn aangemerkt. *zie voor nadere toelichting en uitwerking de studiegids en betreffende studiehandleidingen 6

7 2. Creatieve Therapie 2.1 De kerngegevens van de opleiding zijn de volgende: Naam opleiding: B Creatieve therapie Engelse naam: B Arts therapies CROHO-nummer: Aangeboden te: Amersfoort Loting: geen Afstudeerrichting(en): - Drama (150 EC) - Muziek (150 EC) - Beeldend vormen (150 EC) Varianten: voltijd, deeltijd Graad: Bachelor of Social Work Afkorting graad: BSW Studielast: totaal: 240 EC propedeuse: 60 EC hoofdfase: 180 EC (major 150 EC en profileringsruimte 30 EC) Excellentieprogramma: Een excellentieprogramma wordt aangeboden. Uitwerking bevindt zich in de studiegids. Eindkwalificaties: Na afronding van de opleiding is de beginnend Creatief Therapeut (BCT) in staat om: 1. te observeren, te diagnosticeren en te observeren. De BCT is in staat om hiermee informatie te koppelen aan kennis, zodat hij een bijdrage levert aan de algehele diagnostiek voor een behandeling van cliënten. De BCT observeert vanuit algemene systematiek, legt verbanden tussen het geobserveerde en de problematiek en komt tot uitspraken m.b.t. de geschiktheid van een CT-interventie aan de hand van vastgestelde criteria. 2. te behandelen vanuit de hulpvraag, achtergrondinformatie en klachtenpatroon van de cliënt. Hij maakt hierbij gebruik van het gehanteerde mensbeeld en/of de behandelvisie van de behandelcontext op basis van informatie uit de observatie, diagnostische en indicatie fase. De BCT stelt een CT-behandelplan op, voert deze doelgericht en procesmatig uit en evalueert het plan. De BCT is in staat tot het opgang brengen en sturen van ontwikkeling- en veranderingsprocessen met beeldend, drama en/of muziek als centrale intermediair volgens de regulatieve cyclus. De BCT is in staat tot zich soepel te bewegen tussen de dynamiek van de therapeutische driehoek welke wordt bepaald door de factoren medium, cliënt en therapeut. 3. voorlichting te geven in het kader van de creatief therapeutische behandeling. De BCT is in staat te komen tot een systematische vorm van communicatie teneinde een cliënt en/of cliëntsysteem te ondersteunen in het nemen van een voor hem wezenlijke beslissing, waarbij voor de BCT het belang van de cliënt het uitgangspunt is en dat de voorlichting is op te vatten als een deel van de creatief therapeutische behandeling. De BCT geeft voorlichting over verloop van de therapie, inzet van het medium, doelstellingen, effecten van de therapie op korte en langere termijn, invloed van de therapie op de thuissituatie. 4. samen te werken en te coachen. De BCT werkt samen rondom de uitvoering van de behandeling, in eigen organisatie en buiten de organisatie en t.b.v. de verdere professionalisering van de beroepsgroep. De BCT er heeft een coachende en/of adviserende taak t.a.v. collegae binnen de multidisciplinaire samenwerking. 5. een substantiële bijdrage te leveren aan beleidsontwikkeling en beleidsimplementatie van de zorg/hulpverleningsorganisatie. De BCT ontwikkelt en evalueert beleid en levert een bijdrage aan implementatie van beleidsvoorstellen, met als uiteindelijk doel een bijdrage te leveren aan de kwaliteitzorg van de hulpverlening. Mede op grond daarvan levert de BCT een bijdrage aan de kwaliteitsverbetering van het behandelaanbod. 6. zelfstandig te ondernemen. De BCT is in staat tot profileren en positioneren van de creatief therapeutische praktijk in de non-profit organisaties én in de markt (zowel profit als non-profit). De BCT is in staat de synergie te organiseren tussen het ontwikkelen van een nieuw programma, de positie op de markt, de bedrijfsvoering en het contact met de organisatie/ overheid. 7

8 7. een (praktijk)onderzoek en (praktijk)project uit te voeren. De BCT verzamelt systematisch gegevens over de beroepsuitoefening, om die te onderzoeken en te vertalen naar consequenties voor het beroep, mede om te komen tot kennisontwikkeling en kenniscirculatie. Algemene inrichting: 2.2 Propedeutisch examen De propedeutische fase van de opleiding kent geen propedeutisch examen.(art. 28). In de studiegids wordt aangegeven uit welke onderdelen de propedeutische fase bestaat en wat de inhoud en de studielast zijn van de cursussen. 2.3 Vooropleidingseisen Voor deze opleiding gelden naast de algemene vooropleidingseisen zoals genoemd in artikel 11 Inschrijvingsregeling, een selectieprocedure, conform landelijke afspraken en CROHO. Een voorwaarde om deel te nemen aan deze selectieprocedure is aanmelding voor de opleiding Creatieve Therapie via Het doel van deze procedure is dat de opleiding de student kan testen of hij/zij beschikt over voldoende aanleg en geschiktheid om de opleiding te volgen. De selectieprocedure Creatieve Therapie is beschreven op De informatie met betrekking tot vooropleidingseisen is beschreven op de ( Inschrijfvoorwaarden deeltijd Voor de deeltijdopleiding Creatieve Therapie worden eisen gesteld aan het verrichten van werkzaamheden gedurende de gehele duur van de opleiding. De eisen voor de deeltijdopleiding Creatieve Therapie zijn beschreven in Aanvullende eisen voor beroepsuitoefening. 2.5 Toegangsbeperking afstudeerrichtingen (art.24): De opleiding kent na de propedeutische fase de volgende afstudeerrichtingen: - Drama - Muziek - Beeldend vormen Voor de afstudeerrichting(en) geldt geen toegangsbeperking 2.6 Bindend studieadvies De norm voor een bindend studieadvies is voor deze opleiding (voltijd en deeltijd) 45 EC. Het bindend studieadvies wordt uiterlijk aan het einde van het eerste jaar van inschrijving afgegeven Voor het afgeven van een positief studieadvies wordt geen geoormerkte vereiste gesteld Een negatief bindend studieadvies houdt in dat een student deze opleiding (voltijd, deeltijd) niet kan voortzetten bij Hogeschool Utrecht. Tevens brengt een bindend studieadvies voor de opleiding Creatieve Therapie (voltijd/deeltijd) met zich mee dat een student zich niet meer kan aanmelden voor de opleidingen Sociaal Pedagogische Hulpverlening, Maatschappelijk Werk en Dienstverlening en Culturele & Maatschappelijke Vorming. 2.7 De inrichting van de deeltijdopleiding wijkt op de volgende punten af van de inrichting van de voltijdopleiding: 8

9 Voor toelating tot de deeltijdvariant dient de student gedurende de gehele duur van de opleiding te beschikken over een aanstelling (arbeidscontract, vrijwilligersovereenkomst) van voldoende omvang bij een door de opleiding goedgekeurde instelling. Het deeltijdprogramma wordt gecomprimeerd aangeboden. Een deel van de studiepunten wordt behaald op de werkplek, door middel van werkzaamheden die als cursussen zijn aangemerkt. *zie voor nadere toelichting en uitwerking de studiegids en betreffende studiehandleidingen Voor de deeltijdvariant kunnen eisen worden gesteld aan het verrichten van werkzaamheden tijdens het volgen van die opleiding, mits deze werkzaamheden als cursussen zijn aangemerkt. Deze eisen zijn beschreven in de studiegids. 9

10 3. HBO-Rechten 3.1 De kerngegevens van de opleiding zijn de volgende: Naam opleiding: B HBO-Rechten Engelse naam: B Laws CROHO-nummer: Aangeboden te: Utrecht Loting: geen Afstudeerrichting(en) : - Kandidaat-Gerechtsdeurwaarder (deeltijd 120 EC) Varianten: voltijd, deeltijd Graad: Bachelor of Laws Afkorting graad: LLB Studielast: totaal: 240 EC propedeuse: 60 EC hoofdfase: 180 EC (major 150 EC en profileringsruimte 30 EC) Excellentieprogramma: Een excellentieprogramma wordt aangeboden. Uitwerking bevindt zich in de studiegids. Eindkwalificaties : De afgestudeerde hbo-jurist beschikt over de volgende kennis en vaardigheden. 1. Is in algemene zin bekend met de belangrijkste rechtsgebieden op het terrein van het privaatrecht, het publiekrecht en het strafrecht en is in staat in veel voorkomende zaken die zich in de juridische beroepspraktijk voordoen rechtsvragen te formuleren en op te lossen op basis van analyse van juridisch relevante feiten en juridische bronnen. 2. Verzamelt alle juridische en feitelijke gegevens van zaken, weegt de standpunten van partijen en gebruikt de van toepassing zijnde rechtsbronnen om op basis van een juridische analyse mondeling en schriftelijk advies te geven. 3. Behartigt juridische belangen van personen en organisaties door rechtsbijstand te verlenen, te onderhandelen en te bemiddelen. Het behartigen van belangen kan bestaan uit procesvertegenwoordiging, onderhandelen, bemiddelen en conflictbeheersing. De belangenbehartiging kan mondeling of schriftelijke gebeuren, eventueel met gebruikmaking van technieken uit mediation. 4. Stelt de rechtspositie van een of enkele personen vast binnen juridische kaders met meeweging van juridische argumenten en maatschappelijke factoren en beslist namens cliënten of namens de organisatie waar hij werkzaam is over de rechtspositie van een of enkele personen. Betrekt bij dit beroepshandelen zo nodig naast juridische argumenten ook de belangen van de personen of de instelling voor wie hij werkt en waar nodig ook maatschappelijke factoren en belangen van anderen. Bij het vastleggen van de rechtspositie gaat het bijvoorbeeld om besluiten in de publiekrechtelijke sfeer (vergunningen) en om besluiten in de privaatrechtelijke sfeer (contracten). 5. Stelt generieke regelingen op en wijzigt zo nodig bestaande regelingen. 6. Legt juridische dossiers aan, beheert deze, bewaakt de doorloop en de samenhang, sluit de dossiers af en draagt deze over. Zorgt daarnaast voor de bewaking van termijnen. 7. Draagt zorg voor efficiënte en effectieve uitvoering en regie van organisatieprocessen in een juridische context met aandacht voor proces- en kwaliteitsmanagement, kennis- en informatiemanagement en innovatie. Houdt zich bezig met de vraag hoe de organisatie van juridische dienstverlening kan bijdragen aan het efficiënter en klantvriendelijker uitvoeren van juridische diensten en werkt hierbij multi- en interdisciplinair samen met vakgenoten en niet-vakgenoten. 10

11 Algemene inrichting: 3.2 Propedeutisch examen De propedeutische fase van de opleiding kent geen propedeutisch examen.(art. 28). In de studiegids wordt aangegeven uit welke onderdelen de propedeutische fase bestaat en wat de inhoud en de studielast zijn van de cursussen. 3.3 Vooropleidingseisen Voor deze opleiding gelden naast de algemene vooropleidingseisen zoals genoemd in artikel 11 Inschrijvingsregeling, geen nadere vooropleidingseisen. De informatie met betrekking tot vooropleidingseisen is beschreven op de ( Inschrijfvoorwaarden deeltijd Voor de deeltijdopleiding HBO-Rechten worden eisen gesteld aan het verrichten van werkzaamheden gedurende de gehele duur van de opleiding. De eisen voor de deeltijdopleiding HBO-Rechten zijn beschreven in 3.6:. 3.4 Toegangsbeperking afstudeerrichtingen (art.24): De opleiding kent na de propedeutische fase de volgende afstudeerrichtingen: - Kandidaat-Gerechtsdeurwaarder (deeltijd) Deze afstudeerrichtingen kent geen toegangsbeperking 3.5 Bindend studieadvies De norm voor een bindend studieadvies is voor deze opleiding (voltijd en deeltijd) 45 EC. Het bindend studieadvies wordt uiterlijk aan het einde van het eerste jaar van inschrijving afgegeven Voor het afgeven van een positief studieadvies wordt voor de voltijdopleiding geen geoormerkte vereiste gesteld. Voor de deeltijdopleiding dient van de 45 EC minimaal 30 EC behaald te zijn uit het cursorisch pakket Een negatief bindend studieadvies houdt in dat een student deze opleiding (voltijd en deeltijd) niet kan voortzetten bij Hogeschool Utrecht. 3.6 De inrichting van de deeltijdopleiding wijkt op de volgende punten af van de inrichting van de voltijdopleiding: Voor toelating tot de deeltijdvariant dient de student gedurende de gehele duur van de opleiding te beschikken over een aanstelling (arbeidscontract, vrijwilligersovereenkomst) van voldoende omvang bij een door de opleiding goedgekeurde instelling. Er is sprake van slechts één lesdag per week. Trainingen en tentamens worden soms op andere dagen in de week gepland Voor inhoud van de vakken in het deeltijdcurriculum verwijzen we naar de teksten cursusbeschrijvingen in de studiegidsen De deeltijdopleiding HBO Rechten kent geen stages. Wel dient de student studiepunten te vergaren voor zijn werk dat hij naast de opleiding doet. We noemen dat de praktijktijd. Aan de praktijktijd zijn strikte eisen verbonden, omdat de student daar mede competenties moet verwerven die met het beroep samenhangen. Deze competenties worden getoetst. Voor de eisen rond dat niveau alsmede de opdrachten die moeten worden gedaan, verwijzen we naar de betreffende teksten in de studiegids. De afstudeerrichting kandidaat-gerechtsdeurwaarder kent de hierboven genoemde praktijktijd in jaar 1 t/m 3. In jaar 4 is er uitsluitend bij deze afstudeerrichting wél sprake van een stage. Met toestemming van het Ministerie van Justitie, mag de student, mits hij/zij alle onderdelen uit jaar 1 t/m 3 heeft behaald, zogenaamde ambtshandelingen verrichten. Zie voor meer informatie de studiegids 11

12 Voor de deeltijdopleiding HBO-Rechten kunnen eisen worden gesteld aan het verrichten van werkzaamheden tijdens het volgen van die opleiding, mits deze werkzaamheden als cursussen zijn aangemerkt. De eisen voor de deeltijdopleiding HBO-Rechten zijn beschreven in de studiegids. 12

13 4. Human Resource Management 4.1 De kerngegevens van de opleiding zijn de volgende: Naam opleiding: B Human Resource Management Engelse naam: B Human Resource Management CROHO-nummer: Aangeboden te: Utrecht Loting: geen Afstudeerrichting(en): geen Varianten: voltijd, deeltijd Graad: Bachelor of Human Resource Management Afkorting graad: BHRM Studielast: totaal: 240 EC propedeuse: 60 EC hoofdfase: 180 EC (major 150 EC en profileringsruimte 30 EC) Excellentieprogramma: De uitwerking van het excellentieprogramma is terug te vinden in de studiegids. Eindkwalificaties: Na afronding van de opleiding zijn studenten in staat: 1 activiteiten te initiëren en te ontwikkelen op de te onderscheiden en samenhangende human resource (HR)- werkterreinen in relatie tot institutionele en maatschappelijke ontwikkelingen, deze uit te voeren, te evalueren en deze zo nodig bij te stellen. 2 de kennis ten aanzien van de HR-werkterreinen toe te passen. Het gaat hierbij om: functieontwerp en competentiemanagement werven en selecteren training en ontwikkeling, het ontwerp, uitvoering en evaluatie prestatiebeoordeling en- prestatiemanagement functiewaardering en beloning loopbaanmanagement personeelsplanning arbeid en gezondheid loopbaanmanagement (waaronder coaching, trajectbegeleiding, loopbaanadvies reïntegratie 3 verantwoordelijk te zijn voor de informatievoorziening op het gebied van HR; gevraagd en ongevraagd advies en informatie aan de diverse stakeholders binnen en buiten de organisatie op het terrein van HR te geven en daarvoor HR-informatiesystemen in te richten en deze te beheren. 4 het management te adviseren over de inhoud en aanpak van de HR-werkterreinen, de interne en externe arbeidsverhoudingen, organisatieontwikkeling, organisatieontwerp, taakontwerp en de daaruit voortkomende implementatievraagstukken. 5 activiteiten te ontwikkelen op het terrein van interne- en externe arbeidsmarkttransities, deze uit te voeren, te evalueren en deze zo nodig bij te stellen. 6 activiteiten te ontwikkelen op het terrein van loopbaanontwikkeling en loopbaanbegeleiding en (andere) professionele 'één-op-één situaties', deze uit te voeren, te evalueren en deze zo nodig bij te stellen. 7 het management te adviseren over HR-activiteiten op een zodanige wijze dat (primaire) processen binnen de organisatie geoptimaliseerd worden; daarbij meetbare HR-doelstellingen te formuleren, het management te assisteren bij de uitvoering van de activiteiten,de activiteiten te evalueren en de evaluatie-uitkomsten te relateren aan de uitkomsten van de organisatie-uitkomsten/resultaten. 13

14 8 financiële verkenningen, berekeningen en kosten-batenanalyses op de HR-werkterreinen te maken, waarbij hij gebruik maakt van ken- en stuurgetallen om vervolgens te rapporteren aan het management. 9 op de gewenste organisatiestrategie en organisatiecultuur te anticiperen en de strategie- en cultuurveranderingen te vertalen naar HR-werkterreinen en -uitvoeringspraktijken. 10 de rol van effectief HR-leiderschap ten opzichte van het management vorm te geven en de implicaties daarvan te gebruiken in zijn uitvoeringspraktijken. Algemene inrichting: 4.2 Propedeutisch examen De propedeutische fase van de opleiding kent geen propedeutisch examen.(art. 28). In de studiegids wordt aangegeven uit welke onderdelen de propedeutische fase bestaat en wat de inhoud en de studielast zijn van de cursussen. 4.3 Vooropleidingseisen Voor de varianten van deze opleiding gelden naast de algemene vooropleidingseisen zoals genoemd in artikel 11 Inschrijvingsregeling, geen nadere vooropleidingseisen. De informatie met betrekking tot vooropleidingseisen is beschreven op de aspx ( Inschrijfvoorwaarden deeltijd Voor de deeltijdopleiding Human Resource Management worden eisen gesteld aan het verrichten van werkzaamheden gedurende de gehele duur van de opleiding. De eisen voor de deeltijdopleiding Human Resource Management zijn beschreven in 4.6: 4.4 Toegangsbeperking afstudeerrichtingen (art.24): De opleiding kent na de propedeutische fase geen afstudeerrichtingen. 4.5 Bindend studieadvies De norm voor een bindend studieadvies is voor de varianten van deze opleiding 45 EC. Het bindend studieadvies wordt uiterlijk aan het einde van het eerste jaar van inschrijving afgegeven. Voor het afgeven van een positief studieadvies voor de deeltijdopleiding HRM wordt een geoormerkte vereiste gesteld: - Deeltijd: Beroepsgerichte ontwikkeling (BGO) Een negatief bindend studieadvies houdt in dat een student deze opleiding niet kan voortzetten bij Hogeschool Utrecht. 4.6 Inrichting deeltijdopleiding De inrichting van de deeltijdopleiding wijkt op de volgende punten af van de inrichting van de voltijdopleiding: 14

15 Het deeltijdprogramma wordt gecomprimeerd aangeboden. De contacturen zijn gepland op twee dagdelen per week, op de dinsdag. Trainingen en tentamens kunnen soms op andere dagen in de week worden gepland. Een deel van de studiepunten wordt behaald via beroepsgerichte ontwikkeling. De student houdt hiervoor een ontwikkelportfolio bij. Hierin verzamelt de student in zijn werk en werkomgeving bewijzen van zijn ontwikkeling op het gebied van de kerntaken van het beroep. Voor toelating tot de deeltijdvariant dient de student gedurende de gehele duur van de opleiding te beschikken over een aanstelling (arbeidscontract, vrijwilligersovereenkomst) van voldoende omvang bij een door de opleiding goedgekeurde instelling Onder relevant werk wordt verstaan: Alle soorten functies die direct of indirect te maken hebben met het beroepsdomein Human Resources / P&O, zoals P&O/HRM-medewerker of functies die daarmee verwantschap hebben. Verder geldt dat je de functie tenminste 20 uur per week uitvoert. Ook moet de organisatie waarbinnen je werkt van een dusdanige omvang zijn dat er sprake is van substantiële HR-werkzaamheden, vuistregel is een minimale omvang van 20 medewerkers. Voor de deeltijdvariant kunnen eisen worden gesteld aan het verrichten van werkzaamheden tijdens het volgen van die opleiding, mits deze werkzaamheden als cursussen zijn aangemerkt. Deze eisen zijn beschreven in de studiegids. 15

16 5. Integrale Veiligheidskunde 5.1 De kerngegevens van de opleiding zijn de volgende: Naam opleiding: B Integrale Veiligheidskunde Engelse naam: B Applied Safety & Security Studies CROHO-nummer: Aangeboden te: Utrecht Loting: geen Afstudeerrichting(en): - Varianten: voltijd, deeltijd Graad: Bachelor of Public Management Afkorting graad: BPM Studielast: totaal: 240 EC propedeuse: 60 EC hoofdfase: 180 EC (major 150 EC en profileringsruimte 30 EC) Excellentieprogramma: Een excellentieprogramma wordt aangeboden. Uitwerking bevindt zich in de studiegids. Eindkwalificaties: Een integraal veiligheidskundige is na afronding van de opleiding in staat om: 1. De regie te voeren over de aanpak van veiligheidsvraagstukken 2. Veiligheidsbeleid te ontwikkelen 3. Veiligheidsbeleid te coördineren en te implementeren 4. Veiligheidsontwikkelingen te signaleren en te agenderen 5. Toegepast onderzoek bij veiligheidsvraagstukken uit te voeren 6. Te adviseren bij veiligheidsvraagstukken 7. Project- en managementtaken te verrichten bij veiligheidsbeleid Algemene inrichting: 5.2 Propedeutisch examen De propedeutische fase van de opleiding kent geen propedeutisch examen.(art. 28). In de studiegids wordt aangegeven uit welke onderdelen de propedeutische fase bestaat en wat de inhoud en de studielast zijn van de cursussen. 5.3 Vooropleidingseisen Voor deze opleiding gelden naast de algemene vooropleidingseisen zoals genoemd in artikel 11 Inschrijvingsregeling, nadere vooropleidingseisen. De nadere vooropleidingseisen zijn: HAVO Natuur en Techniek met economie 1 Natuur en Gezondheid met economie 1 Economie en Maatschappij Cultuur en Maatschappij met economie 1 VWO Natuur en Techniek met economie 1 Natuur en Gezondheid met economie 1 Economie en Maatschappij Cultuur en Maatschappij met economie 1 De informatie met betrekking tot vooropleidingseisen is beschreven op de website 16

17 ( Inschrijfvoorwaarden deeltijd Voor de deeltijdopleiding Integrale Veiligheidskunde worden eisen gesteld aan het verrichten van werkzaamheden gedurende de gehele duur van de opleiding. De eisen voor de deeltijdopleiding Integrale Veiligheidskunde zijn beschreven in Instroom in de hoofdfase (art WHW) Instroom in de hoofdfase van deze opleiding is mogelijk met de één van de volgende diploma s: Propedeutisch getuigschrift van de opleiding Integrale Veiligheidskunde aan de Haagse Hogeschool en de Saxion Hogeschool. 5.5 Toegangsbeperking afstudeerrichtingen (art.24): De opleiding kent na de propedeutische fase geen afstudeerrichtingen. 5.6 Bindend studieadvies De norm voor een bindend studieadvies is voor deze opleiding (voltijd en deeltijd) 45 EC. Het bindend studieadvies wordt uiterlijk aan het einde van het eerste jaar van inschrijving afgegeven Voor het afgeven van een positief studieadvies wordt een geoormerkte vereiste gesteld. De geoormerkte vereiste die behaald moet worden om aan de norm te voldoen, is: - voltijd: Integraal project en praktijktijd jaar 1 - deeltijd: Competentieontwikkeling in de beroepspraktijk jaar Een negatief bindend studieadvies houdt in dat een student deze opleiding (voltijd en deeltijd) niet kan voortzetten bij Hogeschool Utrecht. 5.7 De inrichting van de deeltijdopleiding wijkt op de volgende punten af van de inrichting van de voltijdopleiding: Voor toelating tot de deeltijdvariant dient de student gedurende de gehele duur van de opleiding te beschikken over een aanstelling (arbeidscontract, vrijwilligersovereenkomst) van voldoende omvang bij een door de opleiding goedgekeurde instelling De deeltijdopleiding kent geen stages maar gebruikt de werkpraktijk van de student voor het uitvoeren van praktijkopdrachten. Hiervoor is het verplicht dat de student tijdens de totale studieduur werkt in de praktijk van het veiligheidsveld op minimaal MBO-4 niveau. De werkzaamheden en het niveau worden getoetst door de opleiding. In jaar 1 en 2 worden opdrachten gegeven die uitvoerbaar zijn in de MBO-4 werkpraktijk. In jaar 3 en 4 krijgt de student praktijkopdrachten op HBO-niveau. Bij voorkeur worden deze opdrachten binnen de eigen werkpraktijk uitgewerkt. Wanneer de student niet op dit niveau werkt dan worden de opdrachten, in nauw overleg met de opleiding, buiten de eigen werkpraktijk uitgevoerd om het juiste niveau te bereiken. Nadere eisen ten aanzien van de praktijktijd voor de deeltijdopleiding zijn beschreven in de studiegids Voor de deeltijdvariant kunnen eisen worden gesteld aan het verrichten van werkzaamheden tijdens het volgen van die opleiding, mits deze werkzaamheden als cursussen zijn aangemerkt. Deze eisen zijn beschreven in de studiegids. 17

18 6. Maatschappelijk Werk en Dienstverlening 6.1 De kerngegevens van de opleiding zijn de volgende: Naam opleiding: B Maatschappelijk Werk en Dienstverlening Engelse naam: B Social Work and Social Services CROHO-nummer: Aangeboden te: Utrecht (vt, dt) en Amersfoort (vt, dt, du) Loting: geen Afstudeerrichting(en): - Varianten: voltijd, deeltijd en duaal Graad: Bachelor of Social work Afkorting graad: BSW Studielast: totaal: 240 EC propedeuse: 60 EC hoofdfase: 180 EC (major 150 EC en profileringsruimte 30 EC) Excellentieprogramma: Een excellentieprogramma wordt aangeboden. Uitwerking bevindt zich in de studiegids. Eindkwalificaties: Na afronding van de opleiding is de MWD er in staat om: 1 zich een beeld te vormen van de probleemveroorzakende en/of probleemversterkende factoren in de sociale context (van cliënt en cliëntsysteem); 2 zich samen met de cliënt een beeld te vormen van de aard van de vraag en situatie van de cliënt op verschillende niveaus (individu, maatschappij, organisatie) te verkennen en te analyseren; Een MWD er herkent hoe persoon en maatschappij elkaar beïnvloeden. 3 een breed spectrum aan methodische benaderingen en (theoretische) kennis toe te passen, een MWD er is daarbij gericht op empowerment van de cliënt; regels en voorzieningen voor bepaalde groepen in de samenleving te benoemen; op resultaatgerichte wijze hulp- en dienst te verlenen 4 de Beroepscompetenties van het Maatschappelijk Werk te zien als professionele context; zich een visie te vormen gerelateerd aan de missie van het beroep; 5 zich bewust te zijn van de eigen normen en waarden; reflectief te handelen, gebaseerd op kennis van en inzicht in beproefde methoden; Een MWD er begrijpt dat reflecteren ontwikkelen is. 6 voldoende professionele afstand te behouden; verschillen in macht en positie waar mogelijk en gewenst te verkleinen; om te gaan met ethische dilemma s 7 te werken vanuit diversiteit (leeftijd, geslacht, opleiding, levensfase, culturele achtergrond, religie, enzovoort) Een MWD er kan op basis van verscheidenheid cliënten accepteren en respecteren en kan een zorgvuldige werkrelatie aan gaan; 18

19 8 goed mondeling en schriftelijk te communiceren; goed te luisteren, uit te leggen en toe te lichten. 9 preventief te handelen; Een MWD er is innovatief wanneer het om welzijn van mensen in de samenleving gaat 10 verschillende belanghebbenden en de verschillende mogelijk tegengestelde belangen die in het geding zijn te onderzoeken; Een MWD er werkt samen met professionals van eigen en andere disciplines. Algemene inrichting: 6.2 Propedeutisch examen De propedeutische fase van de opleiding kent geen propedeutisch examen.(art. 28). In de studiegids wordt aangegeven uit welke onderdelen de propedeutische fase bestaat en wat de inhoud en de studielast zijn van de cursussen. 6.3 Vooropleidingseisen Voor de varianten (voltijd/deeltijd/duaal) van deze opleiding gelden naast de algemene vooropleidingseisen zoals genoemd in artikel 11 Inschrijvingsregeling, geen nadere vooropleidingseisen. De informatie met betrekking tot vooropleidingseisen is beschreven op de en%20dienstverlening.aspx ( Inschrijfvoorwaarden deeltijd Voor de deeltijdopleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening worden eisen gesteld aan het verrichten van werkzaamheden gedurende de gehele duur van de opleiding. De eisen voor de deeltijdopleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening zijnbeschreven in 6.6 :. 6.4 Toegangsbeperking afstudeerrichtingen (art.24): De opleiding kent na de propedeutische fase geen afstudeerrichtingen. 6.5 Bindend studieadvies De norm voor een bindend studieadvies is voor deze opleiding (voltijd, deeltijd, duaal) 45 EC. Het bindend studieadvies wordt uiterlijk aan het einde van het eerste jaar van inschrijving afgegeven Voor het afgeven van een positief studieadvies wordt geen geoormerkte vereiste gesteld Een negatief bindend studieadvies houdt in dat een student deze opleiding (voltijd/deeltijd/duaal) niet kan voortzetten bij Hogeschool Utrecht. Tevens brengt een bindend studieadvies voor de opleiding Maatschappelijk Werk en dienstverlening (voltijd/deeltijd/duaal) met zich mee dat een student zich niet meer kan aanmelden voor de opleidingen Sociaal Pedagogische Hulpverlening, Creatieve Therapie en Culturele & Maatschappelijke Vorming. 6.6 De inrichting van de deeltijdopleiding wijkt op de volgende punten af van de inrichting van de voltijdopleiding: 19

20 Voor toelating tot de deeltijdvariant dient de student gedurende de gehele duur van de opleiding te beschikken over een aanstelling (arbeidscontract, vrijwilligersovereenkomst) van voldoende omvang bij een door de opleiding goedgekeurde instelling Het deeltijdprogramma wordt gecomprimeerd aangeboden. Een deel van de studiepunten wordt behaald op de werkplek, door middel van werkzaamheden die als cursussen zijn aangemerkt. Voor de deeltijdvariant kunnen eisen worden gesteld aan het verrichten van werkzaamheden tijdens het volgen van die opleiding, mits deze werkzaamheden als cursussen zijn aangemerkt. Deze eisen zijn beschreven in de studiegids. 20

21 7. Pedagogiek 7.1 De kerngegevens van de opleiding zijn de volgende: Naam opleiding: B Pedagogiek Engelse naam: B Educational theory CROHO-nummer: Aangeboden te: Amersfoort Loting: geen Afstudeerrichting(en): - Education (deeltijd, 90 EC) - Eco Mediated Pedagogy (deeltijd, 90 EC) - Orthopedagogiek (deeltijd 90 EC) Varianten: voltijd, deeltijd Graad: Bachelor of Social Work Afkorting graad: BSW Studielast: totaal: 240 EC propedeuse: 60 EC hoofdfase: 180 EC (major 150 EC en profileringsruimte 30 EC) Excellentieprogramma: Een excellentieprogramma wordt aangeboden. Uitwerking bevindt zich in de studiegids. Eindkwalificaties: Na afloop van de opleiding is de student in het bijzonder in staat kerntaken uit te werken volgens de ecologisch pedagogische invalshoek. Een ecologisch pedagoog beschouwt de wereld als een netwerk van verschijnselen, die onderling afhankelijk en fundamenteel met elkaar verbonden zijn. Ecologie heeft, in dit verband, betrekking op het geheel van relaties tussen opvoeders en kinderen. Kenmerken hiervan zijn dat de student: in wijsheid normen en waarden prioriteert in relatie met de wereld om ons heen vanuit welbevinden en betrokkenheid duurzaam opvoedt en ontwikkelt in verbondenheid authentiek is: een manier van zijn en geen manier van doen jeugdigen en opvoeders en begrijpt en verstaat vrij is in denken en vrijheid neemt in het maken van professionele keuzes in combinatie en relatie met diens professionele verantwoordelijkheid Na afronding van de studie zijn studenten in staat om: 1. vorm te geven aan een pedagogisch klimaat dat ontwikkelingskansen biedt 2. te informeren en voorlichting / scholing te verzorgen op basis van een analyse van opvoedingsvragen van individuen of groepen 3. over opvoedingsvragen en problemen te adviseren, zowel vraaggericht als directief, daarbij de haalbaarheid van de adviezen inschattend, en waar nodig door te verwijzen naar specialistische hulpverlening 4. (mede-)opvoeders te begeleiden en ondersteunen bij het creëren van (meer) ontwikkelingskansen, op basis van een analyse van het ontwikkelingsniveau van de kinderen en het pedagogisch handelen van de (mede-)opvoeders 5. een behandelmethodiek te hanteren die is afgestemd op doelgroep en de opvoedingsvraag 6. pedagogische problematieken te signaleren, nader te onderzoeken en de uitkomsten te vertalen van naar pedagogisch beleid 21

22 7. pedagogisch beleid / jeugdbeleid (van zowel instellingen met een pedagogische taak als lokale en regionale overheid) te initieren, implementeren en evalueren en daarbij innovatieve werkwijzen te hanteren 8. inhoudelijke afstemming tot stand te brengen over de terreinen en grenzen van deskundigheden en instellingen heen (verbindingspersoon) op het gebied van pedagogisch beleid en pedagogische interventie. 9. informatie, ideeën en oplossingen intern en extern te communiceren, team- en ketengericht samen te werken en leiding te geven aan projecten in een multidisciplinaire context 10. voor het eigen beroepsmatig handelen verantwoordelijkheid te nemen, erop te reflecteren en sturing te geven aan de verdere ontwikkeling ervan; een oordeel te vormen over de waardegebonden opvattingen die het pedagogisch handelen bepalen en daarop zelf een visie te ontwikkelen daarbij oog hebbend voor en omgaan met maatschappelijke en culturele diversiteit Algemene inrichting: 7.2 Propedeutisch examen De propedeutische fase van de opleiding kent geen propedeutisch examen.(art. 28). In de studiegids wordt aangegeven uit welke onderdelen de propedeutische fase bestaat en wat de inhoud en de studielast zijn van de cursussen. 7.3 Vooropleidingseisen Voor de varianten van deze opleiding gelden naast de algemene vooropleidingseisen zoals genoemd in artikel 11 Inschrijvingsregeling, geen nadere vooropleidingseisen. De informatie met betrekking tot vooropleidingseisen is beschreven op de website ( Inschrijfvoorwaarden deeltijd Voor de deeltijdopleiding Pedagogiek worden eisen gesteld aan het verrichten van werkzaamheden gedurende de gehele duur van de opleiding. De eisen voor de deeltijdopleiding Pedagogiek zijn beschreven in 7.6 :. 7.4 Toegangsbeperking afstudeerrichtingen (art.24): De opleiding kent na de propedeutische fase de volgende afstudeerrichtingen voor de deeltijdvariant: Education (alleen deeltijd) Eco Mediated Pedagogy (alleen deeltijd) Orthopedagogiek (alleen deeltijd) Voor deze afstudeerrichtingen geldt geen toegangsbeperking. 7.5 Bindend studieadvies De norm voor een bindend studieadvies is voor deze opleiding (voltijd en deeltijd) 45 EC. Het bindend studieadvies wordt uiterlijk aan het einde van het eerste jaar van inschrijving afgegeven Voor het afgeven van een positief studieadvies wordt een geoormerkte vereiste gesteld. De geoormerkte vereiste die behaald moet worden om aan de norm te voldoen, is: - Voltijd: stage en leerteam Een negatief bindend studieadvies houdt in dat een student deze opleiding (voltijd en deeltijd) niet kan voortzetten bij Hogeschool Utrecht. 22

23 7.6 De inrichting van de deeltijdopleiding wijkt op de volgende punten af van de inrichting van de voltijdopleiding: Voor toelating tot de deeltijdvariant dient de student gedurende de gehele duur van de opleiding te beschikken over een aanstelling (arbeidscontract, vrijwilligersovereenkomst) van voldoende omvang bij een door de opleiding goedgekeurde instelling Er is wekelijks sprake van de woensdag als lesdag, -avond. Gedurende het studiejaar worden ook bijeenkomsten op zaterdagen gepland. De leerteambijeenkomsten worden geroosterd in overleg met de betrokken coach waarbij er een voorkeur voor een [planning op de woensdag is. De informatie hierover is verwerkt in de studiegids. Voor inhoud van de vakken in het deeltijdcurriculum verwijzen we naar de teksten cursusbeschrijvingen in de studiegidsen. De deeltijdopleiding Pedagogiek kent geen stages. Wel maakt de praktijktijd onderdeel uit van de assesments waarvoor studiepunten worden toegekend, en daarmee maakt de praktijktijd onderdeel uit van de opleiding omdat de student daar mede competenties moet verwerven die met het beroep samenhangen. De student dient een werkgeversverklaring te overleggen als bewijs van de praktijktijd. Voor de eisen alsmede de opdrachten die moeten worden gedaan, verwijzen we naar de betreffende teksten in de studiegids. Voor de deeltijdvariant kunnen eisen worden gesteld aan het verrichten van werkzaamheden tijdens het volgen van die opleiding, mits deze werkzaamheden als cursussen zijn aangemerkt. Deze eisen zijn beschreven in de studiegids. 23

24 8. Sociaal Juridische Dienstverlening 8.1 De kerngegevens van de opleiding zijn de volgende: Naam opleiding: B Sociaal Juridische Dienstverlening Engelse naam: B Social Legal Services CROHO-nummer: Aangeboden te: Utrecht Loting: geen Afstudeerrichting(en): - Varianten: voltijd, deeltijd Graad: Bachelor of Laws Afkorting graad: LLB Studielast: totaal: 240 EC propedeuse: 60 EC hoofdfase: 180 EC (major 150 EC en profileringsruimte 30 EC) Excellentieprogramma: Een excellentieprogramma wordt aangeboden. Uitwerking bevindt zich in de studiegids. Eindkwalificaties: Na afronding van de opleiding is de SJD er in staat om: 1. juridische of juridisch georiënteerde vragen en problemen van cliënten te behandelen, kent en begrijpt hierbij de relevante wet en regelgeving en is daarbij in staat sociale, maatschappelijke, culturele en persoonlijke omstandigheden bij de kwestie te betrekken en op basis daarvan een plan van aanpak te maken. 2. verschillende posities en rollen in te nemen en daarin te functioneren, nl. onder meer die van belangenbehartiger, wetsuitvoerder en toetser/beoordelaar. De SJD er is in staat aan de kant van de cliënt te staan, maar ook aan de kant van de organisatie of de wet. De SJD er kan daar zorgvuldig in opereren in die zin dat steeds de belangen van cliënt, organisatie en wetgeving in onderlinge samenhang worden beschouwd. 3. zich te bedienen van verschillende werkwijzen bij de behandeling van juridische of juridisch georiënteerde vragen en problemen te weten mondeling en schriftelijk adviseren en informeren, begeleiden, beschikken en rapporteren. In het bijzonder is de SJD er in staat bij geschillen en conflicten gebruik te maken van methodieken om te komen tot oplossing van het geschil of conflict in de prejuridische fase. 4. diensten te verlenen zodanig dat de cliënt in de gelegenheid is of wordt gesteld zelf de kwestie af te handelen en eventuele nieuwe (vergelijkbare) kwesties het hoofd te bieden met als doel dat de cliënt zich daardoor beter kan handhaven in de samenleving. 5. de discretionaire ruimte te benutten om - binnen de gegeven kaders van de organisatie en mogelijkheden van wet- en regelgeving- oplossingen op maat te realiseren. 6. het proces van dienstverlening adequaat af te sluiten, te evalueren en te reflecteren op het eigen beroepsmatig handelen en de gemaakte keuzes. 7. de effecten van beleid- en wet- en regelgeving te signaleren en/of te onderzoeken en is in staat op basis daarvan op beleidsmatig niveau een bijdrage leveren aan de organisatie. De SJD er is daarbij in staat politiek-maatschappelijke ontwikkelingen te betrekken. 24

Deze versie treedt in werking op 1 september 2013 en vervangt alle voorgaande versies.

Deze versie treedt in werking op 1 september 2013 en vervangt alle voorgaande versies. III FACULTEIT Maatschappij & Recht vastgesteld door de faculteitsdirectie op 26-02-2013 instemming van de facultaire medezeggenschapsraad op. 2013. Deze versie treedt in werking op 1 september 2013 en

Nadere informatie

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven:

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven: 10 SPECIFIEKE FACULTAIRE BEPALINGEN Faculteit: Faculteit Maatschappij & Recht A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven: Artikel 32 Inschrijving voor cursussen

Nadere informatie

OER Master facultair hoofdstuk 10 Maatschappij & Recht Vastgesteld d.d

OER Master facultair hoofdstuk 10 Maatschappij & Recht Vastgesteld d.d III FACULTEIT Maatschappij & Recht vastgesteld door de faculteitsdirectie op 13-02- 2014 instemming van de facultaire medezeggenschapsraad op 24-04 2014. Deze versie treedt in werking op 1 september 2014

Nadere informatie

vastgesteld door de faculteitsdirectie op 19 maart 2012. instemming van de facultaire medezeggenschapsraad op 5 april 2012.

vastgesteld door de faculteitsdirectie op 19 maart 2012. instemming van de facultaire medezeggenschapsraad op 5 april 2012. III FACULTEIT Maatschappij en Recht vastgesteld door de faculteitsdirectie op 19 maart 2012. instemming van de facultaire medezeggenschapsraad op 5 april 2012. A. Hieronder is voor zover van toepassing

Nadere informatie

vastgesteld door de faculteitsdirectie, met instemming van de facultaire medezeggenschapsraad op 28 juni 2016.

vastgesteld door de faculteitsdirectie, met instemming van de facultaire medezeggenschapsraad op 28 juni 2016. III FACULTEIT Maatschappij & Recht vastgesteld door de faculteitsdirectie, met instemming van de facultaire medezeggenschapsraad op 28 juni 2016. Deze versie treedt in werking op 1 september 2016 en vervangt

Nadere informatie

Deze versie treedt in werking op 1 september 2015 en vervangt alle voorgaande versies.

Deze versie treedt in werking op 1 september 2015 en vervangt alle voorgaande versies. III FACULTEIT Maatschappij & Recht vastgesteld door de faculteitsdirectie op 11-02- 2015 instemming van de facultaire medezeggenschapsraad op 1 mei 2015. Deze versie treedt in werking op 1 september 2015

Nadere informatie

A. Nadere facultaire invulling van onderstaande artikelen uit de HU-OER 2015-2016

A. Nadere facultaire invulling van onderstaande artikelen uit de HU-OER 2015-2016 10 FACULTAIRE OER: FACULTEIT COMMUNICATIE EN JOURNALISTIEK Vastgesteld door de faculteitsdirecteur op 2 maart 2015 Met nstemming van de facultaire medezeggenschapsraad A. Nadere facultaire invulling van

Nadere informatie

Deze versie treedt in werking op 1 september 2016 en vervangt alle voorgaande versies.

Deze versie treedt in werking op 1 september 2016 en vervangt alle voorgaande versies. III FACULTEIT COMMUNICATIE EN JOURNALISTIEK Vastgesteld door de faculteitsdirectie op 14 maart 2016. Instemming van de facultaire medezeggenschapsraad op 4 juli 2016. Deze versie treedt in werking op 1

Nadere informatie

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven:

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven: III FACULTEIT GEZONDHEIDSZORG A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven: Artikel 23 Studieadvies in de propedeutische fase 5.2 Voor het afgeven van een positief

Nadere informatie

A. Nadere facultaire invulling van onderstaande artikelen uit de HU-OER 2014-2015

A. Nadere facultaire invulling van onderstaande artikelen uit de HU-OER 2014-2015 10 FACULTAIRE OER: FACULTEIT COMMUNICATIE EN JOURNALISTIEK Vastgesteld door de faculteitsdirecteur op 27 januari 2014 Instemming van de facultaire medezeggenschapsraad op..2014 A. Nadere facultaire invulling

Nadere informatie

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven 10 SPECIFIEKE FACULTAIRE BEPALINGEN Faculteit Economie en Management A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven Artikel 32 Inschrijving voor cursussen. 3A

Nadere informatie

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven 10 SPECIFIEKE FACULTAIRE BEPALINGEN Faculteit Educatie A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven Artikel 32 Inschrijving voor cursussen 3A De student is

Nadere informatie

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven:

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven: 10 FACULTAIRE BEPALINGEN Faculteit Gezondheidszorg A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven: Artikel 20 Inschrijving voor cursussen 3A De student is zelf

Nadere informatie

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven:

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven: 10 SPECIFIEKE FACULTAIRE BEPALINGEN Faculteit: Faculteit A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven: Artikel 32 Inschrijving voor cursussen 3A De student

Nadere informatie

De faculteit Communicatie en Journalistiek kent de volgende nadere regelgeving die een integraal onderdeel van de OER vormen:

De faculteit Communicatie en Journalistiek kent de volgende nadere regelgeving die een integraal onderdeel van de OER vormen: 10 SPECIFIEKE FACULTAIRE BEPALINGEN FCJ A. Nadere facultaire invulling van enige artikelen uit de HU-OER Artikel 33 Inschrijving voor tentamens 1. Door zich in te schrijven voor een cursus, is de student

Nadere informatie

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven 10 SPECIFIEKE FACULTAIRE BEPALINGEN Faculteit Communicatie en Journalistiek A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven Artikel 32 Inschrijving voor cursussen

Nadere informatie

OER 2015-2016 facultair hoofdstuk 10 masteropleidingen faculteit Maatschappij & Recht

OER 2015-2016 facultair hoofdstuk 10 masteropleidingen faculteit Maatschappij & Recht III FACULTEIT Maatschappij & Recht vastgesteld door de faculteitsdirectie op 24-02-2015 instemming van de facultaire medezeggenschapsraad op 1 mei 2015. Deze versie treedt in werking op 1 september 2015

Nadere informatie

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven:

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven: III FACULTEIT ECONOMIE & MANAGEMENT vastgesteld door de faculteitsdirectie op 24 maart 2015 instemming van de facultaire medezeggenschapsraad op 1 oktober 2015. Deze versie treedt in werking op 1 september

Nadere informatie

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven 10 SPECIFIEKE FACULTAIRE BEPALINGEN Faculteit Economie en Management vastgesteld door de faculteitsdirectie op instemming van de facultaire medezeggenschapsraad op A. Hieronder is voor zover van toepassing

Nadere informatie

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven 10 SPECIFIEKE FACULTAIRE BEPALINGEN Faculteit Economie en Management Vastgesteld door de faculteitsdirectie op 12 februari 2014 Instemming van de facultaire medezeggenschapsraad op A. Hieronder is voor

Nadere informatie

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven 10 SPECIFIEKE FACULTAIRE BEPALINGEN Faculteit Natuur & Techniek A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven Artikel 20 Inschrijving voor cursussen 20A De student

Nadere informatie

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven:

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven: OER masteropleidingen 2015-2016 facultair hoofdstuk Faculteit Natuur en Techniek (Hoofdstuk 10) III FACULTEIT NATUUR EN TECHNIEK vastgesteld door de faculteitsdirectie; instemming van de facultaire medezeggenschapsraad

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling Hoofdstuk 3 Opleidingsdeel LVO

Onderwijs- en examenregeling Hoofdstuk 3 Opleidingsdeel LVO Onderwijs- en examenregeling Hoofdstuk 3 Opleidingsdeel LVO 2016-2017 Opleidingsdeel voor de bachelor lerarenopleidingen voortgezet onderwijs van Driestar hogeschool (onderdeel van Driestar educatief)

Nadere informatie

Deze versie treedt in werking op 1 september 2016 en vervangt alle voorgaande versies.

Deze versie treedt in werking op 1 september 2016 en vervangt alle voorgaande versies. III FACULTEIT Natuur en Techiek vastgesteld door de faculteitsdirectie op: 24 mei 2016 instemming van de facultaire medezeggenschapsraad op 5 juli 2016. Deze versie treedt in werking op 1 september 2016

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling HU Bacheloropleidingen, Hoofdstukken 10. Versie 1 september Hogeschool Utrecht, Utrecht, 1 september 2017

Onderwijs- en Examenregeling HU Bacheloropleidingen, Hoofdstukken 10. Versie 1 september Hogeschool Utrecht, Utrecht, 1 september 2017 Versie 1 september 2017 Hogeschool Utrecht, Utrecht, 1 september 2017 Onderwijs- en Examenregeling HU 2017-2018 Bacheloropleidingen, Hoofdstukken 10 Bronvermelding is verplicht. Verveelvoudigen voor eigen

Nadere informatie

JUVE JUVE1AR (Juridische Vaardigheden) JUVE1AP (Praktijkvaardigheden) JUVE1AM (Mediatheektraining)

JUVE JUVE1AR (Juridische Vaardigheden) JUVE1AP (Praktijkvaardigheden) JUVE1AM (Mediatheektraining) Algemene informatie Titel OWE Code OWE Onderdelen Eigenaar OWE Opleiding Juridische en JUVE JUVE1AR (Juridische Vaardigheden) JUVE1AP () JUVE1AM (Mediatheektraining) JUVE: mevrouw mr. M. le Fèbre HBO-Rechten

Nadere informatie

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven 10 SPECIFIEKE FACULTAIRE BEPALINGEN Faculteit Educatie A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven Artikel 20 Inschrijving voor cursussen 20A De student is

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Bijlage, Bachelor Opleiding Docent Muziek

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Bijlage, Bachelor Opleiding Docent Muziek ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Bijlage, Bachelor Opleiding Docent Muziek Studiejaar 2013-2014 Algemeen 1. Deze bijlage bij het algemene gedeelte van de Onderwijs- en examenregeling van Codarts is van toepassing

Nadere informatie

Algemene bepaling DEEL 3: VOOROPLEIDINGSEISEN EN EISEN PROPEDEUSE

Algemene bepaling DEEL 3: VOOROPLEIDINGSEISEN EN EISEN PROPEDEUSE DEEL 3: VOOROPLEIDINGSEISEN EN EISEN PROPEDEUSE Algemene bepaling De specifieke vooropleidingseisen van elke opleiding zijn vermeld op de website van Zuyd Hogeschool bij de informatie van de desbetreffende

Nadere informatie

OER masteropleidingen facultair hoofdstuk Faculteit Natuur en Techniek FMT b

OER masteropleidingen facultair hoofdstuk Faculteit Natuur en Techniek FMT b III FACULTEIT NATUUR EN TECHNIEK vastgesteld door de faculteitsdirectie op 2014; instemming van de facultaire medezeggenschapsraad op. 2014. Deze versie treedt in werking op 1 september 2014 en vervangt

Nadere informatie

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven 10 SPECIFIEKE FACULTAIRE BEPALINGEN Faculteit Natuur en Techniek vastgesteld door de faculteitsdirectie op 26 maart 2012. instemming van de facultaire medezeggenschapsraad op 24 april 2012. A. Hieronder

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE... 2 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1.2 Informatie en communicatie... 4 1.3 Inwerkingtreding en duur... 4 1.

INHOUDSOPGAVE... 2 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1.2 Informatie en communicatie... 4 1.3 Inwerkingtreding en duur... 4 1. 1 INHOUDSOPGAVE... 2 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1.2 Informatie en communicatie... 4 1.3 Inwerkingtreding en duur... 4 1.4 Onderwijs- en examenregeling... 4 2. TOELATING TOT DE OPLEIDING...

Nadere informatie

Bijlage Onderwijs- en Examenregeling (OER) Master Programma van Pedagogische Wetenschappen. Faculteit der Gedrags- en Maatschappijwetenschappen

Bijlage Onderwijs- en Examenregeling (OER) Master Programma van Pedagogische Wetenschappen. Faculteit der Gedrags- en Maatschappijwetenschappen Bijlage Onderwijs- en Examenregeling (OER) Master Programma van Pedagogische Wetenschappen Faculteit der Gedrags- en Maatschappijwetenschappen 2016-2017 Paragraaf 1 Algemene bepalingen Artikel 1.1 Doel

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling Hoofdstuk 3 Opleidingsdeel LVO 2015-2016

Onderwijs- en examenregeling Hoofdstuk 3 Opleidingsdeel LVO 2015-2016 Onderwijs- en examenregeling Hoofdstuk 3 Opleidingsdeel LVO 2015-2016 Opleidingsdeel voor de bachelor lerarenopleidingen voortgezet onderwijs van Driestar hogeschool (onderdeel van Driestar educatief)

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen. Deel 2 (Opleidingsspecifiek deel): Bachelor Wijsbegeerte

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen. Deel 2 (Opleidingsspecifiek deel): Bachelor Wijsbegeerte ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2015-2016 Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen Deel 2 (Opleidingsspecifiek deel): Bachelor Wijsbegeerte Deze onderwijs- en examenregeling (OER-FFTR) treedt

Nadere informatie

CONCEPTOER 2014-2015 bacheloropleidingen. Facultair hoofdstuk Faculteit Gezondheidszorg

CONCEPTOER 2014-2015 bacheloropleidingen. Facultair hoofdstuk Faculteit Gezondheidszorg III FACULTEIT GEZONDHEIDSZORG vastgesteld door de faculteitsdirectie op 10 februari 2014 instemming van de facultaire medezeggenschapsraad op 10 juni 2014 Deze versie treedt in werking op 1 september 2014

Nadere informatie

Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303

Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303 Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303 Doel (Mede)zorgdragen voor de vormgeving en door het geven van adviezen bijdragen aan de uitvoering van het beleid binnen de Hogeschool Utrecht kaders en de ter

Nadere informatie

De competente sociaal agoog

De competente sociaal agoog De competente sociaal agoog Elke beroepsopleiding hanteert een eigen competentieprofiel waar de beginnende professional aan moet voldoen. De daaruit komen overeen met de landelijk vastgestelde beroepskwalificaties.

Nadere informatie

2. Selectie van studenten geschiedt op basis van een oordeel over de volgende kerncompetenties van belangstellenden:

2. Selectie van studenten geschiedt op basis van een oordeel over de volgende kerncompetenties van belangstellenden: Opleidingsspecifieke deel OER, 2017-2018 Opleiding / programma: Theologie en Religiewetenschappen Programma: Religie en Samenleving Artikel Tekst 2.1 Toelatingseisen opleiding 1. Voor toelating tot de

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 september 2017 Opleidingsspecifiek deel: Bacheloropleiding: Russische studies Deze onderwijs- en examenregeling is gebaseerd op de Wet op het hoger onderwijs

Nadere informatie

De onderwijs- en examenregeling

De onderwijs- en examenregeling De onderwijs- en examenregeling Algemeen In de onderwijs- en examenregeling (OER) wordt informatie gegeven over het onderwijs van een opleiding of een groep van opleidingen. Heeft de OER betrekking op

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING (OER) DEEL 1: AVANS GENERIEK

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING (OER) DEEL 1: AVANS GENERIEK ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING (OER) DEEL 1: AVANS GENERIEK 1 De inhoud van de Onderwijs- en Examenregelingen Hoofdstuk 1 ALGEMEEN 1.1 Algemene bepalingen 1 Avans Hogeschool kent, conform artikel 7.59. van

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologe en Religiewetenschappen. Deel 2 (opleidingsspecifiek deel): Bachelor Theologie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologe en Religiewetenschappen. Deel 2 (opleidingsspecifiek deel): Bachelor Theologie ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2016-2017 Faculteit der Filosofie, Theologe en Religiewetenschappen Deel 2 (opleidingsspecifiek deel): Deze onderwijs- en examenregeling (OER-FFTR) treedt in werking op 1 september

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2010/2011

Onderwijs- en Examenregeling 2010/2011 Onderwijs- en Examenregeling 2010/2011 Masteropleidingen Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in Biologie Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in Natuurkunde Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in Scheikunde

Nadere informatie

Voor het programma van de opleiding gelden geen aanvullende toelatingsvoorwaarden.

Voor het programma van de opleiding gelden geen aanvullende toelatingsvoorwaarden. Opleidingsspecifiek deel Art.2.1 toelatingseisen opleiding Toelaatbaar tot de opleiding is de bezitter van een Nederlands of een buitenlands diploma van hoger onderwijs die aantoont te beschikken over

Nadere informatie

BASISGGEVENS. Naam Functie

BASISGGEVENS. Naam Functie 1 BASISGGEVENS Soort aanvraag:: Nieuwe opleiding De startdatum van de Ad opleiding is gepland per 1 september 2018. Hiermee is te verwachten dat deze nieuwe opleiding valt onder de nieuwe wetgeving rond

Nadere informatie

Men komt in aanmerking voor toelating tot het programma Kunstgeschiedenis indien men aantoont te beschikken over de volgende competenties:

Men komt in aanmerking voor toelating tot het programma Kunstgeschiedenis indien men aantoont te beschikken over de volgende competenties: Opleidingsspecifieke deel OER, 2016-2017 De opleiding Kunst- en cultuurwetenschappen Arts and Culture bestaat uit de programma s: Kunstgeschiedenis Gender Studies (see English EER) Arts & Society (voorheen

Nadere informatie

Management & Organisatie

Management & Organisatie Management & Organisatie Algemeen De opleiding Bedrijfskunde MER (deeltijd) wordt verzorgd door het Instituut voor Bedrijfskunde, Hanzehogeschool Groningen. Steeds meer krijgen organisaties te maken met

Nadere informatie

OER bacheloropleidingen 2014-2015 facultair hoofdstuk Faculteit Natuur en Techniek FMT 14.0019a

OER bacheloropleidingen 2014-2015 facultair hoofdstuk Faculteit Natuur en Techniek FMT 14.0019a III Faculteit vastgesteld door de faculteitsdirectie op instemming van de facultaire medezeggenschapsraad op goedkeuring van het College van Bestuur op Deze versie treedt in werking op 1 september 2014

Nadere informatie

Arbo- en Milieudeskundige

Arbo- en Milieudeskundige Arbo- en Milieudeskundige Doel Ontwikkelen van beleid, adviseren, ondersteunen en begeleiden van management, medewerkers en studenten, alsmede bijdragen aan de handhaving van wet- en regelgeving, binnen

Nadere informatie

FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA. ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Masterschool Life and Earth Sciences studiejaar 2008-2009

FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA. ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Masterschool Life and Earth Sciences studiejaar 2008-2009 UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Masterschool Life and Earth Sciences studiejaar 2008-2009 DE MASTEROPLEIDING BIOMEDICAL

Nadere informatie

Competentieprofiel. Instituut voor Interactieve Media. Competentieprofiel studenten Instituut voor Interactieve Media vastgesteld juni 2006

Competentieprofiel. Instituut voor Interactieve Media. Competentieprofiel studenten Instituut voor Interactieve Media vastgesteld juni 2006 Competentieprofiel Instituut voor Interactieve Media Competentieprofiel studenten Instituut voor Interactieve Media vastgesteld juni 2006 Aangepast in maart 2009 Inleiding De opleiding Interactieve Media

Nadere informatie

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven 10 SPECIFIEKE FACULTAIRE BEPALINGEN Faculteit Economie en Management Vastgesteld door de faculteitsdirectie op 14 februari 2013 Instemming van de facultaire medezeggenschapsraad op A. Hieronder is voor

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen. Deel 2 (Opleidingsspecifiek deel)

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen. Deel 2 (Opleidingsspecifiek deel) ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2016-2017 Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen Deel 2 (Opleidingsspecifiek deel) Deze onderwijs- en examenregeling (OER-FFTR) treedt in werking op 1 september

Nadere informatie

Opleidingsspecifiek deel bij de OER Bacheloropleiding Natuurwetenschap en Innovatiemanagement Undergraduate School Geosciences

Opleidingsspecifiek deel bij de OER Bacheloropleiding Natuurwetenschap en Innovatiemanagement Undergraduate School Geosciences Opleidingsspecifiek deel bij de OER 2016-2017 Bacheloropleiding Natuurwetenschap en Innovatiemanagement Undergraduate School Geosciences art. 2.1 Toelating 1. Naast de in de wet genoemde diploma s die

Nadere informatie

DEEL B VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE BACHELOROPLEIDING ROEMEENSE TAAL EN CULTUUR

DEEL B VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE BACHELOROPLEIDING ROEMEENSE TAAL EN CULTUUR DEEL B VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE BACHELOROPLEIDING ROEMEENSE TAAL EN CULTUUR 2015-2016 Deel B: opleidingsspecifiek deel 1. Algemene bepalingen Artikel 1.1 Begripsbepalingen Artikel 1.2

Nadere informatie

OER bacheloropleidingen 2015-2016 facultair hoofdstuk Faculteit Natuur en Techniek

OER bacheloropleidingen 2015-2016 facultair hoofdstuk Faculteit Natuur en Techniek III Faculteit Natuur en Techniek vastgesteld door de faculteitsdirectie op instemming van de facultaire medezeggenschapsraad op 7 juli 2015 Deze versie treedt in werking op 1 september 2015 en vervangt

Nadere informatie

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Doel Zorgdragen voor de vorming van beleid voor de eigen functionele discipline, alsmede zorgdragen voor de organisatorische en personele aansturing van een of

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 september 2016 Opleidingsspecifieke deel: Bacheloropleiding: Kunstgeschiedenis Deze Onderwijs- en examenregeling is opgesteld overeenkomstig artikel 7.13 van

Nadere informatie

Opleiding / programma: Communicatie- en Informatiewetenschappen/ Communicatie en Organisatie

Opleiding / programma: Communicatie- en Informatiewetenschappen/ Communicatie en Organisatie Opleidingsspecifieke deel OER, 2016-2017 Opleiding / programma: Communicatie- en Informatiewetenschappen/ Communicatie en Organisatie Artikel Tekst 2.1 Toelatingseisen opleiding 1. Voor toelating tot de

Nadere informatie

Toelating tot de opleiding

Toelating tot de opleiding DEEL 3: Toelating tot de opleiding Algemene bepaling De specifieke vooropleidingseisen van elke opleiding zijn vermeld op de website van Zuyd Hogeschool bij de informatie van de desbetreffende opleiding

Nadere informatie

Uitvoeringsreglement Studieadvies in de propedeutische fase

Uitvoeringsreglement Studieadvies in de propedeutische fase Uitvoeringsreglement Studieadvies in de propedeutische fase Zwolle, 8 december 2008 Gewijzigd op 9 juli 2012 1 Titel I - Algemeen Artikel 1 - Doel 1. Het doel van het uitvoeringsreglement is te garanderen

Nadere informatie

Bijlage C behorende bij artikel 2 lid 3 Besluit personeel veiligheidsregio

Bijlage C behorende bij artikel 2 lid 3 Besluit personeel veiligheidsregio Bijlage C behorende bij artikel 2 lid 3 Besluit personeel veiligheidsregio Supplement f. Functie procesmanager multidisciplinair oefenen Functie zoals genoemd in artikel 2 lid 3 sub f Besluit personeel

Nadere informatie

Format jaarverslag examencommissie. Eigenaar stafafdeling Juridische Zaken

Format jaarverslag examencommissie. Eigenaar stafafdeling Juridische Zaken Format jaarverslag examencommissie Eigenaar stafafdeling Juridische Zaken Vastgesteld door het College van Bestuur d.d. 22 april 2013 Toelichting Met ingang van september 2010 bepaalt de WHW dat de examencommissie,

Nadere informatie

In aanvulling op bovenstaande voorwaarden gelden de volgende aanvullende toelatingsvoorwaarden per track:

In aanvulling op bovenstaande voorwaarden gelden de volgende aanvullende toelatingsvoorwaarden per track: Opleidingsspecifieke deel OER, 2017-2018 De opleiding Kunst- en cultuurwetenschappen Arts and Culture bestaat uit de programma s: Gender Studies (see English EER) Arts & Society (voorheen Kunstbeleid en

Nadere informatie

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven:

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven: III FACULTEIT ECONOMIE & MANAGEMENT vastgesteld door de faculteitsdirectie op 24 maart 2015 instemming van de facultaire medezeggenschapsraad op 1 oktober 2015. Deze versie treedt in werking op 1 september

Nadere informatie

Master Healthy Ageing Professional (MHAP)

Master Healthy Ageing Professional (MHAP) 1. Basisgegevens Soort aanvraag (kruis aan wat van toepassing is): Naam instelling(en) Contactpersoon/contactpersonen Contactgegevens Nieuwe Nieuw Ad programma X Nieuwe hbo master Nieuwe joint degree 1

Nadere informatie

Opleidingsspecfiek deel BA Kunstgeschiedenis. colloquium doctum

Opleidingsspecfiek deel BA Kunstgeschiedenis. colloquium doctum Opleidingsspecfiek deel Art.2.3 colloquium doctum Het toelatingsonderzoek, bedoeld in art. 7.29 van de wet, heeft betrekking op maximaal vier van de volgende vakken op het daarbij vermelde niveau: Nederlands,

Nadere informatie

BESLUIT COLLEGE VAN BESTUUR

BESLUIT COLLEGE VAN BESTUUR BESLUIT COLLEGE VAN BESTUUR Nummer : 741 Paraaf: Onderwerp : Herziening Uitvoeringsreglement Studieadvies in de propedeutische fase Besluit : Het College van Bestuur besluit tot herziening van het Uitvoeringsreglement

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2016-2017 Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen Master Filosofie (120 EC) Deze onderwijs- en examenregeling (OER-FFTR) treedt in werking op 1 september

Nadere informatie

Culturele en Maatschappelijke Vorming. CMV voltijd de opleiding en het werkveld.... van mensen zonder werk ondernemers maakt

Culturele en Maatschappelijke Vorming. CMV voltijd de opleiding en het werkveld.... van mensen zonder werk ondernemers maakt Culturele en Maatschappelijke Vorming CMV voltijd de opleiding en het werkveld... van mensen zonder werk ondernemers maakt Culturele en Maatschappelijke Vorming (CMV) voltijd Samenleven in buurt en stad,

Nadere informatie

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven 10 SPECIFIEKE FACULTAIRE BEPALINGEN Faculteit Economie en Management Vastgesteld door de faculteitsdirectie op 12 februari 2014 Instemming van de facultaire medezeggenschapsraad op 3 juli 2014 A. Hieronder

Nadere informatie

Business, IT & Management

Business, IT & Management Business, IT & Management Onderwijs- en examenregeling 2015 2016 Betrokken academies AE&I Opleiding Business, IT & Management Datum vaststelling academiedirectie AE&I 14 juli 2015 Datum advies opleidingscommissie

Nadere informatie

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven:

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven: OER 2012-2013 facultair hoofdstuk Faculteit FMT 12.033a III Faculteit vastgesteld door de faculteitsdirectie op 26 maart 2012. instemming van de facultaire medezeggenschapsraad op 24 april 2012. A. Hieronder

Nadere informatie

Midden-Oostenstudies CROHO 60842

Midden-Oostenstudies CROHO 60842 Faculteit der Letteren Onderwijs- en Examenregeling (OER) Deel B: Masteropleiding Midden-Oostenstudies CROHO 60842 Programma Midden-Oostenstudies voor het studiejaar 2016-2017 Inhoud: 1. Algemene bepalingen

Nadere informatie

Bijlage Onderwijs- en Examenregeling (OER) Bachelor Programma Academische Opleiding Leraar Basisonderwijs

Bijlage Onderwijs- en Examenregeling (OER) Bachelor Programma Academische Opleiding Leraar Basisonderwijs Bijlage Onderwijs- en Examenregeling (OER) Bachelor Programma Academische Opleiding Leraar Basisonderwijs Faculteit der Gedrags- en Maatschappijwetenschappen 2016-2017 Paragraaf 1 Algemene bepalingen Artikel

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Culturele en Maatschappelijke Vorming Inclusief afstudeerrichting Social Management.

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Culturele en Maatschappelijke Vorming Inclusief afstudeerrichting Social Management. Bijlage Cursusbeschrijvingen Culturele en Maatschappelijke Vorming Inclusief afstudeerrichting Social Management Bachelor deeltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Deeltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015 Master leraar Algemene Economie Croho: 45275 deeltijd 1 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 2 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1.2 Informatie

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 september 2011 Opleidingsspecifiek deel: Bacheloropleiding: Islamitische Theologie Deze Onderwijs- en examenregeling is opgesteld overeenkomstig artikel 7.13

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 september 2017 Opleidingsspecifiek deel: Bacheloropleiding: Chinastudies Deze onderwijs- en examenregeling is gebaseerd op de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk

Nadere informatie

Zaaknummer : CBHO 2013/233 Rechter(s) : mr. Lubberdink Datum uitspraak : 13 juni 2014 Partijen : Appellant tegen de Hogeschool Inholland Trefwoorden

Zaaknummer : CBHO 2013/233 Rechter(s) : mr. Lubberdink Datum uitspraak : 13 juni 2014 Partijen : Appellant tegen de Hogeschool Inholland Trefwoorden Zaaknummer : CBHO 2013/233 Rechter(s) : mr. Lubberdink Datum uitspraak : 13 juni 2014 Partijen : Appellant tegen de Hogeschool Inholland Trefwoorden : Afwijzing, bindend negatief studieadvies, BNSA, herkansing

Nadere informatie

DEEL 3: VOOROPLEIDINGSEISEN EN EISEN PROPEDEUSE

DEEL 3: VOOROPLEIDINGSEISEN EN EISEN PROPEDEUSE DEEL 3: VOOROPLEIDINGSEISEN EN EISEN PROPEDEUSE Algemene bepaling De specifieke vooropleidingseisen van elke opleiding zijn vermeld op de website van Zuyd Hogeschool bij de informatie van de desbetreffende

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 september 2011 Opleidingsspecifiek deel: Bacheloropleiding: Griekse en Latijnse taal en cultuur Deze Onderwijs- en examenregeling is opgesteld overeenkomstig

Nadere informatie

3.1.1 Bezoekersaantallen Open Dag

3.1.1 Bezoekersaantallen Open Dag 3 Onze studenten 3.1 Oriëntatie op vervolgonderwijs 3.1.1 Bezoekersaantallen Open Dag Bezoekersaantallen per vestiging nov 06 2007 2008 2009 2010 De Haagse Hogeschool 2832 14926 15575 19529 17405 De Haagse

Nadere informatie

U I T S P R A A K

U I T S P R A A K U I T S P R A A K 1 3 1 3 3 van het College van beroep voor de examens van de Universiteit Leiden inzake het beroep van XXX, appellant tegen het Bestuur van de Faculteit Sociale Wetenschappen, verweerder

Nadere informatie

Functieprofiel: Directeur Service Eenheid Functiecode: 0206

Functieprofiel: Directeur Service Eenheid Functiecode: 0206 Functieprofiel: Directeur Service Eenheid Functiecode: 0206 Doel Voorbereiden en uitvoeren van het beleid van in het algemeen en van de eigen service in het bijzonder, alsmede het leidinggeven aan de werkzaamheden

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 014-015 Master Pedagogiek CROHO-nummer 44113 deeltijd 1 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1. Informatie en communicatie...

Nadere informatie

BESLUIT: de volgende onderwijs- en examenregeling voor de opleiding Toegepaste Wiskunde vast te stellen:

BESLUIT: de volgende onderwijs- en examenregeling voor de opleiding Toegepaste Wiskunde vast te stellen: OER Onderwijs- en examenregeling zoals bedoeld in art. 7.13 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, voor de bacheloropleiding Toegepaste Wiskunde 1 Het bestuur van de faculteit

Nadere informatie

Hogeschool Leiden. Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 van Bacheloropleiding tot Fysiotherapie. CROHO-nummer: 34570

Hogeschool Leiden. Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 van Bacheloropleiding tot Fysiotherapie. CROHO-nummer: 34570 Hogeschool Leiden Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 van Bacheloropleiding tot Fysiotherapie CROHO-nummer: 34570 Graad: Bachelor of Physiotherapy De Onderwijs- en examenregeling (OER) van een opleiding

Nadere informatie

Hogeschool Leiden. Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 van Bacheloropleiding tot verpleegkundige. CROHO-nummer: 34560. Graad: Bachelor of Nursing

Hogeschool Leiden. Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 van Bacheloropleiding tot verpleegkundige. CROHO-nummer: 34560. Graad: Bachelor of Nursing Hogeschool Leiden Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 van Bacheloropleiding tot verpleegkundige CROHO-nummer: 34560 Graad: Bachelor of Nursing De Onderwijs- en examenregeling (OER) van een opleiding

Nadere informatie

STATUUT OPLEIDINGSCOMMISSIES. Hogeschool der Kunsten Den Haag

STATUUT OPLEIDINGSCOMMISSIES. Hogeschool der Kunsten Den Haag STATUUT OPLEIDINGSCOMMISSIES Hogeschool der Kunsten Den Haag Statuut opleidingscommissies Inhoud 1. Inleiding 2. De taken van de commissie 3. De samenstelling van de commissie 4. Inbedding van de commissie

Nadere informatie

Toelichting: tekst mag vervallen indien deze niet van toepassing is er moet een uitwerking worden opgenomen die specifiek is voor de opleiding

Toelichting: tekst mag vervallen indien deze niet van toepassing is er moet een uitwerking worden opgenomen die specifiek is voor de opleiding Hogeschool Leiden Onderwijs- en examenregeling 2013-2014 van Bacheloropleiding(en).. CROHO-nummer(s). Graad: Bachelor of. De Onderwijs- en examenregeling (OER) van een opleiding is onderdeel van het opleidingsspecifieke

Nadere informatie

Deel B van de onderwijs- en examenregeling voor de duale masteropleiding Communicatie- en informatiewetenschappen, 90 EC, 2014-2015

Deel B van de onderwijs- en examenregeling voor de duale masteropleiding Communicatie- en informatiewetenschappen, 90 EC, 2014-2015 Deel B van de onderwijs- en examenregeling voor de duale masteropleiding Communicatie- en informatiewetenschappen, 90 EC, 2014-2015 1 Algemene bepalingen Artikel 1.1 Toepasselijkheid van de regeling Deze

Nadere informatie

Hogeschool Leiden. Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 van Bacheloropleiding: Toegepaste Psychologie voltijd. CROHO-nummer: 34507

Hogeschool Leiden. Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 van Bacheloropleiding: Toegepaste Psychologie voltijd. CROHO-nummer: 34507 Hogeschool Leiden Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 van Bacheloropleiding: Toegepaste Psychologie voltijd CROHO-nummer: 34507 Graad: Bachelor of Applied Psychology De Onderwijs- en examenregeling

Nadere informatie

Hogeschool Leiden. CROHO-nummer(s) 35288 en 35421. Graad: Bachelor of Education

Hogeschool Leiden. CROHO-nummer(s) 35288 en 35421. Graad: Bachelor of Education Hogeschool Leiden Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 van Bacheloropleiding Tweedegraads Lerarenopleiding Gezondheidszorg & Welzijn en Tweedegraads Lerarenopleiding Omgangskunde CROHO-nummer(s) 35288

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 september 2011 Opleidingsspecifiek deel: Bacheloropleiding: Godgeleerdheid Deze Onderwijs- en examenregeling is opgesteld overeenkomstig artikel 7.13 van de

Nadere informatie

BESLUIT COLLEGE VAN BESTUUR

BESLUIT COLLEGE VAN BESTUUR BESLUIT COLLEGE VAN BESTUUR Nummer : 684 Paraaf: Onderwerp : Reglement Studiekeuzecheck Windesheim (Aanmelding, studiekeuzeactiviteiten en studiekeuzeadvies voor het studiejaar 2014-2015) Besluit : Het

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2016-2017 Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen Master Filosofie () Deze onderwijs- en examenregeling (OER-FFTR) treedt in werking op 1 september 2016.

Nadere informatie